Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014"

Transkript

1 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over kabelanlæg 2) Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. 3) Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser. 3 - MEDLEMMERNE 1) Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens kabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen. 2) Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet foreningens kabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. Eventuel fornøden udbygning skal normalt betales af de(t) nye medlem(mer). 4 - KONTINGENT 1) Der opkræves hos medlemmerne et kontingent pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. 2) I udlejningsejendomme opkræves kontingent hos ejeren for hvert lejemål der kan tilsluttes anlægget. 3) Kontingentet fastsættes af bestyrelsen med udgangspunkt i programafgifter. Side 2 af 7 Navn Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening Formål 1. Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at a. modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler b. udbyde kapacitet til brug for datatransmussion c. udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over et kabelanlæg 2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. 3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, salskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser. Medlemmerne 1. Enhver, som er tilsluttet foreningens anlæg, er pligtig at være medlem af foreningen, hvilket indebærer betaling af mindst en TV pakke. 2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde og ikke er i restance til foreningen, kan indmelde sig i foreningen og modtage ydelser fra foreningen i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbestemmelser. 3. Foreningens betingelser for medlemsskab er ens for ejere og lejere. 4. Modtagelse af internet kræver medlemsskab af foreningen, jvfr. pkt. 1. Kontingent 1.Der opkræves hos medlemmerne et kontingent pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse

2 4) Første års kontingent betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted, dog forholdsmæssigt ved indmel-delse i løbet af året. 5) Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse, og kontingent refun-deres ikke. 5 PROGRAMAFGIFTER 1) Ud over det i 4 nævnte årlige kontingent opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand de beløb, som følger af de ydelser(programforsyning, afgifter m.v.) som husstanden har valgt at modtage fra foreningen.. 6 FORENINGENS NET 1) Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side. 2) Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom. 3) Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen 7 - LEVERINGSBETINGELSER 1) Medlemmernes modtagelse af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser. Programafgifter 1.Ud over det i 4 nævnte årlige kontingent opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, afgifter m.v.) som husstanden har valgt at modtage fra foreningen. Betaling 1. Det samlede antennebidrag fastsættes af bestyrelsen og fremgår af foreningens hjemmeside. 2. Ved indmeldelse i foreningen betales antennebidraget månedsvis, kvartalsvis eller årligt forud. Hertil kommer eventuel betaling for teknisk tilslutning. 3. Ved udmeldelse af foreningen betales antennebidrag i opsigelsesperioden tillige med et beløb, der dækker frakobling af forbindelsen. 4. Eventuelt forudbetalt kontingent ud over opsigelsesperioden refunderes. Foreningens net 1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side. 2. Lejere skal kunne dokumentere ejers tilladelse til de eventuelt nødvendige installationer i forbindelse med nyt medlemsskab. 3. Medlemmerne afholder selv udgifterne til etablering af stikledning og husinstallation samt udbedring af de eventuel le skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom 4. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen. Leveringsbestemmelser 1.Medlemmernes modtagelse af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbestemmelser, som fastsættes af foreningens bestyrelse.

3 8 UDMELDELSE 1) Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Dette gælder dog ikke medlemmer, der i henhold til kommunal lokalplan eller servitut er tilslutningspligtige. 2) Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til nogen andel af foreningens formue. 9 - GENERALFORSAMLING 1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed AFHOLDELSE 1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 2) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i en husstandsomdelt lokalavis med op-lysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt 3) Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen, samt oplysning om indkomne forslag. 4) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: a) Valg af dirigent b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse, samt planer for det kommende år. c) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse d) Eventuelle forslag e) Gennemgang af budget til orientering f) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter g) Valg af revisor og revisorsuppleant h) Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 15. januar. 11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling a) kan indkaldes af bestyrelsen, b) kan besluttes indkaldt af en (eventuel ekstraordinær) forudgående generalforsamling c) kan begæres indkaldt af mindst ti procent af medlemmerne med angivelse af dagsorden. 2) Indkaldelse skal ske med varsel på mindst otte dage og skal afholdes senest enogtyve dage efter, at beslutning om indkaldelse er truffet eller begæring Udmeldelse 1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med tre måneders skriftligt varsel til udløbet af et kvartal. 2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til nogen andel af foreningens formue. Generalforsamling 1.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Afholdelse 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i en husstandsomdelt lokalavis med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt. 3. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen, samt oplysning om indkomne forslag. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent b. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse, samt planer for det kommende år. c. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse d. Eventuelle forslag e. Gennemgang af budget til orientering f. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter g. Valg af revisor og revisorsuppleant h. Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 15. januar. Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes a. af bestyrelsen b. af en (eventuel ekstraordinær) forudgående generalforsamling c. af mindst ti procent af medlemmerne med angivelse af dagsorden. 2. Indkaldelse skal ske med varsel på mindst otte dage og skal afholdes senest enogtyve dage efter, at beslutning om indkaldelse er truffet eller begæring

4 er modtaget. 3) Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres på samme måde som den ordinære. 12 BESLUTNINGER 1) Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Dirigenten, bestyrelsen eller 10 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning 2) Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. 3) Hver tilsluttet husstand tæller for et medlem og har en stemme. 4) Medlemmer, som er i restance til foreningen har ikke stemmeret. 5) Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. 6) Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et - andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. 13 LEDELSE 1) Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at tre medlemmer er på valg i lige år og to medlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan ansættes uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. 2) Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode. 3) Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes 4) Der kan ydes honorar til bestyrelsen TEGNINGSREGLER 1) Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg, låneoptagelse og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 2) Der kan meddeles enkeltpersoner prokura HÆFTELSE 1) Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 2) Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer er modtaget. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres på samme måde som den ordinære. Beslutninger 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Dirigenten, bestyrelsen eller 10 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning. 2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. 3. Hver tilsluttet husstand tæller for et medlem og har en stemme 4. Medlemmer, som er i restance til foreningen har ikke stemmeret. 5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen 6. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Ledelse 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at tre medlemmer er på valg i lige år og to medlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan ansættes uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de besludninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. 2. Bestyrelsen udarbejder og fastlægger foreningens leveringsbestemmelser, på hvilke vilkår og priser foreningens ydelser leveres. 3. Der kan ydes honorar til bestyrelsen Tegningsregler 1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg, låneoptagelse og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. Hæftelse 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer

5 som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens kabelanlæg. 16 REGNSKAB OG ØKONOMI 1) Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 2) Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revi-soren ønsker det. 3) Regnskabet gennemgås af to generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer. Disse vælges for to år med en hvert år. Suppleanten vælges for et år ad gangen RESTANCER 1) Hvis et medlem ikke efter påkrav har indbetalt et skyldigt beløb til foreningen, kan bestyrelsen overgive fordringen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet hæfter for samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget. 2) Bestyrelsen fastsætter faste tariffer herfor. 18 EJERSKAB OG ANSVARSFORDELING 1) Kabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med antennefordeler i skel. 2) Foreningen har ingen ansvar eller forpligtelse over for den del af anlægget, der går fra antennefordeleren til medlemmernes ejendom FRAFLYTNING 1) Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem. 2) Eventuel restance hidrørende fra tidligere beboer/ejer skal indbetales, eller der skal indbetales ny tilslutningsafgift. 3) Undladelse heraf medfører afbrydelse fra anlægget. 4) Tilflytning / fraflytning skal meddeles foreningen af medlemmet VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL 1) Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt. 21 TEKNISK TILSLUTNING 1) Tilkobling eller frakobling til foreningens anlæg må udelukkende ske på bestyrelsens foranledning som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens kabelanlæg. Regnskab og økonomi 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 2. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. 3. Regnskabet gennemgås af to generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer. Disse vælges for to år med en hvert år. Suppleanten vælges for et år ad gangen. Restancer 1. Hvis et medlem ikke efter påkrav har indbetalt et skyldigt beløb til foreningen, kan bestyrelsen overgive fordringen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet hæfter personligt for samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget. 2. Bestyrelsen fastsætter faste tariffer herfor. Tarifferne kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen. Ejerskab og ansvarsfordeling 1. Kabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med antennefordeler i skel. 2. Foreningen har ingen ansvar eller forpligtelse over for den del af anlægget, der går fra antennefordeleren til medlemmernes ejendom. Fraflytning 1. Fraflytter hæfter personligt for medlemsskabet indtil rettidig opsigelse. 2. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer overtage medlemsskabet af foreningen 3. Overtagelse af medlemsskabet skal meddeles foreningen med oplysning om navn og adresse på det nye medlem samt dato for overtagelsen. Vedligeholdelse og kontrol 1.Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt. Teknisk tilslutning 1. Tilkobling eller frakobling til foreningens anlæg må udelukkende ske på betyrelsens foranledning af

6 af en af bestyrelsen valgt tekniker. 2) Det er ikke tilladt, heller ikke på medlemmernes private del af nettet, at tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. Såfremt det sker, er foreningen berettiget til at afbryde forbindelsen til det pågældende medlem VEDLIGEHOLDELSE AF TEKNISK INSTALLATION 1) Bestyrelsen fører tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget. 2) Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes. 23 UDVIDELSER 1) Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel. 2) Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt så-danne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generelforsamlingsbeslutninger. 3) Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. 4) Bestyrelsen beslutter på baggrund af vejledende medlemsundersøgelser samt de økonomiske rammer, hvilke pro-grammer foreningen tilbyder. 5) Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til mindretalsinteres-ser. 6) Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalfor-syning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en general-forsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen VEDTÆGTSÆNDRINGER FORENINGSOPHØR 1) Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, men forslaget har opnået flertal blandt de fremmødte, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling efter reglerne om ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. På den nye gene- en af bestyrelsen valgt tekniker. 2. Det er ikke tilladt, heller ikke på medlemmernes private del af nettet, at tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. Såfremt det sker, er foreningen berettiget til at afbryde forbindelsen til det pågældende medlem. Vedligeholdelse af teknisk installation 1. Bestyrelsen fører tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget. 2. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentatin af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes. Udvidelser 1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen p kortere sigt er rentabel. 2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere general forsamlingsbeslutninger. 3. Bestyrelsen redegør såvidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. 4. Bestyrelsen beslutter på baggrund af vejledende medlemsundersøgelser samt de økonomiske rammer, hvilke programmer foreningen tilbyder. 5. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til mindretalsinteresser. 6. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal inindkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Vedtægtsændringer - Foreningsophør 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, men forslaget har opnået flertal blandt de fremmødte, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling efter reglerne om ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. På den nye gene-

7 ralforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer. 2) Sammenlægning med antenneanlæg tilhørende anden ejer kan kun gennemføres efter afstemningsreglerne i nær-værende paragraf. 3) Foreningens virksomhed ophører, såfremt foreningens formål ikke kan gennemføres, anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. 4) Den afsluttende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue eller inddækning af foreningens gæld FORTOLKNING 1) Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 2) De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller på anden måde, der sikrer, at alle medlemmer kan komme i besiddelse af et eksemplar. ralforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer. 2. Sammenlægning med antenneanlæg tilhørende anden ejer kan kun gennemføres efter afstemningsreglerne i nærværende paragraf. 3. Foreningens virksom ophører, såfremt foreningens formål ikke kan gennamføres, anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. 4. Den afsluttende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue eller inddækning af foreningens gæld. Fortolkning 1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgøngelige for medlemmerne enten ved omdeling eller på anden måde, der sikrer, at alle medlemmer kan komme i besiddelse af et eksemplar.

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening Side 1 af 10 1. Foreningens navn er Hygum Bredbånds-antenneforening. 2. Forening formål er sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at at eje og drive en

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen).

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 1. Navn. Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 2. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et forsyningsnet, der kan levere følgende ydelser

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere