Program Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag"

Transkript

1 Program Generel vurdering af risiko Risici fra forskellige syndere Hvor møder vi dem Skimmelsvampe Viden på området i dag Hvor findes oplysninger Valg og brug af værnemidler og andre foranstaltninger

2 Avidenz er Viden fra A-Z og vi leverer bl.a. rådgivning indenfor: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdspladsvurdering ATEX og udvidet APV Kemi Ergonomisk gennemgang og rådgivning Ventilation og indeklima Nybyggeri og ombygning Gennemgang af både det administrative og materielle arbejdsmiljø Støj og akustik Eksternt miljø ADR

3 Hvorfor dette tema? Ved renovering og nedrivning af bygninger kan man blive udsat for kemiske stoffer og produkter, som er så sundhedsfarlige, at det er forbudt at bruge dem i dag. Disse stoffer og produkter kaldes i dag ofte fortidens syndere.

4 Fra BAR-BA Typiske syndere Asbest PCB Bly Tjære Forurenet jord Imprægneret træ

5 Generel vurdering Risiko = giftighed * eksponeringsforhold Giftighed: -hvilke skader, dosis/mængde Eksponeringsforhold: - egenskaber ved stoffet (eks. dampe, støv) - eksponeringsveje, koncentration, hvor store arealer -ydre omstændigheder, eks. temperatur

6 Optagelse kemi Kan optages via Indånding Huden Indtagelse/mavetarmkanal

7 Kemi og åndedræt Lungerne forsyner blodet med ilt og aftager kuldioxid. Det sker via en m 2 stor overflade Nogle stoffer optages let i blodet via åndedræt og lunger.

8 Kemi og hudkontakt. Huden er vores største organ. Huden virker som barriere mod, at fremmede stoffer kommer ind i kroppen. Opløsningsmidler + sæber virker affedtende på huden og kan give eksem. Nogle stoffer optages via huden Nogle stoffer kan give allergi Affedtet, revnet og sårfyldt hud udgør forringet barriere mod påvirkning af kemiske stoffer.

9 Indtagelse kan man det? Kemiske stoffer indtages Via mad, frugt og pastiller Via drikkevarer Cigaretter

10 Hvor findes information Bl.a. på (asbest, pcb, skimmelsvamp) (asbest, pcb, bly, SBI-anvisning 229: byggematerialer med asbest SBI anvisning (asbest, bly, PCB) Hvis man er medlem af Dansk asbestforening, er man pligtig til at følge deres vejledninger. Mht. PCB er simple kortvarige arbejder (under 1 dag), er undtaget.

11 Asbest Asbest er blevet brugt i stort omfang i byggeriet, til fx isolering, i loft og vægbeklædning og i tagplader. Blev anvendt ca Enkelte senere anvendelser. De steder, hvor der oftest findes asbestholdige materialer, er: Tagplader af bølgeeternit Tagplader af eternitskifer Teknisk isolering på varmerør, kedler, varmvandsbeholdere og ventilationsanlæg Fliseklæber til opsætning af fliser i køkken og badeværelser Indvendige loftplader Registrering af asbest Arbejdsgiveren skal registrere - asbestholdige materialer der er beskadiget - hvor der er anvendt asbest inden reparation, vedligeholdelse m.m.

12 Sundhedsfaren ved asbest Indånding af asbestfibre kan bl.a. give anledning til følgende sygdomme: Asbestose, som er en kronisk lungesygdom. Symptomerne er åndenød, som forværres ved anstrengelser. Sygdommen kan forværres, selv om udsættelsen for asbestfibre stoppes. Sygdommen viser sig typisk år efter udsættelsen for asbest. Lungekræft, som typisk optræder år efter udsættelse for asbest. Lungehindekræft, som typisk opstår år efter udsættelse for asbest. Fortykkelse af lungehinden(pleura plaqes). Sådanne fortykkelser kan også opstå af anden årsag og giver oftest ingen symptomer.

13 Asbest omfang af arbejdet 13. Ved arbejde, som kun medfører risiko for kortvarige og lave påvirkninger fra asbest, og hvor påvirkningen vurderes klart at ligge under grænseværdien for asbest i luften finder 26, stk. 2, 32 og 33 ikke anvendelse ved følgende arbejde: - Kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestmaterialer, der ikke er letsmuldrende. - Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestmateriale, uden at materialet ødelægges, og hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice. - Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som er i god stand. -Arbejde med overvågning og kontrol af luften samt indsamling af prøver for at fastslå, om et givet materiale indeholder asbest. 26 stk. 2 Anmeldelse til AT 32 Helbredsundersøgelser 33 Registrering af medarbejdere, der bliver udsat for asbest, gemmes i min. 40 år. Ikke uddannelseskrav - men krav om særlig instruktion ( 27) AT s bek. Om asbest

14 Uddannelse 27 Indvendig nedrivning - krav om særlig uddannelse/godkendt Oplæring/instruktion ved øvrige arbejder

15 PCB Meget udbredt i byggematerialer fra 1950 erne og indtil 1977, hvor det blev forbudt at anvende i byggematerialer. Indgik eks. i følgende materialer: - gummiagtige fuger omkring vinduer - samlinger mellem betonelementer - i dilatationsfuger - fuger i vådrum - forseglingslim i termoruder ( ) - maling anvendt på udsatte steder Mest anvendte fugetype, er polysulfidfuger (udendørs) Total forbudt at anvende i 1986.

16 PCB er en af de 12 internationalt mest uønskede miljøgifte. Er klassificeret som sandsynligt kræftfremkaldende Formodes ikke at medføre akut sygdom. Div. Langtidsskader, eks.: - Skader på huden - Skader på forplantningsevnen - Skader på lever m.m. - Skader på immunsystem - Skader på nervesystem

17 Facts om PCB PCB optages i kroppen gennem mund, hud og lunger. Ophobes i kroppen, udskilles kun langsomt. Man mener at største udsættelse er via kosten. En del snak om PCB i indeklimaet. Bygge og anlæg, nedbrydning, udskiftning af materialer hvor der forekommer PCB.

18 Affaldsbekendtgørelsen og PCB Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald 78. Ved følgende byggearbejder skal bygherren, inden arbejdet påbegyndes, foretage en screening af bygningen eller anlægget, eller berørte dele heraf ved renovering, for at afdække, om der kan være anvendt PCB-holdigt materiale i forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget: 1) Renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. 2) Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til Stk. 2. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét. Stk. 3. Screeningen, efter stk. 1, foretages ved at udfylde screeningsskemaet for PCB i bilag 11.

19 Bly Bly optræder i byggeriet i form af metallisk bly, og som blyforbindelser i andre materialer, eksempelvis i maling og plast. Anvendelsen af bly i Danmark blev helt forbudt i byggeriet 1. november Nogle af de mest betydende anvendelser af bly i nybyggeri var dog blevet forbudt tidligere. De bly-forurenede materialer skal udsorteres fra de affaldsfraktioner som efterfølgende skal genanvendes.

20 Bly Når man fjerner inddækninger og maling, er der risiko for at blive udsat for bly. Der er særlig risiko, hvis arbejdet er støvende eller der sker opvarmning. Bly optages i primært i kroppen ved, at man indånder dampe eller blyholdigt støv, og via mave-tarmkanal. Det ophobes i kroppen og giver symptomer som hovedpine, smerter i led og muskler, blodmangel og nedsat hukommelse. Bly kan også skade evnen til at få børn for både mænd og kvinder, og kan skade fostret under graviditeten. Måling af bly i blodet + luftmålinger Hvis medarbejdere jævnligt arbejder med materialer, der indeholder bly, er det et krav, de får indholdet af bly i blodet målt ved en blodprøve. Kravene ved arbejde med blyholdige materialer er beskrevet i At-vejledning C.0.8 om metallisk bly og blyforbindelser. Arbejder omfattet bl.a. Nedrivningsarbejde, navnlig afskrabning, afbrænding, opskæring ved hjælp af skærebrændere af materialer, der er dækket af blyholdig maling, samt nedrivning af anlæg (fx støberiovne).

21 Skimmelsvampe Nybyggeri: Byggefugt elle indespærring af byggefugt (eks. isolering, gipsplader, murværk, træværk) Gamle bygninger Vandskader, opstigende grundfugt, kuldebroer, manglende ventilation For vækst kræves vand/fugt! Muglugt kan være indikator.

22 Skimmelsvampe Kan eks. give symptomer som Irriterede øjne, næse og luftveje Hoste og trykken for brystet, specielt hos børn Hæshed Gentagen bihulebetændelse Åndedrætsbesvær Hovedpine Personer med astma og høfeber er særlig følsomme.

23 Husk Undgå at røre ved skimmelangrebne materialer med de bare hænder. Undgå at få svampesporer eller støv i øjnene og Undgå at indånde sporer og støv. Nogle svampe danner giftstoffer

24 Håndtering - generelt Benyt forsigtighedsprincippet og mindsker eksponeringen af medarbejdere så meget, som det er praktisk muligt. -Anvende arbejdsmetoder + redskaber der begrænser støvudvikling m.m. -Færrest muligt udsættes indkapsle/ afskærme området -Udsugning sluk bygningens ventilationsanlæg. -Højtryksspuling/rengøring generelt ikke tilladt -Evt. befugtning -Rengøring m. støvsuger -Særlig sortering og mærkning af affald

25 Værnemidler Skærm/briller Overtræksdragt Åndedrætsværn Handsker

26 Handsker Mikroorganismer Kemi-handske Lav kemisk betandighed Mekanisk påvirkning

27 Husk Ved handsker af stof eller læder sætter forureningen sig i handsken trænger evt. igennem = øget risiko

28 Åndedrætsværn Partikelfiltre P1, P2, P3 P3 tager giftigt støv, mikroorganismer og vira. P2 ok til asbest eller andet giftigt støv Gasfiltre eks. A Turboværn Luftforsynet åndedrætsværn Til skimmelvækst + PCB anbefales A2/P3 eller luftforsynet. PCB uden mekanisk bearbejdning P3

29 Partikelfiltre - engangs Willson finstøv/aerosolmaske 5321 Skumlæbe for god tilslutning 3M Filtrerende halvmaske 8835 Justerbare stropper, blød maskekant

30 Partikelfilteret kendetegnes ved bogstavkoden "P" og farvekoden hvid. Filterudskiftning foretages, når filteret beskadiges eller ved følelsen af øget åndingsmodstand. Brugstid max. 3 timer/dag.

31 Obs. åndedrætsværn Skæg og skægstubbe giver dårlig tilslutning til ansigtet. Der kan ikke anvendes engangs- + halv-masker. Hvis masken ikke slutter tæt = falsk tryghed.

32 Brug af værnemidler - Når du tager værnemidler på tænk på mindst mulig risici for bar hud/tøj. Dvs. dragt uden på handsker og evt. støvler. - Når du tager værnemidler af tænk på hvordan du gør det, så du ikke får hudkontakt med de brugte værnemidler.

33 Gyldne regler Kend risici Tænk over, hvor er risikoen for kontakt ved denne opgave Gode arbejdsrutiner, undgå kontakt Brug de rigtige værnemidler Undgå at sprede forureningen

34 Gyldne regler Ikke spise, ryge og drikke Opbevar ikke mad m.m. i området Vask altid hænder inden rygning og spisning Skift straks tøj, hvis det bliver forurenet Hudpleje Pas på dine kolleger/øvrige på pladsen/dine omgivelser

35 Hånddesinfektion? Forudsætningen er at dine hænder er synligt rene og tørre. I det øjeblik dine hænder er synligt snavsede, fugtige eller våde, har spritten ingen effekt. Flere er effektive over for mange mikroorganismer. Ved valg af hånddesinfektion bør vælges en alkoholbaseret med indhold af glycerin. Indgnides i 30 sekunder! Brug 2-5 ml. Anbefales også efter brug af handsker. Er med til at forebygge spredning af mikroorganismer.

36 Forurenet jord Det er ofte umuligt at vide, hvilke kemiske stoffer eller materialer der kan være på en forurenet grund, men nogle af de mest udbredte typer af forurening er: Olieforurening fra bilværksteder, olietanke, alle typer af industri Benzin fra tankstationer Chlorerede opløsningsmidler fra renserier, og metalaffedtning Hjerneskader, kræft og allergi Mange af stofferne er organiske opløsningsmidler, der kan give hjerneskader og fremkalde allergi eller kræft. Brug personlige værnemidler Når man arbejder med forurenet jord, er det normalt nødvendigt at bruge personlige værnemidler samt at indføre ekstra sikkerhedsforanstaltninger, så man undgår, at den forurenede jord bliver spredt. Se At-vejledning D.2.23 Arbejde i forurenet jord. Hvis I opdager forurening Under gravearbejde kan I opdage forurening, enten ved at medarbejderne ser eller lugter den eller ved at de får symptomer som kvalme, hovedpine eller svimmelhed. Hvis det sker, skal I standse arbejdet, så forureningen kan blive undersøgt.

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Vejledning om asbest i skibe

Vejledning om asbest i skibe Vejledning om asbest i skibe Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service Arbejdsmiljøhåndbog for Renhold og Service Indledning/forord 4 Systematik i arbejdsmiljøarbejdet 6 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 8 Forebyggelse og sikkerhedskultur 8 Anmeldelse af arbejdsskader

Læs mere

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Notat om helbredsrisiko og helbredsundersøgelser efter udsættelse for asbest blandt DSB-ansatte.

Notat om helbredsrisiko og helbredsundersøgelser efter udsættelse for asbest blandt DSB-ansatte. Marts 2007 Notat om helbredsrisiko og helbredsundersøgelser efter udsættelse for asbest blandt DSB-ansatte. Hovedkonklusioner På værksteder og enkelte andre steder indenfor DSB har der tidligere været

Læs mere

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet Guld, sølv og arbejdsmiljøet Denne pjece er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøet i guld- og sølvbranchen. Vi har udvalgt de mest omtalte emner og sat fokus på de hovedregler og principper, der gælder

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole Anlægsgartner Kirkegårde

Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole Anlægsgartner Kirkegårde Skovbrug Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Industriens branchearbejdsmiljøråd Maj 2001 Lektor Niels Tiedje Institut for Produktion og Ledelse, DTU Lektor Ole Broberg Institut

Læs mere

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering Gartneri og planteskole Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER2013

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER2013 PERSONLIGE EMIDLER2013 PERSONLIGE EMIDLER Læse mere her < Find hurtig hjælp til din branche. Tryk på din branche. Ejendomsfunktionær Fængsels- og vagtpersonale Rengøringspersonale Vaskeri Køkkenpersonale

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere