DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG"

Transkript

1 DISCANTORINS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORALBOG

2 Disantorinus - koralog Redaktion: FKs forlagsudvalg fukdk FK 133 a Folkekirkens ngdomskor / Forlaget Mixtur 2013 ISMN Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Forlaget Mixtur ved Søren Storm Larsen Lasse Toft Eriksen Aarhus Musik - noderdk Stormgade Eserg Telefon: Der er fra forlagets side gort alt for at indhente tilladelse til at enytte eskyttede tekster og melodier i denne samling Skulle det ikke være lykkedes os at kontakte den rigtige rettighedshaver til en tekst eller melodi i ogen, og ophavsretten således er levet krænket, er det sket utilsigtet Eventuelle krav der måtte fremsættes i den forindelse vil naturligvis live honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forveen

3 Forord Diskantpraksis i historisk perspektiv I 1973 udgav lrih Teuer "Diskantogen" med 263 overstemmer til Den Danske Koralogs -stemmige udsættelser og dermed den første dansksprogede udgivelse med diskanter til salmemelodier Samlingens diskanter er - næsten uden undtagelse - karakteriseret ved strengt at følge koralogens harmonisering, et forhold som, omend det har musikhistoriske rødder, ikke forekommer karakteristisk i det anglikanske diskantrepertoire, som vi i dag etragter som den væsentligste inspirationskilde for diskantpraksis i Danmark lrih Teuer skriver i det tankevækkende forord til Diskantogen: "For samtlige diskanter gælder, at de ikke kan fungere som andenstemmer til salmens melodi, men - tværtimod - som klangkrone (vokalt eller instrumentalt) over menighedssangen, akkompagneret med koralogens -stemmige harmonisering" Det understreges endvidere, at diskantering ør anvendes med skønsomhed og omtanke "Ved praktisk rug gælder det om at skae afveksling og friskhed over salmesangen ved hælp af diskanterne" En diskant "skal fungere som et tilskud til fællessangen, og der må altid råde en sådan styrkemæssig alane mellem stemmerne, at fællessangen ikke domineres af diskanten" På tilsvarende vis ør orgelledsagelsen - omend fyldig og grundtonerig - tilrettelægges med henlik på ikke at dominere, hverken melodi eller diskant, men sammen med disse to stemmer tilstræe en klanglig symiose "Det må derfor frarådes at anvende diskantering til melodier, som menigheden endnu ikke er fortrolig med", ligesom diskanterne - for afvekslingens skyld - ør foreholdes enkelte, omhyggeligt udvalgte, dog ikke nødvendigvis altid sidste vers I 199 og 1998 udgav Per Günther "DISKANT-STEMMER til gudstenesterug I + II" Disse to samlinger er kendetegnet ved omharmonisering og diskanterne dermed ved et mere utvunget og selvstændigt melodisk forlø, således som det opleves i den engelske diskantpraksis Det er vigtigt ikke at overrodere en gudsteneste med diskanter Effekten liver størst, såfremt der stræes mod én, høest to - naturligvis tekstligt motiverede - salmer med diskant, den ene evt gerne med en diskantstemme, der kun optræder i sidste halvdel af et vers, f nr 5, eller nr 96 Disantorinus Nærværende diskantsamling Disantorinus foreligger dels som korog, dels i en koralogsversion, foreholdt organisten Samlingen indeholder 150 diskanter til salmer fra Den Danske Salmeog (2002) I noden foreslås salmernes sidste vers konsekvent som diskantvers Dette kan etragtes som veledende, idet andre vers også kan være egnede til diskantering Enkelte satser ringes "uden tekst", lot funderet på en vokalise Man kan her vælge at synge på et A eller O eller en helt trede vokal, alt efter salmens og satsen karakter Enkelte diskanter slutter tostemmigt Her kan man frit vælge, om man vil enytte egge, eller kun den ene stemme Hvor intet andet fremgår om arrangør/koralogssats, er orgelsatsen tilrettelagt af Lasse Toft Eriksen En væsentlig del af satserne er aseret på ændring(er) i den oprindelige harmonisering, der sammen med diskantstemmen tilstræer at kaste et særligt lys over salmens tekstlige indhold eller understrege kerneord i den tekstlige sammenhæng Diskanternes sværhedsgrad spænder ganske vidt, fra den helt enkle (f nr 39 eller nr 88) til den såvel vokalt som indstuderingsmæssigt ganske krævende diskant (f nr 130 eller nr 12) Samlingen indeholder dels en række diskantstemmer fra la lrih Teuers og Per Günthers samlinger, dels satser der i årenes lø har været ragt i FK-repertoiret i forskellig sammenhæng Derudover rummer samlingen en række nykomponerede og ikke tidligere udgivne diskanter Nogle af satserne er en anelse nedtransponeret i forhold til Den Danske Koralog (3 udg 1992) Det er dermed vort hå, at de vil kunne finde videre anvendelse, også i kirkerum, der akustisk ikke umiddelart "understøtter" diskantsang i et høt lee Satserne kan - ud over som sungne diskantstemmer - fungere som instrumentale overstemmer, spillet på feks trompet, oo, lokfløte eller violin De kan desuden enyttes i konertsammenhæng, hvor en del af korets sopraner / 1 stemmer synger diskant, medens alle øvrige synger melodien Tak til alle idragydere, der har muliggort udgivelse af denne antologi Det er vort hå, at mange kirkekor vil finde praktisk anvendelse for de ragte satser, til tekstlig og musikalsk erigelse af salmesangen i gudstenesten Redaktionsudvalg: Dennis Bang Fik - Lasse Toft Eriksen - Hans Chr Magaard

4 1 Af høheden oprunden er / O Gud! hvor er du mer end skøn DDS 106 / DDS 16 Melodi: Philipp Niolai 1599 / Senere traditionel form Diskant og orgelsats: Svend Prip 5 Jeg Han er fø A Pa og - ra - - nu rer glad mig Å, dis, e fra # A og med sto lov n - ler på, min frel - ser og pris til Him - me - # - gyn - del - se og en - am - mer og e - 1 n n 1 de # er rig, mit til n 2 len 2 de # - - men, a - men, kom du mil - de Je - sus lil - le, # n n n n # tøv e læn - ge! Lyst til dig mit her - te træn - Svend Prip Trykt med tilladelse n # # n n ge! Diskanten er oprindelig komponeret til DDS 16 vers 5 Alternativ tekst: se korhæfte nr 1

5 2 Alle mine kilder skal være hos dig DDS 1 Melodi: Th Lau 1922 Diskant: Per Günther C C C 6 Al - le mi - ne kil - - der Af dig gen - fø - des skal ord og him - mel, folks og tun gers vrim - mel med # alt, hvad eg e - vig ar i mig! Diskant trykt med tilladelse 5

6 3 Almagts Gud, velsignet vær DDS 356 Melodi: Wien 177 Diskant og orgelsats: Per Günther 3 Hel - lig - ånd, dig lov og pris sam men med Gud Fa - der væ - re og med Je - rud n sus, stærk - gom vor og ro - der kæ - re! O - n n og ver n os vís, hans kær - lig - e - vig, e - vig va - hed n re ved! 6 Diskant trykt med tilladelse

7 Alt, hvad som fuglevinger fik DDS 10 Melodi: Th Lau 1915 Diskant: Per Günther Ó 5 Og sig til fugl på ord, Ó og sig til eng - le - kor, hvis sang liv - sa - ligst klin - ger, at du med dem i n væd - de - strid vil - # # pri se Gud til e - vig tid for ån - de, røst og vin ger! Diskant trykt med tilladelse 7

8 5 Alt står i Guds faderhånd DDS 375 Melodi: Th Lau 1916 Diskant og orgelsats: Tore Børn Larsen 3 Fæl - les om hans liv og fred, her - lig - lys og kraft og J -hed, af Guds nå - de, til Guds æ - re e - vig gla - -de vi skal væ - re i vor Her - res Je - su J navn # Diskant trykt med tilladelse 8

9 6 Blomstre som en rosengård DDS 78 Melodi: JPE Hartmann 1861 Diskant: Arne Nyrop-Strenge Høt e - u - de gyl-den-år gla - de nyt -års - san - ge: "Blom-stre som en J J J ro - sen -gård skal de ø - de van - ge Mø - des skal i strå - le - dans Li # # # - a-nons og Kar - mels glans Sa - rons yn - dig - he - J n der" Diskant trykt med tilladelse 9

10 10 7 Blomstre som en rosengård DDS 78 Melodi: JPE Hartmann 1861 Diskant og orgelsats: Svend Prip 7 Høt e-u - de gyl - den - år gla - de nyt - års - san - n "Blom - stre som en ro - sen - gård skal de ø - de van - # # n n # ge: # J J ge # # Mø - des skal i strå - le - dans Li - a - nons og Kar - glans n # # n n # Sa - rons yn - dig - he n # n der" # mels Svend Prip Trykt med tilladelse Diskanten er oprindelig komponeret til salmens 6 vers

11 8 De hellig tre konger så hertensglad DDS 138 Melodi: Østrigsk ulevise 1819 Diskant og orgelsats: Hans Chr Magaard # # # Thi ør os sted J - se at væ - re glad med fry - de -, # # # n - sang i al - len stad, ind - til vi hos ham, vor # # #, glæ - de kom fra, kan syn - ge e - vigt hal - le - lu - a! # # n # DanMus Pulishing tilladelse Trykt med 11

12 9 Delig er den himmel lå DDS 136 Melodi: Jao G Meidell omkr 180 Diskant og orgelsats: Lasse Toft Eriksen Ó 7 Den - ne ster - ne lys og mild, som al - drig le - de vild, er hans J Ó Gud n J J # J J - doms - ord det kla re, til at ly - se, ly - se Ó # # n J for # vor J fod Diskant trykt med tilladelse 12

13 10 Delig er den himmel lå DDS 136 Melodi: Jao G Meidell omkr 180 Diskant og orgelsats: Egil Hovland 7 Den - ne ster - ne lys og mild, som kan al - drig le - de vild, J n # n J er hans Gud - doms - ord det kla - re, som han os lod å - en-a - re J # J J til at ly - se for vor fod, til at ly - se # # # n n n J J J for J J vor fod Copyright Norsk Musikforlag AS, Oslo Trykt med tilladelse 13

14 11 Delig er orden DDS 121 Shlesisk melodi 18 årh Diskant: Carl-Bertil Agnestig skønt fra or Ó 3 Eng sæl til - le - ne sang sæl det lød: den, # den! os er en e - vig frel - ser Fred o - ver # fød! n Gehrmans Musikförlag AB Trykt med tilladelse 1

15 12 Delig er orden DDS 121 Shlesisk melodi 18 årh Diskant og orgelsats: Anders Öhrall sæl Ó 3 Eng til # n # - le sang den først for hyr - sæl det n n lød: der; Ó Fred o - ver or - Men - ne - ske, fryd dig, os er en e - vig frel - # ser fra # # den! fød! Diskant: Copyright Edition Egtved Trykt med tilladelse af Edition Wilhelm Hansen AS, Køenhavn 15

16 13 Delig er orden DDS 121 Shlesisk melodi 18 årh Diskant og orgelsats: Egil Hovland 3 Eng - le-ne sang den først for mar-kens hyr ẇ skønt fra sæl fryd dig, til Ó sæl det lød: os der; Fred o - ver or - den! Men - ne-ske, er en e n # # n # - - vig frel - ser # fød! n Copyright Norsk Musikforlag AS, Oslo Trykt med tilladelse 16

17 1 Den mørke nat forgangen er DDS 736 Melodi: Aug Winding 187 Diskant: lrih Teuer Orgelsats efter Den danske koralog J J J 5 Da da - gen for - gan - gen er, og nat - ten frem - J J J J n J J J -skri - der, vi dig vil pri - se, o Her - re kær, af J J J J J J J J J J J her - tet til al - le ti - der! Gud gi - ve os n J J J J J J n J J J n J J J n J J lyk - ke og go-de råd, sin nå - des lys os til - sen J n J Diskant: Copyright 1973 Edition Egtved Trykt med tilladelse af Edition Wilhelm Hansen AS, Køenhavn J n J J de! 17

18 15 Denne er dagen, som Herren har gort DDS 03 Melodi: Melhior Vulpius 1609 / Th Lau 1896 Diskant: Per Günther Ja, at tun sun lad det så kan n vir hø ger, ger! - - n ke res, dit din ad Ånd og og dit dit n Lad os det fø ord Ord med er de det, ind som - le og sma # n Ån - den er ed - re end kød og lod, Her - ren er lif - n e J - vi - e - ta ler og de - n # ge: J lig og n J n - e - god, krist - ne har kro - ne-de da # J ge! 18 Diskant trykt med tilladelse

19 16 Den signede dag med fryd vi ser DDS 02 Melodi: CEF Weyse 1826 Diskant og orgelsats: Merete Kuhlmann C C C 7 Så re - se vi til vort fæd - re - land, dér lig - ger e dag i dva - le, dér stan - der en org så Ó # Ó prud og grand # # med gyld - ne sa le; så fry - de - lig dér til # # # n e - vig tid med ven - ner i lys vi ta # # n le Diskant trykt med tilladelse 19

20 17 Den signede dag med fryd vi ser DDS 02 Melodi: CEF Weyse 1826 Diskant: David Willoks Orgelsats efter Den danske koralog C C C 7 Så re - se vi til vort fæd - re - land, dér lig - ger e dag i dva - le, dér stan - der en org så # # prud og grand med # gam - men i gyld - ne sa le; så fry - de - lig dér til # # # n n n e - vig tid med ven - ner i lys vi ta # # n le 20 Diskant: Oxford niversity Press Trykt med tilladelse

21 18 Den store hvide flok vi se DDS 571 Melodi: Johan H Neelong 1881 Diskant: Hans Chr Hein 3 Til lyk - ke, kæm-pe - sam - ling, a, o, tu-sind-fold til lyk - # # # n J J ke da, vokalise J # Diskant trykt med tilladelse 21

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Carl Nielsen. 2 s. s. 8lærervejledning. 4Fynsk Forår. Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen

Carl Nielsen. 2 s. s. 8lærervejledning. 4Fynsk Forår. Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen Carl Nielsen Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen Carl Nielsen Carl Nielsen (1865-1931) er den mest kendte komponist, vi nogensinde har haft i

Læs mere

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets

Læs mere

»G0R DIG REDE, BLIV L YS~ Om Pelle Gudmundsen-Holmgreens julemusik. Carsten E. Hatting

»G0R DIG REDE, BLIV L YS~ Om Pelle Gudmundsen-Holmgreens julemusik. Carsten E. Hatting 81»G0R DG REDE, BLV L YS Om Pelle Gudmundsen-Holmgreens julemusik til Jægersborg kirke Carsten E. Hatting Midt i forrige århundrede blev det skik at holde gudstjeneste juleaften som en slags indledning

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2015

Tale til sommerafslutning 2015 Tale til sommerafslutning 2015 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. Vi starter

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Skolelærerkomponister (II)

Skolelærerkomponister (II) Skolelærerkomponister (II) af Kirsten Sass Bak Stil og musikalsk univers hos tre seminarieuddannede sangkomponister I 1850' erne begyndte de første skolelærerkomponister at vove sig frem med deres produkter

Læs mere

Tag gerne bladet med hjem! Julen 2014 Gengivelse af maleri af Emilie Demant Hatt Blå toner Jazz-koncert med koret Diabolus, side 5 Tanken på udflugt Foredrag om den skønne tænkning, side 9 Naboskab under

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Skitser fra et fælles-skab.

Skitser fra et fælles-skab. Sangskrivning i socialpsykiatrien Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat ved Marielund Center for Socialpsykiatri, Kolding kommune. Kontakt: trhe@kolding.dk Astrid Faaborg Jacobsen, cand. mag.

Læs mere

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN JULENS MELODER Pag. Niels W. Gade: Jule4lokkerne........................ 3 Henrik Rung: Kimer, Klokker. N. F. S. Gmndtvig............... 4 Franz Gruber: Glade Jul. B. S. ngemann................... 5 Tysk

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen

En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen Første gang jeg så Lars Lilholt var på Stalden i Silkeborg - måske var det i 1980. Jeg hoppede rundt på

Læs mere