Tillæg til vejledningen vedrørende studieområdet på hhx - det internationale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til vejledningen vedrørende studieområdet på hhx - det internationale område"

Transkript

1 Tillæg til vejledningen vedrørende studieområdet på hhx - det internationale område Til inspiration for lærerne, der skal arbejde med det internationale område på 3. år. Rapportudarbejdelse Når eleverne skal skrive rapport i det internationale område, skal der som et minimum indgå 2 fag. Problemformuleringen skal ikke afspejle den timefordeling, som fagene indgår med. Der er ikke anført vægte for, hvordan fagene indgår i rapporten. Men fagene skal være synlige på en sådan måde, at eleverne i rapporten kan - redegøre for, hvordan de enkelte fag bidrager til en udfoldelse af problemstillingerne - give en begrundet vurdering af, hvordan fagene tilsammen fremmer en helhedsorienteret forståelse af problemstillingerne. Man skal endvidere være opmærksom på, at der skal indgå en analytisk dimension i elevens behandling af emnet, hvilket fx indebærer, at rene landebeskrivelser vanskeligt kan siges at leve op til disse krav. Samtlige målformuleringer vil ikke nødvendigvis blive tilgodeset i elevens behandling af sit emne. De øvrige målformuleringer skal følgelig tilgodeses gennem det øvrige arbejde i det internationale område på samme måde, som når eleven går til prøve i et fag. Her vil eleven heller ikke komme til prøve i alle faglige mål, der er arbejdet med i faget. I løbet af perioden udarbejder eleverne en arbejdsportfolio. En arbejdsportfolio er En samling af skriftlige elevarbejder fra områdets start frem til rapportskrivningstidspunktet. Dokumentation af elevernes udvikling af deres faglige og studiemæssige kompetencer. Arbejdsportfolien i erhvervscase og det internationale område udgør grundlaget for, at rapporten kan rumme en refleksion over eksaminandens faglige udvikling med referencer til arbejdsformer og arbejdsprocesser i løbet af studieområdet del 2. Med hensyn til antal vejledere, der skal indgå, kan man drage en parallel til studieretningsprojektet, hvor der kan udpeges flere vejledere for de fag, eleven vælger som grundlag for sit arbejde. Bedømmelse Der gives ikke standpunktskarakterer i løbet af perioden. Men alle elever skal have en afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) For de elever, der ikke er udtrukket til prøve bygger bedømmelsen på elevernes arbejde med at leve op til målene OG på rapporten. For de elever, der er udtrukket til prøve bygger bedømmelsen på elevernes præstation ved prøven. 1

2 I praksis kan de deltagende lærere afgive hver sin karakter og efter en drøftelse nå til enighed om, hvilken samlet karakter eleven følgelig skal have. Når eleven er udtrukket til prøve får censor rapporten tilsendt og skal orientere sig heri inden prøven. Censor og eksaminator skal ikke give en særskilt bedømmelse af rapporten. Prøvekarakteren bygger på elevens mundtlige præstation på grundlag af rapporten under prøven. Bedømmelsen er en helhedsvurdering heraf (på samme måde som ved prøven i erhvervscase). Det internationale område indgår med vægten 1 på eksamensbeviset. Problemformulering og taxonomi Som bekendt står flerfagligheden også i centrum i det internationale område som flere andre steder i gymnasiereformen. Derfor må fagene nå frem til en vis ensartet brug af de taxonomiske begreber, når de samarbejder om at understøtte elevernes udarbejdelse af problemformuleringer. Ud fra et ønske om enkelhed kan man fx opdele de taxonomiske begreber i to niveauer: Et deskriptivt niveau og et ræsonnerende niveau. Det deskriptive niveau indebærer fx begreberne: Beskrive Redegøre Karakterisere Give en oversigt Det ræsonnerende niveau indebærer fx begreberne: Undersøge Analysere Sammenligne Diskutere Perspektivere Vurdere Hermed kan man nuancere den ofte automatiske og lidt krampagtige begrebsanvendelse á la redegør-analyser-vurderopgaveform. Eksempler Til yderligere inspiration kan det også anbefales at slå op i Vejledningen til studieområdet del 2 afsnit. 7.2 Eksempler det internationale område. På de følgende sider er der givet syv eksempler på overordnede emner til det internationale område. Der er vist, hvilke fagmål og hvilket stof fagene kan bidrage med til det overordnede emne. Det er selvfølgelig ikke udtømmende. Men tanken er at gøre det muligt både at understøtte arbejdet i de pågældende fag og arbejde med at leve op til målene for det internationale område. Hvert emne er udfoldet i en manchet, der demonstrerer forskellige vinklinger af emnet. I forlængelse af manchetten er der anført et til to eksempler på elevproblemformuleringer og nævnt, hvilke fagkombinationer det drejer sig om. 2

3 Emne: Velfærdsmodeller En undersøgelse af forskellige velfærdsmodeller og det grundlag de hviler på i forskellige samfund, herunder. den danske model, som den kendes især i Skandinavien den liberale model, som den kendes især i angelsaksiske lande og Centraleuropa blandingsformer Undersøgelsen kan omfatte forskellige samfunds løsninger på sundhedsproblemer fattigdom lavtlønsproblematikken økonomisk ubalance og social ulighed Der kan anlægges økonomiske, samfundsmæssige, kulturelle, historiske, individuelle og psykologiske vinklinger på emnet. Eksempel på elevproblemformulering (engelsk og international økonomi): Jeg vil undersøge baggrunden for den store hjemløshed i de store byer i GB. I den forbindelse vil jeg komme ind på det britiske velfærdssystem og sammenligne med det danske. Jeg vil tage udgangspunkt i gadeavisen The Big Issue og supplere med indlæg i dagblade og statistikker og officielle fremstillinger af sociale programmer. Samtidshistorie Eleverne skal kunne demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling og reflektere over samfundenes udviklingsmuligheder på baggrund af samspillet mellem disse niveauer. Eleverne skal kunne forklare samfundsmæs-sige forandringer som et samspil mellem kontinuitet og brud samt forholde sig reflek-terende til periodeopdeling af Danmarks- og Verdenshistorien inden for de seneste ca. 200 år. viden om velfærdsmodeller, identificere væsentlige udfordringer og diskutere løsningsmodeller. Hovedperioder i verdenshistorien med vægt på den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling og betydningen heraf for forholdene i Danmark. Den internationale udvikling af demokrati og menneskerettigheder. Velfærdsmodeller. Økonomisk politik. Dansk Eleverne skal kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund. Realisme og socialrealisme i litteratur og kunst og samspillet med debatten i den politiske offentlighed. (Det moderne gennembrud erne). Dokumentation af fx sociale og økonomiske problemer med velfærd eller mangel herpå. (Nexø, Aakjær, Kirk, PH m.fl.). 3

4 relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge. Forskellige lærebogsfremstillinger af welfare, social services, privatisation, philanthropy and charity i USA og GB. Nyheds- og debattekster om social issues som poverty, homelessness, wages, NHS. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne læse tekster om problemstillinger inden for kultur og samfund samt forholde sig reflekterende til dem. Litterære tekster af John Steinbeck, George Orwell, Erskine Caldwell. Moderne tekster, med vægt på sagprosa. Lærebogsfremstillinger af det politiske system samt sociale og andre særlige forhold i de(t) pågældende land(e). Spansk: Mario Vargas Llosa: El hablador Carmen Laforet: Nada Miguel Delibes: El camino Fransk: Lydia Perréal : J ai vingt ans et je couche dehors De hjemløses avis: Sans-Logis Tysk: Kerstin Hensel: Tanz am Kanal. Emne: Velstand, levevilkår og livskvalitet En undersøgelse af sammenhængen mellem økonomisk velstand, befolkningernes levevilkår og livskvalitet i forskellige samfund. Undersøgelsen kan fokusere på indkomstforhold økonomisk politik forbrug og forbrugsmønstre sociale klasser samfundsmæssig dynamik og mobilitet Der kan anlægges økonomiske, samfundsmæssige, kulturelle, historiske, individuelle og psykologiske vinklinger på emnet. Eksempel på elevproblemformulering (engelsk og international økonomi): Jeg vil undersøge om den store økonomiske vækst i Indien har haft betydning for den almindelige inder med hensyn til at opnå større velstand, bedre uddannelse, mere ligestilling for kvinder og bedre levevilkår. Jeg vil tage udgangspunkt i nyere artikler i Newsweek og Business Week og sammenholde med statistik om indkomstudvikling og forbrug i Indien. Jeg vil desuden komme ind på de kulturelle og religiøse barrierer, der findes i Indien. viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Statistisk materiale, politisk/økonomiske manifester og journalistiske kommentarer. 4

5 Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold. relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge. Eleverne skal kunne søge informationer om indkomstforhold, anvende indkomstbegreber og vurdere konsekvensen i forhold til økonomiske mål. Fiktion: Writing from India og moderne indo-engelske forfattere.. Økonomiske delsektorer/husholdning. Befolkningernes indkomst. Levevilkår. Økonomiske mål. Emne: Individ, identitet og nation En undersøgelse af forholdet mellem individ og samfund specielt med fokus på, hvorledes en national identitet skabes, udvikles og holdes ved lige i nationer som fx Danmark, Tyskland, England, Spanien, Frankrig eller Kina. Undersøgelsen kan fokusere på historiske, økonomiske, ideologiske og sproglige aspekter ved problemstillingen, herunder Hvordan, hvornår og under hvilke økonomiske og ideologiske vilkår dannedes disse nationer? Hvilke er de nationale symboler, og hvad består den ideologiske sammenhængskraft af? Hvilken indflydelse har samfunds økonomiske systemer på individet? Hvilken betydning tillægges sproget og kulturen i den nationale identitet? Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i Danmark og sammenlignes med ét eller flere af de lande, hvis sprog eleverne har. Eksempel på elevproblemformulering (1 - dansk og spansk) Med udgangspunkt i en litterær analyse af Synne Rifbjergs essaysamling Sol og skygge og Huset af Klaus Rifbjerg vil jeg undersøge, hvad stedet, sproget og kulturen gør ved folket og mennesket. Jeg vil til dette inddrage et kort uddrag af La colmena af Camilo José Cela. For at forstå teksternes kontekst må jeg redegøre for den politiske og økonomiske udvikling i Spanien og Danmark efter 2. Verdenskrig. Min undersøgelse vil diskutere, hvordan teksterne fremstiller individets udfoldelsesmuligheder, og hvad der skaber en national identitet. Samtidshistorie kulturteorier i en analyse af kulturmøder inden for og mellem forskellige samfundsformer i tid og rum, herunder forholde sig til dansk og europæisk kultur og tankegang i relation til ikkeeuropæisk kultur og tankegang. Kulturmødet mellem europæisk og ikke-europæisk kultur og udviklingen heri. deres viden om økonomisk teori til at redegøre for økonomiske systemer og deres betydning for kulturdannelse. Økonomisk teori Befolkningens indkomst, levevilkår. Dansk Eleverne skal selvstændigt kunne Ex Danmark 5

6 2. fremmedsprog udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af litterære tekster. Eleverne skal kunne analysere, fortolke og perspektivere tekster og anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold. Eleverne skal kunne analysere forskellige teksttyper samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, samfundsmæssige og litterære sammenhænge National- og fædrelandssange. Nytårs- og grundlovstaler. Tekster af Grundtvig, Johs. V. Jensen, Martin A. Hansen, Benny Andersen, Klaus Rifbjerg. Outlandish m.fl. Nationalromantiske malerier. Danmarksfilm. Ex Kina: Elsebeth Egholm: Opium (2003). psykologisk thriller. Gao, Xingjian: Dengang jeg købte en fiskestang til min bedstefar. Gyldendal sider. Elleve noveller fra det gamle og det nye Kina. Ex Kina: Ha Jin, der skriver på engelsk. Desuden noveller og romaner oversat til engelsk fra kinesisk. Særlige træk ved grundloven i pågældende land. Spansk (eksempler på forfattere): Fernando Savater Carlos Fuentes Manuel Vázquéz Montalbán Leonardo Paduro Fransk: Roch Carrier : La Guerre, Yes Sir! (Québec) Azouz Begags romaner/noveller Tysk: Ingo Schulze: Simple Storys Romaner af Günter Grass (fx. Mein Jahrhundert, Im Krebsgang) Værker af Max Frisch Emne: Migration En undersøgelse af folkevandringers årsager og betydninger. Indvandring, udvandring og urbanisering, herunder: Hvilke økonomiske, religiøse og kulturelle bevæggrunde har der været til udvandringen til Amerika fra Skandinavien og andre europæiske lande? Hvilke produktions- og arbejdsmarkedsfaktorer spiller en rolle i forbindelse med urbanisering og outsourcing? Hvilke problemstillinger er der i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed i (det udvidede) EU? Hvilke sproglige, psykologiske og kulturelle udfordringer ligger der i at være immigrant (flygtning, indvandrer, fremmedarbejder, østarbejder, dansker med anden etnisk oprindelse). Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i en historisk forståelse for folkevandringer og perspektivere til nutidens globale vandring af højt specialiseret arbejdskraft. Eksempel på elevproblemformulering: 6

7 (1 samtidshistorie og dansk) Med udgangspunkt i en litterær analyse af Karen Blixens Af en Emigrants Dagbog og Ex Africa vil jeg undersøge, hvordan det var at være hvid, arbejdsgiver og kvinde i Afrika i begyndelsen af 1900-tallet. For at forstå teksternes kontekst vil jeg redegøre for Kenyas politiske og økonomiske situation fra år Min analyse vil diskutere eksistentielle og kulturelle udfordringer ved at arbejde og leve i en fremmed kultur. (2 samtidshistorie og dansk) Med udgangspunkt i en litterær analyse af Milan Kundera Uvidenheden vil jeg undersøge, hvad det vil sige at være politisk flygtning. For at forstå tekstens kontekst vil jeg redegøre for Tjekkoslovakiets historie og Jerntæppet i Europa efter 2. Verdenskrig. Min analyse vil diskutere, hvad det bevidsthedsmæssigt vil sige at have to sprog og kulturer OG ingen. (3 samtidshistorie og tysk) Med Udgangspunkt i Christoph Heins: Landnahme vil jeg undersøge. Hvilke problemer, der følger ved integration i et anderledes samfund for at forstå tekstens kontekst vil jeg redegøre for den historiske udvikling i de tidligere tyske områder Samtidshistorie Eleverne skal kunne redegøre for center-periferi-problemet og forholde sig til visioner for udviklingen i den globale velstand. Forholdet mellem rige og fattige regioner og udviklingen i den globale arbejdsdeling. Eleverne skal kunne analysere økonomiske balanceproblemer, samt analysere tabeller, diagrammer og tekst vedrørende et lands erhvervsstruktur, demografi og økonomi. Økonomiske balanceproblemer Økonomisk vækst, konjunkturforløb og international konjunkturspredning Dansk Eleverne skal selvstændigt kunne udføre en metodisk relevant analyse og fortolkning af litterære og ikke-litterære tekster. Immigrantlitteratur, -film og teater. Eleverne skal kunne perspektivere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge. viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold. relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne analysere forskellige teksttyper. Nyhedstekster og baggrundsartikler om immigration og immigranter i engelsksprogede lande og regioner. Lærebogsfremstillinger af immigrationens historie i USA, Canada, Australien og Storbritannien Fiktionslitteratur, der tematiserer immigranterfaringer, fx Salman Rushdie, Caryl Phillips, Hanif Kureishi, Timothy Mo. Diverse lærebogsfremstillinger af immigrationens omfang og udvikling. 7

8 Eleverne skal kunne perspektivere den erhvervede viden om samfunds-, erhvervsog kulturforhold. Spansk: Isabel Allende: Zorro Javier Cercas: La velocidad de la luz Fransk: Agota Kristof : Hier Azouz Begag Dany Laferrière (Haïti / Québec) Tysk: Christoph Hein: Landnahme. Værker af Rafik Schami, Vladimir Kaminer Emne: Huntingtons teorier En undersøgelse af Huntingtons teorier om civilisationernes sammenstød. Herunder anføres argumenter, som støtter henholdsvis svækker hans teorier. Eksempel på elevproblemformulering: (1 samtidshistorie og dansk) Med udgangspunkt i en kort præsentation af Huntingtons teorier vil jeg foretage en undersøgelse af, hvad der ligger til grund for hans opdeling af verdens befolkning i forskellige civilisationer: Hvilke kriterier har han anvendt? Jeg vil endvidere vurdere, om Huntingtons teorier kan anvendes til at belyse diskussionen i medierne mellem moderate og yderliggående muslimer i Danmark. (2 samtidshistorie og international økonomi) Jeg vil først give en redegørelse for Huntingtons teorier om civilisationernes sammenstød. Dernæst vil jeg diskutere hans påstand om, at fremtidige konflikter vil udspille sig mellem civilisationer og ikke mellem nationalstater. Endelig vil jeg vurdere, om økonomisk udvikling/økonomisk integration kan foregå på tværs af Huntingtons civilisationer. Samtidshistorie kulturteorier i en analyse af kulturmøder inden for og mellem forskellige samfundsformer i tid og rum, herunder forholde sig til dansk og europæisk kultur og tankegang i relation til ikkeeuropæisk kultur og tankegang. Kulturmødet mellem europæisk og ikke-europæisk kultur og udviklingen heri. Væsentlige konflikt- og samarbejdsrelationer i det 20. og 21. århundrede. Dansk deres viden om handelsteori og udenrigshandel til at analysere økonomiske konsekvenser kultursammenstød kan få både på forskellige niveauer i samfundsøkonomien. Eleverne skal kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge. Eleverne skal kunne analysere, fortolke og perspektivere tekster Handelsteori Samfundsøkonomiske mål. Kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger. Amerikanske og britiske litterære tekster om kulturmøder. 8

9 og anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne analysere forskellige teksttyper samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge. Litterære tekster om kulturmøder. Spansk: Materiale der belyser betydningen af NAFTA og Mercosur. Operation Dagsværk 2007: Bolivia. Fransk: Azouz Begag Faïza Guène Roch Carrier : La Guerre, Yes Sir! Materiale om den indianske befolkning i Québec Tysk: Feridun Zaimoglu Necla Kelek Fatih Akin Emne: WTO og internationalt samarbejde Manchet En undersøgelse af WTO's muligheder for at påvirke det fremtidige internationale økonomiske samarbejde. Undersøgelsen kan herunder behandle følgende emner: Frihandel Forskellige former for protektionisme Arbejdsvilkår Børnearbejde Kopi-produkter Eksempel på elevproblemformulering: (1 international økonomi og samtidshistorie) Jeg vil redegøre for samhandlen med landbrugsvarer mellem EU og Afrika. Dernæst vil jeg ved hjælp af EU s officielle hjemmesider redegøre for, hvilke handelsaftaler eventuelle handelshindringer, der eksisterer på landbrugsområdet. Efterfølgende vil jeg analysere, hvilken betydning handlen og eventuelle handelshindringer har for velstandsudviklingen i Afrika. Afslutningsvis vil diskutere, hvorvidt WTO bidrager til at løse de problemer, der eventuelt er, og om muligt pege på løsninger. (2 international økonomi og samtidshistorie) Jeg vil redegøre for samhandlen mellem Kina til Danmark indenfor udvalgte brancher, fx it og beklædning. Ligeledes vil jeg undersøge arbejdsmiljøet i de pågældende brancher. Jeg vil diskutere, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med denne handel både ud fra et økonomisk perspektiv, men også ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt. Denne diskussion vil have både et dansk og et kinesisk perspektiv. Jeg vil afslutningsvis også diskutere, hvilke muligheder WTO har for at påvirke disse forhold. Samtidshistorie Eleverne skal kunne redegøre for center-periferi-problemet og forholde sig til visioner for udviklingen i den globale velstand. Forholdet mellem rige og fattige regioner og udviklingen i den globale arbejdsdeling. viden Udenrigshandel, handelsteorier 9

10 Dansk om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at redegøre for udviklingen i Danmarks udenrigshandel samt den globale handel. Eleverne skal kunne aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation. Eleverne skal kunne forstå varierede former for autentisk engelsk. og handelssamarbejde. Taler og avisartikler i forbindelse med topmøder. Faglige tekster og nyhedstekster på engelsk, der behandler emner inden for marketing, international økonomi, kultur og samfundsforhold. Masser af tekster omhandler børne-arbejde, counterfeiting og multinationals som good/bad citizens i Kina/Indien. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne perspektivere viden om samfunds-, erhvervs- og kulturforhold. Nyhedsartikler om økonomisk integration og samarbejde. Litterære tekster. Emne: Individ og identitet i det globale samfund En undersøgelse af, hvilke mulige identitetsdannende faktorer der kan have betydning i det globale samfund. Undersøgelsen kan herunder inddrage faktorer som: Referencegrupper Lokalsamfundet nationen/nationalstaten nationale og internationale subkulturer fraværet af en gruppe-identitet (selvet som identitet). Eksempel på elevproblemformulering: (1 samtidshistorie og dansk) Efter en kort redegørelse for begrebet globalisering vil jeg undersøge, om globaliseringen fører til dannelsen af en global identitet eller om den tværtimod styrker dannelsen af en lokal/national identitet. Min undersøgelse baseres på analyser af litterære tekster, hvor globaliseringen tematiseres. Fx Ib Michael, Grill (2005)og Kirsten Thorup, Førkrigstid (2006). Opgaven vil diskutere individets reaktioner på de globale udfordringer. (2 samtidshistorie og dansk) Fører globaliseringen til dannelsen af en global identitet, eller styrker den tværtimod dannelsen af en lokal/national identitet? Efter en begrebsafklaring af globalisering og national identitet vil jeg på grundlag af analyser af de avisartikler (i danske dagblade), der fulgte i kølvandet på globaliseringsrådets afsluttende rapport, diskutere, om identitetsdannelsen i DK bevæger sig i en global eller en national retning, herunder hvilke andre faktorer der indvirker på en henholdsvis global- /national identitetsdannelse. Samtidshistorie Kulturmødet mellem europæisk og 10

11 Dansk kulturteorier i en analyse af kultur-møder inden for og mellem forskellige samfundsformer i tid og rum, herunder forholde sig til dansk og europæisk kultur og tankegang i relation til ikke-europæisk kultur og tankegang. Eleverne skal selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikkelitterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt. viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne perspektivere viden om samfunds- og kulturforhold. ikke-europæisk kultur og udviklingen heri. Udviklingen i europæisk integration siden Forholdet mellem rige og fattige regioner og udviklingen i den globale arbejdsdeling. Tekster, der tematiserer kulturmøder kulturelt, individuelt og bevidsthedsmæssigt. Fx immigrantlitteratur. (Milan Kundera), eller inden for Danmark (Hans Otto Jørgensen, Pablo Henrik Llambías). Litterære tekster og sagprosatekster, der tematiserer kulturmøder i det britiske og amerikanske samfund. fx London Migrant City Systime. Litterære tekster og sagprosa. Spansk: Cristina García Fransk: Artikler om fænomenet/politikeren José Bové Immigrantlitteratur (Frankrig og Québec) Michel Houellebecq Frédéric Beigbeder Tysk: Peter Stamm, Judith Hermann Emne: Bæredygtig udvikling En undersøgelse af centrale initiativer, der foregår lokalt, nationalt og globalt for at etablere en bæredygtig udvikling i henholdsvis rige og fattige lande, herunder knaphedsproblematik. Endvidere kan man undersøge, hvordan Danmark sammenlignet med andre lande placerer sig i dette spørgsmål. Undersøgelsen kan omfatte såvel en historisk som en nutidig dimension, hvor medietekster og fiktive teksters syn på en bæredygtig udvikling kan indgå. Eksempel på elevproblemformulering (international økonomi og dansk): Jeg vil undersøge, om DK i dag placerer sig i front, når der tales om bæredygtig udvikling. Derfor vil jeg se på den historiske udvikling i Europa og Danmark fra 1945 frem til i dag og kortlægge, i hvilke perioder bæredygtig udvikling i særlig grad har været sat på dagsordenen og hvorfor. Min undersøgelse vil også komme ind på årsager til, at bæredygtig udvikling har været eller stadig er på dagsordenen. Jeg vil diskutere eventuelle konflikter, der kan være i dagens Danmark/Europa mellem miljøhensyn og økonomiske hensyn, og i hvilket omfang disse er forenelige. Min besvarelse vil også omfatte en begrundet diskussion af, hvilken politik, her særligt økonomiske politikker, Danmark bør føre i den beskrevne situation. Hvis dansk indgår, kan du inddrage analyser af Al Gore: An Inconvenient Truth og taler af Bjørn 11

12 Lomborg som aktuelt materiale Se under stof i dansk nedenfor. Samtidshistorie Eleverne skal kunne redegøre for center-periferi problemet og forholde sig til visioner for udviklingen i den globale velstand. Eleverne skal kunne analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund med henblik på at forholde sig til samfundenes udviklingsmuligheder. deres viden om økonomisk teori til at redegøre for og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger. Den internationale udvikling af demokrati og menneskerettigheder. Forholdet mellem rige og fattige regioner og udviklingen i den globale arbejdsdeling. Ressourceforbrug og belastning af omgivelserne i henholdsvis rige og fattige lande. Et særligt emne udgøres af de "nyrige" lande, hvor hensyn til naturen i en overgangsfase spiller en mindre rolle pga. ønsket om hurtig vækst. Knaphedsproblematik: knaphed på energi, rent vand, luft, landbrugsarealer, forgængelige ressource Dansk Eleverne skal kunne aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikations-situation. viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne perspektivere viden om samfunds-, erhvervs- og kulturforhold. Økonomiske balanceproblemer og centrale økonomiske politikker, økonomisk vækst, erhvervsstruktur, levevilkår og demografisk udvikling, og (A) også indkomstfordeling, udviklingsteori, udviklingspolitik og udviklingssamarbejde. Film og medietekster Fx Al Gore: An Inconvenient Truth eller taler af Bjørn Lomborg I. Oversøisk fiktion på engelsk: Kina, Indien, Afrika om sammen stødet mellem tradition og udvikling. Sagprosa om business ethics. II. Diverse teksters syn på teknologi og miljø I 1900-tallet (begejstring, pessimisme, masseturisme, miljøbevægelser). Sagprosa (nyhedsartikler), dokumentarpro-grammer. Spansk: Kaffeproduktion i Latinamerika. Dyrkning af bananer i Latinamerika. Fransk: Sénégal, fx L hôtel des Rêves Tysk: Værker af Jutta Ditfurth Artikler og værker om Die Grünen 12

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemesteret 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Det internationale

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tradium Handelsgymnasiet Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC HHX DIO Sven Clausen 3hhd Formål og identitet Mål Det internationale område del 3 i studieområdet Studieområdet er et samarbejde

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College - Aabenraa HHX

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau E-learning Eksaminator VUC

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Unge og regional identitet

Unge og regional identitet Carsten Yndigegn Unge og regional identitet Forventninger og indstilling til livsbetingelser og livsmuligheder i den dansk-tyske grænseregion INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Kulturforståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011/2012

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere