MUM44.. MUM46.. MUM48..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUM44.. MUM46.. MUM48.."

Transkript

1 MUM44.. MUM46.. MUM48..

2 da Dansk

3 da qáääóââé=ãéç=â ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~= Ñáêã~Éí=_lp`eK aéêãéç=ü~ê=çì=î~äöí=éí=ãççéêåéi= Ñ êëíéâä~ëëéë=üìëüçäçåáåöë~éé~ê~ík vçéêäáöéêé=áåñçêã~íáçåéê=çã=îçêéë=éêççìâíéê= ÑáåÇÉê=Çì=é =îçêéë=áåíéêåéíëáçék Indhold For din egen sikkerheds skyld Overblik Betjening Rengøring og pleje Hjælp i tilfælde af fejl Eksempler på brug Tilbehør/Ekstratilbehør Bortskaffelse Garantibetingelser For din egen sikkerheds skyld Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en manglende overholdelse af instrukserne vedr. korrekt brug af apparatet. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller husholdningslignende indretninger. Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug. Ved husholdningslignende indretninger forstås f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssig og anden erhvervsmæssig drift samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjenes af gæsterne selv. Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er almindelige i en normal husholdning. Overskrid ikke tilladte maks. mængder (se Eksempler på brug )! Dette produkt er egnet til at røre, ælte og piske levnedsmidler. Det må ikke bruges til at forarbejde andre genstande eller substanser. Bruges det at producenten tilladte tilbehør, kan produktet evt. også bruges til andre ting. Apparatet må kun bruges med originalt tilbehør. Tilbehør skal bruges iht. bestemmelserne i vedlagte brugsanvisninger. Opbevar venligst brugsanvisningen. Giv brugsanvisningen videre til en senere ejer., Generelle sikkerhedstips Risiko for elektrisk stød Dette apparat må ikke bruges af børn. Apparatet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde. Apparater kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der er forbundet hermed. Apparatet er ikke legetøj for børn. 44 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

4 Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet. Må kun tages i brug, hvis ledningen og apparatet er ubeskadigede. Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn, før det samles, før det skilles ad eller før det rengøres. Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader. Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, fabrikantens kundeservice eller lignende, kvalificeret person for at undgå fare. Apparatet må kun repareres af vor kundeservice., Sikkerhedsoplysninger til dette apparat Kvæstelsesfare Risiko for elektrisk stød! Sæt først elstikket i, når alle forberedelser til arbejdet med apparatet er afsluttet. Dyp aldrig grundmodellen i væske og hold den aldrig ind under rindende vand. Brug ikke nogen damprenser. Forsøg ikke at indstille svingarmen, mens apparatet er tændt. Vent til drevudtaget står helt stille. Udskift kun redskab/tilbehør, når maskinen står stille drevet kører kort efter, at apparatet er slukket. Apparatet må kun tændes og slukkes med drejekontakten. Træk netstikket ud, når apparatet ikke er i brug. Træk altid netstikket ud forinden du afhjælper en fej! Apparatet starter igen, så snart strømmen vender tilbage efter et strømsvigt. Kvæstelsesfare som følge af roterende redskaber! Stik ikke fingrene ind i roterende dele. Stik aldrig hånden ned i skålen, når apparatet er i gang. Udskift kun redskab, når apparatet står stille apparatet kører kort efter, at det er slukket (efterløb). Apparatet må af sikkerhedsmæssige grunde kun bruges, hvis ikke brugte drevudtag er beskyttet med beskyttelseslåg (4, 7). Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev! Stik aldrig hånden ned i den påsatte blender! Forsøg aldrig at samle blenderen på grundmodellen. Blenderen skal være sat rigtigt på og låget være strammet helt fast, når der arbejdes med blenderen. Blenderen må kun sættes på og tages af, når apparatet står helt stille. Berør ikke blenderknivene med de bare fingre. da Robert Bosch Hausgeräte GmbH 45

5 da Fare for skoldning! Ved blanding af varme ingredienser kommer der damp ud gennem tragten i låget. Påfyld max. 0,5 liter varm eller skummende væske. Vigtigt! Brug kun et redskab eller et tilbehør ad gangen. Brugsanvisningen beskriver forskellige modeller (se også modeloversigt, Billede ). Apparatet er vedligeholdelsesfrit. Overblik Fold billedsiderne ud. Billede Motorenhed 1 Sikkerhedsknap 2 Svingarmen (se Arbejdspositioner ) 3 Drejekontakt 0/off = stop / P = parkeringsfunktion; hold grebet fast, indtil drevet bliver stående; redskabet er i svingposition. Hvis drevet ikke bevæger sig, er svingpositionen allerede nået. Trin 1 4 = arbejdshastighed Trin 1 = laveste hastighed langsom Trin 4 = højeste hastighed hurtig I tilfælde af strømsvigt: apparatet forbliver tændt og går automatisk i gang igen, så snart apparatet forsynes med strøm igen. 4 Låg til drevudtag Beskyttelseskappen tages af ved at dreje den indtil låsen går op. 5 Drevudtag til hurtigsnitter * citruspresse * kornmølle * Sæt beskyttelseskappen på, når drevet ikke er i brug. 6 Drevudtag til redskab (røreris, piskeris, æltekrog) ismaskinens røreenhed * klappet ned eller op til kødhakker * 7 Låg til drevudtag til blender 8 Drevudtag til blender multiblender Beskyttelseskappen sættes på drevet, når blenderen ikke er i brug. 9 Opbevaring af ledning (Billede ) MUM 44..: Opvikling af ledning MUM 46../48..: Opbevar ledningen i ledningsrummet Skål med tilbehør 10 Røreskål 11 Låg Redskab 12 Røreris 13 Piskeris 14 Dejkroge med dejskraber Blender 15 Sokkel 16 Knivindsats 17 Pakring 18 Blenderbæger 19 Låg 20 Tragt * Følger en tilbehørsdel ikke med leveringen, kan den købes i handlen og hos kundeservice. Arbejdspositioner l_p> ^éé~ê~íéí=ã =âìå=äêìöéëi=üîáë=êéçëâ~älíáääéü ê= Éê=~åÄê~Öí=êáÖíáÖí=ÉÑíÉê=ÇÉååÉ=í~ÄÉä=çÖ=ÄÉÑáåÇÉê= ëáö=á=~êäéàçëéçëáíáçåk pîáåö~êãéå=ëâ~ä=î êé=ñ~äçéí=á=ü~â=á=éåüîéê= ~êäéàçëéçëáíáçåk Indstilling af arbejdsposition Billede Tryk på sikkerhedsknappen og bevæg svingarmen. Bevæg svingarmen, til den falder i hak i den ønskede position. 46 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

6 da Position Betjening Isætning/udtagning af røreris, piskeris og dejkroge Tilsætning af store mængder c~êé=ñçê=âî ëíéäëéê> p í=ñ êëí=éäëíáââéí=ái=å ê=~ääé=ñçêäéêéçéäëéê= íáä ~êäéàçéí=ãéç=~éé~ê~íéí=éê=~ñëäìííéík l_p> ^éé~ê~íéí=ã =âìå=äêìöéëi=å ê=íáääéü êlêéçëâ~ä= ÄÉÑáåÇÉê=ëáÖ=á=~êÄÉàÇëéçëáíáçåK q åç=áââé=ñçê=~éé~ê~íéíi=üîáë=çéí=éê=íçãík= rçë í=áââé=~éé~ê~í=çö=íáääéü êëçéäé=ñçê=î~êãéj âáäçéêk=aéäéåé=ã =áââé=ë ííéë=á=ãáâêçä äöéj çîåéåk Rengør apparat og tilbehør, før den tages i brug første gang (se Rengøring og pleje ). Forberedelse Stil grundmodellen på en glat, ren flade. Ledningen trækkes ud af kabelrummet (Billede ). Netstikket sættes i stikkontakten. Røreris, piskeris og æltekrog Billede Piskeris (a) bruges til at røre dej (f. eks. mørdej) Piskeris (b) bruges til piskede æggehvider, piskefløde og til let dej (f. eks. lagkagedej) Dejkroge (c) med dejskraber (d) bruges til at ælte tung dej og iblanding af ingredienser, som ikke skal finhakkes (f.eks.rosiner, tynde chokoladeblade) hî ëíéäëéëñ~êé=ëçã=ñ äöé= ~Ñ êçíéêéåçé=êéçëâ~äéê> píáâ=~äçêáö=ü åçéå=åéç=á=ëâ äéåi=å ê=~éé~ê~íéí= Éê=á=Ö~åÖK rçëâáñí=âìå=êéçëâ~äi=å ê=~éé~ê~íéí=ëí ê=ëíáääé=ó= ~éé~ê~íéí=â êéê=âçêí=éñíéêi=~í=çéí=éê=ëäìââéí= EÉÑíÉêä ÄFK _ÉëâóííÉäëÉëâ~ééÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=î êé=ë~í= é =ÇÉ=ÇêÉîI=ëçã=áââÉ=ÄÉåóííÉëI=å ê=~éé~ê~íéí= Éê=á=Ö~åÖK Stil grebet på P og hold fast i det, til drevet bliver stående. Bemærk: Hvis drevet ikke bevæger sig, er svingpositionen allerede nået. Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 6. Sæt skålen på plads. Skålens sokkel skal sidde fast i grundmodellens udsparing. Isæt det ønskede redskab (røreris, piskeris eller æltekrog). Ved drejkrogen drejes dejskraberen, indtil dejkrogen kan trykkes på plads. Kom ingredienserne i skålen. Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 1. Sæt låget på. Stil grebet på det ønskede trin. Påfyldning af flere ingredienser Sluk for apparatet med grebet. Stil grebet på P og hold fast i det, til drevet bliver stående. Tag låget af. Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 7. Påfyld ingredienserne eller påfyld ingredienserne gennem åbning i låget. Efter arbejdet Sluk for apparatet med grebet. Stil grebet på P og hold fast i det, til drevet bliver stående. Træk netstikket ud. Tag låget af. Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 6. Tag redskabet ud. Tag skålen af. Vask de enkelte dele af, se Rengøring og pleje. Robert Bosch Hausgeräte GmbH 47

7 da Blender Billede hî ëíéäëéëñ~êé=ëçã=ñ äöé=~ñ=ëâ~êéé= âåáîélêçíéêéåçé=çêéî> píáâ=~äçêáö=ü åçéå=åéç=á=çéå=é ë~ííé=ääéåçéê>= _äéåçéêéå=ëâ~ä=î êé=ë~í=êáöíáöí=é =çö=ä ÖÉí= î êé=ëíê~ããéí=üéäí=ñ~ëíi=å ê=çéê=~êäéàçéë=ãéç= ÄäÉåÇÉêÉåK= _äéåçéêéå=ã =âìå=ë ííéë=é =çö=í~öéë=~ñi=å ê= ~éé~ê~íéí=ëí ê=üéäí=ëíáääék c~êé=ñçê=ëâçäçåáåö> séç=ää~åçáåö=~ñ=î~êãé=áåöêéçáéåëéê=âçããéê= ÇÉê=Ç~ãé=ìÇ=ÖÉååÉã=íê~ÖíÉåë=ä ÖK= m ÑóäÇ ã~ñk=mir=äáíéê=î~êã=éääéê=ëâìããéåçé= î ëâék m~ë=é > _äéåçéêéå=â~å=äéëâ~çáöéëk= _É~êÄÉàÇ=áââÉ=ÇóÄÑêçëëÉÇÉ=ã~Çî~êÉê=EìåÇí~ÖÉå= áëíéêåáåöéêfk=_äéåçéêéå=ëâ~ä=~äíáç=î êé=ñóäçí=ãéç= áåöêéçáéåëéêi=å ê=çéå=éê=á=ö~åök m~ë=é > séç=ää~åçáåö=~ñ=î ëâéê=á=öä~ëääéåçéêéåw= fåçëíáääáåö=ã~âëk=é =íêáå=pk=m ÑóäÇ=ã~âëK=MIR=äáíÉê= î~êã=éääéê=ëâìããéåçé=î ëâék Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 3. Tag låg til drevudtag til blender af. Sæt blenderen på (markering på sokkel på markering på grundmodel) og drej den mod venstre indtil stop (Billede -4/5). Påfyld ingredienserne. Maksimal mængde: kunststofblender, flydende konsistens = 1 liter. Maksimal mængde: glasblender, flydende konsistens = 0,75 liter skummende eller varme væsker maks. 0,5 liter, optimal bearbejdningsmængde, fast konsistens = gram. Sæt låget på og tryk det fast. Hold altid fast på låget med en hånd, når blenderen kører. Stik ikke fingrene hen over påfyldningsåbningen! Stil grebet på det ønskede trin. Påfyldning af flere ingredienser Billede -6 Sluk for apparatet med grebet. Tag låget af og påfyld ingredienserne eller fjern tragten og påfyld ingredienserne lidt ad gangen eller påfyld flydende ingredienser gennem tragten. Efter arbejdet Sluk for apparatet med grebet. Træk netstikket ud. Drej blenderen mod højre og tag den af. Tip: Det anbefales at rengøre blenderen straks efter brug. Rengøring og pleje l_p> _Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ êáåöëãáçäéêk= lîéêñä~çéêåé=â~å=äéëâ~çáöéëk= Rengøring af grundmodel c~êé=ñçê=éäéâíêáëâ=ëí Ç> aóé=~äçêáö=öêìåçãççéääéå=á=î~åç=çö=üçäç=çéå= ~äçêáö=áåç=ìåçéê=êáåçéåçé=î~åçk Træk netstikket ud. Tør grundmodellen af med en fugtig klud. Kom en smule opvaskemiddel i rengøringsvandet efter behov. Tør apparatet af med en tør klud. Rengøring af skål og tilbehør Alle dele tåler opvaskemaskine. Forsøg ikke at klemme kunststofdele fast i opvaskemaskinen, da de kan blive deformeret. Rengøring af blender hî ëíéäëéëñ~êé=ëçã=ñ äöé= ~Ñ ëâ~êéé=âåáîé> _Éê ê=áââé=ääéåçéêâåáîéåé=ãéç=çé=ä~êé=ñáåöêék= _äéåçéêéå=â~å=ëâáääéë=~çk= aéí=äéííéê=êéåö êáåöéåk m~ë=é > _Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ êáåöëãáçäéêk= håáîéå ã =áââé=ë ííéë=á=çéî~ëâéã~ëâáåéåk= oéåö ê=âìå=âåáîéå=ìåçéê=êáåçéåçé=î~åçk Tip: Hvis blenderen kun har været brugt til blendning af væske, behøver man normalt ikke at skille blenderen ad. Kom en smule vand med opvaskemiddel i blenderen, mens den er på apparatet. Tænd for apparatet og lad den køre i et par sekunder (ved modeller med momentfunktion, stilles apparatet på trin M). Hæld vandet ud og skyl blenderen med rent vand. 48 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

8 Adskillelse af blender Billede Drej blendersoklen til højre og tag den af. Drej knivens vinger mod venstre. Kniven løsnes. Tag kniven ud og fjern pakringen. Samle blender Billede c~êé=ñçê=âî ëíéäëéê> cçêë Ö=~äÇêáÖ=~í=ë~ãäÉ=ÄäÉåÇÉêÉå=é = ÖêìåÇãçÇÉääÉåK Anbring pakringen på kniven. Sæt kniven ind i blenderen nedefra. Skru kniven fast ved hjælp af soklen. Drej blendersoklen til venstre, til den sidder fast. Hjælp i tilfælde af fejl Kontakt venligst kundeservice i tilfælde af fejl. Eksempler på brug Flødeskum g Pisk fløden i 1½ til 4 minutter på trin 4 (afhængigt af mængde og kvalitet) med piskeriset. Æggehvider 1 til 8 æggehvider Pisk æggehviderne i 4 til 6 minutter på trin 4 med med piskeriset. Lagkagebund dêìåççéëâêáñí 2 æg 2 3 spsk varmt vand 100 g sukker 1 lille pakke vanillesukker 70 g mel 70 g maizenamel evt. bagepulver Rør ingredienserne (undtagen mel og maizenamel) sammen i ca. 4 6 minutter på trin 4 med piskeriset, til det skummer. Stil apparatet på trin 2 og tilsæt det sigtede mel og maizenamel skevis i løbet af et halvt til et minut. Max. mængde: 2 x grunddej da Rørdej dêìåççéëâêáñí 3 4 æg g sukker 1 knivspids salt 1 lille pakke vanillesukker eller skal af en ½ citron g smør (rumtemperatur) 500 g mel 1 lille pakke bagepulver 1 / 8 l mælk Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på trin 1, herefter i ca. 3 4 minutter på trin 3 med røreriset. Max. mængde: 1,5 2 x grunddej Mørdej dêìåççéëâêáñí 125 g smør (stuetemperatur) g sukker 1 æg 1 knivspids salt En smule citronskal eller vanillesukker 250 g mel evt. bagepulver Ælt alle ingredienser i ca. et halvt minut på trin 1, herefter i ca. 2 3 minutter med piskeriset (trin 3) eller dejkrogen (trin 2). Max. mængde: 2 x grunddej Gærdej dêìåççéëâêáñí 500 g mel 1 æg 80 g fedt (stuetemperatur) 80 g sukker ml lunken mælk 25 g frisk gær eller 1 pakke tørgær skal af en ½ citron 1 knivspids salt Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på trin 1, herefter i ca. 3 6 minutter på trin 2 med æltekrogen. Max. mængde: 1,5 x grunddej Mayonnaise 2 æg 2 tsk sennep ¼ l olie 2 spsk citronsaft eller eddike 1 knivspids salt 1 knivspids sukker Det er vigtigt, at ingredienserne har samme temperatur. Robert Bosch Hausgeräte GmbH 49

9 da Æg, sennep, citronsaft, salt og sukker kommes i blenderen og blandes i nogle sekunder på trin 2. Stil blenderen på trin 4. Hæld langsomt olie gennem hullet i låget og bliv ved med at blande mayonnaisen, til den har fået en fast konsistens. Tilbehør/Ekstratilbehør Yderligere vedlagt tilbehør (se vedlagte modeloversigt Billede ) er beskrevet i de separate brugsanvisninger, der følger med den enkelte genstand. Vedlagte tilbehør kan også købes særskilt. Tilbehør til model MUM 45.. kan også benyttes til model MUM 44../46../48... Billede Kunststof-røreskål (MUZ4KR3) Skålen er beregnet til forarbejdning af op til 1 kg mel plus ingredienser. Røreskål af stål (MUZ4ER2) Skålen er beregnet til forarbejdning af op til 1 kg mel plus ingredienser. Blender af kunststof (MUZ4MX2) Til at blande drikkevarer, til at purere frugt og grønt, til at fremstille mayonnaise, til at småhakke frugt og grønt og nødder og til at crushe isterninger. Blenderpåsatz af glas (MUZ4MX3) Til at blande drikkevarer, til at purere frugt og grønt, til at fremstille mayonnaise, til at småhakke frugt og grønt og nødder og til at crushe isterninger. Multiblender (MUZ4MM3) Bruges til at hakke krydderurter, grøntsager, æbler og kød, til råkost af gulerødder, selleri og ost og til at rive nødder og kølet chokolade. Hurtigsnitter (MUZ4DS3) Til at skære agurk, kål, kålrabi, ræddiker; til råkost af gulerødder, æbler og selleri, rødkål, ost og nødder; til rivning af hård ost, chokolade og nødder. Pommes-frites-jern (MUZ45PS1) Til hurtigsnitteren MUZ4DS3. Til at skære rå kartofler til pommes frites. Asia-grønt-skive (MUZ45AG1) Til hurtigsnitteren MUZ4DS3. Skærer frugt og grønt i fine strimler til asiatiske grøntsagsretter. Riveskive grov (MUZ45RS1) Til hurtigsnitteren MUZ4DS3. Til at rive rå kartofler til f. eks. kartoffelfrikadeller/ søsterkage eller kartoffelboller. Kartoffelrösti-skive (MUZ45KP1) Til hurtigsnitteren MUZ4DS3. Til at rive rå kartofler til rösti og til at skære frugt og grøntsager i tykke skiver. Citruspresse (MUZ4ZP1) Til presning af appelsiner, citroner og grapefrugter. Kødhakkeren (MUZ4FW3) Til hakning af råt kød til tartar eller frikadeller/ bøffer. Hulskive-sæt (MUZ45LS1) Til kødhakkeren MUZ4FW3. Fin (3 mm) til postejer og smurt pålæg, grov (6 mm) til pølser og bacon. Småkageformsæt (MUZ45SV1) Til kødhakkeren MUZ4FW3. Med metalskabelon til 4 forskellige småkageformer. Kornkværn (MUZ45RV1) Til kødhakkeren MUZ4FW3. Til at rive nødder, mandler, chokolade og tørrede rundstykker. Frugtpresse (MUZ45FV1) Til kødhakkeren MUZ4FW3. Til at presse bærfrugt til mos (undtagen hindbær), tomater og hyben. Samtidigt fjernes stilk og kerner automatisk fra f. eks. ribs. Tilbehørsholder (MUZ4ZT1) Til opbevaring af tilbehørsdele som f. eks. dejkrog, piskeris, røreris, snitte-, råkost- og riveskive. Kornmølle med kegleformet maleværk af stål (MUZ4GM3) Til alle kornsorter undtagen majs og olieholdige frø, tørrede svampe og krydderurter. Ismaskine (MUZ4EB1) Til tilberedning af op til 550 g is pr. arbejdsgang og beholder. 50 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

10 Bortskaffelse Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, der gælder i hele EU-området. Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes. da Garantibetingelser På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation. Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker, kan indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6, 2750 Ballerup, tlf På reparationer ydes 12 måneders garanti. De kan naturligvis også indsende apparatet gennem Deres lokale forhandler. Ret til ændringer forbeholdes. Robert Bosch Hausgeräte GmbH 51

11 Kundendienst Customer Service DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse Nürnberg Online Auftragsstatus, Filterbeutel- Konfigurator und viele weitere Infos unter: Reparaturservice* (Mo-Fr: erreichbar) Tel.: Ersatzteilbestellung* (365 Tage rund um die Uhr erreichbar) Tel.: Fax: *) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 /Min. AE United Arab Emirates, الا مارات العربي ة المت حدة BSH Home Appliances FZE Round About 13, Plot Nr MO-0532A Jebel Ali Free Zone Dubai Tel.: AL Republika e Shqiperise, Albania AERTECH SH.P.K. Rr. Sami Frasheri Pallati i Aviacionit te vjetar Shkalla 1, Hyrja 2 Tirana Tel.: Fax: AT Österreich, Austria BSH Hausgeräte Gesellschaft mbh Werkskundendienst für Hausgeräte Quellenstrasse Wien Tel.: * Fax: Hotline für Espresso-Geräte: Tel.: * *innerhalb Österreichs zum Regionaltarif 11/12 AU Australia BSH Home Appliances Pty. Ltd. 7-9 Arco Lane HEATHERTON, Victoria 3202 Tel.: BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina "HIGH" d.o.o. Gradačačka 29b Sarajewo Info-Line: Fax: BE Belgique, België, Belgium BSH Home Appliances S.A. Avenue du Laerbeek 74 Laarbeeklaan Bruxelles Brussel Tel.: Fax: BG Bulgaria BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD 115К Tsarigradsko Chausse Blvd. European Trade Center Building, 5th floor 1784 Sofia Tеl.: Fax: نيرحب Bahrain, BH Khalaifat Est. P.O.BOX 5111 Manama Tel.: BY Belarus, Беларусь OOO "БСХ Бытовая техника" тел.: CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland BSH Hausgeräte AG Werkskundendienst für Hausgeräte Fahrweidstrasse Geroldswil Service Tel.: Service Fax: Ersatzteile Tel.: Ersatzteile Fax: CY Cyprus, Κύπρος BSH Ikiakes Syskeves-Service 39, Arh. Makaariou III Str Egomi/Nikosia (Lefkosia) Tel.: Fax: cytanet.com.cy CZ Česká Republika, Czech Republic BSH domácí spotřebiče s.r.o. Firemní servis domácích spotřebičů Pekařská 10b Praha 5 Tel.: Fax: DK Danmark, Denmark BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej Ballerup Tel.: Fax: BSHG.com EE Eesti, Estonia SIMSON OÜ Raua Tallinn Tel.: Fax: ES España, Spain BSH Electrodomésticos España S.A. Servicio Oficial del Fabricante Parque Empresarial PLAZA, C/ Manfredonia, Zaragoza Tel.: Fax:

12 FI Suomi, Finland BSH Kodinkoneet Oy Itälahdenkatu 18 A, PL Helsinki Tel.: Fax: Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23%) FR France BSH Electroménager S.A.S. 50 rue Ardoin BP SAINT-OUEN cedex Service interventions à domicile: Service Consommateurs: (0,34 TTC/mn) Service Pièces Détachées et Accessoires: (0,34 TTC/mn) GB Great Britain BSH Home Appliances Ltd. Grand Union House Old Wolverton Road Wolverton Milton Keynes MK12 5PT To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit or call Tel.: * *Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply. GR Greece, Ελλάς BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. Central Branch Service 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou Kifisia Πανελλήνιο τηλέφωνο: (αστική χρέωση) HK Hong Kong, 香 港 BSH Home Appliances Limited Unit 1 & 2, 3rd Floor North Block, Skyway House 3 Sham Mong Road Tai Kok Tsui, Kowloon Hong Kong Tel.: Fax: /12 HR Hrvatska, Croatia BSH kućni uređaji d.o.o. Kneza Branimira Zagreb Tel: Fax: HU Magyarország, Hungary BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. Háztartási gépek márkaszervize Királyhágó tér Budapest Hibabejelentés Tel.: Fax: Alkatrészrendelés Tel.: Fax: IE Republic of Ireland BSH Home Appliances Ltd. Unit F4, Ballymount Drive Ballymount Industrial Estate Walkinstown Dublin 12 Service Requests, Spares and Accessories Tel.: Fax: ישראל Israel, IL C/S/B Home Appliance Ltd. Uliel Building 2, Hamelacha St. Industrial Park North Lod Tel.: Fax: IN India, Bhārat, भ रत BSH Customer Service Front Office Shop No.4,Everest Grande, Opp. Shanti Nagar Bus Stop, Mahakali Caves Road, Andheri East Mumbai IS Iceland Smith & Norland hf. Noatuni Reykjavik Tel.: Fax: IT Italia, Italy BSH Elettrodomestici S.p.A. Via. M. Nizzoli Milano (MI) Numero verde KZ Kazakhstan, Қазақстан IP ''Batkayev Ildus A.'' B. Momysh-uly Str.7 Chymkent Tel./Fax: نانبل Lebanon, LB Teheni, Hana & Co. Boulevard Dora 4043 Beyrouth P.O. Box Jdeideh Tel.: LT Lietuva, Lithuania Senuku prekybos centras UAB Jonavos g Kaunas Tel.: Fax: LU Luxembourg BSH électroménagers S.A Zl Breedeweues 1259 Senningerberg Tel.: Fax: LV Latvija, Latvia General Serviss Limited Bullu street 70c 1067 Riga Tel.: Elkor Serviss Brivibas gatve Riga Tel.: ; -36 Fax: MD Moldova S.R.L. "Rialto-Studio" ул. Щусева Кишинев тел./факс: ME Crna Gora, Montenegro Elektronika komerc Ul. Slobode Bijelo Polje Tel./Fax: Mobil: t-com.me MK Macedonia, Македонија GORENEC Jane Sandanski 69 lok Skopje Tel.: Mobil:

13 MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: Fax: MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maledives Lintel Investments Ma. Maadheli, Majeedhee Magu Malé Tel.: lintel.com.mv NL Nederland, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Taurusavenue LS Hoofddorp Storingsmelding: Tel.: Fax: Onderdelenverkoop: Tel.: Fax: NO Norge, Norway BSH Husholdningsapparater A/S Grensesvingen Oslo Tel.: Fax: NZ New Zealand BSH Home Appliances Ltd. Unit F 2, 4 Orbit Drive Mairangi Bay Auckland 0632 Tel.: Fax: PL Polska, Poland BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Centrala Serwisu Tel.: Fax: PT Portugal BSHP Electrodomésticos Lda. Rua Alto do Montijo, nº Carnaxide Tel.: Fax: RO România, Romania BSH Electrocasnice srl. Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr , sect Bucuresti Tel.: Fax: RU Russia, Россия OOO "БСХ Бытовая техника" Сервис от производителя Малая Калужская 19/ Москва тел.: المملكة العربية السعودية Arabia, SA Saudi BSH Home Appliances Saudi Arabia L.L.C. Bin Hamran Commercial Centr. 6th Floor 603B Jeddah Tel.: SE Sverige, Sweden BSH Hushållsapparater AB Landsvägen Solna Tel.: SG Singapore, 新 加 坡 BSH Home Appliances Pte. Ltd. 37 Jalan Pemimpin Union Industrial Building Block A, # Singapore Tel.: Fax: SI Slovenija, Slovenia BSH Hišni aparati d.o.o. Litostrojska Ljubljana Tel.: Fax: SK Slovensko, Slovakia BSH domáci spotřebiče s.r.o. Organizačná zložka Bratislava Galvaniho 17/C Bratislava Tel.: TR Türkiye, Turkey BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: Ümraniye, Istanbul Tel.: Fax: TW Taiwan, 台 湾 Achelis Taiwan Co. Ltd. 4th floor, No. 112 Sec 1 Chung Hsiao E Road Taipei ROC 100 Tel.: UA Ukraine, Україна ТОВ "БСХ Побутова Техніка" тел.: XK Kosovo NTP GAMA Rruga Mag Prishtine-Ferizaj Ferizaj Tel.: Tel.: gama-electronics.com XS Srbija, Serbia BSH Kućni aparati d.o.o. Milutina Milankovića 11ª Novi Beograd Tel.: Fax: ZA South Africa BSH Home Appliances (Pty) Ltd. 15th Road Randjespark Private Bag X36, Randjespark 1685 Midrand Johannesburg Tel.: Fax: /12

14 Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE) Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt. Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: Uhr erreichbar) und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten: Tel.: oder unter Nur für Deutschland gültig! 1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2-6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt. Glühlampen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle Eigentum über. Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedin- Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Landesvertretung anfordern. Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot: zur Verfügung. Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 / München // Germany 05/ / de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, hu, uk, ru, ar

15

16

17

18

19

20

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Size: 148 x 210 mm 105g 105g copper paper) Model no. 10856

Size: 148 x 210 mm 105g 105g copper paper) Model no. 10856 Size: 148 x 210 mm 105g 105g copper paper) Model no. 10856 Tak fordi du valgte at købe dette ON Kitchenware kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset FÅ MERE AT VIDE ML10- og ML12-Bluetooth headset SE GODT EFTER OPKALDSKNAP Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Genopkald (2 tryk) Start stemmestyret opkald (tryk i 2 sekunder, indtil tonen høres)

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005 Dørlukker med glideskinne DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 Teknisk information 2006 DORMA TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design afprøvet efter DIN DS/EN 1154

Læs mere

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 På de næste sider finder opskrifterne til mellemmåltiderne i kostplansforslaget. Husk at mælk i kaffen kan være det, der gør det svært at komme ned i vægt! altså hvis du

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 Det er sommer, himlen er blå, og havens frugtbuske bugner af bær... Vil du fryde dine smagsløg med hjemmelavet saft, marmelade og andre søde

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul 10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul Marcipan 4 portioner 1 tsk. mandelessens evt. frugtfarve 100 g kartoffel, kogt 1 tsk. sødemiddel (SØD) Alle ingredienserne moses sammen, tørres

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Biavlerens. egne honningopskrifter

Biavlerens. egne honningopskrifter Biavlerens egne honningopskrifter Laks med honning 4 stk. laks á 125 g 1 spsk. olie 15 g smør 3 spsk. honning 40 g frisk ingefær 2 stk. lime Steg laksen gylden på begge sider, drys med salt og peber. Rør

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Søby s kager på pinde

Søby s kager på pinde Annette Søby Ida-Marie, Magnus og Oliver Søby s kager på pinde mellemgaard Søby s kager på pinde PopCakes 2011 Annette Søby, Ida-Marie, Magnus, Oliver og forlaget mellemgaard Sat med Century Gothic og

Læs mere

Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa

Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa Den nordiske arbejdslivsmodel - og dens relevans for Europa Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet henningj@epa.aau.dk, SAMAK, Stockholm 24.11.2008 Ny italesættelse i Europa siden 1990 Fra Socialisering

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere