Bornholms Regionskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007

2 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: Fax: Beredskabsplan for vandforsyninger i Bornholms Regionskommune. august 2007 Dato: 1. august 2007 Nøgleord: Beredskabsplan for vandforsyning Udarbejdet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø Kvalitetssikret af: Watertech A/S - Randi Richter, Annette Rauhe Poulsen og Annette Nielsen

3 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse, formål og lovgrundlag Anvendelse Formål Lovgrundlag Beredskabsgruppen Iværksættelse Hvornår iværksættes beredskabsgruppens arbejde Hvordan iværksættes beredskabsgruppens arbejde Alarmeringsplan Logbog Planens godkendelse og revision Øvelser Referencer... 6 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 3.1 Bilag 3.2 Bilag 3.3 Bilag 3.4 Bilag 4 Bilag 4.1 Bilag 4.2 Bilag 5 Fremgangsmåde ved drikkevandsforurening Intern og ekstern information Paradigma for pressemeddelelser Eksempel på pressemeddelelse Drikkevandet i den vestlige del af Østerlars-området bør koges! Eksempel på pressemeddelelse Anbefaling om fortsat at koge vandet Eksempel på pressemeddelelse Kogeanbefaling for Østerlars kan nu indskrænkes til nogle få ejendomme! Eksempel på pressemeddelelse Kogeanbefaling for Østerlars vandværks vestlige forsyningsområde ophæves helt! Paradigma for forbrugerinformation Eksempel på forbrugerinformation Bakteriel forurening i ledningsnet ved Stavsdalsvej Eksempel på forbrugerinformation Til beboere og virksomheder der forsynes fra xx Vandværk Kogeanbefaling Paradigma for påbud til alment vandværk om kogeanbefaling

4 Påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xx Vandværks forbrugere Bilag 6 Oversigt over almene vandforsyningsanlæg Bilag 7 Oversigt over forsyningsområderne Bilag 7.1 Vandforsyningsområder og tilhørende vandværk Bilag 8 Vandværkernes eget beredskab Bilag 9 Tekst om nødforsyningsforhold Bilag 10 Oversigt over vandværkernes nødforsyningsmuligheder Bilag 11 Paradigma for logbog Bilag 12 Følsomme forbrugere/virksomheder under de almene vandværker Bilag 13 Telefonnumre der knytter sig til drikkevandsforureningssituationer Bilag 13.1 Kontakt til Miljøcenter Roskilde ved akutte miljøuheld Bilag 14 Telefonnumre der knytter sig til de bornholmske vandværker Bilag 15 Kortbilag over vandværkernes ledningsnet mv.

5 1 Anvendelse, formål og lovgrundlag 1.1 Anvendelse Denne beredskabsplan er gældende for almen vandforsyning på Bornholm og tager særligt sigte mod beredskabet ved akut forurening af drikkevandet. I planen skelnes der mellem Mindre forurening, Truet forsyning og egentlige Krisesituationer. Beredskabsplanen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan for Bornholms Regionskommune. Beredskabsplanen skal anvendes af politiet, Bornholms Regionskommune, vandværker, Embedslægen og andre involverede parter, ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i relation til vandforsyning - ved såvel varslede som uvarslede beredskabssituationer. Bornholms Regionskommune forudsætter at de almene vandforsyninger udarbejder en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger for de enkelte vandværker. 1.2 Formål Formålet er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret, samt sikre en optimal udnyttelse af vandforsyningernes ressourcer i en beredskabssituation. 1.3 Lovgrundlag Lovgrundlaget er: Beredskabsloven. Lov nr af 23. december Jf. lovbek. nr. 137 af 1. marts 2004 med senere ændringer. Vandforsyningsloven. Lov nr. 299 af 8. juni Jf. lovbek. nr. 71 af 17. januar 2007 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser. Planlægning af beredskab for vandforsyningen. Vejledning nr. 8, 2002 fra Miljøstyrelsen. 1.4 Beredskabsgruppen Ved større hændelser/truet forsyning nedsættes der en beredskabsgruppe til at lede indsatsen. Beredskabsgruppen består som minimum af følgende: Brandvæsenets indsatsleder Repræsentant fra det/de berørte vandværker Regionskommunens tilsynsmedarbejder Embedslægen Efter behov kan beredskabsgruppen suppleres med nogle af følgende: Politiet (involveres altid ved politimæssige opgaver som f.eks. hærværk eller uheld med kemikalietransport) Kommunens chef for Jord & Grundvand eller chef for Teknik & Miljø Forsyningschef eller andre nøglepersoner fra Forsyningsvirksomheden Politikere: Formand for TMU eller borgmester Side 1

6 Repræsentanter fra vandværkernes laboratorier/andre speciallaboratorier Kommunens/vandværkernes konsulentfirmaer Miljøcenter Roskilde Beredskabscenter Bornholm Brandvæsenets indsatsleder leder beredskabsgruppen. I krisesituationer kan Beredskabsstaben for Bornholm forestå den overordnede ledelse af indsatsen. Vandforsyningens indsats ledes og koordineres af vandforsyningens repræsentant i beredskabsgruppen - som skal iværksætte egentlige handlinger til udbedring af skader så som: reparationer, desinfektion, rensning og lignende, så vandforsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. Kommunens tilsynsmedarbejder udøver sin tilsynsforpligtigelse, og rådgiver om diverse forhold. Embedslægen varetager forhold vedrørende sundhedsrisiko, og rådgiver om forholdsregler. Beredskabsgruppen udpeger en person, der er ansvarlig for information. Delområder indenfor information kan uddelegeres til relevante fagpersoner (Embedslægen, Forsyningschefen osv.). Politiets opgave, ved mindre forureninger eller truet forsyning, er straks at videregive sagen til Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø. I alle tilfælde skal Teknik & Miljø orienteres. Side 2

7 2 Iværksættelse 2.1 Hvornår iværksættes beredskabsgruppens arbejde Beredskabsgruppens arbejde iværksættes, når der sker hændelser, der kan kategoriseres under Truet forsyning eller Krise. F.eks. når der i prøver udtaget på afgangen fra vandværket findes: 1 eller flere E. coli/100 ml mere end 20 coliforme bakterier/100 ml et kimtal v. 37 ºC på mere end 50/ml og/eller et kimtal v. 22 ºC på mere end 500/ml. (Se i øvrigt alarmeringsplan side 4). Alarmeringsplanen viser desuden hvordan mindre forureninger håndteres. 2.2 Hvordan iværksættes beredskabsgruppens arbejde Alle informationer om krise eller tvivl/risiko herfor skal meddeles alarmcentralen. Alle anmeldelser/informationer om truet forsyningssituationer eller krisesituationer, tvivl/risiko herfor, skal meddeles kommunens tilsynskontor. Følgende personer på kommunens tilsynskontor kan tage imod meddelelser: Hans Ole Bech Hans Peter Birk Hansen Kim Windahl Kofoed Jørgen Jespersen Hanne Poulsen Ved Mindre forureninger (se alarmeringsplan side 4) kan kommunen kontaktes pr. til adressen: og behøver ikke kontaktes telefonisk, hvis det er udenfor normal arbejdstid. Kommunen som tilsynsmyndighed har ikke en fuld vagtordning. I de tilfælde hvor kommunens tilsynskontor ikke kan træffes på de telefonnumre, der står på denne side, skal politiet kontaktes straks. Politiet vil herefter tage den fornødne kontakt til kommunens tilsynskontor, og/eller sende en indsatsleder ud på opgaven. Politiet kan aktivere beredskabsgruppen ved at kontakte brandvæsenets indsatsleder, som derefter sørger for at alle berørte parter bliver orienteret. I første omgang det berørte vandværk, kommunens tilsynskontor, samt kommunens Forsyningsvirksomhed og Embedslægen. Brandvæsenets indsatsleder for det pågældende område vurderer i samråd med beredskabsgruppens faste medlemmer, om den resterende del af beredskabsgruppen skal indkaldes, og hvilke af medlemmerne der i givet fald skal indkaldes. Side 3

8 2.3 Alarmeringsplan Driftsforstyrrelser Beredskabssituation Mindre forurening Truet forsyning Krise Mikrobiel forurening Mikrobiel forurening Terror Vandværk: E.coli: <1 /100 ml Vandværk: E.coli: >/=1 /100 ml Krig coliforme: 1-10 /100 ml coliforme: > 10 /100 ml Naturkatastrofer kim 37 C: 5-50 /ml kim 37 C: > 50 /ml kim 22 C: /ml kim 22 C: > 500 /ml Ledningsnet: kim 37 C: /ml Ledningsnet: kim 37 C: > 200 /ml Atomar eller kim 22 C: /ml kim 22 C: > /ml kemisk udslip Eksempler på andre hændelser: Eksempler på andre hændelser: Eksempler på andre hændelser: Driftsalarm Dårlig lugt, smag eller udseende Sygdomstilfælde/epidemier Misfarvning af vand Tegn på indbrud/hærværk Tegn på indbrud/hærværk Strømudfald Tilbageløb fra virksomheder Uheld med kemikalietransport o.l. Større brud på rør Svigt af vandforsyning i længere tid Stoppet behandlingsanlæg Uheld med kemikalietransport o.l. Mindre overskridelser af grænseværdier for kemiske stoffer Laboratorium eller forbruger Lægevagten Forbruger, laboratorium eller anden alarmkilde Kommunen Vandforsyning Vandforsyning A Alarmcentralen/Politiet Brandvæsenets indsatsleder Embedslægen Embedslægen Kommunen (Teknik & Miljø) Fælles indsats, ledet af Teknik & Miljø Brandvæsenets indsatsleder leder indsatsen Beredskabsgruppe dannes, - kildeopsporing - kildeopsporing og består som minimum af : - aflukning af forurenet vand - aflukning af forurenet vand - Beredskabschef - evt. orientering til følsomme forbrugere - orientering til følsomme forbrugere - Tilsynsmyndighed - orientering af Fødevareregionen i Rønne - orientering af Fødevareregionen - Vandværk - orientering til alle forbrugerer - Embedslæge - evt. nødvandforsyning Gruppen udpeger en Informationsansvarlig Kontaktperson på kommunen Telefon Hans Ole Bech Hans Peter Birk Hansen Kim Windahl Kofoed Jørgen Jespersen Hanne Poulsen A = Hvis kommunen ikke kan træffes straks, skal politiet kontaktes Side 4

9 3 Logbog I enhver situation med truet forsyning eller krise skal der føres logbog. Logbog føres af alle involverede parter med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt). Logbogen skal beskrive alle vandforsyningens og/eller beredskabsgruppens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse. Formålet med logbogen er: At kunne dokumentere forløbet af krisen, herunder hvornår de enkelte henvendelser, informationer og handlinger er forekommet og udført. At kunne rekonstruere forløbet af krisen og opsamle viden om, hvad der eventuelt gik galt, og hvad der kan forbedres, for at en lignende hændelse ikke skal gentage sig. Grundlag for indberetning til Beredskabsstyrelsen (erfaringsopsamling). Paradigma for logbog fremgår af bilag 11 (kan helt eller delvist erstattes af edb/database version). Side 5

10 4 Planens godkendelse og revision TMU er orienteret om planen. Planen er forinden gennemgået af Beredskabschefen, Bornholms Politi og Embedslægen. 5 Øvelser Planen revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. TMU orienteres om planen efter hver ny hovedrevision hvert 4 år, men ikke ved løbende tilpasninger, ændring af bilag mv. Formålet med beredskabsøvelser er, at alle involverede kender deres rolle og kan agere korrekt i en krisesituation. 6 Referencer Brandvæsenets indsatsledere bør afholde beredskabsøvelser hvert andet år med henblik på at afprøve beredskabet i henhold til planen. /1/ Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune, /2/ Beredskabsplan for Hasle Vandværk /3/ Beredskabsplan for RVV s vandværker Side 6

11 Bilag 1 - Fremgangsmåde ved drikkevandsforurening Instruks for håndtering af en drikkevandsforurening Følgende 11 punkter beskriver en overordnet handlingsplan for bekæmpelse af en forurening. Aktiviteterne er anført i den rækkefølge, som de forventes at skulle udføres i. Der vil dog ofte være tale om delvist parallelle forløb. Der skal føres logbog under hele forløbet. Handlingsplanen tager udgangspunkt i, at kommunens tilsynskontor eller brandvæsenets indsatsleder efter en situationsvurdering har vurderet, at der er tale om en beredskabssituation. 1. Alarm indgået Kommunens tilsynskontor eller indsatslederen modtager alarm om drikkevandsforurening. Noter tidspunkt og hvordan melding kom. Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen. Spørg om omfang og eventuelle skader. Begynd umiddelbart på en logbog over begivenhedsforløbet. 2. Ulykken stoppes/begrænses Kommunens tilsynskontor, indsatslederen, det berørte vandværk og resten af beredskabsgruppen aftaler (eventuelt i samråd med Embedslægen) indledende aktiviteter, som straks iværksættes til minimering af krisens omfang. Der kan eksempelvis være tale om: Kontakt til pressen vedr. alarmering af befolkningen ved akut sundhedsfare. Udtage nye analyser til at bekræfte og indkredse forureningen. Stoppe indvinding fra boringer eller udpumpning fra vandværker eller beholderanlæg. Aflukke forsyningen af bestemte områder. Påbegynde udskylning af ledninger. 3. Beredskabsgruppen indkaldes Kommunens tilsynskontor eller indsatslederen indkalder, evt. via politiet, beredskabsgruppen. 4. Indledende vurdering af om der kan være tale om en akut risiko En meget væsentlig vurdering er, om forureningen har en karakter, der nødvendiggør øjeblikkelig varsel af forbrugerne. Hvis dette skønnes at være tilfældet, skal varsling i hht. bilag 3 og/eller 4 straks iværksættes. 5. Bestemmelse af forureningens art Arten og farligheden af den opståede forurening betyder meget for, hvilken type beredskab der skal iværksættes. Derfor er en tidlig afklaring heraf vigtig. Mulige former for forurening: Bakteriologisk forurening, kemisk forurening (fra vand, jord og luft) og radioaktivt nedfald. Metode: Vandforsyningens personale bedømmer vandkvaliteten ud fra lugt og en visuel bedømmelse. Så snart det er muligt, skal forureningens art bestemmes gennem analyse af vandprøver. 6. Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Embedslægen forestår afklaring af den aktuelle sundhedsrisiko og anbefaler heraf følgende forholdsregler. Ved akut fare for sundheden anmodes politiet om at foretage varsling af befolkningen. Side 7

12 7. Bestemmelse og lokalisering af forureningskilden Det er vigtigt hurtigst muligt at lokalisere forureningskilden, for hermed at kunne stoppe en fortsat forurening af vandforsyningen. Mulige kilder kan bl.a. være: a. forurening fra kildepladser b. forurening fra vandværk c. forurening fra højdebeholder d. forurening fra indtrængning i ledningsnettet e. forurening fra installationer hos forbrugerne (industri, landbrug, husholdning osv.). Metode: Gennem analyse af vandprøver mange steder på ledningsnettet og registrering af forbrugerhenvendelser indkredses forureningen, og kilden bestemmes. Når kilden er lokaliseret, skal det vurderes, om der kan foretages tiltag til sikring mod fortsat forurening, eksempelvis ved lukning af vandværker, pumpestationer m.v. 8. Bestemmelse af forureningens omfang/udstrækning En nærmere fastlæggelse af forureningens omfang er vigtig. Se kort i bilag 15. Hermed kan indsatsen målrettes, oprensning kan planlægges, hvis kilden er lokaliseret og stoppet, og eventuelle restriktioner i anvendelsen af vand kan begrænses til det berørte område. Omfang af forureningen bestemmes ved udtagning og analyse af vandprøver på ledningsnettet og hos forbrugere. I takt med at forureningens omfang afgrænses, skal den fortsatte forureningsspredning minimeres ved sektionering af ledningsnettet/omlægning af forsyningsområder. Ved aflukning af områder foretages kontrol af forsyningstrykket. 9. Information og varsling af forbrugerne Egentlig varsling/alarmering varetages af Politiet. Vandforsyningen forestår som udgangspunkt kun information eller varsling efter aftale med kommunens tilsynskontor eller politiet. Varsling anvendes, hvis der er behov for hurtig alarmering af befolkningen ved akut sundhedsfare. Information kan ske i henhold til beredskabsplanens bilag 2, 3 og 4. Særlig følsomme forbrugere som institutioner, fødevarevirksomheder og lignende skal varsles direkte ved telefon eller se bilag 12. Listerne over følsomme forbrugere må ikke anses for udtømmende. I hvert enkelt forureningstilfælde må det nyvurderes, om der er flere eller andre der skal informeres. 10. Afhjælpning af følgerne Det berørte vandværk skal bistå ved udførelse af afhjælpende foranstaltninger, i det omfang det er muligt. Regionskommunens Forsyningsvirksomhed skal stå til rådighed med bistand også ved forurening af drikkevandet ved private vandværker. Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet renses (normalt ved udskylning). Nødvendig udskylning fastlægges eksempelvis ved beregning af vandmængder i ledningsnet m.v. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Embedslægen. Skylning med luft og vand eller klor, kan i nogle situationer være nødvendig. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der tages analyser (efter aftale med kommunens tilsynskontor og Embedslægens retningslinier), før vandet kan frigives til drikkevandsformål. Som grundregel skal to på hinanden følgende analyser overholde grænseværdierne inden vandet frigives til drikkevandsformål. Side 8

13 11. Evaluering og erfaringsopsamling Når situationen er normaliseret, skal indsatsen evalueres, og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabsplanen, skal disse ændringer foretages. Ved større truende forureninger rapporteres til Beredskabsstyrelsen. Side 9

14 Bilag 2 - Intern og ekstern information Information Dette afsnit beskriver generelle retningslinier vedrørende information internt og eksternt, herunder information af pressen. 1. Intern information af vandforsyningen Lederen af vandforsyningens indsats har ansvaret for orientering af vandforsyningernes personale om den aktuelle situation. Information af vandforsyningens personale skal omfatte: Løbende almen information (evt. via intern , opslag m.v.). Information om i hvilket omfang vandforsyningens personale må udtale sig til pressen, forbrugere m.v. Information af vandforsyningens driftspersonale om arbejdsmiljø/sikkerhed i forbindelse med forurening m.v. 2. Ekstern information Beredskabsgruppen udpeger en overordnet informationsansvarlig, som har ansvaret for ekstern information. Der kan nedsættes en informationsgruppe under krisestaben, som efter nærmere aftale varetager informationsopgaver. Denne information kan ske i form af følgende medier: Vandforsyningernes/kommunens hjemmeside Radio/tv Aviser Politiets højtalervogne Løbesedler Personlig/telefonisk kontakt Information direkte fra vandforsyningen (personlig kontakt og skriftligt) må i beredskabssituationer som udgangspunkt kun ske efter aftale i beredskabsgruppen, og kun af personer, som er udpeget hertil. Dette forhold begrænser ikke vandforsyningens mulighed for at gribe ind og om muligt forhindre, at eksempelvis personer kommer til skade, eller en krisesituation udvikler sig. Systematisk information af pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringer af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen. Beredskabsgruppen fastlægger, i hvilket omfang der anvendes pressemøder, pressemeddelelser, interviews m.v. Pressen må ikke få indtryk af, at der tilbageholdes vigtige oplysninger. (Krav fra pressen om aktindsigt under sagsforløbet skal afvises.) Paradigma for pressemeddelelse og eksempel på pressemeddelelse fremgår af hhv. bilag 3 og bilag Politiet er ansvarlig for eventuel varsling af befolkningen. Vandforsyningerne skal være særlig opmærksomme på at kunne varetage informationen af særligt følsomme forbrugere. Vandforsyningerne skal udarbejde og vedligeholde en liste over særligt følsomme forbrugere i vandværkets forsyningsområde. Bilag 12. Ved al information skal følgende punkter opfyldes: Tydelig overskrift, der fortæller budskabet. Beskriv årsagen til meddelelsen. Hvem angår meddelelsen (industri, husholdning, forbrugere tilsluttet vandværket osv.) Side 10

15 Vandforsyningens område hvilke forbrugere er berørt. Hvad skal eller bør man gøre (kogning, nødvandforsyning m.v.) Forventet varighed af forholdsreglerne (om muligt). Information om hvornår eller hvordan der fremover informeres. Det er vigtigt at huske, at der også skal informeres, når problemet er løst. Ved mindre forureningshændelser udtaler hver part sig, om forhold vedrørende hver deres fagområde. Forbrugerinformation: Paradigma for forbrugerinformation fremgår af bilag 4. Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende, gives forbrugerinformation på dansk. I særlige tilfælde kan det være påkrævet med information på flere sprog. Information kan med fordel forsynes med letforståelige symboler, der eksempelvis angiver, om vandet må drikkes. Viste pictogrammer kan bruges i forbindelse med forbrugerinformation. Findes på digitalform sammen med/i beredskabsplanen. Forbud mod at drikke vandet. Afblæsning af forbud mod at drikke vandet lad vandet løbe 10 min. Side 11

16 Bilag 3 - Paradigma for pressemeddelelser Pressemeddelelse Dato og nr.: Angiv dato samt pressemeddelelse nr. x i forbindelse med sagen. Afsender/logo: Eksempelvis: RVV Sandemandsvej Rønne Modtager: Eksempelvis: Pressen på Bornholm Overskrift (eksempelvis: Forurening af drikkevandet i den nordlige del af Rønne). Indledning/summering af budskab: (Opsummering af hovedbudskabet) Eksempelvis: Der er den 4. december 2004 konstateret forurening af drikkevandet, i området nord for Almindingsvej og Borgmester Nielsens Vej. Problemerne har medført, at der er indført forbud mod brugen af vandet til drikkevandsformål. Brødtekst: Forklar i enkle vendinger hvad der er sket og konsekvenserne forbundet hermed (evt. påkrævede forholdsregler). Beskriv hvor: Angiv det berørte område nøjagtigt, evt. suppleret med kort som viser det påvirkede område. Uddyb og forklar (hvis relevant): Hvordan forureningen er sket og konstateret, hvorfor forureningen er sket, og hvornår forureningen er sket. Varighed: Oplys hvor længe forureningen forventes at fortsætte. Nye oplysninger: Oplys hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger. Tdspunkt for afsendelse af pressemeddelse: Dato og klokkeslæt. Yderligere oplysninger/kontaktperson: Navn, titel, telefonnummer, faxnummer og . Side 12

17 Bilag Eksempel på pressemeddelelse Pressemeddelse 21. august Pressemeddelelse nr. 1 (BRK-logo) Afsender: Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø Jord og grundvand Skovlykken 4, Tejn 3770 Allinge Emne: HASTER - annonce til Bornholms Tidende TIRSDAG den efter særlig aftale Drikkevandet i den vestlige del af Østerlars-området bør koges! Ved rutinemæssig kontrol af ledningsvandet fra Østerlars Vandværk blev der i fredags den DATO konstateret bakterier i drikkevandet. Prøver taget i weekend'en viser fortsat problemer på ledningsnettet, mens prøver taget på selve vandværket viser god vandkvalitet. Vandværket leverer således godt vand, men der er en lokal forurening i ledningsnettet. Vandværket, embedslægen og regionskommunen samarbejder om, at få forureningen nærmere indkredset og fjernet. På grund af ledningsnettets opbygning kan forureningen kun være i den vestlige del af forsyningsnettet. I de kommende dage vil der her blive taget prøver hos en del forbrugere, og der vil blive foretaget udskylning af ledningsnettet, for at løse problemet hurtigst muligt. Indtil problemet er løst, anbefaler regionskommunen beboere i området at koge alt vand, der indgår i madlavningen, som drikkevand og til tandbørstning mm. Det drejer sig om alle ejendomme med vandforsyning fra Østerlars på følgende veje: Kildevad, Lærkesøvej, Oxholmvej, Risenholmsvej, Stavsdalsvej, Studebyvej, Støberivej og Åsedamsvej. Desuden følgende ejendomme: Brommevej 35 og 36, Flæskedalsvej 1-5, Gudhjemvej 1-19 (kun ulige numre), Hjortevej 2-5 samt 7 og 9, Nybrovej 2B, Skolevej 4, Vietsvej 1-11 samt 13, 15 og 17 og endelig Åløsevej 29 og 32. Effektiv kogning kræver, at vandet "spilkoger" i mindst 2 minutter. Bedst er kogning i almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel, bør ske to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Kogning i kaffemaskiner er ikke effektiv. Kogeanbefalingen vil blive ophævet, så snart forholdene igen er normale. Der vil blive annonceret herom i... Hvis der er forbrugere i området, der finder vandværksvandet misfarvet eller med en mærkelig smag, bedes man kontakte vandværket. Der arbejdes forsat på at finde årsagen til forureningen. Yderligere information kan fås hos: Østerlars Vandværk, Peter Grønvall på telefon nr eller mobil nr Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Hans Ole Bech telefon nr Venlig hilsen Side 13

18 Bilag Eksempel på pressemeddelelse Pressemeddelse 17. september Pressemeddelelse nr. 2 (BVV-logo) Afsender: RVV Sandemandsvej Rønne Vandforurening i den nordlige del af Rønne Anbefaling om fortsat at koge vandet. Vandet til drikkevandsformål og til madlavning i området nord for Almindingsvej og Borgmester Nielsens Vej skal fortsat koges. Der er ingen grund til at koge vandet i andre dele af Rønne. RVV og Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø udtager hver dag prøver fra ledningsnettet i området. Vandkvaliteten har siden mandag den DATO været næsten i orden, men der er stadig enkelte forurenede prøver. Vand til drikkevand og madlavning skal derfor fortsat koges. Al anden brug af vand, herunder til bad og brusebad, kan fortsat ske på normal vis. Årsagen til forureningen er... og utætheden/bruddet er repareret. RVV fortsætter med at udskylle ledningsnettet, så længe der er behov for det. Ophævelse af anbefalingen om at koge vandet vil ske, når samtlige prøver viser, at vandet er rent. Vandet skal koges indtil anbefalingen ophæves. Der vil blive udsendt en ny pressemeddelelse onsdag den 19. september 2002 så snart resultatet af de senest udtagne vandprøver foreligger. Forbrugerne vil endvidere kunne få information via Henvendelse i sagen kan ske til Embedslægen om sundhedsmæssige spørgsmål, tlf. xx xx xx xx, samt til RVV om tekniske spørgsmål, tlf. xx xx xx xx. Frigivelse af pressemeddelse: Mandag den 17. september 2002 kl Yderligere oplysninger/kontaktperson: RVV Kontaktperson N.N. Tlf. xx xx xx xx xxxxxx Side 14

19 Bilag Eksempel på pressemeddelelse Pressemeddelelse 30. august 2006 Pressemeddelelse nr. 3 (BRK-logo) Afsender: Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø Jord og grundvand Skovlykken 4, Tejn 3770 Allinge Kogeanbefaling for Østerlars kan nu indskrænkes til nogle få ejendomme! Der arbejdes kraftigt videre på at få den sidste del af ledningsnettet fri for bakterier. Prøvetagning og udskylning fra ledningsnet vil fortsætte indtil vandet er helt rent. Kogeanbefalingen indskrænkes nu, efter aftale med embedslægen, til kun at gælde følgende adresser: Hjortevej nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 7 og nr. 9 Lærkesøvej nr. 1, nr. 2 og nr. 3 Stavsdalvej nr. 31, nr. 33, nr. 35, nr. 41 og lige numre Effektiv kogning kræver at vandet "spilkoger" i mindst 2 minutter. Bedst er kogning i almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel, bør ske to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Kogning i kaffemaskiner er ikke effektiv. Vandværksvandet på de nævnte ejendomme kan dog fortsat anvendes til nogle formål - se nedenstående anbefalinger. Kogeanbefalingen vil blive ophævet, så snart forholdene igen er normale. Der vil blive annonceret herom. Yderligere information kan fås hos: Østerlars Vandværk, Peter Grønvall på telefon nr eller mobil nr Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Hans Ole Bech telefon nr Anbefalinger til forbrugere med kogeanbefaling for anvendelse af ikke-kogt vand Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer man kan bruge bakterie-forurenet vand, selv om der er givet kogeanbefaling. Madlavning Vandet kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen. Vandet må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager, i stedet kan skylningen foretages med afkølet kogt vand. Personlig hygiejne Vandet kan benyttes til bruse- og karbad, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Vandet må ikke bruges til tandbørstning og rensning af tandproteser, vandet skal havde været kogt først. Opvask Vandet er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte). Tøjvask Til maskinvask skal temperaturen være 60 grader eller derover. Vanding Grøntsager, der spises rå, må ikke vandes med vandet. Venlig hilsen Side 15

20 Bilag 3.4 Eksempel på pressemeddelelse Pressemeddelse 29. september Pressemeddelelse nr. 4 (BRK-logo) Afsender: Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø Jord og grundvand Skovlykken 4, Tejn 3770 Allinge Emne: Pressemeddelelse om at kogeanbefaling ophæves i Østerlars Kogeanbefaling for Østerlars vandværks vestlige forsyningsområde ophæves helt! Nu er der ikke mere forurening i Østerlars vandværks ledningsnet. Derfor ophæves kogeanbefalingen nu for de sidste ejendomme. Det drejer sig om følgende ejendomme: Hjortevej nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 7 og nr. 9 Lærkesøvej nr. 1, nr. 2 og nr. 3 Stavsdalvej nr. 31, nr. 33, nr. 35, nr. 41 og lige numre I den øvrige del af det område hvor der oprindeligt blev givet kogeanbefaling, blev kogeanbefalingen ophævet den 30. august Vandværket og regionskommunen arbejder fortsat på at forhindre, at der opstår nye forureningshændelser, og vil overvåge drikkevandskvaliteten hyppigt i et godt stykke tid. Yderligere information kan fås hos: Østerlars Vandværk, Peter Grønvall på telefon nr eller mobil nr Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Hans Ole Bech telefon nr Venlig hilsen Side 16

21 Bilag 4 - Paradigma for forbrugerinformation Forbrugerinformation Logo Dato og nr.: Angiv dato samt evt. informationsnummer i forbindelse med sagen. Til beboere og virksomheder der forsynes fra xxxx Vandværk Eller Til beboere og virksomheder i: Beskriv området evt. vejnavne, hvis det kun er dele af vandværkets forsyningsområde. Svanekevej nr Vibehaven nr O.s.v. Overskrift Indledning/summering af budskab: (Opsummering af hovedbudskabet) Hvor og hvornår forureninger er konstateret og hvad der gøres ved det. Brødtekst: Beskriv i enkle vendinger konsekvenserne forbundet hermed (evt. påkrævede forholdsregler hvad må man ikke). Nødvandforsyning: Forklar hvordan der etableres nødvandforsyning. Eksempel: Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed ved xxxxxxvej nr. xxx, hvorfra der kan hentes rent drikkevand. Dunke udleveres, men forbrugerne opfordres til selv at medbringe dunk. Uddyb og forklar (hvis relevant): Hvordan forureningen er sket og konstateret, hvorfor og hvornår forureningen er sket. Varighed: Oplys forureningens varighed (ud fra fakta på meddelelsens tidspunkt). Yderligere information: Beskriv hvordan og hvornår der gives yderligere information. Yderligere oplysninger/kontaktperson: Navn, titel, telefonnummer, faxnummer, og hjemmeside Side 17

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009 2 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009 1 INDLEDNING...4 1.1 Krisestab...4 1.2 Indkaldelse af krisestaben....5

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boliger, der ønskes energimærkning til.

Boliger, der ønskes energimærkning til. Spørgsmål 1: Adresseliste Der efterspørges en adresseliste over boliger der ønskes energimærket. Bemærk bilag 2 til udbudsmaterialet. Svar: Boliger, der ønskes energimærkning til. 1 Mulebyvej 8 Muleby

Læs mere

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe.

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe. BAT - din bus på Bornholm Middelaldercenter SOMMER KØREPLAN 27. juni -9. august 2015 Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk Takster - øvrige køreplaner samt rejseregler - se www.bat.dk Rønne Ystad Køge

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 407-00034 Børnehaven Søstjernen Ullasvej 5 V2 - børnehave - indeklima Videregående undersøgelse 40.000 405-00022 Poulsker smedie

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

KØREPLAN RUTE 1+ 4 2 3+5 6 9 10 7+8. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk. 11. august 2014-26.

KØREPLAN RUTE 1+ 4 2 3+5 6 9 10 7+8. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk. 11. august 2014-26. Ystad Køge Hasle Rønne Hammershus Muleby Sorthat Vang Bornholms Lufthavn Rutsker Nyker Knudsker Arnager Sandvig Allinge Olsker Sandkås Klemensker Årsballe Vestermarie Nylars Lobbæk Boderne V. Sømarken

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere