m.v.h. Dorte Wille Fællesuge Referat fra IR Undervisning i efterirssemestret 1985 og studenterforslag pa fællesmødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m.v.h. Dorte Wille Fællesuge 1985. Referat fra IR 18.03.85 Undervisning i efterirssemestret 1985 og studenterforslag pa fællesmødet"

Transkript

1

2 AGORA Juni REDAKTION: Ole Roslev østergaard, Simon Laursen, Hanne Lav~r Hansen, Margaret Skelmose. Søren Hindsholm, Guiseppe Torresln, Dorte Wille, Hans Gregersen, SØren Sørensen og Palle V1nther. INDHOLDSFORTEGNELSE: Meddelelser fra Institut for Oldtida- 09 Middelalderforskning: Fællesuge Referat fra IR IB IR SN , IB SN , , , Undervisning i efterirssemestret 1985 Debat: Hurtigt, effektivt og formelt - af GiUBep~ TOrresin En løs betragtning med kærlig hilsen - Agoryllion af Giuseppe Torresin Under rubrikken "Meddelelser fra Institut for Oldtids- og Middelalder-; forskning" bringes dokwnenter fra.instituttets kollegiale organer og Øvrige informationer om instituttets aktiviteter og undervisning. Disse meddelelser er underskrevet med navn ledsaget af funktion 1 de pågældende organer. Alle Øvrige indlæg dækker udelukkende underskriverens/underskrivernes personlige meninq _ Den nye forside forestiller ~sen Xlel0 (XAtW 09 xauw er som bekendt beslægtede), der lytter og fra cikaderne får at vide, hvem der, Bom lam og slaver, holder en lang, stille sl~mer, og hvem der taler og samtaler (Platons Phaidros 258E). FÆLLESUGE 1985 på et fællesmøde den 6/ debatterede de fremmødte studenter og lærere interesserne for og erfaringerne med øvrige afholdte fællesuger og de intentioner instituttet måtte have med en fællesuge. Diskussionen var uformel og af uforpligtigende karakter for studienævnet, men vi vendte og drejede de emner der var foreslaet 1 besvarelserne af de skema, der er blevet uddelt efter sidste fællesuge, for at lodde stemningen. Emner var: l. drama 2. senantikken og dens reception af de klassiske perioder 3. moralbegrevet i det klassiske Athen 4. kvinder i antikken S. kønsroller og seksualitet 6. gennemgang af ~n komedie/tragedie (først op til i dag etc. ) 7. faghistorie og videnskabsteor1 8. tragedie 9. styreformer i antikken - deres virkningshistorie og re~eption og studenterforslag pa fællesmødet 10. genrebegrebet Nøgleordene fra diskussionen, som ellers ikke Skal/kan uddybes er: studenteroplæg en positiv ændring - spaltning af emnet med en gren faghistorie - nogle emner for generelle med fare for at blive diffuse - nogle for snævre - passe på at latinfolk ikke bliver diskrimineret - maske udgangspunkt i ~t værk - knap 53 mange oplæg, mindre matrialer og tidligere udleveret - indkredsning af kønspolitiske emner. Efter mødet indstiller studienævnet til godkendelse, at næste uges fællesuge-tema bliver KØNSROLLER OG SEKSUALITET I ANTIKKEN og afholdes fra 4 _ n~v. til 8. ; nov. (begge inel ~) Vi er ved at kontakte forskellige oplægsholdere og vil gerne have forslag etc. fra lærere og studenter. m.v.h. Dorte Wille

3 AAr.ms fjnli. r:;~sl'!! ~ lnstf'1u,!' FOR OI.r. TIDb,- 0 0;; tfidc EL"1..,DERrvRSK:~t:-!G IR- B nl: 7;7~;7. :- J~{ u LD'!'IDS CG IUDDf:LA:':::--.: ;::::::;:::;G IB_S5_~ 7.9. ~ Til s t, t;:d.!: Bodil Due, Ot!:o Steen Due, Srik Hjortshøj, P O "..l l ::il", Jastrup, HOlger Friis Joh.::.nsen, Ole Thomsen, C':'\.lSPPF~ Torre!'>i.n, f.l ~lriannc Ra. r.t.!7::" up Christf"~nr,:~n, C~. the = j.ne GiriHd, Villy Schmith, Kir~te3 Wellll~r Eli!"' Løyche. P r av.l:nwdc med ofbud : Ir,o?!" :;::chammar.\, Br;nt Dalsqa::trc :.. '1::ser-.. Jett.e Larsen~ Eri.k Oste,d,-'ld, S t c:. "m R'): r, r,o'~. F"r ;:; 'fi?:;:ende u~~fbud : Hnnne L3. ver Hemsen. Refcr øt af mø! e i i n~~ i~utlest)'relsen rnan ~~q d~n k l l mødel o k d lct.._-_._- _._--,._-_ _..._-----_._-_._-- Ti L::}!:dl?: 0 ': tc St-;-:: e.~ Due (be!'.ty::erl, C: c;: l'e r i.r;,~ G~rard. EriK t-!jort~.. rlø 1, E 1.1:, Vtyc-h.:, Ole: T'hom,~",n. Fr,l"".d: er ':::'.' ude,.,.5ibtid": t-'3. ;r ian r, e H:,:;.d i'- up t.:i;rl' ;t~ j,~:e r,. - li ' 1. V.3. 1q af re f~ ren t. O'!' havde på fol'egåendc ;::~ - møde ~ nd"i ll.i jet: i at refero:: rt:<; resten af se~est re t.,2~. --,G~o~d,,-,kendel se af dagso~r:.:... Godkendt. 3_. Go(.' ~ e'1delse af referat_~!~~c-t <..1" _~~ 4. EO fraværende med afbud. S~ledes ændrel qodker;d':es r.-ef. Høring vedr. SN' s pla.,er m. h. t. udfyldr, i""":o ~:f.~~!: h '.unaz:is tb"i._kendl gø= ~~~ _ ~.. _ - Hf J fot"::"!lagde SN's forsl,::;g. ln dr'øftelse pe.. g:n:-'1dlag heraf 'i.ld.sr,:-a,dt s:i<;j; e nd \,i. der~ di~)~l1- terc.--des e~l evt. tilslutni~1q til den.l.9i!\ngværerlde p r0 t ~ ~t mod udfyl,in i ng. _S_. Hør~ '/ed::=--~!!~~irl-1 ~f,,~ k.s<ifll~n~~e<.! _t!.~!lsl~_~~~~.'~~.-:2~. '.. ~J 6. HFJ fore l.aqde den ændreoe ol-dn in,;; de n n ~ lntende'l"f';-l:.i k k e at y.,..,re OK l et t.c:h e. BO ytrede betænkelighed bl a. vcd ah.k2ffelse af;" tilv-3.lcjt~i~e. G":' : der. nuv. skr. + r.ldtl. t=lrøve ll h....l"p t;'tng..lt:!l. dmill.~ $!:. _;> :C : dog 'var der. bred enighc',~ 0..11, at de'l i.:mdi. e h eo-:::~~t'.l el" er ~n fo["['1 å.l~tje nli!l pr~vefo!":t!.. ~~~~l~~~~~!~-ryf~b~5bf:!'> l U t:~~r:f. '!i~ }~_~~!:i ndej.~ B-::-2'.:vr. ~ ("en 'I':"ipnte_' t,je og n«vr tog del! ri!:iko, <It f r err,tidc.:--:s r'~s.':: ou. t:'.: e-r til ir. ~1..:i tutil]!;crilt b~'uc;; v.il bl j"c form "'.. :-d.sket, st0ct :"e:."it;!d de L ':';-.dc. ~,,-,t~j s a IJ 'Jendt.e. rt,er: år>.i n.-;l'lituttet.l :.l~re(~", I~U ikke tj or G /C.&. 3l,yck_'lde.:<; >sou:: ~ (,r, er e r. ~åd;;tn ~n:! h. ~ :..:3 ud '~ C'ept -..! be1. i Møde'.: slu ~ tedf-, k ~ Ole Tho m3 ~" ref. I I l a. b. c. d. nt;o,,;t'll'e.--en c.r i~r; t~!'e d~ c : ~ d~ \.. Je:.t: io! i1il p. tt l.i.n g~t" og l.nit"iati\ -cr rl(j ;1\øder i?lle.-,i'"1i. nc; -<'- f. at 0~M (oq ~n ræk ke rl [1or::! ~ llm'. ir.!;t.lt.'..ltlo:~l} s;; o3.1 "lt'-tl-:~f;" fot ~r!". v ; :(:~. r 'lg e'l v~d o~ s h~ ~d~ ~e dl ~Gt a:b~)c Ci i ~e~ lod~n 2~. 3. _ l a. -l.~~. fn.:l~::: :t:- u.;! t a:: i..,.s v a!"~l!:. ',: r.n på d ~ 1J ~!<f':->d t c Ske:-.l<l.!:'r. U r,,--l c:: IL 4 mcc- -"q ",l ~(Jre,sr.'~rq.!:l!l [ ra Inf ot";nai..jo lt:, udvdlq ~ t ;);':1 in 5t-.i. t- ; ~'_Et~ v:'i.l:ltj...,jte. t 5, 1, J... "e- ak.:-;d."'l i.'5;~!.. :.loj.t =;('JLr~ ~,env(. ndtt:! akt!.'!ite t:cr. FC.l.e-::;pøn,;;;~:"e, v... l b ;ive l t1t.r~ t til h~:~ r e r.ih.!t 06t'-1,,'o:-er. Hj Ol i_~ :'~j ir.. [(",rm"reoe om ;).~r.!i e nd ~ f o rhd:1c::linq E;- r 0'" Ir.C1i ::k :i d.:'ttt~ ec; f'-....>;kab af sj""",åf.3q. :'!øc'e t" sluttede Ic:. 11. ":0. Ole Th om s en ~' efet t'n':

4 IR- 8S-S.2 AARHUS UNIVEkSITET IN',;TITUT for OLD'i'IDS- o:; MIDDELALDERFORSKN I NG l 24.0S.8S Rcfer.:tt.1t møde i lnstilutrådet mar.""-,,:, ~..., kl IS..:...!..?:.. Til s tede : Bodil Due, Otto Stee n Due, Erik Hjortshøj, Poul Ole Jastrup, Holqer Friis J o hansen, Bent Dalsgaard Larsen, Brik Ostenfeld, Ole Thomsen. Marianne Ran01wF ~: '- istensen, Hanne Laver Hansen. Jette Ldrs ~n, Steen Rønnow, ~~::~ SGhmith, K ir~ tcn Wellner. :inger Ech.unmari, G.i.u!iieppe To.::-resin. f'ra \ ' rende Uden,fbud: Catherine Girard. Observ t ører; Andcr s Mikkelsen, Hanne Roer, Dorte Wille.,l~.,-_-,G",o kendelse af daqsorden. BO, foresloq. at pkt. 4 udgår. Be ~ tyreren mente det formålstjenligt at nedsætte et mindre udvalq til at følge, hvad feslivalideerne udvikler siq til i retninq af dialog ~ed det omgivende samfund. Der holdtes afstemning om BOL's forslag; pkt. 4 bevaredes på daqsordenen. Steen RØnnow protesterede på studenternes vegne mod placeringen af mødet på en eksamensdag. Efter disse bemærkninger godkendtes dagsordenen. 2. Godkendelse af referal af IR-mødet d. lb_ Referate t godkendt. 4. student.""t:ne opllmalc dnvendc I se a f lær erkapaci I.etfe'n. BDL advarede imod en vid tdreven kvantitat iv betraqtning og d en deraf f ølgende forsimpling af undtc'cvisnj.nqc!1. Alle spørgsm~l om sludierne:s indretninq, inkl. væql:nl.nq. tnq\".'s hurtigst muligt: op m. h. p. al sikre on f ursvar I jg kandidatproduktion. Dette er en forudsælninq for forslaqets vcdtaqclso c~ ordningen!:! ikraftt:r<l!den. Det ttfklaredes af bestyreren, at a(l<tlen med teo]oqt. rne _ som er en aftale ml. TF og HF - kun er bindende, indtil evl. nyf:' i denne f.orbindelse r~levante omstændiqheder indtræffcr. Der holdtes rlu ~[s l. emninq; rcsullatet af denne blev: f or furslaqet 7, mod,6, hvt:!rkcn r()~ eller imod 2. Nedsætlels~ af udvalq t~l [orberede l~e af univetsit u ls(~ 8 t, iv ~ 1 ~. Pkt. 4 udsattes, oq vil lil næste IR-møde foreliqql:.' yderliger e oplyst.. Mødel sluttede k-l Næste IR-møde 3.6. om eftermiddagen. Ole Thomsen referent 3. Foranstaltninaer i medfør af fakul ' "-l)eslutnina af hvorl. b.l.. d.. det.t.e i. nsl.j..~ f"~--~~ stille torslaq OUi ""Sa-lq" ar rcss() ur~p. r til aflastning af HF's budq~~. Bestyreren informcrede om forhandlinger og initiativer vedr. sagen siden IR- mødet IB. marts (pkt. 6). Følgcrne for undervisningen på 0&"1 af en reduktion med to unde rvisningsårsvæc k diskuteredes. Der stilledes fra studenterside det krav I at de 20 timer hos teo logerne vægtedes til, ikke to, men eet undervisninqsårsvæ=k. - Det indve~dtes. at man på d~n måde k u n ville ~ave imødekommet { af fak",ltetets l:jålæg. - Men studen'~erne!: mening vc.,r. <it nov. w!jer cle tyve teologtimer tviv, l;d~ n C. (~!j re, st &c~ ndn undervis n in~ reduceics med, ikke 12, men 6. Fc a l ærer'si.de n<!";nt -:=:s m'..:!iqheden af mindre ressourcekrævende un der v ~H ningsro r me ~ til aflødn!nq af d~n reducerede lælerk"lpt:.::itet. I-i ::'..';'!Ta:r:'.c, a t man m~~c t'~ i:nødekoruiro:' stucenlerbe t,~ ", -, kc!!i,~hede!:il e ved il'.. tage vægtningen oq d en stof;næssige fo::rj ~- 11nq af ~ l und ~ -vi s ~ ing op mpd hen~ ] lik på opnaelse af den for

5 maj 1985 ved en beklagelig forglemmelse fik jeg ikke brev af 6.5. til Institutbestyrer og Institutråd fra G. Torresin l~st op på IR -mødet i går under behandlingen af pkt. 3. Jeg råder med vedlagte kopi bod på det forsømte. Hed venlig hilsen Otto Steen Due Til Institutbestyrer og Til InstitutrAdet Jeq beklager ikke at kunne være til stede i IR ved møderne i maj, nlr så mange og vigtige problemer skal diskuteres. Jeg mener også, at IR skulle have været indkaldt før, for at tage fat pi alle disse problemer. Man kan jo ikke undlade at tage alle aspekterne med, dvs. ogsl forskningssemestre kompensation, vægttimesystemet, JAU, forpligtelser til FU osv. Jeg har St. Bededag igen læst det brev som Fakultetet har sendt til OB 09 de andre dokumenter desangående. Hin vurdering er stadig, at det ikke drejer sig om pålæg, at formålet og omfanget af de foreslåede overvejelser er uklar.tiderne kræver, at instituttet er aktivt. men også at det ikke tager forhastede beslut- ninger, at ingen bliver forelsket i sine egne ideer, men med smidighed forsøger at se, hvad de andre laver og hvad vi kunne tænke at lave. Det kan ikke være vores opgave pi Instituttet, i Fakultetet, pi Univeraltetsniveau osv. at Qive op over for presset, før vi har fremført alle vore modargumenter og eksperimenteret alle vegne. Dette fordi vi ved at vore argumenter ikke er sof_istiske men sande og Instituttets arbejdsindsats til daglig er bevis herfor. Jeg mener 0981 at ~ veje må forsøges samtidigt, ikke kun en. Vi har gennemført en ordning for nygræsk, som OQså er blevet er-,. klæret for at være en hastesag og en mirakelmedicin. Det ville vare forkert nu ikke at komme videre med disse tanker og måske skulle vi sætte nygræsk ind som element i en større historisk Qeo;rafisk sammenhæng i samarbejde ~ed.ndre Inst1tuttter. Et flertal af åbne veje og en forsigtig adfærd er efter min bedste overbevisning hvad vi kan gøre nu. G. 'I"orresin

6 AARHUS UNIVERSITET f'or DE FILOLOGISKE FAG SN-8S STUDIENÆVNET FOR DE KLASSISK FILOLOGISkE FAG SN-8S-2.l Referat af møde i SN mandag den 4. februar kl i mødelokalet. Referat af SN-møde onsdag den 20. februar kl i mødelokalet. Til stede: Bodil Due, P.O. Jastrup, Holger Friis Johansen,Anders Mikkelsen} Dorthe Wille. Fraværende med afbud: Hanne Roer Valg af referent. AM valgtea. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt'es. Referat af konstituerende møde den 17. december Godkendelse a~ referatet, som DW patoq s1g at udarbejde. blev udsat til næste møde. Valg af repræsentanter i Fakultetsstudienævnet. BO og OH valqtes. Nedsættelse af faste udvalg. a. poj og AM valgtes til UT. b. Valg af repræsentanter til studievejledningsudvalget blev udsat pga af den nye humanist-bekendtgørelse. c. 80 og PØJ blev valat son SN' s "kontaktpez;soner" i forbindelse med JAu. ' Forhandlingerne a. ny' humanistbekendtqørelse. HFJ og HR vil kontakte Pællesudvalget'(på det humanistiske fakultet) for at f S yderligere oplysninger om den nye bekendtg.relse og forkl~r. dem vore problemer! specielt m.h.t. OK. Evt. a. Abent-Hus-arrangementet afhold,es den 2B.2. Ved næste møde 1 SN vil programmet blive fastlaqt. b. Forslaqet til revision af eksamensor.dni'ngen for OK vil blive sendt til høring i IR, hvorefter SN vil slutbehandle det. c. Kompensation for BDL's timer under TF vil snarest blive taget op til behandling., d. MØdetidspunkter Lor SN kunne p.g.a. forskellige komplikationer ikke fastl~qes med det s~~e. M«Idet sluttede kl. 10. IS. Ander. Mikke"lsen refer.nt I. Til stede: Bodil Due, P.O. Jastrup, Ho1ger Friis Johansen (formand). Hanne Roer, Dorte Wille. Fraværende med afbud: Anders Mikkelsen &. 8. Valg af referent. Næstformanden valgtes til fast referent. Godkendelse af dagsorden. Goc1kendt. Der tilføjedes et punkt 7.a.: Middelalderlatin og byzantinistik. Godkendelse af referater. Referatet fra det konstituerende møde d. 17. dec godkendtes. Referat fra mødet 4. feb forel! endnu ikke. Meddelelser fra formanden. Ingen udover de i dagsordenen angivne. Meddelelser fra FSN. Der var konstituerende Møde i FBN fredag d. 15. feb. 1985, hvor formandskabet blev valgt. Prodekan en forelagde ændringerne af 7_ feb i udkastet til human1stbekendtgørelsen fra sept Dispensationssag. Lukket punkt. Abent hus-arrangement torsdag d. 28. februar. Der var 54 tilmeldinger. H.R. valgtes til sammen med studievejlederen at træffe de praktiske foranstaltninger. Middelalderlatin og byzantinistik. Birgitte 5eigh Jørgensen indbudt til dette punkt. Hun havde som studievejleder fået 2 forespørgsler om disse fag, som instituttet tilbyder i studieordningerne, men som reelt ikke kan gennemføres, p.g.a. in8tituttets manglende ressourcer. SN besluttede at problemet ikke akulle tagea op. f_r omlægningen af studieordnlngerne formedelst de~ nye hum. bekendtgørelse blev plb"llyndt Semesterstart Undervisningen er 8tartet~ dog er propædeutisk latinsk poesi udglet p.q.a. manglende studentertilslutning. BN besluttede, at der ikke skal indsattes et andet ~orløb i dette semester. 9. Suppleanter til FSN G.T. og A.M. blev valgt 1.n absen-tia.

7 SN- 85_ 2. z t\a :r;; }:~.:o:: IJNIVF.RSITET P.J. redegjorde [ur forløbet af det møde, han og næstfucmand~n høvdc haft med Mogens Schmidt, prodck~nen Ole Høiris og næstformandf.:'n l FSN, Shirley Larsen. INSTITUT for OLOTIDS- OG HIDDEL~LDERFORSKNING ll GrundUddann~l~erne skal være klare inden 15, marts og SN beslutt.ede, at arbejdet skal foregå in pleno. På næste SN-møde d. 27. [~b. skal SN beslutte. hvilke grunduddannelser inslituttet skal ll.lbyde. Ref.crat af møde i 1nstitutbc~tyrelscn mandaq den 13. S kl i mødelokalet Kompensation for BDL's undervisning ved TF E84. Udsat. Indledende drøftelse af planer fo~ næste fællesuge. Udsat. Evt. Intet. Til stede: Otto Steen Due (bestyrer). Erik Hjortshøj, Elin LØyche. Ole Thomsen. Marianne R.ndrup Christensen, C.therine Girard. i I' Mødet sluttedo kl. 11.DO. Hann... Roer referent Referat af godkendtes. a. Bestyreren informerede OM pl~nerne forud for mødet 14. maj med Det teologiske Fakultet om "salg" "f lr.sva['k fra O&M. 8esty~eren havde fra HF's dekan indhentet accept af enqageeentet. start (først) 1. sept~ber bortset fra et hold der formentliq starter ved ~rsskift.t Bestyreren oplaste et brev ~f 6.5. fr. G. Torres!n ang. hele probl~.tikken; brevet drøftedes. b. Under liodt.. get brev fril Bent Dalsgaard: Larsen; brevet drøftedes. c. Under odt.agct brev (dateret » vedr.. d. Under 8. 5.»ødt.get kopi af Hu.anistbekendtqørelsen. Modtaget kataloqer fra forlaget Systille. Overdrages bibliot.eket. f.. Tnoer- -~~ vende~ til~.~ sekretariatet M~et sluttede kl.!:b..lo. Ole ThOlllsen rø;ferent

8 FOR DE FILOLOGISKE FAG Referat af SN-møde den 13. marts kl. 15 i SN ~ mødelokalet. Til 'stede: Holger Friis Johansen (formand), Bodil Due. P.O. Jastrup Anders Mikkelsen, Hanne Roer, Dorte Wille. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt~ 2. Godkendels~ af" referater af lii.derne 4.2.«20.2. og Referatet:ne g.odkendteø. 3. Meddelelser fra forfftanden. Under pkt. a. meddelte formanden, at SN har modtaget endnu et referat fra SN-meder i Kø.benhavn., fra Meddelelser fra fakultetsstudienævnet. BD og AM.eddelte~ at man på mødet havde udarbejdet en sker pet protest mod det nye udkast til hum~bekendtgørelsen. 7 faglige studienævn havde meddelt, at de ikke agtede at indlevere forslag til uddannelser efter den nye studie~truktur. SN (pkt. 5 fortsat) 4-årig overbygning - klassisk filologi og, måske som en variant heraf, middelalderfilologi. Korte moduler af op til l års varighed - nygræsk. Spørgsmålet om renæssancelatin blev henlagt indtil videre. SN vedtog, at hvis denne' beslutning' skulle indleveres d , skulle den afsluttes med skarpe protester. b. Fortsat drøftelse af grunduddannelser - udsat til mødet Kompensation for SOL's undervisning ved TF E 84. BDL var indbudt til dette møde, men kunne ikke komme. HFJ nævnte forskellige muligheder og ville tage kontakt ~ed TF. 7. Indledende drøftelse af planer for næste fællesuge. Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af HR og AM~ 8. Evt. Intet. Mødet sluttede kl ~ Hanne Roer referent 5. Human1stbekendtgørelsen. HR fremlagde de studerendes synspunkter. De studerende ønskede at følge Bumanistisk Studen.terråds opfordring til at!undlade at indlevere forslag efter det nye udkast til den fastsatte frist (20. marts).hpj ~~tereredesin samtale med Mogens Schmidt, hvoraf fremgik, at hvi. en bred front nægtede at indlevere, vil fakultetsr.ldet palægge studienævnene.eller lærerne at udarbejde forslag. BO og paj tog afstand fra studenterforslaget, og den endelige beslutning om indlevering blev udskudt til et ekstraordinært SNmøde den 20. marts kl a) Principiel drøftelse af modeller for overbygningsuddannelser. 2-lrige overbygningsuddannelser - SN besluttede at tilbyde disse uddannelser i græsk, latin, middelalderlatin og byzantinistik, forudsat der ikke skal kunne indarbejdes l-lrige elementer i d... 3-~rige overbyqnlngsuddannelser - en 3-lrig integreret uddannelse i klassisk filologi. SN forudsatte, at der ville kunne fåes dispensation fra S 2.4'8 krav om, 4er i det 3-åriQe integrered~ for. "løb skal være studier uden for qrunduddannelsens faglige område. li-arlge forløb - græsk, latin og oldtidskundskab. SN.itte tage forbehold for det faql1qe indhold 1 li-'rige uddannelser i græsk 09 byzantinistik, med forudsætninq i en gr.unduddannelse i et klassiak sproq..

9 'Dllm"VNIE" FOR DR FILOLOGISifE Fr.G SN-95-u.l Re v ision af OK-ordning. SN-B5-6.2 Ud;::; at Referat a f S:J-mØde c'1"'dary d en 27. r.:2't' t s kl. 1'5.0:).1 m1-delokalet. 6. rortsat diskussi on af grunduddannelser. Til st ~ df! : Holger E'riis Joh;;m.Gcn (forma:::d.), P.O. Jastrup. Anders J.likke'lsen. Ha nne Roer. Dorte Wille. Fr aværende med afbud: Bodil Due ~l~. ~G~o~d~k~c ndelse af d~030rj e n Dagsordenen blev godkendt. fifj foreslog. at pkt. 5 udsattes r.g.a. DD's fravæ r cg at der indsattes et nyt pkt.-1a ang. JAu. De tte tilslut tede det øvrige SN sig. Gcd:-cendelse r af r eferater. Referatet af rn C,le t d : Under p!;: t. 2 (Godkendelse af refera, ~ t fra æ~ d et ~ ) tilføjes, at DW g jorde inds i 'Jelscr r,~o j: formuleringen i pkt. 3 i referatet af mødet I;u n m3l1te, at den insinuerede, at hu~ i kke havde indleveret sit r ;; r~ r at til t i den, hvilket ikke var tiliældet. U;:der ~ }: t. 5a havde d e r i ndsneget sig nogle ' fejl. Der skulle have stået, a t instituttet ville til~yde It-årige forl øb i 9r~sk, lati n cg oldtidskundskab. For de 2 førstnævnte måtte man tage f or b~hold for det faglige indhold. Des uden ville man t ilbyde I t-årige forløb i byzantinistik og middelalderlatin, med forudsætning i en grunduddan~else i et klassisk ~prog. poj ønskede formuleringen under pkt. 5: "POJ og SD tog afstand fra studenterforslaget " rettet til "var betænkelige ved... Meddelelser. Udover de i dagsordenen nævnte var der: a) Institutavis fra Historie b) Fakultetsrådets og FSN's svar og protestskrivelse til PVU fra HFJ oplyste. at SN for de klassisk-filologiske fag i Kbh. omtrent var færdige med at planlægge uddannelser efter den nye bekendtgørelse. og at en ev t. samk~ring mellem unigersite terne måske ikke kunne lade sig gøre. Ha n påtog sig at tage kontakt med Odense snarest. Diskussionen af grunduddannelsen 1 klassisk fil ologi fortsættes: al Der var enighe d om, at ~an på grunduddannelsen skulle b e skæftige s ig mes t med e nten græsk eller latin (fx. opgive enten 1/3 gr~sk og 2/3 latin eller 1/3 latin og 2 /3 græsk til mundtlig eksamen) og så udbygge "det lille s prog " på overbygningen. b) Ek samen sformer! POJ foreslog en skriftlig prøve i "det lille sprog". HR og HFJ me nte, at der burde a f sluttes me d en mundtlig pr øve i læst tekst, hvis pensumkravene skul l e have me n ing. SN enedes om, at begge sprog skulle afsluttes med mdtl. eksaminer, men på 2 forsk. nive auer. c) Sproglige prøver: POJ mente, at disse skulle henlægges ti l overbygn'ingen, i sær versionskrivningen. HFJ mente; at der burd e være en sproglig prøve på grunduddannelsen. Det s amme g jorde HR og AM, der foretrak en stil fremfor en version. De r var enighed om, at d e r under alle omstændigheder skal være stileundervisning på grundudd men ikke om den skal afsluttes med en eksamen. d) Propædeutisk u ndervisning: AM, HR og DW betonede, at den propædeutiske undervisning ikke skulle fortsættes i sin nuværende form - det sproglige skulle veje mindre og andre aspekter (tekstkritik, fortolkning osv., osv.) skulle inddrages. Dette var HFJ meget betænkelig ved. Evt. Intet. 4. FSN. MØdet sluttede kl Ingenting. 4a. JAU-studenternes repræsentation i SH Hanne Roer referent Formanden havde modtaget et brev fra Erik Oatenfeld, der gjorde opmærksom på, at de studerende i oldtidakundskab ved JAU havde interesse i at vare med 1 SNo når deres undervisnin9 blev planlagt. EO foreslog, at JAU-studenterne valgte en eller flere observatører eller valgte en kontaktperson til SNo Den første mulighed var-roreundet med praktiske vanskeligheder. SN var åbent. over for initiativer fra de studerende ved JAU, men p.g.a. vanskelighederne ved at overskue de praktiske problemer ville det ikke foreslå nogen ordnlnq.

10 ~:~~i~::v'~:~ ~ FILOLOGISKE FOR DE FAG Stl Referat af SN-mØde den 17., kl. 15 i mødelokalet.. Til stede: Holqer Friis Johansen (formand). Bodil Due. P.O. Jastrup Anders Mikkelaen, Hanne.Roer, Dorte Wille. l Godkendelse at dagsorden. Dagsordenen blev godkendt, på formandens forslag besluttede SN at behandle pkt. )) Evt. før pkt. 2) Grunduddannelser. Evt. a} Kompensation fra TF for BDL's underv~sninq. Sløk har vist interesse for at undervise 1 forår5seaestret b) Studievejlederen _ns ker at.tgl SN skal oenopsla stillingen. Fortsat dr_ftel af qrunduddannelser. a) HFJ havde tiet oplyst fra Shirley Larsen, at der måske vl~le blive kravet f.lle. grunduddannelse 1 mindre fao og.lhavde svaret hertil. at det _nskede SN ikke, øen at det var administrativt.ullqt. 80.ente. at vi burde protestere skarpt, "ir DYU blander e19 1 det faqlioe indhold. b) Brev fra dekanen. dateret , referat af et møde 1 DVU, hvor _an ~or9.ve. havde 5ØQt at f~ ændret S S2,4 og S 28. c) Brev til rektor fra dekanen. - et oprids af planlaoningssituationen pi HF. hvoraf det fremoik, at 12 SN slet ikke indleverede 9runduddannel.ser d. 20~ 3.85" S SN afgav del t indstilling. l SN akrev. at der sandsynligvis ikke kunne blive enlqhed, cg 6 SN indleverede grunduddannelserne. Efter diese _eddeleiser fortsatte diskussionen om gcunduddannelaerne i kla.siak filologi: a' Propadeutiak undervisning. SN var enige om, at den prop. undervisning dela skal ruiiille en int ensiv læsning, dels ikke ms skabe en spaltninq mellem "fonn" og "indhold". Det besluttedes, at den propædeutiske undervisning skulle besta af 4 timer ihvert forløb (latinsk prosa og poesi, græsk ditto) samt 2 timer (uqtl.' videnskabsteori, kombineret.ed "introduktion til studiet") i 2 semestre, og at SN skal explicltere kravene til den propædeutiske undervisning. b) Historie 09 samfundsforhold POJ og HF3 foreslog, at man modtog undervisning i enten græsk eller rom. hist orie pa G.U. oq supplerede pa O.B. HR, OH og AH var enige om, at det var vigtigt at få undervisning i begge fags historie tidligt i studiet. SN beslut~ede, at historie - og samfundsforholdsundervisningen skal forløbe over 2 semestre med 3 timer ugtl. Der skal un- '. dervises i d e vigtigste perioder. De r er mød epligt til forløbet, der afsluttes med en skr. opgave, der bedømmes bestået - ikke bestaet. cl Sproglig undervisning. Version skubbes til O.B. Der var enighed om. at der skal gives sproglig undervisning 2 timer ugtl. i 3 semestre (1 stil, systematisk syntaks, evt. versionsøvelserl. Niveauet skal ikke ~ndres - til gengæld vil udvidelsen af undervisningen fra 2 til 3 semestre lette presset..den studerende vælger et af sprogene og tager det andet pi O. B. d) Pensumkrav til den mundtlige prøve. HFJ Illen.te, at de nuværende tal kunne overføres. Det øvre SN var enigt om, at pensumkravene er for høje nu og kræver mere end den 40-timers arbejdsuge, som _an ideelt må gi ud fra. Denne opgørelse udsattes. Der var enighed om, at pensumtallene i græsk, lati n og klassisk filologi skulle svare til hinanden. e) Prøveforme.r. "Det store sprog" afsluttes med en.. undtlig prøve i læst tekst og med 24 timers forberedelsestid, nogenlunde pa det nuværende niveau. Der var stemning for at det Mlille sproqm afsluttes med en let aundtlig prøve i læst tekst, men denne afgørelse blev udsat. AM, HR og OH lovede at udarbejde et nyt udkast. MØdet sluttede kl Hanne Roer referent...' '.

11 Referat af SN-mØde onsdag- den l.o _._19B5.... kl.:. 15:" 00 ~ Stf l møde:lokal.et. Til stede: fto~g 'er Friis Johan'sen (f.ormand). Bodil Due. P. O. Jastrup. Aode~s Mikke1sen ~ Ranne Roer, Dorte Wille. l. 2. Godkendelse af dii9sorden. Dagsordenen' brev- godken4t~ Drøftelse ~ OK-ordningen. BO gentog.- de indvendinger liiod udkastet til en ny ~OK-eksøensordning. aoit- hun havde --f.rem.ftirt på c,ie.t :.sidste i'nsti tutrld.ø"'e~ Der var,.4- hovedpunk-ter: a l SN aka-l. gflre at:.k.i!o.loqerne bekendt- ftled- &mdringerne. Dette tilslutte.cfe:' det- øvriqe._ SN 8:19 uden diskuasion. b) BD 1Ien-t:e. at ~. clen PLQbi.--embeh.and.11ngsoproave, «er sk.l afløse de to tilvalg. vil antage et alt for stort a.f" anq, fo~cu.:' de~ ik~ er formuleret pena~krav til den. HFJ aaqde, at ti4» fri sten:- pi 1$ chlqe slull. hind.re- ~ at opgav.~ voks.c!e til et miniapeciale. Hertil aagde BO, at 15 dage i,kke. "var met;et til/ at. sttrt:ve en:.:. opqav.e pl.2.0 _.aider. POJ slutte,de :.~ si9 til de.tte '.og krit~ udjcaate-t::- for 'at a:atse --pl. -.det specialiserede freta for det ' brede, ved at krzve en si stor opqave. HFJ _ente tværti.od t det forholdt sig OMvendt, eftersa. de 2 tilvalg er blevet reduceret til en opgave, 09 den stor.e aundtliqe pr_ve er. beholdt. ~ SN enedes slutteligt o. at fas~ho14e udkastets " pr..o~behanc!lin.q..opgave". een at,ændre fomuleringen "større oørride" til "OfftrAde- i S cl Ekaamensfo~en ve4 problembehandlingsop;aven; : efter udkastet sa-l e:ka_'iniin4en kunne ".1ge mellem 2 fortier - en uriftllq Op;~y~~.r en.kriftliq op9av~ efterfulot af, en.undtlt~ ek:naeft.;.--mrf~ndt. at den skriftlig-tlundtltqe prøve er u1:11- fredsatillende' for" ltlvel- eka. inaftd (den er tidar_veneje, 09; det kan sommetider vare svært at :forberede,.t9 til den NQn«~_ liqe-clell.onr- ek=w1aat:or C... rt at give ka,rakter. hvi" 'den skriftlige. og den.undtllge przst.tion afviqet.eget tr~ ~in~ anden). poj var enig i dette og _ente, at 4~te al~erqat1~ _ burml f 'i e-rnea <fra udkastet. ' DM og - HR foravare4e. den."rlftliqmuncluige- prøve med. at den giver ekaarninanden _Ulighed for m~liqt at forsvare en opgave og samtidig fl kritik fra lzrerieksaminator, hvad der er langt mere tl1lredastillende end blo~ at fl udleveret en karakter. HFJ 9ik ogsl ind for dea skr.:... dtl. pr_ve og aente. at den burde vare den eneste muli~e ' eka.. en.fo~. Afsteaningen viete, at POJ og BD fasthol-dt. at den- skr... pr"ve burde være eneste _ds_en.for HPJ. a-t den' skr. -114tl. pr... akulle: Vltre deri en~ og at Att, Hlf og: Dlf-.. n-te', a t: der-»urde.ar. valqfrlhed ll_ de 2 former. Udkastet blev".iiedes ikke.ndret bort.et f r a 147.3, hvor orden. "Mundt119 prøve-' ændredes til "Supplerende ~undtli9 prøve" SN d) M. h. t. pensumkr.av fandt BO det mzrkeligt, at der nogle steder i udkaste t var' specificeret forfat ternavne andre steder overhovedet Lkke. HFJ svarede, at det skyldtes oldtidskundskabs karakter af gymnasiefag, hvor nogle for f attere er ret :faste. SN enedes om at rette ordlyden i S 46. l til: "6 dramaer. BAde trag-edie 09 komedie skal være repræsenteret... og ordene i S 46. 9: "eller en stor li t teraturhiatorie" slettes. Fortsat drøftels'e aof" grunduddannelser. Udsat. Evt. Intet. MØdet sluttede kl. 17. Hanne Roer referent l, -..

12 UNDERVISNING EFTERARSSEMESTRET 1985 Tidspunkterne er endnu redaktionen ubekendte. Introduktionskurauø, græsk prosa (4 timer). v. HFJ Der Ines "ungdomsdial0ger" af PUlten. Tekst: OCT ed. Burnet, vol. 3. Thukydid (2 tt.er) V. HPJ Græak tekstlesn1ng, beregnet for l. og 2.del grzsk/klass1sk filologi. Først læses l. bog kap. l - 22, dernæst andre udvalgte stykker, som belyser Thukydids egenart som historieforsker og historieskriver. Tekst: OCT ed. Jones-powell, vol. l - 2. Neoplaton1sme og kristendom (2 timer) v. BDL Se opslaq pa tavlen for undervisning. Version (\ time) v. BOL Introduktion Morner (4 timer) v. BDL Introduktion latinsk prosa (4 timer) v~ Latin Stil I (2 timer) v. POJ Latin Stil II (2 timer) v. POJ Øvelser over temaet "mythos og fortællingskunst" 1 arkaisk poesi BOL (Bestod, stesicboros, Sappho, Pindar, Bacchylldes, Korinna ) (4 timer) v. GT Jeg vil kalde disse timer Øvelser, fordi det er meningen at en student fremlægger et emne/en tekst og indleder og styrer den efterfølgende diskussion. Nogle af timerne bruges til det. Hen alle Øvelserne sker pa grundlag af de samme tekster, som vi alle skal forberede, og derfor er der afsat tid til tekstfortolkning i detaljer, separat for den græske tekst og for oversættelsen med hensyntagen til den græske tekst (st atarisk læsning). Tekstlæsningen er altså også et formål i sig selv i kurset. Anvendelsen af mytologisk fortælling som advarsel eller opmuntring for de levende kan ses i ' Illiaden 09 Odysseen; hos Heslod kan vi se myterne anvendt som forklaring. Disse HeS10dmyter (og Homer-) kan vi bruge som introduktion til kurset. problemerne bliver meget store nar vi kommer til lyrikken. Drachmann har (endnu 1891) gendrevet de ~or._g pi at finde en overordnet øeninq Cen 1d6' i ethvert pindardigt. Men efter h~, har andre dog ment at bag hvert digt stod et 8ymbol (Nowood). J~ Xevin Newman og F. Stlckvey ø.vman (pindar's Art - It'. Tradition and Aims) har erkleret at ville gendrive Drachmann og komme tilbage til f_r-drachmann-krit1k. Meningen med øvelserne er at se hvilken status fortzlllingen har i den arkaiske poesi ved at.ammenligne mange -lyriske- digte med narrative indhold. Måske er det muligt at ae en rzkke funktioner og forskelle forfattere imellem. men ogs! noget som er fælles for alle. Men maske vil vi k.omme til den konklusion a t man ikke kan tale om Mytens funktion (Kohnken) : Kunne vi sige at det narrative hos Homer har en funktion? Taler vi om mythos' funktion 1fht andre elementer 1 et Pindar-diqt eller om mythos' funktion 11g med digtets funktion' Myterne bekræfter værdierne, og man plejer at understrege konservatismen i Pindars og Bacchyl1des opfattelser, siledes som de kommer til udtryk 1 myterne. Ogs& her vil vi forsøge at se nærmere og skelne mellem det traditionelle og den personlige fortolkning 1 de fortalte myter. Bøgerne (Pindar) er i AB, for andre teksters vedkommende bruger vi fotokopier. F1losiens historie og reception af oldtidens litteratur i Danmark (2 timer) v. GT Jeg mener at emnet har relevans i sig selv, men endnu mere i den nuværende situation; hvor humaniora's betydning i den danske historie skal være grundlag for en fors~åelse af ~umaniora's funktion i nutiden. Det er ikke muligt at gennemga emnet systematisk, men vi må få nogle generelle ideer om situationen 1 de forskellige perioder ved at støtte os til den allerede eksisterende s ekundærlitteratur, 1 nogle tilfælde ved at prøve at kaste et første blik på primærteksterne. Oversættelsesproblernat1kken skal også inddrages. Men øvelserne er tænkt som en løbende arbejdsproces, hvor alle er klar over at enhver deltager har et meget forskelligt kvantum tid, han kan hellige denne Øvelsesrække, men at der er plads til alle på al~e studieniveau'er. Jeg næv.ner nogle navne og emner for at anskueliggøre intentionerne:

og Middelalderforskning:

og Middelalderforskning: - 5 - - l 9 8 5 AGORA 1965-5 7. årgang august 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE: Velkomst til de nye studerende - ved redaktionen ~~eddele18er fra Institut for Oldtids Fællesuqen 1985 - af Dorte Wille Referat fra

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB Mødenr.: 02-2011 Dato: 25. januar 2011 Sted: Kolding, lokale K 2.51 Mødet påbegyndt

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I September 1996 Senest revideret juni 2007 1 Studieordning for kandidatuddannelsen i klassisk

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 21. APRIL 2017 Forum: Studienævnet for

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Godkendt referat af FSU-seminar.

Godkendt referat af FSU-seminar. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-seminar. Dato: Fredag den 28. oktober 2005

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus. JP/jcs. Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011

Arkitektskolen Aarhus. JP/jcs. Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011 Arkitektskolen Aarhus Studienævnet J.nr. xxx-xxx/xx JP/jcs Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011 Deltog i mødet: Helene Bang Nielsen, Jan Fugl, Ann Aloy Kilpatrick, Karen Olesen,

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1. sal. BKK/hm Referat godkendt den 15. december 2011 Referat fra møde i Det Koordinerende

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Biblioteksudvalgsmøde. Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet. Forum. Møde afholdt: 2. december Sted: Oddur Hansen. Referent:

Biblioteksudvalgsmøde. Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet. Forum. Møde afholdt: 2. december Sted: Oddur Hansen. Referent: S A X O - I N S T I T U T T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Biblioteksudvalgsmøde M Ø D E R E F E R A T 2. DECEMBER 2015 Forum Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet Møde afholdt: 2. december

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Referat af MR møde (opsupplerende) d

Referat af MR møde (opsupplerende) d Referat af MR møde (opsupplerende) d. 12.2.13 Fremmødte medlemmer: Heidi, Søren, Ane, Henrik, Morten, Anna, Anders, Jonatan, Marie M, Kira, Søren L, Lasse, Bjørn, Rikke, Anne Dorthe, Ellen, Lise, Sidsel,

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab Møde den: 17. september 2012, kl. 15.15-17.00 Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed:

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: 14.15 16.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g

MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g 19. marts 2013 MØDEEMNE: Møde nr. 6. Generalforsamling STED OG DATO: Nørrevang, tirsdag d. 19-03-2013, kl. 19:00 DELTAGERE: Formand: Arne Boye.Møllet, ff.71. arne@bove-moller.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Udskrivningen af prisopgaver 1. Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert fakultet.

Udskrivningen af prisopgaver 1. Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert fakultet. KØBENHAVNS UNIVERSITET Ledelsesteamet 14.2.07 Pkt. 3 KØBENHAVNS UNIVERSITETS REGLER OM PRISOPGAVER 5. APRIL 2006 I henhold til bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser

Læs mere