FORSLAG / DRAFT DSF 3033

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG / DRAFT DSF 3033"

Transkript

1 FORSLAG / DRAFT DSF 3033 Forslagsnr.: M Draft no.: Forslaget bygger på: The draft is based on: (IDT = identisk med/identical to - EQV = baseret på/equivanent to - MOD = modificeret/modified) IDT IDT Dette forslag til Dansk Standard er/har været på offentlig høring fra: This draft Danish Standard is/was submitted for public enquiry from: til/to Forslag til dansk titel: Klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, institutioner og kontorer Proposal for English title: Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, institutions and office Kommentarer skal være DS i hænde senest: Comments shall be sent to DS no later than: Der kan kun fremsendes kommentarer, såfremt forslaget er i høring som ISO/DIS, IEC/CDV eller som pren på enquiry i CEN og CENELEC. Tekniske kommentarer behandles ikke, hvis forslaget er til afstemning som ISO/FDIS, IEC/FDIS, CEN eller CENELEC Formal Vote. Comments can only be submitted if the draft is subject to ISO/DIS, IEC/CDV or CEN/CENELEC Enquiry as a pren Technical comments will not be taken into account if the draft is subject to ISO/FDIS, IEC/FDIS - CEN/CENELEC Formal Vote. Kommentarer fremsættes ved at rekvirere en elektronisk kommentarskabelon hos projektlederen. Skabelonen udfyldes og returneres til projektlederen inden høringsperiodens udløb. Modtagne kommentarer vil blive behandlet af det teknisk ansvarlige udvalg. A template for comments must be used and can be obtained from the responsible project manager. The comments will be dealt with in the DS Committee responsible for the area. Standardiseringsudvalg: DS committee: Projektleder: Project manager: Bemærk, at forslaget skal bearbejdes yderligere, og at det derfor ikke har gyldighed som Dansk Standard Note that the draft will be edited further and has no validation as a Danish Standard.

2 Dansk standard DSF udgave Godkendt:2009-xx-xx Høringsudgave Klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, institutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, institutions and offices 1

3 DS 3033 København DS Projekt: M ICS: Deskriptorer: Indeklima, klassificering, boliger, institutioner, kontorer, eksponering, koncentration, radon, formaldehyd, termiske forhold, akustiske forhold, luftskifte, dagslys, fugt, skimmelsvamp, CO 2, partikler Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket betyder, at det er en dansk standard. DS-publikationstyper DANSK STANDARD udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr. fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet at A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation. 2

4 Forord...5 Indledning Gyldighedsområde Normative referencer Definitioner Klassifikation af indeklimaet Generelle forhold De fem kvalitetsklasser Anvendelse af standarden Generelle forhold Måling og vurdering Modellering og simulering Klassegrænser Model for indeklimastandarden Parametre i indeklima klassifikationen Brugsscenarier Klassegrænser Boliger Institutioner Kontorer Appendix A Beskrivelse af de fem kvalitetsklasser Appendix B - Effekter af forringet indeklima B.1 Cancer B.2 Hjerte-karsygdomme B.3 Astma/allergi B.4 Symptomer B.5 Gener B.6 Præstationer B.7 Særligt følsomme gruppers behov Appendix C - Målinger og vurderinger C.1 Generelt C.2 Måling af luftskiftet C.3 CO 2 beregning C.4 Vurdering af termiske forhold C.5 Måling af radon C.6 Måling af formaldehyd C.7 Vurdering af partikler C.8 Vurdering af fugt og skimmelsvamp C.9 Måling af dagslys C.10 Vurdering af akustiske forhold Appendix D - Brugsscenarier D.1 Boliger D.2 Kontorer D.3 Institutioner Appendix E - Baggrundsnotater E.1 Luftskifte E.2 CO E.3 Termiske forhold (herunder lufthastighed) E.4 Radon E.5 Formaldehyd E.6 Partikelforurening i indeluften E.7 Fugt og skimmelsvamp

5 E.8 Dagslys og visuelt miljø E.9 Akustiske forhold Appendix F - Målerapport

6 Forord Denne standard til brug ved klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, institutioner og kontorer er udarbejdet af en ekspertgruppe, som på initiativ af Erhvervs- og Byggestyrelsen blev nedsat af DS. En referencegruppe med repræsentanter fra en lang række organisationer og offentlige styrelser har fulgt arbejdet. Indledning Sunde bygninger med et godt indeklima er af stor betydning for menneskers velbefindende, fysisk såvel som mentalt. Vore institutioner skal danne gode og sunde rammer for børns opvækst og være gode læringsmiljøer. Vore arbejdspladser skal være sunde, så de ikke lægger en dæmper på arbejdsevnen og -glæden, og vores boliger skal have et godt og sundt indeklima, så vi ikke bliver syge af at opholde os der. I erkendelse heraf er der i ind- og udland allerede etableret frivillige mærkningsordninger for byggevarer og farlige stoffer. Kombineres disse mærkningsordninger og vurderingskriterier med den indsamlede viden om de faktorer, som påvirker indeklimaet, er der tilstrækkelig viden til at opstille en dansk standard for indeklimaets kvalitet, som kan supplere Bygningsreglementets krav til indeklimaet. Denne standard omhandler alene indeklimaets kvalitet. Eftersom ca. 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning og klimatisering af bygninger er det dog til stadighed vigtigt at holde sig for øje, at bestræbelser på at opnå et godt indeklima også bør sker under hensyntagen til energiforbruget. En samlet liste over alle de faktorer, som bestemmer indeklimaets kvalitet er lang, og omfatter en række forhold, der er afgørende for det termiske og atmosfæriske indeklima, samt forhold relateret til lys og lyd. Selvom indeklimafaktorerne indgår i et komplekst samspil, er der i denne standard opstillet operationelle kriterier, som muliggør klassifikation af en bygning ud fra en række udvalgte indeklimafaktorer, baseret på objektive data. Kriterierne i standarden er enten relateret til målte eksponeringer eller beregnede eksponeringer, baseret på observationer og modelberegninger. Det har i den forbindelse været afgørende, at de inkluderede mål er robuste og entydige, samt at der er grund til at forvente, at faktorerne vil have betydning for bygningsbrugernes komfort og sundhed enten på kort eller langt sigt. Det vil også være væsentligt for udbredelsen af dette klassifikationssystem, at den praktiske brug af standarden og det tilknyttede måleprogram ikke bliver uforholdsmæssigt dyr. Det har derfor været lagt til grund, at måleprogram/inspektion i en bolig vil kunne gennemføres på ca. 4 timer. Note: Det vurderes, at udførelse af en indeklima klassifikation i en privat bolig vil beløbe sig til ca kr. For kontorer og institutioner vil udgiften være afhængig af størrelsen (antal m 2 ) og blive prissat ud fra antallet af enheder á 300 m 2 (se pkt. 6). 5

7 1 Gyldighedsområde Denne standard er udarbejdet med henblik på klassificering af indeklimaet i boliger, institutioner (skoler, børnehaver, vuggestuer etc.) samt kontorlignende bygninger under normal brug og under danske forhold. Selvom der ved udarbejdelsen af standarden har indgået overvejelser om energiforbrug, omfatter standarden kun indeklimaforhold og inddrager således ikke forhold som bæredygtighed, livscyklus eller energiforhold. Standarden omfatter heller ikke passivhuse, hvor der er givet dispensation fra BR08 kravet til luftskifte. Der findes i befolkningen grupper, som er særligt følsomme, fx allergikere og astmatikere. Disse grupper vil generelt trives bedre, jo bedre indeklimaet er, men selv den højeste kvalitetsklasse jf. denne standard vil ikke i alle tilfælde sikre trivslen for alle særligt følsomme personer. Hertil er listen over parametre for begrænset, ligesom kravene til de udvalgte parametre skulle være meget skrappe, hvilket ville gøre klasseinddelingen urealistisk til daglig brug. For en uddybende diskussion af særlige følsomme personers behov henvises til Appendix B. Inden målinger og vurderinger gennemføres, undersøges det, om bygningen fremstår som tilsigtet, dvs. uden skader etc. Eventuelle skader (samt eventuelle følgeskader) skal udbedres inden klassificeringen kan gennemføres. Såfremt der er begrundet mistanke om, at der i bygningen forekommer kondemnable forhold, skal mistanken afklares, førend det kan komme på tale at klassificere indeklimaets kvalitet. Kondemnable forhold kan fx være høje koncentrationer af PCB som følge af emissioner fra byggevarer, udbredte fugtskader og manglende eller mangelfulde installationer til at sikre tilstrækkelig opvarmning. 2 Normative referencer DS 447 Norm for mekaniske ventilationsanlæg DS/ISO Akustik. Måling af rumakustiske parametre Del 2: Efterklangstid i almindelige rum. DS/EN ISO 7730 Ergonomi inden for termisk miljø - Analytisk bestemmelse og fortolkning af termisk komfort ved beregning af PMV- og PPD-indekser og lokale termisk komfortkriterier. DS/EN ISO Bygningers termiske ydeevne - Bestemmelse af luftskifte i bygninger Sporgasmetode. DS/CEN/CR 1752 Ventilation i bygninger - Projekteringskriterier for indeklimaet. 6

8 3 Definitioner Absorptionsareal: Det ækvivalente absorptionsareal er et udtryk for rummets samlede lydabsorptionsmængde. Det findes ved at gange de lydabsorberende fladers areal med deres absorptionskoefficient og derefter sammenlægge resultaterne for samtlige flader. Dagslysfaktor: Ved dagslysfaktoren i et punkt i et givet plan forstås forholdet mellem belysningen i punktet i det givne plan og den samtidige belysning udendørs på et vandret plan, der er belyst af en fuld himmelhalvkugle. Efterklangstid: Den tid, det tager lydtrykniveauet at aftage 60 db fra sit stationære niveau, når lydkilden afbrydes. Operativ temperatur: Den fiktive, ensartede temperatur af omgivende flader, der vil medføre samme varmetab fra en person ved stråling plus konvektion, som de faktiske temperaturer af luft og omgivende flader medfører. Gener: Sensoriske gener er personens egne oplevelser relateret til sanseindtryk i indeklimaet, fx træk, kulde/varme, støj, dårlig lugt, etc. Sygdom: Egentlige lidelser som kan gives en lægelig diagnose. Symptom: Sygdomsytring, dvs. personens egne (subjektive) kropslige oplevelser, fx hovedpine, øjenirritation, kvalme. Termisk komfort: Den tilstand, hvor mennesket er tilfreds med de termiske omgivelser. 4 Klassifikation af indeklimaet 4.1 Generelle forhold Boliger, institutioner og kontorer vil kunne klassificeres efter denne standard med en af fem indeklimaklasser, hvor A er den bedste klasse og E den dårligste. Industrielle bygninger (produktionshaller og lign.) kan ikke klassificeres efter denne standard. Der er ingen nedre grænse for indeklimaparametrene i klasse E og alle intakte bygninger uden graverende fejl vil således mindst kunne opnå denne klasse. Den midterste klasse (C) svarer til kravene i Bygningsreglementet (BR08). Et nyt hus opført efter BR08 vil uden yderligere målinger/vurderinger have klasse C. Denne klasse (C) og øvrige klasser vil også kunne opnås af et ældre hus, men så skal det eftervises ved målinger/vurderinger. Et nyt hus vil kunne opnå en bedre klasse (A eller B) ved at få dette eftervist ved målinger/vurderinger. Der vil dog være en risiko for, at de udførte målinger i et nyt hus viser, at huset i realiteten har en lavere klasse (fx D) f.eks. som følge af et lavere luftskifte end foreskrevet i BR08. 7

9 Når der er tale om gener, afspejler de fem kvalitetsklasser forskellige grader af, hvor mange eller hvor udtalte generne er, mens der for egentlige helbredseffekter skelnes mellem forskellige risikoniveauer eller grader af beskyttelse. I forbindelse med fastsættelse af grænserne mellem de forskellige klasser har det været afgørende, at kriterierne er konkrete og målbare. Dette er ikke umiddelbart muligt i forlængelse af de formulerede funktionskrav, som indgår i Bygningsreglementet. Derfor er visse kriterier udtrykt med baggrund i reglementets vejledningstekst eller andre mere robuste parametre. 4.2 De fem kvalitetsklasser Denne standard har fem kvalitetsklasser, som rangordnes på følgende måde: Klasse A Det rigtig gode indeklima Klasse B Det gode indeklima Klasse C Indeklima svarende til kravene i bygningsreglementet Klasse D Indeklima som er ringere end minimumskravene i bygningsreglementet. Sundhedsrisikoen er ringe, men mennesker, der opholder sig i en klasse D-bygning, vil kunne opleve gener Klasse E Indeklima med en vis risiko for negative sundhedseffekter og betydelige gener. For yderligere beskrivelse af de fem kvalitetsklasser henvises til Appendix A 5 Anvendelse af standarden 5.1 Generelle forhold Standarden anviser en måde at klassificere bygninger på, som ikke i væsentlig grad er afhængig af den årstid, hvor klassificeringen gennemføres, eller af hvor mange personer der opholder sig i bygningen. Dermed vil f.eks. et nybygget hus kunne klassificeres, inden en køber er fundet. 5.2 Måling og vurdering For at opnå denne uafhængighed af årstid og brugsbelastning er det afgørende, at de målinger, der indgår i måleprogrammet, er tilstrækkeligt robuste. For en række parametre er dette ikke muligt i den korte tid, der er til rådighed for at lave dækkende målinger, og derfor anvendes i stedet vurderinger baseret på professionelle skøn af bl.a. de bygningsfysiske forhold. Dette vil f.eks. være gældende for de termiske forhold i boliger, institutioner og mindre kontorbygninger (<600 m 2 ), hvor det ikke skønnes muligt at anvise et kortvarigt måleprogram, der efterviser, at temperaturen i en bygning holdes indenfor et givent interval i størstedelen af året. For de termiske parametre (boliger, institutioner og mindre kontorbygninger <600 m 2 ) indeholder standarden derfor en beskrivelse af bygningsfysiske forhold og tekniske systemer, der erfaringsmæssigt vil sikre god kontrol af temperaturen under normale brugsbelastninger beskrevet ved nogle standardiserede brugsscenarier. 8

10 5.3 Modellering og simulering For større kontorbygninger (>600 m 2 ) vil denne karakterisering af bygningsfysiske forhold og tekniske systemer dog ikke være tilstrækkelig, og klassificeringen baseres derfor på en kombination af modellering med validerede programpakker og målinger. For mange nye kontorbygninger er modellering af det termiske indeklima en del af designfasen. Resultatet af denne modellering kan indgå i klassifikationen. Det er dog en forudsætning, at modelleringen er baseret på bygningen, som den faktisk er bygget, og at der gennemføres simulering af nogle faktiske forhold, der stikprøvevis eftervises ved supplerende målinger i den aktuelle bygning. Tilsvarende kan klassificering af de akustiske forhold ske på baggrund af simulering med validerede programpakker og/eller ved målinger. 5.4 Klassegrænser Kravene til de tre bygningskategorier, som er omfattet af denne standard, er for nogle parametres vedkommende forskellige. For hver af de tre bygningskategorier er der i afsnit 8 vist en tabel, der indeholder klassegrænser for de indgående indeklimaparametre. 5.5 Model for indeklimastandarden I fig. 1 er angivet en model, som indeholder en simpel massebalance, der forudsiger middelkoncentrationen i et rum med fuld opblanding, når kildestyrke og udeluftstilførsel kendes. Modellen benyttes ved beregning af CO 2 -koncentrationen Figur 1. Skematisk opbygning af indeklimastandarden 9

11 6 Parametre i indeklima klassifikationen I denne standard indgår følgende ni parametre: luftskifte CO 2 termiske forhold radon formaldehyd partikler fugt/skimmelsvampe dagslys akustiske forhold Parametrene er inkluderet i standarden med udgangspunkt i en vurdering af følgende forhold: hyppighed, typiske niveauer samt den tidslige variation effekt på mennesker (gener, symptomer, præstation, sygdom/død) tid før effekten opstår evidens (inkl. dosis-respons) målbarhed samfundseffekt. Umiddelbart kan det opfattes som unødvendigt at medtage både luftskifte og CO 2 - koncentration, idet luftskiftet let beregnes, når CO 2 -koncentration og kildestyrke (antal og størrelse af personer) kendes. Begge størrelser (luftæthed og CO 2 ) er medtaget for at kunne beskrive mulighederne for at sikre en god luftkvalitet både i relation til personbelastningen og belastninger fra byggevarer og andre ikke personrelaterede forureningskilder. Når personbelastningen er relativ stor som i f.eks. kontorer og institutioner, vil et realistisk krav til maksimal CO 2 -koncentration medføre, at der ventileres tilstrækkeligt til også at sikre mod effekter af de fleste andre normalt forekommende forureninger. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet i boliger, hvor personbelastningen er lavere, og der ofte er talrige andre forureningskilder. Luftskiftemålingen udføres som en passiv sporgasmåling eller en aktiv sporgasmåling efter henfaldsprincippet. CO 2 -koncentrationen beregnes på baggrund af det målte luftskifte og emissionsrater angivet i de standardiserede brugsscenarier. De termiske parametre, herunder træk, i boliger, institutioner og mindre kontorbygninger vurderes ud fra en gennemgang af bygningsfysiske forhold og tekniske systemer. For større kontorbygninger er klassificeringen baseret på en kombination af modellering med validerede programpakker og målinger. Radon kvantificeres ved en simpel passiv måling. Formaldehyd bestemmes ved spotmålinger. Partikler vurderes ud fra placering af bygningen i forhold til trafikale hovedfærdselsårer og partikelforurenende industrivirksomheder. 10

12 Fugt/skimmelsvampe og fugtskader vurderes efter en visuel, ikke-destruktiv inspektion af bygningen. Dagslysadgangen bestemmes enten ved opmåling af gulv- og rudearealer eller i mere komplekse rum ved måling af dagslysfaktoren. Efterklangstiden bestemmes ved spotmålinger. Absorptionsareal bestemmes ved opmåling og registrering af materialeoverflader (gulv, væg, loft og evt. andre). I boliger foretages alle målinger i opholdszonen i et repræsentativt rum for bygningen, mens der for kontorer og institutioner måles i flere rum. Antallet af rum afhænger af bygningens størrelse. Der måles i ét rum pr. 300 m 2 bruttogulvareal. For en beskrivelse af, hvordan målinger og vurderinger udføres, henvises til Appendix C. 7 Brugsscenarier For de 3 bygningskategorier er brugsscenarierne fastlagt som angivet nedenfor. Brugsscenarierne omfatter personbelastninger, som er fastlagt på baggrund af lovkrav (institutioner), vejledninger (kontorer) eller typisk forekommende belastninger (boliger). For en uddybende gennemgang af baggrunden for fastlæggelsen af brugsscenarierne henvises til Appendix D. Bygningstype Boliger Institutioner Kontorer Personbelastning 1 person pr. værelse (stue inkl.) Vuggestue: 3 m 2 pr. barn i opholdsrum Børnehave: 2 m 2 pr. barn i opholdsrum Skole: 6 m 3 pr. elev i normalklasserum 10 m 2 pr. kontorarbejdsplads Tabel 1, Personbelastning 8 Klassegrænser Der er tale om maksimumværdier for alle parametre, med undtagelse af luftskifte, dagslysfaktor og absorptionsareal, hvor der er angivet minimumværdier. Følgende klassegrænser er gældende: 11

13 8.1 Boliger Værdier A B C D E Luftskifte (h- 1 ) 1 0,8 0,5 0,3 <0.3 CO 2 (ppm) >1.200 Termiske forhold Kravene til den enkelte kategori fremgår af Appendix C.4 Radon (Bq/m 3 ) >400 Formaldehyd (mg/m 3 ) 0,07 0,10 0,15 0,2 >0,2 Partikler Kravene til den enkelte kategori fremgår af Appendix C.7 Fugt/skimmel Ingen tegn Ingen tegn Ingen tegn Tegn på fugt/skimmel < 400 cm 2 Dagslys (%) Kravene til den enkelte kategori fremgår af Appendix C.9 Akustiske forhold Tabel 2, Klassegrænser, boliger Tegn på fugt/skimmel > 400 cm 2 Radonkoncentrationen varierer med årstiden og er oftest højest om vinteren og lavest om sommeren. For at tage højde for dette, skal resultatet af målinger udført i perioden majseptember multipliceres med 1,5 før sammenligning med tabellens værdier. Målinger i perioden november-marts skal multipliceres med 0,8. Målinger udført i april eller oktober skal ikke korrigeres. Målinger der stækker sig henover de nævnte perioder korrigeres forholdsmæssigt. 8.2 Institutioner Værdier A B C D E Luftskifte (h- 1 ) Skoler Børnehaver Vuggestuer 7 6,2 4,6 5 4,4 3,3 3,5 3,1 2,3 2,0 1,8 1,3 <2,0 <1,8 <1,3 CO 2 (ppm) >1.500 Termiske forhold Kravene til den enkelte kategori fremgår af Appendix C.4 Radon (Bq/m3) >400 Formaldehyd (mg/m 3 ) 0,07 0,10 0,15 0,2 >0,2 Partikler Kravene til den enkelte kategori fremgår af Appendix C.7 Fugt/skimmel * Ingen tegn Ingen tegn Ingen tegn Tegn på fugt/skimmel < 400 cm 2 Dagslys (%) Kravene til den enkelte kategori fremgår af Appendix C.9 Akustiske forhold Efterklangstid (s) Klasselokaler Institutioner 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 * Arealer for fugt/skimmelsvamp opgøres pr. 300 m 2 bruttogulvareal. Tegn på fugt/skimmel > 400 cm 2 >0,8 >0,6 Tabel 3, Klassegrænser, institutioner Radonkoncentrationen varierer med årstiden og er oftest højest om vinteren og lavest om sommeren. For at tage højde for dette, skal resultatet af målinger udført i perioden majseptember multipliceres med 1,5 før sammenligning med tabellens værdier. Målinger i perioden november-marts skal multipliceres med 0,8. Målinger udført i april eller oktober skal 12

14 ikke korrigeres. Målinger der stækker sig henover de nævnte perioder korrigeres forholdsmæssigt. 8.3 Kontorer Værdier A B C D E Luftskifte (h- 1 ) 4,9 2,5 1,7 1,0 <1,0 CO 2 (ppm) >1.500 Termiske forhold Operativ temperatur (ºC) Sommer Vinter 24,5 ±1,0* 22,0 ± 1.5* 24,5 ±1,0 22,0 ± 1,5 24,5 ±1,5 22,0 ± 2,0 24,5 ±2,5 22,0 ± 2,5 Ingen grænser Ingen grænser Lufthastighed (m/s) Vinter Sommer 0,18 0,15 0,18 0,15 0,22 0,18 0,25 0,21 >0,25 >0,21 Radon (Bq/m 3 ) >400 Formaldehyd (mg/m 3 ) 0,07 0,10 0,15 0,2 >0,2 Partikler Kravene til den enkelte kategori fremgår af Appendix C.7 Fugt/skimmel ** Ingen tegn Ingen tegn Ingen tegn Tegn på fugt/skimmel < 400 cm 2 Dagslys (%) Kravene til den enkelte kategori fremgår af Appendix C.9 Akustiske forhold Cellekontor, 1 person efterklangstid (s) Storrumskontor, absorptionsareal 0,4 1,1x gulvareal+ adskillelse af arbejdspladser 0,5 1,1x gulvareal+ adskillelse af arbejdspladser *Mulighed for individuel kontrol til stede ** Arealer for fugt/skimmelsvamp opgøres pr. 300 m 2 bruttogulvareal. 0,6 1,1x gulvareal 0,8 <1,1x gulvareal Tegn på fugt/skimmel > 400 cm 2 >0,8 <1,1x gulvareal Tabel 4, Klassegrænser, kontorer Radonkoncentrationen varierer med årstiden og er oftest højest om vinteren og lavest om sommeren. For at tage højde for dette, skal resultatet af målinger udført i perioden majseptember multipliceres med 1,5 før sammenligning med tabellens værdier. Målinger i perioden november-marts skal multipliceres med 0,8. Målinger udført i april eller oktober skal ikke korrigeres. Målinger der stækker sig henover de nævnte perioder korrigeres forholdsmæssigt. 13

15 Appendix A Beskrivelse af de fem kvalitetsklasser Klasse A: Det rigtigt gode indeklima. Den bedste klasse, som indebærer, at de termiske forhold er komfortable året rundt, og der er gode muligheder for individuelle indstillinger. Luftens indhold af uønskede forureninger er lav, selv i situationer, hvor forureningsproduktionen er større end normalt. Lys- og lydforhold er gode, med gode muligheder for individuelle reguleringer. Klasse B: Det gode indeklima Det gode indeklima. I forhold til den bedste klasse vil der dog kunne forekomme gener som træk samt lyd- og lugtgener Klasse C: Indeklima svarende til kravene i bygningsreglementet. Indeklimaet svarer til minimumskravene i Bygningsreglementet og som opnås enten ved at opfylde bygningsreglementets krav ved nybyggeri/ombygning, eller som resultat af målinger/vurderinger. Risikoen for negative helbredseffekter er lille, men der kan forekomme gener, f.eks. i form af for høje temperaturer på varme dage eller lugt. Klasse D: Indeklima ringere end minimumskravene i bygningsreglementet. Indeklimaet indebærer, at risikoen for negative helbredseffekter er større end i klasse C, men dog stadig lille. En betydelig andel af brugerne vil opleve gener på varme eller kolde dage, samt lugt. Klasse E. Indeklima med en vis risiko for negative sundeffekter og betydelige gener. Den ringeste af de fem kvalitetsklasser. Der er en vis risiko for negative helbredseffekter og sikkerhedsmarginen er begrænset. Betydelige gener kan forekomme hos store dele af de brugere, der opholder sig i et indeklima af denne klasse. 14

16 Appendix B - Effekter af forringet indeklima De effekter, der har indgået i overvejelserne, er følgende: B.1 Cancer Der er viden om, at faktorer i ikke-industrielt indeklima kan forefindes i niveauer, som øger risikoen for cancer, fx lungekræft ved udsættelse for radon fra undergrunden eller ved udsættelse for passiv rygning. Der findes også andre stoffer i indeklimaet, som er potentielt kræftfremkaldende (fx formaldehyd, PCB, benzen og toxiner fra skimmelsvampe), men de forefindes normalt i så lave koncentrationer, at de ikke vurderes at udgøre en risiko for cancer. B.2 Hjerte-karsygdomme Der er indikationer af, at partikler i indeklimaet øger risikoen for hjerte- karsygdomme. B.3 Astma/allergi For astma og allergiske sygdomme bør man skelne mellem udvikling af sygdommene og de efterfølgende symptomer/anfald, som kan udløses af forskellige miljøfaktorer, når man har fået sygdommene. Der er viden om, at allergener i indeklimaet (støvmider, hund og kat) øger risikoen for nyudviklet allergi og astma. Desuden er der efterhånden god evidens for, at passiv rygning ligeledes er en risikofaktor for astma. Der er endvidere hypoteser om, at andre stofgrupper har samme effekt (fx ftalater). Når først man har sygdommene, kan hyppigheden og sværhedsgraden af anfald påvirkes af indeklimaeksponeringen. Dette gælder både ved lave niveauer af allergener og ved udsættelser for irritanter så som højt partikelniveau, kemikalier og mikroorganismer. Personer med astma og allergi er generelt mere følsomme for irritanter i indeklimaet. En høj indelufttemperatur øger formentlig også irritanternes effekt på slimhinderne. B.4 Symptomer Mange af de symptomer, som typisk rapporteres i problematiske indeklimaer, er uspecifikke og kan skyldes forskellige mekanismer, som fx specifik inflammation og uspecifik inflammation (fx irritation og infektioner). Der er typisk tale om kløe og irritation i slimhinder i øjne, næse og svælg, stoppet eller løbende næse, hoste eller hæshed. Desuden kan der være almensymptomer som hovedpine, koncentrationsbesvær og unormal træthed. Andre faktorer som fx psykosociale forhold/arbejdsmiljø kan øge rapporteringen af de samme symptomer. B.5 Gener Ved sensoriske gener forstås generende påvirkninger af sanserne. Dette kan være termisk diskomfort i form af varme, kulde og træk samt lugte, støj og blænding. Disse forhold er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men de kan give diskomfort eller gener. Lang tids generende påvirkninger af sanserne kan dog øge stressniveauet og derigennem medvirke til udvikling af mere alvorlige sygdomme. B.6 Præstationer En række undersøgelser har dokumenteret, at et forringet indeklima i kontorer og skoler har en negativ indflydelse på kontorarbejde hos voksne og skolearbejde hos børn. Typiske effekter er en 5-10 % nedsat præstation. De økonomiske konsekvenser heraf kan være meget store. B.7 Særligt følsomme gruppers behov Luftkvaliteten indendørs påvirker kroppen både udvendigt (hud og øjenslimhinder) og indvendigt (slimhinder i næse, svælg og lunger). Der er stor variation i, hvor høje koncentrati- 15

17 oner af irritanter i luften, der skal til, førend personer oplever symptomer. Nogle personer har lavere tærskel for symptomer, fordi deres slimhinder i forvejen er irriterede pga. kronisk sygdom. De mest udbredte tilstande er astma og luftvejsallergi, men også andre sjældnere sygdomme medfører kronisk inflammation og dermed lettere irritérbare slimhinder i luftvejene. Som udgangspunkt vil en bygning i den bedste indeklimaklasse opleves som behagelig at opholde sig i for langt de fleste brugere, inklusive mange af de særligt følsomme personer. Dog er følgerne af forskellige brugervaner ikke inkluderet i standarden, og nogle følsomme personer kan have behov for at følge særlige rutiner for at indeklimaet føles behageligt. Som eksempel kan nævnes støvmideallergikere, som bliver nødt til at udføre hyppigere og særlige rengøringsrutiner for at nedbringe niveauet af støvmider i deres bolig. Herudover skal man være opmærksom på, at de symptomer, man kalder bygningsrelaterede, er uspecifikke og kan være forårsaget af mange andre faktorer. Man ser i befolkningsundersøgelser, at personer, der er belastede af dårligt psykisk arbejdsmiljø, rapporterer højere hyppighed af de samme symptomer. Dog kan det ikke udelukkes, at disse personer rent faktisk samtidig er mere følsomme overfor dårligt indeklima. Problemstillinger i forhold til personer der oplever såkaldt duft- og kemikalieoverfølsomhed har det ikke været muligt at tage højde for i denne indeklimastandard. 16

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Indeklimaklassificering

Indeklimaklassificering Indeklimaklassificering Firkanten I 1, 2630 Taastrup Konsulent Lasse Michaelsen / BK Consult / 19.09.2011 1 af 14 Beskrivelse af ejendommen Gadenavn Firkanten I 1 Postnr. og by 2630 Taastrup Kommune Høje

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Radon og boligen Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indhold Forord... 3 Hvorfor bekymre sig om radon?... 4 Hvad er radon?... 6 Radon kan give lungekræft... 6 Hvordan kommer radon ind i

Læs mere

Status og perspektiver på indeklimaområdet

Status og perspektiver på indeklimaområdet Status og perspektiver på indeklimaområdet Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Torben Sigsgaard og Nils Testrup Andersen Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Allan Linneberg Forskningscenter

Læs mere

Afrapportering fra. Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer. 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København

Afrapportering fra. Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer. 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København Afrapportering fra Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København Samt fra Dialogmøde om Måling og vurdering af indeklimapåvirkninger

Læs mere

Forebyggelsespakke om indeklima i skoler

Forebyggelsespakke om indeklima i skoler Forebyggelsespakke om indeklima i skoler Indholdsfortegnelse Fakta Grundlæggende viden om indeklima Indeklimaets effekt på sundheden Forekomst Tal på sundhed i kommunen Lovgivning på området Evidens og

Læs mere

Boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering

Boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering Rapport over analyse af Boligejerens socioøkonomiske gevinst ved indeklimaforbedring som følge af energirenovering Udarbejdet af Rune Korsholm Andersen og Jørn Toftum Center for Indeklima og Energi Institut

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Indeklima og komfort GUIDE

Indeklima og komfort GUIDE GUIDE Indeklima og komfort 1 INDHOLD INDEKLIMA OG KOMFORT... 3 Symptomer på dårligt indeklima og komfort... 4 OPRETHOLDELSE AF TILFREDSSTILLENDE INDEKLIMA OG KOMFORT... 5 Termisk indeklima... 5 Komfortkrav...

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER TITEL Energineutralt Byggeri - Tekniske løsninger UDGAVE 1. Udgave UDGIVELSESÅR 2014 FORFATTERE Brand, Christensen, Galiotto, Heiselberg, Iqbal, Jensen, Johnsen,

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse Dansk Energi Net PSO-ELFORSK jnr 464-07 (projekt nr 340-004) Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse September 2009 Hovedrapport Primær energiforbrug [kwh/m²/år] 250 245 240 235 230 225

Læs mere

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger SBi 2011:17 Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbygninger Niels C. Bergsøe Niels H. Radisch Jürgen Nickel Jørn Treldal Erik W. Bundesen

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet

Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet København, 11. august 2014 Jørgen M. Schultz Steensen & Varming ApS joergen.schultz@steensenvarming.com Henrik Sørensen henrik-innovation ApS

Læs mere

Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen

Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen Aalborg Universitet Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen Publication date: 009 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian Aalborg Universitet Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian Publication date: 008 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere