DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2010 Jet d Eau, Genève

2 Domorganist Flemming Dreissig ved orglet og fløjtenist Mogens Friis ved koncerten i Eglise Luthérienne i Genève. Dåb af Valentin Buxtorf. Søn af Christina og Benedikt Buxtorf.

3 Farvel og goddag! De fleste er enige om, at udvikling er engod ting. Men de færreste bryder sig om forandring... Dette udsagn, hvis oprindelse jegikke kender, opsummerer ganske godt mine følelseri forbindelse medforåretsformandsskifte i menighedsrådet, hvorved jeg blev ny formand. Hvorfor skulle Ann Beth også holde op som formand det gik jo lige så godt? Sine grunde har hun selv forklaret tydeligt i sidste nummer af kirkebladet. Og der skal på ingen måde være sure miner, når et medlem afrådet end ikke formanden ønsker at stoppe. Intet menighedsråd kunne ønske sig en bedre formand end Ann Beth Møller: Flittig, pligtopfyldende, idérig, omsorgsfuld, vedholdende (til tider stædig!) og altid velforberedt. Herudover er Ann Beths gode humør stærkt smitsomt. Vi har en meget hjertelig og afslappet omgangstone i menighedsrådet. Herfraskal lyde en KÆMPE TAK til Ann Beth for alt samt held og lykke fremover! Nok om forandring mere om udvikling! Den danske Kirke i Schweiz udvikler sig positivt i disse år: Når dette kirkeblad når ud i landet slut i august, er vort nye præstepar ikke længere nyt. Så har Kirsten og Jens Barfod været her i et år og er blevet fortrolige med livets og kirkens gang i det ganske schweiziske sogn. Og jeg synes, at de er faldet rigtig godt til. Kirsten og Jens har fået en meget fin modtagelse overalt i landet mange tak for det! 3

4 Udover gudstjenester og kirkelige handlinger tilbyder kirkenet fast og bredt program bestående af konfirmationsforberedelse, præstegårdsaftener, julestuer, Sankt Hans aften, onsdagsklub, morgenkaffe, etc., etc. Endvidere bestræber vi os på at finde på nye aktivitetersom for eksempelfilosofidagen sidste år og dette forår en orgel og fløjtekoncert. Til næste år planlægger vi en heldagstur til Nice (læs mere herom på bladets bagside). De sidste tre år har vi holdt en fælles kirkedag i Bolligen ved Bern i efteråret. Igen i år vil vi arrangere en sådan kirkedag, som efterhånden må kunne betegnes som entradition. Sammensætningen af det nye menighedsråd og de forskellige kirkekomitéer fremgår af side 16 i bladet. Determigenglæde atbyde velkommen til Mette Moser, nyt medlem af kirkekomitéen i Basel. Mette afløser MichaelKrarup, som har ønsket at slutte. Tak til Michaelfor hans indsats. Jeg vil også gerne byde velkommen til to nye ansigter i menighedsrådet: Ulla Darre og PerJohs. Mini CV Vibeke Nyborg: Født 1954 Gift med Henrik Nyborg Mor til Philip 26 år Mor til Michala 24 år Cand.ling.merc. i 1980 Engelsk translatør ved Carlsberg A/S Bosiddende i Schweiz siden 1998 Medlem af menighedsrådet og fra Omstillingsparathed er et begrebi vort modersmål af nyere dato, hvis manglende elegance i nogen gradopvejes af dets semantiske tilgængelighed. Så med rettidig omstillingsparathed vil jeg glæde mig til sammen med det øvrige menighedsråd og kirkekomitéerne at støtte og fremme den positive udvikling, som Den danske Kirke i Schweiz gennemlever i disse år. Vibeke Nyborg, Formand 4

5 Hvilken risiko du vil løbe, når du investerer? Har du brug for en afklaring, så dine fremtidige investeringer stemmer bedre overens med din holdning til risiko? jyskebank.ch/produkter JYSKE BANK (SCHWEIZ)AG Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. 5

6 Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, studioer og lejligheder med fjernsyn, video VHS eller DVD spiller og gratis wifi/ broadband. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. 6

7 Trinitatistiden Den treenige Guds tid betegnelsenfor kirkensefterår Alle, der blot husker en lille smule fra deres konfirmations forberedelse, vil vide, at kirken har sin specielle kalender. Detnye kirkeårbegynder 1. søndag i advent. Efter adventstiden følger så julen, påsken og pinsen som de kirkelige mærke og højtidsdage, efter hvilke det kirkelige forår er inddelt. Efter pinse, der som regel falder omkring 1. juni følger så et halvt år uden nogen speciel kirkelig højtid. Hele dette tidsrum fra pinse til kirkeåretsslutning medudgangen af novembergår under énfælles betegnelse, nemlig trinitatistiden. Hvor de kirkelige højtider i foråretrefererertil begivenheder, man kanfinde omtalt i Detnye Testamente, referererbetegnelsen for kirkens efterår,trinitatistiden, til begrebet Den treenige Gud eller treenigheden slet og ret. Nogen vil måske mene, at læren om Den treenige Gud kun er en spidsfindig spekulation og som sådan ganske uden betydning for mig og mit forhold til den kristne tro. Overfor en sådan påstand er der kun at svare, at lader man hånt om treenighedslæren om Gud som på éngang Faderen, Sønnen og Helligånden, forkaster man samtidig den virkelige og sande kristendom. I så fald mener mennesket nemlig, at den kristne tro er noget, man selv er herre over, og som man kanpræstere eller tilegne sig mere ellermindre af. Når talen er om menneskets tro, er vi alene henvist til Gud og Hans ord til os. Ligesom Gud ved sit blotte ord skabte den hele verden og alt, hvad der er derpå, således kommer det samme skabende ord til os gennem evangeliet om Jesus Kristus og skaber vedhelligånden 7

8 selv troen i det lyttende menneske. Derfor må vi holde fast ved treenighedslæren om Gud som Fader, Søn og Helligånd. Her drejer det sig nemlig ikke om nogen menneskelig ydelse eller præstation, menudelukkende om Den treenigeguds handlen med os som sine skabninger. Jens Barfod Litteraturgruppe Er det noget for dig? Vi kunne tænke os at starte en litteraturgruppe i Genève området. Idéen er, at vi kan drøfte og dele med hinanden, hvad vi læser. Hvis du kunne tænke dig at deltage,er du meget velkommen. Første møde er onsdag den kl. 20 på Chemin des Cornillons 84, 1292 Chambesy, hvor vi vil drøfte og planlægge gruppens liv. Hvor tit skal vi mødes? Hvad skal vi læse? Hvordan drøfter vi bøgerne? Skal vi have temaer f.eks.: Nordisk litteratur,skagensmalerne,h.c. Andersenstid, biografier, ny ellerældre dansk litteratur o.s.v.? Interesserede kanhenvende sig til: Kirsten Bendixen Ulla Darre Tlf.: +41 (0) Tlf.: +41 (0) E mail: E mail: 8

9 Referat af kirkens årsmødeden21. marts 2010 Kirkens årlige møde foregik denne gang i præstegården. Formanden, Ann Beth Møller, bød de fremmødte medlemmer af menigheden velkommen. Valg af dirigent Anne Sofie Annen blev foreslåetogvalgttil dirigent. Hun kunne konstatere, atmødet varlovligtindkaldt. Formandens beretning Ann Beth Møller fortalte om kirkens aktiviteter i det forløbne år udover selvede kirkelige handlinger. Årets vigtigstebegivenhedvar utvivlsomt, at vi har fået ny præst, idet pastor Jens Barfod blev indsat ved kirkedagen i Bolligen den 5.september. Mødeaktiviteten bestod af9 ordinære menighedsrådsmøder samtet ekstraordinært og et konstituerende møde foruden 2 fællesmøder med kirkekomitéerne. Af arrangementer har vi haft 5 præstegårdsaftener, bl.a. med den nye danske ambassadør i Bern, Hans Klingenberg, og en filosofidag omkring Søren Kierkegaardved to unge danske filosoffer, et vellykket arrangement uden for standard programmet. Derhar desuden været9 formiddage med morgensang og morgenkaffe i præstegården samt en filmaften i Bern. Ved Sankt Hans aften i Veyrier havde vi besøg af det danske kirkekor fra Luxembourg. Samtidig tog kirken officielt afsked med Marie og Mads Bjørn Jørgensen. For femte gang afholdt vi et landsdækkende lotteri, og der blev solgt 1440 lodsedler, lidt flere end i 2008.Julestuerne var velbesøgte i både Genève, Bern, Basel og Zürich med større overskud end året før. Af andre aktiviteter i kirkens regi kan nævnes den populære onsdagsklub, arbejdet med kirkebladet, som 3 gange om året sendes ud til 641 husstande, og hjemmesiden på ch.com. Også i 2009 blev der brugt megen tid på de økonomiske forhold. DSUKs årlige tilskud på DKr er ikke tilstrækkeligt til atdække præstens diæter og kørselsgodtgørelse. Udover medlemsbidragene modtager vi 9

10 heldigvis enkeltestørredonorbeløb. Ann Beth Møller sluttede med at sige tak til alle, hun har arbejdet sammen med i sine 5 år som formand. Præstens beretning Jens Barfod begyndte med at læse den beretning op, som han har modtaget fra sin forgænger, Mads Bjørn Jørgensen, om aktiviteterne fra marts til juni 2009med konfirmationer i Zürich (et meget storthold) og Genève samt diversegudstjenester inklusive Sankt Hans. Derpå berettede Jens Barfodomtiden siden sin tiltrædelse i august2009. Kirsten og han føler sig yderst vel modtaget i alle de fire delsogne og er glade for det gode forhold til menighedsrådet og de tre kirkekomitéer. Der har i de syv måneder været 16 gudstjenester 7 i Genève og 3 i hver af de andre byer. I forbindelse hermed har der været tre barnedåb, og præsten har desuden forestået to bisættelser. Arbejdet med konfirmanderne 4 i Genève og 7 i Zürich er foregået i løbet af 8 lørdage à tre timer i hver af de to byer. Jens Barfod medvirkede ved det fælles nordiske arrangementi Neuchâtel oktober. I det forløbne år er der etableret et præstekonvent for at udvikle samarbejdet mellem præsterne i Paris, Nice, Luxembourg, Bruxelles og Genève. Jens Barfodnævntedesuden specielt onsdagsklubben, hvor han og Kirsten har deltaget 18 gange og følersig rigtigt godt tilpas. Præsten sluttede af med at takke specielt Ann Beth Møller for det gode samarbejde. Formandens ogpræstens beretninger blev taget til efterretning. Kassererens beretning medregnskabogbudgetforslag Anders Gisselbæk omdelte årsresultatetfor2009sammenlignet med budgettet for 2009 og regnskabetfra 2008 samt budgettet for Desuden var der etdetaljeret skema med indtægter og udgifter for julestuerne 2009 sammenlignet med 2008 og Regnskabet er stillet op på en anden måde end i fjor, idet det kun tager hensyn til de reelle indtægter og udgifter i årets løb. Detbetyder bl.a., at det fulde beløb for 10

11 kirkens andel i flytningerne i forbindelse med præsteskiftet, SFr, står noteret på udgiftssiden, selv om der i detforegående år har været bogført SFr som henlæggelse i forbindelse meddenne flytning. To andre store poster forekommer heller ikke hvertår: istandsættelse af præsteboligen SFr samthårdehvidevarer for SFr. Udgifterne beløber sig til i alt SFr, og med SFr i indtægter betyder det et underskud på SFr for2009.revisoren, Rasmus Raffnsøe (den i fjor genvalgte revisor WernerCaflisch havde i årets løb meldt fra) var ikke til stedeved mødet, men havde skriftligt meddelt formanden, at regnskabet var udført efter de gældende regler. Derbudgetteres med et underskud på 2.200SFr for Budgettet inkluderer en henlæggelse på 6.000SFr fornæste flytning. Desudenstår der etnoget optimistisk tal på SFr ud for arrangementer, mens indtægterne for2009på denne postvar på SFr. Regnskabet blev godkendt vedstemmeflertal, idet én mødedeltager stemte imod, mens resten stemte for.budgettet blev godkendt af alle. Indkomne forslag Dervarikke indkommet forslag. Valg til menighedsrådet Kirsten Bendixen, Ann Beth Møller og Lars Olsen var på valg. Kirsten Bendixen og Lars Olsen genopstillede og valgtes uden afstemning, mens Ann Beth Møller trådte ud af menighedsrådet. Valg af revisor KarstenHartmannopstillede og blev valgtuden afstemning. Eventuelt Til afslutning takkede dirigenten mødedeltagerne. Lars Olsen 11

12 Den danske Kirke i Schweiz Regnskab 2009 Indtægter CHF Udgifter CHF Kollekter 3.982,90 Leje lokaler 2.150,00 Sponsorer ,00 Præst ,19 Bidrag ,00 Vederlag 2.650,00 Renter 486,65 Kirkeblad 9.964,60 Arrangementer ,10 Kontor 4.921,20 Annoncer 1.325,00 Bank/PTT 654,75 Diverse 3.355,20 Rejse/hotel 8.604,80 Lotteri 8.370,00 Arrangementer ,68 Gebyrer ,00 Diverse 2.150,97 Flytning ,00 Istandsættelse 9.750,00 Hårde hvidevarer 5.100,00 Total indtægter ,85 Total udgifter ,19 Årsresultat ,34 Formue ,00 Årsresultat ,34 Kassebeholdning 3.488,64 Formue ,30 T R A N S P O RT - af større og mindre ladninger/forsendelser mellem Danmark og Schweiz, lokalt samt til og fra europæiske destinationer tilbydes af Kristian Christensen Tlf.: / mobil:

13 13

14 Gudstjenester ogarrangementer i perioden fra september til november 2010 September Onsdag d. 8. kl Onsdagsklub Søndag d. 12. kl Gudstjeneste i Zürich Onsdag d. 15. kl Morgenkaffe Onsdag d. 15. kl Onsdagsklub Søndag d. 19. kl Gudstjeneste i ChapelleSt. Légeri Genève Onsdag d. 22. kl Onsdagsklub Lørdag d. 25. kl Gudstjeneste i Bern Søndag d. 26. kl Gudstjeneste i Basel Onsdag d. 29. kl Onsdagsklub Torsdag d. 30. kl Præstegårdsaftenmed Helge Ravn Oktober Onsdag d. 13. kl Søndag d. 17. kl Onsdag d. 20. kl Onsdag d. 20. kl Søndag d. 24. kl Onsdag d. 27. kl Onsdagsklub Gudstjeneste i ChapelleSt. Légeri Genève Morgenkaffe Onsdagsklub Nordisk gudstjeneste i Temple de Prangins Onsdagsklub Lørdag d. 30. kl Gudstjeneste i forbindelse med kirkedagen i Bolligen November Onsdag d. 10. kl Onsdag d. 10. kl Morgenkaffe Onsdagsklub 14

15 Onsdag d. 17. kl Torsdag d. 18. kl Søndag d. 21. kl Onsdag d. 24. kl Søndag d. 28. kl Søndag d. 28. kl Onsdagsklub Præstegårdsaften Gudstjeneste i ChapelleSt. Légeri Genève Onsdagsklub, juleafslutning Adventsgudstjeneste i le Lignon i Genève Julestue i le Lignon i Genève Præstegårdsaften d. 30. september 2010kl Torsdag d. 30september vil Helge Ravn under emnet Anvendt forskning indvie os i, hvorledesman kanbruge forskningsresultater foretaget på CERN i f. eks. medicinalindustrien til bl.a. behandling af kræftsygdomme.deltagelse koster CHF 10, herier inkluderet et let traktement. Af hensyn hertil bedes man tilmelde sig på kirkens telefon eller på E mail: senest onsdag d. 29. september. Jens Barfod Kirkens mailingliste Vil du være med på kirkens mailingliste og modtage en reminder om de kirkelige aktiviteter, så send et o.k. jeg vil gerne være med til Jens Barfod Nordisk Club Schweiz Nordisk Club Schweiz kan igen byde på et tre dages program i den vestlige del af Schweiz fra fredag d. 22. til søndag d. 24. oktober Detaljeret program og tilmeldingsblanket findes på hjemmesiden: Bestyrelsen for Nordisk Club Schweiz 15

16 Medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer PRÆST Jens Barfod 2, chemin Taverney 1218 Grand Saconnex Tlf.: E mail: GENÈVE Formand: Vibeke Nyborg Tlf.: Næstformand: Kirsten Bendixen Tlf.: Postmester: Christina Buxtorf Hey Tlf.: Kasserer: Anders Gisselbæk Tlf.: Sekretær ogwebmaster: Lars Olsen Tlf.: Julestuekoordinator: Lone Kortbæk Tlf.: Ulla Darre Tlf.: Per Johs Tlf.: BASEL Rolf Thomsen Tlf.: Jytte Weber Helios Tlf.: Mette Moser Tlf.: BERN Kirsten Hübener Sternberg Tlf.: Karen Marie Schürch Tlf.: Rikke Berger Tlf.: ZÜRICH Kirsten Chvojka Tlf.: Bitten Pischdovdjian Lotinga Tlf.: Rita Stalder Tlf.: Kirsten Larsen Tlf.: Anne Marie Studer Tlf.:

17 Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåbi forbindelse medgudstjeneste CHF 200 Barnedåbudenfor gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse af borgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet 1/1 side i tre numre CHF 600 1/1 side i farver i tre numre CHF /2 side i tre numre CHF 400 Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E banking oplysninger Navn: Eglise Danoise ensuisse Bank: UBS SA, Case Postale, 1211 Genève 2 Clearing no.: 0240 IBAN. no.: CH M1V BIC/Swift: UBSWCHZH80A Account no.: M1V CCP nr , Eglise Danoise en Suisse, 1200 Genève Kirkens hjemmeside : ch.com Kirkebladetudsendes afmenighedsrådetfor Dendanske Kirke i Schweiz med præsten som ansvarshavende redaktør. 17

18 18

19 Onsdagsklubben Onsdagsklubben erendansk børneklub i Geneve. Hermødes forældre og børn, vi synger, laver årstidsbestemte aktiviteter og holder selvfølgelig alle vores dejlige traditioner i live. Vi mødes hver onsdag ( undtagen den første onsdag i måneden), i lokalet OPEN HOUSE i Økumenisk center, Route de Ferney 150 i Grand Saconnex. Det er fra kl. 14 til 16 og ingen tilmelding er nødvendig, og alle er meget velkomne. Der er allerede lagt et spændende program for efteråret, bl.a. skattejagt, sjove ting medkastanier samt græskarlygter. Vi mødes første gang efter ferien d.8 september. Som noget forholdsvis nyt holder vi pigeaftener, hvor vi går ud og spiser en bid mad, går i biffen etc. Hvis du lige er landet i Geneve giver det mulighed for at netværke lidt. Hvis du vil høre mere om vores lille klub, er du meget velkommen til at kontakte: Dorte Dugbæk ( ) Christina Czort ( ) God sommer til alle, og vi glæder os til, at se jer til efteråret. 19

20 Lotteri 2010 Ikke allerede?... jo, for lotteriet er efterhånden blevet en helårsbegivenhed... i hvert fald for Lotterigruppen. Vi er begyndt at tænke på gevinster. Vi arbejder på at komme med nye idéer til gevinster og samtidig nogle, som kan inspirere folk til at købe flere lotterisedler. Målet er det samme år for år: at tjene flere penge på lotteriet end sidste år. Således at kirkens økonomi bliver stærk, således at vi i menighedsrådet kan koncentrere os om at udvikle nye idéer, starte nye tiltag, i stedet for i en uendelighed at skulle tale om at økonomien skranter. Vi vil gerne appellere til jer om I skulle kende nogen, som vi endnu ikke har spurgt om en gave til lotteriet? Hvis ja, er I velkomne til at henvende jer til Christina (telefon , eller Vi har deadline for indsamling af gevinster den 1. oktober. Vi glæder os til at høre fra jer! Lotterigruppen Julestue i Genève 2010 Kirkens julestue i le Lignon afholdes søndag den 28. november. Vi begynder traditionen tro med adventsgudstjeneste kl og boderne åbnes kl til Mere info følger i næste nummer af bladet. Planlægningen af arrangementet er allerede i gang og vi behøver som altid hjælpere til både forberedelserne men også på selve dagen. Deltag og få en chance for at møde nye mennesker og være med til at gøre dette års julefest til en uforglemmelig oplevelse. Kontakt Jens Barfod på Lone Kortbæk, Julestuegruppen 20

21 Det danske konsulat i Genève Ambassaden i Bern har meddelt, at Danmarks honorære konsul i Genève, Arne Olsen, er efter ansøgning bevilliget afsked fra stillingen som honorær konsul med virkning fra udgangen af juni måned Konsulatsforretningerne vil fra d. 1. juli 2010 blive varetaget af ambassaden, indtil der er taget stilling til, om en ny dansk konsul skal søges udnævnt i Genève. Pas udstedt på grundlag af ansøgninger indgivet til konsulatet vil blive tilsendt pasansøgeren pr. post eller kan efter aftale afhentes på kontoret i Rue de la Gabelle 9 i Carouge indtil d. 31. juli Ambassaden i Bern v. Ingelise Geissbühler, vicekonsul FLYTNING... Annonce Meldgaard det er lige os! Et spørgsmål om tillid

22 Konsulatet i Genève Siden 1975 har den til enhver tid værende chef for A.P. Møller Gruppens kontor i Genève parallelt med sin hovedbeskæftigelse også varetaget funktionen som honorær konsul. I løbet af perioden har i alt syv personer varetaget funktionen. Fælles for dem alle har været en lang række af positioner rundt omkring i verden, førend de, med en enkelt undtagelse, afsluttede deres arbejde i A.P. Møller Gruppen i Genève. Den danske koloni i Romandie og danskere bosiddende nærved i Frankrig har benyttet sig af konsulatets service. Ligesom danskere på gennemrejse eller på ferie har fået assistance, når de har mistet deres pas eller andre ejendele. Mange har i årenes løb udtrykt deres tilfredshed. Konsulatet har i de seneste år udstedt ca. 300 officielle dokumenter pr. år, heraf ca. 260 pas. Tilfredsheden skal retfærdigvis gives videre til personalet som påskønnelse for det arbejde, som de har udført i det daglige, når akutte problemer måtte løses. I samtaler med ældre medlemmer af den danske koloni, som ikke har været på konsulatet i lang tid, er spørgsmålet ofte : Er Monique Caffarri stadig på konsulatet? Ja, det er hun, og hun bliver også, indtil vi lukker kontoret sidst på året. Ingen tvivl om, at Monique gennem de mange år med oplæring af nye medarbejdere har præget konsulatet mere end konsulerne. Hvorfor lukker vi konsulatet og kontoret? Fordi de opgaver, som kontoret i Genève har haft, med økonomisk fordel kan overtages af andre selskaber i A.P. Møller gruppen, og konsulatet er i sig selv ikke en indtjeningskilde. Vi takker for samarbejdet. Arne Olsen 22

23 Jan Thoftstrup Private Banker Find en Private Banking rådgiver, der har adgang til de bedste specialister Nordea Private Banking tilbyder kompetente og erfarne rådgivere, der giver et sammenhængende overblik over dine værdier. Et overblik baseret på samarbejdet med markedets bedste specialister, grundig research og seriøse analyser. En Private Banking rådgiver og mange specialister making it possible. Få mere at vide på eller ring på og aftal et møde. Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Nordea Bank er underkastet tilsyn af CSSF (110, route d Arlon L-2991 Luxembourg). R.C.S. Luxembourg No. B 14157, Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Tel Zürich: Tlf *Yderligere information om undersøgelsen findes på 23

24 Nekrolog Poul Erik Fabricius Med Poul Erik Fabricius død den 2. april 2010 er et af fyrtårnene i dansk udlandskirke faldet bort kort før sin 80 års fødselsdag. Poul Erik viede hele sin præstegerning til danskere i udlandet. Det hele startede i sømandskirken i Yokohama i 1962, og efter 5 år flyttede han til Den Danske Kirke i London, hvor han betjente den store menighed i næsten 30 år. Poul Erik var hele sit liv en særdeles virksom præst og da vi danske i Genève var på udkig efter en person i super ligaen, blev Poul Erik sammen med Dorthe ansat i Den danske Kirke i Schweiz i 1997; og blev seks år som ulønnet pensionist. Dermed fik kirken en fast tilknyttet præst, som med sin ildhu kom til at betyde enormt for udbygningen af det danske kirkearbejde i hele Schweiz. Vi fik virkelig en præst der med sine prædikener altid kunne sige noget væsentligt til menigheden et faktum der fik menigheden til at vokse sig større og større. Ikke kun på prædikestolen var Poul Erik en stor kapacitet. Med sin store erfaring og sit vindende væsen var han sammen med Dorthe et naturligt samlingspunkt for en række arrangementer i præstegården. Efterhånden blev der afholdt regelmæssige gudstjenester i Basel, Bern og Zürich, samt månedlige gudstjenester i Genève. Ja, man vil forstå, at Poul Erik må tillægges en afgørende betydning for opbygningen af den kirkekultur, der nu findes i Den danske Kirke i Schweiz. Poul Laugesen Formand for menighedsrådet

25 25

26 Konfirmationen i Zürich 2010 Det blev en meget smuk konfirmation d. 15. maj Der var 6 konfirmander tre piger og tre drenge som kom fra forskellige steder i den tysktalende del af Schweiz. Det var en fin prædiken Jens Barfod holdt, og der blev sunget smukke salmer til musikken fra orglet, hvor Kirsten Barfod denne dag var organist. Ligeledes blev der sunget solo af Lars Olsen, der ekstra var rejst fra Genève til Zürich for at synge for konfirmanderne. Højtideligheden blev afsluttet i kirkens menighedslokale, hvor alle blev budt på et glas champagne. Nævnes skal det også, at der var ca. 180 personer i kirke. Tusind tak til alle der medvirkede. Kirkekomitéen i Zürich Konfirmationsforberedelse Har man børn i års alderen og gerne vil have dem konfirmeret på dansk i foråret 2011, bedes man henvende sig til Den danske Kirke på telefon eller på mail: Konfirmationsforberedelsen vil blive afholdt på udvalgte lørdage fra kl til kl. ca Der vil som i år blive tale om konfirmations forberedelse både i Zürich i den tyske Martin Luther kirken såvel som i Genève i præsteboligen. Kommende konfirmander bedes møde op til gudstjeneste søndag d. 12. september kl i Zürich eller søndag d. 19. september kl i Chapelle St. Léger i Genève. Jens Barfod 26

27 Åretskonfirmander i Zürich. Fra venstre Lea, Caroline, Patrick, Christian, Steffen, Helene. Åretskonfirmander i Genève. Fra venstre Kasper, Christina, Marissa, Kristian.

28 Kirkedag i Bolligen Lørdag den 30. oktober 2010 har vi den glæde at invitere til kirkedag i Bolligen. Program for dagen: Gudstjeneste kl Buffet kl Foredragved den nyudnævnte danske ambassadør vedfn i Genève SteffenSmidt kl Musikalsk underholdning vedkirstenbarfod og LarsOlsen kl Farvel og tak for i dag ca. kl Deltagelse i gudstjenesten er naturligvis gratis. Det efterfølgende arrangement med buffet med vin samt kaffe og kage koster CHF 30, som bedes betalt ved indgangen. Adressen er: Evangelisch ReformierteKirche Bolligen, Kirchstrasse, 3065 Bolligen. Vibeke Nyborg Udflugt til Nice Menighedsrådet har planer om at arrangere en tur til Nice søndag d. 27. marts Vi skal til gudstjeneste i Den danske Kirke om formiddagen og aflægge etbesøg på Chagall museetom eftermiddagen. Hverdeltagersørgerselv for transport easyjeteller lignende. Derfor denne forhåndsmeddelelse, så mankanfå bestilt sin billet til en fornuftig pris. Se mere om dette arrangement i næste nummer af kirkebladet. Jens Barfod

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Forår 2014 2 3 4 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ)

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2 3 4 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2011 Münster i Basel Konfirmation i Genève, fra venstre ses Cæcilie, Jeppe, Mikkel, Joachim og Christina. Konfirmation i Ascona afoliver Konfirmation i Zürich af

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Søndag den 22. februar får vi besøg af Patricia og Dan Kirk, som arbejder i projekt Faros. Et arbejde blandt uledsagede flygtningebørn i Grækenland.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013 POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013 Esmee og Jacob blev viet i Templet den 24. august 1 Frelsens Hær, Templet korps Frederiksberg Alle 9 1621 København V Telefon 33 24 68 33 e.mail: Templet@fhmail.dk

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014 Sommeren går på hæld Sommeren har ikke bare budt på sommer i år. Den seneste måneds tid har budt på vejr der kunne få én og anden til at

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

Referat af generalforsamling AK Viking, den

Referat af generalforsamling AK Viking, den Referat af generalforsamling AK Viking, den 19.5. 2016. 12 Fremmødte. 1. 2.. 3 Valg af dirigent Her blev Kaj Helmer Madsen valgt. Formandens beretning. Beretningen indsat som bilag 1, efter referatet.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,KJ,PEJ,TQF,RSS,ASS,LKB Afbud: LH DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Glædelig 3. søndag i advent

Glædelig 3. søndag i advent Nyhedsbrev uge 50 2014 Side 1 Side 2-4 Side 5 LUCIA FEST Fra bestyrelsen Side 6 Side 7 Side 8 Fra Vejrumbro by Børnehaven Kalender, rengøring & kontakt Glædelig 3. søndag i advent Nyhedsbrev Vejrum-Viskum

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere