DDA Datamateriale Efteruddannelse i private virksomheder,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Efteruddannelse i private virksomheder, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Efteruddannelse i private virksomheder, 2005, som oprindeligt blev indsamlet og gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21449). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-21449: Efteruddannelse i private virksomheder, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-21449, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen, Rasmus Christian Bro-Hansen og Christian Bilde Andersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1655 respondenter, 631 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (377 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juli 2007 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen, Rasmus Christian Bro-Hansen og Christian Bilde Andensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-21449: Efteruddannelse i private virksomheder, 2005.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Januar 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står

6 i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Antal medarbejdere på arbejdspladsen; Arbejdsplads; Efteruddannelse; Erhvervsrettet kursus; Intern kursus; Kompetenceplan; Kursusaktivitet; Kursustilskud; Oplæring; Personaleadministration; Udbytte; Udlicitering; Virksomheders brug af AMU; Økonomisk situation. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21449: Efteruddannelse i private virksomheder, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-21449, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen, Rasmus Christian Bro-Hansen, og Christian Bilde Andersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1655 respondenter, 631 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (377 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Dataindsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Projektnummeret er SFIs undersøgelsesnummer. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om, hvor meget virksomheder/arbejdspladser sender deres medarbejdere på efterog videreuddannelse, uanset om det er offentligt eller privat udbudt uddannelse eller det er i form af aktiviteter, arbejdspladserne selv tilrettelægger og organiserer. Der spørges til forskellige dimensioner af disse aktiviteters omfang i kalenderåret dvs. tidsforbrug, økonomiske ressourcer, tidsmæssig placering. Der spørges også til indholdet i efteruddannelsen og arbejdspladsens formål med uddannelsen, ligesom arbejdspladsens vurdering af effekterne for arbejdspladsen belyses. Undersøgelsen skal indsamle data til brug for et ministerielt ledet udvalgsarbejde, nemlig: Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet. Udvalgsarbejdet ledes på regeringens vegne af Finansministeriet og har arbejdsmarkedets parter som medlemmer. Udvalget har til formål at fremsætte anbefalinger om, hvordan realiseringen af målsætningen om livslang opkvalificering skal ske. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse.

8 Observationsenheder: Private virksomheder. Datasættets størrelse: 1655 respondenter; 631 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 74 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: De udvalgte private og offentlige arbejdspladser (i betydningen arbejdssteder) er udvalgt fra det centrale virksomhedsregister (C.V.R.).. Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-23187: Efteruddannelse i offentlige arbejdspladser, foreninger mv., INDLEDNING Undersøgelsen har til formål at opnå viden om brugen af efterog videreuddannelse af medarbejdere i såvel private virksomheder som på offentlige arbejdspladser mv. i Danmark.

9 DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juli 2007 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af to SPSS-filer, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer

10 Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1655 af respondenter). V0003 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 10, bredde 4 SFI undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer V0004 BUNDTNUMMER start 14, bredde 3 Bundtnummer Variablen er kodet i intervallet V0005 BUNDID start 17, bredde 3, manglende data: = 999 Bundtid Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (28) V0006 SKEMATYPE start 20, bredde 1 Skematype Skematype 1. Beskrivelse af arbejdspladsen Del 1

11 Tekst 1: De første spørgsmål drejer sig om en beskrivelse af arbejdspladsen V0007 ARB.PLADSENS EJERFORHOLD start 21, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvordan er arbejdspladsens ejerforhold? Privat virksomhed, personligt ejet Privat virksomhed, selskab (A/S, ApS el. I/S) Andelsselskab (-forening) fx slagteri, boligforening, Fond Øvrige virksomhedsformer Ubekendt ejerskab Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0008 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED start 22, manglende data: = 9 Spm. 2: Er arbejdspladsen en selvstændig virksomhed, en koncern eller en del af en koncern? En selvstændig virksomhed, gå til spm. 4 (V11) Arbejdspladsen er hovedsædet i en koncern/større firma/ organisation Arbejdspladsen er en del af en koncern/firma, men ikke hovedsædet Andet, hvad: Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0009 ARBEJDSPLADSEN ANDET start 23, bredde 100, tekstfelt FILTER: V8 Spm. 2: Er arbejdspladsen en selvstændig virksomhed, en koncern eller en del af en koncern? Andet, hvad:

12 Variablen indeholder en liste over andet. Blank = Irrelevant (1624) V0010 DANSK/UDENLANDSK EJET start 123, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8 Spm. 3: Er koncernen hovedsageligt dansk eller udenlandsk ejet? Hovedsageligt dansk ejet Hovedsageligt udenlandsk ejet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 47 V0011 HVILKEN BRANCHE start 125, manglende data: = 99 Spm. 4: Hvilken branche tilhører arbejdspladsen? (Industri (fremstilling) omfatter arbejdspladser, hvor hovedaktiviteten er fremstilling, fx af tøj, mad- og drikkevarer, maskiner, møbler, papir, træ, læder, elektronik, metalprodukter) Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri, råstofudvinding Industri (fremstilling) El-, gas-, varme-, vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed, fx entreprenør-, murer-, tømrer-, VVS- og malervirksomhed Handel, reparation, hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed, post og telekommunikationsvirksomhed Finansieringsvirksomhed, fast ejendom, udlejning og forretningsservice Offentlige tjenesteydelser mv., fx administration i ministerier, amt og kommuner, samt domstole, undervisning, sundhedsvæsen, børnehave, hjemmehjælp, plejehjem Andre personlige tjenesteydelser mv. fx fagforening, biograf, bibliotek, idrætsanlæg, frisører Kan ikke placeres: Skriv hvad:

13 Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0012 ANDEN BRANCHE SKRIV start 127, bredde 100, tekstfelt FILTER: V11 Spm. 4: Hvilken branche tilhører arbejdspladsen? (Industri (fremstilling) omfatter arbejdspladser, hvor hovedaktiviteten er fremstilling, fx af tøj, mad- og drikkevarer, maskiner, møbler, papir, træ, læder, elektronik, metalprodukter). Kan ikke placeres: Skriv hvad: Variablen indeholder en liste over andet. Blank = Irrelevant (1362) V0013 ARB.PLADS ØKO. SITUATION start 227, manglende data: = 9 Spm. 5: Vil De sige, at arbejdspladsens økonomiske situation er særdeles god, ret god, nogenlunde, mindre god eller ikke så god? Særdeles god Ret god Nogenlunde Mindre god Ikke så god Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0014 ANV. TEKNOLOGI/UDSTYR start 228, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvis man opdeler arbejdspladser af samme type som Deres efter anvendelse af (høj)teknologi/avanceret teknisk udstyr, vil De så sige, at Deres arbejdsplads er placeret over eller under gennemsnittet i branchen? En del over gennemsnittet Lidt over gennemsnittet

14 Omtrent som gennemsnittet Lidt under gennemsnittet En del under gennemsnittet Ingen arbejdspladser at sammenligne med Uoplyst svarprocent: 99 V0015 STANDARDPRODUKTER start 229, manglende data: = 9 Spm. 7: Leverer arbejdspladsen overvejende standardprodukter/ ydelser eller produkter/ydelser der i hvert enkelt tilfælde tilpasses til konkrete modtageres/-kunders individuelle ønsker? Overvejende eller udelukkende standardprodukter/ydelser Standardprodukter/ydelser, der til en vis grad/undertiden tilpasses til konkrete modtageres/ kunders induviduelle ønsker Overvejende eller udelukkende produkter/ ydelser, der tilpasses til konkrete modtageres/kunders ønsker Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0016 KONKURRENCE FRA UDLANDET start 230, manglende data: = 9 Spm. 8: I hvor høj grad er arbejdspladsen udsat for konkurrence fra 1. Virksomheder i udlandet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0017 KONKURRENCE FRA DANMARK

15 start 231, manglende data: = 9 Spm. 8: I hvor høj grad er arbejdspladsen udsat for konkurrence fra 2. Virksomheder i Danmark? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0018 PLANLÆG. FLYTNING UDLAND start 232 Spm. 9: Overvejer arbejdspladsen/virksomheden at flytte noget af sin produktion til udlandet eller købe (flere) ydelser eller halvfabrikata? (Der tænkes på ydelser eller halvfabrikata, som virksomheden hidtil selv har produceret) 1. Ja, arbejdspladsen/virksomheden er i færd med at planlægge at flytte noget af sin produktion til udlandet (Gerne flere svar) % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke V0019 OVERVEJER FLYT. PRODUK. start 233 Spm. 9: Overvejer arbejdspladsen/virksomheden at flytte noget af sin produktion til udlandet eller købe (flere) ydelser eller halvfabrikata? (Der tænkes på ydelser eller halvfabrikata, som virksomheden hidtil selv har produceret) 2. Ja, virksomheden overvejer at flytte (dele af) produktionen til udlandet indenfor 1-3 år (Gerne flere svar)

16 % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke V0020 OVERVEJER FLYT LANG SIGT start 234 Spm. 9: Overvejer arbejdspladsen/virksomheden at flytte noget af sin produktion til udlandet eller købe (flere) ydelser eller halvfabrikata? (Der tænkes på ydelser eller halvfabrikata, som virksomheden hidtil selv har produceret) 3. Ja, virksomheden overvejer at flytte (dele af) produktionen til udlandet på længere sigt (Gerne flere svar) % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke V0021 OVERVEJER KØBE FL. YDEL. start 235 Spm. 9: Overvejer arbejdspladsen/virksomheden at flytte noget af sin produktion til udlandet eller købe (flere) ydelser eller halvfabrikata? (Der tænkes på ydelser eller halvfabrikata, som virksomheden hidtil selv har produceret) 4. Ja, virksomheden overvejer at købe (flere) ydelser eller halvfabrikata (Gerne flere svar) % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke V0022 ALLEREDE UDFLYT. DELE

17 start 236 Spm. 9: Overvejer arbejdspladsen/virksomheden at flytte noget af sin produktion til udlandet eller købe (flere) ydelser eller halvfabrikata? (Der tænkes på ydelser eller halvfabrikata, som virksomheden hidtil selv har produceret) 5. Nej, virksomheden har allerede udflyttet dele af produktionen (Gerne flere svar) % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke V0023 IKKE YDERLIGERE FLYTNING start 237 Spm. 9: Overvejer arbejdspladsen/virksomheden at flytte noget af sin produktion til udlandet eller købe (flere) ydelser eller halvfabrikata? (Der tænkes på ydelser eller halvfabrikata, som virksomheden hidtil selv har produceret) 6. Nej, virksomheden overvejer ikke yderligere udflytning eller indkøb af (flere) halvfabrikata (Gerne flere svar) % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke V0024 ØNSKER IKKE FLYTTE UDL. start 238 Spm. 9: Overvejer arbejdspladsen/virksomheden at flytte noget af sin produktion til udlandet eller købe (flere) ydelser eller halvfabrikata? (Der tænkes på ydelser eller halvfabrikata, som virksomheden hidtil selv har produceret) 7. Nej, virksomheden ønsker ikke at flytte (dele af) produktionen eller indkøbe (flere) ydelser eller halvfabrikata

18 (Gerne flere svar) % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke V0025 KAN IKKE FL. PROD./AKT. start 239 Spm. 9: Overvejer arbejdspladsen/virksomheden at flytte noget af sin produktion til udlandet eller købe (flere) ydelser eller halvfabrikata? (Der tænkes på ydelser eller halvfabrikata, som virksomheden hidtil selv har produceret) 8. Nej, virksomhedens produktion/aktiviteter kan ikke flyttes til udlandet (Gerne flere svar) % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke V0026 ANTAL BESKÆFTIGEDE 2004 start 240, bredde 5, manglende data: = Spm. 10: Hvor mange personer var der alt i alt beskæftiget på arbejdspladsen ved udgangen af 2004? Antal personer i alt: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (17) = Uoplyst (7) V0027 ANTAL MÆND I ALT start 245, bredde 5, manglende data: = Spm. 11: Hvordan var de (omtrentlig) fordelt på mænd og kvinder? 1. Antal mænd i alt: Variablen er kodet i intervallet

19 88888 = Ved ikke (41) = Uoplyst (35) V0028 ANTAL KVINDER I ALT start 250, bredde 5 Spm. 11: Hvordan var de (omtrentlig) fordelt på mænd og kvinder? 2. Antal kvinder i alt: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (40) 9999 = Uoplyst (91) V0029 ANTAL LÆRLINGE/ELEVER start 255, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 12: Hvordan var medarbejderne på arbejdspladsen (omtrentlig) fordelt på kategorierne lærlinge/elever, ufaglærte, faglærte, ledere mv.? Vi inddeler medarbejderne efter hvilke forudsætninger, der kræves for at bestride deres respektive job uanset deres uddannelsesbaggrund. Og den inddeling bruges i resten af spørgeskemaet. Vi begynder med Lærlinge/elever Dvs. medarbejdere med en uddannelseskontrakt med arbejdspladsen/-virksomheden Antal: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (24) 999 = Uoplyst (424) V0030 ANTAL UFAGLÆRTE start 258, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 12: Hvordan var medarbejderne på arbejdspladsen (omtrentlig) fordelt på kategorierne lærlinge/elever, ufaglærte, faglærte, ledere mv.? Vi inddeler medarbejdere efter hvilke forudsætninger, der kræves for at bestride deres respektive job uanset deres uddannelsesbaggrund. Og den inddeling bruges i resten af spørgeskemaet. Vi begynder med Ufaglærte Dvs. medarbejdere, der udfører ufaglært arbejde, uanset deres uddannelsesbaggrund Antal:

20 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (37) 9999 = Uoplyst (306) V0031 ANTAL FAGLÆRTE start 262, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 12: Hvordan var medarbejderne på arbejdspladsen (omtrentlig) fordelt på kategorierne lærlinge/elever, ufaglærte, faglærte, ledere mv.? Vi inddeler medarbejdere efter hvilke forudsætninger, der kræves for at bestride deres respektive job uanset deres uddannelsesbaggrund. Og den inddeling bruges i resten af spørgeskemaet. Vi begynder med Faglærte Dvs. medarbejdere, der udfører faglært arbejde, typisk fagligt uddannede inden for området Antal: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (44) 9999 = Uoplyst (189) V0032 ANTAL VIDEREGÅ. UDDAN. start 266, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 12: Hvordan var medarbejderne på arbejdspladsen (omtrentlig) fordelt på kategorierne lærlinge/elever, ufaglærte, faglærte, ledere mv.? Vi inddeler medarbejdere efter hvilke forudsætninger, der kræves for at bestride deres respektive job uanset deres uddannelsesbaggrund. Og den inddeling bruges i resten af spørgeskemaet. Vi begynder med Videregående uddannede Dvs. medarbejdere, der udfører arbejde, som forudsætter viden på højeste eller mellemniveau, fx ingeniører, akademikere, arkitekter, journalister, programmører osv. Antal: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (42) 9999 = Uoplyst (477) V0033 ANTAL M. LED.FUNKTIONER start 270, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 12: Hvordan var medarbejderne på arbejdspladsen (omtrentlig) fordelt på kategorierne lærlinge/elever, ufaglærte, faglærte, ledere mv.?

21 Vi inddeler medarbejderne efter hvilke forudsætninger, der kræves for at bestride deres respektive job uanset deres uddannelsesbaggrund. Og den inddeling bruges i resten af spørgeskemaet. Vi begynder med Medarbejdere med ledelsesfunktioner Dvs. personer med et formelt personaleansvar på arbejdspladsen uanset uddannelsesbaggrund Antal: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (25) 999 = Uoplyst (198) V0034 PERSONALE/UDDAN AFDELING start 273, manglende data: = 9 Spm. 13: Har arbejdspladsen en personale- eller uddannelsesafdeling, der medvirker i forbindelse med planlægning af efteruddannelse af medarbejdere? (Der skal også svares ja, hvis der i en anden del af firmaet/koncernen findes en personale- eller uddannelsesafdeling, der medvirker eller kan medvirke i forbindelse med efteruddannelse af arbejdspladsens medarbejdere) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0035 VURD. BEHOV EFTERUDDANN. start 274, manglende data: = 9 Spm. 14: Foretager arbejdspladsen systematiske vurderinger af medarbejderes behov for efter- og videreuddannelse? Ja, altid Ja, i et vist omfang Nej, gå til spm. 17 (V73) Uoplyst svarprocent: 99 V0036 KAT. FINDES EJ: UFAGLÆRT

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Er danske sygeplejersker klædt

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere