Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret Vejleder: Bjarke Stig Andersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret 2012. Vejleder: Bjarke Stig Andersen."

Transkript

1 FORBRUGERBESKYTTELSE - ER DER FORSKEL PÅ ANPRISNINGER OG FAKTUELLE OPLYSNINGER? Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret Vejleder: Bjarke Stig Andersen. Afleveringsdato:

2 ii

3 Forord Dette projekt er skrevet af Sezen Andersen, 6. semester foråret 2012, ved det juridiske institut på Aalborg universitet. Målet med projektet er at undersøge om der er forskel på anprisninger og faktuelle oplysninger. Projektet blev startet som to-mands gruppe men grundet personlig uoverensstemmelser blev gruppen delt i to og dermed vil teori delen var sammenlignelig med en tidligere partner. Angående litteratur henvisning er det igennem opgaven skrevet som fodnoter, men alle kilder findes uddybet bagerst i litteraturlisten. Vil gerne rette en tak til min underviser i Forbrugerret Marie Jull Sørensen for juridiske diskussioner og overvejelser omkring emnet. Sezen Andersen iii

4 iv

5 ABSTRACT This project examines consumer protection in the consumer law and in marketing law 3. Specifically, it examines the question: Is there a difference between claims and facts? This project gives an overview of the different protection methods the consumer law provides. This protection appears in the law as guarantees, as the sellers obligation to inform the consumer and, as consumers, an obligation to investigate the object. Then the project examines the marketing law 3, in which exists a different protection exists that ensures that companies don t use false, misleading or unreasonably incorrect information in their advertisements, which would affect consumers Marketing law 3 paragraph 4 points out that all statements must be well documented before use in advertisements. The only exceptions to this clause are claims. Claims are information without any legal significance and are often described as hot air, when referring to a product. Secondly the project analyses 2 court rulings to illustrate what important parameters there are to determine claims and facts. SH2010.V COLGATE shows the importance of documentation. It is proven that Colgate fulfill their commitment to prove they are The recommended brand worldwide. U S Bilka explained how different two parties can view the demand in marketing 3. Bilka wished to prove it was a claim and let the customers decide how they viewed it. The court couldn t say it didn t matter so it was agreed to send the advertisements to customers to see how they viewed it. In conclusion the clear line between fact and claim can be hard to determine. The important rule is that facts, that are categorized as facts, have to be proven. If there are any facts that tell something about the product and they can t be proven, the company has to stop using the information. Claims are hard to determine, the important rule is it has to be clear for the customers, that the claims are hot air. A clear difference can be hard to measure and therefore it is up to the court to rule a difference between them. v

6 vi

7 Indholdsfortegnelse Forord Abstract Indholdsfortegnelse iii v vii 1. Indledning, afgrænsning og metode Mangelsbegreb Vildledende oplysninger Købets afslutning Anprisninger Faktuelle oplysninger Sælgerens loyale oplysningspligt Undersøgelsespligt Forbrugerkøb Handelskøb Civilkøb Efter aftaleindgåelse Ved forbrugerkøb Ved handelskøb Ved Civilkøb Undtagelse til købers ret Sælgerens oplysningspligt Delkonklusion til sælgerens oplysningspligt Garanti Stiltiende garanti Fortolkning af garantier Det offentligretlige forbrugerbegreb Vildledningsforbuddet, 3 stk. 1: Domme Bilka dommen - U S Analyse Delkonklusion vii

8 2.3 COLGATE dommen - SH2010.V Analyse Delkonklusion Konklusion Bilag 37 Litteraturliste 39 viii

9 1. Indledning, afgrænsning og metode Virksomhederne benytter reklamerne for at sælge deres produkter. For at sikre forbrugerne bedst muligt består beskyttelsen både i køberetten og markedsføringsloven. Markedsføringslovens 3 sikre, at virksomhederne ikke benytter vildledende eller aggressiv marketing. Dette projekt vil beskæftige sig med forbrugerbeskyttelsen og især de oplysninger der er givet før købet. Disse forskellige elementer af forbrugerbeskyttelse vil blive gennemgået, herunder garantier, undersøgelsespligt og loyalitetsforpligtelse. Der vil forsøges at give et indblik i om køberetten kan yde en sikring allerede i de indledende forhandlinger. Derudover vil markedsføringslovens 3 udvide forbrugerbeskyttelsen yderligere. Projektet vil tage udgangspunkt i to forskellige domme, den første skitserer en situation hvor dokumentationskravet er opfyldt, men der foreligger en misvisende situation og i den anden forsøges der at påvise anprisninger. For begge domme vil udgangspunktet være hvorvidt de overskrider markedsføringslovens 3 og ikke andre markedsføringsbestemmelser. Projektet vil fokusere på oplysninger og der vil markedsføringslovens 3 være behjælpelig. Den juridiske analyse udarbejdes ved at benytte den retsdogmatiske metode. Retsdogmatiske metode har til formål igennem systematisering, beskrivelse, analyse og fortolkning af kilder. 1.2 Mangelsbegreb På grundlag af almindelige obligationsretlige grundsætninger, foreligger der en mangel hvis varen ikke er kontraktmæssigt, dvs. den ikke svarer til den betegnelse, den er solgt under. Har køberen en særlig hensigt med genstanden og sælgeren ved dette, skal det tillægges betydning hvis genstanden ikke kan anvendes til det formål. Mangelsbegrebet bliver defineret i køberetten 76 og 75a, hvor der er tale om en negativ og positiv afgrænsning af forbrugerbegrebet. For at en ydelse kan siges, at være kontraktmæssigt og rigtig skal det være leveret på rette tid, rette sted og rette stand. Kontrakt fortolkning er afgørende for at finde ud af om ydelsen er mangelfuld. 1

10 En ydelse skal besidde faktiske og retlige egenskaber, så køberen kan bruge den til det sædvanlige eller bestemte formål. Mangelsbedømmelsen kan være konkret, dvs. den påhviler på parternes aftale eller den kan være abstrakt, dvs. man laver en vurdering af den almindelige retsopfattelse 1. Det skal desuden tages hensyn til de deklaratoriske og præceptive regler. Dertil skal ydelsen være en almindelig god ydelse, dvs. kvaliteten svarer til almindelig god kvalitet inden for den pågældende branche 2. Ydelsens pris skal også tillægges en betydning, jo dyrere jo mere kan der forventes af en vare. Alt dette skal indgå i vurderingen. Endvidere skal varen have almindelig egnethed, dvs. det skal kunne bruges til det sædvanlige formål. Derudover skal holdbarhed vurderes ud fra ydelsens art og den aftalte pris 3. Egnethed til særlig formål er noget parterne har aftalt og beror på deres aftale og købekontrakt. Desuden kan man ikke forvente at en brugt genstand holder lige så længe og er i ligeså god stand som en helt ny vare, derfor skal dette også indgå i vurdering om varen er mangelfuld. 1.3 Vildledende oplysninger I forbrugerkøb foreligger der en mangel hvis genstanden ikke svarer til den betegnelse den er solgt under eller hvis sælger har givet urigtige eller vildledende oplysninger. Udgangspunktet er om disse oplysninger ville have haft en betydning for køberens bedømmelse af genstanden. Det vil sige, ville køber have købt genstanden hvis han er klar over de rigtige oplysninger. Sælger er dermed ansvarlig for at sørge for at køberen er bekendt med alle oplysninger han selv har kendskab til. Udelader sælger dette har han forsømt sin loyale oplysningspligt overfor køber. Det kan blandt andet ses i afgørelse FKN hvor en paryk blev solgt, kunden havde fået at vide at der var tale om ægte hår, det viste sig derimod at være polychlorid og en salgspris ville have været væsentligt lavere end hvis der havde været tale om ægte hår. I denne dom var der tale om at sælger solgte genstanden som om den levede op til de oplysninger han havde givet, men i virkeligheden var der tale om en helt anden genstand. Foreligger der alene en indirekte beskrivelse af genstandens egenskaber ud fra den almindelige artsbetegnelse. Det vil sige der i nogle tilfælde kan være tale om almindelig sportsudstyr, andet 1 Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i obligationsret I, s Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i obligationsret I, s Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i obligationsret I, s. 66 2

11 udstyr som lignede andre genstande af samme art, men overhovedet ikke levede op til den almindelige brugbarhed eller værdi. Eksempler på dette kan ses i FKN hvor gardiner var solgt under den betegnelse at de var strygefri. Selvom de blev behandlet korrekt af køberen så krøllede de ved 30 graders vask. Betegnelsen for dem burde derfor ikke være stryge fri men derimod stryge let Købets afslutning Vildledende oplysninger spænder over et vidt sprektrum for det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår der er tale om direkte oplysninger eller hvornår der er tale om anprisninger. Imens ved oplysninger som belyser om genstandens brugbarhed, beskaffenhed og værdi tillægges betydning og kan i nogle tilfælde være formuleret så præcist at det tolkes som en garanti for genstandens egenskaber. De oplysninger som lover genstanden bestemte egenskaber vil blive vurderet strengt i mangelsvurderingen. Som før nævnt har anprisninger ikke nogen generel indvirkning på mangelsvurderingen, også selvom anprisningerne viser sig at være urigtige. Køberen kan kun påberåbe sig sælgerens urigtige eller vildledende oplysninger såfremt der er lagt vægt på de meddelte oplysninger da handlen blev indgået. Køberen kan ikke efterfølgende kræve handlen ophævet hvis der viser sig en mangel i varedeklarationen og køberen før ikke har udvist nogen interesse for vare deklarationen. Det kan blandt andet ses i FKN hvor en forbruger købte en reol hvor overflade behandlingen ikke svarede til den i brochuren. Overfladen skulle have været af massivt træ. Forbrugeren reklamerede efter 2 måneder, og det blev vurderet at forbrugeren ikke havde tillagt det nok betydning og forbrugeren kunne derfor ikke fremsætte sit krav. Dermed gælder det som vist i denne dom at køberen skal kunne løfte bevisbyrden for urigtige eller vildledende oplysninger. Imens det er sælgerens opgave at løfte bevisbyrden for at oplysningen ikke havde nogen faktisk betydning for køberen. Bestemmelsen i KBL 76. stk. 1. nr. 1. er tiltænkt imellem sælger og køber. Imens KBL 76. stk. 1. nr. 2. vedrører urigtige eller vildledende oplysninger fremlagt i annoncer eller meddelelser der er sigtet på en ubestemt kreds af personer heriblandt køberen. KBL 76 stk. 1 nr. 2 handler om de oplysninger sælgeren giver ved markedsføring, dvs. reklamer, annoncer eller andre måder at give oplysninger på, som er beregnet til at komme til forbrugernes kundskab. Denne bestemmelse kan ikke fraviges til skade for forbrugeren, KBL 1 stk. 2. Køberen 3

12 kan dermed overfor sælgeren påberåbe sig urigtige eller vildledende oplysninger også selvom sælger var i god tro omkring oplysningerne. Det er også uden betydning for anvendelsen af KBL 76, om det burde have været kendeligt for sælger at der forelå andre oplysninger om genstanden. Det må siges at både sælger og tidligere salgsled har muligheden for at korrigerer i oplysningerne Anprisninger Angivelser der referer til smag, følelse eller subjektive vurdering har ingen sandhedsværdi. Det samme gælder for de såkaldte overdrevne anprisninger som ikke har et krav om de skal kunne bevises. Betegnelsen uforpligtende anprisninger dækker over anprisninger som ikke bærer nogen retlig relevans 5. Eksempler på dette kan være Danmarks bedste pølse eller lignende. Reklameres der derimod med at være den største i Danmark så skal pølsen også være den største. De overdrevne anprisninger omfattede de egentlige anprisninger det vil sige vurderingsudsagn som efter eget indhold ikke lader sig verificere som var de urigtige, men dog ikke anses for vildledende da de var stærkt overdrevne. Det kunne for eksempel være uopslidelige jeans eller lignende betegnelser. Disse betegnelser er så overdrevne at ingen vil tillægge dem en betydning 6. Der skelnes imellem faktiske oplysninger og de såkaldte overdrevne anprisninger som består i generelle liggende angivelser eller subjektive vurderinger. Hvor grænsen går afgøres i praksis af branchesædvaner og almindeligt sprogbrug. Anprisninger har intet reelt informationsindhold og skal ikke bevises. Vildledende angivelser kan være rigtige, men igennem et yderligere gennemsyn kan de give et fejlagtigt indtryk 7. Hvorvidt en reklame virker vildledende bedømmes ud fra dens sandsynlige indvirkning på målgruppen. Det betyder at disse udtalelser ikke har nogen sandhedsværdi, kort sagt er der tale om Varm luft. 4 Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Collet, Camilla og Lars Adam Reklameret side Markedsføringsretten, - side Markedsføringsretten, - side

13 1.3.3 Faktuelle oplysninger Faktuelle oplysninger er informationer omkring produktet der reklameres for. Oplysningerne fortæller om varens kvalitet eller egenskaber, oprindelsesstedet, prisforhold eller lignende 8. Afgørende for oplysningerne er at de er tilknyttet købs situation og har en sandhedsværdi. Urigtige oplysninger om en genstand kan udløse en række forskellige retsvirkninger. Et fælles træk er at kausalitetskravet skal være opfyldt. Det vil sige at de urigtige oplysninger skal have haft en eller anden form for effekt. For at en urigtig oplysning skal anses som en overtrædelse fremgår af vildledningsforbuddet i markedsføringslovens Sælgerens loyale oplysningspligt Sælger har en loyal oplysningspligt, som er beskrevet i KBL 76. stk. 1. nr. 3. Indholdet af sælgerens generelle oplysningspligt involverer de oplysninger som han kender eller bør nære mistanke omkring. Den manglende viden skal være bestemmende for køber. Det kræves ikke, at køberen slet ikke ville have indgået handlen, hvis han kende til oplysningerne, men derimod at det ville have forandret hans vilkår for handlen. Sælger har ikke nogen almindelig pligt til at foretage undersøgelser af salgsgenstanden med henblik på at konstatere eventuelle mangler 10. Bestemmelsen i KBL 76. stk. 2 knytter sig til KBL 76. stk. 1. nr. 1. og 2. princippet heri kan få betydning for reglen i nr. 3. giver en mulighed for givne oplysninger kan rettes af sælger eller andre med den retsvirkning at der ikke antages at foreligge eller have foreligget urigtige oplysninger eller vildledende overhovedet. Det vigtigste er at oplysningerne er blevet givet til køber senest ved indgåelse af købsaftalen. Der gives ikke nogen nærmere anvisning om hvorledes urigtige eller vildledende oplysninger skal rettes overfor køberen. Dette afhænger af på hvilken måde oplysningen er fremkommet samt betydningen for vurderingen af genstanden. Det eneste krav der egentlig foreligger, er det skal rettes på en tydelig og effektiv måde Markedsføringsretten, - side Markedsføringsretten, - side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

14 1.5 Undersøgelsespligt Forbrugerkøb I forbrugerforhold bliver KBL 47 suppleret af KBL 76 stk. 1. nr. 1. og 2. Ifølge KBL 76. stk. 1. nr. 2. foreligger der en mangel hvis genstanden ikke lever op til den betegnelse den er beskrevet under, eller hvis der er givet urigtige oplysninger i forbindelse med salget. Som forbruger skal tilliden være i fokus, og derfor er der ikke en forpligtelse at foretage en undersøgelse af genstanden. Var køber derimod klar over manglen, og at han stadigvæk indgik aftalen så vil KBL 77. b. kunne begrænse muligheden for at hæve aftalen. Handler sælger imod almindelig hæderlig kan KBL 80 anvendes Handelskøb Købers ret til at gøre en mangel gældende overfor sælger behandles i caveat emptor reglen. Caveat emptor er særligt udviklet i forhold til løsøre i forbindelse med KBL 47. Ifølge caveat emptor reglen er det ikke muligt for køber at påberåbe sig mangler, hvis det var mangler der burde være opdaget under undersøgelsen af genstanden før handlens indgåelse 13. Den generelle form for undersøgelsespligt er nævnt i KBL 47. KBL 47 anvendes i forbindelse med erhvervsforhold. KBL 47 omhandler forhold, som foreligger i forbindelse med købets afslutning, i det der påhviler køberen en undersøgelsespligt. Det skal dermed forstås sådan at undersøger køberen genstanden i handelskøb før handlen blev indgået kan der ikke påberåbes mangler der burde være konstateret ved en undersøgelse. Udgangspunktet er at køberen ikke kan påberåbe sig mangler ved salgsgenstanden, hvis han ved købets indgåelse har været bekendt med dem. Undersøgelsespligten har dog kun betydning for specieskøb og halvgeneriske køb, såfremt der skal være tale om at undersøge selve genstanden 14. Køberen har kun pligt til at undersøge genstanden, hvis sælgeren selv har opfordret ham til det. Det skal dog antages at den opfordring ikke nødvendigvis skal være udtrykkelig. Det er dermed tilstrækkeligt at genstanden forevises for køber, det kan være opfordring nok til at undersøge genstanden. Selve genstandens tilstedeværelse under købsaftalens indgåelse vil også være opfordring nok. KBL 47 knytter derudover til at 12 Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

15 køberen har udført en undersøgelse før købets afslutning, uanset om dette måtte være sket af egen drift. Har køberen i den anledning foretaget undersøgelsen vil han ikke kunne påkalde mangler han senere opdager. Ifølge KBL 47 gælder det ikke kun de mangler han har opdaget, men også de mangler han burde have opdaget Civilkøb Et civilkøb er køb imellem to private. Der foreligger en undersøgelsespligt for den private køber og salgsgenstanden. Har sælgeren opfordret køber til at undersøge genstanden, og undlader køber dette vil der ikke kunne gøres mangler gældende overfor sælger. Har køberen ikke undersøgt genstanden godt nok til at opdage manglen så er køberen afskåret fra at gøre mangler gældende jf. KBL 47. Mangler der ikke kunne opdages på grund af køberens uddannelse eller erfaringer kan gøres gældende overfor sælger Efter aftaleindgåelse Ved forbrugerkøb Viser det sig at en genstand lider af en mangel og køberen dermed først har set manglen efter modtagelse af varen betyder det, at køber skal reklamere overfor sælger. Reklamation skal ske efter rimelig tid efter manglen blev opdaget. Vil køberen hæve købet, kræve efterlevering eller omlevering skal han give specifik reklamation til sælger samt hvilken en af disse han ønsker at gøre gældende. I forbrugerkøb kan der afgives en neutral reklamation hvor det ikke er nødvendigt for køberen at specificerer hvilken beføjelse han ønsker at bruge 17. Reklamationfristen er således væsentlig forlænget i forhold til den frist der ses i civilkøb. Fristen i civilkøb er uden ugrundet ophold, imens ved forbrugerkøb er den forlænget med rimelig tid. Udgangspunktet for reklamationsfristen er knyttet til det tidspunkt hvor køber blev klar over manglen. Sælger bærer bevisbyrden for hvornår køber faktisk har opdaget manglen. Det kommer 15 Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

16 blandt andet til udtryk i FKN hvor køber købte en gryde og pandesæt der skulle bruges til stegning og kogning uden vand og fedtstof. Efter modtagelsen fortrød køberen, da hele køkkensættet fyldte for meget i selve køkkenet. Køberen pakkede dem derfor væk uden at prøve gryderne og sendte dem først retur 5 måneder senere. Ca. 7 måneder efter levering blev køberen fra anden side bekendt at maden ville brænde på hvis der ikke blev brugt vand eller fedtstof. Køberen hævede derfor købet. Da køberen på grund af manglende brug af varerne ikke havde konstateret manglerne før fandtes køberen at have reklameret rettidigt 18. I vurderingen af hvornår det er rimelig tid lægges der også betænkningstid oveni og det at rådføre sig med andre. Særlige omstændigheder, såsom prisstigninger kan nogle gange gøre at køber må reklamere hurtigere. Køberens evt. bortrejse eller sygdom vil kunne tillægges betydning for den rimelige tid. Køberen skal i forbindelse med en neutral reklamation kun reklamere overfor sælger, han behøver ikke fortælle hvilken beføjelse han gør gældende Ved handelskøb KBL 51 finder ikke anvendelse i forbrugerkøb da den alene efter sin ordlyd gælder i handelskøb. KBL indeholder regler om deformelle forudsætninger for at køber kan påberåbe sig en mangel ved salgsgenstanden. I handelskøb pålægges det køber at foretage en undersøgelse af genstanden jf. KBL 51. KBL 51 giver dog ikke nogen retsvirkning af at køberen efter de regler der er nedsat for undersøgelsen. Bestemmelsen skal dog ses i sammenhæng med KBL 52. KBL 52 omhandler reklamationsretten. Ønsker en køber i et handelskøb at gøre en mangel gældende, så skal køberen reklamere straks. Bedømmelsen af reklamationsfristens længde beror på en samlet vurdering af hvornår en mangel burde være opdaget. En Reklamationsfrist vil derfor gå fra det tidspunkt hvor manglen blev opdaget eller burde være opdaget Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

17 1.6.3 Ved Civilkøb Reklamation i civilkøb bliver beskrevet i KBL 52, hvor køber skal give besked uden ugrundet ophold for mangler han burde have opdaget. Efter at der er givet meddelelse fra køber, skal sælger meddeles om hvilken beføjelse køber ønsker at gøre gældende. 1.7 Undtagelse til købers ret Caveat emptor reglen begrænses i forbrugerkøb af KBL 77 b. Ifølge KBL 77 b. Så kan køberen ikke påberåbe sig en mangel som han var bekendt med eller burde have været bekendt med. Medmindre sælger har handlet i strid med almindelige hæderlighed. KBL 77b begrænser dermed køberens mulighed for at gøre mangler gældende. Bestemmelsen sætter ikke noget krav til køberen om en undersøgelse før genstanden købes, men har genstanden været undersøgt af køberen så kan der ikke efterfølgende klages 21. Retsvirkningerne efter KBL 77 b indtræder hvis forbrugeren har kendskab til manglen, dette kan være fordi sælgeren har gjort ham opmærksom på manglen. Bestemmelsen omfatter dermed også situationer hvor køberen burde have haft kendskab til manglen. De situationer tolkes ud fra om det er helt usandsynligt at køberen ikke kunne undgå at opdage manglen 22. Den omstændighed at en forbruger burde være klar over en mangel, afskærer ikke nødvendigvis mangelsbeføjelserne i at blive taget i brug. Det kan være i en situation hvor en køber gøres opmærksom på en mangel, men på grund af manglende fagkundskab hverken var klar over betydningen heraf. I denne situation vil en køber være berettiget til at gøre manglen gældende. Bestemmelsen er dermed begrænset til at dreje sig om forbrugerens kendskab ved aftens indgåelse 23. Der bliver dermed ikke reguleret for køberens viden imellem købsaftalens indgåelse og risiko overgang, hvor køberen måske opnår en ny viden om genstanden. En viden erhvervet efter købsaftalens indgåelse afskærer således ikke køberen fra at gøre beføjelserne gældende. 21 Sonny Kristoffersen Forbrugerkøb 2 udgave. S Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

18 Efter KBL 77 b. er forbrugerens eventuelle kendskab til mangler uden betydning hvis sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed. Hermed kommer der en modifikation i forhold til KBL 47, hvor det eneste krav var at der var handlet svigagtigt Sælgerens oplysningspligt I forbindelse med køb vil forbrugeren tage udgangspunkt i de løfter, både skriftlige og mundtlige, som sælgeren har givet. Afgørende er at ydelsen ikke modsvarer aftalegrundlaget 25. Oplysninger om ydelsen kan påvirke køberens bedømmelse om varen og om han vil købe den. Sælgeren kan både undlade at give oplysninger eller give urigtige oplysninger som vildleder køberen. Der findes oplysninger, som ikke kan antages at være relevante for det pågældende produkt og som sælgeren kan undlade at oplyse, uden at det udgør en mangel. Dog er nogle oplysninger afgørende for køberen, som kan antages at være en typeforudsætning, det kan f.eks. være at en bil er fra et bestemt årstal, dvs. at det er afgørende for køberen, så han udefra årstal kan vurdere om prisen er rimeligt. Årstal for en bil antages også at være afgørende for en køber, da det viser om det senere er vanskelig eller nemt at sælge. Hvis køberen har udvist udtrykkeligt eller stiltiende at en bestemt oplysning er afgørende for ham og hvis sælgeren ikke giver ham de nødvendige oplysninger eller retter ham i hans vildfarelse, er der formodning for at der er tale om en mangel, som kan udløse misligholdelsesbeføjelser for køberen. Sælgeren har en loyal oplysningspligt overfor køberen. Den pligt er mere vidtgående ved forbrugerkøb, hvor forbrugeren antages at være en privat person, da han handler udenfor sit erhverv, dvs. at han ikke er faglig kompetent til at vide noget om den pågældende produkt, jf. KBL 1 stk. 2. Desuden indeholder købeloven en kapitel der handler om forbrugerkøb. I 76 stk. 1 nr. 3, er der udtrykt at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis sælgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger, som havde betydning for køberens bedømmelse. Ifølge KBL 1 stk. 2 kan 76 stk. 1 nr. 1 ikke fraviges til skade for forbrugeren, dvs. at man ikke kan aftale noget andet, der afskærer køberen i at gøre mangelsbeføjelser gældende 26. Dette betyder at der er en mere vidtgående beskyttelse for forbrugeren, da det samme ikke kan gøre sig gældende ved handelskøb. Dog er der altid ifølge almindelig obligationsretslige regler en oplysningspligt for sælgeren. 24 Sonny Kristoffersen Forbrugerkøb 2 udgave. S Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret, s Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

19 Urigtige oplysninger har ikke kun betydning i forbindelse med det konkrete salg og købekontrakt, men også ved markedsføring, f.eks. i reklamer, jf. KBL 76 stk. 1 nr. 2. Der kan være reklamer, når sælgeren prøver at sælge et produkt, som giver køberen oplysninger om produktet, f.eks. ved indpakning, annoncer eller meddelelser. Oplysninger i reklamer kan også indgå i mangels bedømmelsen, det kræver dog at meddelelsen i reklamen er forudsat til komme til forbrugeren og offentlighedens kundskab 27. KBL 76 stk. 1 nr. 3, som er forbeholdt til forbrugerkøb, er der direkte angivet at sælgerens manglende eller svigagtige oplysninger om ydelsen, kan være en mangel i købelovens forstand. Der skal gives oplysninger om hvad sælgeren kender eller burde kende om ydelsen. For at det kan blive omfattet som en mangel, skal der være tale om en forsømmelse, dvs. noget man bebrejde sælgeren. Han skal altså have handlet culpøst 28. Dette belyses af en sag fra Forbrugerklagenævnet, der giver køberen medhold i at hæve købt en bil, fordi det ikke ansås som en uvæsentlig mangel at bilen var synet tidligere end oplyst i salgsannoncen 29. Det er en vanskelig vurdering, at finde ud af hvornår, sælger har handlet culpøst og burde have oplyst køberen. Desuden formodes det, at hvis køberen har et specielt eller usædvanligt ønske af brugen af den pågældende vare. Har sælger ikke været bekendt dette, har sælger ikke misligholdt sin pligt. Oplysninger der anses for væsentligt ved vurderingen af salgsgenstanden anses afgørende for om der foreligger en mangel, f.eks. hvis der købes en vaskemaskine kan det være væsentlig at vide hvor mange kilo tøj der kan vaskes på en gang eller om der findes et skånsomt program. Sælgeren har kun handlet culpøs, når der er tale om konkrete oplysninger og ikke anprisninger, dvs. generelle udtalelser om varen, jf. FKN , der handler om en bilhåndbog, hvor de skrev vi har lavet bilhåndbogen for dem, som vil undgå høje værkstedsregninger. Forbrugerklagenævnet anså ikke dette som en oplysning, der skulle tages bogstaveligt, så bogen blev ikke anset for mangelfuldt, hvis køberen alligevel fik høje værkstedsregninger. Det var ikke tale om en konkret oplysning, som kunne anses for en garanti, som sælgeren var bundet af 30. Det er ikke kun de sædvanlige egenskaber og det som køber normalt bruger genstanden til, der skal oplyses fra sælgerens side, men også oplysninger, som sælger ved har væsentlig betydning for den pågældende køber. Enten fordi han har fået det at vide ved aftaleindgåelse eller burde vide af andre grunde. 27 Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret, s Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret, s Sagsnummer 08/04444 og dato for afgørelse A. Vindning Kruse, Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund, Anders Ørgaard. Køberetten s

20 U H, et værft købte nogle opvaskemaskiner som skulle bruges ombord på et skib, hvor sælgeren garanterede at de var beregnet til formålet. Det viste sig at vaskemaskinerne lækkede vand, hvis der var hældning på over 20 grader, som var noget der ofte skete, når man var ude og sejle. Der var derfor tale om en væsentlig mangel. Modtager Køber en konkret oplysning, for eksempel at en børnestol kan bruges til barnet er 10 år, så er varen mangelfuld hvis det viser sig at være urigtigt. Der kan også foreligge omstændigheder, som gør at varen ikke holder, som den skal og sælgeren har angivet en ansvarsfraskrivelse i aftalen. Det kan f.eks. være hvis en sælger garanterer at en badedragt kan holde 5 år ved at blive vasket i koldt vand, så anses sælgeren ikke for at have et objektivt ansvar, hvis køberen vasker badedragten med varmt vand og det ikke holder. Der kan foreligge urigtige oplysninger om førpris, hvis der er tale om nedsatte varer, hvor sælgeren angiver en anden før pris, så det fremstår som om køberen gør et rigtigt godt kup og vildleder køberen. I disse tilfælde kan en aftale være ugyldig i henhold til AFTL 33 ved forbrugerkøb og 36 ved alle køb. Oplysninger kan angå fysiske eller faktiske egenskaber, f.eks. brugbarhed og beskaffenhed, kvalitet, farlighed og holdbarhed. Også prisforhold og værdi af salgsgenstanden kan være en del af oplysningspligten, desuden kan godkendelse fra en offentlig myndighed også være omfattet 31. For at vurdere om en oplysning er mangelfuld skal der ses på betydningen af den urigtige oplysning for køberen. Altså hvor stor betydning det bliver tillagt. Oplysninger på reklamen, internet, indpakning, købekontrakten og det parterne mundtligt har aftalt har en betydning for bedømmelsen, men man skal foretage en konkret vurdering for at finde ud af, om en vare kan anses for mangelfuld ved manglende oplysning. I U Ø har sælgeren givet forkerte oplysninger om en skrivepult som ikke tilhørte Oehlenschläger, som angivet, men den var fra tid han levede. I byretten ansås salgsgenstanden for at være mangelfuldt, dog blev sælgeren frifundet i Landsretten, da der kom et vidne, der sagde at køberen var blevet oplyst at skrivepulten ikke nødvendigvis havde tilhørt den danske digter. Oplysninger som forties kan også tillægges betydning sammen med de positive oplysninger, så det virker vildledende for køberen 32, selv om fortielser normalt er omfattet af LBKG nr. 237 Købelov Karnov Group. Kommentarer til 76 stk. 1 nr. 1, noter LBKG nr. 237 Købelov. Karnov Group 76 stk. 1 nr. 1, kommentarer til loven, note

af KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN

af KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN Sælgerens oplysningspligt og køberens undersøgelsespligt samt køberens adgang til ophævelse og/eller erstatning i anledning af faktiske mangler - i køb, herunder også forbrugerkøb og ejendomskøb The seller

Læs mere

Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013

Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013 Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013 1 af 73 Titelblad til kandidatspeciale Eksamen: Kandidateksamen Uddannelsessted:

Læs mere

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845 KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING OM FORBRUGERKØB Betænkning nr. 845 1978 ISBN 87-503-2504-3 Ju 00-55 bet. Indholdsfortegnelse Kapitel I: Udvalgets arbejde og sammensætning 5 Kapitel II: Almindelige bemærkninger

Læs mere

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet Cand.Merc.Jur Juridiske Institut Forfatter: Mads Neumann Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet i relation til prisfastsættelse, undersøgelse af faktiske forhold og andre urigtige oplysninger Handelshøjskolen

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Finansielle virksomheders rådgivningsansvar. The Professional Liability of Financial Institutions

Finansielle virksomheders rådgivningsansvar. The Professional Liability of Financial Institutions Finansielle virksomheders rådgivningsansvar The Professional Liability of Financial Institutions af MICHAEL SKJØTT ANDERSEN Afhandlingen undersøger, hvorvidt rådgivningsansvaret for finansielle virksomheder

Læs mere

Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando

Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.(jur.)-studiet Maj 2014 Ledelsesberetningens betydning for dækning under en bestyrelsesansvarsforsikring Af Jón Eydunsson á Borg Juridisk vejleder:

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale 2012 Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale SKIMMELSVAMP Speciale behandler boligkøberens retsstilling, når denne konstaterer, at boligen indeholder skimmelsvamp, som køber ikke

Læs mere

Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36

Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36 Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36 Setting aside suretyship obligations in accordance with 36 CA Speciale 2011 Camilla Louise Mørup Årskortnummer: 20082664 Anslag: 143.484 Vejleder:

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Ansvarsfraskrivelsesklausuler

Ansvarsfraskrivelsesklausuler Speciale Aarhus Universitet december 2011 Ansvarsfraskrivelsesklausuler Med særligt henblik på begrænsninger begrundet i tabets art og omfang Exclusion clauses With special reference to limitations regarding

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER

ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) studiet ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Limited liability clause i software licenses and

Læs mere

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter.

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. af Hans Viggo Godsk Pedersen og Nina Dietz Legind Indledning Bekendtgørelse

Læs mere

Aktieoverdragelsesaftale

Aktieoverdragelsesaftale Indledning Definition - Virksomhedsoverdragelse: Aktieoverdragelsesaftale Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til en anden ejer (køber) på begge

Læs mere

Kandidatafhandling. Forfatter: Anders Raith Linemann. Juridisk Institut. Cand.merc.jur. Vejleder: Aage Michelsen

Kandidatafhandling. Forfatter: Anders Raith Linemann. Juridisk Institut. Cand.merc.jur. Vejleder: Aage Michelsen Kandidatafhandling Juridisk Institut Forfatter: Anders Raith Linemann Vejleder: Aage Michelsen En analyse af agentbegrebet i OECD s Modeloverenskomst artikel 5, stk. 5 og stk. 6, samt fortolkning af artiklerne

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Bachelorprojekt. Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School

Bachelorprojekt. Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School Bachelorprojekt Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School Sabine Bøge Larsen Sofie Stage Pedersen Juridisk vejleder: Elisabeth Thuesen Økonomisk vejleder: Jens

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

Kandidatafhandling CBS/Handelshøjskolen Købehavn

Kandidatafhandling CBS/Handelshøjskolen Købehavn Kandidatafhandling CBS/Handelshøjskolen Købehavn Ramona Claudia Toni Nauta Cpr-nr. xxxxx-xxxx Cand.merc.(jur.) Afleveringsdato: 09-07-2010 Vejledning: Christen Amby Poul Wolffsen Antal anslag:180.420,

Læs mere