udfører alt arbejde inden for: Yderst beklagelig uvidenhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udfører alt arbejde inden for: Yderst beklagelig uvidenhed"

Transkript

1

2

3

4 Yderst beklagelig uvidenhed All.: Kristian Poulsen, Pablo Vores såkaldte socialistiske finansminister ser ud til at have en yderst beklagelig og fuldstændig upassende uvidenhed omkring løsningen af arbejdsretlige sager. Først var det julelønnen, der ikke ville udbetales uden om alle tilgængelige faglige regler og faglige kotymer. Så var der Attaveqaatit, der blev henvist til en mæglingsmand. Nu er det IMAK, der får en udstrakt hånd til at acceptere efter hovedoverenskomsten en mæglingsmand knyttet til de forhandlinger, der burde have været overstået før 1. april 2010, hvor den nugældende overenskomst med IMAK udløb. Af den offentlige debat fremgår, at arbejdsgiverne ville have lærernes timetal forøget uden dertil svarende løn og insisterer på deres afvisning af IMAK s forslag til forhandling. Men da der var gået 22 måneder fra 1. april 2010 og der kom stadigvæk ingen vilje til konkrete forhandlinger fra arbejdsgivernes forhandlere, måtte IMAK varsle ansættelsesstop for sine medlemmer den 31. januar 2012, gældende fra 1. marts Såfremt arbejdsgivernes forhandlere samt ministeren var vidende om, at en sådan melding under en løbende faglig forhandling betyder, at der forventes et snarligt svar fra modparten, så de reelle forhandlinger kan komme i gang før udløbet af betænkningstiden den 1. marts 2012, for ellers kan den i god tid varslede ansættelsesstop iværksættes og kan ikke stoppes sådan med en håndevending. Men ulykkeligvis er en sådan basal viden disse det offentliges repræsentanter åbenbart ikke i besiddelse af, måske p.gr.a. embedsværkets manglende erfaring i et forhandlingsforløb under en igangværende forhandling, hvor også taktiske spil fra begge sider indgår. Og til enorm overraskelse for mange af os, meldte arbejdsgivernes politiske repræsentanter, at ansættelsesstoppet skal indstilles og i stedet for selv at forhandle overgives forhandlingsretten til en mæglingsmand. Selvfølgelig har vi også tidligere oplevet, at IA flygter fra tunge ansvar, når de brat afbryder deres koalitionsaftaler med et andet parti, men jeg har i hvert fald ikke troet, at samme angst for at tage et ansvar og dermed en forpligtelse ville fortsætte efter, IA er kommet til som ansvarlig regeringsmagt og som et flertal i samme regering. For det er at flygte fra sit ansvar og dermed også sin pligt og ret til at forhandle, når man afgiver sin forhandlingsret til en anden, f. eks. til en mæglingsmand. For det er jo suverænitetsafgivelse over en del af sin egen ressort. Hvordan skal vi så kunne være sikre på, at de kommende trepartsforhandlinger ville forløbe i god forståelse med hinanden, når den basale viden om slige opgaver er åbenbart så mangelfuld netop hos det offentlige. Er embedsværket for ungt, for teoretisk og for uerfarent? Måske tror deres repræsentanter, at da fagorganisationerne er private foreninger, så skal man fra det offentlige arbejdsgiverside forsøge at diktere dem? En sådan eller lignende anskuelser hører til den sidste halcdel af det nittende århundredes Europa, dengang da de første socialister begyndte at dukke op efter slaveriets ophævelse. Angsten for at tage et ansvar hænger sammen med angsten for at begå fejl. Nogen er måske begyndt at tro, at netop de er ufejlbarlige? Så har de stakler fået meget lav oplysningsniveau. udfører alt arbejde inden for: Jordarbejde Borearbejde & Sprængningsarbejde Vandledningsarbejde & Kloakarbejde Terrænarbejde & Belægningsarbejde Halvrørsarbejde Betonarbejde Postboks 420, 3920 Qaqortoq Tlf.: Fax: Mobil: Når det mislykkes at diktere lærerne og der indsættes en mæglingsmand, så udtrykte ministeren sig med, at der nu er rakt en hånd frem til IMAK for at færdiggøre forhandlingerne og stoppe ansættelsesstoppet. Det offentlige havde lang tid til at stoppe dette kampskridt i hele februar-måned. I deres uvidenhed har de bare ikke vidst det, de stakler. De er også villige til at ofre noget som ikke blev tydeligere uddybet og som journalisten hos KNR-TV endnu engang ikke opfangede måske med vilje eller af bar befippelse. IMAK s forhandlere ville ikke komme i dialog med den såkaldte socialistiske arbejdsgiver, men med en af samme arbejdsgiver foreslåede mæglingsmand i ministerens arbejdgiverplads. Det er at flygte fra sit ansvar, når man afgiver sin pligt og ret til at forhandle med sin modpart. For det er en afgivelse af ens suverænitet over en del af ens egen ressort. Jeg håber I såkaldte socialistiske politikere lærer jeres lektier grundigt, motiveret og ydmygt, for det er jo jer selv, der stillede op til valg af jeres egen frie drift. Må man også anmode mæglingsmanden om at søge nå frem til et rimeligt og socialistisk resultat uden forringelse lønnen og af lærernes vilkår på arbejdspaldsen.

5

6 Vores kommunalbestyrelse handler lovstridigt og tilsidesættende Som det vil være mine medborgere bekendt var jeg alvorligt syg i et par år indtil midten af I den periode varetog jeg mit hverv som kommunalbestyrelses medlem. I den sidste fase deltog jeg elektronisk i møderne. Men i slutningen af februar meddeler lægerne at min sygdom var blevet livstruende, og i den forbindelse blev jeg rådet til midlertidigt at træde tilbage fra mine hverv og tage tingene meget roligt, mens jeg venter på en leverdonation. Eftersom kommunalbestyrelses arbejdet interesserer mig meget, og det ligger mig meget på sine at handle korrekt overfor hvervet, og ikke mindst overfor mine vælgere, undersøger jeg reglerne i den kommunale styrelseslov. Samtidig forhører jeg mig hos flere, bl.a. hos kommunens embedsværk. anmodning er taget til efterretning. I juni 2011 fik jeg en levertransplantation, som jeg hurtigt kommer over og bliver 22. juli meldt fuldstændig rask af Rigshospitalets specialister. Straks meddeler jeg d. 22. juli i et elektronisk brev borgmesteren min raskmelding, og meddeler ham samtidig, at jeg agter at varetage mit hverv fra 1. september. Dette brev blev ikke besvaret. Da jeg så var kommet hjem ringer jeg glad til borgmesteren og melder min hjemkomst. Borgmesteren svarer lidt nølende, at sagen først skulle behandles i økonomi udvalget i slutningen af august. Jeg spørger hvorfor økonomiudvalget skal indblandes i sagen når lovens bestemmelser er så klare. Da får jeg svaret: at kommunalbestyrelsen i februar har besluttet at jeg var udtrådt for resten af valgperioden. Det blev klart for mig, at ordet orlov eller midlertidig udtræden ikke eksisterer i styrelsesloven. Men i paragraf 15 i styrelsesloven er der bestemmelser om hvordan man skal forholde sig i sådan en situation. Der står nemlig følgende i loven: 15. Når et medlem vil være forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen på grund af sygdom, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, kan de medlemmer, der er valgt på det forhindrede medlems kandidatliste, herunder enkeltkandidater, kræve stedfortræderen indkaldt til deltagelse i mødet. Til det konstituerende møde eller 2. behandling af forslaget til årsbudget, kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved forfald af anden grund. Er der ikke på den pågældende kandidatliste valgt noget medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt. Stk. 2. Når borgmesteren bliver bekendt med, at et medlem af de i stk. l, l. pkt., anførte grunde vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 2 måneder, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Stk. 4. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Når stedfortræderen for borgmesteren eller viceborgmesteren er indtrådt i henhold til stk. 2, og forhindringen har en forventet varighed af mindst 4 måneder, vælger kommunalbestyrelsen efter reglerne i 6 den, der under fraværet skal varetage funktionerne som borgmester eller viceborgmester. Der er ingen tvivl om at jeg skal meddele borgmesteren, når jeg bliver bekendt med, i mit tilfælde en længere varende sygdom, dette forhold og bede om at træde ud. Når jeg beder om udtræden skyldes det naturligvis at lovens 15 stk. 4 har en klar bestemmelse om mine rettigheder når jeg bliver rask. Jeg har aldrig, gentager aldrig, bedt om udtræden for resten af valgperioden. Her hører jeg for første gang, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning, der ikke engang står i kommunens beslutningsreferat om stedse udtræden. Kommunen har ej heller kompetence til at træffe sådant beslutning. Jeg anker sagen efterfølgende til det kommunale tilsynsråd. Tilsynsrådet kommer tilbage med en 10 siders svada med referering af den førte korrespondance, der konkluderer, at sagen er korrekt behandlet. Men tilsynsrådet kommer på intet tidspunkt ind på sagens kerne, nemlig om hvorvidt kommunalbestyrelsen har kompetence til at beslutte en stedse udskillelse af et medlem, især når vedkommende ikke har begået kriminelle handlinger. Tilsynsrådet tager heller ikke stilling til min anmodning om at genoptage mit hverv jf. lovens bestemmelser. Dette afstedkommer min anmodning til vores lokale advokat om at gennemgå sagen, især sagens kerne. Advokatens konklusionen er klar: at der er begået en meget alvorlig procedurefejl og at sagen bør genoptages i kommunalbestyrelsen. Jeg sender kommunen en anmodning d. 7. januar 2012 om genoptagelse af sagen med henvisning til Leif Ellebæk Motzfeldts responsum. Da der fortsat ikke kom kvittering for modtagelse af min anmodning, bad jeg den 18. januar om en kvittering. Den 19. januar modtager jeg endelig en kvittering og meddelelse om at sagen vil blive behandlet i økonomiudvalget d. 22. februar. I dag d. 12. marts 2012 har jeg intet hørt fra økonomiudvalg, kommunalbestyrelse eller borgmester. Den vedblivende ignorering og tilsidesættelse af sagen er blevet et torn i min personlige integritet og ære. Jeg skammer mig overfor mine vælgere. Derfor har jeg i dag besluttet at anlægge en sag mod kommunalbestyrelsen ved domstolene. Jeg meddeler borgmesteren i et elektronisk brev d. 22. februar 2011 om min sygdomssituation og anmoder om at træde ud. Jeg modtager i marts et brev fra borgmesteren om at min Qaqortoq 10. marts 2012 Med venlig hilsen Kaj Egede

7

8 Kommunalbestyrelserput inatsisit sanioqqullugit nikanarsaavoq. Innutaaqatima amerlanerit ilisimasaattut siorna 2011-p qiteqqunnera tikillugu napparsimavunga. Piffissap annersaa kommunalbestyrelsimut qinigaallunga ilaasortaanera suliaraara. Piffissap naggataa tungaani telefon-ikkut peqataasarlunga suliaraara ili februarip qiteqqunnerani nakorsat ilisimatippaannga nappaatsiga inuuninnut ulorianartorsiortitsilersoq, siunnersorpaanngalu pisussaaffikka unitsikkallassagikka eqqissilluinnarlungalu tingummik naleqquttumik pissarsinissartik utaqqisariaqariga. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaanera soqutigisarigakku eqqortumillu siliarinissaa pingaartitarigakku, minnerunngitsumik qinersisikka eqqarsaatigalugit, ingerlaannaq iliuuserisariaqakkakka paasiniarpakka tusarniaallungalu ilaatigut kommunimi atorfilinnut, minnerunngitsumillu kommunit aqunneqarneranni inatsimmi. Ingerlaannaq uannut paasinarsivoq oqaaseq orlov imaluunniit tunuarallarneq inatsimmi ataasiarluniluunniit atorneqanngitsoq. Kommunilli aqunneqarneranni inatsimmi periaasissakka ersarissumik allassimapput: 15. Ilaasortaq kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaani napparsimanini, naartunini, erninini, meeravissiartaarnini, inuiaqatigiinni sullissisussaatitaalluni pisussaaffiligaanini, inuutissarsiutini assigisaalluunniit pissutigalugit ataatsimeeqataasinnaajunnaarpat ilaasortap pisinnaanngitsup qinigaaqatigisimasaasa, aamma kisimiillutik qinigassanngortissimasut, piumasarisinnaavaat sinniisussap ataatsimiigiaqquneqarnissaa. Inissititserfiusumik ataatsimiinnermi, imaluunniit aningaasartuutissanut missingersuutit aappassaaneerneqarnerannut atatillugu, sinniisussap ataatsimiigiaqquneqarnissaa piumasarineqarsinnaavoq allamik peqquteqarluni ilaasortaq ataatsimeeqataasinnaanngippat. Qinigassanngorteqatigiinni ilaasortamik qinikkamik ataatsimiigiaqqusinissamik piumasaqaateqartoqarsinnaanngippat sinniisussap nammineq piumasaqaatigisinnaavaa ataatsimiigiaqquneqarnissani. Imm. 2. Ilaasortaq imm. 1-imi oqaaseqatigiinni siullerni taagorneqartunik patsiseqarluni piffissami sivikinnerpaamik qaammatinik marlunnik sivisussusilimmi kommunimi pisussaaffimminik suliaqarsinnaanngitsoq borgmesteri ilisimatinneqaruni kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaanut tullermut siullermut sinniisussaq ataatsimiigiaqqussavaa. Imm. 3. Kommunalbestyrelsip aalajangiivigissavaa sinniisussap isernissaanut piumasaasut eqqortinneqarnersut. Imm. 4. Ilaasortap kommunimi pisussaaffini suliareqqissinnaalerpagit sinniisussaq kommunalbestyrelsimit tunuassaaq. Imm. 5. Borgmesterip imaluunniit borgmesterip tulliata sinniisussaa imm. 2-mi maleruagassat naapertorlugit isertinneqarpat, pineqartullu pisinnaanngikkallarnera sivikinnerpaamik qaammatinik sisamanik sivisussuseqarpat 6-mi maleruagassat malillugit kommunalbestyrelsip toqqassavaa kina borgmesterip imaluunniit borgmesterip tulliata isumagisassaanik isumaginnissanersoq. Tassani ersarippoq borgmesteri ilisimatissagiga tunuartariqarlunga ilisimalerukku, uannut tunngatillugu sivisuumik napparsimasussaallunga. Tunuarniuteqarpunga inatsisip 15-iani erseqqissumik aaliangersarneqarsimammat peqqissiguma qanoq iliortoqassasoq. 22. februar 2011 borgmesterimut allappunga -ikkut nassiunneqartunik napparsimaninni killiffinnik nassuiaallunga tunuarumallungalu. Martsimi borgmesterip nalunaarfigaanga tunuarniutiga tusaatissatut tiguneqartoq, allamillu ilisimatinneqanngilanga. Junimi 2011 tingulerneqarpunga sukkasuumik qaangikkannik julillu 22-ani Rigshospital-ip peqqissivissutut nalilerlunga angerlarsinnaasunga ilisimatippaanga. Ulloq taanna peqqisinera angerlalerneralu -ikkut nalunaarutigaara septemberillu aallaqqaataani qinikkatut suleqqilernissara nalunaarutigalugu. Allagara akineqanngilaq. Angerlamullu apuukkama nuannaaqalunga bormesteri telefon-erfigalugu ilisimatippara. Borgmesteri akunnattuulaarpaloriarluni ilisimatippaanga suliassaq økonomiudvalgimi augustip naalernerani suliarineqaqqaartariaqartoq. Apeqqutigaara sooq økonomiudvalgi akulerutsinneqartariaqarnersoq inatsisit aaliangersagaat taama ersaritsigisut. Ilisimatinneqarpungalu kommunalbestyrelsip februarimi aaliangersimagaa qinersiviup sinnerani tunuassasunga. Ataasiarlungaluunniit, uterpara ataasiarlungaluunniit, qinersiviup sinnerani tunuarniuteqarsimanngisaannarpunga. OLIECOMPAGNIET ApS Telefon Fax Åbningstider Mandag - Fredag Lørdag Derefter betjening via automat Søndag lukket i vinterperioden Udbringning sker i alle hverdage mellem Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl Autoriseret Yamaha forhandler

9 Tassani siullerpaamik tusarpara qinersinerup attuuttup sinnerani soraarsinneqarsimasunga, naak kommunit ataatsimiinneranit naalisakkami tamanna allassimangikkaluartoq. Aammami ilisimavara kommunalbestyrelse soraarsitsinissamut piginnaatitaaffeqanngitsoq. Suliaq kommunit nakkutilliisoqarfianut maalaarutigaara. Nakkutilliisoqarfik sivisuumik akinngissimaariarluni allagapiluunersuarmik akivoq inaarisunik: suliaq allaffissornikkut eqqortumik suliarineqarsimasoq. Nakkutilliisoqarfiulli oqaatsimik ataatsimilluunniit suliap qiterpiaa tikinngilaa, tassalu kommunalbestyrelse ilaasortaminik soraarsitsisinnaanersoq, pingaartumik pinerluuteqarsimanngitsumik. Lea Thomsen In. 15. marts 1923 Upernavik. Toq. 17. februar 2012 Qaqortoq Asasatta anaanap aanaap aanaqqiip toqunerani misiginneqataasunut matumuuna qujangaarnerput nalunaarutigaarput. Ilisaanerani Qaqortormiunut qaniuisorpassuarnut,naasorpassuarnullu, ilaqutaasunut, ikinngutaasunut, palasimut, angutit erinarsoqatigiit, Utoqqaat peqatigiiffiani erinarsoqataasunut, oqilisaassillutik ikiuuttunut qujanarsuaq tuppallernaqaasi. Napparsimavimmi sulisunut, Ajarsivasimmi najugalinnut sulisunullu, Illerfissarsiutileqatigiit, Katersortarfik minnerunngitsumik Kommune Kujalleq, Qaqortoq, sinerissamiit avataaniillu misiginneqataasorpassuarnut qujangaarpugut. Aamma nakkutilliisoqarfik naliliinngilaq qenikkatut suliannut uterumallunga inatsisit naapertorlugit saaffiginnera pillugu. Suliaq tassunga killimmat illoqarfitsinni inatsisileritoorput saaffigaara suliarlu, qiterisaa ilanngullugu, nalileeqqullugu. Inatsilerituup naliliinera ersarippoq, tassalu: suliaq periaatsit sanioqqullugit suliarineqarsimasoq, suliarlu aallaqqaataanit kommunalbestyrelsimi suliareqqinneqartariaqartoq. Januarip 7-ani 2012 kommuni allallunga qinnuigaara suliaq suliareqqeqqullugu, Leif Ellebæk Motzfeldt-illu naliliinera ilanngullugu takoqqullugu. Allakkama kommunimit tiguneqarsimaneraluunniit uannut ilisimatitsissutigineqanngimmat januarip 18-ani tiguneqarsimaneranik uppernarsaammik piumavunga. 19. januar tiguneranut uppernarsaammik tunineqarpunga ilisimatitsissutigineqarporlu suliaq økonomiudvalgimi februarip 22-ani suliarineqassasoq. Ullumi marts-ip 12-ani sumininnguamilluunniit økonomiudvalgimit, kommunalbestyrelsimit borgmesterimilluunniit tusagaqanngilanga. Suliaq pillugu soqutaanngitsuutitsineq suusupaginninnerlu inuttut tatigisaaninnut, eqqortuliorusussuseqarninnullu aseruilluinnarpoq. Kiisa qinersisinnut kanngusuttunngorpunga. Taamaattumik ullumi aaliangerpunga kommunalbestyrelsi eqqartuussiviit aqqutigalugit suliassanngortikkumallugu. Qaqortoq 12. marts 2012 Karen, Nauja, Dan Peter, Knud Peter ningaavi erngutai erngutaqqiutai ukuaalu Inussiarnersumik Kaj Egede

10 Oqoqarneranik pasitsaasineq (IB) Sapaatit akunneri arlallit qaangiuttut issangiarujussuarnitsinnut atatillugu, kigutileriffik imermik ajoqquserneqarpoq, tamatumallu kingunerisaanik init isugutammik ajornartorsiuteqalerlutik. Tassunga atatillugu sulisut annilaangatigilerpaat, inini marlunni ajutooqqajaanerpaat nalaani oqoqalersimasinnaanera. Kigutilerisut naalagaata taartaagallartup Majken Hoffeldt Kujataamiumut oqaluttuarpoq; Init marluk oqoqarnissaanik pasileratsigit, naviattappugut misiliutissanillu tigusititsilluta, taakku Danmarkimut nassiunneqarput misissugassanngorlugit. Misissugassat inerneri akissuteqarfigineqartinnagit ajoqqusikkallu iluarsitinnagit init taakku marluk nakorsiartarfiup sinneranut matulluarnikoorqaat, naak oqummut pasillerneqaannaraluartut. Maannangaaq suli oqaatigisinnaangilarput qanoq ajoqqusertigisoqarsimanersoq, tamakkuninnga sulisartut init sukumiisumik misissoreernissaata tungaanut. Init taakku marluk matunerat isumaqarpoq, passussisarfiit marluinnanngormata nalinginnaasumik sisamaasaraluartut. Tamatuma kinguneraa suliarisinnaasavut annikinnerulermata. Kisiannilu manna tikillugu naamaginartumik sulisinnaasimavugut, taama oqarpoq Majken Hoffeldt. Misiligutinik akissutisinissatta tungaanut, init matoqqajuassapput. Kialluuniit naluaa qaqugumut. Tamanna nakosiartunut sullissinitsinnut sunniuteqassaaq, taakku suliaritinnissaminnut utaqqinerulaartalissapput. Kigutileriffiup sulisui tassunga atatillugu neriupput, atuisut pisumut paasinniluarumaartut, aamma naammagittassasut. Mistanke om skimmelsvamp (IB) I forbindelse med tøbruddet for nogle uger siden, blev Tandklinikken vandskadet, med efterfølgende fugtproblemer i lokalerne. I den forbindelse frygtede medarbejderne, at der på de mest udsatte steder også var opstået skimmelsvamp på to af lokalerne. Vikarierende chefdistriktstandlæge Majken Hoffeldt fortæller til Kujataamiu; Da vi fik mistanke om at der var opstået skimmelsvamp på to af vores lokaler, tog vi ingen chancer og fik taget nogle prøver, som blev sendt til Danmark for nærmere undersøgelse. Indtil vi har fået svar på prøverne og skaderne udbedret, er disse to lokaler hermetisk lukket for resten af klinikken, også selv om det kun er mistanke om skimmelsvamp angreb. Endnu kan vi heller ikke sige hvor omfattende skaderne er, før håndværkerne har undersøgt lokalerne grundigt. Lukningen af disse lokaler betyder, at vi kun har to behandlingsrum til rådighed mod normalt fire. Det medfører naturligvis nedsat kapacitet. Men indtil videre har vi klaret os nogenlunde, siger Majken Hoffeldt. Indtil prøverne foreligger, forbliver lokalerne lukket. Og ingen ved hvor længe. Det går i sidste ende ud over behandling af patienterne, som risikerer at skulle vente lidt længere for at få behandling. Personalet på Tandklinikken håber i den forbindelse, at brugerne har forståelse for situationen, og væbner sig med tålmodighed. Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit. Isarussat, kontaktlinsit, seqinersiutit pinnersaatillu Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig. Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker. Åbningstider KUJATAANI ISRUSSAT Ammarsarfiit Ataas. - tall. Mandag - fredag Arfininngorneq Lørdag BRILLER & KONTAKTLINSER GULD & SØLV - URE TLF FAX

11 Ilisimaassuseq ajuusaarnangaartoq All.: Kristian Poulsen, Pablo Aningaasaqarnermut ministererput socialistiskiunerartartoq ajuusaarnangaartumik naammaginanngilluinnartumillu sulianut sulisoqarnermi malittarisassanik malitaqarluni aaqqiinniarnernut ilisimaatsorujussuuvoq. Siullermik juullilernerani akissarseqqusiunnaaraluarpoq sulisoqarnermi illua-tungeriit malittarisartagaat pissarsiarineqarsinnaasut ukiorpassuarnilu ileqquliussaasut suunngilluinnartutut isigalugit. Taamaalluni Attaveqaat isumaqatigiissitsiniaasartumut isumaqatiginninniaqquneqarpoq. Massakkut IMAK isumaqatigiinniarnermi 2010-mi apriilip 1-at tikitsinnagu naammassereerneqartussaagaluami, ullormi taanna isumaqatigiissut atorunnaartussaammat, assammik isaasivigineqarpoq, massa tunngaviusumik isumaqatigiissumminni akuersissutaareersoq illua-tungeriit arlaata isumaqatigiissitsiniartoqalernissaa kissaatigippagu tamanna atorneqassasoq. Ammasumik oqallinnermi erserpoq nal. akunneri ilinniartitsisut ilinniartitsinerminnut atortagaat sulisitsisuinit amerliniarneqartut akilerumaneqaratilli, aammalu sulisitsisut IMAK-ip isumaqatigiinniarnernut siunnersuutaanik itigartitsinertik malartaaserfigigaat. Nal. akunneri ilinniartitsisut ilinniartitsinerminnut atortagaasa amerleriaataat nalinginik akilernagit amerliumaneqarput mi apriilip 1-anniit qaammatit 22-it qaanngiutiinnaqimmata suli sulisitsisut isumaqatiginninniartui pimoorussillutik isumaqatiginninnialinngitsut, januaarip 31-anni Qaqortoq VVS-Service ApS Boks Qaqortoq Alt i vand, varme og sanitet samt oliefyrservice Fali Telefon Fax Værksted: Masarsuk B-762 imi IMAK ilaasortaminik marsip 1-anni 2012-imi atuutilersumik atorfinitsitsiumajunnaarluni kalerrisaarisariaqalerpoq. Sulisitsisut isumaqatiginninniartuisa ministerillu ilisimasimagaluarpassuk isumaqatigiinniarnerit ingerlaneranni taama nalunaaruteqartoqarpat soorunami tamatuma kingunerissagaa illua-tungerisap piaartumik kalerriunneqartumullu killiliussaq 1. marts 2012 nallertinnagu akissuteqarnissaa, tamannami nallertinnagu akissuteqanngippat taava piffissaalluarallartillugu atorfinitsitsinnginnissamik kalerrisaarutip imaaliallaannarluni unitsinneqarsinnaajunnaarluni atuutilernissaa pingitsoortinniarlugu isumaqatigiinniartoqalersinnaagaluarmat. Ajoraluartumilli pisortat sinniisaasa ilisimaqqaagassat tamakku naluaat, immaqa atorfilittaat isumaqatigiinniarnerit qanoq ingerlasarnerannik massakkullu isumaqatiginninniarnerit pillugit misilittagakippallaaramik tassami illua-tungeriit tamarmik aamma qanoq periaasilersornissartik tamarmik immikkut aalajangersortarmassuk. Arlaqaqisugullu uissuummissutigisatsinnik sulisitsisut qinikkat nalunaarput atorfinitsitsiumajunnaarneq unitsinneqartariaqartoq kisiannili namminneerlutik isumaqatiginninnialeratik isumaqatiginninniarnernut pisinnaatitaaffitsik isumaqatigiissitsiniartartumut tunniullugu. Soorunami aamma siusinnerusukku misilittagaqarpugut akisussaaffiitt oqimaallivallaaleraangata IA-p qimaaginnartarnerinik, tassa partiimut allamut naalakkersuisooqatigiinnermut isumaqatigiissumminik tassanngaannaq kipisitsisarmat, kisianni isumaqarsimanngisaannaraluarpunga taama akisussaaffimmik pisussaaffimmillu tigusinissamut ersineq IA-p amerlanerussuteqarluni akisussaassuseqartumik naalakkersuisuutitaqartutut nangeqqikkumaaraa. Tassami isumaqatiginninniarsinnaanermut pisinnaatitaaffik ass. isumaqatigiissitsiniartartumut tunniukkaani tamanna nammineq akisussaaffeqarnermit aamma isumaqatiginninniarnissanut pisussaaffeqarnermit pisinnaatitaaffeqarnemillu qimarratiginninneruvoq. Tamannaavormi suliassaqarfiup tamakkiilluinnartumik oqartussaaffigisap ilaanik tunniussineq. Qanormi ililluta qularissanngilarput pingasoqiusaalluni isumaqatiginniarumaarnissat paaseqatigiiffiulluartumik ingerlanneqarumaartut, pisortat namminneq suliassani tamakkunani tunngaviusumik ilisimasaat taama amigaateqartigitillugit. Atorfillit inuusuppallaarlutillu, isumaliutersortuinnaavallaarlutillu misilittagakippallaarpat? Taakku sinniisaat imma- Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Postboks 527, 3920 Qaqortoq Fax Mobil Asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq - Nuannisarneq Ipiitsoq Proffessionel Rengøring, God Service - En ren fornøjelse

12 qa isumaqarput sulisut peqatigiiffii namminersortuummata pisortat sulisitsisuinit qulangerlugit aalajangersaaviginiarneqartariaqartut? Taamatut assigisaanilluunniit isiginneriaaseqarneq Europami ukiut 1800-kkut affaanni kingullerni atuuppoq, tassa taamani europamiut inussiaateqarnerisa atorunnaarsinneqareernerani socialistit siulliit takkussuutilermata. Akisussaaffimmik tigusinissamut ersineq kukkusinnaanermut ersinermut atuumasuuvoq. Immaqa ilaatigut isumaqartoqartalerpoq namminneq kisimik kukkujuitsuullutik? Taamaassimappat inuit taama isumaliortartut qaammarsagaanikkut appasissorujussuarmiipput. Ilinniartitsisut naalakkiuteqarfiginiarneqarnerat iluatsinngimmat isumaqatigiissitsiniartoqalermallu taava ministerip oqaatigaa massakkut IMAK-imut assammik isaassisoqartoq isumaqatiginninniarnerit inaarsarniarlugit atorfineqqusaajunnaarnerlu taamaatinniarlugu. Ilinniartitsisut taama alloriarnerat unitsissallugu pisortat februaarimi qaammat ilivitsorsuaq periarfissaqarluaraluarput. Ilisimaassusertilli pissutigalugu nallinnakkut taamaaliorsinnaanertik ilisimasimanngilaat. Aammagooq pilliuteqarnissaminnut erseqqissarneqanngitsumilli - piareersimapput, tamannali KNR-TV-p aviisiliortuata piaarinerluni imaluunniit tupaallannermik paasinngitsuunnguasaarpaa. IMAK-ip isumaqatiginninniartuisa sulisitsisoq socialistiskiusorooq oqaloqatigilernavianngilaat oqaloqatigiligassaammi tassaavoq ministerip sulisitsisutut inissaraluaniittoq isumaqatigiissitsiniartoq ministerimit siunnersuutigineqartoq. Illua-tungerisamik isumaqatiginninniarsinnaanermut pisussaaffik pisinnaatitaaffillu allamut tunniukkaani tamanna nammineq akisussaaffigisamit qimaaneruvoq. Tamannami nammineq suliassaqarfiup tamakkiivissumik oqartussaaffigisap ilaanik tunniussineruvoq. Neriuppunga qinikkat namminneq socialistiskiusutut taagortut ilinniagassatik sukumiisumik, kajumissuseqarluarlutik makitajuillutillu ilinniassagaat, tassami ilissi nammineq kajumissusersi tunngavigalugu piumaqalusilu qinigassanngortippusi. Aamma isumaqatiginninniartitsisussaq qinnuigisariaqarpoq isumaqatiginninniarnerit inerneqartinniaqqullugit ilinniartitsisut sullivimminni atugaannik ajorseriartitsiviunngitsunik, naapertuuttunik socialistiskiusunillu. Anda Nathansen-imut akissut Kujataamiumi normuni arlaqartuni hr. Anda Nathansen allagaqartarpoq pisortani atorfillit oqaaseqarsinnaanerat pillugu. Taakkununnga allakkiami inummut aalajangersimasumut tunngatillugu tapullunga eqqaasarmanga oqaatigisariaqarpara allaaserisaq inuup aalajangersimasup Ole Mølgaard- Motzfeldt-ip Anda Nathansen-illu akornanni pisuusoq. Matumani Ole Mølgaard-Motzfeldt attaveqaqatigiinnermut pisortaanini tunulequtaralugu allassimanngimmat inuttulli isummersornini aallaavigalugu allassimammat kommune qanoq iliuuseqarsimanngitsoq. Soorunami sukkulluunniit Anda Nathansen-ip qanoq oqaaseqarsinnaanera assigiinngitsunik isum-mersorluni kommunip ataqqissavaa soorlu aamma Kujataamiukkut. Svar til Anda Nathansen Hr. Anda Nathansen har i flere udgaver af Kujataamiu haft indlæg om offentligt ansattes ytringsfrihed. Jeg skal under henvisning til Anda Nathansens indlæg henvise til, at der er tale om en sag mellem privatpersonen Ole Mølgaard-Motzfeldt og Anda Nathansen. Af denne årsag er kommunen ikke gået ind i sagen, idet Ole Mølgaard-Motzeldt ikke har skrevet som kommunikationsdirektør, men som privatperson. Selvfølgelig vil kommunen respektere selsagt Anda Nathansens ytringsfrihed til at fremkomme med forskellige synspunkter også i Kujataamiu. Jørgen Vetterlain kommunaldirektør Kommune Kujallermi suliffeqarnermut neriulluarneq Kommune Kujallermi suliffeqarnermut tunngatillugu neriulluaatissaqarpugut, taama oqaaseqarpoq Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu ataatsimiititaliap siulittaasua Kalistat Lund, Kommune Kujallermi ukioq 2011 kaajallallugu suliffissaaleqisut ikiliartorsimanerat tunngavigalugu, januaarimit decemberimut suliffissaaleqisut katillugit 101- nik ikileriarsimapput. Suliffissaaleqinerup appariartorneranut pissutsit pingaarutillit arlaqarput, ataatsimiititaliap siulittaasua nangilluni oqaaseqarpoq: Nalunami kuultisiorfik ingerlavoq maannalu sulisorineqarput nunaqavissut 50-t missigisaat, aamma arlalinnik misissueqqissaarisoqarpoq nunap immikkoortuani suliassaqartitsiviusunik. Taamatuttaaq takornariaqarneq siuariarfiusimavoq unnuisartut amerleriarnerisigut, aammatuttaaq aalisarneq ukiut siuliiniit 2011-mi ingerlalluarnerusimavoq. Kommune Kujallermi Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu ataatsimiititaliami ukiut arlaqanngitsut matuma siorna aalajangerparput suliffeqarnermut politikkip allanngortinneqarnissaa, taamaalilluta ilinniartitseqqinneq piginnaasanillu ineriartortitsineq pingaarnerusunngortillugit, sallinngortitsinerlu tamanna eqqorluinnaqqissaarpoq, maannami annerungaartumik nunaqavissunik aatsitassarsiornermut suliffeqarfinnullu allanut sulisussarsiorsinnaanngoratta, ataatsimiititaliap siulittaasua Kalistat Lund oqaaseqarpoq. Aammattaaq Borgmester Simon Simonsenip ilorraap tungaanut allanngoriartorneq iluarisimaaqaa imalu oqaaseqarpoq: Ilorraap tungaanut ingerlalerneq iluarisimaarnaqaaq aammalu suliffissaaleqineq appariartortilerunarparput. Suli unammisassaqarpugut, ilungersungaatsiareerlutali maanna suliffeqarneq siuariartulerpoq, tamannalu kommunimut innuttaasunullu ataasiakkaanut pitsarujussuuvoq.

13

14

Nutaarsiassaaleqiffik qaangiuppoq (IB) Aasaanera nutaarsiassaaleqiffiusartuuvoq. Inuit sulinngiffeqartarput, sorpassuit uninngasarput aamma naalakkersuinermik suliallit akornanni. Taamaammat nutaarsiassani

Læs mere

Qaqortoq Elektronikservice ApS Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71. Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc

Qaqortoq Elektronikservice ApS Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71. Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc Atuarfik nang. Allattut ilaata tikkuarpaa atuartut inortuisarnerat, piareersimanatik takkuttarnerat, sinippiarsimanatik ullaakkorsiutitorsimanatilluunniit atuarfiliartarnerat tunngaviatigut ajornartorsiutaasoq.

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

kujataamlu Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Kommunistivissuit suleriaasiannut uteqqinneq? Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Kommunistivissuit suleriaasiannut uteqqinneq? Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Kommunistivissuit suleriaasiannut uteqqinneq? 1 Inuup aningaasarsiornera akiligassanut malinnaasinnaanngilaq. Kommuni Kujallermi, Jørgen Wæver siuttoralugu, inuit inigisaminnut akiligassaat inatsisilornikkut

Læs mere

Ataatsimik siumut alloriarneq - marlunnillu kingumut alloriaqqilluni Isumaliunngikkaluarpunga ukioq 2012 Kommunal bestyrelsemut qinersineq inissereersoq aammalu aallartereersoq ima eqqarsassallunga, (1

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

Ukiuni amerlanerusuni atuartarnerup nassataanik pujortartut ikinnerusarput Flere år i skolen betyder færre rygere Ilinniarluarsimasut inunnit ukiualunnguani atuarsimasunit malunnartumik pujortannginnerusarput,

Læs mere

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012 Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput sammassuk suliffeqarfiusoq aamma atuartitaanissamut neqerooruteqarfiusumit naapinneqarnissaq, Piareersarfik Kujallermi

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

Kujataani saarullinniartoqarsinnaalissaaq Der åbnes for torskefiskeri i Sydgrønland Tusagassiorfinnut nalunaarut Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarlutik kujataata avataani apriilip 1-anit maajip

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq Husdyr i lejeboliger Hunde- eller kattehold i Selvstyrets og kommunernes lejeboliger er som udgangspunkt forbudt i henhold til Landstingsforordningen om leje af boliger. Det betyder at der i rækkehuse,

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. oktober 2014 Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianit suliami sul.nr. C 013/14

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. oktober 2014 Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianit suliami sul.nr. C 013/14

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. december 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 202/14

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Ulloq / Dato : 15. 01. 2014 Brevnr.: 14.11.01.007 Journal nr. 02.02.09 Sull./Sagsbeh.: STUL Tlf.: 367001 Mail:stul@sermersooq.gl

Læs mere

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 4 Qaqortoq, den 1. marts 2012 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa. Boligklagenævnets årsberetning 2012

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa. Boligklagenævnets årsberetning 2012 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2012-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2012 1 Årsberetning Boligklagenævnet 2012 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd kujataa syd Aqqaluaq Egede Narsaq 226976 aqqaluaq@ia.gl aqqaluaq.ia.gl Bena Olsen Nanortalik 490218 613978 bena@ia.gl bena.ia.gl Kujataani Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, Marsip 19-anni 2015, nal. 9.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Stephen Heilmann, Karl Møller, Eva Møller Thomassen Erninermut atatillugu sulinngiffeqartoq:

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. Januaari 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 005/15

Læs mere

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 1 Qaqortoq, den 19. januar 2012 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Til urandebattørerne Af: Kristiasn Poulsen, Pablo Det, man i urandebatten berører meget lidt, er, at der vitterligt har været udvundet uran fra Kuannersuit ved Narsaq for mere end 50 år siden. Da danskerne

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

kujataamlu Q-offset Qujanaq silarput eqqarsaatigigakku! Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Qujanaq silarput eqqarsaatigigakku! Naqiterisoq / Udgives af: Earth Hour nunarsuarmi silaannaap allanngoriartornera pillugu paasisitsiniaanerit annersaraat. Ukiumut ataasiartumik nal. akunnerani nunarsuarmi tamarmi inuit milliuunilikkaat suliffeqarfiillu tuusinntilikkaat

Læs mere

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 16 Qaqortoq, den 9. september 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 27. august 2014 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. SER-NUU-KS-0669-2014

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets Årsberetning for 2007 Imai Qupp. Siulequt............................... 4 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 15. december 2014 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Ilulissat suliami sul.nr.

Læs mere

Inuttut alloriarneq annertooq Allattoq: Kirstine Kreutzmann Imminut nalikitsutut isigineq, ajortussarsiorneq, kukkunersiuineq, tatiginnginneq, nalornineq, inuunermilu nuanniilliuuteqartuarneq. Soormi kinaassuserput

Læs mere

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 14 Qaqortoq, den 18. august 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Fællesforeningen INUIT årsberetning 2015 Ukiumoortumik nalunaarut Ataatsimeersuarneq 2015: Ukiumoortumik ataatsimeersuarneq pivoq

Læs mere

kujataamlu Q-offset Nanortalik suli inuerukkiartuinnarnissaannut akerliussutsimik takutitsivoq! Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Nanortalik suli inuerukkiartuinnarnissaannut akerliussutsimik takutitsivoq! Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Nanortalik suli inuerukkiartuinnarnissaannut akerliussutsimik takutitsivoq! Kommunalbestyrelsip siunnersuutaa, allaffissornerup qitiusumut nutsernissaa (neriullungalu eqikkassasoq), taamaasillunilu suliffiit

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century TUSAGASSIUTINUT NALUNAARUT PRESSEMEDDELELSE 14. januar 2014 Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century Som en reaktion på det intetsigende svar, som Udenrigsministeren i sidste uge fremsendte

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 2014-094345 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2013-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets årsberetning 2013 Årsberetning Boligklagenævnet 2013 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi

Læs mere

Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu.

Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu. PISPSavisiia 1. udgave, februar 2013 PI/SPS den nye bygning 10. januar 2013, Anita & Stinnanguaq Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu. Aviisi qaammammut ataasiarluni saqqummertassaaq

Læs mere

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput.

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput. Namminersornerullutik Oqartussat Naalakkersuisut Allattoqarfiat Aqutsinermut Allattoqarfik J.nr. 21.16+1999 Ulloq 18. januar 1999 Qitiusumik allattoqarfimmi oqarasuaatit angallattakkat angerlarsimaffimmilu

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 NUNATTA ALLAGAATEQARFIA GRØNLANDS NATIONALARKIV Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, GL-3900 Nuuk

Læs mere

kujataamlu Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres Q-offset Oqallissaarummut nassuiaat

kujataamlu Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres Q-offset Oqallissaarummut nassuiaat Oqallissaarummut nassuiaat Kultureqarnermut Ingerlatsivimmiit ukiumoortumik nalunaarut kalaallisut allanneqarpoq, kingornalu qallunaatuummut nutserlugu, taamaattumik nutserinerit atortillugit aamma kukkusinnaanerit

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

www.skolenkullorsuaq.gl

www.skolenkullorsuaq.gl Ilinniartitsisoq nr. 3 2008 - Marts Siorapalummi seqineq nuisoq - Solfest i Siorapaluk Saamup Atuarfianit Fra Saamup Atuarfia Side. 10-11 www.skolenkullorsuaq.gl Nunap assinga qiviartaraangakku takusinnaasarpara

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

kujataamlu Q-offset Pigineqarpoq: nunaq paatsiveqanngitsoq Kissaatigineqarput: politikerit qunusuitsut takorluuisinnaasullu

kujataamlu Q-offset Pigineqarpoq: nunaq paatsiveqanngitsoq Kissaatigineqarput: politikerit qunusuitsut takorluuisinnaasullu Pigineqarpoq: nunaq paatsiveqanngitsoq Kissaatigineqarput: politikerit qunusuitsut takorluuisinnaasullu Qinersisoqalernerit tamaasa qinigassanngortittuniit piffissami tassani ajornartorsiutit pingaarnerutitat,

Læs mere

kujataamlu Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Qaqortumi Inuit Ataqatigiit tusagassiutinut nalunaarutaat

kujataamlu Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Qaqortumi Inuit Ataqatigiit tusagassiutinut nalunaarutaat Qaqortumi Inuit Ataqatigiit tusagassiutinut nalunaarutaat Kuupik V. Kleistip Inuit Ataqatigiinni siulittaasutut tunuarneranut atatillugu. Inuit Ataqatigiit siulittaasuata Kuupik V. Kleistip siulittaasutut

Læs mere

S trin-imiit nutaarsiassat Qupp. 2 Kigutilerisarfimmiit. Qupp. 9. Nyheder fra trin S Fra tandklinikken s. 9. Issuaanerit nuannersut Qupp.

S trin-imiit nutaarsiassat Qupp. 2 Kigutilerisarfimmiit. Qupp. 9. Nyheder fra trin S Fra tandklinikken s. 9. Issuaanerit nuannersut Qupp. Nanortallip atuarfia INUUNEQ ILINNIARFIUVOQ IGALAAQ ΙTunngavilerneqarpoq 2015Ι nr.3ι 27. MARTS 2015 Ι IGALAAQ Ι Nutaarsiassat atuartunut, angajoqqaanut, atuarfimmilu atuisunut. Sap. akunnerata tulliani

Læs mere

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. decembari 2014 Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfianit

Læs mere

kujataamlu Q-offset Aasarsiorluarisi Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq

kujataamlu Q-offset Aasarsiorluarisi Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq Aasarsiorluarisi (IB) Qaammatisiutini takusinnaaleqqipparput aasartoq. Silali malinnaasimagunannginnami kiaa seqernalu utaqqilussinnarpavut. Taamaattorli taamaakkajuppoq. Aasarpugulli, inuppassuinaasiit

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Sags nr. 2012-063627 Dok.nr. 1039192 Udarbejdet af: Departementet for Boliger,

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Puilasoq meeqqap ipiffiata matoorneratigut uummartitsisoqarneq ajorpoq Oqariaasitoqqap pereersunut qiviarluni naliliineraa: Qanormi oqarpunga. Oqariaasitoqqalli imaa aamma ilinniutigineqarsinnaalluarpoq

Læs mere

I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u. U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7

I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u. U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7 U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet SammisaqTema I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u Familie og parforhold Ullutsinni aappariit oqartussaaqatigiinnerupput

Læs mere

kujataamlu Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Piitsooqaanga Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Piitsooqaanga Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Piitsooqaanga (IB) Ukiumut aningaasat isertitat 103.200 kr. imaluunniit qaammammut 8.600kr. Akileraarut peeraani qaammammut 6.900kr. naatsorsuutigaanni kommune Kujallermi akileraarutaasartoq 45%, taannalu

Læs mere

AEU-eksaminer ved Susanne Møller AUE-mi misilitsitsinissat tunngavigalugit malittarisassat eqqartorpai, allaganngorlugit nassiunneqartartut aamma.

AEU-eksaminer ved Susanne Møller AUE-mi misilitsitsinissat tunngavigalugit malittarisassat eqqartorpai, allaganngorlugit nassiunneqartartut aamma. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfinni aqutsisut/centerledere Simon Lennert, Kanukoka Susanne Møller, AEU Ulla Broberg,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Immikkoortoq Q. (sulisartut suliamik ilinniagallit ilinniagaqanngitsullu Qaammammusiallit S 1K) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 21 MRS. 2013 ISUMAQATIGIISSUT Naalakkersuisut, Finansministeriap

Læs mere

Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut. Vi skal passe på fangstdyrene

Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut. Vi skal passe på fangstdyrene Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut Vi skal passe på fangstdyrene - en pjece til børn om bæredygtig udnyttelse Sooq uumasut pinngortitarlu paarissavavut

Læs mere

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 18 Qaqortoq, den 13. oktober 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 15. Foto: Justus Kaspersen

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 15. Foto: Justus Kaspersen Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Foto: Justus Kaspersen April 15 Ilinniartitsisoq April 15 3 Atuarfik pillugu naliliineq 4 Evalueringen af den grønlandske folkeskole 6 Forældrene føler,

Læs mere

Ningiu/Ejer: Ruth Montgomery- Andersen Oqarasuaat/Mobil: 559340. Nittartagaq/Hjemmeside: www.qiajuk.com

Ningiu/Ejer: Ruth Montgomery- Andersen Oqarasuaat/Mobil: 559340. Nittartagaq/Hjemmeside: www.qiajuk.com Qiajuk Studio piffissaq qitiffissaq nutaaq aallartippaat! Ny dansesæson begynder hos Qiajuk Studio! Kissarneqqortuunnguaq Vandsøvej 10 (i Nuuk Fysioterapi- mi) 3900 Nuuk Ningiu/Ejer: Ruth Montgomery- Andersen

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009 UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 3 Juli 2009 Grønlandsk festkage. Aajup (Kristian Olsen) oqalugiareerneratigut Umiap nalliutorsiorneq ingerlappaa. Kalaallisut

Læs mere

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 11 Qaqortoq, den 7. juni 2012 QAQORTOQ VVS ApS v/ Johnny Petersen Mestervej B-838. Boks 25. 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94. Fax 64 28 94. Johnny 49 23 94 E-mail:qaqvvs@greennet.gl

Læs mere

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Departementet for Boliger, Natur og Miljø Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Avatangiisinik nakkutilliineq pillugu nalunaarusiaq 19.05.2014 ISSORTARFIMMUT 13 POSTBOX 1024 3900 NUUK

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening April 14 Ilinniartitsisoq April 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK April 14 OK 14: Akissarsiat tunngaviusut 5 procentingajannik qaffassapput OK 14: Knap

Læs mere

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut I N U U S U T T U N U T A T U A G A S S I A Q * U N G D O M S M A G A S I N E T IMMIKKUT SAQQUMMERSITAQ * EKSTRA * nr. 2 Upernaaq Forår 2007 PAARISA SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT

Læs mere

Upperisalerineq isumalioqqissaarnerlu / Sammisat. Religion og filosofi/ Emnedel

Upperisalerineq isumalioqqissaarnerlu / Sammisat. Religion og filosofi/ Emnedel Upperisalerineq isumalioqqissaarnerlu / Sammisat Religion og filosofi/ Emnedel Sammisaq 1: Erngup upperisarsiornerni assigiinngitsuni atorneqartarnera Emne 1: Vand i forskellige religioner Apeqqutit 1-8

Læs mere

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet 1 Oqaasiliortut ataatsimiinneranni, pingasunngornermi aggustip 12-ianni 2009, nal. 10.00, Ilimmarfimmi Oqaasileriffimmi, imaqarniliaq. Ataatsimiinnermi peqataapput: Stephen Heilmann, Abia Abelsen, Eva

Læs mere

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Når der er sket et seksuelt overgreb 2 3 KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Paasillugu pasitsaasineqarpalluunniit meerarisaq

Læs mere

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA

SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA SERMERSUUP EQQARTUUSSIVIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Bilag K-10 Ulloq 30. aggusti 2014 Ittoqqortoormiit Eqqartuussivianit suliami suliassat allattorsimaffiini no. SER-ILL-KS 0031-2014

Læs mere

Tusagassiorfinnut nalunaarut Kommune Kujalliup siunissaa? Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsip kommunip ineriartornissamut periarfissai pillugit ataatsimiinissamut innuttaasunik ataatsimiigiaqqusivoq.

Læs mere

Sammisaq >> Inuiaqatigiit eqeersimaartut Tema >> Et aktivt samfund. Immikkut saqqummersitaq ekstra 2009 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet

Sammisaq >> Inuiaqatigiit eqeersimaartut Tema >> Et aktivt samfund. Immikkut saqqummersitaq ekstra 2009 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Immikkut saqqummersitaq ekstra 2009 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq >> Inuiaqatigiit eqeersimaartut Tema >> Et aktivt samfund Kinguaariit akornanni ataqqeqatigiinneq Respekt generationerne

Læs mere

Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010

Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010 Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Boligklagenævnet 2010 1 2 Boligklagenævnet 2010 / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2010 Udgiver / Naqiterisitsisut Boligklageævnet / Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT Indledning 4 Aallaqqaasiut 5 Danskuddannelse 6 Danmark pillugu ilinniartitaaneq 7 Tolkning 8 Oqalutseqarneq 9 Folkeregister og lægevalg 8 Inuit allattorsimaffiat

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Juni 13

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Juni 13 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Juni 13 Ilinniartitsisoq Juni 13 Sivso fortsætter Det tog ikke mange sekunder at genvælge Sivso Dorph som formand for IMAK. Der var ingen modkandidater,

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 10 Qaqortoq, den 26. maj 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2014-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

Nammineq annoraaliorit Sy en anorak

Nammineq annoraaliorit Sy en anorak Nammineq annoraaliorit Sy en anorak Siulequt 1950-ikkut qiteqqunneranni realskolimi atuarluta nunaleruteqarpugut 1920-ikkut aallartinneranni naqinneqarsimasumik, Sofie Petersenimillu allanneqarsimasumik.

Læs mere

I Qaqortoq er der en bybus (når den fungerer) men ex. i Nanortalik og Narsaq er der ingen bybus. Så her har Jens Skærlund en pointe. Hvad kan der stilles op for at forbedre mulighederne? Jens Skærlund

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 12

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 12 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening December 12 Ilinniartitsisoq December 12 Pensionistinut tjenestemandspensionilinnut tamanut ilisimatitsissut IMAK-i tjenestemandspensionit naleqqussarneqarnissaat

Læs mere

Aviâja. Tage. Birthennguaq. Nicolai. Inaluk. Jensigne. Chresten. Ane. Ujuunnguaq

Aviâja. Tage. Birthennguaq. Nicolai. Inaluk. Jensigne. Chresten. Ane. Ujuunnguaq Aviâja Tage Birthennguaq Nicolai Inaluk Jensigne Chresten Ane Ujuunnguaq Anaanama eqqaaneqarnera ataqqinartuuli... 6 Æret være min mors minde... 18 Tage saqqummerpoq... 31 Jeg stod frem... 36 Asasaqqaara

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 1 Imarisai Paasissutissat kommunimut tunngasut 3 Siulequt 4 Kisitsisit pingaarnerit 6 2014-imi pisimasut pingaarutillit 8 Aqutsisut atsiornerat 10 Aqutsisut nalunaarutaat

Læs mere

. STILLINGSOPSLAG Kriminalforsorgen søger en pædagogisk assistent i Anstalten for Domfældte i Qaqortoq. Stillingen er ledig til besættelse den 01. september 2014 eller efter aftale. Som pædagogisk assistent

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2009 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik Hotel Icefiordimi Ilulissani ukiormanna ukiumoortumik ataatsimiippoq. Siulersuisut 2005-imi qinigaanerisa kingornagut, sinniisoqarfiup

Læs mere

Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai

Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai UPERNAAQ FORÅR 2005 PAARISA SAMMISAQTEMA NAKKARSAASARNEQ J A N T E L O V E N Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai Suliffimmik piginneqataaffia ukiumut 30 mio. kr-t angullugit kaaviiaartitaqartarpoq

Læs mere

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 23 Qaqortoq, den 16. december 2010 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde Juullimi

Læs mere