Instruktionsbog TRILET-R5. Skjernvej An!bOrg 0 Tell.:981S1100 Telefax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog TRILET-R5. Skjernvej 7 9220 An!bOrg 0 Tell.:981S1100 Telefax:981511 01"

Transkript

1 Instruktionsbog TRILET-R5, Skjernvej An!bOrg 0 Tell.:981S1100 Telefax:

2 I NOH 0 LOS FOR T E G N E L S E BEN~VNELSE, SIDE, L~S F0RST - K0R SA... 2 F0R K0RET0JET TAGES I BRUG BETJENING K0RSELSVEJLEONING II VEOLIGEHOLDELSE EFTERSYN DRIF TSFORSTYRRELSER GOOKENOELSE SNUMRE ST0JOII}IPNING TEKNISKE DATA GARANTIBESTEMM(LSEIL EFTERSYNSKUPONER STIKORDSREG I STER EL-OIAGRAM SM0REMIDOELTABEL I 2. udgave September 1989

3 F0R K0RET0JET TAGES I BRUG Dette slagord skulle De 1~gge Oem pa sinde, idet ethvert k ret j beh ver en vis portion vedligeholdelse og pleje, hvis det skal fungere tilfredsstillende og sikkert. Derfor modtager Oe sawnen med Oeres TRILET-RS denne instruk t i onsbog, som vii indf re Oem i betjeningen af Oeres k ret j og i dets pleje og vedligeholdelse. De fleste skader opstar som regel ved u kendskab 09 kunne v~re undgaet. Regelm~ssiq pleje forebygger driftsforstyrrelser o~ re- parationer, som koster bade tid og penge. l\fsnittet "driftsforstyrrelser" vii fort~l Ie Oem om fejlmuligheder. Undlad imidlertid selv at reoarere pa k ret~jet, hvis De ikke har fagkundskab til dette, og henvend Oem i stedet til Deres forhandler, som <Jerne vii vejlede Oem. I vriat bortfalder fabriksqarantien, hvis der foretages indgreb, der ~ndrer den op-' rindelige konstruktion. Enhver 'l'hilet-rs er pr vek rt efter samlin- gen og altsa k reklar. Alligevel anhefales det, 3t kontrollere f lgende inden k ret0jet tages i brug: Kontroller at k ret jets stelnummer stemmer overens med nummeret i Deres forsik-' ringspoliee. Kontroller oliestanden i gearkassen, 0- lien skal nil op til underkanten af olie' standshullet. Nilr olien ikke op hertil) fyldes efter med automatie'-olie gennem 01ie - pafyldningshu11et verst pa gearkassen_ Pafyld om n dvendigt benzin (oktan 92)/ olieblanding i forhol det 1:50 = 2% olie (20 em 3 olie pro liter benzin). 5e sm rendddeitabel og tekniske data. OBS, Der rna under ingen omsta:mdigheder pa- fyldes ren benzin. Vi nsker Oem held og lykke med Deres nye TRILET-RS. 2 3

4 DE'l'JENING 1. Instrumentpanel med startn~gle, specdometer/kilometert~ller, advarselslys for bremsning med vippestyr og kontrollampe for brug af blinklys. 2. Vippestyr til bagbremse. 3. Gashandtag. 4. Forbremsegreb med parkeringslas. 5. Kontakt til blinklys. 6. Kontakt til nmrlys/fjernlys, horn og stop. 7. Choker. 8. Tankd~ksel. 9. Benzinhane. 10. Oliepafyldning, oliestand og olieaftapning. 11. Koblingsgreb for n~dstart. (Ma IKKE aktiveres nar motoren er igang). 12. Bagagerum med las. 13. Datt eri. 14. B"jlelAs Betjeningsgreb for indstilling af s~de frem og tilbage. 16. Detjeningsgreb for drejning af s~de. 17. Karburator med tipper. Placeringen af ovenn~vnte betjeningsorganer er vist pa de efterf~lgende sider. 4 5

5 r pos. 8 TANKD~KSEL PLACERING: til h jre bag s~e. POS. 10 a. OLIEPAFYLDNING b. OLIESTAND POS. 9 BENZINHANE PLACERING: til venstre bag s~de under tank. (se ogsa k rselsvejledning: "Inden stnrt af motoren"). POS. 1 0 c. OLIEAFTAPNING (trl1etten set fra neden) 6 7

6 1 7 }--to Pos. 11 KOBLINGSGREB FOR Ni2IDSTART PLACERING: til ho;&jre under szde. pas. 15 BE'],JENINGSGREB FOR SiEDE FREM OG TILBAGE N</.Idstartgreb rna IKKE aktiveres pos. 16 BETJENINGSGRED FOR DREJNING AF SlEDE POS. 7 CHOKER Pos. 13 Ill\'fTERI PLACERING: til venstre under s.ede. POS 17 KARBURATOR MED TIPPER 8 9

7 ----, K0RSELSVEJLEDNING lndeo start af motoren. Pase at parkeringsbremsen er aktiveret 09 at benzinhanen er aben. BENZINHANE i-c0 reserve - --, I aben lukket Start af motoren. Chokerhandtaget trykkes i. bund, gashandtaget halvt Abent og startn~glen i instrumentpanelet drejes til startposition. Starter motoren ikke f rste gang, skal startn glen drejes tilbage til udgangsstilling, f r man foretager ny start. Sa hurtigt som muligt efter at motoren er startet, f res chokerhandtaget tilbage i udgangsstilling. K rsel. Frig r parkeringshremsen 09 giv gas. Hastigheden reguleres ved hj~lp af gashandtaget. Triletten er forsynet med autornatgear. Bremsning. Luk for gassen, og brems samtidig med for- og bagbremse (bagbremse aktiveres ved at trykke vippestyret ned). Dremsningen skal altid oretages me d 0- leise, da blokerede hjul forringer bremsecffekten. K rsel ned ad ~?kk~. Ned ad bakke virker motoren bremsende. Drejer det Si9 om en l~ngere str~kning, skal der af og til gives gas, for at motoren kan fa tilf rt tilstr~kkeligt sm remiddel, som benzinen er blandet med. Til dette for~al tages farten af k ret jet ved hj~lp af bremserne. Skal k ret jet bremses sa langt ned, at koblingen kobler ud, kan en tilkoblin~, for igen at udnytte rnotoren som bremsekraft, kun opnas ved at give gas og ikke ved at for ge hastigheden pa grund af baki-:..ens fald. Standsning 09 parkering. Luk for gassen, brems, 09 hvis rnotoren skal stoppes, tryk pa stopkontakten pa styret, drej n glen tilbage til udgangsstilling og tag n glen ud, tr~k parkeringsbremsen, luk for benzi nen og las k ret jet. D~ 09 f~lge. Af hensyn til d~k 09 f~l~e h r k rsel over kantsten og lignende undo. gas

8 VEDLIGEHOLDELSE En del reparationer kan kun udf res med specia lv~rkt j. Vi anbefaler Oem derfor at henvende Oem med sadanne reparationer til Deres TRILET-forhandler eller NBV i AALBORG, som med fagkundskab vil kunne udf re enhver reparation eller istands~ttelse rationelt, konomisk og hurtigt. I det efterf lgende beskrives de periodiske vedligeholdelses- 09 eftersynsarbejder. SM0RINGSARBEJDER Udskiftning af gearkass~o~ie. Motoren k res varm, pafyldningsproppen tages af, afl bsskruen 09 oliestandsskruen skrues ud. Nar alien er l bet ud af gearkassen, skrues afl bsskruen i (husk pakning). Pafyld nu automatic-olie, indtil alien l ber ud af oliestandshullet. Pafyldningsproppen s~ttes i. Oliestandsskruen skrues i (husk pakning). K~ens rensning 09 sm ring. K~ens levetid afh~nger af vedligeholdelsen. Den b r derfor renses og sm res rettidigt. I<.:cden ren" 12 scs grundigt med benzin og sm res herefter med olie eller fedt. Justering af k~dcn b r foretagcs af forhandlcr eller NBV i l\i\ldorg. sm resteder med olle. For- og baghjulsbrcmserncs bremsen gler i ankerplader, forbremsegrebets glideflader og bowdenkablerne, da sm ring af disse er af afg rende betydning for k ret jets pr~cise funktion 09 driftssikkerhed. VE"DLIGEIIOLDELSES- OG EP'rERSYNSARBEJOER lienvend Oem til Oen~s TRILET-forhandler, der gerne vil rade 09 betjene Oem med alle de arbejder, De ikke mener selv at kunne magte. Kontrol af t~ndr ret. T~ndr ret skrues ud, monte res med t~ndr rsh~tten og l~gges med gevindet mod en blank motordel f.eks. topstykket. Betjenes nu startanordningen, skal der springe kraftige gnister mellem elektroderne. Er disse fedtede, oliefugtede eller snavsede, opstar der ingen gnister, og elektroderne skal derfor renses med en stalb rste. Ved udskiftning rna t~ndr ret 13

9 kun erstattes med et, der har samme varmevrerdi. Elektrodeafstanden skal vrere 0,5-0,6 mm. Er afstanden st rre, b jes elektroden, indtil den har den rigtige afstand. Nar t~ndr ret skrues ind igen, skal man sikre sig, at det har rigtigt fat i gevindet; og at det let lader sig skrue i. Brug aldrig vold. T~ndr ret skrues f rst i med handen 2-3 omdrejninger, f rst derefter sprendes det med t~ndr rsn glen. Sodrensning af motoren. Soddannelsen, som totaktforbrrendingsmotorer forarsager, og som sretter sig pa topstykket og stempel toppen, i udst dskanalen, udst dsr ret og lydpotten, virker med tiden forstyrrende pa motorens gang. Forbrrendingsresterne, som stammer fra savel olien som benzinen, skal derfor fjernes med visse mellemrum. 14 Rensning af topstykke og stempel top. Ma kun udf res at forhandler eller NBV i AALBORG. 'fopstykkct afmonteres. Sodaflejringen pa topstykket 09 stempeltoppen (se billedet pa toregaende side) fjernes med en stump skruetrrekkcr cller lignende. Pas pa ikke at ridse overfladen, da ridser fremmer sodaflejringen. Stempeltoppen 09 topstykket skal kun renses for skrelagtige aflejringer, en jrevn 09 tynd sodaflejring bch vcr ikkc at blive fjernet. Cylinderens og topstykkets tretningsflader t rres grundigt af, 09 topstykke~ monteres med aluminiumspakningen. De fire topstykkem trikker skal sprendes over kors. Rensning af udst dningskanal. Ma kun udf res af forhandler eller NBV i Aalborg. Nar udst dskanalen skal renses, tages. udst dsr ret af. Trendr ret skrues ud. Pase, at stemplet befinder sig i nederste stilling. Udst dskanalen renses forsigtigt for sodaflejringer. Pas pa ikke at beskadige stempel og cylindervreg. I tilslutning til rensning af udst dkanalen er det formalstjenligt ogsa at rense udst dsr ret og lydpotten. 15

10 Rensning af udst~~sr~~ lydpotte. Udst~dsr~ret tages af, og indsatsen afmonteres. Udst dsr~ret renses nemmest med 'en skraber f.eks. af staltrad. Indsatsen renses nemrnest ved afbr~nding f.eks. med en bl~selampe. Ved samlingen kontrolleres pakning og asbestsnor. Defekte dele fornys. forhandler eller NBV i AALBORG. ~atteri. Vandm~ngden i batteriet kontrolle' res j~vnligt, og om n dvendi~t efterfyldes til max. m.i!rket med destilleret vand..!3_~_nsnin9 af luftfilter. Luftfilter med ind- sugningsr r afmonteres. Indsugningslydd~peren skylles ud med benzin og t rres. Rensninq af benzinhane oq benzinsi. 'ranken t wnes. Slangen afmonteres ved hane og karbura tor og gennemblceses. ~Ianen skrues af. Si og hane vaskes 0rundigt i benzin o~ gennembl<eses. ~~nsninq af ka~bu~~tor. Rensnin~ af karburator kr~ver s.:erligt fagkendskab, 0<) b r der- for kun udf res af en TRILET-forhandler eller NBV i AALBORG. g~~~~~~ng af tom~~n~. Efter hver karburatorrensning er en justerinq af tomgangen n dvendig. Justeringen b r udf res af en TRILET

11 T~NDINGSANL~GGET EFTERSYN Maksimal ydeevne opnas kun ved korrekt indstilling af t~ndingsanl~gget, derfor b r denne kun foretages af en fagmand. FORLYGTE OG FORLYGTESTILLING Parabolen i forlygteindsatsen rna ikke ber res e ller renses. Enhver ber ring beskadiger spej Ifladen. P.-eren rna ikke ber re~ med fugtige eller fedtede fingre, da fugtighe- den pa grund af den senere opstaende varme fordamper og slar sig ned pa parabolen, hvorved lysstyrken neds~ttes. Det normalt belastede k ret j (1 person) stilles foran en lodret v.-eg i 5 meters afstand. Afstanden fra gulv til forlygtens midtpunkt "II" males. Pa vu!ggen tegnes en midterlinie vinkelret pa k ret jets l~ngdeakse, 09 pa denne midterlinic s.-ettes et indstillingskry d s ~ 'afstanden "11" over gulvet. Nar n~rlyset t~ndes, skal lyskeglens midtpunkt ligge 5 em under indstillingskrydsets vandretle linie (se billedet). JUSTERING AF BREMSER llremsegrebet pa styret til forbremse (parkeringsbremse ) skal have en frigang pa ea. 15 nun. Hvis en justering er n dvendig, kan denne foretages ved hjc:clp af justerskruerne pa ankerpladen. Bagbremserne (vippestyr) jus teres ved hj~lp af justerskruerne under fodpladen. 15 mm I --~-:

12 , KONTROL AF BREMSERNE F~r~get bre~sevirk~in~. Pa bremsetromlerne kan der, hvis bremserne ikke har v~ret benyttet i l~ngere tid eller pa grund at t ugtighed i luften, have dannet sig rust, som giver en for get bremsevirkning trods ringere betjeningskraft. at [riktionsvarmen. Endvidere kontrolleres handgrebcts, kablcrnes 0<] bremsearmenes tilstand. Lejesteder og kabler sm~res. uremsebakker med fedtede bremsebel~ninger fornys, da selv den rnindste smule olie pa belc2gningerne forringer bremsevirk:lin- gen. Afhj~lpning. Det anbefales at betjene bremserne kortvarlgt i starten af k rslen, f rst forsigtigt, derefter kraftigere. Ef ter at have k rt nogle meter er rustansamlingen slebet af, og bremserne arbejder i gen normal t. Nedsat bremsevir~in_9_. Ved l amgere U.ds k rsel i t~t regn ell er snesjap kan der tr~nge vand ind i bremsetromlerne, hvilket forarsager nedsat bremsevirkning trods h j betjeningskraft. ~fhj~lpni~. Det anbefales, hvis bremserne er blevet fugtige, at lade dem slebe i en kort periode (der bremses let under k rslen), saledes at bremserne t rrer ud ved hj~lp Reng ring er basis for alt vedligeholdclsesarbejde_ Man b r dog undga anvcndelse af en kraftig vandstr5.1e, for ikke at risikere drifts[orstyrrelser pa grund af vand der or tr~ngt ind i bremser, lejer, karburator 09 tamdingsanl~g. De blanke dele skal fra tid til anden oq is~r om vinteren renses 09 indsm res med rustbeskyttende olie. Efter lrengere tids drift tilsmudses naturligvis Og55. motorblokken, der lettest g res ren med et finvaskemiddel (lunken opl sning) og derefter skylles med rent vand. Det frarades at anvende benzin til reng ringen

13 Til reng ring af kunststofdelene er det i almindelighed nok at anvende en t r klud. Om n dvendigt vaskes med sulfovand. OVERVINTRING OG KONSERVERING 0nsker De at opstalde Deres k ret j for vinteren, eller skal De i l~ngere tid ikke benytte det, anbefales det at udf re f lgende: - Anbring k ret jel i et t rt rum, og d~k det til med papir eller presenning. BEHJERK! Det er meget skadeligt at lade det opstaldede k ret js motor arbejde i en kort periode, da motoren derved ikke bliver tilstr~kkelig varm, 09 kondenserende vandda~pe fra br~ndstoffet far lejer 09 eylinderv~g til at ruste. - K r motoren godt varm 09 tap olien af gearkassen. - Pyld frisk olie i gearkassen. - Rens k ret jet grundigt for st v, olie og snavs... Sm r aile sm resteder. - Rens k~en grundigt og sm r den. - For at hindre rustdannelse i benzin tanken anbefales det at fylde den helt op. Husk, at benzinhanen skal v~re lukket. - T~ndr ret skrues af, stemplet bringes i verste d dpunktstilling, ca. 3 em 3 motorolie pafyldes gennem t~ndr rshullet og motoren drejes flere gange rundt. Skru t~ndr ret i. - Pump d~kkene op til det foreskrevne tryk

14 ORIFTSFORSTYRRELSER Arsa Afh'~l nin F lges betjenings-- 09 vedligeholdelsesinstruktionerne omhyggeligt, er driftsforstyr relser n~ppe at forvente. Indtr~der sadanne alligevel, er det meget vigt igt, at fejlene straks opspores og rettes, sa kostbare skader undgas. Ufagm~ssige reparationer m~ under aile omst~ndigheder undgas. ljenvend Oem rettidigt til Deres TRI LET-forhandler eller til NDV i AALBORG. Skru t~ndr rsh~tten af, hold ~ndkablet ca. 5 mm fra stel (f. eks. topstykke) og betjen startanordningen. T~ndingen er i orden, hvis der springer kraftige gnister mellem topstykke og t~ndkabel. IIvis gnisten er i orden : Ret t~ndr rsfejlen (side Arsag l\fhj<rlpning Darlig gnist, d.v.s. t<rnding for svag, for stor elektrode-' afstand. Forkert betjening. Drug chokeren, abn benzinhanen, pafyld benzin olieblandinc;. Kontrol l er t~ndr0ret. HVJs gnist:,.en er t orde~ : Kontroll er benzintil rsel og krrburator. Hvis anisteo er svaq el ler_..!:l_debli ver: Kontrol!er gnisten pa f lgende made: 24 Stopkontakt sidder fast. Benzintilf rsel a f brudt. 13) eller udskift t~ndr r. Hvis gnisten er darlig : Kontakt forhandler eller v~rksted. Kontakten bringes i orden. Kontroller om der er benzin i karburatoren ved at betjen e tipperen o Ingen benzin i karburatoren: Kontakt v~rksted. 2S

15 Arsa Choker eller tipper anvendt ved varm motor og motor derfor "druknet". Batteri afladet eller defekt. Afh CEl nin Start med fuld gas uden choker. Batteriet genoplades eller udskiftes. Arsag Afhj<l!lpning Unders 0 om benzinen u hindret l her ud af benzinhanen, nar man trcek ker slangen af denne eller karburatoren. HOTOREN STARTER. MEN SLAR TILBAGE VED START L s forbindelse Batteriforbindelser ef A.rsag AfhjiElpning ved batteri, el terspcendes, ell er polsko ler polsko irrede. renses og indsm res i fedtstof. Forkert t<endingsindstilling. Kontakt vierksted. BE~RK: Triletten kan skubbes igang med koblingsgreb for n dstart aktiveret. N dstartgreb rna IKKE aktiveres nar motoren er igang. Benzintilf rsel Hvis der ikke foreligger del vis eller helt en fejlbetjening, underafbrudt. s g om der er benzin i karburatoren ved at betjene tipperen. 26 I I MOTOREN STARTER DARLIGT I KOLD TILSTAND 1\rsag Afhj<p.lpning Elektrisk anl~: Se kontrol af tiendr ret Tamdr rets elektrodeafstand for (side 13). star, eller tiendr rets varmev<erdi for h j. Karburator: Rens hoveddysen. Brug lioveddyse til- choker. 27

16 Arsag stoppet, choker ikke anvendt. Afhj~lpninq MOTOREN S'fARTEI!.t MEN GAR. UJIEVNT, OG GAR I STA, NAn DER GIVES GAS Arsag AfhjCl?lpnin9" MO'l'OREN STARTER DARLIGT I VINTERKULDlo; Arsag Jo koldere en Afhjadpning OBS ved start: forbr~ndingsmotor er, desto vanskeligere starter den. Brug chokeren, giv karburatoren kort "overl b" (tryk tipperen ned). Starter motoren, sa lad den l be varm ved mode- rat omdrejningstal. HOTOREN STARTER DARLIG'l' I VARM TILSTAND Jloveddyse til stoppet. Vand foran hoveddyse eller i sv mmerhus. Fejl i ta!ndingssystem. TiI!ndr rets elek troder kortsluttet. Den pagcl?ldende fejl rettes. Samme. Samme. Samme. Arsag Afhjadpning TCI?ndr r tilsodet. Samme. Oenzin-luftb!anding for fed p.g.a. un dvendig anvendelse af choker eller tipper. Samtidig med at motoren startes gives der fuld gas 'fOREN ARBEJDER MED RINGE EFFEKT Afhj<elpning Kan have flere Kontakt v<i?rksted. arsager. 29

17 MOTOREN l\rbejde~, M.EN i3liver FOR VI\W: Ui>lDER. K0RSEL t:!0to~en LIDT) STANDSER AF SIG SELV CLI9_1' EFTER Arsag Afhj~lpning Arsag Afhj.:elpning Forkert tccndings" Inustilling. Kontakt vil?rksteu. Benzintilf rsel utilstr<.ekkelig. Kontakt v~rksted. For mager benzln/olieblanding. Sanune. Vand eller smuds i karburator. Samrne. Udst dning til- Se rensning at udst dstoppet. ning (side 15). tl0toren GAR PLUDSELIG I S1',. Arsag Afhj<elpning r~otoren ZIN = ARDi::JDER, MEN ORUGER FOR MEGEN BEN- " = Benzintank tom. Den pag<.eldende fejl rettes. Arsag Afhj<.elpning Benzintilf rsel Sarrune. Choker ikke skub- Choker skubbes ind o afbrudt. bet tilbage. Dyse tilstoppet. Samme. Ut<.ette benzintilslutninger. Karburator l~ber over. Kontakt v<.erksted. Samme_ T<.ending udebliver Samme. p.g.a. afhrydelse eller kortslut-- ning_

18 Arsag l\fhja!lpning.anbringelsessted FOR DIVERSE CODKENDELSES NwmE Ta!ndr r tilsodet. Samme. Ho'rOH-EN STI\NDSER IKKG, NAn S'l'OPKONTAKTEN pavirkes Fabrikationsplade Indpr<eget navn Pa sa!dets h jre b~rejern Pa instrumentspa~el og bagagerum Arsag Afhja!lpning Indpra!get typebe Pa s<edets h jre b~ Gnist afbrydes Benzinhancn lukkes, 09 tegnelse rejern ikke, fordi kontakt er defekt. stopkontakten repareres. Indpr~get stelnummer Pa venstre side af kronr r Godkendelsesnummer Pa s<edets h jre b~ i stel rejern Godkendelsesnummer Pa krumtaphusets pa motor h jre overs ide 32 33

19 STI2iJDlEMPNING I henhold til rli- nisteriel bekendt- 9 relse om radiost0jdanpnin9 af k ret jernes t~ndingsanl~ er k ret jet fra fabrikken monteret kendelsen. En ~ndring af disse forhold er derfor i henhold til 9iPldende bestemmelser ogsa ulovlig. med en afsk~rmet ttl!ndr rskappe. Denne rna ikke fjcrnes, 09 ved udskiftning skal den crstattes af samme type med tilsvclrende egenskaber. Fra tid til anden rna De kontrollerc, hvorvidt t~ndr rskappen pa t~ndr rets har ordentliq kontakt metaldel (se billedet). VIG'rIGT! Vi g r udtrykkelig opm~rksom pa, at det if l ge dansk lovgivning er ulovligt at 0- rctagc konstruktivc <endringer at enhvcr. art ved en typegodkendt knallert. For 'l'ril;et-r5 er 0955 udveksllngsforholdet samt udst dningsanl~cjet fastla<]t i sc r~

20 I 1 HOTOR Konstruktion Ii jeste ydelse (DIN) St rste drejningsmoment Skyllesystem Benzin (oktan 92)/ olicblanding K ling Cylinder Kompressionsforhold Cylinderdiameter Slagl<Engde Cylindervolumen KARBURATOR 'l'ekniske DATA PUCII DK-M-018 Zil tak t 1,2 PS ved 3700 o/min. (0, 875 kw) 0,27 kpm ved 2500 O/min. (2,65 Nm) Vendeskylning Dlandingssm ring: 1:25 = 4 %_ Ved anvendelse af specialolie 1:50 = 2 %, se sm remiddeltabel (side 52) Luftk ling (bl~s erhju1) 1 : 9,8 38 nun 43 nun 48,8 cm 3 BING 1/12 m. manuel choker Indstilling: Iloveddyse Naledyse Nalestilling ELEKTRISK IINLlEG T~nding Hardforkromet aluminium. Afbryderkontaktafstand I. Fortil!nd~ng 'l'<endr r Elektrodeafstand Dynamo Batteri KRl\P'l'OVERF(tlRING Kobling Gearkasse 50/52 (efter behov) 2,22 2. hak fra oven 6 v/ 22/10-10 w Magnett<p.ndinq 0,4-0,5 nun nun malt udvendigt pa svinghjulet eller 3 mm f r top, 14-17,5 0 krumtapvinke1 Bosch \1 95 (eller tilsvarende) 0,5'-0,6 mm Vekselstr m, svinghjulsmagnet 6 volt nr del t ccntri fuga 1- kobling i o1iebad 2 --gears automatik 36 37

21 , Udveks1ings[orhold Krumtapakse l-mellemaksel: 1. gear 73:13 i=5, gear 66:20 i=3,3 Me11ernakse1-drivak- sci: i~2, 214 Drivaksel-baghjul: SREtJlSER Art I3etjeninq for Cetjening bag Bremsetromlediameter Delcl!gningsbredde Effektiv bremseflade Fuldnavsbremser llandgreb pa h jre side af styret Vippestyr 104 ~m for o~ bag 20 mm for 09 bag ea. 108 em 2 50,18 i~2,778 'rota1 udveks1ing: 1. gear 34, gear 20, 298 Sekundil?r kraftoverf. Kme 1/2 "x3/16 "x785nun IIJUL OG DJEK D<l!kst rre1se for D<l!kst rre1se bag Dcl!ktryk for Dcl!ktryk bag IJjuloph<l!ng for IIjuloph<l!ng bag /2 x 16" 2 1/2 x 16" 29 PSI ~ 2 kp/cm 2 34 PSI = 2,4 kn/em 2 Teleskopgaffe1 med 50 nun fjedervandring og hydraulisk d<l!itlpning 01iemcl!ngde 120 em 3 (S~E 30) i gaffelben Stiv bagaksel i svinggaffel med gummist ddc>..mpere INSTRUMENTERING Speedometer Med kilometertcl!ller Starter Startn gle i instrumentpanel Baghjulsbremse akti- R d lampe Iyser i in" veret strumentpanel Blinklys tamdt Gr n lampe blinker i instrumentpanel LYS~NL/l::G Forblink1ys f"orlygte Kombineret baglygte bagiy<jtepct!re bremselysp<ere blinklyspcl!re 39 NIOX \\T76L m. l8w pcl!re IHOX \11202S m. IS/IS w p.'ere!-lelia 2SO /61 5 w 18 w 18 \>l

22 r1a L OG V leg'r St rste h jde St rste bredde St rste l~ngde Akselafstand Sporvidde Sroeh jde ira jord Sredeh jde fra fodpl. Egenv.Fgt Tilladelig totalvw3t Forakselbelastning hagakselbelastning 975 l'ill 790 nun 2000 nun 1385 "un 675 nun 610 nun 460 nun ca. 112 kg 225 kg 65 kg 160 kg Krede BAGAGERUM S~DE Olie SAE 90 eller fedt I aflaseligt Med svingplade Drejemulighed RYGL~N Indstillingsmulighed 140 ~o i l~ngderetning 90 0 til h jre og venstre Indstilleligt i h jden YDELSER OG DRJENDS'I'OFFORDRUG ii jeste hastighed 30 km/time Stigeevne ea. 9% I3r~ndstofforbrug ca. 2,5 1/100 km pafyldningsmlengder Benzintank Gearkasse 4 1 benzin/olieblanding 275 em 3 alie for automatisk transmission SH0RING Sm renipler og bowdenkabler 4d Sm refedt for bowdcnkabler eller motorolie SAE 30 41

23 Gl\Rl\NTII3ESTEMMELSER Der er 12 mc'ineders fabriksgaran ti pa TRILET-R5, reg net fra fak turadato. Garantien omfatter enhver del af k9'>ret9'>jct, der er de ekt som f9'>lge af materialc- eller abrikationsfejl. Garantien er kun g~ldende, safremt k9'>ret9'>jet er vedligeholdt fors kr iftsrncessigt. I garantiperioden skal der udf9'>res to vederlagsfri e tersyn. Det f9'>rste eftersyn skal udf res e ter 500 kilometers k rsel eller et halvt ar fra fakturadato. Det andet eftersyn ska] udf res efter 2500 kilomestcrs k rscl, dog scncst vcd yarantlperiodens udl b. I3egge eftersyn skal udf res af en autoriseret TRILET- forhandler, i henhold til eftersynskuponerne pa efterf9'>lgende sider. o ~ 42

24 j 2500 KM EFTERSYH F lgende skal udf res: Kontrol af: n~rlys, fjernlys, blinklys, baglys, stoplys, advarselslamper, horn, stopkontakt, v~skestand i batteri, d~ktryk. - Kcede renses, jus teres og sm res. Olieskift pa gearkasse. Karburator justeres. 3remser kontrolleres og justeres. 3remseforbindelser sm res. T~ndr r udskiftes. T~ndingssystem kontrolleres. Udst dning renses. Bowdenkabler justeres og sm res. Skrue- og bolteforbindelser efterspa:mdes. Dato Stempel el. underskrift v~rksted KLIP KLIP KM EFTERSYN (denne del af ku onen sendes til NBV i AALBORG) Stelnr. Km. stand Ejer Dato Stempel el. underskrift v~rksted

25 STIKORDSREGISTER STIKORD Afl bsskrue Bagagerum Baglygte Batter! Benzinhane Denzin/olieblanding Benzinsi Benzintank Benzintilf rsel Betjening Dlinklys Bremser Bremsning Br~ndstofforbrug B jlelas Choker Driftsforstyrrelser Dynamo DiCk Eftersyn El--anLeg El - diagram Elektrode Elektrodeafstand Fabrikationsplade Forhlink Forbremsegreb Forlygte Forlygteindstilling FiI!lge SIDE 12 5, , 8, 17, 37 6, 16 3, , , 20, , , 38 IB, , , ,

26 s'rikqh~ SIDE STIKORD SIDE Parabol 18 Garantibestemmelser 42 Parkering II Gashandtag 5 parkeringsbremse II Gearkasse 37, 40 pr vek rsel 3 Gearkasseolie 12 Gnist 24, 32 Reng ring 21 Godkendelsesnumre 33 Sm0remiddeltabel 52 Sm resteder 13 IIjul 38 Sm ring 40 ilorn 5 Sodrensning 14 lioveddyse 27, 29 Speedometer 39 Standsning II Instrumentering 39 Starter 39 Instrumentpanel 5 Startn gle 10 Stelnununer 3, 33 Karburator 9, 16, 30, 36 Stempel top 15 Stopkontakt 5, 25 Kobling 37 St jdcpjnpning 34 Koblingsgreb 8 Sv mmerhus 29 Konservering 22 Sroe 5, 9, 41 Kraftoverf ring 37 Kroe 12, 38 <l'ekniske data 36 K ling 36 Tipper 9 K rsel 10 'romgang 16 K rselsvejledning 10 Topstykke 15 'fypebetegnelse 33 Luftfilter 16 Lydd.EUper 16 Ta:mding 24 Lydpotte 16 Tcl!ndingsanlcl!g 18 Lysanl.:eg 39 Tcendr r 13, 34, 37 'l,<endr rskappe 34 Motor 36 Motorgodkendelsesnr. 33 Udst dskanal 15 Motorstart 10 Udst dsr r 16 Mal 40 Udvekslingsforhold 38 N dstart 26 Vippestyr 5, 10 Vedligeholdelse 12 Olieaftapning 7, 22 V,1>gt 40 Oliepafyldning 7 Oliestand 7 Ydelse 40 Overvintring

27 " ", '-l o -n-- --G,, " ~=: :-~'~ ~ I =]J ~-~'"'''-,,- ~ :1".,., J:-:-I- =lj '---- I ~~ t::4---l ~,,". 1c-4~:r-" - 1-= - [[[lft ---= = = =mm!,,1 = = 1.,. "...,4 ~ -".~, = l~- ' ~ ---I, '/,,.,,.,.,.. riyal. f'orbll"", "orbllnk 11 0m lio:ontrolj IonlrOl, I" C... n., r.) (hojr.)..,.., 7. e..., ; 10! 11. 1'" ". S1I<rl". 1 (0,., S t.rl.'.i.i. o,l.blo\:;..... ' ", Illo.h S t... t".. ". T.."d. po l.,.. IH TRiL E T - ns EI-dlo (]ro Te In go 3-3 -HI)

28 II " N Med denne sm reolietabel er det ikke hensigten at foreskrive bestemte fabrikater. And r~ oliefabrikater af tilsvarende kvalitet kan naturligvis anvendes. Vi vil gerne understrege, at de n~vnte oliefirmaer er tilfceldigt udvalgte sam eksempler pa leverand rer. ~ OliEFIR MA 8P 08 CASTROl TE XACO STATOil MOTOR GEARKASSE.. d 2% blandinq auto.atic BP IO-JAKJ 1'1 0- TOR alle 8P AUT RAN OX II 08 "~o STR OK E 08 AU l a 14 " CASTROl super II 10 'RAllS,~ISSI O.~ f lu JD MOTEX 2-1 UII!V ER SH super 2-1 MOTOR OIL TEXA ita IIK ~Oll ESSQ AUrOMAlr.-\ IRA/I$I'IISS[Otl FLUID SHELL SHEll OOtlAX I i'! VAlvOL!NE OIL 21 Me O! L VAUO HA I Ie DOROII I! 0

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

BEVÆGELSESFRIHED. Du finder en praktisk, aflåselig opbevaringsboks under sædet. Lige til hjelmen eller varer fra indkøb.

BEVÆGELSESFRIHED. Du finder en praktisk, aflåselig opbevaringsboks under sædet. Lige til hjelmen eller varer fra indkøb. MER FRIHED MED PGO! BEVÆGELSESFRIHED Denne 3-hjulede scooter byder på et frækt og tidsløst design med fokus på driftsikkerhed, nem vedligehold og mange praktiske detaljer, der sikrer dig en god bevægelsesfrihed

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

BEVÆGELSESFRIHED. Du finder en praktisk, aflåselig opbevaringsboks under sædet. Lige til hjelmen eller varer fra indkøb.

BEVÆGELSESFRIHED. Du finder en praktisk, aflåselig opbevaringsboks under sædet. Lige til hjelmen eller varer fra indkøb. BEVÆGELSESFRIHED Denne 3-hjulede scooter byder på et frækt og tidsløst design med fokus på driftsikkerhed, nem vedligehold og mange praktiske detaljer, der sikrer dig en god bevægelsesfrihed uanset om

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE Leone Swan SERVICE OVERSIGT 300 km eller 3 mdr. 2000 km eller 12 mdr. 4000 km eller 24 mdr. 6000 km eller 36 mdr. 8000 km eller 48 mdr. 10.000 km eller 60 mdr. INFORMATION OM

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation.

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation. CYKELVEDLIGEHOLD 1 Cykel vedligehold Mange af punkterne i denne guide tager udgangspunkt i cykler med udvendige gear. De fleste af punkterne kan dog direkte overføres til cykler med indvendige gear, da

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet.

Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet. Kære kunde! Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet. Vi forbeholder os ret til når som helst, at foretage ændringer

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere