Referat Socialudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget"

Transkript

1 Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Duygu A. Ngotho (A) Deltagere: Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Godkendelse af dagsorden Evalueringsrapport af Frelsens Hær natherberg i Helsingør sæson 2014/ orientering Budgetforslag Socialudvalget Effektiviseringsforslag til budget for Socialudvalget Budgetrevision pr. 30. april 2015 for Socialudvalget Årsregnskab 2014 plejehjemmet Kristinehøj Tilsyn med leverandører af hjemmepleje orientering Idriftsættelse af Pårørende-netværket Fremtidig anvendelse af Seniorhuset Montebello Nyt plejehjem i Hornbæk - endelig beslutning om integration af byggeri og pleje Evaluering af fagudvalgenes møder i 2014/ Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie i Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...50 Bilagsliste...51

2 2 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27871 Socialudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Duygu A. Ngotho (A) har den 17. maj 2015 meldt afbud på grund af ferie. Henrik Møller (A) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Duygu A. Ngotho (A) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Henrik Møller (A) er indkaldt som rette stedfortræder Duygu A. Ngotho (A). Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

3 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27540 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Dagsordenen godkendt.

4 4 03. Evalueringsrapport af Frelsens Hær natherberg i Helsingør sæson 2014/ orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/25523 Socialudvalget Evaluering af Natherberg 2015.pdf Indledning/Baggrund Frelsens Hær etablerede i perioden 15. december 2014 til 31. februar 2015 i samarbejde med Helsingør Kommune et natherberg. Frelsens Hær har fremsendt evalueringsrapport, som forelægges nu. Leder Gert Pedersen, Frelsens Hær, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og gennerelle tilskud til kommuner, hvorfra økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer, Den Sociale Særtilskudspulje, Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommune har en mission om at bidrage til størst mulige livskvalitet for borgerne. Sagsfremstilling Helsingør Byråd besluttede den 24. november 2014 at yde et tilskud til Frelsens Hær til etablering af natvarmestue/natherberg samt tilskud til værestedet Regnbuen, i alt kr. fordelt med kr. til natvarmestuen/natherberg og kr. til Værestedet Regnbuen. I forbindelse med opstarten blev der etableret en styregruppe med repræsentanter fra Frelsens Hær i Helsingør, Frelsens Hær Nødherberg i København og Helsingør Kommune. Styregruppen har virket efter hensigten og samarbejdet har fungeret upåklageligt. Frelsens Hær har fremsendt en evalueringsrapport, der er bilag på sagen. 1. Evalueringsrapporten Frelsens Hær inddeler de borgere, som har benyttet natherberget i 2 målgrupper: 1.1. Ældre borgere i alderen år De lever med et misbrug, primært alkohol, og de fleste har hverken uddannelse eller job, ligesom de heller ikke modtager kontanthjælp. Enkelte har en bolig, men magter ikke at bruge den og bliver derved teknisk hjemløse. Mange har en hund, som de holder uendelig meget af og ikke kan/vil skilles fra Unge borgere i alderen år De er kendetegnet ved ikke at have en uddannelse eller et job, ligesom de heller ikke modtager kontanthjælp. De er ikke en del af det kommunale system, ligesom de ikke formår at være synlige og aktivt søgende i forhold til ydelser. De har heller ingen bolig, kommer ikke i bad, ligesom de ikke får regelmæssig mad.

5 5 2. Frelsens Hær samlede vurdering Frelsens Hær vurderer, at natherberget generelt har fungeret fint. Der har ikke været helt så mange besøgende som ventet, idet vinteren har været mild. Åbningstiden var fastsat til 21 til 06.45, hvilket var svært for brugerne. En donation på kr. til Frelsens hær gjorde det muligt at udvide tilbuddet med en time om morgenen. Denne udvidelse om morgenen gjorde det mere humant og behageligt for brugerne, og flere begyndte at bruge stedet. Aftenvarmestuen er et afledt tilbud af natherberget og imødekommer mange ensomme menneskers behov for at sted at være, hvor der er menneskelig omsorg og nærvær. Der var mulighed for at få lidt at spise og drikke, og aftenvarmestuen fik ret hurtigt en stor kontaktflade af brugere. Frelsens hær overvejer, om en aftenvarmestuen bør åbne kl , da flere hjemløse ikke har så mange steder at tage hen om aftenen. Både natherberget og aftenvarmestuen har modtaget borgere fra såvel Helsingør Kommune som andre kommuner. Frelsens Hær anslår, at 75 % af brugerne kommer fra Helsingør Kommune; men tallet er usikkert, da de ikke har spurgt borgerne om deres tilhørsforhold til kommunen. Der har i gennemsnit været 1,68 sovende borger hver uge, og i natcafeen har der i gennemsnit været 3,37 borger. Frelsens hær vurderer, at årsagerne til, at besøgstallet ikke har været så højt, ligger i den meget milde vinter, samt at flere af brugerne lever af at samle flasker om natten; en nødvendighed da mange ikke modtager kontanthjælp. Frelsens Hær vurderer, at natherberget har fungeret efter hensigten og erklærer sig meget villig til at indgå i drøftelser omkring et lignende tilbud til næste vinter. 3. Center for Særlig Social Indsats vurdering I Center for Særlig Social Indsats oplever vi, at borgerne generelt er mærket af ensomhed og eksklusion af det omliggende samfund, og især varmestuen har opfyldt et hidtil udækket behov. Helsingør Kommune har ydet fremskudt sagsbehandling (Center for Særlig Social Indsats har stillet to rådgivere til rådighed, og de besøgte varmestuen en aften, hvor de brugere, der ønskede det, kunne tale med rådgiverne), og dette vil kunne udbygges fremadrettet. Center for Særlig Social Indsats har været rigtig glade for det løbende samarbejde, og styregruppen har fungeret fint. Økonomi/Personaleforhold Frelsens Hær fremsender en samlet ansøgning om økonomisk støtte til Værestedet Regnbuen, familiearbejdet samt etablering af aftencafe og natherberg i vinteren 2015/16. Ansøgningen placeres som driftsønske til de kommende budgetforhandlinger. Sagen har i øvrigt ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen vil efterfølgende blive sendt til orientering i Udsatterådet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at orientering foretages.

6 6 Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Orientering foretaget.

7 7 04. Budgetforslag Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7933 Socialudvalget Bilag 1: Oversigt over driftskorrektioner Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrektioner Bilag 3: Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2 Bilag 4: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og ring 2 Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 618 Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse 619 Omsorg og Ældre Bilag 8: Budgetområdebeskrivelse 620 Anden Social Service Bilag 9: Budgetområdebeskrivelse Sundhed Høringssvar fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats Høringssvar fra C-MED i Center for Sundhed og Omsorg Headspace Danmark (Rådgivningscenter for unge).rtf Indledning/Baggrund Som led i budgetprocessen skal Socialudvalget behandle udvalgets budgetforslag for med henblik på at udvalgets budgetforslag skal indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for Byrådet vil få tilsendt det samlede materiale medio juni Socialudvalgets budgetforslag indeholder en beskrivelse af driftskorrektionerne på udvalgets område, fordelingen af udvalgets opgaver i ring 1 og 2, en beskrivelse af opgaverne i ring 1 og ring 2, forslag til nye drifts- og anlægsopgaver samt en områdebeskrivelse for udvalgets enkelte budgetområder. Udvalget skal tage stilling til driftskorrektionerne, fordelingen i ring 1 og ring 2, samt forslagene til nye driftsopgaver. Herudover skal udvalget prioritere i forslagene til nye anlægsopgaver. Der vil blive arbejdet videre med de højest prioriterede forslag, og de vil indgå i det samlede budgetmateriale frem mod budgetforhandlingerne. Beskrivelserne af udvalgets opgaver i ring 1 og ring 2 og områdebeskrivelserne er vedlagt til orientering. Områdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli 2015, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Budgetforslaget for er udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Særlig Social Indsats, Sundhed og Omsorg samt Borgerservice, IT og Digitalisering er inviteret til punktet. Retsgrundlag Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget

8 8 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Socialudvalget har følgende budgetområder: Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde 621 Sundhed Forslaget til budget på budgetområderne omfatter: 1. Driftskorrektioner Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 3. Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 4. Forslag til nye serviceopgaver 5. Forslag til nye anlægsopgaver 6. Budgetområdebeskrivelser 1. Driftskorrektioner Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering udarbejdet driftskorrektioner til Socialudvalgets foreløbige budget i budgetoverslagsårene Samlet set er der på Socialudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i 2019 jf. tabel 1. Tabel 1: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder kr. Budget Budget Budget Budget Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Special Olympic Idrætsfestival Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Styrket rehabilitering af kræftpatienter Bygningsvedligeholdelse Strandhøj og Bøgehøjgård Flytteomkostninger nyt plejehjem i Hornbæk Budgetområde 620 Anden Social Service Refusionsomlægning af førtidspensioner Neutral omplacering af Enkeltudgifter til 722 (JU) Neutral omplacering af Hjælp til udlændinge til 722 (JU) Budgetområde 621 Sundhed Styrket rehab. af kræftpatienter Forhøjelse af aktivitetsbaseret medfinansiering

9 9 Driftskorrektioner i alt Pris- og lønskønnet fra marts er ikke indarbejdet i de enkelte budgetter, men kun på et overordnet niveau. Budgetforslaget vil blive korrigeret for den endelige pris- og lønfremskrivning, som aftales i juni i forbindelse med økonomiaftalen for De væsentligste driftskorrektioner vedrører: Refusionsomlægning af statsrefusion på førtidspensioner fra 35 % til 20 % Omlægningen medfører merudgifter på kr. Udgiftsneutral omplacering af udgifter til enkeltudgifter og hjælp til udlændinge fra område 620 Anden Social Service til område 722 Beskæftigelse. Hjælpen til enkeltudgifter og hjælp til udlændinge omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, starthjælp, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp, støtte til huslejeudgifter samt udgifter i forbindelse med integrationsprogrammet eksempelvis transportudgifter og arbejdstøj. I alt kr. Regulering af budget i forhold til en forventning om evt. højere aktivitetsbestemt medfinansiering med kr. 2. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har sammen med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet en fordeling af udvalgets budgetforslag i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder udvalgets lovpligtige opgaver, mens ring 2 indeholder udvalgets øvrige opgaver, dvs. opgaver hvor serviceniveauet ligger udover det lovpligtige. Den detaljerede fordeling af opgaverne i ring 1 og ring 2 fremgår af bilag 3. Det samlede budget på Socialudvalgets område er på kr. i 2016 fordelt med kr. i ring 1 og kr. i ring 2, jf. tabel 2. Fordelingen i budgetoverslagsårende kan ses i bilag 3. Der kan være forskelle i fordelingen mellem ring 1 og 2 mellem årene. Tabel 2: Fordeling af Socialudvalgets budget i ring 1 og kr. Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budget Budget Samlet budget Ring 1 Ring 2 Ring 1 i % af samlet budget Ring 2 i % af samlet budget ,9 1, ,5 6, ,1 0,9 Budgetområde 621 Sundhed ,0 0 Socialudvalget i alt ,1 2,9 Herudover er der forslag til nye servicedriftsopgaver for kr. i Disse vil indgå i ring 2 i det samlede budgetmateriale. Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaverne i ring 1 og ring 2. Beskrivelserne er vedlagt

10 i bilag Forslag til nye servicedriftsopgaver I tabel 3 indgår en række forslag til nye servicedriftsopgaver fra Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg. Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver kr Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Headspace Danmark Opnormering af SPUC Ekstra feriedage til borgere i botilbud Tilskud til sociale aktiviteter og natherberg til Frelsens Hær Ekstra personale til Pensionatet Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hverdagsrehabilitering (træning før hjælp) Rehabiliterings- og træningsindsats for borgere med erhvervet hjerneskade Sygeplejefaglig udredning Drift af to nye forløbsprogrammer hjertekarsygdomme og lænderyglidelser Styrkelse af kommunens genoptræningsindsats ifm ny lovgivning Klinisk vejleder til terapeutstuderende Socialudvalget i alt På budgetområde 618 Særlig Social Indsats vedrører forslagene: Forslag om oprettelse af lokal afdeling af Headspace Danmark. Headspace Danmark er et rådgivningscenter for unge mellem 12 og 25 år der har brug for rådgivning og hjælp. Opnormering på botilbud på SPUC med 2 medarbejdere, således at der bliver døgndækning i Ældrefællesskabet. Dette skyldes at beboerne i Ældrefællesskabet generelt er blevet dårligere og har brug for mere omfattende støtte. Handicaprådets forslag om mulighed for udvidelse af antallet af feriedage fra 5 til 7 for borgere i botilbud. Ansøgning fra Frelsens Hær om tilskud til sociale aktiviteter og natherberg i Opnormering med 1 person på Pensionatet i Hornbæk som følge af anbefaling fra

11 Socialtilsynet. 11 På budgetområde 619 Omsorg og Ældre vedrører forslagene: Med indførslen af servicelovens 83 a, forpligtes Helsingør Kommune til, forud for vurderingen af behovet for almindelig hjælp (servicelovens 83), at tilbyde et hverdagsrehabiliteringsforløb (træning før hjælp) til personer med nedsat funktionsevne. På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen, som reguleres via budgettildelingsmodellen. Styrket rehabiliterings- og træningsindsats for borgere med erhvervet hjerneskade, hjerneskadede borgere udskrives tidligere og tidligere fra hospitalerne og Helsingør Kommune skal derfor overtage genoptræningen på et tidligere tidspunkt. Med en sygeplejefaglig udredning til borgere i hjemmeplejen, hvor der forebygges gennem en tidlig koordineret indsats mindskes risikoen for, at færre borgere vil blive indlagt på hospitalerne. Drift af to nye forløbsprogrammer hjertekarsygdomme og lænderyglidelser, som skal bidrage til, at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og reducere kommunale udgifter til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem m.m. Styrkelse af kommunens genoptræningsindsats i forbindelse med ny lovgivning stilles der større krav til frister for levering af ydelser, øgede kompetencer til opgaveløsningen og udstyr til anvendelse af genoptræningen. Klinisk vejleder til terapeutstuderende. Helsingør Kommune er forpligtiget til, at stille egnede praktikpladser til rådighed til fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende. Forudsætningen for, at Helsingør Kommune kan løfte opgaven som praktiksted er, at der etableres en klinisk vejleder for terapeuterne. Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag Forslag til nye anlægsopgaver Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet en række forslag til anlægsopgaver på Socialudvalgets område. Forslagene er alene blevet prioriteret som prioritet 2. Prioritet 1 og 2 defineres på følgende måde: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Need-to-have) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nice-to-have) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Der er mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Forslag i prioritet 1 vil Center for Økonomi og Ejendomme kvalificere yderligere med henblik på at forslagene kan indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne. Anlægsforslagene fremgår af tabel 4. Tabel 4: Anlægsforslag i prioritet kr Særlig Social Indsats Indretning af overnatningsmuligheder for

12 12 personalet tilknyttet botilbuddet Anna Anchers Vej Socialudvalget i alt Budgetområdebeskrivelser Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne fremgår af bilag 6 til 9. Budgetområdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for I områdebeskrivelserne er driftskorrektionerne medtaget, mens forslagene til nye drifts- og anlægsopgaver ikke indgår. 6. Høringssvar fra Ældrerådets møde den 27. april 2015 Budgetområde 621- sundhed Ældrerådet finder det ikke rimeligt, at man anvender 5 mio. kr. til regulering af budget i forhold til de øgede aktiviteter på regionens hospitaler. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Det er uklart i sag 15/7933 om budgettet er ,00 kr. eller ,00 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Indstilling Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at fordelingen af udvalgets budgetforslag i ring 1 og 2 godkendes 2. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes 3. at forslag til nye driftsopgaver i udvalgets budgetforslag indgår i den videre budgetproces 4. at anlægsforslag godkendes i prioritet 1 og prioritet 2. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Ad 1, 2 og 4 Indstillingerne godkendt. Ad 3 Indstillingen godkendt.

13 13 Udvalget godkendte endvidere, at driftsønske nr Headspace Danmark (Rådgivningscenter for unge) ændres fra 2-årigt til 3 årigt. Nyt driftsønske nr "Permanent åbning af tre midlertidige døgnpladser på Bøgehøjgård".

14 Effektiviseringsforslag til budget for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10282 Socialudvalget Beskrivelser af effektiviseringsforslag Indledning/Baggrund I den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune er det besluttet, at der skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 28 mio. kr. svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne i form af effektiviseringer i budget Effektiviseringer er i den Økonomiske Politik defineret som opretholdelsen af et uændret serviceniveau ved et lavere udgiftsniveau. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Samlet set er der udarbejdet effektiviseringsforslag for kr. på Socialudvalgets 4 budgetområder. Effektiviseringsforslagene fremgår af tabel 1 og en uddybende beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af bilag 1. Tabel 1. Oversigt over effektiviseringsforslag Psykiatri og Handicap Titel e Mødetid i SSI e e e e Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård boliger på Broen Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård Psykiatri og Handicap Total Sundhed og Omsorg e e Dokumentation i nyt omsorgssystem Dokumentation på alle værelser

15 Sundhed og Omsorg Total Anden Social Service e e Maksimum pris på fodbehandlinger Mellemkommunal refusion Orden i eget center Anden Social Service Total I alt Videre proces For at opfylde effektiviseringsmåltallet har direktionen besluttet, at centrene frem mod 10. juni 2015 har mulighed for at komme med yderligere effektiviseringsforslag. De nye forslag vil blive forelagt Koncernledelsen og Direktionen henholdsvis den 15. og den 16. juni 2015 og vil efterfølgende indgå i budgetmapperne, sammen med de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at effektiviseringsforslagene indgår i det videre budgetmateriale. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Henrik Møller (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Indstillingen godkendt.

16 Budgetrevision pr. 30. april 2015 for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10000 Socialudvalget Bilag 1: Frigivelse af indefrosne midler IT-udvikling.pdf Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering udarbejdet budgetrevision pr. 30. april Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2015 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne viser status på udvalgets forbrug og det forventede regnskab for budgetåret. Ligeledes kan der i budgetrevisionerne foretages ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2015 omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015 Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2015 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2015 for budget indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 30. april 2015 for Socialudvalgets 4 budgetområder 618 Særlig Social Indsats, 619 Omsorg og Ældre, 620 Anden Social Service og 621 Sundhed giver anledning til en anbefaling af en samlet opjustering af budget 2015 med kr., se tabel 1a, 1b, 1c og 1d.

17 Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 618 Særlig Social Indsats Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Voksen, Psykiatri og Handicap Foranstaltninger for voksne Psykiatri og Handicap Center for Job og Oplevelse Kronborghus Kronborgsund CROS SPUC Lindevang Bostøtteteam/ Springvandet Seniorhuset Petersborg Ikke-rammestyret område: Foranstaltninger for voksne I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På budgetområde 618 anbefales det, at budget 2015 opjusteres med kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Teknisk omplacering af budget vedrørende tilsyn. Udgifterne har tidligere været afholdt på Økonomiudvalgets område, men har siden 2014 været afholdt af de enkelte institutioner. Der overføres samlet kr. til Socialudvalgets område, og der sker en tilsvarende nedjustering af Økonomiudvalgets budget. På budgetområde 618 forventes der et merforbrug på kr., som fordeler sig med et merforbrug på kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på kr. på foranstaltningsområdet Myndighedsområdet I forhold til budget 2014 er budget 2015 reduceret med kr. som følge af den

18 18 generelle besparelse der blev vedtaget i forbindelse med budget Udgiftsniveauet i 2015 skønnes på nuværende tidspunkt at være nogenlunde uændret i forhold til De væsentligste årsager til det forventede merforbrug er: Forventet merforbrug vedr. herberg på kr. Der foregår ingen visitation til herberg, hvorfor det kan være svært at styre udgifterne på dette område. Forventet merforbrug vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på kr. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i gennemsnitspriserne pr. sag. Forventet merforbrug til borgere i botilbud på kr. Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt forventes 254 helårsager mod budgetteret 250. Til gengæld er den årlige gennemsnitspris pr. sag kr. lavere end budgetteret. En del af merforbruget forventes at kunne finansieres via det forventede mindreforbrug på Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte Foranstaltningsområdet Det forventede mindreforbrug på kr. fordeler sig som angivet nedenfor. Lindevang og SPUC forventer at overholde budgettet. Center for Job og Oplevelse forventer et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig en mindre belægning på 63 % på tilbuddet STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for borgere med autisme. Der kan ske ændring i belægningen i løbet af året, hvilket vil ændre forventningen til årsresultatet. Kronborghusforventer et mindreforbrug på kr., som skyldes merindtægter på takster. Kronborgsund forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes højere lønudgifter som følge af dobbeltaflønning i en periode grundet ophørt medarbejder. Kronborgsund ønsker at dække merforbruget via forventet mindreforbrug på Kronborghus. CROS (Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte) og Pensionatet i Hornbæk forventer samlet et mindreforbrug på kr. Dette skyldes, at 1 % besparelsen for overslagsårene 2016 og 2017 allerede er udmøntet pr. 1. januar 2015, hvilket svarer til kr. Derudover er der et mindreforbrug på kr. på udgifter til ekstern døgn- og ambulantbehandling på misbrugsområdet. Pensionatet i Hornbæk forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at den faktiske husleje, som borgeren betaler, ikke prisfremskrives, og derudover overført merforbrug fra Det forventede mindreforbrug anbefales anvendt til delvis finansiering af det forventede merforbrug på myndighedsområdet. Springvandet og Socialpædagogisk Vejledning forventer et merforbrug på kr. som skyldes ansættelse af vikar i en tidsbegrænset periode i forbindelse med den planlagte sammenlægning af Seniorhuset og Springvandet. Petersborg og Seniorhusetforventer et mindreforbrug på kr Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 619 Omsorg og Ældre

19 19 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Myndigheden Hjemmeplejen Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo HRT Frivillighed Ikkerammestyret område: Myndigheden I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På budgetområde 619 Omsorg og Ældre anbefales det, at budget 2015 opjusteres med kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører justeringerne følgende: Indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor der forlods er taget kr. fra budgetområdet. På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen, som reguleres via budgettildelingsmodellen. Effekten af rehabiliteringsforløbene i 2014 viser en nedgang i de leverede timer på 31,53 %., når man sammenligner leverede timer før opstart af hverdagsrehabilitering med leverede timer 20 uger efter rehabiliteringsforløbet. Teknisk omplacering af bygningsvedligeholdelse på kr. til den gamle villa på Strandhøj og skimmelsvamp sanering på Bøgehøjgård. Budgettet omplaceres fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. Plejehjemmet Birkebo, hvor der i regnskab 2014 var en bogføringsfejl på kr., som betyder, at der er overført kr. mindre fra regnskab 2014 til budget I 2015 forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. Myndigheden forventer et merforbrug på kr., som bl.a. skyldes udgifter til nyt nøglesystem i hjemmeplejen på anslået kr., som finansieres af tidligere års mindreforbrug, udgifter til velfærdsteknologiske løsninger på anslået kr., som finansieres af tidligere årsmindreforbrug og som er en indsats under Ældremilliarden, merudgifter til nyt omsorgssystem på kr. samt en forventning om konsulentbistand til nyt plejehjem i Hornbæk på kr.

20 20 Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på kr. Det forventede mindreforbrug er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet overgangen til nyt omsorgssystem betyder, at det pt. ikke har været muligt, at foretage månedlig aktivitetsbaseret afregning til hjemmeplejen. Plejehjemmet Birkebo forventer, at der er balance mellem budget 2015 og forventet regnskab, således, at plejehjemmet Birkebo har afviklet tidligere års merforbrug på kr. Plejehjemmet Montebello forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Strandhøj forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Falkenberg forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med dels overført mindreforbrug fra tidligere år på kr. og dels løbende effektiviseringer. Arbejdsgange forbedres kontinuerligt og opgaver samt medarbejdere flyttes rundt for, at opnå bedst mulig praksis og effekt. Plejehjemmet Bøgehøjgård forventer et mindreforbrug på kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Herudover forventer plejehjemmet Grønnehaven, plejehjemmet Kristinehøj og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, at have balance mellem budget 2015 og forventet regnskab. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har i de første 4 måneder af 2015 oplevet en stigning i genoptræningsplanerne fra regionens hospitaler fra 630 i 2014 til 774 i 2015, svarende til en stigning på næsten 23 %. Fortsætter denne udvikling er det ikke sikkert, at der bliver balance mellem budget 2015 og forventet regnskab. I 2015 forventes et samlet merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område, som skyldes ikke realiserbare indtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager Budgetområde 620 Anden Social Service Tabel 1c Budgetrevision for budgetområde 620 Anden Social Service Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Foreslåede justeringer til budget 2015 Rammestyret område: Borgerservice Mer/ mindreforbrug* Ikkerammestyret område: Boligsikring Boligydelse Personlige tillæg Enkeltudgifter

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet : Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 03. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C)

Læs mere

Tillægsdagsorden Socialudvalget

Tillægsdagsorden Socialudvalget Tillægsdagsorden Socialudvalget : Tirsdag den 15. august 2017 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Duygu A. Ngotho (A) Bente

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Intet fremmøde Bemærkninger: Uden fremmøde Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 16.10 Medlemmer: Ib

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 30. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høringsmøde Rolf Monberg deltog

Læs mere

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 30. april 2015

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 30. april 2015 Helsingør Kommune Budgetrevision 30. april Center for Økonomi og Ejendomme 8. juni 1 Indhold 1. Overblik 3 1.1 forbrug 3 1.2 Likviditet og finansiering 5 1.3 Balanceforskydning 6 2. Teknik, Miljø- og Klimaudvalget

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Gitte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Onsdag den 07. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:24 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 16.40 Medlemmer: Ib

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 15. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:22 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt kl. 16.00 Medlemmer: Duygu

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 16. august 2016 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Havestuen, Plejehjemmet Strandhøj Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere