Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven"

Transkript

1 Informationsmappe om Ejerlauget Røjlehaven Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ejerlauget Røjlehaven 3 Administrator 4 Varmecentralen 4 Veje og parkering 4 Renholdelse af veje og fortov 5 Fællesarealer 5 Indbetaling af kontingent 5 Varme og vand 6 Lokalplan - Vedligeholdelse af husene 6 Ved salg/køb af huset 7 Kabel TV 8 Genbrugspladsen 8 Containeren 9 Plan over genbrugspladsen 10 Kollektiv ejendomsforsikring 11 Ejerlaugets hjemmeside 11 Yderligere information 11 Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 2 af 11

3 Ejerlauget Røjlehaven Velkommen til Ejerlauget Røjlehaven. Formålet med dette informationshæfte er at fortælle lidt om vores område og de praktiske ting i forbindelse med at bo her. Ejerlauget Røjlehaven består af 112 ens rækkehuse, beliggende Røjlehaven og 2-64 samt Baunevej Husene, der blev opført i , ligger på et område, hvor der tidligere har været gartneri, og varmecentralen, hvorfra samtlige huse forsynes med varme og varmt vand, er et levn fra gartneriet. Navnet Røjlehaven stammer fra, at bebyggelsen ligger på en røjle, en lille forhøjning i det ellers flade terræn. Baunevej kommer fra ordet bavn, der er en brændestabel, der antændes i krigstilfælde eller faresituationer for at advare. Bavnen var oftest anbragt på et højtliggende sted, f.eks. en røjle. Da Ejerlauget Røjlehaven er en lille landsby midt i Storkøbenhavn, er rammerne tilstede for et godt miljø - men rammerne gør det ikke alene - beboerne udfylder rammerne. Der er pæne fællesarealer i ejerlauget med bænke og borde, der indbyder til at mødes med naboer en lun sommeraften. Boldbane, legepladser og petanquebane er til fri afbenyttelse af både børn og voksne. Ejerlaugets drift er baseret på fællesskab, idet alle udgifter til varmecentral og fællesarealer fordeles lige blandt de 112 huse. Disse fællesudgifter omfatter bl.a. forsyning af varme, varmt og koldt vand, husforsikring, fællesantenne, container, veje, fællesarealer, belysning, lønninger og administration. Ejerlaugets daglige drift varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Ejerlauget har ansat lønnet medhjælp til pasning af varmecentral, genbrugsplads, fællesarealer m.v. En pæn vedligeholdelse af både fællesarealer, haver, huse og skure med hegn er med til at sikre et godt miljø og bevare vores område som et attraktivt og godt sted at bo. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 3 af 11

4 Administrator Foreningens regnskab, herunder opkrævning af kontingent, rykkerprocedure, varme- og vandregnskab, varetages af foreningens administrator som er Advodan, Glostrup Torv 6-10, 2600 Glostrup, tlf Spørgsmål til det årlige udsendte varme- og vandregnskab skal rettes til foreningens administrator. Varmecentralen Varmecentralen er beliggende ved P-pladsen på Røjlehaven. Varme- og varmtvandsledningerne ligger delvis i jorden og i ingeniørgangene under husene. Ejerlaugets ansvar for forsyningsrørene går til indføringen i de enkelte huse, ved husenes sokkel. Varmecentralen var oprindelig indrettet til varmeproduktion med oliefyr, men i 1992 blev varmecentralen ombygget fra oliefyr til varmevekslere, og vi blev tilsluttet Høje Taastrup Fjernvarme. Varmecentralen er udstyret med moderne automatik til styring af varme og varmtvandsproduktionen, med regulering for udendørstemperatur, vindstyrke og med natsænkning for optimal udnyttelse af energien. Varme og vand afregnes efter individuelle målere, som hvert år aflæses i juli af et autoriseret målerfirma. Varmeregnskabet går fra 1. juli til 30. juni. Veje og parkering Selve Røjlehaven er 40 vej, hvor der er hastighedsbegrænsning på højst 30 km/t. af hensyn til legende børn. Der er på 40-vejen gjort plads til cykelsti højre om øerne, og det henstilles at parkering foretages, så cyklister kan køre inden om. På vejene er der begrænset antal parkeringspladser. Det henstilles derfor at gæster parkerer deres bil på den fælles parkeringsplads ved genbrugspladsen. I henhold til Høje-Taastrup kommunes bekendtgørelse af 1. marts 2014 må køretøjer med en tilladt totalvægt over kg., påhængskøretøjer (herunder campingvogne) og motorredskaber i tidsrummet kl kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst kg. må dog parkeres i indtil 24 timer. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 4 af 11

5 Renholdelse af veje og fortov. I henhold til lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje påhviler det den enkelte grundejer selv at foretage snerydning på fortove, veje og stier ud for ejendommen. Den enkelte grundejer skal også træffe foranstaltninger mod glat føre. Renholdningspligten, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje fortove og vejarealer, at fjerne affald og renholde nedløbsriste. Snerydning og grusning på fortove foretages i et vist omfang af vores havemand. Snerydningspligten påhviler dog altid de enkelte beboere. Det henstilles, at der saltes mindst muligt af hensyn til beplantningen samt hunde og katte. Fællesarealer Fællesarealerne består af plæner, bede, stier, veje, p-pladser, belysning, petanquebane, legepladser og boldbane. Boldbanen er et godt aktiv for vores børn. Af hensyn til de omkringboende må banen ikke benyttes efter kl. 21 på hverdage og kl. 18 på lør-, søn- og helligdage. Vedligeholdelsen af fællesarealerne varetages af vores havemand. Som supplement indkaldes normalt til fællesarbejde hvert forår hvor legepladser, stensætninger m.m. restaureres. De enkelte huses beplantning ud til fællesarealerne vedligeholdes af husejeren. Det henstilles, at hække klippes til Skt. Hans, således at hække og anden beplantning ikke vokser ud over fortove og veje. Bestyrelsen har besluttet, at der principielt ikke anvendes sprøjtning på fællesarealerne af hensyn til miljøet, og beboerne opfordres til at følge samme linie i egne haver. Indbetaling af kontingent Kontingentet, der opkræves via PBS, forfalder forud den 1. i måneden. Ved for sent indbetaling pålignes et gebyr på kr. 100,-. Kontingentet pr. måned består i 2015 af Fællesudgifter Kabel-TV 535,00 kr. (incl. fælles husforsikring) 140,00 kr. Hver den 1. i måneden betaler den enkelte ejer også á conto beløb til varme og vand, der er fastsat individuel efter forbrug. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 5 af 11

6 Henvendelse vedrørende betaling af kontingent skal ske til foreningens administrator, Advodan, Glostrup Torv 6-10, 2600 Glostrup, tlf Varme og vand I tilfælde af behov for lukning for varme- eller vandforsyningen i forbindelse med VVS-arbejde kontaktes varmemesteren for nærmere aftale/vejledning. Der kan lukkes for varmen til hvert enkelt hus i ingeniørgangen. Varmt og koldt vand kan også lukket i hvert enkelt hus ved forbrugsmåleren. Hvis der skal lukkes for en husrække ad gangen i længere perioder, skal der sendes meddelelse til de berørte beboere. Aflæsning af vandmålere og målere på radiatorer. Ista/Clorius Danmark, Brydehusvej 13, 2750 Ballerup, tlf , står for aflæsning af de elektroniske vandmålere og varmemålere på radiatorer. Flytning af varmemålere bestilles hos Ista Danmark. Udgiften afholdes af den enkelte husejer. Spørgsmål vedrørende det årlige varme- og vandregnskab, herunder tilbagebetaling og efterbetaling, skal ske til foreningens administrator, Advodan, Glostrup Torv 6-10, 2600 Glostrup, tlf Ved aflæsning af varme og vand ved ejerskifte se under afsnittet Køb/salg af husene. Ændringer i varmeinstallationer. De enkelte ejere er forpligtet til straks at underrette bestyrelsen om ændringer i varmeinstallationerne i ejendommen samt defekte eller uvirksomme målere. Lokalplan - Vedligeholdelse af husene Høje Taastrup kommunes lokalplan 1.68 for Ejerlauget Røjlehaven indeholder bestemmelser for den eksisterende bebyggelses anvendelse, karakter og arkitektoniske udseende af husene samt hvilke godkendte ændringer og tilbygninger der må foretages. Der gives med få undtagelser ikke mulighed for at ændre bygningernes ydre. Opførelse af udestue, anneks eller anden form for udvidelse af det oprindelige boligareal må ikke finde sted. Carport med redskabsskur må kun opføres på bestemte ejendomme. De skal udføres efter godkendt standartprojekt. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 6 af 11

7 Vinduer og døre skal holdes i sort, brun, grå, hvid eller svenskrød. Sternbrædder skal holdes i sort. Udhus og hegn i sort eller brun. Carporte med redskabsrum holdes i farverne brun, grøn umbra eller sort. I lokalplanen er der endvidere fastsat bestemmelser om udformning af vinduer, vinduespartier, tagvinduer, carport, udhus, terrasseoverdækning, faste hegn og havemur. Overdækning af terrasser kræver anmeldelse til kommunen. Opførsel af carport kræver byggetilladelse fra kommunen. Lokalplanen kan se på kommunens hjemmeside eller ejerlaugets hjemmeside. Udskiftning af tagsten. I henhold til lokalplanen for området skal bebyggelsen fremtræde som en ensartet helhed i forhold til husenes oprindelige opførelse og udseende. De oprindelige tagsten er fra Hellingsø Teglværk. Disse tagsten kan ikke leveres mere. Hvis der lægges nye tagsten skal det være Dantegl vingetagsten i farven Mocca. De leveres af firmaet MONIER A/S. Ved salg/køb af huset Ved overdragelse af huset til en ny ejer bedes dette informationshæfte videregivet til køber sammen med nøglen til genbrugspladsen. Ved ejerskifte er det den til enhver tid værende ejer som hæfter for ejendommens forpligtigelser overfor Ejerlauget. Refusionsopgørelsen mellem sælger og køber er ejerlauget uvedkommende. Ved flytning bestilles Ista/Clorius Danmark, Brydehusvej 13, 2750 Ballerup, tlf , til aflæsning af vandmålere og varmemålere på radiatorer. Varme- og vandmålere skal aflæses på overtagelsesdagen. Omkostninger ved ekstra aflæsning af målerne i forbindelse med flytning er ejerlauget uvedkommende. Varme- og vandregnskabet går fra den 1. juli til den 30. juni. Det endelige varme- og vandregnskab bliver først offentliggjort i efteråret. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 7 af 11

8 Kabel TV Ejerlauget Røjlehaven fik i 2005 udskiftet vores eget antenneanlæg med kabel TV fra YouSee. Det er muligt for den enkelte husstand at vælge hvilken tv-pakke man vil have, dog er grundpakken obligatorisk og betales sammen med kontingentet. Kontakt oplysninger: YouSee Strandlodsvej København C Telefon: Med hensyn til TV kanaler henvises der til for seneste kanalnøgle. Der kan også etableres adgang til Internettet via YouSee kabel- TV. Genbrugspladsen Genbrugspladsen ligger ved siden af varmecentralen. Porten til pladsen er låst, men alle husstande har nøgle til porten. Såfremt den tidligere ejer ikke har afleveret nøglen, kan ny nøgle rekvireres hos bestyrelsen/varmemesteren. I containergården findes endvidere trillebøre og en lang stige, der frit kan lånes. Det henstilles, at disse ting afleveres straks efter brug. Ejerlauget Røjlehaven har indgået en aftale med VEGA om, at storskrald afhentes samlet på genbrugspladsen. Dette har bevirket, at vi er sluppet for at købe et stativ hver især til hhv. flasker/glas og aviser/pap. På genbrugspladsen kan afleveres alle former for storskrald, papiraffald, flasker, genbrug, haveaffald m.v. Affald fra virksomheder må ikke afleveres på genbrugspladsen. VIGTIGT: Der må ikke afleveres nogen form for dagrenovation, madrester eller husholdningsaffald i containeren eller på genbrugspladsen. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 8 af 11

9 Containeren VEGA afhenter gratis containeren efter behov. I containeren kan i princippet lægges alt brandbart, der ikke kan placeres andre steder dog med nedenstående begrænsninger. Affald må ikke afleveres i sorte affaldssække der må kun anvendes klare plastiksække. Det er VIGTIGT, at disse regler overholdes, idet vi bliver pålagt ekstra afgift, når der er forbudt affald i containeren. Affaldstyper der ikke må findes i containeren: Hårde hvidevarer (fx. køleskabe, frysere, komfurer) Kviksølvholdige lyskilder (fx. lysstofrør, solarierør, lavenergipærer) Farligt affald i øvrigt (olie- og kemikalileaffald) Eternit Stort affald (større end 0,5 x 0,5 x 1,0 m) Trykimprægneret træ Metal (fx. cykelstel, motorer, radiatorer) Bygningsaffald (fx. brokker, tegl, sanitet og rockwool) Anlægsaffald (fx. jord, sten, grus, asfalt, beton/lerrør) Andet ikke-forbrændingsegnet affald (fx. springmadrasser) El-skrot (fx. computere, kaffemaskiner, radioer, TVapparater) Dagrenovation PVC (fx. tagrender, persienner) Haveaffald Affald, der ikke må forefindes i større mængder: Haveaffald Glas Genanvendeligt papir og pap Flamengo, der ikke er forurenet (fx. med madrester) eller belagt med plast eller alufolie Genanvendeligt plastfolie (Polyethylen (PE), krympefolie) Andet plast Tøj af bomuld Bildæk Bygningsaffald og betonfliser Dette affald skal man selv aflevere på kommunens genbrugsplads. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 9 af 11

10 Sorteringen på genbrugspladsen er opdelt som vist på Plan over genbrugspladsen : 1. muldjord (lægges i midterste bås på p-pladsen) 2. haveaffald (lægges i venstre bås på p-pladsen) 3. flasker (lægges i flaskecontainer udenfor genbrugspladsen) 4. glas, porcelæn m.v. (lægges i grøn plast-container udenfor genbrugspladsen) 5. aviser (lægges i plastikcontainer indenfor porten til venstre) 6. pap (lægges i plastikcontaineren ved siden af) 7. batterier (lægges i batterikassen til venstre) elektronik (lægges i trækassen bagest til venstre) 10. maling, kemikalier o.l. (afleveres ved porten til skurgården) 11. møbler/tæpper lægges langs yderport 12. træ (til venstre for møbler/tæpper) 13. metal (langs sidevæggen) 14. andet brændbart affald (lægges i den blå container) 15. Grusbunke gratis afhentning i begrænset omfang Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 10 af 11

11 Kollektiv brand- og ejendomsforsikring Foreningen har tegnet en brand- og ejendomsforsikring på de enkelte huse på kollektiv basis, for derigennem at sikre medlemmerne størst mulige fordele og rabatter. Forsikringen betales via kontingentet til ejerlauget. Ejerlauget har indgået en forsikringsaftale med Codan Forsikring A/S. Forsikringen omfatter bl.a. følgende dækninger for de enkelte huse: Brand, elskade, storm, glas & sanitet, skjulte rør, svamp, insekt, hærværk, pludselig skade, husejeransvar og retshjælp. Anmeldelse af skader foretages af den enkelte husejer og foretages telefonisk direkte til Codan på tlf eller via deres hjemmeside Foreningens kundenr Foreningens policenr Bestyrelsen har intet med anmeldelse af skader at gøre. Police samt forsikringsbetingelser kan læses via Internettet på ejerlaugets hjemmeside Ejerlaugets hjemmeside Foreningen har sin egen hjemmeside på Internettet under hvor du kan se yderligere information om foreningen samt den seneste version af Vedtægter for Ejerlauget Røjlehaven Regnskab Referat af generalforsamling Hvis du ikke har adgang til Internettet kan kopi af ovennævnte dokumenter udleveres hos bestyrelsen. Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 11 af 11

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven Informationsmappe om Ejerlauget Røjlehaven Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ejerlauget Røjlehaven 3 Varmecentralen 4 Veje og parkering 4 Renholdelse af veje og fortov 4 Fællesarealer 5 Indbetaling

Læs mere

Velkomst til nye grundejere

Velkomst til nye grundejere Velkomst til nye grundejere Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Velkomst side 1 af 8 Lidt Historie Dyssegårdsparken er bygget af Entreprenør Bøje Nielsen med Birger Nordsted-Jørgensen som arkitekt. Byggeriet

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II Beboerhåndbog Skårupvej Andelsboligforening II 1 Foreningen Generalforsamlingen Som ejer af en andelsbolig har du store muligheder for indflydelse på din egen boligsituation gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC

Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC Juni 2013, revideret april 2014 Grundejerforeningen Gyvelkædens ABC En lille oversigt over, hvad du som grundejer har gavn af at vide. Affald. Affaldet skal sorteres i mindst 4 fraktioner. Læs mere i kommunes

Læs mere

Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE

Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE Revideret august 2013 1 Indhold 1. Indledning... 5 2. Om grundejerforeningen... 6 3. Om de fælles arealer, aktiviteter

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Baunebakkebogen 2014

Baunebakkebogen 2014 Baunebakkebogen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baunebakkens historie... 3 Reguleringsplanen... 4 Projekteringsvejledningen... 5 Deklaration for fællesarealer... 6 Deklaration vedr. tagnedløb...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN, SMØRUM

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN, SMØRUM GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN, SMØRUM Velkomst til og information om grundejerforeningen m.m. Bestyrelsen for GF Boesagerparken vil gerne byde dig/jer velkommen til grundejerforeningen, der er placeret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Til de nye Beboere i Lindevænget

Til de nye Beboere i Lindevænget Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13.

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. A/B KNASTEN - Husorden side 1 ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. Antenner Det ikke tilladt at opsætte synlige antenner. Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg igennem

Læs mere