Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013"

Transkript

1 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele institutionen. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Hovedrapport - dagpleje

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top Bund Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats...12 Samarbejdet med dagplejeren Relationerne børnene imellem De fysiske rammer Frokostmåltidet Gæstedagplejen Fleksibilitet og valgmuligheder Kommunikation Indsatskort Bilag: Spørgsmål, der indgår i faktoranalyse

3 Introduktion til undersøgelsen Om brugertilfredshedsundersøgelsen på dagplejeområdet Favrskov Kommune gennemførte i maj 2013 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Hermed får Favrskov Kommune en tilbagemelding om, hvordan forældrene oplever kvaliteten i deres barns dagtilbud. Via et spørgeskema er forældrene blevet bedt om at tilkendegive deres mening om dagplejen eller daginstitutionen. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i et skema, som KL har udarbejdet til formålet. Herudover er der tilføjet yderligere spørgsmål, hvor det er fundet relevant. I 2010 gennemførte Favrskov Kommune ligeledes en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Det er dog ikke muligt at foretage sammenligninger på de fleste af spørgsmålene, idet der denne gang er taget udgangspunkt i KL s skabelon udarbejdet i 2012 og ikke det tidligere spørgeskema. Denne rapport giver et samlet billede af brugertilfredsheden på dagplejeområdet. Der er desuden udarbejdet en samlet rapport for daginstitutionsområdet. Herudover er der udarbejdet individuelle rapporter, der viser brugertilfredsheden med Favrskov Kommunes 19 dagplejegrupper. Anvendelse af KL s spørgeskema gør det muligt at sammenligne Favrskov Kommunes samlede resultat på dagtilbudsområdet med et landsgennemsnit (gælder ikke for de lokale spørgsmål). Der er ikke på nationalt plan udarbejdet særskilt gennemsnit for tilfredsheden med dagplejen. Der er således kun adgang til at sammenligne Favrskov Kommunes gennemsnit med et samlet nationalt gennemsnit for både dagpleje og daginstitutioner under ét. Denne sammenligning vises i en særskilt rapport. Undersøgelsen på dagplejeområdet omfatter forældrene til 861 børn. 65 % af forældrene har deltaget i brugertilfredshedsundersøgelsen, hvilket svarer til at 562 forældre med børn i dagpleje har besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten er lavere end ved sidste brugertilfredshedsundersøgelse, hvor svarprocenten var 74%. I forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen har forældrene, som ved sidste undersøgelse, modtaget et invitationsbrev med link til den elektroniske udgave af et spørgeskema og efter ca. 14 dage et rykkerbrev. Ud fra en statistisk tommelfingerregel om, at en svarprocent på 60% er tilstrækkelig til, at resultaterne er repræsentative for hele forældregruppen, vurderes svarprocenten som tilfredsstillende. Det at så stor en del af forældrene har valgt at deltage i undersøgelsen gør, at resultaterne kan bruges som et vigtigt arbejdsredskab i den videre udvikling af dagtilbudsområdet. Rapportens opbygning Indledningsvis gives en læsevejledning til rapportens grafer efterfulgt af en kort sammenfatning af brugertilfredshedsundersøgelsen på dagplejeområdet. Herefter gennemgås forældrenes tilfredshed ud fra de enkelte spørgsmål. Spørgeskemaet indeholdt ca. 60 spørgsmål. Gennemgangen er struktureret ud fra 8 overordnede temaer: Den pædagogiske indsats Samarbejdet med dagplejeren Relationerne børnene imellem De fysiske rammer Frokostmåltidet Gæstedagplejen Fleksibilitet og valgmuligheder Kommunikation Afslutningsvis indeholder rapporten et indsatskort, der giver et overblik over, hvad der har den største indvirkning på forældrenes tilfredshed. 3

4 Læsevejledning I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier på en skala, som går fra 1 til 5, hvor 1 er "meget utilfreds" (rød), og 5 er "meget tilfreds" (blå). Besvarelser med "ved ikke" indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 0% svaret "meget utilfreds", 1% har svaret "utilfreds", 3% har svaret "hverken eller", 34% har svaret "tilfreds" og 62%. har svaret "meget tilfreds". Hvis procentantallet er under 3, vil det i de fleste tilfælde ikke blive vist af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimalerne er afrundet. Antal svar Gennemsnit Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 560 4,56 0% 25% 50% 75% 100% 560 personer har svaret på spørgsmålet. Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent Gennemsnitsscoren på det enkelte spørgsmål 4

5 5

6 Sammenfatning Figur 1: Samlet tilfredshed med dagplejen Samlet tilfredshed Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at 96% af forældrene (536) i Favrskov Kommunes dagpleje samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagpleje (se figur 1). Der er således sket en stigning på 4 procentpoint i tilfredsheden siden brugertilfredshedsundersøgelsen i 2010, hvor den samlede tilfredshed lå på 92%. 3% 1% Top 5 I figuren på side 7 ses de fem spørgsmål, hvor forældrene giver udtryk for den højeste tilfredshed. Det drejer sig om spørgsmål om dagplejerens måde at modtage/sige farvel til forældre og barn ved aflevering og afhentning, dagplejerens omsorg for barnet og barnets tryghed og herudover spørgsmål om rengøringsstandarden. Det er således primært spørgsmål, som drejer sig om kerneydelsen. 96% Meget tilfreds eller tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds eller meget utilfreds 6

7 Figur 2: Top 5 Nedenfor fremgår de fem Nedenfor spørgsmål fremgår vedr. tilfredshed, de fem spørgsmål som er vurderet vedr. tilfredshed højest som er vurderet højest. Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnit - + Dagplejerens måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 561 4,70 4,11 Dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 561 4,70 4,28 Rengøringsstandarden 555 4,70 3,81 Dagplejerens modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 560 4,69 4,13 Dagplejerens omsorg for dit barn 561 4,67 4,17 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsni Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 7

8 Sammenfatning Bund 5 De fem spørgsmål, hvor forældrene giver udtryk for lavest tilfredshed, er spørgsmålene om informationsniveauet fra forældrebestyrelsen, information om de forskellige pasningsmuligheder, muligheden for at vælge mellem forskellige pasningsformer, ventetiden på 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i kommunen samt muligheden for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere (se figur 3). Spørgsmålene med lavest tilfredshed er kendetegnet ved, at de ikke relaterer sig direkte til den pædagogiske indsats. Indsatskort I forbindelse med afrapporteringen er der udarbejdet en analyse af, hvad der har den største effekt på forældrenes samlede tilfredshed. Dagplejeren og den pædagogiske indsats er den faktor, der har størst betydning for den samlede tilfredshed, og den gennemsnitlige tilfredshed er samtidig relativt høj. Et fortsat fokus på den pædagogiske indsats vil kunne medvirke til at fastholde, og muligvis øge, den høje samlede tilfredshed. 8

9 Figur 3: Bund 5 Nedenfor fremgår de fem spørgsmål vedr. tilfredshed, som er vurderet lavest Nedenfor fremgår de fem spørgsmål vedr. tilfredshed som er vurderet lavest. Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnit - Informationsniveauet fra forældrebestyrelsen 365 3,38 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 540 3, , , ,11 3,29 3,49 3,13 3,22 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft landsgennem Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 9

10 Samlet tilfredshed Samlet tilfredshed Som nævnt tidligere viser brugertilfredshedsundersøgelsen, at der blandt forældre til børn i dagpleje er en stor tilfredshed med dagplejerne i Favrskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at 96% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse. Det svarer til, at 536 forældre samlet set giver en positiv tilkendegivelse i forhold til dagplejen. Som en forælder skriver i kommentarerne: kæmpe ros til vores nuværende dagplejer. 1% af forældrene eller 8 forældre er samlet set utilfredse eller meget utilfredse med deres barns dagpleje. I resten af dagplejegrupperne 8 - ligger den gennemsnitlige tilfredshed mellem 4,5 og 4, hvilket svarer til en placering bedre end tilfreds. Ingen dagplejegrupper har en tilfredshed under 4, dvs. lidt under værdien tilfreds. Det samlede gennemsnit på spørgsmålet er 4,56 i Favrskov Kommune ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. Sammenlignet med brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2010 er der sket en stigning i tilfredsheden fra 92% til 96%, hvilket svarer til stigning på 4 procentpoint. Samlet tilfredshed på tværs af dagplejegrupperne I figur 4 ses den samlede tilfredshed fordelt på tværs af de 19 dagplejegrupper. Som det ses af tabellen i figuren svarer værdien 5 til meget tilfreds, mens værdien 1 svarer til meget utilfreds. Figuren viser, at i størstedelen af dagplejegrupperne 11 - ligger den gennemsnitlige tilfredshed over 4,5, hvilket er et udtryk for en tilfredshed, der ligger mellem meget tilfreds og tilfreds. 10

11 Figur 4: Samlet tilfredshed på tværs af dagplejegrupperne Antal dagplejegrupper Meget tilfreds 5 Tilfreds 4 Hverken tilfreds eller utilfreds 3 Utilfreds 2 Meget utilfreds ,8 4,7 4,6 4,5 4,4 1 Gnst. 58% 42% 11 dagplejegrupper har et gennemsnit over 4,5 8 dagplejegrupper har et gennemsnit mellem 4,5 og 4,0 11

12 Den pædagogiske indsats I brugertilfredshedsundersøgelsen er der stillet spørgsmål omkring tilfredsheden med den pædagogiske indsats. Det drejer sig bl.a. om aktiviteterne i dagligdagen, den tid, dagplejeren har til det enkelte barn, dagplejerens pædagogiske indsats i forhold til barnet, dagplejerens faglige niveau og dagplejerens omsorg for barnet. Ved spørgsmålene i denne kategori ligger tilfredsheden dvs., at forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse - på 85% eller derover. Dog med undtagelse af spørgsmålet omkring hvor tilfredse forældrene er med dagplejerens indsats for at fortælle, hvordan man som forældre kan støtte op omkring barnets sproglige udvikling: Her ligger tilfredsheden på 65 %, og 28% af forældrene har her svaret ved ikke 1. De spørgsmål, der scorer den højeste tilfredshed i kategorien, drejer sig om dagplejerens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad samt spørgsmålet om dagplejerens omsorg overfor barnet: Her svarer ca. 95% (ca. 530 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens ca. 1% (5-8 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse. De to spørgsmål, der scorer den næstlaveste tilfredshed i denne kategori, er spørgsmålene omkring dagplejerens pædagogiske indsats i forhold til barnet og spørgsmålet om aktiviteter uden for dagtilbuddet. Ved spørgsmålet omkring dagplejerens pædagogiske indsats er 87% (473 forældre) tilfredse eller meget tilfredse, mens 1% (9 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse, og ved spørgsmålet omkring aktiviteter er 85% (456 forældre) tilfredse eller meget tilfredse, mens 5% (26 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse. På spørgsmålet omkring den tid, som dagplejeren har til det enkelte barn, svarer 91% (509 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens 2% (10 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse. Procentsatserne på de resterende spørgsmål omkring tilfredsheden med den pædagogiske indsats kan ses i de efterfølgende figurer. 1 Ved spørgsmålet Hvor tilfreds er du med dagplejerens indsats for at fortælle dig om, hvordan du bedst støtter op om dit barns sproglige udvikling er der svaret ved ikke i højere grad end ellers. En forklaring på dette kan være, at dialogen primært sker i forhold til forældre med sprogsvage børn og i mndre grad i forhold til børn med et alderssvarende sprog. 12

13 Figur 5: Tilfredshed med den pædagogiske indsats (1) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + Aktiviteterne i dagligdagen 560 4,41 4,03 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 541 4,21 3,72 Den tid, dagplejeren har til dit barn 559 4,42 3,29 Dagplejerens pædagogiske indsats i forhold til dit barn 547 4,37 3,92 Dagplejerens engagement i hverdagen 559 4,59 4,03 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 13

14 Figur 6: Tilfredshed med den pædagogiske indsats (2) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + Dagplejerens faglige niveau 552 4,41 3,96 Dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 561 4,70 4,28 Dagplejerens indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 558 4,47 3,92 Dagplejerens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 550 4,51 4,10 Dagplejerens indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 551 4,45 4,03 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsni Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 14

15 Figur 7: Tilfredshed med den pædagogiske indsats (3) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - Dagplejerens indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 535 4,44 4,04 Dagplejerens omsorg for dit barn 561 4,67 4,17 Dagplejerens indsats for at fortælle dig om, hvordan du som forælder kan støtte op om dit barns sproglige udvikling 499 3,93 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennems Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 15

16 Samarbejdet med dagplejeren Der er i brugertilfredshedsundersøgelsen stillet spørgsmål omkring tilfredshed med samarbejdet med dagplejeren. Her stilles blandt andet spørgsmål til dialogen mellem forældre og dagplejer, opstarten samt spørgsmål om aflevering og afhentning ved dagplejer. Alle spørgsmålene har en tilfredshed på 90% eller derover. Det spørgsmål, der scorer den højeste tilfredshed både i denne kategori og i brugertilfredshedsundersøgelsen som helhed, er spørgsmålet om dagplejerens måde at sige farvel til forælder og barn ved afhentning. Her svarer 97% (543 forældre), at de tilfredse eller meget tilfredse og 1% (3 forældre), at de er utilfredse eller meget utilfredse. Ved spørgsmålet omkring aflevering er tilfredsheden på 96%. På spørgsmålet omkring tilfredsheden med dialogen/ samarbejdet mellem dagplejer og forældre svarer 92% (520 forældre), at de tilfredse eller meget tilfredse, mens 3% (15 forældre) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med samarbejdet med dagplejeren. I forhold til spørgsmålet om dagplejerens lydhørhed overfor forældrenes synspunkter svarer 90% (498 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens 2% (14 forældre) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. 16

17 Figur 8: Tilfredshed med samarbejdet med dagplejeren Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og dagplejeren 562 4,53 4,05 Dagplejerens lydhørhed over for dine synspunkter 556 4,42 3,95 Dagplejerens modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 560 4,69 4,13 Dagplejerens måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 561 4,70 4,11 Dit barns opstart hos dagplejeren 562 4,57 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennems Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 17

18 Relationerne børnene imellem Spørgsmålene omkring relationerne børnene imellem omhandler bl.a. barnets forhold til de andre børn, og dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem børnene. På spørgsmålet om barnets forhold til de andre børn og spørgsmålet om dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem barnet og de øvrige børn svarer 95% (ca. 520 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse. På spørgsmålet om dagplejerens indsats for at begrænse drillerier mellem børnene er tilfredsheden en smule lavere: Her svarer ca. 93% af forældrene, at de er tilfredse eller meget tilfredse. 18

19 Figur 9: Tilfredshed med relationerne børnene imellem Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + Dit barns forhold til de andre børn 554 4,47 4,25 Dagplejerens indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 496 4,52 4,06 Dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 538 4,52 4,01 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsni Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 19

20 De fysiske rammer Der er i brugertilfredshedsundersøgelsen ligeledes spurgt ind til de fysiske rammer, det vil sige forældrenes holdning til de fysiske rammer indendørs, de udendørs faciliteter, rengøringsstandarden, åbningstiderne osv. På de andre spørgsmål omkring fysiske rammer indendørs, indeklimaet og de udendørs faciliteter ligger tilfredsheden mellem 89% og 94%, som det ses i figur 10. Der er i denne kategori størst tilfredshed med rengøringsstandarden, som 99% eller 547 forældre - svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med. Spørgsmålet om åbningstiderne er det, der scorer den laveste tilfredshed i kategorien: 83% (465 forældre) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens 6% (36 forældre) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med åbningstiderne. Af de 36 forældre, der er utilfredse med åbningstiderne ønsker 1/3 af forældrene at kunne aflevere tidligere: En nævner kl. 5.45, men det primære ønske er kl /3 af de forældre, der er utilfredse med åbningstiden ønsker en senere åbningstid i dagplejen: Tre forældre ønsker åbent til kl , men det primære ønske er til kl En forælder kommenterer: Åbningstiderne trænger til at blive tilpasset hos dagplejerne, så det kan lade sig gøre at have et fuldtidsjob og stadig nå at hente sit barn. 20

21 Figur 10: Tilfredshed med de fysiske rammer Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 562 4,36 3,79 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 559 4,45 4,01 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 556 4,51 3,70 Rengøringsstandarden 555 4,70 3,81 Åbningstiderne 561 4,17 4,06 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsni Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 21

22 Frokostmåltidet Der serveres et frokostmåltid ved alle dagplejere i Favrskov Kommune som en del af dagplejetilbuddet. 92% (470 forældre) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med frokostmåltidet. En forælder kommenterer: Mit udgangspunkt er, at jeg har 110 procent tillid til min dagplejer, og hun er fantastisk til at bage boller til børnene og generelt give dem en varieret kost. Der er 1% (7 forældre), som svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Der er ved dette spørgsmål 9% - eller 50 forældre - der svarer ved ikke, hvilket kan skyldes, at forældrene ikke oplever at have tilstrækkeligt kendskab til, hvad der serveres for deres børn til frokost. 22

23 Figur 11: Tilfredshed med frokostmåltidet Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet? 512 4,44 4,26 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 23

24 Gæstedagplejen Hvis den enkelte dagplejer er syg eller har ferie m.v. kommer børnene i gæstedagpleje. Forældrene har i denne kategori svaret på spørgsmål om den samlede tilfredshed med gæstedagplejen samt tilfredsheden med de forskellige gæstedagplejetilbud. På spørgsmålet om den samlede tilfredshed med gæstedagplejen svarer 61% (311 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse. 16% (80 forældre) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. 23% forældre svarer på dette spørgsmål hverken tilfreds eller utilfreds. I kommentarerne til spørgeskemaet giver mange forældre udtryk for utilfredshed med at sende deres børn til forskellige dagplejere. Som en forælder skriver: Vi synes, man skulle gå tilbage til, at hvert barn har sin egen gæstedagplejer. Det har vi tidligere prøvet med vores store børn, og det gav stor tryghed ved børnene, da de var ligeså trygge ved gæstedagplejen, som ved deres egen dagplejemor, fordi de var vant til at komme der. Vi kan ikke forstå, at børnene skal rundt til så mange forskellige dagplejere ved ferie/sygdom, kan ikke helt se at det er for barnets bedste. På spørgsmålene om de forskellige former for gæstedagpleje er tilfredsheden en del højere end ved tilfredsheden med, hvordan gæstedagplejen samlet set fungerer. (Disse spørgsmål er kun besvaret af forældre, der har anvendt de forskellige tilbud). Ved spørgsmålet om tilfredsheden med gæstedagpleje hos dagplejer med faste børn svarer 84% (364 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens 4% (18 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse. Når det drejer sig om tilfredsheden med gæstedagplejer uden faste børn er 78% (232 forældre) tilfredse eller meget tilfredse, mens 7% (21 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse. Ved spørgsmålet om gæstedagplejehuset i Hadsten er det de 64 forældre, der har benyttet tilbuddet, der har besvaret spørgsmålet. 83% af dem eller 53 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med gæstehuset. 6% - eller 4 forældre - svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. 24

25 Figur 12: Tilfredshed med gæstedagplejen Antal svar Gennemsnit Hvor tilfreds er du samlet set med den måde gæstedagplejen fungerer? 509 3,59 Hvor tilfreds er du med: Gæstedagplejer med faste børn 435 4,16 Gæstedagplejer uden faste børn 297 4,07 Gæstehuset i Hadsten 64 4,27 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 25

26 Fleksibilitet og valgmuligheder Derudover er der i brugertilfredshedsundersøgelsen spurgt ind til tilfredsheden med fleksibilitet og valgmuligheder. Her drejer spørgsmålene sig bl.a. om afstanden til dagplejen, mulighederne for at vælge mellem de forskellige pasningsformer, størrelsen på forældrebetalingen og ventetiden på ens 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere. Det eneste spørgsmål, der i denne kategori har en høj tilfredshed, er spørgsmålet om afstanden til dagplejen. Her svarer 87% (484 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse og 7% (40 forældre) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Der er ved de fleste spørgsmål i denne kategori en markant lavere tilfredshed end ved de andre kategorier. Ved spørgsmålene om mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere, muligheden for at vælge mellem de forskellige pasningsformer, information om de forskellige pasningsmuligheder, ventetiden på 1. prioriteten samt størrelsen af forældrebetaling for dagplejepladsen er der mellem 40%-50% af forældrene, der har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Der er ved disse spørgsmål et højt antal forældre, som har svaret hverken tilfreds/utilfreds. De præcise procentsatser for de enkelte spørgsmål kan aflæses i figur 13 og

27 Figur 13: Tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder (1) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + Afstanden til dagplejen 557 4,34 4,41 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 540 3, , ,30 3,29 3,22 3,49 Størrelsen af forældrebetaling for dagplejepladsen 554 3,43 3,18 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsni Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 27

28 Figur 14: Tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder (2) Hvor tilfreds er du med: Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune Antal svar 0% 25% 50% 75% 100% Gennemsnit 280 3,27 Landsgennemsnt 3, Forskel i.ft. landsgennemsnit Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 28

29 29

30 Kommunikation Der er i brugertilfredshedsundersøgelsen stillet lokale spørgsmål omkring forældrebestyrelse og forældreintra. Der er 78% - eller 439 forældre der svarer, at de har kendskab til, at Dagplejen Favrskov har en forældrebestyrelse. Af de 439 forældre svarer 42% af de er tilfredse eller meget tilfredse med informationsniveauet fra forældrebestyrelsen. 11 % svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Der er ved dette spørgsmål 48%, der tilkendegiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Når det drejer sig om kendskabet til forældreintra, svarer 90% - eller 504 forældre, at de ved, at Dagplejen Favrskov har et forældreintra. Heraf svarer 46%, at de er tilfredse eller meget tilfredse med informationsniveauet på forældreintra. 10 % svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Der er ved dette spørgsmål ligeledes et højt antal forældre - 44% - der svarer, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Figur 15: Tilfredshed med informationsniveauet fra forældrebestyrelsen og på forældreintra Hvor tilfreds er du med: Informationsniveauet fra forældrebestyrelsen Informationsniveauet på forældreintra Antal svar 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Gennemsnit 365 3, ,42 Svarfordelingen i procent Enkelte forældre skriver i kommentarerne, at de finder det uhensigtsmæssigt, at man skal logge på med NEMID, da dette ikke er muligt fra fx iphones/ipads. En foreslår, at der bliver lavet en app til dagplejeintra, således intra bliver lettere at tjekke. 30

31 Indsatskort For at undersøge hvad, der har den største betydning for forældrenes samlede tilfredshed, er der foretaget en analyse af alle spørgsmålene i brugertilfredshedsundersøgelsen. I den sammenhæng er der fundet otte faktorer, der påvirker den samlede tilfredshed. Disse otte faktorer er fundet statistisk, og hver faktor er sammensat af en række spørgsmål, der tilsammen er et udtryk for en underliggende dimension i spørgeskemaet. Faktoren Dagplejeren og den pædagogiske indsats er eksempelvis sammensat af en række spørgsmål omkring dagplejeren og deres pædagogiske arbejde, og i faktoren kontakten med forældrene indgår nogle spørgsmål om bl.a. dagplejerens lydhørhed overfor forældrenes synspunkter og dagplejerens måde at sige farvel på ved aflevering og afhentning. Dermed er der ikke fuldstændig sammenfald med spørgeskemaets temaer. Der er foretaget en beregning af den gennemsnitlige tilfredshed på de enkelte faktorer og på, hvor høj en forklaringsgrad de har i forhold til den samlede tilfredshed. Jo større forklaringsgrad, jo højere effekt vil det have på den samlede tilfredshed, hvis faktorens gennemsnitlige tilfredshed stiger. Hvis man ønsker at øge den samlede tilfredshed, er der med andre ord nogle områder, hvor en indsats vil have større effekt end andre. I figur 16 skitseres hvilke faktorer, der har betydning for, om forældrene samlet set har en høj tilfredshed. Figuren har to akser; tilfredshed og effekten på den samlede tilfredshed. Tilfredshedsaksen viser den gennemsnitlige tilfredshed på den enkelte faktor, mens den anden akse viser, i hvor høj grad tilfredsheden på den enkelte faktor påvirker den samlede tilfredshed. Indsatskortet gør det dermed muligt at danne sig et overblik over, hvor der med fordel kan sættes ind for at øge tilfredsheden, ligesom styrker og svagheder bliver identificeret. I bilaget fremgår de spørgsmål, der indgår i de anvendte faktorer i indsatskortet. Figur 16 viser, at faktoren Dagplejeren og den pædagogiske indsats har den største forklaringsgrad i forhold til den samlede tilfredshed, og den har samtidig en forholdsvis høj tilfredshed i forhold til de andre faktorer. Den pædagogiske indsats er dermed en af dagplejens primære styrker, og en medvirkende forklaring på, hvorfor den samlede tilfredshed med dagplejen er så høj. Et fortsat fokus på at opretholde den store tilfredshed med den pædagogiske indsats, vil kunne medvirke til at fastholde og muligvis øge den høje samlede tilfredshed. Faktorerne Kontakten med forældrene har også en vis forklaringskraft i forhold til den samlede tilfredshed, og ligeledes en relativ høj tilfredshed sammenlignet med de andre faktorer. En indsats på området vil ligeledes forventes at kunne påvirke den samlede tilfredshed positivt eller fastholde det nuværende høje samlede tilfredshedsniveau. De resterende faktorer har en forholdsvis lille effekt på den samlede tilfredshed, og derfor vil en indsats på de områder forventes at have en noget lavere effekt på den samlede tilfredshed. Se uddybende læsevejledning efterfølgende. 31

32 Indsatskort - Læsevejledning Figuren til venstre til venstre er er illustration en illustration af indsatskortet af indsatskortet på næste side. på næste Indsatskort side. bruges Indsatskort til identificere bruges til de at områder, identificere de hvor områder, kommunen hvor har kommunen styrker og udfordringer. har styrker Kortet og udfordringer. giver inputs til, Kortet hvilke giver områder inputs kommunen til, hvilke kan vælge områder at fokusere kommunen kan på vælge i det videre at fokusere arbejde med på i kvalitetsudvikling det videre arbejde ud fra med brugernes kvalitetsudvikling oplevelse. ud fra brugernes oplevelse. Effekten på tilfredshed Figuren har to dimensioner: Tilfredshed og effekt på den samlede tilfredshed. Tilfredshed udtrykker den målte Figuren har to dimensioner: Tilfredshed og effekt på den samlede tilfredshed. Tilfredshed udtrykker den tilfredshed på spørgsmålene eller gruppen af spørgsmål. Effekt på den samlede tilfredshed viser, på baggrund af statistik, målte hvilken tilfredshed effekt på det spørgsmålene pågældende spørgsmål eller gruppen eller gruppen af spørgsmål. af spørgsmål Effekt har på på brugernes den samlede samlede tilfredshed tilfredshed. viser, på baggrund af statistik, hvilken effekt det pågældende spørgsmål eller gruppen af spørgsmål har på brugernes Tolkning samlede af indsatskortet: tilfredshed. 1. Udfordringer: Stor effekt på den samlede tilfredshed samtidig med lavere tilfredshed. En forbedring af forhold i dette Tolkning område af vil indsatskortet: have en relativ stor effekt på brugernes samlede tilfredshed. 2. Styrker, fastholde: Stor effekt på den samlede tilfredshed samtidig med højere tilfredshed. Områder der har stor effekt på brugernes tilfredshed, som brugerne samtidig er relativt tilfredse med. 1. Udfordringer: Stor effekt på den samlede tilfredshed samtidig med lavere tilfredshed. En forbedring af 3. Forbedring muligt. Lav effekt på den samlede tilfredshed samtidig med lavere tilfredshed. forhold i dette område vil have en relativ stor effekt på brugernes samlede tilfredshed. 4. Muligheder. Lav effekt på den samlede tilfredshed samtidig med højere tilfredshed. Det 2. er vigtigt Styrker, at bemærke, fastholde: at Stor indsatskort effekt ikke på den kan stå samlede alene, men tilfredshed bør ses i sammenhæng samtidig med med højere andre tilfredshed. Områder der kvalitetsindikatorer har stor effekt samt på kommunens brugernes målsætninger tilfredshed, og som de ressourcer, brugerne der samtidig er forbundet er relativt med kvalitetsudvikling tilfredse med. på de enkelte områder. 3. Forbedring muligt. Lav effekt på den samlede tilfredshed samtidig med lavere tilfredshed. 4. Muligheder. Lav effekt på den samlede tilfredshed samtidig med højere tilfredshed. Det er vigtigt at bemærke, at indsatskort ikke kan stå alene, men bør ses i sammenhæng med andre kvalitetsindikatorer samt kommunens målsætninger og de ressourcer, der er forbundet med kvalitetsudvikling på de enkelte områder. 32

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 13:17:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 13:17:00

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere