RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)"

Transkript

1 RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses Dansk udgave gyldig fra 1. januar 2017

2 {blank}

3 RID 2017 Konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF) Bilag C Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane RID 2017 Denne tekst erstatter teksten i RID 2015 Corrigendum 2 af 1. maj 2015 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. januar RID er gældende for international såvel som for national dansk jernbanetransport af farligt gods. OTIF-sekretariatets bemærkning om anvendelsesområdet Følgende stater er RID-kontraherende stater (pr ): Albanien, Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Holland, Iran, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Marokko, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig. Indtil international trafik genoptages, er Iraks, Libanons og Syriens medlemskab af OTIF suspenderet. Kolofon: RID 2017: Udgiver: Kontaktperson i Trafik- og Byggestyrelsen: Oversættelse: Redaktion og supplerende oversættelse: Korrektur: Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København 2., tlf , fax , Bolette Daugaard Lionbridge Denmark A/S, København Lionbridge Denmark A/S, København Mogens Holsted Larsen Dato: Vedr. kopiering mv., se afsnit 0.6.

4 RID 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse RID Del 0 Forord til den danske udgave af RID Retsgrundlag Notation Brugsanvisning til den elektroniske udgave Harmonisering med ADR Supplerende danske fodnoter Kopiering og rettigheder Rettelser og supplementer Ikrafttræden... 3 Del 1 Generelle bestemmelser... 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde Opbygning Gyldighedsområde Undtagelser Anvendelse af andre regelsæt Anvendelse af standarder... 8 Kapitel 1.2 Definitioner og måleenheder Definitioner Målenheder Kapitel 1.3 Uddannelse af personer involveret i transport af farligt gods Anvendelsesområde Uddannelsens karakter Dokumentation Kapitel 1.4 Parternes sikkerhedsforpligtelser Almindelige sikkerhedsforanstaltninger De vigtigste parters forpligtelser De øvrige parters forpligtelser Kapitel 1.5 Fravigelser Midlertidige fravigelser Militære forsendelser Kapitel 1.6 Overgangsbestemmelser Generelt Trykbeholdere og beholdere hørende til klasse Tankvogne og batterivogne Tankcontainere, UN-tanke og MEGC'er (Reserveret) Klasse 7 (overgangsbestemmelser) Kapitel 1.7 Generelle bestemmelser for radioaktive stoffer Gyldighed og anvendelsesområde... 49

5 RID 2017 Side Strålingbeskyttelsesprogram Styringssystem Særligt arrangement Radioaktive stoffer med andre farlige egenskaber Manglende overholdelse af grænseværdier Kapitel 1.8 Kontroller og andre støttetiltag der skal sikre, at sikkerhedsforskrifterne bliver efterlevet Administrative kontroller af farligt gods Gensidig administrativ bistand Sikkerhedsrådgiver Fortegnelse over kompetente myndigheder og de af dem udpegede organer Rapportering om alvorlige uheld eller hændelser med farligt gods Administrative kontroller ved anvendelse af overensstemmelsesvurderinger, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og særlige kontroller i henhold til afsnit Procedurer for overensstemmelsesvurdering og periodisk eftersyn Procedurer for overensstemmelsesvurdering af gaspatroner Kapitel 1.9 Transportrestriktioner pålagt af de kompetente myndigheder Kapitel 1.10 Sikringsbestemmelser Generelle bestemmelser Sikringsuddannelse Bestemmelser for højrisikogods Kapitel 1.11 Interne nødplaner for rangerbanegårde Del 2 Klassificering... 1 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser Indledning Principper for klassificering Klassificering af stoffer inkl. opløsninger og blandinger (såsom præparater, præparationer og affald), som ikke er nævnt ved navn Klassificering af prøver Klassificering af emballager, kasserede, tomme, ikke-rengjorte... 9 Kapitel 2.2 Specifikke bestemmelser for de enkelte klasser Klasse 1 Eksplosivstoffer og genstande med eksplosivstoffer Klasse 2 Gasser Klasse 3 Brandfarlige væsker Klasse 4.1 Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer, polymeriserende stoffer og desensibiliserede faste eksplosivstoffer Klasse 4.2 Selvantændelige stoffer Klasse 4.3 Stoffer som ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser Klasse 5.1 Oxiderende stoffer Klasse 5.2 Organiske peroxider Klasse 6.1 Giftige stoffer Klasse 6.2 Smittefarlige stoffer Klasse 7 Radioaktive stoffer Klasse 8 Ætsende stoffer Klasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande

6 RID 2017 Side 3 Kapitel 2.3 Prøvningsmetoder Generelt Udsvedningsprøvning for sprængstof, type A Prøvninger vedrørende nitrerede celluloseblandinger hørende til klasse Prøvninger af brandfarlige væsker i klasse 3, 6.1 og Prøvning til bestemmelse af viskositet Klassificering af organometalliske stoffer hørende til klasse 4.2 og Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder... 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser Indledning Officiel godsbetegnelse Opløsninger eller blandinger... 2 Kapitel 3.2 Fortegnelse over farligt gods Forklaringer til tabel A: Fortegnelse over farligt gods i UN-numerisk rækkefølge... 4 Tabel A Tabel B: Fortegnelse over farligt gods i alfabetisk rækkefølge... 1 Kapitel 3.3 Særlige bestemmelser gældende for bestemte stoffer og genstande... 1 Kapitel 3.4 Farligt gods emballeret i begrænsede mængder Kapitel 3.5 Farligt gods emballeret i undtagne mængder Undtagne mængder Emballager Prøvning af kolli Mærkning af kolli Største tilladte antal kolli i en vogn eller container Dokumenter Del 4 Bestemmelser for emballering og tanke... 1 Kapitel 4.1 Anvendelse af emballager, herunder IBC'er og storemballager Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods i emballager, herunder IBC'er og storemballager Yderligere generelle bestemmelser vedrørende anvendelsen af IBC'er Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter Liste over emballeringsforskrifter Særlige emballeringsbestemmelser for gods hørende til klasse Særlige emballeringsbestemmelser for gods hørende til klasse 2 og gods i andre klasser henført til emballeringsforskrift P Særlige emballeringsbestemmelser for organiske peroxider hørende til klasse 5.2 og selvnedbrydende stoffer hørende til klasse Særlige emballeringsbestemmelser for smittefarlige stoffer hørende til klasse Særlige emballeringsbestemmelser for radioaktive stoffer Særlige bestemmelser for sammenpakning Kapitel 4.2 Anvendelse af UN-tanke og UN-multielement gascontainere (UN-MEGC'er)

7 RID 2017 Side Generelle bestemmelser for anvendelse af UN-tanke til transport af stoffer hørende til klasse 1 og klasserne 3 til Generelle bestemmelser for anvendelse af UN-tanke til transport af ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk Generelle bestemmelser for anvendelsen af UN-tanke til transport af kølede fordråbede gasser Generelle bestemmelser for anvendelse af UN-multielement gascontainere (UN-MEGC'er) Tankanvisninger og særlige bestemmelser for UN-tanke Kapitel 4.3 Anvendelse af tankvogne, aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metalliske materialer samt batterivogne og MEGC'er Anvendelsesområde Bestemmelser, som finder anvendelse på alle klasser Særlige bestemmelser, der finder anvendelse på klasse Særlige bestemmelser, der finder anvendelse på klasse 3 til Særlige bestemmelser Kapitel 4.4 Anvendelse af tankcontainere, herunder tankveksellad, med råtanke i fiberforstærket plast (tysk: "FVK"-tank / eng.: "FRP"-tank) Generelt Drift Kapitel 4.5 Anvendelse og drift af slamsugertanke Anvendelse Drift Del 5 Bestemmelser for forsendelse... 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser Anvendelse og generelle bestemmelser Brug af ekstra ydre emballage Tomme, urensede emballager (herunder IBC'er og storemballager), tanke, vogne og containere til transport i bulk Sammenpakning Generelle bestemmelser for klasse Kapitel 5.2 Mærkning og beklæbning Mærkning af kolli Mærkning af kolli med faresedler Kapitel 5.3 Mærkning af containere, MEGC'er, tankcontainere, UN-tanke og vogne Mærkning med faresedler Mærkning med orangefarvede faretavler Mærkning for stoffer ved forhøjet temperatur Mærkning med rangersedler efter model nr. 13 og Orangefarvede striber Mærke for miljøfarlige stoffer Kapitel 5.4 Dokumentation Generelt Transportdokument for farligt gods og beslægtede oplysninger Container-/køretøjspakkeattest... 41

8 RID 2017 Side Skriftlige anvisninger Opbevaring af oplysninger om transport af farligt gods Eksempel på en multimodal farligt gods formular Kapitel 5.5 Særlige bestemmelser (Slettet) Særlige bestemmelser for lasttransportenheder, som er desinficeret med gas (UN 3359) Særlige bestemmelser for kolli samt vogne og containere indeholdende stoffer, som medfører risiko for kvælning, når de bruges til køle- eller konditioneringsformål (f.eks. tøris (UN 1845) eller nitrogen, kølet, flydende (UN 1977) eller argon, kølet, flydende (UN 1951)) Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC'er, storemballager og tanke... 1 Kapitel 6.1 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager Generelt Kodemærkning af emballagetyper Mærkning (med kode) Bestemmelser vedrørende emballager Bestemmelser for prøvning af emballager Standardvæsker til kontrol af den kemiske forenelighed af polyethylenemballager inklusive IBC'er i overensstemmelse med henholdsvis eller Kapitel 6.2 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af trykbeholdere, aerosolbeholdere, små beholdere indeholdende gas (gaspatroner) og brændselscellepatroner indeholdende fordråbet brandfarlig gas Generelle bestemmelser Bestemmelser for UN-trykbeholdere Generelle bestemmelser for andre trykbeholdere end UN-trykbeholdere Krav til andre trykbeholdere end UN-trykbeholdere, der er konstrueret, fremstillet og prøvet i henhold til standarder, der henvises til Bestemmelser for andre trykbeholdere end UN-trykbeholdere, som ikke er konstrueret, fremstillet og prøvet i overensstemmelse med standarder, der henvises til Generelle bestemmelser for aerosolbeholdere, små beholdere indeholdende gas (gaspatroner) og brændselscellepatroner indeholdende fordråbet brandfarlig gas Kapitel 6.3 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager til smittefarlige stoffer i kategori A hørende til klasse Generelt Bestemmelser for emballager Kodemærkningssystem for storemballager Mærkning Bestemmelser for prøvning af emballager... 2 Kapitel 6.4 Bestemmelser for konstruktion, prøvning og godkendelse af kolli til radioaktive stoffer og for godkendelse af sådanne stoffer (Reserveret) Generelle krav (Reserveret) Krav for undtagelseskolli Krav for industrielle kolli... 2

9 RID 2017 Side Krav for kolli med uranhexafluorid Krav for kolli af type A Krav for kolli af type B(U) Krav for kolli af type B(M) Bestemmelser for kolli af type C Krav for kolli, der indeholder fissile stoffer Prøvningsprocedurer og påvisning af overensstemmelse Prøvning af indeslutningssystemets tilstand og afskærmning samt evaluering af kritikalitetssikkerhed Anstødsflade for faldprøvning Prøvning til påvisning af evnen til at holde til normale transportforhold Yderligere prøvning for kolli af type A til væsker og gasser Prøvning til påvisning af evnen til at holde til uheld under transport Udvidet prøve ved nedsænkning i vand for type B(U) og kolli af type B(M) med mere end 10 5 A 2 samt kolli af type C Vandindtrængningsprøve for kolli, der indeholder fissile stoffer Prøvninger for kolli af type C Eftersyn af emballage, som er konstrueret til at indeholde mindst 0,1 kg uranhexafluorid Godkendelse af emballagekonstruktion og materialer Ansøgning om og godkendelse af transport af radioaktive stoffer Kapitel 6.5 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af mellemstore bulkcontainere (IBC'er) Generelle bestemmelser Mærkning (med kode) Konstruktionsbestemmelser Prøvning, typegodkendelse og eftersyn Særlige bestemmelser for IBC'er Bestemmelser vedrørende prøvning af IBC'er Kapitel 6.6 Krav vedrørende konstruktion og prøvning af storemballager Generelt Kodemærkningssystem for storemballager Mærkning Særlige krav for storemballager Krav vedrørende prøvning af storemballager... 5 Kapitel 6.7 Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, kontrol og prøvning af UN-tanke og UNmultielement gascontainere (UN-MEGC'er) Anvendelsesområde og generelle bestemmelser Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, kontrol og prøvning af UN-tanke, der er beregnet til transport af stoffer i klasse 1 og 3 til Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af UN-tanke, der er beregnet til transport af ikke-kølede, fordråbede gasser Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af UN-tanke, der er beregnet til transport af kølede, fordråbede gasser Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af UN-multielement gascontainere (UN-MEGC'er) beregnet til transport af ikke-kølede gasser... 43

10 RID 2017 Side 7 Kapitel 6.8 Bestemmelser for konstruktion, typegodkendelse, eftersyn, prøvning og mærkning af samt udstyr til tankvogne, aftagelige tanke, tankcontainere, og tankveksellad med råtanke af metalliske materialer samt batterivogne og multielement gascontainere (MEGC) Anvendelsesområde Bestemmelser som finder anvendelse på alle klasser Særlige bestemmelser, der finder anvendelse på klasse Særlige bestemmelser Bestemmelser for materialer til og konstruktion af tanke til tankvogne og tankcontainere, for hvilke der kræves trykprøvning ved mindst 1 MPa (10 bar), eller som skal kunne transportere kølede, fordråbede gasser hørende til klasse Kapitel 6.9 Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, typegodkendelse, prøvning og mærkning af, samt udstyr til, fiberforstærkede plasttanke i tankcontainere og tankveksellad Generelt Fremstilling Udstyr Typeprøvning og -godkendelse Eftersyn Mærkning... 7 Kapitel 6.10 Bestemmelser for fremstilling, typegodkendelse, eftersyn og mærkning af samt udstyr til slamsugertanke Generelt Konstruktion Udstyr Eftersyn... 3 Kapitel 6.11 Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af bulkcontainere (Reserveret) Anvendelsesområde og generelle bestemmelser Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af containere, som er i overensstemmelse med CSC, brugt som BK1- eller BK2-bulkcontainere Bestemmelser for konstruktion, fremstilling og godkendelse af BK1- eller BK2-bulkcontainere bortset fra containere, som er i overensstemmelse med CSC Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af fleksible BK3- bulkcontainere... 3 Del 7 Bestemmelser vedrørende transport, af- og pålæsning samt håndtering... 1 Kapitel 7.1 Generelle bestemmelser... 1 Kapitel 7.2 Bestemmelser for transport i kolli... 2 Kapitel 7.3 Bestemmelser for transport i bulk Generelle bestemmelser Bestemmelser vedrørende transport i bulk, når bestemmelserne i (a) finder anvendelse Bestemmelser for transport i bulk, når bestemmelserne i underafsnit (b) finder anvendelse... 6 Kapitel 7.4 Bestemmelser for transport i tanke... 9 Kapitel 7.5 Bestemmelser for af- og pålæsning samt håndtering... 10

11 RID 2017 Side Generelle bestemmelser for af- og pålæsning samt håndtering Forbud mod sammenlæsning Beskyttelsesafstand Forholdsregler i forbindelse med fødevarer, andre næringsmidler og foderstoffer (Reserveret) (Reserveret) Håndtering og stuvning Rengøring efter aflæsning (Reserveret) (Reserveret) Supplerende bestemmelser for visse klasser eller visse typer gods Kapitel 7.6 Bestemmelser vedrørende forsendelse som ekspresgods Kapitel 7.7 Huckepack-trafik i blandede tog (kombineret passager- og godstransport) Forskrifter for prøvning af beholdere af plast... 1

12 RID 2017 Side 1 Del 0 Forord til den danske udgave af RID 0.1 Retsgrundlag 0.2 Notation Denne danske oversættelse og revidering af RID gælder i Danmark for transport af farligt gods med jernbane, såvel i international som i national trafik, jf. jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015 med senere ændringer; Bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012 om Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v. Bekendtgørelse nr af 28. september 2010 om farligt gods, kontrolafgifter og tilladelse til jernbanevirksomhed mv., samt Bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. * Denne udgave af RID indeholder ligeledes bestemmelserne fra EU direktiv 2008/68 af 24. september 2008 med efterfølgende supplementer og opdateringer, som gennemført ved Bekendtgørelse nr. 601 af 23. juni 2009 om jernbanetransport af farligt gods med senere ændringer. Transport af farligt gods med jernbane i Danmark kan være begrænset af andre regler og forskrifter end RID. Således findes der bestemmelser om begrænsning af mængder af visse eksplosiver gennem Storebæltstunnelen og Drogdentunnelen i ovennævnte bekendtgørelse nr Bestemmelserne i RID suppleres endvidere med de af Trafik- og Byggestyrelsen fastsatte "Bestemmelser for jernbane" (BJ), som kan findes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside. ** Denne danske udgave af RID 2017 indeholder de bestemmelser, som er besluttet af RID ekspertudvalget, og udgivet i originaludgave OTIF/RID/NOT/2017 af OTIF-sekretariatet i Bern, Schweiz, der herefter gælder i Danmark. Når der er angivet er begge de nævnte tal inklusive, medmindre andet specifikt er angivet. Notationen "XXXX" betyder en angivelse, der skal sættes ind i fragtbrev eller i en mærkning mv. Kun det, som står mellem " " skal sættes ind. {blank} skrevet med "gråt" betyder, at det pågældende afsnit i en spalte eller at en side ikke er blank ved en fejl. Side- og notenummerering: Delene 1, 2, 4, 5 og 7 nummereres fortløbende inden for hver del begyndende med side 1. Fodnoterne nummereres i disse dele ligeledes fortløbende begyndende med nr. 1 inden for hver del. I del 6 begynder hvert kapitel derimod med side 1. Fodnoterne nummereres i del 6 ligeledes fortløbende begyndende inden for hvert kapitel med nr. 1. I del 3 nummereres kapitlerne hhv. kapitlerne fortløbende begyndende med side 1 inden for hver af de to grupper. Fodnoterne nummereres tilsvarende inden for hver af de to grupper begyndende med nr. 1 inden for hver gruppe. Tabellerne A og B nummereres fortløbende begyndende med nr. 1 i hver tabel. Tilsvarende gælder fodnoter begyndende med nr. 1 i hver tabel. Fodnoterne er i teksten markeret med et hævet tal i rødt f.eks. ²³. Specielle Danske forklaringer er markeret med en eller flere * og teksten (DK-red): Noter markeret med f. eks. ª er tabelnoter, der findes umiddelbart efter den pågældende tabel. 0.3 Brugsanvisning til den elektroniske udgave "Blå tekster" * ** (DK-red): Disse dokumenter kan findes på Retsinformations website. derefter "Søgning" (DK-red): Trafik- og Byggestyrelsens BJ'er kan findes ved dette link: se under Lovstof.

13 RID 2017 Side 2 I den elektroniske udgave på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside findes i delene 1 7 tekster med "blå" farve. Disse tekster findes kun i RID, mens tekster med "sort" findes både i RID og ADR. Ved de blå tekster findes der i ADR det pågældende sted en anden tekst/bestemmelse om det pågældende emne eller intet. (ADR-teksten må man slå op i ADR). Bemærk, at den sorte tekst ikke kan anvendes som juridisk forpligtende ADR-tekst!! - idet det ikke kan 100 % udelukkes, at der kan være små forskelle. Hvis der i teksterne er anført RID/ADR, menes i dette værk juridisk = RID. "Tekst markeret med grå baggrundsfarve" Tekster der er markeret med grå baggrundsfarve er ændringer der er gennemført i RID 2017 set i forhold til RID 2015 Corrigendum 2. Aktive notehenvisninger Mange steder i værket findes noter, både fodnoter og tabelnoter. Er notehenvisningstegnet skrevet med sort, er det en tabelnote, hvor noten findes lige efter tabellen, og der er ikke noget aktivt link. Er det derimod markeret med "lys violet", er der et aktivt link til fodnoten, såfremt fodnoten ikke findes på samme side (findes fodnoten på samme side er der intet aktivt link). For at aktivere hoppet til noteteksten skal du stille Acrobats cursor "hånden" på notetegnet; hvis cursoren ændrer sig til en "pegefinger", kan du ved klik med venstre museknap udføre hoppet til noten, som da vises ved billedets øverste kant. Du kan i Acrobat Reader komme tilbage til det sted, du hoppede fra, ved at klikke på "den fede venstre-pil" ca. i midten af øverste ikonlinje (eller klik med højre museknap og klik derefter på øverste menupunkt i den fremkomne menu) = "gå til forrige visning". (I visse tilfælde skal man vælge "gå til forrige visning" 2 gange, før der hoppes tilbage). I senere versioner af Acrobat kan man komme tilbage ved at klikke på "den hvide venstre-pil i grøn cirkel" i bunden af skærmen. Aktive links til internet er understregede og har en "klar blå" farve. Bogmærker Ved hjælp af bogmærkerne kan du hurtigt komme hen til det søgte sted i det omfattende værk. Der findes aktive bogmærker til følgende: Del, kapitel og afsnit men ikke til underafsnit. Bogmærke-oversigten vises først, når du klikker på fanen bogmærker (normalt ved venstre billedkant, som den øverste fane). Bogmærke-oversigten lukkes igen ved et klik på fanen. Bogmærkelisten kan foldes ud til flere detaljer (underpunkter) ved yderligere klik på firkanterne, mærket med +, og foldes ind igen ved klik på -. Når du klikker på et bogmærke i oversigten vises det søgte sted på den øverste linje i billedet. 0.4 Harmonisering med ADR Hvor RID og ADR kun afviger fra hinanden tekstmæssigt, men ikke i reglernes mening og hensigt, har vi tilstræbt hvor det har været muligt at gøre den danske tekst enslydende i de 2 værker. 0.5 Supplerende danske fodnoter En del steder er supplerende anført fodnoter, som ikke står i originaludgaven. De er mærket med (DK-red) og tjener til at lette forståelsen, give fortolkningsbidrag og give referencer til tidligere udgaver, f.eks. hvis et begreb har ændret betegnelse. Endvidere findes her links til relevante institutioner og andre bestemmelser. Disse supplerende fodnoter er markeret med en eller flere stjerner, f.eks. **, men er i øvrigt med blå farve. 0.6 Kopiering og rettigheder Man kan til eget brug (herunder inden for en virksomhed) frit udskrive udsnit fra RID 2017, eller om man vil, hele værket. Men filen/filerne er låst, så man kan og må ikke ændre noget, kun læse og udskrive. Kopiering af eller (videre)anvendelse af den elektroniske udgave med henblik på kommerciel udnyttelse er ikke tilladt.

14 RID 2017 Side Rettelser og supplementer 0.8 Ikrafttræden Eventuelle rettelser og supplementer vil fremgå af Trafik- og Byggestyrelsens internet hjemmeside under Lovstof Jernbanesikkerhed: RID 2017 træder i kraft 1. januar 2017.

15 RID 2017 COTIF, Bilag C Konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF), Bilag C: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) 1 Dette reglement gælder for Artikel 1 Anvendelsesområde (a) international befordring af farligt gods med jernbane på RID kontraherende staters område, (b) befordring i tilslutning til jernbanebefordring, hvor de fælles regler CIM gælder, med forbehold for internationale regler gældende for andre befordringsmåder, og ligeledes for aktiviteter omtalt i tillæg til nærværende reglement. 2 Farligt gods, som i tillægget udelukkes fra befordring, kan ikke være genstand for international befordring. Artikel 1bis Definitioner I dette reglement og dets tillæg forstås ved "RID kontraherende stat" en medlemsstat af Organisationen, som ikke har afgivet en erklæring i forbindelse med dette reglement i overensstemmelse med artikel 42 1, første punktum, i konventionen. Artikel 2 Undtagelser Nærværende reglement gælder ikke, hverken helt eller delvist, for befordring af farligt gods, som er undtaget i tillægget. Undtagelse kan kun ske, når mængden, arten af befordringen eller emballagen garanterer for sikkerheden under befordringen. Artikel 3 Restriktioner Den enkelte RID kontraherende stat bevarer retten til, at udstede regler vedrørende eller forbyde international befordring af farligt gods på sit område af andre årsager end sikkerheden under befordringen. Artikel 4 Andre regler De befordringer, for hvilke nærværende reglement gælder, forbliver underlagt de nationale eller internationale regler, der gælder i almindelighed for befordring af gods med jernbane. Artikel 5 Anerkendte togtyper. Befordring som håndbagage, rejsegods i eller om bord på køretøjer 1 Farligt gods må kun befordres i godstog, med undtagelse af: (a) farligt gods, der tillades befordret i overensstemmelse med tillægget, hvis det gældende maksimumkvantum og de særlige betingelser for transport med andre tog end godstog, overholdes; (b) farligt gods, der befordres i henhold til de særlige betingelser i tillægget som håndbagage, rejsegods eller i eller oven på køretøjer i overensstemmelse med artikel 12 i fælles regler (CIV). 2 Farligt gods må kun medbringes som håndbagage eller indleveres og befordres som indskrevet rejsegods eller i eller om bord på køretøjer, hvis de opfylder de særlige betingelser i bilaget. Tillægget er en integreret del af nærværende reglement. Artikel 6 Tillæg * * * Tillægget vil have den ordlyd som ekspertudvalget vedrørende farligt gods har vedtaget i forbindelse med ikrafttræden af protokol af 3. juni 1999 vedrørende ændring af konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. Maj 1980, i overensstemmelse med artikel 19, 4 i omtalte konvention.

16 RID 2017 COTIF, Bilag C Bemærkning fra OTIF-sekretariatet: Når der i den efterfølgende tekst i Del 1 til Del 7 er angivet "RID", betyder det altid tillægget til bilag C til COTIF, jvf. Artikel 6. I de særlige tilfælde, hvor der refereres til den ovenstående tekst, dvs. bilag C til COTIF, vil der blive henvist til "Bilag C til COTIF" (f.eks. i og i ).

17 RID 2017 Prøvning af plastbeholdere, side 1

RID 2013 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

RID 2013 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses Dansk udgave gyldig fra 1.

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Online kundeaftale Post Danmark A/S

Online kundeaftale Post Danmark A/S 1. januar 2017 Online kundeaftale Post Danmark A/S (01/2017) Afhentning/indlevering Pakker kan afleveres til pakkebuddet på omdelingsruten eller indleveres på posthuse. Der kan indgås særskilt aftale med

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Brancheforeningen december Gældende for alle 3 aftaler

Brancheforeningen december Gældende for alle 3 aftaler Gældende for alle 3 aftaler Aftalegrundlag Vilkår Nationale pakker Internationale pakker Private pakker (via Pakke Shops) Nationale paller Betingelser Afhentning Gyldighed Opsigelse Fortrolighed Betalingsbetingelser

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

RID 2011. Generelle bestemmelser

RID 2011. Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år IKKE-RYGERE 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 2006 2010 20% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Kilde: HBSC Greenland undersøgelsen 2010 RYGERE 100% Unge i Grønland, der har prøvet at

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere