BLADET. Prøv Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge nye boliger. Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLADET. Prøv www.abg.dk. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge 1.000 nye boliger. Marts 2001 12."

Transkript

1 Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11 Prøv Kunst i hverdagen Se side 5 Klar til at bygge nye boliger Se side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts ÅRGANG

2 Private skal Der skal være mere konkurrence og større synlighed omkring kommunernes valg af bygherre i forbindelse med opførelse af støttet byggeri. Det fremgår af en rapport»byggeriets Fremtid«, som Erhvervsministeriet og By- og Boligministeriet har fremlagt Gamle indust Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg har afleveret en betænkning til by- og boligminister Lotte Bundsgaard. Udvalget foreslår en række nye virkemidler og lovændringer, som by- og boligminister Lotte Bundsgaard og resten af regeringen nu skal tage stilling til 2

3 bygge alment Almene skal bygge privat &Ifølge rapporten er der ingen konkurrence om, hvem der skal bygge almene boliger i de forskellige kommuner. Det går på skift mellem de forskellige boligorganisationer, siges det. Desuden mangler der kvalitet i byggeriet, fordi der er for mange små boligorganisationer, der næsten ikke bygger og andre, som kun bygger lidt, og det er årsagen til, at der ikke er erfaring nok til at være bygherre. Derfor vil regeringen gennemføre en række landsdækkende forsøg med udbud af bygherreopgaven, hvor alle almene boligorganisationer i princippet har mulighed for at deltage. Og for yderligere at øge konkurrencen om byggeopgaven overvejer regeringen mulighederne for, at almene bygherrer kan bygge privat, og private bygherrer kan bygge alment. Meningen er, at man som et forsøg vil udvælge 15 kommuner, hvor kommunerne skal udbyde bygherrerollen, så almene boligorganisationer eller forretningsførerselskaber samt private skal kunne byde ind. Derefter skal byggeriet så sælges til en almen boligorganisation. Bygherrens risiko På et spørgsmål om, hvordan det hænger sammen med, at der skal være totaløkonomiske overvejelser, som den senere forretningsfører ikke er involveret i, svarede daværende by- og boligminister, Jytte Andersen, at det bliver kommunernes opgave at opstille krav til de bygherrer, som skal byde på opgaven. Og hvis ingen ønsker at købe det færdige byggeri, så er det bygherren, der står med den økonomiske risiko. Ingen erfaring i byggeledelse På et spørgsmål om, man ikke risikerer at almene boligorganisationer byder hinanden op på prisen, når den endelige opgave er udført med dermed følgende højere huslejer, svarede Jytte Andersen, at hun da ikke kunne forestille sig, at en almen boligorganisation ville byde en uansvarlig pris. I så fald burde den kigges efter i sømmene. En anden af begrundelserne for, at der skal mere professionalisme ind i bygherrerollen, er, at beboere, der vælges til selskabernes ledende organer nødvendigvis ikke har særlig stor erfaring i byggeledelse. Jytte Andersen blev derfor spurgt, om beboerdemokrater, der ifølge rapporten er et meget væsentligt element i den almene sektors virke, herunder i den boligsociale indsats, for at kunne udfylde denne opgave skulle erstattes med socialrådgivere og i driften af administratorer. Hun svarede, at der ikke er kappet over i livlinen til de beboerdemokratiske principper. Professionel»Hvis jeg var nervøs for det, havde jeg ikke lagt disse forslag frem. Det der er spørgsmålet her er at gøre bygherrerollen mere professionel, så det bliver bedre og billigere at bo i det almene byggeri. Ingen af forslagene her er i øvrigt lovforslag. Før vi kommer så langt, vil der være forhandlet med alle interesseorganisationerne«, sagde hun. iområder skal skabe attraktive byer»alle ved, hvordan det føles at gå igennem et tidligere industrikvarter en sen aften det virker lidt deprimerende og utrygt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi giver nyt liv til områder, hvor der før var en fabrik, en industrihavn eller en godsbane. Jeg ønsker, at vi blander erhverv med boliger, så vi ikke ser et boligkvarter med mennesker, en kiosk og en pizzabar«, siger by- og boligminister Lotte Bundsgaard. Særlige områder Udvalget anbefaler, at der skabes relevant lovgrundlag for kommunerne til at udpege særlige byomdannelsesområder og etablere omdannelsesselskaber, der i samspil med offentlige og private parter kan være»fødselshjælper«og bringe nyt liv til de byområder, der har ligget øde hen i en årrække. Ikke central styring»jeg vil nu sammen med miljø- og energiministeren se på om planloven og byfornyelsesloven giver mulighed for at udpege forladte områder og få omdannelsesselskaberne sat i gang. Jeg vil ikke lægge op til styring fra centralt hold. Jeg synes betænkningen giver et godt grundlag for, at kommunerne i et lokalt samarbejde kan forvandle sine gamle industrikvarterer til bæredygtige byområder«, understreger by- og boligminister Lotte Bundsgaard. Erhvervsudviklingen har medført, at næsten 75 procent af alle danske arbejdspladser nu er inden for servicesektoren. Denne forandring stiller ikke bare store krav til os som mennesker den betyder også nye krav og udfordringer til vores byer. Ældre byområder er gradvist blevet forladt af traditionelle industrivirksomheder, og en række offentlige anlæg som erhvervshavne, godsbanearealer mv. er ikke længere i brug. 3

4 4 Fugt i boliger er et reelt problem, som skal tages alvorligt. Fugt giver de bedste betingelser for at skimmelsvampe kan trives. De udskiller affaldstoffer, der er ikke er sunde at indånde. De kan give hovedpine, træthed, åndedrætsbesvær eller allergilignende symptomer. Altså luft ud efter behov og gerne to til tre gange dagligt i fem til ti minutter. Disse og mange flere gode råd om at undgå mug og skimmelsvampe i boligen finder du i pjecen»er din bolig muggen?«, som er delt ud til alle beboere i Arbejdernes Boligselskab. Du kan også læse mere på internettet på

5 Kunst i hverdagen men også om søndagen Både udendørs og indendøre er der kunst i Skoleparken I Boligbladets serie om kunst i afdelingerne er vi nået til Skoleparken 1, men vi starter hvor vi slap i et tidligere nummer. Nemlig med et værk af teatermaleren Svend V. Jørgensen, som nu bor i Tinghøjparken. I funktionærernes frokoststue er der et maleri udformet som en frise rundt i hele lokalet. En af vore funktionærer Ole Skov Larsen, som har et tidligere familiebånd til kunstneren, fortæller at Svend V. Jørgensen var interesseret i at lave billedet mod at få materialerne stillet til rådighed. Det tog tre weekends at producere maleriet direkte på væggen, og det er lavet i februar Ole fortæller videre at Svend Jørgensen har arbejdet for Det kgl. Teater og at hans store forbillede er Rembrandt. Desværre har billedet fået en mindre skade på grund af et utæt vandrør, og det er uheldigt fordi der er anvendt vandopløselige farver. Rundt om i Skoleparken 1 s område er der opstillet forskellige sjove legeskulpturer. De er indkøbt og opstillet i 1998 bl.a. for midler som blev afdelingen til del da vi havde 40 års jubilæum. Figurerne er fremstillet af designer og arkitekt Lissy Boesen og er lavet af en gennemfarvet specialbeton med en glat og blød overflade. De kan tåle vind og vejr samt børnenes leg med dem. Benny Sørensen 5

6 Regnskab giver bedre miljø tiske og forventede forbrug af varme, el og vand. Baggrunden var, at boligblokkene stod over for en omfattende renovering, blandt andet på grund af dårlig varmeisolering af tag og facader og et stort forbrug af varme, el og vand. I renoveringen var miljøhensynet sat øverst på dagsordenen. Inden renoveringen gik i gang, ville man se, hvilken effekt det havde på varme-, el- og vandforbruget, når der blev opstillet grønne budgetter for de enkelte lejligheder. Det havde en meget positiv effekt. På bare to år nåede beboerne halvdelen af det mål for resursebesparelser, som egentlig først skulle være nået, når renoveringerne, der omfattede en ny klimaskærm, installering af lavenergikøleskabe, vandbesparende armaturer mv., var gennemført. Flotte resultater De gode resultater var nået ved, at beboerne blev opmærksomme på, hvordan man ved små i sig selv ret banale ting i hverdagen kunne opnå besparelser. Det var at slukke lyset, når man ikke var i lokalet, skrue ned for varmen om natten og når man var på arbejde, lære termostaterne på varmeapparaterne at kende, ikke vaske op i rindende vand og slukke for stand-by-knapperne på elektriske apparater. Der kan gøres meget ad teknisk vej for at reducere varme-, el- og vandforbruget i boligbebyggelser og dermed forbedre miljøet, men der kan opnås lige så gode resultater ved, at beboerne blot holder regnskab med deres resurseforbrug. Det viser en undersøgelse fra forskningsinstituttet By og Byg Det startede i 1996, hvor beboerne i en række boligblokke i Kolding blev inddraget i udarbejdelse af de første grønne regnskaber for deres boliger. Det indebar, at de skulle oplyse om deres fak- Privat planlægning Beboerne gjorde således ikke andet, end hvad de landsdækkende kampagner gennem tiden har opfordret os alle til uden at det har haft den store effekt. Men det at lægge budget for sit eget helt private resurseforbrug og forsøge at opfylde det giver et helt andet incitament for besparelser. Med til incitamentet hører også, at de enkelte boligblokkes grønne regnskaber blev offentliggjort og diskuteret på beboermøder, og der gik sport i at kunne fremvise de bedste tal. Desuden førte besparelserne til, at man fik penge tilbage fra forsyningskontoen. 6

7 Rapport om stormskader Orkanen 3. december 1999 var skyld i ind til flere alvorlige stormskader på bygninger i Danmark. Forskningsinstituttet By og Byg har undersøgt en lang række af disse skader med det formål at finde frem til skadernes årsag. I rapporten»stormskader på bygninger«konkluderer By og Bygs forskere, at samtlige af de besigtigede stormskader skyldes byggefejl, hvor konstruktionsnormerne ikke er overholdt. Konklusionen er baseret på en analyse af omkring 70 stormskader. Undersøgelsen af de stormskadede bygninger viser også, at nogle få typiske mangler er årsag til hovedparten af skaderne. Rapporten gennemgår disse mangler samt forslag til, hvordan fremtidige skader kan forebygges. AB-kalender Endelig peger forskerne på muligheden for at reducere sikkerhedsniveauet i de gældende konstruktionsnormer, som ifølge undersøgelsen er mere end tilstrækkelige. Mandag 19. marts 2001 kl Repræsentantskabsmøde på Stengård Skole. Torsdag 22. marts 2001 Selskabsbestyrelsesmøde. Et spørgsmål om livsstil Livsstil spiller en vigtig rolle for forbruget af varme, elektricitet og vand. Koblingen mellem livsstil og resurseforbrug er ny i bestræbelserne på at opnå energibesparelser Personer, der bor i kvarterer med store villaer og har store husstandsindkomster, har i gennemsnit langt større forbrug af varme og elektricitet end beboere i alle andre typer kvarterer. Ikke særlig overraskende, men at det gennemsnitlige varmeforbrug pr. person i disse kvarterer er dobbelt så stort som typiske etageejendomme og mindre parcelhuse - og elforbruget pr. person er 40 pct. højere end i de fleste andre boligområder, er overraskende. Overraskende er også, at vandforbruget ikke fremviser»en stordriftfordel«men er uafhængig af husstandens størrelse. Men ét er det gennemsnitlige forbrug, noget andet er, at der inden for de enkelte kvarterer er registreret forskelle i energiforbrug på flere hundrede procent. Disse resultater fremgår af en undersøgelse fra forskningsinstituttet By og Byg, der har kortlagt forskellene i energiforbruget i forskellige typer boligkvarterer i Odense og Århus og set på, hvordan disse forskelle hænger sammen med forskelle i beboernes livsstil. Alt sammen for at man fra samfundets side kan sætte mere målrettet ind for at opnå reduktioner i resurseforbruget. Mandag 26. marts 2001 Sidste frist for indlæg til Boligbladet for april. Torsdag 5. april 2001 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Torsdag 19. april 2001 Boligbladet udkommer. 7

8 Og dem vil Arbejdernes Boligselskab gerne være med til at opføre, siger Ryno Scheil og Benny Jørgensen, der er formand og næstformand i boligselskabet, i en samtale før Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Det blev også til en samtale om vedligeholdelse, generationskløft, skæve eksistenser og den boligsociale forpligtelse Plads til nye boli Efter flere år uden mulighed for at bygge almene boliger i Gladsaxe Kommune er muligheden nu til stede. Efter offentliggørelsen af forslaget til den nye kommuneplan 2001, hvor der lægges op til byggeri af nye boliger i Gladsaxe, er Arbejdernes Boligselskab klar til at lægge billet ind på den opgave.»vi har stadig en forpligtelse til at opføre gode, solide almene boliger, når vi får muligheden. Og i det nye forslag til kommuneplan er et område ved vore to afdelinger Egeparken 1 og 2 nu lagt ud til boligbyggeri, så der kan vi opnå nogle stordriftsfordele.«ryno Scheil og Benny Jørgensen formand og næstformand for Arbejdernes Boligselskab ser ganske veltilfredse ud. De har netop læst forslaget til kommuneplanen 2001, men de er godt klar over, at andre også læser forslaget til kommuneplanen Så muligheden for anden form for boligbyggeri er til stede. Boligbladet har sat dem 8 stævne i forbindelse med Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Burde blive almene boliger»men det burde blive almene boliger. Hvem skal ellers bygge for de svage grupper i samfundet. Ikke andre end de almene boligselskaber bygger for denne gruppe. Men trods vore sociale forpligtelse skal de almene boliger ikke ende som skraldespand for udstødte og svage grupper alene. Almene boliger er og skal også være gode og attraktive familieboliger«, påpeger Benny Jørgensen, der fortsætter:»vores opnoteringsliste viser tydeligt, at der er behov for disse boliger. Med et større befolkningsgrundlag i området kunne det også være, at mulighederne for en bedre trafikbetjening var til stede, ligesom det for forretningslivet også måtte formodes at være en fordel«. Ryno Scheil har tidligere her i Boligbladet advaret mod, at sammensætningen af beboere bliver for skæv. Der er fra tid til anden problemer med beboere, som har psykiske problemer. Formanden for boligselskabet er ikke ude på, at der startes en hetz mod denne gruppe. Men han mener, at beboerne skal være opmærksomme på de problemer, der kan opstå.»nok skal vi også huse»skæve«beboere, men hverken bestyrelsen, udlejningen eller de øvrige beboere er uddannet til at tackle de problemer, som kan opstå i den forbindelse. Vi så en ulykkelig sag fra Køge, hvor en psykisk syg endte med at slå sin nabo ihjel efter lang tids trusler og chikane. Ingen tog sig seriøst af de henvendelser til myndighederne, som kom fra boligselskab og beboere eller fra manden, som endte med at blive myrdet«, påpeger Ryno Scheil. Forhåbentlig snart i gang Lidt gang er der i byggeriet inden for Arbejdernes Boligselskab, idet man nu

9 Ryno Scheil (th) og Benny Jørgensen har klikket ind på Arbejdernes boligselskabs hjemmeside. Du kan også prøve: Benny Jørgensen næstformand i Arbejdernes Boligselskab peger på, at der dog er nogle begrænsninger, som boligselskabet arbejder på at få fjernet:»i nogle afdelinger ville det være hensigtsmæssigt, hvis beboerne fik lov til at fjerne vægge, så små værelser blev lagt sammen til større, og dermed kunne beboerne udnytte kvadratmetrene meget bedre. Men kommunen holder igen med tilladelserne. Vi har endnu ikke fået lov til at ændre på antallet af rum, men vi arbejder stille og roligt på sagen«, siger Benny Jørgensen. ger i Gladsaxe er ved at være klar til at gå i gang med det meget omtalte byggeri på Søborg Hovedgade. Det har taget sin tid. Siden 1993 har boligselskabet arbejdet med byggeprojektet, men dispositioner, som en mulig køber af erhvervsdelen af byggeriet traf, fik hele byggesagen til at gå i hårknude. Den mulige køber af erhvervsarealet havde i 1996 uden at boligselskabet vidste det indgået en forhåndsaftale med NETTO, mens boligselskabet gennem årene forhandlede med konkurrenten FDB. Det gav problemer, og parterne måtte en tur over retten i Gladsaxe og efterfølgende i Østre Landsret.»Dommen i Østre Landsret faldt ud til boligselskabets fordel, så vi håber at komme i gang senere på året. Vi forhandler nu med FDB om byggeriets erhvervsdel«, fortæller Ryno Scheil. Planen er, at der skal bygges 30 ældreboliger og ni almene familieboliger. Men som nævnt er planen fra 1993 og den skal lige støves af og bringes op til den standard, der er i dag. Men det er ikke kun tegningerne til det nye byggeri på Søborg Hovedgade, der skal bringes op til den standard, som er i dag. Boligerne i Arbejdernes Boligselskabs 40 afdelinger bliver løbende renoveret, så de indvendigt er tidssvarende og udvendigt er velvedligeholdte. Større råderet»det koster penge, men det vil på sigt bliver endnu dyrere, hvis vi undlader at vedligeholde. Det er også positivt at beboerne får en stadig større mulighed for at råde inden døre og bygge om. Jeg har tidligere været betænkelig, fordi ombygninger i den enkelte boliger, ville give skævheder i huslejen. Men den betænkelighed har jeg ikke længere. Det er positivt at beboerne kan ændre boligen inden for den råderet, som afdelingens beboere fastsætter på afdelingsmøderne«, konstaterer Ryno Scheil. Plads til os alle Det er to garvede boligfolk, som er formand og næstformand i Arbejdernes Boligselskab. Ryno Scheil har været aktiv i boligbevægelsen i over 30 år, men Benny Jørgensen slår ham med flere længder: Benny Jørgensen har i år været aktivt med i 40 år. Og da Boligbladet stilfærdigt spørger om det så ikke var tid til at dampe af, og give plads til yngre kræfter, ruller noget af det tunge skyts frem:»vi så meget gerne, at også de unge beboere gik aktivt ind i boligarbejdet. Men det kniber gevaldigt, og så har engagement vel ikke så meget med alder at gøre. Det er i sig selv ikke en kvalifikation at være enten ung eller ældre. Afdelingsbestyrelserne og dermed beboerdemokratiet skal være et miks af den beboerkreds, som er i afdelingen«, mener Benny Jørgensen. Boligbladet har i december 2000 båret ved til det generationsbål, som ikke rigtigt vil fænge, da en overskrift lød»hiv de gamle ned fra stolene«.»jeg blev rigtigt harm, da jeg så overskriften. Min første reaktion var, at den var for grov. Men omvendt så har den sat en debat i gang og måske også en interesse hos vore yngre beboere«, siger Ryno Scheil, der peger på, at hvis interessen for det boligpolitiske arbejde dør ud, er der ingen at overføre erfaringerne til. Hvis interessen svigter Både Ryno Scheil og Benny Jørgensen ser en fare i, at interessen for det bolig- 9

10 politiske er lav. De frygter, at de politiske partier, som ikke er de almene boliger venlig stemt, vil benytte sig af chancen til at stramme op for de almene boligers muligheder. Både for at bygge og for at vedligeholde det der er bygget.»vi så det i England under Margaret Thatcher, hvor det almene byggeri fik lov til at forfalde, og da de havde nået bunden, fik lejerne tilbud om at købe det. Sådan skal vi ikke løse boligsociale spørgsmål i Danmark«, siger Ryno Scheil og Benny Jørgensen. Og så springer vi til noget helt andet: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er nu på Internettet med en hjemmeside med alverdens oplysninger om boligselskabet. Blandt andet dets historie samt informationer om afdelingerne. Det er også muligt at blive skrevet op via Internettet. Se selv efter på adressen 12 sager til behandling i Beboerklagenævnet 10 Viasat bestemmer ikke Skal man have 3+ i sin programpakke, er det fordi man ønsker det, og ikke fordi man er tvunget til det. Det er essensen af en afgørelse, som Ophavsretslicensnævnet har truffet i en strid mellem ejeren af 3+, Viasat, og Hjørring Antenneselskab. Striden opstod, da antenneselskabet ville placere 3+ i en anden pakke, end den der var mest fordelagtig set med Viasat-øjne. Viasat kunne ganske vist henvise til, at dets krav fremgik af de almindelige bestemmelser for medlemmer af Forenede Danske Antenneanlæg. Denne del af bestemmelserne skal udgå, fastslår nævnet i sin kendelse. 12 sager til behandling i Beboerklagenævnet på to år, kan ikke siges at være mange. Sagerne rummer fra klage over varmefordelingen over ulovligt husdyrhold over til klage fra en beboer over støjende børn. Der har også været overtrædelser af husordenen, som betød, at lejemålet blev opsagt. Andre har fået en betinget opsigelse. En beboer klagede over boligstandarden. Vedkommende fik ikke medhold. I beretningen til Repræsentantskabets møde 19. marts 2001 omtaler bestyrelsen antallet af sager i Beboerklagenævnet, men bestyrelsen går ikke i detaljer med de enkelte sager. Men det er opfattelsen, at etableringen af beboerklagenævnene generelt var og er en god idé. Det har givet en betydelig hurtigere sagsbehandling, hvilket også var en af intentionerne da Boligklagenævnene blev etableret.»vi håber, at denne linie fortsætter fremover. Vi vil gøre vort til at støtte denne udvikling«, skriver bestyrelsen i beretningen. Siden beretningsperiodens udløb 30. september 2000 er fire nye sager sendt til Beboerklagenævnet. Boligbladet har tidligere skrevet om Beboerklagenævnets arbejde, som dog ikke erstatter boligretten, der er den egentlig retlige instans. Nævnet har dog kompetence til at pålægge lejere med uacceptabel adfærd en række sanktioner.

11 Tung og urimelig sagsbehandling Urimeligt at det tager op til flere år at få behandlet en klage over den offentlige grundvurdering. Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab efterlyser klarhed og ensartede principper i vurderingen fra år til år. Og mens klagen behandles skal beboerne betale Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab er trætte på beboernes vegne af, at det tager år at nå frem til en afgørelser i klagesager over den offentlige grundvurdering. I beretningen til Repræsen- tantskabets møde i marts 2001 står der sort på hvidt:»det er urimeligt med så lang ekspeditionstid. Det er beboerne i afdelingerne, der via huslejen skal betale ejendomsskatterne også selv om vi senere får medhold i klagerne, og det for meget opkrævede beløb tilbagebetales. Det kan meget let tage mere end et år at få afklaret. I flere tilfælde betydelig længere«. Det nytter at klage At det nytter at klage viser de afgørelser, som er truffet for vurderingerne per 1. januar Der blev klaget over vurderingen i ni afdelinger. Der er nu truffet afgørelse i otte afdelinger. For seks afdelingers vedkommende skete der en nedsættelse af grundvurderingen med i alt kroner, medens vurderingen for en afdeling hævedes. Vurderingen for to afdelinger blev stadfæstet. Men for Kongshvileparken der var den ene afdeling, hvor vurderingen blev stadfæstet er afgørelsen anket til Landsskatteretten med en fortsat påstand om nedsættelse Ud over anken af vurderingsansættelsen pr. 1. januar 1999 for Kongshvileparken til Landsskatteretten, er vurderingen per 1. januar 1998 for Skoleparken 1 anket til samme instans. Landsskatteretten har endnu ikke behandlet sagerne. Arbejdernes Boligselskab har klaget over vurderingerne per 1. januar 2000 for fem afdelinger. Heller ikke her er behandlingen af klagen afsluttet. Ingen klarhed Udover at konstatere, at det tager tid at klage, så finder bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab, at de forventninger den tidligere havde til ændringerne omkring vurderingen, hvor man i 1998 gik fra vurderinger hvert fjerde år til årlige vurderinger, ikke synes helt indfriede. Bestyrelsen forventede, som følge af udviklingen, at der ville blive en større grad af klarhed og systematik i vurderingerne samt en enklere sagsbehandling. Praksis viser imidlertid, at der fortsat er et relativt stort antal klageforhold. Forskellige principper Uden at skulle vente på en forklaringen på dette, konstaterer bestyrelsen for boligselskabet, at det dels skyldes, at vurderingsmyndighederne ikke foretager vurderinger efter samme principper fra år til år, dels at klagebehandling over tidligere vurderinger ikke altid er afsluttet i Vurderingsrådet, Skyldrådet eller behandlet i Landsskatteretten. Det betyder, at konsekvensen af tidligere afgørelser ikke når at påvirke den efterfølgende vurdering. Sammenfattende burde processen være rimelig enkel og hurtig, men boligselskabets vurderingsudvalg og administrationen må konstatere, at behandlingen af vurderingerne er tung og langsommelig, så snart der ikke blot er tale om, at vurderingerne accepteres og tages til efterretning, skriver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i beretningen til Repræsentantskabet. 11

12 Blå kartofler findes de? Gartner Søren Svane Duun ser denne gang på en special kartoffel Blå Congo De fleste vil beskrive en kartoffels kød som værende gult, hvidt eller gullighvid. I Poul Thomsen sidste TV-udsendelse»En naturlig forklaring«efterlyste en seer et svar på, om der virkeligt findes blå kartofler. Men findes der virkeligt kartofler med blåt kød Svaret er ja. Sorten kaldes Blå Congo. Sorten dyrkes og forhandles i enkelte supermarked i Sverige. Den er dog noget dyrere end de almindelige kartofler. Omregnet koster et kilogram cirka ti danske kroner. I Sverige finder man også mange andre spændende kartofler bl.a. en ved navn Asterix, som minder meget om vore egen Rosenkartoffel. En anden spændende kartoffel er mandelkartoflen, som ligner meget vore egen aspargeskartoffel. Men Blå Congo har vi ikke i Danmark endnu. Mange myter Mange spændende myter har der været forbundet med denne noget anderledes kartoffel. Blandet andet siges det, at man skal kunne farve sine arbejdsbukser med kartoffelvandet, og at kartoflen blev indført fra Sydamerika af en mand fra Lolland-Falster samt, at den blå kartoffel skulle være en af de få vild- 12 arter, som dyrkes til spisebrug. De fleste spisekartofler, der dyrkes i Danmark, er forædlede sorter. Hvordan at den blå kartoffel, som er en gammelkendt sort, har fundet vej til Sverige, vides ikke, men den dyrkes her dog mest for sjov. Man finder også en gammelkendt sort King Edvards i svenske supermarkeder. Farveskift undervejs Min erfaring med den blå kartoffel er, at kødet ved skrælning bliver hvidt og lilla. Under kogningen bliver kartoffelvandet mørkegrøn, så det man koger ligner græs. Når kartoflen har kogt færdigt, er den lyslilla, og ser for nogle meget uappetitlig ud. Det var min datters eneste kommentar, da hun uden at vide det, ikke viste, hvad det var hun blev tilbudt. Smagen er ikke, som vi ellers kender det fra almindelige kartofler. Man bliver en smule skuffet, fordi kartoflen smager ikke af noget. De fleste kartoffelspisere foretrækker en kogefast kartoffel, men Blå Congo er ikke kogefast. Er den først kogt ud, kan man vælge at lave sig en portion kartoffelmos. Den bliver mørkelilla i farven. Endvidere kan en blå kartoffelmad med mayonnaise og løg vække interesse der, hvor den bliver nydt. Så til jul kan der serveres hvide, brune og blå kartofler til anden, flæskestegen eller skinken. Vil du vide mere Hvis du vil dyrke blå kartofler, skal det nævnes, at det ikke er tilladt at dyrke spisekartofler, som ikke er sygdomskontrolleret for fremmedartet sygdomme, der kan ødelægge den danske kartoffelproduktion. Men eller siges det, at den blå kartoffelplante skulle se en smule anderledes ud end de andre kartoffelplanter. Velbekomme! Vil du læse mere om kartofler, så klik ind på den svenske hjemmeside Her kan du læse meget mere om mange af de forskellige kartofler, som findes og måske kan du finde vej til en avler, som ligger inde med nogle sygdomsfrie blå læggekartofler.

13 Fuld fart over feltet Lørdag 17. februar 2001 havde 310 beboere i Arbejdernes Boligselskab sat hinanden stævne til den årlige AB-fest, der igen i år blev holdt i festsalen på Høje Gladsaxe Skole.»Sir Henry & His butlers«stod i år for den musikalske underholdning, og efter den gode stemning og trængslen på dansegulvet var det efter alt at dømme et godt valg. Fritidsudvalget stod traditionen tro for det praktiske arrangement, der inkluderede en buffet-menu i billetprisen, og med mulighed for køb af vin, øl og vand for egen regning. Tak til Fritidsudvalget for det gode arrangement. Fotos: Kaj Bonne Mortensen. 13

14 Er du til Internet? Benny Sørensen medlem af redaktionsudvalget skriver om de nye muligheder for Internet via kabel-tv. Det er som alt andet ikke gratis. Læs her om mulighederne I denne tid udbygger TeleDanmark sit kabel-tv net i Gladsaxe. Det betyder, at man inden for en overskuelig fremtid kan komme på Internet via sit antennestik til kabel TV. Og hvad betyder det så? Hvis du har eller påtænker en internetforbindelse så bruger man telefonstikket til dette, og derved»blokeres«der for almindelige telefonsamtaler i den tid man»surfer«, med mindre man har to telefonlinier. Det er samtidig forbundet med telefontakst og derfor en dyr fornøjelse, hvis man er meget aktiv. Det nye i dette er, at man nu kan friholde sin telefonlinie og i stedet for bruge Internettet via antennekablerne, som nu udbygges til at kunne sende signaler begge veje. Der er naturligvis nogle systemkrav (PCens formåen) til dette, men de fleste nyere computere kan håndtere denne kobling. Dog kræves det at der indsat et netkort. Desuden kræves det, at man har valgt en mellem eller en fuld tv-pakke. Hvad koster det så og hvad kan man? Der er forskellige løsninger. Her skal blot omtales en type, der er dækkende for de fleste. Der skal anskaffes et såkaldt K2 modem til at placere ved antennestikket. Prisen på dette har varieret noget men har ligget i størrelsesordenen fra 995 kroner 1495 kroner. Hertil kommer en mindre oprettelsesafgift. Men det betyder så at man med en meget højere hastighed kan hente og sende via sin forbindelse. En kobling der hedder 64/64 Kbit pr. sekund koster pt. 149 kroner om måneden, men så kan du også være koblet på nettet hele døgnet. Desuden er indeholdt mulighed for adresser og egen hjemmeside. Denne form for aftale er en aftale alene mellem signaludbyderen og den enkelte lejer og har derfor ingen indflydelse på husleje eller administration. Teleselskaberne mener selv, at der bliver stor konkurrence på dette område, og det kan måske på sigt give lavere priser. Blot en smagsprøve Denne lille artikel er kun en smagsprøve og ikke dækkende for de muligheder der er og mulige ændringer i priser. Mange af vort selskabs lejere er tilsluttet TeleDanmarks net og hvis man ønsker flere oplysninger kan man kontakte kundeservice på tlf eller på netadressen Fynsk komet ny boligminister Lotte Bundsgaard er ny by- og boligminister. Med sine 28 år er Lotte Bundsgaard landets yngste minister nogensinde. Hun var 27 år, da hun 21. december 2000 afløste partifællen Jytte Andersen, som havde været på posten siden Det var i denne periode, at by-politik blev introduceret som en ny måde at tænke og handle mere helhedsorienteret på. Ordet lynkarriere kan nok ikke finde bedre anvendelse end på Lotte Bundsgaard, der er født i Nivå i Nordsjælland, men er opvokset i udkanten af Odense. Hun er uddannet lærer fra Odense Seminarium og i årene inden hun kom i Folketinget, arbejdede hun på Humlehaveskolen. Fra var hun formand for DSU Odense og næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms landsforbund. I 1994 blev hun opstillet i Otterup-kredsen på Fyn, da Ritt Bjerregaard blev miljøkommissær i EU. Ved valget i 1998 fik Lotte Bundsgaard mere end personlige stemmer. Siden har hun markeret sig som en af de mest markante profiler i den nye generation af socialdemokratiske politikere. Privat bor hun i Odense sammen med sin mand, Søren Thorsager, der er byrådsmedlem i Odense. Sammen har parret datteren Klara på knapt halvandet år. 14

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG Alle tiders legebørn Leg med side 8 Fuld musik i Egeparkerne Se side 4 www.skoleparken.dk Få nysgerrigheden stillet side 12 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET September 2000 11. ÅRGANG??

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

BOLIG BLADET. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår. December 2003. Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2

BOLIG BLADET. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår. December 2003. Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2 Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2 Det handler også om din husleje Se side 6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2003 15.

Læs mere

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Oktober 2009 22. ÅRGANG Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Ny og bedre plads til alle legebørn 2 Omkring 35 børn og 50 voksne tog mod

Læs mere

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Juni 2007 19. ÅRGANG Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11 Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Fuldt blus på Torveparken 50-års jubilæum Mere side 2 Torveparken 50 år Sol,

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2 Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Grøn havetur i Torveparken Gå med fra side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Bag stilladserne skabes nye boliger

Bag stilladserne skabes nye boliger oktober 2012 26. ÅRGANG Bag stilladserne skabes nye boliger Fotoreportager side 8 og 14 Hold styr på varmen Læs side 6 Gamle køkkener udskiftes ved fraflytning Læs mere side 2 Regnvandet skabte åndehuller

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober 2006 19. ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Juni 2012. Slip kunsten løs. side 12-13. Rosas redning. side 3. Et hus to bolig afdelinger. side 6

Juni 2012. Slip kunsten løs. side 12-13. Rosas redning. side 3. Et hus to bolig afdelinger. side 6 Juni 2012 Slip kunsten løs side 12-13 Rosas redning side 3 Et hus to bolig afdelinger side 6 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Bygninger med god energi er en af Københavns Kommunes målsætninger

Læs mere

Urimelige prisstigninger på affaldshåndtering

Urimelige prisstigninger på affaldshåndtering Februar 2011 Verdens bedste pigecafé Side 3 I Stefansgård springer en kilde Side 6-7 En hånd til bestyrelserne Side 13 Urimelige prisstigninger på affaldshåndtering Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Vi Lejere. Han blev lagt for had - nu investeres 100 mio. kr. Første kvinde bliver formand for LLO. Kosmetik frem for tag og vinduer. 6 kr.

Vi Lejere. Han blev lagt for had - nu investeres 100 mio. kr. Første kvinde bliver formand for LLO. Kosmetik frem for tag og vinduer. 6 kr. n r. 4 n o v e m b e r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Første kvinde bliver formand for LLO Kosmetik frem for tag og vinduer 6 kr. for 6 huse Der mangler 187.000 boliger Han

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013 07 / MARTS 2013 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen Leder Af Søren Høgsberg Kvarteret

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere