Instruktionsbog TRILET-R5. Skjernvej An!bOrg 0 Tell.:981S1100 Telefax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog TRILET-R5. Skjernvej 7 9220 An!bOrg 0 Tell.:981S1100 Telefax:981511 01"

Transkript

1 Instruktionsbog TRILET-R5, Skjernvej An!bOrg 0 Tell.:981S1100 Telefax:

2 I NOH 0 LOS FOR T E G N E L S E BEN~VNELSE, SIDE, L~S F0RST - K0R SA... 2 F0R K0RET0JET TAGES I BRUG BETJENING K0RSELSVEJLEONING II VEOLIGEHOLDELSE EFTERSYN DRIF TSFORSTYRRELSER GOOKENOELSE SNUMRE ST0JOII}IPNING TEKNISKE DATA GARANTIBESTEMM(LSEIL EFTERSYNSKUPONER STIKORDSREG I STER EL-OIAGRAM SM0REMIDOELTABEL I 2. udgave September 1989

3 F0R K0RET0JET TAGES I BRUG Dette slagord skulle De 1~gge Oem pa sinde, idet ethvert k ret j beh ver en vis portion vedligeholdelse og pleje, hvis det skal fungere tilfredsstillende og sikkert. Derfor modtager Oe sawnen med Oeres TRILET-RS denne instruk t i onsbog, som vii indf re Oem i betjeningen af Oeres k ret j og i dets pleje og vedligeholdelse. De fleste skader opstar som regel ved u kendskab 09 kunne v~re undgaet. Regelm~ssiq pleje forebygger driftsforstyrrelser o~ re- parationer, som koster bade tid og penge. l\fsnittet "driftsforstyrrelser" vii fort~l Ie Oem om fejlmuligheder. Undlad imidlertid selv at reoarere pa k ret~jet, hvis De ikke har fagkundskab til dette, og henvend Oem i stedet til Deres forhandler, som <Jerne vii vejlede Oem. I vriat bortfalder fabriksqarantien, hvis der foretages indgreb, der ~ndrer den op-' rindelige konstruktion. Enhver 'l'hilet-rs er pr vek rt efter samlin- gen og altsa k reklar. Alligevel anhefales det, 3t kontrollere f lgende inden k ret0jet tages i brug: Kontroller at k ret jets stelnummer stemmer overens med nummeret i Deres forsik-' ringspoliee. Kontroller oliestanden i gearkassen, 0- lien skal nil op til underkanten af olie' standshullet. Nilr olien ikke op hertil) fyldes efter med automatie'-olie gennem 01ie - pafyldningshu11et verst pa gearkassen_ Pafyld om n dvendigt benzin (oktan 92)/ olieblanding i forhol det 1:50 = 2% olie (20 em 3 olie pro liter benzin). 5e sm rendddeitabel og tekniske data. OBS, Der rna under ingen omsta:mdigheder pa- fyldes ren benzin. Vi nsker Oem held og lykke med Deres nye TRILET-RS. 2 3

4 DE'l'JENING 1. Instrumentpanel med startn~gle, specdometer/kilometert~ller, advarselslys for bremsning med vippestyr og kontrollampe for brug af blinklys. 2. Vippestyr til bagbremse. 3. Gashandtag. 4. Forbremsegreb med parkeringslas. 5. Kontakt til blinklys. 6. Kontakt til nmrlys/fjernlys, horn og stop. 7. Choker. 8. Tankd~ksel. 9. Benzinhane. 10. Oliepafyldning, oliestand og olieaftapning. 11. Koblingsgreb for n~dstart. (Ma IKKE aktiveres nar motoren er igang). 12. Bagagerum med las. 13. Datt eri. 14. B"jlelAs Betjeningsgreb for indstilling af s~de frem og tilbage. 16. Detjeningsgreb for drejning af s~de. 17. Karburator med tipper. Placeringen af ovenn~vnte betjeningsorganer er vist pa de efterf~lgende sider. 4 5

5 r pos. 8 TANKD~KSEL PLACERING: til h jre bag s~e. POS. 10 a. OLIEPAFYLDNING b. OLIESTAND POS. 9 BENZINHANE PLACERING: til venstre bag s~de under tank. (se ogsa k rselsvejledning: "Inden stnrt af motoren"). POS. 1 0 c. OLIEAFTAPNING (trl1etten set fra neden) 6 7

6 1 7 }--to Pos. 11 KOBLINGSGREB FOR Ni2IDSTART PLACERING: til ho;&jre under szde. pas. 15 BE'],JENINGSGREB FOR SiEDE FREM OG TILBAGE N</.Idstartgreb rna IKKE aktiveres pos. 16 BETJENINGSGRED FOR DREJNING AF SlEDE POS. 7 CHOKER Pos. 13 Ill\'fTERI PLACERING: til venstre under s.ede. POS 17 KARBURATOR MED TIPPER 8 9

7 ----, K0RSELSVEJLEDNING lndeo start af motoren. Pase at parkeringsbremsen er aktiveret 09 at benzinhanen er aben. BENZINHANE i-c0 reserve - --, I aben lukket Start af motoren. Chokerhandtaget trykkes i. bund, gashandtaget halvt Abent og startn~glen i instrumentpanelet drejes til startposition. Starter motoren ikke f rste gang, skal startn glen drejes tilbage til udgangsstilling, f r man foretager ny start. Sa hurtigt som muligt efter at motoren er startet, f res chokerhandtaget tilbage i udgangsstilling. K rsel. Frig r parkeringshremsen 09 giv gas. Hastigheden reguleres ved hj~lp af gashandtaget. Triletten er forsynet med autornatgear. Bremsning. Luk for gassen, og brems samtidig med for- og bagbremse (bagbremse aktiveres ved at trykke vippestyret ned). Dremsningen skal altid oretages me d 0- leise, da blokerede hjul forringer bremsecffekten. K rsel ned ad ~?kk~. Ned ad bakke virker motoren bremsende. Drejer det Si9 om en l~ngere str~kning, skal der af og til gives gas, for at motoren kan fa tilf rt tilstr~kkeligt sm remiddel, som benzinen er blandet med. Til dette for~al tages farten af k ret jet ved hj~lp af bremserne. Skal k ret jet bremses sa langt ned, at koblingen kobler ud, kan en tilkoblin~, for igen at udnytte rnotoren som bremsekraft, kun opnas ved at give gas og ikke ved at for ge hastigheden pa grund af baki-:..ens fald. Standsning 09 parkering. Luk for gassen, brems, 09 hvis rnotoren skal stoppes, tryk pa stopkontakten pa styret, drej n glen tilbage til udgangsstilling og tag n glen ud, tr~k parkeringsbremsen, luk for benzi nen og las k ret jet. D~ 09 f~lge. Af hensyn til d~k 09 f~l~e h r k rsel over kantsten og lignende undo. gas

8 VEDLIGEHOLDELSE En del reparationer kan kun udf res med specia lv~rkt j. Vi anbefaler Oem derfor at henvende Oem med sadanne reparationer til Deres TRILET-forhandler eller NBV i AALBORG, som med fagkundskab vil kunne udf re enhver reparation eller istands~ttelse rationelt, konomisk og hurtigt. I det efterf lgende beskrives de periodiske vedligeholdelses- 09 eftersynsarbejder. SM0RINGSARBEJDER Udskiftning af gearkass~o~ie. Motoren k res varm, pafyldningsproppen tages af, afl bsskruen 09 oliestandsskruen skrues ud. Nar alien er l bet ud af gearkassen, skrues afl bsskruen i (husk pakning). Pafyld nu automatic-olie, indtil alien l ber ud af oliestandshullet. Pafyldningsproppen s~ttes i. Oliestandsskruen skrues i (husk pakning). K~ens rensning 09 sm ring. K~ens levetid afh~nger af vedligeholdelsen. Den b r derfor renses og sm res rettidigt. I<.:cden ren" 12 scs grundigt med benzin og sm res herefter med olie eller fedt. Justering af k~dcn b r foretagcs af forhandlcr eller NBV i l\i\ldorg. sm resteder med olle. For- og baghjulsbrcmserncs bremsen gler i ankerplader, forbremsegrebets glideflader og bowdenkablerne, da sm ring af disse er af afg rende betydning for k ret jets pr~cise funktion 09 driftssikkerhed. VE"DLIGEIIOLDELSES- OG EP'rERSYNSARBEJOER lienvend Oem til Oen~s TRILET-forhandler, der gerne vil rade 09 betjene Oem med alle de arbejder, De ikke mener selv at kunne magte. Kontrol af t~ndr ret. T~ndr ret skrues ud, monte res med t~ndr rsh~tten og l~gges med gevindet mod en blank motordel f.eks. topstykket. Betjenes nu startanordningen, skal der springe kraftige gnister mellem elektroderne. Er disse fedtede, oliefugtede eller snavsede, opstar der ingen gnister, og elektroderne skal derfor renses med en stalb rste. Ved udskiftning rna t~ndr ret 13

9 kun erstattes med et, der har samme varmevrerdi. Elektrodeafstanden skal vrere 0,5-0,6 mm. Er afstanden st rre, b jes elektroden, indtil den har den rigtige afstand. Nar t~ndr ret skrues ind igen, skal man sikre sig, at det har rigtigt fat i gevindet; og at det let lader sig skrue i. Brug aldrig vold. T~ndr ret skrues f rst i med handen 2-3 omdrejninger, f rst derefter sprendes det med t~ndr rsn glen. Sodrensning af motoren. Soddannelsen, som totaktforbrrendingsmotorer forarsager, og som sretter sig pa topstykket og stempel toppen, i udst dskanalen, udst dsr ret og lydpotten, virker med tiden forstyrrende pa motorens gang. Forbrrendingsresterne, som stammer fra savel olien som benzinen, skal derfor fjernes med visse mellemrum. 14 Rensning af topstykke og stempel top. Ma kun udf res at forhandler eller NBV i AALBORG. 'fopstykkct afmonteres. Sodaflejringen pa topstykket 09 stempeltoppen (se billedet pa toregaende side) fjernes med en stump skruetrrekkcr cller lignende. Pas pa ikke at ridse overfladen, da ridser fremmer sodaflejringen. Stempeltoppen 09 topstykket skal kun renses for skrelagtige aflejringer, en jrevn 09 tynd sodaflejring bch vcr ikkc at blive fjernet. Cylinderens og topstykkets tretningsflader t rres grundigt af, 09 topstykke~ monteres med aluminiumspakningen. De fire topstykkem trikker skal sprendes over kors. Rensning af udst dningskanal. Ma kun udf res af forhandler eller NBV i Aalborg. Nar udst dskanalen skal renses, tages. udst dsr ret af. Trendr ret skrues ud. Pase, at stemplet befinder sig i nederste stilling. Udst dskanalen renses forsigtigt for sodaflejringer. Pas pa ikke at beskadige stempel og cylindervreg. I tilslutning til rensning af udst dkanalen er det formalstjenligt ogsa at rense udst dsr ret og lydpotten. 15

10 Rensning af udst~~sr~~ lydpotte. Udst~dsr~ret tages af, og indsatsen afmonteres. Udst dsr~ret renses nemmest med 'en skraber f.eks. af staltrad. Indsatsen renses nemrnest ved afbr~nding f.eks. med en bl~selampe. Ved samlingen kontrolleres pakning og asbestsnor. Defekte dele fornys. forhandler eller NBV i AALBORG. ~atteri. Vandm~ngden i batteriet kontrolle' res j~vnligt, og om n dvendi~t efterfyldes til max. m.i!rket med destilleret vand..!3_~_nsnin9 af luftfilter. Luftfilter med ind- sugningsr r afmonteres. Indsugningslydd~peren skylles ud med benzin og t rres. Rensninq af benzinhane oq benzinsi. 'ranken t wnes. Slangen afmonteres ved hane og karbura tor og gennemblceses. ~Ianen skrues af. Si og hane vaskes 0rundigt i benzin o~ gennembl<eses. ~~nsninq af ka~bu~~tor. Rensnin~ af karburator kr~ver s.:erligt fagkendskab, 0<) b r der- for kun udf res af en TRILET-forhandler eller NBV i AALBORG. g~~~~~~ng af tom~~n~. Efter hver karburatorrensning er en justerinq af tomgangen n dvendig. Justeringen b r udf res af en TRILET

11 T~NDINGSANL~GGET EFTERSYN Maksimal ydeevne opnas kun ved korrekt indstilling af t~ndingsanl~gget, derfor b r denne kun foretages af en fagmand. FORLYGTE OG FORLYGTESTILLING Parabolen i forlygteindsatsen rna ikke ber res e ller renses. Enhver ber ring beskadiger spej Ifladen. P.-eren rna ikke ber re~ med fugtige eller fedtede fingre, da fugtighe- den pa grund af den senere opstaende varme fordamper og slar sig ned pa parabolen, hvorved lysstyrken neds~ttes. Det normalt belastede k ret j (1 person) stilles foran en lodret v.-eg i 5 meters afstand. Afstanden fra gulv til forlygtens midtpunkt "II" males. Pa vu!ggen tegnes en midterlinie vinkelret pa k ret jets l~ngdeakse, 09 pa denne midterlinic s.-ettes et indstillingskry d s ~ 'afstanden "11" over gulvet. Nar n~rlyset t~ndes, skal lyskeglens midtpunkt ligge 5 em under indstillingskrydsets vandretle linie (se billedet). JUSTERING AF BREMSER llremsegrebet pa styret til forbremse (parkeringsbremse ) skal have en frigang pa ea. 15 nun. Hvis en justering er n dvendig, kan denne foretages ved hjc:clp af justerskruerne pa ankerpladen. Bagbremserne (vippestyr) jus teres ved hj~lp af justerskruerne under fodpladen. 15 mm I --~-:

12 , KONTROL AF BREMSERNE F~r~get bre~sevirk~in~. Pa bremsetromlerne kan der, hvis bremserne ikke har v~ret benyttet i l~ngere tid eller pa grund at t ugtighed i luften, have dannet sig rust, som giver en for get bremsevirkning trods ringere betjeningskraft. at [riktionsvarmen. Endvidere kontrolleres handgrebcts, kablcrnes 0<] bremsearmenes tilstand. Lejesteder og kabler sm~res. uremsebakker med fedtede bremsebel~ninger fornys, da selv den rnindste smule olie pa belc2gningerne forringer bremsevirk:lin- gen. Afhj~lpning. Det anbefales at betjene bremserne kortvarlgt i starten af k rslen, f rst forsigtigt, derefter kraftigere. Ef ter at have k rt nogle meter er rustansamlingen slebet af, og bremserne arbejder i gen normal t. Nedsat bremsevir~in_9_. Ved l amgere U.ds k rsel i t~t regn ell er snesjap kan der tr~nge vand ind i bremsetromlerne, hvilket forarsager nedsat bremsevirkning trods h j betjeningskraft. ~fhj~lpni~. Det anbefales, hvis bremserne er blevet fugtige, at lade dem slebe i en kort periode (der bremses let under k rslen), saledes at bremserne t rrer ud ved hj~lp Reng ring er basis for alt vedligeholdclsesarbejde_ Man b r dog undga anvcndelse af en kraftig vandstr5.1e, for ikke at risikere drifts[orstyrrelser pa grund af vand der or tr~ngt ind i bremser, lejer, karburator 09 tamdingsanl~g. De blanke dele skal fra tid til anden oq is~r om vinteren renses 09 indsm res med rustbeskyttende olie. Efter lrengere tids drift tilsmudses naturligvis Og55. motorblokken, der lettest g res ren med et finvaskemiddel (lunken opl sning) og derefter skylles med rent vand. Det frarades at anvende benzin til reng ringen

13 Til reng ring af kunststofdelene er det i almindelighed nok at anvende en t r klud. Om n dvendigt vaskes med sulfovand. OVERVINTRING OG KONSERVERING 0nsker De at opstalde Deres k ret j for vinteren, eller skal De i l~ngere tid ikke benytte det, anbefales det at udf re f lgende: - Anbring k ret jel i et t rt rum, og d~k det til med papir eller presenning. BEHJERK! Det er meget skadeligt at lade det opstaldede k ret js motor arbejde i en kort periode, da motoren derved ikke bliver tilstr~kkelig varm, 09 kondenserende vandda~pe fra br~ndstoffet far lejer 09 eylinderv~g til at ruste. - K r motoren godt varm 09 tap olien af gearkassen. - Pyld frisk olie i gearkassen. - Rens k ret jet grundigt for st v, olie og snavs... Sm r aile sm resteder. - Rens k~en grundigt og sm r den. - For at hindre rustdannelse i benzin tanken anbefales det at fylde den helt op. Husk, at benzinhanen skal v~re lukket. - T~ndr ret skrues af, stemplet bringes i verste d dpunktstilling, ca. 3 em 3 motorolie pafyldes gennem t~ndr rshullet og motoren drejes flere gange rundt. Skru t~ndr ret i. - Pump d~kkene op til det foreskrevne tryk

14 ORIFTSFORSTYRRELSER Arsa Afh'~l nin F lges betjenings-- 09 vedligeholdelsesinstruktionerne omhyggeligt, er driftsforstyr relser n~ppe at forvente. Indtr~der sadanne alligevel, er det meget vigt igt, at fejlene straks opspores og rettes, sa kostbare skader undgas. Ufagm~ssige reparationer m~ under aile omst~ndigheder undgas. ljenvend Oem rettidigt til Deres TRI LET-forhandler eller til NDV i AALBORG. Skru t~ndr rsh~tten af, hold ~ndkablet ca. 5 mm fra stel (f. eks. topstykke) og betjen startanordningen. T~ndingen er i orden, hvis der springer kraftige gnister mellem topstykke og t~ndkabel. IIvis gnisten er i orden : Ret t~ndr rsfejlen (side Arsag l\fhj<rlpning Darlig gnist, d.v.s. t<rnding for svag, for stor elektrode-' afstand. Forkert betjening. Drug chokeren, abn benzinhanen, pafyld benzin olieblandinc;. Kontrol l er t~ndr0ret. HVJs gnist:,.en er t orde~ : Kontroll er benzintil rsel og krrburator. Hvis anisteo er svaq el ler_..!:l_debli ver: Kontrol!er gnisten pa f lgende made: 24 Stopkontakt sidder fast. Benzintilf rsel a f brudt. 13) eller udskift t~ndr r. Hvis gnisten er darlig : Kontakt forhandler eller v~rksted. Kontakten bringes i orden. Kontroller om der er benzin i karburatoren ved at betjen e tipperen o Ingen benzin i karburatoren: Kontakt v~rksted. 2S

15 Arsa Choker eller tipper anvendt ved varm motor og motor derfor "druknet". Batteri afladet eller defekt. Afh CEl nin Start med fuld gas uden choker. Batteriet genoplades eller udskiftes. Arsag Afhj<l!lpning Unders 0 om benzinen u hindret l her ud af benzinhanen, nar man trcek ker slangen af denne eller karburatoren. HOTOREN STARTER. MEN SLAR TILBAGE VED START L s forbindelse Batteriforbindelser ef A.rsag AfhjiElpning ved batteri, el terspcendes, ell er polsko ler polsko irrede. renses og indsm res i fedtstof. Forkert t<endingsindstilling. Kontakt vierksted. BE~RK: Triletten kan skubbes igang med koblingsgreb for n dstart aktiveret. N dstartgreb rna IKKE aktiveres nar motoren er igang. Benzintilf rsel Hvis der ikke foreligger del vis eller helt en fejlbetjening, underafbrudt. s g om der er benzin i karburatoren ved at betjene tipperen. 26 I I MOTOREN STARTER DARLIGT I KOLD TILSTAND 1\rsag Afhj<p.lpning Elektrisk anl~: Se kontrol af tiendr ret Tamdr rets elektrodeafstand for (side 13). star, eller tiendr rets varmev<erdi for h j. Karburator: Rens hoveddysen. Brug lioveddyse til- choker. 27

16 Arsag stoppet, choker ikke anvendt. Afhj~lpninq MOTOREN S'fARTEI!.t MEN GAR. UJIEVNT, OG GAR I STA, NAn DER GIVES GAS Arsag AfhjCl?lpnin9" MO'l'OREN STARTER DARLIGT I VINTERKULDlo; Arsag Jo koldere en Afhjadpning OBS ved start: forbr~ndingsmotor er, desto vanskeligere starter den. Brug chokeren, giv karburatoren kort "overl b" (tryk tipperen ned). Starter motoren, sa lad den l be varm ved mode- rat omdrejningstal. HOTOREN STARTER DARLIG'l' I VARM TILSTAND Jloveddyse til stoppet. Vand foran hoveddyse eller i sv mmerhus. Fejl i ta!ndingssystem. TiI!ndr rets elek troder kortsluttet. Den pagcl?ldende fejl rettes. Samme. Samme. Samme. Arsag Afhjadpning TCI?ndr r tilsodet. Samme. Oenzin-luftb!anding for fed p.g.a. un dvendig anvendelse af choker eller tipper. Samtidig med at motoren startes gives der fuld gas 'fOREN ARBEJDER MED RINGE EFFEKT Afhj<elpning Kan have flere Kontakt v<i?rksted. arsager. 29

17 MOTOREN l\rbejde~, M.EN i3liver FOR VI\W: Ui>lDER. K0RSEL t:!0to~en LIDT) STANDSER AF SIG SELV CLI9_1' EFTER Arsag Afhj~lpning Arsag Afhj.:elpning Forkert tccndings" Inustilling. Kontakt vil?rksteu. Benzintilf rsel utilstr<.ekkelig. Kontakt v~rksted. For mager benzln/olieblanding. Sanune. Vand eller smuds i karburator. Samrne. Udst dning til- Se rensning at udst dstoppet. ning (side 15). tl0toren GAR PLUDSELIG I S1',. Arsag Afhj<elpning r~otoren ZIN = ARDi::JDER, MEN ORUGER FOR MEGEN BEN- " = Benzintank tom. Den pag<.eldende fejl rettes. Arsag Afhj<.elpning Benzintilf rsel Sarrune. Choker ikke skub- Choker skubbes ind o afbrudt. bet tilbage. Dyse tilstoppet. Samme. Ut<.ette benzintilslutninger. Karburator l~ber over. Kontakt v<.erksted. Samme_ T<.ending udebliver Samme. p.g.a. afhrydelse eller kortslut-- ning_

18 Arsag l\fhja!lpning.anbringelsessted FOR DIVERSE CODKENDELSES NwmE Ta!ndr r tilsodet. Samme. Ho'rOH-EN STI\NDSER IKKG, NAn S'l'OPKONTAKTEN pavirkes Fabrikationsplade Indpr<eget navn Pa sa!dets h jre b~rejern Pa instrumentspa~el og bagagerum Arsag Afhja!lpning Indpra!get typebe Pa s<edets h jre b~ Gnist afbrydes Benzinhancn lukkes, 09 tegnelse rejern ikke, fordi kontakt er defekt. stopkontakten repareres. Indpr~get stelnummer Pa venstre side af kronr r Godkendelsesnummer Pa s<edets h jre b~ i stel rejern Godkendelsesnummer Pa krumtaphusets pa motor h jre overs ide 32 33

19 STI2iJDlEMPNING I henhold til rli- nisteriel bekendt- 9 relse om radiost0jdanpnin9 af k ret jernes t~ndingsanl~ er k ret jet fra fabrikken monteret kendelsen. En ~ndring af disse forhold er derfor i henhold til 9iPldende bestemmelser ogsa ulovlig. med en afsk~rmet ttl!ndr rskappe. Denne rna ikke fjcrnes, 09 ved udskiftning skal den crstattes af samme type med tilsvclrende egenskaber. Fra tid til anden rna De kontrollerc, hvorvidt t~ndr rskappen pa t~ndr rets har ordentliq kontakt metaldel (se billedet). VIG'rIGT! Vi g r udtrykkelig opm~rksom pa, at det if l ge dansk lovgivning er ulovligt at 0- rctagc konstruktivc <endringer at enhvcr. art ved en typegodkendt knallert. For 'l'ril;et-r5 er 0955 udveksllngsforholdet samt udst dningsanl~cjet fastla<]t i sc r~

20 I 1 HOTOR Konstruktion Ii jeste ydelse (DIN) St rste drejningsmoment Skyllesystem Benzin (oktan 92)/ olicblanding K ling Cylinder Kompressionsforhold Cylinderdiameter Slagl<Engde Cylindervolumen KARBURATOR 'l'ekniske DATA PUCII DK-M-018 Zil tak t 1,2 PS ved 3700 o/min. (0, 875 kw) 0,27 kpm ved 2500 O/min. (2,65 Nm) Vendeskylning Dlandingssm ring: 1:25 = 4 %_ Ved anvendelse af specialolie 1:50 = 2 %, se sm remiddeltabel (side 52) Luftk ling (bl~s erhju1) 1 : 9,8 38 nun 43 nun 48,8 cm 3 BING 1/12 m. manuel choker Indstilling: Iloveddyse Naledyse Nalestilling ELEKTRISK IINLlEG T~nding Hardforkromet aluminium. Afbryderkontaktafstand I. Fortil!nd~ng 'l'<endr r Elektrodeafstand Dynamo Batteri KRl\P'l'OVERF(tlRING Kobling Gearkasse 50/52 (efter behov) 2,22 2. hak fra oven 6 v/ 22/10-10 w Magnett<p.ndinq 0,4-0,5 nun nun malt udvendigt pa svinghjulet eller 3 mm f r top, 14-17,5 0 krumtapvinke1 Bosch \1 95 (eller tilsvarende) 0,5'-0,6 mm Vekselstr m, svinghjulsmagnet 6 volt nr del t ccntri fuga 1- kobling i o1iebad 2 --gears automatik 36 37

21 , Udveks1ings[orhold Krumtapakse l-mellemaksel: 1. gear 73:13 i=5, gear 66:20 i=3,3 Me11ernakse1-drivak- sci: i~2, 214 Drivaksel-baghjul: SREtJlSER Art I3etjeninq for Cetjening bag Bremsetromlediameter Delcl!gningsbredde Effektiv bremseflade Fuldnavsbremser llandgreb pa h jre side af styret Vippestyr 104 ~m for o~ bag 20 mm for 09 bag ea. 108 em 2 50,18 i~2,778 'rota1 udveks1ing: 1. gear 34, gear 20, 298 Sekundil?r kraftoverf. Kme 1/2 "x3/16 "x785nun IIJUL OG DJEK D<l!kst rre1se for D<l!kst rre1se bag Dcl!ktryk for Dcl!ktryk bag IJjuloph<l!ng for IIjuloph<l!ng bag /2 x 16" 2 1/2 x 16" 29 PSI ~ 2 kp/cm 2 34 PSI = 2,4 kn/em 2 Teleskopgaffe1 med 50 nun fjedervandring og hydraulisk d<l!itlpning 01iemcl!ngde 120 em 3 (S~E 30) i gaffelben Stiv bagaksel i svinggaffel med gummist ddc>..mpere INSTRUMENTERING Speedometer Med kilometertcl!ller Starter Startn gle i instrumentpanel Baghjulsbremse akti- R d lampe Iyser i in" veret strumentpanel Blinklys tamdt Gr n lampe blinker i instrumentpanel LYS~NL/l::G Forblink1ys f"orlygte Kombineret baglygte bagiy<jtepct!re bremselysp<ere blinklyspcl!re 39 NIOX \\T76L m. l8w pcl!re IHOX \11202S m. IS/IS w p.'ere!-lelia 2SO /61 5 w 18 w 18 \>l

22 r1a L OG V leg'r St rste h jde St rste bredde St rste l~ngde Akselafstand Sporvidde Sroeh jde ira jord Sredeh jde fra fodpl. Egenv.Fgt Tilladelig totalvw3t Forakselbelastning hagakselbelastning 975 l'ill 790 nun 2000 nun 1385 "un 675 nun 610 nun 460 nun ca. 112 kg 225 kg 65 kg 160 kg Krede BAGAGERUM S~DE Olie SAE 90 eller fedt I aflaseligt Med svingplade Drejemulighed RYGL~N Indstillingsmulighed 140 ~o i l~ngderetning 90 0 til h jre og venstre Indstilleligt i h jden YDELSER OG DRJENDS'I'OFFORDRUG ii jeste hastighed 30 km/time Stigeevne ea. 9% I3r~ndstofforbrug ca. 2,5 1/100 km pafyldningsmlengder Benzintank Gearkasse 4 1 benzin/olieblanding 275 em 3 alie for automatisk transmission SH0RING Sm renipler og bowdenkabler 4d Sm refedt for bowdcnkabler eller motorolie SAE 30 41

23 Gl\Rl\NTII3ESTEMMELSER Der er 12 mc'ineders fabriksgaran ti pa TRILET-R5, reg net fra fak turadato. Garantien omfatter enhver del af k9'>ret9'>jct, der er de ekt som f9'>lge af materialc- eller abrikationsfejl. Garantien er kun g~ldende, safremt k9'>ret9'>jet er vedligeholdt fors kr iftsrncessigt. I garantiperioden skal der udf9'>res to vederlagsfri e tersyn. Det f9'>rste eftersyn skal udf res e ter 500 kilometers k rsel eller et halvt ar fra fakturadato. Det andet eftersyn ska] udf res efter 2500 kilomestcrs k rscl, dog scncst vcd yarantlperiodens udl b. I3egge eftersyn skal udf res af en autoriseret TRILET- forhandler, i henhold til eftersynskuponerne pa efterf9'>lgende sider. o ~ 42

24 j 2500 KM EFTERSYH F lgende skal udf res: Kontrol af: n~rlys, fjernlys, blinklys, baglys, stoplys, advarselslamper, horn, stopkontakt, v~skestand i batteri, d~ktryk. - Kcede renses, jus teres og sm res. Olieskift pa gearkasse. Karburator justeres. 3remser kontrolleres og justeres. 3remseforbindelser sm res. T~ndr r udskiftes. T~ndingssystem kontrolleres. Udst dning renses. Bowdenkabler justeres og sm res. Skrue- og bolteforbindelser efterspa:mdes. Dato Stempel el. underskrift v~rksted KLIP KLIP KM EFTERSYN (denne del af ku onen sendes til NBV i AALBORG) Stelnr. Km. stand Ejer Dato Stempel el. underskrift v~rksted

25 STIKORDSREGISTER STIKORD Afl bsskrue Bagagerum Baglygte Batter! Benzinhane Denzin/olieblanding Benzinsi Benzintank Benzintilf rsel Betjening Dlinklys Bremser Bremsning Br~ndstofforbrug B jlelas Choker Driftsforstyrrelser Dynamo DiCk Eftersyn El--anLeg El - diagram Elektrode Elektrodeafstand Fabrikationsplade Forhlink Forbremsegreb Forlygte Forlygteindstilling FiI!lge SIDE 12 5, , 8, 17, 37 6, 16 3, , , 20, , , 38 IB, , , ,

26 s'rikqh~ SIDE STIKORD SIDE Parabol 18 Garantibestemmelser 42 Parkering II Gashandtag 5 parkeringsbremse II Gearkasse 37, 40 pr vek rsel 3 Gearkasseolie 12 Gnist 24, 32 Reng ring 21 Godkendelsesnumre 33 Sm0remiddeltabel 52 Sm resteder 13 IIjul 38 Sm ring 40 ilorn 5 Sodrensning 14 lioveddyse 27, 29 Speedometer 39 Standsning II Instrumentering 39 Starter 39 Instrumentpanel 5 Startn gle 10 Stelnununer 3, 33 Karburator 9, 16, 30, 36 Stempel top 15 Stopkontakt 5, 25 Kobling 37 St jdcpjnpning 34 Koblingsgreb 8 Sv mmerhus 29 Konservering 22 Sroe 5, 9, 41 Kraftoverf ring 37 Kroe 12, 38 <l'ekniske data 36 K ling 36 Tipper 9 K rsel 10 'romgang 16 K rselsvejledning 10 Topstykke 15 'fypebetegnelse 33 Luftfilter 16 Lydd.EUper 16 Ta:mding 24 Lydpotte 16 Tcl!ndingsanlcl!g 18 Lysanl.:eg 39 Tcendr r 13, 34, 37 'l,<endr rskappe 34 Motor 36 Motorgodkendelsesnr. 33 Udst dskanal 15 Motorstart 10 Udst dsr r 16 Mal 40 Udvekslingsforhold 38 N dstart 26 Vippestyr 5, 10 Vedligeholdelse 12 Olieaftapning 7, 22 V,1>gt 40 Oliepafyldning 7 Oliestand 7 Ydelse 40 Overvintring

27 " ", '-l o -n-- --G,, " ~=: :-~'~ ~ I =]J ~-~'"'''-,,- ~ :1".,., J:-:-I- =lj '---- I ~~ t::4---l ~,,". 1c-4~:r-" - 1-= - [[[lft ---= = = =mm!,,1 = = 1.,. "...,4 ~ -".~, = l~- ' ~ ---I, '/,,.,,.,.,.. riyal. f'orbll"", "orbllnk 11 0m lio:ontrolj IonlrOl, I" C... n., r.) (hojr.)..,.., 7. e..., ; 10! 11. 1'" ". S1I<rl". 1 (0,., S t.rl.'.i.i. o,l.blo\:;..... ' ", Illo.h S t... t".. ". T.."d. po l.,.. IH TRiL E T - ns EI-dlo (]ro Te In go 3-3 -HI)

28 II " N Med denne sm reolietabel er det ikke hensigten at foreskrive bestemte fabrikater. And r~ oliefabrikater af tilsvarende kvalitet kan naturligvis anvendes. Vi vil gerne understrege, at de n~vnte oliefirmaer er tilfceldigt udvalgte sam eksempler pa leverand rer. ~ OliEFIR MA 8P 08 CASTROl TE XACO STATOil MOTOR GEARKASSE.. d 2% blandinq auto.atic BP IO-JAKJ 1'1 0- TOR alle 8P AUT RAN OX II 08 "~o STR OK E 08 AU l a 14 " CASTROl super II 10 'RAllS,~ISSI O.~ f lu JD MOTEX 2-1 UII!V ER SH super 2-1 MOTOR OIL TEXA ita IIK ~Oll ESSQ AUrOMAlr.-\ IRA/I$I'IISS[Otl FLUID SHELL SHEll OOtlAX I i'! VAlvOL!NE OIL 21 Me O! L VAUO HA I Ie DOROII I! 0

TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG

TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG O.B.S. Plastikdele inkl. bagagerum tåler ikke benzin og lignende opløsningsmidler! 24. november 2005 2 RevalideringsCenter Aalborg, Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst Telefon: 98151100,

Læs mere

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) FORORD Tak fordi du valgte en XT125-16 (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

TRILET 2000M INSTRUKTIONSBOG

TRILET 2000M INSTRUKTIONSBOG TRILET 2000M INSTRUKTIONSBOG O.B.S Plastikdele inkl. bagagerum tåler ikke benzin og lignende opløsningsmidler! 24-02-2005 2 RevalideringsCenter Aalborg, Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst Telefon: 98151100,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Instruktionsbog. Trilet 2000H. e-mail: trilet@inst.nja.dk

Instruktionsbog. Trilet 2000H. e-mail: trilet@inst.nja.dk Instruktionsbog Trilet 2000H e-mail: trilet@inst.nja.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 FØR TRILETTEN TAGES I BRUG 3 KØRSELSVEJLEDNING 7 VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFT AF PÆRER 8 KONTROL AF TÆNDRØR 10 EL-SIKRINGER 11

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Købebevis. Instruktion. Service. www.cpi.dk

Købebevis. Instruktion. Service. www.cpi.dk Købebevis Instruktion Service Generelt om reklamationsret På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af CPI Danmark A/S s reklamationsforpligtigelse. Har du spørgsmål, bedes du rette henvendelse

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

- frihed og stil. P3 Knallert P3 Magnum

- frihed og stil. P3 Knallert P3 Magnum P3 Knallert P3 Magnum - frihed og stil Dybdalvej 11 Gudumholm DK-9280 Storvorde tel. +45 98 31 69 66 fax. +45 98 31 69 22 email@mediconord.dk www.mediconord.dk P3 Knallert Med den nye generation af trehjulede

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 0 FORORD Vi vil fra fabrikantens side gerne takke dig for at have valgt vores ATV som dit køretøj. Denne Brugermanual er udarbejdet for at sikre,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

Oplysninger om køretøj

Oplysninger om køretøj Generelt om reklamationsret Oplysninger om køretøj På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af Giantco Danmark A/S s reklamationsforpligtigelse. Har du spørgsmål, bedes du rette henvendelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

2006/1. Texas Touring 200. DK Betjeningsvejledning. Model. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.

2006/1. Texas Touring 200. DK Betjeningsvejledning. Model. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Model Texas Touring 200 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

E A D B C F H G J I M N K O L Q M P N M L R

E A D B C F H G J I M N K O L Q M P N M L R Instruktionsbog A B D E C F H G J I K M N O L Q P N M M L R X Y Z S 1 2 20 mm T 10 9 4 4 12 11 8 U V 3 9 12 10 W 11 8 6 6 PEUGEOT MOTOCYCLES recommande recommends empfiehltraccomanda recomienda beveelt

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra BREMSER. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra BREMSER. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig BREMSER mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig BREMSER mere viden bedre vedligeholdelse Et effektivt og velfungerende bremsesystem er afgørende for din sikkerhed. Det skal reagere

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08

STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08 STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08 Typ 1 1. 5. Villa Senator Typ 1 2. 6. Typ 2 3. 7. Typ 2 4. 8. 9. 13. J I 10. 14. 11. 15. 12. 16. 17. 21. K L 18. 22. 8 7 1 12 2 19. 23. 7 4 11 20. 24. 6 5 DK DANSK

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Ugentlig kontrol. Funktionsuddannelse Gokart. Højagergaard

Ugentlig kontrol. Funktionsuddannelse Gokart. Højagergaard Ugentlig kontrol Funktionsuddannelse Gokart 1 Indhold Ugentlig kontrol... 3 Måling af dæktryk... 3 Måling af slidmønster... 6 Kontroller vinduesviskere... 7 Udskiftning af viskerblade... 9 Kontroller lysene...

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster. BRUGERVEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Tillykke med din nye Breeze El-scooter. Scooteren hedder: Breeze

Læs mere

INTRODUKTION. Vi kan ikke gøres ansvarlige for skader, som måtte være opstået i forbindelse med tilbehør, som fabrikken ikke har godkendt.

INTRODUKTION. Vi kan ikke gøres ansvarlige for skader, som måtte være opstået i forbindelse med tilbehør, som fabrikken ikke har godkendt. INTRODUKTION Tak fordi du har valgt denne RS1 scooter. Den repræsenterer høj teknologi og stabilitet. Denne scooters udstødning overholder den nyeste emissionsstandard. Det er derfor en meget miljøvenlig

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010 Justering af tænding og karburatorer på Mk 2 Thomas Olsgaard 27/10 2010 Tændingssystem på MK2 Når strømmen afbrydes af platinerne, stiger spændingen i tændspolen og giver gnisten, der fordeles via strømfordeleren.

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere