APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 2006"

Transkript

1 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 Holmen, d.. maj 006. Arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøvurdering for Statens Teaterskole Statens Teaterskole har i april 006 færdiggjort udarbejdelsen af en vurdering af skolens arbejds- og undervisningsmiljø, som har resulteret i den vedlagte handlingsplan. Handlingsplanen er udarbejdet fælles for medarbejdere og studerende på skolen, eftersom langt de fleste arbejdsfunktioner på skolen udføres af medlemmer af begge grupper. Udarbejdelsen af handlingsplanen er sket i faser:. En spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige skolens 6 fastansatte medarbejdere og ca. studerende i efteråret 005. Spørgeskemaet var udarbejdet af sikkerhedsorganisationen. Der blev modtaget 57 spørgeskemaer retur, heraf 5 fra studerende og fra medarbejdere.. En række møder i januar og februar for forskellige grupper af medarbejdere (hhv. administrative, produktionstekniske og pædagogiske medarbejdere) og studerende, hvor alle havde mulighed for at kommentere, uddybe og supplere spørgeskemabesvarelserne.. To møder i sikkerhedsudvalget, hvor input fra spørgeskemaer og møder med medarbejdere og studerende blev bearbejdet til en handlingsplan, herunder en prioritering af punkterne, en fastlæggelse af foreløbige tidsfrister for opfølgning/afhjælpning m.v. Statens Teaterskole har i de seneste ½ år været hårdt ramt af sygefravær blandt medarbejderne. Sygefraværet har altovervejende relateret sig til arbejdsulykker på skolen, som der er taget forholdsregler til at forhindre en gentagelse af, eller til sygdom (herunder i nogle tilfælde svær, kronisk sygdom), som ikke er relateret til arbejdsmiljøet på skolen. (En enkelt undtagelse herfra er en medarbejder, som i en meget lang periode har været sygemeldt pga. stress, som er delvist arbejdsbetinget. Bl.a. pga. denne sag arbejdes der på skolen meget fokuseret på identifikation og reduktion af stress blandt medarbejderne.) Den løbende observation af sygefraværet har ikke bidraget til identifikation af forhold vedr. arbejdseller undervisningsmiljø, som ikke er omfattet af handlingsplanen eller som skolen ikke allerede i anden sammenhæng arbejder på at eliminere. I de tilfælde, hvor en medarbejder har af ukendte årsager har et usædvanligt højt sygefravær, vil der blive taget kontakt til den pågældende medarbejder for at identificere årsagerne til det øgede fravær. Handlingsplanen er gjort tilgængelig for ansatte og studerende på skolen, dels i elektronisk udgave via de såkaldte Offentlige Mapper i Microsoft Outlook, dels i to papirbaserede udgaver hhv. i skolens reception og på kontoret på Skolen for Moderne Dans, som ligger i en anden bygning.

2 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 Alle punkter er tildelt en kategori mellem og efter følgende kriterier: : Umiddelbar handling påkrævet. : Prioriteret indsats, ikke akut. : Ikke prioriteret indsats p.t. : Ingen indsats påkrævet (herunder punkter, som ikke er relevante i.f.t. arbejds- eller undervisningsmiljø). Sikkerhedsudvalget har i.f.m. udarbejdelsen af handlingsplanen forsynet hvert af de punkter, som vurderes at kræve handling fra udvalgets side, med en foreløbig tidsfrist. Af hensyn til den økonomiske og øvrige ressourcemæssige indsats, som arbejdet med handlingsplanens punkter medfører, vil udvalget inden. juli 006 gennemgå tidsfristerne og foretage en samlet prioritering. Dette kan medføre, at tidsfristen på nogle punkter udskydes til senere. Prioriteringen vil tage udgangspunkt i den ovennævnte inddeling af punkterne i kategorier. Det er hensigten, at handlingsplanen skal være styrende for sikkerhedsorganisationens arbejde i de kommende år. Det vil således være en fast del af sikkerhedsudvalgets mødedagsorden at følge op på planens realisering. Holmen, d.. maj 006 Ledelsesrepræsentant Medarbejderrepræsentant Bilag: - Et uudfyldt eksemplar af det udsendte kortlægningsskema.

3 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Indeklima A..: Kontorer a. Varme. Bygn. A, C og SMD. b. Kulde. Bygn. C, bibl. og SMD. c. Tør luft. a.i a.ii a.iii b.i b.ii c. d. e. d. Træk fra vinduer. e. Indelukket luft. Ad a. I. SMD kan ikke løses uden ny isolering. Kontakte SFOU/TNT mhp. rådgivning. Evt. afskærmning på vinduer. Herefter drøfte løsning i sikkerhedsudvalg. II. Bygn. C undersøge mulighed for solafskærmning i vinduer. Kontakt til SFOU/TNT. Evt. alternativ er persienner eller særlige rullegardiner. Inddrage brugere. Herefter drøfte løsning i sikkerhedsudvalg. III. Bygn. A Evt. forlænge ventilationsstreng til OA- og teknikerkt. Ad b. I. Evt. ekstra radiator på SMD-kt. II. Bibliotek kontakt SFOU/TNT. Ad c. Rengøringsproblem, jfr. pkt. A.. Branchespecifikt problem i produktionsrum og værksteder m.v. Inddrage brugere. Evt. grønne planter. Ad d. Pedeller undersøger problemets omfang og reparerer/udskifter tætningslister m.v. a.i AH a.ii BK a.iii OA b.i AH b.ii BK c. d. BK e. RL Ad e. Evt. små ventilatorer. A..: P-rum a. Tør luft. Ad a. Branchespecifikt problem pga. sce- OA - a.i a.ii a.iii b.i b.ii c d e

4 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Indeklima b. Høj luftfugtighed. c. Indelukket luft. nografibygning i P-rum. Kan reduceres, men ikke elimineres. Nye støvsugere er indkøbt. Årlig hovedrengøring og/eller øget periodisk rengøring ville mindske problem. Ad b. Pauser og udluftning. Kontakt evt. pedeller og få øget ventilation. Ad c. Pauser og udluftning. Kontakt evt. pedeller og få øget ventilation. a. b. A..: T-rum inkl. SMD Indelukkede og overophedede om sommeren. a. SMD. b. Bygning C. (Brugsanvisning til rum.) Ad a. Undersøge muligheder i.f.t. computerstyring af vinduer. Undersøge, om nødvendigt med ventilation. (TNT se på isolering af loft.) Ad b. Undersøge, om tilstrækkelig isolering over T. (TNT se på isolering af loft.) a: AH. b. BK. a b. - (Brugsanvisning til rum.) A..: Sang-/talerum a. Tør luft. Ad a. Pauser og udluftning. Evt. støvsuge b. Træk og lave temperaturer. loftsplader. Ad b. Indgå i brugsanvisning. a: BK/KB (Brugsanvisning til rum.) A..5: Computerundervisningslokalring Lokalet bliver for varmt. Forsøgsvis flyttet til andet lokale. Evalue- i gang. Forbedringsmuligheder un- dersøges. FGH Påbud fra Arbejdstilsynet. A..6: Dansesale SMD Kuldebroer i sal. Problemer med Isolation af port mod vest. AH 0-006

5 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Indeklima varmeveksler/fyr. Riskabelt at danse i sal, fordi der er for koldt. Glasdøre mod syd overvejes, om de kan isoleres. Undersøge, om fyr/varmeanlæg fungerer og er dimensioneret korrekt. Inddrage RG i problemanalyse. A..7: Eksterne lagre Fugtige og uopvarmede. Dele af eksterne lagre forventes flyttet til ny tilbygning. Til resterende del af eksterne lagre søges nye og bedre egnede lokaler. OA A..8: Værksteder, inkl. Mangelfuld udsugning og ventilation. fra Arbejdstilsynet. Tiltag i gang i.f.m. opfyldelse af påbud finværksted OA A..9: Interne lagre Mangelfuld ventilation på Lokale må ikke anvendes som arbejdsplads eller undervisningslokale. lydlager. OA - A..0: Malersal Meget høj luftfugtighed. Pauser og udluftning. KB A..: Møderum Dårligt indeklima afhængigt af antal personer, udstyr m.v. (Brugsanvisning til rum.) Pauser og udluftning. (Evt. undersøge regler om antal personer i lokaler - Brugsanvisning til rum.) A..: Kantine Kølighed i kantine Sikkerhedsudvalget har vurderet, at problemets omfang ikke er væsentligt. A..: Finværksted Støv dårlig rengøring. Indgår ikke i rengøringsplan? A..: Ekstrem varme og kulde i reception afhængigt af årstid Undersøge mulighed for oprydning min. gange pr. år med efterfølgende rengøring. Oprydnings- og rengøringsdisciplin hos brugere. Nyt receptionslokale ønskes indarbejdet i tilbygningsprojekt KB OA, AN, BK FGH

6 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Gulve () / A..: Gulv i bygning C,. sal Flere steder gået i stykker. Huller i Der lægges ny parketgulv oven på det eksisterende gulv. Lægge nyt gulv i etaper. gulv risiko for fald eller skader. Rengøres ikke, fordi i dårlig stand. Hårdest angrebne områder først. Tidshorisont FGH er for den fulde gennemførelse. A..: Gulv i bibliotek Usikkerhed om, hvorvidt det får Pedeller drøfter med rengøringsfirma. FGH/BK A..: Gulv i malersal den rigtige behandling. Gulvet er ikke egnet til kropsundervisning. Der er en kant på gulvet på rampen ved malerudsugningen. Evt. inddrages ekstern konsulent. Kropsundervisning forventes flyttet til tilbygning fra studieåret 007/008. Der laves en kant -tilbygning. OA A. Belysning A..: Kontorer A..: Gangarealer A..: Undervisningsrum Udarbejdelse af lysplan for hele skolen, evt. ved anvendelse af ekstern konsulentbistand. Færdig seneste januar 007. A..: T-rum A..5: Finværksted Inddragelse af brugere. Prioriteret investeringsplan. Tidshorisont gælder den ful- Dårlig A..6: Lydlager FGH A..7: P-rum de gennemførelse af projekt. A..8: Te-køkken på adm.gang A..9: Lærerbord i bibliotek 6

7 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Rengøring A..: Toiletter STS og SMD A..: Kontorer STS og SMD A..: Gulv i bygning C Utilfredsstillende Bedre oprydningsdisciplin på skolen, så rengøringsfolk kan komme til at gøre rent. A..: Gulve i SMD-sale Overveje duksesystem à la SMD. BK/AH - A..5: Baderum STS og SMD Tilbagemelding til BK/AH hver gang der A..6: Malersal er utilfredshed. A..7: Kropslokale A..8: P-rum Manglende rengøring, bl.a. i.f.m. prøver eller visninger Informere om, at P-rum ikke indgår i rengøringsplan og at rengøring her skal bestilles særskilt hos BK. A..9: Køkken på bibliotek Rengøres ikke Undersøge, om køkken indgår i rengøringsplan. A..0: Hovedrengøring Ønskes oftere Gennemgå plan for løbende hovedrengøring og vurdere, om udvalgte områder skal opprioriteres (f.eks. P-rum). BK BK BK A..: Bestillingsprocedure Uklarhed over procedure Informere om bestillingsprocedure BK

8 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.5 Lyde/støj A.5.: Mgl. lydisolering af rektors kontor. Fortrolige samtaler på rektors kontor kan overhøres af forbipasserende Kontorets døre lydisoleres. FGH på gangen. A.5.: Reception Støj fra teatersal i reception. Nyt receptionslokale ønskes indarbejdet i tilbygningsprojekt. Receptionsmedarbejdere kan bede ansatte FGH og studerende om at dæmpe musikken i.f.m. nedtagning af scenografier etc. A.5.: Finværksted Støjgener i værksted og for overliggende kontoer. Lydgener er uundgåelige pga. placering af kontorer og værksteder ved siden af / over/under hinanden. Forekommer dog kun forholdsvis sjældent. Mindre støj fra ombygget vakuummaskine. Problemets omfang undersøges ved kontakt til ansatte i kontorer over finværksted. Herefter drøftes problem i sikker- FGH A.5.: Fælleskontor på SMD A.5.5: Undervisning Højt støjniveau, når fuld bemandet. Støj, hvis der mere end 8 deltagere, og lærere sørger ikke for ro i timerne. hedsudvalg. Løsningsmuligheder drøftes lokalt. Evt. undersøge mulighed for individuelle kontorer. Drøftes med medarbejdere i kontoret. Mere selvdisciplin og social kontrol. A.5.6: P-rum lysdæmpere Nye dæmpere støjer. Finde hensigtsmæssig placering ved visninger o.s.v. A.5.7: P-rum lydisolering Dårlig lydisolering af P-rum forstyrrer undervisning. 8 Lægge al støjende undervisning i P, P, P7 og P8 og rolige undervisningen i de øvrige. FGH 0-007

9 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.5 Lyde/støj A.5.8: Dårlig lyd i P-rum Dårlig akustik Lejlighedsvis ophænges inddækning. Ikke egnet som permanent løsning. Ikke muligt at have bedre akustik i multifunktionsrum. A.5.9: Vejarbejde Der opleves vibrationer fra Midlertidigt problem. vejarbejdet. Holde flere pauser og gå til stille områder. 9

10 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.6 Oprydning/orden A.6.: Fællesarealer Rod og uorden generelt. Der står ting fra undervisning og produktion i gangarealer. Der skal laves en klar ansvarsfordeling mellem medarbejdere mht. oprydning af områderne. Der skal være luft i planlægning, så der er tid til at rydde op efter forløb m.v. OA/FGH Fastlæggelse af ansvar i.f.m. opstart af forløb el.lign. Etablering af nærlager i.f.m. tilbygning. A.6.: Undervisningsrum Rod og uorden. Indskærpe lærernes ansvar for at der ryd- KB A.6.: Værksteder Manglende oprydning v. elever og lærere. des op. Lave brugsanvisning til rummet. Problemets omfang er begrænset på produktionsværksteder. Forsøg med dukseordning på finværkstedet. A.6.: Dansesale For meget rod i sal på SMD. Tage vogne og kasser med til SMD, når der hentes udstyr fra STS. Indkøb af kasser til fast udstyr på SMD. Evt. indkøb af lampevogn med kroge. AH laver oversigt over nødvendigt udstyr og forslag til placering. Generel opryding i kælder- og rengøringsrum. A.6.5: P-rum Rummene er meget rodede. Mini-APV sikrer fokus på sikkerhed. Have mere fokus generelt. A.6.6: Oprydningskultur Oprydningskulturen er meget Se ovenfor. dårlig. Faste oprydningstidspunkter. RL AH

11 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.7 Rygning - A.7.: Rygning på adm.gang. Rygning på adm.gang generer på Problem er løst. Rygning på gang er forbudt. kontor. A.7.: Rygepolitik. Respekteres ikke. Røgfri skole pr.. august 006. Sker under alle omstændigheder pr.. april 007. A.7.: Rygesteder. Uhensigtsmæssig placering. A.7.: Rygepolitik for værksteder. Mangler. FGH A.8 Lugtgener A.8.: Finværksted. Der er lugtgener på finværkstedet og fra finværkstedet til de omgivende og overliggende områder. Lugtgener er uundgåelige pga. placering af kontorer og værksteder ved siden af / over/under hinanden. Gener kan begrænses ved så vidt muligt at flytte svejsearbejde til produktionsværksteder og malearbejde til malersal. Problemets omfang undersøges ved kontakt til ansatte i kontorer over finværksted. Herefter drøftes problem i sikker- FGH/OA A.8.: Kopimaskine på adm.gang. Der er lugtgener fra kopimaskine. hedsudvalg. Sikkerhedsudvalget var usikker på, om der er lugtgener fra kopimaskine. Respondent efterlyses mhp. at undersøge problemets omfang. Ny kopimaskine primo maj 006. FGH

12 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.9. Diverse A.9.: SMD studenterfaciliteter. Mangler opholdsrum til elever. Mangler elevkøkkenfacilitet. Ingen umiddelbar løsning mht. fælles- og opholdsrum. Elevkøkken er næsten færdigindrettet. A.9.: SMD undervisnings- Lille sal på SMD uegnet til under- Problematik tages op på elevmøde. CM lokaler A.9.: Undervisningslokaler visning. Der mangler undervisningslokaler. Der mangler et stort T-lokale (0 stud. + - undervisere). Ved undervisning med 0 elever anvendes eksterne undervisningslokaler (f.eks. på KARCH), P-rum eller Krop. Sikkerhedsgruppe er ved at vurdere indretning af værksted og udarbejder forslag. A.9.: Finværksted Der er for lidt plads i finværkstedet. A.9.5: Foyér Foyéren er for uinspirerende. Udsmykningsprojekt forventes gennemført i 006. A.9.6: Skabe Der mangler skabe til undervisere Behov undersøges og det forsøges dækket (til bøger m.v.). med ledige reoler, skabe m.v. på skolen. Der er generelt ikke skabe nok til medarbejderne. A.9.7: Kontorer Teknikerkontor er overbefolket og mangler omklædningsfaciliteter. A.9.8: Døre Døre holdes åbne med scenelodder og kiler. Det er manglende respekt, for det er sagt mange gange. A.9.9: Skræddersal Der er for mange folk på skræddersalen. Det giver støjforurening, dårligt indeklima og dårlig logistik. A.9.0: Værksteder Der er for mange folk på værk- Fælles skab til svejsetøj. Øvrige behov undersøges og det forsøges dækket med ledige reoler, skabe m.v. på skolen. Hvis ej muligt indkøbes nye skabe. Det undersøges, om kontoret overholder krav til plads pr. person. Kiler fjernes konsekvent. Instruktion af medarbejdere og studerende, bl.a. på fællesfundament. Problematikker er tæt forbundet til aktivitetsniveauet på produktionsområdet. Der arbejdes på at nedbringe dette. RL/AN -006 TJ OA OA Ledergrp. - Ledergrp. -

13 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.9. Diverse A.9.: Sprøjtekabine stederne. Sprøjtekabinen er ofte ikke tilgængelig grundet undervisning. Det er uhensigtsmæssigt med undervisning i en malersal. Der er ofte planlagt undervisning/prøver ud over den aftalte tidsramme. Kabine på finværksted er et alternativ ved nogle opgaver. Problem løses ved tilbygning til skolen. Undervisning flyttes fra malersal til ny bygning B. Ergonomiske forhold B.: Skærmarbejde Hovedpine pga. stillesiddende skærmarbejde uden naturlige Der er sket gennemgang af arbejdspladser med instruktion i skærmhøjde, belysning Gymnastikrutine. pauser. m.v. Problemer med nakke og skuldre. Tilbud om skærmbriller til medarbejdere. FGH B.: Tung port B.: Løft Rygsmerter pga. tung port ved bibliotek En del tunge løft og upraktiske arbejdsstillinger. Tunge løft i.f.m. transport til/fra lager og oprydning på lager. Evt. opfølgning. Problemet løst ved instruktion. Opfølgning på, om problemet løst permanent. Løftekursus til produktionsafdelingen og pedellerne, f.eks. AMU. Være så mange som muligt fælles om tunge løft. Bruge relevant løfteudstyr, f.eks. klavervogn. B.: Arbejde i loftshøjde For få lifte til arbejde i loftshøjde. Der kommer en ny lift på prøve i maj. Indkøb af nyt stillads til SMD undersøges. FGH OA LP/HS B.5: T-rum Dårlige borde og stole Det er besluttet at nedsætte en arbejds- Arb.grp

14 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 B.7: Stiger B.8: Transport B. Ergonomiske forhold gruppe vedr. bestykning og indretning af undervisningslokaler. Behov/ønsker undersøges blandt brugere. SMD prøvesidder klapstole. B.6: Finværksted Manglende mulighed for indstil- Sikkerhedsgruppe er ved at vurdere ind- RL/AN -006 ling af arbejdsborde. Stiger er tunge og vanskelige at bære rundt på. Vanskeligt at finde vogne til transport af tunge ting. retning af værksted og udarbejder forslag. Ved nyindkøb af stiger købes lette. Instruktion af studerende i bæreteknik. (En del af fællesfundamentet? Kontakt AN.) Produktionsafdelingen skal på kursus i stilladser i august 006. Vogne står på lageret, når de er tomme. Vil være mere tilgængelige, når nærlager er etableret forventet medio 007. OA OA

15 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 C. Psykiske forhold C.: Tidspres/stress. Der er nedsat en tænketank. Der har været afholdt et personaleseminar om stress. Der er ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af stress. Ny måling ØVL Der er fokus på at mindske belastning for -007 mest belastede medarbejdergrupper. Der er tilført ekstra ressourcer enkelte steder. C.: Kommunikation. C.: For højt aktivitetsniveau. C.: Mgl. back-up. Der er uklarhed om ansvars-/sagsfordeling. Det er svært at gennemskue kommunikationsveje. Der mangler kommunikation mellem drama og andre fag. Der mangler kommunikation af pædagogiske konsekvenser efter elevevalueringer. Der er behov for bedre kommunikation. For mange møder. For få lokaler. For lidt udstyr. Der ønskes mulighed for at sætte andre ind i sine arbejdsopgaver, så der er back-up, hvis man er syg, på ferie el.lign. Kommunikationsproblematikken generelt skal drøftes i sikkerhedsudvalget og evt. senere være et tema på et personaleseminar. En del af de efterspurgte informationer vil fremgå af inter-/intranet fra medio 006. FGH Ledelsesmæssigt fokus tidligere start på planlægning af skoleår. Der er sket en vis reduktion af aktiviteter. Behov for afstemning af forventninger. Udarbejde kort arbejdsbeskrivelse/årsplan. Afsætte tid til oplæring af andre. Drøfte på administrationsmøde i.f.m. drøftelse af generelle APV/UMV. Fokus på tilpasning af aktivitetsniveau. Ledergrp. C.5: Alenearbejde og kontakt For meget tid, hvor man arbejder Mere social tid/kontakt. FGH FGH Løb. Løb.

16 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 C. Psykiske forhold alene med sine arbejdsopgaver. Der efterlyses af det administrative personale mere kontakt med kollegerne. Drøfte på administrationsmøde i.f.m. drøftelse af generelle APV/UMV. C.6: Mgl. uddannelse i IT. Mange banale henvendelser til IT-medarbejder pga. manglende viden hos ansatte og studerende. Efteruddannelse af medarbejdere ved fokus i anvendelse af midler til intern efteruddannelse. Bedre intern uddannelse af/intro til studerende. Superbruger -system (både studerende og medarbejdere). Udarbejde ny IT-strategi under inddragelse af medarbejdere inkl. uddannelsestilbud og kompetencekrav. C.7: Dårlig sprogtone. Problem med sarkasme og ironi. Nedsat tænketanke om mobning og samarbejde. Der har været afholdt personaleseminarer om mobning og samarbejde. Anbefaling af anerkendende samtaleform, hilse-politik m.v. Evt. flere samarbejdskurser. Opretholde fælles fokus, bl.a. i diverse mødefora. C.8: Afbrydelser. C.9: Bestilling af udstyr. Mange afbrydelser virker forstyrrende i arbejdet. Bestilling til undervisning sker for sent. Ikke muligt at sige nej. Nødvendigt at trylle. Vurdere henvendelsers vigtighed/uopsættelighed. Lære at sige fra/sætte grænser. Acceptere et nej. Fokus på at informere gensidigt. FGH -006 Alle Ny måling -007 Alle - Alle - C.0: Beslutninger Der er træghed i besluningsproces- Der bliver nedsat en tænketank om beslut- SR - 6

17 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 C. Psykiske forhold serne. ninger som opfølgning af MTU. C.: Konfliktløsning Der er konfliktskyhed i.f.t. samarbejdskonflikter. Der bliver nedsat en tænketank om personaleledelse, herunder konfliktløsning, som opfølgning af MTU. Ledergruppen har modtaget undervisning FGH - C.: Arbejdsbelastning for studerende. C.: Elevindflydelse Lange arbejdsdage (undervisning + forberedelse). Tidspres i.f.t. gennemførelse af undervisning. Manglende tid til privatliv. Manglende mulighed for at ordne praktiske ting. Svært at finde tid til forberedelse af løbende fag pga. fokus på dramatiske forløb. Der efterlyses øget elevindflydelse. i konfliktløsning. Et højt arbejdspres er en uomgængelig del af en kunstnerisk uddannelse på højeste niveau. Kurser i administration af arbejdstid og forebyggelse af stress. Realistisk og hensynsfuld skemalægning. Integrere -timersregel i mini-apv. På SMD arbejdes med ansvar for egen læring. Søg indflydelse via elev- og skoleråd. Ledelsesmæssigt fokus på inddragelse af studerende i diverse arbejdsgrupper. C.: Planlægning Lokalekoks og skemakoks. Det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. bestykning og indretning af undervisningslokaler. Bestillingsprocedurer m.v. gennemgås for at identificere forbedringsmuligheder. C.5: Økonomiområdet Der har i den seneste periode været stærkt øget arbejdsbelastning på det økonomiadministrative område. Der sker aflastning ved andre medarbejdere i.f.t. enkelte opgaver, f.eks. fakturaregistrering/-udskrivning. Led.grp. Løb. FGH Løb. FGH - D. Kemiske forhold 7

18 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 D.: Kemiske masker på finværksted. D.: Malkode-regler. D.: Svejsesug. D.: Maling-/kemikaliepolitik. Studerende er i tvivl om, hvorvidt der er kemiske masker til steder på finværksted. Der er behov for en beslutning om, hvor farlige stoffer, der tillades på skolen. Problemer ved svejsning i P-rum, fordi intet sug. Politik overholdes ikke af lærere og elever. Pågældende underviser skal kontrollere, at det evt. nødvendige sikkerhedsudstyr er tilstede. Elever skal selv købe kemiske masker, hvis der er behov for dem. Der skal defineres en malkode-grænse på Statens Teaterskole. Mulige løsninger: Etablering af centralt sug over P- rum og stigrør, således at der kan etableres svejsesug med flexslange. Mobilt svejsesug. Økonomiske muligheder undersøges. Der skal laves en kort vejledning, som udleveres til alle elever og undervisere. Der udpeges en kemikalieduks på finværkstedet. AN, RL OA, AN, CBK OA -006 OA/AN Samme gælder øvrige politikker, f.eks. alkohol og rygning. 8

19 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 E. Biologiske forhold E.: Borebiller i gulve Der er borebiller i gulvene på. Borebillerne er ved at dø af sig selv. Ingen dødshjælp påkrævet. sal i bygning C. FGH - E.:Skimmelsvamp. Der er skimmelsvamp på kostumer Tilbygning muliggør flytning af lagre til og møbler på eksternt lager. egnede lokaler. Der skal være opmærksomhed på sikkerhed FGH/OA ved oprydning/rengøring. E.:Bananfluer. Der er observeret bananfluer i Elever og ansatte skal være opmærksom- vaskeområde på finværksted. E.: Pelsklannerne. Der er observeret pelsklanner på. sal i bygning C. De spiser f.eks. uldprodukter. me på bortskaffelse af organisk affald. Omfang undersøges. Hvis omfattende, evt. skadedyrsbekæmper. FGH E.5: Vask i finværksted Undersøges. FGH F. Ulykkesrisiko F.: Flugtveje Usikkerhed om fornødne flugtveje Regler undersøges og skolens kontorer fra kontorer. gennemgås. OA F.: Sne/is Der er risiko for faldulykker på Det fastlægges, at stien til hovedindgangen skolens interne stier ved sne/is. er den, der skal anvendes i glat føre, og TJ/BK/AH at denne altid er ryddet. () F.: Fald Der er risiko for fald på gulvet på Jfr. pkt. om gulve ovenfor.. sal i bygn. C pga. forfald. Lægning af nyt gulv overvejes. TJ/BK F.: Brandfare Brandrisiko pga. kaffemaskiner. Sluk maskinen efter brug! F.5: Ledninger Der er for mange ledninger på Ledningsbakker og straps. gulvet i bygning C. Multistik kan skrues op under borde. BK F.6: Rigning Skolens riggeudstyr giver ikke Der er indkøbt nye seler og faldsikring. optimal sikkerhed. Stort fokus i produktionsafdelingen. Behov for personligt fokus hos brugere. OA - 9

20 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 F. Ulykkesrisiko F.7: Dansesal Tværbjælken i malersalen er farlig Undervisning flyttes til ny bygning fra for høje personer. medio 007. F.8: P-rumsgulv Skruer og søm i P-rumsgulv er en De skal pilles ud, når produktionen er risiko for elever på gulvet. færdig som del af den afsluttende oprydning. Indføre oprydnings- clearing ved OA den ansvarlige for rummet (HS/LP). F.9: Brandbekæmpelse. årets brandbekæmpelseskursus Afholdes på et andet tidspunkt. AN F.0: Scenetræk F.: Oprydning F.: Tidspres F.: Finværksted F.: Lamper i efteråret 005 blev aflyst. Elever har ikke tilstrækkeligt kendskab til scenetræk i.f.m. juleshowet. Der bør ikke ryddes op på lørdage pga. tømmermænd. Der er for stort tidspres i.f.m. rigning. Det er svært at nå hylderne over savmaskine og metalskærer. Det er for farligt for skuespillerelever selv at hænge lamper op til 0- minuttersprogram. Instruere alle elevgrupper i omgang med træk. Afklare problemstilling med elevers sikkerhedsrepræsentanter. Der må ikke ryddes op i spirituspåvirket tilstand. Det vil heller ikke blive accepteret i elevers produktionsplan. Problemstilling tages op i skolerådet mhp. formulering af regler. Problemstilling undersøges. Respondent efterlyses. Sikkerhedsgruppe er ved at vurdere indretning af værksted og udarbejder forslag. Belysning af 0-minuttersprogram og andre forløb uden teknisk bistand belyses fra stativ. AN -006 FGH AN RL/AN -006 FGH

21 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 G. Andre forhold G.: Pædagogik Der efterlyses et seriøst seminar om pædagogik for alle ansatte og Der bliver nedsat en tænketank om pædagogik som opfølgning af MTU. SR -006 studerende. G.: Sen mad Der efterlyses mulighed for at Brug kantine på arkitektskolen. købe mad om aftenen Det er muligt at bestille mad i vores kantine inden dennes lukketid. FGH Snackautomat overvejes. G.: Finværksted Scenografelever mangler nøgle til Fjerne lås til rummet. finværkstedet BK/TJ - G.: Inventar Inventaret i sang/tale forsvinder. Problematik drøftes med brugere. KB -

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service Arbejdsmiljøhåndbog for Renhold og Service Indledning/forord 4 Systematik i arbejdsmiljøarbejdet 6 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 8 Forebyggelse og sikkerhedskultur 8 Anmeldelse af arbejdsskader

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Støj i daginstitutioner

Støj i daginstitutioner Ulla Søgaard Thomsen og Susannah Pedersen Støj i daginstitutioner om praktiske/tekniske løsninger til dæmpning af støjen i daginstitutioner og skolefritidsordninger Socialministeriet Undervisningsministeriet

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere