Tillæg til vejledningen vedrørende studieområdet på hhx - det internationale område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til vejledningen vedrørende studieområdet på hhx - det internationale område"

Transkript

1 Tillæg til vejledningen vedrørende studieområdet på hhx - det internationale område Til inspiration for lærerne, der skal arbejde med det internationale område på 3. år. Rapportudarbejdelse Når eleverne skal skrive rapport i det internationale område, skal der som et minimum indgå 2 fag. Problemformuleringen skal ikke afspejle den timefordeling, som fagene indgår med. Der er ikke anført vægte for, hvordan fagene indgår i rapporten. Men fagene skal være synlige på en sådan måde, at eleverne i rapporten kan - redegøre for, hvordan de enkelte fag bidrager til en udfoldelse af problemstillingerne - give en begrundet vurdering af, hvordan fagene tilsammen fremmer en helhedsorienteret forståelse af problemstillingerne. Man skal endvidere være opmærksom på, at der skal indgå en analytisk dimension i elevens behandling af emnet, hvilket fx indebærer, at rene landebeskrivelser vanskeligt kan siges at leve op til disse krav. Samtlige målformuleringer vil ikke nødvendigvis blive tilgodeset i elevens behandling af sit emne. De øvrige målformuleringer skal følgelig tilgodeses gennem det øvrige arbejde i det internationale område på samme måde, som når eleven går til prøve i et fag. Her vil eleven heller ikke komme til prøve i alle faglige mål, der er arbejdet med i faget. I løbet af perioden udarbejder eleverne en arbejdsportfolio. En arbejdsportfolio er En samling af skriftlige elevarbejder fra områdets start frem til rapportskrivningstidspunktet. Dokumentation af elevernes udvikling af deres faglige og studiemæssige kompetencer. Arbejdsportfolien i erhvervscase og det internationale område udgør grundlaget for, at rapporten kan rumme en refleksion over eksaminandens faglige udvikling med referencer til arbejdsformer og arbejdsprocesser i løbet af studieområdet del 2. Med hensyn til antal vejledere, der skal indgå, kan man drage en parallel til studieretningsprojektet, hvor der kan udpeges flere vejledere for de fag, eleven vælger som grundlag for sit arbejde. Bedømmelse Der gives ikke standpunktskarakterer i løbet af perioden. Men alle elever skal have en afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) For de elever, der ikke er udtrukket til prøve bygger bedømmelsen på elevernes arbejde med at leve op til målene OG på rapporten. For de elever, der er udtrukket til prøve bygger bedømmelsen på elevernes præstation ved prøven. 1

2 I praksis kan de deltagende lærere afgive hver sin karakter og efter en drøftelse nå til enighed om, hvilken samlet karakter eleven følgelig skal have. Når eleven er udtrukket til prøve får censor rapporten tilsendt og skal orientere sig heri inden prøven. Censor og eksaminator skal ikke give en særskilt bedømmelse af rapporten. Prøvekarakteren bygger på elevens mundtlige præstation på grundlag af rapporten under prøven. Bedømmelsen er en helhedsvurdering heraf (på samme måde som ved prøven i erhvervscase). Det internationale område indgår med vægten 1 på eksamensbeviset. Problemformulering og taxonomi Som bekendt står flerfagligheden også i centrum i det internationale område som flere andre steder i gymnasiereformen. Derfor må fagene nå frem til en vis ensartet brug af de taxonomiske begreber, når de samarbejder om at understøtte elevernes udarbejdelse af problemformuleringer. Ud fra et ønske om enkelhed kan man fx opdele de taxonomiske begreber i to niveauer: Et deskriptivt niveau og et ræsonnerende niveau. Det deskriptive niveau indebærer fx begreberne: Beskrive Redegøre Karakterisere Give en oversigt Det ræsonnerende niveau indebærer fx begreberne: Undersøge Analysere Sammenligne Diskutere Perspektivere Vurdere Hermed kan man nuancere den ofte automatiske og lidt krampagtige begrebsanvendelse á la redegør-analyser-vurderopgaveform. Eksempler Til yderligere inspiration kan det også anbefales at slå op i Vejledningen til studieområdet del 2 afsnit. 7.2 Eksempler det internationale område. På de følgende sider er der givet syv eksempler på overordnede emner til det internationale område. Der er vist, hvilke fagmål og hvilket stof fagene kan bidrage med til det overordnede emne. Det er selvfølgelig ikke udtømmende. Men tanken er at gøre det muligt både at understøtte arbejdet i de pågældende fag og arbejde med at leve op til målene for det internationale område. Hvert emne er udfoldet i en manchet, der demonstrerer forskellige vinklinger af emnet. I forlængelse af manchetten er der anført et til to eksempler på elevproblemformuleringer og nævnt, hvilke fagkombinationer det drejer sig om. 2

3 Emne: Velfærdsmodeller En undersøgelse af forskellige velfærdsmodeller og det grundlag de hviler på i forskellige samfund, herunder. den danske model, som den kendes især i Skandinavien den liberale model, som den kendes især i angelsaksiske lande og Centraleuropa blandingsformer Undersøgelsen kan omfatte forskellige samfunds løsninger på sundhedsproblemer fattigdom lavtlønsproblematikken økonomisk ubalance og social ulighed Der kan anlægges økonomiske, samfundsmæssige, kulturelle, historiske, individuelle og psykologiske vinklinger på emnet. Eksempel på elevproblemformulering (engelsk og international økonomi): Jeg vil undersøge baggrunden for den store hjemløshed i de store byer i GB. I den forbindelse vil jeg komme ind på det britiske velfærdssystem og sammenligne med det danske. Jeg vil tage udgangspunkt i gadeavisen The Big Issue og supplere med indlæg i dagblade og statistikker og officielle fremstillinger af sociale programmer. Samtidshistorie Eleverne skal kunne demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling og reflektere over samfundenes udviklingsmuligheder på baggrund af samspillet mellem disse niveauer. Eleverne skal kunne forklare samfundsmæs-sige forandringer som et samspil mellem kontinuitet og brud samt forholde sig reflek-terende til periodeopdeling af Danmarks- og Verdenshistorien inden for de seneste ca. 200 år. viden om velfærdsmodeller, identificere væsentlige udfordringer og diskutere løsningsmodeller. Hovedperioder i verdenshistorien med vægt på den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling og betydningen heraf for forholdene i Danmark. Den internationale udvikling af demokrati og menneskerettigheder. Velfærdsmodeller. Økonomisk politik. Dansk Eleverne skal kunne demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund. Realisme og socialrealisme i litteratur og kunst og samspillet med debatten i den politiske offentlighed. (Det moderne gennembrud erne). Dokumentation af fx sociale og økonomiske problemer med velfærd eller mangel herpå. (Nexø, Aakjær, Kirk, PH m.fl.). 3

4 relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge. Forskellige lærebogsfremstillinger af welfare, social services, privatisation, philanthropy and charity i USA og GB. Nyheds- og debattekster om social issues som poverty, homelessness, wages, NHS. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne læse tekster om problemstillinger inden for kultur og samfund samt forholde sig reflekterende til dem. Litterære tekster af John Steinbeck, George Orwell, Erskine Caldwell. Moderne tekster, med vægt på sagprosa. Lærebogsfremstillinger af det politiske system samt sociale og andre særlige forhold i de(t) pågældende land(e). Spansk: Mario Vargas Llosa: El hablador Carmen Laforet: Nada Miguel Delibes: El camino Fransk: Lydia Perréal : J ai vingt ans et je couche dehors De hjemløses avis: Sans-Logis Tysk: Kerstin Hensel: Tanz am Kanal. Emne: Velstand, levevilkår og livskvalitet En undersøgelse af sammenhængen mellem økonomisk velstand, befolkningernes levevilkår og livskvalitet i forskellige samfund. Undersøgelsen kan fokusere på indkomstforhold økonomisk politik forbrug og forbrugsmønstre sociale klasser samfundsmæssig dynamik og mobilitet Der kan anlægges økonomiske, samfundsmæssige, kulturelle, historiske, individuelle og psykologiske vinklinger på emnet. Eksempel på elevproblemformulering (engelsk og international økonomi): Jeg vil undersøge om den store økonomiske vækst i Indien har haft betydning for den almindelige inder med hensyn til at opnå større velstand, bedre uddannelse, mere ligestilling for kvinder og bedre levevilkår. Jeg vil tage udgangspunkt i nyere artikler i Newsweek og Business Week og sammenholde med statistik om indkomstudvikling og forbrug i Indien. Jeg vil desuden komme ind på de kulturelle og religiøse barrierer, der findes i Indien. viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Statistisk materiale, politisk/økonomiske manifester og journalistiske kommentarer. 4

5 Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold. relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge. Eleverne skal kunne søge informationer om indkomstforhold, anvende indkomstbegreber og vurdere konsekvensen i forhold til økonomiske mål. Fiktion: Writing from India og moderne indo-engelske forfattere.. Økonomiske delsektorer/husholdning. Befolkningernes indkomst. Levevilkår. Økonomiske mål. Emne: Individ, identitet og nation En undersøgelse af forholdet mellem individ og samfund specielt med fokus på, hvorledes en national identitet skabes, udvikles og holdes ved lige i nationer som fx Danmark, Tyskland, England, Spanien, Frankrig eller Kina. Undersøgelsen kan fokusere på historiske, økonomiske, ideologiske og sproglige aspekter ved problemstillingen, herunder Hvordan, hvornår og under hvilke økonomiske og ideologiske vilkår dannedes disse nationer? Hvilke er de nationale symboler, og hvad består den ideologiske sammenhængskraft af? Hvilken indflydelse har samfunds økonomiske systemer på individet? Hvilken betydning tillægges sproget og kulturen i den nationale identitet? Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i Danmark og sammenlignes med ét eller flere af de lande, hvis sprog eleverne har. Eksempel på elevproblemformulering (1 - dansk og spansk) Med udgangspunkt i en litterær analyse af Synne Rifbjergs essaysamling Sol og skygge og Huset af Klaus Rifbjerg vil jeg undersøge, hvad stedet, sproget og kulturen gør ved folket og mennesket. Jeg vil til dette inddrage et kort uddrag af La colmena af Camilo José Cela. For at forstå teksternes kontekst må jeg redegøre for den politiske og økonomiske udvikling i Spanien og Danmark efter 2. Verdenskrig. Min undersøgelse vil diskutere, hvordan teksterne fremstiller individets udfoldelsesmuligheder, og hvad der skaber en national identitet. Samtidshistorie kulturteorier i en analyse af kulturmøder inden for og mellem forskellige samfundsformer i tid og rum, herunder forholde sig til dansk og europæisk kultur og tankegang i relation til ikkeeuropæisk kultur og tankegang. Kulturmødet mellem europæisk og ikke-europæisk kultur og udviklingen heri. deres viden om økonomisk teori til at redegøre for økonomiske systemer og deres betydning for kulturdannelse. Økonomisk teori Befolkningens indkomst, levevilkår. Dansk Eleverne skal selvstændigt kunne Ex Danmark 5

6 2. fremmedsprog udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af litterære tekster. Eleverne skal kunne analysere, fortolke og perspektivere tekster og anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold. Eleverne skal kunne analysere forskellige teksttyper samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, samfundsmæssige og litterære sammenhænge National- og fædrelandssange. Nytårs- og grundlovstaler. Tekster af Grundtvig, Johs. V. Jensen, Martin A. Hansen, Benny Andersen, Klaus Rifbjerg. Outlandish m.fl. Nationalromantiske malerier. Danmarksfilm. Ex Kina: Elsebeth Egholm: Opium (2003). psykologisk thriller. Gao, Xingjian: Dengang jeg købte en fiskestang til min bedstefar. Gyldendal sider. Elleve noveller fra det gamle og det nye Kina. Ex Kina: Ha Jin, der skriver på engelsk. Desuden noveller og romaner oversat til engelsk fra kinesisk. Særlige træk ved grundloven i pågældende land. Spansk (eksempler på forfattere): Fernando Savater Carlos Fuentes Manuel Vázquéz Montalbán Leonardo Paduro Fransk: Roch Carrier : La Guerre, Yes Sir! (Québec) Azouz Begags romaner/noveller Tysk: Ingo Schulze: Simple Storys Romaner af Günter Grass (fx. Mein Jahrhundert, Im Krebsgang) Værker af Max Frisch Emne: Migration En undersøgelse af folkevandringers årsager og betydninger. Indvandring, udvandring og urbanisering, herunder: Hvilke økonomiske, religiøse og kulturelle bevæggrunde har der været til udvandringen til Amerika fra Skandinavien og andre europæiske lande? Hvilke produktions- og arbejdsmarkedsfaktorer spiller en rolle i forbindelse med urbanisering og outsourcing? Hvilke problemstillinger er der i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed i (det udvidede) EU? Hvilke sproglige, psykologiske og kulturelle udfordringer ligger der i at være immigrant (flygtning, indvandrer, fremmedarbejder, østarbejder, dansker med anden etnisk oprindelse). Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i en historisk forståelse for folkevandringer og perspektivere til nutidens globale vandring af højt specialiseret arbejdskraft. Eksempel på elevproblemformulering: 6

7 (1 samtidshistorie og dansk) Med udgangspunkt i en litterær analyse af Karen Blixens Af en Emigrants Dagbog og Ex Africa vil jeg undersøge, hvordan det var at være hvid, arbejdsgiver og kvinde i Afrika i begyndelsen af 1900-tallet. For at forstå teksternes kontekst vil jeg redegøre for Kenyas politiske og økonomiske situation fra år Min analyse vil diskutere eksistentielle og kulturelle udfordringer ved at arbejde og leve i en fremmed kultur. (2 samtidshistorie og dansk) Med udgangspunkt i en litterær analyse af Milan Kundera Uvidenheden vil jeg undersøge, hvad det vil sige at være politisk flygtning. For at forstå tekstens kontekst vil jeg redegøre for Tjekkoslovakiets historie og Jerntæppet i Europa efter 2. Verdenskrig. Min analyse vil diskutere, hvad det bevidsthedsmæssigt vil sige at have to sprog og kulturer OG ingen. (3 samtidshistorie og tysk) Med Udgangspunkt i Christoph Heins: Landnahme vil jeg undersøge. Hvilke problemer, der følger ved integration i et anderledes samfund for at forstå tekstens kontekst vil jeg redegøre for den historiske udvikling i de tidligere tyske områder Samtidshistorie Eleverne skal kunne redegøre for center-periferi-problemet og forholde sig til visioner for udviklingen i den globale velstand. Forholdet mellem rige og fattige regioner og udviklingen i den globale arbejdsdeling. Eleverne skal kunne analysere økonomiske balanceproblemer, samt analysere tabeller, diagrammer og tekst vedrørende et lands erhvervsstruktur, demografi og økonomi. Økonomiske balanceproblemer Økonomisk vækst, konjunkturforløb og international konjunkturspredning Dansk Eleverne skal selvstændigt kunne udføre en metodisk relevant analyse og fortolkning af litterære og ikke-litterære tekster. Immigrantlitteratur, -film og teater. Eleverne skal kunne perspektivere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge. viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold. relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne analysere forskellige teksttyper. Nyhedstekster og baggrundsartikler om immigration og immigranter i engelsksprogede lande og regioner. Lærebogsfremstillinger af immigrationens historie i USA, Canada, Australien og Storbritannien Fiktionslitteratur, der tematiserer immigranterfaringer, fx Salman Rushdie, Caryl Phillips, Hanif Kureishi, Timothy Mo. Diverse lærebogsfremstillinger af immigrationens omfang og udvikling. 7

8 Eleverne skal kunne perspektivere den erhvervede viden om samfunds-, erhvervsog kulturforhold. Spansk: Isabel Allende: Zorro Javier Cercas: La velocidad de la luz Fransk: Agota Kristof : Hier Azouz Begag Dany Laferrière (Haïti / Québec) Tysk: Christoph Hein: Landnahme. Værker af Rafik Schami, Vladimir Kaminer Emne: Huntingtons teorier En undersøgelse af Huntingtons teorier om civilisationernes sammenstød. Herunder anføres argumenter, som støtter henholdsvis svækker hans teorier. Eksempel på elevproblemformulering: (1 samtidshistorie og dansk) Med udgangspunkt i en kort præsentation af Huntingtons teorier vil jeg foretage en undersøgelse af, hvad der ligger til grund for hans opdeling af verdens befolkning i forskellige civilisationer: Hvilke kriterier har han anvendt? Jeg vil endvidere vurdere, om Huntingtons teorier kan anvendes til at belyse diskussionen i medierne mellem moderate og yderliggående muslimer i Danmark. (2 samtidshistorie og international økonomi) Jeg vil først give en redegørelse for Huntingtons teorier om civilisationernes sammenstød. Dernæst vil jeg diskutere hans påstand om, at fremtidige konflikter vil udspille sig mellem civilisationer og ikke mellem nationalstater. Endelig vil jeg vurdere, om økonomisk udvikling/økonomisk integration kan foregå på tværs af Huntingtons civilisationer. Samtidshistorie kulturteorier i en analyse af kulturmøder inden for og mellem forskellige samfundsformer i tid og rum, herunder forholde sig til dansk og europæisk kultur og tankegang i relation til ikkeeuropæisk kultur og tankegang. Kulturmødet mellem europæisk og ikke-europæisk kultur og udviklingen heri. Væsentlige konflikt- og samarbejdsrelationer i det 20. og 21. århundrede. Dansk deres viden om handelsteori og udenrigshandel til at analysere økonomiske konsekvenser kultursammenstød kan få både på forskellige niveauer i samfundsøkonomien. Eleverne skal kunne perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge. Eleverne skal kunne analysere, fortolke og perspektivere tekster Handelsteori Samfundsøkonomiske mål. Kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger. Amerikanske og britiske litterære tekster om kulturmøder. 8

9 og anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne analysere forskellige teksttyper samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge. Litterære tekster om kulturmøder. Spansk: Materiale der belyser betydningen af NAFTA og Mercosur. Operation Dagsværk 2007: Bolivia. Fransk: Azouz Begag Faïza Guène Roch Carrier : La Guerre, Yes Sir! Materiale om den indianske befolkning i Québec Tysk: Feridun Zaimoglu Necla Kelek Fatih Akin Emne: WTO og internationalt samarbejde Manchet En undersøgelse af WTO's muligheder for at påvirke det fremtidige internationale økonomiske samarbejde. Undersøgelsen kan herunder behandle følgende emner: Frihandel Forskellige former for protektionisme Arbejdsvilkår Børnearbejde Kopi-produkter Eksempel på elevproblemformulering: (1 international økonomi og samtidshistorie) Jeg vil redegøre for samhandlen med landbrugsvarer mellem EU og Afrika. Dernæst vil jeg ved hjælp af EU s officielle hjemmesider redegøre for, hvilke handelsaftaler eventuelle handelshindringer, der eksisterer på landbrugsområdet. Efterfølgende vil jeg analysere, hvilken betydning handlen og eventuelle handelshindringer har for velstandsudviklingen i Afrika. Afslutningsvis vil diskutere, hvorvidt WTO bidrager til at løse de problemer, der eventuelt er, og om muligt pege på løsninger. (2 international økonomi og samtidshistorie) Jeg vil redegøre for samhandlen mellem Kina til Danmark indenfor udvalgte brancher, fx it og beklædning. Ligeledes vil jeg undersøge arbejdsmiljøet i de pågældende brancher. Jeg vil diskutere, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med denne handel både ud fra et økonomisk perspektiv, men også ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt. Denne diskussion vil have både et dansk og et kinesisk perspektiv. Jeg vil afslutningsvis også diskutere, hvilke muligheder WTO har for at påvirke disse forhold. Samtidshistorie Eleverne skal kunne redegøre for center-periferi-problemet og forholde sig til visioner for udviklingen i den globale velstand. Forholdet mellem rige og fattige regioner og udviklingen i den globale arbejdsdeling. viden Udenrigshandel, handelsteorier 9

10 Dansk om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at redegøre for udviklingen i Danmarks udenrigshandel samt den globale handel. Eleverne skal kunne aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation. Eleverne skal kunne forstå varierede former for autentisk engelsk. og handelssamarbejde. Taler og avisartikler i forbindelse med topmøder. Faglige tekster og nyhedstekster på engelsk, der behandler emner inden for marketing, international økonomi, kultur og samfundsforhold. Masser af tekster omhandler børne-arbejde, counterfeiting og multinationals som good/bad citizens i Kina/Indien. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne perspektivere viden om samfunds-, erhvervs- og kulturforhold. Nyhedsartikler om økonomisk integration og samarbejde. Litterære tekster. Emne: Individ og identitet i det globale samfund En undersøgelse af, hvilke mulige identitetsdannende faktorer der kan have betydning i det globale samfund. Undersøgelsen kan herunder inddrage faktorer som: Referencegrupper Lokalsamfundet nationen/nationalstaten nationale og internationale subkulturer fraværet af en gruppe-identitet (selvet som identitet). Eksempel på elevproblemformulering: (1 samtidshistorie og dansk) Efter en kort redegørelse for begrebet globalisering vil jeg undersøge, om globaliseringen fører til dannelsen af en global identitet eller om den tværtimod styrker dannelsen af en lokal/national identitet. Min undersøgelse baseres på analyser af litterære tekster, hvor globaliseringen tematiseres. Fx Ib Michael, Grill (2005)og Kirsten Thorup, Førkrigstid (2006). Opgaven vil diskutere individets reaktioner på de globale udfordringer. (2 samtidshistorie og dansk) Fører globaliseringen til dannelsen af en global identitet, eller styrker den tværtimod dannelsen af en lokal/national identitet? Efter en begrebsafklaring af globalisering og national identitet vil jeg på grundlag af analyser af de avisartikler (i danske dagblade), der fulgte i kølvandet på globaliseringsrådets afsluttende rapport, diskutere, om identitetsdannelsen i DK bevæger sig i en global eller en national retning, herunder hvilke andre faktorer der indvirker på en henholdsvis global- /national identitetsdannelse. Samtidshistorie Kulturmødet mellem europæisk og 10

11 Dansk kulturteorier i en analyse af kultur-møder inden for og mellem forskellige samfundsformer i tid og rum, herunder forholde sig til dansk og europæisk kultur og tankegang i relation til ikke-europæisk kultur og tankegang. Eleverne skal selvstændigt kunne udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikkelitterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt. viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne perspektivere viden om samfunds- og kulturforhold. ikke-europæisk kultur og udviklingen heri. Udviklingen i europæisk integration siden Forholdet mellem rige og fattige regioner og udviklingen i den globale arbejdsdeling. Tekster, der tematiserer kulturmøder kulturelt, individuelt og bevidsthedsmæssigt. Fx immigrantlitteratur. (Milan Kundera), eller inden for Danmark (Hans Otto Jørgensen, Pablo Henrik Llambías). Litterære tekster og sagprosatekster, der tematiserer kulturmøder i det britiske og amerikanske samfund. fx London Migrant City Systime. Litterære tekster og sagprosa. Spansk: Cristina García Fransk: Artikler om fænomenet/politikeren José Bové Immigrantlitteratur (Frankrig og Québec) Michel Houellebecq Frédéric Beigbeder Tysk: Peter Stamm, Judith Hermann Emne: Bæredygtig udvikling En undersøgelse af centrale initiativer, der foregår lokalt, nationalt og globalt for at etablere en bæredygtig udvikling i henholdsvis rige og fattige lande, herunder knaphedsproblematik. Endvidere kan man undersøge, hvordan Danmark sammenlignet med andre lande placerer sig i dette spørgsmål. Undersøgelsen kan omfatte såvel en historisk som en nutidig dimension, hvor medietekster og fiktive teksters syn på en bæredygtig udvikling kan indgå. Eksempel på elevproblemformulering (international økonomi og dansk): Jeg vil undersøge, om DK i dag placerer sig i front, når der tales om bæredygtig udvikling. Derfor vil jeg se på den historiske udvikling i Europa og Danmark fra 1945 frem til i dag og kortlægge, i hvilke perioder bæredygtig udvikling i særlig grad har været sat på dagsordenen og hvorfor. Min undersøgelse vil også komme ind på årsager til, at bæredygtig udvikling har været eller stadig er på dagsordenen. Jeg vil diskutere eventuelle konflikter, der kan være i dagens Danmark/Europa mellem miljøhensyn og økonomiske hensyn, og i hvilket omfang disse er forenelige. Min besvarelse vil også omfatte en begrundet diskussion af, hvilken politik, her særligt økonomiske politikker, Danmark bør føre i den beskrevne situation. Hvis dansk indgår, kan du inddrage analyser af Al Gore: An Inconvenient Truth og taler af Bjørn 11

12 Lomborg som aktuelt materiale Se under stof i dansk nedenfor. Samtidshistorie Eleverne skal kunne redegøre for center-periferi problemet og forholde sig til visioner for udviklingen i den globale velstand. Eleverne skal kunne analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund med henblik på at forholde sig til samfundenes udviklingsmuligheder. deres viden om økonomisk teori til at redegøre for og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger. Den internationale udvikling af demokrati og menneskerettigheder. Forholdet mellem rige og fattige regioner og udviklingen i den globale arbejdsdeling. Ressourceforbrug og belastning af omgivelserne i henholdsvis rige og fattige lande. Et særligt emne udgøres af de "nyrige" lande, hvor hensyn til naturen i en overgangsfase spiller en mindre rolle pga. ønsket om hurtig vækst. Knaphedsproblematik: knaphed på energi, rent vand, luft, landbrugsarealer, forgængelige ressource Dansk Eleverne skal kunne aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikations-situation. viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold. 2. fremmedsprog Eleverne skal kunne perspektivere viden om samfunds-, erhvervs- og kulturforhold. Økonomiske balanceproblemer og centrale økonomiske politikker, økonomisk vækst, erhvervsstruktur, levevilkår og demografisk udvikling, og (A) også indkomstfordeling, udviklingsteori, udviklingspolitik og udviklingssamarbejde. Film og medietekster Fx Al Gore: An Inconvenient Truth eller taler af Bjørn Lomborg I. Oversøisk fiktion på engelsk: Kina, Indien, Afrika om sammen stødet mellem tradition og udvikling. Sagprosa om business ethics. II. Diverse teksters syn på teknologi og miljø I 1900-tallet (begejstring, pessimisme, masseturisme, miljøbevægelser). Sagprosa (nyhedsartikler), dokumentarpro-grammer. Spansk: Kaffeproduktion i Latinamerika. Dyrkning af bananer i Latinamerika. Fransk: Sénégal, fx L hôtel des Rêves Tysk: Værker af Jutta Ditfurth Artikler og værker om Die Grünen 12

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2.

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie-B Jørgen Klærke STU-SamhistBhh1213-F16-MAR Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsskole Hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko A ved sk Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko A Sven E Kristiansen (sk) 3b16 Forløbsoversigt (15) Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsskole Hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie Lena

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Roskilde

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

Studieområde 3: Det internationale område

Studieområde 3: Det internationale område Studieområde 3: Det internationale område Emne: Fra kolonisering til globalisering Struer Statsgymnasium 3H1/2014 Det Internationale område Det internationale område er et flerfagligt, emne- og problemorienteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

International Business College Fredericia - Middelfart

International Business College Fredericia - Middelfart Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni International Business College Fredericia - Middelfart

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko B ved mf Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko B Michael Harritsø Frederiksen (mf) 2a16 Forløbsoversigt

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 maj 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Marb 2c Oversigt

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2013 Institution IBC, International Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO

Læs mere

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

Studieplan. Hh1211-E MAR ( )

Studieplan. Hh1211-E MAR ( ) Studieplan Hh1211-E12-1.0-MAR (15.8 12.10 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1211-E12-1.0-MAR Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 5 2.0 Engelsk-A... 7 3.0 Tysk-B... 8 4.0 International

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk A Michael Ebbesen Schmidt STU-EngelskAhh1115-E15-MAR Oversigt

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) SBC, Handelsgymnasiet HHX International økonomi

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHx International Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2013 maj 2014

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug. 2012 maj 2013

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011/12 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa+b Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Hhx IØ A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Campus Vejle Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2010/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa Foreløbig - Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) SBC, Handelsgymnasiet HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

International teknologi og kultur C, valgfag

International teknologi og kultur C, valgfag International teknologi og kultur C, valgfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution ZBC, Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie Hanne Vendelbo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Grenaa

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution VID Gymnasier - Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Herningsholm

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2014 maj 2015

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni Institution Roskilde Handelsskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni Institution Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011-2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2011 Institution Campus Vejle - handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO (dansk,

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Institution Termin Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Termin hvori undervisningen afsluttes:

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

Studieplan. Hh1111-E ( )

Studieplan. Hh1111-E ( ) Studieplan Hh1111-E12-1.0 (15.8 12.10 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1111-E12-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 5 2.0 Engelsk-A... 9 3.0 Spansk-A... 10 4.0 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 (skoleåret 2010-11) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 15/16 Institution Handelsskolen Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Samfundsfag-undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9. klasse

Samfundsfag-undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9. klasse Fagansvarlig: SRI/RRE Indhold Undervisningen vil foruden temaerne i skemaet indeholde: - Tur til Christiansborg med rundvisning og besøg på tilhørerpladserne. - Månedlige quizzer, hvori spørgsmål om den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution ErhvervsGymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Hans-Arne

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Tina

Læs mere