Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020"

Transkript

1 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse

2 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2016 skal arbejde med at kvalificere en demografimodel på området for borgere med sindslidelse, herunder belyse forholdet mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer og det konstaterede pres (herunder ventelister) ift. indsatsen for borgere med sindslidelse i København. Dette arbejde er udmøntet i en behovsanalyse, udarbejdet af Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, for at belyse den forventede fremtidige efterspørgsel efter botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse. På baggrund af behovsanalysen vurderes det fremtidige kapacitetsbehov på botilbudsområdet til borgere med sindslidelse at stige i perioden med 102 ydelser. Desuden viser analysen, at der er et akut renoveringsbehov og et fortsat moderniseringsbehov af botilbudspladser til borgere med sindslidelse. Sammenholdt med den generelle udvikling i tilgangen til borgere med sindslidelse, så viser analysen et behov for omstilling af Socialforvaltningens botilbudsområde, så der i højere grad kommer fokus på rehabiliterende indsatser, der understøtter borgernes recoveryproces og omstilling til flere borgere i egen bolig. Endelig viser analysen er der på en række områder er behov for en specialisering af en række botilbudsydelser. Udviklingstendenser med betydning for behovet på botilbudsområdet I behovsanalysen er en række faktorer med betydning for behovet for botilbudslignende ydelser undersøgt, herunder den socialfaglige tilgang til borgere med sindslidelse. Den generelle udvikling i tilgangen til borgere med psykiske lidelser er gennem de seneste år ændret. Omstilling er begrundet i en ændret sygdomsforståelse, hvor psykiske lidelser tidligere blev set som kroniske tilstande, så anses det i dag som muligt at komme sig helt eller delvist af alvorlig psykisk sygdom. Fokus er på at udvikle en praksis, der understøtter den enkeltes recoveryproces gennem rehabiliterende indsatser. Målet er at borgere med sindslidelse opnår et selvstændig liv, og overvinder de sociale følgevirkninger, det kan medføre for mange, som får alvorlige psykiske lidelser. Internationale data viser, at omkring 25 % kan komme sig helt og 35 % kan komme sig delvist af svære psykiske vanskeligheder gennem indsatser med fokus på recovery 1. 1 Socialstyrelsen (2013): Mennesker med psykiske vanskeligheder sociale indsatser der virker. Side 1 af 5

3 Socialforvaltningen ser et potentiale i at omlægge indsatserne på botilbudsområdet til en mere rehabiliterende tilgang, der i højere grad understøtter borgernes recoveryproces. Borgerne skal understøttes i at opnå et mere selvstændigt liv og fokus skal være på fastholdelse eller flow mod egen bolig. En omstilling, der er i tråd med Socialudvalgets grundlagspapir, hvor visionen er, at flere københavnere skal mestre eget liv bedre, klare sig i egen bolig og være i uddannelse og beskæftigelse. I behovsanalysen er udviklingen i befolkningstilvæksten, psykisk sygdom blandt københavnerne, omlægninger i behandlingspsykiatrien og samt udviklingen i Socialforvaltningens botilbudslignende ydelser også undersøgt. Udviklingstendenserne er undersøgt i perioden Københavns Kommune har i perioden oplevet en befolkningsstigning på ca borgere i alderen årige, hvilket svarer til en samlet stigning på 7 pct. og en gennemsnitlig årlig stigning på 2 pct. I samme periode har andelen af københavnere i behandling i det psykiatriske sundhedsvæsen været stabil med gennemsnitlig 23 borgere i psykiatrisk behandling pr borgere. 2 Ser man på udviklingen i de psykiatriske diagnoser blandt københavnerne med kontakt til sundhedsvæsenet, så viser udviklingen at de mest udbredte psykiske lidelser er skizofreni og affektive sindslidelse. Det er ca. 60 % af borgerne i psykiatrisk behandling, der har en af disse diagnoser, og der er i perioden en forholdsvis stabil udvikling i andelen af københavnere med disse sindslidelser. Udviklingen viser samtidig en tendens til vækst i diagnoser som angstlidelse og personlighedsforstyrrelse blandt københavnere i psykiatrisk behandling. Fokus i den psykiatriske behandling i Region Hovedstaden er i lighed med det faglige fokus i Socialforvaltningen på recovery og forebyggelse. Det indebærer, at der i psykiatrien er fokus på netværksinddragelse, rehabilitering, tværgående samarbejde og ambulant behandling, så patienter der kan behandles ambulant, skal behandles ambulant 3. Behandling i borgerens nærmiljø betyder, at patienter behandles i kortere, mere intensive forløb på sengeafsnit. Udviklingstendensen i i Region Hovedstaden er, at de kortere behandlingsforløb på sengeafsnit har givet et større flow gennem et fald i antallet af normerede sengepladser og indlæggelsesdage sammenholdt med en stigning i antallet af patienter og indlæggelser. Samtidig er der en stigning i antallet af borgere, der behandles ambulant. 2 Udviklingen i antallet af københavnere, der behandles i psykiatrien er en indirekte indikator for den forventede efterspørgsel efter botilbudslignende ydelser. Det er ikke er alle psykiatriske patienter, der har behov for en botilbudslignende ydelse eller generelt en socialindsats i kommunalt regi. 3 Jf. Region Hovedstaden (2011): Hospitals- og psykiatriplan Side 2 af 5

4 I Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 fremgår det, at der fremover forventes samme fortsatte udviklingstendens med færre sengepladser og mere ambulant behandling i psykiatrien. Det betyder at Socialforvaltningen forventer, at borgerne på botilbud vil have mere komplekse problemer (da borgerne udskrives tidligere), og det vil stille andre krav til botilbuddene. Dette underbygger behovet for specialisering af en række af Socialforvaltningens botilbud, samt et tættere samarbejde mellem kommune og region om borgere på botilbud. Ser man på Socialforvaltningens botilbudspladser til borgere med sindslidelse så er der i perioden en nettostigning på 83 botilbudspladser, der anvendes til Socialforvaltningens egne borgere. Stigningen svarer til en kapacitetsudvidelse på 7 pct., der primært dækker over en intern kapacitetsudvidelse, idet ændringerne i køb og salg af pladser stort set udligner hinanden. Sammenholdes udviklingen i botilbudspladser med befolkningsstigningen, så har dækningsgraden været stabil på gennemsnitlig 3,3 pladser pr borgere. jf. nedenstående tabel. Tabel 1: Udvikling i kapacitet til borgere med sindslidelse i Ændring Antal Pct. SOFs kapacitet* % Heraf salg % Køb af botilbudspladser % Nettokapacitet ** % årige i KK % Dækningsgrad pr ,3 3,4 3,3 3,3 3,2 borgere *) I forbindelse med opgørelsen af Socialforvaltningen normerede botilbudspladser er gennemsnitsbelægningen sat til 100 %. Reelt ligger den gennemsnitlige belægningsgrad i perioden på gennemsnitlig 94 %, hvilket har baggrund i, at det er acceptabelt at botilbuddene har korte tomgangsperioder grundet ind- og udflytninger. **) I perioden har der samtidig været en venteliste på anvisning til botilbud. Analysen af nettoventelisten viser at den har udviklet sig forholdsvis stabil med ca. 100 borgere i og ventetiden er inden for de af SUDs målsætning om ventetid. Den stabile udvikling tages som udtryk for at nettoventelisten kan betragtes som et forholdsvis stabilt leje for flow ind på botilbud. Denne betragtning er en alt andet lige betragtning, som er betinget af at nettokapaciteten følger med den forventede øgede efterspørgsel grundet befolkningstilvæksten. Forventet behov for botilbudslignende ydelser Fremskrivningen af kapacitetsbehovet sker under antagelse af at udviklingen i kan benyttes som indikator for den fremtidige udvikling. Da udviklingen i psykiske lidelser blandt københavnerne og dækningsgraden har fulgt befolkningstilvæksten, så forventes det, at behovet for botilbudslignende ydelser i vil gøre det samme. Det forventede kapacitetsbehov vurderes at være på samlet 102 botilbudslignende ydelser i perioden på baggrund af fastholdt dækningsgrad som i 2014 og en forventede befolkningsstigning på ca. Side 3 af 5

5 borgere. Den forventede stigning i efterspørgslen i det enkelte år er beskrevet i nedenstående tabel. Der er i beregningen af det fremtidige behov taget udgangspunkt i, at der ikke sker væsentlige ændringer i den psykiatriske behandling af borgere med psykiske lidelser, herunder at der ikke sker en stor stigning i antallet af udskrivninger. Tabel 2: Beregning af det fremtidige behov for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse Eksisterende kapacitet* Befolkningsfremskrivning Befolkningsstigning Samlet kapacitetsbehov ved samme dækningsgrad som 2014 (3,2 pr borgere)** Årlig ændring i behov * Eksisterende kapacitet er inkl. besluttede ændringer i året. Det opstillede behov er korrigeret for udvikling i pladser mellem år gælder primært stigning fra på 18 pladser grundet oprettelse af Langhuset, udvidelse med netto 2 akutpladser på akuttilbuddet og øget budget til køb af pladser (indregnet som forventet stigning på 3 pladser). Desuden er nedlæggelse af akutpladser i budgetforslag 2016 indregnet disse skal ikke erstattes i investeringsforslaget, da akuttilbuddet vurderes at have en højere grad af specialisering, der erstatter behovet for øvrige akutpladser. ** Det opstillede kapacitetsbehov er uden afvikling af nettoventelisten på gennemsnitlig 100 borgere. Utidssvarende botilbud og renoveringsbehov Analysen viser endvidere, at efter implementering af nuværende politiske beslutninger vil 79 % af botilbuddene i Socialforvaltningen være moderniseret. Der vil derfor fra 2018 være 21 % utidssvarende botilbud, som har behov for modernisering. Derudover er der et akut renoveringsbehov af bygninger, der er til sundhedsfare for borgere og personale grundet udvikling af skimmelsvamp. Det samlede moderniserings- og renoveringsbehov er på 6 botilbud med i alt 358 botilbudspladser til borgere med sindslidelse. Fokus på rehabiliterende indsatser Sammenholdt med den generelle udvikling i tilgangen til borgere med sindslidelse, så viser analysen et behov for omstilling af Socialforvaltningens botilbudsområde, så der i højere grad kommer fokus på rehabiliterende indsatser, der understøtter borgernes recoveryproces og omstilling til flere borgere i egen bolig. Herunder viser sammenligning med de øvrige 6-byer, at Københavns Kommune har en høj andel af længerevarende botilbudspladser, der vurderes at mindske fleksibiliteten og flow, og dermed ikke skaber et optimalt grundlag for omstillingen til fokus på recovery. Desuden viser analysen at bostøtten til borgere i egen bolig i dag ikke gives i et omfang, der svarer til støtten på botilbud, og at Københavns Kommune benytter ydelsen i et lavere omfang end de øvrige 6-byer. De strukturelle ændringer i den psykiatriske behandling betyder, at Socialforvaltningen forventer, at borgerne på botilbud vil have mere komplekse problemer da de i højere grad vil være i ambulant Side 4 af 5

6 behandling i stedet for indlæggelser. Dette stiller andre krav til botilbuddene og underbygger behovet for specialisering af Socialforvaltningens botilbud, samt et tættere samarbejde mellem kommune og region om borgere på botilbud. Side 5 af 5

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet T E MAGUIDE Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet Den specialiserede voksensocialområde rummer i dag driftsudgifter for ca. 28 mia.kr. årligt, og er et aktivitetsmæssigt

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere