m.v.h. Dorte Wille Fællesuge Referat fra IR Undervisning i efterirssemestret 1985 og studenterforslag pa fællesmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m.v.h. Dorte Wille Fællesuge 1985. Referat fra IR 18.03.85 Undervisning i efterirssemestret 1985 og studenterforslag pa fællesmødet"

Transkript

1

2 AGORA Juni REDAKTION: Ole Roslev østergaard, Simon Laursen, Hanne Lav~r Hansen, Margaret Skelmose. Søren Hindsholm, Guiseppe Torresln, Dorte Wille, Hans Gregersen, SØren Sørensen og Palle V1nther. INDHOLDSFORTEGNELSE: Meddelelser fra Institut for Oldtida- 09 Middelalderforskning: Fællesuge Referat fra IR IB IR SN , IB SN , , , Undervisning i efterirssemestret 1985 Debat: Hurtigt, effektivt og formelt - af GiUBep~ TOrresin En løs betragtning med kærlig hilsen - Agoryllion af Giuseppe Torresin Under rubrikken "Meddelelser fra Institut for Oldtids- og Middelalder-; forskning" bringes dokwnenter fra.instituttets kollegiale organer og Øvrige informationer om instituttets aktiviteter og undervisning. Disse meddelelser er underskrevet med navn ledsaget af funktion 1 de pågældende organer. Alle Øvrige indlæg dækker udelukkende underskriverens/underskrivernes personlige meninq _ Den nye forside forestiller ~sen Xlel0 (XAtW 09 xauw er som bekendt beslægtede), der lytter og fra cikaderne får at vide, hvem der, Bom lam og slaver, holder en lang, stille sl~mer, og hvem der taler og samtaler (Platons Phaidros 258E). FÆLLESUGE 1985 på et fællesmøde den 6/ debatterede de fremmødte studenter og lærere interesserne for og erfaringerne med øvrige afholdte fællesuger og de intentioner instituttet måtte have med en fællesuge. Diskussionen var uformel og af uforpligtigende karakter for studienævnet, men vi vendte og drejede de emner der var foreslaet 1 besvarelserne af de skema, der er blevet uddelt efter sidste fællesuge, for at lodde stemningen. Emner var: l. drama 2. senantikken og dens reception af de klassiske perioder 3. moralbegrevet i det klassiske Athen 4. kvinder i antikken S. kønsroller og seksualitet 6. gennemgang af ~n komedie/tragedie (først op til i dag etc. ) 7. faghistorie og videnskabsteor1 8. tragedie 9. styreformer i antikken - deres virkningshistorie og re~eption og studenterforslag pa fællesmødet 10. genrebegrebet Nøgleordene fra diskussionen, som ellers ikke Skal/kan uddybes er: studenteroplæg en positiv ændring - spaltning af emnet med en gren faghistorie - nogle emner for generelle med fare for at blive diffuse - nogle for snævre - passe på at latinfolk ikke bliver diskrimineret - maske udgangspunkt i ~t værk - knap 53 mange oplæg, mindre matrialer og tidligere udleveret - indkredsning af kønspolitiske emner. Efter mødet indstiller studienævnet til godkendelse, at næste uges fællesuge-tema bliver KØNSROLLER OG SEKSUALITET I ANTIKKEN og afholdes fra 4 _ n~v. til 8. ; nov. (begge inel ~) Vi er ved at kontakte forskellige oplægsholdere og vil gerne have forslag etc. fra lærere og studenter. m.v.h. Dorte Wille

3 AAr.ms fjnli. r:;~sl'!! ~ lnstf'1u,!' FOR OI.r. TIDb,- 0 0;; tfidc EL"1..,DERrvRSK:~t:-!G IR- B nl: 7;7~;7. :- J~{ u LD'!'IDS CG IUDDf:LA:':::--.: ;::::::;:::;G IB_S5_~ 7.9. ~ Til s t, t;:d.!: Bodil Due, Ot!:o Steen Due, Srik Hjortshøj, P O "..l l ::il", Jastrup, HOlger Friis Joh.::.nsen, Ole Thomsen, C':'\.lSPPF~ Torre!'>i.n, f.l ~lriannc Ra. r.t.!7::" up Christf"~nr,:~n, C~. the = j.ne GiriHd, Villy Schmith, Kir~te3 Wellll~r Eli!"' Løyche. P r av.l:nwdc med ofbud : Ir,o?!" :;::chammar.\, Br;nt Dalsqa::trc :.. '1::ser-.. Jett.e Larsen~ Eri.k Oste,d,-'ld, S t c:. "m R'): r, r,o'~. F"r ;:; 'fi?:;:ende u~~fbud : Hnnne L3. ver Hemsen. Refcr øt af mø! e i i n~~ i~utlest)'relsen rnan ~~q d~n k l l mødel o k d lct.._-_._- _._--,._-_ _..._-----_._-_._-- Ti L::}!:dl?: 0 ': tc St-;-:: e.~ Due (be!'.ty::erl, C: c;: l'e r i.r;,~ G~rard. EriK t-!jort~.. rlø 1, E 1.1:, Vtyc-h.:, Ole: T'hom,~",n. Fr,l"".d: er ':::'.' ude,.,.5ibtid": t-'3. ;r ian r, e H:,:;.d i'- up t.:i;rl' ;t~ j,~:e r,. - li ' 1. V.3. 1q af re f~ ren t. O'!' havde på fol'egåendc ;::~ - møde ~ nd"i ll.i jet: i at refero:: rt:<; resten af se~est re t.,2~. --,G~o~d,,-,kendel se af dagso~r:.:... Godkendt. 3_. Go(.' ~ e'1delse af referat_~!~~c-t <..1" _~~ 4. EO fraværende med afbud. S~ledes ændrel qodker;d':es r.-ef. Høring vedr. SN' s pla.,er m. h. t. udfyldr, i""":o ~:f.~~!: h '.unaz:is tb"i._kendl gø= ~~~ _ ~.. _ - Hf J fot"::"!lagde SN's forsl,::;g. ln dr'øftelse pe.. g:n:-'1dlag heraf 'i.ld.sr,:-a,dt s:i<;j; e nd \,i. der~ di~)~l1- terc.--des e~l evt. tilslutni~1q til den.l.9i!\ngværerlde p r0 t ~ ~t mod udfyl,in i ng. _S_. Hør~ '/ed::=--~!!~~irl-1 ~f,,~ k.s<ifll~n~~e<.! _t!.~!lsl~_~~~~.'~~.-:2~. '.. ~J 6. HFJ fore l.aqde den ændreoe ol-dn in,;; de n n ~ lntende'l"f';-l:.i k k e at y.,..,re OK l et t.c:h e. BO ytrede betænkelighed bl a. vcd ah.k2ffelse af;" tilv-3.lcjt~i~e. G":' : der. nuv. skr. + r.ldtl. t=lrøve ll h....l"p t;'tng..lt:!l. dmill.~ $!:. _;> :C : dog 'var der. bred enighc',~ 0..11, at de'l i.:mdi. e h eo-:::~~t'.l el" er ~n fo["['1 å.l~tje nli!l pr~vefo!":t!.. ~~~~l~~~~~!~-ryf~b~5bf:!'> l U t:~~r:f. '!i~ }~_~~!:i ndej.~ B-::-2'.:vr. ~ ("en 'I':"ipnte_' t,je og n«vr tog del! ri!:iko, <It f r err,tidc.:--:s r'~s.':: ou. t:'.: e-r til ir. ~1..:i tutil]!;crilt b~'uc;; v.il bl j"c form "'.. :-d.sket, st0ct :"e:."it;!d de L ':';-.dc. ~,,-,t~j s a IJ 'Jendt.e. rt,er: år>.i n.-;l'lituttet.l :.l~re(~", I~U ikke tj or G /C.&. 3l,yck_'lde.:<; >sou:: ~ (,r, er e r. ~åd;;tn ~n:! h. ~ :..:3 ud '~ C'ept -..! be1. i Møde'.: slu ~ tedf-, k ~ Ole Tho m3 ~" ref. I I l a. b. c. d. nt;o,,;t'll'e.--en c.r i~r; t~!'e d~ c : ~ d~ \.. Je:.t: io! i1il p. tt l.i.n g~t" og l.nit"iati\ -cr rl(j ;1\øder i?lle.-,i'"1i. nc; -<'- f. at 0~M (oq ~n ræk ke rl [1or::! ~ llm'. ir.!;t.lt.'..ltlo:~l} s;; o3.1 "lt'-tl-:~f;" fot ~r!". v ; :(:~. r 'lg e'l v~d o~ s h~ ~d~ ~e dl ~Gt a:b~)c Ci i ~e~ lod~n 2~. 3. _ l a. -l.~~. fn.:l~::: :t:- u.;! t a:: i..,.s v a!"~l!:. ',: r.n på d ~ 1J ~!<f':->d t c Ske:-.l<l.!:'r. U r,,--l c:: IL 4 mcc- -"q ",l ~(Jre,sr.'~rq.!:l!l [ ra Inf ot";nai..jo lt:, udvdlq ~ t ;);':1 in 5t-.i. t- ; ~'_Et~ v:'i.l:ltj...,jte. t 5, 1, J... "e- ak.:-;d."'l i.'5;~!.. :.loj.t =;('JLr~ ~,env(. ndtt:! akt!.'!ite t:cr. FC.l.e-::;pøn,;;;~:"e, v... l b ;ive l t1t.r~ t til h~:~ r e r.ih.!t 06t'-1,,'o:-er. Hj Ol i_~ :'~j ir.. [(",rm"reoe om ;).~r.!i e nd ~ f o rhd:1c::linq E;- r 0'" Ir.C1i ::k :i d.:'ttt~ ec; f'-....>;kab af sj""",åf.3q. :'!øc'e t" sluttede Ic:. 11. ":0. Ole Th om s en ~' efet t'n':

4 IR- 8S-S.2 AARHUS UNIVEkSITET IN',;TITUT for OLD'i'IDS- o:; MIDDELALDERFORSKN I NG l 24.0S.8S Rcfer.:tt.1t møde i lnstilutrådet mar.""-,,:, ~..., kl IS..:...!..?:.. Til s tede : Bodil Due, Otto Stee n Due, Erik Hjortshøj, Poul Ole Jastrup, Holqer Friis J o hansen, Bent Dalsgaard Larsen, Brik Ostenfeld, Ole Thomsen. Marianne Ran01wF ~: '- istensen, Hanne Laver Hansen. Jette Ldrs ~n, Steen Rønnow, ~~::~ SGhmith, K ir~ tcn Wellner. :inger Ech.unmari, G.i.u!iieppe To.::-resin. f'ra \ ' rende Uden,fbud: Catherine Girard. Observ t ører; Andcr s Mikkelsen, Hanne Roer, Dorte Wille.,l~.,-_-,G",o kendelse af daqsorden. BO, foresloq. at pkt. 4 udgår. Be ~ tyreren mente det formålstjenligt at nedsætte et mindre udvalq til at følge, hvad feslivalideerne udvikler siq til i retninq af dialog ~ed det omgivende samfund. Der holdtes afstemning om BOL's forslag; pkt. 4 bevaredes på daqsordenen. Steen RØnnow protesterede på studenternes vegne mod placeringen af mødet på en eksamensdag. Efter disse bemærkninger godkendtes dagsordenen. 2. Godkendelse af referal af IR-mødet d. lb_ Referate t godkendt. 4. student.""t:ne opllmalc dnvendc I se a f lær erkapaci I.etfe'n. BDL advarede imod en vid tdreven kvantitat iv betraqtning og d en deraf f ølgende forsimpling af undtc'cvisnj.nqc!1. Alle spørgsm~l om sludierne:s indretninq, inkl. væql:nl.nq. tnq\".'s hurtigst muligt: op m. h. p. al sikre on f ursvar I jg kandidatproduktion. Dette er en forudsælninq for forslaqets vcdtaqclso c~ ordningen!:! ikraftt:r<l!den. Det ttfklaredes af bestyreren, at a(l<tlen med teo]oqt. rne _ som er en aftale ml. TF og HF - kun er bindende, indtil evl. nyf:' i denne f.orbindelse r~levante omstændiqheder indtræffcr. Der holdtes rlu ~[s l. emninq; rcsullatet af denne blev: f or furslaqet 7, mod,6, hvt:!rkcn r()~ eller imod 2. Nedsætlels~ af udvalq t~l [orberede l~e af univetsit u ls(~ 8 t, iv ~ 1 ~. Pkt. 4 udsattes, oq vil lil næste IR-møde foreliqql:.' yderliger e oplyst.. Mødel sluttede k-l Næste IR-møde 3.6. om eftermiddagen. Ole Thomsen referent 3. Foranstaltninaer i medfør af fakul ' "-l)eslutnina af hvorl. b.l.. d.. det.t.e i. nsl.j..~ f"~--~~ stille torslaq OUi ""Sa-lq" ar rcss() ur~p. r til aflastning af HF's budq~~. Bestyreren informcrede om forhandlinger og initiativer vedr. sagen siden IR- mødet IB. marts (pkt. 6). Følgcrne for undervisningen på 0&"1 af en reduktion med to unde rvisningsårsvæc k diskuteredes. Der stilledes fra studenterside det krav I at de 20 timer hos teo logerne vægtedes til, ikke to, men eet undervisninqsårsvæ=k. - Det indve~dtes. at man på d~n måde k u n ville ~ave imødekommet { af fak",ltetets l:jålæg. - Men studen'~erne!: mening vc.,r. <it nov. w!jer cle tyve teologtimer tviv, l;d~ n C. (~!j re, st &c~ ndn undervis n in~ reduceics med, ikke 12, men 6. Fc a l ærer'si.de n<!";nt -:=:s m'..:!iqheden af mindre ressourcekrævende un der v ~H ningsro r me ~ til aflødn!nq af d~n reducerede lælerk"lpt:.::itet. I-i ::'..';'!Ta:r:'.c, a t man m~~c t'~ i:nødekoruiro:' stucenlerbe t,~ ", -, kc!!i,~hede!:il e ved il'.. tage vægtningen oq d en stof;næssige fo::rj ~- 11nq af ~ l und ~ -vi s ~ ing op mpd hen~ ] lik på opnaelse af den for

5 maj 1985 ved en beklagelig forglemmelse fik jeg ikke brev af 6.5. til Institutbestyrer og Institutråd fra G. Torresin l~st op på IR -mødet i går under behandlingen af pkt. 3. Jeg råder med vedlagte kopi bod på det forsømte. Hed venlig hilsen Otto Steen Due Til Institutbestyrer og Til InstitutrAdet Jeq beklager ikke at kunne være til stede i IR ved møderne i maj, nlr så mange og vigtige problemer skal diskuteres. Jeg mener også, at IR skulle have været indkaldt før, for at tage fat pi alle disse problemer. Man kan jo ikke undlade at tage alle aspekterne med, dvs. ogsl forskningssemestre kompensation, vægttimesystemet, JAU, forpligtelser til FU osv. Jeg har St. Bededag igen læst det brev som Fakultetet har sendt til OB 09 de andre dokumenter desangående. Hin vurdering er stadig, at det ikke drejer sig om pålæg, at formålet og omfanget af de foreslåede overvejelser er uklar.tiderne kræver, at instituttet er aktivt. men også at det ikke tager forhastede beslut- ninger, at ingen bliver forelsket i sine egne ideer, men med smidighed forsøger at se, hvad de andre laver og hvad vi kunne tænke at lave. Det kan ikke være vores opgave pi Instituttet, i Fakultetet, pi Univeraltetsniveau osv. at Qive op over for presset, før vi har fremført alle vore modargumenter og eksperimenteret alle vegne. Dette fordi vi ved at vore argumenter ikke er sof_istiske men sande og Instituttets arbejdsindsats til daglig er bevis herfor. Jeg mener 0981 at ~ veje må forsøges samtidigt, ikke kun en. Vi har gennemført en ordning for nygræsk, som OQså er blevet er-,. klæret for at være en hastesag og en mirakelmedicin. Det ville vare forkert nu ikke at komme videre med disse tanker og måske skulle vi sætte nygræsk ind som element i en større historisk Qeo;rafisk sammenhæng i samarbejde ~ed.ndre Inst1tuttter. Et flertal af åbne veje og en forsigtig adfærd er efter min bedste overbevisning hvad vi kan gøre nu. G. 'I"orresin

6 AARHUS UNIVERSITET f'or DE FILOLOGISKE FAG SN-8S STUDIENÆVNET FOR DE KLASSISK FILOLOGISkE FAG SN-8S-2.l Referat af møde i SN mandag den 4. februar kl i mødelokalet. Referat af SN-møde onsdag den 20. februar kl i mødelokalet. Til stede: Bodil Due, P.O. Jastrup, Holger Friis Johansen,Anders Mikkelsen} Dorthe Wille. Fraværende med afbud: Hanne Roer Valg af referent. AM valgtea. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt'es. Referat af konstituerende møde den 17. december Godkendelse a~ referatet, som DW patoq s1g at udarbejde. blev udsat til næste møde. Valg af repræsentanter i Fakultetsstudienævnet. BO og OH valqtes. Nedsættelse af faste udvalg. a. poj og AM valgtes til UT. b. Valg af repræsentanter til studievejledningsudvalget blev udsat pga af den nye humanist-bekendtgørelse. c. 80 og PØJ blev valat son SN' s "kontaktpez;soner" i forbindelse med JAu. ' Forhandlingerne a. ny' humanistbekendtqørelse. HFJ og HR vil kontakte Pællesudvalget'(på det humanistiske fakultet) for at f S yderligere oplysninger om den nye bekendtg.relse og forkl~r. dem vore problemer! specielt m.h.t. OK. Evt. a. Abent-Hus-arrangementet afhold,es den 2B.2. Ved næste møde 1 SN vil programmet blive fastlaqt. b. Forslaqet til revision af eksamensor.dni'ngen for OK vil blive sendt til høring i IR, hvorefter SN vil slutbehandle det. c. Kompensation for BDL's timer under TF vil snarest blive taget op til behandling., d. MØdetidspunkter Lor SN kunne p.g.a. forskellige komplikationer ikke fastl~qes med det s~~e. M«Idet sluttede kl. 10. IS. Ander. Mikke"lsen refer.nt I. Til stede: Bodil Due, P.O. Jastrup, Ho1ger Friis Johansen (formand). Hanne Roer, Dorte Wille. Fraværende med afbud: Anders Mikkelsen &. 8. Valg af referent. Næstformanden valgtes til fast referent. Godkendelse af dagsorden. Goc1kendt. Der tilføjedes et punkt 7.a.: Middelalderlatin og byzantinistik. Godkendelse af referater. Referatet fra det konstituerende møde d. 17. dec godkendtes. Referat fra mødet 4. feb forel! endnu ikke. Meddelelser fra formanden. Ingen udover de i dagsordenen angivne. Meddelelser fra FSN. Der var konstituerende Møde i FBN fredag d. 15. feb. 1985, hvor formandskabet blev valgt. Prodekan en forelagde ændringerne af 7_ feb i udkastet til human1stbekendtgørelsen fra sept Dispensationssag. Lukket punkt. Abent hus-arrangement torsdag d. 28. februar. Der var 54 tilmeldinger. H.R. valgtes til sammen med studievejlederen at træffe de praktiske foranstaltninger. Middelalderlatin og byzantinistik. Birgitte 5eigh Jørgensen indbudt til dette punkt. Hun havde som studievejleder fået 2 forespørgsler om disse fag, som instituttet tilbyder i studieordningerne, men som reelt ikke kan gennemføres, p.g.a. in8tituttets manglende ressourcer. SN besluttede at problemet ikke akulle tagea op. f_r omlægningen af studieordnlngerne formedelst de~ nye hum. bekendtgørelse blev plb"llyndt Semesterstart Undervisningen er 8tartet~ dog er propædeutisk latinsk poesi udglet p.q.a. manglende studentertilslutning. BN besluttede, at der ikke skal indsattes et andet ~orløb i dette semester. 9. Suppleanter til FSN G.T. og A.M. blev valgt 1.n absen-tia.

7 SN- 85_ 2. z t\a :r;; }:~.:o:: IJNIVF.RSITET P.J. redegjorde [ur forløbet af det møde, han og næstfucmand~n høvdc haft med Mogens Schmidt, prodck~nen Ole Høiris og næstformandf.:'n l FSN, Shirley Larsen. INSTITUT for OLOTIDS- OG HIDDEL~LDERFORSKNING ll GrundUddann~l~erne skal være klare inden 15, marts og SN beslutt.ede, at arbejdet skal foregå in pleno. På næste SN-møde d. 27. [~b. skal SN beslutte. hvilke grunduddannelser inslituttet skal ll.lbyde. Ref.crat af møde i 1nstitutbc~tyrelscn mandaq den 13. S kl i mødelokalet Kompensation for BDL's undervisning ved TF E84. Udsat. Indledende drøftelse af planer fo~ næste fællesuge. Udsat. Evt. Intet. Til stede: Otto Steen Due (bestyrer). Erik Hjortshøj, Elin LØyche. Ole Thomsen. Marianne R.ndrup Christensen, C.therine Girard. i I' Mødet sluttedo kl. 11.DO. Hann... Roer referent Referat af godkendtes. a. Bestyreren informerede OM pl~nerne forud for mødet 14. maj med Det teologiske Fakultet om "salg" "f lr.sva['k fra O&M. 8esty~eren havde fra HF's dekan indhentet accept af enqageeentet. start (først) 1. sept~ber bortset fra et hold der formentliq starter ved ~rsskift.t Bestyreren oplaste et brev ~f 6.5. fr. G. Torres!n ang. hele probl~.tikken; brevet drøftedes. b. Under liodt.. get brev fril Bent Dalsgaard: Larsen; brevet drøftedes. c. Under odt.agct brev (dateret » vedr.. d. Under 8. 5.»ødt.get kopi af Hu.anistbekendtqørelsen. Modtaget kataloqer fra forlaget Systille. Overdrages bibliot.eket. f.. Tnoer- -~~ vende~ til~.~ sekretariatet M~et sluttede kl.!:b..lo. Ole ThOlllsen rø;ferent

8 FOR DE FILOLOGISKE FAG Referat af SN-møde den 13. marts kl. 15 i SN ~ mødelokalet. Til 'stede: Holger Friis Johansen (formand), Bodil Due. P.O. Jastrup Anders Mikkelsen, Hanne Roer, Dorte Wille. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt~ 2. Godkendels~ af" referater af lii.derne 4.2.«20.2. og Referatet:ne g.odkendteø. 3. Meddelelser fra forfftanden. Under pkt. a. meddelte formanden, at SN har modtaget endnu et referat fra SN-meder i Kø.benhavn., fra Meddelelser fra fakultetsstudienævnet. BD og AM.eddelte~ at man på mødet havde udarbejdet en sker pet protest mod det nye udkast til hum~bekendtgørelsen. 7 faglige studienævn havde meddelt, at de ikke agtede at indlevere forslag til uddannelser efter den nye studie~truktur. SN (pkt. 5 fortsat) 4-årig overbygning - klassisk filologi og, måske som en variant heraf, middelalderfilologi. Korte moduler af op til l års varighed - nygræsk. Spørgsmålet om renæssancelatin blev henlagt indtil videre. SN vedtog, at hvis denne' beslutning' skulle indleveres d , skulle den afsluttes med skarpe protester. b. Fortsat drøftelse af grunduddannelser - udsat til mødet Kompensation for SOL's undervisning ved TF E 84. BDL var indbudt til dette møde, men kunne ikke komme. HFJ nævnte forskellige muligheder og ville tage kontakt ~ed TF. 7. Indledende drøftelse af planer for næste fællesuge. Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af HR og AM~ 8. Evt. Intet. Mødet sluttede kl ~ Hanne Roer referent 5. Human1stbekendtgørelsen. HR fremlagde de studerendes synspunkter. De studerende ønskede at følge Bumanistisk Studen.terråds opfordring til at!undlade at indlevere forslag efter det nye udkast til den fastsatte frist (20. marts).hpj ~~tereredesin samtale med Mogens Schmidt, hvoraf fremgik, at hvi. en bred front nægtede at indlevere, vil fakultetsr.ldet palægge studienævnene.eller lærerne at udarbejde forslag. BO og paj tog afstand fra studenterforslaget, og den endelige beslutning om indlevering blev udskudt til et ekstraordinært SNmøde den 20. marts kl a) Principiel drøftelse af modeller for overbygningsuddannelser. 2-lrige overbygningsuddannelser - SN besluttede at tilbyde disse uddannelser i græsk, latin, middelalderlatin og byzantinistik, forudsat der ikke skal kunne indarbejdes l-lrige elementer i d... 3-~rige overbyqnlngsuddannelser - en 3-lrig integreret uddannelse i klassisk filologi. SN forudsatte, at der ville kunne fåes dispensation fra S 2.4'8 krav om, 4er i det 3-åriQe integrered~ for. "løb skal være studier uden for qrunduddannelsens faglige område. li-arlge forløb - græsk, latin og oldtidskundskab. SN.itte tage forbehold for det faql1qe indhold 1 li-'rige uddannelser i græsk 09 byzantinistik, med forudsætninq i en gr.unduddannelse i et klassiak sproq..

9 'Dllm"VNIE" FOR DR FILOLOGISifE Fr.G SN-95-u.l Re v ision af OK-ordning. SN-B5-6.2 Ud;::; at Referat a f S:J-mØde c'1"'dary d en 27. r.:2't' t s kl. 1'5.0:).1 m1-delokalet. 6. rortsat diskussi on af grunduddannelser. Til st ~ df! : Holger E'riis Joh;;m.Gcn (forma:::d.), P.O. Jastrup. Anders J.likke'lsen. Ha nne Roer. Dorte Wille. Fr aværende med afbud: Bodil Due ~l~. ~G~o~d~k~c ndelse af d~030rj e n Dagsordenen blev godkendt. fifj foreslog. at pkt. 5 udsattes r.g.a. DD's fravæ r cg at der indsattes et nyt pkt.-1a ang. JAu. De tte tilslut tede det øvrige SN sig. Gcd:-cendelse r af r eferater. Referatet af rn C,le t d : Under p!;: t. 2 (Godkendelse af refera, ~ t fra æ~ d et ~ ) tilføjes, at DW g jorde inds i 'Jelscr r,~o j: formuleringen i pkt. 3 i referatet af mødet I;u n m3l1te, at den insinuerede, at hu~ i kke havde indleveret sit r ;; r~ r at til t i den, hvilket ikke var tiliældet. U;:der ~ }: t. 5a havde d e r i ndsneget sig nogle ' fejl. Der skulle have stået, a t instituttet ville til~yde It-årige forl øb i 9r~sk, lati n cg oldtidskundskab. For de 2 førstnævnte måtte man tage f or b~hold for det faglige indhold. Des uden ville man t ilbyde I t-årige forløb i byzantinistik og middelalderlatin, med forudsætning i en grunduddan~else i et klassisk ~prog. poj ønskede formuleringen under pkt. 5: "POJ og SD tog afstand fra studenterforslaget " rettet til "var betænkelige ved... Meddelelser. Udover de i dagsordenen nævnte var der: a) Institutavis fra Historie b) Fakultetsrådets og FSN's svar og protestskrivelse til PVU fra HFJ oplyste. at SN for de klassisk-filologiske fag i Kbh. omtrent var færdige med at planlægge uddannelser efter den nye bekendtgørelse. og at en ev t. samk~ring mellem unigersite terne måske ikke kunne lade sig gøre. Ha n påtog sig at tage kontakt med Odense snarest. Diskussionen af grunduddannelsen 1 klassisk fil ologi fortsættes: al Der var enighe d om, at ~an på grunduddannelsen skulle b e skæftige s ig mes t med e nten græsk eller latin (fx. opgive enten 1/3 gr~sk og 2/3 latin eller 1/3 latin og 2 /3 græsk til mundtlig eksamen) og så udbygge "det lille s prog " på overbygningen. b) Ek samen sformer! POJ foreslog en skriftlig prøve i "det lille sprog". HR og HFJ me nte, at der burde a f sluttes me d en mundtlig pr øve i læst tekst, hvis pensumkravene skul l e have me n ing. SN enedes om, at begge sprog skulle afsluttes med mdtl. eksaminer, men på 2 forsk. nive auer. c) Sproglige prøver: POJ mente, at disse skulle henlægges ti l overbygn'ingen, i sær versionskrivningen. HFJ mente; at der burd e være en sproglig prøve på grunduddannelsen. Det s amme g jorde HR og AM, der foretrak en stil fremfor en version. De r var enighed om, at d e r under alle omstændigheder skal være stileundervisning på grundudd men ikke om den skal afsluttes med en eksamen. d) Propædeutisk u ndervisning: AM, HR og DW betonede, at den propædeutiske undervisning ikke skulle fortsættes i sin nuværende form - det sproglige skulle veje mindre og andre aspekter (tekstkritik, fortolkning osv., osv.) skulle inddrages. Dette var HFJ meget betænkelig ved. Evt. Intet. 4. FSN. MØdet sluttede kl Ingenting. 4a. JAU-studenternes repræsentation i SH Hanne Roer referent Formanden havde modtaget et brev fra Erik Oatenfeld, der gjorde opmærksom på, at de studerende i oldtidakundskab ved JAU havde interesse i at vare med 1 SNo når deres undervisnin9 blev planlagt. EO foreslog, at JAU-studenterne valgte en eller flere observatører eller valgte en kontaktperson til SNo Den første mulighed var-roreundet med praktiske vanskeligheder. SN var åbent. over for initiativer fra de studerende ved JAU, men p.g.a. vanskelighederne ved at overskue de praktiske problemer ville det ikke foreslå nogen ordnlnq.

10 ~:~~i~::v'~:~ ~ FILOLOGISKE FOR DE FAG Stl Referat af SN-mØde den 17., kl. 15 i mødelokalet.. Til stede: Holqer Friis Johansen (formand). Bodil Due. P.O. Jastrup Anders Mikkelaen, Hanne.Roer, Dorte Wille. l Godkendelse at dagsorden. Dagsordenen blev godkendt, på formandens forslag besluttede SN at behandle pkt. )) Evt. før pkt. 2) Grunduddannelser. Evt. a} Kompensation fra TF for BDL's underv~sninq. Sløk har vist interesse for at undervise 1 forår5seaestret b) Studievejlederen _ns ker at.tgl SN skal oenopsla stillingen. Fortsat dr_ftel af qrunduddannelser. a) HFJ havde tiet oplyst fra Shirley Larsen, at der måske vl~le blive kravet f.lle. grunduddannelse 1 mindre fao og.lhavde svaret hertil. at det _nskede SN ikke, øen at det var administrativt.ullqt. 80.ente. at vi burde protestere skarpt, "ir DYU blander e19 1 det faqlioe indhold. b) Brev fra dekanen. dateret , referat af et møde 1 DVU, hvor _an ~or9.ve. havde 5ØQt at f~ ændret S S2,4 og S 28. c) Brev til rektor fra dekanen. - et oprids af planlaoningssituationen pi HF. hvoraf det fremoik, at 12 SN slet ikke indleverede 9runduddannel.ser d. 20~ 3.85" S SN afgav del t indstilling. l SN akrev. at der sandsynligvis ikke kunne blive enlqhed, cg 6 SN indleverede grunduddannelserne. Efter diese _eddeleiser fortsatte diskussionen om gcunduddannelaerne i kla.siak filologi: a' Propadeutiak undervisning. SN var enige om, at den prop. undervisning dela skal ruiiille en int ensiv læsning, dels ikke ms skabe en spaltninq mellem "fonn" og "indhold". Det besluttedes, at den propædeutiske undervisning skulle besta af 4 timer ihvert forløb (latinsk prosa og poesi, græsk ditto) samt 2 timer (uqtl.' videnskabsteori, kombineret.ed "introduktion til studiet") i 2 semestre, og at SN skal explicltere kravene til den propædeutiske undervisning. b) Historie 09 samfundsforhold POJ og HF3 foreslog, at man modtog undervisning i enten græsk eller rom. hist orie pa G.U. oq supplerede pa O.B. HR, OH og AH var enige om, at det var vigtigt at få undervisning i begge fags historie tidligt i studiet. SN beslut~ede, at historie - og samfundsforholdsundervisningen skal forløbe over 2 semestre med 3 timer ugtl. Der skal un- '. dervises i d e vigtigste perioder. De r er mød epligt til forløbet, der afsluttes med en skr. opgave, der bedømmes bestået - ikke bestaet. cl Sproglig undervisning. Version skubbes til O.B. Der var enighed om. at der skal gives sproglig undervisning 2 timer ugtl. i 3 semestre (1 stil, systematisk syntaks, evt. versionsøvelserl. Niveauet skal ikke ~ndres - til gengæld vil udvidelsen af undervisningen fra 2 til 3 semestre lette presset..den studerende vælger et af sprogene og tager det andet pi O. B. d) Pensumkrav til den mundtlige prøve. HFJ Illen.te, at de nuværende tal kunne overføres. Det øvre SN var enigt om, at pensumkravene er for høje nu og kræver mere end den 40-timers arbejdsuge, som _an ideelt må gi ud fra. Denne opgørelse udsattes. Der var enighed om, at pensumtallene i græsk, lati n og klassisk filologi skulle svare til hinanden. e) Prøveforme.r. "Det store sprog" afsluttes med en.. undtlig prøve i læst tekst og med 24 timers forberedelsestid, nogenlunde pa det nuværende niveau. Der var stemning for at det Mlille sproqm afsluttes med en let aundtlig prøve i læst tekst, men denne afgørelse blev udsat. AM, HR og OH lovede at udarbejde et nyt udkast. MØdet sluttede kl Hanne Roer referent...' '.

11 Referat af SN-mØde onsdag- den l.o _._19B5.... kl.:. 15:" 00 ~ Stf l møde:lokal.et. Til stede: fto~g 'er Friis Johan'sen (f.ormand). Bodil Due. P. O. Jastrup. Aode~s Mikke1sen ~ Ranne Roer, Dorte Wille. l. 2. Godkendelse af dii9sorden. Dagsordenen' brev- godken4t~ Drøftelse ~ OK-ordningen. BO gentog.- de indvendinger liiod udkastet til en ny ~OK-eksøensordning. aoit- hun havde --f.rem.ftirt på c,ie.t :.sidste i'nsti tutrld.ø"'e~ Der var,.4- hovedpunk-ter: a l SN aka-l. gflre at:.k.i!o.loqerne bekendt- ftled- &mdringerne. Dette tilslutte.cfe:' det- øvriqe._ SN 8:19 uden diskuasion. b) BD 1Ien-t:e. at ~. clen PLQbi.--embeh.and.11ngsoproave, «er sk.l afløse de to tilvalg. vil antage et alt for stort a.f" anq, fo~cu.:' de~ ik~ er formuleret pena~krav til den. HFJ aaqde, at ti4» fri sten:- pi 1$ chlqe slull. hind.re- ~ at opgav.~ voks.c!e til et miniapeciale. Hertil aagde BO, at 15 dage i,kke. "var met;et til/ at. sttrt:ve en:.:. opqav.e pl.2.0 _.aider. POJ slutte,de :.~ si9 til de.tte '.og krit~ udjcaate-t::- for 'at a:atse --pl. -.det specialiserede freta for det ' brede, ved at krzve en si stor opqave. HFJ _ente tværti.od t det forholdt sig OMvendt, eftersa. de 2 tilvalg er blevet reduceret til en opgave, 09 den stor.e aundtliqe pr_ve er. beholdt. ~ SN enedes slutteligt o. at fas~ho14e udkastets " pr..o~behanc!lin.q..opgave". een at,ændre fomuleringen "større oørride" til "OfftrAde- i S cl Ekaamensfo~en ve4 problembehandlingsop;aven; : efter udkastet sa-l e:ka_'iniin4en kunne ".1ge mellem 2 fortier - en uriftllq Op;~y~~.r en.kriftliq op9av~ efterfulot af, en.undtlt~ ek:naeft.;.--mrf~ndt. at den skriftlig-tlundtltqe prøve er u1:11- fredsatillende' for" ltlvel- eka. inaftd (den er tidar_veneje, 09; det kan sommetider vare svært at :forberede,.t9 til den NQn«~_ liqe-clell.onr- ek=w1aat:or C... rt at give ka,rakter. hvi" 'den skriftlige. og den.undtllge przst.tion afviqet.eget tr~ ~in~ anden). poj var enig i dette og _ente, at 4~te al~erqat1~ _ burml f 'i e-rnea <fra udkastet. ' DM og - HR foravare4e. den."rlftliqmuncluige- prøve med. at den giver ekaarninanden _Ulighed for m~liqt at forsvare en opgave og samtidig fl kritik fra lzrerieksaminator, hvad der er langt mere tl1lredastillende end blo~ at fl udleveret en karakter. HFJ 9ik ogsl ind for dea skr.:... dtl. pr_ve og aente. at den burde vare den eneste muli~e ' eka.. en.fo~. Afsteaningen viete, at POJ og BD fasthol-dt. at den- skr... pr"ve burde være eneste _ds_en.for HPJ. a-t den' skr. -114tl. pr... akulle: Vltre deri en~ og at Att, Hlf og: Dlf-.. n-te', a t: der-»urde.ar. valqfrlhed ll_ de 2 former. Udkastet blev".iiedes ikke.ndret bort.et f r a 147.3, hvor orden. "Mundt119 prøve-' ændredes til "Supplerende ~undtli9 prøve" SN d) M. h. t. pensumkr.av fandt BO det mzrkeligt, at der nogle steder i udkaste t var' specificeret forfat ternavne andre steder overhovedet Lkke. HFJ svarede, at det skyldtes oldtidskundskabs karakter af gymnasiefag, hvor nogle for f attere er ret :faste. SN enedes om at rette ordlyden i S 46. l til: "6 dramaer. BAde trag-edie 09 komedie skal være repræsenteret... og ordene i S 46. 9: "eller en stor li t teraturhiatorie" slettes. Fortsat drøftels'e aof" grunduddannelser. Udsat. Evt. Intet. MØdet sluttede kl. 17. Hanne Roer referent l, -..

12 UNDERVISNING EFTERARSSEMESTRET 1985 Tidspunkterne er endnu redaktionen ubekendte. Introduktionskurauø, græsk prosa (4 timer). v. HFJ Der Ines "ungdomsdial0ger" af PUlten. Tekst: OCT ed. Burnet, vol. 3. Thukydid (2 tt.er) V. HPJ Græak tekstlesn1ng, beregnet for l. og 2.del grzsk/klass1sk filologi. Først læses l. bog kap. l - 22, dernæst andre udvalgte stykker, som belyser Thukydids egenart som historieforsker og historieskriver. Tekst: OCT ed. Jones-powell, vol. l - 2. Neoplaton1sme og kristendom (2 timer) v. BDL Se opslaq pa tavlen for undervisning. Version (\ time) v. BOL Introduktion Morner (4 timer) v. BDL Introduktion latinsk prosa (4 timer) v~ Latin Stil I (2 timer) v. POJ Latin Stil II (2 timer) v. POJ Øvelser over temaet "mythos og fortællingskunst" 1 arkaisk poesi BOL (Bestod, stesicboros, Sappho, Pindar, Bacchylldes, Korinna ) (4 timer) v. GT Jeg vil kalde disse timer Øvelser, fordi det er meningen at en student fremlægger et emne/en tekst og indleder og styrer den efterfølgende diskussion. Nogle af timerne bruges til det. Hen alle Øvelserne sker pa grundlag af de samme tekster, som vi alle skal forberede, og derfor er der afsat tid til tekstfortolkning i detaljer, separat for den græske tekst og for oversættelsen med hensyntagen til den græske tekst (st atarisk læsning). Tekstlæsningen er altså også et formål i sig selv i kurset. Anvendelsen af mytologisk fortælling som advarsel eller opmuntring for de levende kan ses i ' Illiaden 09 Odysseen; hos Heslod kan vi se myterne anvendt som forklaring. Disse HeS10dmyter (og Homer-) kan vi bruge som introduktion til kurset. problemerne bliver meget store nar vi kommer til lyrikken. Drachmann har (endnu 1891) gendrevet de ~or._g pi at finde en overordnet øeninq Cen 1d6' i ethvert pindardigt. Men efter h~, har andre dog ment at bag hvert digt stod et 8ymbol (Nowood). J~ Xevin Newman og F. Stlckvey ø.vman (pindar's Art - It'. Tradition and Aims) har erkleret at ville gendrive Drachmann og komme tilbage til f_r-drachmann-krit1k. Meningen med øvelserne er at se hvilken status fortzlllingen har i den arkaiske poesi ved at.ammenligne mange -lyriske- digte med narrative indhold. Måske er det muligt at ae en rzkke funktioner og forskelle forfattere imellem. men ogs! noget som er fælles for alle. Men maske vil vi k.omme til den konklusion a t man ikke kan tale om Mytens funktion (Kohnken) : Kunne vi sige at det narrative hos Homer har en funktion? Taler vi om mythos' funktion 1fht andre elementer 1 et Pindar-diqt eller om mythos' funktion 11g med digtets funktion' Myterne bekræfter værdierne, og man plejer at understrege konservatismen i Pindars og Bacchyl1des opfattelser, siledes som de kommer til udtryk 1 myterne. Ogs& her vil vi forsøge at se nærmere og skelne mellem det traditionelle og den personlige fortolkning 1 de fortalte myter. Bøgerne (Pindar) er i AB, for andre teksters vedkommende bruger vi fotokopier. F1losiens historie og reception af oldtidens litteratur i Danmark (2 timer) v. GT Jeg mener at emnet har relevans i sig selv, men endnu mere i den nuværende situation; hvor humaniora's betydning i den danske historie skal være grundlag for en fors~åelse af ~umaniora's funktion i nutiden. Det er ikke muligt at gennemga emnet systematisk, men vi må få nogle generelle ideer om situationen 1 de forskellige perioder ved at støtte os til den allerede eksisterende s ekundærlitteratur, 1 nogle tilfælde ved at prøve at kaste et første blik på primærteksterne. Oversættelsesproblernat1kken skal også inddrages. Men øvelserne er tænkt som en løbende arbejdsproces, hvor alle er klar over at enhver deltager har et meget forskelligt kvantum tid, han kan hellige denne Øvelsesrække, men at der er plads til alle på al~e studieniveau'er. Jeg næv.ner nogle navne og emner for at anskueliggøre intentionerne:

og Middelalderforskning:

og Middelalderforskning: - 5 - - l 9 8 5 AGORA 1965-5 7. årgang august 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE: Velkomst til de nye studerende - ved redaktionen ~~eddele18er fra Institut for Oldtids Fællesuqen 1985 - af Dorte Wille Referat fra

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør) Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 30. april J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier onsdag den

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

1979- Alle Øvri.ge indlæs} dæ;"(.k,'t. udelukkende unde.r:-:.kriverer:s/ underskr i vernes personlige r;~eni.ng. .:.: :~:~ -.:' ;.;..: f~: ~~.

1979- Alle Øvri.ge indlæs} dæ;(.k,'t. udelukkende unde.r:-:.kriverer:s/ underskr i vernes personlige r;~eni.ng. .:.: :~:~ -.:' ;.;..: f~: ~~. G 1979-3 '. '..:.: :~:~ -.:' ;.;..: f~: ~~. Under rubrikken MeddeZelse.,> fro In.stitut fat' Oldtid.g- og Middel,al-derfors/

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere