Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt. Statens selskaber 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt. Statens selskaber 2007"

Transkript

1 Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt Statens selskaber 27 Juni 27

2

3 Statens selskaber 27 Juni 27

4 Statens selskaber 27 Juni 27 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang 4, 262 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Center for offentlige selskaber Christiansborg Slotsplads København K Telefon Omslag: BGRAHPIC Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1. Pris: 75 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Schultz ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5 Forord Hovedformålet med Statens selskaber 27 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. I 26 skete der udelukkende ændringer i statens ejerskab som følge af det nyetablerede selskab DONG Energy A/S. Ved generalforsamlingen i DONG A/S i april 26 blev en række nye aktionærer optaget i selskabet, hvorefter DONG A/S blev lagt sammen med Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg Forsynings elaktiviteter. Dermed reduceredes statens ejerandel fra 1 pct. i DONG A/S til 73 pct. i DONG Energy A/S. Det er forventningen, at DONG Energy A/S børsnoteres i løbet af 27. I tilknytning til fusionen indgik DONG Energy A/S og staten en aftale om statens overtagelse af 5 pct. af aktiekapitalen i Nunaoil A/S, som herefter ejes ligeligt af Grønlands hjemmestyre og den danske stat. Selskabets formål er primært varetagelse af aktiviteter vedrørende kulbrinter i Grønland. Året 26 var desuden præget af en del opmærksomhed rettet mod aflønningen af bestyrelserne i de statslige aktieselskaber. Regeringens udgangspunkt for aflønning af bestyrelsen i statslige aktieselskaber er blandt andet beskrevet i Staten som aktionær fra 24. På den ene side skal aflønningen være tilstrækkelig til at tiltrække og fastholde velkvalificerede bestyrelsesmedlemmer, mens den på den anden side ikke må medføre, at statslige selskaber bliver lønførende. Statens selskaber 27 indeholder dels en analyse af udviklingen i de statslige bestyrelseshonorarer, dels en sammenligning af de statslige bestyrelseshonorarer med honorarerne i private børsnoterede selskaber. Thor Pedersen Finansminister

6 Indholdsfortegnelse 1 Statens aktieposter mv Statens aktieposter mv Ændringer i statens aktieposter mv Hovedtal for Udbytteindtægter Konkurrenceforhold Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber Principper for aflønning af bestyrelsen i statslige selskaber Nuværende aflønning i statslige selskaber Udvikling i bestyrelseshonorarer over tid Afslutning Aktieselskaber med statslig deltagelse mv Air Greenland A/S Aktieselskabet Stekua i likvidation A/S Bornholmstrafikken A/S Dansk Bibliotekscenter A/S Dansk Jagtforsikring A/S Danske Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S DONG Energy A/S DSB Energinet.dk Entry Point North AB Københavns Havn A/S Københavns Lufthavne A/S NORDUnet A/S Nunaoil A/S Post Danmark A/S SAS AB Scandlines AG Statens Ejendomssalg A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Sund & Bælt Holding A/S TV 2/DANMARK A/S Ørestadsselskabet I/S Definitioner af finansielle nøgletal... 85

7 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. 1. Statens aktieposter mv. 1.1 Statens aktieposter mv. Den 31. december 26 ejede staten aktier i 2 aktieselskaber, hvoraf ét var under solvent likvidation, jf. tabel Dertil kommer de to selvstændige offentlige virksomheder, DSB og Energinet.dk, som virker på aktieselskabslignende vilkår, samt interessentselskabet Ørestadsselskabet I/S. 12 af de 2 aktieselskaber er statslige aktieselskaber, hvilket er ensbetydende med, at staten ejer mere end 5 pct. af aktierne. DSB og Energinet.dk er endvidere fuldt ud ejet af staten. I de resterende otte aktieselskaber samt Ørestadsselskabet I/S ejer staten mellem 14 pct. og 5 pct. af kapitalen. To af selskaberne er børsnoterede. Det drejer sig om SAS AB og Københavns Lufthavne A/S. Hovedparten af statens selskabsdannelser og aktieerhvervelser er begrundet i et af følgende tre formål: (i) Understøttelse af en udvikling, hvor statslige aktiviteter er blevet konkurrenceudsatte, og det statslige engagement som følge heraf ofte reduceret eller afviklet, (ii) etablering af hensigtsmæssige organisatoriske rammer for monopolaktiviteter med et forretningsmæssigt præg, hvor den ønskede politiske indflydelse kan fastlægges i lov, vedtægter og eventuelt koncession forud for etableringen af selskabet og (iii) etablering af hensigtsmæssige organisatoriske rammer for varetagelse af specielle aktiviteter inden for staten eller fællesskaber mellem staten og kommunerne. 1 Herudover var staten pr. 31. december 26 aktionær i et selskaber, der var under konkursbehandling Det Danske Stålvalseværk under konkurs A/S. For Statens Konfektion under konkurs A/S afsluttedes konkursboet primo 26. Statens selskaber Juni 27 5

8 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. Tabel 1.1 Statens aktieposter mv. pr. 31. december 26 Ressortministerium Ejerandel Selskab Statslige aktieselskaber Aktieselskabet Stekua i likvidation Finans 1 pct. Bornholmstrafikken A/S Transport- og Energi 1 pct. Dansk Jagtforsikring A/S Miljø 1) 51 pct. Danske Spil A/S 2) Finans 8 pct. Det Danske Klasselotteri A/S Finans 1 pct. DONG Energy A/S Finans 73 pct. Københavns Havn A/S Transport- og Energi 1 pct. Post Danmark A/S Transport- og Energi 75 pct. Statens Ejendomssalg A/S Finans 1 pct. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Finans 3) 55 pct. Sund & Bælt Holding A/S Transport- og Energi 1 pct. TV 2/DANMARK A/S Kultur 1 pct. Selvstændige offentlige virksomheder DSB Transport- og Energi 1 pct. Energinet.dk Transport- og Energi 1 pct. Øvrige selskaber med statslig ejerandel Air Greenland A/S Finans 25 pct. Dansk Bibliotekscenter A/S Kultur 29 pct. Entry Point North AB Transport- og Energi 4) 33 pct. Københavns Lufthavne A/S * Finans 39 pct. NORDUnet A/S Videnskab 22 pct. Nunaoil A/S Transport- og Energi 5 pct. SAS AB * Finans 14 pct. Scandlines AG Transport- og Energi 5 pct. Ørestadsselskabet I/S Transport- og Energi 45 pct. * Børsnoterede selskaber. 1) Skov- og Naturstyrelsen. 2) Tidligere Dansk Tipstjeneste A/S. 3) Økonomistyrelsen. 4) Lufttrafiktjeneste Danmark (Naviair). 1.2 Ændringer i statens aktieposter mv. I løbet af 26 skete der udelukkende ændringer i statens aktieejerskab som følge af det nyetablerede selskab DONG Energy A/S. Ved generalforsamlingen i DONG A/S den 19. april 26 blev en række nye aktionærer optaget i selskabet, hvorefter DONG A/S i løbet af 26 blev sammenlagt med Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg Forsynings elaktiviteter. Som følge heraf reduceres statens ejerandel fra 1 pct. til 73 pct., jf. Akt 121 af 3/ Statens selskaber Juni 27

9 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. I tilknytning til ovenstående fusion indgik DONG A/S (nu DONG Energy A/S) og staten den 18. april 26 en aftale om statens overtagelse af 5 pct. af aktiekapitalen i Nunaoil A/S. Nunaoil A/S ejes herefter ligeligt af Grønlands hjemmestyre og staten. Selskabets formål er varetagelse af aktiviteter vedrørende kulbrinter i Grønland samt opgaver uden for Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed. Nunaoil A/S deltager endvidere som båret (ikke betalende) partner i samtlige licenser, der tildeles olieselskaber med ret til efterforskning efter olie og gas ved Grønland. I forbindelse med delingsforhandlingerne under strukturreformen overgik en række opgaver til staten, herunder en mindre aktiepost i selskabet AFT 25 A/S (tidligere TARCO A/S). Staten ved Finansministeriet blev således pr. 1. januar 27 ejer af,36 pct. af aktierne i selskabet. Selskabet er under afvikling. For nærværende arbejder selskabet med at få afhændet indeværende aktiver samt at afslutte forskellige retssager. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvornår afviklingen kan afsluttes endeligt. 1.3 Hovedtal for 26 I 26 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder en nettoomsætning på ca. 76,7 mia. kr., jf. tabel 1.2. Dette er en stigning på ca. 17,5 mia. kr. i forhold til 25. Den største del af denne stigning skyldes, at DONG A/S fusionerede med en række energi- og elselskaber. Det nye DONG Energy A/S havde således i 26 en nettoomsætning på omtrent det dobbelte af nettoomsætningen for DONG A/S i 25. For den resterende del af stigningen kan hovedparten tilskrives større omsætning i Danske Spil A/S, Københavns Havn A/S og TV 2/DANMARK A/S. Statens selskaber Juni 27 7

10 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. Tabel 1.2 Hovedtal 1) for statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder, 26 Nettoomsætning Resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Medarbejdere Mio. kr. Antal Selskab Aktieselskabet Stekua i likvidation Bornholmstrafikken A/S Dansk Jagtforsikring A/S 1 2) Danske Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S 3) DONG Energy A/S ) Københavns Havn A/S Post Danmark A/S Statens Ejendomssalg A/S 335 5) Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Sund & Bælt Holding A/S TV 2/DANMARK A/S Statslige aktieselskaber i alt DSB Energinet.dk I alt ) Koncerntal. 2) Præmieindtægter. 3) Tal fra regnskabsåret 1. april 25 til 31. marts 26. 4) For regnskabsåret korrigeret for hybridkapital på mio. kr., der regnskabsteknisk medregnes DONG Energy A/S egenkapital. Hybridkapital er lån, der på grund af deres karakteristika betragtes som egenkapital. De særlige karakteristika er i dette tilfælde, at hybridkapitalen har en ultra-lang løbetid på 1. år, og DONG Energy A/S har mulighed for at undlade eller udskyde rentebetaling. 5) Resultat af ejendomsvirksomhed. Det samlede resultat efter skat steg til 1,5 mia. kr. i 26 fra 7,4 mia. kr. i 25. En stor del af denne stigning skyldes DONG A/S fusion med en række energi- og elselskaber, samt at Sund & Bælt Holding A/S resultat er ca. 1,5 mia. kr. bedre end i 25, hvilket hovedsageligt kan henføres til positive værdireguleringer. Ses der bort fra disse to selskaber er overskuddet i de statslige selskaber og selvstændige offentlige virksomheder steget med 9 pct. til 3,9 mia. kr. Stigningen kan særligt tilskrives bedre resultater for Københavns Havn A/S, Post Danmark A/S og Statens Ejendomssalg A/S. Den regnskabsmæssige værdi af selskabernes aktiver er steget med 46,2 mia. kr. fra 25 til 26, hvilket svarer til en forøgelse på 29 pct. Hovedparten af stigningen skyldes dannelsen af DONG Energy A/S. Ses der bort fra dette selskab, er værdien af selskabernes aktiver faldet med 1,9 mia. kr., svarende til et fald på 2 pct. Faldet skyldes primært et fald i aktivernes værdi i Sund & Bælt Holding A/S og Bornholmstrafikken A/S. 8 Statens selskaber Juni 27

11 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. Målt på nettoomsætning er DONG Energy A/S, Post Danmark A/S, DSB og Danske Spil A/S de største, og alle fire selskaber har i perioden haft en omsætningsfremgang, jf. figur 1.1. Tilsammen står de fire store selskaber i 26 for ca. 87 pct. af omsætningen i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder. Figur 1.1 Figur 1.2 Nettoomsætning Resultat af primær drift Mia. kr. Mia. kr DONG Post Danmark DSB Danske Spil Øvrige Mia. kr Mia. kr DONG Post Danmark DSB Danske Spil Øvrige Anm.: TV2 er korrigeret for tilbagebetaling af overkompensation i 24. Regnskabstallene er pristalskorrigerede med forbrugerprisindekset til 21 priser. De fire store selskaber står endvidere for ca. 79 pct. af selskabernes driftsoverskud. Især DONG Energy A/S, selv hvis der korrigeres for fusionen, og Post Danmark A/S har forbedret deres resultater i perioden 22-26, jf. figur 1.2. Det generelle billede viser, at selskaberne gennem de seneste fem år har opnået forbedrede driftsresultater. For så vidt angår de øvrige selskaber med statslig ejerandel, er nettoomsætning og resultat størst for Scandlines AG samt de to børsnoterede selskaber SAS AB og Københavns Lufthavne A/S, jf. tabel 1.3. Statens selskaber Juni 27 9

12 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. Tabel 1.3 Hovedtal 1) for øvrige selskaber med statslig ejerandel, 26 Resultat efter skat Samlede aktiver Nettoomsætning Egenkapital Medarbejdere Mio. kr. Antal Selskab Air Greenland A/S Dansk Bibliotekscenter A/S Entry Point North AB 2) Københavns Lufthavne A/S NORDUnet A/S Nunaoil A/S SAS AB 2) Scandlines AG 3) Ørestadsselskabet I/S ) Koncerntal. 2) Omregnet til DKK ved Nationalbankens officielle kurs på SEK pr ) Omregnet til DKK ved Nationalbankens officielle kurs på EUR pr Udbytteindtægter Statens udbytteindtægter, som besluttes på generalforsamlingen og udbetales på baggrund af selskabernes foregående regnskabsår, forventes at blive 3,3 mia. kr. i 27 og er dermed steget med 47 pct. i forhold til 26, jf. tabel Statens selskaber Juni 27

13 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. Tabel 1.4 Statens udbytteindtægter Selskab (mio. kr.) Dansk Jagtforsikring A/S Danske Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S DONG Energy A/S Energinet.dk Københavns Lufthavne A/S Post Danmark A/S Scandlines AG 1), 2) ) - 3 Statens Ejendomssalg A/S TV 2/DANMARK A/S DSB Udbytteindtægter i alt Anm.: Kun selskaber, der inden for de seneste fem år har udbetalt udbytte, er medtaget. Udbytteindtægterne i de enkelte år vedrører selskabernes regnskab i året før. angiver, at udbyttet er mindre end,5 mio. kr., mens - angiver, at der ikke er udbetalt udbytte. 1) Omregnet til DKK ved Nationalbankens officielle kurs på EUR pr ) Scandlines AG forventes ikke at udbetale udbytte for regnskabet 26, hvilket skyldes den igangværende salgsproces. Stigningen i udbyttebetalingen fra 26 til 27 kan primært tilskrives DONG Energy A/S. Ses der bort fra dette selskab, er udbyttebetalingen faldet fra 2,2 mia. kr. til 1,8 mia. kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at der grundet den pågående salgsproces vedrørende Scandlines AG ikke forventes udbetalt udbytte. Dertil kommer en reduceret udbyttebetaling fra DSB. I Københavns Lufthavne A/S blev det i 26 besluttet at hæve udbyttebetalingen fra 5 pct. til 1 pct. af årets resultat efter skat. Denne beslutning ses således afspejlet i stigningen fra 25 til 26. I 27 er udbyttebetalingen steget yderligere. Udbyttebetalingen ligger på 113,4 pct. af årets resultat, svarende til en udbyttebetaling på 1 pct. når der korrigeres for omkostningerne forbundet med refinansiering af Newcastle International Airport. Post Danmark A/S udbetaler ligeledes i 27 et større udbytte i forhold til året før, hvilket skyldes, at selskabets resultat efter skat er steget i forhold til 26. TV 2/DANMARK A/S udbetalte i 26 udbytte for første gang, siden selskabet blev omdannet til aktieselskab i 24. Stigningen fra 26 til 27 skyldes et bedre resultat efter skat. Faldet i udbyttet fra Statens Ejendomssalg A/S skyldes blandt andet, at det forventes, at selskabet i 27 skal anvende en større likviditet til at betale for indskud af et Statens selskaber Juni 27 11

14 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. stigende antal ejendomme, særligt som følge af strukturreformen og retskredsreformen. 1.5 Konkurrenceforhold Statslige aktieselskaber er underlagt EU s konkurrenceregler og de danske konkurrenceregler på lige fod med privatejede selskaber. Det gælder også reglerne om fusionskontrol. Statslige aktieselskaber har løbende kontakter af uformel og rådgivende karakter med konkurrencemyndighederne, og det følgende fokuserer således på to sager, som har været behandlet i Konkurrencerådet samt etableringen af DONG Energy A/S, som blev behandlet i Europakommissionen. Gennemgangen er ikke en fuldstændig opgørelse over sager, hvori offentlige virksomheder indgår. EU godkendte DONG A/S-ELSAM fusion Europakommissionen godkendte i marts 26 fusionen af DONG A/S, Elsam A/S, Energi E2 A/S, elaktiviteterne i Københavns Energi og Frederiksberg Elnet på baggrund af en række tilsagn fra det fusionerede selskab, DONG Energy A/S. Fusionsgodkendelsen er nærmere beskrevet i Statens selskaber 26. Konkurrencerådet godkendte distributionsselskab til gratisaviser Konkurrencerådet godkendte den 3. august 26 etableringen af et joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia mod tilsagn fra parterne. Godkendelsen skete efter, at Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia havde afgivet væsentlige tilsagn, der fjernede de konkurrenceproblemer, som samarbejdet ellers ville medføre. Uden tilsagnene ville samarbejdet kunne styrke Post Danmark A/S dominerende stilling på markedet for distribution af adresseløse forsendelser og dermed hæmme konkurrencen betydeligt. Knapt et halvt år efter fusionen besluttede Post Danmark A/S den 8. februar 27 at afhænde selskabets aktiepost i Morgendistribution Danmark A/S. Post Danmark A/S meddelte, at selskabet ikke kunne få opfyldt forventningerne til dette område og pegede på de af selskabet afgivne tilsagn som hovedårsagerne. Post Danmark A/S fandt, at betingelserne for samarbejdet reelt fjernede det strategiske perspektiv i samarbejdet. De 49 pct. af aktierne, som Post Danmark A/S besad, blev afhændet til 365 Media Scandinavia A/S, som dermed bliver eneejer. 365 Medias overtagelse af enekontrol med Morgendistribution Danmark udgjorde en ny fusion, som imidlertid ikke var anmeldelsespligtig efter de danske fusionsregler. Konkurrencerådet godkendte etableringen af TV 2 Sport A/S Konkurrencerådet godkendte den 11. april 27 etableringen af joint venturet TV 2 Sport A/S mellem Modern Times Group MTG A/S (MTG) og TV 2/DANMARK A/S. Godkendelsen skete efter, at MTG og TV 2/DANMARK A/S havde afgivet en række tilsagn, der reducerede de konkurrenceproblemer, som etableringen af TV 12 Statens selskaber Juni 27

15 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. 2 Sport A/S ellers ville medføre. Uden tilsagnene ville parterne kunne udnytte deres væsentlige styrke på de berørte markeder eller koordinere deres adfærd gennem TV 2 Sport A/S. TV 2 Sport A/S er et tv-selskab, der skal agere på samme markeder som MTG og TV 2/DANMARK A/S. TV 2 Sport A/S er således en ny aktør på tv-markedet. TV 2 Sport vil udsende sportskanalerne TV 2 Sport og TV 2 Sport Xtra. TV 2 Sport A/S vil være aktør på markedet for indkøb af sportsrettigheder, markedet for udbud af tv-kanaler og markedet for tv- og internetreklame. Tv-markedet er et vertikalt integreret marked fra indkøb af tv-rettigheder til den endelige distribution af tv-kanaler til tv-seerne. Konkurrenceproblemer på et marked vil derfor føre til konkurrenceproblemer på efterfølgende markeder. Konkurrencerådet fandt, at fusionen ville have virkninger på markederne for: Indkøb af rettigheder til visning af sportsbegivenheder. Udbud af tv-kanaler. Distribution af tv-kanaler. Salg af tv-annoncer og salg af internetannoncer. Øvrige berørte markeder som fx radiomarkedet og internetmarkedet og forholdet til forbrugerne. Fusionen ville både have positive og negative virkninger på de ovennævnte markeder. Blandt de positive virkninger er, at der i Danmark etableres en sportstv-kanal. Andre aktører har tidligere forsøgt at lave en dansk sportstv-kanal uden held. Dertil vil TV 2 Sport A/S kunne have afledte fordele. Mindre danske sportsgrene kan forvente at få eksponering på TV 2 Sport A/S, hvilket vil medføre bedre økonomi og større interesse for sportsklubberne. Markedet for udbud af tv-kanaler kan også opleve fordele, da TV 2 Sport A/S må forventes at blive en attraktiv tv-kanal, som fordeles i den store tv-pakke hos distributørerne. Dette vil kunne forøge andelen af husstande, som abonnerer på den store tv-pakke, hvilket vil kunne betyde øget indtjening for de kanaler, som er i den store tv-pakke. TV 2 Sport A/S vil således kunne føre til, at disse kan opleve en omsætningsfremgang. Endelig bliver TV 2 Sport A/S en aktør på tvreklamemarkedet og vil således bidrage til øget konkurrence om annoncekronerne. Fusionen måtte dog også forventes, at have væsentlige negative virkninger på ovennævnte markeder, således at fusionen ikke kunne godkendes uden tilsagn. Det skyldtes for det første, at MTG og TV 2/DANMARK A/S ville opnå en betydelig stilling på alle de væsentlige markeder med markedsandele på mellem 6 pct. og 9 pct. Dernæst ville der være stor sandsynlighed for, at parterne med etableringen af joint venturet ville få adgang til fortrolige oplysninger om hinandens forhold og dermed incitament til at koordinere deres adfærd på et eller flere af markederne. Dette skulle Statens selskaber Juni 27 13

16 Kapitel 1. Statens aktieposter mv. ses i lyset af, at MTG og TV 2/DANMARK A/S hidtil have været de to største konkurrenter. Konkurrencerådets betænkelighed ved fusionen skyldtes således, at MTG og TV 2/DANMARK A/S kunne have en interesse i at udnytte TV 2 Sport A/S som redskab til konkurrencebegrænsende adfærd i form af koordinering af deres adfærd, som kunne skade konkurrenterne. Konkurrencerådet kunne ikke godkende fusionen, som den var planlagt, og fusionsparterne valgte efter forhandling med Konkurrencestyrelsen at afgive en række tilsagn, som kompenserer for den forringelse af konkurrencen, som fusionen medfører. Tilsagnene kan overordnet inddeles i to; de tilsagn, som forhindrer parterne i at udveksle oplysninger, som begrænser konkurrencen, og som sikrer joint venturet reel uafhængighed fra mødrene, og de tilsagn, som minimerer de konkurrencebegrænsende virkninger i form af koordination og samordning af fusionen. Tilsagnene sikrer således, at parterne ikke bruger TV 2 Sport A/S som et koordineringsselskab, hvor parterne frit kan udveksle oplysninger og aftale deres adfærd på markedet. Følgende tilsagn kan fremhæves: Bestyrelse og direktion skal være uafhængig af moderselskaberne bortset fra en kort opstartsperiode. Bestyrelsen og direktionen i TV 2 Sport A/S skal selv stå for indkøb af rettigheder, programplanlægning og salg af tv-kanaler og af reklame. TV 2/DANMARK A/S og MTG må ikke modtage nærmere bestemte konkurrencefølsomme oplysninger fra TV 2 Sport A/S. Dog kan de modtage visse oplysninger, som er nødvendige for at kunne varetage deres ejerinteresser. Moderselskaberne og TV 2 Sport må ikke gøre priser eller salg af TV 2 Sport A/S kanaler eller tv-reklamer betinget af, at forbrugere, distributører eller annoncører aftager ydelser fra moderselskaberne. Konkurrencerådet fandt, at de afgivne tilsagn afhjalp de væsentligste konkurrenceproblemer, som joint venturet ville medføre, og dermed at konkurrencen ikke ville blive hæmmet betydeligt. På denne baggrund godkendte Konkurrencerådet fusionen. 14 Statens selskaber Juni 27

17 Kapitel 2. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber 2. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber Der har i den senere tid været fokus på aflønningen af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber. I lyset heraf redegøres i dette kapitel for de principper, der gennem de senere år har været styrende for fastsættelsen af bestyrelseshonorarerne, og hvordan udviklingen har været sammenholdt med udviklingen i bestyrelseshonorarerne for børsnoterede selskaber Principper for aflønning af bestyrelsen i statslige selskaber I Staten som aktionær (Finansministeriet, Trafikministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, januar 24) blev det anbefalet, at honoraret i det enkelte statslige selskab skulle fastsættes på grundlag af bestyrelsens faktiske arbejdsbyrde, honoraret i andre statslige selskaber samt honoraret i sammenlignelige private selskaber. Desuden blev det som mål fastlagt, at de statslige selskaber uden at blive lønførende skal kunne tilbyde en konkurrencedygtig honorering af bestyrelsesmedlemmerne. Det er således nødvendigt, at der ved fastsættelsen af bestyrelseshonorarerne sker en afvejning mellem to hensyn. På den ene side bør der udvises en vis tilbageholdenhed, fordi ejerskabet i de statslige selskaber grundlæggende udøves på vegne af borgerne. På den anden side er det afgørende, at der kan tiltrækkes kompetente personer til bestyrelserne for de statslige selskaber, da det giver større sikkerhed for, at selskaberne drives så godt som muligt, og dermed at de statslige midler, der er bundet i selskaberne, forvaltes til gavn for samfundet. Selv om andre forhold givetvis spiller ind, når en person accepterer valg til bestyrelsen for et statsligt selskab, kan der ikke være tvivl om, at honoraret også spiller en rolle. Ikke mindst fordi de ofte vil have mulighed for at opnå andre tillidshverv. I Staten som aktionær blev der gennemført en sammenligning af aflønningen i statslige selskaber med private børsnoterede selskaber. Det blev på grundlag af sammenligningen vurderet, at bestyrelseshonorarerne i de statslige selskaber havde et rimeligt niveau, om end i den lave ende. Samtidigt blev det angivet, at staten som ejer i samarbejde med især bestyrelsesformændene løbende må overveje, om honorarniveauet udgør en barriere for at tiltrække personer med relevante kompetencer. Finansministeriet og Transport- og Energiministeriet gennemførte i foråret 26 en tilsvarende sammenligning. Den viste, at der siden udgivelsen af Staten som aktionær var sket en markant stigning i bestyrelseshonorarerne i de børsnoterede selskaber. Således var honoraret til bestyrelsesformændene i OMXC2-selskaberne fra 22 til 24 gennemsnitligt steget med 68 pct., mens der for MidCap+-selskaberne og SmallCap+-selskaberne var tale om stigninger på henholdsvis 24 pct. og 46 pct. Der- 1 I gennemgangen indgår statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder, dvs. selskaber hvor statens ejerandel udgør mere end 5 pct. Statens selskaber Juni 27 15

18 Kapitel 2. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber imod var formandshonorarerne for de statslige selskaber i gennemsnit kun steget med 12 pct. i den samme periode. Desuden blev det vurderet, at der blandt de statslige selskaber var en forholdsvis lille forskel i aflønningen af bestyrelsen i henholdsvis de små og store selskaber. Forskellene syntes således ikke i rimelig grad at afspejle de forskelle, der var i kravene til bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats og ansvar. Det hørte med til billedet, at der især for de største statslige selskaber DONG Energy A/S, Post Danmark A/S og DSB var sket en væsentlig forøgelse af arbejdsbyrden i den mellemliggende periode. DONG Energy A/S var ved at gennemføre en af de største og mest komplicerede danske fusioner nogensinde og skulle derefter børsnoteres. Post Danmark A/S havde været gennem en proces, hvor 25 pct. af aktierne var blevet afhændet til anden side, ligesom den gradvise liberalisering af postmarkedet og den stadig større brug af elektronisk kommunikation havde øget udfordringerne for selskabet betydeligt. Tilsvarende stillede den begyndende konkurrenceudsættelse af persontransporten med jernbane også DSB og dermed bestyrelsen over for nye udfordringer. Samlet blev der således vurderet at være et betydeligt behov for at forøge honorarerne til bestyrelserne for især de største statslige selskaber, således at de blev mere rimelige i forhold til både sammenlignelige private selskaber og de mindre statslige selskaber. På den baggrund blev der ved generalforsamlingerne i 26 igangsat en tilpasningsproces, der havde til formål frem mod 28 at få et hensigtsmæssigt niveau og en hensigtsmæssig struktur for bestyrelseshonorarerne i de statslige selskaber. Denne tilpasningsproces er fortsat på generalforsamlingerne i 27. Ud over niveauet for bestyrelseshonorarerne samlet set er det hensigten med tilpasningen, at det på sigt bør gælde, at bestyrelsesformanden får et honorar, der er tre gange så højt som et menigt medlems honorar, mens næstformandens honorar bør være det dobbelte af et menigt medlems. Dvs. forholdet bliver 3:2:1. Dette forhold vurderes at være rimeligt i forhold den arbejdsindsats, der kræves af formand, næstformand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 2.2 Nuværende aflønning i statslige selskaber Tilpasningsprocessen har ført til, at honoraret til bestyrelsesformanden for de største statslige aktieselskaber i 27 udgør omkring 5. kr., jf. tabel 2.1. For næstformændene udgør honoraret omkring 3. kr., mens de øvrige medlemmer modtager 15. kr. For DONG Energy A/S gælder, at bestyrelsen siden foråret 26 har nedsat såvel en vederlagskomité som en nomineringskomité, hvilket er i overensstemmelse med blandt andet Fondsbørsens anbefalinger for god selskabsledelse. Der gives separat honorering til de bestyrelsesmedlemmer, der samtidig er medlemmer af disse komi- 16 Statens selskaber Juni 27

19 Kapitel 2. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber téer. For at undgå alt for store honorarstigninger i de enkelte år er såvel formandssom næstformandshonoraret ikke helt tilpasset det, der må vurderes at være et rimeligt niveau i lyset af, at DONG Energy A/S forventes børsnoteret i 2. halvår 27 og selskabets betydelige kompleksitet i øvrigt. Tabel 2.1 Bestyrelseshonorarer i statslige og børsnoterede selskaber Nettooms. (mio. kr.) Honorar (1. kr.) Bestyrelse (antal) Øvrige Næstfmd. Formand Selskab Store selskaber DONG Energy A/S 1) inkl. komitévederlag Post Danmark A/S DSB Mellemstore selskaber Danske Spil A/S Energinet.dk Sund og Bælt Holding A/S TV2/DANMARK A/S Små selskaber Københavns Havn A/S Bornholmstrafikken A/S Det Danske Klasselotteri A/S Statens Ejendomssalg A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Gnst., statslige selskaber Børsnoterede selskaber OMXC2-selskaber , MidCap+-selskaber , SmallCap+-selskaber , Anm.: Omsætningstal samt bestyrelseshonorarerne for de børsnoterede selskaber vedrører 26, mens bestyrelseshonorarerne for de statslige selskaber vedrører 27. For børsnoterede selskaber er der for de selskaber, der alene oplyser det samlede bestyrelseshonorar, estimeret et honorar på baggrund af følgende antagelse: Formandshonorar = 2,5* menigt medlems honorar, næstformandshonorar = 1,5* menigt medlems honorar, jf. boks ) DONG Energy A/S har etableret to bestyrelseskomitéer med separat honorering: Vederlagskomité (5. kr. til komitéens formand og 25. kr. til øvrige medlemmer) og Revisionskomité (1. kr. til komitéens formand og 5. kr. til øvrige medlemmer). Kilde: Årsrapporter for 26 og egne oplysninger. For de øvrige statslige selskaber gælder, at honorarerne til bestyrelsesformændene ligger i intervallet kr. Generelt vurderes disse honorarer at være rimelige, når kravene til bestyrelsesformændene i de mindre statslige selskaber sammenholdes med kravene til bestyrelsesformændene i de største statslige selskaber. Det samme vurderes at gøre sig gældende for honorarerne til næstformændene og de øvrige medlemmer. Det bemærkes i den forbindelse, at de øvrige medlemmers hono- Statens selskaber Juni 27 17

20 Kapitel 2. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber rar i Danske Spil A/S og Københavns Havn A/S er forholdsvis lave, hvilket afspejler, at de er udpeget af ministerier, organisationer mv. og derfor varetager hvervet som led i deres primære ansættelse og ikke i deres personlige kapacitet. Alt i alt vurderes forskellen i honorarerne blandt de statslige selskaber at være blevet mere rimelig, end den forekom at være i den sammenligning Finansministeriet og Transport- og Energiministeriet foretog i 26. Dog kan der argumenteres for, at bestyrelseshonorarerne i de største statslige selskaber fortsat må anses for at være i den lave ende. Således udgør honoraret til bestyrelsesformændene for de største statslige selskaber i 27 blot ca. 6 pct. af det gennemsnitlige formandshonorar i de største børsnoterede selskaber i 26. Som sammenligningsgrundlag er der gennemført en beregning af de gennemsnitlige bestyrelseshonorarer i de selskaber, der indgår i henholdsvis Fondsbørsens OMXC2-indeks, MidCap+-indeks og SmallCap+-indeks, jf. tabel 2.1 og boks 2.1. Boks 2.1 Metode for beregning af honorarer i private børsnoterede selskaber De fleste selskaber på Fondsbørsen oplyser ikke bestyrelseshonorarerne på individniveau, men kun det samlede vederlag til bestyrelsen. Såfremt et selskab ikke har oplyst bestyrelseshonorarerne på individniveau, er der derfor antaget, at bestyrelsesformanden modtager et honorar svarende til 2,5 gange honoraret til et menigt medlem og næstformanden et honorar i svarende til 1,5 gange honoraret til et menigt medlem. Skønnet er baseret på den gennemsnitlige ratio for forholdet mellem honoraret til formand og menigt medlem i fire børsnoterede selskaber, som i årsrapporten for 26 har oplyst honoraret på individniveau. Tabel a Bestyrelseshonorar på individniveau for fire private børsnoterede selskaber Honorar (kr.) Omsætning (mio. kr.) Øvrige Næstform. Formand Formand / øvrige Novo Nordisk A/S ,5 Danisco A/S ,5 Coloplast A/S ,8 DLH A/S , Gennemsnitlig ratio 2,5 Kilde: Årsrapporter 26. Sammenligningen viser blandt andet, at bestyrelsesformanden for selskaber i OMXC2-indekset, MidCap+-indekset og SmallCap+-indekset i 26 modtog honorarer på i gennemsnit henholdsvis 871. kr., 54. kr. og 281. kr. Dvs. at bestyrelsesformanden for de største statslige selskaber i år modtager et honorar, der svarer til det gennemsnitlige honorar sidste år til formændene i MidCap+- 18 Statens selskaber Juni 27

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Statens selskaber Juni 2014

Statens selskaber Juni 2014 Statens selskaber Juni 214 Statens selskaber Juni 214 Statens selskaber 214 Juni 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00 DSV A/S Kornmarksvej 1 P.O. Box 318 DK-2605 Brøndby Telefon +45 43 20 30 40 Fax +45 43 20 30 41 CVR/VAT No.: DK-58233528 www.dsv.com Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere