Instruktionsbog TRILET-R5. Skjernvej An!bOrg 0 Tell.:981S1100 Telefax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog TRILET-R5. Skjernvej 7 9220 An!bOrg 0 Tell.:981S1100 Telefax:981511 01"

Transkript

1 Instruktionsbog TRILET-R5, Skjernvej An!bOrg 0 Tell.:981S1100 Telefax:

2 I NOH 0 LOS FOR T E G N E L S E BEN~VNELSE, SIDE, L~S F0RST - K0R SA... 2 F0R K0RET0JET TAGES I BRUG BETJENING K0RSELSVEJLEONING II VEOLIGEHOLDELSE EFTERSYN DRIF TSFORSTYRRELSER GOOKENOELSE SNUMRE ST0JOII}IPNING TEKNISKE DATA GARANTIBESTEMM(LSEIL EFTERSYNSKUPONER STIKORDSREG I STER EL-OIAGRAM SM0REMIDOELTABEL I 2. udgave September 1989

3 F0R K0RET0JET TAGES I BRUG Dette slagord skulle De 1~gge Oem pa sinde, idet ethvert k ret j beh ver en vis portion vedligeholdelse og pleje, hvis det skal fungere tilfredsstillende og sikkert. Derfor modtager Oe sawnen med Oeres TRILET-RS denne instruk t i onsbog, som vii indf re Oem i betjeningen af Oeres k ret j og i dets pleje og vedligeholdelse. De fleste skader opstar som regel ved u kendskab 09 kunne v~re undgaet. Regelm~ssiq pleje forebygger driftsforstyrrelser o~ re- parationer, som koster bade tid og penge. l\fsnittet "driftsforstyrrelser" vii fort~l Ie Oem om fejlmuligheder. Undlad imidlertid selv at reoarere pa k ret~jet, hvis De ikke har fagkundskab til dette, og henvend Oem i stedet til Deres forhandler, som <Jerne vii vejlede Oem. I vriat bortfalder fabriksqarantien, hvis der foretages indgreb, der ~ndrer den op-' rindelige konstruktion. Enhver 'l'hilet-rs er pr vek rt efter samlin- gen og altsa k reklar. Alligevel anhefales det, 3t kontrollere f lgende inden k ret0jet tages i brug: Kontroller at k ret jets stelnummer stemmer overens med nummeret i Deres forsik-' ringspoliee. Kontroller oliestanden i gearkassen, 0- lien skal nil op til underkanten af olie' standshullet. Nilr olien ikke op hertil) fyldes efter med automatie'-olie gennem 01ie - pafyldningshu11et verst pa gearkassen_ Pafyld om n dvendigt benzin (oktan 92)/ olieblanding i forhol det 1:50 = 2% olie (20 em 3 olie pro liter benzin). 5e sm rendddeitabel og tekniske data. OBS, Der rna under ingen omsta:mdigheder pa- fyldes ren benzin. Vi nsker Oem held og lykke med Deres nye TRILET-RS. 2 3

4 DE'l'JENING 1. Instrumentpanel med startn~gle, specdometer/kilometert~ller, advarselslys for bremsning med vippestyr og kontrollampe for brug af blinklys. 2. Vippestyr til bagbremse. 3. Gashandtag. 4. Forbremsegreb med parkeringslas. 5. Kontakt til blinklys. 6. Kontakt til nmrlys/fjernlys, horn og stop. 7. Choker. 8. Tankd~ksel. 9. Benzinhane. 10. Oliepafyldning, oliestand og olieaftapning. 11. Koblingsgreb for n~dstart. (Ma IKKE aktiveres nar motoren er igang). 12. Bagagerum med las. 13. Datt eri. 14. B"jlelAs Betjeningsgreb for indstilling af s~de frem og tilbage. 16. Detjeningsgreb for drejning af s~de. 17. Karburator med tipper. Placeringen af ovenn~vnte betjeningsorganer er vist pa de efterf~lgende sider. 4 5

5 r pos. 8 TANKD~KSEL PLACERING: til h jre bag s~e. POS. 10 a. OLIEPAFYLDNING b. OLIESTAND POS. 9 BENZINHANE PLACERING: til venstre bag s~de under tank. (se ogsa k rselsvejledning: "Inden stnrt af motoren"). POS. 1 0 c. OLIEAFTAPNING (trl1etten set fra neden) 6 7

6 1 7 }--to Pos. 11 KOBLINGSGREB FOR Ni2IDSTART PLACERING: til ho;&jre under szde. pas. 15 BE'],JENINGSGREB FOR SiEDE FREM OG TILBAGE N</.Idstartgreb rna IKKE aktiveres pos. 16 BETJENINGSGRED FOR DREJNING AF SlEDE POS. 7 CHOKER Pos. 13 Ill\'fTERI PLACERING: til venstre under s.ede. POS 17 KARBURATOR MED TIPPER 8 9

7 ----, K0RSELSVEJLEDNING lndeo start af motoren. Pase at parkeringsbremsen er aktiveret 09 at benzinhanen er aben. BENZINHANE i-c0 reserve - --, I aben lukket Start af motoren. Chokerhandtaget trykkes i. bund, gashandtaget halvt Abent og startn~glen i instrumentpanelet drejes til startposition. Starter motoren ikke f rste gang, skal startn glen drejes tilbage til udgangsstilling, f r man foretager ny start. Sa hurtigt som muligt efter at motoren er startet, f res chokerhandtaget tilbage i udgangsstilling. K rsel. Frig r parkeringshremsen 09 giv gas. Hastigheden reguleres ved hj~lp af gashandtaget. Triletten er forsynet med autornatgear. Bremsning. Luk for gassen, og brems samtidig med for- og bagbremse (bagbremse aktiveres ved at trykke vippestyret ned). Dremsningen skal altid oretages me d 0- leise, da blokerede hjul forringer bremsecffekten. K rsel ned ad ~?kk~. Ned ad bakke virker motoren bremsende. Drejer det Si9 om en l~ngere str~kning, skal der af og til gives gas, for at motoren kan fa tilf rt tilstr~kkeligt sm remiddel, som benzinen er blandet med. Til dette for~al tages farten af k ret jet ved hj~lp af bremserne. Skal k ret jet bremses sa langt ned, at koblingen kobler ud, kan en tilkoblin~, for igen at udnytte rnotoren som bremsekraft, kun opnas ved at give gas og ikke ved at for ge hastigheden pa grund af baki-:..ens fald. Standsning 09 parkering. Luk for gassen, brems, 09 hvis rnotoren skal stoppes, tryk pa stopkontakten pa styret, drej n glen tilbage til udgangsstilling og tag n glen ud, tr~k parkeringsbremsen, luk for benzi nen og las k ret jet. D~ 09 f~lge. Af hensyn til d~k 09 f~l~e h r k rsel over kantsten og lignende undo. gas

8 VEDLIGEHOLDELSE En del reparationer kan kun udf res med specia lv~rkt j. Vi anbefaler Oem derfor at henvende Oem med sadanne reparationer til Deres TRILET-forhandler eller NBV i AALBORG, som med fagkundskab vil kunne udf re enhver reparation eller istands~ttelse rationelt, konomisk og hurtigt. I det efterf lgende beskrives de periodiske vedligeholdelses- 09 eftersynsarbejder. SM0RINGSARBEJDER Udskiftning af gearkass~o~ie. Motoren k res varm, pafyldningsproppen tages af, afl bsskruen 09 oliestandsskruen skrues ud. Nar alien er l bet ud af gearkassen, skrues afl bsskruen i (husk pakning). Pafyld nu automatic-olie, indtil alien l ber ud af oliestandshullet. Pafyldningsproppen s~ttes i. Oliestandsskruen skrues i (husk pakning). K~ens rensning 09 sm ring. K~ens levetid afh~nger af vedligeholdelsen. Den b r derfor renses og sm res rettidigt. I<.:cden ren" 12 scs grundigt med benzin og sm res herefter med olie eller fedt. Justering af k~dcn b r foretagcs af forhandlcr eller NBV i l\i\ldorg. sm resteder med olle. For- og baghjulsbrcmserncs bremsen gler i ankerplader, forbremsegrebets glideflader og bowdenkablerne, da sm ring af disse er af afg rende betydning for k ret jets pr~cise funktion 09 driftssikkerhed. VE"DLIGEIIOLDELSES- OG EP'rERSYNSARBEJOER lienvend Oem til Oen~s TRILET-forhandler, der gerne vil rade 09 betjene Oem med alle de arbejder, De ikke mener selv at kunne magte. Kontrol af t~ndr ret. T~ndr ret skrues ud, monte res med t~ndr rsh~tten og l~gges med gevindet mod en blank motordel f.eks. topstykket. Betjenes nu startanordningen, skal der springe kraftige gnister mellem elektroderne. Er disse fedtede, oliefugtede eller snavsede, opstar der ingen gnister, og elektroderne skal derfor renses med en stalb rste. Ved udskiftning rna t~ndr ret 13

9 kun erstattes med et, der har samme varmevrerdi. Elektrodeafstanden skal vrere 0,5-0,6 mm. Er afstanden st rre, b jes elektroden, indtil den har den rigtige afstand. Nar t~ndr ret skrues ind igen, skal man sikre sig, at det har rigtigt fat i gevindet; og at det let lader sig skrue i. Brug aldrig vold. T~ndr ret skrues f rst i med handen 2-3 omdrejninger, f rst derefter sprendes det med t~ndr rsn glen. Sodrensning af motoren. Soddannelsen, som totaktforbrrendingsmotorer forarsager, og som sretter sig pa topstykket og stempel toppen, i udst dskanalen, udst dsr ret og lydpotten, virker med tiden forstyrrende pa motorens gang. Forbrrendingsresterne, som stammer fra savel olien som benzinen, skal derfor fjernes med visse mellemrum. 14 Rensning af topstykke og stempel top. Ma kun udf res at forhandler eller NBV i AALBORG. 'fopstykkct afmonteres. Sodaflejringen pa topstykket 09 stempeltoppen (se billedet pa toregaende side) fjernes med en stump skruetrrekkcr cller lignende. Pas pa ikke at ridse overfladen, da ridser fremmer sodaflejringen. Stempeltoppen 09 topstykket skal kun renses for skrelagtige aflejringer, en jrevn 09 tynd sodaflejring bch vcr ikkc at blive fjernet. Cylinderens og topstykkets tretningsflader t rres grundigt af, 09 topstykke~ monteres med aluminiumspakningen. De fire topstykkem trikker skal sprendes over kors. Rensning af udst dningskanal. Ma kun udf res af forhandler eller NBV i Aalborg. Nar udst dskanalen skal renses, tages. udst dsr ret af. Trendr ret skrues ud. Pase, at stemplet befinder sig i nederste stilling. Udst dskanalen renses forsigtigt for sodaflejringer. Pas pa ikke at beskadige stempel og cylindervreg. I tilslutning til rensning af udst dkanalen er det formalstjenligt ogsa at rense udst dsr ret og lydpotten. 15

10 Rensning af udst~~sr~~ lydpotte. Udst~dsr~ret tages af, og indsatsen afmonteres. Udst dsr~ret renses nemmest med 'en skraber f.eks. af staltrad. Indsatsen renses nemrnest ved afbr~nding f.eks. med en bl~selampe. Ved samlingen kontrolleres pakning og asbestsnor. Defekte dele fornys. forhandler eller NBV i AALBORG. ~atteri. Vandm~ngden i batteriet kontrolle' res j~vnligt, og om n dvendi~t efterfyldes til max. m.i!rket med destilleret vand..!3_~_nsnin9 af luftfilter. Luftfilter med ind- sugningsr r afmonteres. Indsugningslydd~peren skylles ud med benzin og t rres. Rensninq af benzinhane oq benzinsi. 'ranken t wnes. Slangen afmonteres ved hane og karbura tor og gennemblceses. ~Ianen skrues af. Si og hane vaskes 0rundigt i benzin o~ gennembl<eses. ~~nsninq af ka~bu~~tor. Rensnin~ af karburator kr~ver s.:erligt fagkendskab, 0<) b r der- for kun udf res af en TRILET-forhandler eller NBV i AALBORG. g~~~~~~ng af tom~~n~. Efter hver karburatorrensning er en justerinq af tomgangen n dvendig. Justeringen b r udf res af en TRILET

11 T~NDINGSANL~GGET EFTERSYN Maksimal ydeevne opnas kun ved korrekt indstilling af t~ndingsanl~gget, derfor b r denne kun foretages af en fagmand. FORLYGTE OG FORLYGTESTILLING Parabolen i forlygteindsatsen rna ikke ber res e ller renses. Enhver ber ring beskadiger spej Ifladen. P.-eren rna ikke ber re~ med fugtige eller fedtede fingre, da fugtighe- den pa grund af den senere opstaende varme fordamper og slar sig ned pa parabolen, hvorved lysstyrken neds~ttes. Det normalt belastede k ret j (1 person) stilles foran en lodret v.-eg i 5 meters afstand. Afstanden fra gulv til forlygtens midtpunkt "II" males. Pa vu!ggen tegnes en midterlinie vinkelret pa k ret jets l~ngdeakse, 09 pa denne midterlinic s.-ettes et indstillingskry d s ~ 'afstanden "11" over gulvet. Nar n~rlyset t~ndes, skal lyskeglens midtpunkt ligge 5 em under indstillingskrydsets vandretle linie (se billedet). JUSTERING AF BREMSER llremsegrebet pa styret til forbremse (parkeringsbremse ) skal have en frigang pa ea. 15 nun. Hvis en justering er n dvendig, kan denne foretages ved hjc:clp af justerskruerne pa ankerpladen. Bagbremserne (vippestyr) jus teres ved hj~lp af justerskruerne under fodpladen. 15 mm I --~-:

12 , KONTROL AF BREMSERNE F~r~get bre~sevirk~in~. Pa bremsetromlerne kan der, hvis bremserne ikke har v~ret benyttet i l~ngere tid eller pa grund at t ugtighed i luften, have dannet sig rust, som giver en for get bremsevirkning trods ringere betjeningskraft. at [riktionsvarmen. Endvidere kontrolleres handgrebcts, kablcrnes 0<] bremsearmenes tilstand. Lejesteder og kabler sm~res. uremsebakker med fedtede bremsebel~ninger fornys, da selv den rnindste smule olie pa belc2gningerne forringer bremsevirk:lin- gen. Afhj~lpning. Det anbefales at betjene bremserne kortvarlgt i starten af k rslen, f rst forsigtigt, derefter kraftigere. Ef ter at have k rt nogle meter er rustansamlingen slebet af, og bremserne arbejder i gen normal t. Nedsat bremsevir~in_9_. Ved l amgere U.ds k rsel i t~t regn ell er snesjap kan der tr~nge vand ind i bremsetromlerne, hvilket forarsager nedsat bremsevirkning trods h j betjeningskraft. ~fhj~lpni~. Det anbefales, hvis bremserne er blevet fugtige, at lade dem slebe i en kort periode (der bremses let under k rslen), saledes at bremserne t rrer ud ved hj~lp Reng ring er basis for alt vedligeholdclsesarbejde_ Man b r dog undga anvcndelse af en kraftig vandstr5.1e, for ikke at risikere drifts[orstyrrelser pa grund af vand der or tr~ngt ind i bremser, lejer, karburator 09 tamdingsanl~g. De blanke dele skal fra tid til anden oq is~r om vinteren renses 09 indsm res med rustbeskyttende olie. Efter lrengere tids drift tilsmudses naturligvis Og55. motorblokken, der lettest g res ren med et finvaskemiddel (lunken opl sning) og derefter skylles med rent vand. Det frarades at anvende benzin til reng ringen

13 Til reng ring af kunststofdelene er det i almindelighed nok at anvende en t r klud. Om n dvendigt vaskes med sulfovand. OVERVINTRING OG KONSERVERING 0nsker De at opstalde Deres k ret j for vinteren, eller skal De i l~ngere tid ikke benytte det, anbefales det at udf re f lgende: - Anbring k ret jel i et t rt rum, og d~k det til med papir eller presenning. BEHJERK! Det er meget skadeligt at lade det opstaldede k ret js motor arbejde i en kort periode, da motoren derved ikke bliver tilstr~kkelig varm, 09 kondenserende vandda~pe fra br~ndstoffet far lejer 09 eylinderv~g til at ruste. - K r motoren godt varm 09 tap olien af gearkassen. - Pyld frisk olie i gearkassen. - Rens k ret jet grundigt for st v, olie og snavs... Sm r aile sm resteder. - Rens k~en grundigt og sm r den. - For at hindre rustdannelse i benzin tanken anbefales det at fylde den helt op. Husk, at benzinhanen skal v~re lukket. - T~ndr ret skrues af, stemplet bringes i verste d dpunktstilling, ca. 3 em 3 motorolie pafyldes gennem t~ndr rshullet og motoren drejes flere gange rundt. Skru t~ndr ret i. - Pump d~kkene op til det foreskrevne tryk

14 ORIFTSFORSTYRRELSER Arsa Afh'~l nin F lges betjenings-- 09 vedligeholdelsesinstruktionerne omhyggeligt, er driftsforstyr relser n~ppe at forvente. Indtr~der sadanne alligevel, er det meget vigt igt, at fejlene straks opspores og rettes, sa kostbare skader undgas. Ufagm~ssige reparationer m~ under aile omst~ndigheder undgas. ljenvend Oem rettidigt til Deres TRI LET-forhandler eller til NDV i AALBORG. Skru t~ndr rsh~tten af, hold ~ndkablet ca. 5 mm fra stel (f. eks. topstykke) og betjen startanordningen. T~ndingen er i orden, hvis der springer kraftige gnister mellem topstykke og t~ndkabel. IIvis gnisten er i orden : Ret t~ndr rsfejlen (side Arsag l\fhj<rlpning Darlig gnist, d.v.s. t<rnding for svag, for stor elektrode-' afstand. Forkert betjening. Drug chokeren, abn benzinhanen, pafyld benzin olieblandinc;. Kontrol l er t~ndr0ret. HVJs gnist:,.en er t orde~ : Kontroll er benzintil rsel og krrburator. Hvis anisteo er svaq el ler_..!:l_debli ver: Kontrol!er gnisten pa f lgende made: 24 Stopkontakt sidder fast. Benzintilf rsel a f brudt. 13) eller udskift t~ndr r. Hvis gnisten er darlig : Kontakt forhandler eller v~rksted. Kontakten bringes i orden. Kontroller om der er benzin i karburatoren ved at betjen e tipperen o Ingen benzin i karburatoren: Kontakt v~rksted. 2S

15 Arsa Choker eller tipper anvendt ved varm motor og motor derfor "druknet". Batteri afladet eller defekt. Afh CEl nin Start med fuld gas uden choker. Batteriet genoplades eller udskiftes. Arsag Afhj<l!lpning Unders 0 om benzinen u hindret l her ud af benzinhanen, nar man trcek ker slangen af denne eller karburatoren. HOTOREN STARTER. MEN SLAR TILBAGE VED START L s forbindelse Batteriforbindelser ef A.rsag AfhjiElpning ved batteri, el terspcendes, ell er polsko ler polsko irrede. renses og indsm res i fedtstof. Forkert t<endingsindstilling. Kontakt vierksted. BE~RK: Triletten kan skubbes igang med koblingsgreb for n dstart aktiveret. N dstartgreb rna IKKE aktiveres nar motoren er igang. Benzintilf rsel Hvis der ikke foreligger del vis eller helt en fejlbetjening, underafbrudt. s g om der er benzin i karburatoren ved at betjene tipperen. 26 I I MOTOREN STARTER DARLIGT I KOLD TILSTAND 1\rsag Afhj<p.lpning Elektrisk anl~: Se kontrol af tiendr ret Tamdr rets elektrodeafstand for (side 13). star, eller tiendr rets varmev<erdi for h j. Karburator: Rens hoveddysen. Brug lioveddyse til- choker. 27

16 Arsag stoppet, choker ikke anvendt. Afhj~lpninq MOTOREN S'fARTEI!.t MEN GAR. UJIEVNT, OG GAR I STA, NAn DER GIVES GAS Arsag AfhjCl?lpnin9" MO'l'OREN STARTER DARLIGT I VINTERKULDlo; Arsag Jo koldere en Afhjadpning OBS ved start: forbr~ndingsmotor er, desto vanskeligere starter den. Brug chokeren, giv karburatoren kort "overl b" (tryk tipperen ned). Starter motoren, sa lad den l be varm ved mode- rat omdrejningstal. HOTOREN STARTER DARLIG'l' I VARM TILSTAND Jloveddyse til stoppet. Vand foran hoveddyse eller i sv mmerhus. Fejl i ta!ndingssystem. TiI!ndr rets elek troder kortsluttet. Den pagcl?ldende fejl rettes. Samme. Samme. Samme. Arsag Afhjadpning TCI?ndr r tilsodet. Samme. Oenzin-luftb!anding for fed p.g.a. un dvendig anvendelse af choker eller tipper. Samtidig med at motoren startes gives der fuld gas 'fOREN ARBEJDER MED RINGE EFFEKT Afhj<elpning Kan have flere Kontakt v<i?rksted. arsager. 29

17 MOTOREN l\rbejde~, M.EN i3liver FOR VI\W: Ui>lDER. K0RSEL t:!0to~en LIDT) STANDSER AF SIG SELV CLI9_1' EFTER Arsag Afhj~lpning Arsag Afhj.:elpning Forkert tccndings" Inustilling. Kontakt vil?rksteu. Benzintilf rsel utilstr<.ekkelig. Kontakt v~rksted. For mager benzln/olieblanding. Sanune. Vand eller smuds i karburator. Samrne. Udst dning til- Se rensning at udst dstoppet. ning (side 15). tl0toren GAR PLUDSELIG I S1',. Arsag Afhj<elpning r~otoren ZIN = ARDi::JDER, MEN ORUGER FOR MEGEN BEN- " = Benzintank tom. Den pag<.eldende fejl rettes. Arsag Afhj<.elpning Benzintilf rsel Sarrune. Choker ikke skub- Choker skubbes ind o afbrudt. bet tilbage. Dyse tilstoppet. Samme. Ut<.ette benzintilslutninger. Karburator l~ber over. Kontakt v<.erksted. Samme_ T<.ending udebliver Samme. p.g.a. afhrydelse eller kortslut-- ning_

18 Arsag l\fhja!lpning.anbringelsessted FOR DIVERSE CODKENDELSES NwmE Ta!ndr r tilsodet. Samme. Ho'rOH-EN STI\NDSER IKKG, NAn S'l'OPKONTAKTEN pavirkes Fabrikationsplade Indpr<eget navn Pa sa!dets h jre b~rejern Pa instrumentspa~el og bagagerum Arsag Afhja!lpning Indpra!get typebe Pa s<edets h jre b~ Gnist afbrydes Benzinhancn lukkes, 09 tegnelse rejern ikke, fordi kontakt er defekt. stopkontakten repareres. Indpr~get stelnummer Pa venstre side af kronr r Godkendelsesnummer Pa s<edets h jre b~ i stel rejern Godkendelsesnummer Pa krumtaphusets pa motor h jre overs ide 32 33

19 STI2iJDlEMPNING I henhold til rli- nisteriel bekendt- 9 relse om radiost0jdanpnin9 af k ret jernes t~ndingsanl~ er k ret jet fra fabrikken monteret kendelsen. En ~ndring af disse forhold er derfor i henhold til 9iPldende bestemmelser ogsa ulovlig. med en afsk~rmet ttl!ndr rskappe. Denne rna ikke fjcrnes, 09 ved udskiftning skal den crstattes af samme type med tilsvclrende egenskaber. Fra tid til anden rna De kontrollerc, hvorvidt t~ndr rskappen pa t~ndr rets har ordentliq kontakt metaldel (se billedet). VIG'rIGT! Vi g r udtrykkelig opm~rksom pa, at det if l ge dansk lovgivning er ulovligt at 0- rctagc konstruktivc <endringer at enhvcr. art ved en typegodkendt knallert. For 'l'ril;et-r5 er 0955 udveksllngsforholdet samt udst dningsanl~cjet fastla<]t i sc r~

20 I 1 HOTOR Konstruktion Ii jeste ydelse (DIN) St rste drejningsmoment Skyllesystem Benzin (oktan 92)/ olicblanding K ling Cylinder Kompressionsforhold Cylinderdiameter Slagl<Engde Cylindervolumen KARBURATOR 'l'ekniske DATA PUCII DK-M-018 Zil tak t 1,2 PS ved 3700 o/min. (0, 875 kw) 0,27 kpm ved 2500 O/min. (2,65 Nm) Vendeskylning Dlandingssm ring: 1:25 = 4 %_ Ved anvendelse af specialolie 1:50 = 2 %, se sm remiddeltabel (side 52) Luftk ling (bl~s erhju1) 1 : 9,8 38 nun 43 nun 48,8 cm 3 BING 1/12 m. manuel choker Indstilling: Iloveddyse Naledyse Nalestilling ELEKTRISK IINLlEG T~nding Hardforkromet aluminium. Afbryderkontaktafstand I. Fortil!nd~ng 'l'<endr r Elektrodeafstand Dynamo Batteri KRl\P'l'OVERF(tlRING Kobling Gearkasse 50/52 (efter behov) 2,22 2. hak fra oven 6 v/ 22/10-10 w Magnett<p.ndinq 0,4-0,5 nun nun malt udvendigt pa svinghjulet eller 3 mm f r top, 14-17,5 0 krumtapvinke1 Bosch \1 95 (eller tilsvarende) 0,5'-0,6 mm Vekselstr m, svinghjulsmagnet 6 volt nr del t ccntri fuga 1- kobling i o1iebad 2 --gears automatik 36 37

21 , Udveks1ings[orhold Krumtapakse l-mellemaksel: 1. gear 73:13 i=5, gear 66:20 i=3,3 Me11ernakse1-drivak- sci: i~2, 214 Drivaksel-baghjul: SREtJlSER Art I3etjeninq for Cetjening bag Bremsetromlediameter Delcl!gningsbredde Effektiv bremseflade Fuldnavsbremser llandgreb pa h jre side af styret Vippestyr 104 ~m for o~ bag 20 mm for 09 bag ea. 108 em 2 50,18 i~2,778 'rota1 udveks1ing: 1. gear 34, gear 20, 298 Sekundil?r kraftoverf. Kme 1/2 "x3/16 "x785nun IIJUL OG DJEK D<l!kst rre1se for D<l!kst rre1se bag Dcl!ktryk for Dcl!ktryk bag IJjuloph<l!ng for IIjuloph<l!ng bag /2 x 16" 2 1/2 x 16" 29 PSI ~ 2 kp/cm 2 34 PSI = 2,4 kn/em 2 Teleskopgaffe1 med 50 nun fjedervandring og hydraulisk d<l!itlpning 01iemcl!ngde 120 em 3 (S~E 30) i gaffelben Stiv bagaksel i svinggaffel med gummist ddc>..mpere INSTRUMENTERING Speedometer Med kilometertcl!ller Starter Startn gle i instrumentpanel Baghjulsbremse akti- R d lampe Iyser i in" veret strumentpanel Blinklys tamdt Gr n lampe blinker i instrumentpanel LYS~NL/l::G Forblink1ys f"orlygte Kombineret baglygte bagiy<jtepct!re bremselysp<ere blinklyspcl!re 39 NIOX \\T76L m. l8w pcl!re IHOX \11202S m. IS/IS w p.'ere!-lelia 2SO /61 5 w 18 w 18 \>l

22 r1a L OG V leg'r St rste h jde St rste bredde St rste l~ngde Akselafstand Sporvidde Sroeh jde ira jord Sredeh jde fra fodpl. Egenv.Fgt Tilladelig totalvw3t Forakselbelastning hagakselbelastning 975 l'ill 790 nun 2000 nun 1385 "un 675 nun 610 nun 460 nun ca. 112 kg 225 kg 65 kg 160 kg Krede BAGAGERUM S~DE Olie SAE 90 eller fedt I aflaseligt Med svingplade Drejemulighed RYGL~N Indstillingsmulighed 140 ~o i l~ngderetning 90 0 til h jre og venstre Indstilleligt i h jden YDELSER OG DRJENDS'I'OFFORDRUG ii jeste hastighed 30 km/time Stigeevne ea. 9% I3r~ndstofforbrug ca. 2,5 1/100 km pafyldningsmlengder Benzintank Gearkasse 4 1 benzin/olieblanding 275 em 3 alie for automatisk transmission SH0RING Sm renipler og bowdenkabler 4d Sm refedt for bowdcnkabler eller motorolie SAE 30 41

23 Gl\Rl\NTII3ESTEMMELSER Der er 12 mc'ineders fabriksgaran ti pa TRILET-R5, reg net fra fak turadato. Garantien omfatter enhver del af k9'>ret9'>jct, der er de ekt som f9'>lge af materialc- eller abrikationsfejl. Garantien er kun g~ldende, safremt k9'>ret9'>jet er vedligeholdt fors kr iftsrncessigt. I garantiperioden skal der udf9'>res to vederlagsfri e tersyn. Det f9'>rste eftersyn skal udf res e ter 500 kilometers k rsel eller et halvt ar fra fakturadato. Det andet eftersyn ska] udf res efter 2500 kilomestcrs k rscl, dog scncst vcd yarantlperiodens udl b. I3egge eftersyn skal udf res af en autoriseret TRILET- forhandler, i henhold til eftersynskuponerne pa efterf9'>lgende sider. o ~ 42

24 j 2500 KM EFTERSYH F lgende skal udf res: Kontrol af: n~rlys, fjernlys, blinklys, baglys, stoplys, advarselslamper, horn, stopkontakt, v~skestand i batteri, d~ktryk. - Kcede renses, jus teres og sm res. Olieskift pa gearkasse. Karburator justeres. 3remser kontrolleres og justeres. 3remseforbindelser sm res. T~ndr r udskiftes. T~ndingssystem kontrolleres. Udst dning renses. Bowdenkabler justeres og sm res. Skrue- og bolteforbindelser efterspa:mdes. Dato Stempel el. underskrift v~rksted KLIP KLIP KM EFTERSYN (denne del af ku onen sendes til NBV i AALBORG) Stelnr. Km. stand Ejer Dato Stempel el. underskrift v~rksted

25 STIKORDSREGISTER STIKORD Afl bsskrue Bagagerum Baglygte Batter! Benzinhane Denzin/olieblanding Benzinsi Benzintank Benzintilf rsel Betjening Dlinklys Bremser Bremsning Br~ndstofforbrug B jlelas Choker Driftsforstyrrelser Dynamo DiCk Eftersyn El--anLeg El - diagram Elektrode Elektrodeafstand Fabrikationsplade Forhlink Forbremsegreb Forlygte Forlygteindstilling FiI!lge SIDE 12 5, , 8, 17, 37 6, 16 3, , , 20, , , 38 IB, , , ,

26 s'rikqh~ SIDE STIKORD SIDE Parabol 18 Garantibestemmelser 42 Parkering II Gashandtag 5 parkeringsbremse II Gearkasse 37, 40 pr vek rsel 3 Gearkasseolie 12 Gnist 24, 32 Reng ring 21 Godkendelsesnumre 33 Sm0remiddeltabel 52 Sm resteder 13 IIjul 38 Sm ring 40 ilorn 5 Sodrensning 14 lioveddyse 27, 29 Speedometer 39 Standsning II Instrumentering 39 Starter 39 Instrumentpanel 5 Startn gle 10 Stelnununer 3, 33 Karburator 9, 16, 30, 36 Stempel top 15 Stopkontakt 5, 25 Kobling 37 St jdcpjnpning 34 Koblingsgreb 8 Sv mmerhus 29 Konservering 22 Sroe 5, 9, 41 Kraftoverf ring 37 Kroe 12, 38 <l'ekniske data 36 K ling 36 Tipper 9 K rsel 10 'romgang 16 K rselsvejledning 10 Topstykke 15 'fypebetegnelse 33 Luftfilter 16 Lydd.EUper 16 Ta:mding 24 Lydpotte 16 Tcl!ndingsanlcl!g 18 Lysanl.:eg 39 Tcendr r 13, 34, 37 'l,<endr rskappe 34 Motor 36 Motorgodkendelsesnr. 33 Udst dskanal 15 Motorstart 10 Udst dsr r 16 Mal 40 Udvekslingsforhold 38 N dstart 26 Vippestyr 5, 10 Vedligeholdelse 12 Olieaftapning 7, 22 V,1>gt 40 Oliepafyldning 7 Oliestand 7 Ydelse 40 Overvintring

27 " ", '-l o -n-- --G,, " ~=: :-~'~ ~ I =]J ~-~'"'''-,,- ~ :1".,., J:-:-I- =lj '---- I ~~ t::4---l ~,,". 1c-4~:r-" - 1-= - [[[lft ---= = = =mm!,,1 = = 1.,. "...,4 ~ -".~, = l~- ' ~ ---I, '/,,.,,.,.,.. riyal. f'orbll"", "orbllnk 11 0m lio:ontrolj IonlrOl, I" C... n., r.) (hojr.)..,.., 7. e..., ; 10! 11. 1'" ". S1I<rl". 1 (0,., S t.rl.'.i.i. o,l.blo\:;..... ' ", Illo.h S t... t".. ". T.."d. po l.,.. IH TRiL E T - ns EI-dlo (]ro Te In go 3-3 -HI)

28 II " N Med denne sm reolietabel er det ikke hensigten at foreskrive bestemte fabrikater. And r~ oliefabrikater af tilsvarende kvalitet kan naturligvis anvendes. Vi vil gerne understrege, at de n~vnte oliefirmaer er tilfceldigt udvalgte sam eksempler pa leverand rer. ~ OliEFIR MA 8P 08 CASTROl TE XACO STATOil MOTOR GEARKASSE.. d 2% blandinq auto.atic BP IO-JAKJ 1'1 0- TOR alle 8P AUT RAN OX II 08 "~o STR OK E 08 AU l a 14 " CASTROl super II 10 'RAllS,~ISSI O.~ f lu JD MOTEX 2-1 UII!V ER SH super 2-1 MOTOR OIL TEXA ita IIK ~Oll ESSQ AUrOMAlr.-\ IRA/I$I'IISS[Otl FLUID SHELL SHEll OOtlAX I i'! VAlvOL!NE OIL 21 Me O! L VAUO HA I Ie DOROII I! 0

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 ' ;i**:i ji: :l: r"';-' '' :r :.'it-l!t\'i å!+iri.::i$*isftl ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 indhold. 1. beskrivelse 2. installation 3. igangsætning 4. brugsanvisning 5. rengøring 6. fejlfinding

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Vedligeholdelse af påhængsmotorer

Vedligeholdelse af påhængsmotorer Vedligeholdelse af påhængsmotorer Alt om service og almen pleje af 2-takts og 4-takts påhængsmotorer Bekendtgørelse I denne publikation bruges varslerne Fare, Advarsel og Forsigtig (efterfulgt af det

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Vejledning for Swimmingpool

Vejledning for Swimmingpool 1 Vejledning for Swimmingpool INDHOLD Sandfilteranlæg Generelt Side 2 Eltilslutninger Side 2 Montering og opstart af filter Side 2 Filterets forskellige funktioner Side 3 Opstart af filter Side 4 Støvsugning

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE EN GOD INVESTERING I denne folder finder du det meste af det, du bør kontrollere og checke på motor og drev i forbindelse med oplægning

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere