Muligheder og begrænsninger i Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder og begrænsninger i Sundhedsfremme på arbejdspladsen"

Transkript

1 Muligheder og begrænsninger i Sundhedsfremme på arbejdspladsen Master i Sundhedspædagogik Modul 4 Sundhedspolitik og sundhedspædagogik i Et settingperspektiv Lisbeth Kern Hansen

2 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og introduktion...2 Problemstilling, afgrænsning og metode...5 Problemstilling...5 Afgrænsning...6 Metode...6 Årsager til tiltag som sundhedsfremme på arbejdspladsen...8 Samfundets interesse...9 Virksomhedens interesse...10 Medarbejderens interesse...11 Værdibaseret ledelse...12 Sundhedsfremme i offentligt regi...13 Sundhedsfremmebegrebet i sundhedsprogrammet Sundhedsbegrebet bag sundhedsprogrammet Arbejdspladsen som setting for sundhedsfremme ud fra sundhedsprogrammet Kerneperspektivet...17 Forholdet mellem sundhedsfremme og setting...19 Aktivitetens praktiske fokus...20 Faglige discipliner, som primært understøtter tiltaget...22 Indikatorer...24 Diskussion...25 Diskussion af spørgsmålet om indhold og form for Sundhedsfremme på arbejdspladsen i sundhedsprogrammet Diskussion af arbejdspladsen som setting...29 Diskussion af, hvordan de involverede parters interesser spiller sammen...30 Særlige kendetegn ved arbejdspladsen som setting...31 Arbejdspladsen som setting i sundhedsprogrammet...32 Diskussion af et muligt alternativ...33 Den positive dimension af sundhedsbegrebet...35 Den pædagogisk tilgang...43 Diskussion af den anvendte metode...45 Konklusion...46 Perspektivering...47 Summary...48 Forfatterens baggrund...49 Litteratur...50 Bilag 1... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 2 Baggrund og introduktion Da jeg arbejder indenfor arbejdsmiljøområdet og yder konsulentbistand på arbejdspladser, har jeg valgt at se på Regeringens opfordring til, at der skal ydes en sundhedsfremmende indsats på arbejdspladsen. Dette tiltag sker på baggrund af en international udvikling i sundhedsstrategier. I 1977 besluttes det på WHO s generalforsamling, at forbedringer af borgernes sundhedsniveau er det vigtigste sociale mål i det daværende årtusinde. Dette bliver fulgt op på konferencen i Alma Ata i 1978, hvor man beslutter, at sundhedsindsatsen skal forankres lokalt i den primære sundhedstjeneste, at ligheden i sundhed skal forbedres og at sundhed skal betragtes som en menneskeret. Dette danner grundlag for en række sundhedsstrategier for forskellige regioner af verden. Den danske regering tilslutter sig i 1984 principperne i WHO s sundhedsstrategi Sundhed for alle år 2000 (SFA 2000), der dækker den europæiske region. Heri tales om at uligheden i sundhed mellem forskellige samfundsgrupper skal udlignes, etiske aspekter skal inddrages i alle sundhedsrelaterede beslutninger, lokalsamfundet skal inddrages, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse skal vægtes højt, den primære sundhedstjeneste skal i fokus, mange sektorer skal inddrages i arbejdet, og der skal arbejdes på tværs af landegrænser. Det tilgrundliggende sundhedsbegreb, er sundhedsbegrebet defineret af WHO i 1948: Sundhed er ikke blot fravær af sygdom og svagelighed, men også en tilstand med fuldstændig fysisk, social og psykisk well-being. I 1986 underskrives Ottawa Charter for sundhedsfremme, der er et handlingsorienteret program om de ovennævnte elementer i SFA Hermed introduceres et nyt overordnet sundhedsfremmebegreb, der lige som SFA 2000 tager udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb og har et salutogenetisk perspektiv. Dette til forskel fra tidligere, hvor man fokuserede på sygdomme og på risikofaktorer, løsningsforslagene var medicinskorienteret og eksperten talte til og ikke med borgeren. (Kamper-Jørgensen 2003). Tæt på årtusindeskiftet sættes SFA 2000 og Ottawa Charter igen på dagsordenen. I 1997 bekræftes Ottawa Charterets strategi som grundlaget for alle landes strategi, og samme år vedtager en række europæiske lande Luxembourg Deklarationen om sundhedsfremme på arbejdspladsen, et såkaldt framedocument, der skal sikre en begrebsafklaring og tjene som et fælles grundlag for tilrettelæggelsen af de fremtidige arbejde på området. I 1998 vedtages WHO s nye europæiske strategi Sundhed i det 21. århundrede rammen for sundhed for alle politikken i WHO s europæiske region. Tre grundlæggende værdier udgør det etiske grundlag for denne strategi: 1. Sundhed som en grundlæggende menneskerettighed, 2. sundhedsmæssig retfærdighed og aktiv solidaritet mellem og i alle lande og deres indbyggere, 3. enkeltpersoners, gruppers og

4 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 3 institutioners og lokalsamfunds deltagelse i og ansvar for den fortsatte sundhedsudvikling. (Kamper-Jørgensen 2003, s. 34). De tidligere principper om sundhed som en menneskerettighed, lighed i sundhed og involvering af lokalsamfundet er således stadig repræsenteret i strategien. På nationalt plan fremlægges det første forebyggelsesprogram i 1989 på tværs af 12 ministerier. De væsentligste dele i sundhedsprogrammet er en indsats mod en række sygdomme og en indsats på livsstilsområdet. I 1994 træder sundhedsplanlægningsloven i kraft, hvilket betyder, at amter og kommuner i deres planlægning og indsats skal forholde sig til sundhedsfremme og forebyggelse. Forebyggelsesindsatsen forstærkes på forskellige områder videre op gennem 90 erne. I disse år iværksættes forskellige tiltag, der sigter mod forebyggelse (indsats i forhold til rygning, indsats i forhold til allergi og muskel- og skeletsygdomme, indsats i forhold til vanskeligt stillede børn og familier). I 1999 fremlægger SR-regeringen sit folkesundhedsprogram, hvor de to overordnede mål er længere liv med højere livskvalitet og social lighed i sundhed. Målene for en forstærket indsats er: risikofaktorer (her udelukkende livsstilsfaktorer), aldersgrupperne børn, unge og ældre og desuden forskellige forebyggelsesarenaer. Endvidere skal samarbejdet mellem stat/amt/kommune, forskning og uddannelse styrkes. I 2002 fremlægges så det nye sundhedsprogrammet af VKregeringen. Umiddelbart minder de overordnede mål om det tidligere program. Der er også høj grad af overensstemmelse på andre punkter. Der er således stadig fokus på risikofaktorer. De er i dette program blevet suppleret med to levekårsfaktorer - arbejdsmiljø og miljøfaktorer. Folkesygdommene er igen med og har fået en meget fremtrædende plads. Der arbejdes også her med forskellige målgrupper og forebyggelsesmiljøer. Dertil kommer en opdeling af indsatsen på 3 niveauer: den enkelte, fællesskaberne og det offentlige, hvor især den enkeltes egen indsats og ansvar påpeges i dette program. Det sundhedspolitiske mål for arbejdsmiljøet i sundhedsprogrammet Sund hele livet lyder:. Omfanget af helbredsforringende arbejdsmiljøbelastninger skal reduceres markant. Det skal bl.a. ske gennem målrettede forebyggelsesaktiviteter på arbejdsmiljøområdet og integration med målrettede sundhedsfremmeaktiviteter. (regeringen 2002, s. 27). Sundhedsfremmeaktiviteter må således ses som en indsats, der ligger ud ver det eksisterende forebyggende arbejde, der retter sig mod direkte arbejdsrelaterede sundhedsproblemer; men hvilken betydning lægges der i sundhedsfremme i denne sammenhæng? Sundhedsfremmebegrebet er et af de meget omdiskuterede begreber i den danske sundhedsdebat, og der findes forskellige fortolkninger af begrebet afhængig af hvilken opfattelse af sundhedsbegrebet, der tages udgangspunkt i (Kamper- Jørgensen 2003). Sundhedsfremmebegrebet er ikke explicit defineret i sundhedsprogrammet. I dele

5 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 4 af teksten anvendes det synonymt med forebyggelse. Sundhedsfremme på arbejdspladsen er en effektiv forebyggelsesindsats (regeringen 2002, s. 27). I andre dele, eksempelvis i den citerede målbeskrivelse, fremstår sundhedsfremme og forebyggelse som to forskellige indsatser. Det fremgår ikke af afsnittet om arbejdsmiljø, hvori sundhedsfremmeaktiviteterne skal bestå, men i flere af programmets afsnit om risikofaktorer foreslås forskellige former for indsatser på arbejdspladsen. Således i afsnittene om de risikofaktorer, der har med livsstilen at gøre. I disse afsnit opfordres der til, at der udarbejdes rygepolitik og alkoholpolitik på arbejdspladsen, skabes sunde mad- og måltidsordninger på arbejdspladser, skabes fysiske rammer, der stimulerer til fysisk aktivitet 1 på arbejdspladser, og at arbejdspladsen ses som aktør i forhold til at forebygge svær overvægt. Arbejdspladsen opfordres også i denne forbindelse til at udarbejde en politik på området. De nævnte aktiviteter er alle forebyggende aktiviteter. Denne manglende konkretisering af sundhedsfremmeaktiviteter til forskel fra forebyggelsesaktiviteter afspejler sig også i praksis, hvor der hersker tvivl om og eksisterer forskellige opfattelser af, hvad sundhedsfremme på arbejdspladsen er. Det gælder såvel i virksomhederne, som blandt de sundhedsprofessionelle, der skal vejlede omkring sundhedsfremme på arbejdspladsen. Det viser bl.a. en undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut om sundhed og innovation (Aldrich 2001) og en undersøgelse udført af en gruppe ergoterapeutstuderende i forbindelse med en bachelorprojekt (Christoffersen 2003). I undersøgelsen foretaget af Teknologisk Institut var et af formålene at kortlægge, hvordan små og mellemstore danske virksomhederne forstår sammenhængen mellem sundhedsfremme og konkurrenceevne, og at undersøge hvordan denne gruppe af virksomheder konkret beskæftiger sig med sundhedsfremme (Aldrich 2001). I undersøgelsen indgik 5 foregangsvirksomheder og 20 små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne blev tilfældigt udvalgt, men de virksomheder, der valgte at sige ja til at deltage, antages at tilhøre den gruppe af virksomheder, der har den mest veludviklede forståelse for og praksis på det personalepolitiske område om ikke på sundhedsfremmeområdet. Undersøgelsen viser, at dét, virksomhederne selv (såvel ledere som medarbejdere) forstår ved sundhedsfremmeaktiviteter, først og fremmest er aktiviteter, der sigter på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, forstået som et arbejdmiljø, hvor de skadelige påvirkninger er reduceret mest muligt, - og et arbejsmiljø med trivsel. Interviewpersonernes sundhedsbegreb inkluderer kun i ringe omfang livsstilsfaktorer. Det står i kontrast til, at livsstil må 1 Fysisk aktivitet siges i programmet at have en selvstændig sundhedsfremmende effekt. Dette må derfor antages at være et eksempel på en sundhedsfremmende aktivitet (regeringen 2002, s. 10) Imidlertid må dokumentationen formodes at være den dokumentation, der findes i sundhedsstyrelsens håndbog om fysisk aktivitet, og her dokumenteres den sygdomsforebyggende effekt af fysisk aktivitet.

6 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 5 opfattes som et kardinalpunkt i sundhedsprogrammet Det er ikke ensbetydende med, at virksomhederne ikke beskæftiger sig med livsstilsrelaterede områder. De gør det blot ikke ud fra en synsvinkel, der handler om sundhed og sundhedsfremme. Flere af virksomhederne støtter således medarbejdernes fysiske udfoldelse, men fra virksomhedens side er det tænkt som sociale aktiviteter, dvs. aktiviteter, der knytter medarbejderne sammen og til arbejdspladsen. Ligeledes afspejler virksomhedernes tilbud om sund kost i kantinen, i højere grad, at medarbejderne skal have valgmuligheder end en intention om at fremme sunde kostvaner. (Aldrich 2001). I undersøgelsen Ergoterapeutens rolle ved sundhedsfremme i små virksomheder (Christoffersen 2003) blev 4 bstansatte ergoterapeuter interviewet om deres egne roller i sundhedsfremmearbejdet. Ergoterapeuterne mener, at de laver sundhedsfremme i forbindelse med ergonomiopgaver. De mener ligeledes, at arbejdet med forebyggelse indeholder elementer af sundhedsfremme. De oplever imidlertid, at sundhedsfremmebegrebet uklart defineret. Jeg finder derfor, udfra dette billede af forståelsen af sundhedsfremme på arbejdspladsen blandt virksomhedernes ledere og medarbejdere og bst-ansatte ergoterapeuter, anledning til at forsøge at indkredse, hvori sundhedsfremme på arbejdspladsen kan bestå. Jeg vil indledningsvist forsøge at afdække, hvilke grunde der kan være til, at sundhedsfremme på arbejdspladsen netop i disse år er kommet på dagsordenen, både i sundhedsprogrammet og i praksis. Herefter vil jeg undersøge i hvilken form Sundhedsfremme på arbejdspladsen er tænkt fra regeringens side og diskutere denne form for sundhedsfremme i lyset af de internationale politiske og pædagogiske målsætninger Danmark har tilsluttet sig 2, og i lyset af Antonovskys teori om salutogenesen og Bjarne Bruun Jensens teorier om demokratisk sundhedspædagogik. Jeg vil endvidere søge at afklare, hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i arbejdspladsen som setting for sundhedsfremme. Problemstilling, afgrænsning og metode Problemstilling Sundhedsfremme er kommet på den politiske dagsorden, og bliver i tiltagende omfang implementeret i praksis. Jeg er optaget af, hvilken form for sundhedsfremme, der er tale om, dvs. hvilket sundhedsbegreb, der tages udgangspunkt i, og hvordan denne sundhed skal fremmes; og hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i arbejdspladsen som setting for sundhedsfremme.

7 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 6 Jeg vil derfor søge svar på følgende spørgsmål : 1. Hvilke interesser kan de involverede parter have i et tiltag som sundhedsfremme på arbejdspladsen og er der generelle forhold, der præger kulturen på arbejdspladsen i retning af en åbenhed for et sådant tiltag? 2. Hvilket indhold og hvilken form har tiltaget sundhedsfremme på arbejdspladsen i sundhedsprogrammet Hvordan kan arbejdspladsen ifølge sundhedsprogrammet bruges som setting for sundhedsfremme Afgrænsning Jeg vil afgrænse mig til at forstå arbejdspladsen som et sted udenfor den private sfære, endvidere karakteriseret ved tilstedeværelsen af to parter: ledelse og medarbejdere. Ledelsen med retten til at lede og fordele arbejdet, samt ansætte og afskedige medarbejderne. Jeg er vidende om, at der herunder ligger en meget stor variation af forhold med forskellige grader af betydning for interventionen. Herunder arbejdspladsens karakteristika, arbejdsforholdenes karakter og sammensætningen af medarbejdergruppen. Jeg afgrænser mig hermed fra at se på en række forhold, der givet er væsentlige, men ikke mulige at behandle i en afhandling af dette omfang. I min artikel på 3. modul har jeg indgående beskæftiget mig med den pædagogiske tilgang i det forebyggende arbejde på arbejdspladsen (Hansen 2004). Jeg vil i denne afhandling nu rette fokus mod sundhedsbegrebet bag sundhedsfremme og konsekvenserne heraf, samt muligheder og begrænsninger i arbejdspladsen som setting. Metode For at besvare mit første spørgsmål om, hvilke interesser de involverede parter kan have i et tiltag som sundhedsfremme på arbejdspladsen, og hvilke generelle forhold, der præger kulturen på arbejdspladsen - vil jeg anlægge nogle betragtninger over de interesser henholdvis samfundet og virksomhederne kan have i, at der investeres i sundhedfremme på arbejdspladsen. Såvel samfundet som virksomhederne kan tillægges andre interesser end de rent økonomiske (fx menneskelige hensyn), men en del af regeringens argumentation overfor virksomhederne er netop, at det kan 2 WHO s europæiske sundhedsstrategi, Ottawa Charter on health promotion og Luxembourg Deklarationen

8 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 7 betale sig. Derfor vil jeg primært se på de økonomiske interesser. Jeg vil endvidere vurdere, hvilke interesser medabejderne kan have i, at virksomheden fokuserer på sundhedfremme. Udover de generelle samfundsmæssige forhold, der vil blive inddraget i forbindelse med parternes interesser, vil jeg endvidere inddrage den for tiden fremherskende ledelsesteori. Min begrundelse herfor er, at sundhedsfremme på arbejdspladsen udfra sundhedsprogrammet implementeres ovenfra, og at det indtil nu fortrinsvis er sket i de store virksomheder 3, der netop i vid udstrækning arbejder med værdibaseret ledelse. Jeg mener derfor, at det vil være relevant kort at inddrage denne ledelsesteori, med henblik på at vurdere, i hvilken udstrækning implementering af sundhedsfremme er forenelig med denne. For at besvare mit andet spørgsmål om, hvilken form for sundhedsfremme på arbejdspladsen, der opfordres til i sundhedsprogrammet vil jeg lave en kildekritisk analyse af sundhedsprogrammet. Jeg vil søge at afdække begrebet ved at finde og analysere de sammenhænge i teksten, hvori det optræder. Endvidere vil jeg søge at afdække det bagvedliggende sundhedsbegreb. Sundhed vil jeg i denne sammenhæng beskrive ud fra de dimensioner Bjarne Bruun Jensen har anvendt (Jensen 2000a), og vil derfor analysere de sammenhænge, hvor ordene livskvalitet, det gode liv, et godt liv, livsstil og levekår er anvendt. For at besvare mit tredje spørgsmål om hvordan arbejdspladsen i sundhedsprogrammet er brugt som setting, vil jeg karakterisere sundhedsfremme på arbejdspladsen ud fra den typologi over settingsbaserede aktiviteter, som Sandy Whitelaw m.fl. har opstillet (Whitelaw 2001) på baggrund af et review over settingsbaseret sundhedsfremme. Min diskussion vil falde i 3 afsnit: Først vil jeg diskutere, hvilke konsekvenser det har for indhold og form af det sundhedfremmende tiltag, at der i sundhedsprogrammet tages udgangspunkt i et negativt, snævert og lukket sundhedsbegreb. Herefter vil jeg diskutere arbejdspladsen som setting i relation til sundhedsprogrammet på baggrund af de interesser, der er i spil og de særlige kendetegn ved arbejdspladsen som setting. Til slut vil jeg diskutere Sundhedsfremme på arbejdspladsen tænkt ind i paradigmet for demokratisk sundhedspædagogik og således i overensstemmelse med de internationale strategier. I min diskussion af sundhedsprogrammets strategier for at nå de politiske målsætninger vil jeg inddrage Signild Vallgårdas bidrag til magtudredningen i dansk sundhedspolitik og Lone Scocozzas 3 fx Ruko, som er nævnt som foregangsvirksomhed på området i undersøgelsen fra Teknologisk Institut (Aldrich 2001

9 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 8 kritik af håndteringen af den sociale ulighed i sundhed (Scocozza 1984, Scocozza 2002, Scocozza 2004). Begge indeholder analyser og kritik af sundhedsprogrammets fokus og strategi, som jeg vil inddrage i diskussionen. Jeg vil i min diskussion af et alternativ til sundhedsprogrammets sundhedsfremme inddrage Antonovsky s teori om salutogenesen, idet det er en af de få teorier, der belyser den positive dimension af sundhedsbegrebet. Teorien er omdiskuteret, men kan i nogen udstrækning understøttes af forskning i psykoneuroimmunologi. I min diskussion af strategier for at nå de pædagogiske målsætninger vil jeg inddrage Bjarne Bruun Jensens teori om den demokratiske sundhedspædagogik som et middel til udvikling af handlekompetence (Jensen 2000a og Jensen 2000b). Teorien er udviklet i relation til arbejdet med den sundhedsfremmende skole og er således baseret på erfaringer med sundhedsfremme om end i en anden setting. Jeg vil derfor også inddrage erfaringer omkring metodeudvikling i forbindelse et sundhedsfremme-projekt relateret til arbejdsmiljø SundBUS-projektet. Mit empiriske materiale vil dels være nationale og internationale dokumenter 4, idet de indeholder de pædagogiske og politiske målsætninger for sundhedsfremme. Dels andres undersøgelser 5 omkring implementeringen af sundhedsfremme på arbejdspladsen, som kan belyse arbejdspladsernes opfattelse af sundhed og sundhedsfremme, og som giver konkrete og mere detaljerede eksempler på implementering af sundhedsfremme i praksis. Årsager til tiltag som sundhedsfremme på arbejdspladsen I sundhedsprogrammet nævner regeringen arbejdspladsen som et af de fællesskaber, der skal være med til at løfte opgaven omkring befolkningens sundhed. En del virksomheder har allerede taget udfordringen op. Jeg vil nedenfor forsøge at afdække, hvilke årsager, der kan være til, at dette tiltag dels har set dagens lys, og dels at det synes at vinde indpas på arbejdspladserne. Jeg vil derfor se på, hvilke interesser henholdsvis samfundet, virksomheden og medarbejderen kan have i et sådant tiltag. Jeg mener, at en interesse fra alle 3 parters side er en forudsætning for, at det kan lykkes. Samfundets interesse er indlysende, men virksomhederne har ikke samme direkte interesse i at forbedre folkesundheden og vil næppe følge opfordringen, medmindre et sådan tiltag kan tjene deres egne interesser. Og virksomhederne vil have vanskeligt ved at implementere sundhedsfremme på arbejdspladsen, med mindre det er i medarbejdernes interesse. Jeg vil endvidere se på den 4 Sundhedsprogrammet , Ottawa Charter, Luxembourg Deklarationen 5 Sundhed og innovation (Aldrich 2001), SundBUS-projektet (Poulsen 2002, Arbejdsmiljørådets udvalg om Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2002)

10 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 9 ledelsesteori, der for tiden overvejende er med til at præge arbejdspladsen kultur, og hvorvidt den kan tænkes at virke fremmende eller hæmmende for tiltaget. Samfundets interesse Med hensyn til middellevetiden sakkede Danmark i perioden fra midt i 1970 erne til midt i 1990 erne agterud i forhold til lande som England, Sverige, Holland, Italien, Frankrig og Finland, idet middellevetiden i Danmark i denne periode var stagnerende. På trods af at den siden midten af 1990 erne har været stigende, ligger vi stadig i den nedre ende blandt EU-landene. (Madsen 2003, Regeringen 2002). Regeringens ambitionen er, at Danmark skal genvinde sin status med en placering i den øvre ende. De formentlig væsentligste grunde til at påvirke såvel middellevetid som sygelighed er de økonomiske og menneskelige: Det er sygdomme(folkesygdommene), der har store menneskelige omkostninger, og samtidig koster milliarder for det danske sundheds-og socialvæsen (Regeringen 2002, s. 32) Med sygelighed og dødelighed følger både menneskelige omkostninger og ekstra udgifter og manglende indtægter for staten. Det drejer sig om udgifter til social- og sundhedsvæsen og manglende indtægter fra skatter og afgifter. Arbejdsmiljøet har indflydelse på risikoen for at udvikle bl.a. muskel- og skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme og hjertekarsygdomme (Regeringen 2002). Disse sygdomme resulterer ofte i nedsat eller tabt arbejdsevne og nedsat livskvalitet med de heraf følgende konsekvenser. Muskel- og skeletlidelser er en af de hyppigste årsager til sygefravær og den næst hyppigste årsag til helbredsbetinget førtidspension (Regeringen 2002). Sundhedsfremme på arbejdspladsen kunne tænkes at kunne mindske forekomsten og følgerne af disse sygdomme. Hjerte- og karsygdomme er i 1999 ansvarlige for 36,5% af dødsårsagerne, kræftsygdommene for 27,2%. Disse sygdomsgrupper er udover arvelige forhold og miljømæssige påvirkninger i en vis udstrækning betinget af vores livsstil. Derfor vil en adfærdsændring hos befolkningen på sigt kunne sænke udgiftsniveauet i sundhedsvæsnet. Kampagnerne har ikke vist sig så effektive, som man kunne ønske sig. Det er svært at få befolkningen til at ændre livsstil. Det kan være endnu en af forklaringerne på, at man har forsøgt at finde nye veje. Arbejdspladsen udmærker sig ved at være det sted, hvor man kan komme i kontakt med en stor gruppe af befolkningen. Endvidere udgør arbejdspladsen et socialt netværk, som kan udnyttes til at ændre holdninger og udgøre støttende rammer for at bibeholde de opnåede adfærdsændringer. dels er arbejdspladsen som socialt netværk en vigtig bærer af holdninger til sundhed og en vigtig ramme for støtte til konkrete adfærdsændringer (regeringen 2002, s. 58).

11 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 10 Samfundet har således en dobbelt økonomisk interesse i, at arbejdspladserne tager opgaven på sig. Dels skal arbejdspladserne i givet fald selv afholde udgifterne til sundhedsfremme, og dels har regeringen et begrundet håb om, at sundhedsfremme på arbejdspladsen vil kunne bidrage til at sænke udgifterne i social- og sundhedsvæsnet. Og endelig har samfundet udfra en menneskelig betragtning en interesse i at øge befolkningens sundhed. Virksomhedens interesse På samme vis som samfundet som ovenfor beskrevet handler udfra økonomiske interesser, handler de fleste virksomheder også ud fra økonomiske interesser. Generelt handler det for virksomheden om, at styrke konkurrenceevnen. Konkurrenceevnen kan styrkes ved, at virksomheden kan tiltrække og fastholde de for virksomheden relevante medarbejdere. Konkurrenceevnen kan endvidere styrkes ved, at etablere arbejdsforhold, der kan bevirke, at medarbejderne er i stand til at yde det for virksomheden optimale. Hvis sundhedsfremme på arbejdspladsen kan være med til at styrke virksomhedens konkurrenceevne på den ene eller den anden måde, kan virksomheden have en interesse i at iværksætte sundhedsfremme på arbejdspladsen. For virksomheden er det således ikke et mål i sig selv at fremme sundheden, men det kan være et middel til at gavne virksomhedens konkurrenceevne. Forskerne bag undersøgelsen om Sundhed og innovation (Aldrich 2001) skriver bl.a. i deres konklusion: Sundheden fremmes kun som et velkomment, men mere eller mindre utilsigtet, biprodukt. (Aldrich 2001). I ovennævnte undersøgelse var et af formålene at kortlægge, hvorledes virksomhederne forstår sammenhængen mellem sundhedsfremme og konkurrenceevne (Aldrich 2001). Baggrunden for undersøgelse var: at virksomhederne oplever et øget pres på nytænkning inden for rekruttering/ fastholdelse og at udvikle nye produkter i stadigt hurtigere tempo. Og projektets tese var: at virksomheder i denne situation er nødt til at satse mere på sundhed på arbejdspladsen. Dels fordi sunde arbejdspladser er mere attraktive end usunde, dels fordi sunde medarbejdere er mere kreative, fleksible og produktive end usunde. (Aldrich 2001, s.3) Baggrunden for at det er nødvendigt for virksomhederne at nytænke i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere kan skyldes flere forhold. 1) De små ungsdomsårgange er på vej ud på arbejdsmarkedet, og nettotilgangen af arbejdskraft forventes derfor i de kommende år at være negativ. 2) Yderligere er en stigende polarisering allerede i gang, hvilket også bevirker, at gruppen af potentielle medarbejdere i en virksomhed yderligere begrænses, idet der vil blive stillet stadig større krav til arbejdskraftens uddannelse og kompetencer. 3) Den øgede globalisering vil kunne

12 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 11 betyde en større trafik af arbejdskraft udefra og ind, men også indefra og ud af landet, idet det vil være mere uproblematisk for udenlandsk arbejdskraft at arbejde i Danmark og omvendt. Kampen om de gode medarbejdere vil således skærpes. Høj løn er ikke længere tilstrækkeligt, når en virksomhed vil tiltrække en medarbejder. (Aldrich 2001). Ydermere har vores holdning til arbejdet løbende ændret sig. Efter en tid hvor fritiden havde høj prioritet, så viste en undersøgelse i 1995 om danskernes holdning til informationsteknologi, at for en stor del af danskerne var arbejdstid og fritid nu lige vigtige. I undersøgelsen blev informanterne stillet overfor 3 udsagn Arbejde er mere tilfredsstillende end fritid, Fritid er mere tilfredsstillende end arbejde og Arbejde og fritid er lige tilfredsstillende. 80% af de adspurgte mente, at arbejde og fritid er lige tilfredsstillende. Vi lever ikke kun vores liv i fritiden, men også på arbejdet, og vi stiller samme krav til kvaliteten. Begge skal være udfordrende og spændende. Begge skal rumme følelsesmæssige udfordringer, oplevelser og socialt samvær med venner. Begge skal kunne rumme familien. Begge kræver interesse og respekt fra de mennesker, man indgår i fællesskab med. (Hoppe 2003, s. 108). Både resultaterne fra den tidligere nævnte undersøgelse fra Teknologisk Institut og resultaterne fra SundBUS-projektet stemmer overens med ovenstående.eksempelvis med følgende citat fra førstnævnte undersøgelse:.noget af det første ledere og medarbejdere nævner, når de skal karakterisere en sund arbejdsplads, er et spændende og meningsfuldt arbejde, hvor den enkelte medarbejder har indflydelse på eget arbejde og de beslutninger i virksomheden, som influerer på den enkeltes arbejde (Aldrich 2001, s. 42). Men udover dette vil den nye generation have tid til det hele liv. De vil have et helt liv. De har hverken en karrierementalitet eller en lønmodtagermentalitet (Hoppe 2003, s. 110). Hvis sundhedsfremme på arbejdspladsen kan være medvirkende til at gøre arbejdspladsen attraktiv for disse kommende og allerede tilstedeværende medarbejdere, så har samfundet og virksomhederne en sammenfaldende interesse i at lave sundhedsfremme på arbejdspladsen. Medarbejderens interesse Umiddelbart må medarbejderen formodes at have en interesse i at bevare og styrke sin sundhed, - vel at mærke såfremt medarbejderen betragter sundhed som en værdi, og såfremt der er overensstemmelse mellem medarbejderens og virksomhedens sundhedsopfattelse. I dette tilfælde vil medarbejderen såvel som virksomheden også nyde godt af virksomhedens gode omdømme. For medarbejderen vil det kunne give status at være tilknyttet en attraktiv virksomhed. Afhængig af sundhedsopfattelse vil forskellige typer af sundhedsfremmeaktiviteter kunne komme på tale. To

13 Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme på arbejdspladsen 12 forhold vil dog være af generel betydning i denne sammenhæng: Det ene forhold drejer sig om, hvorvidt sundhedsfremme på arbejdspladsen sker på frivillig basis og med den enkeltes ret til selv at bestemme både formelt og reelt. I sundhedsprogrammet nævnes støtten fra det sociale netværk som en værdifuld faktor. Det sociale netværk kan givet være en støtte, men vil også ved divergerende meninger kunne være en negativ faktor i form af gruppepres. Ligeledes kunne der tænkes at ligge et pres fra ledelsens side. Det andet forhold drejer sig om, at sundhedsfremme på arbejdspladsen tager sit udspring på arbejdspladsen, men i større eller mindre omfang, på godt og på ondt, kan influere på fritiden og privatsfæren. Eksempelvis vil den del af sundhedsfremmeaktiviteterne, der har karakter af fritidsaktiviteter, gøre arbejdskollegerne til en del af det sociale netværk. Disse aktiviteter vil knytte medarbejderen tættere til virksomheden og kollegerne end til familien og boligområdet. Det øger derfor risikoen for social isolering ved fyring eller pensionering. Man mister ikke bare sit arbejde, men også både netværket relateret til arbejde og til fritidsaktiviteter. I undersøgelsen fra Teknologisk Institut opfattes en del af sundhedsfremmeaktiviteterne af såvel virksomhed som medarbejdere som personalegoder (Aldrich 2001), hvilket må betyde, at disse aktiviteter kan tolkes som værende i medarbejderens interesse. Jeg vil i diskussionen vende tilbage til, hvordan parternes interesser kommer i spil og modspil. Værdibaseret ledelse Forskellige ledelsesteorier har været fremme gennem sidste århundrede. De har præget arbejdspladsens kultur på forskellig vis. For ca 10 år siden kom Værdibaseret Ledelse (VBL) på dagsordenen i Danmark. Først i private virksomheder og for alvor for 6 år siden i offentlige virksomheder. Man begyndte at tale om artikulerede kerneværdier (Morsing 2004), og værdigrundlaget blev en del af virksomhedens strategi. Værdigrundlaget skal udarbejdes i dialog, integreres i virksomhedens hverdag og forankres i kulturen. VBL stiller krav til ledelsen om blandt andet en samtalekultur, et holistisk syn på organisationen og dens medlemmer, at opmærksomheden flyttes fra organisatoriske strukturer til organisatoriske processer, og at ledelsen har indsigt i værdier hos dem, der påvirkes af ledelsens beslutning (Syddansk Universitet 2004). I en undersøgelse 6 udført i 2003 blandt 68 virksomheder og 46 kommuner har 84% defineret et skriftligt sæt værdier. I en anden undersøgelse udført af Mette Morsing 7 er arbejdet med værdiledelse i 301 danske 6 Der er i min kilde ikke opgivet, hvordan virksomhederne er udvalgt og hvem, der har foretaget undersøgelsen 7 Mette Morsing, lektor, ph.d. is associate professor at Department of Intercultural Communication and Management at Copenhagen Business School (CBS) and director of Center for Corporate Values & Responsibility at CBS

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation?

Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? En analyse baseret på en undersøgelse af 20 små og mellemstore virksomheder Februar 2001 Arbejdsliv Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation?

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre

Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre mellem ideal og virkelighed Integreret speciale i Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier, Virksomhedsstudier og Teknologi &

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LIGHED I SUNDHED. Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund

LIGHED I SUNDHED. Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund LIGHED I SUNDHED Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund Lighed i sundhed Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund Sund By

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Mødet mellem patient og sundhedssystem

Mødet mellem patient og sundhedssystem Mødet mellem patient og sundhedssystem - vejen til et vellykket rehabiliteringsforløb? Carina Brøchner Nees Masteropgave, Idræt og Velfærd Institut for Idræt Københavns Universitet Vejleder Laila Ottesen

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

PROBLEMBAGGRUND 10. Overordnede overvejelser 10. Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14. Ergoterapeutiske overvejelser 16

PROBLEMBAGGRUND 10. Overordnede overvejelser 10. Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14. Ergoterapeutiske overvejelser 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME 4 ABSTRACT 6 INDLEDNING 8 PROBLEMBAGGRUND 10 Overordnede overvejelser 10 Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14 Ergoterapeutiske overvejelser

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Vejleder: Helle Storm Afleveret: 5. Januar 2011 Anslag: 164.885 (69 sider) Indholdsfortegnelse

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE OG LIGHED I SUNDHED. - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

BORGERRETTET FOREBYGGELSE OG LIGHED I SUNDHED. - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper BORGERRETTET FOREBYGGELSE OG LIGHED I SUNDHED - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper 2007 Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed planlægning af forebyggende indsatser

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

En særlig indsats. - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster. Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt

En særlig indsats. - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster. Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt En særlig indsats - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt 0 En særlig indsats Socialt udsatte børn og unge på Lolland-Falster

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Resumé (Mette) Abstract (Mette)

Resumé (Mette) Abstract (Mette) Indhold Resumé (Mette)...3 Abstract (Mette)...3 Læsevejledning (Stine)...4 1. Indledning...5 1.1 Baggrund og relevans (Mette)...5 1.2 Formål (Stine)...6 1.3 Målgruppe (Stine)...6 1.4 Problemformulering

Læs mere

Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab

Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Institut for Idræt - Københavns Universitet Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab En analyse af hvordan sociale relationer kan være en ressource til

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE

GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE Sundhedsstyrelsen Dokumenttype Rapport endelig version Dato December 2009 GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE AFSLUTTENDE AFRAPPORTERING MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere