Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt. Statens selskaber 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt. Statens selskaber 2007"

Transkript

1 Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt Statens selskaber 27 Juni 27

2

3 Statens selskaber 27 Juni 27

4 Statens selskaber 27 Juni 27 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang 4, 262 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Center for offentlige selskaber Christiansborg Slotsplads København K Telefon Omslag: BGRAHPIC Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1. Pris: 75 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Schultz ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5 Forord Hovedformålet med Statens selskaber 27 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. I 26 skete der udelukkende ændringer i statens ejerskab som følge af det nyetablerede selskab DONG Energy A/S. Ved generalforsamlingen i DONG A/S i april 26 blev en række nye aktionærer optaget i selskabet, hvorefter DONG A/S blev lagt sammen med Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg Forsynings elaktiviteter. Dermed reduceredes statens ejerandel fra 1 pct. i DONG A/S til 73 pct. i DONG Energy A/S. Det er forventningen, at DONG Energy A/S børsnoteres i løbet af 27. I tilknytning til fusionen indgik DONG Energy A/S og staten en aftale om statens overtagelse af 5 pct. af aktiekapitalen i Nunaoil A/S, som herefter ejes ligeligt af Grønlands hjemmestyre og den danske stat. Selskabets formål er primært varetagelse af aktiviteter vedrørende kulbrinter i Grønland. Året 26 var desuden præget af en del opmærksomhed rettet mod aflønningen af bestyrelserne i de statslige aktieselskaber. Regeringens udgangspunkt for aflønning af bestyrelsen i statslige aktieselskaber er blandt andet beskrevet i Staten som aktionær fra 24. På den ene side skal aflønningen være tilstrækkelig til at tiltrække og fastholde velkvalificerede bestyrelsesmedlemmer, mens den på den anden side ikke må medføre, at statslige selskaber bliver lønførende. Statens selskaber 27 indeholder dels en analyse af udviklingen i de statslige bestyrelseshonorarer, dels en sammenligning af de statslige bestyrelseshonorarer med honorarerne i private børsnoterede selskaber. Thor Pedersen Finansminister

6 Indholdsfortegnelse 1 Statens aktieposter mv Statens aktieposter mv Ændringer i statens aktieposter mv Hovedtal for Udbytteindtægter Konkurrenceforhold Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber Principper for aflønning af bestyrelsen i statslige selskaber Nuværende aflønning i statslige selskaber Udvikling i bestyrelseshonorarer over tid Afslutning Aktieselskaber med statslig deltagelse mv Air Greenland A/S Aktieselskabet Stekua i likvidation A/S Bornholmstrafikken A/S Dansk Bibliotekscenter A/S Dansk Jagtforsikring A/S Danske Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S DONG Energy A/S DSB Energinet.dk Entry Point North AB Københavns Havn A/S Københavns Lufthavne A/S NORDUnet A/S Nunaoil A/S Post Danmark A/S SAS AB Scandlines AG Statens Ejendomssalg A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Sund & Bælt Holding A/S TV 2/DANMARK A/S Ørestadsselskabet I/S Definitioner af finansielle nøgletal... 85

7 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. 1. Statens aktieposter mv. 1.1 Statens aktieposter mv. Den 31. december 26 ejede staten aktier i 2 aktieselskaber, hvoraf ét var under solvent likvidation, jf. tabel Dertil kommer de to selvstændige offentlige virksomheder, DSB og Energinet.dk, som virker på aktieselskabslignende vilkår, samt interessentselskabet Ørestadsselskabet I/S. 12 af de 2 aktieselskaber er statslige aktieselskaber, hvilket er ensbetydende med, at staten ejer mere end 5 pct. af aktierne. DSB og Energinet.dk er endvidere fuldt ud ejet af staten. I de resterende otte aktieselskaber samt Ørestadsselskabet I/S ejer staten mellem 14 pct. og 5 pct. af kapitalen. To af selskaberne er børsnoterede. Det drejer sig om SAS AB og Københavns Lufthavne A/S. Hovedparten af statens selskabsdannelser og aktieerhvervelser er begrundet i et af følgende tre formål: (i) Understøttelse af en udvikling, hvor statslige aktiviteter er blevet konkurrenceudsatte, og det statslige engagement som følge heraf ofte reduceret eller afviklet, (ii) etablering af hensigtsmæssige organisatoriske rammer for monopolaktiviteter med et forretningsmæssigt præg, hvor den ønskede politiske indflydelse kan fastlægges i lov, vedtægter og eventuelt koncession forud for etableringen af selskabet og (iii) etablering af hensigtsmæssige organisatoriske rammer for varetagelse af specielle aktiviteter inden for staten eller fællesskaber mellem staten og kommunerne. 1 Herudover var staten pr. 31. december 26 aktionær i et selskaber, der var under konkursbehandling Det Danske Stålvalseværk under konkurs A/S. For Statens Konfektion under konkurs A/S afsluttedes konkursboet primo 26. Statens selskaber Juni 27 5

8 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. Tabel 1.1 Statens aktieposter mv. pr. 31. december 26 Ressortministerium Ejerandel Selskab Statslige aktieselskaber Aktieselskabet Stekua i likvidation Finans 1 pct. Bornholmstrafikken A/S Transport- og Energi 1 pct. Dansk Jagtforsikring A/S Miljø 1) 51 pct. Danske Spil A/S 2) Finans 8 pct. Det Danske Klasselotteri A/S Finans 1 pct. DONG Energy A/S Finans 73 pct. Københavns Havn A/S Transport- og Energi 1 pct. Post Danmark A/S Transport- og Energi 75 pct. Statens Ejendomssalg A/S Finans 1 pct. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Finans 3) 55 pct. Sund & Bælt Holding A/S Transport- og Energi 1 pct. TV 2/DANMARK A/S Kultur 1 pct. Selvstændige offentlige virksomheder DSB Transport- og Energi 1 pct. Energinet.dk Transport- og Energi 1 pct. Øvrige selskaber med statslig ejerandel Air Greenland A/S Finans 25 pct. Dansk Bibliotekscenter A/S Kultur 29 pct. Entry Point North AB Transport- og Energi 4) 33 pct. Københavns Lufthavne A/S * Finans 39 pct. NORDUnet A/S Videnskab 22 pct. Nunaoil A/S Transport- og Energi 5 pct. SAS AB * Finans 14 pct. Scandlines AG Transport- og Energi 5 pct. Ørestadsselskabet I/S Transport- og Energi 45 pct. * Børsnoterede selskaber. 1) Skov- og Naturstyrelsen. 2) Tidligere Dansk Tipstjeneste A/S. 3) Økonomistyrelsen. 4) Lufttrafiktjeneste Danmark (Naviair). 1.2 Ændringer i statens aktieposter mv. I løbet af 26 skete der udelukkende ændringer i statens aktieejerskab som følge af det nyetablerede selskab DONG Energy A/S. Ved generalforsamlingen i DONG A/S den 19. april 26 blev en række nye aktionærer optaget i selskabet, hvorefter DONG A/S i løbet af 26 blev sammenlagt med Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg Forsynings elaktiviteter. Som følge heraf reduceres statens ejerandel fra 1 pct. til 73 pct., jf. Akt 121 af 3/ Statens selskaber Juni 27

9 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. I tilknytning til ovenstående fusion indgik DONG A/S (nu DONG Energy A/S) og staten den 18. april 26 en aftale om statens overtagelse af 5 pct. af aktiekapitalen i Nunaoil A/S. Nunaoil A/S ejes herefter ligeligt af Grønlands hjemmestyre og staten. Selskabets formål er varetagelse af aktiviteter vedrørende kulbrinter i Grønland samt opgaver uden for Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed. Nunaoil A/S deltager endvidere som båret (ikke betalende) partner i samtlige licenser, der tildeles olieselskaber med ret til efterforskning efter olie og gas ved Grønland. I forbindelse med delingsforhandlingerne under strukturreformen overgik en række opgaver til staten, herunder en mindre aktiepost i selskabet AFT 25 A/S (tidligere TARCO A/S). Staten ved Finansministeriet blev således pr. 1. januar 27 ejer af,36 pct. af aktierne i selskabet. Selskabet er under afvikling. For nærværende arbejder selskabet med at få afhændet indeværende aktiver samt at afslutte forskellige retssager. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvornår afviklingen kan afsluttes endeligt. 1.3 Hovedtal for 26 I 26 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder en nettoomsætning på ca. 76,7 mia. kr., jf. tabel 1.2. Dette er en stigning på ca. 17,5 mia. kr. i forhold til 25. Den største del af denne stigning skyldes, at DONG A/S fusionerede med en række energi- og elselskaber. Det nye DONG Energy A/S havde således i 26 en nettoomsætning på omtrent det dobbelte af nettoomsætningen for DONG A/S i 25. For den resterende del af stigningen kan hovedparten tilskrives større omsætning i Danske Spil A/S, Københavns Havn A/S og TV 2/DANMARK A/S. Statens selskaber Juni 27 7

10 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. Tabel 1.2 Hovedtal 1) for statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder, 26 Nettoomsætning Resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Medarbejdere Mio. kr. Antal Selskab Aktieselskabet Stekua i likvidation Bornholmstrafikken A/S Dansk Jagtforsikring A/S 1 2) Danske Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S 3) DONG Energy A/S ) Københavns Havn A/S Post Danmark A/S Statens Ejendomssalg A/S 335 5) Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Sund & Bælt Holding A/S TV 2/DANMARK A/S Statslige aktieselskaber i alt DSB Energinet.dk I alt ) Koncerntal. 2) Præmieindtægter. 3) Tal fra regnskabsåret 1. april 25 til 31. marts 26. 4) For regnskabsåret korrigeret for hybridkapital på mio. kr., der regnskabsteknisk medregnes DONG Energy A/S egenkapital. Hybridkapital er lån, der på grund af deres karakteristika betragtes som egenkapital. De særlige karakteristika er i dette tilfælde, at hybridkapitalen har en ultra-lang løbetid på 1. år, og DONG Energy A/S har mulighed for at undlade eller udskyde rentebetaling. 5) Resultat af ejendomsvirksomhed. Det samlede resultat efter skat steg til 1,5 mia. kr. i 26 fra 7,4 mia. kr. i 25. En stor del af denne stigning skyldes DONG A/S fusion med en række energi- og elselskaber, samt at Sund & Bælt Holding A/S resultat er ca. 1,5 mia. kr. bedre end i 25, hvilket hovedsageligt kan henføres til positive værdireguleringer. Ses der bort fra disse to selskaber er overskuddet i de statslige selskaber og selvstændige offentlige virksomheder steget med 9 pct. til 3,9 mia. kr. Stigningen kan særligt tilskrives bedre resultater for Københavns Havn A/S, Post Danmark A/S og Statens Ejendomssalg A/S. Den regnskabsmæssige værdi af selskabernes aktiver er steget med 46,2 mia. kr. fra 25 til 26, hvilket svarer til en forøgelse på 29 pct. Hovedparten af stigningen skyldes dannelsen af DONG Energy A/S. Ses der bort fra dette selskab, er værdien af selskabernes aktiver faldet med 1,9 mia. kr., svarende til et fald på 2 pct. Faldet skyldes primært et fald i aktivernes værdi i Sund & Bælt Holding A/S og Bornholmstrafikken A/S. 8 Statens selskaber Juni 27

11 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. Målt på nettoomsætning er DONG Energy A/S, Post Danmark A/S, DSB og Danske Spil A/S de største, og alle fire selskaber har i perioden haft en omsætningsfremgang, jf. figur 1.1. Tilsammen står de fire store selskaber i 26 for ca. 87 pct. af omsætningen i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder. Figur 1.1 Figur 1.2 Nettoomsætning Resultat af primær drift Mia. kr. Mia. kr DONG Post Danmark DSB Danske Spil Øvrige Mia. kr Mia. kr DONG Post Danmark DSB Danske Spil Øvrige Anm.: TV2 er korrigeret for tilbagebetaling af overkompensation i 24. Regnskabstallene er pristalskorrigerede med forbrugerprisindekset til 21 priser. De fire store selskaber står endvidere for ca. 79 pct. af selskabernes driftsoverskud. Især DONG Energy A/S, selv hvis der korrigeres for fusionen, og Post Danmark A/S har forbedret deres resultater i perioden 22-26, jf. figur 1.2. Det generelle billede viser, at selskaberne gennem de seneste fem år har opnået forbedrede driftsresultater. For så vidt angår de øvrige selskaber med statslig ejerandel, er nettoomsætning og resultat størst for Scandlines AG samt de to børsnoterede selskaber SAS AB og Københavns Lufthavne A/S, jf. tabel 1.3. Statens selskaber Juni 27 9

12 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. Tabel 1.3 Hovedtal 1) for øvrige selskaber med statslig ejerandel, 26 Resultat efter skat Samlede aktiver Nettoomsætning Egenkapital Medarbejdere Mio. kr. Antal Selskab Air Greenland A/S Dansk Bibliotekscenter A/S Entry Point North AB 2) Københavns Lufthavne A/S NORDUnet A/S Nunaoil A/S SAS AB 2) Scandlines AG 3) Ørestadsselskabet I/S ) Koncerntal. 2) Omregnet til DKK ved Nationalbankens officielle kurs på SEK pr ) Omregnet til DKK ved Nationalbankens officielle kurs på EUR pr Udbytteindtægter Statens udbytteindtægter, som besluttes på generalforsamlingen og udbetales på baggrund af selskabernes foregående regnskabsår, forventes at blive 3,3 mia. kr. i 27 og er dermed steget med 47 pct. i forhold til 26, jf. tabel Statens selskaber Juni 27

13 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. Tabel 1.4 Statens udbytteindtægter Selskab (mio. kr.) Dansk Jagtforsikring A/S Danske Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S DONG Energy A/S Energinet.dk Københavns Lufthavne A/S Post Danmark A/S Scandlines AG 1), 2) ) - 3 Statens Ejendomssalg A/S TV 2/DANMARK A/S DSB Udbytteindtægter i alt Anm.: Kun selskaber, der inden for de seneste fem år har udbetalt udbytte, er medtaget. Udbytteindtægterne i de enkelte år vedrører selskabernes regnskab i året før. angiver, at udbyttet er mindre end,5 mio. kr., mens - angiver, at der ikke er udbetalt udbytte. 1) Omregnet til DKK ved Nationalbankens officielle kurs på EUR pr ) Scandlines AG forventes ikke at udbetale udbytte for regnskabet 26, hvilket skyldes den igangværende salgsproces. Stigningen i udbyttebetalingen fra 26 til 27 kan primært tilskrives DONG Energy A/S. Ses der bort fra dette selskab, er udbyttebetalingen faldet fra 2,2 mia. kr. til 1,8 mia. kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at der grundet den pågående salgsproces vedrørende Scandlines AG ikke forventes udbetalt udbytte. Dertil kommer en reduceret udbyttebetaling fra DSB. I Københavns Lufthavne A/S blev det i 26 besluttet at hæve udbyttebetalingen fra 5 pct. til 1 pct. af årets resultat efter skat. Denne beslutning ses således afspejlet i stigningen fra 25 til 26. I 27 er udbyttebetalingen steget yderligere. Udbyttebetalingen ligger på 113,4 pct. af årets resultat, svarende til en udbyttebetaling på 1 pct. når der korrigeres for omkostningerne forbundet med refinansiering af Newcastle International Airport. Post Danmark A/S udbetaler ligeledes i 27 et større udbytte i forhold til året før, hvilket skyldes, at selskabets resultat efter skat er steget i forhold til 26. TV 2/DANMARK A/S udbetalte i 26 udbytte for første gang, siden selskabet blev omdannet til aktieselskab i 24. Stigningen fra 26 til 27 skyldes et bedre resultat efter skat. Faldet i udbyttet fra Statens Ejendomssalg A/S skyldes blandt andet, at det forventes, at selskabet i 27 skal anvende en større likviditet til at betale for indskud af et Statens selskaber Juni 27 11

14 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. stigende antal ejendomme, særligt som følge af strukturreformen og retskredsreformen. 1.5 Konkurrenceforhold Statslige aktieselskaber er underlagt EU s konkurrenceregler og de danske konkurrenceregler på lige fod med privatejede selskaber. Det gælder også reglerne om fusionskontrol. Statslige aktieselskaber har løbende kontakter af uformel og rådgivende karakter med konkurrencemyndighederne, og det følgende fokuserer således på to sager, som har været behandlet i Konkurrencerådet samt etableringen af DONG Energy A/S, som blev behandlet i Europakommissionen. Gennemgangen er ikke en fuldstændig opgørelse over sager, hvori offentlige virksomheder indgår. EU godkendte DONG A/S-ELSAM fusion Europakommissionen godkendte i marts 26 fusionen af DONG A/S, Elsam A/S, Energi E2 A/S, elaktiviteterne i Københavns Energi og Frederiksberg Elnet på baggrund af en række tilsagn fra det fusionerede selskab, DONG Energy A/S. Fusionsgodkendelsen er nærmere beskrevet i Statens selskaber 26. Konkurrencerådet godkendte distributionsselskab til gratisaviser Konkurrencerådet godkendte den 3. august 26 etableringen af et joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia mod tilsagn fra parterne. Godkendelsen skete efter, at Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia havde afgivet væsentlige tilsagn, der fjernede de konkurrenceproblemer, som samarbejdet ellers ville medføre. Uden tilsagnene ville samarbejdet kunne styrke Post Danmark A/S dominerende stilling på markedet for distribution af adresseløse forsendelser og dermed hæmme konkurrencen betydeligt. Knapt et halvt år efter fusionen besluttede Post Danmark A/S den 8. februar 27 at afhænde selskabets aktiepost i Morgendistribution Danmark A/S. Post Danmark A/S meddelte, at selskabet ikke kunne få opfyldt forventningerne til dette område og pegede på de af selskabet afgivne tilsagn som hovedårsagerne. Post Danmark A/S fandt, at betingelserne for samarbejdet reelt fjernede det strategiske perspektiv i samarbejdet. De 49 pct. af aktierne, som Post Danmark A/S besad, blev afhændet til 365 Media Scandinavia A/S, som dermed bliver eneejer. 365 Medias overtagelse af enekontrol med Morgendistribution Danmark udgjorde en ny fusion, som imidlertid ikke var anmeldelsespligtig efter de danske fusionsregler. Konkurrencerådet godkendte etableringen af TV 2 Sport A/S Konkurrencerådet godkendte den 11. april 27 etableringen af joint venturet TV 2 Sport A/S mellem Modern Times Group MTG A/S (MTG) og TV 2/DANMARK A/S. Godkendelsen skete efter, at MTG og TV 2/DANMARK A/S havde afgivet en række tilsagn, der reducerede de konkurrenceproblemer, som etableringen af TV 12 Statens selskaber Juni 27

15 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. 2 Sport A/S ellers ville medføre. Uden tilsagnene ville parterne kunne udnytte deres væsentlige styrke på de berørte markeder eller koordinere deres adfærd gennem TV 2 Sport A/S. TV 2 Sport A/S er et tv-selskab, der skal agere på samme markeder som MTG og TV 2/DANMARK A/S. TV 2 Sport A/S er således en ny aktør på tv-markedet. TV 2 Sport vil udsende sportskanalerne TV 2 Sport og TV 2 Sport Xtra. TV 2 Sport A/S vil være aktør på markedet for indkøb af sportsrettigheder, markedet for udbud af tv-kanaler og markedet for tv- og internetreklame. Tv-markedet er et vertikalt integreret marked fra indkøb af tv-rettigheder til den endelige distribution af tv-kanaler til tv-seerne. Konkurrenceproblemer på et marked vil derfor føre til konkurrenceproblemer på efterfølgende markeder. Konkurrencerådet fandt, at fusionen ville have virkninger på markederne for: Indkøb af rettigheder til visning af sportsbegivenheder. Udbud af tv-kanaler. Distribution af tv-kanaler. Salg af tv-annoncer og salg af internetannoncer. Øvrige berørte markeder som fx radiomarkedet og internetmarkedet og forholdet til forbrugerne. Fusionen ville både have positive og negative virkninger på de ovennævnte markeder. Blandt de positive virkninger er, at der i Danmark etableres en sportstv-kanal. Andre aktører har tidligere forsøgt at lave en dansk sportstv-kanal uden held. Dertil vil TV 2 Sport A/S kunne have afledte fordele. Mindre danske sportsgrene kan forvente at få eksponering på TV 2 Sport A/S, hvilket vil medføre bedre økonomi og større interesse for sportsklubberne. Markedet for udbud af tv-kanaler kan også opleve fordele, da TV 2 Sport A/S må forventes at blive en attraktiv tv-kanal, som fordeles i den store tv-pakke hos distributørerne. Dette vil kunne forøge andelen af husstande, som abonnerer på den store tv-pakke, hvilket vil kunne betyde øget indtjening for de kanaler, som er i den store tv-pakke. TV 2 Sport A/S vil således kunne føre til, at disse kan opleve en omsætningsfremgang. Endelig bliver TV 2 Sport A/S en aktør på tvreklamemarkedet og vil således bidrage til øget konkurrence om annoncekronerne. Fusionen måtte dog også forventes, at have væsentlige negative virkninger på ovennævnte markeder, således at fusionen ikke kunne godkendes uden tilsagn. Det skyldtes for det første, at MTG og TV 2/DANMARK A/S ville opnå en betydelig stilling på alle de væsentlige markeder med markedsandele på mellem 6 pct. og 9 pct. Dernæst ville der være stor sandsynlighed for, at parterne med etableringen af joint venturet ville få adgang til fortrolige oplysninger om hinandens forhold og dermed incitament til at koordinere deres adfærd på et eller flere af markederne. Dette skulle Statens selskaber Juni 27 13

16 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. ses i lyset af, at MTG og TV 2/DANMARK A/S hidtil have været de to største konkurrenter. Konkurrencerådets betænkelighed ved fusionen skyldtes således, at MTG og TV 2/DANMARK A/S kunne have en interesse i at udnytte TV 2 Sport A/S som redskab til konkurrencebegrænsende adfærd i form af koordinering af deres adfærd, som kunne skade konkurrenterne. Konkurrencerådet kunne ikke godkende fusionen, som den var planlagt, og fusionsparterne valgte efter forhandling med Konkurrencestyrelsen at afgive en række tilsagn, som kompenserer for den forringelse af konkurrencen, som fusionen medfører. Tilsagnene kan overordnet inddeles i to; de tilsagn, som forhindrer parterne i at udveksle oplysninger, som begrænser konkurrencen, og som sikrer joint venturet reel uafhængighed fra mødrene, og de tilsagn, som minimerer de konkurrencebegrænsende virkninger i form af koordination og samordning af fusionen. Tilsagnene sikrer således, at parterne ikke bruger TV 2 Sport A/S som et koordineringsselskab, hvor parterne frit kan udveksle oplysninger og aftale deres adfærd på markedet. Følgende tilsagn kan fremhæves: Bestyrelse og direktion skal være uafhængig af moderselskaberne bortset fra en kort opstartsperiode. Bestyrelsen og direktionen i TV 2 Sport A/S skal selv stå for indkøb af rettigheder, programplanlægning og salg af tv-kanaler og af reklame. TV 2/DANMARK A/S og MTG må ikke modtage nærmere bestemte konkurrencefølsomme oplysninger fra TV 2 Sport A/S. Dog kan de modtage visse oplysninger, som er nødvendige for at kunne varetage deres ejerinteresser. Moderselskaberne og TV 2 Sport må ikke gøre priser eller salg af TV 2 Sport A/S kanaler eller tv-reklamer betinget af, at forbrugere, distributører eller annoncører aftager ydelser fra moderselskaberne. Konkurrencerådet fandt, at de afgivne tilsagn afhjalp de væsentligste konkurrenceproblemer, som joint venturet ville medføre, og dermed at konkurrencen ikke ville blive hæmmet betydeligt. På denne baggrund godkendte Konkurrencerådet fusionen. 14 Statens selskaber Juni 27

17 Kapitel 2. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber 2. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber Der har i den senere tid været fokus på aflønningen af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber. I lyset heraf redegøres i dette kapitel for de principper, der gennem de senere år har været styrende for fastsættelsen af bestyrelseshonorarerne, og hvordan udviklingen har været sammenholdt med udviklingen i bestyrelseshonorarerne for børsnoterede selskaber Principper for aflønning af bestyrelsen i statslige selskaber I Staten som aktionær (Finansministeriet, Trafikministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, januar 24) blev det anbefalet, at honoraret i det enkelte statslige selskab skulle fastsættes på grundlag af bestyrelsens faktiske arbejdsbyrde, honoraret i andre statslige selskaber samt honoraret i sammenlignelige private selskaber. Desuden blev det som mål fastlagt, at de statslige selskaber uden at blive lønførende skal kunne tilbyde en konkurrencedygtig honorering af bestyrelsesmedlemmerne. Det er således nødvendigt, at der ved fastsættelsen af bestyrelseshonorarerne sker en afvejning mellem to hensyn. På den ene side bør der udvises en vis tilbageholdenhed, fordi ejerskabet i de statslige selskaber grundlæggende udøves på vegne af borgerne. På den anden side er det afgørende, at der kan tiltrækkes kompetente personer til bestyrelserne for de statslige selskaber, da det giver større sikkerhed for, at selskaberne drives så godt som muligt, og dermed at de statslige midler, der er bundet i selskaberne, forvaltes til gavn for samfundet. Selv om andre forhold givetvis spiller ind, når en person accepterer valg til bestyrelsen for et statsligt selskab, kan der ikke være tvivl om, at honoraret også spiller en rolle. Ikke mindst fordi de ofte vil have mulighed for at opnå andre tillidshverv. I Staten som aktionær blev der gennemført en sammenligning af aflønningen i statslige selskaber med private børsnoterede selskaber. Det blev på grundlag af sammenligningen vurderet, at bestyrelseshonorarerne i de statslige selskaber havde et rimeligt niveau, om end i den lave ende. Samtidigt blev det angivet, at staten som ejer i samarbejde med især bestyrelsesformændene løbende må overveje, om honorarniveauet udgør en barriere for at tiltrække personer med relevante kompetencer. Finansministeriet og Transport- og Energiministeriet gennemførte i foråret 26 en tilsvarende sammenligning. Den viste, at der siden udgivelsen af Staten som aktionær var sket en markant stigning i bestyrelseshonorarerne i de børsnoterede selskaber. Således var honoraret til bestyrelsesformændene i OMXC2-selskaberne fra 22 til 24 gennemsnitligt steget med 68 pct., mens der for MidCap+-selskaberne og SmallCap+-selskaberne var tale om stigninger på henholdsvis 24 pct. og 46 pct. Der- 1 I gennemgangen indgår statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder, dvs. selskaber hvor statens ejerandel udgør mere end 5 pct. Statens selskaber Juni 27 15

18 Kapitel 2. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber imod var formandshonorarerne for de statslige selskaber i gennemsnit kun steget med 12 pct. i den samme periode. Desuden blev det vurderet, at der blandt de statslige selskaber var en forholdsvis lille forskel i aflønningen af bestyrelsen i henholdsvis de små og store selskaber. Forskellene syntes således ikke i rimelig grad at afspejle de forskelle, der var i kravene til bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats og ansvar. Det hørte med til billedet, at der især for de største statslige selskaber DONG Energy A/S, Post Danmark A/S og DSB var sket en væsentlig forøgelse af arbejdsbyrden i den mellemliggende periode. DONG Energy A/S var ved at gennemføre en af de største og mest komplicerede danske fusioner nogensinde og skulle derefter børsnoteres. Post Danmark A/S havde været gennem en proces, hvor 25 pct. af aktierne var blevet afhændet til anden side, ligesom den gradvise liberalisering af postmarkedet og den stadig større brug af elektronisk kommunikation havde øget udfordringerne for selskabet betydeligt. Tilsvarende stillede den begyndende konkurrenceudsættelse af persontransporten med jernbane også DSB og dermed bestyrelsen over for nye udfordringer. Samlet blev der således vurderet at være et betydeligt behov for at forøge honorarerne til bestyrelserne for især de største statslige selskaber, således at de blev mere rimelige i forhold til både sammenlignelige private selskaber og de mindre statslige selskaber. På den baggrund blev der ved generalforsamlingerne i 26 igangsat en tilpasningsproces, der havde til formål frem mod 28 at få et hensigtsmæssigt niveau og en hensigtsmæssig struktur for bestyrelseshonorarerne i de statslige selskaber. Denne tilpasningsproces er fortsat på generalforsamlingerne i 27. Ud over niveauet for bestyrelseshonorarerne samlet set er det hensigten med tilpasningen, at det på sigt bør gælde, at bestyrelsesformanden får et honorar, der er tre gange så højt som et menigt medlems honorar, mens næstformandens honorar bør være det dobbelte af et menigt medlems. Dvs. forholdet bliver 3:2:1. Dette forhold vurderes at være rimeligt i forhold den arbejdsindsats, der kræves af formand, næstformand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 2.2 Nuværende aflønning i statslige selskaber Tilpasningsprocessen har ført til, at honoraret til bestyrelsesformanden for de største statslige aktieselskaber i 27 udgør omkring 5. kr., jf. tabel 2.1. For næstformændene udgør honoraret omkring 3. kr., mens de øvrige medlemmer modtager 15. kr. For DONG Energy A/S gælder, at bestyrelsen siden foråret 26 har nedsat såvel en vederlagskomité som en nomineringskomité, hvilket er i overensstemmelse med blandt andet Fondsbørsens anbefalinger for god selskabsledelse. Der gives separat honorering til de bestyrelsesmedlemmer, der samtidig er medlemmer af disse komi- 16 Statens selskaber Juni 27

19 Kapitel 2. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber téer. For at undgå alt for store honorarstigninger i de enkelte år er såvel formandssom næstformandshonoraret ikke helt tilpasset det, der må vurderes at være et rimeligt niveau i lyset af, at DONG Energy A/S forventes børsnoteret i 2. halvår 27 og selskabets betydelige kompleksitet i øvrigt. Tabel 2.1 Bestyrelseshonorarer i statslige og børsnoterede selskaber Nettooms. (mio. kr.) Honorar (1. kr.) Bestyrelse (antal) Øvrige Næstfmd. Formand Selskab Store selskaber DONG Energy A/S 1) inkl. komitévederlag Post Danmark A/S DSB Mellemstore selskaber Danske Spil A/S Energinet.dk Sund og Bælt Holding A/S TV2/DANMARK A/S Små selskaber Københavns Havn A/S Bornholmstrafikken A/S Det Danske Klasselotteri A/S Statens Ejendomssalg A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Gnst., statslige selskaber Børsnoterede selskaber OMXC2-selskaber , MidCap+-selskaber , SmallCap+-selskaber , Anm.: Omsætningstal samt bestyrelseshonorarerne for de børsnoterede selskaber vedrører 26, mens bestyrelseshonorarerne for de statslige selskaber vedrører 27. For børsnoterede selskaber er der for de selskaber, der alene oplyser det samlede bestyrelseshonorar, estimeret et honorar på baggrund af følgende antagelse: Formandshonorar = 2,5* menigt medlems honorar, næstformandshonorar = 1,5* menigt medlems honorar, jf. boks ) DONG Energy A/S har etableret to bestyrelseskomitéer med separat honorering: Vederlagskomité (5. kr. til komitéens formand og 25. kr. til øvrige medlemmer) og Revisionskomité (1. kr. til komitéens formand og 5. kr. til øvrige medlemmer). Kilde: Årsrapporter for 26 og egne oplysninger. For de øvrige statslige selskaber gælder, at honorarerne til bestyrelsesformændene ligger i intervallet kr. Generelt vurderes disse honorarer at være rimelige, når kravene til bestyrelsesformændene i de mindre statslige selskaber sammenholdes med kravene til bestyrelsesformændene i de største statslige selskaber. Det samme vurderes at gøre sig gældende for honorarerne til næstformændene og de øvrige medlemmer. Det bemærkes i den forbindelse, at de øvrige medlemmers hono- Statens selskaber Juni 27 17

20 Kapitel 2. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber rar i Danske Spil A/S og Københavns Havn A/S er forholdsvis lave, hvilket afspejler, at de er udpeget af ministerier, organisationer mv. og derfor varetager hvervet som led i deres primære ansættelse og ikke i deres personlige kapacitet. Alt i alt vurderes forskellen i honorarerne blandt de statslige selskaber at være blevet mere rimelig, end den forekom at være i den sammenligning Finansministeriet og Transport- og Energiministeriet foretog i 26. Dog kan der argumenteres for, at bestyrelseshonorarerne i de største statslige selskaber fortsat må anses for at være i den lave ende. Således udgør honoraret til bestyrelsesformændene for de største statslige selskaber i 27 blot ca. 6 pct. af det gennemsnitlige formandshonorar i de største børsnoterede selskaber i 26. Som sammenligningsgrundlag er der gennemført en beregning af de gennemsnitlige bestyrelseshonorarer i de selskaber, der indgår i henholdsvis Fondsbørsens OMXC2-indeks, MidCap+-indeks og SmallCap+-indeks, jf. tabel 2.1 og boks 2.1. Boks 2.1 Metode for beregning af honorarer i private børsnoterede selskaber De fleste selskaber på Fondsbørsen oplyser ikke bestyrelseshonorarerne på individniveau, men kun det samlede vederlag til bestyrelsen. Såfremt et selskab ikke har oplyst bestyrelseshonorarerne på individniveau, er der derfor antaget, at bestyrelsesformanden modtager et honorar svarende til 2,5 gange honoraret til et menigt medlem og næstformanden et honorar i svarende til 1,5 gange honoraret til et menigt medlem. Skønnet er baseret på den gennemsnitlige ratio for forholdet mellem honoraret til formand og menigt medlem i fire børsnoterede selskaber, som i årsrapporten for 26 har oplyst honoraret på individniveau. Tabel a Bestyrelseshonorar på individniveau for fire private børsnoterede selskaber Honorar (kr.) Omsætning (mio. kr.) Øvrige Næstform. Formand Formand / øvrige Novo Nordisk A/S ,5 Danisco A/S ,5 Coloplast A/S ,8 DLH A/S , Gennemsnitlig ratio 2,5 Kilde: Årsrapporter 26. Sammenligningen viser blandt andet, at bestyrelsesformanden for selskaber i OMXC2-indekset, MidCap+-indekset og SmallCap+-indekset i 26 modtog honorarer på i gennemsnit henholdsvis 871. kr., 54. kr. og 281. kr. Dvs. at bestyrelsesformanden for de største statslige selskaber i år modtager et honorar, der svarer til det gennemsnitlige honorar sidste år til formændene i MidCap+- 18 Statens selskaber Juni 27

Statens selskaber. Udviklingen i statslige aktieselskaber, selvstændige offentlige virksomheder og øvrige aktieselskaber med statslig deltagelse

Statens selskaber. Udviklingen i statslige aktieselskaber, selvstændige offentlige virksomheder og øvrige aktieselskaber med statslig deltagelse Statens selskaber 2004 Udviklingen i statslige aktieselskaber, selvstændige offentlige virksomheder og øvrige aktieselskaber med statslig deltagelse Finansministeriet Juni 2004 Statens selskaber 2004,

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber

Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia ens Departement Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Som opfølgning på Redegørelsen om ejerskabsforhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Statens selskaber 2012

Statens selskaber 2012 Statens selskaber 212 Juni 212 Statens selskaber 212 Juni 212 Statens selskaber 212 Juni 212 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Statens selskaber Juni 2013

Statens selskaber Juni 2013 Statens selskaber Juni 213 Statens selskaber Juni 213 Statens selskaber 213 Juni 213 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Statens selskaber Juni 2014

Statens selskaber Juni 2014 Statens selskaber Juni 214 Statens selskaber Juni 214 Statens selskaber 214 Juni 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Statens selskaber 2006. Juni 2006

Statens selskaber 2006. Juni 2006 Statens selskaber 26 Juni 26 Statens selskaber 26 Juni 26 Statens selskaber 26 Juni 26 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Statens selskaber Juni 2008

Statens selskaber Juni 2008 Statens selskaber 28 Juni 28 Statens selskaber 28 Juni 28 Statens selskaber 28 Juni 28 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Statens selskaber Juni 2010

Statens selskaber Juni 2010 Statens selskaber 21 Juni 21 Statens selskaber 21 Juni 21 Statens selskaber 21 Juni 21 I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aktstykke nr. 96 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 9. december 2010. Transportministeriet. København, den 1. december 2010.

Aktstykke nr. 96 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 9. december 2010. Transportministeriet. København, den 1. december 2010. Aktstykke nr. 96 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 96 Transportministeriet. København, den 1. december 2010. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 9. april 2008 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere