BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016"

Transkript

1 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016

2 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet

3 Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter sig på den omkringliggende by/bebyggelse. De tre områder får forskellig karakter med en reference til omgivelserne, hvilket er medvirkende til at Tommerup Vest, som er en stor udvidelse af Tommerup, tilpasser sig det omgivende bebyggede miljø. LandsBymidten Området i nordøst ligger op til byens centerområde bymidten, hvor der er en tættere bebyggelse, og hvor der er let adgang til byens butikker og byliv i byrummet som jf. Udviklingsplanen vil kunne styrkes her. Det overordnede princip for det nordøstlige område, er at skabe en bymæssig karakter med tættere bebyggelse og offentlige rum med belagte arealer. Området tænkes fortrinsvis udbygget med tæt/lav bebyggelse og/eller åben/ lav med en højere tæthed. Området er attraktivt for dem, der ikke har et ønske om at have udearealer de skal passe, som måske ønsker en lidt mindre bolig eller som ønsker at bo til leje. Området vil være oplagt til ændreboliger, bofællesskaber, almennyttige boliger mv. Karakteren i området kan underbygges ved, at bebyggelsen placeres tæt ud til vejen, og at der på bagsiden af bebyggelsen placeres mindre fortrinsvis semi-private grønne rum. I området er et mindre forurenet areal (del af matr. 6am). En forureningsundersøgelse af matr. giver grundlag for at, afgrænse forureningen og for at der ikke arbejdes med planlægning af boliger, men at det foreurende areal med særlige foranstaltninger evt. kan anvendes til befæstet areal eller friareal. Parcelhusområdet Det sydlige område ligger i forlængelse af Vestervangen, som er et typisk, endog meget grønt, parcelhusområde, der er udbygget i 1970 erne-1990 erne, som den nyeste udstykning i Tommerup. Princippet for det sydlige område i Tommerup Vest er, at det udbygges med åben/lav bebyggelse og med et afsæt i de værdier, der typisk kendetegner parcelhuskvarteret som tryghed, børnevenligt og rammer for fællesskab. Området har en grøn karakter med adskilte parceller, men danner også en ramme om fællesskab på tværs. Den grønne struktur skaber fælles friarealer og en mulighed for, at man kan bevæge sig rundt. Det enkelte hus har en have med et privat grønt rum. Boligveje kan være rammen for ophold og leg som et fællesskab for et afgrænset antal boliger. Livet på landet i byen Mod nordvest vil et fremtidigt boligområde være placeret på arealer, som i dag hører til ejendomme langs Skovstrupvej. Ejendomme, der har den særlige karakter at være på landet i byen, og hvor kvaliteter som ro, plads og natur er centrale. Princippet for det nordvestlige område er en fortolkning af livet på landet i byen. Grundene vil blive mindre, end dem der er i dag, men der kan i strukturen arbejdes med at opnå fornemmelsen af, at de enkelte ejendomme har god plads, og at naturen kommer helt tæt på. Udgangspunktet er, at området udbygges med åben/lav bebyggelse og måske også med nogle bebyggelsestyper, som lægger sig op af landejendommen med mulighed for bygninger, der giver lidt ekstra plads og muligheder. Geotekniske forhold I forbindelse med jordbundskortlægninger i områrdet, er der indhentet en viden om de geotekniske forhold, som kan være relevant i forhold til placering af byggeri og anlæg. Der er udpeget blødbundsarealer og derudover er der fundet forekomster af flydejord, som er et kendetegn for området og som kan være ganske udpræget. Begge kan have geoteknisk betydning ved opførelse af bebyggelse og anlæg. Blødbundsarealerne kan friholdes for bebyggelse jf. det overordnede princip om at grønne områder placeres i lavtliggende arealer. Forekomsterne af flydejord er ikke afgrænsede, men vil sandsynligvis ikke udgøre et egentligt problem. Det bør dog undersøges nærmere ved geoteknisk undersøgelse og kan betyde øgede udgifter til fundering.

4 GRØN STRUKTUR

5 I den nærmere disponering af de bebyggede områder tages der udgangspunkt i et princip om, at bebyggelsen placeres højt i terræn, mens de lavtliggende arealer, hvor der kan være risiko for oversvømmelser, friholdes for bebyggelse. Det vil overvejende være de lavtliggende arealer med risiko for oversvømmelse, og hvor vandet skal have mulig for at strømme, der i de bebyggede områder friholdes til fælles friarealer. Tommerup Vest er i dag i overvejende grad præget af landbrugsarealer, men der er også eksisterende kvalitetsfulde grønne strukturer, såsom læhegn, diger og beplantede områder. Disse strukturer søges indarbejdet i den fremtidige struktur for området, således de også fortsat kan aflæses og danne afsæt for udviklingen af ny natur og rekreative kvaliteter. Centralt i området mellem de tre adskilte boligområder udlægges et grønt naturområde, som skaber nærrekreative muligheder og kvaliteter. Det grønne område vil blive et fælles grønt samlingspunkt, som binder de tre bebyggede områder med nord og syd, den eksisterende by mod øst og børnehaven mod vest sammen. I det centralt placerede grønne område, hvor der er god plads, vil der være mulighed for at etablere forskellige rum og aktiviteter, som imødekommer forskellige ønsker og behov. Det grønne område vil rumme regnvandsbassiner, som opsamler og forsinker regnvandet fra de nordligt bebyggede områder og bibringer med en rekreativ mulighed og kvalitet til det grønne område. Områdets lavninger som grøn struktur Eksisterende hegn og diger

6 INFRASTRUKTUR Skovstrupvej Skolevej Vestervangen

7 Igennem det centrale grønne område placeres en sti, som en rygrad igennem hele Tommerup Vest. Stien er rekreativ forbindelse igennem det grønne område, men er også samtidig den fysiske forbindelse for bløde trafikanter fra byen ud til børnehaven og på tværs af de bebyggede områder. Stien placeres i terræn, således den er så plan som mulig og dermed tilgængelig. Det etableres således flere tilkoblinger fra de bebyggede områder til den gennemgående stiforbindelse. Internt i de bebyggede områder vil der, i hvert fald på boligveje, ikke blive etableret separate stier, men i større grad lagt op til at bløde trafikanter færdes på vejene, som indrettes således dette er trafiksikkert. Den trafikale betjening af Tommerup Vest bygges op omkring et overordnet princip om separate vejadgange til de tre bebyggede områder, uden gennemkørende trafik imellem de tre områder og på tværs af det centrale grønne område. Tre separate vejadgange fordeler den fremtidige trafikale belastning jævnt på den eksisterende by, ligesom det medvirker til en bedre integrering af de fremtidige boligområder. Der er blevet gennemført en trafiktælling- og analyse for de tre vejadgange. Resultatet af analysen er en anbefaling om, at der etableres en adgang til hvert af de tre bebyggede områder. Beregningerne viser, at der ved løsningen med tre adgange ikke vil opstå afviklingsmæssige problemer i nogle af krydsene til det eksisterende vejnet eller i byens centrale kryds Sortebrovej/Skolevej. Det anbefales for alle vejadgange, at der etableres overkørsler, hvilket også vil være en tilstrækkelig løsning ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Det er ikke vurderet muligt, at koble alle boliger på en enkelt vejtilslutning, uden at det vil kræve en omfattende ændring af eksisterende veje dvs. omlægning af kryds og vejføring. Det vil heller ikke svare til ønsket om en etapevis og sandsynligvis længerevarende udbygning af Tommerup Vest, da vejadgangen ville skulle etableres allerede ved den første udbygning og svare til behovet for et fuldt Børnehaven udbygget boligområde med boliger. En samlet vejadgang ville ydermere betyde et brud med princippet om, at der ikke skal være gennemkørende trafik i området, og at det centrale grønne område ikke skal gennemskæres af en vej. Byrådet traf d. 29. juni 2016 principiel beslutning om ikke at fastholde en udlagt vejreservation til omfartsvej vest om Tommerup. Det indgik ligeledes i beslutningen, at der planlægges for en byudvikling i Tommerup Vest, hvor området fra byen og ud til børnehaven Overmarksgården ikke bliver gennemskåret af en omfartsvej. Skolen

8 BLÅ STRUKTUR

9 Det er et centralt princip for området, at der er fokus på håndtering af regnvand. Det sætter også sit tydelige præg på de øvrige strukturer i det fremtidige boligområde, som vil skulle tilpasse sig terrænet og vandet. Det vil være stærkt karaktergivende til det fremtidige boligområde, som vil få sin helt individuelle udformning som er tilpasset stedet. Det grundlæggende princip for den blå struktur er, at regnvandet i området ledes til regnvandsbassiner og videre herfra til Pindstofteafløbet, som har behov for, at der tilføres vand i tørre perioder. Pindstofteafløbet løber igennem den sydlige del af området og er i dag rørlagt, men der lægges op til en åbning af vandløbet, hvilket vil være en stor rekreativ kvalitet for de fremtidige boliger i det sydlige bebyggede område. udbygningen af Tommerup Vest her. Regnvandsbassinet placeres i det sydlige område indenfor det bebyggede område, mens de øvrige regnvandsbassiner for de nordlige områder indpasses i det centrale grønne område. I den vestligste del af det sydlige område vil der fremfor et stort regnvandsbassin være behov for flere mindre forsinkelsesløsninger. I de bebyggede områder er det som beskrevet ovenfor et princip, at der dannes en grøn struktur indeholdende de lavtliggende områder, hvor der er risiko for oversvømmelser eller som udgør en naturlig strømningsvej. Regnvandet fra de højere liggende strukturer, bebyggelse og infrastruktur, ledes via de grønne områder til regnvandsbassiner. I de grønne lavninger sker en naturlig forsinkelse af regnvandet, og der vil ved større regnskyl stå vand på overfladen og dermed være en synlighed på vandet og principperne bag områdets disponering. Der er blevet foretaget jordbundskortlægning i Tommerup Vest, som viser at der ikke er et væsentligt potentiale for nedsivning i området, men at der kan være begrænsede lokale muligheder. Nedsivning kan således ikke være et overordnet og bærende koncept, men kan evt. indgå som et begrænset supplement vise steder i området. Det overordnede princip med forsinkelse og udledning af regnvand er således hensigtsmæssig i forhold til de geotekniske forhold. Kortlægninge har derudover kvalificeret, at den principele placering af regnvandsbassiner er hensigtsmæssig i forhold til de geotekniske forhold. Inddelingen i de tre bebyggede områder er overordnet set i overensstemmelse med områdets inddeling i naturlige vandoplande. Det betyder, at udbygningen af det enkelte område ikke er afhængig af de løsninger, der laves i de andre områder. Der kan således, ligesom med infrastrukturen, ske en udbygning af de enkelte bebyggede områder uafhængigt af hinanden. Der etableres separate løsninger til håndtering af regnvandet for hvert af de tre bebyggede områder med separate udledninger til vandløbet. Det sydlige område ligger imidlertid nedstrøms, dvs. nærmest Pindstofteafløbet, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt at starte Pindstofteafløbet Tagvand Regnvandsbassin Vejvand

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Boligområde i Overmarken, Tommerup

Kommuneplantillæg nr Boligområde i Overmarken, Tommerup Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde i Overmarken, Tommerup Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af

Læs mere

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1005832 T: +45 2540 0382 E: tfj@moe.dk Projekt: Nyt boligområde Tommerup Vest Emne: Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling: Jimmy

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 er fremlagt fra den xx.xx 2017 til

Læs mere

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej Tværvej DEBATOPLÆG Kong Svends Vej Kirkevangen Ny lokalplan for Smørum Vest Invitation til borgermøde om planlægningen 1 Kom til borgermøde I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget for byområdet

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse) 2015-044736 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Områdefornyelse mellem Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup st. Interessentforum 21. marts 2017

Områdefornyelse mellem Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup st. Interessentforum 21. marts 2017 *Referatet af undersøgelser i præsentationen er ikke dækkende, der henvises derfor til bagvedliggende undersøgelsesrapporter. Oplysninger afspejler ikke en myndighedsbehandling eller myndighedsafgørelse.

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 9-4-105.

Læs mere

Helhedsplan for Højene Øst. Hjørrings nye bydel

Helhedsplan for Højene Øst. Hjørrings nye bydel Helhedsplan for Højene Øst Hjørrings nye bydel Indholdsfortegnelse En helt ny bydel Hvorfor byudvikle i Højene Øst? Området Helhedsplanen Scenarier Planen 3 4 4 6 8 9 2 En helt ny bydel Højene Øst er udviklet

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 9-4-105 endeligt

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer

Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer Boligudvikling og infrastruktur Emne Bemærkninger Plancher med tegninger fra borgermødet Blåt scenarie Fordele: Meget attraktivt;

Læs mere

Plangrundlag forud for lokalplanforslag til Morsbøl Søpark Dato: 22. marts 2018

Plangrundlag forud for lokalplanforslag til Morsbøl Søpark Dato: 22. marts 2018 Plangrundlag forud for lokalplanforslag til Morsbøl Søpark Dato: 22. marts 2018 Lokalplangrundlag Lokalplanmrådet er beliggende i den vestlige del af Grindsted syd for Grindsted Engsø. Området afgrænses

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 7-1-110 Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (2. forelæggelse) 2016-069294 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 7-1-110 endeligt

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Nyt boligområde i Smørumnedre

Nyt boligområde i Smørumnedre Boligområde med 59 parcelhusgrunde til bæredygtigt byggeri med adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Retningslinjerevision 2019 Klima

Retningslinjerevision 2019 Klima Retningslinjerevision 2019 Klima Indholdsfortegnelse Klima 3 Risiko for oversvømmelse og erosion 4 Sikring mod oversvømmelse og erosion 6 Afværgeforanstaltninger mod ekstremregn 8 Erosion og kystbeskyttelse

Læs mere

LOKALPLAN 355 OG TILLÆG NR. 17 TIL KOMMUNEPLAN

LOKALPLAN 355 OG TILLÆG NR. 17 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLAN 355 OG TILLÆG NR. 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 Fredericia Kommune og volumenstudie November 2017 LIFA PLAN Odense T: 6313 6800 Fredericia T: 7591 1200 Kolding T: 7552 0577 Vejle T: 7641 7100

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Disse forhold har utrolig stor betydning for livskvaliteten for en masse omkringboende mennesker hver dag.

Disse forhold har utrolig stor betydning for livskvaliteten for en masse omkringboende mennesker hver dag. 4.januar 2019 Bemærkninger til Hjørring Kommunes helhedsplan for Højene ny forbindelsesvej mellem Skagensvej og Ringvejen. Kære Arne Boelt Din forvaltning har udsendt en helhedsplan for udviklingen i Højene

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2017 til den xx.xx Helhedsplan for Guldbæk

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2017 til den xx.xx Helhedsplan for Guldbæk Offentlig høring Fra den xx.xx.2017 til den xx.xx.2017 Helhedsplan for Guldbæk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Helhedsplanens baggrund og formål... 3 1.1 Grundlaget for helhedsplanen... Fejl!

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den til den Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk

Offentlig høring. Fra den til den Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk Offentlig høring Fra den 29.03.2017 til den 23.06.2017 Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Helhedsplanens baggrund og formål... 3 1.1 Realisering af helhedsplanen...

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Projekt for afskærmning mod Ringvejen i forbindelse med plan for byudvikling i Højene, Hjørring.

Projekt for afskærmning mod Ringvejen i forbindelse med plan for byudvikling i Højene, Hjørring. Indkaldelse af idéer og forslag Hjørring Kommune Projekt for afskærmning mod Ringvejen i forbindelse med plan for byudvikling i Højene, Hjørring. Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag,

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Odder Kommune. Strukturplan for Saksild

Odder Kommune. Strukturplan for Saksild Odder Kommune Strukturplan for Saksild Marts 2007 Side i 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 1 2. FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 Byens overordnede struktur og udbygningsmuligheder... 3 2.2 Udbygningstakt... 4 2.3 Forudsætninger

Læs mere

Randers - Neder Hornbæk

Randers - Neder Hornbæk Randers - Neder Hornbæk Opsummering af høringssvar 5) Det foreslås at matr. 5e, Neder Hornbæk ændrer anvendelse til boligområde i kommuneplanen. (se kort) 18) Det foreslås at den vestlige del af matr.

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

04. Billum Billum By. Bevaringsværdige bygninger. Rammer

04. Billum Billum By. Bevaringsværdige bygninger. Rammer 04. Billum 04.01 Billum By Bevaringsværdige bygninger Rammer 04.01 Billum By Status Billum er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Billum ligger ca. 10 km vest for Varde

Læs mere

FORSLAG TIL PLACERING AF NYT PLEJECENTER/PLEJEBOLIGER

FORSLAG TIL PLACERING AF NYT PLEJECENTER/PLEJEBOLIGER FORSLAG TIL PLACERING AF NYT PLEJECENTER/PLEJEBOLIGER Nordbyen Nordlige Østerbro Cementen Sundby Nykøbing Syd-øst Nordbyen Placering: Nyt byområde, hvor et plejecenter let kan placeres ind i området uanset

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

SKOVPARCELLER I DREJENS

SKOVPARCELLER I DREJENS SAGSNR. 12.4591 1. udkast - d. 30. maj 2014 SKOVPARCELLER I DREJENS forslag TIL NY DISPONERING forslag til ny disponering med åben-lav boliger gældende planforhold arealopgørelse Nærværende projektmappe

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Dato: 22. dec. 2016 J.nr.: 201616016 Deres j.nr.: Side: 1 / 3 Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Læs mere

Samlet uddrag af trafikanalyser.

Samlet uddrag af trafikanalyser. Samlet uddrag af trafikanalyser. Den 17. maj 2017 tiltrådte Økonomiudvalget indstillingen om, at der for Galten-Skovby og Ry skulle udarbejdes trafikanalyser på projektniveau og for Hørning en trafikstrukturanalyse

Læs mere

NOTAT. Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger

NOTAT. Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger Bevaring af Tuen som naturområde De fleste indkomne henvendelser indeholder ønske om, at Tuen bevares

Læs mere

Tidsplan CENTRALE SPØRGSMÅL DET MENER BYRÅDET BYGGE BÆREDYGTIGT

Tidsplan CENTRALE SPØRGSMÅL DET MENER BYRÅDET BYGGE BÆREDYGTIGT Tidsplan DET MENER BYRÅDET Udbygningen af området skal ske i etaper og afstemmes med en udvikling af bymidten i øvrigt CENTRALE SPØRGSMÅL Hvordan kan området fungere som bydel, selv om det udbygges i etaper?

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Lindeparken, Ny Nørup

Lindeparken, Ny Nørup Parcelhusudstykning Lindeparken, Ny Nørup 7182 Bredsten Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Adr.: Grønnegade 6, 7100 Vejle - Tlf.: 75 72 33 33 - Mail. vejle@mailreal.dk - web: www.bent-hbnielsen.dk

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Udvikling af boligområde i Stjær

Udvikling af boligområde i Stjær Til Byrådet og Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune Høringssvar til lokalplan nr. 1120 - Boligområde ved Stjærvej i Stjær Hermed følger Grundejerforeningen Granatvængets høringssvar til nævnte

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

1. Udkast til helhedsplan for den østlige del af Ry. Skitse til disponering Skitse til aflastningsområde

1. Udkast til helhedsplan for den østlige del af Ry. Skitse til disponering Skitse til aflastningsområde 1. Udkast til helhedsplan for den østlige del af Ry Skitse til disponering Skitse til aflastningsområde Emner Infrastruktur Anvendelse Detailhandel Ejerforhold inden for området Gældende kommuneplanrammer

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Bjarne Holm Markussen, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. 11. november 2008.

Kommuneplantillæg 14 Ringe Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. 11. november 2008. Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe 11. november 2008 Gestelevvej Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen Oversigt over høringssvar til lokalplan 36 Boligområde ved Dyvelåsen Januar 2016 Jr. nr. 15/15668 Hørings ringssvar nr. Afsender: Navn og adresse 1. Dyvelåsen 20 2765 Smørum På vegne af 50 beboere i seniorbofællesskaberne

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

Foroffentlig høring for byudvikling i Saksild

Foroffentlig høring for byudvikling i Saksild Foroffentlig høring for byudvikling i Saksild Baggrund Byrådet vedtog i marts 2007 Strukturplan for Saksild. Strukturplanen blev udarbejdet for at sikre en langsigtet udbygning af Saksild. Der blev lagt

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Odsherred Kommune Center for Teknik og Miljø Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29 for Odsherred Kommune Omhandlende boligområde, centerområde og lavbundsareal i Fårevejle Kirkeby BAGGRUND FOR TILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKAL PLAN AUGUST 1988

LOKAL PLAN AUGUST 1988 LOKAL PLAN 15-016 AUGUST 1988 RED GØRELSE Lokalplanens område og baggrund Området Baggrund Lokalplanen omfatter et område Nordøst for Grindsted (øst for Kornelparken), som vist på ovenstående kort. Lokalplanen

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 Retningslinjekort for fortætning 3 Retningslinjer for fortætning 1.2.1 Fortætningsområderne afgrænses

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 18. Sti ved Kystbanen. Vedtagelsesdato: 16. maj Ikrafttrædelsesdato: 12. september Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 18. Sti ved Kystbanen. Vedtagelsesdato: 16. maj Ikrafttrædelsesdato: 12. september Teknik & Miljø Lokalplan nr. 18 Sti ved Kystbanen Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 16. maj 1979 Ikrafttrædelsesdato: 12. september 1979 Indledning Byrådets udvalg for planlægning og kommunikation vedtog på sit møde

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Sikavej GRØNT KLIMATILPASSET BOLIGOMRÅDE ATTRAKTIVE BYGGEGRUNDE I HEDENSTED

Sikavej GRØNT KLIMATILPASSET BOLIGOMRÅDE ATTRAKTIVE BYGGEGRUNDE I HEDENSTED Sikavej GRØNT KLIMATILPASSET BOLIGOMRÅDE ATTRAKTIVE BYGGEGRUNDE I HEDENSTED ATTRAKTIVE BYGGEGRUNDE Sikavej er et nyt attraktivt boligområde i Hedensted, bestående af i alt 11 byggegrunde. Alt regnvand,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Bilag 3 Notat om beslutninger i strukturplan

Bilag 3 Notat om beslutninger i strukturplan Fællesmøde TU og KMU 22. okt. 2012 Kvalitetsmanual Arnbjerg Ved økonomiudvalgets behandling 19. sept. 2012 af kvalitetsmanualen for Arnbjerg blev der udtrykt ønske om et overblik over, de beslutninger,

Læs mere