FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORDET FAKTAOPLYSNINGER... 3 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION... 3 FAGUDVALGETS MÅL OG RESULTATKRAV BUDGETOMRÅDE DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE... 5 VÆRDIGRUNDLAGET... 5 DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE... 6 UNDERVISNING... 6 KLUB... 6 PERSONALEPOLITIK... 7 PERSONALEARBEJDET... 7 LEDELSESARBEJDET... 7 BESTYRELSEN BESTYRELSENS ARBEJDE... 8 OPGAVER I DEN KOMMENDE PERIODE... 9 FORÆLDRESAMARBEJDE... 9 ØKONOMIEN... 9 EVALUERING AF ÅRET - UNGDOMSSKOLEN STATESTIK SAMARBEJDE UD AF HUSENE HELSINGØR UNDERVISNINGEN KLUBBEN ANDRE AKTIVITETER OG PROJEKTER VURDERING ESPERGÆRDE UNDERVISNINGEN KLUBBEN ANDRE AKTIVITETER OG PROJEKTER VURDERING INDSATSOMRÅDER DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE NYE TILTAG AKTIVITETSPLAN SIDEN TIL POLITIKERE OG FORVALTNING

3 FORORD 2008 har været et år fyldt med udfordringer, forandringer og spændende oplevelser der har præget det daglig liv på Ungdomsskolen. Det har været en stor udfordring at håndtere skimmelsvamp-renovering i cykelkælderen på EU, samtidig med en ombygning af eksisterende lokaler i kælderen, kombineret med tidsfrister der ikke blev overholdt og håndværk, som simpelthen var for dårligt udført. Umiddelbart inden jul lykkedes det at genåbne cykelkælderen. De nye lokaler kan vi snart tage i brug ligesom EU-radio kan flytte tilbage til nyistandsatte lokaler fra eksilet på HU, Vi har oplevet den glæde at ledergruppen nu er på plads efter perioder med sygdom og vakante stillinger. I år beskriver virksomhedsplanen udelukkende den almene ungdomsskole. Alternativ-klasserne og International Ungdomsklasse er beskrevet i kvalitetsrapporterne, som kan findes på (www.ungdomsskolen.com). FAKTAOPLYSNINGER Ungdomsskolen består i dag af to afdelinger nemlig Helsingør Ungdomsskole og Espergærde Ungdomsskole. På begge afdelinger er der almen ungdomsskole og klubtilbud. I Helsingør er der desuden en dagskole med Alternativ klasser (A-klasser) og International Ungdomsklasser (IU-klasse) og Fritidsklubben Krudtuglen. Derudover afvikles en del undervisning i motorcross samt minikart på Sindshvile i Kvistgård. Ungdomsskolen, som den ser ud i dag, er resultatet af en længere proces med sammenlægning af de tre tidligere selvstændige skoler samt nedlæggelsen af NU. Denne virksomhedsplan er udover en status til forvaltning, politikere, samarbejdspartnere og borgere også et godt redskab til at få et skarpere billede af hvem vi er og hvad vores virksomhed/institution også er. POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN Ungdomsskolens opgave er i lovgivningen defineret sådan: 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION Ungdomsskolen fremstår som et attraktivt, dynamisk og rummeligt ungdomsmiljø. 3

4 Ungdomsskolen tilbyder uddannelse, kurser og aktiviteter af høj faglig kvalitet. Vi vil, i ungdomsskolens undervisning og aktiviteter generelt, vægte såvel de faglige som de personlighedsudviklende elementer. Ungdomsskolen tilrettelægger og gennemfører aktiviteter sådan, at de unge får alsidige oplevelser, som inddrager både intellekt, følelser og krop. I mødet med de unge er vi tydelige, troværdige og imødekommende voksne. FAGUDVALGETS MÅL OG RESULTATKRAV BUDGETOMRÅDE 14. Mål 1: Mobning skal stoppes Resultatkrav for mål 1: Ungdomsskolen skal én gang om året organiseret drøfte mobning, og der skal laves interne regler og mobbestrategi under hensyntagen til de kommunale regler på området. Indsatsen skal beskrives i kvalitetsrapporten. Ungdomsskolebestyrelsen skal én gang årligt behandle emnet. I løbet af foråret 2009 drøftes mobning og en strategi mod mobning i alle ungdomsskolens afdelinger. Bestyrelsen tager emnet op i maj/juni I kvalitetsrapporten 2009 beskrives strategien for alternativklasserne og International Ungdomsklasse. Mål 2: Politik for matematik og naturfag skal implementeres Resultatkrav for mål 2: Ungdomsskolen skal i kvalitetsrapporten beskrive, hvorledes politikken implementeres. Beskrives i kvalitetsrapporten 2009 for alternativklasserne og IU-klasserne. Mål 3: Politik for sprogfag skal implementeres Resultatkrav for mål 3: Ungdomsskolen skal i kvalitetsrapporten beskrive, hvorledes politikken implementeres. Beskrives i kvalitetsrapporten 2009 for alternativklasserne og IU-klasserne Mål 4: Elever med særlige evner skal tilbydes udfordrende undervisning Resultatkrav for mål 4: Ungdomsskolen skal i samarbejde med folkeskolerne tilbyde særlig fagligt tilrettelagt undervisning til særligt dygtige elever. I sæson 08/09 er etableret særligt tilrettelagte tilbud til elever med særlige forudsætninger i fagene engelsk, matematik, forfatterkursus i efteråret I foråret 2009 er desuden 4

5 planlagt tilbud i astronomi i samarbejde med Tycho Brahe planetariet og et tilbud i bæredygtig udvikling er på tegnebrættet. Ved afslutningen af sæson 08/09 vil komme en selvstændig evaluering af tilbuddet til elever med særlige forudsætninger. Mål 5: Den faglige efteruddannelse skal fortsætte Resultatkrav for mål 5: Efteruddannelse af lærere i dansk som 2.sprog samt liniefagsniveau skal fortsætte og ungdomsskolen skal i kvalitetsrapporten beskrive hvorledes ny viden og nye undervisningsmetoder videndeles. Beskrives i kvalitetsrapporten 2009 for alternativklasserne og IU klasserne. Mål 6: Handicappede skal kunne benytte Ungdomsskolen. Resultatkrav for mål 6: Ungdomsskolen skal i virksomhedsplanen beskrive, hvorledes der indenfor de givne rammer skabes rummelighed for de handicappede, og hvorledes handicappede indtænkes i skolens virke Ungdomsskolen har gennem en lang årrække haft tradition for at tilbyde undervisning særligt tilrettelagt for psykisk udviklingshæmmede. I denne sæson 08/09 har vi planlagt, at vi sammen med primært Grydemoseskolen og forældre og brugere vil evaluere og nytænke tilbuddene. Fysisk handicappede tilbydes undervisning på lige fod med andre unge. Helsingør Ungdomsskole er handicapegnet med de nødvendige faciliteter som elevator og handicaptoiletter. DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE VÆRDIGRUNDLAGET Ungdomsskolen er et trygt sted at være. Fordi alle mødes med respekt og accept vi har tydelig struktur og klare rammer/regler Ungdomsskolen er horisontudvidende. Fordi vores tilbud er udfordrende. Gennem succesoplevelser udvikles alle fagligt, socialt og personligt Ungdomsskolen er vedkommende. Fordi vi er en nyskabende og moderne ungdomsskole. Ungdomsskolen er en demokratisk organisation Fordi alle har mulighed for indflydelse og medbestemmelse den åbne dialog respekteres og anerkendes 5

6 DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE I udbud og tilrettelæggelsen af undervisningen og klubaktiviteter tager vi udgangspunkt i at det samlede tilbud skal støtte de unges udviklingsmuligheder fagligt, socialt og kulturelt - ungdomsskolens 3 ben. Der er tilbud om undervisning og klub, der matcher alle ungegrupper, også socialt svage unge, og unge der ikke kan få den fornødne støtte i familien og i tilstrækkelig grad i folkeskole mv. UNDERVISNINGEN Målet med den almene undervisning er tosidet: Højt fagligt udbytte Udvikling af den enkeltes sociale og personlige kompetencer Frivillighed og fleksibilitet er nøglebegreber i vores lovgrundlag. Dette udnytter vi, så det samlede undervisningstilbud bliver så mangfoldigt som muligt og så hvert enkelt tilbud tilrettelægges i en form, der tilgodeser det enkelte fag. Nogle fag fungerer bedst med en ugentlig mødedag, andre egner sig til weekend-kurser, og atter andre til kombinationer. Organiseringen af undervisningen skal tilpasses det enkelte fag/aktivitet. Ungdomsskolen har frie rammer i forbindelse med ansættelse af lærerkræfter. Denne frihed skal udnyttes, så høj faglighed og stærkt engagement går hånd i hånd med menneskelig åbenhed, tolerance og vilje til at møde de unge på ligeværdige præmisser i gensidig respekt. Vi rekrutterer topkvalificerede undervisere, med en bred faglig baggrund, hvis engagement i undervisningen bunder i en ægte interesse for området, således at begejstringen for feltet har en afsmittende effekt på de unge. Ved siden af det almene tilbud giver Ungdomsskolen tilbud til særlige grupper. Det drejer sig for eksempel om Erhvervsintroducerende kurser for kommunens specialklasser (i samarbejde med UU) Psykisk udviklingshæmmede Førstehjælp (for alle 8. klasser i kommunen) Færdselsrelateret førstehjælp USF - tilbud til unge med særlige forudsætninger KLUBBEN Miljøet i klubberne skal skabe en ramme, hvor de unge kan udvikle og udfolde sig i et trygt ungdomsmiljø præget af medindflydelse og medansvar. Klubberne er præget af mange forskellige former for aktiviteter. Der bliver udarbejdet et månedsprogram, så både personalet og de unge har en fælles ramme at mødes om/i. Udover de daglige aktiviteter, som ex. bordtennis, computerspil, karaoke, småspil og lignende, er også en række større arrangementer koncerter, konkurrencer, fester m.m.. Det skal nævnes, at vi selvfølgelig også arrangerer en række aktiviteter ud af huset som ex. skiture, teaterture, fester, musikfestivals m.m. 6

7 Vi lægger vægt på at have mange forskellige typer voksne ansat i klubberne. Det er vigtigt at vi har pædagogisk uddannede, men det er også vigtigt, at vi har nogle med andre faglige baggrunde, så de unge har lettere ved at finde en type, de kan matche. Det pædagogiske arbejde skal tage højde for, at flere af de unge, der flittigt bruger klubtilbuddet, er unge, der har behov for støtte og vejledning i sociale sammenhænge. Derfor bliver der lagt stor vægt på at skabe relationer mellem medarbejderne og de unge, så medarbejderne ikke bliver betragtet som vagter/lærere, men som den tredje voksne. VIP eleverne er en meget vigtig del af klubben, de bliver ved 3-4 årlige møder inddraget i valg af indretning, musik, arrangementer og fester, og bliver løbende brugt som sparringspartner i forskellige problemstillinger. (Det er ligeledes her vi finder repræsentanter til Ungdomsskolens bestyrelse.) I august 2008 deltog klubmedarbejdere fra EU og HU i en fælles medarbejder-weekend, hvor målet var at forberede den nye sæson, samt knytte de to hold medarbejdere tættere sammen. Der har siden sammenlægningen været ønsker fra begge medarbejdergrupper om flere fælles arrangementer. Mødet i august blev en succes. hvor begge klubber fik udarbejdet aktivitetsplaner, samt forberedt den pædagogiske linje for sæsonen. Målet er at afholde flere arrangementer, før, I, og efter næste sæson. PERSONALEPOLITIK PERSONALEARBEJDET Ungdomsskolen er, og vil fortsat gerne være, en attraktiv arbejdsplads, hvor der er rum for den enkelte medarbejders udfoldelse og fantasi/kreativitet, samt høj grad af medindflydelse. Ungdomsskolens MED-udvalg har repræsentanter fra alle afdelinger (dagundervisning, fritidsklub, aftenklub, aftenundervisning, samt teknisk administrativt personale og ledelse). Ungdomsskolen vil, i det omfang det kan lade sig gøre, deltage i at løse opgaven med at tilbyde jobs på særlige vilkår. Med-udvalget/bestyrelse har således tiltrådt en aftale om, at Ungdomsskolen modtager personer i samfundstjeneste, arbejdsprøvning, jobtræning, fleks og skånejob m.m. Gennem arbejdet i medarbejdergrupper og skolens repræsentative organer inddrages ungdomsskolens medarbejdere i målfastsættelse og planlægning af institutionens arbejde under hensyntagen til gruppernes tilhørsforhold til ungdomsskolen. Som udløber af sammenlægningen arbejdes der meget på at de sammenfaldende personalegrupper der er på både EU og HU får en endnu større fornemmelse af at have det samme mål. Dette kommer bl.a. til udtryk i flere arrangementer af både faglig og social karakter. LEDELSESARBEJDET Den endelig organisation på US er nu på plads og udgangspunktet er, at folk skal beskæftige sig med det de er bedst til. Udover den daglige drift i de enkelte afdelinger, er der også oprettet netværk til udvikling og koordinering af de enkelte områder (ex. administration, undervisning og klub). 7

8 US-INSPEKTØR Inger Marie Larsen ADM. AFD-LEDER Inge Kristensen VICEINSPEKTØR Helle Josefsen ESPERGÆRDE AFD-LEDER Helle Josefsen HELSINGØR ALMEN US John Kristensen A-KL & IU-KL AFDELINGSLEDER Mette Hultgren KRUDTUGLEN KLUBLEDER Pia Jørgensen AFD-LEDER UV Anne Mette Jensen AFD-LEDER KLUB Jais Larsen AFD-LEDER UV John Kristensen AFD-LEDER KLUB Michael Mathiesen Organisationen er præget af uddannelse på alle niveauer. De nyeste ledere er i gang med COK kurserne i ungdomsskoleledelse, klublederkurser og andre er i gang med diplomuddannelserne i ledelse. I efteråret 2008 påbegyndte ledergruppen en længere proces vedr. det psykiske arbejdsmiljø på Ungdomsskolen. I foråret 2009 arbejder ledergruppen videre med arbejdet, og efterfølgende skal projektet formidles og implementeres videre ud i organisationen. BESTYRELSE Ungdomsskolens bestyrelse består i dag af 11 medlemmer: 3 medlemmer udpeget af byrådet 4 medlemmer udpeget organisationerne 2medarbejderrepræsentanter (1 fra HU og 1 fra EU) 2 ungdomsskoleelever valgt af eleverne desuden er tilforordnet uden stemmeret: 1 repræsentant fra forenings- og fritidsudvalget Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen med bistand fra viceinspektøren samt administrativ afdelingsleder.. Carsten Lind Olsen (formand) Tom Nielsen (næstformand) vakant (medarbejderrepræsentant EU) Lars Newton (medarbejderrepræsentant HU) Morten Westergaard Jytte Fries Knud Rosted Jørgen Christensen Ole Jens Nielsen Peter Poulsen (tilforordnet) Elevrepræsentant (vakant) Elevrepræsentant (vakant) 8

9 BESTYRELSENS ARBEJDE Bestyrelsen arbejder efter vedtægt udarbejdet af Byrådet. Der er møde 6-7 gange om året. Bestyrelsen følger interesseret ungdomsskolens virksomhed og udarbejder de overordnede principper for anvendelse af de tilgængelige resurser. Alle sager af principiel art forelægges bestyrelsen til drøftelse, udtalelse og vedtagelse. OPGAVER I DEN KOMMENDE PERIODE I den kommende periode bliver det bestyrelsens hovedopgave at sikre at Ungdomsskolen udvikler sig i takt med tiden. at understøtte ledelsens arbejde og handlemuligheder i at kunne lave ungdomsskole med høj kvalitet, udvikling og dynamik som omdrejningspunkter. at evaluere bestyrelsens arbejde, sammensætning og opgaver inden overgang til ny bestyrelse i efteråret 09. FORÆLDRESAMARBEJDE Første gang den unge møder ungdomsskolen bliver forældrene inviteret til informationsaften på ungdomsskolen, hvor alle 7. klasseforældre i kommunen bliver inviteret. Mødet afholdes umiddelbart inden tilmeldingen starter. Derudover tager vi kontakt til forældre, når vi nærer bekymring for en ung, ligesom vi i enkelte tilfælde tager initiativ til indkaldelse til møder på den unges distriktsskole, kontakt til den unges skole sker rutinemæssigt, når en særlig indsats er nødvendig ØKONOMI Bestyrelsen udarbejder de overordnede retningslinjer for anvendelse af de tildelte midler. Ungdomsskolerne har haft totalrammestyring siden begyndelsen af 90 erne og det fungerer fint. Ungdomsskolens budget er delt op på mange forskellige områder; A-klasserne, International Ungdomsklasse, Køreteknisk Anlæg Sindshvile, Den almene Ungdomsskole (Helsingør, Espergærde, Undervisning, Klub, Musical, Radio) og fritidsklubben Krudtuglen. Da vi på Ungdomsskolen har mange forskellige typer hold, kurser, projekter, aktiviteter m.m., er der blevet lavet en principbeslutning vedr. oprettelse, gennemførelse, aflysning og lukning af hold gældende for hele undervisningsdelen. I den nærmeste fremtid står vi overfor flere udfordringer der vil påvirke os økonomisk ex. ombygning på HU, ombygning på EU m.m.? EVALUERING Vi bruger årsberetningen til at se tilbage, evaluere og, fremadrettet, integrere erfaringerne herfra i planlægningen af den kommende sæson. Årsberetningen skal ses som et rids over, hvad der er foregået og ikke som en dagbog, hvor alle aktiviteter og detaljer er beskrevet. Mål og resultatkrav 2008: Mål 1: Antallet af børn med dropouts og /eller dårlig barne- og familietrivsel skal mindskes. 9

10 Resultatkrav for mål 1: Socialforvaltningen, Børne- og Ungerådgivningen og Sundhedstjenesten skal etablere "fremskudt lokal indsats i Skolen ved Rønnebær Allé og Skolen ved Gurrevejs skoledistrikter. Socialrådgivere og Børne- og Ungerådgivningens anonyme rådgivning skal samarbejde med institutioner og skoler med børnelinealen som fælles målestok. Ungdomsskolen deltager i dette arbejde i det omfang unge er på dagsordenen. Vi deltager i uddannelse af resursepersoner i forhold til misbrugsfamiler. Vi har deltaget med en repræsentant fra alternativklasserne og ungdomsskolens ledergruppe i uddannelsen af resursepersoner. I både Dagskolen og aftenungdomsskolen er børnelinealen et arbejdsredskab. Mål 2: Politikken for matematik og naturfag skal implementeres Resultatkrav for mål 2: Ungdomsskolen skal i virksomhedsplanen beskrive, hvorledes politikken implementeres Vi planlægger at udvide det eksisterende tilbud fra Ungdomsskolen med et elitetilbud indeholdende projektorienteret naturfagsundervisning. Vi fortsætter med indsatsen over for svage elever, prøveforberedende tilbud samt tilbud målrettet piger. Vi satser på fagligt højt kvalificerede undervisere og samarbejde med industri, gymnasier og højere læreranstalter. Ungdomsskolen har også i 2008 haft specielt tilrettelagte tilbud inden for matematik og naturfag, både som almene ungdomsskoletilbud, undervisning særligt tilrettelagt for elever med faglige vanskeligheder, elever med særlige forudsætninger og særlige prøveforberedende hold samt samarbejde med gymnasierne. Mål 3: Innovation og entreprenørskab skal styrkes Resultatkrav for mål 3: Ungdomsskolen skal i virksomhedsplanen beskrive, hvorledes innovation indtænkes i hverdagen. Ved at dyrke talentet og give plads til den enkeltes muligheder og udvikling, giver ungdomsskolen plads til det visionære, eller innovative om man vil. Undervisningen tilrettelægges således, at der ingen øvre grænse er for tilegnelse, og de enkelte undervisere er snarere fagfolk end pædagoger, hvilket giver mulighed for faglig sparring på et højt plan. I sæson 08/09 er der etableret særligt tilrettelagte tilbud til elever med særlige forudsætninger i fagene engelsk, matematik, forfatterkursus i efteråret I foråret 2009 er desuden planlagt tilbud i astronomi i samarbejde med Tycho Brahe planetariet og et tilbud i bæredygtig udvikling er på tegnebrættet. Ved afslutningen af sæson 08/09 vil komme en selvstændig evaluering af tilbuddet til elever med særlige forudsætninger. 10

11 EVALUERING AF ÅRET - UNGDOMSSKOLEN Helsingør Kommunal Ungdomsskole også kaldet Ungdomsskolen er jo stadig en ny organisation, opstået ved en sammenlægning af de 3 selvstændige skoler Espergærde, Nordkysten og Helsingør pr. 1. januar De to første år har vi meget naturligt, brugt megen tid på at finde fælles fodslag i den nye organisation. Vi har i perioder været meget koncentrerede på at få samarbejdet og organisationen til at fungere i den nye struktur. Vi er inde i en ledelsesmæssig stabil periode, alle pladser er besat og vi har haft lejlighed til at drøfte mål og værdier i vores organisation. Vi har formuleret en fælles platform at arbejde ud fra og i fællesskab formulerer vi nu ungdomsskolens opgave. Vi synes selv at vi bevæger os mod en Ungdomsskole med tre stærke afdelinger (Dagafdelingen, Helsingør og Espergærde). STATISTIK Sæson 2007/2008 CPR-elever 2474 Pr. 1. februar 2009 CPR-elever 2204 Sæson 2007/2008 hold-elever 4942 Pr. 1. februar 2009 hold-elever 4207 Aldersspredningen på US er stor og vi har heldigvis muligheden for at beholde de ældre elever i musical- og teateraktiviteter. Størstedelen af vores elever er i alderen år i sæson 07/08 var 2022 af vores elever i denne aldersgruppe (1073 piger og 949 drenge). SAMARBEJDE - UD AF HUSET Ungdomsskolen har kontakt til en del eksterne samarbejdspartnere. Der kan nævnes bl.a.: ANDRE UNGDOMSSKOLER Ungdomsskolerne er involveret i flere former for netværk uden for kommunen via NUN (Nordsjællandske Ungdomsskolers Netværk), Ungdomsringen, US-Centret m.fl. Samarbejdet giver bl.a. mulighed for at kunne tilbyde fag der ikke kan samles nok til i kommunen, lave interessante rejseprojekter, tilbyde medarbejderne gode kurser, lave ledersparring m.m. FOLKESKOLER Hvert år har vi en række felter hvor vi arbejder direkte eller indirekte sammen med folkeskolen. Ungdomsskolen gennemfører bl.a. førstehjælpskurser for alle kommunens 8. klasser. Kurserne gennemføres over to dage på Ungdomsskolen. Derudover tilbyder Ungdomsskolen relevante alternativer til den fag-faglige undervisning i folkeskolen som ex. ekstra-undervisning, eksamenstræning m.m. HANDELSLIVET OG LOKALSAMFUNDET Da Ungdomsskolen er meget bevidst om at være et aktivt omdrejningspunkt i folks (de unges) bevidsthed er vi meget opmærksomme på at deltage i aktiviteter der er relevante for lokalsamfundene. Vi deltager bl.a. i Kulturnatten, til weekendarrangementer ude i byen m.m. Af samarbejdspartnere kan nævnes ex. nævnes Kulturnatsudvalget, Espergærde Centret, Helsingør Bycenter, EIF, Espergærde Hallen, Helsingør Svømmehal, Antenne-Lauget 92,8, Hornbæk Hallen, Sthens Kirke, Mørdrup Kirke m.fl. 11

12 SSPK Ungdomsskolen indgår som en naturlig del af SSPK-samarbejdet i kommunen. Vi deltager bl.a. i FRO, Team 9 samt diverse lokaludvalg i Hornbæk og Espergærde. UU Alternativ-klasserne og IU-klasserne har som en naturlig del samarbejde med UU. Derudover udarbejder Ungdomsskolen og UU hvert år Specialklasse-kurser, der afvikles i US. OCN I forbindelse med at vi arbejder målrettet på at opkvalificere dokumentationen af læringen i undervisningen, har vi indgået et udvidet samarbejde med andre Ungdomsskoler og OCN Danmark. OCN, eller Open College Network, er en metode til at kvalitetssikring af læring og validering af uformelle kundskaber. KULTURVÆRFTET I forbindelse med arbejdet om selve indholdet på Kulturværftet nu er iværksat, har Ungdomsskolen naturligvis også meldt sig på banen. Da der i hele oplægget vedr. dette nye Kulturværft er lagt megen vægt på den unge dimension så finder vi det naturligt at vi også er med i såvel planlægning, som når værftet står klart. Ungdomsskolen har mange bud på hvordan de unge og kommunen kan få stor glæde af Kulturværftet. En naturlig del er selvfølgelig skolens store musical, men vi tænker også musik, litteratur, dramatik, konferencer m.m. Vi er glade for at vi er med i planlægningen og ser meget frem til dette kommende arbejde. MUSIKSKOLEN Da Kulturforvaltningen og Musikskolen har iværksat nyt projekt vedr. opstilling af musikcontainere, så ser vi Ungdomsskolen som en naturlig del af dette. De første møder har været afholdt i slutningen af 2008 og fortsættes i HELSINGØR 2008 har været et heftigt år med at højt aktivitetsniveau på alle områder. Det har været spændende og berigende, at være en del af en større organisation med den faglige sparring og dialog, som er blevet en del af hverdagen. Stillingen som klubleder blev besat 1/3-08. Den udvikling, der var igangsat 2007 både hvad angik indhold og selve de fysiske rammer for klublivet på HU, kunne hermed nå sine mål. UNDERVISNING FAG OG KORTE KURSER Vi oplever en stadig øget interesse for undervisningen. De unge vælger både faglige forløb. der understøtter deres undervisning i folkeskole, gymnasium o. lign, fysiske sportsaktiviteter og kreative fag fra rollespil, drama til porcelænsmaling. De unge har fordelt sig på mere en 175 forskellige fag/hold. Af disse har 32 været korte kurser, 44 førstehjælpskurser, 5 lektiecaféer og 14 knallertkøreskole hold To meget forskellige områder har i det forløbne år haft særlig bevågenhed i forbindelse med udvikling og nødvendige udbygninger: 12

13 Musikafdelingen har mere end fordoblet antallet af aktive elever musikere og sangere, hvilket har nødvendiggjort og skabt grundlaget for en udvidelse både hvad angår de personalemæssige som fysiske resurser. Ungdomsskolens motorcenter ved køreteknisk anlæg på Sindshvile er midt i en større renovering / istandsættelse, både hvad angår undervisningens indhold samt de fysiske rammer og de sikkerhedsprocedurer, der skal til for at Sindshvile fremstår som et moderne motorcenter. KLUB HU har i løbet af den seneste sæson haft skærpet fokus på at miljøet i og omkring klubben er trygt for alle unge. Det har betydet at der på almindelige klubaftener er åbent for elever i 7. og 8. klasse, og til særlige arrangementer er klubben naturligvis åben for alle. Den store renovering og modernisering af klubben som startede 2007 er efterhånden ved at være gennemført. Køkkenfaciliteter og computerafdeling er opgraderet. Allerede nu er klubben det forum hvor undervisningsafdelingens mange bands og solister får deres første erfaring med at skulle spille for et begejstret publikum. Klubscenen er derfor det næste projekt, så teknik lyd og lys gør at klubben også kan fungere som et spillested. Det er også tanken at klubscenen på sigt, skal kunne bruges til mindre teater projekter. ANDRE AKTIVITETER OG PROJEKTER UNGDOMSRINGENS MUSIKFESTIVAL I ÅLBORG HU deltager hvert år i den store musikfestival i Ålborg. I år tog en busfuld elever både bands og fans af sted til store oplevelser, sammenhold og god musik. TEATERFESTIVAL I NÆSTVED Skolens dramahold deltog i en stor teater- og dramafestival på Næstved Kaserne. Eleverne fik rig lejlighed til at vise deres stykke frem men der blev også set teater og skabt nye venskaber. MUSIKFESTIVAL I HILLERØD Flere bands deltog i den store festival i Støberihallen. BIG DANCE I GRENÅ - OG ÅRHUS En gang om året arrangerer Århus Ungdomsskole en stor alkoholfri fest. Ca unge deltager i en hel weekend, hvor der bliver sunget, danset og hygget. HU sendte en bus af sted med stor succes. KLATRE- OG SKATETURE HU har egne klatre- og skatefaciliteter og dermed også en stor flok elever der er meget interesseret i disse sportsgrene. I den forbindelse arrangeres der flere gange årligt ture til både København og Malmø. HOLGER DANSKE MUSIC Et af årets ny tiltag er Holger Danske Music, som er HU s egen musikfestival. 15 bands fra hele Nordsjælland samledes en lørdag på HU. Hele dagen stod i musikkens tegn og både elever, venner, forældre og andre interesserede fyldte klubben op med gejst og god stemning. 13

14 SAMARBEJDE - UD AF HUSET To af de nye tiltag har haft specielt fokus. Science Tøser, et tiltag oprettet i samarbejde med PUC med det sigte at fremme pigers lyst til at arbejde med naturfag, naturfaglige uddannelser og erhverv. Det andet tiltag Ung-Sund-Iform er tilrettelagt i samarbejde med sundhedsplejen på Gurrevejens Skole og Nordvestskolen og er et tilbud til unge med kost-, ernærings- og vægtproblemer. Dette tilbud er nu en del af det faste tilbud i rækken af fag. Det har dog vist sig endog meget vanskeligt at få tilbuddet op at stå, måske fordi aldersgruppen ikke som udgangspunkt er motiverede for at samarbejde med offentlige voksne om noget der kan opleves som et privat problem. Vi har kontakt til andre ungdomsskoler, for at finde en form så tilbuddet kan iværksættes igen. SAMLET VURDERING AF ÅRET Ungdomsskolen er i en stadig udvikling og nye tiltag afprøves. Eleverne er gode til at deltage i de årlige evalueringer af undervisning og klub. De giver os dermed nogle gode fingerpeg om, hvor der skal justeres og måske mere radikalt ændres på former og indhold. ESPERGÆRDE Året i Espergærde har været meget præget af byggeri, ombygning og skimmelsvampsrenovering. I marts 2008 påbegyndtes en større skimmelrenovering i- og omkring Cykelkælderen samt på kontorerne. Samtidigt startede man også på en større ombygning af en række faglokaler herunder radiolokaler m.m. Det betød at administrationen blev udhuset til to skurvogne og at de resterende møbler blev sendt til opmagasinering. Alt arbejdet forventedes dengang færdiggjort i august Af mange grunde lykkedes dette ikke og afdelingen (klubben) kunne desværre først genåbne december Det betød at skolen startede sæsonen med undervisning i september 2008 uden klub og med en administration der sad i en skurvogn ude på vejen. Disse mindre forhindringer betød desværre at EU s sæsonopstart blev noget amputeret. Cykelkælderen genåbnede i december 2008 og det resterende byggeri forventes færdiggjort i løbet af foråret UNDERVISNING FAG OG KORTE KURSER Som før nævnt har sæsonen 2008/2009 har været præget af den omfattende skimmelrenovering. Det er blevet meget tydeligt, mens vi har været nødt til at holde klubben lukket, at undervisning og klub på Helsingør Kommunale Ungdomsskole afd. Espergærde er dybt afhængige af hinanden. Rigtig mange hold i Espergærde opnåede aldrig minimumelevtallet, og mange elever er faldet fra henover efteråret. 14

15 Ydermere var der hold, som ikke kunne starte, idet der, sideløbende med skimmelrenoveringen, foregik en ombygning/lovliggørelse af ungdomsskolens undervisningslokaler og radioen. Normalt sælger holdene lidt sig selv, blandt andet via klubben, når først, de er kommet i gang; de unge i klubben hører andre unge tale om holdet og ønsker så efterfølgende at tilmelde sig. Almindeligvis reklameres endvidere for ny projekter gennem opslag i klubben og gennem direkte kontakt til potentielle kunder. Dette har selvsagt ikke været en mulighed i første halvdel af denne sæson. Det planlagte ryk på evalueringsfronten er udskudt til foråret Ud over OCN er planen fortsat at udvikle et generelt gældende evaluerings- og dokumentationsværktøj. Gennem møder i foråret, også med undervisere på Ungdomsskolen, vil en vejledning for fastsættelse af mål for undervisningen, evalueringens forudsætning, blive udarbejdet. Hensigten er, at målfastsættelse og evaluering i en standardiseret udgave tages i brug ved kommende sæsonstart, ligesom OCN forsøgsvis løber af stablen fra september. I første omgang certificeres rollespil. Med hensyn til mål for undervisningen er intentionen, i lighed med hidtidig procedure, at de unge inddrages mest muligt, ligesom de fortsat skal have muligheden for at foreslå nye fagområder/aktiviteter i ungdomsskoleregi. Underviseren fastlægger, i samråd med den pædagogiske leder, rammen for undervisningen, de unge vælger herefter retning inden for rammen. KLUB Det har på mange måder været en spændende, men også anderledes sæson i klubben i Espergærde. Selve klubben har været lukket ned på grund af en omfattende skimmelsvamp renovering. Det har betydet at vi i særlig grad har vægtet at lave forskellige aktiviteter ud af huset. Bl.a. en stor disko-koncert med optrædende elever i Espergærde Centret og på HU. Siden vores klub endelig åbnede i december har vi haft et udmærket besøgstal, der trods alt må siges at ligge noget under vores ambitionsniveau. Det skyldes naturligvis/sandsynligvis at vores målgruppe har fået nye vaner i den periode hvor klubben ikke har været et muligt tilbud. Hvilket også i nogen grad har haft en afsmittende virkning på vores undervisningshold. Undernormale omstændigheder har skolen en klub og klubben har en skole. Det har ikke været tilfældet i indeværende sæson. Og det har kunnet mærkes. Vi har brugt meget energi på et informationsfremstød specielt med henblik på vores nye potentielle brugere. Det krævede meget arbejde og meget forberedelse. Da vi blev overhalet indenom af virkeligheden og vores klub blev lukket, besluttede vi ikke desto mindre at gennemføre en række af vores planlagte aktiviteter alligevel. Blandt andet et stort anlagt og i sig selv meget vellykket arrangement: Byens Bedste 7. klasse, hvor klasserne var gæster på skolen til en dag fyldt med aktiviteter og oplevelser. Der hvor projektet gik galt lå jo i at vi ikke kunne præsenterer dem for vores klub lokaler fordi de var under renovering. Og det var jo kernen i den oprindelige idé med projektet. Det store indsatsområde i den kommende sæson bliver i vid udstrækning at gentage det meget omfattende arbejde med at oplyse/informere om Ungdomsskolens tilbud og eksistens, bl.a. ved endnu engang at etablerer og afvikle en omgang byens bedste 7. klasser men denne gang på præmisser og vilkår hvor vi må forventes at have mere rygvind, da vi får mulighed for samtidig at præsenterer vores klublokaler i fuldt flor. 15

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 1 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

Trinberetning 2012-2013

Trinberetning 2012-2013 Trinberetning 2012-2013 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion og så

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Årsplan 2004 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Skoleredegørelse Skoleåret 212- Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August Vedbæk skoles redegørelse til kvalitetsrapporten på skoleområdet

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere