mellem retten og Domstolsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mellem retten og Domstolsstyrelsen"

Transkript

1 mellem retten og Domstolsstyrelsen

2 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener Svendborg Retskreds. Svendborg Retskreds består af Ærø, Langeland og Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner og har ca indbyggere. Ved Retten i Svendborg er der ansat 6 dommere, hvoraf den ene tillige er retspræsident. Der er desuden ansat en administrationschef, 3 retsassessorer og 2 dommerfuldmægtige samt 24 kontorfunktionærer og servicemedarbejdere. Derudover har retten ansat jurastuderende og kontorelever under uddannelse. Retten er organiseret i afdelinger, der er basis for rettens sagsbehandling. Retsafdelingen behandler civile sager og straffesager. Fogedretten behandler fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav. Skifteretten behandler dødsboer, insolvensskifter og gældssaneringer. Desuden foretager rettens personale et ikke ubetydeligt antal notarialforretninger. De administrative funktioner varetages af rettens administrationsafdeling, der tillige er beskæftiget med forhold omkring rettens sikkerhed. Arbejdet ved retten er til en vis grad præget af, at rettens afdelinger og retssale befinder sig på to adresser på henholdsvis Tinghusgade 43 og Østre Havnevej 16B i Svendborg. 2. Resultater i 2014 Danmarks Domstoles bestyrelse har vedtaget en række mål for domstolenes produktivitet og aktivitet og for sagsbehandlingstiderne for Produktivitet og aktivitet Aktiviteten ved retten måles som antallet af sager, der afsluttes. Sagerne vægtes, så der tages højde for forskellig kompleksitet. I 2014 afsluttede vi i alt sager. I forhold til året før er der sket et fald i sagsantallet på knap 2 %. På landsplan faldt sagsantallet med godt 3 %. Sagsantallet er generelt faldet i den senest 5 årige periode, se figur 1.

3 Samlet antal afsluttede sager Udvikling i sagsantallet Fig. 1. Udvikling i antallet af afsluttede sager ved Retten i Svendborg Sagerne var fordelt på rettens forskellige fagområder, som det ses i figur 2. nedenfor. Der var lidt flere straffesager i 2014 end året før. Fordeling af sager på fagområder Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager Fig. 2. Antal vægtede afsluttede sager fordelt på rettens fagområder i 2013 og Samtidig med faldet i sagsantallet, er det lykkedes, at fastholde og forbedre rettens produktivitet. Produktiviteten viser, hvor mange sager, der ekspederes pr. årsværk, beregnet som et indekstal, hvor 100 svarer til den gennemsnitlige produktivitet ved alle byretter i Vores samlede produktivitet er generelt steget fra 2011 og er efter et fald i 2013 steget med knap 1 indeks point fra 2013 til Udviklingen i rettens samlede produktivitet ses nedenfor i figur 3.

4 Samlet produktivitet Fig. 3. Udvikling i rettens samlede produktivitet fra 2011 til 2014 indekseret, hvor byretternes samlede gennemsnit i 2011 er indeks 100. Produktiviteten for rettens kontorpersonale er blandt de 10 højeste hos byretterne og er steget fra indeks 103,6 i 2013 til indeks 108 i Set i sammenhæng med det faldende sagsantal er forklaringen, at retten har brugt et halvt årsværk mindre i 2014 end året før. Der har været tale om midlertidige vakancer i løbet af året uden genbesættelse. Juristernes produktivitet er faldet knap et indekspoint og afspejler et faldende sagsantal med uændret årsværksforbrug. Vores forbrug af personale til generel ledelse og administration er trods rettens størrelse fortsat på et lavt niveau sammenlignet med de øvrige byretter. Tidligere har vi anvendt over 20 procent og dermed ligget blandt byretterne med det højeste forbrug til ledelse og administration. I 2013 var tendensen vendt og niveauet rekord lavt. Forbruget i 2014 er i forhold til 2013 steget med en halv procent Vi har således brugt 17,1 af det samlede personaleforbrug på opgaver med generel ledelse og administration. Stigningen tilskriver vi et naturligt øget ledelsesarbejde ved skifte af rettens præsident og arbejdet med det nye tinghus, som blev udbudt og iværksat i Trods dette har vi fortsat et forbrug til ledelse og administration, som er mere end 1 procent under landsgennemsnittet Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiderne er udførlig beskrevet i nøgletallene. I 2014 blev rettens sagsbehandlingstider lagt på hjemmesiden, hvor man løbende kan følge med. Et generelt billede af rettens sagsbehandlingstider i 2014 ses i de følgende figurer, hvor rettens resultat er sat i forhold til byretternes samlede resultat. Det er glædeligt, at retten i Svendborg også i år opfylder målene på langt de fleste sager og på flere sagsområder ligger bedre end målene og end gennemsnittet af landets byretter samlet. Straffesager 2014 var året, hvor Retten i Svendborg modtog og behandlede flere nævningesager end nogensinde før. Der blev gennemført 5 nævningesager i årets løb, og den ene af disse gav samtidig startskuddet til den fremtidige digitale afvikling af retssagerne. Nævningesager vil fremover blive behandlet digitalt, hvilket både sørger for en hurtigere og mere smidig afvikling af sagen, men ikke mindst understøtter den digitale retssag domstolenes mål om åbenhed og tidssvarende kommunikation.

5 5 Målopfyldelse i straffesager 1 Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd <4 MDR. <6 MDR. <3 MDR. <6 MDR. <2 MDR. <6 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE BEDSTE RET Retten i Svendborg Fig. 4. Rettens og byretternes samlede målopfyldelse på typer af straffesager, målt som hvor mange procent af de afsluttede sager, der er afsluttet indenfor fristerne i domstolenes fælles sagsbehandlingsmål. Efter en målrettet indsats lykkedes det i 2013 at forbedre målopfyldelsen på domsmandssagerne og komme meget tæt på de opstillede mål. I 2014 er tendensen gået i den modsatte retning og målopfyldelsen blevet lavere. Dette skyldes, at retsafdelingen har været presset ressourcemæssigt, så berammelsen af straffesagerne ikke er sket kontinuerligt. Derved har ikke alle de afsatte tider til retsmøder kunnet udnyttes. Desuden har de tiltaltes ønske om at skifte forsvarer, ofte til en travl forsvarer uden for retskredsen, betydet aflysning og omberammelse af allerede berammede straffesager. Retsafdelingen har fra primo 2015 gennemført et Bedste-Praksis-Projekt bla. med henblik på at effektivisere arbejdsgangene, særligt i domsmandssager. Det må forventes, at projektet vil bære frugt i løbet af Målopfyldelse i straffesager 2 Tilståelsessager Voldssager Voldtægtssager <2 MDR. <6 MDR. <37 DG. <2 MDR. <37 DG. <2 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE BEDSTE RET Retten i Svendborg Fig.5. Rettens og byretternes samlede målopfyldelse på typer af straffesager, målt som hvor mange procent af sagerne, der er afsluttet indenfor fristerne i domstolenes fælles sagsbehandlingsmål. Målene for voldssager og voldtægtssager er eksternt fastsatte. Målopfyldelsen på den korte frist i tilståelsessagerne er blevet betydeligt forbedret fra 2013 til 2014, og vi er meget tæt på at opfylde målet. Ligesom for gennemsnittet af byretter er det heller ikke for Retten i Svendborg lykkedes at opfylde målet om, at 60 % af voldssager skal være afgjort inden for 37 dage. Rettens målopfyldelse ligger over landsgennemsnittet. Ser vi på de konkrete sager og årsagerne til manglende målopfyldelse for andet halvår 2014 fremgår det, at retten ikke har overholdt fristen i 6 sager. Af disse skyldtes den manglende overholdelse af fristen i 4 sager forsvarerens forhold, i 1 sag manglende forkyndelse, og at en sag blev udsat. For voldtægtssagerne gælder, at der er tale om meget få sager med helt konkrete årsager til den lange sagsbehandlingstid.

6 6 Civile sager Målopfyldelse i civile sager 1 "Tunge" almindelige sager Øvrige almindelige sager Alle almindelige civile sager <15 MDR. <18 MDR. <12 MDR. <15 MDR. <6 MDR. <12 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE BEDSTE RET Retten i Svendborg Fig.6. Rettens og byretternes samlede målopfyldelse for typer af civile sager, målt som hvor mange procent af sagerne, der er afsluttet indenfor fristerne i domstolenes fælles sagsbehandlingsmål. Liges som de tidligere år har Retten i Svendborg en meget fin målopfyldelse på de civile sager. Målopfyldelse i civile sager 2 Ægteskabssager Forældreansvarssager <4 MDR. <6 MDR. <6 MDR. <8 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE BEDSTE RET Retten i Svendborg Fig.7. Rettens og byretternes samlede målopfyldelse for typer af civile sager, målt som hvor mange procent af sagerne, der er afsluttet indenfor fristerne i domstolenes fælles sagsbehandlingsmål. Det er lykkedes i 2014 også at opfylde målet for, hvor mange ægteskabssager, der skal være ekspederet indenfor 6 måneder. Foged- og skiftesager Målopfyldelse i fogedsager Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE BEDSTE RET Retten i Svendborg Fig.8. Rettens og byretternes samlede målopfyldelse for typer af fogedsager, målt som hvor mange procent af sagerne, der er afsluttet indenfor fristerne i domstolenes fælles sagsbehandlingsmål. Retten har haft en god målopfyldelse på fogedsagerne. I 2014 er det dog ikke lykkedes helt at opfylde alle mål. Det skyldes primært væsentlige driftsforstyrrelser begrundet i to tilfælde af skimmelsvamp på fogedrettens kontor, hvor vi har været nødt til at flytte lokaler. Fogedrettens gennemsnitlige sagsbehandlingstider har holdt sig under eller på niveau med landsgennemsnittet, se nedenfor i figur 9.

7 Gennemsnitligt antal sygedage ( egne) Alm. Fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte 7 Gennemsnitlige sagsbehandlinstider på foged- og skiftesager bedste ret Samlet byretterne Retten i Svendborg Fig.9. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider målt i dage på foged- og skiftesager. Også skifterettens lokaler var omfattet af væsentlige driftsforstyrrelser som følge af skimmelsvamp på skifterettens kontor, men det er lykkedes at opretholde rettens sagsbehandlingstider på skiftesagerne, der ligger blandt landets bedste Udvalgte HR-nøgletal Vi har lavet en arbejdspladsvurdering på det fysiske arbejdsmiljø i efteråret Der blev peget på en række praktiske forhold til bedring af arbejdsmiljøet, og den handlingsplan, som arbejdsmiljøgruppen har lavet som opfølgning på undersøgelsen, er opfyldt på nær enkelte ting, som enten afventer nye bygningsmæssige forhold eller ikke har kunnet gennemføres endnu. Vi har i året haft besøg af arbejdstilsynet, som tildelte retten en glad smiley som resultat af besøget. Siden 2010 har retten haft et mål om at holde et lavt sygefravær og helst holde et niveau, der ligger under gennemsnittet for staten som helhed. I 2013 var der særlige forhold, som gav et rekord stort sygefravær. Det er glædeligt, at sygefraværet i 2014 igen var på et relativt lavt niveau. Se udviklingen i sygefraværet i figur Udvikling i sygefravær ved retten Retten Hele Staten Retterne samlet Fig. 10. Gennemsnitlige sygefravær ved retten sammenholdt med staten og retterne samlet. Sygefraværet måles som egne sygedage dvs. uden barns sygdom.

8 8 3. Rettens mål for 2014 Handlingsplanen for Retten i Svendborg for 2014 indeholdt en række målsætninger og konkrete projekter, som alle relaterede sig til Danmarks Domstoles mål om korte sagsbehandlingstider, mere ensartethed i sagsbehandlingen, tidssvarende kommunikation og ønsket om fortsat at være en attraktiv offentlig arbejdsplads. Digital hverdag Retten har i årets løb brugt rigtig mange ressourcer på at sikre og udvikle medarbejdernes digitale kompetencer. Alle medarbejdere har under overskriften Klar-Parat-Digital deltaget i både interne og eksterne kurser, hvor der på baggrund af en behovsanalyse har været fokus på at udvikle den enkeltes kompetencer indenfor både almen og mere domstolsspecifik brug af vores IT-værktøjer. Det har givet et løft for alle medarbejdergrupper og lettet det daglige arbejde, samt skabt grobund for udnyttelsen af de mange digitale værktøjer, som i løbet af 2014 er installeret i vores retssale. Der er i 2014 samlet brugt over arbejdstimer på kompetenceudvikling fortrinsvis indenfor IT af rettens medarbejdere. Vi har nu 5 fuldt udstyrede digitale retssale, hvori der både kan afvikles store straffe- og civile retssager fuldt digitalt, men hvor udstyret også kan bruges til at vise eksempelvis en videooptagelse fra et overvågningskamera eller billeder fra et ulykkessted i de mindre sager. Advokaterne kan i de civile sager komme med deres egen pc eller tablet og koble sig direkte på rettens udstyr, hvorved de kan vise dokumenter, fotos, erklæringer eller lignende for dommeren, vidnerne og egne parter. Den digitale visning, der sker på lærred via projektor eller på en stor eller mindre skærme i retslokalet, giver også tilhørerne en helt anden mulighed for at følge sagens gang. Derved får åbenhed en mere konkret og reel betydning var også året, hvor retten fik mulighed for via et videokonferencesystem at foretage retsmøder om forlængelse af en fængslingsfrist under varetægtsfængsling uden, at den sigtede skulle transporteres til retten. I stedet kaldes der op til det arresthus eller fængsel, hvor den sigtede sidder varetægtsfængslet, og så er sigtede med via en skærm i retslokalet. Han eller hun kan samtidig se og høre alt, hvad der foregår i retssalen via videoudstyr i fængslet. Det er en klar besparelse på politiets ressourcer, idet de så ikke skal transportere de sigtede ind til retsbygningen. Alle medarbejdere har vist stor vilje til at bruge de værktøjer, som er udleveret til deres brug, og vi arbejder til stadighed på at finde nye anvendelsesmuligheder for eksempelvis de Ipads, som hver af juristerne og rettens ledere har fået stillet til rådighed. Målet er, at brugen af tablets via tilgængelighed

9 9 og overskuelighed gør videndeling nemt og letter navnlig juristernes arbejde, både i retsmødet og under forberedelsen af sagen og ved domsskrivningen. Udadvendte aktiviteter Et af vores indsatsområder har været synliggørelse af rettens arbejde. Vi har derfor forberedt en nyordning af rettens hjemmeside, så den fremadrettet kan bruges til at formidle rettens arbejde. Vi er begyndt at skrive domsresuméer til hjemmesiden, når vi har afsagt dom i en sag, der kan have offentlighedens interesse af den ene eller anden grund. Retten i Svendborg er så privilegeret, at den lokale Fyns Amts Avis og andre medier viser retten stor interesse og gør meget for at formidle vores arbejde til offentligheden. Retspræsidenten fungerer som rettens pressekontaktdommer og er til rådighed for pressens henvendelser. Pressekontaktdommerens opgave er at søge at hjælpe journalister med at forklare indholdet af domme, for eksempel hvad der er dømt for, eller eksempelvis bidrage til forståelse af regler eller med oplysninger om retspraksis. Retten lægger vægt på at være åbne også i forhold til skoleklasser, der kan komme i retten og overvære en retssag. Elevernes udbytte af besøget øges ved, at de, efter sagen er afsluttet, kan få en snak med dommeren og eventuelt de andre professionelle aktører. Desuden har vi lagt vægt på, at retten fremstår som åben og attraktiv i forhold til Syddansk Universitet som uddannelsessted for jurister. Vi har derfor til stadighed ansat 2 jurastuderende, der bistår retten med forberedelsen af de civile sager og fogedsagerne, ligesom 2 jurastuderende hvert år kommer i praktik ved retten i en uge, hvor de har mulighed for at følge dommernes arbejde. Rettens interne forhold Pr. 1. maj skete der præsidentskifte, idet retspræsident Bjarne Pedersen gik på pension og blev afløst på posten af Anni Højmark, der kom fra en stilling som dommer ved Retten i Næstved. Ledergruppen har i årets løb sat fokus på dialog med medarbejderne om, hvad der gør retten til en attraktiv arbejdsplads. Herunder er der lagt vægt på, at kvalitet, professionalisme og synlig ledelse er vigtige for, at medarbejderne trives og yder deres bedste til gavn for rettens brugere og samarbejdspartnere. Desuden har den ulykkelige skudepisode i Københavns Byret naturligvis betydet, at der har været talt en del om sikkerhed og håndtering af konfliktsituationer. Det er ting, som der også vil blive arbejdet målrettet med i En helt afgørende ting i 2014 var, at Folketingets Finansudvalg vedtog en bevilling til byggeriet af et nyt tinghus til Retten i Svendborg. Bygningen skal opføres som et OPP(Offentlig Privat Partnerskabs)- projekt på adressen Christiansvej i Svendborg. Arbejdet i 2014 bestod i projektering af byggeriet, der bliver på ca kvm. og forventes at stå færdigt og klar til indflytning i juni Det nye tinghus muliggør, at rettens medarbejdere kan flytte sammen på én adresse. Retspræsident Anni Højmark

10 10 4. Udviklingsaktiviteter i 2015 Retten i Svendborg har med udgangspunkt i den overordnede målsætning for Danmarks Domstole for 2015 fastlagt følgende fokusområder for rettens arbejde i 2015: Sagsbehandlingstider Der skal i 2015 fortsat arbejdes på at nå de centralt fastsatte mål for sagsbehandlingstiderne uanset, at der i årets løb forventeligt vil skulle bruges ikke ubetydelige ressourcer på byggesagen og den forestående nyorganisering af retten. Den digitale hverdag Vi vil fortsætte med at udvikle vores brug af de digitale værktøjer, herunder til brug i videndelingen, samt brugen af vores digitale retssale. Der vil også i 2015 blive holdt interne kurser i brugen af de digitale værktøjer under overskriften Klar-Parat-Digital. Vores hjemmeside skal være brugernes kilde til information om, hvad der sker ved Retten i Svendborg samt om, hvordan de skal forholde sig både praktisk og i relation til spørgsmål af mere generel juridisk art. Rets- og forligsmægling Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en retsmægler hjælper parterne i en civil sag med selv at finde en løsning, så det ikke er dommeren, der afgør sagen. Ved Retten i Svendborg er retsmægleren enten en dommer eller en advokat, der er antaget af Domstolsstyrelsen til at fungere som retsmægler. Retten i Svendborg har igennem en årrække haft et højt antal retsmæglinger, og vi får positive tilbagemeldinger fra både de deltagende parter og deres advokater om, at det er en meget tilfredsstillende måde at få løst deres konflikt på. I 2014 blev 7 % af landets retsmæglinger afholdt i Svendborg retskreds. Det er et forholdsvist stort antal, set i forhold til at Retten i Svendborg ekspederede 2,5 % af det samlede antal sager ved byretterne. Danmarks Domstole ønsker at udbrede brugen af rets- og forligsmægling, og Retten i Svendborg vil i den forbindelse stille vores positive erfaringer til rådighed for det landsdækkende projekt herom, ligesom vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til, at retsmægling også kan være egnet til at løse konflikter i forbindelse med ægtefælleskifter, umiddelbare fogedforretninger og visse skiftesager.

11 11 Forberedelse til flytning til ny retsbygning Byggeriet af den nye retsbygning vil naturligt komme til at fylde meget i årets løb. Vi skal arbejde målrettet på at blive klar til flytningen, der vil ske i sommeren 2016, herunder sørge for at have ryddet op på arkivet, så vi ikke skal flytte mere end højest nødvendigt, ligesom vi skal have gennemgået og strømlinet vores arbejdsgange, så de passer til de rammer og muligheder, som den nye bygning giver os. Vi ønsker at skabe et hus til gavn for vores brugere med en service og nogle faciliteter, der sikrer brugerne gode arbejdsvilkår i et professionelt miljø præget af kvalitet i opgaveløsningen. Kilde: Hovedindgangen til det nye Tinghus visualisering fra KPF-Arkitekter AS.

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

Retten i Hillerød. Jan Forsing og Lisa Andersson

Retten i Hillerød. Jan Forsing og Lisa Andersson Retten i Hillerød Jan Forsing og Lisa Andersson Fakta om Retten i Hillerød Tidligere byretter og nye storkommuner i retskredsen Retten i Hillerød omfatter 3 tidligere retter: - Retten i Frederikssund -

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Strategi & handlingsplan 2012

Strategi & handlingsplan 2012 Strategi & handlingsplan 2012 Retten i Holstebro Side 1 Strategi & Handlingsplan 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rettens opgaver og organisering 2. Vision og værdier 3. Retten - en attraktiv arbejdsplads 3.1.

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET Hovedkonti på finansloven: 11.41.01 Domstolsstyrelsen (driftsbevilling) 11.41.02 Retterne (driftsbevilling) 11.41.04

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport Perspektivering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Bilagsrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Bilagsrapport

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 04/03-2014 J.nr. 11F-ØL-6-13 Østre Landsrets embedsregnskab for 2013 1. Indledning Østre Landsretten oplevede i perioden 2009-2012 en stigning i antallet af civile sager.

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Tæt på Danmarks Domstole

Tæt på Danmarks Domstole Tæt på Danmarks Domstole Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Fotograf:

Læs mere

KEND DIN RET. RetsLex

KEND DIN RET. RetsLex KEND DIN RET RetsLex Domstolsstyrelsen 2012 INDHOLD Forord 3 Rettens arbejde 4 Sagstyper 4 Civile sager 4 Straffesager 5 Fogedsager 6 Skiftesager 7 Tinglysning 7 Notar 8 Straffesagen: 8 Aktører og forløb

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 1. Indledning Dette dokument indeholder Domstolsstyrelsens strategi for de kommende fire år og styrelsens handlingsplan for 2009. Strategi- og handlingsplanen

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje 2013 1 Formål Da Arresten genåbnede med ny permanent

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Handlingsplan 2009 for Retten i Hillerød

Handlingsplan 2009 for Retten i Hillerød Handlingsplan 2009 for Retten i Hillerød Forord 2 Handlingsplan 2009 er den tredje i rækken af handlingsplaner, siden retten blev etableret i 2007. Vi har i år valgt at anvende den såkaldte KVIK-model

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

TEMA Sikkerhed i retterne

TEMA Sikkerhed i retterne # 20 JUNI 2015 Magasin for Danmarks Domstole TEMA Sikkerhed i retterne Ganske vist er der nu indført adgangskontrol i nogle retter, men ved domstolene skal sikkerhed og tryghed altid gå hånd i hånd med

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

Domstolsstyrelsen Beretning 2004

Domstolsstyrelsen Beretning 2004 Domstolsstyrelsen Beretning 00 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk Grafisk design: Rumfang 00- Fotograf: Station Tryk: Arco Grafisk, Skive Oplag:.000

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Analyse af rets- og forligsmægling

Analyse af rets- og forligsmægling Analyse af rets- og forligsmægling Domstolsstyrelsen 17. august 2015 Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Status for implementering af domstolsreformen April 2009 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 70 10 33 22 Telefax 70 10 44 55 www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 70 10 33 22 Telefax 70 10 44 55 www.domstol.dk I reformens tegn Årsberetning 00 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk Grafisk design: Rumfang 00- Fotograf: Station Tryk: Arco Grafisk, Skive

Læs mere

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen.

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. Handlingsplan 2010 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2010 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2010: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Digitalisering

Læs mere

Domstolsstyrelsen Beretning 2003

Domstolsstyrelsen Beretning 2003 Domstolsstyrelsen Beretning 00 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk Grafisk design: Rumfang 00- Fotograf: Station Tryk: Arco Grafisk, Skive Oplag:.000

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning

Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning Østre Landsret vedtog i juni 2001 et dokument om Østre Landsrets målsætninger. Målsætningerne er på ny vedtaget i februar 2005 efter enkelte ændringer.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1139 af 24/09/2013 Gældende (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 01-10-2013 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 1 LOV nr 1313 af 27/11/2013 5 LOV nr

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job ANKLAGER Er du en holdspiller, der kan gå selv? Så har vi det rette job mange muligheder Anklagemyndigheden er en del af Justitsministeriet. På hele ministerområdet har vi fokus på en bred og målrettet

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1308 af 09/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-4000-0134 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere