Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj"

Transkript

1 August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger om indretning af arbejdspladser (A.1.15 og D.2.3) skal følges. Helst omfattende alle arbejdspladser. Brug inspirationsguidens procesguide til at samarbejde om at få den løsning, som bedst opfylder det behov, som er på den enkelte skole. Ibrugtagning Gennemfør APV på alle skoler for at få et billede af, om forholdene fungerer. Er der et sikkert og sundt arbejdsmiljø? Hvis APV en viser, at der er behov for forbedringer, skal der laves en handleplan for, hvordan og hvornår ændringerne skal gennemføres. Hvis uenighed: Drøft på skoleniveau hvad det er for opgaver, der skal løses på skolen, og om forholdene passer til det. Se under afsnit om procesguide s. 4 i Inspirationsguiden. Hvis kommunen / skolelederen slet ikke vil samarbejde eller vil anerkende at kravene i A.1.15 og D.2.3 bør følges: SÅ AFVENT ibrugtagning! Det er arbejdsgiverens ansvar, at forholdene lever op til kravene. Hvis uenighed: Som altid skal sagen bringes op i systemet via MEDudvalget. Ved fortsat uenighed kontakt Arbejdstilsynet. VIGTIGT: Der skal være referat fra møderne, og kredsen skal inddrages. 1

2 Handlemuligheder ved uenighed Danmarks Lærerforening anbefaler, at det på kommunalt niveau søges aftalt, at lærerarbejdspladserne indrettes efter de At-vejledninger (A.1.15 og D.2.3), som gælder for arbejde ved en fast arbejdsplads. Arbejdspladsens indretning og inventar Atvejledning A Stationær/ikke stationær arbejdsplads Kravene til arbejdspladsens inventar afhænger bl.a. af, hvor lang tid ad gangen og samlet pr. dag eller uge medarbejderne arbejder på den enkelte arbejdsplads, og af, hvor belastende arbejdet er. Der skelnes her mellem: en stationær arbejdsplads, det vil sige en arbejdsplads, hvor medarbejderne arbejder længere end få minutter ad gangen og samlet mere end 1-2 timer næsten dagligt en ikke stationær arbejdsplads, det vil sige en arbejdsplads, hvor der af og til udføres kortvarige arbejdsopgaver (af minutters varighed eller kortere), fx at hente ting i reoler, fotokopiere, lægge på hylder eller kortvarig brug af maskiner eller udstyr. Skærmarbejde At-vejledning D Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af arbejdstiden arbejder ved en skærm. Som tommelfingerregel gælder de særlige bestemmelser, når den enkelte medarbejder så godt som hver arbejdsdag arbejder ved en skærm i ca. to timer eller mere. Bærbare computere Hvis medarbejderen bruger en bærbar computer regelmæssigt og mere end ca. 2 timer næsten hver arbejdsdag på den faste arbejdsplads, skal computeren opfylde de samme indretningskrav, som gælder for stationære computere efter de særlige bestemmelser. Brugeren skal bl.a. kunne stille tastaturet skråt, og det skal kunne skilles fra skærmen. Det kan fx ske ved tilkobling af ekstra tastatur og mus. Kan man ikke opnå enighed om at vejledningerne er gældende for alle arbejdspladser (skoler), må man på det enkelte arbejdssted (skolen) tage drøftelsen. Det kan ikke udelukkes, at der fra arbejdsgiver/ledelses sides stilles spørgsmålstegn ved, om lærerne sidder ved den faste arbejdsplads og/eller om PC benyttes i den tidsmæssige udstrækning som Arbejdstilsynet bruger som tommelfingerregel for om vejledningernes bestemmelser finder anvendelse eller ej. Det kan selvsagt være vanskeligt for den enkelte arbejdsmiljørepræsentant at overbevise ledelsen, derfor bør det som nævnt være et forhold som kredsen søger afklaret på forvaltningsniveau. Da det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet er det også arbejdsgiveren der i første omgang træffer beslutning om, hvorvidt de vil følge de to vejledninger eller ej. Arbejdstilsynet har først mulighed for at gribe ind, og fx afgive påbud, når tilsynet ved selvsyn konstaterer at de tidsmæssige betingelser for vejledningernes anvendelse er opfyldt og arbejdspladsen ikke opfylder 2

3 vejledningerne. Så det kan ikke forventes at arbejdstilsynet vil komme på arbejdspladsen før efter ibrugtagning. Under alle omstændigheder skal der gennemføres en egentlig APV når arbejdspladserne er etableret og taget i brug i et omfang der svarer til normal anvendelse på arbejdsdage. På den måde får man et tydeligt billede af problemerne, og resultatet kan bringes op i MED og videre op sidste instans, hvis lederen ikke vil forbedre forholdene, er Arbejdstilsynet. Der er således tre spørgsmål omkring indretning af lærerarbejdspladser, som kan udløse uenighed: - Er lokalet hvor arbejdspladsen/erne er etableret i overensstemmelse med reglerne? (dette er uafhængigt af de tidsmæssige krav) - Skal arbejdspladserne indrettes jævnfør arbejdstilsynets vejledninger (er et eller begge tidskrav opfyldt)? -Hvis ja! Er bestemmelserne i vejledningen efterkommet? Derudover må fokus være, at arbejdspladserne dækker behovet og understøtter det arbejde, der skal udføres. APV En god metode til APV er at følge 5 faser, som gennemgås herunder. 1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforhold APV en skal give et billede af, hvordan medarbejderne opfatter forholdene. Fx kan man spørge ind til følgende: - Er der utilfredshed med lokalet, hvor arbejdspladsen er placeret? - fx luft, akustik eller rengøring. - Er der utilfredshed med antallet af arbejdspladser (for få?) eller organiseringen eller fordelingen af arbejdspladser? - Er arbejdspladserne egnet til at løse opgaverne ved? Er bordet fx stort nok eller er der utilstrækkelig opbevaringsplads? - Er der utilfredshed med indretningen af selve arbejdspladsen fx bord, stol, lys m.m.? - Er der utilfredshed med pc-udstyret, langsom internetopkobling, manglende mulighed for god arbejdsstilling m.m.? Find inspiration til APV-undersøgelsen her: 3

4 2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer Hvor omfattende er problemerne? Og hvad kræves der for at finde en løsning? Fx kan der være klager over dårligt lys, som måske helt enkelt kan bedres ved at skifte elpærerne eller opsætte flere lamper. 3. Inddragelse af sygefravær - kan sygefraværet skyldes arbejdsmiljøet? Fx ondt i ryggen pga. dårlig siddestilling/ bord og stol ikke passer i højden, eller belastningsreaktion pga. for meget uro og støj, ved arbejdsopgaver, der kræver ro og koncentration. 4. Prioritering og handlingsplan - hvornår skal hvilke løsninger gennemføres? Når problemerne er klarlagt og man har et overblik over, hvor meget det kræver at udbedre, skal der laves en plan for, hvornår løsningerne gennemføres. 5. Opfølgning på handlingsplan - bliver løsningerne gennemført? Til slut bør man følge op for at sikre sig at forholdene er bedret og en ny APV kan sættes i værk efter behov, for at se, om løsningerne har hjulpet. Vær opmærksom på, at der under alle omstændigheder skal gennemføres en APV på lærerarbejdspladserne i det der er tale om en ændring altså noget der ikke i den aktuelle APV, eller har været vurderet før. Det kan fx ske tre måneder efter ibrugtagning og kan aftales i MEDudvalg/arbejdsmiljøgruppen. Udbedring af problemerne Det er i både arbejdsgiverens, lederens og medarbejdernes interesse, at forholdene for arbejdet er så gode som muligt. Gode forhold giver gladere medarbejdere, og glade medarbejdere arbejder bedre og er mindre syge! Er der uenighed om, hvorvidt ændringer er nødvendige, kommer love og regler ind i spillet. Hvilke regler der rent faktisk gælder for indretningen af faste arbejdspladser, er desværre ikke helt enkelt. Der kan være tale om bygningsregulativet, forskrifter fra brandtilsynet, og bestemmelser med udgangspunkt i Arbejdsmiljøloven. Det er arbejdsgiveren, der som ansvarlig for at loven overholdes på arbejdsstedet, i første omgang har retten til at beslutte, hvorvidt medarbejderen er omfattet! Arbejdsgiveren i kommunerne er i folkeskolen repræsenteret ved en skoleleder, og det er altså dermed skolelederen, der efter at have drøftet spørgsmålet med arbejdsmiljørepræsentanten og i det lokale MEDudvalg, har beslutningsretten. Ved uenighed kan og bør spørgsmålet bringes til højere instans i organisationen for samarbejde om sikkerhed og sundhed, typisk sekter-med og Hoved-MED. 4

5 Arbejdstilsynet vil være meget tilbageholdende med at blande sig i spørgsmålet om, hvor længe en medarbejder benytter en fast arbejdsplads. Dette spørgsmål bør søges afklaret lokalt. Bedst ved at der i MED-udvalget, (på et niveau, hvor alle lærerarbejdspladser på alle arbejdssteder er dækket) opnås enighed om, at begge AT-vejledninger er gældende. Tjekliste til Underviserarbejdspladser (APV): Placeringen af den faste arbejdsplads har også betydning for arbejdsmiljøet. Hvordan er forholdene i det rum, hvor arbejdspladsen er indrettet? Nedenfor er der et forslag til en tjekliste, som man kan bruge til at komme omkring de faktorer, der påvirker arbejdsmiljøet. Listen kan mindskes/udvides alt efter lokale forhold og behov. LOKALETS PLACERING Er lokalet placeret hensigtsmæssigt i forhold til andre lokaler fx undervisningslokaler, spiselokale, pauserum, toilet og printer? Understøtter lokalet placering muligheden for at løse opgaverne tilfredsstillende? Er adgangsvejene til lokalet hensigtsmæssig i forhold til opgaverne? TEMPERATUR Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? Er der gener på grund af træk? Er der kuldenedfald eller kuldestråling? Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? Er der mere end 4 C forskel mellem gulv- og hovedhøjde? LUFTKVALITET Ligger der tit støv på vandrette flader? Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? Er der slidte gulvtæpper eller lodne vægflader, fx med stof eller mineraluld? Er der generende lugt fra inventaret, bygningen eller omgivelserne? Er der større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation? Bliver generende lugt hængende længe i rummet? Er der så mange personer i rummet, at luften bliver dårlig (der lugter)? 5

6 FUGT OG SKIMMELSVAMP Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? Lugter der ofte muggent? Er der synlig skimmelsvamp? INDRETNING Er lokalet indrettet så det er muligt at bevæge sig uhindret rundt? Er gulvet frit og ryddet bl.a. af hensyn til rengøring? Er det muligt at placere overtøj, skiftetøj mm udenfor lokalet? Er der tilstrækkelig hylde- og opbevaringsplads? Er der aflåselige skabe, hvor fortroligt materiale kan opbevares? Fremstår lokalet pænt og ryddeligt? Fremstår lokalet indbydende fx med grønne planter? DEN FASTE ARBEJDSPLADS Arbejdes der i sådan en tidsmæssig udstrækning at At-vejledning om indretning af faste arbejdspladser er gældende? Arbejdes der i sådan en tidsmæssig udstrækning så skræm direktivet er gældende? Er der flere der deler samme arbejdsplads? Er du tilfreds med dit arbejdsbord er det indstillet så det passer dig? Er du tilfreds med din stol og er den indstillet så den passer dig? ARBEJDSSTILLINGER Arbejder du i ubekvemme arbejdsstillinger? Arbejder du med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? Arbejder du med lange rækkeafstande? Arbejder du i samme stilling i lang tid? Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? Arbejder du med håndleddet bøjet eller drejet eller med fingerspidsgreb? LYS Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme? Står din pc-skærm op mod et vindue? 6

7 Er der for lidt lys på din arbejdsplads? Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? AKUSTIK / GENERENDE STØJ Er der lyddæmpning af lofter/vægge i rummet? Er der lokaler, hvor lyden runger (giver let ekko)? Er der lokaler, hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler? Er der installationer, der støjer, så det generer dig, når du taler almindeligt? Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? Er der generende støj udefra? Er der mulighed for at du kan arbejde koncentreret i en længere periode uden generende støj? DÅRLIGT SAMSPIL MED COMPUTERE Er edb-programmer ustabile eller langsomme? Mangler du oplæring eller support til edb-programmerne? ANDRE LOKALER Er der efter din opfattelse lokaler nok til møder, fortrolige samtaler og telefonopringninger? Er der plads nok ved kopimaskine og er kapaciteten tilstrækkelig? Er der mulighed for at forberede sig ved interaktive tavler? Er der mulighed for at forberede sig til opgaver som kræver særlige foranstaltninger fx forsøgsopstillinger og indøvelse af musik og sang? 7

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere