FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORDET FAKTAOPLYSNINGER... 3 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION... 3 FAGUDVALGETS MÅL OG RESULTATKRAV BUDGETOMRÅDE DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE... 5 VÆRDIGRUNDLAGET... 5 DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE... 6 UNDERVISNING... 6 KLUB... 6 PERSONALEPOLITIK... 7 PERSONALEARBEJDET... 7 LEDELSESARBEJDET... 7 BESTYRELSEN BESTYRELSENS ARBEJDE... 8 OPGAVER I DEN KOMMENDE PERIODE... 9 FORÆLDRESAMARBEJDE... 9 ØKONOMIEN... 9 EVALUERING AF ÅRET - UNGDOMSSKOLEN STATESTIK SAMARBEJDE UD AF HUSENE HELSINGØR UNDERVISNINGEN KLUBBEN ANDRE AKTIVITETER OG PROJEKTER VURDERING ESPERGÆRDE UNDERVISNINGEN KLUBBEN ANDRE AKTIVITETER OG PROJEKTER VURDERING INDSATSOMRÅDER DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE NYE TILTAG AKTIVITETSPLAN SIDEN TIL POLITIKERE OG FORVALTNING

3 FORORD 2008 har været et år fyldt med udfordringer, forandringer og spændende oplevelser der har præget det daglig liv på Ungdomsskolen. Det har været en stor udfordring at håndtere skimmelsvamp-renovering i cykelkælderen på EU, samtidig med en ombygning af eksisterende lokaler i kælderen, kombineret med tidsfrister der ikke blev overholdt og håndværk, som simpelthen var for dårligt udført. Umiddelbart inden jul lykkedes det at genåbne cykelkælderen. De nye lokaler kan vi snart tage i brug ligesom EU-radio kan flytte tilbage til nyistandsatte lokaler fra eksilet på HU, Vi har oplevet den glæde at ledergruppen nu er på plads efter perioder med sygdom og vakante stillinger. I år beskriver virksomhedsplanen udelukkende den almene ungdomsskole. Alternativ-klasserne og International Ungdomsklasse er beskrevet i kvalitetsrapporterne, som kan findes på (www.ungdomsskolen.com). FAKTAOPLYSNINGER Ungdomsskolen består i dag af to afdelinger nemlig Helsingør Ungdomsskole og Espergærde Ungdomsskole. På begge afdelinger er der almen ungdomsskole og klubtilbud. I Helsingør er der desuden en dagskole med Alternativ klasser (A-klasser) og International Ungdomsklasser (IU-klasse) og Fritidsklubben Krudtuglen. Derudover afvikles en del undervisning i motorcross samt minikart på Sindshvile i Kvistgård. Ungdomsskolen, som den ser ud i dag, er resultatet af en længere proces med sammenlægning af de tre tidligere selvstændige skoler samt nedlæggelsen af NU. Denne virksomhedsplan er udover en status til forvaltning, politikere, samarbejdspartnere og borgere også et godt redskab til at få et skarpere billede af hvem vi er og hvad vores virksomhed/institution også er. POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN Ungdomsskolens opgave er i lovgivningen defineret sådan: 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION Ungdomsskolen fremstår som et attraktivt, dynamisk og rummeligt ungdomsmiljø. 3

4 Ungdomsskolen tilbyder uddannelse, kurser og aktiviteter af høj faglig kvalitet. Vi vil, i ungdomsskolens undervisning og aktiviteter generelt, vægte såvel de faglige som de personlighedsudviklende elementer. Ungdomsskolen tilrettelægger og gennemfører aktiviteter sådan, at de unge får alsidige oplevelser, som inddrager både intellekt, følelser og krop. I mødet med de unge er vi tydelige, troværdige og imødekommende voksne. FAGUDVALGETS MÅL OG RESULTATKRAV BUDGETOMRÅDE 14. Mål 1: Mobning skal stoppes Resultatkrav for mål 1: Ungdomsskolen skal én gang om året organiseret drøfte mobning, og der skal laves interne regler og mobbestrategi under hensyntagen til de kommunale regler på området. Indsatsen skal beskrives i kvalitetsrapporten. Ungdomsskolebestyrelsen skal én gang årligt behandle emnet. I løbet af foråret 2009 drøftes mobning og en strategi mod mobning i alle ungdomsskolens afdelinger. Bestyrelsen tager emnet op i maj/juni I kvalitetsrapporten 2009 beskrives strategien for alternativklasserne og International Ungdomsklasse. Mål 2: Politik for matematik og naturfag skal implementeres Resultatkrav for mål 2: Ungdomsskolen skal i kvalitetsrapporten beskrive, hvorledes politikken implementeres. Beskrives i kvalitetsrapporten 2009 for alternativklasserne og IU-klasserne. Mål 3: Politik for sprogfag skal implementeres Resultatkrav for mål 3: Ungdomsskolen skal i kvalitetsrapporten beskrive, hvorledes politikken implementeres. Beskrives i kvalitetsrapporten 2009 for alternativklasserne og IU-klasserne Mål 4: Elever med særlige evner skal tilbydes udfordrende undervisning Resultatkrav for mål 4: Ungdomsskolen skal i samarbejde med folkeskolerne tilbyde særlig fagligt tilrettelagt undervisning til særligt dygtige elever. I sæson 08/09 er etableret særligt tilrettelagte tilbud til elever med særlige forudsætninger i fagene engelsk, matematik, forfatterkursus i efteråret I foråret 2009 er desuden 4

5 planlagt tilbud i astronomi i samarbejde med Tycho Brahe planetariet og et tilbud i bæredygtig udvikling er på tegnebrættet. Ved afslutningen af sæson 08/09 vil komme en selvstændig evaluering af tilbuddet til elever med særlige forudsætninger. Mål 5: Den faglige efteruddannelse skal fortsætte Resultatkrav for mål 5: Efteruddannelse af lærere i dansk som 2.sprog samt liniefagsniveau skal fortsætte og ungdomsskolen skal i kvalitetsrapporten beskrive hvorledes ny viden og nye undervisningsmetoder videndeles. Beskrives i kvalitetsrapporten 2009 for alternativklasserne og IU klasserne. Mål 6: Handicappede skal kunne benytte Ungdomsskolen. Resultatkrav for mål 6: Ungdomsskolen skal i virksomhedsplanen beskrive, hvorledes der indenfor de givne rammer skabes rummelighed for de handicappede, og hvorledes handicappede indtænkes i skolens virke Ungdomsskolen har gennem en lang årrække haft tradition for at tilbyde undervisning særligt tilrettelagt for psykisk udviklingshæmmede. I denne sæson 08/09 har vi planlagt, at vi sammen med primært Grydemoseskolen og forældre og brugere vil evaluere og nytænke tilbuddene. Fysisk handicappede tilbydes undervisning på lige fod med andre unge. Helsingør Ungdomsskole er handicapegnet med de nødvendige faciliteter som elevator og handicaptoiletter. DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE VÆRDIGRUNDLAGET Ungdomsskolen er et trygt sted at være. Fordi alle mødes med respekt og accept vi har tydelig struktur og klare rammer/regler Ungdomsskolen er horisontudvidende. Fordi vores tilbud er udfordrende. Gennem succesoplevelser udvikles alle fagligt, socialt og personligt Ungdomsskolen er vedkommende. Fordi vi er en nyskabende og moderne ungdomsskole. Ungdomsskolen er en demokratisk organisation Fordi alle har mulighed for indflydelse og medbestemmelse den åbne dialog respekteres og anerkendes 5

6 DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE I udbud og tilrettelæggelsen af undervisningen og klubaktiviteter tager vi udgangspunkt i at det samlede tilbud skal støtte de unges udviklingsmuligheder fagligt, socialt og kulturelt - ungdomsskolens 3 ben. Der er tilbud om undervisning og klub, der matcher alle ungegrupper, også socialt svage unge, og unge der ikke kan få den fornødne støtte i familien og i tilstrækkelig grad i folkeskole mv. UNDERVISNINGEN Målet med den almene undervisning er tosidet: Højt fagligt udbytte Udvikling af den enkeltes sociale og personlige kompetencer Frivillighed og fleksibilitet er nøglebegreber i vores lovgrundlag. Dette udnytter vi, så det samlede undervisningstilbud bliver så mangfoldigt som muligt og så hvert enkelt tilbud tilrettelægges i en form, der tilgodeser det enkelte fag. Nogle fag fungerer bedst med en ugentlig mødedag, andre egner sig til weekend-kurser, og atter andre til kombinationer. Organiseringen af undervisningen skal tilpasses det enkelte fag/aktivitet. Ungdomsskolen har frie rammer i forbindelse med ansættelse af lærerkræfter. Denne frihed skal udnyttes, så høj faglighed og stærkt engagement går hånd i hånd med menneskelig åbenhed, tolerance og vilje til at møde de unge på ligeværdige præmisser i gensidig respekt. Vi rekrutterer topkvalificerede undervisere, med en bred faglig baggrund, hvis engagement i undervisningen bunder i en ægte interesse for området, således at begejstringen for feltet har en afsmittende effekt på de unge. Ved siden af det almene tilbud giver Ungdomsskolen tilbud til særlige grupper. Det drejer sig for eksempel om Erhvervsintroducerende kurser for kommunens specialklasser (i samarbejde med UU) Psykisk udviklingshæmmede Førstehjælp (for alle 8. klasser i kommunen) Færdselsrelateret førstehjælp USF - tilbud til unge med særlige forudsætninger KLUBBEN Miljøet i klubberne skal skabe en ramme, hvor de unge kan udvikle og udfolde sig i et trygt ungdomsmiljø præget af medindflydelse og medansvar. Klubberne er præget af mange forskellige former for aktiviteter. Der bliver udarbejdet et månedsprogram, så både personalet og de unge har en fælles ramme at mødes om/i. Udover de daglige aktiviteter, som ex. bordtennis, computerspil, karaoke, småspil og lignende, er også en række større arrangementer koncerter, konkurrencer, fester m.m.. Det skal nævnes, at vi selvfølgelig også arrangerer en række aktiviteter ud af huset som ex. skiture, teaterture, fester, musikfestivals m.m. 6

7 Vi lægger vægt på at have mange forskellige typer voksne ansat i klubberne. Det er vigtigt at vi har pædagogisk uddannede, men det er også vigtigt, at vi har nogle med andre faglige baggrunde, så de unge har lettere ved at finde en type, de kan matche. Det pædagogiske arbejde skal tage højde for, at flere af de unge, der flittigt bruger klubtilbuddet, er unge, der har behov for støtte og vejledning i sociale sammenhænge. Derfor bliver der lagt stor vægt på at skabe relationer mellem medarbejderne og de unge, så medarbejderne ikke bliver betragtet som vagter/lærere, men som den tredje voksne. VIP eleverne er en meget vigtig del af klubben, de bliver ved 3-4 årlige møder inddraget i valg af indretning, musik, arrangementer og fester, og bliver løbende brugt som sparringspartner i forskellige problemstillinger. (Det er ligeledes her vi finder repræsentanter til Ungdomsskolens bestyrelse.) I august 2008 deltog klubmedarbejdere fra EU og HU i en fælles medarbejder-weekend, hvor målet var at forberede den nye sæson, samt knytte de to hold medarbejdere tættere sammen. Der har siden sammenlægningen været ønsker fra begge medarbejdergrupper om flere fælles arrangementer. Mødet i august blev en succes. hvor begge klubber fik udarbejdet aktivitetsplaner, samt forberedt den pædagogiske linje for sæsonen. Målet er at afholde flere arrangementer, før, I, og efter næste sæson. PERSONALEPOLITIK PERSONALEARBEJDET Ungdomsskolen er, og vil fortsat gerne være, en attraktiv arbejdsplads, hvor der er rum for den enkelte medarbejders udfoldelse og fantasi/kreativitet, samt høj grad af medindflydelse. Ungdomsskolens MED-udvalg har repræsentanter fra alle afdelinger (dagundervisning, fritidsklub, aftenklub, aftenundervisning, samt teknisk administrativt personale og ledelse). Ungdomsskolen vil, i det omfang det kan lade sig gøre, deltage i at løse opgaven med at tilbyde jobs på særlige vilkår. Med-udvalget/bestyrelse har således tiltrådt en aftale om, at Ungdomsskolen modtager personer i samfundstjeneste, arbejdsprøvning, jobtræning, fleks og skånejob m.m. Gennem arbejdet i medarbejdergrupper og skolens repræsentative organer inddrages ungdomsskolens medarbejdere i målfastsættelse og planlægning af institutionens arbejde under hensyntagen til gruppernes tilhørsforhold til ungdomsskolen. Som udløber af sammenlægningen arbejdes der meget på at de sammenfaldende personalegrupper der er på både EU og HU får en endnu større fornemmelse af at have det samme mål. Dette kommer bl.a. til udtryk i flere arrangementer af både faglig og social karakter. LEDELSESARBEJDET Den endelig organisation på US er nu på plads og udgangspunktet er, at folk skal beskæftige sig med det de er bedst til. Udover den daglige drift i de enkelte afdelinger, er der også oprettet netværk til udvikling og koordinering af de enkelte områder (ex. administration, undervisning og klub). 7

8 US-INSPEKTØR Inger Marie Larsen ADM. AFD-LEDER Inge Kristensen VICEINSPEKTØR Helle Josefsen ESPERGÆRDE AFD-LEDER Helle Josefsen HELSINGØR ALMEN US John Kristensen A-KL & IU-KL AFDELINGSLEDER Mette Hultgren KRUDTUGLEN KLUBLEDER Pia Jørgensen AFD-LEDER UV Anne Mette Jensen AFD-LEDER KLUB Jais Larsen AFD-LEDER UV John Kristensen AFD-LEDER KLUB Michael Mathiesen Organisationen er præget af uddannelse på alle niveauer. De nyeste ledere er i gang med COK kurserne i ungdomsskoleledelse, klublederkurser og andre er i gang med diplomuddannelserne i ledelse. I efteråret 2008 påbegyndte ledergruppen en længere proces vedr. det psykiske arbejdsmiljø på Ungdomsskolen. I foråret 2009 arbejder ledergruppen videre med arbejdet, og efterfølgende skal projektet formidles og implementeres videre ud i organisationen. BESTYRELSE Ungdomsskolens bestyrelse består i dag af 11 medlemmer: 3 medlemmer udpeget af byrådet 4 medlemmer udpeget organisationerne 2medarbejderrepræsentanter (1 fra HU og 1 fra EU) 2 ungdomsskoleelever valgt af eleverne desuden er tilforordnet uden stemmeret: 1 repræsentant fra forenings- og fritidsudvalget Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen med bistand fra viceinspektøren samt administrativ afdelingsleder.. Carsten Lind Olsen (formand) Tom Nielsen (næstformand) vakant (medarbejderrepræsentant EU) Lars Newton (medarbejderrepræsentant HU) Morten Westergaard Jytte Fries Knud Rosted Jørgen Christensen Ole Jens Nielsen Peter Poulsen (tilforordnet) Elevrepræsentant (vakant) Elevrepræsentant (vakant) 8

9 BESTYRELSENS ARBEJDE Bestyrelsen arbejder efter vedtægt udarbejdet af Byrådet. Der er møde 6-7 gange om året. Bestyrelsen følger interesseret ungdomsskolens virksomhed og udarbejder de overordnede principper for anvendelse af de tilgængelige resurser. Alle sager af principiel art forelægges bestyrelsen til drøftelse, udtalelse og vedtagelse. OPGAVER I DEN KOMMENDE PERIODE I den kommende periode bliver det bestyrelsens hovedopgave at sikre at Ungdomsskolen udvikler sig i takt med tiden. at understøtte ledelsens arbejde og handlemuligheder i at kunne lave ungdomsskole med høj kvalitet, udvikling og dynamik som omdrejningspunkter. at evaluere bestyrelsens arbejde, sammensætning og opgaver inden overgang til ny bestyrelse i efteråret 09. FORÆLDRESAMARBEJDE Første gang den unge møder ungdomsskolen bliver forældrene inviteret til informationsaften på ungdomsskolen, hvor alle 7. klasseforældre i kommunen bliver inviteret. Mødet afholdes umiddelbart inden tilmeldingen starter. Derudover tager vi kontakt til forældre, når vi nærer bekymring for en ung, ligesom vi i enkelte tilfælde tager initiativ til indkaldelse til møder på den unges distriktsskole, kontakt til den unges skole sker rutinemæssigt, når en særlig indsats er nødvendig ØKONOMI Bestyrelsen udarbejder de overordnede retningslinjer for anvendelse af de tildelte midler. Ungdomsskolerne har haft totalrammestyring siden begyndelsen af 90 erne og det fungerer fint. Ungdomsskolens budget er delt op på mange forskellige områder; A-klasserne, International Ungdomsklasse, Køreteknisk Anlæg Sindshvile, Den almene Ungdomsskole (Helsingør, Espergærde, Undervisning, Klub, Musical, Radio) og fritidsklubben Krudtuglen. Da vi på Ungdomsskolen har mange forskellige typer hold, kurser, projekter, aktiviteter m.m., er der blevet lavet en principbeslutning vedr. oprettelse, gennemførelse, aflysning og lukning af hold gældende for hele undervisningsdelen. I den nærmeste fremtid står vi overfor flere udfordringer der vil påvirke os økonomisk ex. ombygning på HU, ombygning på EU m.m.? EVALUERING Vi bruger årsberetningen til at se tilbage, evaluere og, fremadrettet, integrere erfaringerne herfra i planlægningen af den kommende sæson. Årsberetningen skal ses som et rids over, hvad der er foregået og ikke som en dagbog, hvor alle aktiviteter og detaljer er beskrevet. Mål og resultatkrav 2008: Mål 1: Antallet af børn med dropouts og /eller dårlig barne- og familietrivsel skal mindskes. 9

10 Resultatkrav for mål 1: Socialforvaltningen, Børne- og Ungerådgivningen og Sundhedstjenesten skal etablere "fremskudt lokal indsats i Skolen ved Rønnebær Allé og Skolen ved Gurrevejs skoledistrikter. Socialrådgivere og Børne- og Ungerådgivningens anonyme rådgivning skal samarbejde med institutioner og skoler med børnelinealen som fælles målestok. Ungdomsskolen deltager i dette arbejde i det omfang unge er på dagsordenen. Vi deltager i uddannelse af resursepersoner i forhold til misbrugsfamiler. Vi har deltaget med en repræsentant fra alternativklasserne og ungdomsskolens ledergruppe i uddannelsen af resursepersoner. I både Dagskolen og aftenungdomsskolen er børnelinealen et arbejdsredskab. Mål 2: Politikken for matematik og naturfag skal implementeres Resultatkrav for mål 2: Ungdomsskolen skal i virksomhedsplanen beskrive, hvorledes politikken implementeres Vi planlægger at udvide det eksisterende tilbud fra Ungdomsskolen med et elitetilbud indeholdende projektorienteret naturfagsundervisning. Vi fortsætter med indsatsen over for svage elever, prøveforberedende tilbud samt tilbud målrettet piger. Vi satser på fagligt højt kvalificerede undervisere og samarbejde med industri, gymnasier og højere læreranstalter. Ungdomsskolen har også i 2008 haft specielt tilrettelagte tilbud inden for matematik og naturfag, både som almene ungdomsskoletilbud, undervisning særligt tilrettelagt for elever med faglige vanskeligheder, elever med særlige forudsætninger og særlige prøveforberedende hold samt samarbejde med gymnasierne. Mål 3: Innovation og entreprenørskab skal styrkes Resultatkrav for mål 3: Ungdomsskolen skal i virksomhedsplanen beskrive, hvorledes innovation indtænkes i hverdagen. Ved at dyrke talentet og give plads til den enkeltes muligheder og udvikling, giver ungdomsskolen plads til det visionære, eller innovative om man vil. Undervisningen tilrettelægges således, at der ingen øvre grænse er for tilegnelse, og de enkelte undervisere er snarere fagfolk end pædagoger, hvilket giver mulighed for faglig sparring på et højt plan. I sæson 08/09 er der etableret særligt tilrettelagte tilbud til elever med særlige forudsætninger i fagene engelsk, matematik, forfatterkursus i efteråret I foråret 2009 er desuden planlagt tilbud i astronomi i samarbejde med Tycho Brahe planetariet og et tilbud i bæredygtig udvikling er på tegnebrættet. Ved afslutningen af sæson 08/09 vil komme en selvstændig evaluering af tilbuddet til elever med særlige forudsætninger. 10

11 EVALUERING AF ÅRET - UNGDOMSSKOLEN Helsingør Kommunal Ungdomsskole også kaldet Ungdomsskolen er jo stadig en ny organisation, opstået ved en sammenlægning af de 3 selvstændige skoler Espergærde, Nordkysten og Helsingør pr. 1. januar De to første år har vi meget naturligt, brugt megen tid på at finde fælles fodslag i den nye organisation. Vi har i perioder været meget koncentrerede på at få samarbejdet og organisationen til at fungere i den nye struktur. Vi er inde i en ledelsesmæssig stabil periode, alle pladser er besat og vi har haft lejlighed til at drøfte mål og værdier i vores organisation. Vi har formuleret en fælles platform at arbejde ud fra og i fællesskab formulerer vi nu ungdomsskolens opgave. Vi synes selv at vi bevæger os mod en Ungdomsskole med tre stærke afdelinger (Dagafdelingen, Helsingør og Espergærde). STATISTIK Sæson 2007/2008 CPR-elever 2474 Pr. 1. februar 2009 CPR-elever 2204 Sæson 2007/2008 hold-elever 4942 Pr. 1. februar 2009 hold-elever 4207 Aldersspredningen på US er stor og vi har heldigvis muligheden for at beholde de ældre elever i musical- og teateraktiviteter. Størstedelen af vores elever er i alderen år i sæson 07/08 var 2022 af vores elever i denne aldersgruppe (1073 piger og 949 drenge). SAMARBEJDE - UD AF HUSET Ungdomsskolen har kontakt til en del eksterne samarbejdspartnere. Der kan nævnes bl.a.: ANDRE UNGDOMSSKOLER Ungdomsskolerne er involveret i flere former for netværk uden for kommunen via NUN (Nordsjællandske Ungdomsskolers Netværk), Ungdomsringen, US-Centret m.fl. Samarbejdet giver bl.a. mulighed for at kunne tilbyde fag der ikke kan samles nok til i kommunen, lave interessante rejseprojekter, tilbyde medarbejderne gode kurser, lave ledersparring m.m. FOLKESKOLER Hvert år har vi en række felter hvor vi arbejder direkte eller indirekte sammen med folkeskolen. Ungdomsskolen gennemfører bl.a. førstehjælpskurser for alle kommunens 8. klasser. Kurserne gennemføres over to dage på Ungdomsskolen. Derudover tilbyder Ungdomsskolen relevante alternativer til den fag-faglige undervisning i folkeskolen som ex. ekstra-undervisning, eksamenstræning m.m. HANDELSLIVET OG LOKALSAMFUNDET Da Ungdomsskolen er meget bevidst om at være et aktivt omdrejningspunkt i folks (de unges) bevidsthed er vi meget opmærksomme på at deltage i aktiviteter der er relevante for lokalsamfundene. Vi deltager bl.a. i Kulturnatten, til weekendarrangementer ude i byen m.m. Af samarbejdspartnere kan nævnes ex. nævnes Kulturnatsudvalget, Espergærde Centret, Helsingør Bycenter, EIF, Espergærde Hallen, Helsingør Svømmehal, Antenne-Lauget 92,8, Hornbæk Hallen, Sthens Kirke, Mørdrup Kirke m.fl. 11

12 SSPK Ungdomsskolen indgår som en naturlig del af SSPK-samarbejdet i kommunen. Vi deltager bl.a. i FRO, Team 9 samt diverse lokaludvalg i Hornbæk og Espergærde. UU Alternativ-klasserne og IU-klasserne har som en naturlig del samarbejde med UU. Derudover udarbejder Ungdomsskolen og UU hvert år Specialklasse-kurser, der afvikles i US. OCN I forbindelse med at vi arbejder målrettet på at opkvalificere dokumentationen af læringen i undervisningen, har vi indgået et udvidet samarbejde med andre Ungdomsskoler og OCN Danmark. OCN, eller Open College Network, er en metode til at kvalitetssikring af læring og validering af uformelle kundskaber. KULTURVÆRFTET I forbindelse med arbejdet om selve indholdet på Kulturværftet nu er iværksat, har Ungdomsskolen naturligvis også meldt sig på banen. Da der i hele oplægget vedr. dette nye Kulturværft er lagt megen vægt på den unge dimension så finder vi det naturligt at vi også er med i såvel planlægning, som når værftet står klart. Ungdomsskolen har mange bud på hvordan de unge og kommunen kan få stor glæde af Kulturværftet. En naturlig del er selvfølgelig skolens store musical, men vi tænker også musik, litteratur, dramatik, konferencer m.m. Vi er glade for at vi er med i planlægningen og ser meget frem til dette kommende arbejde. MUSIKSKOLEN Da Kulturforvaltningen og Musikskolen har iværksat nyt projekt vedr. opstilling af musikcontainere, så ser vi Ungdomsskolen som en naturlig del af dette. De første møder har været afholdt i slutningen af 2008 og fortsættes i HELSINGØR 2008 har været et heftigt år med at højt aktivitetsniveau på alle områder. Det har været spændende og berigende, at være en del af en større organisation med den faglige sparring og dialog, som er blevet en del af hverdagen. Stillingen som klubleder blev besat 1/3-08. Den udvikling, der var igangsat 2007 både hvad angik indhold og selve de fysiske rammer for klublivet på HU, kunne hermed nå sine mål. UNDERVISNING FAG OG KORTE KURSER Vi oplever en stadig øget interesse for undervisningen. De unge vælger både faglige forløb. der understøtter deres undervisning i folkeskole, gymnasium o. lign, fysiske sportsaktiviteter og kreative fag fra rollespil, drama til porcelænsmaling. De unge har fordelt sig på mere en 175 forskellige fag/hold. Af disse har 32 været korte kurser, 44 førstehjælpskurser, 5 lektiecaféer og 14 knallertkøreskole hold To meget forskellige områder har i det forløbne år haft særlig bevågenhed i forbindelse med udvikling og nødvendige udbygninger: 12

13 Musikafdelingen har mere end fordoblet antallet af aktive elever musikere og sangere, hvilket har nødvendiggjort og skabt grundlaget for en udvidelse både hvad angår de personalemæssige som fysiske resurser. Ungdomsskolens motorcenter ved køreteknisk anlæg på Sindshvile er midt i en større renovering / istandsættelse, både hvad angår undervisningens indhold samt de fysiske rammer og de sikkerhedsprocedurer, der skal til for at Sindshvile fremstår som et moderne motorcenter. KLUB HU har i løbet af den seneste sæson haft skærpet fokus på at miljøet i og omkring klubben er trygt for alle unge. Det har betydet at der på almindelige klubaftener er åbent for elever i 7. og 8. klasse, og til særlige arrangementer er klubben naturligvis åben for alle. Den store renovering og modernisering af klubben som startede 2007 er efterhånden ved at være gennemført. Køkkenfaciliteter og computerafdeling er opgraderet. Allerede nu er klubben det forum hvor undervisningsafdelingens mange bands og solister får deres første erfaring med at skulle spille for et begejstret publikum. Klubscenen er derfor det næste projekt, så teknik lyd og lys gør at klubben også kan fungere som et spillested. Det er også tanken at klubscenen på sigt, skal kunne bruges til mindre teater projekter. ANDRE AKTIVITETER OG PROJEKTER UNGDOMSRINGENS MUSIKFESTIVAL I ÅLBORG HU deltager hvert år i den store musikfestival i Ålborg. I år tog en busfuld elever både bands og fans af sted til store oplevelser, sammenhold og god musik. TEATERFESTIVAL I NÆSTVED Skolens dramahold deltog i en stor teater- og dramafestival på Næstved Kaserne. Eleverne fik rig lejlighed til at vise deres stykke frem men der blev også set teater og skabt nye venskaber. MUSIKFESTIVAL I HILLERØD Flere bands deltog i den store festival i Støberihallen. BIG DANCE I GRENÅ - OG ÅRHUS En gang om året arrangerer Århus Ungdomsskole en stor alkoholfri fest. Ca unge deltager i en hel weekend, hvor der bliver sunget, danset og hygget. HU sendte en bus af sted med stor succes. KLATRE- OG SKATETURE HU har egne klatre- og skatefaciliteter og dermed også en stor flok elever der er meget interesseret i disse sportsgrene. I den forbindelse arrangeres der flere gange årligt ture til både København og Malmø. HOLGER DANSKE MUSIC Et af årets ny tiltag er Holger Danske Music, som er HU s egen musikfestival. 15 bands fra hele Nordsjælland samledes en lørdag på HU. Hele dagen stod i musikkens tegn og både elever, venner, forældre og andre interesserede fyldte klubben op med gejst og god stemning. 13

14 SAMARBEJDE - UD AF HUSET To af de nye tiltag har haft specielt fokus. Science Tøser, et tiltag oprettet i samarbejde med PUC med det sigte at fremme pigers lyst til at arbejde med naturfag, naturfaglige uddannelser og erhverv. Det andet tiltag Ung-Sund-Iform er tilrettelagt i samarbejde med sundhedsplejen på Gurrevejens Skole og Nordvestskolen og er et tilbud til unge med kost-, ernærings- og vægtproblemer. Dette tilbud er nu en del af det faste tilbud i rækken af fag. Det har dog vist sig endog meget vanskeligt at få tilbuddet op at stå, måske fordi aldersgruppen ikke som udgangspunkt er motiverede for at samarbejde med offentlige voksne om noget der kan opleves som et privat problem. Vi har kontakt til andre ungdomsskoler, for at finde en form så tilbuddet kan iværksættes igen. SAMLET VURDERING AF ÅRET Ungdomsskolen er i en stadig udvikling og nye tiltag afprøves. Eleverne er gode til at deltage i de årlige evalueringer af undervisning og klub. De giver os dermed nogle gode fingerpeg om, hvor der skal justeres og måske mere radikalt ændres på former og indhold. ESPERGÆRDE Året i Espergærde har været meget præget af byggeri, ombygning og skimmelsvampsrenovering. I marts 2008 påbegyndtes en større skimmelrenovering i- og omkring Cykelkælderen samt på kontorerne. Samtidigt startede man også på en større ombygning af en række faglokaler herunder radiolokaler m.m. Det betød at administrationen blev udhuset til to skurvogne og at de resterende møbler blev sendt til opmagasinering. Alt arbejdet forventedes dengang færdiggjort i august Af mange grunde lykkedes dette ikke og afdelingen (klubben) kunne desværre først genåbne december Det betød at skolen startede sæsonen med undervisning i september 2008 uden klub og med en administration der sad i en skurvogn ude på vejen. Disse mindre forhindringer betød desværre at EU s sæsonopstart blev noget amputeret. Cykelkælderen genåbnede i december 2008 og det resterende byggeri forventes færdiggjort i løbet af foråret UNDERVISNING FAG OG KORTE KURSER Som før nævnt har sæsonen 2008/2009 har været præget af den omfattende skimmelrenovering. Det er blevet meget tydeligt, mens vi har været nødt til at holde klubben lukket, at undervisning og klub på Helsingør Kommunale Ungdomsskole afd. Espergærde er dybt afhængige af hinanden. Rigtig mange hold i Espergærde opnåede aldrig minimumelevtallet, og mange elever er faldet fra henover efteråret. 14

15 Ydermere var der hold, som ikke kunne starte, idet der, sideløbende med skimmelrenoveringen, foregik en ombygning/lovliggørelse af ungdomsskolens undervisningslokaler og radioen. Normalt sælger holdene lidt sig selv, blandt andet via klubben, når først, de er kommet i gang; de unge i klubben hører andre unge tale om holdet og ønsker så efterfølgende at tilmelde sig. Almindeligvis reklameres endvidere for ny projekter gennem opslag i klubben og gennem direkte kontakt til potentielle kunder. Dette har selvsagt ikke været en mulighed i første halvdel af denne sæson. Det planlagte ryk på evalueringsfronten er udskudt til foråret Ud over OCN er planen fortsat at udvikle et generelt gældende evaluerings- og dokumentationsværktøj. Gennem møder i foråret, også med undervisere på Ungdomsskolen, vil en vejledning for fastsættelse af mål for undervisningen, evalueringens forudsætning, blive udarbejdet. Hensigten er, at målfastsættelse og evaluering i en standardiseret udgave tages i brug ved kommende sæsonstart, ligesom OCN forsøgsvis løber af stablen fra september. I første omgang certificeres rollespil. Med hensyn til mål for undervisningen er intentionen, i lighed med hidtidig procedure, at de unge inddrages mest muligt, ligesom de fortsat skal have muligheden for at foreslå nye fagområder/aktiviteter i ungdomsskoleregi. Underviseren fastlægger, i samråd med den pædagogiske leder, rammen for undervisningen, de unge vælger herefter retning inden for rammen. KLUB Det har på mange måder været en spændende, men også anderledes sæson i klubben i Espergærde. Selve klubben har været lukket ned på grund af en omfattende skimmelsvamp renovering. Det har betydet at vi i særlig grad har vægtet at lave forskellige aktiviteter ud af huset. Bl.a. en stor disko-koncert med optrædende elever i Espergærde Centret og på HU. Siden vores klub endelig åbnede i december har vi haft et udmærket besøgstal, der trods alt må siges at ligge noget under vores ambitionsniveau. Det skyldes naturligvis/sandsynligvis at vores målgruppe har fået nye vaner i den periode hvor klubben ikke har været et muligt tilbud. Hvilket også i nogen grad har haft en afsmittende virkning på vores undervisningshold. Undernormale omstændigheder har skolen en klub og klubben har en skole. Det har ikke været tilfældet i indeværende sæson. Og det har kunnet mærkes. Vi har brugt meget energi på et informationsfremstød specielt med henblik på vores nye potentielle brugere. Det krævede meget arbejde og meget forberedelse. Da vi blev overhalet indenom af virkeligheden og vores klub blev lukket, besluttede vi ikke desto mindre at gennemføre en række af vores planlagte aktiviteter alligevel. Blandt andet et stort anlagt og i sig selv meget vellykket arrangement: Byens Bedste 7. klasse, hvor klasserne var gæster på skolen til en dag fyldt med aktiviteter og oplevelser. Der hvor projektet gik galt lå jo i at vi ikke kunne præsenterer dem for vores klub lokaler fordi de var under renovering. Og det var jo kernen i den oprindelige idé med projektet. Det store indsatsområde i den kommende sæson bliver i vid udstrækning at gentage det meget omfattende arbejde med at oplyse/informere om Ungdomsskolens tilbud og eksistens, bl.a. ved endnu engang at etablerer og afvikle en omgang byens bedste 7. klasser men denne gang på præmisser og vilkår hvor vi må forventes at have mere rygvind, da vi får mulighed for samtidig at præsenterer vores klublokaler i fuldt flor. 15

16 Belært af erfaringerne i indeværende sæson vil arrangementet i kommende sæson kræve endnu mere forberedelse. Bl.a. informationsmøder med inspektørerne på de tre folkeskoler i Espergærde samt med lærerne til de kommende 7. klasser. ANDRE AKTIVITETER OG PROJEKTER Udover den faste dagligdag har vi også en del lidt større projekter. Nogle af dem der kan nævnes er: GENNEMBRUD I juni 08 udgav EU deres tredje novellesamling. Anført af forfatter Lotte Garbers har 10 piger og 1 dreng arbejdet hele vinteren med at skrive endnu en novellesamling. Til skolens store held har begge bøger fået positive lektørudtalelser der har betydet at vi sælger en del bøger til skoler og boghandlere i hele landet. SKRIVETRANG EU har i forbindelse med rækken af skrivekurser nu også udgivet en lærebog. Bogen er tiltænkt både undervisere og unge der gerne vil i gang med en god og lærerig skriveproces. ETTA CAMERON Igen i år gennemførte vi en gospelworkshop og koncert. Etta Cameron og hendes team tryllebandt 20 elever i to weekender i kælderen på EU. Projektet afsluttede med en stor koncert i Mørdrup Kirke. MUSICAL MØRKET FINDES Musicalen nr. 38 i rækken Mod Lyset havde premiere i Espergærde Hallen i marts Traditionen tro deltog over 100 unge på scenen og ca. 50 voksne lønnede og ulønnede voksne hjalp til i kulissen. Årets forestilling blev en stor succes og ca publikummer bakkede op omkring projektet. SKITOUR TIL ØSTRIG I uge tog 30 glade skientusiaster af sted til Østrig. Turen varede 7 dage og indeholdt masser af skiløb, obligatorisk undervisning, samvær og hygge. KULTURNATSSHOW Ungdomsskolen deltog også i årets kulturnat. Årets show var et diskoshow der blev vist frem på HU samt i Espergærde Centret på selve kulturnatten. RADIOSHOW I anledningen af at lokalradioerne i Danmark i år har 25 års jubilæum og at EU s radio har været med i alle årene er det i år blevet besluttet at ændre profilen for radiostationen. Fremover sendes der hovedsageligt lokalproduceret musik. Dette blev fejret med et brag af en koncert i Toldkammeret i november. Her optrådte gamle og kendte stjerner samt nye og endnu ukendte stjerner alle med egen musik. Koncerten blev naturligvis transmitteret direkte i radioen på 92,8 MHz JULESHOW Umiddelbart efter åbningen af Cykelkælderen afholdtes det årlige juleshow. Drivkræfterne bag årets show var en kombination af medarbejdere og elever i alle aldre. Showet trak mange publikummer til huse og det var en god start på en klubsæson og en god afslutning inden en juleferie. SAMLET VURDERING AF ÅRET Til trods for et år på EU der har været præget meget af byggerod, flyttekasser og en utilregnelig hverdag så synes vi alligevel det har været en god sæson. De mange tidligere bekymringer vedr. ulovlige lokaler, gener ved skimmelsvamp og pladsmangle er endelig blevet 16

17 fejet af banen. Vi har fået en mulighed for at få gjort noget ved tingene, og er i takt med at kasserne med tømt, i den grad begyndt at se fremad. Vi mener, at de noget uheldige forsinkelse af byggeprojekterne desværre har betydet, at vi ikke har haft det store overskud til at udvikle og drive skolen som vi gerne ville. Efter at det store driftspres nu har lagt sig, så ser vi frem til at kunne være på forkant, at afvikle de sidste måneder af vintersemesteret, samt starte forberedelserne til den kommende sæson. INDSATSOMRÅDER DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE Vi bruger årsplanen på US til at tegne de store streger i sandet. Normalt ligger vores årsplanlægning naturligt nok i sæsonen. Derfor vil der også være en del aktiviteter i sæson 09/10 der ikke er beskrevet her, da vi har brug for at lave den endelige evaluering i maj 09. UNGDOMSSKOLENS INDSATSOMRÅDER Mål 1 Elevernes medindflydelse på ungdomsskolens hele virke øges. Inden juni 2009 skal ungdomsskolen beskrive en målrettet indsats for elevernes medindflydelse i samarbejde med elevrepræsentanter. Mål 2: Målsætning og evaluering Alle undervisningshold skal fra sæson 2009/10 målsættes og evalueres. Inden sæsonstart efteråret 2009 skal, der udarbejdes en plan for hvordan målsætning og evaluering implementeres i ungdomsskolens i første omgang i undervisningen. Vi vil, på Helsingør Kommunale ungdomsskole, arbejde med undervisnings-planer i den kommende sæson, idet vi ser undervisningsplaner, indeholdende mål for både det sociale og det faglige arbejde, som forudsætning for kvalificeret arbejde med evaluering. Undervisningsplanerne vil endvidere fungere som dokumentation for en del af arbejdet i Ungdomsskolen. Ledelsens opgave er at udfærdige en overordnet skitse for arbejdet, og, i samråd med de ansatte, at tilpasse formen til de enkelte afdelinger og aktiviteter. Mål 3: Internationalisering I sæsonen 09/10 skal der være nedsat en international arbejdsgruppe der arbejder på tværs af afdelingerne. Gruppen skal definere en endelig målsætning for det internationale arbejde på Ungdomsskolen. En af klubbens målsætninger er at blive mere international, og det er planen at udvikle, og arrangere internationale foredrag, finde venskabsklubber, lave udveksling og sprogrejser, samt skabe nye samarbejdspartnere - eksempelvis med den internationale Højskole. Mål 4 En skarpere klubprofil 17

18 I forbindelse med evalueringen af sæson 08/09 skal ungdomsskolens klubtilbud sættes til debat i forskellige foraer, hos de unge, medarbejdere, bestyrelse, ledelse og samarbejdspartnere. Dette arbejde skal munde ud i et oplæg til Ungdomsskolens netværk for klubberne. Her skal der defineres mål og indsatsområder for klubberne i sæson 09/10. Klubtilbuddet er en vigtig del af ungdomsskolens tilbud. Derfor er det vigtigt at selve målsætningen for klubbens indhold og organisering både evalueres og revurderes. Mål 5 En større synlighed og bedre kommunikation Ungdomsskolens ledergruppe skal i foråret 09 planlægge en målrettet PR-indsats for hele Ungdomsskolens sæson 09/10. Ungdomsskolen laver handleplan for kommunikationen med alle interessenter herunder: Dagspressen Den gode historie Direct Mail (rettet mod specifikke målgrupper) Hjemmeside Intranet 18

19 AKTIVITETSPLAN Aktivitetsplanen giver os et overblik over aktivitetsniveauet på US. Vi har valgt ikke at lægge alle aktiviteter på listen ligesom den ikke er den endegyldige facitliste på en sæson. Aktivitetsplan og kalender ændres næsten ugentligt og en opdateret kalender vil kunne ses på FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR DET DAGLIGE LIV Udsendelse af brochure Medarbejder-introduktion Forældreinformationsmøde Introduktion for 7. klasser Indskrivning Undervisning Klubaktivitet Virksomhedsplan Planlægning af sæson Evaluering af sæson Uddannelse af nye ledere Bestyrelsesmøder HU Lærermøder Klubmedarbejdermøder VIP elevmøder Evaluering (elev) Startfest Holger Musikfestival Julefest Big Dance Grenå Musikfestival Ålborg Fredagsski Isaberg Weekend ski Vallåsen Kanotur, klatretur, minicartcamp EU Skitur Jubilæumsmusical TOM Dramaforestilling MGP Musical Bog udgivelse Kor Match Kulturnat Espergærde bedste 7. klasse Tivoli Juleshow Møder klubmedarbejdere Møder - lærere 19

20 SIDEN TIL POLITIKERE OG FORVALTNING RENGØRING PÅ HU Helsingør Ungdomsskole har siden skift af rengøringsleverandør (Forende Rengøring A/S) den 1. januar 2008 oplevet den daglige rengøring som mangelfuld og utilfredsstillende. Fra skolens side gøres en ihærdig indsats for at skolen skal være et rart sted at være, med løbende vedligeholdelse, indbydende lokaler og pænt inventar og ingen graffiti. Derfor har det været særdeles frustrerende, at vores elever og medarbejdere, gennem nu et helt år, mødes af en skole som fremstår beskidt og ringe rengjort. Ungdomsskolen har haft en god dialog og et godt samarbejde med Ejendomscentrets medarbejdere, men har haft vanskeligere ved at trænge igennem til Forenede Rengøring A/S. Først fra efteråret 2008 etablerede Forenede Rengøring A/S tilsyns- og kvalitetskontrol, men stadig uden skolen kan notere et kontinuerligt og tilfredsstillende resultat. Trods appel til forvaltningen, kommunaldirektør, ejendomscentret og efter møder og dialog med Forenede Rengøring A/S må vi konstatere at lige lidt har det hjulpet. Fra leverandørens side er der blevet instrueret og læst og påskrevet over for rengøringspersonalet, hvilket som regel har afhjulpet det konkrete problem her og nu, men den generelle daglige rengøring er stadig svingende og på et uacceptabelt lavt niveau. Ungdomsskolen har brugt og bruger fortsat mange unødvendige ressourcer på den mangelfulde rengøring, eksempelvis når servicelederen må tilkaldes fordi trapper/gulve ikke er vasket, toiletter ikke er ordentlig rengjorte, skraldespande ikke er tømte osv. Ungdomsskolen og bestyrelsen følger udviklingen nøje og imødeser en snarlig bedring og en REN SKOLE. ENEUNDERVISNING Ungdomsskolen har gennem en årrække varetaget undervisningen af en del af de elever som af den ene eller anden grund ikke kan rummes i deres klasse og på deres skole. Vi påtager os meget gerne denne opgave, men opfordrer til at der nedsættes en kommunal arbejdsgruppe, som får til opgave at kvalificere det tilbud, der gives denne gruppe elever. Vi oplever at disse eneundervsiningselever kan strande i dette tilbud med 10 lektioners undervisning ugentlig og med ringe kontakt til jævnaldrende. NORDKYSTEN UNGDOMSSKOLEN STADIG PÅ BANEN I forbindelse med nedlæggelse af Nordkystens Ungdomsskole har Ungdomsskolen tilbudt de unge i Hornbæk/Hellebæk at deltage i ungdomsskolens tilbud i Helsingør, hvortil der hver aften tilbydes bustransport fra Hornbæk/Hellebæk.Det fungerer unge vælger hver aften,at bruge ungdomsskolen tilbud om transport til Helsingør Ungdomsskole, andre bliver kørt af forældre. De unge kan naturligvis også deltage i undervisningen i Espergærde, men skal så sørge for transporten selv. Vi mener, at der bør være en øget opmærksomhed på, at de helt unge, de årige ikke er så mobile som deres ældre kammerater. Vi vil fortsat tilbyde undervisning i primært Hornbæk i et begrænset omfang. Det er vigtigt, at der i forbindelse med ungdomsskole-undervisningstilbud. Hornbæk-projektet indtænkes mulighed for 20

FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3

FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORDET...... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION... 3 FAGUDVALGETS MÅL

Læs mere

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 1 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

UNG DOM O S SKO K LEN

UNG DOM O S SKO K LEN UNG DOMS SKOLEN Kom nu Det er jo ikke fedt at sidde alene med mobilen eller computeren, og på Ungdomsskolen kan du møde 2.500 andre unge. De er der ikke på samme tid, men nogen af dem kender du garanteret.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Målopfyldelse 2010. Atlantic Mål: vidensdeling, mentorordning og bygge bro mellem klubafsnittet og Bjergets klubafsnit

Målopfyldelse 2010. Atlantic Mål: vidensdeling, mentorordning og bygge bro mellem klubafsnittet og Bjergets klubafsnit Målopfyldelse 2010 Forvaltningen har med stor interesse læst de mange målopfyldelser og med glæde noteret sig, at der vises stor grad af engagement og vilje til at opnå nye resultater. De enkelte fritidshjem

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere