Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012"

Transkript

1 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Møllen Udarbejdet af Møllens MED udvalg Dato Status for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet Det psykiske arbejdsmiljø/trivselen Resume af MEDudvalgets/MEDpersonalemødets evaluering af det psykiske arbejdsmiljø på baggrund af en vurdering af jeres arbejdsvilkår og evt. konklusion fra trivselsundersøgelse Her i 2012 vil jeg sige, at ringen er sluttet i forhold til det arbejdsmiljømæssige fokus vi satte tilbage i 2010; nemlig at sænke det oplevede stressniveau, at øge arbejdsglæden og at opkvalificere medarbejderne i forhold til løsning af kerneopgaven. Vi er gået systematisk til værks i forhold til at endevende kulturen på arbejdspladsen, herunder vores selvforståelse som fagpersonale, vores indbyrdes forståelse og krav til hinanden som kollegaer, samarbejdet imellem de to afdelinger og endelig mellem ledelse og medarbejdere. Vi har arbejdet både med de 'hårde' og de 'bløde' værdier. Ledelsen har således strammet op omkring ledelsesdiscipliner som gennemsigtighed i arbejdet, som har givet hver medarbejder en tydelig og opdateret jobbeskrivelse. Ydermere har det været betydningsfuldt at prioritere kontinuitet i mødeplaner, overblik over timer, normperioder, lokalaftaler, ferie, faste samarbejdspartnere, længerevarende planlægning mv. Dette har været medvirkende til, at vi i 2012 har haft overskud til at prioritere et længe ønsket fokus på kerneopgaven, kvalitet, kontinuitet og samarbejde. Det har haft en kolossal betydning for arbejdsglæden og meningsfuldheden i det faglige arbejde. Det har ydermere givet den bonus, at vi er blevet mere realistiske i forhold til, hvilke opgaver der er vores, og hvilke opgaver der hører til andre steder eller som er vilkår vi ikke kan gøre noget ved. Ledelsesmæssigt har vi ændret på ledelsesstrukturen, idet vi, på hele institutionen, har reduceret antallet af ledere fra 3 til 2, så der nu 'kun' er 2 fuldtidsledere; en øverste leder og en souschef. Vi dækker begge afdelinger fagligt og administrativt, så der ledes på samme vis og af de samme personer, begge steder. Det væsentligste for vuggestuen er, at vi i 2012 har ansat en erfaren pædagog, som er med til at løfte det faglige niveau - og som sammen med de nærmeste medarbejdere, har formået at skabe aflastning og glæde i arbejdet, på en stue som i flere år har haft det svært. I børnehaven er der også fastansat 2 nye pædagoger og vi har haft fokus på at få børnegrupperne til at fungere både antalsmæssigt, fagligt og socialt. Organisering af arbejdet i mellemgruppen er lykkedes ro og stabilitet i arbejdet, bedre brobygningsarbejde mellem grupperne Generelt er der paralleller mellem ro, stabilitet og faglig udvikling i børnegrupperne og nærvær, tilfredshed og arbejdsglæde blandt de voksne. Har I i 2012 undersøgt medarbejdernes trivsel. Angiv hvilken konkret metode I så har anvendt, f.eks. spørgeskema, interview, dialog Vi har arbejdet med 'Social Kapital' via spørgeskemaer - omkring ledelse, kvalitet og fordeling af arbejdet i forhold til Kerneopgaven. Fokus har været på personalets samarbejdsevne- og samarbejdsbehov, tillid både mellem kollegaer og mellem ledelse og medarbejdere, samt retfærdighed, både i fordeling af arbejdsopgaver, fordeling af diverse privilegier og afspejlingen i løn; at opgavekompleksiteten og talenterne, kan aflæses i lønniveauet (hvor lille forskellen end kan være, så er det en vigtig pointe) 1

2 Konkrete aktiviteter og tiltag som I har gennemført i årets løb, der har haft positiv betydning for det psykiske arbejdsmiljø Arbejdsmæssigt: Nye gruppedannelser fast tilhørsforhold øget ejerskab for den enkelte medarbejder Bevidst og målrettet rekruttering af nye medarbejdere Flere børnerettede aktiviteter fordelt over længere tid på dagen. Sociale arrangementer udenfor arbejdstid: Sommerfesten; tur i cirkusrevyen, julefrokost med underholdning. Zumba hver mandag for de der har lyst, ladywalk m. 12 deltagere, DHL stafetten m. 5 deltagere. De sociale arrangementer har stor betydning for afdelingernes kendskab til hinanden og for den generelle trivsel og tilhørsforhold. Udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, som ikke er løst, og årsagerne til at dette ikke er lykkedes. (f.eks. manglende ressourcer, økonomi, ændringer) I 2012 har vi haft et stigende antal børnesager med børn som af den ene eller den anden grund ikke trives i hjemmet og ikke udvikler sig som de skal. Antallet af skilsmisser før skolealderen er steget markant, hvilket øger det mulige konfliktstof mellem forældre og personale; hvor far og mor hver for sig ønsker at skabe alliancer med personalet i de myndighedssager der opstår i kølvandet af skilsmisserne. Der er ikke meget privathed mere og personalet bliver involveret mere end de ønsker og mere end nødvendigt. Mange familier mangler nære relationer og netværk at dele disse ting med. Vuggestuen; det svingende børnetal i vuggestuen giver mange midlertidige medarbejdere som er inde i kortere eller længere tid. Det er et vilkår som påvirker rytmer og rutiner. Organisering/fordeling af arbejdet, Justering og samarbejde i en enkelt gruppe. Børnehaven: Forskellige opfattelser af faglige spørgsmål kommer af og til så tæt på, at det kan give den enkelte noget uro. Vi bruger stadig tid på at ruste den enkelte medarbejder til at føle sig stærk/sikker nok til at tage faglige drøftelser/uenigheder uden tab af relation. 'Det rummelige arbejdsmarked' gør at vi åbner dørene for medborgere, som har brug for kontakt til arbejdsmarkedet, men som ikke nødvendigvis bidrager så meget. Vi bruger meget tid og en del ressourcer på at inkludere dem på arbejdspladsen. Nogle har ikke evnen til at knytte sig til en arbejdsplads, og af og til savner vi arbejdsmoral og optimisme hos den enkelte. Alt i alt betyder dette, at vi må ruste personalet yderligere til disse følelsesladede samtaler med forældrene, som selvfølgelig også smitter af på deres børn. Jo mere vi kan coache og møde forældrene i disse familiære begivenheder, jo bedre kan de komme igennem det vi deltager alligevel i det, om vi vil eller ej! 2

3 De fysiske forhold Resume af MED-udvalgets vurdering af det fysiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads, bl.a. indeklima, støj, ergonomiske belastninger Generelt: Overalt på Møllen er vi flere børn end der bygningsmæssigt er kapacitet til. Børnehaven: Toiletforholdene er under al kritik i børnehaven; for få, dårlig placering, dårlig udluftning mv. Det har vi været belastet af siden børnehaven overtog bygningen i 2004 efter Kongsted fritids og ungdomsklub. Vi har nævnt det i denne rapport siden 2008 og på alle dialogmøder med politikerne, siden jeg blev leder i 2008, og det er planen at Møllen skal udbygges i Det håber vi selvfølgelig holder stik, idet vi fx kun har 6 toiletter til 100 børn. De er placeret midt i bygningen lange væk fra stuerne, som gør, at børn ofte må vente på at der kommer en voksen, hvis da ikke de voksne skal have fast rutefart mellem toilet og grupperum. Dét samt den trange garderobe, er Møllens ultimative største udfordring på det fysiske område. Personalet foreslår at vi indkøber en 'baby-alarm' til brug ved toiletbesøg, da vi ikke kan høre børnene ude på stuerne. Vi har muligvis skimmelsvamp i førskolegruppens lokale efter en gammel vandskade i en utæt gavlvæg, som vi tilsyneladende ikke kan få bugt med. Kommunale ejendomme er kontaktet og kender godt til problemet fra tidligere. Nu er det bare slået igennem igen. Vandskade i køkkenet efter en utæthed i taget. Skaden er gammel, men endnu ikke registreret og derfor ikke under kontrol. Træk og kulde da yderdøren konstant åbnes og lukkes af børn der skal gennem hele huset for at komme på toilettet. Mangelfuld belysning; vi mangler direkte lys i flere rum, som kun er oplyst med neonrør. Vuggestuen: uregelmæssig varmeforsyning, træk og kulde, dårlig isolering og mangelfuld belysning. Konkrete aktiviteter og tiltag som I har gennemført i årets løb, der har givet arbejdsmiljøforbedringer Vi har flyttet 16 børn fast ud i en skovgruppe og indkøbt en toiletvogn til aflastning af kapaciteten i den faste bygning. Det har også et pædagogisk formål, men det primære er at reducere børnetallet i bygningen. Vi bruger laden mere systematisk igen for at flytte børn og udnytte den omliggende plads. P-stuen i børnehaven er sat i stand, så pauserummet er blevet godt at slappe af i, og er helt fri for telefoner, computere og andre forstyrrende foranstaltninger. Vores Zumba, ladywalk og DHL stafet har også en fysisk gevinst flere medarbejdere er i løbet af året blevet motiveret til at tabe sig. Der træffes generelt sundere valg, måske ikke direkte på grund af Møllens tiltag, men parallelt med. Fysiske arbejdsmiljøforhold som I mangler at få løst, og årsagerne til at det ikke er sket. (f.eks. manglende ressourcer, økonomi) Toiletterne se ovenfor. Træk og kulde se ovenfor. For mange børn på for lidt plads giver også øget støjgener. Vi håber og satser på en udbygning i

4 Arbejdsmiljøregnskab Arbejdsulykker i 2012 Antal arbejdsulykker i alt 8 samlet antal fraværsdage pga. ulykker: dage i alt Fysiske ulykker: 8 Psykiske ulykker: Vi overvejer her, om stress betragtes som en 'arbejdsulykke', eller om det er en mere personligt betinget lidelse/konsekvens? Har I arbejdet med og ændret på arbejdsforhold for at nedbringe risikoen for ulykker. Er der risici, som I ikke har gjort noget ved/mangler at få løst på grund af manglende ressourcer, økonomi el.lign. De 8 ulykker omfatter følgende; 2 tandskader hvor barn rammer tænder med en støvle el. legetøj, 1 øjenskade (savsmuld blæser op i øjet), forstuvet fod ved fald, knæskade ved fald, rygsmerter ved fald, forbrænding/skoldning ved kogende vand fra opvaskemaskine, og faldulykke med tandskade, skræmmer i ansigt og smadret briller. Jeg kunne med et glimt i øjet sige, at vi er så mange, at vi falder over hinanden det er lidt i sjov, men heller ikke helt ved siden af. Det mærkes tydeligt på trivslen i hele bygningen, når børnetallet falder 01.06, at der både er mindre støj, færre konflikter, bedre tid, bedre overblik, mere ro osv. og derfor færre ulykker. Det er når vi forsøger at gøre flere ting på én gang, forsøger at komme ting i forkøbet, fx at checke lågerne på legepladsen kl om morgenen, i god tid inden børnene skal på legepladsen, så der også er flere til at hjælpe dem i tøjet. Men kl om morgenen er det bælgmørkt om vinteren, og medarbejderen falder over en blomsterkasse og slår sig selv til blods og smadrer sine briller. Eksempelvis. Eller ham der vil skynde sig at tømme opvaskemaskinen, og som i skyndingen glemmer, at det vand der står i de lette bøtter er 70 grader varmt lige når man åbner maskinen. Det kostede en tur på skadestuen og en enkelt sygedag og så fremdeles! Arbejdstilsynet Har I haft besøg af Arbejdstilsynet i 2012? Ja I så fald, hvilke konsekvenser fik det? (f.eks. antal og typer af påbud, farve på smiley) Vi fik en grøn smiley. Vi blev dog opfordret til at tænke lidt mere på vores ergonomi i forhold til fx tømning af opvaskemaskine og stole der kan køre op og ned. Det betyder at vi fordeler opgaven med tømning af opvaskemaskinen på flere medarbejdere og har opmærksomhed på, om nogle mangler gode stole. Fravær Jeres sygefravær i 2012 (to første kolonner fra fraværsstatistikken) gennemsnitligt sygefravær i dage 13,3 gennemsnitligt sygefravær i % 5,3 Hvor mange medarbejdere har haft langtidsfravær (fraværsperiode over 4 uger) 4 Jeres vurdering af arbejdspladsens fravær og sammenhæng med arbejdsvilkårene Har I gjort konkrete tiltag til at nedbringe evt. højt fravær på arbejdspladsen (>14 dage i gennemsnit) eller andre tiltag i forhold til Øje for nærvær? Det samlede fravær på Møllen er reduceret fra 15,5 til 13,3 hvilket er et fald på 2 dage i gennemsnit pr. medarbejder/år. Den gennemsnitlige fraværsprocent på Møllen er derfor også faldet fra 6,1% til 5,3%. Når jeg sammenligner tallene fra 2011 og 2012, er der sket en halvering af det korte fravær fra 4,3 % til 2,8 % - og en stigning i langtidsfravær fra 1,8% til 2,5%. Vi har altså formået at nedbringe enkeltdagsfravær, således som det har været vores mål. 4

5 Stigningen i langtidsfraværet skyldes dels et næsten halvt års fuldt fravær grundet en kræftsygdom hos en enkelt medarbejder. En medarbejder gik ned med stress i 3 mdr. og kom tilbage til en ny stillingsbetegnelse og andre rammer end det hun blev syg af. Og endelig blev en nyansat medarbejder fyret i prøvetiden, hvorfor hun var fraværende næsten 8 uger. Vi havde taget en chance, det viste sig vi ikke skulle have taget. Af de tre langtidssyge, er kun den ene stadig ansat. Møllens medarbejdere har en gennemsnitlig ansættelsestid på over 7 år/medarbejder, og alderen er begyndt at tynge. Vi har pt. 5 seniormedarbejdere i den ene afdeling og de er utrolig mødestabile, men vi rammes jo, som i befolkningen som helhed, af aldersbetingede sygdomme akkurat som børnefamilier har deres barn syg og omsorgsdage. Succeskriteriet for Faxe kommune er, at nedbringe antallet af fraværsdage pr. medarbejder til 11 dage i 2013 og 10 dage ved udgangen af Så vi har stadig et stykke vej at gå og vi gør hvad vi kan for at tilbyde et passende arbejdsmiljø at holde sig sund og rask i og når man er syg, skal der hurtigt være mulighed for at vende tilbage til arbejdet på en sund måde. På Møllen arbejder vi både direkte og indirekte med nedbringelse af fraværet eller rettere vedligeholdelse af nærværet på flere måder, men alle med den hensigt, at raske, robuste og optimistiske medarbejdere skal/kan kende deres kerneopgave og udfylde deres plads og få passende belønning og anerkendelse herfor. Ledelsesstrategi i forhold til Nærvær/fravær. Ledelsesmæssigt arbejder jeg derfor bevidst med at øge mulighederne for at løse kerneopgaven med den bedst mulige pædagogiske kvalitet. Denne ledelsestilgang betyder, at der er fokus på at de rette medarbejdere, får de rette betingelser og samarbejder i meningsfulde teams med alle forhåndværende hjælpemidler til at løse opgaven. Det betyder relevante kurser og opkvalificering af medarbejderne, justering og tilpasning af organisationen i forhold til relevante og meningsfulde arbejdsgange, indhold og medarbejdernes kvalifikationer. Det betyder nye IT-løsninger, uddelegering af beslutningskompetence, højt informationsniveau og gennemskuelighed i fordelingen af ansvar og opgaver. Denne tilgang har haft betydning for, at især 2 medarbejdere har skiftet jobprofil; den ene fra afdelingsleder til sprogpædagog og den anden fra almindelig pædagogmedhjælper til idrætsmedarbejder. Begge disse stillinger har indbygget udvidet selvledelse og egen-definition af jobprofil og maksimal indflydelse på egne arbejdsbetingelser. Der ud over har jeg ansat en pædagog specifikt til vores skovgruppe, med en jobprofil tilpasset denne særlige opgave. Jo tættere vi kan komme på hvilke opgaver der skal løses, jo bedre kan vi rekruttere nye medarbejdere med de rette kvalifikationer. Dette har affødt en ekstrem fleksibilitet, stort ejerskab og øget pædagogisk kvalitet, og har haft den sidegevinst, at det har øget nærværet (- og således nedbragt fraværet). Et andet fokus er hurtigere reaktion på enkeltfravær, og afdækning af om det har afsæt i arbejdspladsen. Ledelsesmæssigt er jeg også kommet nærmere en erkendelse af, nødvendigheden i at afskedige medarbejdere med højt fravær, hvis ikke jeg eller opgaven i sig selv - kan motivere til øget nærvær, og der ikke er mulighed/talent til ændring af jobprofil jvf ovenstående eksempel. Det er i høj grad et samarbejde mellem leder, medarbejder og gruppen, at få talenter, muligheder og arbejdsvilkår til at gå op i en højere enhed. Der er ikke længere nogen der skal 'bære' deres kollegaer, hvis de er ansat på samme vilkår. Det har vi 'det rummelige arbejdsmarked' til. Personaleomsætning Hvordan har jeres personaleudskiftning været. Jeres vurdering af sammenhængen med arbejdsvilkårene, hvis I har haft en høj personaleomsætning (over 20 %) Der er ingen faste medarbejdere der frivilligt er rejst. Vi ser derfor ingen sammenhæng mellem arbejdsvilkår og personaleudskiftning. 1 køkkenassistent i børnehaven blev opsagt grundet omstrukturering af det pædagogiske arbejde. 1 medhjælper i vuggestuen sagde op grundet flytning til en anden landsdel. 5

6 I nyansat og nyuddannet pædagog i vuggestuen blev opsagt i prøvetiden, da denne ikke faldt til og havde stort fravær. Rekruttering af medarbejdere får en stadig større betydning for løsning af den fremtidige opgave i dagpasningen. Vi får ikke flere ressourcer i det offentlige, så vi skal være både kreative og innovative for dels at vedligeholde kvaliteten, dels øge graden af nytænkning samt omstille os i forhold til besparelser, reduktioner og omplaceringer af indsatsområder på forvaltningsplan. Det stiller store krav til de medarbejdere der befinder sig på handlingsniveau og i direkte borgerkontakt. De skal være klædt på til opgaven og have passende talent og udviklingspotentiale i forhold til denne omskiftelighed og samtidig kunne møde borgeren med sindsro og serviceparathed. Derfor er det bl.a. en udfordring med kommunens jobbank, hvis det forventes at vi rekrutterer blandt de medarbejdere andre arbejdspladser 'bedst kan undvære'. Der er ikke længere jobs hvor ikke evnen til samarbejde, kommunikation, omstillingsparathed og kreativitet er indeholdt i stillingsbeskrivelsen. Ingen ledere sætter innovative, omstillingsparate og kvalificerede medarbejdere på gaden. Og jeg kan ikke udvikle min virksomhed med de medarbejdere andre godt kan undvære indenfor det pædagogiske felt! Planer for arbejdsmiljøet i 2013 Mål og ideer for arbejdsmiljøet i 2013 Beskriv jeres mål, udfordringer og initiativer til forbedring af jeres arbejdsmiljø Vi vil videreudvikle på vores faglige kompetencer; kurser i børns søvn behov, dialogisk læsning, underretning samt sansemotorik er allerede bestilt. Vores p-dag i marts kommer til at indeholde hvordan vi som personalegruppe kan arbejde med ros og anerkendelse, både i forhold til os selv og til gruppen. Og endnu engang vil leder og bestyrelsesformand fortælle politikerne til det årlige dialogmøde, hvor vigtigt det er at vores bygninger og faciliteter lever op til dagens standart. Planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i 2013 Beskriv samarbejdet i MED-udvalget og arbejdsmiljøgruppen mht. opgaver, arbejdsmetoder og møder Med-udvalget er frontfigur i forhold til arbejdsmiljøet og er ofte på forkant med hvad der rør sig i grupperne. MED udvalgsmedlemmerne er hver for sig ambassadører for det gode arbejdsmiljø i dagligdagen og er et rigtig fornuftigt bindeled både mellem praksis og teori mellem tanke og handling og mellem ledelse og medarbejdere. Så det der skal opdages og bringes op, kommer også på bordet i MED på Møllen. Planlægning af efteruddannelse for arbejdsmiljøgruppen i 2013 Beskriv arbejdsmiljøgruppens behov og ønsker til efteruddannelse i 2013 (ret til 1 ½ dag) Kommunikation og samarbejde går aldrig af mode. De svære samtaler, både mellem kollegaer, mellem kollegaer og ledelse og som det nye, med forældre som har det følelsesmæssigt vanskeligt, enten i parforholdet, eller direkte med deres forældrerolle. Det ville være et ønske at blive opkvalificeret i. På vegne af Møllens MED udvalg Februar 2013 Marianne Højer Møller, leder. 6

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Børnehuset Mælkevejen Udarbejdet af Heidi Andersen, AMR og Maiken Toftholm, leder Dato 31/1 2013 Status for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet Det

Læs mere

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Udarbejdet af Arbejdsmiljørepræsentant Britta Jensen og Leder Laila Gunthel Dato 28. januar 2013 Status for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Sygefravær Det samlede sygefravær ligger på 7,8 og korttidssygefraværet på 6,0 fra 5,2 og 5,2 yderst tilfredsstillende.

Sygefravær Det samlede sygefravær ligger på 7,8 og korttidssygefraværet på 6,0 fra 5,2 og 5,2 yderst tilfredsstillende. Referat fra arbejdsmiljøgruppemøde d. 25. maj 2016 Herunder også den årlige arbejdsmiljøredegørelse, arbejdsmiljødrøftelse og ledelsesevaluering af arbejdsmiljø arbejdet 2015-16 Deltagere: Tine arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Ledelsesstrategi for Møllen

Ledelsesstrategi for Møllen Indledning: Målet med dette materiale er, at synlig- og delagtiggøre personalegruppen, bestyrelsen og andre interessenter i Møllens ledelsesprofil, samt formulere en ledelsesretning for institutionen.

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2013 Aldersintegreret institution Kaskelotten

Arbejdspladsvurdering 2013 Aldersintegreret institution Kaskelotten Et overblik over hændelser, som har påvirket det psykiske arbejdsmiljø i Kaskelotten. Vi har i 2013 arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på mange forskellige måder. 2013 startede med, at vi skulle indhente

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Forandring med social kapital

Forandring med social kapital Forandring med social kapital Workhop -AM 2014 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk FORMÅLET Hovedformålet Sikre et godt indhold i arbejdet og et godt samarbejde efter forandringsprocessen Sikre at forandringsprocessen

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse

Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse Baggrund Det er veldokumenteret, at der er en klar sammenhæng mellem Sygefravær og Social Kapital. Derfor er det muligt at reducere Sygefravær

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Medarbejdersamtaler. En medarbejdersamtale bør gennemføres 1 gang om året og den skal løbende følges op : gennemfører vi de aftaler vi laver?

Medarbejdersamtaler. En medarbejdersamtale bør gennemføres 1 gang om året og den skal løbende følges op : gennemfører vi de aftaler vi laver? Medarbejdersamtaler En medarbejdersamtale er: En dialog mellem medarbejder og leder Et redskab til at udvikle sig selv Et redskab til at udvikle arbejdspladsen Et redskab til uddannelsesplanlægning Medarbejdersamtaler

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Arbejdspladsvurdering FIRMA X Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere. Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv

Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere. Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv 3 temaer 1: Begrebsgymnastik 2: Social kapital i processen med trivselsundersøgelser

Læs mere

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Fysisk arbejdsmiljø Nævn 3 ting der fungerer godt i dit fysiske arbejde Lokalerne Gode lokaler Dejlig lys og venlig inst.

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Lederudviklingssamtale

Lederudviklingssamtale Lederudviklingssamtale skolelederens navn Formandens navn ---------------------------------------------------------------------------------------------- Friskolens navn Dato og tidspunkt for samtalen MATERIALET

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø Arbejdslivskonferencen 2016 Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere. Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv. 3 temaer

Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere. Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv. 3 temaer Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv 3 temaer 1: Begrebsgymnastik 2: Social kapital i processen med trivselsundersøgelser

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Rummelighed i praksis - gode inklusionsforløb på 9 kommunale arbejdspladser i 3 kommuner. Maj 2017 Seniorforsker Helle Holt, SFI

Rummelighed i praksis - gode inklusionsforløb på 9 kommunale arbejdspladser i 3 kommuner. Maj 2017 Seniorforsker Helle Holt, SFI Rummelighed i praksis - gode inklusionsforløb på 9 kommunale arbejdspladser i 3 kommuner Maj 2017 Seniorforsker www.sfi.dk Formålet med undersøgelsen: Kortlægge de forudsætninger der kan bidrage til at

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere