udfører alt arbejde inden for: Yderst beklagelig uvidenhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udfører alt arbejde inden for: Yderst beklagelig uvidenhed"

Transkript

1

2

3

4 Yderst beklagelig uvidenhed All.: Kristian Poulsen, Pablo Vores såkaldte socialistiske finansminister ser ud til at have en yderst beklagelig og fuldstændig upassende uvidenhed omkring løsningen af arbejdsretlige sager. Først var det julelønnen, der ikke ville udbetales uden om alle tilgængelige faglige regler og faglige kotymer. Så var der Attaveqaatit, der blev henvist til en mæglingsmand. Nu er det IMAK, der får en udstrakt hånd til at acceptere efter hovedoverenskomsten en mæglingsmand knyttet til de forhandlinger, der burde have været overstået før 1. april 2010, hvor den nugældende overenskomst med IMAK udløb. Af den offentlige debat fremgår, at arbejdsgiverne ville have lærernes timetal forøget uden dertil svarende løn og insisterer på deres afvisning af IMAK s forslag til forhandling. Men da der var gået 22 måneder fra 1. april 2010 og der kom stadigvæk ingen vilje til konkrete forhandlinger fra arbejdsgivernes forhandlere, måtte IMAK varsle ansættelsesstop for sine medlemmer den 31. januar 2012, gældende fra 1. marts Såfremt arbejdsgivernes forhandlere samt ministeren var vidende om, at en sådan melding under en løbende faglig forhandling betyder, at der forventes et snarligt svar fra modparten, så de reelle forhandlinger kan komme i gang før udløbet af betænkningstiden den 1. marts 2012, for ellers kan den i god tid varslede ansættelsesstop iværksættes og kan ikke stoppes sådan med en håndevending. Men ulykkeligvis er en sådan basal viden disse det offentliges repræsentanter åbenbart ikke i besiddelse af, måske p.gr.a. embedsværkets manglende erfaring i et forhandlingsforløb under en igangværende forhandling, hvor også taktiske spil fra begge sider indgår. Og til enorm overraskelse for mange af os, meldte arbejdsgivernes politiske repræsentanter, at ansættelsesstoppet skal indstilles og i stedet for selv at forhandle overgives forhandlingsretten til en mæglingsmand. Selvfølgelig har vi også tidligere oplevet, at IA flygter fra tunge ansvar, når de brat afbryder deres koalitionsaftaler med et andet parti, men jeg har i hvert fald ikke troet, at samme angst for at tage et ansvar og dermed en forpligtelse ville fortsætte efter, IA er kommet til som ansvarlig regeringsmagt og som et flertal i samme regering. For det er at flygte fra sit ansvar og dermed også sin pligt og ret til at forhandle, når man afgiver sin forhandlingsret til en anden, f. eks. til en mæglingsmand. For det er jo suverænitetsafgivelse over en del af sin egen ressort. Hvordan skal vi så kunne være sikre på, at de kommende trepartsforhandlinger ville forløbe i god forståelse med hinanden, når den basale viden om slige opgaver er åbenbart så mangelfuld netop hos det offentlige. Er embedsværket for ungt, for teoretisk og for uerfarent? Måske tror deres repræsentanter, at da fagorganisationerne er private foreninger, så skal man fra det offentlige arbejdsgiverside forsøge at diktere dem? En sådan eller lignende anskuelser hører til den sidste halcdel af det nittende århundredes Europa, dengang da de første socialister begyndte at dukke op efter slaveriets ophævelse. Angsten for at tage et ansvar hænger sammen med angsten for at begå fejl. Nogen er måske begyndt at tro, at netop de er ufejlbarlige? Så har de stakler fået meget lav oplysningsniveau. udfører alt arbejde inden for: Jordarbejde Borearbejde & Sprængningsarbejde Vandledningsarbejde & Kloakarbejde Terrænarbejde & Belægningsarbejde Halvrørsarbejde Betonarbejde Postboks 420, 3920 Qaqortoq Tlf.: Fax: Mobil: Når det mislykkes at diktere lærerne og der indsættes en mæglingsmand, så udtrykte ministeren sig med, at der nu er rakt en hånd frem til IMAK for at færdiggøre forhandlingerne og stoppe ansættelsesstoppet. Det offentlige havde lang tid til at stoppe dette kampskridt i hele februar-måned. I deres uvidenhed har de bare ikke vidst det, de stakler. De er også villige til at ofre noget som ikke blev tydeligere uddybet og som journalisten hos KNR-TV endnu engang ikke opfangede måske med vilje eller af bar befippelse. IMAK s forhandlere ville ikke komme i dialog med den såkaldte socialistiske arbejdsgiver, men med en af samme arbejdsgiver foreslåede mæglingsmand i ministerens arbejdgiverplads. Det er at flygte fra sit ansvar, når man afgiver sin pligt og ret til at forhandle med sin modpart. For det er en afgivelse af ens suverænitet over en del af ens egen ressort. Jeg håber I såkaldte socialistiske politikere lærer jeres lektier grundigt, motiveret og ydmygt, for det er jo jer selv, der stillede op til valg af jeres egen frie drift. Må man også anmode mæglingsmanden om at søge nå frem til et rimeligt og socialistisk resultat uden forringelse lønnen og af lærernes vilkår på arbejdspaldsen.

5

6 Vores kommunalbestyrelse handler lovstridigt og tilsidesættende Som det vil være mine medborgere bekendt var jeg alvorligt syg i et par år indtil midten af I den periode varetog jeg mit hverv som kommunalbestyrelses medlem. I den sidste fase deltog jeg elektronisk i møderne. Men i slutningen af februar meddeler lægerne at min sygdom var blevet livstruende, og i den forbindelse blev jeg rådet til midlertidigt at træde tilbage fra mine hverv og tage tingene meget roligt, mens jeg venter på en leverdonation. Eftersom kommunalbestyrelses arbejdet interesserer mig meget, og det ligger mig meget på sine at handle korrekt overfor hvervet, og ikke mindst overfor mine vælgere, undersøger jeg reglerne i den kommunale styrelseslov. Samtidig forhører jeg mig hos flere, bl.a. hos kommunens embedsværk. anmodning er taget til efterretning. I juni 2011 fik jeg en levertransplantation, som jeg hurtigt kommer over og bliver 22. juli meldt fuldstændig rask af Rigshospitalets specialister. Straks meddeler jeg d. 22. juli i et elektronisk brev borgmesteren min raskmelding, og meddeler ham samtidig, at jeg agter at varetage mit hverv fra 1. september. Dette brev blev ikke besvaret. Da jeg så var kommet hjem ringer jeg glad til borgmesteren og melder min hjemkomst. Borgmesteren svarer lidt nølende, at sagen først skulle behandles i økonomi udvalget i slutningen af august. Jeg spørger hvorfor økonomiudvalget skal indblandes i sagen når lovens bestemmelser er så klare. Da får jeg svaret: at kommunalbestyrelsen i februar har besluttet at jeg var udtrådt for resten af valgperioden. Det blev klart for mig, at ordet orlov eller midlertidig udtræden ikke eksisterer i styrelsesloven. Men i paragraf 15 i styrelsesloven er der bestemmelser om hvordan man skal forholde sig i sådan en situation. Der står nemlig følgende i loven: 15. Når et medlem vil være forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen på grund af sygdom, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, kan de medlemmer, der er valgt på det forhindrede medlems kandidatliste, herunder enkeltkandidater, kræve stedfortræderen indkaldt til deltagelse i mødet. Til det konstituerende møde eller 2. behandling af forslaget til årsbudget, kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved forfald af anden grund. Er der ikke på den pågældende kandidatliste valgt noget medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt. Stk. 2. Når borgmesteren bliver bekendt med, at et medlem af de i stk. l, l. pkt., anførte grunde vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 2 måneder, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Stk. 4. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Når stedfortræderen for borgmesteren eller viceborgmesteren er indtrådt i henhold til stk. 2, og forhindringen har en forventet varighed af mindst 4 måneder, vælger kommunalbestyrelsen efter reglerne i 6 den, der under fraværet skal varetage funktionerne som borgmester eller viceborgmester. Der er ingen tvivl om at jeg skal meddele borgmesteren, når jeg bliver bekendt med, i mit tilfælde en længere varende sygdom, dette forhold og bede om at træde ud. Når jeg beder om udtræden skyldes det naturligvis at lovens 15 stk. 4 har en klar bestemmelse om mine rettigheder når jeg bliver rask. Jeg har aldrig, gentager aldrig, bedt om udtræden for resten af valgperioden. Her hører jeg for første gang, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning, der ikke engang står i kommunens beslutningsreferat om stedse udtræden. Kommunen har ej heller kompetence til at træffe sådant beslutning. Jeg anker sagen efterfølgende til det kommunale tilsynsråd. Tilsynsrådet kommer tilbage med en 10 siders svada med referering af den førte korrespondance, der konkluderer, at sagen er korrekt behandlet. Men tilsynsrådet kommer på intet tidspunkt ind på sagens kerne, nemlig om hvorvidt kommunalbestyrelsen har kompetence til at beslutte en stedse udskillelse af et medlem, især når vedkommende ikke har begået kriminelle handlinger. Tilsynsrådet tager heller ikke stilling til min anmodning om at genoptage mit hverv jf. lovens bestemmelser. Dette afstedkommer min anmodning til vores lokale advokat om at gennemgå sagen, især sagens kerne. Advokatens konklusionen er klar: at der er begået en meget alvorlig procedurefejl og at sagen bør genoptages i kommunalbestyrelsen. Jeg sender kommunen en anmodning d. 7. januar 2012 om genoptagelse af sagen med henvisning til Leif Ellebæk Motzfeldts responsum. Da der fortsat ikke kom kvittering for modtagelse af min anmodning, bad jeg den 18. januar om en kvittering. Den 19. januar modtager jeg endelig en kvittering og meddelelse om at sagen vil blive behandlet i økonomiudvalget d. 22. februar. I dag d. 12. marts 2012 har jeg intet hørt fra økonomiudvalg, kommunalbestyrelse eller borgmester. Den vedblivende ignorering og tilsidesættelse af sagen er blevet et torn i min personlige integritet og ære. Jeg skammer mig overfor mine vælgere. Derfor har jeg i dag besluttet at anlægge en sag mod kommunalbestyrelsen ved domstolene. Jeg meddeler borgmesteren i et elektronisk brev d. 22. februar 2011 om min sygdomssituation og anmoder om at træde ud. Jeg modtager i marts et brev fra borgmesteren om at min Qaqortoq 10. marts 2012 Med venlig hilsen Kaj Egede

7

8 Kommunalbestyrelserput inatsisit sanioqqullugit nikanarsaavoq. Innutaaqatima amerlanerit ilisimasaattut siorna 2011-p qiteqqunnera tikillugu napparsimavunga. Piffissap annersaa kommunalbestyrelsimut qinigaallunga ilaasortaanera suliaraara. Piffissap naggataa tungaani telefon-ikkut peqataasarlunga suliaraara ili februarip qiteqqunnerani nakorsat ilisimatippaannga nappaatsiga inuuninnut ulorianartorsiortitsilersoq, siunnersorpaanngalu pisussaaffikka unitsikkallassagikka eqqissilluinnarlungalu tingummik naleqquttumik pissarsinissartik utaqqisariaqariga. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaanera soqutigisarigakku eqqortumillu siliarinissaa pingaartitarigakku, minnerunngitsumik qinersisikka eqqarsaatigalugit, ingerlaannaq iliuuserisariaqakkakka paasiniarpakka tusarniaallungalu ilaatigut kommunimi atorfilinnut, minnerunngitsumillu kommunit aqunneqarneranni inatsimmi. Ingerlaannaq uannut paasinarsivoq oqaaseq orlov imaluunniit tunuarallarneq inatsimmi ataasiarluniluunniit atorneqanngitsoq. Kommunilli aqunneqarneranni inatsimmi periaasissakka ersarissumik allassimapput: 15. Ilaasortaq kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaani napparsimanini, naartunini, erninini, meeravissiartaarnini, inuiaqatigiinni sullissisussaatitaalluni pisussaaffiligaanini, inuutissarsiutini assigisaalluunniit pissutigalugit ataatsimeeqataasinnaajunnaarpat ilaasortap pisinnaanngitsup qinigaaqatigisimasaasa, aamma kisimiillutik qinigassanngortissimasut, piumasarisinnaavaat sinniisussap ataatsimiigiaqquneqarnissaa. Inissititserfiusumik ataatsimiinnermi, imaluunniit aningaasartuutissanut missingersuutit aappassaaneerneqarnerannut atatillugu, sinniisussap ataatsimiigiaqquneqarnissaa piumasarineqarsinnaavoq allamik peqquteqarluni ilaasortaq ataatsimeeqataasinnaanngippat. Qinigassanngorteqatigiinni ilaasortamik qinikkamik ataatsimiigiaqqusinissamik piumasaqaateqartoqarsinnaanngippat sinniisussap nammineq piumasaqaatigisinnaavaa ataatsimiigiaqquneqarnissani. Imm. 2. Ilaasortaq imm. 1-imi oqaaseqatigiinni siullerni taagorneqartunik patsiseqarluni piffissami sivikinnerpaamik qaammatinik marlunnik sivisussusilimmi kommunimi pisussaaffimminik suliaqarsinnaanngitsoq borgmesteri ilisimatinneqaruni kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaanut tullermut siullermut sinniisussaq ataatsimiigiaqqussavaa. Imm. 3. Kommunalbestyrelsip aalajangiivigissavaa sinniisussap isernissaanut piumasaasut eqqortinneqarnersut. Imm. 4. Ilaasortap kommunimi pisussaaffini suliareqqissinnaalerpagit sinniisussaq kommunalbestyrelsimit tunuassaaq. Imm. 5. Borgmesterip imaluunniit borgmesterip tulliata sinniisussaa imm. 2-mi maleruagassat naapertorlugit isertinneqarpat, pineqartullu pisinnaanngikkallarnera sivikinnerpaamik qaammatinik sisamanik sivisussuseqarpat 6-mi maleruagassat malillugit kommunalbestyrelsip toqqassavaa kina borgmesterip imaluunniit borgmesterip tulliata isumagisassaanik isumaginnissanersoq. Tassani ersarippoq borgmesteri ilisimatissagiga tunuartariqarlunga ilisimalerukku, uannut tunngatillugu sivisuumik napparsimasussaallunga. Tunuarniuteqarpunga inatsisip 15-iani erseqqissumik aaliangersarneqarsimammat peqqissiguma qanoq iliortoqassasoq. 22. februar 2011 borgmesterimut allappunga -ikkut nassiunneqartunik napparsimaninni killiffinnik nassuiaallunga tunuarumallungalu. Martsimi borgmesterip nalunaarfigaanga tunuarniutiga tusaatissatut tiguneqartoq, allamillu ilisimatinneqanngilanga. Junimi 2011 tingulerneqarpunga sukkasuumik qaangikkannik julillu 22-ani Rigshospital-ip peqqissivissutut nalilerlunga angerlarsinnaasunga ilisimatippaanga. Ulloq taanna peqqisinera angerlalerneralu -ikkut nalunaarutigaara septemberillu aallaqqaataani qinikkatut suleqqilernissara nalunaarutigalugu. Allagara akineqanngilaq. Angerlamullu apuukkama nuannaaqalunga bormesteri telefon-erfigalugu ilisimatippara. Borgmesteri akunnattuulaarpaloriarluni ilisimatippaanga suliassaq økonomiudvalgimi augustip naalernerani suliarineqaqqaartariaqartoq. Apeqqutigaara sooq økonomiudvalgi akulerutsinneqartariaqarnersoq inatsisit aaliangersagaat taama ersaritsigisut. Ilisimatinneqarpungalu kommunalbestyrelsip februarimi aaliangersimagaa qinersiviup sinnerani tunuassasunga. Ataasiarlungaluunniit, uterpara ataasiarlungaluunniit, qinersiviup sinnerani tunuarniuteqarsimanngisaannarpunga. OLIECOMPAGNIET ApS Telefon Fax Åbningstider Mandag - Fredag Lørdag Derefter betjening via automat Søndag lukket i vinterperioden Udbringning sker i alle hverdage mellem Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl Autoriseret Yamaha forhandler

9 Tassani siullerpaamik tusarpara qinersinerup attuuttup sinnerani soraarsinneqarsimasunga, naak kommunit ataatsimiinneranit naalisakkami tamanna allassimangikkaluartoq. Aammami ilisimavara kommunalbestyrelse soraarsitsinissamut piginnaatitaaffeqanngitsoq. Suliaq kommunit nakkutilliisoqarfianut maalaarutigaara. Nakkutilliisoqarfik sivisuumik akinngissimaariarluni allagapiluunersuarmik akivoq inaarisunik: suliaq allaffissornikkut eqqortumik suliarineqarsimasoq. Nakkutilliisoqarfiulli oqaatsimik ataatsimilluunniit suliap qiterpiaa tikinngilaa, tassalu kommunalbestyrelse ilaasortaminik soraarsitsisinnaanersoq, pingaartumik pinerluuteqarsimanngitsumik. Lea Thomsen In. 15. marts 1923 Upernavik. Toq. 17. februar 2012 Qaqortoq Asasatta anaanap aanaap aanaqqiip toqunerani misiginneqataasunut matumuuna qujangaarnerput nalunaarutigaarput. Ilisaanerani Qaqortormiunut qaniuisorpassuarnut,naasorpassuarnullu, ilaqutaasunut, ikinngutaasunut, palasimut, angutit erinarsoqatigiit, Utoqqaat peqatigiiffiani erinarsoqataasunut, oqilisaassillutik ikiuuttunut qujanarsuaq tuppallernaqaasi. Napparsimavimmi sulisunut, Ajarsivasimmi najugalinnut sulisunullu, Illerfissarsiutileqatigiit, Katersortarfik minnerunngitsumik Kommune Kujalleq, Qaqortoq, sinerissamiit avataaniillu misiginneqataasorpassuarnut qujangaarpugut. Aamma nakkutilliisoqarfik naliliinngilaq qenikkatut suliannut uterumallunga inatsisit naapertorlugit saaffiginnera pillugu. Suliaq tassunga killimmat illoqarfitsinni inatsisileritoorput saaffigaara suliarlu, qiterisaa ilanngullugu, nalileeqqullugu. Inatsilerituup naliliinera ersarippoq, tassalu: suliaq periaatsit sanioqqullugit suliarineqarsimasoq, suliarlu aallaqqaataanit kommunalbestyrelsimi suliareqqinneqartariaqartoq. Januarip 7-ani 2012 kommuni allallunga qinnuigaara suliaq suliareqqeqqullugu, Leif Ellebæk Motzfeldt-illu naliliinera ilanngullugu takoqqullugu. Allakkama kommunimit tiguneqarsimaneraluunniit uannut ilisimatitsissutigineqanngimmat januarip 18-ani tiguneqarsimaneranik uppernarsaammik piumavunga. 19. januar tiguneranut uppernarsaammik tunineqarpunga ilisimatitsissutigineqarporlu suliaq økonomiudvalgimi februarip 22-ani suliarineqassasoq. Ullumi marts-ip 12-ani sumininnguamilluunniit økonomiudvalgimit, kommunalbestyrelsimit borgmesterimilluunniit tusagaqanngilanga. Suliaq pillugu soqutaanngitsuutitsineq suusupaginninnerlu inuttut tatigisaaninnut, eqqortuliorusussuseqarninnullu aseruilluinnarpoq. Kiisa qinersisinnut kanngusuttunngorpunga. Taamaattumik ullumi aaliangerpunga kommunalbestyrelsi eqqartuussiviit aqqutigalugit suliassanngortikkumallugu. Qaqortoq 12. marts 2012 Karen, Nauja, Dan Peter, Knud Peter ningaavi erngutai erngutaqqiutai ukuaalu Inussiarnersumik Kaj Egede

10 Oqoqarneranik pasitsaasineq (IB) Sapaatit akunneri arlallit qaangiuttut issangiarujussuarnitsinnut atatillugu, kigutileriffik imermik ajoqquserneqarpoq, tamatumallu kingunerisaanik init isugutammik ajornartorsiuteqalerlutik. Tassunga atatillugu sulisut annilaangatigilerpaat, inini marlunni ajutooqqajaanerpaat nalaani oqoqalersimasinnaanera. Kigutilerisut naalagaata taartaagallartup Majken Hoffeldt Kujataamiumut oqaluttuarpoq; Init marluk oqoqarnissaanik pasileratsigit, naviattappugut misiliutissanillu tigusititsilluta, taakku Danmarkimut nassiunneqarput misissugassanngorlugit. Misissugassat inerneri akissuteqarfigineqartinnagit ajoqqusikkallu iluarsitinnagit init taakku marluk nakorsiartarfiup sinneranut matulluarnikoorqaat, naak oqummut pasillerneqaannaraluartut. Maannangaaq suli oqaatigisinnaangilarput qanoq ajoqqusertigisoqarsimanersoq, tamakkuninnga sulisartut init sukumiisumik misissoreernissaata tungaanut. Init taakku marluk matunerat isumaqarpoq, passussisarfiit marluinnanngormata nalinginnaasumik sisamaasaraluartut. Tamatuma kinguneraa suliarisinnaasavut annikinnerulermata. Kisiannilu manna tikillugu naamaginartumik sulisinnaasimavugut, taama oqarpoq Majken Hoffeldt. Misiligutinik akissutisinissatta tungaanut, init matoqqajuassapput. Kialluuniit naluaa qaqugumut. Tamanna nakosiartunut sullissinitsinnut sunniuteqassaaq, taakku suliaritinnissaminnut utaqqinerulaartalissapput. Kigutileriffiup sulisui tassunga atatillugu neriupput, atuisut pisumut paasinniluarumaartut, aamma naammagittassasut. Mistanke om skimmelsvamp (IB) I forbindelse med tøbruddet for nogle uger siden, blev Tandklinikken vandskadet, med efterfølgende fugtproblemer i lokalerne. I den forbindelse frygtede medarbejderne, at der på de mest udsatte steder også var opstået skimmelsvamp på to af lokalerne. Vikarierende chefdistriktstandlæge Majken Hoffeldt fortæller til Kujataamiu; Da vi fik mistanke om at der var opstået skimmelsvamp på to af vores lokaler, tog vi ingen chancer og fik taget nogle prøver, som blev sendt til Danmark for nærmere undersøgelse. Indtil vi har fået svar på prøverne og skaderne udbedret, er disse to lokaler hermetisk lukket for resten af klinikken, også selv om det kun er mistanke om skimmelsvamp angreb. Endnu kan vi heller ikke sige hvor omfattende skaderne er, før håndværkerne har undersøgt lokalerne grundigt. Lukningen af disse lokaler betyder, at vi kun har to behandlingsrum til rådighed mod normalt fire. Det medfører naturligvis nedsat kapacitet. Men indtil videre har vi klaret os nogenlunde, siger Majken Hoffeldt. Indtil prøverne foreligger, forbliver lokalerne lukket. Og ingen ved hvor længe. Det går i sidste ende ud over behandling af patienterne, som risikerer at skulle vente lidt længere for at få behandling. Personalet på Tandklinikken håber i den forbindelse, at brugerne har forståelse for situationen, og væbner sig med tålmodighed. Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit. Isarussat, kontaktlinsit, seqinersiutit pinnersaatillu Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig. Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker. Åbningstider KUJATAANI ISRUSSAT Ammarsarfiit Ataas. - tall. Mandag - fredag Arfininngorneq Lørdag BRILLER & KONTAKTLINSER GULD & SØLV - URE TLF FAX

11 Ilisimaassuseq ajuusaarnangaartoq All.: Kristian Poulsen, Pablo Aningaasaqarnermut ministererput socialistiskiunerartartoq ajuusaarnangaartumik naammaginanngilluinnartumillu sulianut sulisoqarnermi malittarisassanik malitaqarluni aaqqiinniarnernut ilisimaatsorujussuuvoq. Siullermik juullilernerani akissarseqqusiunnaaraluarpoq sulisoqarnermi illua-tungeriit malittarisartagaat pissarsiarineqarsinnaasut ukiorpassuarnilu ileqquliussaasut suunngilluinnartutut isigalugit. Taamaalluni Attaveqaat isumaqatigiissitsiniaasartumut isumaqatiginninniaqquneqarpoq. Massakkut IMAK isumaqatigiinniarnermi 2010-mi apriilip 1-at tikitsinnagu naammassereerneqartussaagaluami, ullormi taanna isumaqatigiissut atorunnaartussaammat, assammik isaasivigineqarpoq, massa tunngaviusumik isumaqatigiissumminni akuersissutaareersoq illua-tungeriit arlaata isumaqatigiissitsiniartoqalernissaa kissaatigippagu tamanna atorneqassasoq. Ammasumik oqallinnermi erserpoq nal. akunneri ilinniartitsisut ilinniartitsinerminnut atortagaat sulisitsisuinit amerliniarneqartut akilerumaneqaratilli, aammalu sulisitsisut IMAK-ip isumaqatigiinniarnernut siunnersuutaanik itigartitsinertik malartaaserfigigaat. Nal. akunneri ilinniartitsisut ilinniartitsinerminnut atortagaasa amerleriaataat nalinginik akilernagit amerliumaneqarput mi apriilip 1-anniit qaammatit 22-it qaanngiutiinnaqimmata suli sulisitsisut isumaqatiginninniartui pimoorussillutik isumaqatiginninnialinngitsut, januaarip 31-anni Qaqortoq VVS-Service ApS Boks Qaqortoq Alt i vand, varme og sanitet samt oliefyrservice Fali Telefon Fax Værksted: Masarsuk B-762 imi IMAK ilaasortaminik marsip 1-anni 2012-imi atuutilersumik atorfinitsitsiumajunnaarluni kalerrisaarisariaqalerpoq. Sulisitsisut isumaqatiginninniartuisa ministerillu ilisimasimagaluarpassuk isumaqatigiinniarnerit ingerlaneranni taama nalunaaruteqartoqarpat soorunami tamatuma kingunerissagaa illua-tungerisap piaartumik kalerriunneqartumullu killiliussaq 1. marts 2012 nallertinnagu akissuteqarnissaa, tamannami nallertinnagu akissuteqanngippat taava piffissaalluarallartillugu atorfinitsitsinnginnissamik kalerrisaarutip imaaliallaannarluni unitsinneqarsinnaajunnaarluni atuutilernissaa pingitsoortinniarlugu isumaqatigiinniartoqalersinnaagaluarmat. Ajoraluartumilli pisortat sinniisaasa ilisimaqqaagassat tamakku naluaat, immaqa atorfilittaat isumaqatigiinniarnerit qanoq ingerlasarnerannik massakkullu isumaqatiginninniarnerit pillugit misilittagakippallaaramik tassami illua-tungeriit tamarmik aamma qanoq periaasilersornissartik tamarmik immikkut aalajangersortarmassuk. Arlaqaqisugullu uissuummissutigisatsinnik sulisitsisut qinikkat nalunaarput atorfinitsitsiumajunnaarneq unitsinneqartariaqartoq kisiannili namminneerlutik isumaqatiginninnialeratik isumaqatiginninniarnernut pisinnaatitaaffitsik isumaqatigiissitsiniartartumut tunniullugu. Soorunami aamma siusinnerusukku misilittagaqarpugut akisussaaffiitt oqimaallivallaaleraangata IA-p qimaaginnartarnerinik, tassa partiimut allamut naalakkersuisooqatigiinnermut isumaqatigiissumminik tassanngaannaq kipisitsisarmat, kisianni isumaqarsimanngisaannaraluarpunga taama akisussaaffimmik pisussaaffimmillu tigusinissamut ersineq IA-p amerlanerussuteqarluni akisussaassuseqartumik naalakkersuisuutitaqartutut nangeqqikkumaaraa. Tassami isumaqatiginninniarsinnaanermut pisinnaatitaaffik ass. isumaqatigiissitsiniartartumut tunniukkaani tamanna nammineq akisussaaffeqarnermit aamma isumaqatiginninniarnissanut pisussaaffeqarnermit pisinnaatitaaffeqarnemillu qimarratiginninneruvoq. Tamannaavormi suliassaqarfiup tamakkiilluinnartumik oqartussaaffigisap ilaanik tunniussineq. Qanormi ililluta qularissanngilarput pingasoqiusaalluni isumaqatiginniarumaarnissat paaseqatigiiffiulluartumik ingerlanneqarumaartut, pisortat namminneq suliassani tamakkunani tunngaviusumik ilisimasaat taama amigaateqartigitillugit. Atorfillit inuusuppallaarlutillu, isumaliutersortuinnaavallaarlutillu misilittagakippallaarpat? Taakku sinniisaat imma- Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Postboks 527, 3920 Qaqortoq Fax Mobil Asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq - Nuannisarneq Ipiitsoq Proffessionel Rengøring, God Service - En ren fornøjelse

12 qa isumaqarput sulisut peqatigiiffii namminersortuummata pisortat sulisitsisuinit qulangerlugit aalajangersaaviginiarneqartariaqartut? Taamatut assigisaanilluunniit isiginneriaaseqarneq Europami ukiut 1800-kkut affaanni kingullerni atuuppoq, tassa taamani europamiut inussiaateqarnerisa atorunnaarsinneqareernerani socialistit siulliit takkussuutilermata. Akisussaaffimmik tigusinissamut ersineq kukkusinnaanermut ersinermut atuumasuuvoq. Immaqa ilaatigut isumaqartoqartalerpoq namminneq kisimik kukkujuitsuullutik? Taamaassimappat inuit taama isumaliortartut qaammarsagaanikkut appasissorujussuarmiipput. Ilinniartitsisut naalakkiuteqarfiginiarneqarnerat iluatsinngimmat isumaqatigiissitsiniartoqalermallu taava ministerip oqaatigaa massakkut IMAK-imut assammik isaassisoqartoq isumaqatiginninniarnerit inaarsarniarlugit atorfineqqusaajunnaarnerlu taamaatinniarlugu. Ilinniartitsisut taama alloriarnerat unitsissallugu pisortat februaarimi qaammat ilivitsorsuaq periarfissaqarluaraluarput. Ilisimaassusertilli pissutigalugu nallinnakkut taamaaliorsinnaanertik ilisimasimanngilaat. Aammagooq pilliuteqarnissaminnut erseqqissarneqanngitsumilli - piareersimapput, tamannali KNR-TV-p aviisiliortuata piaarinerluni imaluunniit tupaallannermik paasinngitsuunnguasaarpaa. IMAK-ip isumaqatiginninniartuisa sulisitsisoq socialistiskiusorooq oqaloqatigilernavianngilaat oqaloqatigiligassaammi tassaavoq ministerip sulisitsisutut inissaraluaniittoq isumaqatigiissitsiniartoq ministerimit siunnersuutigineqartoq. Illua-tungerisamik isumaqatiginninniarsinnaanermut pisussaaffik pisinnaatitaaffillu allamut tunniukkaani tamanna nammineq akisussaaffigisamit qimaaneruvoq. Tamannami nammineq suliassaqarfiup tamakkiivissumik oqartussaaffigisap ilaanik tunniussineruvoq. Neriuppunga qinikkat namminneq socialistiskiusutut taagortut ilinniagassatik sukumiisumik, kajumissuseqarluarlutik makitajuillutillu ilinniassagaat, tassami ilissi nammineq kajumissusersi tunngavigalugu piumaqalusilu qinigassanngortippusi. Aamma isumaqatiginninniartitsisussaq qinnuigisariaqarpoq isumaqatiginninniarnerit inerneqartinniaqqullugit ilinniartitsisut sullivimminni atugaannik ajorseriartitsiviunngitsunik, naapertuuttunik socialistiskiusunillu. Anda Nathansen-imut akissut Kujataamiumi normuni arlaqartuni hr. Anda Nathansen allagaqartarpoq pisortani atorfillit oqaaseqarsinnaanerat pillugu. Taakkununnga allakkiami inummut aalajangersimasumut tunngatillugu tapullunga eqqaasarmanga oqaatigisariaqarpara allaaserisaq inuup aalajangersimasup Ole Mølgaard- Motzfeldt-ip Anda Nathansen-illu akornanni pisuusoq. Matumani Ole Mølgaard-Motzfeldt attaveqaqatigiinnermut pisortaanini tunulequtaralugu allassimanngimmat inuttulli isummersornini aallaavigalugu allassimammat kommune qanoq iliuuseqarsimanngitsoq. Soorunami sukkulluunniit Anda Nathansen-ip qanoq oqaaseqarsinnaanera assigiinngitsunik isum-mersorluni kommunip ataqqissavaa soorlu aamma Kujataamiukkut. Svar til Anda Nathansen Hr. Anda Nathansen har i flere udgaver af Kujataamiu haft indlæg om offentligt ansattes ytringsfrihed. Jeg skal under henvisning til Anda Nathansens indlæg henvise til, at der er tale om en sag mellem privatpersonen Ole Mølgaard-Motzfeldt og Anda Nathansen. Af denne årsag er kommunen ikke gået ind i sagen, idet Ole Mølgaard-Motzeldt ikke har skrevet som kommunikationsdirektør, men som privatperson. Selvfølgelig vil kommunen respektere selsagt Anda Nathansens ytringsfrihed til at fremkomme med forskellige synspunkter også i Kujataamiu. Jørgen Vetterlain kommunaldirektør Kommune Kujallermi suliffeqarnermut neriulluarneq Kommune Kujallermi suliffeqarnermut tunngatillugu neriulluaatissaqarpugut, taama oqaaseqarpoq Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu ataatsimiititaliap siulittaasua Kalistat Lund, Kommune Kujallermi ukioq 2011 kaajallallugu suliffissaaleqisut ikiliartorsimanerat tunngavigalugu, januaarimit decemberimut suliffissaaleqisut katillugit 101- nik ikileriarsimapput. Suliffissaaleqinerup appariartorneranut pissutsit pingaarutillit arlaqarput, ataatsimiititaliap siulittaasua nangilluni oqaaseqarpoq: Nalunami kuultisiorfik ingerlavoq maannalu sulisorineqarput nunaqavissut 50-t missigisaat, aamma arlalinnik misissueqqissaarisoqarpoq nunap immikkoortuani suliassaqartitsiviusunik. Taamatuttaaq takornariaqarneq siuariarfiusimavoq unnuisartut amerleriarnerisigut, aammatuttaaq aalisarneq ukiut siuliiniit 2011-mi ingerlalluarnerusimavoq. Kommune Kujallermi Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu ataatsimiititaliami ukiut arlaqanngitsut matuma siorna aalajangerparput suliffeqarnermut politikkip allanngortinneqarnissaa, taamaalilluta ilinniartitseqqinneq piginnaasanillu ineriartortitsineq pingaarnerusunngortillugit, sallinngortitsinerlu tamanna eqqorluinnaqqissaarpoq, maannami annerungaartumik nunaqavissunik aatsitassarsiornermut suliffeqarfinnullu allanut sulisussarsiorsinnaanngoratta, ataatsimiititaliap siulittaasua Kalistat Lund oqaaseqarpoq. Aammattaaq Borgmester Simon Simonsenip ilorraap tungaanut allanngoriartorneq iluarisimaaqaa imalu oqaaseqarpoq: Ilorraap tungaanut ingerlalerneq iluarisimaarnaqaaq aammalu suliffissaaleqineq appariartortilerunarparput. Suli unammisassaqarpugut, ilungersungaatsiareerlutali maanna suliffeqarneq siuariartulerpoq, tamannalu kommunimut innuttaasunullu ataasiakkaanut pitsarujussuuvoq.

13

14

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012 Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput sammassuk suliffeqarfiusoq aamma atuartitaanissamut neqerooruteqarfiusumit naapinneqarnissaq, Piareersarfik Kujallermi

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. december 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 202/14

Læs mere

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 1 Qaqortoq, den 19. januar 2012 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 16 Qaqortoq, den 9. september 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. decembari 2014 Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfianit

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets Årsberetning for 2007 Imai Qupp. Siulequt............................... 4 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

kujataamlu Q-offset Aasarsiorluarisi Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq

kujataamlu Q-offset Aasarsiorluarisi Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq Aasarsiorluarisi (IB) Qaammatisiutini takusinnaaleqqipparput aasartoq. Silali malinnaasimagunannginnami kiaa seqernalu utaqqilussinnarpavut. Taamaattorli taamaakkajuppoq. Aasarpugulli, inuppassuinaasiit

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT Indledning 4 Aallaqqaasiut 5 Danskuddannelse 6 Danmark pillugu ilinniartitaaneq 7 Tolkning 8 Oqalutseqarneq 9 Folkeregister og lægevalg 8 Inuit allattorsimaffiat

Læs mere

I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u. U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7

I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u. U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7 U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet SammisaqTema I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u Familie og parforhold Ullutsinni aappariit oqartussaaqatigiinnerupput

Læs mere

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 11 Qaqortoq, den 7. juni 2012 QAQORTOQ VVS ApS v/ Johnny Petersen Mestervej B-838. Boks 25. 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94. Fax 64 28 94. Johnny 49 23 94 E-mail:qaqvvs@greennet.gl

Læs mere

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut I N U U S U T T U N U T A T U A G A S S I A Q * U N G D O M S M A G A S I N E T IMMIKKUT SAQQUMMERSITAQ * EKSTRA * nr. 2 Upernaaq Forår 2007 PAARISA SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening April 14 Ilinniartitsisoq April 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK April 14 OK 14: Akissarsiat tunngaviusut 5 procentingajannik qaffassapput OK 14: Knap

Læs mere

Kujataamiu. Biilit suugaluartulluunniit aserfattaalillugillu iluarsaatarpavut. Service og reparation af alle bilmærker.

Kujataamiu. Biilit suugaluartulluunniit aserfattaalillugillu iluarsaatarpavut. Service og reparation af alle bilmærker. Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 14 Qaqortoq, den 16. august 2012 QAQORTOQ VVS ApS v/ Johnny Petersen Mestervej B-838. Boks 25. 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94. Fax 64 28 94. Johnny 49 23 94 E-mail:qaqvvs@greennet.gl

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 10 Qaqortoq, den 26. maj 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai

Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai UPERNAAQ FORÅR 2005 PAARISA SAMMISAQTEMA NAKKARSAASARNEQ J A N T E L O V E N Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai Suliffimmik piginneqataaffia ukiumut 30 mio. kr-t angullugit kaaviiaartitaqartarpoq

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 18 Qaqortoq, den 7. oktober 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat I n u u s u t t u n u t a t u a g a s s i a q * U n g d o m s m a g a s i n e t Immikkut saqqummersitaq * Ekstra * X-tra Upernaaq Forår 2008 PAARISA Allat aamma angerlarsertarput Alle de andre havde også

Læs mere

aurora Konference kusanaq Flot konference

aurora Konference kusanaq Flot konference aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 2 mar. 2009 Ass./Fotos: GA Lars Reimers, greenland tourism Konference kusanaq Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermut ataatsimeersuarneq

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 9 Qaqortoq, den 12. maj 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 23 Qaqortoq, den 16. december 2010 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde Juullimi

Læs mere

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4 Appa News nr. 2 2013 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial........................ 2 Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt....................4 Kalaallit Nunaanni telefuunit

Læs mere

kujataamlu Kujataamiu nukillaarsaareqataavoq. Atuartartut isumaat Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset

kujataamlu Kujataamiu nukillaarsaareqataavoq. Atuartartut isumaat Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Kujataamiu nukillaarsaareqataavoq. Kujataamiumi kingullermi allaaserineqarpoq Qaqortoq elektronicservice-p matulernera piginnittullu Nuummut nuulernera. Ila atuakkap avaanngunassusia. Allaaserisaq atuareerlugu

Læs mere

INUIT AVIISIAT AG UKIUT 150-IT AG 150 ÅR www.sermitsiaq.ag MARLUNNGORNEQ TYRSDAG 17. FEBRUAR 2009 NR. 80 UGE 8

INUIT AVIISIAT AG UKIUT 150-IT AG 150 ÅR www.sermitsiaq.ag MARLUNNGORNEQ TYRSDAG 17. FEBRUAR 2009 NR. 80 UGE 8 1861-2011 Font: Myriad Pro Bold. Gray: Use the same gray tone as you already use on the cover. INUIT AVIISIAT ATUAGAGDLIUTIT UKIUT 150-IT 150 ÅR www.sermitsiaq.ag PINGASUNNGORNEQ ONSDAG OKTOBARIP 19-AT

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Februar 14 Ilinniartitsisoq Februar 14 Fakta om lærersituationen Lærersituationen i folkeskolen I skoleåret 2011/2012 havde 14 skoler ingen uddannede lærere

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Ilulissani atuarfik nutaaq Ny skole i Ilulissat Oktober 14 Ilinniartitsisoq Oktober 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Oktober 14 Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 1 Imarisai Paasissutissat kommunimut tunngasut 3 Siulequt 4 Kisitsisit pingaarnerit 6 2014-imi pisimasut pingaarutillit 8 Aqutsisut atsiornerat 10 Aqutsisut nalunaarutaat

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

I Qaqortoq er der en bybus (når den fungerer) men ex. i Nanortalik og Narsaq er der ingen bybus. Så her har Jens Skærlund en pointe. Hvad kan der stilles op for at forbedre mulighederne? Jens Skærlund

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening August 15 Ilinniartitsisoq August 15 3 Ullormut oqaluuserisassat nalunaarusiamut EVA mut tunngapput 3 EVA-rapport satte dagsordenen 4 Status quo er ganske

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl j u u n i / j u n i 2 0 1 0 Pitsaanerusumik Siunnersuineq Suliffeqarfinnut karsip ammasarfigai 10.00 14.00 Erhvervskassen holder

Læs mere

Tunniutiinnarneq naluaat

Tunniutiinnarneq naluaat SILA 1_2003 26/03/03 9:55 Side 1 TEMA sammisaq Naartulersoortarneq U P E R N A AQ F O R Å R 2 0 0 3 PA A R I S A Tunniutiinnarneq naluaat DE GIVER ALDRIG OP UØNSKET GRAVIDITET Panigiit akioriittut MOR

Læs mere

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013 58 Ukiaq efterår 2013 Imarisai Indhold 03 Siulequt Forord 04 Issittumi imaatigut angalaneq 06 Arktisk sejllads 08 Umiarsualiviup isikkiviginnerpaaffia 10 Havnens bedste udsigt 12 Akisussaassuseqartumik

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 6 Qaqortoq, den 31. marts 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011 1 Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 2 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

NORD SIVDLEK' Nr. 47-20. November 2013. Café & Art. Ikiortissameerluni nilliavoq. Råb om hjælp. Tel 86 3000

NORD SIVDLEK' Nr. 47-20. November 2013. Café & Art. Ikiortissameerluni nilliavoq. Råb om hjælp. Tel 86 3000 Ukiut 23-iat SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Nr. 47-20. November 2013 23. årgang NORD Café & Art Jukkorsuup aqq. 2 Amasarfiit / Åbningstider Ataas-Sis Man-Tor Nal 14-21 Tallim-Arfinn Fre-Lør Nal 11-21 Sapaat

Læs mere

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ Generalforsamling Nuuk 21. april 2011 Katuami Nalunaaqutaq 13.00 17.00 Dansk resume Nuuk apriilimi 2011 KALAALLIT ATUAKKIORTUT H. J. Rinksvej 35 Postboks 43 3900

Læs mere

Manipulerende vinkler på parlamentsbygning 20 35 2014 INDLAND

Manipulerende vinkler på parlamentsbygning 20 35 2014 INDLAND 20 35 2014 NDLAND Layoutet af Malene Kuitse Christensen Manipulerende vinkler på parlamentsbygning jece fra Bureau for natsisartut anvender et af mest klassiske og effektive virkemidler til at narre din

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

Nr. 35 Aasaq Sommer 2006

Nr. 35 Aasaq Sommer 2006 Nr. 35 Aasaq Sommer 2006 Line A/S-imi ataatsimeersuarneq Line A/S-imi ataatsimeersuarnermi pingasunngornermi apriilip ulluisa 26-anni 2006 siulittaasutut tunuartoq Jørgen A. Høy ilaatigut ima oqarpoq:

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 QAASUITSUP KOMMUNIA Akuerisaq Vedtaget Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 Tapiliut nr. 1 Qaasuitsup Kommuniani Kommuneplani 2014-26 Tillæg nr. 1 Kommuneplan

Læs mere

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09 Ilinniartitsisoq November 09 VALG TIL MEDLEM AF REPRÆSENTANTSKABET FOR PENSIONEREDE MEDLEMMER AF IMAK IMAKs repræsentantskab besluttede på det

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Oktober 13 Ilinniartitsisoq Oktober 13 Ilaasortaaneq Atorfi ttaanni aatsaat aallartikkuit nutaamilluunniit suliffi ttaarsimaguit, taava eqqaamassavat ilinnut

Læs mere

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Udfyldes af adoptionsafdeling Qitornavissiartaartitsisarfimmit

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 1 Qaqortoq, den 20. januar 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Nr. 55 aasaq sommer 2012

Nr. 55 aasaq sommer 2012 Nr. 55 aasaq sommer 2012 Imarisai Indhold Lars Svankjær 03 Siulequt Forord 04 Nunanik allanik niueqateqarneruneq 05 Mere samhandel med udlandet 06 Aqutsisutut ilinniartitaaneq uisitsivoq 08 Lederuddannelse

Læs mere

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT Imrnikkoortoq I NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 ISUNAQATIC-IISStJT Naaiakkersuisut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi-. utegartut Kattuftiata akornanni Ilinniartut

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Qeqertarsuup Atuarfia 2013 December 14 Ilinniartitsisoq December 14 3 Atuarfik piorsartuartigu nunarput pillugu 4 Lad os udvikle folkeskolen for landets

Læs mere

Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres. Lufthavn i Qaqortoq?

Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres. Lufthavn i Qaqortoq? Lufthavn i Qaqortoq? Oktober var en rigtig mødedag i Qaqortoq 3 møder Ramboll A/S, Sara Olsvig og Lufthavn i Qaqortoq, hvor alle interesserede kunne deltage blev afholdt i en og samme dag. (KK)Det var

Læs mere

Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010

Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010 Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010 Ole G. Jensen Umiarsuaq Hans Hedtoft assilillugu sananeqarpoq M/S Hans Hedtoftip umiuneraniit ukiut 50-it qaangiunnerannut atatillugu Kommuni Kujalleq aalajangerpoq umiarsuup sananeqarnerani

Læs mere

Nr. 53 ukioq Vinter 2011

Nr. 53 ukioq Vinter 2011 Nr. 53 ukioq Vinter 2011 Imarisai Indhold Lars Svankær 03 Siulequt Forord 04 Aningaasaq kuulti, kikissat qummoroortarnerlu 06 Guldmønt, søm og fyrværkeri 08 Pingaartuuvoq malinnaajuarnissaq 10 Det er vigtigt

Læs mere

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV Din erhvervsbank GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling At starte en ny virksomhed GTE & GV GrønlandsBANKEN-ip inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfia Suliffeqarfimmik nutaamik aallartitsineq GTE & GV

Læs mere

Nr. 56 Ukioq Vinter 2012

Nr. 56 Ukioq Vinter 2012 Nr. 56 Ukioq Vinter 2012 Lars Svankjær Imarisai Indhold 04 Sullissineq sukkanerusoq utaqqinerlu sivikinnerusoq 05 Hurtigere ekspedition og mindre ventetid 06 Suliaqarfik nutaaq unamminartut nutaat 08 Ny

Læs mere

>> Imeq sodavandinut taarsiullugu Vand i stedet for sodavand. >> Kigutigissaasut sullissilluaqaat Tandplejerne giver en god service

>> Imeq sodavandinut taarsiullugu Vand i stedet for sodavand. >> Kigutigissaasut sullissilluaqaat Tandplejerne giver en god service Upernaaq Forår 2007 PAARISA Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasin Immikkut saqqummersitaq * Ekstra * SammisaqTema >> KigutitTænder Kigulluttoq / En klient: >> Kigutigissaasut sullissilluaqaat Tandplejerne

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

Nr. 47 aasaq Sommer 2009

Nr. 47 aasaq Sommer 2009 Nr. 47 aasaq Sommer 2009 Ananias Olsen s ilisarnaataa eqitaaneqartoq. Asseq p iluani assiliinermik unammisitsinerani 2009-mi upernaakkut ingerlanneqartumi ajugaasuuvoq. Assiliisuuvoq Ananias Olsen, Qaqortoq.

Læs mere

Nr. 40 Ukiaq efterår 2007

Nr. 40 Ukiaq efterår 2007 Nr. 40 Ukiaq efterår 2007 u Lars Svankjær Royal Arctic Line A/S-imi pisortaqatigiit. Saamerlerniit: Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, Royal Arctic Umiarsualiveqarfinni Sullissisut Taitsiánguaq Olsen, Royal

Læs mere

Nr. 48 ukiaq efterår 2009

Nr. 48 ukiaq efterår 2009 Nr. 48 ukiaq efterår 2009 Jakob Strøm Naalakkersuisunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, nalakkersuisunngornermi kinguninngua A/S-imut pulaarpoq. Medlem af naalakkersuisut, Jens B. Frederiksen, besøgte

Læs mere

NR. 30 UPERNAAQ FORÅR 2005

NR. 30 UPERNAAQ FORÅR 2005 NR. 30 UPERNAAQ FORÅR 2005 Januaarimi assiliinermut unammisitsinermi Thomas Dolby ajugaavoq una asseq 'Pajuttaat' Skagenimi amutsivimmiittoq ajugaassutigalugu. Thomas Dolby vandt fotokonkurrencen i januar

Læs mere

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut Oqaasileriffik Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut 1 Oqaasileriffimmi 2011-mi sulisut ataatsimiititalianullu ilaasortat...3 Aallaqqaasiut...4 Oqaasileriffik, suliallu assigiinngitsut...5 2010-mi saaffiginnissutit...8

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2015 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik Ilulissani Hotel Arcticimi 2015-imi ileqquusumik ataatsimiissaaq. Tamanna tassaavoq maannakkut siulersuisuusut piffissami

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 8 Qaqortoq, den 28. april 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Sila. Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden. sammisaq. Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv alkoholiker

Sila. Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden. sammisaq. Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv alkoholiker Sila U K I A Q E F T E R Å R 2 0 0 3 P A A R I S A TEMA sammisaq Aalakoornartoq ALKOHOL Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv

Læs mere

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 19 Qaqortoq, den 21. oktober 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

Ilaqutariit inuuniarnerminni atugarisaat 2004 Familiers levevilkår 2004

Ilaqutariit inuuniarnerminni atugarisaat 2004 Familiers levevilkår 2004 Ilaqutariit inuuniarnerminni atugarisaat 2004 Familiers levevilkår 2004 Kisitsisit qulaajaanertallit Kommenteret statistik MIPI - Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik MIPI - Videnscenter om Børn

Læs mere

Ivaaq. inuuneq imigassartaqanngitsoq et liv uden alkohol

Ivaaq. inuuneq imigassartaqanngitsoq et liv uden alkohol INUK 2_lk 27/03/03 15:54 Side 1 nr. 2 upernaaq - forår 2003 paarisa Inuutilluni imertariaqarpoq! Man må drikke mens man lever! Imigassaq ooqattaaqqaarakku ajoq! Pinligt at være fuld første gang! Ivaaq

Læs mere

Ikiaroorusullutik pigisatik tuniniarsinnaasarpaat Sælger gerne ejendele for at kunne ryge hash. Ikiaroornartoq Hash Rusmidlet hash

Ikiaroorusullutik pigisatik tuniniarsinnaasarpaat Sælger gerne ejendele for at kunne ryge hash. Ikiaroornartoq Hash Rusmidlet hash I n u u s u t t u n u t at uag a s s i aq U n g d o m s m ag a s i n e t nr. 1 Upernaaq Forår 2009 PAARISA Ikiaroornartoq Hash Rusmidlet hash Aanngajaarniutinik atuinani inuuneq nuannersoq Et sundt liv

Læs mere

Nr. 44 Ukiaq Efterår 2008

Nr. 44 Ukiaq Efterår 2008 Nr. 44 Ukiaq Efterår 2008 Lars Svankjær u Nuummi aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmi controller Aykut Fahri Kilic Controller Aykut Fahri Kilic fra økonomiafdelingen i Nuuk Naqitaq Royal Arctic A/S-imit

Læs mere

Sila. Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden. sammisaq. Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv alkoholiker

Sila. Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden. sammisaq. Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv alkoholiker Sila U K I A Q E F T E R Å R 2 0 0 3 P A A R I S A TEMA sammisaq Aalakoornartoq ALKOHOL Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv

Læs mere

De spytter og truer os

De spytter og truer os INUIT AVIISIAT 1861-IMIILLI www.sermitsiaq.ag PINGASUNNGORNEQ ONSDAG MAAJIP 29-AT 2013 NR. 22 UGE 22 Radon namminneq suliarissavaat 8-9 28-31 INUIT: Inger Bruun Eks-ministre chikaneres: De spytter og truer

Læs mere

kujataamlu Q-offset Nammaqatigiinneq tammartoq Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Atuartartut Isumaat

kujataamlu Q-offset Nammaqatigiinneq tammartoq Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Atuartartut Isumaat Nammaqatigiinneq tammartoq All.: Kristian Poulsen, Pablo Atuarfeqarnermut tunngasunik aningaasartuutitik Kommuneqarfik Sermersuup ileqqaarfiginiarai ippassigami tusarakku tupaallaqaanga. Ukiuni kingullerni

Læs mere

Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009. Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland

Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009. Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009 Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland Isak Kleist, Greenland tourism Aallartitat Nuummi ataatsimiinnerat Sulisitsisut

Læs mere

Sullivik ilungersunartoq

Sullivik ilungersunartoq Ilinniartitsisoq nr. 4 2006 - juni Foto: Brian Karstensen, Kathrine foran Nuuk Internationale Friskole. Atuarfik namminersortoq Atuarfik namminersortoq siullerpaaq Nuummi pilersinneqalerpoq. Nuuk Internationale

Læs mere

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut.

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. QAASUITSUP KOMMUNIA kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. Med rettelse til Tillæg nr. 56 Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Kujataamiu. - Service og reparation af alle bilmærker Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18

Kujataamiu. - Service og reparation af alle bilmærker Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18 Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 11 Qaqortoq, den 17. juni 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

piumassuseqarnerunissaq Samfundets viljestyrke SammisaqTema >> Meeqqat pisariaqartitaallubørn og deres behov

piumassuseqarnerunissaq Samfundets viljestyrke SammisaqTema >> Meeqqat pisariaqartitaallubørn og deres behov U k i a q e f t e r å r 2 0 0 7 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Inuiaqatigiinni piumassuseqarnerunissaq Samfundets viljestyrke SammisaqTema >> Meeqqat pisariaqartitaallubørn og deres behov

Læs mere

Nr. 41 Ukioq Vinter 2007/2008

Nr. 41 Ukioq Vinter 2007/2008 Nr. 41 Ukioq Vinter 2007/2008 Lars Svankjær u Assartugalerisoq Frederik Samuelsen Mary Arcticap aquttarfiani Aasiaat umiarsualivianni. Frederik maannakkut Pajuttaammi matrosiuvoq. Terminalarbejder Frederik

Læs mere

Nikuigit Rejs dig op. GrønlandsBANKEN allilerivoq GrønlandsBANKEN udvider

Nikuigit Rejs dig op. GrønlandsBANKEN allilerivoq GrønlandsBANKEN udvider Appa News 1 2015 Nikuigit Rejs dig op GrønlandsBANKEN allilerivoq GrønlandsBANKEN udvider GrønlandsBANKEN uummaarissumik ingerlavoq Gang i GrønlandsBANKEN Hurra, tukakujoqaagut. Maannarpiaq taamak oqarusungajassinnaavunga.

Læs mere

Aningaasanoorajuttuuneq Ludomani

Aningaasanoorajuttuuneq Ludomani U k i a q e f t e r å r 2 0 0 8 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet SammisaqTema Aningaasanoorajuttuuneq Ludomani Nallukattarneq Aningaasanoorajuttuuneq inuiaqatigiit ajornartorsiutigaat Katsorsartinnerma

Læs mere

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 9 Qaqortoq, den 10. maj 2012 QAQORTOQ VVS ApS v/ Johnny Petersen Mestervej B-838. Boks 25. 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94. Fax 64 28 94. Johnny 49 23 94 E-mail:qaqvvs@greennet.gl

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Kangia/kitaa vest/øst Adolf Holm 491160 ado@ia.gl ado.ia.gl Nunarput nutaaq ataatsimoorneq nutaaq Kitaani Kangianilu Inuit Ataqatigiit Nuummi februarip 23-niit

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET.

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET. NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. oktober 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.no. K 055/14

Læs mere

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk Ilinniartitsisoq 3 Atuarfitsialaap siunniussai angujuminaappallaarput 5 Dæmp ambitionsniveauet i Atuarfitsialak

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl N O V E M b a r i / N O V E M B E R 2 0 1 0 SR Naqinninnguit pingasut pingaarutilerujussuit Tre små bogstaver med stor betydning

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål omkring administration af boliger, som tilhører Illuut A/S

Besvarelse af spørgsmål omkring administration af boliger, som tilhører Illuut A/S Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Besvarelse af spørgsmål

Læs mere