Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret Vejleder: Bjarke Stig Andersen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret 2012. Vejleder: Bjarke Stig Andersen."

Transkript

1 FORBRUGERBESKYTTELSE - ER DER FORSKEL PÅ ANPRISNINGER OG FAKTUELLE OPLYSNINGER? Udarbejdet af Sezen Andersen Foråret Vejleder: Bjarke Stig Andersen. Afleveringsdato:

2 ii

3 Forord Dette projekt er skrevet af Sezen Andersen, 6. semester foråret 2012, ved det juridiske institut på Aalborg universitet. Målet med projektet er at undersøge om der er forskel på anprisninger og faktuelle oplysninger. Projektet blev startet som to-mands gruppe men grundet personlig uoverensstemmelser blev gruppen delt i to og dermed vil teori delen var sammenlignelig med en tidligere partner. Angående litteratur henvisning er det igennem opgaven skrevet som fodnoter, men alle kilder findes uddybet bagerst i litteraturlisten. Vil gerne rette en tak til min underviser i Forbrugerret Marie Jull Sørensen for juridiske diskussioner og overvejelser omkring emnet. Sezen Andersen iii

4 iv

5 ABSTRACT This project examines consumer protection in the consumer law and in marketing law 3. Specifically, it examines the question: Is there a difference between claims and facts? This project gives an overview of the different protection methods the consumer law provides. This protection appears in the law as guarantees, as the sellers obligation to inform the consumer and, as consumers, an obligation to investigate the object. Then the project examines the marketing law 3, in which exists a different protection exists that ensures that companies don t use false, misleading or unreasonably incorrect information in their advertisements, which would affect consumers Marketing law 3 paragraph 4 points out that all statements must be well documented before use in advertisements. The only exceptions to this clause are claims. Claims are information without any legal significance and are often described as hot air, when referring to a product. Secondly the project analyses 2 court rulings to illustrate what important parameters there are to determine claims and facts. SH2010.V COLGATE shows the importance of documentation. It is proven that Colgate fulfill their commitment to prove they are The recommended brand worldwide. U S Bilka explained how different two parties can view the demand in marketing 3. Bilka wished to prove it was a claim and let the customers decide how they viewed it. The court couldn t say it didn t matter so it was agreed to send the advertisements to customers to see how they viewed it. In conclusion the clear line between fact and claim can be hard to determine. The important rule is that facts, that are categorized as facts, have to be proven. If there are any facts that tell something about the product and they can t be proven, the company has to stop using the information. Claims are hard to determine, the important rule is it has to be clear for the customers, that the claims are hot air. A clear difference can be hard to measure and therefore it is up to the court to rule a difference between them. v

6 vi

7 Indholdsfortegnelse Forord Abstract Indholdsfortegnelse iii v vii 1. Indledning, afgrænsning og metode Mangelsbegreb Vildledende oplysninger Købets afslutning Anprisninger Faktuelle oplysninger Sælgerens loyale oplysningspligt Undersøgelsespligt Forbrugerkøb Handelskøb Civilkøb Efter aftaleindgåelse Ved forbrugerkøb Ved handelskøb Ved Civilkøb Undtagelse til købers ret Sælgerens oplysningspligt Delkonklusion til sælgerens oplysningspligt Garanti Stiltiende garanti Fortolkning af garantier Det offentligretlige forbrugerbegreb Vildledningsforbuddet, 3 stk. 1: Domme Bilka dommen - U S Analyse Delkonklusion vii

8 2.3 COLGATE dommen - SH2010.V Analyse Delkonklusion Konklusion Bilag 37 Litteraturliste 39 viii

9 1. Indledning, afgrænsning og metode Virksomhederne benytter reklamerne for at sælge deres produkter. For at sikre forbrugerne bedst muligt består beskyttelsen både i køberetten og markedsføringsloven. Markedsføringslovens 3 sikre, at virksomhederne ikke benytter vildledende eller aggressiv marketing. Dette projekt vil beskæftige sig med forbrugerbeskyttelsen og især de oplysninger der er givet før købet. Disse forskellige elementer af forbrugerbeskyttelse vil blive gennemgået, herunder garantier, undersøgelsespligt og loyalitetsforpligtelse. Der vil forsøges at give et indblik i om køberetten kan yde en sikring allerede i de indledende forhandlinger. Derudover vil markedsføringslovens 3 udvide forbrugerbeskyttelsen yderligere. Projektet vil tage udgangspunkt i to forskellige domme, den første skitserer en situation hvor dokumentationskravet er opfyldt, men der foreligger en misvisende situation og i den anden forsøges der at påvise anprisninger. For begge domme vil udgangspunktet være hvorvidt de overskrider markedsføringslovens 3 og ikke andre markedsføringsbestemmelser. Projektet vil fokusere på oplysninger og der vil markedsføringslovens 3 være behjælpelig. Den juridiske analyse udarbejdes ved at benytte den retsdogmatiske metode. Retsdogmatiske metode har til formål igennem systematisering, beskrivelse, analyse og fortolkning af kilder. 1.2 Mangelsbegreb På grundlag af almindelige obligationsretlige grundsætninger, foreligger der en mangel hvis varen ikke er kontraktmæssigt, dvs. den ikke svarer til den betegnelse, den er solgt under. Har køberen en særlig hensigt med genstanden og sælgeren ved dette, skal det tillægges betydning hvis genstanden ikke kan anvendes til det formål. Mangelsbegrebet bliver defineret i køberetten 76 og 75a, hvor der er tale om en negativ og positiv afgrænsning af forbrugerbegrebet. For at en ydelse kan siges, at være kontraktmæssigt og rigtig skal det være leveret på rette tid, rette sted og rette stand. Kontrakt fortolkning er afgørende for at finde ud af om ydelsen er mangelfuld. 1

10 En ydelse skal besidde faktiske og retlige egenskaber, så køberen kan bruge den til det sædvanlige eller bestemte formål. Mangelsbedømmelsen kan være konkret, dvs. den påhviler på parternes aftale eller den kan være abstrakt, dvs. man laver en vurdering af den almindelige retsopfattelse 1. Det skal desuden tages hensyn til de deklaratoriske og præceptive regler. Dertil skal ydelsen være en almindelig god ydelse, dvs. kvaliteten svarer til almindelig god kvalitet inden for den pågældende branche 2. Ydelsens pris skal også tillægges en betydning, jo dyrere jo mere kan der forventes af en vare. Alt dette skal indgå i vurderingen. Endvidere skal varen have almindelig egnethed, dvs. det skal kunne bruges til det sædvanlige formål. Derudover skal holdbarhed vurderes ud fra ydelsens art og den aftalte pris 3. Egnethed til særlig formål er noget parterne har aftalt og beror på deres aftale og købekontrakt. Desuden kan man ikke forvente at en brugt genstand holder lige så længe og er i ligeså god stand som en helt ny vare, derfor skal dette også indgå i vurdering om varen er mangelfuld. 1.3 Vildledende oplysninger I forbrugerkøb foreligger der en mangel hvis genstanden ikke svarer til den betegnelse den er solgt under eller hvis sælger har givet urigtige eller vildledende oplysninger. Udgangspunktet er om disse oplysninger ville have haft en betydning for køberens bedømmelse af genstanden. Det vil sige, ville køber have købt genstanden hvis han er klar over de rigtige oplysninger. Sælger er dermed ansvarlig for at sørge for at køberen er bekendt med alle oplysninger han selv har kendskab til. Udelader sælger dette har han forsømt sin loyale oplysningspligt overfor køber. Det kan blandt andet ses i afgørelse FKN hvor en paryk blev solgt, kunden havde fået at vide at der var tale om ægte hår, det viste sig derimod at være polychlorid og en salgspris ville have været væsentligt lavere end hvis der havde været tale om ægte hår. I denne dom var der tale om at sælger solgte genstanden som om den levede op til de oplysninger han havde givet, men i virkeligheden var der tale om en helt anden genstand. Foreligger der alene en indirekte beskrivelse af genstandens egenskaber ud fra den almindelige artsbetegnelse. Det vil sige der i nogle tilfælde kan være tale om almindelig sportsudstyr, andet 1 Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i obligationsret I, s Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i obligationsret I, s Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i obligationsret I, s. 66 2

11 udstyr som lignede andre genstande af samme art, men overhovedet ikke levede op til den almindelige brugbarhed eller værdi. Eksempler på dette kan ses i FKN hvor gardiner var solgt under den betegnelse at de var strygefri. Selvom de blev behandlet korrekt af køberen så krøllede de ved 30 graders vask. Betegnelsen for dem burde derfor ikke være stryge fri men derimod stryge let Købets afslutning Vildledende oplysninger spænder over et vidt sprektrum for det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår der er tale om direkte oplysninger eller hvornår der er tale om anprisninger. Imens ved oplysninger som belyser om genstandens brugbarhed, beskaffenhed og værdi tillægges betydning og kan i nogle tilfælde være formuleret så præcist at det tolkes som en garanti for genstandens egenskaber. De oplysninger som lover genstanden bestemte egenskaber vil blive vurderet strengt i mangelsvurderingen. Som før nævnt har anprisninger ikke nogen generel indvirkning på mangelsvurderingen, også selvom anprisningerne viser sig at være urigtige. Køberen kan kun påberåbe sig sælgerens urigtige eller vildledende oplysninger såfremt der er lagt vægt på de meddelte oplysninger da handlen blev indgået. Køberen kan ikke efterfølgende kræve handlen ophævet hvis der viser sig en mangel i varedeklarationen og køberen før ikke har udvist nogen interesse for vare deklarationen. Det kan blandt andet ses i FKN hvor en forbruger købte en reol hvor overflade behandlingen ikke svarede til den i brochuren. Overfladen skulle have været af massivt træ. Forbrugeren reklamerede efter 2 måneder, og det blev vurderet at forbrugeren ikke havde tillagt det nok betydning og forbrugeren kunne derfor ikke fremsætte sit krav. Dermed gælder det som vist i denne dom at køberen skal kunne løfte bevisbyrden for urigtige eller vildledende oplysninger. Imens det er sælgerens opgave at løfte bevisbyrden for at oplysningen ikke havde nogen faktisk betydning for køberen. Bestemmelsen i KBL 76. stk. 1. nr. 1. er tiltænkt imellem sælger og køber. Imens KBL 76. stk. 1. nr. 2. vedrører urigtige eller vildledende oplysninger fremlagt i annoncer eller meddelelser der er sigtet på en ubestemt kreds af personer heriblandt køberen. KBL 76 stk. 1 nr. 2 handler om de oplysninger sælgeren giver ved markedsføring, dvs. reklamer, annoncer eller andre måder at give oplysninger på, som er beregnet til at komme til forbrugernes kundskab. Denne bestemmelse kan ikke fraviges til skade for forbrugeren, KBL 1 stk. 2. Køberen 3

12 kan dermed overfor sælgeren påberåbe sig urigtige eller vildledende oplysninger også selvom sælger var i god tro omkring oplysningerne. Det er også uden betydning for anvendelsen af KBL 76, om det burde have været kendeligt for sælger at der forelå andre oplysninger om genstanden. Det må siges at både sælger og tidligere salgsled har muligheden for at korrigerer i oplysningerne Anprisninger Angivelser der referer til smag, følelse eller subjektive vurdering har ingen sandhedsværdi. Det samme gælder for de såkaldte overdrevne anprisninger som ikke har et krav om de skal kunne bevises. Betegnelsen uforpligtende anprisninger dækker over anprisninger som ikke bærer nogen retlig relevans 5. Eksempler på dette kan være Danmarks bedste pølse eller lignende. Reklameres der derimod med at være den største i Danmark så skal pølsen også være den største. De overdrevne anprisninger omfattede de egentlige anprisninger det vil sige vurderingsudsagn som efter eget indhold ikke lader sig verificere som var de urigtige, men dog ikke anses for vildledende da de var stærkt overdrevne. Det kunne for eksempel være uopslidelige jeans eller lignende betegnelser. Disse betegnelser er så overdrevne at ingen vil tillægge dem en betydning 6. Der skelnes imellem faktiske oplysninger og de såkaldte overdrevne anprisninger som består i generelle liggende angivelser eller subjektive vurderinger. Hvor grænsen går afgøres i praksis af branchesædvaner og almindeligt sprogbrug. Anprisninger har intet reelt informationsindhold og skal ikke bevises. Vildledende angivelser kan være rigtige, men igennem et yderligere gennemsyn kan de give et fejlagtigt indtryk 7. Hvorvidt en reklame virker vildledende bedømmes ud fra dens sandsynlige indvirkning på målgruppen. Det betyder at disse udtalelser ikke har nogen sandhedsværdi, kort sagt er der tale om Varm luft. 4 Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Collet, Camilla og Lars Adam Reklameret side Markedsføringsretten, - side Markedsføringsretten, - side

13 1.3.3 Faktuelle oplysninger Faktuelle oplysninger er informationer omkring produktet der reklameres for. Oplysningerne fortæller om varens kvalitet eller egenskaber, oprindelsesstedet, prisforhold eller lignende 8. Afgørende for oplysningerne er at de er tilknyttet købs situation og har en sandhedsværdi. Urigtige oplysninger om en genstand kan udløse en række forskellige retsvirkninger. Et fælles træk er at kausalitetskravet skal være opfyldt. Det vil sige at de urigtige oplysninger skal have haft en eller anden form for effekt. For at en urigtig oplysning skal anses som en overtrædelse fremgår af vildledningsforbuddet i markedsføringslovens Sælgerens loyale oplysningspligt Sælger har en loyal oplysningspligt, som er beskrevet i KBL 76. stk. 1. nr. 3. Indholdet af sælgerens generelle oplysningspligt involverer de oplysninger som han kender eller bør nære mistanke omkring. Den manglende viden skal være bestemmende for køber. Det kræves ikke, at køberen slet ikke ville have indgået handlen, hvis han kende til oplysningerne, men derimod at det ville have forandret hans vilkår for handlen. Sælger har ikke nogen almindelig pligt til at foretage undersøgelser af salgsgenstanden med henblik på at konstatere eventuelle mangler 10. Bestemmelsen i KBL 76. stk. 2 knytter sig til KBL 76. stk. 1. nr. 1. og 2. princippet heri kan få betydning for reglen i nr. 3. giver en mulighed for givne oplysninger kan rettes af sælger eller andre med den retsvirkning at der ikke antages at foreligge eller have foreligget urigtige oplysninger eller vildledende overhovedet. Det vigtigste er at oplysningerne er blevet givet til køber senest ved indgåelse af købsaftalen. Der gives ikke nogen nærmere anvisning om hvorledes urigtige eller vildledende oplysninger skal rettes overfor køberen. Dette afhænger af på hvilken måde oplysningen er fremkommet samt betydningen for vurderingen af genstanden. Det eneste krav der egentlig foreligger, er det skal rettes på en tydelig og effektiv måde Markedsføringsretten, - side Markedsføringsretten, - side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

14 1.5 Undersøgelsespligt Forbrugerkøb I forbrugerforhold bliver KBL 47 suppleret af KBL 76 stk. 1. nr. 1. og 2. Ifølge KBL 76. stk. 1. nr. 2. foreligger der en mangel hvis genstanden ikke lever op til den betegnelse den er beskrevet under, eller hvis der er givet urigtige oplysninger i forbindelse med salget. Som forbruger skal tilliden være i fokus, og derfor er der ikke en forpligtelse at foretage en undersøgelse af genstanden. Var køber derimod klar over manglen, og at han stadigvæk indgik aftalen så vil KBL 77. b. kunne begrænse muligheden for at hæve aftalen. Handler sælger imod almindelig hæderlig kan KBL 80 anvendes Handelskøb Købers ret til at gøre en mangel gældende overfor sælger behandles i caveat emptor reglen. Caveat emptor er særligt udviklet i forhold til løsøre i forbindelse med KBL 47. Ifølge caveat emptor reglen er det ikke muligt for køber at påberåbe sig mangler, hvis det var mangler der burde være opdaget under undersøgelsen af genstanden før handlens indgåelse 13. Den generelle form for undersøgelsespligt er nævnt i KBL 47. KBL 47 anvendes i forbindelse med erhvervsforhold. KBL 47 omhandler forhold, som foreligger i forbindelse med købets afslutning, i det der påhviler køberen en undersøgelsespligt. Det skal dermed forstås sådan at undersøger køberen genstanden i handelskøb før handlen blev indgået kan der ikke påberåbes mangler der burde være konstateret ved en undersøgelse. Udgangspunktet er at køberen ikke kan påberåbe sig mangler ved salgsgenstanden, hvis han ved købets indgåelse har været bekendt med dem. Undersøgelsespligten har dog kun betydning for specieskøb og halvgeneriske køb, såfremt der skal være tale om at undersøge selve genstanden 14. Køberen har kun pligt til at undersøge genstanden, hvis sælgeren selv har opfordret ham til det. Det skal dog antages at den opfordring ikke nødvendigvis skal være udtrykkelig. Det er dermed tilstrækkeligt at genstanden forevises for køber, det kan være opfordring nok til at undersøge genstanden. Selve genstandens tilstedeværelse under købsaftalens indgåelse vil også være opfordring nok. KBL 47 knytter derudover til at 12 Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

15 køberen har udført en undersøgelse før købets afslutning, uanset om dette måtte være sket af egen drift. Har køberen i den anledning foretaget undersøgelsen vil han ikke kunne påkalde mangler han senere opdager. Ifølge KBL 47 gælder det ikke kun de mangler han har opdaget, men også de mangler han burde have opdaget Civilkøb Et civilkøb er køb imellem to private. Der foreligger en undersøgelsespligt for den private køber og salgsgenstanden. Har sælgeren opfordret køber til at undersøge genstanden, og undlader køber dette vil der ikke kunne gøres mangler gældende overfor sælger. Har køberen ikke undersøgt genstanden godt nok til at opdage manglen så er køberen afskåret fra at gøre mangler gældende jf. KBL 47. Mangler der ikke kunne opdages på grund af køberens uddannelse eller erfaringer kan gøres gældende overfor sælger Efter aftaleindgåelse Ved forbrugerkøb Viser det sig at en genstand lider af en mangel og køberen dermed først har set manglen efter modtagelse af varen betyder det, at køber skal reklamere overfor sælger. Reklamation skal ske efter rimelig tid efter manglen blev opdaget. Vil køberen hæve købet, kræve efterlevering eller omlevering skal han give specifik reklamation til sælger samt hvilken en af disse han ønsker at gøre gældende. I forbrugerkøb kan der afgives en neutral reklamation hvor det ikke er nødvendigt for køberen at specificerer hvilken beføjelse han ønsker at bruge 17. Reklamationfristen er således væsentlig forlænget i forhold til den frist der ses i civilkøb. Fristen i civilkøb er uden ugrundet ophold, imens ved forbrugerkøb er den forlænget med rimelig tid. Udgangspunktet for reklamationsfristen er knyttet til det tidspunkt hvor køber blev klar over manglen. Sælger bærer bevisbyrden for hvornår køber faktisk har opdaget manglen. Det kommer 15 Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

16 blandt andet til udtryk i FKN hvor køber købte en gryde og pandesæt der skulle bruges til stegning og kogning uden vand og fedtstof. Efter modtagelsen fortrød køberen, da hele køkkensættet fyldte for meget i selve køkkenet. Køberen pakkede dem derfor væk uden at prøve gryderne og sendte dem først retur 5 måneder senere. Ca. 7 måneder efter levering blev køberen fra anden side bekendt at maden ville brænde på hvis der ikke blev brugt vand eller fedtstof. Køberen hævede derfor købet. Da køberen på grund af manglende brug af varerne ikke havde konstateret manglerne før fandtes køberen at have reklameret rettidigt 18. I vurderingen af hvornår det er rimelig tid lægges der også betænkningstid oveni og det at rådføre sig med andre. Særlige omstændigheder, såsom prisstigninger kan nogle gange gøre at køber må reklamere hurtigere. Køberens evt. bortrejse eller sygdom vil kunne tillægges betydning for den rimelige tid. Køberen skal i forbindelse med en neutral reklamation kun reklamere overfor sælger, han behøver ikke fortælle hvilken beføjelse han gør gældende Ved handelskøb KBL 51 finder ikke anvendelse i forbrugerkøb da den alene efter sin ordlyd gælder i handelskøb. KBL indeholder regler om deformelle forudsætninger for at køber kan påberåbe sig en mangel ved salgsgenstanden. I handelskøb pålægges det køber at foretage en undersøgelse af genstanden jf. KBL 51. KBL 51 giver dog ikke nogen retsvirkning af at køberen efter de regler der er nedsat for undersøgelsen. Bestemmelsen skal dog ses i sammenhæng med KBL 52. KBL 52 omhandler reklamationsretten. Ønsker en køber i et handelskøb at gøre en mangel gældende, så skal køberen reklamere straks. Bedømmelsen af reklamationsfristens længde beror på en samlet vurdering af hvornår en mangel burde være opdaget. En Reklamationsfrist vil derfor gå fra det tidspunkt hvor manglen blev opdaget eller burde være opdaget Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

17 1.6.3 Ved Civilkøb Reklamation i civilkøb bliver beskrevet i KBL 52, hvor køber skal give besked uden ugrundet ophold for mangler han burde have opdaget. Efter at der er givet meddelelse fra køber, skal sælger meddeles om hvilken beføjelse køber ønsker at gøre gældende. 1.7 Undtagelse til købers ret Caveat emptor reglen begrænses i forbrugerkøb af KBL 77 b. Ifølge KBL 77 b. Så kan køberen ikke påberåbe sig en mangel som han var bekendt med eller burde have været bekendt med. Medmindre sælger har handlet i strid med almindelige hæderlighed. KBL 77b begrænser dermed køberens mulighed for at gøre mangler gældende. Bestemmelsen sætter ikke noget krav til køberen om en undersøgelse før genstanden købes, men har genstanden været undersøgt af køberen så kan der ikke efterfølgende klages 21. Retsvirkningerne efter KBL 77 b indtræder hvis forbrugeren har kendskab til manglen, dette kan være fordi sælgeren har gjort ham opmærksom på manglen. Bestemmelsen omfatter dermed også situationer hvor køberen burde have haft kendskab til manglen. De situationer tolkes ud fra om det er helt usandsynligt at køberen ikke kunne undgå at opdage manglen 22. Den omstændighed at en forbruger burde være klar over en mangel, afskærer ikke nødvendigvis mangelsbeføjelserne i at blive taget i brug. Det kan være i en situation hvor en køber gøres opmærksom på en mangel, men på grund af manglende fagkundskab hverken var klar over betydningen heraf. I denne situation vil en køber være berettiget til at gøre manglen gældende. Bestemmelsen er dermed begrænset til at dreje sig om forbrugerens kendskab ved aftens indgåelse 23. Der bliver dermed ikke reguleret for køberens viden imellem købsaftalens indgåelse og risiko overgang, hvor køberen måske opnår en ny viden om genstanden. En viden erhvervet efter købsaftalens indgåelse afskærer således ikke køberen fra at gøre beføjelserne gældende. 21 Sonny Kristoffersen Forbrugerkøb 2 udgave. S Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

18 Efter KBL 77 b. er forbrugerens eventuelle kendskab til mangler uden betydning hvis sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed. Hermed kommer der en modifikation i forhold til KBL 47, hvor det eneste krav var at der var handlet svigagtigt Sælgerens oplysningspligt I forbindelse med køb vil forbrugeren tage udgangspunkt i de løfter, både skriftlige og mundtlige, som sælgeren har givet. Afgørende er at ydelsen ikke modsvarer aftalegrundlaget 25. Oplysninger om ydelsen kan påvirke køberens bedømmelse om varen og om han vil købe den. Sælgeren kan både undlade at give oplysninger eller give urigtige oplysninger som vildleder køberen. Der findes oplysninger, som ikke kan antages at være relevante for det pågældende produkt og som sælgeren kan undlade at oplyse, uden at det udgør en mangel. Dog er nogle oplysninger afgørende for køberen, som kan antages at være en typeforudsætning, det kan f.eks. være at en bil er fra et bestemt årstal, dvs. at det er afgørende for køberen, så han udefra årstal kan vurdere om prisen er rimeligt. Årstal for en bil antages også at være afgørende for en køber, da det viser om det senere er vanskelig eller nemt at sælge. Hvis køberen har udvist udtrykkeligt eller stiltiende at en bestemt oplysning er afgørende for ham og hvis sælgeren ikke giver ham de nødvendige oplysninger eller retter ham i hans vildfarelse, er der formodning for at der er tale om en mangel, som kan udløse misligholdelsesbeføjelser for køberen. Sælgeren har en loyal oplysningspligt overfor køberen. Den pligt er mere vidtgående ved forbrugerkøb, hvor forbrugeren antages at være en privat person, da han handler udenfor sit erhverv, dvs. at han ikke er faglig kompetent til at vide noget om den pågældende produkt, jf. KBL 1 stk. 2. Desuden indeholder købeloven en kapitel der handler om forbrugerkøb. I 76 stk. 1 nr. 3, er der udtrykt at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis sælgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger, som havde betydning for køberens bedømmelse. Ifølge KBL 1 stk. 2 kan 76 stk. 1 nr. 1 ikke fraviges til skade for forbrugeren, dvs. at man ikke kan aftale noget andet, der afskærer køberen i at gøre mangelsbeføjelser gældende 26. Dette betyder at der er en mere vidtgående beskyttelse for forbrugeren, da det samme ikke kan gøre sig gældende ved handelskøb. Dog er der altid ifølge almindelig obligationsretslige regler en oplysningspligt for sælgeren. 24 Sonny Kristoffersen Forbrugerkøb 2 udgave. S Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret, s Nørager-Nielsen, Jacob Købeloven med kommentarer side

19 Urigtige oplysninger har ikke kun betydning i forbindelse med det konkrete salg og købekontrakt, men også ved markedsføring, f.eks. i reklamer, jf. KBL 76 stk. 1 nr. 2. Der kan være reklamer, når sælgeren prøver at sælge et produkt, som giver køberen oplysninger om produktet, f.eks. ved indpakning, annoncer eller meddelelser. Oplysninger i reklamer kan også indgå i mangels bedømmelsen, det kræver dog at meddelelsen i reklamen er forudsat til komme til forbrugeren og offentlighedens kundskab 27. KBL 76 stk. 1 nr. 3, som er forbeholdt til forbrugerkøb, er der direkte angivet at sælgerens manglende eller svigagtige oplysninger om ydelsen, kan være en mangel i købelovens forstand. Der skal gives oplysninger om hvad sælgeren kender eller burde kende om ydelsen. For at det kan blive omfattet som en mangel, skal der være tale om en forsømmelse, dvs. noget man bebrejde sælgeren. Han skal altså have handlet culpøst 28. Dette belyses af en sag fra Forbrugerklagenævnet, der giver køberen medhold i at hæve købt en bil, fordi det ikke ansås som en uvæsentlig mangel at bilen var synet tidligere end oplyst i salgsannoncen 29. Det er en vanskelig vurdering, at finde ud af hvornår, sælger har handlet culpøst og burde have oplyst køberen. Desuden formodes det, at hvis køberen har et specielt eller usædvanligt ønske af brugen af den pågældende vare. Har sælger ikke været bekendt dette, har sælger ikke misligholdt sin pligt. Oplysninger der anses for væsentligt ved vurderingen af salgsgenstanden anses afgørende for om der foreligger en mangel, f.eks. hvis der købes en vaskemaskine kan det være væsentlig at vide hvor mange kilo tøj der kan vaskes på en gang eller om der findes et skånsomt program. Sælgeren har kun handlet culpøs, når der er tale om konkrete oplysninger og ikke anprisninger, dvs. generelle udtalelser om varen, jf. FKN , der handler om en bilhåndbog, hvor de skrev vi har lavet bilhåndbogen for dem, som vil undgå høje værkstedsregninger. Forbrugerklagenævnet anså ikke dette som en oplysning, der skulle tages bogstaveligt, så bogen blev ikke anset for mangelfuldt, hvis køberen alligevel fik høje værkstedsregninger. Det var ikke tale om en konkret oplysning, som kunne anses for en garanti, som sælgeren var bundet af 30. Det er ikke kun de sædvanlige egenskaber og det som køber normalt bruger genstanden til, der skal oplyses fra sælgerens side, men også oplysninger, som sælger ved har væsentlig betydning for den pågældende køber. Enten fordi han har fået det at vide ved aftaleindgåelse eller burde vide af andre grunde. 27 Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret, s Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky. Lærebog i Obligationsret, s Sagsnummer 08/04444 og dato for afgørelse A. Vindning Kruse, Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund, Anders Ørgaard. Køberetten s

20 U H, et værft købte nogle opvaskemaskiner som skulle bruges ombord på et skib, hvor sælgeren garanterede at de var beregnet til formålet. Det viste sig at vaskemaskinerne lækkede vand, hvis der var hældning på over 20 grader, som var noget der ofte skete, når man var ude og sejle. Der var derfor tale om en væsentlig mangel. Modtager Køber en konkret oplysning, for eksempel at en børnestol kan bruges til barnet er 10 år, så er varen mangelfuld hvis det viser sig at være urigtigt. Der kan også foreligge omstændigheder, som gør at varen ikke holder, som den skal og sælgeren har angivet en ansvarsfraskrivelse i aftalen. Det kan f.eks. være hvis en sælger garanterer at en badedragt kan holde 5 år ved at blive vasket i koldt vand, så anses sælgeren ikke for at have et objektivt ansvar, hvis køberen vasker badedragten med varmt vand og det ikke holder. Der kan foreligge urigtige oplysninger om førpris, hvis der er tale om nedsatte varer, hvor sælgeren angiver en anden før pris, så det fremstår som om køberen gør et rigtigt godt kup og vildleder køberen. I disse tilfælde kan en aftale være ugyldig i henhold til AFTL 33 ved forbrugerkøb og 36 ved alle køb. Oplysninger kan angå fysiske eller faktiske egenskaber, f.eks. brugbarhed og beskaffenhed, kvalitet, farlighed og holdbarhed. Også prisforhold og værdi af salgsgenstanden kan være en del af oplysningspligten, desuden kan godkendelse fra en offentlig myndighed også være omfattet 31. For at vurdere om en oplysning er mangelfuld skal der ses på betydningen af den urigtige oplysning for køberen. Altså hvor stor betydning det bliver tillagt. Oplysninger på reklamen, internet, indpakning, købekontrakten og det parterne mundtligt har aftalt har en betydning for bedømmelsen, men man skal foretage en konkret vurdering for at finde ud af, om en vare kan anses for mangelfuld ved manglende oplysning. I U Ø har sælgeren givet forkerte oplysninger om en skrivepult som ikke tilhørte Oehlenschläger, som angivet, men den var fra tid han levede. I byretten ansås salgsgenstanden for at være mangelfuldt, dog blev sælgeren frifundet i Landsretten, da der kom et vidne, der sagde at køberen var blevet oplyst at skrivepulten ikke nødvendigvis havde tilhørt den danske digter. Oplysninger som forties kan også tillægges betydning sammen med de positive oplysninger, så det virker vildledende for køberen 32, selv om fortielser normalt er omfattet af LBKG nr. 237 Købelov Karnov Group. Kommentarer til 76 stk. 1 nr. 1, noter LBKG nr. 237 Købelov. Karnov Group 76 stk. 1 nr. 1, kommentarer til loven, note

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-7000-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord 1.2. Problemformulering 1.3. Afgrænsning

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord 1.2. Problemformulering 1.3. Afgrænsning Abstract This project pertains to general terms and conditions for the sale of goods in commercial sale. The project concerns whether companies, through their general terms and conditions for the sale

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Speciessælgers ansvar i forbindelse med egenskabsgarantier i handelskøb af løsøre. Lea Fruerlund Jensen Bachelorprojekt Erhvervsjura Maj 2012 AAU

Speciessælgers ansvar i forbindelse med egenskabsgarantier i handelskøb af løsøre. Lea Fruerlund Jensen Bachelorprojekt Erhvervsjura Maj 2012 AAU Speciessælgers ansvar i forbindelse med egenskabsgarantier i handelskøb af løsøre Lea Fruerlund Jensen Bachelorprojekt Erhvervsjura Maj 2012 AAU Titelblad Titel: Speciessælgers ansvar i forbindelse med

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Klagehåndtering 2008 gode råd om klagehåndtering Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING INDHOLD God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation 3 Reklamation over tjenesteydelser 5 God klagehåndtering og tilfredse kunder 6

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14726 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34881995 Kinnerup Autokommission A/S Grindstedvej 2 9310 Vodskov Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1.

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter. Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler

Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter. Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter Dias 1 Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler Enhver forsinkelse væsentlig i handelsforhold, kbl.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING INDHOLD God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation 3 Reklamation over tjenesteydelser 5 God klagehåndtering og tilfredse kunder 6

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Juni 2003 Vejledning En garanti skal indebære bedre forhold end forbrugerens lovbefæstede rettigheder.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Uddrag af foredrag i DKK Kreds 6 med DKK s formand Jørgen Hindse. Artiklen er bearbejdet til brug for Islandshunden af Jørgen Metzdorff.

Uddrag af foredrag i DKK Kreds 6 med DKK s formand Jørgen Hindse. Artiklen er bearbejdet til brug for Islandshunden af Jørgen Metzdorff. Ret og vrang Uddrag af foredrag i DKK Kreds 6 med DKK s formand Jørgen Hindse. Artiklen er bearbejdet til brug for Islandshunden af Jørgen Metzdorff. Det, at man køber noget der ser helt anderledes ud

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold 1. Hvordan indgår man en gyldig aftale? Efter aftaleloven er såvel mundtlige som skriftlige aftaler bindende, så længe der er afgivet en med

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

Bachelorprojekt. Sælgers oplysningspligt KBL 76, stk. 1, nr. 3 AALBORG UNIVERSITET

Bachelorprojekt. Sælgers oplysningspligt KBL 76, stk. 1, nr. 3 AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bachelorprojekt Sælgers oplysningspligt KBL 76, stk. 1, nr. 3 Julie Barnbæk, studienr.: 2011-3984 Mads Dalsgaard, studienr.: 2011-3986 14-05-2014 Titelblad Dansk titel: Sælgers oplysningspligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser om købers erhvervelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

DEN ALMINDELIGE OBLIGATI- ONSRETLIGE UNDERSØGELSES- PLIGT SAMMENLIGNET MED UNDERSØGELSESPLIGTEN EFTER AB92 OG K01

DEN ALMINDELIGE OBLIGATI- ONSRETLIGE UNDERSØGELSES- PLIGT SAMMENLIGNET MED UNDERSØGELSESPLIGTEN EFTER AB92 OG K01 DEN ALMINDELIGE OBLIGATI- ONSRETLIGE UNDERSØGELSES- PLIGT SAMMENLIGNET MED UNDERSØGELSESPLIGTEN EFTER AB92 OG K01 14. MAJ 2014 AALBORG UNIVERSITET 6. SEMESTER HA. (JUR.) Titelblad Titel: Den almindelige

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Simon Fonseca Ullits Christensen og Paw Allan Møller Christensen 12-05-2015 Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Simon Fonseca Ullits Christensen og Paw Allan Møller Christensen 12-05-2015 Juridisk Institut, Aalborg Universitet 0 Sælgers loyale oplysningspligt i handel med fast ejendom - med fokus på handel omfattet af huseftersynsordningen Simon Fonseca Ullits Christensen og Paw Allan Møller Christensen 12-05-2015 Juridisk Institut,

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Forbrugerens retlige stilling ved afhjælpning og omlevering i overensstemmelse med købsaftalen, i forhold til den danske købelov

Forbrugerens retlige stilling ved afhjælpning og omlevering i overensstemmelse med købsaftalen, i forhold til den danske købelov Forbrugerens retlige stilling ved afhjælpning og omlevering i overensstemmelse med købsaftalen, i forhold til den danske købelov AALBORG UNIVERSITET KANDIDATAFHANDLING ERHVERVSJURA 10. SEMESTER JEPPE PERSSON

Læs mere

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb Temadag om AMS, efteråret 2005 v/ konsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Økonomi og Jura Disposition Aftaleretlige principper Kontrakters

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om køb

Bekendtgørelse af lov om køb Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003 Bekendtgørelse af lov om køb (Købeloven) Herved bekendtgøres lov om køb, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1980, med de ændringer,

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 7. Retsfølger af købers misligholdelse

1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 7. Retsfølger af købers misligholdelse Købsret 1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Køb og KBL: obligationsrettens specielle og almindelige del 2 1.3 Et købe- og obligationsretligt

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

RETTEVEJLEDNING VIDEREGÅENDE FORMUERET VINTER 2009/2010

RETTEVEJLEDNING VIDEREGÅENDE FORMUERET VINTER 2009/2010 RETTEVEJLEDNING VIDEREGÅENDE FORMUERET VINTER 2009/2010 Den følgende rettevejledning er en skematisk gennemgang af besvarelsen af hver enkelt opgave, men prætenderer ikke at være en udtømmende angivelse

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Ophævelse i forbrugerkøb for faktiske mangler

Ophævelse i forbrugerkøb for faktiske mangler Ophævelse i forbrugerkøb for faktiske mangler Bachelorprojekt Christian Brøndum, studienummer 2011-3951 Studieretning: Jura Maj 2014 Vejleder: Søren Sandfeld Jakobsen 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Købekontrakt RIDEHESTEN.COM. Dansk Varmblod. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Navn: Navn: Mellem.

Købekontrakt RIDEHESTEN.COM. Dansk Varmblod. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Navn: Navn: Mellem. købekontrakt Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab Mellem Navn: og Navn: Adresse: Adresse: By: By: Land: Land: E-mail: E-mail: CVR nr.: CVR nr.: (herefter benævnt Køber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

International købelov (CISG)

International købelov (CISG) International købelov (CISG) Med kommentarer af Bernhard Gomard René Franz Henschel Jurist- og Økonomforbundets Forlag International købelov (CISG) med kommentarer Bernhard Gomard og René Franz Henschel

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord AFSNIT I

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord AFSNIT I Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 AFSNIT I Kapitel 1. Grundbegreber og grundregler... 15 1. Obligationsretlige skyldforhold... 15 1.1. Begreberne obligationsret og formueret... 15 1.2.

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser.

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ig. 7.2 Oversigt over samspillet mellem aftaleloven og købeloven. Gensidigt løfte Varer/ydelse Sælger Penge/modydelse Køber ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ette kapitel

Læs mere