DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2010 Jet d Eau, Genève

2 Domorganist Flemming Dreissig ved orglet og fløjtenist Mogens Friis ved koncerten i Eglise Luthérienne i Genève. Dåb af Valentin Buxtorf. Søn af Christina og Benedikt Buxtorf.

3 Farvel og goddag! De fleste er enige om, at udvikling er engod ting. Men de færreste bryder sig om forandring... Dette udsagn, hvis oprindelse jegikke kender, opsummerer ganske godt mine følelseri forbindelse medforåretsformandsskifte i menighedsrådet, hvorved jeg blev ny formand. Hvorfor skulle Ann Beth også holde op som formand det gik jo lige så godt? Sine grunde har hun selv forklaret tydeligt i sidste nummer af kirkebladet. Og der skal på ingen måde være sure miner, når et medlem afrådet end ikke formanden ønsker at stoppe. Intet menighedsråd kunne ønske sig en bedre formand end Ann Beth Møller: Flittig, pligtopfyldende, idérig, omsorgsfuld, vedholdende (til tider stædig!) og altid velforberedt. Herudover er Ann Beths gode humør stærkt smitsomt. Vi har en meget hjertelig og afslappet omgangstone i menighedsrådet. Herfraskal lyde en KÆMPE TAK til Ann Beth for alt samt held og lykke fremover! Nok om forandring mere om udvikling! Den danske Kirke i Schweiz udvikler sig positivt i disse år: Når dette kirkeblad når ud i landet slut i august, er vort nye præstepar ikke længere nyt. Så har Kirsten og Jens Barfod været her i et år og er blevet fortrolige med livets og kirkens gang i det ganske schweiziske sogn. Og jeg synes, at de er faldet rigtig godt til. Kirsten og Jens har fået en meget fin modtagelse overalt i landet mange tak for det! 3

4 Udover gudstjenester og kirkelige handlinger tilbyder kirkenet fast og bredt program bestående af konfirmationsforberedelse, præstegårdsaftener, julestuer, Sankt Hans aften, onsdagsklub, morgenkaffe, etc., etc. Endvidere bestræber vi os på at finde på nye aktivitetersom for eksempelfilosofidagen sidste år og dette forår en orgel og fløjtekoncert. Til næste år planlægger vi en heldagstur til Nice (læs mere herom på bladets bagside). De sidste tre år har vi holdt en fælles kirkedag i Bolligen ved Bern i efteråret. Igen i år vil vi arrangere en sådan kirkedag, som efterhånden må kunne betegnes som entradition. Sammensætningen af det nye menighedsråd og de forskellige kirkekomitéer fremgår af side 16 i bladet. Determigenglæde atbyde velkommen til Mette Moser, nyt medlem af kirkekomitéen i Basel. Mette afløser MichaelKrarup, som har ønsket at slutte. Tak til Michaelfor hans indsats. Jeg vil også gerne byde velkommen til to nye ansigter i menighedsrådet: Ulla Darre og PerJohs. Mini CV Vibeke Nyborg: Født 1954 Gift med Henrik Nyborg Mor til Philip 26 år Mor til Michala 24 år Cand.ling.merc. i 1980 Engelsk translatør ved Carlsberg A/S Bosiddende i Schweiz siden 1998 Medlem af menighedsrådet og fra Omstillingsparathed er et begrebi vort modersmål af nyere dato, hvis manglende elegance i nogen gradopvejes af dets semantiske tilgængelighed. Så med rettidig omstillingsparathed vil jeg glæde mig til sammen med det øvrige menighedsråd og kirkekomitéerne at støtte og fremme den positive udvikling, som Den danske Kirke i Schweiz gennemlever i disse år. Vibeke Nyborg, Formand 4

5 Hvilken risiko du vil løbe, når du investerer? Har du brug for en afklaring, så dine fremtidige investeringer stemmer bedre overens med din holdning til risiko? jyskebank.ch/produkter JYSKE BANK (SCHWEIZ)AG Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. 5

6 Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, studioer og lejligheder med fjernsyn, video VHS eller DVD spiller og gratis wifi/ broadband. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. 6

7 Trinitatistiden Den treenige Guds tid betegnelsenfor kirkensefterår Alle, der blot husker en lille smule fra deres konfirmations forberedelse, vil vide, at kirken har sin specielle kalender. Detnye kirkeårbegynder 1. søndag i advent. Efter adventstiden følger så julen, påsken og pinsen som de kirkelige mærke og højtidsdage, efter hvilke det kirkelige forår er inddelt. Efter pinse, der som regel falder omkring 1. juni følger så et halvt år uden nogen speciel kirkelig højtid. Hele dette tidsrum fra pinse til kirkeåretsslutning medudgangen af novembergår under énfælles betegnelse, nemlig trinitatistiden. Hvor de kirkelige højtider i foråretrefererertil begivenheder, man kanfinde omtalt i Detnye Testamente, referererbetegnelsen for kirkens efterår,trinitatistiden, til begrebet Den treenige Gud eller treenigheden slet og ret. Nogen vil måske mene, at læren om Den treenige Gud kun er en spidsfindig spekulation og som sådan ganske uden betydning for mig og mit forhold til den kristne tro. Overfor en sådan påstand er der kun at svare, at lader man hånt om treenighedslæren om Gud som på éngang Faderen, Sønnen og Helligånden, forkaster man samtidig den virkelige og sande kristendom. I så fald mener mennesket nemlig, at den kristne tro er noget, man selv er herre over, og som man kanpræstere eller tilegne sig mere ellermindre af. Når talen er om menneskets tro, er vi alene henvist til Gud og Hans ord til os. Ligesom Gud ved sit blotte ord skabte den hele verden og alt, hvad der er derpå, således kommer det samme skabende ord til os gennem evangeliet om Jesus Kristus og skaber vedhelligånden 7

8 selv troen i det lyttende menneske. Derfor må vi holde fast ved treenighedslæren om Gud som Fader, Søn og Helligånd. Her drejer det sig nemlig ikke om nogen menneskelig ydelse eller præstation, menudelukkende om Den treenigeguds handlen med os som sine skabninger. Jens Barfod Litteraturgruppe Er det noget for dig? Vi kunne tænke os at starte en litteraturgruppe i Genève området. Idéen er, at vi kan drøfte og dele med hinanden, hvad vi læser. Hvis du kunne tænke dig at deltage,er du meget velkommen. Første møde er onsdag den kl. 20 på Chemin des Cornillons 84, 1292 Chambesy, hvor vi vil drøfte og planlægge gruppens liv. Hvor tit skal vi mødes? Hvad skal vi læse? Hvordan drøfter vi bøgerne? Skal vi have temaer f.eks.: Nordisk litteratur,skagensmalerne,h.c. Andersenstid, biografier, ny ellerældre dansk litteratur o.s.v.? Interesserede kanhenvende sig til: Kirsten Bendixen Ulla Darre Tlf.: +41 (0) Tlf.: +41 (0) E mail: E mail: 8

9 Referat af kirkens årsmødeden21. marts 2010 Kirkens årlige møde foregik denne gang i præstegården. Formanden, Ann Beth Møller, bød de fremmødte medlemmer af menigheden velkommen. Valg af dirigent Anne Sofie Annen blev foreslåetogvalgttil dirigent. Hun kunne konstatere, atmødet varlovligtindkaldt. Formandens beretning Ann Beth Møller fortalte om kirkens aktiviteter i det forløbne år udover selvede kirkelige handlinger. Årets vigtigstebegivenhedvar utvivlsomt, at vi har fået ny præst, idet pastor Jens Barfod blev indsat ved kirkedagen i Bolligen den 5.september. Mødeaktiviteten bestod af9 ordinære menighedsrådsmøder samtet ekstraordinært og et konstituerende møde foruden 2 fællesmøder med kirkekomitéerne. Af arrangementer har vi haft 5 præstegårdsaftener, bl.a. med den nye danske ambassadør i Bern, Hans Klingenberg, og en filosofidag omkring Søren Kierkegaardved to unge danske filosoffer, et vellykket arrangement uden for standard programmet. Derhar desuden været9 formiddage med morgensang og morgenkaffe i præstegården samt en filmaften i Bern. Ved Sankt Hans aften i Veyrier havde vi besøg af det danske kirkekor fra Luxembourg. Samtidig tog kirken officielt afsked med Marie og Mads Bjørn Jørgensen. For femte gang afholdt vi et landsdækkende lotteri, og der blev solgt 1440 lodsedler, lidt flere end i 2008.Julestuerne var velbesøgte i både Genève, Bern, Basel og Zürich med større overskud end året før. Af andre aktiviteter i kirkens regi kan nævnes den populære onsdagsklub, arbejdet med kirkebladet, som 3 gange om året sendes ud til 641 husstande, og hjemmesiden på ch.com. Også i 2009 blev der brugt megen tid på de økonomiske forhold. DSUKs årlige tilskud på DKr er ikke tilstrækkeligt til atdække præstens diæter og kørselsgodtgørelse. Udover medlemsbidragene modtager vi 9

10 heldigvis enkeltestørredonorbeløb. Ann Beth Møller sluttede med at sige tak til alle, hun har arbejdet sammen med i sine 5 år som formand. Præstens beretning Jens Barfod begyndte med at læse den beretning op, som han har modtaget fra sin forgænger, Mads Bjørn Jørgensen, om aktiviteterne fra marts til juni 2009med konfirmationer i Zürich (et meget storthold) og Genève samt diversegudstjenester inklusive Sankt Hans. Derpå berettede Jens Barfodomtiden siden sin tiltrædelse i august2009. Kirsten og han føler sig yderst vel modtaget i alle de fire delsogne og er glade for det gode forhold til menighedsrådet og de tre kirkekomitéer. Der har i de syv måneder været 16 gudstjenester 7 i Genève og 3 i hver af de andre byer. I forbindelse hermed har der været tre barnedåb, og præsten har desuden forestået to bisættelser. Arbejdet med konfirmanderne 4 i Genève og 7 i Zürich er foregået i løbet af 8 lørdage à tre timer i hver af de to byer. Jens Barfod medvirkede ved det fælles nordiske arrangementi Neuchâtel oktober. I det forløbne år er der etableret et præstekonvent for at udvikle samarbejdet mellem præsterne i Paris, Nice, Luxembourg, Bruxelles og Genève. Jens Barfodnævntedesuden specielt onsdagsklubben, hvor han og Kirsten har deltaget 18 gange og følersig rigtigt godt tilpas. Præsten sluttede af med at takke specielt Ann Beth Møller for det gode samarbejde. Formandens ogpræstens beretninger blev taget til efterretning. Kassererens beretning medregnskabogbudgetforslag Anders Gisselbæk omdelte årsresultatetfor2009sammenlignet med budgettet for 2009 og regnskabetfra 2008 samt budgettet for Desuden var der etdetaljeret skema med indtægter og udgifter for julestuerne 2009 sammenlignet med 2008 og Regnskabet er stillet op på en anden måde end i fjor, idet det kun tager hensyn til de reelle indtægter og udgifter i årets løb. Detbetyder bl.a., at det fulde beløb for 10

11 kirkens andel i flytningerne i forbindelse med præsteskiftet, SFr, står noteret på udgiftssiden, selv om der i detforegående år har været bogført SFr som henlæggelse i forbindelse meddenne flytning. To andre store poster forekommer heller ikke hvertår: istandsættelse af præsteboligen SFr samthårdehvidevarer for SFr. Udgifterne beløber sig til i alt SFr, og med SFr i indtægter betyder det et underskud på SFr for2009.revisoren, Rasmus Raffnsøe (den i fjor genvalgte revisor WernerCaflisch havde i årets løb meldt fra) var ikke til stedeved mødet, men havde skriftligt meddelt formanden, at regnskabet var udført efter de gældende regler. Derbudgetteres med et underskud på 2.200SFr for Budgettet inkluderer en henlæggelse på 6.000SFr fornæste flytning. Desudenstår der etnoget optimistisk tal på SFr ud for arrangementer, mens indtægterne for2009på denne postvar på SFr. Regnskabet blev godkendt vedstemmeflertal, idet én mødedeltager stemte imod, mens resten stemte for.budgettet blev godkendt af alle. Indkomne forslag Dervarikke indkommet forslag. Valg til menighedsrådet Kirsten Bendixen, Ann Beth Møller og Lars Olsen var på valg. Kirsten Bendixen og Lars Olsen genopstillede og valgtes uden afstemning, mens Ann Beth Møller trådte ud af menighedsrådet. Valg af revisor KarstenHartmannopstillede og blev valgtuden afstemning. Eventuelt Til afslutning takkede dirigenten mødedeltagerne. Lars Olsen 11

12 Den danske Kirke i Schweiz Regnskab 2009 Indtægter CHF Udgifter CHF Kollekter 3.982,90 Leje lokaler 2.150,00 Sponsorer ,00 Præst ,19 Bidrag ,00 Vederlag 2.650,00 Renter 486,65 Kirkeblad 9.964,60 Arrangementer ,10 Kontor 4.921,20 Annoncer 1.325,00 Bank/PTT 654,75 Diverse 3.355,20 Rejse/hotel 8.604,80 Lotteri 8.370,00 Arrangementer ,68 Gebyrer ,00 Diverse 2.150,97 Flytning ,00 Istandsættelse 9.750,00 Hårde hvidevarer 5.100,00 Total indtægter ,85 Total udgifter ,19 Årsresultat ,34 Formue ,00 Årsresultat ,34 Kassebeholdning 3.488,64 Formue ,30 T R A N S P O RT - af større og mindre ladninger/forsendelser mellem Danmark og Schweiz, lokalt samt til og fra europæiske destinationer tilbydes af Kristian Christensen Tlf.: / mobil:

13 13

14 Gudstjenester ogarrangementer i perioden fra september til november 2010 September Onsdag d. 8. kl Onsdagsklub Søndag d. 12. kl Gudstjeneste i Zürich Onsdag d. 15. kl Morgenkaffe Onsdag d. 15. kl Onsdagsklub Søndag d. 19. kl Gudstjeneste i ChapelleSt. Légeri Genève Onsdag d. 22. kl Onsdagsklub Lørdag d. 25. kl Gudstjeneste i Bern Søndag d. 26. kl Gudstjeneste i Basel Onsdag d. 29. kl Onsdagsklub Torsdag d. 30. kl Præstegårdsaftenmed Helge Ravn Oktober Onsdag d. 13. kl Søndag d. 17. kl Onsdag d. 20. kl Onsdag d. 20. kl Søndag d. 24. kl Onsdag d. 27. kl Onsdagsklub Gudstjeneste i ChapelleSt. Légeri Genève Morgenkaffe Onsdagsklub Nordisk gudstjeneste i Temple de Prangins Onsdagsklub Lørdag d. 30. kl Gudstjeneste i forbindelse med kirkedagen i Bolligen November Onsdag d. 10. kl Onsdag d. 10. kl Morgenkaffe Onsdagsklub 14

15 Onsdag d. 17. kl Torsdag d. 18. kl Søndag d. 21. kl Onsdag d. 24. kl Søndag d. 28. kl Søndag d. 28. kl Onsdagsklub Præstegårdsaften Gudstjeneste i ChapelleSt. Légeri Genève Onsdagsklub, juleafslutning Adventsgudstjeneste i le Lignon i Genève Julestue i le Lignon i Genève Præstegårdsaften d. 30. september 2010kl Torsdag d. 30september vil Helge Ravn under emnet Anvendt forskning indvie os i, hvorledesman kanbruge forskningsresultater foretaget på CERN i f. eks. medicinalindustrien til bl.a. behandling af kræftsygdomme.deltagelse koster CHF 10, herier inkluderet et let traktement. Af hensyn hertil bedes man tilmelde sig på kirkens telefon eller på E mail: senest onsdag d. 29. september. Jens Barfod Kirkens mailingliste Vil du være med på kirkens mailingliste og modtage en reminder om de kirkelige aktiviteter, så send et o.k. jeg vil gerne være med til Jens Barfod Nordisk Club Schweiz Nordisk Club Schweiz kan igen byde på et tre dages program i den vestlige del af Schweiz fra fredag d. 22. til søndag d. 24. oktober Detaljeret program og tilmeldingsblanket findes på hjemmesiden: Bestyrelsen for Nordisk Club Schweiz 15

16 Medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer PRÆST Jens Barfod 2, chemin Taverney 1218 Grand Saconnex Tlf.: E mail: GENÈVE Formand: Vibeke Nyborg Tlf.: Næstformand: Kirsten Bendixen Tlf.: Postmester: Christina Buxtorf Hey Tlf.: Kasserer: Anders Gisselbæk Tlf.: Sekretær ogwebmaster: Lars Olsen Tlf.: Julestuekoordinator: Lone Kortbæk Tlf.: Ulla Darre Tlf.: Per Johs Tlf.: BASEL Rolf Thomsen Tlf.: Jytte Weber Helios Tlf.: Mette Moser Tlf.: BERN Kirsten Hübener Sternberg Tlf.: Karen Marie Schürch Tlf.: Rikke Berger Tlf.: ZÜRICH Kirsten Chvojka Tlf.: Bitten Pischdovdjian Lotinga Tlf.: Rita Stalder Tlf.: Kirsten Larsen Tlf.: Anne Marie Studer Tlf.:

17 Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåbi forbindelse medgudstjeneste CHF 200 Barnedåbudenfor gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse af borgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet 1/1 side i tre numre CHF 600 1/1 side i farver i tre numre CHF /2 side i tre numre CHF 400 Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E banking oplysninger Navn: Eglise Danoise ensuisse Bank: UBS SA, Case Postale, 1211 Genève 2 Clearing no.: 0240 IBAN. no.: CH M1V BIC/Swift: UBSWCHZH80A Account no.: M1V CCP nr , Eglise Danoise en Suisse, 1200 Genève Kirkens hjemmeside : ch.com Kirkebladetudsendes afmenighedsrådetfor Dendanske Kirke i Schweiz med præsten som ansvarshavende redaktør. 17

18 18

19 Onsdagsklubben Onsdagsklubben erendansk børneklub i Geneve. Hermødes forældre og børn, vi synger, laver årstidsbestemte aktiviteter og holder selvfølgelig alle vores dejlige traditioner i live. Vi mødes hver onsdag ( undtagen den første onsdag i måneden), i lokalet OPEN HOUSE i Økumenisk center, Route de Ferney 150 i Grand Saconnex. Det er fra kl. 14 til 16 og ingen tilmelding er nødvendig, og alle er meget velkomne. Der er allerede lagt et spændende program for efteråret, bl.a. skattejagt, sjove ting medkastanier samt græskarlygter. Vi mødes første gang efter ferien d.8 september. Som noget forholdsvis nyt holder vi pigeaftener, hvor vi går ud og spiser en bid mad, går i biffen etc. Hvis du lige er landet i Geneve giver det mulighed for at netværke lidt. Hvis du vil høre mere om vores lille klub, er du meget velkommen til at kontakte: Dorte Dugbæk ( ) Christina Czort ( ) God sommer til alle, og vi glæder os til, at se jer til efteråret. 19

20 Lotteri 2010 Ikke allerede?... jo, for lotteriet er efterhånden blevet en helårsbegivenhed... i hvert fald for Lotterigruppen. Vi er begyndt at tænke på gevinster. Vi arbejder på at komme med nye idéer til gevinster og samtidig nogle, som kan inspirere folk til at købe flere lotterisedler. Målet er det samme år for år: at tjene flere penge på lotteriet end sidste år. Således at kirkens økonomi bliver stærk, således at vi i menighedsrådet kan koncentrere os om at udvikle nye idéer, starte nye tiltag, i stedet for i en uendelighed at skulle tale om at økonomien skranter. Vi vil gerne appellere til jer om I skulle kende nogen, som vi endnu ikke har spurgt om en gave til lotteriet? Hvis ja, er I velkomne til at henvende jer til Christina (telefon , eller Vi har deadline for indsamling af gevinster den 1. oktober. Vi glæder os til at høre fra jer! Lotterigruppen Julestue i Genève 2010 Kirkens julestue i le Lignon afholdes søndag den 28. november. Vi begynder traditionen tro med adventsgudstjeneste kl og boderne åbnes kl til Mere info følger i næste nummer af bladet. Planlægningen af arrangementet er allerede i gang og vi behøver som altid hjælpere til både forberedelserne men også på selve dagen. Deltag og få en chance for at møde nye mennesker og være med til at gøre dette års julefest til en uforglemmelig oplevelse. Kontakt Jens Barfod på Lone Kortbæk, Julestuegruppen 20

21 Det danske konsulat i Genève Ambassaden i Bern har meddelt, at Danmarks honorære konsul i Genève, Arne Olsen, er efter ansøgning bevilliget afsked fra stillingen som honorær konsul med virkning fra udgangen af juni måned Konsulatsforretningerne vil fra d. 1. juli 2010 blive varetaget af ambassaden, indtil der er taget stilling til, om en ny dansk konsul skal søges udnævnt i Genève. Pas udstedt på grundlag af ansøgninger indgivet til konsulatet vil blive tilsendt pasansøgeren pr. post eller kan efter aftale afhentes på kontoret i Rue de la Gabelle 9 i Carouge indtil d. 31. juli Ambassaden i Bern v. Ingelise Geissbühler, vicekonsul FLYTNING... Annonce Meldgaard det er lige os! Et spørgsmål om tillid

22 Konsulatet i Genève Siden 1975 har den til enhver tid værende chef for A.P. Møller Gruppens kontor i Genève parallelt med sin hovedbeskæftigelse også varetaget funktionen som honorær konsul. I løbet af perioden har i alt syv personer varetaget funktionen. Fælles for dem alle har været en lang række af positioner rundt omkring i verden, førend de, med en enkelt undtagelse, afsluttede deres arbejde i A.P. Møller Gruppen i Genève. Den danske koloni i Romandie og danskere bosiddende nærved i Frankrig har benyttet sig af konsulatets service. Ligesom danskere på gennemrejse eller på ferie har fået assistance, når de har mistet deres pas eller andre ejendele. Mange har i årenes løb udtrykt deres tilfredshed. Konsulatet har i de seneste år udstedt ca. 300 officielle dokumenter pr. år, heraf ca. 260 pas. Tilfredsheden skal retfærdigvis gives videre til personalet som påskønnelse for det arbejde, som de har udført i det daglige, når akutte problemer måtte løses. I samtaler med ældre medlemmer af den danske koloni, som ikke har været på konsulatet i lang tid, er spørgsmålet ofte : Er Monique Caffarri stadig på konsulatet? Ja, det er hun, og hun bliver også, indtil vi lukker kontoret sidst på året. Ingen tvivl om, at Monique gennem de mange år med oplæring af nye medarbejdere har præget konsulatet mere end konsulerne. Hvorfor lukker vi konsulatet og kontoret? Fordi de opgaver, som kontoret i Genève har haft, med økonomisk fordel kan overtages af andre selskaber i A.P. Møller gruppen, og konsulatet er i sig selv ikke en indtjeningskilde. Vi takker for samarbejdet. Arne Olsen 22

23 Jan Thoftstrup Private Banker Find en Private Banking rådgiver, der har adgang til de bedste specialister Nordea Private Banking tilbyder kompetente og erfarne rådgivere, der giver et sammenhængende overblik over dine værdier. Et overblik baseret på samarbejdet med markedets bedste specialister, grundig research og seriøse analyser. En Private Banking rådgiver og mange specialister making it possible. Få mere at vide på eller ring på og aftal et møde. Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Nordea Bank er underkastet tilsyn af CSSF (110, route d Arlon L-2991 Luxembourg). R.C.S. Luxembourg No. B 14157, Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Tel Zürich: Tlf *Yderligere information om undersøgelsen findes på 23

24 Nekrolog Poul Erik Fabricius Med Poul Erik Fabricius død den 2. april 2010 er et af fyrtårnene i dansk udlandskirke faldet bort kort før sin 80 års fødselsdag. Poul Erik viede hele sin præstegerning til danskere i udlandet. Det hele startede i sømandskirken i Yokohama i 1962, og efter 5 år flyttede han til Den Danske Kirke i London, hvor han betjente den store menighed i næsten 30 år. Poul Erik var hele sit liv en særdeles virksom præst og da vi danske i Genève var på udkig efter en person i super ligaen, blev Poul Erik sammen med Dorthe ansat i Den danske Kirke i Schweiz i 1997; og blev seks år som ulønnet pensionist. Dermed fik kirken en fast tilknyttet præst, som med sin ildhu kom til at betyde enormt for udbygningen af det danske kirkearbejde i hele Schweiz. Vi fik virkelig en præst der med sine prædikener altid kunne sige noget væsentligt til menigheden et faktum der fik menigheden til at vokse sig større og større. Ikke kun på prædikestolen var Poul Erik en stor kapacitet. Med sin store erfaring og sit vindende væsen var han sammen med Dorthe et naturligt samlingspunkt for en række arrangementer i præstegården. Efterhånden blev der afholdt regelmæssige gudstjenester i Basel, Bern og Zürich, samt månedlige gudstjenester i Genève. Ja, man vil forstå, at Poul Erik må tillægges en afgørende betydning for opbygningen af den kirkekultur, der nu findes i Den danske Kirke i Schweiz. Poul Laugesen Formand for menighedsrådet

25 25

26 Konfirmationen i Zürich 2010 Det blev en meget smuk konfirmation d. 15. maj Der var 6 konfirmander tre piger og tre drenge som kom fra forskellige steder i den tysktalende del af Schweiz. Det var en fin prædiken Jens Barfod holdt, og der blev sunget smukke salmer til musikken fra orglet, hvor Kirsten Barfod denne dag var organist. Ligeledes blev der sunget solo af Lars Olsen, der ekstra var rejst fra Genève til Zürich for at synge for konfirmanderne. Højtideligheden blev afsluttet i kirkens menighedslokale, hvor alle blev budt på et glas champagne. Nævnes skal det også, at der var ca. 180 personer i kirke. Tusind tak til alle der medvirkede. Kirkekomitéen i Zürich Konfirmationsforberedelse Har man børn i års alderen og gerne vil have dem konfirmeret på dansk i foråret 2011, bedes man henvende sig til Den danske Kirke på telefon eller på mail: Konfirmationsforberedelsen vil blive afholdt på udvalgte lørdage fra kl til kl. ca Der vil som i år blive tale om konfirmations forberedelse både i Zürich i den tyske Martin Luther kirken såvel som i Genève i præsteboligen. Kommende konfirmander bedes møde op til gudstjeneste søndag d. 12. september kl i Zürich eller søndag d. 19. september kl i Chapelle St. Léger i Genève. Jens Barfod 26

27 Åretskonfirmander i Zürich. Fra venstre Lea, Caroline, Patrick, Christian, Steffen, Helene. Åretskonfirmander i Genève. Fra venstre Kasper, Christina, Marissa, Kristian.

28 Kirkedag i Bolligen Lørdag den 30. oktober 2010 har vi den glæde at invitere til kirkedag i Bolligen. Program for dagen: Gudstjeneste kl Buffet kl Foredragved den nyudnævnte danske ambassadør vedfn i Genève SteffenSmidt kl Musikalsk underholdning vedkirstenbarfod og LarsOlsen kl Farvel og tak for i dag ca. kl Deltagelse i gudstjenesten er naturligvis gratis. Det efterfølgende arrangement med buffet med vin samt kaffe og kage koster CHF 30, som bedes betalt ved indgangen. Adressen er: Evangelisch ReformierteKirche Bolligen, Kirchstrasse, 3065 Bolligen. Vibeke Nyborg Udflugt til Nice Menighedsrådet har planer om at arrangere en tur til Nice søndag d. 27. marts Vi skal til gudstjeneste i Den danske Kirke om formiddagen og aflægge etbesøg på Chagall museetom eftermiddagen. Hverdeltagersørgerselv for transport easyjeteller lignende. Derfor denne forhåndsmeddelelse, så mankanfå bestilt sin billet til en fornuftig pris. Se mere om dette arrangement i næste nummer af kirkebladet. Jens Barfod

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2011 Münster i Basel Konfirmation i Genève, fra venstre ses Cæcilie, Jeppe, Mikkel, Joachim og Christina. Konfirmation i Ascona afoliver Konfirmation i Zürich af

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.1 Forår 2009 Tulipaner i vase hos Karen Blixen på Rungstedlund Biskop Jan Lindhardt prædikede i Bolligen Luciapiger DET NYE ÅR Vi er allerede godt i gang med et nyt år, men

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 Årsberetning 2012 Generalforsamling 17 marts 2013 Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning for Den

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr.

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr. Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Dorthe Ølgaard Lassen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Treenigheden Abrahams gæstebud og den hellige treenighed Kirken har som bekendt sin egen kalender, som er en festkalender, der begynder og slutter med advent. I løbet af kirkeåret

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere