Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013"

Transkript

1 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele institutionen. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Hovedrapport - dagpleje

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top Bund Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats...12 Samarbejdet med dagplejeren Relationerne børnene imellem De fysiske rammer Frokostmåltidet Gæstedagplejen Fleksibilitet og valgmuligheder Kommunikation Indsatskort Bilag: Spørgsmål, der indgår i faktoranalyse

3 Introduktion til undersøgelsen Om brugertilfredshedsundersøgelsen på dagplejeområdet Favrskov Kommune gennemførte i maj 2013 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Hermed får Favrskov Kommune en tilbagemelding om, hvordan forældrene oplever kvaliteten i deres barns dagtilbud. Via et spørgeskema er forældrene blevet bedt om at tilkendegive deres mening om dagplejen eller daginstitutionen. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i et skema, som KL har udarbejdet til formålet. Herudover er der tilføjet yderligere spørgsmål, hvor det er fundet relevant. I 2010 gennemførte Favrskov Kommune ligeledes en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Det er dog ikke muligt at foretage sammenligninger på de fleste af spørgsmålene, idet der denne gang er taget udgangspunkt i KL s skabelon udarbejdet i 2012 og ikke det tidligere spørgeskema. Denne rapport giver et samlet billede af brugertilfredsheden på dagplejeområdet. Der er desuden udarbejdet en samlet rapport for daginstitutionsområdet. Herudover er der udarbejdet individuelle rapporter, der viser brugertilfredsheden med Favrskov Kommunes 19 dagplejegrupper. Anvendelse af KL s spørgeskema gør det muligt at sammenligne Favrskov Kommunes samlede resultat på dagtilbudsområdet med et landsgennemsnit (gælder ikke for de lokale spørgsmål). Der er ikke på nationalt plan udarbejdet særskilt gennemsnit for tilfredsheden med dagplejen. Der er således kun adgang til at sammenligne Favrskov Kommunes gennemsnit med et samlet nationalt gennemsnit for både dagpleje og daginstitutioner under ét. Denne sammenligning vises i en særskilt rapport. Undersøgelsen på dagplejeområdet omfatter forældrene til 861 børn. 65 % af forældrene har deltaget i brugertilfredshedsundersøgelsen, hvilket svarer til at 562 forældre med børn i dagpleje har besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten er lavere end ved sidste brugertilfredshedsundersøgelse, hvor svarprocenten var 74%. I forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen har forældrene, som ved sidste undersøgelse, modtaget et invitationsbrev med link til den elektroniske udgave af et spørgeskema og efter ca. 14 dage et rykkerbrev. Ud fra en statistisk tommelfingerregel om, at en svarprocent på 60% er tilstrækkelig til, at resultaterne er repræsentative for hele forældregruppen, vurderes svarprocenten som tilfredsstillende. Det at så stor en del af forældrene har valgt at deltage i undersøgelsen gør, at resultaterne kan bruges som et vigtigt arbejdsredskab i den videre udvikling af dagtilbudsområdet. Rapportens opbygning Indledningsvis gives en læsevejledning til rapportens grafer efterfulgt af en kort sammenfatning af brugertilfredshedsundersøgelsen på dagplejeområdet. Herefter gennemgås forældrenes tilfredshed ud fra de enkelte spørgsmål. Spørgeskemaet indeholdt ca. 60 spørgsmål. Gennemgangen er struktureret ud fra 8 overordnede temaer: Den pædagogiske indsats Samarbejdet med dagplejeren Relationerne børnene imellem De fysiske rammer Frokostmåltidet Gæstedagplejen Fleksibilitet og valgmuligheder Kommunikation Afslutningsvis indeholder rapporten et indsatskort, der giver et overblik over, hvad der har den største indvirkning på forældrenes tilfredshed. 3

4 Læsevejledning I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier på en skala, som går fra 1 til 5, hvor 1 er "meget utilfreds" (rød), og 5 er "meget tilfreds" (blå). Besvarelser med "ved ikke" indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 0% svaret "meget utilfreds", 1% har svaret "utilfreds", 3% har svaret "hverken eller", 34% har svaret "tilfreds" og 62%. har svaret "meget tilfreds". Hvis procentantallet er under 3, vil det i de fleste tilfælde ikke blive vist af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimalerne er afrundet. Antal svar Gennemsnit Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 560 4,56 0% 25% 50% 75% 100% 560 personer har svaret på spørgsmålet. Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent Gennemsnitsscoren på det enkelte spørgsmål 4

5 5

6 Sammenfatning Figur 1: Samlet tilfredshed med dagplejen Samlet tilfredshed Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at 96% af forældrene (536) i Favrskov Kommunes dagpleje samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagpleje (se figur 1). Der er således sket en stigning på 4 procentpoint i tilfredsheden siden brugertilfredshedsundersøgelsen i 2010, hvor den samlede tilfredshed lå på 92%. 3% 1% Top 5 I figuren på side 7 ses de fem spørgsmål, hvor forældrene giver udtryk for den højeste tilfredshed. Det drejer sig om spørgsmål om dagplejerens måde at modtage/sige farvel til forældre og barn ved aflevering og afhentning, dagplejerens omsorg for barnet og barnets tryghed og herudover spørgsmål om rengøringsstandarden. Det er således primært spørgsmål, som drejer sig om kerneydelsen. 96% Meget tilfreds eller tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds eller meget utilfreds 6

7 Figur 2: Top 5 Nedenfor fremgår de fem Nedenfor spørgsmål fremgår vedr. tilfredshed, de fem spørgsmål som er vurderet vedr. tilfredshed højest som er vurderet højest. Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnit - + Dagplejerens måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 561 4,70 4,11 Dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 561 4,70 4,28 Rengøringsstandarden 555 4,70 3,81 Dagplejerens modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 560 4,69 4,13 Dagplejerens omsorg for dit barn 561 4,67 4,17 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsni Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 7

8 Sammenfatning Bund 5 De fem spørgsmål, hvor forældrene giver udtryk for lavest tilfredshed, er spørgsmålene om informationsniveauet fra forældrebestyrelsen, information om de forskellige pasningsmuligheder, muligheden for at vælge mellem forskellige pasningsformer, ventetiden på 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i kommunen samt muligheden for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere (se figur 3). Spørgsmålene med lavest tilfredshed er kendetegnet ved, at de ikke relaterer sig direkte til den pædagogiske indsats. Indsatskort I forbindelse med afrapporteringen er der udarbejdet en analyse af, hvad der har den største effekt på forældrenes samlede tilfredshed. Dagplejeren og den pædagogiske indsats er den faktor, der har størst betydning for den samlede tilfredshed, og den gennemsnitlige tilfredshed er samtidig relativt høj. Et fortsat fokus på den pædagogiske indsats vil kunne medvirke til at fastholde, og muligvis øge, den høje samlede tilfredshed. 8

9 Figur 3: Bund 5 Nedenfor fremgår de fem spørgsmål vedr. tilfredshed, som er vurderet lavest Nedenfor fremgår de fem spørgsmål vedr. tilfredshed som er vurderet lavest. Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnit - Informationsniveauet fra forældrebestyrelsen 365 3,38 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 540 3, , , ,11 3,29 3,49 3,13 3,22 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft landsgennem Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 9

10 Samlet tilfredshed Samlet tilfredshed Som nævnt tidligere viser brugertilfredshedsundersøgelsen, at der blandt forældre til børn i dagpleje er en stor tilfredshed med dagplejerne i Favrskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at 96% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse. Det svarer til, at 536 forældre samlet set giver en positiv tilkendegivelse i forhold til dagplejen. Som en forælder skriver i kommentarerne: kæmpe ros til vores nuværende dagplejer. 1% af forældrene eller 8 forældre er samlet set utilfredse eller meget utilfredse med deres barns dagpleje. I resten af dagplejegrupperne 8 - ligger den gennemsnitlige tilfredshed mellem 4,5 og 4, hvilket svarer til en placering bedre end tilfreds. Ingen dagplejegrupper har en tilfredshed under 4, dvs. lidt under værdien tilfreds. Det samlede gennemsnit på spørgsmålet er 4,56 i Favrskov Kommune ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. Sammenlignet med brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2010 er der sket en stigning i tilfredsheden fra 92% til 96%, hvilket svarer til stigning på 4 procentpoint. Samlet tilfredshed på tværs af dagplejegrupperne I figur 4 ses den samlede tilfredshed fordelt på tværs af de 19 dagplejegrupper. Som det ses af tabellen i figuren svarer værdien 5 til meget tilfreds, mens værdien 1 svarer til meget utilfreds. Figuren viser, at i størstedelen af dagplejegrupperne 11 - ligger den gennemsnitlige tilfredshed over 4,5, hvilket er et udtryk for en tilfredshed, der ligger mellem meget tilfreds og tilfreds. 10

11 Figur 4: Samlet tilfredshed på tværs af dagplejegrupperne Antal dagplejegrupper Meget tilfreds 5 Tilfreds 4 Hverken tilfreds eller utilfreds 3 Utilfreds 2 Meget utilfreds ,8 4,7 4,6 4,5 4,4 1 Gnst. 58% 42% 11 dagplejegrupper har et gennemsnit over 4,5 8 dagplejegrupper har et gennemsnit mellem 4,5 og 4,0 11

12 Den pædagogiske indsats I brugertilfredshedsundersøgelsen er der stillet spørgsmål omkring tilfredsheden med den pædagogiske indsats. Det drejer sig bl.a. om aktiviteterne i dagligdagen, den tid, dagplejeren har til det enkelte barn, dagplejerens pædagogiske indsats i forhold til barnet, dagplejerens faglige niveau og dagplejerens omsorg for barnet. Ved spørgsmålene i denne kategori ligger tilfredsheden dvs., at forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse - på 85% eller derover. Dog med undtagelse af spørgsmålet omkring hvor tilfredse forældrene er med dagplejerens indsats for at fortælle, hvordan man som forældre kan støtte op omkring barnets sproglige udvikling: Her ligger tilfredsheden på 65 %, og 28% af forældrene har her svaret ved ikke 1. De spørgsmål, der scorer den højeste tilfredshed i kategorien, drejer sig om dagplejerens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad samt spørgsmålet om dagplejerens omsorg overfor barnet: Her svarer ca. 95% (ca. 530 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens ca. 1% (5-8 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse. De to spørgsmål, der scorer den næstlaveste tilfredshed i denne kategori, er spørgsmålene omkring dagplejerens pædagogiske indsats i forhold til barnet og spørgsmålet om aktiviteter uden for dagtilbuddet. Ved spørgsmålet omkring dagplejerens pædagogiske indsats er 87% (473 forældre) tilfredse eller meget tilfredse, mens 1% (9 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse, og ved spørgsmålet omkring aktiviteter er 85% (456 forældre) tilfredse eller meget tilfredse, mens 5% (26 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse. På spørgsmålet omkring den tid, som dagplejeren har til det enkelte barn, svarer 91% (509 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens 2% (10 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse. Procentsatserne på de resterende spørgsmål omkring tilfredsheden med den pædagogiske indsats kan ses i de efterfølgende figurer. 1 Ved spørgsmålet Hvor tilfreds er du med dagplejerens indsats for at fortælle dig om, hvordan du bedst støtter op om dit barns sproglige udvikling er der svaret ved ikke i højere grad end ellers. En forklaring på dette kan være, at dialogen primært sker i forhold til forældre med sprogsvage børn og i mndre grad i forhold til børn med et alderssvarende sprog. 12

13 Figur 5: Tilfredshed med den pædagogiske indsats (1) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + Aktiviteterne i dagligdagen 560 4,41 4,03 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 541 4,21 3,72 Den tid, dagplejeren har til dit barn 559 4,42 3,29 Dagplejerens pædagogiske indsats i forhold til dit barn 547 4,37 3,92 Dagplejerens engagement i hverdagen 559 4,59 4,03 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 13

14 Figur 6: Tilfredshed med den pædagogiske indsats (2) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + Dagplejerens faglige niveau 552 4,41 3,96 Dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 561 4,70 4,28 Dagplejerens indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 558 4,47 3,92 Dagplejerens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 550 4,51 4,10 Dagplejerens indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 551 4,45 4,03 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsni Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 14

15 Figur 7: Tilfredshed med den pædagogiske indsats (3) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - Dagplejerens indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 535 4,44 4,04 Dagplejerens omsorg for dit barn 561 4,67 4,17 Dagplejerens indsats for at fortælle dig om, hvordan du som forælder kan støtte op om dit barns sproglige udvikling 499 3,93 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennems Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 15

16 Samarbejdet med dagplejeren Der er i brugertilfredshedsundersøgelsen stillet spørgsmål omkring tilfredshed med samarbejdet med dagplejeren. Her stilles blandt andet spørgsmål til dialogen mellem forældre og dagplejer, opstarten samt spørgsmål om aflevering og afhentning ved dagplejer. Alle spørgsmålene har en tilfredshed på 90% eller derover. Det spørgsmål, der scorer den højeste tilfredshed både i denne kategori og i brugertilfredshedsundersøgelsen som helhed, er spørgsmålet om dagplejerens måde at sige farvel til forælder og barn ved afhentning. Her svarer 97% (543 forældre), at de tilfredse eller meget tilfredse og 1% (3 forældre), at de er utilfredse eller meget utilfredse. Ved spørgsmålet omkring aflevering er tilfredsheden på 96%. På spørgsmålet omkring tilfredsheden med dialogen/ samarbejdet mellem dagplejer og forældre svarer 92% (520 forældre), at de tilfredse eller meget tilfredse, mens 3% (15 forældre) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med samarbejdet med dagplejeren. I forhold til spørgsmålet om dagplejerens lydhørhed overfor forældrenes synspunkter svarer 90% (498 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens 2% (14 forældre) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. 16

17 Figur 8: Tilfredshed med samarbejdet med dagplejeren Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og dagplejeren 562 4,53 4,05 Dagplejerens lydhørhed over for dine synspunkter 556 4,42 3,95 Dagplejerens modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 560 4,69 4,13 Dagplejerens måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 561 4,70 4,11 Dit barns opstart hos dagplejeren 562 4,57 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennems Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 17

18 Relationerne børnene imellem Spørgsmålene omkring relationerne børnene imellem omhandler bl.a. barnets forhold til de andre børn, og dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem børnene. På spørgsmålet om barnets forhold til de andre børn og spørgsmålet om dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem barnet og de øvrige børn svarer 95% (ca. 520 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse. På spørgsmålet om dagplejerens indsats for at begrænse drillerier mellem børnene er tilfredsheden en smule lavere: Her svarer ca. 93% af forældrene, at de er tilfredse eller meget tilfredse. 18

19 Figur 9: Tilfredshed med relationerne børnene imellem Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + Dit barns forhold til de andre børn 554 4,47 4,25 Dagplejerens indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 496 4,52 4,06 Dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 538 4,52 4,01 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsni Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 19

20 De fysiske rammer Der er i brugertilfredshedsundersøgelsen ligeledes spurgt ind til de fysiske rammer, det vil sige forældrenes holdning til de fysiske rammer indendørs, de udendørs faciliteter, rengøringsstandarden, åbningstiderne osv. På de andre spørgsmål omkring fysiske rammer indendørs, indeklimaet og de udendørs faciliteter ligger tilfredsheden mellem 89% og 94%, som det ses i figur 10. Der er i denne kategori størst tilfredshed med rengøringsstandarden, som 99% eller 547 forældre - svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med. Spørgsmålet om åbningstiderne er det, der scorer den laveste tilfredshed i kategorien: 83% (465 forældre) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens 6% (36 forældre) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med åbningstiderne. Af de 36 forældre, der er utilfredse med åbningstiderne ønsker 1/3 af forældrene at kunne aflevere tidligere: En nævner kl. 5.45, men det primære ønske er kl /3 af de forældre, der er utilfredse med åbningstiden ønsker en senere åbningstid i dagplejen: Tre forældre ønsker åbent til kl , men det primære ønske er til kl En forælder kommenterer: Åbningstiderne trænger til at blive tilpasset hos dagplejerne, så det kan lade sig gøre at have et fuldtidsjob og stadig nå at hente sit barn. 20

21 Figur 10: Tilfredshed med de fysiske rammer Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 562 4,36 3,79 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 559 4,45 4,01 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 556 4,51 3,70 Rengøringsstandarden 555 4,70 3,81 Åbningstiderne 561 4,17 4,06 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsni Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 21

22 Frokostmåltidet Der serveres et frokostmåltid ved alle dagplejere i Favrskov Kommune som en del af dagplejetilbuddet. 92% (470 forældre) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med frokostmåltidet. En forælder kommenterer: Mit udgangspunkt er, at jeg har 110 procent tillid til min dagplejer, og hun er fantastisk til at bage boller til børnene og generelt give dem en varieret kost. Der er 1% (7 forældre), som svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Der er ved dette spørgsmål 9% - eller 50 forældre - der svarer ved ikke, hvilket kan skyldes, at forældrene ikke oplever at have tilstrækkeligt kendskab til, hvad der serveres for deres børn til frokost. 22

23 Figur 11: Tilfredshed med frokostmåltidet Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet? 512 4,44 4,26 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 23

24 Gæstedagplejen Hvis den enkelte dagplejer er syg eller har ferie m.v. kommer børnene i gæstedagpleje. Forældrene har i denne kategori svaret på spørgsmål om den samlede tilfredshed med gæstedagplejen samt tilfredsheden med de forskellige gæstedagplejetilbud. På spørgsmålet om den samlede tilfredshed med gæstedagplejen svarer 61% (311 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse. 16% (80 forældre) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. 23% forældre svarer på dette spørgsmål hverken tilfreds eller utilfreds. I kommentarerne til spørgeskemaet giver mange forældre udtryk for utilfredshed med at sende deres børn til forskellige dagplejere. Som en forælder skriver: Vi synes, man skulle gå tilbage til, at hvert barn har sin egen gæstedagplejer. Det har vi tidligere prøvet med vores store børn, og det gav stor tryghed ved børnene, da de var ligeså trygge ved gæstedagplejen, som ved deres egen dagplejemor, fordi de var vant til at komme der. Vi kan ikke forstå, at børnene skal rundt til så mange forskellige dagplejere ved ferie/sygdom, kan ikke helt se at det er for barnets bedste. På spørgsmålene om de forskellige former for gæstedagpleje er tilfredsheden en del højere end ved tilfredsheden med, hvordan gæstedagplejen samlet set fungerer. (Disse spørgsmål er kun besvaret af forældre, der har anvendt de forskellige tilbud). Ved spørgsmålet om tilfredsheden med gæstedagpleje hos dagplejer med faste børn svarer 84% (364 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens 4% (18 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse. Når det drejer sig om tilfredsheden med gæstedagplejer uden faste børn er 78% (232 forældre) tilfredse eller meget tilfredse, mens 7% (21 forældre) er utilfredse eller meget utilfredse. Ved spørgsmålet om gæstedagplejehuset i Hadsten er det de 64 forældre, der har benyttet tilbuddet, der har besvaret spørgsmålet. 83% af dem eller 53 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med gæstehuset. 6% - eller 4 forældre - svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. 24

25 Figur 12: Tilfredshed med gæstedagplejen Antal svar Gennemsnit Hvor tilfreds er du samlet set med den måde gæstedagplejen fungerer? 509 3,59 Hvor tilfreds er du med: Gæstedagplejer med faste børn 435 4,16 Gæstedagplejer uden faste børn 297 4,07 Gæstehuset i Hadsten 64 4,27 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 25

26 Fleksibilitet og valgmuligheder Derudover er der i brugertilfredshedsundersøgelsen spurgt ind til tilfredsheden med fleksibilitet og valgmuligheder. Her drejer spørgsmålene sig bl.a. om afstanden til dagplejen, mulighederne for at vælge mellem de forskellige pasningsformer, størrelsen på forældrebetalingen og ventetiden på ens 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere. Det eneste spørgsmål, der i denne kategori har en høj tilfredshed, er spørgsmålet om afstanden til dagplejen. Her svarer 87% (484 forældre), at de er tilfredse eller meget tilfredse og 7% (40 forældre) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Der er ved de fleste spørgsmål i denne kategori en markant lavere tilfredshed end ved de andre kategorier. Ved spørgsmålene om mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere, muligheden for at vælge mellem de forskellige pasningsformer, information om de forskellige pasningsmuligheder, ventetiden på 1. prioriteten samt størrelsen af forældrebetaling for dagplejepladsen er der mellem 40%-50% af forældrene, der har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Der er ved disse spørgsmål et højt antal forældre, som har svaret hverken tilfreds/utilfreds. De præcise procentsatser for de enkelte spørgsmål kan aflæses i figur 13 og

27 Figur 13: Tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder (1) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Landsgennemsnt - + Afstanden til dagplejen 557 4,34 4,41 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 540 3, , ,30 3,29 3,22 3,49 Størrelsen af forældrebetaling for dagplejepladsen 554 3,43 3,18 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsni Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 27

28 Figur 14: Tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder (2) Hvor tilfreds er du med: Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune Antal svar 0% 25% 50% 75% 100% Gennemsnit 280 3,27 Landsgennemsnt 3, Forskel i.ft. landsgennemsnit Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Svarfordelingen i procent 28

29 29

30 Kommunikation Der er i brugertilfredshedsundersøgelsen stillet lokale spørgsmål omkring forældrebestyrelse og forældreintra. Der er 78% - eller 439 forældre der svarer, at de har kendskab til, at Dagplejen Favrskov har en forældrebestyrelse. Af de 439 forældre svarer 42% af de er tilfredse eller meget tilfredse med informationsniveauet fra forældrebestyrelsen. 11 % svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Der er ved dette spørgsmål 48%, der tilkendegiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Når det drejer sig om kendskabet til forældreintra, svarer 90% - eller 504 forældre, at de ved, at Dagplejen Favrskov har et forældreintra. Heraf svarer 46%, at de er tilfredse eller meget tilfredse med informationsniveauet på forældreintra. 10 % svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Der er ved dette spørgsmål ligeledes et højt antal forældre - 44% - der svarer, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Figur 15: Tilfredshed med informationsniveauet fra forældrebestyrelsen og på forældreintra Hvor tilfreds er du med: Informationsniveauet fra forældrebestyrelsen Informationsniveauet på forældreintra Antal svar 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Gennemsnit 365 3, ,42 Svarfordelingen i procent Enkelte forældre skriver i kommentarerne, at de finder det uhensigtsmæssigt, at man skal logge på med NEMID, da dette ikke er muligt fra fx iphones/ipads. En foreslår, at der bliver lavet en app til dagplejeintra, således intra bliver lettere at tjekke. 30

31 Indsatskort For at undersøge hvad, der har den største betydning for forældrenes samlede tilfredshed, er der foretaget en analyse af alle spørgsmålene i brugertilfredshedsundersøgelsen. I den sammenhæng er der fundet otte faktorer, der påvirker den samlede tilfredshed. Disse otte faktorer er fundet statistisk, og hver faktor er sammensat af en række spørgsmål, der tilsammen er et udtryk for en underliggende dimension i spørgeskemaet. Faktoren Dagplejeren og den pædagogiske indsats er eksempelvis sammensat af en række spørgsmål omkring dagplejeren og deres pædagogiske arbejde, og i faktoren kontakten med forældrene indgår nogle spørgsmål om bl.a. dagplejerens lydhørhed overfor forældrenes synspunkter og dagplejerens måde at sige farvel på ved aflevering og afhentning. Dermed er der ikke fuldstændig sammenfald med spørgeskemaets temaer. Der er foretaget en beregning af den gennemsnitlige tilfredshed på de enkelte faktorer og på, hvor høj en forklaringsgrad de har i forhold til den samlede tilfredshed. Jo større forklaringsgrad, jo højere effekt vil det have på den samlede tilfredshed, hvis faktorens gennemsnitlige tilfredshed stiger. Hvis man ønsker at øge den samlede tilfredshed, er der med andre ord nogle områder, hvor en indsats vil have større effekt end andre. I figur 16 skitseres hvilke faktorer, der har betydning for, om forældrene samlet set har en høj tilfredshed. Figuren har to akser; tilfredshed og effekten på den samlede tilfredshed. Tilfredshedsaksen viser den gennemsnitlige tilfredshed på den enkelte faktor, mens den anden akse viser, i hvor høj grad tilfredsheden på den enkelte faktor påvirker den samlede tilfredshed. Indsatskortet gør det dermed muligt at danne sig et overblik over, hvor der med fordel kan sættes ind for at øge tilfredsheden, ligesom styrker og svagheder bliver identificeret. I bilaget fremgår de spørgsmål, der indgår i de anvendte faktorer i indsatskortet. Figur 16 viser, at faktoren Dagplejeren og den pædagogiske indsats har den største forklaringsgrad i forhold til den samlede tilfredshed, og den har samtidig en forholdsvis høj tilfredshed i forhold til de andre faktorer. Den pædagogiske indsats er dermed en af dagplejens primære styrker, og en medvirkende forklaring på, hvorfor den samlede tilfredshed med dagplejen er så høj. Et fortsat fokus på at opretholde den store tilfredshed med den pædagogiske indsats, vil kunne medvirke til at fastholde og muligvis øge den høje samlede tilfredshed. Faktorerne Kontakten med forældrene har også en vis forklaringskraft i forhold til den samlede tilfredshed, og ligeledes en relativ høj tilfredshed sammenlignet med de andre faktorer. En indsats på området vil ligeledes forventes at kunne påvirke den samlede tilfredshed positivt eller fastholde det nuværende høje samlede tilfredshedsniveau. De resterende faktorer har en forholdsvis lille effekt på den samlede tilfredshed, og derfor vil en indsats på de områder forventes at have en noget lavere effekt på den samlede tilfredshed. Se uddybende læsevejledning efterfølgende. 31

32 Indsatskort - Læsevejledning Figuren til venstre til venstre er er illustration en illustration af indsatskortet af indsatskortet på næste side. på næste Indsatskort side. bruges Indsatskort til identificere bruges til de at områder, identificere de hvor områder, kommunen hvor har kommunen styrker og udfordringer. har styrker Kortet og udfordringer. giver inputs til, Kortet hvilke giver områder inputs kommunen til, hvilke kan vælge områder at fokusere kommunen kan på vælge i det videre at fokusere arbejde med på i kvalitetsudvikling det videre arbejde ud fra med brugernes kvalitetsudvikling oplevelse. ud fra brugernes oplevelse. Effekten på tilfredshed Figuren har to dimensioner: Tilfredshed og effekt på den samlede tilfredshed. Tilfredshed udtrykker den målte Figuren har to dimensioner: Tilfredshed og effekt på den samlede tilfredshed. Tilfredshed udtrykker den tilfredshed på spørgsmålene eller gruppen af spørgsmål. Effekt på den samlede tilfredshed viser, på baggrund af statistik, målte hvilken tilfredshed effekt på det spørgsmålene pågældende spørgsmål eller gruppen eller gruppen af spørgsmål. af spørgsmål Effekt har på på brugernes den samlede samlede tilfredshed tilfredshed. viser, på baggrund af statistik, hvilken effekt det pågældende spørgsmål eller gruppen af spørgsmål har på brugernes Tolkning samlede af indsatskortet: tilfredshed. 1. Udfordringer: Stor effekt på den samlede tilfredshed samtidig med lavere tilfredshed. En forbedring af forhold i dette Tolkning område af vil indsatskortet: have en relativ stor effekt på brugernes samlede tilfredshed. 2. Styrker, fastholde: Stor effekt på den samlede tilfredshed samtidig med højere tilfredshed. Områder der har stor effekt på brugernes tilfredshed, som brugerne samtidig er relativt tilfredse med. 1. Udfordringer: Stor effekt på den samlede tilfredshed samtidig med lavere tilfredshed. En forbedring af 3. Forbedring muligt. Lav effekt på den samlede tilfredshed samtidig med lavere tilfredshed. forhold i dette område vil have en relativ stor effekt på brugernes samlede tilfredshed. 4. Muligheder. Lav effekt på den samlede tilfredshed samtidig med højere tilfredshed. Det 2. er vigtigt Styrker, at bemærke, fastholde: at Stor indsatskort effekt ikke på den kan stå samlede alene, men tilfredshed bør ses i sammenhæng samtidig med med højere andre tilfredshed. Områder der kvalitetsindikatorer har stor effekt samt på kommunens brugernes målsætninger tilfredshed, og som de ressourcer, brugerne der samtidig er forbundet er relativt med kvalitetsudvikling tilfredse med. på de enkelte områder. 3. Forbedring muligt. Lav effekt på den samlede tilfredshed samtidig med lavere tilfredshed. 4. Muligheder. Lav effekt på den samlede tilfredshed samtidig med højere tilfredshed. Det er vigtigt at bemærke, at indsatskort ikke kan stå alene, men bør ses i sammenhæng med andre kvalitetsindikatorer samt kommunens målsætninger og de ressourcer, der er forbundet med kvalitetsudvikling på de enkelte områder. 32

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Appendiks Statistisk beregnede fokusområder Indhold 1 Læsevejledning 2 Daginstitutionerne Dagplejen Skole 6 6 SFO 7 Fritidsklubber 8 2 Læsevejledning Hvad

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole

En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole Fællesbestyrelsen N. Kochs Skole, 2008 Kochs Skole som arbejdsplads Side 1 RESUME...2 BAGGRUND OG FORMÅL...3

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Kerneopgaven, trivsel og sygefravær (og brugertilfredshed)

Kerneopgaven, trivsel og sygefravær (og brugertilfredshed) Kerneopgaven, trivsel og sygefravær (og brugertilfredshed) Ole H. Sørensen, seniorforsker, NFA AM2012 Disposition Om kerneopgaven Analyseresultater Diskussion (i grupper) Opsamling og konklusion 1 Betydning

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere