Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december Punkt nr. 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15"

Transkript

1 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15

2 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået delforlig om sundhedsområdet i forbindelse med finanslovforhandlingerne for Sag nr. 08/2022 Dokumentnr. Anders Andersen Tel En del af indholdet er gentagelser og udmøntning af initiativer, som tidligere er vedtaget. De væsentligste aftalepunkter er: Det udvidede frie sygehusvalg Det udvidede frie sygehusvalg genindføres pr. 1. juli Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. til at fremme et mål om en normal drifts- og ventetidssituation på områder, hvor ventelisterne har været stigende. Danske Regioner skal redegøre for hvordan midlerne fordeles inden for den enkelte region og hvordan den enkelte region når målet pr. 1. juli Der lægges op til en tæt opfølgning og overvågning fra partierne bag finanslovaftalen. Kræftområdet Der afsættes ikke nye midler. Partierne er enige om at drøfte status for indsatsen primo maj 2009, dvs. inden økonomiforhandlingerne med regionerne. Hjerteområdet Der afsættes ikke nye midler. Kronikerområdet Der afsættes 9,8 mio. kr. til bedre stuegang i eget hjem med online stetoskopi af KOL-patienter. Beløbet udmøntes som en del af et samlet beløb på 200 mio. kr. til arbejdsbesparende projekter i 2009 fra ATB-fonden. Der afsættes ikke nye midler i forhold til finanslovaftalen fra 2008, hvor der blev afsat 52 mio. kr. i 2008 og 129 mio. kr. i 2009 til forbedret indsats på kronikerområdet.

3 Parterne vil i efteråret 2009 drøfte analyserne i de to udvalgsarbejder om aktivitetsbestemt medfinansiering og udskrivningsforløb for ældre medicinske patienter. Side 2 Sygehusinvesteringer Parterne er enige om, at der som forudsætning for tildeling af midler fra Kvalitetsfonden til sygehusinvesteringer skal foreligge klare, detaljerede og realistiske regionale planer for den præhospitale indsats. Der afsættes 250 mio. kr. af de resterende 10 mia. kr. fra kvalitetsfonden til at gennemføre løsninger i udkantsområder som kan forbedre den præhospitale indsats, f.eks. skadeklinikker i eksisterende lægehuse eller sundhedscentre. Med henblik på at fremme alment praktiserende lægers adgang til egnede lokaler i udkantsområder skal der sikres hjemmel til, at regionerne kan udleje eksisterende lokaler på markedsmæssige vilkår. Parterne inddrages i udformningen af den nødvendige hjemmel. Af de resterende 10 mia. kr. i Kvalitetsfonden afsættes endvidere 100 mio. kr. til etablering af en lægehelikopterordning i Det Fælles Medicinkort Som en del af udmøntningen af 200 mio. kr. af ATB-fonden afsættes en reserve på 80 mio. kr. til et fælles medicinkort. Kortet skal vise en aktuel og opdateret oversigt over den medicin patienten modtager. Det fremgår ikke nærmere, hvorfor beløbet afsættes som en reserve og hvad dette dækker over. Begrundelsen er formentlig, at beløbet skal kunne bruges over flere år. Den Danske Kvalitetsmodel Det bekræftes, at implementeringen af kvalitetsmodellen tages op igen i 2010 som aftalt med Danske Regioner. Forligspartierne skal drøfte en status for forberedelsen af implementeringen i efteråret Patientrettigheder Aftaleparterne er enige om tre initiativer:

4 Der afsættes 20,7 mio. kr. årligt til en kontaktpersonordning. Midlerne er allerede afsat på lov- og cirkulæreprogrammet og der er blot tale om en gentagelse af en tidligere aftale fra Som et led i kvalitetsreformen afsættes der 14,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til at udvide patientklagesystemet. Forslaget indebærer oprettelsen af statslig patientombudsmandsinstitution, som skal visitere alle klager, så der kun er en klageinstans på sundhedsområdet. Klageadgangen udvides endvidere, så der fra 2010 også kan klages over patientrettigheder og information om frit valg. Den nuværende patientsikkerhedsordning udvides, så den også omfatter den primære sundhedssektor. Der afsættes 11,4 mio. kr. i 2009, 24,0 mio. kr. i 2010 og 24,0 mio. kr. i Forslaget har tidligere været fremsat, men blev trukket tilbage. De afsatte midler er nye. Side 3 Udviklingen i sygehusmedicinudgifter Parterne er enige om at sække fokus på udviklingen i udgifterne. Der er ikke aftalt konkrete initiativer, men der henvises til det arbejde, som allerede er aftalt og igangsat mellem regeringen og Danske Regioner.

5 Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel INDLEDNING Denne korte økonomirapport for Region Midtjylland dækker økonomien frem til og med 31. oktober Det korrigerede budget medtager de væsentlige bevillingsændringer til og med Regionsrådets beslutninger 22. oktober Disse er ligeledes inkorporeret i det forventede regnskab. Denne økonomirapport er opdelt i syv sektioner: Side 1 Sammenfatning Vurdering af Sundhed Vurdering af Psykiatri og Social Vurdering af Regional Udvikling Vurdering af Fællesstabene Vurdering af Likviditeten og Finansielle poster Vurdering af Finansieringen Regulering af byggeomkostningsindekset Bemærk, at fortegnet i differencekolonnen (forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab) er omvendt fra de øvrige kolonner. Det vil sige at merforbrug har et minus foran og mindreforbrug er et positivt tal. I forhold til øvrige tabeller aktivitet, normering m.v. er der ikke sket ændringer. Differencekolonnens fortegn er ændret på baggrund af tilbagemeldinger i maj måned, hvor det både i Forretningsudvalget og Regionsrådet blev påpeget at forskellige sagsfremstillinger gjorde brug af modsat fortegn. Ved at bruge et minus foran merforbrug, rettes praksis ind efter statens og Budget- og regnskabssystem for regioners brug af fortegn. I kolonnen forventet korrigeret budget, er de indstillede bevillingsændringer fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og denne økonomirapport lagt til det korrigerede budget. I denne økonomi- og aktivitetsrapport er differencekolonnen beregnet som forskellen mellem forventet korrigeret budget og forventet regnskab.

6 1. SAMMENFATNING 1.1 Økonomi OVERORDNET VURDERING AF DRIFTEN Somatikken forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 209,6 mio. kr. og mindreindtægter fra den kommunale medfinansiering på 57,1 mio. kr. Behandlingspsykiatrien forventer mindreudgifter på 33,2 mio. kr. Socialområdet forventer balance under forudsætning af at forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport godkendes. Regional Udvikling forventer et mindreforbrug på 129,6 mio. kr. (ekskl. andel af fælles formål). Merforbruget relaterer sig primært til erhvervsudvikling. Der er forventninger om mindreforbrug på Fællesadministrationen på i alt 9,3 mio. kr. for den del der vedrører Psykiatri og Social, disse fordeles i henhold til fordelingsprincipperne til henholdsvis hovedkonto 1 med 1,4 mio. kr. og hovedkonto 2 med 7,9 mio. kr. For IT under Fællesstabene forventes der et merforbrug på 89,9 mio. kr., som søges tillægsbevilget, hvoraf de 65,94 mio. kr. søges overflyttet til anlæg. OVERORDNET VURDERING AF ANLÆG Somatikken forventer overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb til 2009 på 462,1 mio. kr. på en række af de igangværende projekter, hvoraf de 250 mio. kr. vedrører indkøb af medicoteknisk udstyr der er blevet forsinket pga. udbud. Socialområdet forventer overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb til 2009 på 50 mio. kr. It-området: se under driften. OVERORDNET VURDERING AF DE FINANSIELLE POSTER OG FINANSIERINGEN Gennemsnitslikviditeten for det 12 måneders daglige gennemsnit forventes ultimo 2008 at være på mio. kr. Nettorenteudgifterne ventes at svare til det budgetterede, på trods af den finansielle krise. I nedenstående tabel 1.1 Sammenfatning af vurderingen af økonomien gives et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består af. Hvert kredsløb skal være fuldt ud finansieret. Side 2

7 Tabel 1.1 Sammenfatning af vurderingen af økonomien Opr. B2008 Korrigeret Forv. Forbrug pr. korrigeret B Mio. kr. B2008 Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Sundhed Drift - somatik , , , , ,3-209,6 Drift - behandlingspsyk , , ,5 977, ,3 33,2 Andel fælles adm. - drift 398,6 420,2 458,2 466,2 456,8 1,4 Andel fælles adm. - anlæg 5,4 24,1 89,9 4,3 89,9 0,0 Anlæg 655, , ,8 505,0 896,7 462,1 Renter 84,4 74,0 74,0 37,2 74,0 0,0 Finansiering , , , , ,5-57,1 Låneoptag -356,5-891,7-891,7-526,4-891,7 0,0 Afdrag vedr. leasing *) 107,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt hovedkonto 1 0,4 247,5 597,7-222,8 367,7 229,9 Social og specialundervisning Driftsomkostninger 1.195, , , , ,6 0,0 Andel fælles administration 53,1 57,6 59,7 63,9 51,8 7,9 Driftsindtægter , , , , ,8 0,0 Anlægsudgifter 92,3 176,5 171,4 52,1 121,4 50,0 Renter 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering -5,2-5,2-5,2-4,3-5,2 0,0 Låneoptag -92,3-117,3-117,3-49,9-117,3 0,0 I alt hovedkonto 2 0,0 97,5 92,3 71,4 34,4 57,9 Regional Udvikling Drift 487,1 616,7 599,0 262,3 469,4 129,6 Andel fælles administration 6,0 6,3 6,5 7,0 6,3 0,2 Renter 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Finansiering -493,2-502,9-485,5-397,9-485,5 0,0 I alt hovedkonto 3 0,0 120,2 120,2-128,6-9,6 129,8 Total 0,4 465,1 810,2-280,0 392,5 417,7 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug *) Bemærk, at udgifterne til afdrag vedr. leasing på 107,6 mio. kr. konteres under driften for somatik. Afdrag vedr. leasing indgår i kolonnen korrigeret budget under Drift-somatik jf. Regionsrådets beslutning den 18. juni 2008 om at flytte bevillingen fra balancen til driften. I relation til kolonnen Forbrug pr skal det bemærkes, at der er tale om bruttoudgifter ved månedens udgang, og det er vigtigt at kende forudsætninger for forbrugsopgørelsen. Umiddelbart vil man i princippet kunne fremskrive lønningerne til et forventet årligt forbrug. Men hvad angår øvrige udgifter og specielt indtægtsdelen er der tidsmæssige forskydninger, både i relation til de regninger regionen sender ud og de regninger som regionen skal betale. Kolonnen medtages dog af hensyn til driftsledelserne. Kolonnen forventet korrigeret budget indeholder de indstillede bevillingsændringer fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og denne økonomirapport pr. 31. oktober Differencekolonnen er beregnet som forskellen mellem forventet korrigeret budget og forventet regnskab. Side 3

8 2. VURDERING AF SUNDHED 2.1 Økonomi Tabel 2.1 Forventninger til økonomien for sundhed, somatikken Korri- Forbrug pr. Forventet Opr. B2008 geret KB2008 Mio. kr. B Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 606,0 677,5 706,1 597,5 706,1 0,0 Regionshospitalet Randers og Grenaa 831,9 915,1 918,2 783,6 918,2 0,0 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 1.699, , , , ,9 0,0 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 677,4 775,6 785,8 587,9 785,8 0,0 Århus Universitetshospital, Skejby 1.646, , , , ,2 0,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 1.293, , , , ,1 0,0 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 2.783, , , , ,7 0,0 Friklinikken, Brædstrup 33,1 42,1 42,1 59,3 42,1 0,0 Fælles puljer og i øvrigt 2.095, , ,8 979, ,4-104,6 Hospitaler m.v. i alt , , , , ,5-104,6 Sygesikring m.v. Medicin 1.657, , , , ,7-30,6 Sygesikring i øvrigt 2.842, , , , ,3-74,4 Sygesikring m.v. i alt 4.499, , , , ,1-105,0 Administration, Sundhed 109,6 112,3 111,7 88,9 111,7 0,0 Sundhed i alt , , , , ,3-209,6 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 2.3 Dækningsafgift, tabel 2.4 Korrektion DUT, tabel 2.6 DUT udmøntning, tabel 2.7 Budgettekniske omplaceringer, tabel 2.9 Pulje til merudgifter og tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 2.3 og 2.4 Taksstyringspuljen, tabel 2.5 Efterregulering ny dyr medicin og behandling, tabel 2.6 Århus Sygehusapotek, tabel 3.3 Ændringer behandlingspsykiatrien, tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT og tabel 5.5 Bevillingsændringer IT. Forventningen til ubalancen er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: Tilsvarende Budget 2009 er det i 2008 forudsat, at Region Midtjylland har mulighed for en hurtigere indfasning af overgangsordningen i Der er givet bevilling hertil af Regionsrådet. Velfærdsministeriet behandler aktuelt Region Midtjyllands ansøgning om dispensation til låneoptaget på 255 mio. kr. Det forventede merforbrug i forhold til det forventede korrigerede budget forventes at være på 210 mio. kr. Side 4

9 I forbindelse med denne økonomirapport gennemføres der i tillæg til de reguleringer der foreslås med økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 tre budgetreguleringer. For det første sikres hospitalerne at de får tilført de midler, som det er aftalt de skal tilføres i forhold til takststyringspuljen og nye behandlinger og ny dyr medicin. Derudover gennemføres der en enkelt budgetregulering vedrørende Sygehusapoteket, Århus Sygehus. Med nedenstående bevillingsændringer er hospitalernes budgetter for 2008 på plads. Det bemærkes, at vurderingen af hospitalernes forbrug i 2008 forudsætter, at man når i mål med: Realisering af den udmeldte rammebesparelse på 100 mio. kr. Omprioritering af ekstra midler til kræftområdet med henblik på at sikre aftalen om pakkeforløb på kræftområdet. Opbremsning af meraktivitet i slutningen af 2008 uden afledte omkostninger. Det er en vanskelig opgave for hospitalerne at sikre fuld budgetoverholdelse i 2008, men alle hospitaler er klar over, at eventuelle overskridelser bliver fuldt ud overført til budget Takststyringspulje, herunder mammografi. I følgende tabel er opgjort udmøntningen af budgetmidler fra takstpuljen beregnet for perioden 1. januar til 15. april 2008 ( før-konflikt -perioden). Takstmodellen for 2008 betyder, at udmøntningen udelukkende vedrører perioden frem til konflikten starter i april I efteråret 2008 indføres et loft på nul kroner i udmøntning. De tre perioder er: Perioden før konflikten Konfliktperioden Andet halvår 2008 Endvidere er opgjort udmøntningen af budgetmidler fra takststyringspuljen til hospitalerne vedrørende den afledte kirurgiske aktivitet som følge af mammografiscreeningen. Tabel 2.2 Bevillingsændringer, takststyringspuljen (udmøntning) Mammografi afledt Tillægsbevillinger, Garantiklinik takstpulje Samlet Udbetaling Strålepulje kr. kirurgi Tilbagebetaling vedr. Århus a b c d=a+b+c e f g=d+e+f Finansiering Fælles udg/indt Hospitaler Horsens Randers/Grenå Vest Silkeborg Skejby Viborg Århus I alt I alt = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Side 5

10 Det foreslås, at hospitalerne samlet set får bevilget 27,957 mio. kr. fra takstpuljen og 8,0 mio. kr. vedrørende afledt mammakirurgisk aktivitet. Hertil kommer at ÅUH, Århus Sygehus skal tilbageføre 9,0 mio. kroner af den oprindelige tilførsel vedrørende udbygningen af stråle aktiviteten. De i alt 26,957 mio. kr. finansieres af bevillingen fælles udgifter og indtægter. Udover de 26,957 mio. kr. er der tidligere udmøntet følgende fra takstpuljen: 17,2 mio. kr. udmøntet som følge af mammografiscreenings projektet. Tekniske omplaceringer til RH Silkeborg på 10,569 mio. kr. Teknisk regulering vedrørende løn på 7,0 mio. kr. Endvidere er der i 2008 bogført udgifter vedrørende anskaffelser vedrørende apparatur, som blev aftalt i takstmodellen for Dette beløb udgør 1,1 mio. kroner. Den samlede udmøntning fra takstpuljen er på 62,826 mio. kr. i Der er afsat 25,0 mio. kroner til strålepuljen i Regionen. Det foreslås, at de 25,0 mio. kr. tilføres til takstpuljen. Tabel 2.3 Bevillingsændringer, takststyringspuljen (tilførsler) Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Fælles udgifter/indtægter Takstpuljen Strålepuljen I alt 0 + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Hermed reduceres trækket på takstpuljen til 37,826 mio. kroner, hvilket svarer til de 40,0 mio. kroner som er beskrevet i økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september Beløbet indgår i det skønnede merforbrug for fælles udgifter og indtægter. Ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008, efterkalkulation Der er tale om en form for refusionsordning på området, så der løbende bliver fulgt op på den faktiske udgiftsudvikling. Det betyder, hvis den faktiske udgift er mindre end skønnet skal hospitalerne returnere et eventuelt mindreforbrug. En revurdering af udgiftsbehovet til ny dyr medicin og nye behandlinger i forbindelse med Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 viser, at Region Midtjyllands forventede udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008 reduceres med i alt 24,9 mio. kr. Tabellen herunder viser udmøntningen til de enkelte hospitaler den 24. september 2008, det revurderede udgiftsbehov for de enkelte hospitaler i forbindelse med Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og endeligt de beløb, som skal efterreguleres i forhold til de enkelte hospitaler. Side 6

11 Tabel 2.4 Bevillingsændringer, ny dyr medicin og nye behandlinger Tillægsbevillinger, kr. Udmøntet, ekskl. kræft Revurdering, ekskl. kræft Udmøntet til kræft (ikke akut kræft) Revurdering kræft (ikke akut kræft) Tilbagebetaling vedr. Århus a b c d e Efterregulering f=(a-b)+(cd)+e Finansiering Fælles udg/indt (tilgang) Hospitaler Horsens Randers/Grenå Vest Silkeborg Skejby Viborg Århus Total = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Det foreslås, at hospitalernes bevillinger til ny dyr medicin og nye behandlinger efterreguleres jf. ovenstående tabel således, at Region Midtjyllands forventede udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008 reduceres med i alt 24,867 mio. kr. i forhold til udmøntningen på Regionsrådsmødet den 24. september Vedrørende Århus skal bemærkes, at der i beløbet på 26,019 mio. kr., som Århus skal tilbagebetale, er indeholdt et beløb på 7,2 mio. kr. fra centrale puljer. For Hospitalsenheden Vest skal bemærkes, at de 8,5 mio. kr., der blev udmøntet til kræft i forbindelse med revurderingen pr. 30. september 2008 nu er indeholdt i beløbet på 34,082 mio. kr. Budgetomflytning vedr. produktivitetsforbedring Sygehusapoteket, Århus Sygehus Det foreslås, at der laves en budgetomflytning mellem hospitalerne i det tidligere Århus Amt. Der er tale om effekten af produktivitetsforbedrende tiltag på Sygehusapoteket på Århus Sygehus, som indebærer overflytning af budgetmidler fra ÅUH, Århus Sygehus af i alt 2,245 mio. kr. til henholdsvis Århus Universitetshospital, Skejby (1,870 mio. kr.), Regionshospital Randers/Grenå (0,235 mio. kr.) og Regionshospital Silkeborg/Hammel (0,140 mio. kr.). Nedenstående tabel viser budgetomflytningen på bevillingsniveau. Tabel 2.5 Bevillingsændringer, Sygehusapoteket Århus Sygehus Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Hospitalerne Randers/Grenå 235 Silkeborg 140 Skejby Århus I alt 0 + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Side 7

12 2.2 Anlæg I nedenstående tabel angives det, om der afvigelse mellem rådighedsbeløb for 2008 for anlægsprojekter på de enkelte hospitaler og det forventede regnskab for Vurderingen er udelukkende foretaget ud fra rådighedsbeløb for Tabel 2.7 Forventninger til anlæg Opr. B2008 Korrigeret B2008 Forventet KB2008 Forbrug pr Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Rådighedsbeløb, mio. kr. Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 12,5 27,5 30,7 14,1 30,4 0,3 Regionshospitalet Randers og Grenaa 1,1 34,9 39,1 11,3 22,5 16,7 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 120,0 186,6 195,6 114,5 189,4 6,2 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 0,3 12,5 16,0 0,3 6,3 9,7 Århus Universitetshospital, Skejby 11,2 77,6 86,2 41,0 86,2 0,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 0,0 20,5 27,1 0,7 27,1 0,1 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 119,2 274,8 289,6 133,8 257,9 31,7 Sundhed fælles puljer og reserver Rammebevilling til bygn. vedl. 46,0 12,5 12,5 0,0 0,0 12,5 Rammebevilling medicoteknisk udstyr 257,8 62,9 12,9 0,0 0,0 12,9 Medicoteknisk udstyr inkl. kræftområdet 0,0 424,5 424,5 143,7 174,5 250,0 Det Nye Universitetshospital i Århus 17,4 111,8 111,8 33,8 71,1 40,7 Salg af bygninger 0,0-7,0-7,0 0,0-7,0 0,0 Lægehuse og sundhedshuse 0,0 7,6 7,6 3,1 4,6 3,1 Rammebevilling til vigtige vedl. projekter 0,0 42,0 42,0 0,0 37,0 5,0 Pulje til fase-0 projekter 0,0 68,3 68,3 0,0 0,0 68,3 Regulering af byggeomk.indeks -11,4-11,4 0,0 Reserver Somatik og Behandlingspsyk. 65,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 I alt 650, , ,5 496,2 888,5 462,1 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 2.16 Pulje til moderne sengeafsnit og tabel 2.17 Kardiologisk lab., Skejby. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 8.1 Regulering af byggeomkostningsindekset. Forventningen til mindreforbruget er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: Det forventes, at der samlet vil være overførsler fra 2008 til 2009 på ca. 460 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på ca. 250 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i Den primære årsag til det store mindreforbrug er på de store indkøb af scannere til akutkræft, der har været i nationalt udbud. Mange af disse scannere købes først i Side 8

13 3. VURDERING AF PSYKIATRI OG SOCIAL 3.1 Økonomi - behandlingspsykiatri Tabel 3.1 Vurdering af økonomien for behandlingspsykiatrien Korri- Forbrug pr. Forventet Opr. B2008 geret KB2008 Mio. kr., nettodriftsudgifter B Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Behandlingspsykiatrien Børn, Unge og Specialrådgivning 240,5 251,6 251,4 198,9 246,9 4,5 Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst 496,5 500,6 499,3 421,7 514,6-15,3 Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest 330,7 331,5 329,6 245,2 299,8 29,9 Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd 153,6 155,8 155,7 119,6 152,1 3,5 Færdigbeh. patienter - indtægt -10,3-10,3-10,3-10,3-15,6 5,3 Fælles udgifter/indtægter 18,2 22,7 16,8 2,2 11,6 5,3 Behandlingspsykiatrien i alt 1.229, , ,5 977, ,3 33,2 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 3.3 Ændringer behandlingspsykiatrien og tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT. Forventningen til mindreforbruget er totalt set uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: Det forventes, at det samlede driftsresultat efter bevillingsændringer vil give et mindreforbrug på 33,2 mio. kr. Resultatet skal imidlertid ses i sammenhæng med tidligere aftalte overførsler fra 2008 til 2009, jf. tabel 3.2. Overførslerne vil blive indstillet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008: 10,6 mio. kr. af mindreudgifterne vedrører psykiatripuljeprojekter, som videreføres i 2009 og hvor ikke forbrugte midler ellers skal tilbagebetales til staten. Det er derfor nødvendigt at overføre mindreforbruget til I budgetforliget for budget 2009 er det forudsat, at der overføres 7+10 mio. kr. fra budget 2008 til 2009 til dækning af engangsudgifter i forbindelse med gennemførelse af besparelsesforslag i 2009 og merudgifter i forbindelse med nedlukning af døgnhusene i Skive og Viborg i Tabel 3.2 Aftalte overførsler (mio. kr.) Psykiatripuljeprojekter ikke forbrugte statslige tilskud -10,6 Overførsler til dækning af éngangsudgifter ifm. gennemførelse af besparelser og nedlukning af døgnhuse i 2009 aftalt ifm. budgetforliget -17,0 I alt aftalte overførsler -27,6 Desuden blev der i forbindelse med midtvejsreguleringerne i 2008 givet statslige bloktilskud på 2,25 mio. kr. til iværksættelse af trepartsinitiativer vedrørende kompetenceudvikling og seniorordninger. Midlerne er ikke blevet brugt i 2008 og påregnes at kunne overføres til Side 9

14 Kommentarer til de enkelte driftsområder: Distrikt Øst forventer, at merudgifterne bliver 1,2 mio. kr. større end i økonomivurderingen pr. 30. september, således at der nu forventes merudgifter på netto 15,3 mio. kr. Dette skyldes, at merforbruget på tværgående konti forventes øget med 3,9 mio. kr. til bl.a. køb af pladser i andre regioner og svært afviselige bygningsudgifter, mens merforbruget i afdelinger er reduceret med 2,7 mio. kr. Distrikt Vest forventer mindreudgifter på 29,9 mio. kr. Dette er 3,4 mio. kr. yderligere i forhold til rapporten pr. 30. september, hvilket skyldes, at der ikke var medtaget mindreudgifter vedrørende ikke forbrugte statslige tilskud til psykiatripuljeprojekter. Distrikt Vest forventer endvidere at kunne overføre 6,5 mio. kr. af mindreudgifterne til konkrete vedligeholdelsesprojekter m.v., som afdelingerne ikke vil kunne nå at gennemføre i For fælleskontiene forventes mindreudgifter på 5,3 mio. kr. Indtægten vedrørende færdigbehandlede patienter forventes fortsat at blive 5,3 mio. kr. større end forudsat ved budgetlægningen. Bevillingsændringer vedrørende behandlingspsykiatrien Det foreslås at der overføres 0,97 mio. kr. fra Distrikt Vest til Fælles udgifter/indtægter pga. af budgetjusteringer til lønudgifter til social- og sundhedsassistentelever. Derudover at der tilbageføres 5,6 mio. kr. til Sygesikringen under Sundhed vedrørende uforbrugte midler til dækning af udlevering af vederlagsfri medicin til visse patientgrupper. Endelig foreslås det at 0,7 mio. kr. til lønudgifter til social- og sundhedsassistentelever på baggrund af budgetjusteringer overføres fra Fælles udgifter indtægter til Regionshospitalet, Horsens. Bevillingsændringerne, som fremgår af tabel 3.3 er indarbejdet i tabel 3.1 i kolonnen forventet korrigeret budget i tillæg til de forslag til tillægsbevillinger der er med i økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september Tabel 3.3 Bevillingsændringer vedrørende behandlingspsykiatrien Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Behandlingspsykiatrien Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest -970 Fælles udgifter/indtægter Behandlingspsykiatrien i alt Sundhed Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 700 Sygesikringen Sundhed i alt I alt 0 + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Side 10

15 3.2 Økonomi - socialområdet Tabel 3.4 viser en samlet vurdering af økonomi for social- og specialrådgivningsområdet fordelt på driftsområderne. I tabellen omfatter forbruget til kommunebetalinger pr kun 9 måneder, da der pr kun er afregnet til og med september måned. I tabellen er ikke medtaget administrative udgifter til stabsfunktioner (administrativt overhead ). I kommunebetalingerne er tilsvarende ikke medtaget den andel af indtægterne, der opkræves til dækning af det administrative overhead. Tabel 3.4 Vurdering af økonomien for socialområdet Korri- Opr. B2008 geret B2008 Mio. kr. Socialområdet Forventet KB2008 Forbrug pr Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Nettodriftsomkostninger Børn, Unge og Specialrådg. 458,7 467,3 589,1 441,7 589,1 0,0 Voksensocial 497,9 505,7 559,8 445,4 559,8 0,0 Distrikt Øst 66,2 69,4 77,6 60,4 77,6 0,0 Distrikt Vest 51,8 55,8 56,5 43,8 56,5 0,0 Distrikt Syd 58,6 61,5 63,6 45,9 63,6 0,0 Fælles udgifter/indtægter 16,6 17,8 17,1-3,2 17,1 0,0 - heraf almene boliger 0,0 3,4 3,4-6,6 3,4 0,0 Nettodriftsomkostninger i alt 1.149, , , , ,2 0,0 Kommuneindtægter Børn, Unge og Specialrådg. -458,7-458,7-581,0-432,6-581,0 0,0 Voksensocial -497,9-500,5-555,1-443,7-555,1 0,0 Distrikt Øst -64,4-65,6-74,0-61,0-74,0 0,0 Distrikt Vest -50,0-52,4-53,2-44,6-53,2 0,0 Distrikt Syd -56,8-56,5-58,7-50,8-58,7 0,0 Fælles udgifter/indtægter -11,4-9,8-9,8 0,0-9,8 0,0 Kommuneindtægter i alt , , , , ,8 0,0 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer ændringerne for denne økonomirapport: tabel 3.5, 3.6 Ændringer socialområdet, og tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT. Forventningen til mindreforbruget er stort set uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008, der er en mindre justering på baggrund af den kendte belægning pr. 31. oktober 2008: På baggrund af forventningerne til belægningen på de sociale tilbud forventes der merindtægter som følge af forøgede kommuneindtægter i denne økonomirapport svarende til -161,3 mio. kr. Sammen med bevillingsflytning af forrentning fra andel af renter til driftsområdet og dertilhørende indtægtsbevilling på i alt -27,0 mio. kr. forhøjes indtægtsbevillingen med i alt -188,3 mio. kr. fra ,5 mio. kr. til ,8 kr., som således er de forventede kommuneindtægter i De samlede nettodriftsomkostninger forventes at blive på i alt 1.367,2 mio. kr. Der søges således tillægsbevilget meromkostninger på i alt 186,1 mio. kr. Meromkostningerne består af Side 11

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2007 Bemærkninger til Regnskab 2007 Forord Region Midtjyllands regnskab 2007 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Notat vedr. forslag til

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 24. september 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Bind 1 Forord Region Midtjyllands Budget 2009 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere