Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december Punkt nr. 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15"

Transkript

1 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15

2 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået delforlig om sundhedsområdet i forbindelse med finanslovforhandlingerne for Sag nr. 08/2022 Dokumentnr. Anders Andersen Tel En del af indholdet er gentagelser og udmøntning af initiativer, som tidligere er vedtaget. De væsentligste aftalepunkter er: Det udvidede frie sygehusvalg Det udvidede frie sygehusvalg genindføres pr. 1. juli Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. til at fremme et mål om en normal drifts- og ventetidssituation på områder, hvor ventelisterne har været stigende. Danske Regioner skal redegøre for hvordan midlerne fordeles inden for den enkelte region og hvordan den enkelte region når målet pr. 1. juli Der lægges op til en tæt opfølgning og overvågning fra partierne bag finanslovaftalen. Kræftområdet Der afsættes ikke nye midler. Partierne er enige om at drøfte status for indsatsen primo maj 2009, dvs. inden økonomiforhandlingerne med regionerne. Hjerteområdet Der afsættes ikke nye midler. Kronikerområdet Der afsættes 9,8 mio. kr. til bedre stuegang i eget hjem med online stetoskopi af KOL-patienter. Beløbet udmøntes som en del af et samlet beløb på 200 mio. kr. til arbejdsbesparende projekter i 2009 fra ATB-fonden. Der afsættes ikke nye midler i forhold til finanslovaftalen fra 2008, hvor der blev afsat 52 mio. kr. i 2008 og 129 mio. kr. i 2009 til forbedret indsats på kronikerområdet.

3 Parterne vil i efteråret 2009 drøfte analyserne i de to udvalgsarbejder om aktivitetsbestemt medfinansiering og udskrivningsforløb for ældre medicinske patienter. Side 2 Sygehusinvesteringer Parterne er enige om, at der som forudsætning for tildeling af midler fra Kvalitetsfonden til sygehusinvesteringer skal foreligge klare, detaljerede og realistiske regionale planer for den præhospitale indsats. Der afsættes 250 mio. kr. af de resterende 10 mia. kr. fra kvalitetsfonden til at gennemføre løsninger i udkantsområder som kan forbedre den præhospitale indsats, f.eks. skadeklinikker i eksisterende lægehuse eller sundhedscentre. Med henblik på at fremme alment praktiserende lægers adgang til egnede lokaler i udkantsområder skal der sikres hjemmel til, at regionerne kan udleje eksisterende lokaler på markedsmæssige vilkår. Parterne inddrages i udformningen af den nødvendige hjemmel. Af de resterende 10 mia. kr. i Kvalitetsfonden afsættes endvidere 100 mio. kr. til etablering af en lægehelikopterordning i Det Fælles Medicinkort Som en del af udmøntningen af 200 mio. kr. af ATB-fonden afsættes en reserve på 80 mio. kr. til et fælles medicinkort. Kortet skal vise en aktuel og opdateret oversigt over den medicin patienten modtager. Det fremgår ikke nærmere, hvorfor beløbet afsættes som en reserve og hvad dette dækker over. Begrundelsen er formentlig, at beløbet skal kunne bruges over flere år. Den Danske Kvalitetsmodel Det bekræftes, at implementeringen af kvalitetsmodellen tages op igen i 2010 som aftalt med Danske Regioner. Forligspartierne skal drøfte en status for forberedelsen af implementeringen i efteråret Patientrettigheder Aftaleparterne er enige om tre initiativer:

4 Der afsættes 20,7 mio. kr. årligt til en kontaktpersonordning. Midlerne er allerede afsat på lov- og cirkulæreprogrammet og der er blot tale om en gentagelse af en tidligere aftale fra Som et led i kvalitetsreformen afsættes der 14,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til at udvide patientklagesystemet. Forslaget indebærer oprettelsen af statslig patientombudsmandsinstitution, som skal visitere alle klager, så der kun er en klageinstans på sundhedsområdet. Klageadgangen udvides endvidere, så der fra 2010 også kan klages over patientrettigheder og information om frit valg. Den nuværende patientsikkerhedsordning udvides, så den også omfatter den primære sundhedssektor. Der afsættes 11,4 mio. kr. i 2009, 24,0 mio. kr. i 2010 og 24,0 mio. kr. i Forslaget har tidligere været fremsat, men blev trukket tilbage. De afsatte midler er nye. Side 3 Udviklingen i sygehusmedicinudgifter Parterne er enige om at sække fokus på udviklingen i udgifterne. Der er ikke aftalt konkrete initiativer, men der henvises til det arbejde, som allerede er aftalt og igangsat mellem regeringen og Danske Regioner.

5 Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel INDLEDNING Denne korte økonomirapport for Region Midtjylland dækker økonomien frem til og med 31. oktober Det korrigerede budget medtager de væsentlige bevillingsændringer til og med Regionsrådets beslutninger 22. oktober Disse er ligeledes inkorporeret i det forventede regnskab. Denne økonomirapport er opdelt i syv sektioner: Side 1 Sammenfatning Vurdering af Sundhed Vurdering af Psykiatri og Social Vurdering af Regional Udvikling Vurdering af Fællesstabene Vurdering af Likviditeten og Finansielle poster Vurdering af Finansieringen Regulering af byggeomkostningsindekset Bemærk, at fortegnet i differencekolonnen (forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab) er omvendt fra de øvrige kolonner. Det vil sige at merforbrug har et minus foran og mindreforbrug er et positivt tal. I forhold til øvrige tabeller aktivitet, normering m.v. er der ikke sket ændringer. Differencekolonnens fortegn er ændret på baggrund af tilbagemeldinger i maj måned, hvor det både i Forretningsudvalget og Regionsrådet blev påpeget at forskellige sagsfremstillinger gjorde brug af modsat fortegn. Ved at bruge et minus foran merforbrug, rettes praksis ind efter statens og Budget- og regnskabssystem for regioners brug af fortegn. I kolonnen forventet korrigeret budget, er de indstillede bevillingsændringer fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og denne økonomirapport lagt til det korrigerede budget. I denne økonomi- og aktivitetsrapport er differencekolonnen beregnet som forskellen mellem forventet korrigeret budget og forventet regnskab.

6 1. SAMMENFATNING 1.1 Økonomi OVERORDNET VURDERING AF DRIFTEN Somatikken forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 209,6 mio. kr. og mindreindtægter fra den kommunale medfinansiering på 57,1 mio. kr. Behandlingspsykiatrien forventer mindreudgifter på 33,2 mio. kr. Socialområdet forventer balance under forudsætning af at forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport godkendes. Regional Udvikling forventer et mindreforbrug på 129,6 mio. kr. (ekskl. andel af fælles formål). Merforbruget relaterer sig primært til erhvervsudvikling. Der er forventninger om mindreforbrug på Fællesadministrationen på i alt 9,3 mio. kr. for den del der vedrører Psykiatri og Social, disse fordeles i henhold til fordelingsprincipperne til henholdsvis hovedkonto 1 med 1,4 mio. kr. og hovedkonto 2 med 7,9 mio. kr. For IT under Fællesstabene forventes der et merforbrug på 89,9 mio. kr., som søges tillægsbevilget, hvoraf de 65,94 mio. kr. søges overflyttet til anlæg. OVERORDNET VURDERING AF ANLÆG Somatikken forventer overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb til 2009 på 462,1 mio. kr. på en række af de igangværende projekter, hvoraf de 250 mio. kr. vedrører indkøb af medicoteknisk udstyr der er blevet forsinket pga. udbud. Socialområdet forventer overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb til 2009 på 50 mio. kr. It-området: se under driften. OVERORDNET VURDERING AF DE FINANSIELLE POSTER OG FINANSIERINGEN Gennemsnitslikviditeten for det 12 måneders daglige gennemsnit forventes ultimo 2008 at være på mio. kr. Nettorenteudgifterne ventes at svare til det budgetterede, på trods af den finansielle krise. I nedenstående tabel 1.1 Sammenfatning af vurderingen af økonomien gives et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består af. Hvert kredsløb skal være fuldt ud finansieret. Side 2

7 Tabel 1.1 Sammenfatning af vurderingen af økonomien Opr. B2008 Korrigeret Forv. Forbrug pr. korrigeret B Mio. kr. B2008 Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Sundhed Drift - somatik , , , , ,3-209,6 Drift - behandlingspsyk , , ,5 977, ,3 33,2 Andel fælles adm. - drift 398,6 420,2 458,2 466,2 456,8 1,4 Andel fælles adm. - anlæg 5,4 24,1 89,9 4,3 89,9 0,0 Anlæg 655, , ,8 505,0 896,7 462,1 Renter 84,4 74,0 74,0 37,2 74,0 0,0 Finansiering , , , , ,5-57,1 Låneoptag -356,5-891,7-891,7-526,4-891,7 0,0 Afdrag vedr. leasing *) 107,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt hovedkonto 1 0,4 247,5 597,7-222,8 367,7 229,9 Social og specialundervisning Driftsomkostninger 1.195, , , , ,6 0,0 Andel fælles administration 53,1 57,6 59,7 63,9 51,8 7,9 Driftsindtægter , , , , ,8 0,0 Anlægsudgifter 92,3 176,5 171,4 52,1 121,4 50,0 Renter 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering -5,2-5,2-5,2-4,3-5,2 0,0 Låneoptag -92,3-117,3-117,3-49,9-117,3 0,0 I alt hovedkonto 2 0,0 97,5 92,3 71,4 34,4 57,9 Regional Udvikling Drift 487,1 616,7 599,0 262,3 469,4 129,6 Andel fælles administration 6,0 6,3 6,5 7,0 6,3 0,2 Renter 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Finansiering -493,2-502,9-485,5-397,9-485,5 0,0 I alt hovedkonto 3 0,0 120,2 120,2-128,6-9,6 129,8 Total 0,4 465,1 810,2-280,0 392,5 417,7 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug *) Bemærk, at udgifterne til afdrag vedr. leasing på 107,6 mio. kr. konteres under driften for somatik. Afdrag vedr. leasing indgår i kolonnen korrigeret budget under Drift-somatik jf. Regionsrådets beslutning den 18. juni 2008 om at flytte bevillingen fra balancen til driften. I relation til kolonnen Forbrug pr skal det bemærkes, at der er tale om bruttoudgifter ved månedens udgang, og det er vigtigt at kende forudsætninger for forbrugsopgørelsen. Umiddelbart vil man i princippet kunne fremskrive lønningerne til et forventet årligt forbrug. Men hvad angår øvrige udgifter og specielt indtægtsdelen er der tidsmæssige forskydninger, både i relation til de regninger regionen sender ud og de regninger som regionen skal betale. Kolonnen medtages dog af hensyn til driftsledelserne. Kolonnen forventet korrigeret budget indeholder de indstillede bevillingsændringer fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og denne økonomirapport pr. 31. oktober Differencekolonnen er beregnet som forskellen mellem forventet korrigeret budget og forventet regnskab. Side 3

8 2. VURDERING AF SUNDHED 2.1 Økonomi Tabel 2.1 Forventninger til økonomien for sundhed, somatikken Korri- Forbrug pr. Forventet Opr. B2008 geret KB2008 Mio. kr. B Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 606,0 677,5 706,1 597,5 706,1 0,0 Regionshospitalet Randers og Grenaa 831,9 915,1 918,2 783,6 918,2 0,0 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 1.699, , , , ,9 0,0 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 677,4 775,6 785,8 587,9 785,8 0,0 Århus Universitetshospital, Skejby 1.646, , , , ,2 0,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 1.293, , , , ,1 0,0 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 2.783, , , , ,7 0,0 Friklinikken, Brædstrup 33,1 42,1 42,1 59,3 42,1 0,0 Fælles puljer og i øvrigt 2.095, , ,8 979, ,4-104,6 Hospitaler m.v. i alt , , , , ,5-104,6 Sygesikring m.v. Medicin 1.657, , , , ,7-30,6 Sygesikring i øvrigt 2.842, , , , ,3-74,4 Sygesikring m.v. i alt 4.499, , , , ,1-105,0 Administration, Sundhed 109,6 112,3 111,7 88,9 111,7 0,0 Sundhed i alt , , , , ,3-209,6 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 2.3 Dækningsafgift, tabel 2.4 Korrektion DUT, tabel 2.6 DUT udmøntning, tabel 2.7 Budgettekniske omplaceringer, tabel 2.9 Pulje til merudgifter og tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 2.3 og 2.4 Taksstyringspuljen, tabel 2.5 Efterregulering ny dyr medicin og behandling, tabel 2.6 Århus Sygehusapotek, tabel 3.3 Ændringer behandlingspsykiatrien, tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT og tabel 5.5 Bevillingsændringer IT. Forventningen til ubalancen er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: Tilsvarende Budget 2009 er det i 2008 forudsat, at Region Midtjylland har mulighed for en hurtigere indfasning af overgangsordningen i Der er givet bevilling hertil af Regionsrådet. Velfærdsministeriet behandler aktuelt Region Midtjyllands ansøgning om dispensation til låneoptaget på 255 mio. kr. Det forventede merforbrug i forhold til det forventede korrigerede budget forventes at være på 210 mio. kr. Side 4

9 I forbindelse med denne økonomirapport gennemføres der i tillæg til de reguleringer der foreslås med økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 tre budgetreguleringer. For det første sikres hospitalerne at de får tilført de midler, som det er aftalt de skal tilføres i forhold til takststyringspuljen og nye behandlinger og ny dyr medicin. Derudover gennemføres der en enkelt budgetregulering vedrørende Sygehusapoteket, Århus Sygehus. Med nedenstående bevillingsændringer er hospitalernes budgetter for 2008 på plads. Det bemærkes, at vurderingen af hospitalernes forbrug i 2008 forudsætter, at man når i mål med: Realisering af den udmeldte rammebesparelse på 100 mio. kr. Omprioritering af ekstra midler til kræftområdet med henblik på at sikre aftalen om pakkeforløb på kræftområdet. Opbremsning af meraktivitet i slutningen af 2008 uden afledte omkostninger. Det er en vanskelig opgave for hospitalerne at sikre fuld budgetoverholdelse i 2008, men alle hospitaler er klar over, at eventuelle overskridelser bliver fuldt ud overført til budget Takststyringspulje, herunder mammografi. I følgende tabel er opgjort udmøntningen af budgetmidler fra takstpuljen beregnet for perioden 1. januar til 15. april 2008 ( før-konflikt -perioden). Takstmodellen for 2008 betyder, at udmøntningen udelukkende vedrører perioden frem til konflikten starter i april I efteråret 2008 indføres et loft på nul kroner i udmøntning. De tre perioder er: Perioden før konflikten Konfliktperioden Andet halvår 2008 Endvidere er opgjort udmøntningen af budgetmidler fra takststyringspuljen til hospitalerne vedrørende den afledte kirurgiske aktivitet som følge af mammografiscreeningen. Tabel 2.2 Bevillingsændringer, takststyringspuljen (udmøntning) Mammografi afledt Tillægsbevillinger, Garantiklinik takstpulje Samlet Udbetaling Strålepulje kr. kirurgi Tilbagebetaling vedr. Århus a b c d=a+b+c e f g=d+e+f Finansiering Fælles udg/indt Hospitaler Horsens Randers/Grenå Vest Silkeborg Skejby Viborg Århus I alt I alt = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Side 5

10 Det foreslås, at hospitalerne samlet set får bevilget 27,957 mio. kr. fra takstpuljen og 8,0 mio. kr. vedrørende afledt mammakirurgisk aktivitet. Hertil kommer at ÅUH, Århus Sygehus skal tilbageføre 9,0 mio. kroner af den oprindelige tilførsel vedrørende udbygningen af stråle aktiviteten. De i alt 26,957 mio. kr. finansieres af bevillingen fælles udgifter og indtægter. Udover de 26,957 mio. kr. er der tidligere udmøntet følgende fra takstpuljen: 17,2 mio. kr. udmøntet som følge af mammografiscreenings projektet. Tekniske omplaceringer til RH Silkeborg på 10,569 mio. kr. Teknisk regulering vedrørende løn på 7,0 mio. kr. Endvidere er der i 2008 bogført udgifter vedrørende anskaffelser vedrørende apparatur, som blev aftalt i takstmodellen for Dette beløb udgør 1,1 mio. kroner. Den samlede udmøntning fra takstpuljen er på 62,826 mio. kr. i Der er afsat 25,0 mio. kroner til strålepuljen i Regionen. Det foreslås, at de 25,0 mio. kr. tilføres til takstpuljen. Tabel 2.3 Bevillingsændringer, takststyringspuljen (tilførsler) Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Fælles udgifter/indtægter Takstpuljen Strålepuljen I alt 0 + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Hermed reduceres trækket på takstpuljen til 37,826 mio. kroner, hvilket svarer til de 40,0 mio. kroner som er beskrevet i økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september Beløbet indgår i det skønnede merforbrug for fælles udgifter og indtægter. Ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008, efterkalkulation Der er tale om en form for refusionsordning på området, så der løbende bliver fulgt op på den faktiske udgiftsudvikling. Det betyder, hvis den faktiske udgift er mindre end skønnet skal hospitalerne returnere et eventuelt mindreforbrug. En revurdering af udgiftsbehovet til ny dyr medicin og nye behandlinger i forbindelse med Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 viser, at Region Midtjyllands forventede udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008 reduceres med i alt 24,9 mio. kr. Tabellen herunder viser udmøntningen til de enkelte hospitaler den 24. september 2008, det revurderede udgiftsbehov for de enkelte hospitaler i forbindelse med Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og endeligt de beløb, som skal efterreguleres i forhold til de enkelte hospitaler. Side 6

11 Tabel 2.4 Bevillingsændringer, ny dyr medicin og nye behandlinger Tillægsbevillinger, kr. Udmøntet, ekskl. kræft Revurdering, ekskl. kræft Udmøntet til kræft (ikke akut kræft) Revurdering kræft (ikke akut kræft) Tilbagebetaling vedr. Århus a b c d e Efterregulering f=(a-b)+(cd)+e Finansiering Fælles udg/indt (tilgang) Hospitaler Horsens Randers/Grenå Vest Silkeborg Skejby Viborg Århus Total = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Det foreslås, at hospitalernes bevillinger til ny dyr medicin og nye behandlinger efterreguleres jf. ovenstående tabel således, at Region Midtjyllands forventede udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008 reduceres med i alt 24,867 mio. kr. i forhold til udmøntningen på Regionsrådsmødet den 24. september Vedrørende Århus skal bemærkes, at der i beløbet på 26,019 mio. kr., som Århus skal tilbagebetale, er indeholdt et beløb på 7,2 mio. kr. fra centrale puljer. For Hospitalsenheden Vest skal bemærkes, at de 8,5 mio. kr., der blev udmøntet til kræft i forbindelse med revurderingen pr. 30. september 2008 nu er indeholdt i beløbet på 34,082 mio. kr. Budgetomflytning vedr. produktivitetsforbedring Sygehusapoteket, Århus Sygehus Det foreslås, at der laves en budgetomflytning mellem hospitalerne i det tidligere Århus Amt. Der er tale om effekten af produktivitetsforbedrende tiltag på Sygehusapoteket på Århus Sygehus, som indebærer overflytning af budgetmidler fra ÅUH, Århus Sygehus af i alt 2,245 mio. kr. til henholdsvis Århus Universitetshospital, Skejby (1,870 mio. kr.), Regionshospital Randers/Grenå (0,235 mio. kr.) og Regionshospital Silkeborg/Hammel (0,140 mio. kr.). Nedenstående tabel viser budgetomflytningen på bevillingsniveau. Tabel 2.5 Bevillingsændringer, Sygehusapoteket Århus Sygehus Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Hospitalerne Randers/Grenå 235 Silkeborg 140 Skejby Århus I alt 0 + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Side 7

12 2.2 Anlæg I nedenstående tabel angives det, om der afvigelse mellem rådighedsbeløb for 2008 for anlægsprojekter på de enkelte hospitaler og det forventede regnskab for Vurderingen er udelukkende foretaget ud fra rådighedsbeløb for Tabel 2.7 Forventninger til anlæg Opr. B2008 Korrigeret B2008 Forventet KB2008 Forbrug pr Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Rådighedsbeløb, mio. kr. Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 12,5 27,5 30,7 14,1 30,4 0,3 Regionshospitalet Randers og Grenaa 1,1 34,9 39,1 11,3 22,5 16,7 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 120,0 186,6 195,6 114,5 189,4 6,2 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 0,3 12,5 16,0 0,3 6,3 9,7 Århus Universitetshospital, Skejby 11,2 77,6 86,2 41,0 86,2 0,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 0,0 20,5 27,1 0,7 27,1 0,1 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 119,2 274,8 289,6 133,8 257,9 31,7 Sundhed fælles puljer og reserver Rammebevilling til bygn. vedl. 46,0 12,5 12,5 0,0 0,0 12,5 Rammebevilling medicoteknisk udstyr 257,8 62,9 12,9 0,0 0,0 12,9 Medicoteknisk udstyr inkl. kræftområdet 0,0 424,5 424,5 143,7 174,5 250,0 Det Nye Universitetshospital i Århus 17,4 111,8 111,8 33,8 71,1 40,7 Salg af bygninger 0,0-7,0-7,0 0,0-7,0 0,0 Lægehuse og sundhedshuse 0,0 7,6 7,6 3,1 4,6 3,1 Rammebevilling til vigtige vedl. projekter 0,0 42,0 42,0 0,0 37,0 5,0 Pulje til fase-0 projekter 0,0 68,3 68,3 0,0 0,0 68,3 Regulering af byggeomk.indeks -11,4-11,4 0,0 Reserver Somatik og Behandlingspsyk. 65,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 I alt 650, , ,5 496,2 888,5 462,1 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 2.16 Pulje til moderne sengeafsnit og tabel 2.17 Kardiologisk lab., Skejby. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 8.1 Regulering af byggeomkostningsindekset. Forventningen til mindreforbruget er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: Det forventes, at der samlet vil være overførsler fra 2008 til 2009 på ca. 460 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på ca. 250 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i Den primære årsag til det store mindreforbrug er på de store indkøb af scannere til akutkræft, der har været i nationalt udbud. Mange af disse scannere købes først i Side 8

13 3. VURDERING AF PSYKIATRI OG SOCIAL 3.1 Økonomi - behandlingspsykiatri Tabel 3.1 Vurdering af økonomien for behandlingspsykiatrien Korri- Forbrug pr. Forventet Opr. B2008 geret KB2008 Mio. kr., nettodriftsudgifter B Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Behandlingspsykiatrien Børn, Unge og Specialrådgivning 240,5 251,6 251,4 198,9 246,9 4,5 Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst 496,5 500,6 499,3 421,7 514,6-15,3 Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest 330,7 331,5 329,6 245,2 299,8 29,9 Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd 153,6 155,8 155,7 119,6 152,1 3,5 Færdigbeh. patienter - indtægt -10,3-10,3-10,3-10,3-15,6 5,3 Fælles udgifter/indtægter 18,2 22,7 16,8 2,2 11,6 5,3 Behandlingspsykiatrien i alt 1.229, , ,5 977, ,3 33,2 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 3.3 Ændringer behandlingspsykiatrien og tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT. Forventningen til mindreforbruget er totalt set uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: Det forventes, at det samlede driftsresultat efter bevillingsændringer vil give et mindreforbrug på 33,2 mio. kr. Resultatet skal imidlertid ses i sammenhæng med tidligere aftalte overførsler fra 2008 til 2009, jf. tabel 3.2. Overførslerne vil blive indstillet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008: 10,6 mio. kr. af mindreudgifterne vedrører psykiatripuljeprojekter, som videreføres i 2009 og hvor ikke forbrugte midler ellers skal tilbagebetales til staten. Det er derfor nødvendigt at overføre mindreforbruget til I budgetforliget for budget 2009 er det forudsat, at der overføres 7+10 mio. kr. fra budget 2008 til 2009 til dækning af engangsudgifter i forbindelse med gennemførelse af besparelsesforslag i 2009 og merudgifter i forbindelse med nedlukning af døgnhusene i Skive og Viborg i Tabel 3.2 Aftalte overførsler (mio. kr.) Psykiatripuljeprojekter ikke forbrugte statslige tilskud -10,6 Overførsler til dækning af éngangsudgifter ifm. gennemførelse af besparelser og nedlukning af døgnhuse i 2009 aftalt ifm. budgetforliget -17,0 I alt aftalte overførsler -27,6 Desuden blev der i forbindelse med midtvejsreguleringerne i 2008 givet statslige bloktilskud på 2,25 mio. kr. til iværksættelse af trepartsinitiativer vedrørende kompetenceudvikling og seniorordninger. Midlerne er ikke blevet brugt i 2008 og påregnes at kunne overføres til Side 9

14 Kommentarer til de enkelte driftsområder: Distrikt Øst forventer, at merudgifterne bliver 1,2 mio. kr. større end i økonomivurderingen pr. 30. september, således at der nu forventes merudgifter på netto 15,3 mio. kr. Dette skyldes, at merforbruget på tværgående konti forventes øget med 3,9 mio. kr. til bl.a. køb af pladser i andre regioner og svært afviselige bygningsudgifter, mens merforbruget i afdelinger er reduceret med 2,7 mio. kr. Distrikt Vest forventer mindreudgifter på 29,9 mio. kr. Dette er 3,4 mio. kr. yderligere i forhold til rapporten pr. 30. september, hvilket skyldes, at der ikke var medtaget mindreudgifter vedrørende ikke forbrugte statslige tilskud til psykiatripuljeprojekter. Distrikt Vest forventer endvidere at kunne overføre 6,5 mio. kr. af mindreudgifterne til konkrete vedligeholdelsesprojekter m.v., som afdelingerne ikke vil kunne nå at gennemføre i For fælleskontiene forventes mindreudgifter på 5,3 mio. kr. Indtægten vedrørende færdigbehandlede patienter forventes fortsat at blive 5,3 mio. kr. større end forudsat ved budgetlægningen. Bevillingsændringer vedrørende behandlingspsykiatrien Det foreslås at der overføres 0,97 mio. kr. fra Distrikt Vest til Fælles udgifter/indtægter pga. af budgetjusteringer til lønudgifter til social- og sundhedsassistentelever. Derudover at der tilbageføres 5,6 mio. kr. til Sygesikringen under Sundhed vedrørende uforbrugte midler til dækning af udlevering af vederlagsfri medicin til visse patientgrupper. Endelig foreslås det at 0,7 mio. kr. til lønudgifter til social- og sundhedsassistentelever på baggrund af budgetjusteringer overføres fra Fælles udgifter indtægter til Regionshospitalet, Horsens. Bevillingsændringerne, som fremgår af tabel 3.3 er indarbejdet i tabel 3.1 i kolonnen forventet korrigeret budget i tillæg til de forslag til tillægsbevillinger der er med i økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september Tabel 3.3 Bevillingsændringer vedrørende behandlingspsykiatrien Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Behandlingspsykiatrien Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest -970 Fælles udgifter/indtægter Behandlingspsykiatrien i alt Sundhed Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 700 Sygesikringen Sundhed i alt I alt 0 + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Side 10

15 3.2 Økonomi - socialområdet Tabel 3.4 viser en samlet vurdering af økonomi for social- og specialrådgivningsområdet fordelt på driftsområderne. I tabellen omfatter forbruget til kommunebetalinger pr kun 9 måneder, da der pr kun er afregnet til og med september måned. I tabellen er ikke medtaget administrative udgifter til stabsfunktioner (administrativt overhead ). I kommunebetalingerne er tilsvarende ikke medtaget den andel af indtægterne, der opkræves til dækning af det administrative overhead. Tabel 3.4 Vurdering af økonomien for socialområdet Korri- Opr. B2008 geret B2008 Mio. kr. Socialområdet Forventet KB2008 Forbrug pr Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Nettodriftsomkostninger Børn, Unge og Specialrådg. 458,7 467,3 589,1 441,7 589,1 0,0 Voksensocial 497,9 505,7 559,8 445,4 559,8 0,0 Distrikt Øst 66,2 69,4 77,6 60,4 77,6 0,0 Distrikt Vest 51,8 55,8 56,5 43,8 56,5 0,0 Distrikt Syd 58,6 61,5 63,6 45,9 63,6 0,0 Fælles udgifter/indtægter 16,6 17,8 17,1-3,2 17,1 0,0 - heraf almene boliger 0,0 3,4 3,4-6,6 3,4 0,0 Nettodriftsomkostninger i alt 1.149, , , , ,2 0,0 Kommuneindtægter Børn, Unge og Specialrådg. -458,7-458,7-581,0-432,6-581,0 0,0 Voksensocial -497,9-500,5-555,1-443,7-555,1 0,0 Distrikt Øst -64,4-65,6-74,0-61,0-74,0 0,0 Distrikt Vest -50,0-52,4-53,2-44,6-53,2 0,0 Distrikt Syd -56,8-56,5-58,7-50,8-58,7 0,0 Fælles udgifter/indtægter -11,4-9,8-9,8 0,0-9,8 0,0 Kommuneindtægter i alt , , , , ,8 0,0 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer ændringerne for denne økonomirapport: tabel 3.5, 3.6 Ændringer socialområdet, og tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT. Forventningen til mindreforbruget er stort set uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008, der er en mindre justering på baggrund af den kendte belægning pr. 31. oktober 2008: På baggrund af forventningerne til belægningen på de sociale tilbud forventes der merindtægter som følge af forøgede kommuneindtægter i denne økonomirapport svarende til -161,3 mio. kr. Sammen med bevillingsflytning af forrentning fra andel af renter til driftsområdet og dertilhørende indtægtsbevilling på i alt -27,0 mio. kr. forhøjes indtægtsbevillingen med i alt -188,3 mio. kr. fra ,5 mio. kr. til ,8 kr., som således er de forventede kommuneindtægter i De samlede nettodriftsomkostninger forventes at blive på i alt 1.367,2 mio. kr. Der søges således tillægsbevilget meromkostninger på i alt 186,1 mio. kr. Meromkostningerne består af Side 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 14 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Regionshuset

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43 Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 43 Regionshuset Viborg Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Sammendrag af. Årsrapport 2009

Sammendrag af. Årsrapport 2009 Sammendrag af Årsrapport Forord Med 27.000 ansatte og en økonomi på næsten 25 mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomheder i Danmark. Det er regionens hovedopgave at bidrage til velfærden

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands regnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Region Midtjylland. Overførsler fra 2006 til Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. 34

Region Midtjylland. Overførsler fra 2006 til Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. 34 Region Midtjylland Overførsler fra til Bilag til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. 34 Bilag: Overførsler fra til Århus Universitetshospital, Skejby Retsmedicinsk institut, nybyggeri kr 30.816.000,00

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013

BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 23. september 2009 Udkast til budgetbemærkninger Bind 1 Budget 2010, Bind 1 Indhold Indholdsfortegnelse...Sidetal 1 Hovedlinjer

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere