Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret Vejleder: Bjarke Stig Andersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret 2012. Vejleder: Bjarke Stig Andersen."

Transkript

1 FORBRUGERBESKYTTELSE - ER DER FORSKEL PÅ ANPRISNINGER OG FAKTUELLE OPLYSNINGER? Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret Vejleder: Bjarke Stig Andersen. Afleveringsdato:

2 ii

3 Forord Dette projekt er skrevet af Sezen Andersen, 6. semester foråret 2012, ved det juridiske institut på Aalborg universitet. Målet med projektet er at undersøge om der er forskel på anprisninger og faktuelle oplysninger. Projektet blev startet som to-mands gruppe men grundet personlig uoverensstemmelser blev gruppen delt i to og dermed vil teori delen var sammenlignelig med en tidligere partner. Angående litteratur henvisning er det igennem opgaven skrevet som fodnoter, men alle kilder findes uddybet bagerst i litteraturlisten. Vil gerne rette en tak til min underviser i Forbrugerret Marie Jull Sørensen for juridiske diskussioner og overvejelser omkring emnet. Sezen Andersen iii

4 iv

5 ABSTRACT This project examines consumer protection in the consumer law and in marketing law 3. Specifically, it examines the question: Is there a difference between claims and facts? This project gives an overview of the different protection methods the consumer law provides. This protection appears in the law as guarantees, as the sellers obligation to inform the consumer and, as consumers, an obligation to investigate the object. Then the project examines the marketing law 3, in which exists a different protection exists that ensures that companies don t use false, misleading or unreasonably incorrect information in their advertisements, which would affect consumers Marketing law 3 paragraph 4 points out that all statements must be well documented before use in advertisements. The only exceptions to this clause are claims. Claims are information without any legal significance and are often described as hot air, when referring to a product. Secondly the project analyses 2 court rulings to illustrate what important parameters there are to determine claims and facts. SH2010.V COLGATE shows the importance of documentation. It is proven that Colgate fulfill their commitment to prove they are The recommended brand worldwide. U S Bilka explained how different two parties can view the demand in marketing 3. Bilka wished to prove it was a claim and let the customers decide how they viewed it. The court couldn t say it didn t matter so it was agreed to send the advertisements to customers to see how they viewed it. In conclusion the clear line between fact and claim can be hard to determine. The important rule is that facts, that are categorized as facts, have to be proven. If there are any facts that tell something about the product and they can t be proven, the company has to stop using the information. Claims are hard to determine, the important rule is it has to be clear for the customers, that the claims are hot air. A clear difference can be hard to measure and therefore it is up to the court to rule a difference between them. v

6 vi

7 Indholdsfortegnelse Forord Abstract Indholdsfortegnelse iii v vii 1. Indledning, afgrænsning og metode Mangelsbegreb Vildledende oplysninger Købets afslutning Anprisninger Faktuelle oplysninger Sælgerens loyale oplysningspligt Undersøgelsespligt Forbrugerkøb Handelskøb Civilkøb Efter aftaleindgåelse Ved forbrugerkøb Ved handelskøb Ved Civilkøb Undtagelse til købers ret Sælgerens oplysningspligt Delkonklusion til sælgerens oplysningspligt Garanti Stiltiende garanti Fortolkning af garantier Det offentligretlige forbrugerbegreb Vildledningsforbuddet, 3 stk. 1: Domme Bilka dommen - U S Analyse Delkonklusion vii

8 2.3 COLGATE dommen - SH2010.V Analyse Delkonklusion Konklusion Bilag 37 Litteraturliste 39 viii

9 1. Indledning, afgrænsning og metode Virksomhederne benytter reklamerne for at sælge deres produkter. For at sikre forbrugerne bedst muligt består beskyttelsen både i køberetten og markedsføringsloven. Markedsføringslovens 3 sikre, at virksomhederne ikke benytter vildledende eller aggressiv marketing. Dette projekt vil beskæftige sig med forbrugerbeskyttelsen og især de oplysninger der er givet før købet. Disse forskellige elementer af forbrugerbeskyttelse vil blive gennemgået, herunder garantier, undersøgelsespligt og loyalitetsforpligtelse. Der vil forsøges at give et indblik i om køberetten kan yde en sikring allerede i de indledende forhandlinger. Derudover vil markedsføringslovens 3 udvide forbrugerbeskyttelsen yderligere. Projektet vil tage udgangspunkt i to forskellige domme, den første skitserer en situation hvor dokumentationskravet er opfyldt, men der foreligger en misvisende situation og i den anden forsøges der at påvise anprisninger. For begge domme vil udgangspunktet være hvorvidt de overskrider markedsføringslovens 3 og ikke andre markedsføringsbestemmelser. Projektet vil fokusere på oplysninger og der vil markedsføringslovens 3 være behjælpelig. Den juridiske analyse udarbejdes ved at benytte den retsdogmatiske metode. Retsdogmatiske metode har til formål igennem systematisering, beskrivelse, analyse og fortolkning af kilder. 1.2 Mangelsbegreb På grundlag af almindelige obligationsretlige grundsætninger, foreligger der en mangel hvis varen ikke er kontraktmæssigt, dvs. den ikke svarer til den betegnelse, den er solgt under. Har køberen en særlig hensigt med genstanden og sælgeren ved dette, skal det tillægges betydning hvis genstanden ikke kan anvendes til det formål. Mangelsbegrebet bliver defineret i køberetten 76 og 75a, hvor der er tale om en negativ og positiv afgrænsning af forbrugerbegrebet. For at en ydelse kan siges, at være kontraktmæssigt og rigtig skal det være leveret på rette tid, rette sted og rette stand. Kontrakt fortolkning er afgørende for at finde ud af om ydelsen er mangelfuld. 1

10 En ydelse skal besidde faktiske og retlige egenskaber, så køberen kan bruge den til det sædvanlige eller bestemte formål. Mangelsbedømmelsen kan være konkret, dvs. den påhviler på parternes aftale eller den kan være abstrakt, dvs. man laver en vurdering af den almindelige retsopfattelse 1. Det skal desuden tages hensyn til de deklaratoriske og præceptive regler. Dertil skal ydelsen være en almindelig god ydelse, dvs. kvaliteten svarer til almindelig god kvalitet inden for den pågældende branche 2. Ydelsens pris skal også tillægges en betydning, jo dyrere jo mere kan der forventes af en vare. Alt dette skal indgå i vurderingen. Endvidere skal varen have almindelig egnethed, dvs. det skal kunne bruges til det sædvanlige formål. Derudover skal holdbarhed vurderes ud fra ydelsens art og den aftalte pris 3. Egnethed til særlig formål er noget parterne har aftalt og beror på deres aftale og købekontrakt. Desuden kan man ikke forvente at en brugt genstand holder lige så længe og er i ligeså god stand som en helt ny vare, derfor skal dette også indgå i vurdering om varen er mangelfuld. 1.3 Vildledende oplysninger I forbrugerkøb foreligger der en mangel hvis genstanden ikke svarer til den betegnelse den er solgt under eller hvis sælger har givet urigtige eller vildledende oplysninger. Udgangspunktet er om disse oplysninger ville have haft en betydning for køberens bedømmelse af genstanden. Det vil sige, ville køber have købt genstanden hvis han er klar over de rigtige oplysninger. Sælger er dermed ansvarlig for at sørge for at køberen er bekendt med alle oplysninger han selv har kendskab til. Udelader sælger dette har han forsømt sin loyale oplysningspligt overfor køber. Det kan blandt andet ses i afgørelse FKN hvor en paryk blev solgt, kunden havde fået at vide at der var tale om ægte hår, det viste sig derimod at være polychlorid og en salgspris ville have været væsentligt lavere end hvis der havde været tale om ægte hår. I denne dom var der tale om at sælger solgte genstanden som om den levede op til de oplysninger han havde givet, men i virkeligheden var der tale om en helt anden genstand. Foreligger der alene en indirekte beskrivelse af genstandens egenskaber ud fra den almindelige artsbetegnelse. Det vil sige der i nogle tilfælde kan være tale om almindelig sportsudstyr, andet 1 Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i obligationsret I, s Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i obligationsret I, s Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i obligationsret I, s. 66 2

11 udstyr som lignede andre genstande af samme art, men overhovedet ikke levede op til den almindelige brugbarhed eller værdi. Eksempler på dette kan ses i FKN hvor gardiner var solgt under den betegnelse at de var strygefri. Selvom de blev behandlet korrekt af køberen så krøllede de ved 30 graders vask. Betegnelsen for dem burde derfor ikke være stryge fri men derimod stryge let Købets afslutning Vildledende oplysninger spænder over et vidt sprektrum for det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår der er tale om direkte oplysninger eller hvornår der er tale om anprisninger. Imens ved oplysninger som belyser om genstandens brugbarhed, beskaffenhed og værdi tillægges betydning og kan i nogle tilfælde være formuleret så præcist at det tolkes som en garanti for genstandens egenskaber. De oplysninger som lover genstanden bestemte egenskaber vil blive vurderet strengt i mangelsvurderingen. Som før nævnt har anprisninger ikke nogen generel indvirkning på mangelsvurderingen, også selvom anprisningerne viser sig at være urigtige. Køberen kan kun påberåbe sig sælgerens urigtige eller vildledende oplysninger såfremt der er lagt vægt på de meddelte oplysninger da handlen blev indgået. Køberen kan ikke efterfølgende kræve handlen ophævet hvis der viser sig en mangel i varedeklarationen og køberen før ikke har udvist nogen interesse for vare deklarationen. Det kan blandt andet ses i FKN hvor en forbruger købte en reol hvor overflade behandlingen ikke svarede til den i brochuren. Overfladen skulle have været af massivt træ. Forbrugeren reklamerede efter 2 måneder, og det blev vurderet at forbrugeren ikke havde tillagt det nok betydning og forbrugeren kunne derfor ikke fremsætte sit krav. Dermed gælder det som vist i denne dom at køberen skal kunne løfte bevisbyrden for urigtige eller vildledende oplysninger. Imens det er sælgerens opgave at løfte bevisbyrden for at oplysningen ikke havde nogen faktisk betydning for køberen. Bestemmelsen i KBL 76. stk. 1. nr. 1. er tiltænkt imellem sælger og køber. Imens KBL 76. stk. 1. nr. 2. vedrører urigtige eller vildledende oplysninger fremlagt i annoncer eller meddelelser der er sigtet på en ubestemt kreds af personer heriblandt køberen. KBL 76 stk. 1 nr. 2 handler om de oplysninger sælgeren giver ved markedsføring, dvs. reklamer, annoncer eller andre måder at give oplysninger på, som er beregnet til at komme til forbrugernes kundskab. Denne bestemmelse kan ikke fraviges til skade for forbrugeren, KBL 1 stk. 2. Køberen 3

12 kan dermed overfor sælgeren påberåbe sig urigtige eller vildledende oplysninger også selvom sælger var i god tro omkring oplysningerne. Det er også uden betydning for anvendelsen af KBL 76, om det burde have været kendeligt for sælger at der forelå andre oplysninger om genstanden. Det må siges at både sælger og tidligere salgsled har muligheden for at korrigerer i oplysningerne Anprisninger Angivelser der referer til smag, følelse eller subjektive vurdering har ingen sandhedsværdi. Det samme gælder for de såkaldte overdrevne anprisninger som ikke har et krav om de skal kunne bevises. Betegnelsen uforpligtende anprisninger dækker over anprisninger som ikke bærer nogen retlig relevans 5. Eksempler på dette kan være Danmarks bedste pølse eller lignende. Reklameres der derimod med at være den største i Danmark så skal pølsen også være den største. De overdrevne anprisninger omfattede de egentlige anprisninger det vil sige vurderingsudsagn som efter eget indhold ikke lader sig verificere som var de urigtige, men dog ikke anses for vildledende da de var stærkt overdrevne. Det kunne for eksempel være uopslidelige jeans eller lignende betegnelser. Disse betegnelser er så overdrevne at ingen vil tillægge dem en betydning 6. Der skelnes imellem faktiske oplysninger og de såkaldte overdrevne anprisninger som består i generelle liggende angivelser eller subjektive vurderinger. Hvor grænsen går afgøres i praksis af branchesædvaner og almindeligt sprogbrug. Anprisninger har intet reelt informationsindhold og skal ikke bevises. Vildledende angivelser kan være rigtige, men igennem et yderligere gennemsyn kan de give et fejlagtigt indtryk 7. Hvorvidt en reklame virker vildledende bedømmes ud fra dens sandsynlige indvirkning på målgruppen. Det betyder at disse udtalelser ikke har nogen sandhedsværdi, kort sagt er der tale om Varm luft. 4 Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Collet, Camilla og Lars Adam Reklameret side Markedsføringsretten, - side Markedsføringsretten, - side

13 1.3.3 Faktuelle oplysninger Faktuelle oplysninger er informationer omkring produktet der reklameres for. Oplysningerne fortæller om varens kvalitet eller egenskaber, oprindelsesstedet, prisforhold eller lignende 8. Afgørende for oplysningerne er at de er tilknyttet købs situation og har en sandhedsværdi. Urigtige oplysninger om en genstand kan udløse en række forskellige retsvirkninger. Et fælles træk er at kausalitetskravet skal være opfyldt. Det vil sige at de urigtige oplysninger skal have haft en eller anden form for effekt. For at en urigtig oplysning skal anses som en overtrædelse fremgår af vildledningsforbuddet i markedsføringslovens Sælgerens loyale oplysningspligt Sælger har en loyal oplysningspligt, som er beskrevet i KBL 76. stk. 1. nr. 3. Indholdet af sælgerens generelle oplysningspligt involverer de oplysninger som han kender eller bør nære mistanke omkring. Den manglende viden skal være bestemmende for køber. Det kræves ikke, at køberen slet ikke ville have indgået handlen, hvis han kende til oplysningerne, men derimod at det ville have forandret hans vilkår for handlen. Sælger har ikke nogen almindelig pligt til at foretage undersøgelser af salgsgenstanden med henblik på at konstatere eventuelle mangler 10. Bestemmelsen i KBL 76. stk. 2 knytter sig til KBL 76. stk. 1. nr. 1. og 2. princippet heri kan få betydning for reglen i nr. 3. giver en mulighed for givne oplysninger kan rettes af sælger eller andre med den retsvirkning at der ikke antages at foreligge eller have foreligget urigtige oplysninger eller vildledende overhovedet. Det vigtigste er at oplysningerne er blevet givet til køber senest ved indgåelse af købsaftalen. Der gives ikke nogen nærmere anvisning om hvorledes urigtige eller vildledende oplysninger skal rettes overfor køberen. Dette afhænger af på hvilken måde oplysningen er fremkommet samt betydningen for vurderingen af genstanden. Det eneste krav der egentlig foreligger, er det skal rettes på en tydelig og effektiv måde Markedsføringsretten, - side Markedsføringsretten, - side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

14 1.5 Undersøgelsespligt Forbrugerkøb I forbrugerforhold bliver KBL 47 suppleret af KBL 76 stk. 1. nr. 1. og 2. Ifølge KBL 76. stk. 1. nr. 2. foreligger der en mangel hvis genstanden ikke lever op til den betegnelse den er beskrevet under, eller hvis der er givet urigtige oplysninger i forbindelse med salget. Som forbruger skal tilliden være i fokus, og derfor er der ikke en forpligtelse at foretage en undersøgelse af genstanden. Var køber derimod klar over manglen, og at han stadigvæk indgik aftalen så vil KBL 77. b. kunne begrænse muligheden for at hæve aftalen. Handler sælger imod almindelig hæderlig kan KBL 80 anvendes Handelskøb Købers ret til at gøre en mangel gældende overfor sælger behandles i caveat emptor reglen. Caveat emptor er særligt udviklet i forhold til løsøre i forbindelse med KBL 47. Ifølge caveat emptor reglen er det ikke muligt for køber at påberåbe sig mangler, hvis det var mangler der burde være opdaget under undersøgelsen af genstanden før handlens indgåelse 13. Den generelle form for undersøgelsespligt er nævnt i KBL 47. KBL 47 anvendes i forbindelse med erhvervsforhold. KBL 47 omhandler forhold, som foreligger i forbindelse med købets afslutning, i det der påhviler køberen en undersøgelsespligt. Det skal dermed forstås sådan at undersøger køberen genstanden i handelskøb før handlen blev indgået kan der ikke påberåbes mangler der burde være konstateret ved en undersøgelse. Udgangspunktet er at køberen ikke kan påberåbe sig mangler ved salgsgenstanden, hvis han ved købets indgåelse har været bekendt med dem. Undersøgelsespligten har dog kun betydning for specieskøb og halvgeneriske køb, såfremt der skal være tale om at undersøge selve genstanden 14. Køberen har kun pligt til at undersøge genstanden, hvis sælgeren selv har opfordret ham til det. Det skal dog antages at den opfordring ikke nødvendigvis skal være udtrykkelig. Det er dermed tilstrækkeligt at genstanden forevises for køber, det kan være opfordring nok til at undersøge genstanden. Selve genstandens tilstedeværelse under købsaftalens indgåelse vil også være opfordring nok. KBL 47 knytter derudover til at 12 Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

15 køberen har udført en undersøgelse før købets afslutning, uanset om dette måtte være sket af egen drift. Har køberen i den anledning foretaget undersøgelsen vil han ikke kunne påkalde mangler han senere opdager. Ifølge KBL 47 gælder det ikke kun de mangler han har opdaget, men også de mangler han burde have opdaget Civilkøb Et civilkøb er køb imellem to private. Der foreligger en undersøgelsespligt for den private køber og salgsgenstanden. Har sælgeren opfordret køber til at undersøge genstanden, og undlader køber dette vil der ikke kunne gøres mangler gældende overfor sælger. Har køberen ikke undersøgt genstanden godt nok til at opdage manglen så er køberen afskåret fra at gøre mangler gældende jf. KBL 47. Mangler der ikke kunne opdages på grund af køberens uddannelse eller erfaringer kan gøres gældende overfor sælger Efter aftaleindgåelse Ved forbrugerkøb Viser det sig at en genstand lider af en mangel og køberen dermed først har set manglen efter modtagelse af varen betyder det, at køber skal reklamere overfor sælger. Reklamation skal ske efter rimelig tid efter manglen blev opdaget. Vil køberen hæve købet, kræve efterlevering eller omlevering skal han give specifik reklamation til sælger samt hvilken en af disse han ønsker at gøre gældende. I forbrugerkøb kan der afgives en neutral reklamation hvor det ikke er nødvendigt for køberen at specificerer hvilken beføjelse han ønsker at bruge 17. Reklamationfristen er således væsentlig forlænget i forhold til den frist der ses i civilkøb. Fristen i civilkøb er uden ugrundet ophold, imens ved forbrugerkøb er den forlænget med rimelig tid. Udgangspunktet for reklamationsfristen er knyttet til det tidspunkt hvor køber blev klar over manglen. Sælger bærer bevisbyrden for hvornår køber faktisk har opdaget manglen. Det kommer 15 Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

16 blandt andet til udtryk i FKN hvor køber købte en gryde og pandesæt der skulle bruges til stegning og kogning uden vand og fedtstof. Efter modtagelsen fortrød køberen, da hele køkkensættet fyldte for meget i selve køkkenet. Køberen pakkede dem derfor væk uden at prøve gryderne og sendte dem først retur 5 måneder senere. Ca. 7 måneder efter levering blev køberen fra anden side bekendt at maden ville brænde på hvis der ikke blev brugt vand eller fedtstof. Køberen hævede derfor købet. Da køberen på grund af manglende brug af varerne ikke havde konstateret manglerne før fandtes køberen at have reklameret rettidigt 18. I vurderingen af hvornår det er rimelig tid lægges der også betænkningstid oveni og det at rådføre sig med andre. Særlige omstændigheder, såsom prisstigninger kan nogle gange gøre at køber må reklamere hurtigere. Køberens evt. bortrejse eller sygdom vil kunne tillægges betydning for den rimelige tid. Køberen skal i forbindelse med en neutral reklamation kun reklamere overfor sælger, han behøver ikke fortælle hvilken beføjelse han gør gældende Ved handelskøb KBL 51 finder ikke anvendelse i forbrugerkøb da den alene efter sin ordlyd gælder i handelskøb. KBL indeholder regler om deformelle forudsætninger for at køber kan påberåbe sig en mangel ved salgsgenstanden. I handelskøb pålægges det køber at foretage en undersøgelse af genstanden jf. KBL 51. KBL 51 giver dog ikke nogen retsvirkning af at køberen efter de regler der er nedsat for undersøgelsen. Bestemmelsen skal dog ses i sammenhæng med KBL 52. KBL 52 omhandler reklamationsretten. Ønsker en køber i et handelskøb at gøre en mangel gældende, så skal køberen reklamere straks. Bedømmelsen af reklamationsfristens længde beror på en samlet vurdering af hvornår en mangel burde være opdaget. En Reklamationsfrist vil derfor gå fra det tidspunkt hvor manglen blev opdaget eller burde være opdaget Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

17 1.6.3 Ved Civilkøb Reklamation i civilkøb bliver beskrevet i KBL 52, hvor køber skal give besked uden ugrundet ophold for mangler han burde have opdaget. Efter at der er givet meddelelse fra køber, skal sælger meddeles om hvilken beføjelse køber ønsker at gøre gældende. 1.7 Undtagelse til købers ret Caveat emptor reglen begrænses i forbrugerkøb af KBL 77 b. Ifølge KBL 77 b. Så kan køberen ikke påberåbe sig en mangel som han var bekendt med eller burde have været bekendt med. Medmindre sælger har handlet i strid med almindelige hæderlighed. KBL 77b begrænser dermed køberens mulighed for at gøre mangler gældende. Bestemmelsen sætter ikke noget krav til køberen om en undersøgelse før genstanden købes, men har genstanden været undersøgt af køberen så kan der ikke efterfølgende klages 21. Retsvirkningerne efter KBL 77 b indtræder hvis forbrugeren har kendskab til manglen, dette kan være fordi sælgeren har gjort ham opmærksom på manglen. Bestemmelsen omfatter dermed også situationer hvor køberen burde have haft kendskab til manglen. De situationer tolkes ud fra om det er helt usandsynligt at køberen ikke kunne undgå at opdage manglen 22. Den omstændighed at en forbruger burde være klar over en mangel, afskærer ikke nødvendigvis mangelsbeføjelserne i at blive taget i brug. Det kan være i en situation hvor en køber gøres opmærksom på en mangel, men på grund af manglende fagkundskab hverken var klar over betydningen heraf. I denne situation vil en køber være berettiget til at gøre manglen gældende. Bestemmelsen er dermed begrænset til at dreje sig om forbrugerens kendskab ved aftens indgåelse 23. Der bliver dermed ikke reguleret for køberens viden imellem købsaftalens indgåelse og risiko overgang, hvor køberen måske opnår en ny viden om genstanden. En viden erhvervet efter købsaftalens indgåelse afskærer således ikke køberen fra at gøre beføjelserne gældende. 21 Sonny Kristoffersen Forbrugerkøb 2 udgave. S Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

18 Efter KBL 77 b. er forbrugerens eventuelle kendskab til mangler uden betydning hvis sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed. Hermed kommer der en modifikation i forhold til KBL 47, hvor det eneste krav var at der var handlet svigagtigt Sælgerens oplysningspligt I forbindelse med køb vil forbrugeren tage udgangspunkt i de løfter, både skriftlige og mundtlige, som sælgeren har givet. Afgørende er at ydelsen ikke modsvarer aftalegrundlaget 25. Oplysninger om ydelsen kan påvirke køberens bedømmelse om varen og om han vil købe den. Sælgeren kan både undlade at give oplysninger eller give urigtige oplysninger som vildleder køberen. Der findes oplysninger, som ikke kan antages at være relevante for det pågældende produkt og som sælgeren kan undlade at oplyse, uden at det udgør en mangel. Dog er nogle oplysninger afgørende for køberen, som kan antages at være en typeforudsætning, det kan f.eks. være at en bil er fra et bestemt årstal, dvs. at det er afgørende for køberen, så han udefra årstal kan vurdere om prisen er rimeligt. Årstal for en bil antages også at være afgørende for en køber, da det viser om det senere er vanskelig eller nemt at sælge. Hvis køberen har udvist udtrykkeligt eller stiltiende at en bestemt oplysning er afgørende for ham og hvis sælgeren ikke giver ham de nødvendige oplysninger eller retter ham i hans vildfarelse, er der formodning for at der er tale om en mangel, som kan udløse misligholdelsesbeføjelser for køberen. Sælgeren har en loyal oplysningspligt overfor køberen. Den pligt er mere vidtgående ved forbrugerkøb, hvor forbrugeren antages at være en privat person, da han handler udenfor sit erhverv, dvs. at han ikke er faglig kompetent til at vide noget om den pågældende produkt, jf. KBL 1 stk. 2. Desuden indeholder købeloven en kapitel der handler om forbrugerkøb. I 76 stk. 1 nr. 3, er der udtrykt at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis sælgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger, som havde betydning for køberens bedømmelse. Ifølge KBL 1 stk. 2 kan 76 stk. 1 nr. 1 ikke fraviges til skade for forbrugeren, dvs. at man ikke kan aftale noget andet, der afskærer køberen i at gøre mangelsbeføjelser gældende 26. Dette betyder at der er en mere vidtgående beskyttelse for forbrugeren, da det samme ikke kan gøre sig gældende ved handelskøb. Dog er der altid ifølge almindelig obligationsretslige regler en oplysningspligt for sælgeren. 24 Sonny Kristoffersen Forbrugerkøb 2 udgave. S Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret, s Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

19 Urigtige oplysninger har ikke kun betydning i forbindelse med det konkrete salg og købekontrakt, men også ved markedsføring, f.eks. i reklamer, jf. KBL 76 stk. 1 nr. 2. Der kan være reklamer, når sælgeren prøver at sælge et produkt, som giver køberen oplysninger om produktet, f.eks. ved indpakning, annoncer eller meddelelser. Oplysninger i reklamer kan også indgå i mangels bedømmelsen, det kræver dog at meddelelsen i reklamen er forudsat til komme til forbrugeren og offentlighedens kundskab 27. KBL 76 stk. 1 nr. 3, som er forbeholdt til forbrugerkøb, er der direkte angivet at sælgerens manglende eller svigagtige oplysninger om ydelsen, kan være en mangel i købelovens forstand. Der skal gives oplysninger om hvad sælgeren kender eller burde kende om ydelsen. For at det kan blive omfattet som en mangel, skal der være tale om en forsømmelse, dvs. noget man bebrejde sælgeren. Han skal altså have handlet culpøst 28. Dette belyses af en sag fra Forbrugerklagenævnet, der giver køberen medhold i at hæve købt en bil, fordi det ikke ansås som en uvæsentlig mangel at bilen var synet tidligere end oplyst i salgsannoncen 29. Det er en vanskelig vurdering, at finde ud af hvornår, sælger har handlet culpøst og burde have oplyst køberen. Desuden formodes det, at hvis køberen har et specielt eller usædvanligt ønske af brugen af den pågældende vare. Har sælger ikke været bekendt dette, har sælger ikke misligholdt sin pligt. Oplysninger der anses for væsentligt ved vurderingen af salgsgenstanden anses afgørende for om der foreligger en mangel, f.eks. hvis der købes en vaskemaskine kan det være væsentlig at vide hvor mange kilo tøj der kan vaskes på en gang eller om der findes et skånsomt program. Sælgeren har kun handlet culpøs, når der er tale om konkrete oplysninger og ikke anprisninger, dvs. generelle udtalelser om varen, jf. FKN , der handler om en bilhåndbog, hvor de skrev vi har lavet bilhåndbogen for dem, som vil undgå høje værkstedsregninger. Forbrugerklagenævnet anså ikke dette som en oplysning, der skulle tages bogstaveligt, så bogen blev ikke anset for mangelfuldt, hvis køberen alligevel fik høje værkstedsregninger. Det var ikke tale om en konkret oplysning, som kunne anses for en garanti, som sælgeren var bundet af 30. Det er ikke kun de sædvanlige egenskaber og det som køber normalt bruger genstanden til, der skal oplyses fra sælgerens side, men også oplysninger, som sælger ved har væsentlig betydning for den pågældende køber. Enten fordi han har fået det at vide ved aftaleindgåelse eller burde vide af andre grunde. 27 Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret, s Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret, s Sagsnummer 08/04444 og dato for afgørelse A. Vindning Kruse, Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund, Anders Ørgaard. Køberetten s

20 U H, et værft købte nogle opvaskemaskiner som skulle bruges ombord på et skib, hvor sælgeren garanterede at de var beregnet til formålet. Det viste sig at vaskemaskinerne lækkede vand, hvis der var hældning på over 20 grader, som var noget der ofte skete, når man var ude og sejle. Der var derfor tale om en væsentlig mangel. Modtager Køber en konkret oplysning, for eksempel at en børnestol kan bruges til barnet er 10 år, så er varen mangelfuld hvis det viser sig at være urigtigt. Der kan også foreligge omstændigheder, som gør at varen ikke holder, som den skal og sælgeren har angivet en ansvarsfraskrivelse i aftalen. Det kan f.eks. være hvis en sælger garanterer at en badedragt kan holde 5 år ved at blive vasket i koldt vand, så anses sælgeren ikke for at have et objektivt ansvar, hvis køberen vasker badedragten med varmt vand og det ikke holder. Der kan foreligge urigtige oplysninger om førpris, hvis der er tale om nedsatte varer, hvor sælgeren angiver en anden før pris, så det fremstår som om køberen gør et rigtigt godt kup og vildleder køberen. I disse tilfælde kan en aftale være ugyldig i henhold til AFTL 33 ved forbrugerkøb og 36 ved alle køb. Oplysninger kan angå fysiske eller faktiske egenskaber, f.eks. brugbarhed og beskaffenhed, kvalitet, farlighed og holdbarhed. Også prisforhold og værdi af salgsgenstanden kan være en del af oplysningspligten, desuden kan godkendelse fra en offentlig myndighed også være omfattet 31. For at vurdere om en oplysning er mangelfuld skal der ses på betydningen af den urigtige oplysning for køberen. Altså hvor stor betydning det bliver tillagt. Oplysninger på reklamen, internet, indpakning, købekontrakten og det parterne mundtligt har aftalt har en betydning for bedømmelsen, men man skal foretage en konkret vurdering for at finde ud af, om en vare kan anses for mangelfuld ved manglende oplysning. I U Ø har sælgeren givet forkerte oplysninger om en skrivepult som ikke tilhørte Oehlenschläger, som angivet, men den var fra tid han levede. I byretten ansås salgsgenstanden for at være mangelfuldt, dog blev sælgeren frifundet i Landsretten, da der kom et vidne, der sagde at køberen var blevet oplyst at skrivepulten ikke nødvendigvis havde tilhørt den danske digter. Oplysninger som forties kan også tillægges betydning sammen med de positive oplysninger, så det virker vildledende for køberen 32, selv om fortielser normalt er omfattet af LBKG nr. 237 Købelov Karnov Group. Kommentarer til 76 stk. 1 nr. 1, noter LBKG nr. 237 Købelov. Karnov Group 76 stk. 1 nr. 1, kommentarer til loven, note

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb Temadag om AMS, efteråret 2005 v/ konsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Økonomi og Jura Disposition Aftaleretlige principper Kontrakters

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845 KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING OM FORBRUGERKØB Betænkning nr. 845 1978 ISBN 87-503-2504-3 Ju 00-55 bet. Indholdsfortegnelse Kapitel I: Udvalgets arbejde og sammensætning 5 Kapitel II: Almindelige bemærkninger

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

af KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN

af KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN Sælgerens oplysningspligt og køberens undersøgelsespligt samt køberens adgang til ophævelse og/eller erstatning i anledning af faktiske mangler - i køb, herunder også forbrugerkøb og ejendomskøb The seller

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 5270 Odense N Odense Kommunale Fjernvarme v / Fjernvarme Fyn A/S CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 Postboks 1303 5100 Odense C Nyropsgade 30

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12886 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34 63 24 64 Christians Biler v/christian Petersen c/o Christian Petersen Hagemannsvej 5 8600 Silkeborg Klagen vedrører:

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere