BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3"

Transkript

1 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

2 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt?

3 HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN!

4 DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt procs Divrgnt procs Konvrgnt procs Divrgnt procs Konvrgnt procs En o p g av ll r ud f o r d r in g Rsar ch Sk a b m n in g i d at a Ud gan gsp u n k t f o r i d at io n Id at io n Ko n cp t u ali sr Pr ot o t y p in g Tst o g co -cr at io n Pit ch Et k o n cp t Pr so n a s Out put: Plan for gn r sa rch Ou tput : pla n for gn idat ion og vær kt øj skass Ou tput : I nspira tion t il gn pr ot otyping For br i dls: D finti on af g n udfordring Forbr dls: R sarch og ovrblik ov r data Forbrd ls: Egn id r og koncpt Eft r: Prototyp, tst og pitch

5 KVALIFICERING AF KONCEPT Vi sluttd md koncptbskrivls Hvordan r du sikkr på dt ER dn rigtig id/idér du har bragt vidr til sit koncpt? Hvordan kvalificrr du t koncpt? Vi præsntrr 2 mtodr I afprøvr 2 mtodr Mr inspiration, også om procssr og workshops gnrlt:camp GUIDE Gnvj til unikk idér Udgivt af: IDEA i samarbjd md Krativittslaboratorit vd Aalborg Univrsitt, Innology - Cntr of Innovation v. Erhvrvsakadmi SydVst og Udvikling & Vidn v. UC Lillbælt.

6 Udvikling og Scrning af koncpt (navn): Onlinr / Taglin: Krn id / løsningn: Hvad gør dn spcil? / USP: Primær målgrupp Hvm vil også hav glæd af løsningn? Hvm vil had løsningn? Potntill barrirr for udv. og impl.. Hvilkn tknologi? Påvirkning af prsonal? Åbn spørgsmål & hvordan vi vil bsvar dm: Skits

7 FORTSÅ DIT KONCEPT - FØR, UNDER OG EFTER DIT MØDE Syghusn Lægvagtn Lægpraksis Spciallæg Jrs idér og koncptr kan tænks på tværs af sktorr og branchr Kommunr Apotkr Kiropraktor/ Fysiotraput Sygsikring n

8 KONCEPTUALICERING - HVEM GØR HVAD? Afgør i gruppn i kort træk: 1 Hvilk opgavr og funktionr skal udførs af jrs virksomhd/organisation? 2 Hvad r jrs krnkomptnc? 3 Hvor kan I især skab værdi for kundrn? 4 Hvilk opgavr skal løss intrnt i virksomhdn? 5 Hvilk opgavr og funktionr skal udførs af samarbjdspartnr? 6 Hvor r I ikk så stærk? 7 Hvad kunn læggs ud til kstrn lvrandørr og samarbjdspartnr, så dt ikk r én fast omkostning for jr? 8 Ovrvj, hvilk procssr dr bør læggs ud til samarbjdspartnr, og hvilk samarbjdspartnr dt kunn vær.

9 Fas: Formål Tiltag KONCEPTUDVIKLING Ntværk Intrssntr Projktgrupp Finansiring Konkrtisring hvm gør hvad? Hvad r vors ovrordnd formål: Forudsætningr for at kunn idntificr problmt. Hvor kan I især skab værdi for kundrn? Holistisk Forstå problmr og mulighdr i t brdr systm. Brugrdrvt Har vi fokus på dm som skal brug løsningn. Frmtidsfokus Er vi på forkant også om 5 og 10 år? Multidisciplinært Hvordan inddragr I andr komptncr i t tværfagligt samarbjd. Hvilk konkrt tiltag/ opgavr r d væsntligst: Udvælg prioritrd arbjdsopgavr Prioritr rækkfølg Hvad kunn læggs ud til kstrn lvrandørr og samarbjdspartnr, så dt ikk r én fast omkostning for jr? Ovrvj, hvilk procssr dr bør læggs ud til samarbjdspartnr, og hvilk samarbjdspartnr dt kunn vær. Hvilk opgavr og funktionr skal udførs af jrs virksomhd/organisation Hvad r jrs krnkomptnc? Hvor r I ikk så stærk? Hvilk opgavr skal løss intrnt i virksomhdn? Hvm skal vi samarbjd md intrnt og kstrnt: Udvælg samarbjdspartnr og hvilk opgavr/ funktionr d skal løs? Hvad r win win situationn. Hvad forvnts af samarbjdspartnr Hvad skal dr til for at ralisr dtt? Hvilk udgiftr/invstringr forvnts?

10 KONCEPT OG FUNKTION Lav n list ovr d funktionr, koncptt bidragr md: 1.Krngnskabr Obligatorisk funktionr, som skal skabs, hvis koncptt skal kunn afsætts og lv op til dn bærnd idé og princippr. Fx n klipning hos frisørn. 2. Tillægsgnskabr Funktionr og anvndlsr, dr vil giv kstra værdi for brugrn. Fx hårvask, hovdbundsmassag og vjldning om hårplj hos frisørn. 3. Prifrignskabr Funktionr og anvndlsr, dr vil giv værdi til viss brugr i viss situationr llr mr kan opfatts som nic to hav llr giv dn lill kstra oplvls, dr styrkr brugrns loyalitt.

11 PROTOTYPING FRA IDÈ TIL KONCEPT

12 PROTOTYPING - Fra idé til koncpt Prototyping brugs i forbindls md tst og tilpasning i udviklingsprocssn. Grundtankn r at udarbjd mr llr mindr naturtro modllr, som anvnds til at igangsætt dialog, så udviklrn kan få fdback indn dt ndlig produkt står klar.

13 PROTOTYPING - Fra idé til koncpt Hvorfor 1. Evaluring og fdback r cntralt for dn innovativ procs. 2. Bdr kommunikation 3. Brugrns krav/bhov blivr bdr forståt og dfinrt. 4. Brugrn inddrags aktiv i udviklingn, frm for passivt at godknd ydlsrn. 5. Bdr udviklnd dialog hvor brugrn givr input til ydlsrn. 6. Mulighd for at vurdr og drøft kravs spcifikationrn i t produkt tidligr i procssn, givr t bdr fundamnt for bdr bslutningsgrundlag.

14 PROTOTYPING TYPER MOCK-UP D cntral idr udvikls i rå og simpl matrialr. Mock-up r dt først rå udkast til prototyp. Dn givr n bdr forståls og grundlag for kvalificrnd dialog for at kunn forstå tværfaglig udfordringr. - Dt r vigtig at lav flr forskllig mock-up nd at gør få for pæn Tov på gulv og papkassr P a ti n t ri n g r ti l g I n T l æ g SStø tt npr gson bliv r kon takt t og ank om mr Int ll ig n t s ng P a ti n t m o d t a g r b h a n d li n Læ g g i n h m j on m ito m rr da t ta via ITløs ni ng Kar n støt tr Ca mill a Bs tilli ng am Eg b. + Eg Tra n læg nsplæg ort FA FA M Sp Sp ciali ciali st st A F n A k M o m s st p ti l ci ci F al al A is is M t Kar Kar. k n n o Am Am n bul bul t anc anc a k t s o g a n b fa fa l l r i n d l æ g g l l s K l i n i s k V u r d r Amb i ulanc n Sy g tjk Sy g og g plbha pl jndlin j rs g rs k k sta sta rt rt r b b ha ha nd nd lin lin g n n op op Vigt igt m d IT/ WE H B = Trå n dlø Srv Rø s vic i ntg nt Afds n vær linn af k gr i Th Guln ora g x Tr rad E Biok kant iol n i og mis tr l k s l p u n c g Ambul Ambul i anc anc a / FAM FAM l K Sygpl Sygpl i O jrsk jrsk s L t r h a b i l i t D K rtt a r Sun dh n dsf agli f g å ko r mp t i nc n i f situ o atio n o m C a m i l l a FA FA M Rh Rh ab. ab. L u n g s y g p l j r s k i n f o r m r r p a t i n t o m u d s k r i v l s

15 PROTOTYPING TYPER SCENARIE UDVIKLING Scnariudvikling bskrivr brugrns bhov og krav i srvic situationr og r særligt vlgnt til udvikling af srvicløsningr. (diagrammr, historir, billdr m.m. Hvilk udfordringr gmmr sig i scnarit? Hvilkt ovrordnt tidsprspktiv skal vi inddrag? 5 a r? 10 a r?

16 PROTOTYPING TYPER STORYBOARD Bskrivr i tgnsriform n givn srvicydls systm. Dt givr ovrblik og mulighdr for samarbjd på tværs.

17 PROTOTYPING TYPER OPTAGE FILM SEKVENSER Film clip r t rigtig godt mdi at dokumntr og vidrformidl idr på, særlig når vi har md srvic ydlsr og ydlsssituationr.

18 PROTOTYPING TYPER SERVICE PLAN ET OVERBLIK Også kaldt srvic bluprint, som r n tknisk tgning af srvic oplvlsn. Dt tvingr dig til at tænk strukturrt ovr srvicydlsr på tværs af intrn afdlingr og mdarbjdrskl.

19 PROTOTYPING TYPER SERVICE PLAN

20 PROTOTYPING VURDER FÆRDIGHEDSGRADEN PRODUKT Funktion Modl Prototyp IKKE NATURTRO Modl NATURTRO Mock up Sku modl IDÉ

21 FROKOST KL

22 TEST OG KVALIFICERING

23 TEST OG KVALIFICERING Forbdr din koncptr md at inddrag brugrn

24 TEST OG KVALIFICERING Forbdr din koncptr md at inddrag brugrn TEST OG CO-CREATION Brug din udvalgt mock-up, modllr scnarir, storyboards, bluprint til tst og inddrag andr tværfaglighdr for at få drs prspktivr på din udfordringr

25 TEST OG KVALIFICERING - Co-cration r hvor du for sparring og input fra andr faglighdr/ prsonr SYGEPLEJERSKER GRAFIKERE KOMMUNIKATION ARKITEKTER CAND.SCIENT.POL MULTIHÅNDVÆRKERE DESIGNERE INGENIØRER DESIGNERE CAND.NEGOT POLITOLOGER ANTROPOLOGER

26 TEST OG KVALIFICERING - Co-cration r hvor du for sparring og input fra andr faglighdr/ prsonr Syghusn Lægvagtn Lægpraksis Spciallæg Jrs idér og koncptr kan tænks på tværs af sktorr og branchr Kommunr Apotkr Kiropraktor/ Fysiotraput Sygsikring n

27 TEST OG KVALIFICERING - REDEFINERING TEST REDEFINER OG JUSTER Md ny vidn om din tst gnnmgå og forbdr din koncptr md vntul rdfinring af din modllr (storyboard llr din mock-up). 1. Skab (Prototyp): frmstil modlln basrt på brugrns rfaringr og ønskr. 2. Tst (Rviw): dl modlln md brugr og vurdr, hvorvidt drs ønskr og bhov imødkomms. 3. Tilpas (Rfin): rdsign koncptt på grundlag af brugrns fdback og idntificr d områdr, dr skal vidrudvikls.

28 TEST MED BRUGERE - Tstn skal handl om, at bliv klogr på brugrn og ikk at sælg løsningn. TEAMROLLER PROCEDURE Vært:Du ldr brugrn fra dn virklig vrdn ind i jrs prototyp situation og givr n kort kontkstgnnmgang, så d forstår scnarit. Mdspillr:Dr kan forkomm mdspillr i scnarit, dr tsts. Lad din brugr rfar prototypn: Vis prototypn udn at forklar for mgt. Ovrræk prototypn til brugrn (llr kom brugrn ind i prototypn) og giv dm n minimal forklaring, dr sikrr, at d vd, hvad d skal gør. Bd dm tal undr drs oplvls: F.ks. spørg dm om, hvad d tænkr, mns d afprøvr nogt. Obsrvatørr: Dt r væsntligt at hav obsrvatørr, dr koncntrrr sig om at iagttag brugrn og notr ny findings. Obsrvr aktivt:s hvordan d brugr llr misbrugr prototypn. Lad vær md at korrigr dm md dt samm. Følg op md spørgsmål: Dtt r oft dt mst værdifuld vd tstn. Spørg: Vis mig, hvorfor dtt vil virk (llr ikk virk) for dig? llr Kan du fortæll mig, hvordan dt fik dig til at føl? llr Hvorfor? Svar spørgsmål md spørgsmål (ks. hvad tror du, dr skr, når du trykkr på knappn?

29 TEST OG KVALIFICERING - ANBEFALEDE PROTOTYPING ARBEJDSPROCES Stp 1: Dfinr formålt md prototypn Stp 2: Bslut gradn af tilnærmls til dt færdig produkt Stp 3: Skitsrr n ksprimntal plan. Stp 4: Lav n tidsplan for indkøb, konstruktion og tst og planlæg milpæl-prototyps Stp 5: 1. Skab (Prototyp): frmstil modlln basrt på brugrns rfaringr og ønskr. 2. Tst (Rviw): dl modlln md brugr og vurdr, hvorvidt drs ønskr og bhov imødkomms. 3. Tilpas (Rfin): rdsign produktt på grundlag af brugrns fdback og idntificr d områdr, dr skal vidrudvikls.

30 PROTOTYPING Ny sng til psykiatrin

31 PROTOTYPING Tst af dlfunktionr og matrialr PRODUKT Prototyp indn produktion IKKE NATURTRO NATURTRO IDÉ

32 PROTOTYPING Fra id koncpt tst dtaljring tst kvalificring dtaljring tst

33 Vido fra Co- cration + Cass LIV

34 Vido fra Co- cration + Cass LIV

35 BRUGERKVALIFISERING

36 SENG TIL PSYKIATRIEN

37 PITCHE - Formidling af koncptr Hvorfor skal vi pitch?

38 PITCHE - Formidling af koncptr Hold gnralprøv indn dn ndlig frmlæggls. Hold tidn skarpt. Strukturér hårdt, og undgå for mang dias. Brug udlukknd nøglord ikk lang sætningr på dias. Hnvnd jr dirkt til modtagrn. Visualisér så vidt muligt produktr og srvicydlsr m.m. Billdr sigr mr nd ord! Frmstå som t tam I skal kunn bær idé og koncpt vidr. Lad bgjstringn ovr jrs idé og koncpt skinn ignnm præsntationn, mn vær samtidig saglig og fokusrt.

39 PITCHE - Formidling af koncptr 1. Ultrakort og ultrapræcis - max. 3-5 min.! 2. PAIN - hvilkt påtrængnd bhov løsr vi? 3. SOLUTION - hvordan løsr vi dt? 4. VALUE PROPOSITION hvilk fordl givr vors løsning kundn? Elvatorpitchn kan md fordl opførs som t rollspil mllm sælgr og købr/invstor llr lign., mn d 30 skundr skal ovrholds! Elvatorpitchn kan md fordl udgør dn først dl af n ndlig præsntation. Eftr lvatorpitchn skal idé og koncpt ydrligr forklars af gruppn, brug hr storryboard, mock- ups m.m.

40 PROJEKTARBEJDE

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

SÅDAN LAVER DU EN VIRKELIG GOD KOMMUNIKATIONS- STRATEGI BRO

SÅDAN LAVER DU EN VIRKELIG GOD KOMMUNIKATIONS- STRATEGI BRO SÅDAN LAVER DU EN VIRKELIG GOD KOMMUNIKATIONS- STRATEGI BRO INDHOLD SIDE 03 SIDE 04 SIDE 06 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 HUSK OGSÅ VORES ANDRE UDGIVELSER KOMMUNIKATIONSSTRATEGI OG SKILSMISSER VORES METODE -

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Kom godt i gang med e-learning

Kom godt i gang med e-learning Kom godt i gang med e-learning I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Brug medarbejdernes egne historier til at Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Udvikling med afsæt i medarbejdernes fortællinger af Karen Lumholt,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere