APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 2006"

Transkript

1 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 Holmen, d.. maj 006. Arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøvurdering for Statens Teaterskole Statens Teaterskole har i april 006 færdiggjort udarbejdelsen af en vurdering af skolens arbejds- og undervisningsmiljø, som har resulteret i den vedlagte handlingsplan. Handlingsplanen er udarbejdet fælles for medarbejdere og studerende på skolen, eftersom langt de fleste arbejdsfunktioner på skolen udføres af medlemmer af begge grupper. Udarbejdelsen af handlingsplanen er sket i faser:. En spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige skolens 6 fastansatte medarbejdere og ca. studerende i efteråret 005. Spørgeskemaet var udarbejdet af sikkerhedsorganisationen. Der blev modtaget 57 spørgeskemaer retur, heraf 5 fra studerende og fra medarbejdere.. En række møder i januar og februar for forskellige grupper af medarbejdere (hhv. administrative, produktionstekniske og pædagogiske medarbejdere) og studerende, hvor alle havde mulighed for at kommentere, uddybe og supplere spørgeskemabesvarelserne.. To møder i sikkerhedsudvalget, hvor input fra spørgeskemaer og møder med medarbejdere og studerende blev bearbejdet til en handlingsplan, herunder en prioritering af punkterne, en fastlæggelse af foreløbige tidsfrister for opfølgning/afhjælpning m.v. Statens Teaterskole har i de seneste ½ år været hårdt ramt af sygefravær blandt medarbejderne. Sygefraværet har altovervejende relateret sig til arbejdsulykker på skolen, som der er taget forholdsregler til at forhindre en gentagelse af, eller til sygdom (herunder i nogle tilfælde svær, kronisk sygdom), som ikke er relateret til arbejdsmiljøet på skolen. (En enkelt undtagelse herfra er en medarbejder, som i en meget lang periode har været sygemeldt pga. stress, som er delvist arbejdsbetinget. Bl.a. pga. denne sag arbejdes der på skolen meget fokuseret på identifikation og reduktion af stress blandt medarbejderne.) Den løbende observation af sygefraværet har ikke bidraget til identifikation af forhold vedr. arbejdseller undervisningsmiljø, som ikke er omfattet af handlingsplanen eller som skolen ikke allerede i anden sammenhæng arbejder på at eliminere. I de tilfælde, hvor en medarbejder har af ukendte årsager har et usædvanligt højt sygefravær, vil der blive taget kontakt til den pågældende medarbejder for at identificere årsagerne til det øgede fravær. Handlingsplanen er gjort tilgængelig for ansatte og studerende på skolen, dels i elektronisk udgave via de såkaldte Offentlige Mapper i Microsoft Outlook, dels i to papirbaserede udgaver hhv. i skolens reception og på kontoret på Skolen for Moderne Dans, som ligger i en anden bygning.

2 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 Alle punkter er tildelt en kategori mellem og efter følgende kriterier: : Umiddelbar handling påkrævet. : Prioriteret indsats, ikke akut. : Ikke prioriteret indsats p.t. : Ingen indsats påkrævet (herunder punkter, som ikke er relevante i.f.t. arbejds- eller undervisningsmiljø). Sikkerhedsudvalget har i.f.m. udarbejdelsen af handlingsplanen forsynet hvert af de punkter, som vurderes at kræve handling fra udvalgets side, med en foreløbig tidsfrist. Af hensyn til den økonomiske og øvrige ressourcemæssige indsats, som arbejdet med handlingsplanens punkter medfører, vil udvalget inden. juli 006 gennemgå tidsfristerne og foretage en samlet prioritering. Dette kan medføre, at tidsfristen på nogle punkter udskydes til senere. Prioriteringen vil tage udgangspunkt i den ovennævnte inddeling af punkterne i kategorier. Det er hensigten, at handlingsplanen skal være styrende for sikkerhedsorganisationens arbejde i de kommende år. Det vil således være en fast del af sikkerhedsudvalgets mødedagsorden at følge op på planens realisering. Holmen, d.. maj 006 Ledelsesrepræsentant Medarbejderrepræsentant Bilag: - Et uudfyldt eksemplar af det udsendte kortlægningsskema.

3 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Indeklima A..: Kontorer a. Varme. Bygn. A, C og SMD. b. Kulde. Bygn. C, bibl. og SMD. c. Tør luft. a.i a.ii a.iii b.i b.ii c. d. e. d. Træk fra vinduer. e. Indelukket luft. Ad a. I. SMD kan ikke løses uden ny isolering. Kontakte SFOU/TNT mhp. rådgivning. Evt. afskærmning på vinduer. Herefter drøfte løsning i sikkerhedsudvalg. II. Bygn. C undersøge mulighed for solafskærmning i vinduer. Kontakt til SFOU/TNT. Evt. alternativ er persienner eller særlige rullegardiner. Inddrage brugere. Herefter drøfte løsning i sikkerhedsudvalg. III. Bygn. A Evt. forlænge ventilationsstreng til OA- og teknikerkt. Ad b. I. Evt. ekstra radiator på SMD-kt. II. Bibliotek kontakt SFOU/TNT. Ad c. Rengøringsproblem, jfr. pkt. A.. Branchespecifikt problem i produktionsrum og værksteder m.v. Inddrage brugere. Evt. grønne planter. Ad d. Pedeller undersøger problemets omfang og reparerer/udskifter tætningslister m.v. a.i AH a.ii BK a.iii OA b.i AH b.ii BK c. d. BK e. RL Ad e. Evt. små ventilatorer. A..: P-rum a. Tør luft. Ad a. Branchespecifikt problem pga. sce- OA - a.i a.ii a.iii b.i b.ii c d e

4 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Indeklima b. Høj luftfugtighed. c. Indelukket luft. nografibygning i P-rum. Kan reduceres, men ikke elimineres. Nye støvsugere er indkøbt. Årlig hovedrengøring og/eller øget periodisk rengøring ville mindske problem. Ad b. Pauser og udluftning. Kontakt evt. pedeller og få øget ventilation. Ad c. Pauser og udluftning. Kontakt evt. pedeller og få øget ventilation. a. b. A..: T-rum inkl. SMD Indelukkede og overophedede om sommeren. a. SMD. b. Bygning C. (Brugsanvisning til rum.) Ad a. Undersøge muligheder i.f.t. computerstyring af vinduer. Undersøge, om nødvendigt med ventilation. (TNT se på isolering af loft.) Ad b. Undersøge, om tilstrækkelig isolering over T. (TNT se på isolering af loft.) a: AH. b. BK. a b. - (Brugsanvisning til rum.) A..: Sang-/talerum a. Tør luft. Ad a. Pauser og udluftning. Evt. støvsuge b. Træk og lave temperaturer. loftsplader. Ad b. Indgå i brugsanvisning. a: BK/KB (Brugsanvisning til rum.) A..5: Computerundervisningslokalring Lokalet bliver for varmt. Forsøgsvis flyttet til andet lokale. Evalue- i gang. Forbedringsmuligheder un- dersøges. FGH Påbud fra Arbejdstilsynet. A..6: Dansesale SMD Kuldebroer i sal. Problemer med Isolation af port mod vest. AH 0-006

5 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Indeklima varmeveksler/fyr. Riskabelt at danse i sal, fordi der er for koldt. Glasdøre mod syd overvejes, om de kan isoleres. Undersøge, om fyr/varmeanlæg fungerer og er dimensioneret korrekt. Inddrage RG i problemanalyse. A..7: Eksterne lagre Fugtige og uopvarmede. Dele af eksterne lagre forventes flyttet til ny tilbygning. Til resterende del af eksterne lagre søges nye og bedre egnede lokaler. OA A..8: Værksteder, inkl. Mangelfuld udsugning og ventilation. fra Arbejdstilsynet. Tiltag i gang i.f.m. opfyldelse af påbud finværksted OA A..9: Interne lagre Mangelfuld ventilation på Lokale må ikke anvendes som arbejdsplads eller undervisningslokale. lydlager. OA - A..0: Malersal Meget høj luftfugtighed. Pauser og udluftning. KB A..: Møderum Dårligt indeklima afhængigt af antal personer, udstyr m.v. (Brugsanvisning til rum.) Pauser og udluftning. (Evt. undersøge regler om antal personer i lokaler - Brugsanvisning til rum.) A..: Kantine Kølighed i kantine Sikkerhedsudvalget har vurderet, at problemets omfang ikke er væsentligt. A..: Finværksted Støv dårlig rengøring. Indgår ikke i rengøringsplan? A..: Ekstrem varme og kulde i reception afhængigt af årstid Undersøge mulighed for oprydning min. gange pr. år med efterfølgende rengøring. Oprydnings- og rengøringsdisciplin hos brugere. Nyt receptionslokale ønskes indarbejdet i tilbygningsprojekt KB OA, AN, BK FGH

6 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Gulve () / A..: Gulv i bygning C,. sal Flere steder gået i stykker. Huller i Der lægges ny parketgulv oven på det eksisterende gulv. Lægge nyt gulv i etaper. gulv risiko for fald eller skader. Rengøres ikke, fordi i dårlig stand. Hårdest angrebne områder først. Tidshorisont FGH er for den fulde gennemførelse. A..: Gulv i bibliotek Usikkerhed om, hvorvidt det får Pedeller drøfter med rengøringsfirma. FGH/BK A..: Gulv i malersal den rigtige behandling. Gulvet er ikke egnet til kropsundervisning. Der er en kant på gulvet på rampen ved malerudsugningen. Evt. inddrages ekstern konsulent. Kropsundervisning forventes flyttet til tilbygning fra studieåret 007/008. Der laves en kant -tilbygning. OA A. Belysning A..: Kontorer A..: Gangarealer A..: Undervisningsrum Udarbejdelse af lysplan for hele skolen, evt. ved anvendelse af ekstern konsulentbistand. Færdig seneste januar 007. A..: T-rum A..5: Finværksted Inddragelse af brugere. Prioriteret investeringsplan. Tidshorisont gælder den ful- Dårlig A..6: Lydlager FGH A..7: P-rum de gennemførelse af projekt. A..8: Te-køkken på adm.gang A..9: Lærerbord i bibliotek 6

7 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A. Rengøring A..: Toiletter STS og SMD A..: Kontorer STS og SMD A..: Gulv i bygning C Utilfredsstillende Bedre oprydningsdisciplin på skolen, så rengøringsfolk kan komme til at gøre rent. A..: Gulve i SMD-sale Overveje duksesystem à la SMD. BK/AH - A..5: Baderum STS og SMD Tilbagemelding til BK/AH hver gang der A..6: Malersal er utilfredshed. A..7: Kropslokale A..8: P-rum Manglende rengøring, bl.a. i.f.m. prøver eller visninger Informere om, at P-rum ikke indgår i rengøringsplan og at rengøring her skal bestilles særskilt hos BK. A..9: Køkken på bibliotek Rengøres ikke Undersøge, om køkken indgår i rengøringsplan. A..0: Hovedrengøring Ønskes oftere Gennemgå plan for løbende hovedrengøring og vurdere, om udvalgte områder skal opprioriteres (f.eks. P-rum). BK BK BK A..: Bestillingsprocedure Uklarhed over procedure Informere om bestillingsprocedure BK

8 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.5 Lyde/støj A.5.: Mgl. lydisolering af rektors kontor. Fortrolige samtaler på rektors kontor kan overhøres af forbipasserende Kontorets døre lydisoleres. FGH på gangen. A.5.: Reception Støj fra teatersal i reception. Nyt receptionslokale ønskes indarbejdet i tilbygningsprojekt. Receptionsmedarbejdere kan bede ansatte FGH og studerende om at dæmpe musikken i.f.m. nedtagning af scenografier etc. A.5.: Finværksted Støjgener i værksted og for overliggende kontoer. Lydgener er uundgåelige pga. placering af kontorer og værksteder ved siden af / over/under hinanden. Forekommer dog kun forholdsvis sjældent. Mindre støj fra ombygget vakuummaskine. Problemets omfang undersøges ved kontakt til ansatte i kontorer over finværksted. Herefter drøftes problem i sikker- FGH A.5.: Fælleskontor på SMD A.5.5: Undervisning Højt støjniveau, når fuld bemandet. Støj, hvis der mere end 8 deltagere, og lærere sørger ikke for ro i timerne. hedsudvalg. Løsningsmuligheder drøftes lokalt. Evt. undersøge mulighed for individuelle kontorer. Drøftes med medarbejdere i kontoret. Mere selvdisciplin og social kontrol. A.5.6: P-rum lysdæmpere Nye dæmpere støjer. Finde hensigtsmæssig placering ved visninger o.s.v. A.5.7: P-rum lydisolering Dårlig lydisolering af P-rum forstyrrer undervisning. 8 Lægge al støjende undervisning i P, P, P7 og P8 og rolige undervisningen i de øvrige. FGH 0-007

9 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.5 Lyde/støj A.5.8: Dårlig lyd i P-rum Dårlig akustik Lejlighedsvis ophænges inddækning. Ikke egnet som permanent løsning. Ikke muligt at have bedre akustik i multifunktionsrum. A.5.9: Vejarbejde Der opleves vibrationer fra Midlertidigt problem. vejarbejdet. Holde flere pauser og gå til stille områder. 9

10 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.6 Oprydning/orden A.6.: Fællesarealer Rod og uorden generelt. Der står ting fra undervisning og produktion i gangarealer. Der skal laves en klar ansvarsfordeling mellem medarbejdere mht. oprydning af områderne. Der skal være luft i planlægning, så der er tid til at rydde op efter forløb m.v. OA/FGH Fastlæggelse af ansvar i.f.m. opstart af forløb el.lign. Etablering af nærlager i.f.m. tilbygning. A.6.: Undervisningsrum Rod og uorden. Indskærpe lærernes ansvar for at der ryd- KB A.6.: Værksteder Manglende oprydning v. elever og lærere. des op. Lave brugsanvisning til rummet. Problemets omfang er begrænset på produktionsværksteder. Forsøg med dukseordning på finværkstedet. A.6.: Dansesale For meget rod i sal på SMD. Tage vogne og kasser med til SMD, når der hentes udstyr fra STS. Indkøb af kasser til fast udstyr på SMD. Evt. indkøb af lampevogn med kroge. AH laver oversigt over nødvendigt udstyr og forslag til placering. Generel opryding i kælder- og rengøringsrum. A.6.5: P-rum Rummene er meget rodede. Mini-APV sikrer fokus på sikkerhed. Have mere fokus generelt. A.6.6: Oprydningskultur Oprydningskulturen er meget Se ovenfor. dårlig. Faste oprydningstidspunkter. RL AH

11 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.7 Rygning - A.7.: Rygning på adm.gang. Rygning på adm.gang generer på Problem er løst. Rygning på gang er forbudt. kontor. A.7.: Rygepolitik. Respekteres ikke. Røgfri skole pr.. august 006. Sker under alle omstændigheder pr.. april 007. A.7.: Rygesteder. Uhensigtsmæssig placering. A.7.: Rygepolitik for værksteder. Mangler. FGH A.8 Lugtgener A.8.: Finværksted. Der er lugtgener på finværkstedet og fra finværkstedet til de omgivende og overliggende områder. Lugtgener er uundgåelige pga. placering af kontorer og værksteder ved siden af / over/under hinanden. Gener kan begrænses ved så vidt muligt at flytte svejsearbejde til produktionsværksteder og malearbejde til malersal. Problemets omfang undersøges ved kontakt til ansatte i kontorer over finværksted. Herefter drøftes problem i sikker- FGH/OA A.8.: Kopimaskine på adm.gang. Der er lugtgener fra kopimaskine. hedsudvalg. Sikkerhedsudvalget var usikker på, om der er lugtgener fra kopimaskine. Respondent efterlyses mhp. at undersøge problemets omfang. Ny kopimaskine primo maj 006. FGH

12 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.9. Diverse A.9.: SMD studenterfaciliteter. Mangler opholdsrum til elever. Mangler elevkøkkenfacilitet. Ingen umiddelbar løsning mht. fælles- og opholdsrum. Elevkøkken er næsten færdigindrettet. A.9.: SMD undervisnings- Lille sal på SMD uegnet til under- Problematik tages op på elevmøde. CM lokaler A.9.: Undervisningslokaler visning. Der mangler undervisningslokaler. Der mangler et stort T-lokale (0 stud. + - undervisere). Ved undervisning med 0 elever anvendes eksterne undervisningslokaler (f.eks. på KARCH), P-rum eller Krop. Sikkerhedsgruppe er ved at vurdere indretning af værksted og udarbejder forslag. A.9.: Finværksted Der er for lidt plads i finværkstedet. A.9.5: Foyér Foyéren er for uinspirerende. Udsmykningsprojekt forventes gennemført i 006. A.9.6: Skabe Der mangler skabe til undervisere Behov undersøges og det forsøges dækket (til bøger m.v.). med ledige reoler, skabe m.v. på skolen. Der er generelt ikke skabe nok til medarbejderne. A.9.7: Kontorer Teknikerkontor er overbefolket og mangler omklædningsfaciliteter. A.9.8: Døre Døre holdes åbne med scenelodder og kiler. Det er manglende respekt, for det er sagt mange gange. A.9.9: Skræddersal Der er for mange folk på skræddersalen. Det giver støjforurening, dårligt indeklima og dårlig logistik. A.9.0: Værksteder Der er for mange folk på værk- Fælles skab til svejsetøj. Øvrige behov undersøges og det forsøges dækket med ledige reoler, skabe m.v. på skolen. Hvis ej muligt indkøbes nye skabe. Det undersøges, om kontoret overholder krav til plads pr. person. Kiler fjernes konsekvent. Instruktion af medarbejdere og studerende, bl.a. på fællesfundament. Problematikker er tæt forbundet til aktivitetsniveauet på produktionsområdet. Der arbejdes på at nedbringe dette. RL/AN -006 TJ OA OA Ledergrp. - Ledergrp. -

13 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 A.9. Diverse A.9.: Sprøjtekabine stederne. Sprøjtekabinen er ofte ikke tilgængelig grundet undervisning. Det er uhensigtsmæssigt med undervisning i en malersal. Der er ofte planlagt undervisning/prøver ud over den aftalte tidsramme. Kabine på finværksted er et alternativ ved nogle opgaver. Problem løses ved tilbygning til skolen. Undervisning flyttes fra malersal til ny bygning B. Ergonomiske forhold B.: Skærmarbejde Hovedpine pga. stillesiddende skærmarbejde uden naturlige Der er sket gennemgang af arbejdspladser med instruktion i skærmhøjde, belysning Gymnastikrutine. pauser. m.v. Problemer med nakke og skuldre. Tilbud om skærmbriller til medarbejdere. FGH B.: Tung port B.: Løft Rygsmerter pga. tung port ved bibliotek En del tunge løft og upraktiske arbejdsstillinger. Tunge løft i.f.m. transport til/fra lager og oprydning på lager. Evt. opfølgning. Problemet løst ved instruktion. Opfølgning på, om problemet løst permanent. Løftekursus til produktionsafdelingen og pedellerne, f.eks. AMU. Være så mange som muligt fælles om tunge løft. Bruge relevant løfteudstyr, f.eks. klavervogn. B.: Arbejde i loftshøjde For få lifte til arbejde i loftshøjde. Der kommer en ny lift på prøve i maj. Indkøb af nyt stillads til SMD undersøges. FGH OA LP/HS B.5: T-rum Dårlige borde og stole Det er besluttet at nedsætte en arbejds- Arb.grp

14 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 B.7: Stiger B.8: Transport B. Ergonomiske forhold gruppe vedr. bestykning og indretning af undervisningslokaler. Behov/ønsker undersøges blandt brugere. SMD prøvesidder klapstole. B.6: Finværksted Manglende mulighed for indstil- Sikkerhedsgruppe er ved at vurdere ind- RL/AN -006 ling af arbejdsborde. Stiger er tunge og vanskelige at bære rundt på. Vanskeligt at finde vogne til transport af tunge ting. retning af værksted og udarbejder forslag. Ved nyindkøb af stiger købes lette. Instruktion af studerende i bæreteknik. (En del af fællesfundamentet? Kontakt AN.) Produktionsafdelingen skal på kursus i stilladser i august 006. Vogne står på lageret, når de er tomme. Vil være mere tilgængelige, når nærlager er etableret forventet medio 007. OA OA

15 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 C. Psykiske forhold C.: Tidspres/stress. Der er nedsat en tænketank. Der har været afholdt et personaleseminar om stress. Der er ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af stress. Ny måling ØVL Der er fokus på at mindske belastning for -007 mest belastede medarbejdergrupper. Der er tilført ekstra ressourcer enkelte steder. C.: Kommunikation. C.: For højt aktivitetsniveau. C.: Mgl. back-up. Der er uklarhed om ansvars-/sagsfordeling. Det er svært at gennemskue kommunikationsveje. Der mangler kommunikation mellem drama og andre fag. Der mangler kommunikation af pædagogiske konsekvenser efter elevevalueringer. Der er behov for bedre kommunikation. For mange møder. For få lokaler. For lidt udstyr. Der ønskes mulighed for at sætte andre ind i sine arbejdsopgaver, så der er back-up, hvis man er syg, på ferie el.lign. Kommunikationsproblematikken generelt skal drøftes i sikkerhedsudvalget og evt. senere være et tema på et personaleseminar. En del af de efterspurgte informationer vil fremgå af inter-/intranet fra medio 006. FGH Ledelsesmæssigt fokus tidligere start på planlægning af skoleår. Der er sket en vis reduktion af aktiviteter. Behov for afstemning af forventninger. Udarbejde kort arbejdsbeskrivelse/årsplan. Afsætte tid til oplæring af andre. Drøfte på administrationsmøde i.f.m. drøftelse af generelle APV/UMV. Fokus på tilpasning af aktivitetsniveau. Ledergrp. C.5: Alenearbejde og kontakt For meget tid, hvor man arbejder Mere social tid/kontakt. FGH FGH Løb. Løb.

16 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 C. Psykiske forhold alene med sine arbejdsopgaver. Der efterlyses af det administrative personale mere kontakt med kollegerne. Drøfte på administrationsmøde i.f.m. drøftelse af generelle APV/UMV. C.6: Mgl. uddannelse i IT. Mange banale henvendelser til IT-medarbejder pga. manglende viden hos ansatte og studerende. Efteruddannelse af medarbejdere ved fokus i anvendelse af midler til intern efteruddannelse. Bedre intern uddannelse af/intro til studerende. Superbruger -system (både studerende og medarbejdere). Udarbejde ny IT-strategi under inddragelse af medarbejdere inkl. uddannelsestilbud og kompetencekrav. C.7: Dårlig sprogtone. Problem med sarkasme og ironi. Nedsat tænketanke om mobning og samarbejde. Der har været afholdt personaleseminarer om mobning og samarbejde. Anbefaling af anerkendende samtaleform, hilse-politik m.v. Evt. flere samarbejdskurser. Opretholde fælles fokus, bl.a. i diverse mødefora. C.8: Afbrydelser. C.9: Bestilling af udstyr. Mange afbrydelser virker forstyrrende i arbejdet. Bestilling til undervisning sker for sent. Ikke muligt at sige nej. Nødvendigt at trylle. Vurdere henvendelsers vigtighed/uopsættelighed. Lære at sige fra/sætte grænser. Acceptere et nej. Fokus på at informere gensidigt. FGH -006 Alle Ny måling -007 Alle - Alle - C.0: Beslutninger Der er træghed i besluningsproces- Der bliver nedsat en tænketank om beslut- SR - 6

17 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 C. Psykiske forhold serne. ninger som opfølgning af MTU. C.: Konfliktløsning Der er konfliktskyhed i.f.t. samarbejdskonflikter. Der bliver nedsat en tænketank om personaleledelse, herunder konfliktløsning, som opfølgning af MTU. Ledergruppen har modtaget undervisning FGH - C.: Arbejdsbelastning for studerende. C.: Elevindflydelse Lange arbejdsdage (undervisning + forberedelse). Tidspres i.f.t. gennemførelse af undervisning. Manglende tid til privatliv. Manglende mulighed for at ordne praktiske ting. Svært at finde tid til forberedelse af løbende fag pga. fokus på dramatiske forløb. Der efterlyses øget elevindflydelse. i konfliktløsning. Et højt arbejdspres er en uomgængelig del af en kunstnerisk uddannelse på højeste niveau. Kurser i administration af arbejdstid og forebyggelse af stress. Realistisk og hensynsfuld skemalægning. Integrere -timersregel i mini-apv. På SMD arbejdes med ansvar for egen læring. Søg indflydelse via elev- og skoleråd. Ledelsesmæssigt fokus på inddragelse af studerende i diverse arbejdsgrupper. C.: Planlægning Lokalekoks og skemakoks. Det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. bestykning og indretning af undervisningslokaler. Bestillingsprocedurer m.v. gennemgås for at identificere forbedringsmuligheder. C.5: Økonomiområdet Der har i den seneste periode været stærkt øget arbejdsbelastning på det økonomiadministrative område. Der sker aflastning ved andre medarbejdere i.f.t. enkelte opgaver, f.eks. fakturaregistrering/-udskrivning. Led.grp. Løb. FGH Løb. FGH - D. Kemiske forhold 7

18 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 D.: Kemiske masker på finværksted. D.: Malkode-regler. D.: Svejsesug. D.: Maling-/kemikaliepolitik. Studerende er i tvivl om, hvorvidt der er kemiske masker til steder på finværksted. Der er behov for en beslutning om, hvor farlige stoffer, der tillades på skolen. Problemer ved svejsning i P-rum, fordi intet sug. Politik overholdes ikke af lærere og elever. Pågældende underviser skal kontrollere, at det evt. nødvendige sikkerhedsudstyr er tilstede. Elever skal selv købe kemiske masker, hvis der er behov for dem. Der skal defineres en malkode-grænse på Statens Teaterskole. Mulige løsninger: Etablering af centralt sug over P- rum og stigrør, således at der kan etableres svejsesug med flexslange. Mobilt svejsesug. Økonomiske muligheder undersøges. Der skal laves en kort vejledning, som udleveres til alle elever og undervisere. Der udpeges en kemikalieduks på finværkstedet. AN, RL OA, AN, CBK OA -006 OA/AN Samme gælder øvrige politikker, f.eks. alkohol og rygning. 8

19 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 E. Biologiske forhold E.: Borebiller i gulve Der er borebiller i gulvene på. Borebillerne er ved at dø af sig selv. Ingen dødshjælp påkrævet. sal i bygning C. FGH - E.:Skimmelsvamp. Der er skimmelsvamp på kostumer Tilbygning muliggør flytning af lagre til og møbler på eksternt lager. egnede lokaler. Der skal være opmærksomhed på sikkerhed FGH/OA ved oprydning/rengøring. E.:Bananfluer. Der er observeret bananfluer i Elever og ansatte skal være opmærksom- vaskeområde på finværksted. E.: Pelsklannerne. Der er observeret pelsklanner på. sal i bygning C. De spiser f.eks. uldprodukter. me på bortskaffelse af organisk affald. Omfang undersøges. Hvis omfattende, evt. skadedyrsbekæmper. FGH E.5: Vask i finværksted Undersøges. FGH F. Ulykkesrisiko F.: Flugtveje Usikkerhed om fornødne flugtveje Regler undersøges og skolens kontorer fra kontorer. gennemgås. OA F.: Sne/is Der er risiko for faldulykker på Det fastlægges, at stien til hovedindgangen skolens interne stier ved sne/is. er den, der skal anvendes i glat føre, og TJ/BK/AH at denne altid er ryddet. () F.: Fald Der er risiko for fald på gulvet på Jfr. pkt. om gulve ovenfor.. sal i bygn. C pga. forfald. Lægning af nyt gulv overvejes. TJ/BK F.: Brandfare Brandrisiko pga. kaffemaskiner. Sluk maskinen efter brug! F.5: Ledninger Der er for mange ledninger på Ledningsbakker og straps. gulvet i bygning C. Multistik kan skrues op under borde. BK F.6: Rigning Skolens riggeudstyr giver ikke Der er indkøbt nye seler og faldsikring. optimal sikkerhed. Stort fokus i produktionsafdelingen. Behov for personligt fokus hos brugere. OA - 9

20 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 F. Ulykkesrisiko F.7: Dansesal Tværbjælken i malersalen er farlig Undervisning flyttes til ny bygning fra for høje personer. medio 007. F.8: P-rumsgulv Skruer og søm i P-rumsgulv er en De skal pilles ud, når produktionen er risiko for elever på gulvet. færdig som del af den afsluttende oprydning. Indføre oprydnings- clearing ved OA den ansvarlige for rummet (HS/LP). F.9: Brandbekæmpelse. årets brandbekæmpelseskursus Afholdes på et andet tidspunkt. AN F.0: Scenetræk F.: Oprydning F.: Tidspres F.: Finværksted F.: Lamper i efteråret 005 blev aflyst. Elever har ikke tilstrækkeligt kendskab til scenetræk i.f.m. juleshowet. Der bør ikke ryddes op på lørdage pga. tømmermænd. Der er for stort tidspres i.f.m. rigning. Det er svært at nå hylderne over savmaskine og metalskærer. Det er for farligt for skuespillerelever selv at hænge lamper op til 0- minuttersprogram. Instruere alle elevgrupper i omgang med træk. Afklare problemstilling med elevers sikkerhedsrepræsentanter. Der må ikke ryddes op i spirituspåvirket tilstand. Det vil heller ikke blive accepteret i elevers produktionsplan. Problemstilling tages op i skolerådet mhp. formulering af regler. Problemstilling undersøges. Respondent efterlyses. Sikkerhedsgruppe er ved at vurdere indretning af værksted og udarbejder forslag. Belysning af 0-minuttersprogram og andre forløb uden teknisk bistand belyses fra stativ. AN -006 FGH AN RL/AN -006 FGH

21 APV/UVM handlingsplan på Statens Teaterskole - Maj 006 G. Andre forhold G.: Pædagogik Der efterlyses et seriøst seminar om pædagogik for alle ansatte og Der bliver nedsat en tænketank om pædagogik som opfølgning af MTU. SR -006 studerende. G.: Sen mad Der efterlyses mulighed for at Brug kantine på arkitektskolen. købe mad om aftenen Det er muligt at bestille mad i vores kantine inden dennes lukketid. FGH Snackautomat overvejes. G.: Finværksted Scenografelever mangler nøgle til Fjerne lås til rummet. finværkstedet BK/TJ - G.: Inventar Inventaret i sang/tale forsvinder. Problematik drøftes med brugere. KB -

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011) Haderslev Katedralskole APV 00 (jan. 0) Indholdsfortegnelse Indledning Handlingsplan for APV 00 Oversigt over Handlingsplanen for APV 00 Sygefravær Spørgeskema i ubesvaret tilstand side side 4 side 9 side

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere.

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 1 2. HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse)

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse) Handlingsplan i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på VIA UC Psykomotorikuddannelsen, Forløb: Sikkerheds og Samarbejdsgruppen (SSG) på Psykomotorikuddannelsen drøftede resultaterne af APV-spørgeskema

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12.

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af et spørgeskema (bilag 1), som skolens elever besvarede i november/december 2011. En overvejende

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE Gennemgang af det fysiske undervisningsmiljø tirsdag den 20. december 2011 Deltagere: Annette Jespersen (SOSU); Lene Folkmann Ipsen (LI), arbejdsmiljørepræsentant;

Læs mere