Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet"

Transkript

1 29/ Afdelingsmøde Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl Valg af dirigent Dirigenten åbner herefter mødet 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning er vedlagt. På mødet vil der være anledning til at komme med synspunkter omkring bestyrelsens virksomhed og spørge ind til resultaterne og planerne for det videre arbejde. 4. Indkomne forslag De indkomne forslag er til drøftelse, og der kan træffes bindende beslutning. 3. Afdelingens driftsbudget for 2015 Afdelingens driftsbudget skal godkendes af beboerne. Selskabets direktør, Bjarne Krog-Jensen præsenterer hovedtallene. 5. Valg af formand Torben Ringsø er på valg i år. Han modtager genvalg. Formanden vælges for 2 år. 7. Valg af suppleanter Niels Peter Nielsen er på valg og modtager genvalg. Herudover skal der vælges en suppleant mere. Suppleanter vælges for 1 år. 6. Valg til bestyrelsen Ulla Thusgaard og Peter Østergaard er på valg i år. De modtager begge genvalg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 8. TEMA - Fælles ordning Hver husstand har 2 stemmer - uanset husstandens størrelse og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Efter mødet serverer vi smørrebrød. Fælles internet og TV! I år inviterer vi Thomas Tengstedt fra EnergiMidt til at fortælle om mulighederne for fælles internet og Tv-kanaler i afdelingen. Her kan alle spørge ind til detaljerne omkring fordele og ulemper. Hvad koster det?! Hvor meget bredbånd får man? Koster det at ændre TV-pakke? Skal alle være med?! Hvad med medarbejderordninger? Osv. På mødet diskuterer vi, om vi skal gå videre med projektet. 9. Eventuelt Tid til spørgsmål og overvejelser... Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen

2

3 Afdeling 4 Børglumparken Boligselskabet Fruehøjgaard Bestyrelsens Beretning 2014 Bestyrelsen 2013/14 Bente Lind Jensen, (kasserer) Frank Lyngholm Jakobsen Niels Peter Nielsen (suppleant) Peter Østergaard Eriksen Torben Ringsø Jensen, (formand) Ulla Thusgaard Jørgensen 1

4 Børglumparken 2014 Strategiplan December 2012 vedtog afdelingsbestyrelsen en strategiplan for med en vision om at gøre Børglumparken til den bedst fungerende almene boligafdeling i Herning kommune. Det forløbne år er planens andet år og det år, hvor initiativerne fra planen skulle gøres driftssikre. Det er meningen, at aktiviteter, som vi sætter i gang, selv skal køre, og at grupperne bag aktiviteterne selv skal bestemme og tilrettelægge. Det arbejder vi fortsat på. Flere fællesskaber I forhold til strategiplanen er vi nået rigtigt langt og vi har nået mange af de mål, vi satte os. Et initiativ, som først dukkede op på sidste afdelingsmøde var en urtehave. Den er nu i gang. På samme måde er der kommet et gæsteværelse og en frugthave. Et scooterrum er blevet indrettet. Og så har aktivitetsudvalget haft travlt med at arrangere udflugter. Madklubber og fællesspisninger kører fortsat, selvom det kniber med folk til at trække læsset. Der har vi en udfordring. Ideen med at etablere de mange fællesskaber er kun delvis blevet en realitet. De forskellige fællesskaber eksisterer. Nogle samles omkring sociale aktiviteter, andre er på mere ad hoc-basis og ikke med faste aktiviteter knyttet. Man mødes spontant. Naboskabsundersøgelsen fra april viste, at vi som beboere gennemsnitligt er vældig tilfredse med og trygge ved at bo i afdelingen. Ens bliver vi aldrig, men fælles interesser har vi dog. Strategiplanen og vores socialplan fra 2011 udstikker nogle ambitiøse mål for hvor meget, der skal foregå i Børglumparken. Ved at opstarte flere forskellige aktiviteter var ideen, at flere skulle blive aktive i afdelingen. Det er på mange felter lykkedes fint efter planen. De flere eller mange fællesskaber har sikret, at der har været plads til alle. Fælles forståelse I strategiplanen tales der om at sigtet er en fælles forståelse af, hvad det vil sige at bo i Børglumparken og hvad det kræver af den enkelte og af os, der er aktive i 2

5 bestyrelsen samt af de mennesker, der har med afdelingen at gøre. Ingen fælles forståelse uden en høj grad af åbenhed og et generelt højt informationsniveau. Det har bestyrelsen løbende arbejdet med. Vi har forsøgt at påvirke og forbedre omgangstonen, og vi har styrket vores kommunikationsvirksomhed generelt ved flittigt at melde ud på alle platforme. Vi har vores egen hjemmeside. Vi har en Facebook-side, en info-tavle og vi udgiver jævnligt nyhedsbreve og har et tæt samarbejde med informationsmedarbejderen i Fruehøjgaard. Vi tropper op til alle møder, vi kan nå. På cafe-dage er der som regel mindst et medlem fra bestyrelsen til stede og alle kan spørge ind. Vi er nået meget langt. De mange muligheder I samtaler bliver der ofte sagt dette og hint, men særligt en kommentar hæftede jeg mig ved, og den gik på, at den jeg talte med aldrig tidligere havde boet et sted, hvor der som her er så mange muligheder for udfoldelse. Den slags udtalelser fryder en bestyrelse, og er også et af bestyrelsens egne hovedmål for arbejdet. Af listen over årets gang kan enhver forvisse sig om, at der vitterligt foregår rigtigt mange ting i Børglumparken. Bestyrelsen har arbejdet godt i det forløbne år, men takkes skal også aktivitetsudvalget, klimafolkene, papirpiloterne, de aktive i beboerhuset, Tryghed under Tag, administrationen, de praktiske og de grønne folk, samt ikke mindst alle de, der helt spontant hjælper en nabo med et behov for hjælp. Med alle de gode kræfter, så kommer vi helt sikkert ganske tæt på målet ved udgangen af Først på det tidspunkt skal strategiplanen endeligt evalueres. Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med endnu et frugtbart år. Fremlagt på vegne af Børglumparkens bestyrelse Torben Ringsø Jensen 3

6 Årets gang har været præget af mange aktiviteter i Børglumparken. Bestyrelsen udarbejder en digital beboermappe. Projektet sparer både ressourcer og penge for afdelingen. Studerende på Aalborg Universitet foretager en naboskabsundersøgelse i april Undersøgelsen viser udbredt tryghed og tilfredshed med at bo i afdelingen. Bestyrelsen byder nye beboere velkommen med velkomstfolder. 27 lejligheder har fået nye lejere, heriblandt 10 ungdomsboliger. Bestyrelsen deltager i workshop om midtvejsevaluering af den landsdækkende boligsociale indsats i Århus. Et gæsteværelse bliver indrettet i viceværtskontoret. Bestyrelsen indkøber redskaber og rengøringsmidler. Udlejningen af boliger går så godt, at der stort set i dag ikke længere er ledige lejligheder i afdelingen. Den gennemsnitlige lejeperiode stiger med godt 2 måneder på 4 måneder. Bestyrelsen ansøger BRFkredit om donation af et stk. computer med software og modtager positivt svar tilbage. Den er nu på vej. Den 8. maj er der markvandring med driftschef, Kjeld Kristensen og ansvarlig for det grønne, Martin Timm. Referatet ligger på hjemmeside. Køkkener, køle-frys og komfurer bliver drøftet med administrationen på møde den 22. maj. En forslag vil bliver fremlagt. Som den første afdeling i Boligselskabet Fruehøjgaard vedtager bestyrelsen i efteråret en forretningsorden. Bestyrelsen udsender nyhedsbreve i november 2013, 2 gange i januar, februar, april, maj og august. I december trækker Holger Fjord sig fra sin suppleantpost i bestyrelsen, og udlån af værktøj overgår til Torben Ringsø Jensen. Holger fortsætter som klimaambassadør og medlem af aktivitetsudvalget. Samarbejdsaftalen mellem bestyrelsen og aktivitetsudvalget fra 2011 bliver bekræftet januar

7 Børglumparkens Facebook-gruppe bliver anvendt til korte beskeder og forespørgsler fra beboere. 45 er tilmeldt. Fra marts 2014 har Børglumparken sin egen hjemmeside, som bestyrelsen vedligeholder. Ud over udgifter til server hviler projektet i sig selv. Tryghed under Tag bevilger kr. til fællesspisning i afdelingen og køber afdelingens bordtennisbord for kr. I forbindelse med indretning af beboerhuset anskaffer afdelingen en fælles printer. Klimaambassadørerne arrangerer møder omkring sortering af papiraffald med Papirpiloterne. Formanden stopper som klimaambassadør. Ruth Jensen træder til som ny klimaambassadør. Papirpiloterne samles løbende i beboerhuset til vejning af papiraffald. Container til genbrugsglas udskiftes til container til plastaffald i containergården. Flaskecontaineren bliver flyttet til containergården. Alt sortering af affald er hermed samlet i hhv. affaldsrummene og containergården. Bestyrelsen forhører sig omkring økonomien bag et muligt solcelleprojekt og når frem til, at det ikke er rentabelt. Afdelingsmødets beslutning om facadebeplantning på 5 gavle bliver i første omgang til 3 gavle med facadeplanter og projektet realiseres i efteråret Grøn Team planter bøg i buskadserne i gårdene og omkring parkeringspladserne. Ekstraordinært afdelingsmøde 10. juni beslutter at bygge 8 carporte i afdelingen. Projektet styres af driftschefen. De 2 frugthaver med hver 6 træer planter grøn team i foråret, og nu er først høst klar. 2 træer skal genplantes. Problemer med utætte altaner bliver gået efter af firmaet JFP og senere udbedret ved forbedret regnvandsafløb. Bestyrelsen afholder 2 arbejdsdage for frivillige i afdelingen, for at få køkkenet i store gildesal sat i stand. Ny gryder og pander bliver indkøbt. 5

8 Håndhævelse af husordenens bestemmelser omkring havernes vedligeholdelse kommer endelig på plads i marts måned. Det varetages nu af driftschefen. Efter ønske fra beboerne lukker Grøn Team haverne mellem nr. 65 og 67 for gennemgang. I den forbindelse bliver der skabt en passage bag haverne ind mod naturhegnet. Hver onsdag og søndag er der cafe og hyggeligt samvær i beboerhuset. Bankoudvalget afholder bankospil i store gildesal den 20. januar. Bankoudvalget ansøger bestyrelsen om og får bevilget kr. Urtehave med krydderurter kommer fint fra start, hvor rigtigt mange hjælper til med maling af pallerammer, opsætning og såning. Siden juni har der været krydderurter klar til alle. Aktivitetsudvalget ansøger Fruehøjgaardfonden om penge til beboerhuset og får 12. december tildelt kr. Aktivitetsudvalget står for indkøb og indretning. De aktive i afdelingen inviteres af Tryghed under Tag på tur til Bazar Vest og Den gamle By i Århus. I julen og nytåret afholdes der flere arrangementer i beboerhuset. I forbindelse med landskampen mellem Danmark og Tyskland under EM i håndbold samles de interesserede foran storskærmen i beboerhuset. Grand Prix-aften i beboerhuset den 10. maj kombineres med fællesspisning, som Fredagsklubben står for. De 2 madklubber arrangerer fællesspisning i alt 4 gange. Madklubberne arrangerer og afholder deres egne madaftener. På grund af en rigtig varm sommer bliver lysthuset nu for alvor taget i brug til fælles arrangementer. Den istandsatte øverste gård bliver brugt af de unge til frokoster og lektielæsning. Vellykket sankthansfest med fællesspisning og bålafbrænding ved åen den 23. juni. Aktivitetsudvalget holder møder omkring planlægning af udflugter. Aktivitetsudvalget står bag og afvikler udflugter til Lottruphus ved Viborg og Bjerrely Fiskesø uden for Herning. 6

9 Organisation og ledelse

10

11 Børglumparken Budgetforslag for perioden 1. januar december 2015 Huslejestigning pr. 1. januar ,27% Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 1,27%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr , med ikrafttrædelse pr. 1. januar Huslejestigningen kommer som følge af almindelige prisstigninger. Et eksempel på den månedlige husleje for udvalgte boliger vil se således ud: Nuværende husleje Ændring Husleje pr. 1. januar 2015 Bolig-areal Sådan er huslejestigningen fordelt -0,48% 1,01% 0,64% -0,64% 0,74% Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat falder med kr Afdrag og renter på kreditforeningslån falder med kr Administrationsbidrag stiger med kr Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr Side 1 af 3

12 Børglumparken Budgetforslag for perioden 1. januar december 2015 Beboerindflydelse Mindre beboerindflydelse Ingen beboerindflydelse Beboer indflydelse Konto Kontonavn Regnskab 2013 UDGIFTER Afdrag og renter på kreditforeningslån Nettokapitaludgifter i alt 106 Ejendomsskatter Vand- og kloakafgift 109 Renovation 110 Forsikringer 111 El og varme i fællesarealer 112 Administration Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter i alt Henlæggelser i alt Renholdelse Planlagt vedligeholdelse - Dækket af afdelingens opsparing Istandsættelse ved fraflytning - Dækket af afdelingens opsparing Vaskeri og selskabslokaler Diverse udgifter Opsparing til planlagt vedligeholdelse Opsparing til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Opsparing til tab ved fraflytning 125 Afdrag og renter på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed - Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger - Dækket af afdelingens opsparing Ekstraordinære udgifter i alt 140 Udgifter i alt Årets overskud (i kr.) (i kr.) (i kr.) Budget Nyt budget INDTÆGTER 201 Husleje 202 Renter 203 Andre indtægter Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Nødvendig huslejestigning Balance Side 2 af 3

13 Børglumparken Budgetforslag for perioden 1. januar december 2015 Budget for vedligeholdelse og opsparing hertil Drifts- og vedligeholdelsesplaner (D&V-plan): En D&V-plan er et arbejdsredskab, som vi benytter til at fastlægge den fremtidige vedligeholdelse og opsparing for afdelingen. En D&V-plan løber over en 20 årige periode, hvor der bliver foretaget en skønsmæssig vurdering af afdelingens behov for vedligeholdelse. Vurderingen sker løbende, og både drift og planlagt vedligeholdelse indgår i D&Vplanen. Til en D&V-planen får vi input fra den årlige markvandring, hvor afdelingsbestyrelsen og driftschefen gennemgår bygninger og udearealer. Med jævne mellemrum foretages der en gennemgang af bygningerne af ekstern byggesagkyndig. Også det årlige afdelingsmøde kan påvirke D&V-planen, da beboerne her har mulighed for at vedtage nye vedligeholdelsesopgaver for afdelingen. Større vedligeholdelsesarbejder: Der er ikke afsat større enkelt beløb til planlagt vedligehold i Nedenfor viser vi de første 10 år af D&V-planen Planlagt forbrug Årets opsparing Opsparing ultimo Regnskab 2013 Budget Opsparing primo Planlagt forbrug Årets opsparing Anden finansiering Opsparing ultimo Side 3 af 3

14 Ordforklaring...til budgettet Udgifter: Afdrag og renter af kred.lån (105) Betaling af afdrag og renter på lån, som er optaget til at opføre ejendommen for. De fleste har samme ydelse hvert år, men nogle lån - i nyere byggerier - bliver reguleret i takt med inflationen. Ejendomsskatter (106) Betaling til kommunen for ejendomsskatter, baseret på grundlag af ejendomsvurderingen. Vandafgift (107) Udgifter til betaling af ejendommens samlede vandforbrug, som blandt andet bliver benyttet til vaskemaskiner, brusebade, toiletter og køkkenhaner m.v. Vandforbruget er afhængigt af den enkelte beboer, så det er godt at spare på vandet. Husk derfor at ringe til boligselskabet hurtigst muligt, hvis du konstaterer et brud eller utæthed. Udgiften afhænger både af kommunens vandpris og prisen for at få returvandet ud til kloakkerne. Renovation (109) Betaling til kommunen for at hente vores almindelige husholdningsaffald og vores storskrald. Udgiften afhænger af antallet af tømninger, men også af beboernes adfærd. Så spar på emballage og andet unødvendigt affald. Forsikring (110) Afdelingen har tegnet en bygningsbrandforsikring på ejendommen. Der kan også være tegnet andre forsikringer. Husk at hver husstand gør klogt i selv at tegne en indboforsikring. Indboet er ikke dækket af afdelingens forsikringer. El og varme til fælles arealer (111) El- og varmeforsyning til opgange, kældre, selskabslokaler, affaldsrum, fælles udearealer m.v. Målerpasning (111) Dækker udgiften til måleraflæsning og udarbejdelse af varmeregnskaber m.v. Selve varmeudgiften bliver betalt af beboeren via det månedlige a conto varmebidrag. Der bliver hvert år udarbejdet et varmeregnskab, hvor beboeren enten får penge retur eller skal efterbetale alt efter forbrug og a contoindbetalingen. Administrationsbidrag (112) Budgetteret udgift til administration. Administrationsbidraget bliver betalt til boligorganisationen, som afholder alle udgifter for at varetage de administrative opgaver, herunder udgifter til inspektører m.v. Dispositionsfond (112) Afdelingen skal bidrage (henlægge) til boligorganisationens dispositionsfond. Bidragene er obligatoriske. Bidraget udgør pt. 554 kr. pr lejemål pr. år. Afdelingens pligtmæssige bidrag (113) Afdelinger, der helt eller delvis er taget i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt pligtmæssigt bidrag til Landsbyggefonden. A-indskuddene er fastlagte årlige beløb, som ikke bliver reguleret. G- indskuddene bliver derimod reguleret i takt med inflationen en gang årligt. Renholdelse (114) Størsteparten af denne post indeholder lønudgifter til ejendomsfunktionærer eller medhjælp. Herudover kan der være følgende poster: Rengøring af trapper og vinduer, måttevask, skadedyrsbekæmpelse og rengøringsartikler. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (116) På denne konto kan du se de faktiske udgifter, der har været til drift og vedligeholdelse. Bemærk afsnittet omkring drifts- og vedligeholdelsesplanen på side 3. Udgiften fra denne konto påvirker ikke budgettet direkte. Det sker derimod på kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 120), hvor henlæggelsen finder sted. Afdelingen sparer altså penge op på konto 120, så afdelingen kan bruge af de opsparede midler, som ses af denne konto. Istandsættelse ved fraflytning (117) Denne konto dækker afdelingens andel af normal-istandsættelse ved fraflytning. Udgiften påvirker ikke huslejen, idet årets udgift bliver betalt af afdelingens opsparede midler. Se henlæggelser på konto 121. Særlige aktiviteter (118) Udgifter i forbindelse med drift af fælles faciliteterne (beboerlokale, vaskerier, selskabslokaler m.v.) bliver bogført på denne konto. Indtægterne fremgår af andre ordinære indtægter. Diverse konto (119) Denne konto indeholder udgifter til blandt andet: Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, udgifter til beboermøder/beboeraktiviteter, afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, deltagelse i kurser og udgifter til beboerbladet Hjem til dig.

15 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse (120) Hvert år skal afdelingen foretage henlæggelse (opsparing) til vedligeholdelse og fornyelser af tekniske installationen og hovedistandsættelser. Henlæggelser bliver foretaget for at opnå en størst mulig udjævning af udgiften til større vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, så disse kan blive lavet på det bedste tidspunkt både teknisk og økonomisk. Samtidig er henlæggelserne med til at sikre en jævn huslejeudvikling. Se også afsnittet om drifts- og vedligeholdelsesplanen på side 3. Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning (121) Istandsættelse påhviler lejer og/eller afdelingen. Denne konto bliver brugt til at dække afdelingens andel i udgiften ved fraflytning. Vi henlægger midler der svarer til de forventede istandsættelsesudgifter for de enkelte boligtyper eller den forventede fraflytningsfrekvens, samt efter lejernes forventede boanciennitet ved fraflytning. Tab ved fraflytning (123) Henlæggelser til denne konto afhænger af, hvorvidt vi skønner, at der er risiko for tab ved fraflytning. Det kan for eksempel være manglende betaling for skyldig husleje eller udgifter til istandsættelse ved fraflytning, som påhviler den fraflyttede lejer. Ydelser på lån til forbedringsarbejder (125) Betaling af afdrag og renter på lån, der er optaget i forbindelse med forbedrings- eller moderniseringsarbejder. For det meste er det et fast beløb, men der også forekomme ydelser, som er reguleret i takt med inflationen. Afskrivning af forbedringsarbejder (126) På denne konto kan du se den del af forbedrings- eller moderniseringsarbejder som ikke er finansieret ved låneoptagelse. Beløbet bliver afskrevet over brugsperioden. Tab ved fraflytning ( ) Hvis afdelingen har tab, som følge af en fraflyttet lejer, der ikke betaler sin fraflytningsregning, kan disse udgifter stå her. Huslejetab vil blive dækket af selskabets dispositionsfond, mens øvrige udgifter vil blive dækket af de løbende henlæggelser, som afdelingen har foretaget gennem tiderne (se henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning konto 123). Hvis der ikke er henlagt beløb nok, vil det udækkede beløb fremgå af kontoen. Afvikling af underskud (133) Hvis afdelingen tidligere har haft underskud på sine regnskaber, skal dette underskud normalt være afviklet over 3 år. Indtægter: Boligafgifter og leje (201) På denne konto opføres den lejeindtægt, som kan opnås ved fuld udlejning. Lejeindtægten dækker indtægten fra boliger, erhverv, kældre, garager, butikker m.v. Renter (202) Afdelingens renteindtægter stammer fra den forrentning, som afdelingens kontanter giver. Andre ordinære indtægter (203) Indtægter fra beboerlokaler, fællesvaskerier og selskabslokaler fremgår af denne konto. Indtægterne kan således være beboernes betaling for vask eller benyttelse af selskabslokaler. Udgifterne fremgår af kontoen for særlige aktiviteter (118) Overført resultat (203.3) Hvis afdelingen tidligere har haft overskud på sine regnskaber, skal dette overskud normalt være afviklet over 3 år. Venlig hilsen Administrationen Telefon:

16

17

18 Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 25. august 2014 M: E: Forslag til afdelingsmødet Forslag om køkkenrenovering Vi vil foreslå en renovering af afdelingens køkkener, så der kommer nyt inventar (skabe, bordeplade, køkkenvask, vandhane mm). Sagen kommer op, fordi vi i 2014 skal have nye køleskab. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at målene på nuværende køleskabe ikke svarer til de skabsmål, som bliver brugt i dag. Det betyder, at vi kun kan vælge mellem 2 typer køleskabe (med vores skabsmål), og de vil også udgå indenfor en tid. Ved at vente et år med nye køleskabe, og samtidig rykke køkkenudskiftningen nogle år frem, kan vi få en køkkenrenovering i 2015, der er til at betale, og vi får fremtidssikret indretningen af vores køkkener. Prisen for køkkenrenoveringen er beregnet til... kr ,- heraf har vi selv opsparet... kr ,- Lån... kr ,- Køkkenrenoveringen i 2015 vil betyde en huslejestigning på 1,45 % pr. måned/lejemål eller mellem kr. 23,- og kr. 88,- pr. måned/lejemål. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslag om bestemmelse i husordenen vedr. adgang til bygninger Ansatte og håndværkere har ind imellem behov for uhindret adgang til bygninger og facader. Derfor indføjes det i husordenen en bestemmelse med følgende ordlyd: Håndværkere, servicefolk eller ansatte, der har brug for at tilgå bygninger, vinduer eller tage må ikke hindres adgang til haven. Er tilstedeværelsen af større omfang vil du blive orienteret i god tid typisk en uge forud. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslag vedr. carportenes placering Tidligere beslutning om placering af de planlagte carporte har vist sig at give problemer med hensyn til lys fra parklamperne og vil stå meget tæt på trækronerne ud mod Børglumvej. Jeg foreslår derfor, at de 4 dobbeltcarporte vendes om og placeres ind mod bygningerne. Forslagsstiller: Torben Ringsø Jensen Forslag om facadebeplantning Facadebeplantning: Jeg foreslår, at gavlen i passagen mellem nr. 71 og 87 beplantes med facadeplanter. Forslagsstiller: Torben Ringsø Jensen

19 Tjørring, den 25. august 2014 Forslag til afdelingsmødet 2014 i Børglumparken. Jeg foreslår at, afdelingsbestyrelsen i Børglumparken i samarbejde med Boligselskabet Fruehøjgaards administration, undersøger mulighederne for at skifte til fjernaflæste radiator varmemålere i Børglumparkens boliger. Med venlig hilsen Peter Østergaard Eriksen Børglumvej 87, 1. tv.

20 Tjørring, den 25. august 2014 Forslag til afdelingsmødet 2014 i Børglumparken. På vegne af IT-Café-en i Beboerhuset ansøger jeg om, at der afsættes kr i Børglumparkens budget for 2015 til køb af 2 stk. computerskabe. Formålet er at forskønne Beboerhuset, sådan som Aktivitetsgruppen har arbejdet på siden efteråret Lågerne i skabene kan lukkes, når computerne ikke bruges. Det giver et pænere og mindre rodet indtryk. IT-Café-en har brug for skuffer og hyldeplads til småting som bruges ofte. Når Beboerhuset udlejes som 'Den lille gildesal', er det en fordel for alle, at skabene kan låses af. På den måde kan vi forebygge, at der ændres på computernes indstillinger. Med venlig hilsen Peter Østergaard Eriksen Børglumvej 87, 1. tv.

21

22

23

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. november 2013 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 37, Asmild Hegn maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2009 Boliger: 18 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.848,00 Garager:

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

De almene plejeboliger på Nexøhuset

De almene plejeboliger på Nexøhuset Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.09.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget 2011 2011 4 måneder 4 måneder Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 34.588 213.317

Læs mere

Beboermøde Afdeling 11

Beboermøde Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Galgebakken Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 0 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210 Budgetresultat

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 23. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Maibritt Lundgaard Sørensen Nikolaj

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 1 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Afdeling 010 - Lykkesholms Allé

Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Regnskab for perioden 1. januar 2012-31. december 2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-Boligorganisationsnr. 0715 LBF-afdelingsnr. 01001 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 500 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 41% Faste udgifter 24% Variable udgifter 27% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Afdeling B15 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B15 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 40% Faste udgifter 23% Variable udgifter 29% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1

lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1 LBF-nr. 0820 lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 88 33 22 11 Telefax 88332222 kuben@ kuben.dk CVR-nr.15111615 LBF-nr. 00101 Afdeling 1 Nyborggade

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Tornegården Køge Boligselskab Afd nr 14 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Tornegården Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

r900 Hellerup , ~~""-:i!i!\.w0'j =~~~="'_''''''' Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon 88 33 2211 Telefax 88332222 kuben@kuben.

r900 Hellerup , ~~-:i!i!\.w0'j =~~~='_''''''' Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon 88 33 2211 Telefax 88332222 kuben@kuben. LBF-nr. 0820 ~Lægeforeningens Boliger cia Kuben Ejendomsadm, AJS Jarmers Plads 2,1551 København V Telefon 88 33 22 11 Telefax 88332222 kuben@kuben,dk evr-nr, 15111615 Fra 1/72007: Dan-Ejendomme AIS Tuborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 HVIDOVREBO Afdeling 2 - Gl. Køge Landevej 392-408 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto

Læs mere