Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet"

Transkript

1 29/ Afdelingsmøde Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl Valg af dirigent Dirigenten åbner herefter mødet 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning er vedlagt. På mødet vil der være anledning til at komme med synspunkter omkring bestyrelsens virksomhed og spørge ind til resultaterne og planerne for det videre arbejde. 4. Indkomne forslag De indkomne forslag er til drøftelse, og der kan træffes bindende beslutning. 3. Afdelingens driftsbudget for 2015 Afdelingens driftsbudget skal godkendes af beboerne. Selskabets direktør, Bjarne Krog-Jensen præsenterer hovedtallene. 5. Valg af formand Torben Ringsø er på valg i år. Han modtager genvalg. Formanden vælges for 2 år. 7. Valg af suppleanter Niels Peter Nielsen er på valg og modtager genvalg. Herudover skal der vælges en suppleant mere. Suppleanter vælges for 1 år. 6. Valg til bestyrelsen Ulla Thusgaard og Peter Østergaard er på valg i år. De modtager begge genvalg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 8. TEMA - Fælles ordning Hver husstand har 2 stemmer - uanset husstandens størrelse og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Efter mødet serverer vi smørrebrød. Fælles internet og TV! I år inviterer vi Thomas Tengstedt fra EnergiMidt til at fortælle om mulighederne for fælles internet og Tv-kanaler i afdelingen. Her kan alle spørge ind til detaljerne omkring fordele og ulemper. Hvad koster det?! Hvor meget bredbånd får man? Koster det at ændre TV-pakke? Skal alle være med?! Hvad med medarbejderordninger? Osv. På mødet diskuterer vi, om vi skal gå videre med projektet. 9. Eventuelt Tid til spørgsmål og overvejelser... Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen

2

3 Afdeling 4 Børglumparken Boligselskabet Fruehøjgaard Bestyrelsens Beretning 2014 Bestyrelsen 2013/14 Bente Lind Jensen, (kasserer) Frank Lyngholm Jakobsen Niels Peter Nielsen (suppleant) Peter Østergaard Eriksen Torben Ringsø Jensen, (formand) Ulla Thusgaard Jørgensen 1

4 Børglumparken 2014 Strategiplan December 2012 vedtog afdelingsbestyrelsen en strategiplan for med en vision om at gøre Børglumparken til den bedst fungerende almene boligafdeling i Herning kommune. Det forløbne år er planens andet år og det år, hvor initiativerne fra planen skulle gøres driftssikre. Det er meningen, at aktiviteter, som vi sætter i gang, selv skal køre, og at grupperne bag aktiviteterne selv skal bestemme og tilrettelægge. Det arbejder vi fortsat på. Flere fællesskaber I forhold til strategiplanen er vi nået rigtigt langt og vi har nået mange af de mål, vi satte os. Et initiativ, som først dukkede op på sidste afdelingsmøde var en urtehave. Den er nu i gang. På samme måde er der kommet et gæsteværelse og en frugthave. Et scooterrum er blevet indrettet. Og så har aktivitetsudvalget haft travlt med at arrangere udflugter. Madklubber og fællesspisninger kører fortsat, selvom det kniber med folk til at trække læsset. Der har vi en udfordring. Ideen med at etablere de mange fællesskaber er kun delvis blevet en realitet. De forskellige fællesskaber eksisterer. Nogle samles omkring sociale aktiviteter, andre er på mere ad hoc-basis og ikke med faste aktiviteter knyttet. Man mødes spontant. Naboskabsundersøgelsen fra april viste, at vi som beboere gennemsnitligt er vældig tilfredse med og trygge ved at bo i afdelingen. Ens bliver vi aldrig, men fælles interesser har vi dog. Strategiplanen og vores socialplan fra 2011 udstikker nogle ambitiøse mål for hvor meget, der skal foregå i Børglumparken. Ved at opstarte flere forskellige aktiviteter var ideen, at flere skulle blive aktive i afdelingen. Det er på mange felter lykkedes fint efter planen. De flere eller mange fællesskaber har sikret, at der har været plads til alle. Fælles forståelse I strategiplanen tales der om at sigtet er en fælles forståelse af, hvad det vil sige at bo i Børglumparken og hvad det kræver af den enkelte og af os, der er aktive i 2

5 bestyrelsen samt af de mennesker, der har med afdelingen at gøre. Ingen fælles forståelse uden en høj grad af åbenhed og et generelt højt informationsniveau. Det har bestyrelsen løbende arbejdet med. Vi har forsøgt at påvirke og forbedre omgangstonen, og vi har styrket vores kommunikationsvirksomhed generelt ved flittigt at melde ud på alle platforme. Vi har vores egen hjemmeside. Vi har en Facebook-side, en info-tavle og vi udgiver jævnligt nyhedsbreve og har et tæt samarbejde med informationsmedarbejderen i Fruehøjgaard. Vi tropper op til alle møder, vi kan nå. På cafe-dage er der som regel mindst et medlem fra bestyrelsen til stede og alle kan spørge ind. Vi er nået meget langt. De mange muligheder I samtaler bliver der ofte sagt dette og hint, men særligt en kommentar hæftede jeg mig ved, og den gik på, at den jeg talte med aldrig tidligere havde boet et sted, hvor der som her er så mange muligheder for udfoldelse. Den slags udtalelser fryder en bestyrelse, og er også et af bestyrelsens egne hovedmål for arbejdet. Af listen over årets gang kan enhver forvisse sig om, at der vitterligt foregår rigtigt mange ting i Børglumparken. Bestyrelsen har arbejdet godt i det forløbne år, men takkes skal også aktivitetsudvalget, klimafolkene, papirpiloterne, de aktive i beboerhuset, Tryghed under Tag, administrationen, de praktiske og de grønne folk, samt ikke mindst alle de, der helt spontant hjælper en nabo med et behov for hjælp. Med alle de gode kræfter, så kommer vi helt sikkert ganske tæt på målet ved udgangen af Først på det tidspunkt skal strategiplanen endeligt evalueres. Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med endnu et frugtbart år. Fremlagt på vegne af Børglumparkens bestyrelse Torben Ringsø Jensen 3

6 Årets gang har været præget af mange aktiviteter i Børglumparken. Bestyrelsen udarbejder en digital beboermappe. Projektet sparer både ressourcer og penge for afdelingen. Studerende på Aalborg Universitet foretager en naboskabsundersøgelse i april Undersøgelsen viser udbredt tryghed og tilfredshed med at bo i afdelingen. Bestyrelsen byder nye beboere velkommen med velkomstfolder. 27 lejligheder har fået nye lejere, heriblandt 10 ungdomsboliger. Bestyrelsen deltager i workshop om midtvejsevaluering af den landsdækkende boligsociale indsats i Århus. Et gæsteværelse bliver indrettet i viceværtskontoret. Bestyrelsen indkøber redskaber og rengøringsmidler. Udlejningen af boliger går så godt, at der stort set i dag ikke længere er ledige lejligheder i afdelingen. Den gennemsnitlige lejeperiode stiger med godt 2 måneder på 4 måneder. Bestyrelsen ansøger BRFkredit om donation af et stk. computer med software og modtager positivt svar tilbage. Den er nu på vej. Den 8. maj er der markvandring med driftschef, Kjeld Kristensen og ansvarlig for det grønne, Martin Timm. Referatet ligger på hjemmeside. Køkkener, køle-frys og komfurer bliver drøftet med administrationen på møde den 22. maj. En forslag vil bliver fremlagt. Som den første afdeling i Boligselskabet Fruehøjgaard vedtager bestyrelsen i efteråret en forretningsorden. Bestyrelsen udsender nyhedsbreve i november 2013, 2 gange i januar, februar, april, maj og august. I december trækker Holger Fjord sig fra sin suppleantpost i bestyrelsen, og udlån af værktøj overgår til Torben Ringsø Jensen. Holger fortsætter som klimaambassadør og medlem af aktivitetsudvalget. Samarbejdsaftalen mellem bestyrelsen og aktivitetsudvalget fra 2011 bliver bekræftet januar

7 Børglumparkens Facebook-gruppe bliver anvendt til korte beskeder og forespørgsler fra beboere. 45 er tilmeldt. Fra marts 2014 har Børglumparken sin egen hjemmeside, som bestyrelsen vedligeholder. Ud over udgifter til server hviler projektet i sig selv. Tryghed under Tag bevilger kr. til fællesspisning i afdelingen og køber afdelingens bordtennisbord for kr. I forbindelse med indretning af beboerhuset anskaffer afdelingen en fælles printer. Klimaambassadørerne arrangerer møder omkring sortering af papiraffald med Papirpiloterne. Formanden stopper som klimaambassadør. Ruth Jensen træder til som ny klimaambassadør. Papirpiloterne samles løbende i beboerhuset til vejning af papiraffald. Container til genbrugsglas udskiftes til container til plastaffald i containergården. Flaskecontaineren bliver flyttet til containergården. Alt sortering af affald er hermed samlet i hhv. affaldsrummene og containergården. Bestyrelsen forhører sig omkring økonomien bag et muligt solcelleprojekt og når frem til, at det ikke er rentabelt. Afdelingsmødets beslutning om facadebeplantning på 5 gavle bliver i første omgang til 3 gavle med facadeplanter og projektet realiseres i efteråret Grøn Team planter bøg i buskadserne i gårdene og omkring parkeringspladserne. Ekstraordinært afdelingsmøde 10. juni beslutter at bygge 8 carporte i afdelingen. Projektet styres af driftschefen. De 2 frugthaver med hver 6 træer planter grøn team i foråret, og nu er først høst klar. 2 træer skal genplantes. Problemer med utætte altaner bliver gået efter af firmaet JFP og senere udbedret ved forbedret regnvandsafløb. Bestyrelsen afholder 2 arbejdsdage for frivillige i afdelingen, for at få køkkenet i store gildesal sat i stand. Ny gryder og pander bliver indkøbt. 5

8 Håndhævelse af husordenens bestemmelser omkring havernes vedligeholdelse kommer endelig på plads i marts måned. Det varetages nu af driftschefen. Efter ønske fra beboerne lukker Grøn Team haverne mellem nr. 65 og 67 for gennemgang. I den forbindelse bliver der skabt en passage bag haverne ind mod naturhegnet. Hver onsdag og søndag er der cafe og hyggeligt samvær i beboerhuset. Bankoudvalget afholder bankospil i store gildesal den 20. januar. Bankoudvalget ansøger bestyrelsen om og får bevilget kr. Urtehave med krydderurter kommer fint fra start, hvor rigtigt mange hjælper til med maling af pallerammer, opsætning og såning. Siden juni har der været krydderurter klar til alle. Aktivitetsudvalget ansøger Fruehøjgaardfonden om penge til beboerhuset og får 12. december tildelt kr. Aktivitetsudvalget står for indkøb og indretning. De aktive i afdelingen inviteres af Tryghed under Tag på tur til Bazar Vest og Den gamle By i Århus. I julen og nytåret afholdes der flere arrangementer i beboerhuset. I forbindelse med landskampen mellem Danmark og Tyskland under EM i håndbold samles de interesserede foran storskærmen i beboerhuset. Grand Prix-aften i beboerhuset den 10. maj kombineres med fællesspisning, som Fredagsklubben står for. De 2 madklubber arrangerer fællesspisning i alt 4 gange. Madklubberne arrangerer og afholder deres egne madaftener. På grund af en rigtig varm sommer bliver lysthuset nu for alvor taget i brug til fælles arrangementer. Den istandsatte øverste gård bliver brugt af de unge til frokoster og lektielæsning. Vellykket sankthansfest med fællesspisning og bålafbrænding ved åen den 23. juni. Aktivitetsudvalget holder møder omkring planlægning af udflugter. Aktivitetsudvalget står bag og afvikler udflugter til Lottruphus ved Viborg og Bjerrely Fiskesø uden for Herning. 6

9 Organisation og ledelse

10

11 Børglumparken Budgetforslag for perioden 1. januar december 2015 Huslejestigning pr. 1. januar ,27% Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 1,27%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr , med ikrafttrædelse pr. 1. januar Huslejestigningen kommer som følge af almindelige prisstigninger. Et eksempel på den månedlige husleje for udvalgte boliger vil se således ud: Nuværende husleje Ændring Husleje pr. 1. januar 2015 Bolig-areal Sådan er huslejestigningen fordelt -0,48% 1,01% 0,64% -0,64% 0,74% Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat falder med kr Afdrag og renter på kreditforeningslån falder med kr Administrationsbidrag stiger med kr Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr Side 1 af 3

12 Børglumparken Budgetforslag for perioden 1. januar december 2015 Beboerindflydelse Mindre beboerindflydelse Ingen beboerindflydelse Beboer indflydelse Konto Kontonavn Regnskab 2013 UDGIFTER Afdrag og renter på kreditforeningslån Nettokapitaludgifter i alt 106 Ejendomsskatter Vand- og kloakafgift 109 Renovation 110 Forsikringer 111 El og varme i fællesarealer 112 Administration Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter i alt Henlæggelser i alt Renholdelse Planlagt vedligeholdelse - Dækket af afdelingens opsparing Istandsættelse ved fraflytning - Dækket af afdelingens opsparing Vaskeri og selskabslokaler Diverse udgifter Opsparing til planlagt vedligeholdelse Opsparing til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Opsparing til tab ved fraflytning 125 Afdrag og renter på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed - Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger - Dækket af afdelingens opsparing Ekstraordinære udgifter i alt 140 Udgifter i alt Årets overskud (i kr.) (i kr.) (i kr.) Budget Nyt budget INDTÆGTER 201 Husleje 202 Renter 203 Andre indtægter Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Nødvendig huslejestigning Balance Side 2 af 3

13 Børglumparken Budgetforslag for perioden 1. januar december 2015 Budget for vedligeholdelse og opsparing hertil Drifts- og vedligeholdelsesplaner (D&V-plan): En D&V-plan er et arbejdsredskab, som vi benytter til at fastlægge den fremtidige vedligeholdelse og opsparing for afdelingen. En D&V-plan løber over en 20 årige periode, hvor der bliver foretaget en skønsmæssig vurdering af afdelingens behov for vedligeholdelse. Vurderingen sker løbende, og både drift og planlagt vedligeholdelse indgår i D&Vplanen. Til en D&V-planen får vi input fra den årlige markvandring, hvor afdelingsbestyrelsen og driftschefen gennemgår bygninger og udearealer. Med jævne mellemrum foretages der en gennemgang af bygningerne af ekstern byggesagkyndig. Også det årlige afdelingsmøde kan påvirke D&V-planen, da beboerne her har mulighed for at vedtage nye vedligeholdelsesopgaver for afdelingen. Større vedligeholdelsesarbejder: Der er ikke afsat større enkelt beløb til planlagt vedligehold i Nedenfor viser vi de første 10 år af D&V-planen Planlagt forbrug Årets opsparing Opsparing ultimo Regnskab 2013 Budget Opsparing primo Planlagt forbrug Årets opsparing Anden finansiering Opsparing ultimo Side 3 af 3

14 Ordforklaring...til budgettet Udgifter: Afdrag og renter af kred.lån (105) Betaling af afdrag og renter på lån, som er optaget til at opføre ejendommen for. De fleste har samme ydelse hvert år, men nogle lån - i nyere byggerier - bliver reguleret i takt med inflationen. Ejendomsskatter (106) Betaling til kommunen for ejendomsskatter, baseret på grundlag af ejendomsvurderingen. Vandafgift (107) Udgifter til betaling af ejendommens samlede vandforbrug, som blandt andet bliver benyttet til vaskemaskiner, brusebade, toiletter og køkkenhaner m.v. Vandforbruget er afhængigt af den enkelte beboer, så det er godt at spare på vandet. Husk derfor at ringe til boligselskabet hurtigst muligt, hvis du konstaterer et brud eller utæthed. Udgiften afhænger både af kommunens vandpris og prisen for at få returvandet ud til kloakkerne. Renovation (109) Betaling til kommunen for at hente vores almindelige husholdningsaffald og vores storskrald. Udgiften afhænger af antallet af tømninger, men også af beboernes adfærd. Så spar på emballage og andet unødvendigt affald. Forsikring (110) Afdelingen har tegnet en bygningsbrandforsikring på ejendommen. Der kan også være tegnet andre forsikringer. Husk at hver husstand gør klogt i selv at tegne en indboforsikring. Indboet er ikke dækket af afdelingens forsikringer. El og varme til fælles arealer (111) El- og varmeforsyning til opgange, kældre, selskabslokaler, affaldsrum, fælles udearealer m.v. Målerpasning (111) Dækker udgiften til måleraflæsning og udarbejdelse af varmeregnskaber m.v. Selve varmeudgiften bliver betalt af beboeren via det månedlige a conto varmebidrag. Der bliver hvert år udarbejdet et varmeregnskab, hvor beboeren enten får penge retur eller skal efterbetale alt efter forbrug og a contoindbetalingen. Administrationsbidrag (112) Budgetteret udgift til administration. Administrationsbidraget bliver betalt til boligorganisationen, som afholder alle udgifter for at varetage de administrative opgaver, herunder udgifter til inspektører m.v. Dispositionsfond (112) Afdelingen skal bidrage (henlægge) til boligorganisationens dispositionsfond. Bidragene er obligatoriske. Bidraget udgør pt. 554 kr. pr lejemål pr. år. Afdelingens pligtmæssige bidrag (113) Afdelinger, der helt eller delvis er taget i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt pligtmæssigt bidrag til Landsbyggefonden. A-indskuddene er fastlagte årlige beløb, som ikke bliver reguleret. G- indskuddene bliver derimod reguleret i takt med inflationen en gang årligt. Renholdelse (114) Størsteparten af denne post indeholder lønudgifter til ejendomsfunktionærer eller medhjælp. Herudover kan der være følgende poster: Rengøring af trapper og vinduer, måttevask, skadedyrsbekæmpelse og rengøringsartikler. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (116) På denne konto kan du se de faktiske udgifter, der har været til drift og vedligeholdelse. Bemærk afsnittet omkring drifts- og vedligeholdelsesplanen på side 3. Udgiften fra denne konto påvirker ikke budgettet direkte. Det sker derimod på kontoen for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 120), hvor henlæggelsen finder sted. Afdelingen sparer altså penge op på konto 120, så afdelingen kan bruge af de opsparede midler, som ses af denne konto. Istandsættelse ved fraflytning (117) Denne konto dækker afdelingens andel af normal-istandsættelse ved fraflytning. Udgiften påvirker ikke huslejen, idet årets udgift bliver betalt af afdelingens opsparede midler. Se henlæggelser på konto 121. Særlige aktiviteter (118) Udgifter i forbindelse med drift af fælles faciliteterne (beboerlokale, vaskerier, selskabslokaler m.v.) bliver bogført på denne konto. Indtægterne fremgår af andre ordinære indtægter. Diverse konto (119) Denne konto indeholder udgifter til blandt andet: Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, udgifter til beboermøder/beboeraktiviteter, afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, deltagelse i kurser og udgifter til beboerbladet Hjem til dig.

15 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse (120) Hvert år skal afdelingen foretage henlæggelse (opsparing) til vedligeholdelse og fornyelser af tekniske installationen og hovedistandsættelser. Henlæggelser bliver foretaget for at opnå en størst mulig udjævning af udgiften til større vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, så disse kan blive lavet på det bedste tidspunkt både teknisk og økonomisk. Samtidig er henlæggelserne med til at sikre en jævn huslejeudvikling. Se også afsnittet om drifts- og vedligeholdelsesplanen på side 3. Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning (121) Istandsættelse påhviler lejer og/eller afdelingen. Denne konto bliver brugt til at dække afdelingens andel i udgiften ved fraflytning. Vi henlægger midler der svarer til de forventede istandsættelsesudgifter for de enkelte boligtyper eller den forventede fraflytningsfrekvens, samt efter lejernes forventede boanciennitet ved fraflytning. Tab ved fraflytning (123) Henlæggelser til denne konto afhænger af, hvorvidt vi skønner, at der er risiko for tab ved fraflytning. Det kan for eksempel være manglende betaling for skyldig husleje eller udgifter til istandsættelse ved fraflytning, som påhviler den fraflyttede lejer. Ydelser på lån til forbedringsarbejder (125) Betaling af afdrag og renter på lån, der er optaget i forbindelse med forbedrings- eller moderniseringsarbejder. For det meste er det et fast beløb, men der også forekomme ydelser, som er reguleret i takt med inflationen. Afskrivning af forbedringsarbejder (126) På denne konto kan du se den del af forbedrings- eller moderniseringsarbejder som ikke er finansieret ved låneoptagelse. Beløbet bliver afskrevet over brugsperioden. Tab ved fraflytning ( ) Hvis afdelingen har tab, som følge af en fraflyttet lejer, der ikke betaler sin fraflytningsregning, kan disse udgifter stå her. Huslejetab vil blive dækket af selskabets dispositionsfond, mens øvrige udgifter vil blive dækket af de løbende henlæggelser, som afdelingen har foretaget gennem tiderne (se henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning konto 123). Hvis der ikke er henlagt beløb nok, vil det udækkede beløb fremgå af kontoen. Afvikling af underskud (133) Hvis afdelingen tidligere har haft underskud på sine regnskaber, skal dette underskud normalt være afviklet over 3 år. Indtægter: Boligafgifter og leje (201) På denne konto opføres den lejeindtægt, som kan opnås ved fuld udlejning. Lejeindtægten dækker indtægten fra boliger, erhverv, kældre, garager, butikker m.v. Renter (202) Afdelingens renteindtægter stammer fra den forrentning, som afdelingens kontanter giver. Andre ordinære indtægter (203) Indtægter fra beboerlokaler, fællesvaskerier og selskabslokaler fremgår af denne konto. Indtægterne kan således være beboernes betaling for vask eller benyttelse af selskabslokaler. Udgifterne fremgår af kontoen for særlige aktiviteter (118) Overført resultat (203.3) Hvis afdelingen tidligere har haft overskud på sine regnskaber, skal dette overskud normalt være afviklet over 3 år. Venlig hilsen Administrationen Telefon:

16

17

18 Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 25. august 2014 M: E: Forslag til afdelingsmødet Forslag om køkkenrenovering Vi vil foreslå en renovering af afdelingens køkkener, så der kommer nyt inventar (skabe, bordeplade, køkkenvask, vandhane mm). Sagen kommer op, fordi vi i 2014 skal have nye køleskab. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at målene på nuværende køleskabe ikke svarer til de skabsmål, som bliver brugt i dag. Det betyder, at vi kun kan vælge mellem 2 typer køleskabe (med vores skabsmål), og de vil også udgå indenfor en tid. Ved at vente et år med nye køleskabe, og samtidig rykke køkkenudskiftningen nogle år frem, kan vi få en køkkenrenovering i 2015, der er til at betale, og vi får fremtidssikret indretningen af vores køkkener. Prisen for køkkenrenoveringen er beregnet til... kr ,- heraf har vi selv opsparet... kr ,- Lån... kr ,- Køkkenrenoveringen i 2015 vil betyde en huslejestigning på 1,45 % pr. måned/lejemål eller mellem kr. 23,- og kr. 88,- pr. måned/lejemål. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslag om bestemmelse i husordenen vedr. adgang til bygninger Ansatte og håndværkere har ind imellem behov for uhindret adgang til bygninger og facader. Derfor indføjes det i husordenen en bestemmelse med følgende ordlyd: Håndværkere, servicefolk eller ansatte, der har brug for at tilgå bygninger, vinduer eller tage må ikke hindres adgang til haven. Er tilstedeværelsen af større omfang vil du blive orienteret i god tid typisk en uge forud. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslag vedr. carportenes placering Tidligere beslutning om placering af de planlagte carporte har vist sig at give problemer med hensyn til lys fra parklamperne og vil stå meget tæt på trækronerne ud mod Børglumvej. Jeg foreslår derfor, at de 4 dobbeltcarporte vendes om og placeres ind mod bygningerne. Forslagsstiller: Torben Ringsø Jensen Forslag om facadebeplantning Facadebeplantning: Jeg foreslår, at gavlen i passagen mellem nr. 71 og 87 beplantes med facadeplanter. Forslagsstiller: Torben Ringsø Jensen

19 Tjørring, den 25. august 2014 Forslag til afdelingsmødet 2014 i Børglumparken. Jeg foreslår at, afdelingsbestyrelsen i Børglumparken i samarbejde med Boligselskabet Fruehøjgaards administration, undersøger mulighederne for at skifte til fjernaflæste radiator varmemålere i Børglumparkens boliger. Med venlig hilsen Peter Østergaard Eriksen Børglumvej 87, 1. tv.

20 Tjørring, den 25. august 2014 Forslag til afdelingsmødet 2014 i Børglumparken. På vegne af IT-Café-en i Beboerhuset ansøger jeg om, at der afsættes kr i Børglumparkens budget for 2015 til køb af 2 stk. computerskabe. Formålet er at forskønne Beboerhuset, sådan som Aktivitetsgruppen har arbejdet på siden efteråret Lågerne i skabene kan lukkes, når computerne ikke bruges. Det giver et pænere og mindre rodet indtryk. IT-Café-en har brug for skuffer og hyldeplads til småting som bruges ofte. Når Beboerhuset udlejes som 'Den lille gildesal', er det en fordel for alle, at skabene kan låses af. På den måde kan vi forebygge, at der ændres på computernes indstillinger. Med venlig hilsen Peter Østergaard Eriksen Børglumvej 87, 1. tv.

21

22

23

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39

TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39 TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A 1901246 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I Til beboerne DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR201400649 Side 1 af 4 1705 BIG 1705 / Lejer 26022014 19:00

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 25

TIL BEBOERNE I AFDELING 25 TIL BEBOERNE I AFDELING 25 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 1. Juni udgaven 2014. Bladet udsendes 2 gange om året.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere