Skibby, den 23. september Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015"

Transkript

1 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: Skolechef Ulla Olin Opvækst og Ungeudvalget Byrådsmedlemmer via Skibby, den 23. september 2014 Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Skolebestyrelsen indgiver hermed sine kommentarer til kommunens budget 2015, med henvisning til de underpunkter som er anført i kommunens katalog over ændringsforslag, samt generelle kommentarer til kommunens budgetoplæg. Først og fremmest må vi udtrykke vores bekymring for, at man allerede i 2015 har valgt at stille forslag om markante ændringer i strukturen indenfor skole og fritidsordningerne, FØR man har evalueret på virkningerne og de rigtig mange gode tiltag som de enkelte skoler og kommunale fritidstilbud har igangsat som følge af skolereformen. Vi så gerne, at man i stedet arbejdede men en løbende og struktureret evaluering af skolereformens virkninger i skoleåret 2014/2015 og så herefter revurderede de fremsatte løsningsforslag. Forslag nr. 006 Effektivisering af ledelse, administration og m2 i klub, ungdomsklub og ungdomsskole: Der har netop været afholdt et fælles møde med OU/skoleledelse m.fl. omkring strukturering af fritidsdelen i kommunen. Det var en rigtig god aften med en god dialog og mange gode bemærkninger til Frederikssund kommunes fritidstilbud til børn og unge. Det er derfor bekymrende, at der i budgetforslaget er fremlagt besparelser på 1,5 5,0 mio. i de næste 4 år, når arbejdet med at strukturere fritidsdelen endnu ikke er tilendebragt. Dette forslag giver det klare udtryk, at der her fra kommunens side alene er tale om en sparerunde og ikke som anført i det netop afholdte tænketanks møde at tilpasse og udvikle tilbuddene til den forandrede skoledag. Som også anført på tænketanks mødet er vigtigt, at kommunen har for øje at dennes arealmæssige udbredelse ikke, som vi ser det giver mulighed for centralisering, da infrastrukturen og de offentlige tilbud til transport slet ikke giver disse muligheder. Derudover er det vigtigt, at fastholde de unge i nærmiljøet, tæt på voksne som kender dem og deres netværk og ikke mindst i forhold til SSP arbejdet.

2 Der er anført, at dette ikke vil have servicemæssige konsekvenser og dette ses ikke at være dokumenteret og vel ej heller 100% afdækket når arbejdet med organisering ikke er tilendebragt. Forslag nr. 007 Reduceret sygefravær: Det bifaldes, at kommunen har fokus på sygefraværet og det er vigtigt at være realistisk omkring dette og derfor også vigtigt, at der nøje undersøges hvad årsagen til det høje sygefravær skyldes. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at de høje vikaromkostninger hidtil og fremover ikke nødvendigvis skyldes sygdom, men også andre forhold som f.eks. lærernes afholdelse af feriefridage i skoletiden, vikardækning under lærernes videreuddannelse som f.eks. til True North, IT m.m. Vi vil gerne som skolebestyrelse i en tættere dialog med skoleafdelingen om disse udfordringer og i samarbejde finde de bedste løsninger. Ydermere finder vi det bekymrende, at man med oplæg til ændringer i fritids- og skolestrukturen på ny skaber usikkerhed om det daglige arbejdsmiljø for medarbejdere på områderne og det er vores vurdering at der skal stor fokus på dette, idet det ellers kan medføre øget sygefravær. Forslag nr. 008 Øget undervisningsandel for lærerne: Skolebestyrelsen på Marbækskolen ønsker den mest kvalificerede undervisning som muligt, inden for de givende rammer. En øget undervisningsandel giver nødvendigvis ikke den mest kvalificerede undervisning. Vi finder det vigtigt lærerne møder til undervisning forberedt bedst og mest muligt, således at der tages højde for netop det som skolereformen vægter højt, nemlig øget faglighed for den enkelte elev. Og så der kan følges op bagefter undervisning overfor den enkelte elev. Indtil virkningerne af skolereformen og resultater fra de enkelte kommuners præstationer på området i forhold til undervisningsandelen er påvist, finder vi det rigtigst at vente med dette forslag. Vi har ligeledes svært ved at se hvordan der skal kunne spares yderligere 15 lærerstillinger i kommunen, når der samtidig tidligere og senere i budgetoplægges henvises til nedbringelse af sygefravær og manglende linjefagslærere. Endelig syntes vi at et sammenligningsgrundlag til øvrige kommuner skal ske på et ligeligt grundlag, dvs. med de samme ansættelses- og arbejdsmæssige vilkår og hvis dette ikke er tilfældet at det så oplyses at der er divergens. Forslag nr. 010 Overgang til ny struktur på skoleområdet: Som anført i vores indledning til høringssvaret finder vi det bekymrende for arbejdsklimaet og implementeringen af skolereformen, at kommunen allerede for budgetåret 2015 ønsker en ny struktur for skoleområdet. 2

3 Vi kan forstå at kommunen mener, at denne vil have vanskeligt ved at imødekomme kravene til faglighed og kvalitet. Hvorfor er dog ikke nærmere dokumenteret Vi har respekt for, at kommunen ønsker hurtigst muligt at sikre kvaliteten af undervisningen og ikke mindst fagligheden, men vi har svært ved at se hvordan en ændret skoleledelse og distrikter skulle kunne imødekomme disse krav, herunder specielt øge antallet af linjefagslærere, med mindre dette sker ved at sammenlægge matrikler. Som vi forstår det i dag, er der allerede i dag et vist samarbejde de små skoler imellem og vi skal opfordre kommunen til at søge alternative samarbejdsformer for at løse de krav som skolereformen kræver samt at gøre Frederikssund Kommune til et attraktivt sted at søge hen som folkeskolelærer. Vi finder det i skolebestyrelsen særdeles vigtigt, at der er nærhed til ledelsen og dette gælder på alle distrikternes skoler. Dette mener vi ikke med den foreslåede struktur vil være tilfældet. Det har også i flere undersøgelser vist sig kun at have en meget lille effekt når der indføres strukturændringer, men en meget stor effekt på arbejdsmiljøet og det hænger igen ikke sammen med kommunens ønske om at nedbringe sygefraværet. Specielt for skolerne/specialskolerne i Hornsherred syd vil der være elev- og personalemæssige udfordringer ved en sammenlægning af distrikterne, idet logistikken i området fungerer særdeles dårligt på tværs af de skoledistrikter som findes i dag. Ligeledes skal vi udtrykke bekymring for at evt. skolelukninger med den nye struktur, vil være op til den enkelte skoleleder og dennes skolebestyrelse, da vi har ansvaret for at drive skoledistriktet økonomisk bedst muligt. Skolelukninger SKAL være en politisk beslutning. Vi deltager meget gerne i en udvikling af folkeskolen i Frederikssund kommune, men syntes det er vigtigt at tage hensyn til de meget forskellige områder som kommunen består af og som hver især er forskelligt udfordret. 032 Plan for fremtidens borgertransport: Det fremsatte forslag anføres til at berøre skoleområdet, men ses ikke at være tænkt ind i planen om nye skoledistrikter og fritidstilbud. Det findes særdeles vanskeligt at skulle kunne spare på offentlig transport, hvis man samtidig nedlægger skole og fritidstilbud i nærområdet. 052 Investering i IT devices: Skolebestyrelsen ønsker, at kommunen gennem øgede IT investeringer skaber større faglighed i undervisningen og forbereder eleverne til de krav som stilles i ungdomsuddannelserne. I dag skal de fleste børn selv sørge for IT udstyr til brug for undervisningen, ligesom skolerne ikke har midler til at købe licenser til de undervisningsprogrammer som kunne give eleverne øget faglighed. Vi er overbevist om, at øget brug af IT i undervisningen også vil højde elever og forældres tilfredshed med folkeskolen i Frederikssund kommune. De allerede fastsatte midler er efter vores overbevisning ganske enkelt ikke nok. 3

4 053 opdatering af udearealerne ved skolerne: En opdatering af udearealerne på skolerne er stærkt tiltrængt og det er derfor godt at se at dette nu er på budgettet. Vi så dog gerne opdateringen fremskyndet af hensyn også til implementeringen af skolereformen. Ligeledes skal vi bede om at beløbet som søges bevilget fordeles ligeligt mellemskolerne i forhold til elevtallet, således at alle skoler kan få en mulighed for at anvende beløbet efter eget ønske og bedst muligt, i forhold til den struktur der arbejdes med i, bevægelse i undervisningen. Ønsker til bevillinger til skoleområdet og til Marbækskolen: Undervisningsmidler Fagkonti: Som skolebestyrelse oplever vi større og større udfordringer med at få budgettet for fagkonti til at gå op. Dette er især med implementeringen af skolereformen blevet yderligere forstærket. Der er kommet flere nye fag til, tidligere i skoleforløbet m.m. MEN der er ikke fulgt midler med til øget indkøb af undervisningsmidler. Vi oplever at flere og flere børn hver dag kommer hjem med kopiark krøllet sammen i skoletasken. Dette kan ikke være med til at øge fagligheden. Der er set med skolebestyrelsens øje, større sikkerhed for faglighed, hvis eleverne har bøger at arbejde med og løse opgaver i. Vi mener at kommunen kan komme meget langt for få midler ved at opgradere budgettet til fagkonti og derved sikre ordentlige undervisningsmaterialer. Måske vil dette oven i købet give den faglighed som kommunen ikke mener at eleverne har i dag. Inklusion: Det findes stærkt bekymrende, at inklusionsmodellen fortsat ikke ses at stille fornødne ressourcer til rådighed til at sikre et fagligt og trivselsmæssigt forsvarligt niveau. Som det ses i oplægget til budgettet har kommunen alene fokus på at inkludere de elever som i dag er i specialtilbud. Der er ingen fokus på, at sikre optimale tilbud til de elever som er i skolerne i dag og som har brug for yderligere ressourcer/alternative undervisningsmuligheder. Vi føler i skolebestyrelsen at forældre i dag må kæmpe i meget lang tid for at få hjælp og det går ikke kun ud over fagligheden for den udfordrede elev men for hele klassen og er klart med til at trække fagligheden ned for alle. Ønsker til Marbækskolen: Et stort praktisk og elev-/personale arbejdsmiljøproblem, bl.a. i IT-undervisningen, er manglende solafskærmning i Marbækskolens lokaler mod vest, som betyder at det om eftermiddagen, hvor undervisningen pågår, er meget vanskeligt at se de nye tavler, ligesom det giver høj varme i lokalerne og især for eleverne der sidder tæt på de store vinduespartier. Skolen har igennem nogle år nu haft dette ønske til en ekstra bevilling på dagsordenen og vi har ingen muligheder for inden for eget budget afsætte ressourcer til solafskærmning mod vest. 4

5 Ifm. oprettelse af det såkaldte servicekorps fragik ressourcerne til reparationer af bl.a. legepladsen, men servicekorpset vedligeholder ikke legepladsen. Foranstaltningen indebærer således en indirekte nedskæring og skolen har således ikke længere økonomi til at vedligeholde legepladsen. Samtidig må man vel også kunne fremføre, at hele ideen med servicekorpset er, at udføre vedligeholdelse centralt og ikke at skolen selv skal betale og forestå vedligeholdelse af områder. Skolebestyrelsen går ud fra, at dette som også anført sidste år, er en fejl, som bedes rettet hurtigt. Marbækskolen ligger i yderkanten af kommunegrænsen, og har derfor forholdsmæssigt flereomkostninger ifm. kørsel frem og tilbage til Frederikssund by, end flere andre skoler i kommunen. Alligevel anvendes samme fordelingsmodel i rammebevillingen. Vi skal derfor anmode om, at der sker en refusion, så skolerne økonomisk stilles lige. Den nuværende fordelingsmodel, hvor der alene beregnes pr. elev, betyder en forholdsmæssigt mindre fordeling af lærerressourcer til Marbækskolen, fordi elevtallet pr. klasse er mindre. Dette giver samlet set færre lærerressourcer, selv om forbruget er det samme for eksempelvist en klasse med 19 elever som for en klasse med 24 elever. Skolebestyrelsen anmoder om, at den eksisterende fordelingsmodel revideres. Uforudsete udgifter ifm. renoveringen, herunder skimmelsvamp o.lign. betød, at flere af de planlagte dele af renoveringen ikke kunne gennemføres, bl.a. vedr. gymnastiksalen og sløjdlokaler m.v. Vi skal derfor anmode om, at den oprindelige plan snarest tages op igen, således at renoveringen kan færdiggøres. Skolebestyrelsen har siden 2007 gjort kommunen opmærksom på, at vandet i de kolde haner ikke er koldt nok som drikkevand. Skolebestyrelsen må desværre konstatere, at dette fortsat ikke tages alvorligt. Skolebestyrelsen mener fortsat, at der bør afsættes midler til dette. På vegne af Marbækskolens bestyrelse Med venlig hilsen Anne Hegestand Ankersen Formand 5

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Oktober 2008 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

Skolereformen i Sorø Kommune

Skolereformen i Sorø Kommune Skolereformen i Sorø Kommune Nyhedsbrev nr. 5, marts 2014 Kære forældre, elever, medarbejdere og alle med interesse for folkeskolerne i Sorø Kommune Så har nyhedsbrev nr. 5 set dagens lys, og endnu en

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 Greve Kommune Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 November 2009 Indholdsfortegnelse Endvidere skal det i forbindelse med en del høringssvar understreges, at skolernes

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret 2011-12 2. Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Indholdsfortegnelse Musikskolen...3 Horne Skole... 3 Faaborg Sundskole...4 Brahetrolleborg Skole...5 Svanninge Skole...5 Lysbjergparken

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere