BLADET. Prøv Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge nye boliger. Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLADET. Prøv www.abg.dk. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge 1.000 nye boliger. Marts 2001 12."

Transkript

1 Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11 Prøv Kunst i hverdagen Se side 5 Klar til at bygge nye boliger Se side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts ÅRGANG

2 Private skal Der skal være mere konkurrence og større synlighed omkring kommunernes valg af bygherre i forbindelse med opførelse af støttet byggeri. Det fremgår af en rapport»byggeriets Fremtid«, som Erhvervsministeriet og By- og Boligministeriet har fremlagt Gamle indust Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg har afleveret en betænkning til by- og boligminister Lotte Bundsgaard. Udvalget foreslår en række nye virkemidler og lovændringer, som by- og boligminister Lotte Bundsgaard og resten af regeringen nu skal tage stilling til 2

3 bygge alment Almene skal bygge privat &Ifølge rapporten er der ingen konkurrence om, hvem der skal bygge almene boliger i de forskellige kommuner. Det går på skift mellem de forskellige boligorganisationer, siges det. Desuden mangler der kvalitet i byggeriet, fordi der er for mange små boligorganisationer, der næsten ikke bygger og andre, som kun bygger lidt, og det er årsagen til, at der ikke er erfaring nok til at være bygherre. Derfor vil regeringen gennemføre en række landsdækkende forsøg med udbud af bygherreopgaven, hvor alle almene boligorganisationer i princippet har mulighed for at deltage. Og for yderligere at øge konkurrencen om byggeopgaven overvejer regeringen mulighederne for, at almene bygherrer kan bygge privat, og private bygherrer kan bygge alment. Meningen er, at man som et forsøg vil udvælge 15 kommuner, hvor kommunerne skal udbyde bygherrerollen, så almene boligorganisationer eller forretningsførerselskaber samt private skal kunne byde ind. Derefter skal byggeriet så sælges til en almen boligorganisation. Bygherrens risiko På et spørgsmål om, hvordan det hænger sammen med, at der skal være totaløkonomiske overvejelser, som den senere forretningsfører ikke er involveret i, svarede daværende by- og boligminister, Jytte Andersen, at det bliver kommunernes opgave at opstille krav til de bygherrer, som skal byde på opgaven. Og hvis ingen ønsker at købe det færdige byggeri, så er det bygherren, der står med den økonomiske risiko. Ingen erfaring i byggeledelse På et spørgsmål om, man ikke risikerer at almene boligorganisationer byder hinanden op på prisen, når den endelige opgave er udført med dermed følgende højere huslejer, svarede Jytte Andersen, at hun da ikke kunne forestille sig, at en almen boligorganisation ville byde en uansvarlig pris. I så fald burde den kigges efter i sømmene. En anden af begrundelserne for, at der skal mere professionalisme ind i bygherrerollen, er, at beboere, der vælges til selskabernes ledende organer nødvendigvis ikke har særlig stor erfaring i byggeledelse. Jytte Andersen blev derfor spurgt, om beboerdemokrater, der ifølge rapporten er et meget væsentligt element i den almene sektors virke, herunder i den boligsociale indsats, for at kunne udfylde denne opgave skulle erstattes med socialrådgivere og i driften af administratorer. Hun svarede, at der ikke er kappet over i livlinen til de beboerdemokratiske principper. Professionel»Hvis jeg var nervøs for det, havde jeg ikke lagt disse forslag frem. Det der er spørgsmålet her er at gøre bygherrerollen mere professionel, så det bliver bedre og billigere at bo i det almene byggeri. Ingen af forslagene her er i øvrigt lovforslag. Før vi kommer så langt, vil der være forhandlet med alle interesseorganisationerne«, sagde hun. iområder skal skabe attraktive byer»alle ved, hvordan det føles at gå igennem et tidligere industrikvarter en sen aften det virker lidt deprimerende og utrygt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi giver nyt liv til områder, hvor der før var en fabrik, en industrihavn eller en godsbane. Jeg ønsker, at vi blander erhverv med boliger, så vi ikke ser et boligkvarter med mennesker, en kiosk og en pizzabar«, siger by- og boligminister Lotte Bundsgaard. Særlige områder Udvalget anbefaler, at der skabes relevant lovgrundlag for kommunerne til at udpege særlige byomdannelsesområder og etablere omdannelsesselskaber, der i samspil med offentlige og private parter kan være»fødselshjælper«og bringe nyt liv til de byområder, der har ligget øde hen i en årrække. Ikke central styring»jeg vil nu sammen med miljø- og energiministeren se på om planloven og byfornyelsesloven giver mulighed for at udpege forladte områder og få omdannelsesselskaberne sat i gang. Jeg vil ikke lægge op til styring fra centralt hold. Jeg synes betænkningen giver et godt grundlag for, at kommunerne i et lokalt samarbejde kan forvandle sine gamle industrikvarterer til bæredygtige byområder«, understreger by- og boligminister Lotte Bundsgaard. Erhvervsudviklingen har medført, at næsten 75 procent af alle danske arbejdspladser nu er inden for servicesektoren. Denne forandring stiller ikke bare store krav til os som mennesker den betyder også nye krav og udfordringer til vores byer. Ældre byområder er gradvist blevet forladt af traditionelle industrivirksomheder, og en række offentlige anlæg som erhvervshavne, godsbanearealer mv. er ikke længere i brug. 3

4 4 Fugt i boliger er et reelt problem, som skal tages alvorligt. Fugt giver de bedste betingelser for at skimmelsvampe kan trives. De udskiller affaldstoffer, der er ikke er sunde at indånde. De kan give hovedpine, træthed, åndedrætsbesvær eller allergilignende symptomer. Altså luft ud efter behov og gerne to til tre gange dagligt i fem til ti minutter. Disse og mange flere gode råd om at undgå mug og skimmelsvampe i boligen finder du i pjecen»er din bolig muggen?«, som er delt ud til alle beboere i Arbejdernes Boligselskab. Du kan også læse mere på internettet på

5 Kunst i hverdagen men også om søndagen Både udendørs og indendøre er der kunst i Skoleparken I Boligbladets serie om kunst i afdelingerne er vi nået til Skoleparken 1, men vi starter hvor vi slap i et tidligere nummer. Nemlig med et værk af teatermaleren Svend V. Jørgensen, som nu bor i Tinghøjparken. I funktionærernes frokoststue er der et maleri udformet som en frise rundt i hele lokalet. En af vore funktionærer Ole Skov Larsen, som har et tidligere familiebånd til kunstneren, fortæller at Svend V. Jørgensen var interesseret i at lave billedet mod at få materialerne stillet til rådighed. Det tog tre weekends at producere maleriet direkte på væggen, og det er lavet i februar Ole fortæller videre at Svend Jørgensen har arbejdet for Det kgl. Teater og at hans store forbillede er Rembrandt. Desværre har billedet fået en mindre skade på grund af et utæt vandrør, og det er uheldigt fordi der er anvendt vandopløselige farver. Rundt om i Skoleparken 1 s område er der opstillet forskellige sjove legeskulpturer. De er indkøbt og opstillet i 1998 bl.a. for midler som blev afdelingen til del da vi havde 40 års jubilæum. Figurerne er fremstillet af designer og arkitekt Lissy Boesen og er lavet af en gennemfarvet specialbeton med en glat og blød overflade. De kan tåle vind og vejr samt børnenes leg med dem. Benny Sørensen 5

6 Regnskab giver bedre miljø tiske og forventede forbrug af varme, el og vand. Baggrunden var, at boligblokkene stod over for en omfattende renovering, blandt andet på grund af dårlig varmeisolering af tag og facader og et stort forbrug af varme, el og vand. I renoveringen var miljøhensynet sat øverst på dagsordenen. Inden renoveringen gik i gang, ville man se, hvilken effekt det havde på varme-, el- og vandforbruget, når der blev opstillet grønne budgetter for de enkelte lejligheder. Det havde en meget positiv effekt. På bare to år nåede beboerne halvdelen af det mål for resursebesparelser, som egentlig først skulle være nået, når renoveringerne, der omfattede en ny klimaskærm, installering af lavenergikøleskabe, vandbesparende armaturer mv., var gennemført. Flotte resultater De gode resultater var nået ved, at beboerne blev opmærksomme på, hvordan man ved små i sig selv ret banale ting i hverdagen kunne opnå besparelser. Det var at slukke lyset, når man ikke var i lokalet, skrue ned for varmen om natten og når man var på arbejde, lære termostaterne på varmeapparaterne at kende, ikke vaske op i rindende vand og slukke for stand-by-knapperne på elektriske apparater. Der kan gøres meget ad teknisk vej for at reducere varme-, el- og vandforbruget i boligbebyggelser og dermed forbedre miljøet, men der kan opnås lige så gode resultater ved, at beboerne blot holder regnskab med deres resurseforbrug. Det viser en undersøgelse fra forskningsinstituttet By og Byg Det startede i 1996, hvor beboerne i en række boligblokke i Kolding blev inddraget i udarbejdelse af de første grønne regnskaber for deres boliger. Det indebar, at de skulle oplyse om deres fak- Privat planlægning Beboerne gjorde således ikke andet, end hvad de landsdækkende kampagner gennem tiden har opfordret os alle til uden at det har haft den store effekt. Men det at lægge budget for sit eget helt private resurseforbrug og forsøge at opfylde det giver et helt andet incitament for besparelser. Med til incitamentet hører også, at de enkelte boligblokkes grønne regnskaber blev offentliggjort og diskuteret på beboermøder, og der gik sport i at kunne fremvise de bedste tal. Desuden førte besparelserne til, at man fik penge tilbage fra forsyningskontoen. 6

7 Rapport om stormskader Orkanen 3. december 1999 var skyld i ind til flere alvorlige stormskader på bygninger i Danmark. Forskningsinstituttet By og Byg har undersøgt en lang række af disse skader med det formål at finde frem til skadernes årsag. I rapporten»stormskader på bygninger«konkluderer By og Bygs forskere, at samtlige af de besigtigede stormskader skyldes byggefejl, hvor konstruktionsnormerne ikke er overholdt. Konklusionen er baseret på en analyse af omkring 70 stormskader. Undersøgelsen af de stormskadede bygninger viser også, at nogle få typiske mangler er årsag til hovedparten af skaderne. Rapporten gennemgår disse mangler samt forslag til, hvordan fremtidige skader kan forebygges. AB-kalender Endelig peger forskerne på muligheden for at reducere sikkerhedsniveauet i de gældende konstruktionsnormer, som ifølge undersøgelsen er mere end tilstrækkelige. Mandag 19. marts 2001 kl Repræsentantskabsmøde på Stengård Skole. Torsdag 22. marts 2001 Selskabsbestyrelsesmøde. Et spørgsmål om livsstil Livsstil spiller en vigtig rolle for forbruget af varme, elektricitet og vand. Koblingen mellem livsstil og resurseforbrug er ny i bestræbelserne på at opnå energibesparelser Personer, der bor i kvarterer med store villaer og har store husstandsindkomster, har i gennemsnit langt større forbrug af varme og elektricitet end beboere i alle andre typer kvarterer. Ikke særlig overraskende, men at det gennemsnitlige varmeforbrug pr. person i disse kvarterer er dobbelt så stort som typiske etageejendomme og mindre parcelhuse - og elforbruget pr. person er 40 pct. højere end i de fleste andre boligområder, er overraskende. Overraskende er også, at vandforbruget ikke fremviser»en stordriftfordel«men er uafhængig af husstandens størrelse. Men ét er det gennemsnitlige forbrug, noget andet er, at der inden for de enkelte kvarterer er registreret forskelle i energiforbrug på flere hundrede procent. Disse resultater fremgår af en undersøgelse fra forskningsinstituttet By og Byg, der har kortlagt forskellene i energiforbruget i forskellige typer boligkvarterer i Odense og Århus og set på, hvordan disse forskelle hænger sammen med forskelle i beboernes livsstil. Alt sammen for at man fra samfundets side kan sætte mere målrettet ind for at opnå reduktioner i resurseforbruget. Mandag 26. marts 2001 Sidste frist for indlæg til Boligbladet for april. Torsdag 5. april 2001 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Torsdag 19. april 2001 Boligbladet udkommer. 7

8 Og dem vil Arbejdernes Boligselskab gerne være med til at opføre, siger Ryno Scheil og Benny Jørgensen, der er formand og næstformand i boligselskabet, i en samtale før Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Det blev også til en samtale om vedligeholdelse, generationskløft, skæve eksistenser og den boligsociale forpligtelse Plads til nye boli Efter flere år uden mulighed for at bygge almene boliger i Gladsaxe Kommune er muligheden nu til stede. Efter offentliggørelsen af forslaget til den nye kommuneplan 2001, hvor der lægges op til byggeri af nye boliger i Gladsaxe, er Arbejdernes Boligselskab klar til at lægge billet ind på den opgave.»vi har stadig en forpligtelse til at opføre gode, solide almene boliger, når vi får muligheden. Og i det nye forslag til kommuneplan er et område ved vore to afdelinger Egeparken 1 og 2 nu lagt ud til boligbyggeri, så der kan vi opnå nogle stordriftsfordele.«ryno Scheil og Benny Jørgensen formand og næstformand for Arbejdernes Boligselskab ser ganske veltilfredse ud. De har netop læst forslaget til kommuneplanen 2001, men de er godt klar over, at andre også læser forslaget til kommuneplanen Så muligheden for anden form for boligbyggeri er til stede. Boligbladet har sat dem 8 stævne i forbindelse med Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Burde blive almene boliger»men det burde blive almene boliger. Hvem skal ellers bygge for de svage grupper i samfundet. Ikke andre end de almene boligselskaber bygger for denne gruppe. Men trods vore sociale forpligtelse skal de almene boliger ikke ende som skraldespand for udstødte og svage grupper alene. Almene boliger er og skal også være gode og attraktive familieboliger«, påpeger Benny Jørgensen, der fortsætter:»vores opnoteringsliste viser tydeligt, at der er behov for disse boliger. Med et større befolkningsgrundlag i området kunne det også være, at mulighederne for en bedre trafikbetjening var til stede, ligesom det for forretningslivet også måtte formodes at være en fordel«. Ryno Scheil har tidligere her i Boligbladet advaret mod, at sammensætningen af beboere bliver for skæv. Der er fra tid til anden problemer med beboere, som har psykiske problemer. Formanden for boligselskabet er ikke ude på, at der startes en hetz mod denne gruppe. Men han mener, at beboerne skal være opmærksomme på de problemer, der kan opstå.»nok skal vi også huse»skæve«beboere, men hverken bestyrelsen, udlejningen eller de øvrige beboere er uddannet til at tackle de problemer, som kan opstå i den forbindelse. Vi så en ulykkelig sag fra Køge, hvor en psykisk syg endte med at slå sin nabo ihjel efter lang tids trusler og chikane. Ingen tog sig seriøst af de henvendelser til myndighederne, som kom fra boligselskab og beboere eller fra manden, som endte med at blive myrdet«, påpeger Ryno Scheil. Forhåbentlig snart i gang Lidt gang er der i byggeriet inden for Arbejdernes Boligselskab, idet man nu

9 Ryno Scheil (th) og Benny Jørgensen har klikket ind på Arbejdernes boligselskabs hjemmeside. Du kan også prøve: Benny Jørgensen næstformand i Arbejdernes Boligselskab peger på, at der dog er nogle begrænsninger, som boligselskabet arbejder på at få fjernet:»i nogle afdelinger ville det være hensigtsmæssigt, hvis beboerne fik lov til at fjerne vægge, så små værelser blev lagt sammen til større, og dermed kunne beboerne udnytte kvadratmetrene meget bedre. Men kommunen holder igen med tilladelserne. Vi har endnu ikke fået lov til at ændre på antallet af rum, men vi arbejder stille og roligt på sagen«, siger Benny Jørgensen. ger i Gladsaxe er ved at være klar til at gå i gang med det meget omtalte byggeri på Søborg Hovedgade. Det har taget sin tid. Siden 1993 har boligselskabet arbejdet med byggeprojektet, men dispositioner, som en mulig køber af erhvervsdelen af byggeriet traf, fik hele byggesagen til at gå i hårknude. Den mulige køber af erhvervsarealet havde i 1996 uden at boligselskabet vidste det indgået en forhåndsaftale med NETTO, mens boligselskabet gennem årene forhandlede med konkurrenten FDB. Det gav problemer, og parterne måtte en tur over retten i Gladsaxe og efterfølgende i Østre Landsret.»Dommen i Østre Landsret faldt ud til boligselskabets fordel, så vi håber at komme i gang senere på året. Vi forhandler nu med FDB om byggeriets erhvervsdel«, fortæller Ryno Scheil. Planen er, at der skal bygges 30 ældreboliger og ni almene familieboliger. Men som nævnt er planen fra 1993 og den skal lige støves af og bringes op til den standard, der er i dag. Men det er ikke kun tegningerne til det nye byggeri på Søborg Hovedgade, der skal bringes op til den standard, som er i dag. Boligerne i Arbejdernes Boligselskabs 40 afdelinger bliver løbende renoveret, så de indvendigt er tidssvarende og udvendigt er velvedligeholdte. Større råderet»det koster penge, men det vil på sigt bliver endnu dyrere, hvis vi undlader at vedligeholde. Det er også positivt at beboerne får en stadig større mulighed for at råde inden døre og bygge om. Jeg har tidligere været betænkelig, fordi ombygninger i den enkelte boliger, ville give skævheder i huslejen. Men den betænkelighed har jeg ikke længere. Det er positivt at beboerne kan ændre boligen inden for den råderet, som afdelingens beboere fastsætter på afdelingsmøderne«, konstaterer Ryno Scheil. Plads til os alle Det er to garvede boligfolk, som er formand og næstformand i Arbejdernes Boligselskab. Ryno Scheil har været aktiv i boligbevægelsen i over 30 år, men Benny Jørgensen slår ham med flere længder: Benny Jørgensen har i år været aktivt med i 40 år. Og da Boligbladet stilfærdigt spørger om det så ikke var tid til at dampe af, og give plads til yngre kræfter, ruller noget af det tunge skyts frem:»vi så meget gerne, at også de unge beboere gik aktivt ind i boligarbejdet. Men det kniber gevaldigt, og så har engagement vel ikke så meget med alder at gøre. Det er i sig selv ikke en kvalifikation at være enten ung eller ældre. Afdelingsbestyrelserne og dermed beboerdemokratiet skal være et miks af den beboerkreds, som er i afdelingen«, mener Benny Jørgensen. Boligbladet har i december 2000 båret ved til det generationsbål, som ikke rigtigt vil fænge, da en overskrift lød»hiv de gamle ned fra stolene«.»jeg blev rigtigt harm, da jeg så overskriften. Min første reaktion var, at den var for grov. Men omvendt så har den sat en debat i gang og måske også en interesse hos vore yngre beboere«, siger Ryno Scheil, der peger på, at hvis interessen for det boligpolitiske arbejde dør ud, er der ingen at overføre erfaringerne til. Hvis interessen svigter Både Ryno Scheil og Benny Jørgensen ser en fare i, at interessen for det bolig- 9

10 politiske er lav. De frygter, at de politiske partier, som ikke er de almene boliger venlig stemt, vil benytte sig af chancen til at stramme op for de almene boligers muligheder. Både for at bygge og for at vedligeholde det der er bygget.»vi så det i England under Margaret Thatcher, hvor det almene byggeri fik lov til at forfalde, og da de havde nået bunden, fik lejerne tilbud om at købe det. Sådan skal vi ikke løse boligsociale spørgsmål i Danmark«, siger Ryno Scheil og Benny Jørgensen. Og så springer vi til noget helt andet: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er nu på Internettet med en hjemmeside med alverdens oplysninger om boligselskabet. Blandt andet dets historie samt informationer om afdelingerne. Det er også muligt at blive skrevet op via Internettet. Se selv efter på adressen 12 sager til behandling i Beboerklagenævnet 10 Viasat bestemmer ikke Skal man have 3+ i sin programpakke, er det fordi man ønsker det, og ikke fordi man er tvunget til det. Det er essensen af en afgørelse, som Ophavsretslicensnævnet har truffet i en strid mellem ejeren af 3+, Viasat, og Hjørring Antenneselskab. Striden opstod, da antenneselskabet ville placere 3+ i en anden pakke, end den der var mest fordelagtig set med Viasat-øjne. Viasat kunne ganske vist henvise til, at dets krav fremgik af de almindelige bestemmelser for medlemmer af Forenede Danske Antenneanlæg. Denne del af bestemmelserne skal udgå, fastslår nævnet i sin kendelse. 12 sager til behandling i Beboerklagenævnet på to år, kan ikke siges at være mange. Sagerne rummer fra klage over varmefordelingen over ulovligt husdyrhold over til klage fra en beboer over støjende børn. Der har også været overtrædelser af husordenen, som betød, at lejemålet blev opsagt. Andre har fået en betinget opsigelse. En beboer klagede over boligstandarden. Vedkommende fik ikke medhold. I beretningen til Repræsentantskabets møde 19. marts 2001 omtaler bestyrelsen antallet af sager i Beboerklagenævnet, men bestyrelsen går ikke i detaljer med de enkelte sager. Men det er opfattelsen, at etableringen af beboerklagenævnene generelt var og er en god idé. Det har givet en betydelig hurtigere sagsbehandling, hvilket også var en af intentionerne da Boligklagenævnene blev etableret.»vi håber, at denne linie fortsætter fremover. Vi vil gøre vort til at støtte denne udvikling«, skriver bestyrelsen i beretningen. Siden beretningsperiodens udløb 30. september 2000 er fire nye sager sendt til Beboerklagenævnet. Boligbladet har tidligere skrevet om Beboerklagenævnets arbejde, som dog ikke erstatter boligretten, der er den egentlig retlige instans. Nævnet har dog kompetence til at pålægge lejere med uacceptabel adfærd en række sanktioner.

11 Tung og urimelig sagsbehandling Urimeligt at det tager op til flere år at få behandlet en klage over den offentlige grundvurdering. Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab efterlyser klarhed og ensartede principper i vurderingen fra år til år. Og mens klagen behandles skal beboerne betale Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab er trætte på beboernes vegne af, at det tager år at nå frem til en afgørelser i klagesager over den offentlige grundvurdering. I beretningen til Repræsen- tantskabets møde i marts 2001 står der sort på hvidt:»det er urimeligt med så lang ekspeditionstid. Det er beboerne i afdelingerne, der via huslejen skal betale ejendomsskatterne også selv om vi senere får medhold i klagerne, og det for meget opkrævede beløb tilbagebetales. Det kan meget let tage mere end et år at få afklaret. I flere tilfælde betydelig længere«. Det nytter at klage At det nytter at klage viser de afgørelser, som er truffet for vurderingerne per 1. januar Der blev klaget over vurderingen i ni afdelinger. Der er nu truffet afgørelse i otte afdelinger. For seks afdelingers vedkommende skete der en nedsættelse af grundvurderingen med i alt kroner, medens vurderingen for en afdeling hævedes. Vurderingen for to afdelinger blev stadfæstet. Men for Kongshvileparken der var den ene afdeling, hvor vurderingen blev stadfæstet er afgørelsen anket til Landsskatteretten med en fortsat påstand om nedsættelse Ud over anken af vurderingsansættelsen pr. 1. januar 1999 for Kongshvileparken til Landsskatteretten, er vurderingen per 1. januar 1998 for Skoleparken 1 anket til samme instans. Landsskatteretten har endnu ikke behandlet sagerne. Arbejdernes Boligselskab har klaget over vurderingerne per 1. januar 2000 for fem afdelinger. Heller ikke her er behandlingen af klagen afsluttet. Ingen klarhed Udover at konstatere, at det tager tid at klage, så finder bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab, at de forventninger den tidligere havde til ændringerne omkring vurderingen, hvor man i 1998 gik fra vurderinger hvert fjerde år til årlige vurderinger, ikke synes helt indfriede. Bestyrelsen forventede, som følge af udviklingen, at der ville blive en større grad af klarhed og systematik i vurderingerne samt en enklere sagsbehandling. Praksis viser imidlertid, at der fortsat er et relativt stort antal klageforhold. Forskellige principper Uden at skulle vente på en forklaringen på dette, konstaterer bestyrelsen for boligselskabet, at det dels skyldes, at vurderingsmyndighederne ikke foretager vurderinger efter samme principper fra år til år, dels at klagebehandling over tidligere vurderinger ikke altid er afsluttet i Vurderingsrådet, Skyldrådet eller behandlet i Landsskatteretten. Det betyder, at konsekvensen af tidligere afgørelser ikke når at påvirke den efterfølgende vurdering. Sammenfattende burde processen være rimelig enkel og hurtig, men boligselskabets vurderingsudvalg og administrationen må konstatere, at behandlingen af vurderingerne er tung og langsommelig, så snart der ikke blot er tale om, at vurderingerne accepteres og tages til efterretning, skriver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i beretningen til Repræsentantskabet. 11

12 Blå kartofler findes de? Gartner Søren Svane Duun ser denne gang på en special kartoffel Blå Congo De fleste vil beskrive en kartoffels kød som værende gult, hvidt eller gullighvid. I Poul Thomsen sidste TV-udsendelse»En naturlig forklaring«efterlyste en seer et svar på, om der virkeligt findes blå kartofler. Men findes der virkeligt kartofler med blåt kød Svaret er ja. Sorten kaldes Blå Congo. Sorten dyrkes og forhandles i enkelte supermarked i Sverige. Den er dog noget dyrere end de almindelige kartofler. Omregnet koster et kilogram cirka ti danske kroner. I Sverige finder man også mange andre spændende kartofler bl.a. en ved navn Asterix, som minder meget om vore egen Rosenkartoffel. En anden spændende kartoffel er mandelkartoflen, som ligner meget vore egen aspargeskartoffel. Men Blå Congo har vi ikke i Danmark endnu. Mange myter Mange spændende myter har der været forbundet med denne noget anderledes kartoffel. Blandet andet siges det, at man skal kunne farve sine arbejdsbukser med kartoffelvandet, og at kartoflen blev indført fra Sydamerika af en mand fra Lolland-Falster samt, at den blå kartoffel skulle være en af de få vild- 12 arter, som dyrkes til spisebrug. De fleste spisekartofler, der dyrkes i Danmark, er forædlede sorter. Hvordan at den blå kartoffel, som er en gammelkendt sort, har fundet vej til Sverige, vides ikke, men den dyrkes her dog mest for sjov. Man finder også en gammelkendt sort King Edvards i svenske supermarkeder. Farveskift undervejs Min erfaring med den blå kartoffel er, at kødet ved skrælning bliver hvidt og lilla. Under kogningen bliver kartoffelvandet mørkegrøn, så det man koger ligner græs. Når kartoflen har kogt færdigt, er den lyslilla, og ser for nogle meget uappetitlig ud. Det var min datters eneste kommentar, da hun uden at vide det, ikke viste, hvad det var hun blev tilbudt. Smagen er ikke, som vi ellers kender det fra almindelige kartofler. Man bliver en smule skuffet, fordi kartoflen smager ikke af noget. De fleste kartoffelspisere foretrækker en kogefast kartoffel, men Blå Congo er ikke kogefast. Er den først kogt ud, kan man vælge at lave sig en portion kartoffelmos. Den bliver mørkelilla i farven. Endvidere kan en blå kartoffelmad med mayonnaise og løg vække interesse der, hvor den bliver nydt. Så til jul kan der serveres hvide, brune og blå kartofler til anden, flæskestegen eller skinken. Vil du vide mere Hvis du vil dyrke blå kartofler, skal det nævnes, at det ikke er tilladt at dyrke spisekartofler, som ikke er sygdomskontrolleret for fremmedartet sygdomme, der kan ødelægge den danske kartoffelproduktion. Men eller siges det, at den blå kartoffelplante skulle se en smule anderledes ud end de andre kartoffelplanter. Velbekomme! Vil du læse mere om kartofler, så klik ind på den svenske hjemmeside Her kan du læse meget mere om mange af de forskellige kartofler, som findes og måske kan du finde vej til en avler, som ligger inde med nogle sygdomsfrie blå læggekartofler.

13 Fuld fart over feltet Lørdag 17. februar 2001 havde 310 beboere i Arbejdernes Boligselskab sat hinanden stævne til den årlige AB-fest, der igen i år blev holdt i festsalen på Høje Gladsaxe Skole.»Sir Henry & His butlers«stod i år for den musikalske underholdning, og efter den gode stemning og trængslen på dansegulvet var det efter alt at dømme et godt valg. Fritidsudvalget stod traditionen tro for det praktiske arrangement, der inkluderede en buffet-menu i billetprisen, og med mulighed for køb af vin, øl og vand for egen regning. Tak til Fritidsudvalget for det gode arrangement. Fotos: Kaj Bonne Mortensen. 13

14 Er du til Internet? Benny Sørensen medlem af redaktionsudvalget skriver om de nye muligheder for Internet via kabel-tv. Det er som alt andet ikke gratis. Læs her om mulighederne I denne tid udbygger TeleDanmark sit kabel-tv net i Gladsaxe. Det betyder, at man inden for en overskuelig fremtid kan komme på Internet via sit antennestik til kabel TV. Og hvad betyder det så? Hvis du har eller påtænker en internetforbindelse så bruger man telefonstikket til dette, og derved»blokeres«der for almindelige telefonsamtaler i den tid man»surfer«, med mindre man har to telefonlinier. Det er samtidig forbundet med telefontakst og derfor en dyr fornøjelse, hvis man er meget aktiv. Det nye i dette er, at man nu kan friholde sin telefonlinie og i stedet for bruge Internettet via antennekablerne, som nu udbygges til at kunne sende signaler begge veje. Der er naturligvis nogle systemkrav (PCens formåen) til dette, men de fleste nyere computere kan håndtere denne kobling. Dog kræves det at der indsat et netkort. Desuden kræves det, at man har valgt en mellem eller en fuld tv-pakke. Hvad koster det så og hvad kan man? Der er forskellige løsninger. Her skal blot omtales en type, der er dækkende for de fleste. Der skal anskaffes et såkaldt K2 modem til at placere ved antennestikket. Prisen på dette har varieret noget men har ligget i størrelsesordenen fra 995 kroner 1495 kroner. Hertil kommer en mindre oprettelsesafgift. Men det betyder så at man med en meget højere hastighed kan hente og sende via sin forbindelse. En kobling der hedder 64/64 Kbit pr. sekund koster pt. 149 kroner om måneden, men så kan du også være koblet på nettet hele døgnet. Desuden er indeholdt mulighed for adresser og egen hjemmeside. Denne form for aftale er en aftale alene mellem signaludbyderen og den enkelte lejer og har derfor ingen indflydelse på husleje eller administration. Teleselskaberne mener selv, at der bliver stor konkurrence på dette område, og det kan måske på sigt give lavere priser. Blot en smagsprøve Denne lille artikel er kun en smagsprøve og ikke dækkende for de muligheder der er og mulige ændringer i priser. Mange af vort selskabs lejere er tilsluttet TeleDanmarks net og hvis man ønsker flere oplysninger kan man kontakte kundeservice på tlf eller på netadressen Fynsk komet ny boligminister Lotte Bundsgaard er ny by- og boligminister. Med sine 28 år er Lotte Bundsgaard landets yngste minister nogensinde. Hun var 27 år, da hun 21. december 2000 afløste partifællen Jytte Andersen, som havde været på posten siden Det var i denne periode, at by-politik blev introduceret som en ny måde at tænke og handle mere helhedsorienteret på. Ordet lynkarriere kan nok ikke finde bedre anvendelse end på Lotte Bundsgaard, der er født i Nivå i Nordsjælland, men er opvokset i udkanten af Odense. Hun er uddannet lærer fra Odense Seminarium og i årene inden hun kom i Folketinget, arbejdede hun på Humlehaveskolen. Fra var hun formand for DSU Odense og næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms landsforbund. I 1994 blev hun opstillet i Otterup-kredsen på Fyn, da Ritt Bjerregaard blev miljøkommissær i EU. Ved valget i 1998 fik Lotte Bundsgaard mere end personlige stemmer. Siden har hun markeret sig som en af de mest markante profiler i den nye generation af socialdemokratiske politikere. Privat bor hun i Odense sammen med sin mand, Søren Thorsager, der er byrådsmedlem i Odense. Sammen har parret datteren Klara på knapt halvandet år. 14

15 Hvem vil bytte? nyere badeværelse samt moderne køkken med plads til et lille bord samt totre stole. Husleje kroner incl. varme plus hybridnet. Nyt billigt fællesvaskeri. Ønskes Rækkehus i Gladsaxe Kommune. Helst med have. Henvendelse hele dagen på telefon Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Haves 3 værelses lys og solrig lejlighed med stor glasoverdækket altan med udsigt til grønne områder. Lejligheden ligger i Pileparken 2. Roligt og fredeligt kvarter. Fælles vaskeri. Tilladelse til at holde kat. Husleje kroner om måneden. Ønskes Rækkehus i Torveparken med 3 eller 4 værelser. Kontakt venligst Vivi på telefon Haves 2 1 /2 værelses lejlighed på 60 m 2 med egen have i Egeparken på Provst Bentzonsvej. Husleje kroner per måned incl. varme. Frit vaskeri samt vaskepulver. Ønskes 3-5 værelses gerne med have eller altan. Henvendelse på telefon Haves 3 værelses lejlighed på 78 m 2 med stor sydvendt altan i Pileparken 4 på 2. sal, Næste nummer af Boligbladet udkommer torsdag 19. april Sidste frist for indlæg og bytteannoncer er mandag 26. marts 2001 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Telefax Redaktionsudvalg Finn Sørensen, Tinghøjparken Thomas H. Larsen, medarbejderrepræsentant Pileparken 4 Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Benny Sørensen, Skoleparken Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Annette Andersen, Stationsparken 1 Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Bolette mener at TeleDanmark håber at mange kunder går i nettet Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, oktober og december. Næste nummer udkommer torsdag 19. april Indlæg og annoncer til april-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 26. marts Forsidefoto: Kaj Bonne Mortensen. Tryk: Hafnia tryk a-s, Rødovre 15

16 Klik ind på Velkommen til Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Sådan lyder introduktionen til selskabets nye hjemmeside på Internettet. Adressen på selskabets hjemmeside, der nu er gået i luften, er Her finder du ud over forsiden med adresser og telefonnumre: Profil med Historie Bestyrelsens sammensætning Organisationsplan Repræsentantskabet. Telefonbog med Afdelingsbestyrelsernes formænd Varmemestre Driftschef og inspektører. Udvalg Kredsudvalg Fritidsudvalg Redaktionsudvalg Kommunevalg Virksomhedsnævn Sikkerhedsudvalg Flytteudvalg Vurderingsudvalg EDB-udvalg. Afdelinger med kort og henvisninger: Side med afdelingsdata Råderetskatalog Vedligeholdelseskatalog samt Tillæg til vedligeholdelseskatalog. Vedtægter for selskabet Der er tale om vedtægterne for 1998, som er de nyeste. Aktuelle datoer Afdelingsmøder Afdelingsbestyrelsesmøder faste mødedag. Dato for organisationsbestyrelsens møde. Hvem, Hvad, Hvornår (er under udarbejdelse). Ansøgningsskema Opnoteringsvejledning med rekvisition til ansøgningsskema. Boligbladet de seneste to numre. God fornøjelse på Links Nyttige links til andre hjemmesider, f.eks. myndigheder og afdelingers hjemmesider. Siden vil løbende være under redaktion. 16

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager I Ringgårdens administration modtager vi rigtig mange klager alt i alt behandler vi omkring 150 klagesager om året. Det er klager om emner, som hører under husordenen

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene Tømrer- og snedkerfirma tiltalt for at betale konkurrenter for at komme med højere tilbud i forbindelse med licitation. Domea opsiger sin aftale med den uroplagede boligorganisation ASBO. Juli/August 2014

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere