Referat Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget"

Transkript

1 Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Duygu A. Ngotho (A) Deltagere: Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Godkendelse af dagsorden Evalueringsrapport af Frelsens Hær natherberg i Helsingør sæson 2014/ orientering Budgetforslag Socialudvalget Effektiviseringsforslag til budget for Socialudvalget Budgetrevision pr. 30. april 2015 for Socialudvalget Årsregnskab 2014 plejehjemmet Kristinehøj Tilsyn med leverandører af hjemmepleje orientering Idriftsættelse af Pårørende-netværket Fremtidig anvendelse af Seniorhuset Montebello Nyt plejehjem i Hornbæk - endelig beslutning om integration af byggeri og pleje Evaluering af fagudvalgenes møder i 2014/ Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie i Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...50 Bilagsliste...51

2 2 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27871 Socialudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Duygu A. Ngotho (A) har den 17. maj 2015 meldt afbud på grund af ferie. Henrik Møller (A) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Duygu A. Ngotho (A) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Henrik Møller (A) er indkaldt som rette stedfortræder Duygu A. Ngotho (A). Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

3 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27540 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Dagsordenen godkendt.

4 4 03. Evalueringsrapport af Frelsens Hær natherberg i Helsingør sæson 2014/ orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/25523 Socialudvalget Evaluering af Natherberg 2015.pdf Indledning/Baggrund Frelsens Hær etablerede i perioden 15. december 2014 til 31. februar 2015 i samarbejde med Helsingør Kommune et natherberg. Frelsens Hær har fremsendt evalueringsrapport, som forelægges nu. Leder Gert Pedersen, Frelsens Hær, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og gennerelle tilskud til kommuner, hvorfra økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer, Den Sociale Særtilskudspulje, Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommune har en mission om at bidrage til størst mulige livskvalitet for borgerne. Sagsfremstilling Helsingør Byråd besluttede den 24. november 2014 at yde et tilskud til Frelsens Hær til etablering af natvarmestue/natherberg samt tilskud til værestedet Regnbuen, i alt kr. fordelt med kr. til natvarmestuen/natherberg og kr. til Værestedet Regnbuen. I forbindelse med opstarten blev der etableret en styregruppe med repræsentanter fra Frelsens Hær i Helsingør, Frelsens Hær Nødherberg i København og Helsingør Kommune. Styregruppen har virket efter hensigten og samarbejdet har fungeret upåklageligt. Frelsens Hær har fremsendt en evalueringsrapport, der er bilag på sagen. 1. Evalueringsrapporten Frelsens Hær inddeler de borgere, som har benyttet natherberget i 2 målgrupper: 1.1. Ældre borgere i alderen år De lever med et misbrug, primært alkohol, og de fleste har hverken uddannelse eller job, ligesom de heller ikke modtager kontanthjælp. Enkelte har en bolig, men magter ikke at bruge den og bliver derved teknisk hjemløse. Mange har en hund, som de holder uendelig meget af og ikke kan/vil skilles fra Unge borgere i alderen år De er kendetegnet ved ikke at have en uddannelse eller et job, ligesom de heller ikke modtager kontanthjælp. De er ikke en del af det kommunale system, ligesom de ikke formår at være synlige og aktivt søgende i forhold til ydelser. De har heller ingen bolig, kommer ikke i bad, ligesom de ikke får regelmæssig mad.

5 5 2. Frelsens Hær samlede vurdering Frelsens Hær vurderer, at natherberget generelt har fungeret fint. Der har ikke været helt så mange besøgende som ventet, idet vinteren har været mild. Åbningstiden var fastsat til 21 til 06.45, hvilket var svært for brugerne. En donation på kr. til Frelsens hær gjorde det muligt at udvide tilbuddet med en time om morgenen. Denne udvidelse om morgenen gjorde det mere humant og behageligt for brugerne, og flere begyndte at bruge stedet. Aftenvarmestuen er et afledt tilbud af natherberget og imødekommer mange ensomme menneskers behov for at sted at være, hvor der er menneskelig omsorg og nærvær. Der var mulighed for at få lidt at spise og drikke, og aftenvarmestuen fik ret hurtigt en stor kontaktflade af brugere. Frelsens hær overvejer, om en aftenvarmestuen bør åbne kl , da flere hjemløse ikke har så mange steder at tage hen om aftenen. Både natherberget og aftenvarmestuen har modtaget borgere fra såvel Helsingør Kommune som andre kommuner. Frelsens Hær anslår, at 75 % af brugerne kommer fra Helsingør Kommune; men tallet er usikkert, da de ikke har spurgt borgerne om deres tilhørsforhold til kommunen. Der har i gennemsnit været 1,68 sovende borger hver uge, og i natcafeen har der i gennemsnit været 3,37 borger. Frelsens hær vurderer, at årsagerne til, at besøgstallet ikke har været så højt, ligger i den meget milde vinter, samt at flere af brugerne lever af at samle flasker om natten; en nødvendighed da mange ikke modtager kontanthjælp. Frelsens Hær vurderer, at natherberget har fungeret efter hensigten og erklærer sig meget villig til at indgå i drøftelser omkring et lignende tilbud til næste vinter. 3. Center for Særlig Social Indsats vurdering I Center for Særlig Social Indsats oplever vi, at borgerne generelt er mærket af ensomhed og eksklusion af det omliggende samfund, og især varmestuen har opfyldt et hidtil udækket behov. Helsingør Kommune har ydet fremskudt sagsbehandling (Center for Særlig Social Indsats har stillet to rådgivere til rådighed, og de besøgte varmestuen en aften, hvor de brugere, der ønskede det, kunne tale med rådgiverne), og dette vil kunne udbygges fremadrettet. Center for Særlig Social Indsats har været rigtig glade for det løbende samarbejde, og styregruppen har fungeret fint. Økonomi/Personaleforhold Frelsens Hær fremsender en samlet ansøgning om økonomisk støtte til Værestedet Regnbuen, familiearbejdet samt etablering af aftencafe og natherberg i vinteren 2015/16. Ansøgningen placeres som driftsønske til de kommende budgetforhandlinger. Sagen har i øvrigt ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen vil efterfølgende blive sendt til orientering i Udsatterådet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at orientering foretages.

6 6 Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Orientering foretaget.

7 7 04. Budgetforslag Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7933 Socialudvalget Bilag 1: Oversigt over driftskorrektioner Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrektioner Bilag 3: Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2 Bilag 4: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og ring 2 Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 618 Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse 619 Omsorg og Ældre Bilag 8: Budgetområdebeskrivelse 620 Anden Social Service Bilag 9: Budgetområdebeskrivelse Sundhed Høringssvar fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats Høringssvar fra C-MED i Center for Sundhed og Omsorg Headspace Danmark (Rådgivningscenter for unge).rtf Indledning/Baggrund Som led i budgetprocessen skal Socialudvalget behandle udvalgets budgetforslag for med henblik på at udvalgets budgetforslag skal indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for Byrådet vil få tilsendt det samlede materiale medio juni Socialudvalgets budgetforslag indeholder en beskrivelse af driftskorrektionerne på udvalgets område, fordelingen af udvalgets opgaver i ring 1 og 2, en beskrivelse af opgaverne i ring 1 og ring 2, forslag til nye drifts- og anlægsopgaver samt en områdebeskrivelse for udvalgets enkelte budgetområder. Udvalget skal tage stilling til driftskorrektionerne, fordelingen i ring 1 og ring 2, samt forslagene til nye driftsopgaver. Herudover skal udvalget prioritere i forslagene til nye anlægsopgaver. Der vil blive arbejdet videre med de højest prioriterede forslag, og de vil indgå i det samlede budgetmateriale frem mod budgetforhandlingerne. Beskrivelserne af udvalgets opgaver i ring 1 og ring 2 og områdebeskrivelserne er vedlagt til orientering. Områdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli 2015, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Budgetforslaget for er udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Særlig Social Indsats, Sundhed og Omsorg samt Borgerservice, IT og Digitalisering er inviteret til punktet. Retsgrundlag Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget

8 8 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Socialudvalget har følgende budgetområder: Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde 621 Sundhed Forslaget til budget på budgetområderne omfatter: 1. Driftskorrektioner Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 3. Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 4. Forslag til nye serviceopgaver 5. Forslag til nye anlægsopgaver 6. Budgetområdebeskrivelser 1. Driftskorrektioner Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering udarbejdet driftskorrektioner til Socialudvalgets foreløbige budget i budgetoverslagsårene Samlet set er der på Socialudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i 2019 jf. tabel 1. Tabel 1: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder kr. Budget Budget Budget Budget Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Special Olympic Idrætsfestival Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Styrket rehabilitering af kræftpatienter Bygningsvedligeholdelse Strandhøj og Bøgehøjgård Flytteomkostninger nyt plejehjem i Hornbæk Budgetområde 620 Anden Social Service Refusionsomlægning af førtidspensioner Neutral omplacering af Enkeltudgifter til 722 (JU) Neutral omplacering af Hjælp til udlændinge til 722 (JU) Budgetområde 621 Sundhed Styrket rehab. af kræftpatienter Forhøjelse af aktivitetsbaseret medfinansiering

9 9 Driftskorrektioner i alt Pris- og lønskønnet fra marts er ikke indarbejdet i de enkelte budgetter, men kun på et overordnet niveau. Budgetforslaget vil blive korrigeret for den endelige pris- og lønfremskrivning, som aftales i juni i forbindelse med økonomiaftalen for De væsentligste driftskorrektioner vedrører: Refusionsomlægning af statsrefusion på førtidspensioner fra 35 % til 20 % Omlægningen medfører merudgifter på kr. Udgiftsneutral omplacering af udgifter til enkeltudgifter og hjælp til udlændinge fra område 620 Anden Social Service til område 722 Beskæftigelse. Hjælpen til enkeltudgifter og hjælp til udlændinge omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, starthjælp, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp, støtte til huslejeudgifter samt udgifter i forbindelse med integrationsprogrammet eksempelvis transportudgifter og arbejdstøj. I alt kr. Regulering af budget i forhold til en forventning om evt. højere aktivitetsbestemt medfinansiering med kr. 2. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har sammen med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet en fordeling af udvalgets budgetforslag i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder udvalgets lovpligtige opgaver, mens ring 2 indeholder udvalgets øvrige opgaver, dvs. opgaver hvor serviceniveauet ligger udover det lovpligtige. Den detaljerede fordeling af opgaverne i ring 1 og ring 2 fremgår af bilag 3. Det samlede budget på Socialudvalgets område er på kr. i 2016 fordelt med kr. i ring 1 og kr. i ring 2, jf. tabel 2. Fordelingen i budgetoverslagsårende kan ses i bilag 3. Der kan være forskelle i fordelingen mellem ring 1 og 2 mellem årene. Tabel 2: Fordeling af Socialudvalgets budget i ring 1 og kr. Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budget Budget Samlet budget Ring 1 Ring 2 Ring 1 i % af samlet budget Ring 2 i % af samlet budget ,9 1, ,5 6, ,1 0,9 Budgetområde 621 Sundhed ,0 0 Socialudvalget i alt ,1 2,9 Herudover er der forslag til nye servicedriftsopgaver for kr. i Disse vil indgå i ring 2 i det samlede budgetmateriale. Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaverne i ring 1 og ring 2. Beskrivelserne er vedlagt

10 i bilag Forslag til nye servicedriftsopgaver I tabel 3 indgår en række forslag til nye servicedriftsopgaver fra Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg. Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver kr Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Headspace Danmark Opnormering af SPUC Ekstra feriedage til borgere i botilbud Tilskud til sociale aktiviteter og natherberg til Frelsens Hær Ekstra personale til Pensionatet Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hverdagsrehabilitering (træning før hjælp) Rehabiliterings- og træningsindsats for borgere med erhvervet hjerneskade Sygeplejefaglig udredning Drift af to nye forløbsprogrammer hjertekarsygdomme og lænderyglidelser Styrkelse af kommunens genoptræningsindsats ifm ny lovgivning Klinisk vejleder til terapeutstuderende Socialudvalget i alt På budgetområde 618 Særlig Social Indsats vedrører forslagene: Forslag om oprettelse af lokal afdeling af Headspace Danmark. Headspace Danmark er et rådgivningscenter for unge mellem 12 og 25 år der har brug for rådgivning og hjælp. Opnormering på botilbud på SPUC med 2 medarbejdere, således at der bliver døgndækning i Ældrefællesskabet. Dette skyldes at beboerne i Ældrefællesskabet generelt er blevet dårligere og har brug for mere omfattende støtte. Handicaprådets forslag om mulighed for udvidelse af antallet af feriedage fra 5 til 7 for borgere i botilbud. Ansøgning fra Frelsens Hær om tilskud til sociale aktiviteter og natherberg i Opnormering med 1 person på Pensionatet i Hornbæk som følge af anbefaling fra

11 Socialtilsynet. 11 På budgetområde 619 Omsorg og Ældre vedrører forslagene: Med indførslen af servicelovens 83 a, forpligtes Helsingør Kommune til, forud for vurderingen af behovet for almindelig hjælp (servicelovens 83), at tilbyde et hverdagsrehabiliteringsforløb (træning før hjælp) til personer med nedsat funktionsevne. På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen, som reguleres via budgettildelingsmodellen. Styrket rehabiliterings- og træningsindsats for borgere med erhvervet hjerneskade, hjerneskadede borgere udskrives tidligere og tidligere fra hospitalerne og Helsingør Kommune skal derfor overtage genoptræningen på et tidligere tidspunkt. Med en sygeplejefaglig udredning til borgere i hjemmeplejen, hvor der forebygges gennem en tidlig koordineret indsats mindskes risikoen for, at færre borgere vil blive indlagt på hospitalerne. Drift af to nye forløbsprogrammer hjertekarsygdomme og lænderyglidelser, som skal bidrage til, at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og reducere kommunale udgifter til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem m.m. Styrkelse af kommunens genoptræningsindsats i forbindelse med ny lovgivning stilles der større krav til frister for levering af ydelser, øgede kompetencer til opgaveløsningen og udstyr til anvendelse af genoptræningen. Klinisk vejleder til terapeutstuderende. Helsingør Kommune er forpligtiget til, at stille egnede praktikpladser til rådighed til fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende. Forudsætningen for, at Helsingør Kommune kan løfte opgaven som praktiksted er, at der etableres en klinisk vejleder for terapeuterne. Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag Forslag til nye anlægsopgaver Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet en række forslag til anlægsopgaver på Socialudvalgets område. Forslagene er alene blevet prioriteret som prioritet 2. Prioritet 1 og 2 defineres på følgende måde: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Need-to-have) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nice-to-have) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Der er mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Forslag i prioritet 1 vil Center for Økonomi og Ejendomme kvalificere yderligere med henblik på at forslagene kan indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne. Anlægsforslagene fremgår af tabel 4. Tabel 4: Anlægsforslag i prioritet kr Særlig Social Indsats Indretning af overnatningsmuligheder for

12 12 personalet tilknyttet botilbuddet Anna Anchers Vej Socialudvalget i alt Budgetområdebeskrivelser Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne fremgår af bilag 6 til 9. Budgetområdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for I områdebeskrivelserne er driftskorrektionerne medtaget, mens forslagene til nye drifts- og anlægsopgaver ikke indgår. 6. Høringssvar fra Ældrerådets møde den 27. april 2015 Budgetområde 621- sundhed Ældrerådet finder det ikke rimeligt, at man anvender 5 mio. kr. til regulering af budget i forhold til de øgede aktiviteter på regionens hospitaler. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Det er uklart i sag 15/7933 om budgettet er ,00 kr. eller ,00 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Indstilling Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at fordelingen af udvalgets budgetforslag i ring 1 og 2 godkendes 2. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes 3. at forslag til nye driftsopgaver i udvalgets budgetforslag indgår i den videre budgetproces 4. at anlægsforslag godkendes i prioritet 1 og prioritet 2. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Ad 1, 2 og 4 Indstillingerne godkendt. Ad 3 Indstillingen godkendt.

13 13 Udvalget godkendte endvidere, at driftsønske nr Headspace Danmark (Rådgivningscenter for unge) ændres fra 2-årigt til 3 årigt. Nyt driftsønske nr "Permanent åbning af tre midlertidige døgnpladser på Bøgehøjgård".

14 Effektiviseringsforslag til budget for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10282 Socialudvalget Beskrivelser af effektiviseringsforslag Indledning/Baggrund I den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune er det besluttet, at der skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 28 mio. kr. svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne i form af effektiviseringer i budget Effektiviseringer er i den Økonomiske Politik defineret som opretholdelsen af et uændret serviceniveau ved et lavere udgiftsniveau. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Samlet set er der udarbejdet effektiviseringsforslag for kr. på Socialudvalgets 4 budgetområder. Effektiviseringsforslagene fremgår af tabel 1 og en uddybende beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af bilag 1. Tabel 1. Oversigt over effektiviseringsforslag Psykiatri og Handicap Titel e Mødetid i SSI e e e e Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård boliger på Broen Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård Psykiatri og Handicap Total Sundhed og Omsorg e e Dokumentation i nyt omsorgssystem Dokumentation på alle værelser

15 Sundhed og Omsorg Total Anden Social Service e e Maksimum pris på fodbehandlinger Mellemkommunal refusion Orden i eget center Anden Social Service Total I alt Videre proces For at opfylde effektiviseringsmåltallet har direktionen besluttet, at centrene frem mod 10. juni 2015 har mulighed for at komme med yderligere effektiviseringsforslag. De nye forslag vil blive forelagt Koncernledelsen og Direktionen henholdsvis den 15. og den 16. juni 2015 og vil efterfølgende indgå i budgetmapperne, sammen med de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at effektiviseringsforslagene indgår i det videre budgetmateriale. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Indstillingen godkendt.

16 Budgetrevision pr. 30. april 2015 for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10000 Socialudvalget Bilag 1: Frigivelse af indefrosne midler IT-udvikling.pdf Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering udarbejdet budgetrevision pr. 30. april Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2015 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne viser status på udvalgets forbrug og det forventede regnskab for budgetåret. Ligeledes kan der i budgetrevisionerne foretages ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2015 omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015 Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2015 for budget indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 30. april 2015 for Socialudvalgets 4 budgetområder 618 Særlig Social Indsats, 619 Omsorg og Ældre, 620 Anden Social Service og 621 Sundhed giver anledning til en anbefaling af en samlet opjustering af budget 2015 med kr., se tabel 1a, 1b, 1c og 1d.

17 Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 618 Særlig Social Indsats Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Voksen, Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Psykiatri og Handicap Center for Job og Oplevelse Kronborghus Kronborgsund CROS SPUC Lindevang Bostøtteteam/ Springvandet Seniorhuset Petersborg Ikke-rammestyret område: Foranstaltninger for voksne I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På budgetområde 618 anbefales det, at budget 2015 opjusteres med kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Teknisk omplacering af budget vedrørende tilsyn. Udgifterne har tidligere været afholdt på Økonomiudvalgets område, men har siden 2014 været afholdt af de enkelte institutioner. Der overføres samlet kr. til Socialudvalgets område, og der sker en tilsvarende nedjustering af Økonomiudvalgets budget. På budgetområde 618 forventes der et merforbrug på kr., som fordeler sig med et merforbrug på kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på kr. på foranstaltningsområdet Myndighedsområdet I forhold til budget 2014 er budget 2015 reduceret med kr. som følge af den

18 18 generelle besparelse der blev vedtaget i forbindelse med budget Udgiftsniveauet i 2015 skønnes på nuværende tidspunkt at være nogenlunde uændret i forhold til De væsentligste årsager til det forventede merforbrug er: Forventet merforbrug vedr. herberg på kr. Der foregår ingen visitation til herberg, hvorfor det kan være svært at styre udgifterne på dette område. Forventet merforbrug vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på kr. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i gennemsnitspriserne pr. sag. Forventet merforbrug til borgere i botilbud på kr. Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt forventes 254 helårsager mod budgetteret 250. Til gengæld er den årlige gennemsnitspris pr. sag kr. lavere end budgetteret. En del af merforbruget forventes at kunne finansieres via det forventede mindreforbrug på Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte Foranstaltningsområdet Det forventede mindreforbrug på kr. fordeler sig som angivet nedenfor. Lindevang og SPUC forventer at overholde budgettet. Center for Job og Oplevelse forventer et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig en mindre belægning på 63 % på tilbuddet STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for borgere med autisme. Der kan ske ændring i belægningen i løbet af året, hvilket vil ændre forventningen til årsresultatet. Kronborghusforventer et mindreforbrug på kr., som skyldes merindtægter på takster. Kronborgsund forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes højere lønudgifter som følge af dobbeltaflønning i en periode grundet ophørt medarbejder. Kronborgsund ønsker at dække merforbruget via forventet mindreforbrug på Kronborghus. CROS (Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte) og Pensionatet i Hornbæk forventer samlet et mindreforbrug på kr. Dette skyldes, at 1 % besparelsen for overslagsårene 2016 og 2017 allerede er udmøntet pr. 1. januar 2015, hvilket svarer til kr. Derudover er der et mindreforbrug på kr. på udgifter til ekstern døgn- og ambulantbehandling på misbrugsområdet. Pensionatet i Hornbæk forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at den faktiske husleje, som borgeren betaler, ikke prisfremskrives, og derudover overført merforbrug fra Det forventede mindreforbrug anbefales anvendt til delvis finansiering af det forventede merforbrug på myndighedsområdet. Springvandet og Socialpædagogisk Vejledning forventer et merforbrug på kr. som skyldes ansættelse af vikar i en tidsbegrænset periode i forbindelse med den planlagte sammenlægning af Seniorhuset og Springvandet. Petersborg og Seniorhusetforventer et mindreforbrug på kr Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 619 Omsorg og Ældre

19 19 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Myndigheden Hjemmeplejen Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo HRT Frivillighed Ikkerammestyret område: Myndigheden I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På budgetområde 619 Omsorg og Ældre anbefales det, at budget 2015 opjusteres med kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor der forlods er taget kr. fra budgetområdet. På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen, som reguleres via budgettildelingsmodellen. Effekten af rehabiliteringsforløbene i 2014 viser en nedgang i de leverede timer på 31,53 %., når man sammenligner leverede timer før opstart af hverdagsrehabilitering med leverede timer 20 uger efter rehabiliteringsforløbet. Teknisk omplacering af bygningsvedligeholdelse på kr. til den gamle villa på Strandhøj og skimmelsvamp sanering på Bøgehøjgård. Budgettet omplaceres fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. Plejehjemmet Birkebo, hvor der i regnskab 2014 var en bogføringsfejl på kr., som betyder, at der er overført kr. mindre fra regnskab 2014 til budget I 2015 forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. Myndigheden forventer et merforbrug på kr., som bl.a. skyldes udgifter til nyt nøglesystem i hjemmeplejen på anslået kr., som finansieres af tidligere års mindreforbrug, udgifter til velfærdsteknologiske løsninger på anslået kr., som finansieres af tidligere årsmindreforbrug og som er en indsats under Ældremilliarden, merudgifter til nyt omsorgssystem på kr. samt en forventning om konsulentbistand til nyt plejehjem i Hornbæk på kr.

20 20 Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på kr. Det forventede mindreforbrug er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet overgangen til nyt omsorgssystem betyder, at det pt. ikke har været muligt, at foretage månedlig aktivitetsbaseret afregning til hjemmeplejen. Plejehjemmet Birkebo forventer, at der er balance mellem budget 2015 og forventet regnskab, således, at plejehjemmet Birkebo har afviklet tidligere års merforbrug på kr. Plejehjemmet Montebello forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Strandhøj forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Falkenberg forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med dels overført mindreforbrug fra tidligere år på kr. og dels løbende effektiviseringer. Arbejdsgange forbedres kontinuerligt og opgaver samt medarbejdere flyttes rundt for, at opnå bedst mulig praksis og effekt. Plejehjemmet Bøgehøjgård forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Herudover forventer plejehjemmet Grønnehaven, plejehjemmet Kristinehøj og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, at have balance mellem budget 2015 og forventet regnskab. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har i de første 4 måneder af 2015 oplevet en stigning i genoptræningsplanerne fra regionens hospitaler fra 630 i 2014 til 774 i 2015, svarende til en stigning på næsten 23 %. Fortsætter denne udvikling er det ikke sikkert, at der bliver balance mellem budget 2015 og forventet regnskab. I 2015 forventes et samlet merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område, som skyldes ikke realiserbare indtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager Budgetområde 620 Anden Social Service Tabel 1c Budgetrevision for budgetområde 620 Anden Social Service Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Borgerservice Mer/ mindreforbrug* Ikkerammestyret område: Boligsikring Boligydelse Personlige tillæg Enkeltudgifter

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 12. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Betina Svinggaard

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere