DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2010 Jet d Eau, Genève

2 Domorganist Flemming Dreissig ved orglet og fløjtenist Mogens Friis ved koncerten i Eglise Luthérienne i Genève. Dåb af Valentin Buxtorf. Søn af Christina og Benedikt Buxtorf.

3 Farvel og goddag! De fleste er enige om, at udvikling er engod ting. Men de færreste bryder sig om forandring... Dette udsagn, hvis oprindelse jegikke kender, opsummerer ganske godt mine følelseri forbindelse medforåretsformandsskifte i menighedsrådet, hvorved jeg blev ny formand. Hvorfor skulle Ann Beth også holde op som formand det gik jo lige så godt? Sine grunde har hun selv forklaret tydeligt i sidste nummer af kirkebladet. Og der skal på ingen måde være sure miner, når et medlem afrådet end ikke formanden ønsker at stoppe. Intet menighedsråd kunne ønske sig en bedre formand end Ann Beth Møller: Flittig, pligtopfyldende, idérig, omsorgsfuld, vedholdende (til tider stædig!) og altid velforberedt. Herudover er Ann Beths gode humør stærkt smitsomt. Vi har en meget hjertelig og afslappet omgangstone i menighedsrådet. Herfraskal lyde en KÆMPE TAK til Ann Beth for alt samt held og lykke fremover! Nok om forandring mere om udvikling! Den danske Kirke i Schweiz udvikler sig positivt i disse år: Når dette kirkeblad når ud i landet slut i august, er vort nye præstepar ikke længere nyt. Så har Kirsten og Jens Barfod været her i et år og er blevet fortrolige med livets og kirkens gang i det ganske schweiziske sogn. Og jeg synes, at de er faldet rigtig godt til. Kirsten og Jens har fået en meget fin modtagelse overalt i landet mange tak for det! 3

4 Udover gudstjenester og kirkelige handlinger tilbyder kirkenet fast og bredt program bestående af konfirmationsforberedelse, præstegårdsaftener, julestuer, Sankt Hans aften, onsdagsklub, morgenkaffe, etc., etc. Endvidere bestræber vi os på at finde på nye aktivitetersom for eksempelfilosofidagen sidste år og dette forår en orgel og fløjtekoncert. Til næste år planlægger vi en heldagstur til Nice (læs mere herom på bladets bagside). De sidste tre år har vi holdt en fælles kirkedag i Bolligen ved Bern i efteråret. Igen i år vil vi arrangere en sådan kirkedag, som efterhånden må kunne betegnes som entradition. Sammensætningen af det nye menighedsråd og de forskellige kirkekomitéer fremgår af side 16 i bladet. Determigenglæde atbyde velkommen til Mette Moser, nyt medlem af kirkekomitéen i Basel. Mette afløser MichaelKrarup, som har ønsket at slutte. Tak til Michaelfor hans indsats. Jeg vil også gerne byde velkommen til to nye ansigter i menighedsrådet: Ulla Darre og PerJohs. Mini CV Vibeke Nyborg: Født 1954 Gift med Henrik Nyborg Mor til Philip 26 år Mor til Michala 24 år Cand.ling.merc. i 1980 Engelsk translatør ved Carlsberg A/S Bosiddende i Schweiz siden 1998 Medlem af menighedsrådet og fra Omstillingsparathed er et begrebi vort modersmål af nyere dato, hvis manglende elegance i nogen gradopvejes af dets semantiske tilgængelighed. Så med rettidig omstillingsparathed vil jeg glæde mig til sammen med det øvrige menighedsråd og kirkekomitéerne at støtte og fremme den positive udvikling, som Den danske Kirke i Schweiz gennemlever i disse år. Vibeke Nyborg, Formand 4

5 Hvilken risiko du vil løbe, når du investerer? Har du brug for en afklaring, så dine fremtidige investeringer stemmer bedre overens med din holdning til risiko? jyskebank.ch/produkter JYSKE BANK (SCHWEIZ)AG Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. 5

6 Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, studioer og lejligheder med fjernsyn, video VHS eller DVD spiller og gratis wifi/ broadband. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. 6

7 Trinitatistiden Den treenige Guds tid betegnelsenfor kirkensefterår Alle, der blot husker en lille smule fra deres konfirmations forberedelse, vil vide, at kirken har sin specielle kalender. Detnye kirkeårbegynder 1. søndag i advent. Efter adventstiden følger så julen, påsken og pinsen som de kirkelige mærke og højtidsdage, efter hvilke det kirkelige forår er inddelt. Efter pinse, der som regel falder omkring 1. juni følger så et halvt år uden nogen speciel kirkelig højtid. Hele dette tidsrum fra pinse til kirkeåretsslutning medudgangen af novembergår under énfælles betegnelse, nemlig trinitatistiden. Hvor de kirkelige højtider i foråretrefererertil begivenheder, man kanfinde omtalt i Detnye Testamente, referererbetegnelsen for kirkens efterår,trinitatistiden, til begrebet Den treenige Gud eller treenigheden slet og ret. Nogen vil måske mene, at læren om Den treenige Gud kun er en spidsfindig spekulation og som sådan ganske uden betydning for mig og mit forhold til den kristne tro. Overfor en sådan påstand er der kun at svare, at lader man hånt om treenighedslæren om Gud som på éngang Faderen, Sønnen og Helligånden, forkaster man samtidig den virkelige og sande kristendom. I så fald mener mennesket nemlig, at den kristne tro er noget, man selv er herre over, og som man kanpræstere eller tilegne sig mere ellermindre af. Når talen er om menneskets tro, er vi alene henvist til Gud og Hans ord til os. Ligesom Gud ved sit blotte ord skabte den hele verden og alt, hvad der er derpå, således kommer det samme skabende ord til os gennem evangeliet om Jesus Kristus og skaber vedhelligånden 7

8 selv troen i det lyttende menneske. Derfor må vi holde fast ved treenighedslæren om Gud som Fader, Søn og Helligånd. Her drejer det sig nemlig ikke om nogen menneskelig ydelse eller præstation, menudelukkende om Den treenigeguds handlen med os som sine skabninger. Jens Barfod Litteraturgruppe Er det noget for dig? Vi kunne tænke os at starte en litteraturgruppe i Genève området. Idéen er, at vi kan drøfte og dele med hinanden, hvad vi læser. Hvis du kunne tænke dig at deltage,er du meget velkommen. Første møde er onsdag den kl. 20 på Chemin des Cornillons 84, 1292 Chambesy, hvor vi vil drøfte og planlægge gruppens liv. Hvor tit skal vi mødes? Hvad skal vi læse? Hvordan drøfter vi bøgerne? Skal vi have temaer f.eks.: Nordisk litteratur,skagensmalerne,h.c. Andersenstid, biografier, ny ellerældre dansk litteratur o.s.v.? Interesserede kanhenvende sig til: Kirsten Bendixen Ulla Darre Tlf.: +41 (0) Tlf.: +41 (0) E mail: E mail: 8

9 Referat af kirkens årsmødeden21. marts 2010 Kirkens årlige møde foregik denne gang i præstegården. Formanden, Ann Beth Møller, bød de fremmødte medlemmer af menigheden velkommen. Valg af dirigent Anne Sofie Annen blev foreslåetogvalgttil dirigent. Hun kunne konstatere, atmødet varlovligtindkaldt. Formandens beretning Ann Beth Møller fortalte om kirkens aktiviteter i det forløbne år udover selvede kirkelige handlinger. Årets vigtigstebegivenhedvar utvivlsomt, at vi har fået ny præst, idet pastor Jens Barfod blev indsat ved kirkedagen i Bolligen den 5.september. Mødeaktiviteten bestod af9 ordinære menighedsrådsmøder samtet ekstraordinært og et konstituerende møde foruden 2 fællesmøder med kirkekomitéerne. Af arrangementer har vi haft 5 præstegårdsaftener, bl.a. med den nye danske ambassadør i Bern, Hans Klingenberg, og en filosofidag omkring Søren Kierkegaardved to unge danske filosoffer, et vellykket arrangement uden for standard programmet. Derhar desuden været9 formiddage med morgensang og morgenkaffe i præstegården samt en filmaften i Bern. Ved Sankt Hans aften i Veyrier havde vi besøg af det danske kirkekor fra Luxembourg. Samtidig tog kirken officielt afsked med Marie og Mads Bjørn Jørgensen. For femte gang afholdt vi et landsdækkende lotteri, og der blev solgt 1440 lodsedler, lidt flere end i 2008.Julestuerne var velbesøgte i både Genève, Bern, Basel og Zürich med større overskud end året før. Af andre aktiviteter i kirkens regi kan nævnes den populære onsdagsklub, arbejdet med kirkebladet, som 3 gange om året sendes ud til 641 husstande, og hjemmesiden på ch.com. Også i 2009 blev der brugt megen tid på de økonomiske forhold. DSUKs årlige tilskud på DKr er ikke tilstrækkeligt til atdække præstens diæter og kørselsgodtgørelse. Udover medlemsbidragene modtager vi 9

10 heldigvis enkeltestørredonorbeløb. Ann Beth Møller sluttede med at sige tak til alle, hun har arbejdet sammen med i sine 5 år som formand. Præstens beretning Jens Barfod begyndte med at læse den beretning op, som han har modtaget fra sin forgænger, Mads Bjørn Jørgensen, om aktiviteterne fra marts til juni 2009med konfirmationer i Zürich (et meget storthold) og Genève samt diversegudstjenester inklusive Sankt Hans. Derpå berettede Jens Barfodomtiden siden sin tiltrædelse i august2009. Kirsten og han føler sig yderst vel modtaget i alle de fire delsogne og er glade for det gode forhold til menighedsrådet og de tre kirkekomitéer. Der har i de syv måneder været 16 gudstjenester 7 i Genève og 3 i hver af de andre byer. I forbindelse hermed har der været tre barnedåb, og præsten har desuden forestået to bisættelser. Arbejdet med konfirmanderne 4 i Genève og 7 i Zürich er foregået i løbet af 8 lørdage à tre timer i hver af de to byer. Jens Barfod medvirkede ved det fælles nordiske arrangementi Neuchâtel oktober. I det forløbne år er der etableret et præstekonvent for at udvikle samarbejdet mellem præsterne i Paris, Nice, Luxembourg, Bruxelles og Genève. Jens Barfodnævntedesuden specielt onsdagsklubben, hvor han og Kirsten har deltaget 18 gange og følersig rigtigt godt tilpas. Præsten sluttede af med at takke specielt Ann Beth Møller for det gode samarbejde. Formandens ogpræstens beretninger blev taget til efterretning. Kassererens beretning medregnskabogbudgetforslag Anders Gisselbæk omdelte årsresultatetfor2009sammenlignet med budgettet for 2009 og regnskabetfra 2008 samt budgettet for Desuden var der etdetaljeret skema med indtægter og udgifter for julestuerne 2009 sammenlignet med 2008 og Regnskabet er stillet op på en anden måde end i fjor, idet det kun tager hensyn til de reelle indtægter og udgifter i årets løb. Detbetyder bl.a., at det fulde beløb for 10

11 kirkens andel i flytningerne i forbindelse med præsteskiftet, SFr, står noteret på udgiftssiden, selv om der i detforegående år har været bogført SFr som henlæggelse i forbindelse meddenne flytning. To andre store poster forekommer heller ikke hvertår: istandsættelse af præsteboligen SFr samthårdehvidevarer for SFr. Udgifterne beløber sig til i alt SFr, og med SFr i indtægter betyder det et underskud på SFr for2009.revisoren, Rasmus Raffnsøe (den i fjor genvalgte revisor WernerCaflisch havde i årets løb meldt fra) var ikke til stedeved mødet, men havde skriftligt meddelt formanden, at regnskabet var udført efter de gældende regler. Derbudgetteres med et underskud på 2.200SFr for Budgettet inkluderer en henlæggelse på 6.000SFr fornæste flytning. Desudenstår der etnoget optimistisk tal på SFr ud for arrangementer, mens indtægterne for2009på denne postvar på SFr. Regnskabet blev godkendt vedstemmeflertal, idet én mødedeltager stemte imod, mens resten stemte for.budgettet blev godkendt af alle. Indkomne forslag Dervarikke indkommet forslag. Valg til menighedsrådet Kirsten Bendixen, Ann Beth Møller og Lars Olsen var på valg. Kirsten Bendixen og Lars Olsen genopstillede og valgtes uden afstemning, mens Ann Beth Møller trådte ud af menighedsrådet. Valg af revisor KarstenHartmannopstillede og blev valgtuden afstemning. Eventuelt Til afslutning takkede dirigenten mødedeltagerne. Lars Olsen 11

12 Den danske Kirke i Schweiz Regnskab 2009 Indtægter CHF Udgifter CHF Kollekter 3.982,90 Leje lokaler 2.150,00 Sponsorer ,00 Præst ,19 Bidrag ,00 Vederlag 2.650,00 Renter 486,65 Kirkeblad 9.964,60 Arrangementer ,10 Kontor 4.921,20 Annoncer 1.325,00 Bank/PTT 654,75 Diverse 3.355,20 Rejse/hotel 8.604,80 Lotteri 8.370,00 Arrangementer ,68 Gebyrer ,00 Diverse 2.150,97 Flytning ,00 Istandsættelse 9.750,00 Hårde hvidevarer 5.100,00 Total indtægter ,85 Total udgifter ,19 Årsresultat ,34 Formue ,00 Årsresultat ,34 Kassebeholdning 3.488,64 Formue ,30 T R A N S P O RT - af større og mindre ladninger/forsendelser mellem Danmark og Schweiz, lokalt samt til og fra europæiske destinationer tilbydes af Kristian Christensen Tlf.: / mobil:

13 13

14 Gudstjenester ogarrangementer i perioden fra september til november 2010 September Onsdag d. 8. kl Onsdagsklub Søndag d. 12. kl Gudstjeneste i Zürich Onsdag d. 15. kl Morgenkaffe Onsdag d. 15. kl Onsdagsklub Søndag d. 19. kl Gudstjeneste i ChapelleSt. Légeri Genève Onsdag d. 22. kl Onsdagsklub Lørdag d. 25. kl Gudstjeneste i Bern Søndag d. 26. kl Gudstjeneste i Basel Onsdag d. 29. kl Onsdagsklub Torsdag d. 30. kl Præstegårdsaftenmed Helge Ravn Oktober Onsdag d. 13. kl Søndag d. 17. kl Onsdag d. 20. kl Onsdag d. 20. kl Søndag d. 24. kl Onsdag d. 27. kl Onsdagsklub Gudstjeneste i ChapelleSt. Légeri Genève Morgenkaffe Onsdagsklub Nordisk gudstjeneste i Temple de Prangins Onsdagsklub Lørdag d. 30. kl Gudstjeneste i forbindelse med kirkedagen i Bolligen November Onsdag d. 10. kl Onsdag d. 10. kl Morgenkaffe Onsdagsklub 14

15 Onsdag d. 17. kl Torsdag d. 18. kl Søndag d. 21. kl Onsdag d. 24. kl Søndag d. 28. kl Søndag d. 28. kl Onsdagsklub Præstegårdsaften Gudstjeneste i ChapelleSt. Légeri Genève Onsdagsklub, juleafslutning Adventsgudstjeneste i le Lignon i Genève Julestue i le Lignon i Genève Præstegårdsaften d. 30. september 2010kl Torsdag d. 30september vil Helge Ravn under emnet Anvendt forskning indvie os i, hvorledesman kanbruge forskningsresultater foretaget på CERN i f. eks. medicinalindustrien til bl.a. behandling af kræftsygdomme.deltagelse koster CHF 10, herier inkluderet et let traktement. Af hensyn hertil bedes man tilmelde sig på kirkens telefon eller på E mail: senest onsdag d. 29. september. Jens Barfod Kirkens mailingliste Vil du være med på kirkens mailingliste og modtage en reminder om de kirkelige aktiviteter, så send et o.k. jeg vil gerne være med til Jens Barfod Nordisk Club Schweiz Nordisk Club Schweiz kan igen byde på et tre dages program i den vestlige del af Schweiz fra fredag d. 22. til søndag d. 24. oktober Detaljeret program og tilmeldingsblanket findes på hjemmesiden: Bestyrelsen for Nordisk Club Schweiz 15

16 Medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer PRÆST Jens Barfod 2, chemin Taverney 1218 Grand Saconnex Tlf.: E mail: GENÈVE Formand: Vibeke Nyborg Tlf.: Næstformand: Kirsten Bendixen Tlf.: Postmester: Christina Buxtorf Hey Tlf.: Kasserer: Anders Gisselbæk Tlf.: Sekretær ogwebmaster: Lars Olsen Tlf.: Julestuekoordinator: Lone Kortbæk Tlf.: Ulla Darre Tlf.: Per Johs Tlf.: BASEL Rolf Thomsen Tlf.: Jytte Weber Helios Tlf.: Mette Moser Tlf.: BERN Kirsten Hübener Sternberg Tlf.: Karen Marie Schürch Tlf.: Rikke Berger Tlf.: ZÜRICH Kirsten Chvojka Tlf.: Bitten Pischdovdjian Lotinga Tlf.: Rita Stalder Tlf.: Kirsten Larsen Tlf.: Anne Marie Studer Tlf.:

17 Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåbi forbindelse medgudstjeneste CHF 200 Barnedåbudenfor gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse af borgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet 1/1 side i tre numre CHF 600 1/1 side i farver i tre numre CHF /2 side i tre numre CHF 400 Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E banking oplysninger Navn: Eglise Danoise ensuisse Bank: UBS SA, Case Postale, 1211 Genève 2 Clearing no.: 0240 IBAN. no.: CH M1V BIC/Swift: UBSWCHZH80A Account no.: M1V CCP nr , Eglise Danoise en Suisse, 1200 Genève Kirkens hjemmeside : ch.com Kirkebladetudsendes afmenighedsrådetfor Dendanske Kirke i Schweiz med præsten som ansvarshavende redaktør. 17

18 18

19 Onsdagsklubben Onsdagsklubben erendansk børneklub i Geneve. Hermødes forældre og børn, vi synger, laver årstidsbestemte aktiviteter og holder selvfølgelig alle vores dejlige traditioner i live. Vi mødes hver onsdag ( undtagen den første onsdag i måneden), i lokalet OPEN HOUSE i Økumenisk center, Route de Ferney 150 i Grand Saconnex. Det er fra kl. 14 til 16 og ingen tilmelding er nødvendig, og alle er meget velkomne. Der er allerede lagt et spændende program for efteråret, bl.a. skattejagt, sjove ting medkastanier samt græskarlygter. Vi mødes første gang efter ferien d.8 september. Som noget forholdsvis nyt holder vi pigeaftener, hvor vi går ud og spiser en bid mad, går i biffen etc. Hvis du lige er landet i Geneve giver det mulighed for at netværke lidt. Hvis du vil høre mere om vores lille klub, er du meget velkommen til at kontakte: Dorte Dugbæk ( ) Christina Czort ( ) God sommer til alle, og vi glæder os til, at se jer til efteråret. 19

20 Lotteri 2010 Ikke allerede?... jo, for lotteriet er efterhånden blevet en helårsbegivenhed... i hvert fald for Lotterigruppen. Vi er begyndt at tænke på gevinster. Vi arbejder på at komme med nye idéer til gevinster og samtidig nogle, som kan inspirere folk til at købe flere lotterisedler. Målet er det samme år for år: at tjene flere penge på lotteriet end sidste år. Således at kirkens økonomi bliver stærk, således at vi i menighedsrådet kan koncentrere os om at udvikle nye idéer, starte nye tiltag, i stedet for i en uendelighed at skulle tale om at økonomien skranter. Vi vil gerne appellere til jer om I skulle kende nogen, som vi endnu ikke har spurgt om en gave til lotteriet? Hvis ja, er I velkomne til at henvende jer til Christina (telefon , eller Vi har deadline for indsamling af gevinster den 1. oktober. Vi glæder os til at høre fra jer! Lotterigruppen Julestue i Genève 2010 Kirkens julestue i le Lignon afholdes søndag den 28. november. Vi begynder traditionen tro med adventsgudstjeneste kl og boderne åbnes kl til Mere info følger i næste nummer af bladet. Planlægningen af arrangementet er allerede i gang og vi behøver som altid hjælpere til både forberedelserne men også på selve dagen. Deltag og få en chance for at møde nye mennesker og være med til at gøre dette års julefest til en uforglemmelig oplevelse. Kontakt Jens Barfod på Lone Kortbæk, Julestuegruppen 20

21 Det danske konsulat i Genève Ambassaden i Bern har meddelt, at Danmarks honorære konsul i Genève, Arne Olsen, er efter ansøgning bevilliget afsked fra stillingen som honorær konsul med virkning fra udgangen af juni måned Konsulatsforretningerne vil fra d. 1. juli 2010 blive varetaget af ambassaden, indtil der er taget stilling til, om en ny dansk konsul skal søges udnævnt i Genève. Pas udstedt på grundlag af ansøgninger indgivet til konsulatet vil blive tilsendt pasansøgeren pr. post eller kan efter aftale afhentes på kontoret i Rue de la Gabelle 9 i Carouge indtil d. 31. juli Ambassaden i Bern v. Ingelise Geissbühler, vicekonsul FLYTNING... Annonce Meldgaard det er lige os! Et spørgsmål om tillid

22 Konsulatet i Genève Siden 1975 har den til enhver tid værende chef for A.P. Møller Gruppens kontor i Genève parallelt med sin hovedbeskæftigelse også varetaget funktionen som honorær konsul. I løbet af perioden har i alt syv personer varetaget funktionen. Fælles for dem alle har været en lang række af positioner rundt omkring i verden, førend de, med en enkelt undtagelse, afsluttede deres arbejde i A.P. Møller Gruppen i Genève. Den danske koloni i Romandie og danskere bosiddende nærved i Frankrig har benyttet sig af konsulatets service. Ligesom danskere på gennemrejse eller på ferie har fået assistance, når de har mistet deres pas eller andre ejendele. Mange har i årenes løb udtrykt deres tilfredshed. Konsulatet har i de seneste år udstedt ca. 300 officielle dokumenter pr. år, heraf ca. 260 pas. Tilfredsheden skal retfærdigvis gives videre til personalet som påskønnelse for det arbejde, som de har udført i det daglige, når akutte problemer måtte løses. I samtaler med ældre medlemmer af den danske koloni, som ikke har været på konsulatet i lang tid, er spørgsmålet ofte : Er Monique Caffarri stadig på konsulatet? Ja, det er hun, og hun bliver også, indtil vi lukker kontoret sidst på året. Ingen tvivl om, at Monique gennem de mange år med oplæring af nye medarbejdere har præget konsulatet mere end konsulerne. Hvorfor lukker vi konsulatet og kontoret? Fordi de opgaver, som kontoret i Genève har haft, med økonomisk fordel kan overtages af andre selskaber i A.P. Møller gruppen, og konsulatet er i sig selv ikke en indtjeningskilde. Vi takker for samarbejdet. Arne Olsen 22

23 Jan Thoftstrup Private Banker Find en Private Banking rådgiver, der har adgang til de bedste specialister Nordea Private Banking tilbyder kompetente og erfarne rådgivere, der giver et sammenhængende overblik over dine værdier. Et overblik baseret på samarbejdet med markedets bedste specialister, grundig research og seriøse analyser. En Private Banking rådgiver og mange specialister making it possible. Få mere at vide på eller ring på og aftal et møde. Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Nordea Bank er underkastet tilsyn af CSSF (110, route d Arlon L-2991 Luxembourg). R.C.S. Luxembourg No. B 14157, Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Tel Zürich: Tlf *Yderligere information om undersøgelsen findes på 23

24 Nekrolog Poul Erik Fabricius Med Poul Erik Fabricius død den 2. april 2010 er et af fyrtårnene i dansk udlandskirke faldet bort kort før sin 80 års fødselsdag. Poul Erik viede hele sin præstegerning til danskere i udlandet. Det hele startede i sømandskirken i Yokohama i 1962, og efter 5 år flyttede han til Den Danske Kirke i London, hvor han betjente den store menighed i næsten 30 år. Poul Erik var hele sit liv en særdeles virksom præst og da vi danske i Genève var på udkig efter en person i super ligaen, blev Poul Erik sammen med Dorthe ansat i Den danske Kirke i Schweiz i 1997; og blev seks år som ulønnet pensionist. Dermed fik kirken en fast tilknyttet præst, som med sin ildhu kom til at betyde enormt for udbygningen af det danske kirkearbejde i hele Schweiz. Vi fik virkelig en præst der med sine prædikener altid kunne sige noget væsentligt til menigheden et faktum der fik menigheden til at vokse sig større og større. Ikke kun på prædikestolen var Poul Erik en stor kapacitet. Med sin store erfaring og sit vindende væsen var han sammen med Dorthe et naturligt samlingspunkt for en række arrangementer i præstegården. Efterhånden blev der afholdt regelmæssige gudstjenester i Basel, Bern og Zürich, samt månedlige gudstjenester i Genève. Ja, man vil forstå, at Poul Erik må tillægges en afgørende betydning for opbygningen af den kirkekultur, der nu findes i Den danske Kirke i Schweiz. Poul Laugesen Formand for menighedsrådet

25 25

26 Konfirmationen i Zürich 2010 Det blev en meget smuk konfirmation d. 15. maj Der var 6 konfirmander tre piger og tre drenge som kom fra forskellige steder i den tysktalende del af Schweiz. Det var en fin prædiken Jens Barfod holdt, og der blev sunget smukke salmer til musikken fra orglet, hvor Kirsten Barfod denne dag var organist. Ligeledes blev der sunget solo af Lars Olsen, der ekstra var rejst fra Genève til Zürich for at synge for konfirmanderne. Højtideligheden blev afsluttet i kirkens menighedslokale, hvor alle blev budt på et glas champagne. Nævnes skal det også, at der var ca. 180 personer i kirke. Tusind tak til alle der medvirkede. Kirkekomitéen i Zürich Konfirmationsforberedelse Har man børn i års alderen og gerne vil have dem konfirmeret på dansk i foråret 2011, bedes man henvende sig til Den danske Kirke på telefon eller på mail: Konfirmationsforberedelsen vil blive afholdt på udvalgte lørdage fra kl til kl. ca Der vil som i år blive tale om konfirmations forberedelse både i Zürich i den tyske Martin Luther kirken såvel som i Genève i præsteboligen. Kommende konfirmander bedes møde op til gudstjeneste søndag d. 12. september kl i Zürich eller søndag d. 19. september kl i Chapelle St. Léger i Genève. Jens Barfod 26

27 Åretskonfirmander i Zürich. Fra venstre Lea, Caroline, Patrick, Christian, Steffen, Helene. Åretskonfirmander i Genève. Fra venstre Kasper, Christina, Marissa, Kristian.

28 Kirkedag i Bolligen Lørdag den 30. oktober 2010 har vi den glæde at invitere til kirkedag i Bolligen. Program for dagen: Gudstjeneste kl Buffet kl Foredragved den nyudnævnte danske ambassadør vedfn i Genève SteffenSmidt kl Musikalsk underholdning vedkirstenbarfod og LarsOlsen kl Farvel og tak for i dag ca. kl Deltagelse i gudstjenesten er naturligvis gratis. Det efterfølgende arrangement med buffet med vin samt kaffe og kage koster CHF 30, som bedes betalt ved indgangen. Adressen er: Evangelisch ReformierteKirche Bolligen, Kirchstrasse, 3065 Bolligen. Vibeke Nyborg Udflugt til Nice Menighedsrådet har planer om at arrangere en tur til Nice søndag d. 27. marts Vi skal til gudstjeneste i Den danske Kirke om formiddagen og aflægge etbesøg på Chagall museetom eftermiddagen. Hverdeltagersørgerselv for transport easyjeteller lignende. Derfor denne forhåndsmeddelelse, så mankanfå bestilt sin billet til en fornuftig pris. Se mere om dette arrangement i næste nummer af kirkebladet. Jens Barfod

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2011 Münster i Basel Konfirmation i Genève, fra venstre ses Cæcilie, Jeppe, Mikkel, Joachim og Christina. Konfirmation i Ascona afoliver Konfirmation i Zürich af

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Treenigheden Abrahams gæstebud og den hellige treenighed Kirken har som bekendt sin egen kalender, som er en festkalender, der begynder og slutter med advent. I løbet af kirkeåret

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.1 Forår 2009 Tulipaner i vase hos Karen Blixen på Rungstedlund Biskop Jan Lindhardt prædikede i Bolligen Luciapiger DET NYE ÅR Vi er allerede godt i gang med et nyt år, men

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr. 2 Sommer 2007 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 60 - ARS JUBILÆUM Inde i bladet bl.a. indbydelse til 60 års jubilæumsfest Lise Arends Olsen skriver om danskere i Schweiz i 18. og

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Kirkebladet nr. 2 nr. 2015, 2 2015 19. årgang Den såkaldte reformationsmur i Bastionsparken i Genève blev påbegyndt i 1909, som var 400-året for Jean Calvins fødsel. I murens

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr. 3 Vinter 2005/06 Inde i bladet bl.a. Når naturen går amok - En historie og en salme af H.C.Andersen Kirkens julearrangementer Siden sidst i billeder Benny Andersen kommer

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Sommer 2013 juni-august www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Læs mere

Kirkebladet. Velkommen til fastelavnsfest i Vor Frue Kirke. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Nr. 1 2013 36. årgang

Kirkebladet. Velkommen til fastelavnsfest i Vor Frue Kirke. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Nr. 1 2013 36. årgang Kirkebladet Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles Nr. 1 2013 36. årgang Velkommen til fastelavnsfest i Vor Frue Kirke Nr. 1 2013 36. årgang Kolofon Kirkebladet Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 32.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2011 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra SLGU * Blomstertogt til Holland * Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 Dec 2012 Jan 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG HØST MARTS 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 3 Landsbyerne dyster i paratviden og faglige evner Side 13 GYMO 82 har 25 års jubilæum Side 20 Skolebestyrelsen præsenteret Side 22 Afsked

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere