Referat Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget"

Transkript

1 Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Duygu A. Ngotho (A) Deltagere: Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Godkendelse af dagsorden Evalueringsrapport af Frelsens Hær natherberg i Helsingør sæson 2014/ orientering Budgetforslag Socialudvalget Effektiviseringsforslag til budget for Socialudvalget Budgetrevision pr. 30. april 2015 for Socialudvalget Årsregnskab 2014 plejehjemmet Kristinehøj Tilsyn med leverandører af hjemmepleje orientering Idriftsættelse af Pårørende-netværket Fremtidig anvendelse af Seniorhuset Montebello Nyt plejehjem i Hornbæk - endelig beslutning om integration af byggeri og pleje Evaluering af fagudvalgenes møder i 2014/ Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie i Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...50 Bilagsliste...51

2 2 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27871 Socialudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Duygu A. Ngotho (A) har den 17. maj 2015 meldt afbud på grund af ferie. Henrik Møller (A) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Duygu A. Ngotho (A) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Henrik Møller (A) er indkaldt som rette stedfortræder Duygu A. Ngotho (A). Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

3 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27540 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Dagsordenen godkendt.

4 4 03. Evalueringsrapport af Frelsens Hær natherberg i Helsingør sæson 2014/ orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/25523 Socialudvalget Evaluering af Natherberg 2015.pdf Indledning/Baggrund Frelsens Hær etablerede i perioden 15. december 2014 til 31. februar 2015 i samarbejde med Helsingør Kommune et natherberg. Frelsens Hær har fremsendt evalueringsrapport, som forelægges nu. Leder Gert Pedersen, Frelsens Hær, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og gennerelle tilskud til kommuner, hvorfra økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer, Den Sociale Særtilskudspulje, Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommune har en mission om at bidrage til størst mulige livskvalitet for borgerne. Sagsfremstilling Helsingør Byråd besluttede den 24. november 2014 at yde et tilskud til Frelsens Hær til etablering af natvarmestue/natherberg samt tilskud til værestedet Regnbuen, i alt kr. fordelt med kr. til natvarmestuen/natherberg og kr. til Værestedet Regnbuen. I forbindelse med opstarten blev der etableret en styregruppe med repræsentanter fra Frelsens Hær i Helsingør, Frelsens Hær Nødherberg i København og Helsingør Kommune. Styregruppen har virket efter hensigten og samarbejdet har fungeret upåklageligt. Frelsens Hær har fremsendt en evalueringsrapport, der er bilag på sagen. 1. Evalueringsrapporten Frelsens Hær inddeler de borgere, som har benyttet natherberget i 2 målgrupper: 1.1. Ældre borgere i alderen år De lever med et misbrug, primært alkohol, og de fleste har hverken uddannelse eller job, ligesom de heller ikke modtager kontanthjælp. Enkelte har en bolig, men magter ikke at bruge den og bliver derved teknisk hjemløse. Mange har en hund, som de holder uendelig meget af og ikke kan/vil skilles fra Unge borgere i alderen år De er kendetegnet ved ikke at have en uddannelse eller et job, ligesom de heller ikke modtager kontanthjælp. De er ikke en del af det kommunale system, ligesom de ikke formår at være synlige og aktivt søgende i forhold til ydelser. De har heller ingen bolig, kommer ikke i bad, ligesom de ikke får regelmæssig mad.

5 5 2. Frelsens Hær samlede vurdering Frelsens Hær vurderer, at natherberget generelt har fungeret fint. Der har ikke været helt så mange besøgende som ventet, idet vinteren har været mild. Åbningstiden var fastsat til 21 til 06.45, hvilket var svært for brugerne. En donation på kr. til Frelsens hær gjorde det muligt at udvide tilbuddet med en time om morgenen. Denne udvidelse om morgenen gjorde det mere humant og behageligt for brugerne, og flere begyndte at bruge stedet. Aftenvarmestuen er et afledt tilbud af natherberget og imødekommer mange ensomme menneskers behov for at sted at være, hvor der er menneskelig omsorg og nærvær. Der var mulighed for at få lidt at spise og drikke, og aftenvarmestuen fik ret hurtigt en stor kontaktflade af brugere. Frelsens hær overvejer, om en aftenvarmestuen bør åbne kl , da flere hjemløse ikke har så mange steder at tage hen om aftenen. Både natherberget og aftenvarmestuen har modtaget borgere fra såvel Helsingør Kommune som andre kommuner. Frelsens Hær anslår, at 75 % af brugerne kommer fra Helsingør Kommune; men tallet er usikkert, da de ikke har spurgt borgerne om deres tilhørsforhold til kommunen. Der har i gennemsnit været 1,68 sovende borger hver uge, og i natcafeen har der i gennemsnit været 3,37 borger. Frelsens hær vurderer, at årsagerne til, at besøgstallet ikke har været så højt, ligger i den meget milde vinter, samt at flere af brugerne lever af at samle flasker om natten; en nødvendighed da mange ikke modtager kontanthjælp. Frelsens Hær vurderer, at natherberget har fungeret efter hensigten og erklærer sig meget villig til at indgå i drøftelser omkring et lignende tilbud til næste vinter. 3. Center for Særlig Social Indsats vurdering I Center for Særlig Social Indsats oplever vi, at borgerne generelt er mærket af ensomhed og eksklusion af det omliggende samfund, og især varmestuen har opfyldt et hidtil udækket behov. Helsingør Kommune har ydet fremskudt sagsbehandling (Center for Særlig Social Indsats har stillet to rådgivere til rådighed, og de besøgte varmestuen en aften, hvor de brugere, der ønskede det, kunne tale med rådgiverne), og dette vil kunne udbygges fremadrettet. Center for Særlig Social Indsats har været rigtig glade for det løbende samarbejde, og styregruppen har fungeret fint. Økonomi/Personaleforhold Frelsens Hær fremsender en samlet ansøgning om økonomisk støtte til Værestedet Regnbuen, familiearbejdet samt etablering af aftencafe og natherberg i vinteren 2015/16. Ansøgningen placeres som driftsønske til de kommende budgetforhandlinger. Sagen har i øvrigt ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen vil efterfølgende blive sendt til orientering i Udsatterådet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at orientering foretages.

6 6 Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Orientering foretaget.

7 7 04. Budgetforslag Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7933 Socialudvalget Bilag 1: Oversigt over driftskorrektioner Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrektioner Bilag 3: Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2 Bilag 4: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og ring 2 Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 618 Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse 619 Omsorg og Ældre Bilag 8: Budgetområdebeskrivelse 620 Anden Social Service Bilag 9: Budgetområdebeskrivelse Sundhed Høringssvar fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats Høringssvar fra C-MED i Center for Sundhed og Omsorg Headspace Danmark (Rådgivningscenter for unge).rtf Indledning/Baggrund Som led i budgetprocessen skal Socialudvalget behandle udvalgets budgetforslag for med henblik på at udvalgets budgetforslag skal indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for Byrådet vil få tilsendt det samlede materiale medio juni Socialudvalgets budgetforslag indeholder en beskrivelse af driftskorrektionerne på udvalgets område, fordelingen af udvalgets opgaver i ring 1 og 2, en beskrivelse af opgaverne i ring 1 og ring 2, forslag til nye drifts- og anlægsopgaver samt en områdebeskrivelse for udvalgets enkelte budgetområder. Udvalget skal tage stilling til driftskorrektionerne, fordelingen i ring 1 og ring 2, samt forslagene til nye driftsopgaver. Herudover skal udvalget prioritere i forslagene til nye anlægsopgaver. Der vil blive arbejdet videre med de højest prioriterede forslag, og de vil indgå i det samlede budgetmateriale frem mod budgetforhandlingerne. Beskrivelserne af udvalgets opgaver i ring 1 og ring 2 og områdebeskrivelserne er vedlagt til orientering. Områdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli 2015, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Budgetforslaget for er udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Særlig Social Indsats, Sundhed og Omsorg samt Borgerservice, IT og Digitalisering er inviteret til punktet. Retsgrundlag Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget

8 8 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Socialudvalget har følgende budgetområder: Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde 621 Sundhed Forslaget til budget på budgetområderne omfatter: 1. Driftskorrektioner Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 3. Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 4. Forslag til nye serviceopgaver 5. Forslag til nye anlægsopgaver 6. Budgetområdebeskrivelser 1. Driftskorrektioner Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering udarbejdet driftskorrektioner til Socialudvalgets foreløbige budget i budgetoverslagsårene Samlet set er der på Socialudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i 2019 jf. tabel 1. Tabel 1: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder kr. Budget Budget Budget Budget Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Special Olympic Idrætsfestival Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Styrket rehabilitering af kræftpatienter Bygningsvedligeholdelse Strandhøj og Bøgehøjgård Flytteomkostninger nyt plejehjem i Hornbæk Budgetområde 620 Anden Social Service Refusionsomlægning af førtidspensioner Neutral omplacering af Enkeltudgifter til 722 (JU) Neutral omplacering af Hjælp til udlændinge til 722 (JU) Budgetområde 621 Sundhed Styrket rehab. af kræftpatienter Forhøjelse af aktivitetsbaseret medfinansiering

9 9 Driftskorrektioner i alt Pris- og lønskønnet fra marts er ikke indarbejdet i de enkelte budgetter, men kun på et overordnet niveau. Budgetforslaget vil blive korrigeret for den endelige pris- og lønfremskrivning, som aftales i juni i forbindelse med økonomiaftalen for De væsentligste driftskorrektioner vedrører: Refusionsomlægning af statsrefusion på førtidspensioner fra 35 % til 20 % Omlægningen medfører merudgifter på kr. Udgiftsneutral omplacering af udgifter til enkeltudgifter og hjælp til udlændinge fra område 620 Anden Social Service til område 722 Beskæftigelse. Hjælpen til enkeltudgifter og hjælp til udlændinge omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, starthjælp, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp, støtte til huslejeudgifter samt udgifter i forbindelse med integrationsprogrammet eksempelvis transportudgifter og arbejdstøj. I alt kr. Regulering af budget i forhold til en forventning om evt. højere aktivitetsbestemt medfinansiering med kr. 2. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har sammen med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet en fordeling af udvalgets budgetforslag i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder udvalgets lovpligtige opgaver, mens ring 2 indeholder udvalgets øvrige opgaver, dvs. opgaver hvor serviceniveauet ligger udover det lovpligtige. Den detaljerede fordeling af opgaverne i ring 1 og ring 2 fremgår af bilag 3. Det samlede budget på Socialudvalgets område er på kr. i 2016 fordelt med kr. i ring 1 og kr. i ring 2, jf. tabel 2. Fordelingen i budgetoverslagsårende kan ses i bilag 3. Der kan være forskelle i fordelingen mellem ring 1 og 2 mellem årene. Tabel 2: Fordeling af Socialudvalgets budget i ring 1 og kr. Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budget Budget Samlet budget Ring 1 Ring 2 Ring 1 i % af samlet budget Ring 2 i % af samlet budget ,9 1, ,5 6, ,1 0,9 Budgetområde 621 Sundhed ,0 0 Socialudvalget i alt ,1 2,9 Herudover er der forslag til nye servicedriftsopgaver for kr. i Disse vil indgå i ring 2 i det samlede budgetmateriale. Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaverne i ring 1 og ring 2. Beskrivelserne er vedlagt

10 i bilag Forslag til nye servicedriftsopgaver I tabel 3 indgår en række forslag til nye servicedriftsopgaver fra Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg. Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver kr Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Headspace Danmark Opnormering af SPUC Ekstra feriedage til borgere i botilbud Tilskud til sociale aktiviteter og natherberg til Frelsens Hær Ekstra personale til Pensionatet Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hverdagsrehabilitering (træning før hjælp) Rehabiliterings- og træningsindsats for borgere med erhvervet hjerneskade Sygeplejefaglig udredning Drift af to nye forløbsprogrammer hjertekarsygdomme og lænderyglidelser Styrkelse af kommunens genoptræningsindsats ifm ny lovgivning Klinisk vejleder til terapeutstuderende Socialudvalget i alt På budgetområde 618 Særlig Social Indsats vedrører forslagene: Forslag om oprettelse af lokal afdeling af Headspace Danmark. Headspace Danmark er et rådgivningscenter for unge mellem 12 og 25 år der har brug for rådgivning og hjælp. Opnormering på botilbud på SPUC med 2 medarbejdere, således at der bliver døgndækning i Ældrefællesskabet. Dette skyldes at beboerne i Ældrefællesskabet generelt er blevet dårligere og har brug for mere omfattende støtte. Handicaprådets forslag om mulighed for udvidelse af antallet af feriedage fra 5 til 7 for borgere i botilbud. Ansøgning fra Frelsens Hær om tilskud til sociale aktiviteter og natherberg i Opnormering med 1 person på Pensionatet i Hornbæk som følge af anbefaling fra

11 Socialtilsynet. 11 På budgetområde 619 Omsorg og Ældre vedrører forslagene: Med indførslen af servicelovens 83 a, forpligtes Helsingør Kommune til, forud for vurderingen af behovet for almindelig hjælp (servicelovens 83), at tilbyde et hverdagsrehabiliteringsforløb (træning før hjælp) til personer med nedsat funktionsevne. På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen, som reguleres via budgettildelingsmodellen. Styrket rehabiliterings- og træningsindsats for borgere med erhvervet hjerneskade, hjerneskadede borgere udskrives tidligere og tidligere fra hospitalerne og Helsingør Kommune skal derfor overtage genoptræningen på et tidligere tidspunkt. Med en sygeplejefaglig udredning til borgere i hjemmeplejen, hvor der forebygges gennem en tidlig koordineret indsats mindskes risikoen for, at færre borgere vil blive indlagt på hospitalerne. Drift af to nye forløbsprogrammer hjertekarsygdomme og lænderyglidelser, som skal bidrage til, at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og reducere kommunale udgifter til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem m.m. Styrkelse af kommunens genoptræningsindsats i forbindelse med ny lovgivning stilles der større krav til frister for levering af ydelser, øgede kompetencer til opgaveløsningen og udstyr til anvendelse af genoptræningen. Klinisk vejleder til terapeutstuderende. Helsingør Kommune er forpligtiget til, at stille egnede praktikpladser til rådighed til fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende. Forudsætningen for, at Helsingør Kommune kan løfte opgaven som praktiksted er, at der etableres en klinisk vejleder for terapeuterne. Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag Forslag til nye anlægsopgaver Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet en række forslag til anlægsopgaver på Socialudvalgets område. Forslagene er alene blevet prioriteret som prioritet 2. Prioritet 1 og 2 defineres på følgende måde: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Need-to-have) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nice-to-have) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Der er mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Forslag i prioritet 1 vil Center for Økonomi og Ejendomme kvalificere yderligere med henblik på at forslagene kan indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne. Anlægsforslagene fremgår af tabel 4. Tabel 4: Anlægsforslag i prioritet kr Særlig Social Indsats Indretning af overnatningsmuligheder for

12 12 personalet tilknyttet botilbuddet Anna Anchers Vej Socialudvalget i alt Budgetområdebeskrivelser Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne fremgår af bilag 6 til 9. Budgetområdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for I områdebeskrivelserne er driftskorrektionerne medtaget, mens forslagene til nye drifts- og anlægsopgaver ikke indgår. 6. Høringssvar fra Ældrerådets møde den 27. april 2015 Budgetområde 621- sundhed Ældrerådet finder det ikke rimeligt, at man anvender 5 mio. kr. til regulering af budget i forhold til de øgede aktiviteter på regionens hospitaler. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Det er uklart i sag 15/7933 om budgettet er ,00 kr. eller ,00 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Indstilling Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at fordelingen af udvalgets budgetforslag i ring 1 og 2 godkendes 2. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes 3. at forslag til nye driftsopgaver i udvalgets budgetforslag indgår i den videre budgetproces 4. at anlægsforslag godkendes i prioritet 1 og prioritet 2. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Ad 1, 2 og 4 Indstillingerne godkendt. Ad 3 Indstillingen godkendt.

13 13 Udvalget godkendte endvidere, at driftsønske nr Headspace Danmark (Rådgivningscenter for unge) ændres fra 2-årigt til 3 årigt. Nyt driftsønske nr "Permanent åbning af tre midlertidige døgnpladser på Bøgehøjgård".

14 Effektiviseringsforslag til budget for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10282 Socialudvalget Beskrivelser af effektiviseringsforslag Indledning/Baggrund I den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune er det besluttet, at der skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 28 mio. kr. svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne i form af effektiviseringer i budget Effektiviseringer er i den Økonomiske Politik defineret som opretholdelsen af et uændret serviceniveau ved et lavere udgiftsniveau. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Samlet set er der udarbejdet effektiviseringsforslag for kr. på Socialudvalgets 4 budgetområder. Effektiviseringsforslagene fremgår af tabel 1 og en uddybende beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af bilag 1. Tabel 1. Oversigt over effektiviseringsforslag Psykiatri og Handicap Titel e Mødetid i SSI e e e e Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård boliger på Broen Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård Psykiatri og Handicap Total Sundhed og Omsorg e e Dokumentation i nyt omsorgssystem Dokumentation på alle værelser

15 Sundhed og Omsorg Total Anden Social Service e e Maksimum pris på fodbehandlinger Mellemkommunal refusion Orden i eget center Anden Social Service Total I alt Videre proces For at opfylde effektiviseringsmåltallet har direktionen besluttet, at centrene frem mod 10. juni 2015 har mulighed for at komme med yderligere effektiviseringsforslag. De nye forslag vil blive forelagt Koncernledelsen og Direktionen henholdsvis den 15. og den 16. juni 2015 og vil efterfølgende indgå i budgetmapperne, sammen med de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at effektiviseringsforslagene indgår i det videre budgetmateriale. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Indstillingen godkendt.

16 Budgetrevision pr. 30. april 2015 for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10000 Socialudvalget Bilag 1: Frigivelse af indefrosne midler IT-udvikling.pdf Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering udarbejdet budgetrevision pr. 30. april Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2015 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne viser status på udvalgets forbrug og det forventede regnskab for budgetåret. Ligeledes kan der i budgetrevisionerne foretages ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2015 omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015 Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2015 for budget indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 30. april 2015 for Socialudvalgets 4 budgetområder 618 Særlig Social Indsats, 619 Omsorg og Ældre, 620 Anden Social Service og 621 Sundhed giver anledning til en anbefaling af en samlet opjustering af budget 2015 med kr., se tabel 1a, 1b, 1c og 1d.

17 Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 618 Særlig Social Indsats Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Voksen, Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Psykiatri og Handicap Center for Job og Oplevelse Kronborghus Kronborgsund CROS SPUC Lindevang Bostøtteteam/ Springvandet Seniorhuset Petersborg Ikke-rammestyret område: Foranstaltninger for voksne I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På budgetområde 618 anbefales det, at budget 2015 opjusteres med kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Teknisk omplacering af budget vedrørende tilsyn. Udgifterne har tidligere været afholdt på Økonomiudvalgets område, men har siden 2014 været afholdt af de enkelte institutioner. Der overføres samlet kr. til Socialudvalgets område, og der sker en tilsvarende nedjustering af Økonomiudvalgets budget. På budgetområde 618 forventes der et merforbrug på kr., som fordeler sig med et merforbrug på kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på kr. på foranstaltningsområdet Myndighedsområdet I forhold til budget 2014 er budget 2015 reduceret med kr. som følge af den

18 18 generelle besparelse der blev vedtaget i forbindelse med budget Udgiftsniveauet i 2015 skønnes på nuværende tidspunkt at være nogenlunde uændret i forhold til De væsentligste årsager til det forventede merforbrug er: Forventet merforbrug vedr. herberg på kr. Der foregår ingen visitation til herberg, hvorfor det kan være svært at styre udgifterne på dette område. Forventet merforbrug vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på kr. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i gennemsnitspriserne pr. sag. Forventet merforbrug til borgere i botilbud på kr. Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt forventes 254 helårsager mod budgetteret 250. Til gengæld er den årlige gennemsnitspris pr. sag kr. lavere end budgetteret. En del af merforbruget forventes at kunne finansieres via det forventede mindreforbrug på Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte Foranstaltningsområdet Det forventede mindreforbrug på kr. fordeler sig som angivet nedenfor. Lindevang og SPUC forventer at overholde budgettet. Center for Job og Oplevelse forventer et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig en mindre belægning på 63 % på tilbuddet STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for borgere med autisme. Der kan ske ændring i belægningen i løbet af året, hvilket vil ændre forventningen til årsresultatet. Kronborghusforventer et mindreforbrug på kr., som skyldes merindtægter på takster. Kronborgsund forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes højere lønudgifter som følge af dobbeltaflønning i en periode grundet ophørt medarbejder. Kronborgsund ønsker at dække merforbruget via forventet mindreforbrug på Kronborghus. CROS (Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte) og Pensionatet i Hornbæk forventer samlet et mindreforbrug på kr. Dette skyldes, at 1 % besparelsen for overslagsårene 2016 og 2017 allerede er udmøntet pr. 1. januar 2015, hvilket svarer til kr. Derudover er der et mindreforbrug på kr. på udgifter til ekstern døgn- og ambulantbehandling på misbrugsområdet. Pensionatet i Hornbæk forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at den faktiske husleje, som borgeren betaler, ikke prisfremskrives, og derudover overført merforbrug fra Det forventede mindreforbrug anbefales anvendt til delvis finansiering af det forventede merforbrug på myndighedsområdet. Springvandet og Socialpædagogisk Vejledning forventer et merforbrug på kr. som skyldes ansættelse af vikar i en tidsbegrænset periode i forbindelse med den planlagte sammenlægning af Seniorhuset og Springvandet. Petersborg og Seniorhusetforventer et mindreforbrug på kr Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 619 Omsorg og Ældre

19 19 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Myndigheden Hjemmeplejen Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo HRT Frivillighed Ikkerammestyret område: Myndigheden I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På budgetområde 619 Omsorg og Ældre anbefales det, at budget 2015 opjusteres med kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor der forlods er taget kr. fra budgetområdet. På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen, som reguleres via budgettildelingsmodellen. Effekten af rehabiliteringsforløbene i 2014 viser en nedgang i de leverede timer på 31,53 %., når man sammenligner leverede timer før opstart af hverdagsrehabilitering med leverede timer 20 uger efter rehabiliteringsforløbet. Teknisk omplacering af bygningsvedligeholdelse på kr. til den gamle villa på Strandhøj og skimmelsvamp sanering på Bøgehøjgård. Budgettet omplaceres fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. Plejehjemmet Birkebo, hvor der i regnskab 2014 var en bogføringsfejl på kr., som betyder, at der er overført kr. mindre fra regnskab 2014 til budget I 2015 forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. Myndigheden forventer et merforbrug på kr., som bl.a. skyldes udgifter til nyt nøglesystem i hjemmeplejen på anslået kr., som finansieres af tidligere års mindreforbrug, udgifter til velfærdsteknologiske løsninger på anslået kr., som finansieres af tidligere årsmindreforbrug og som er en indsats under Ældremilliarden, merudgifter til nyt omsorgssystem på kr. samt en forventning om konsulentbistand til nyt plejehjem i Hornbæk på kr.

20 20 Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på kr. Det forventede mindreforbrug er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet overgangen til nyt omsorgssystem betyder, at det pt. ikke har været muligt, at foretage månedlig aktivitetsbaseret afregning til hjemmeplejen. Plejehjemmet Birkebo forventer, at der er balance mellem budget 2015 og forventet regnskab, således, at plejehjemmet Birkebo har afviklet tidligere års merforbrug på kr. Plejehjemmet Montebello forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Strandhøj forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Falkenberg forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med dels overført mindreforbrug fra tidligere år på kr. og dels løbende effektiviseringer. Arbejdsgange forbedres kontinuerligt og opgaver samt medarbejdere flyttes rundt for, at opnå bedst mulig praksis og effekt. Plejehjemmet Bøgehøjgård forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Herudover forventer plejehjemmet Grønnehaven, plejehjemmet Kristinehøj og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, at have balance mellem budget 2015 og forventet regnskab. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har i de første 4 måneder af 2015 oplevet en stigning i genoptræningsplanerne fra regionens hospitaler fra 630 i 2014 til 774 i 2015, svarende til en stigning på næsten 23 %. Fortsætter denne udvikling er det ikke sikkert, at der bliver balance mellem budget 2015 og forventet regnskab. I 2015 forventes et samlet merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område, som skyldes ikke realiserbare indtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager Budgetområde 620 Anden Social Service Tabel 1c Budgetrevision for budgetområde 620 Anden Social Service Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Borgerservice Mer/ mindreforbrug* Ikkerammestyret område: Boligsikring Boligydelse Personlige tillæg Enkeltudgifter

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet : Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere