Samlede skrifter. II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlede skrifter. II"

Transkript

1 Det norske språk- og litteraturselskap Dorothe Engelbretsdatter: Samlede skrifter. II. Taare-Offer. Siste sanger. Viser og rimbrev. Utgave ved Kristen Valkner. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Samlede skrifter. II Taare-Offer. Siste sanger. Viser og rimbrev Dorothe Engelbretsdatter 1685 Dend Stormæctigste Høybaarne Page 1 of 182

2 Dronning Charlotta Amalia Dronning til Danmarck oc Norge, de Wenders oc Gothers, Hertuginde i Schleszvig, Holstein Stormarn oc Dytmarsken, Fød Land-Grevinde til Hessen, Fyrstinde til Hirtzfeld. Grevinde til Oldenburg og Delmenhorst, Kazzenellebogen, Diez Ziegenhain, Niddag oc Skauenborg. LJffsens Første Ærens Konning Følge i hvert Fode-fed, Min Stormæctigst Arffve-Dronning Og forleene hende Fred. Gid jeg med mit Klenlig Mæle, Som et bev-ræd ydmygt Blod, Underdanigst motte knæle For min Naadig Dronnings Fod. Jcke har jeg meer at bære, End en haandfuld Sort paa Hvit, GUd og Dronningen til Ære, Qvinde-Magt forslar kun lit. Enckens Skierff hun effter Effne J GUds Kiste lagde ned, Var vel lidet værd at neffne, Dog tog Ærens Konge ved Synderindens Taare-Gyden, Hvor med hun har vunden Bøn, Page 2 of 182

3 Jeg paa Vers oplader Dyden, Kronen for alt Qvinde-Kiøn. Tag da, kroned Monarkinde Bogen med it Naadigt Siun, En bedrøffved Norsk-fød Qvinde, Bær til Dronningens Paulun. Møllers Trøst- og Taare-Kilde Hand udførte priselig, Om Jødindens Græde-Gilde, Til den Gierning dristed mig, Med en Pen i Graad Poleret, Skreff jeg dette Qvinde-Verck, Saa, som Mesteren dicteret, Hand er i de Svage sterck. Lad det hielpe lit paa Sagen Dronninglige Majesteet, At Maria bleff antagen, Oc aff Christo høyt anseet. Lærdis Bøger mig tilsteder Jeg maa kalde Qvinden saa, Hvem hun var, og hvad hun heder, Fick hun hvis hun pegte paa, Hendis Anger-fulde Noder, Kunde meget got forsla, Page 3 of 182

4 Nu Høybaarne Landsens Moder: O Charlott Amalia: Naade staar ved Bøn at vinde, Paa den Trøst mit Haab beroor, Himmel-giffven Konninginde: Sig: Dig skee da som du troor. Hendis Majestetz Allerunderdanigste og i dybest Ydmyghed Trohiertig Forbederinde Dorothe Engelbretz-Daatter. Gud-Elskende Læser. U-Anseet jeg kiendte mig forringe til, at giøre videre Forklaring paa Trøst- og Taare-Kilden, Doct. Møller, udvald herlig sammen skrev, om den bodfærdig Synderinde, satte jeg dog blant andet en Deel ud paa Vers for Materiens Yndelighed skyld, og mit eget Hierte til Fornøyelse i min bedrøffved Stand. Før bød jeg Sang-Offer frem, som GUD skiød mig i Sinde, oc nu ved samme Raadgiver, Taare-Offer; saa ubestandig er Verdens Fryd. Naar Rosen falder aff, faar Stilcken en sørgelig Fasun. Men som jeg ved Troens Taarer haabis at græde mig ind i Himmelen oc see Frelseren med forklared Øyen, skal det i Jammer-Dalen være min Glæde at holde mig til ham. Tag derfor min enfoldig Gierning op i beste Maade, Qvindeligt er mit Arbeyd, Qvinde var hun Poenitentzen giorde, oc gick glad fra HErrens Ansict. Gid enhver hvis Retfærdighed er som et besmitted Klæde maa giøre ligesaa. Jeg slutter med den Bøn, oc ynsker hin Dydefuld Læser GUds Naade, Velstand i dette Liff og Salighed i det Tilkommende. Beed got for mig igien, giør det saa giør du vel, Og sig naar jeg er Død: GUD glæde hendis Siæl. Dorothe Engelbretz-Daatter. Page 4 of 182

5 Salig Ambrosii Hardenbeks. Den Taare-gydende Synderinde. Hun græd og fanged an at væde HErrens Beene. ALt Nyt som sielden skeer! Her hid hvem da vil see Jt bood-fuld Creatur, der sig for Synden vree; Jt bedrings Contrafej, it Speil for Mand og Qvinde Den Priis Maria bær, hun var een Synderinde: Men hafde rased ud oc nu tog Sviffted ind, Lod Hiertet op for Gud med Taare-stribed Kind. Hans Billed blef dißver ved hendis Udyd smuddred, Det tag hun skiødisløs i Synde-Sølen sluddred Al saadan daarlig Drifft den usle Siæl fortrød Og giennem Øyene forkyndte ham sin Nød. Hun var saa Hierte-klemt at Tungen laa i dvale For ømme Smerte-suk, hun aarked icke Tale Og hvor til tiente det at giøre megen Snak? Da hendis gandske Verk i Poenitentze stak. Aff Banghed Tolderen kun talte lit oc sagte, Der hand bag Templens Dør fem Ord til Veje bragte. Langt større Skrek var her, hos dette syndig Lem. Som fant sig u-beqvem it Ord at føre frem. Graad giorde Tungen lam at tale hvad hun skulde, Men Meeningen var god, det tog Gud an for fulde. Page 5 of 182

6 Der Moses med sin Trop holt hos det røde Haff, Og Pharaonis Magt kom bag i fulde Traff, Da mellem Fryct oc Haab stod Moses taus oc maabte Dog spurte HErren ham hvorfaare hand saa raabte? Hans Sucke var it Raab, det hørdte Frelseren, Og derpaa fuldte strax gienliud aff Himmelen. En bange Siæl er stum det fik Maria finde, Beængst og Mæle-løs stod hun den Synderinde: Men talte dog ved Graad saa prjselig og klart, At Skaber-Manden selff til hendis Ord har svart. Vi hører vel ret nu hvad hand miskundig sagde, Da hun sit bood-fuld Snak indvortis søt belagde. Væd Bønnen, Syndere, giør som din JEsus vil Skal hand bønhøre dig, da faar det saa gaa til. Den Bøn har kraftigst Fynd der drenckis i Vandfarfve Slar Læberne skiønt Fejl det vil Gud med dig skarve. Naar Hierted taler reent gaar din Begiering fort, Udvortis Tunge-vaes hand acter icke stort. En sønderslagen Aand kand JEsu Venskab vinde; Graad er it Læge-blad det viste denne Qvinde. Hun græd, og i det Sprog bestod all hendis Bøn, Der med var Gud tilfreds, det gaf for ham it Døn. Hin Naade-tørstig Siæl paa mangen Maade beder Nu sagte, nu med Skrig, nu Hænderne udbreder. Nu sucker knælendis, nu fryctsam kiger op, Nu svemmer hen i Graad, som denne syndig Krop. Page 6 of 182

7 For sindetz Øyen stod hvad Fauter der var fløyen, Og for den Aarsag flød de legemlige Øyen, Som icke før var van til saadan Regne-sky; Men straaled Fryde-fuld, naar de saae Dagen gry; Nu Sorgen offver alt i hendis Sind regeret, Til angers Draabe-Vand de blifver resolveret, Omskifted vircked jo den værdig Hellig Aand; Hand holte hemmelig med hende Haand i Haand. Naar Himmelens Monark fordeeler sine Vinde, Har Vandene sin Fart, og Floderne maa rinde. Saa tjlig Jacobs Børn i Ørcken mangled Vand, Forskaffed hand dem nok, som af Steen-klippen rand. End meer at undris paa: Gud dette Klippe-Hierte Forandret til en Dam, udbrøt aff Anger-Smerte; Strax hand met Lovens staf slo paa der hun var øm, Brast Taare-Vandet ud, i Mengden som en strøm. Naar Druen persis dict, og Kirsebæred tryckis, Adspreder Saften sig; forsøg! Det skal vel lyckis: See denne persed Siæl bleff tryct af Aandens Kraft: Mon icke det var Tjd at spree sin Taare-Safft? Der hun hørsommelig, som Frelseren begierte, Til Offer førdte ham it sucke-knused Hierte. Blant dem som leffved i det gamle Testament, Fik Offred vaskis ud før det bleff dyctig kient, J denne Offrings Sag var Øynen Tvette-karet, Page 7 of 182

8 Og Taarene det Vand, Mariæ Hierte klaret; Der skulde offris ham, som oc for hende med Paa Træet offred sig; Det volte Qvinden GRÆD. De Taarer motte fort, der i var ingen Hinder, For Solen smelter Jis, for Jlden Voxet rinder. Nu denne stod saa nær, Hun varlig rørdte ved Retfærdighedsens Sool, som kom her offven ned, Og Syndere til Trøst en Elskovs Jld antente. Var det da mueligt mand andet kunde vente? End hun jo samme Stund bevægt og Taare-vaad, Fik flyde hen i Vand, og smelte bort i Graad. Der fordum Lazarus fuld sødt i Grafven soffver, Og Frelseren stod hos da løb hans Øyen ofver. See! sagde Jøderne hvor kiær hand haffde ham; Paa denne Qvindis Fær man samme Tegn fornam. Hun maa haft JEsum kiær, der sig saa dybt anmelder, At bare Kierlighed aff hendis Øyen velder. Heed Luft, vaadactigt Vejr, hidt Hierte, vaade Kind; Stilsvigende hun græd, bedrøfvet i sit Sind. Og holt bestandig ved, til HErren sig forbarmed, Den Siæl hans Kiærlighed har vel igiennem varmed, J Taare smelter bort, J Sorrig qvælis nær, Naar hende falder ind hvor ofte hun dißver. Aff syndig Mißforstand opirred ham til Vrede, Som i Gethsemane Blod-draaber motte svede; Page 8 of 182

9 Til med for hendis skyld på Golgatha soff hen Hun vil ved Elskovs Graad formilde ham igien. De Taare teckis Gud; paa dem hans Naade fenger, Fra hannem kommer de, til hannem de sig trenger Og som it Sende-Bud erlanger god Besked, Fryct græder offteste, saa giør oc Kiærlighed. Med somme Mennisker det tit er saa beskaffen, At de slar Synden hen, oc kun begræder Straffen, Hos dette sølle Kree har Graaden anden Fynd Hun sætter Straffen bort og græder for sin Synd. Sanct Peder græd vel og for hand lod sig bedaare, Dog gick hand ud fra Folk at skiule sine Taare. Men denne foor alt fort og acted ingen Snak, Hun græd der andre sad, vel lystig aad og drak. Just under Maaltjds Tjd, aff hendis Hofved-Kilde, Frembar sin Taare-Ræt i Pharisærens Gilde: For smerte brente Hun, som icke skammed sig Blant Folk i Gieste-bud, at græde offentlig. Du tyckis, uden tvil, da hver paa hende gaber, Falt Tjden u-beqvem? Ach Nej! se til din Skaber, Der hand i fordom Tjd drog mod Jerusalem, At holde Paaske-Fest, og Folked trengte frem: De store med de smaa, gik op at høre Stammen, Prædicke Herrens Nafn hiert-kipped allesammen: Almuen sang Triumph, Mundkaade hver oc een; Men JEsu Taare rand langs ad hans Kinde-been. Page 9 of 182

10 Var dog i Tjde grædt; paa det vi kunde lære, At hvor stor Latter er, vil Graaden og saa være. Maria græd; De loo, som var hos Vjnen glad Og tenckte lidet paa, hvad dennem stod i Fad. Brug Lysten maadelig, mens Lycken for dig dandser! Det tør vel hende sig, hun mit i Glæden standser. Som Legen klinger best, faar Piben andet Lyd, En ond forvorpen Stund kuldkaster al din Fryd. Du paa den grædende bør ingen Latter spilde, Tenck naar det gaar dig vel, det og kand gaa dig ilde. Huem ved før Aftenen din Glæde tar Forlov, Da har du self, maa skee, hans yncksom Graad behov. Skynd dig til Himmelen, hvor varig Glæde vancker, Din JEsus hver en Taar aff dine Øyen sancker. Naar vi for Lammet staar i hvide Kiortler klæd, Da heder icke meer; den Synderinde GRÆD. J lystigt Lau kandskee hun Giesterne forkynder, Der ingen aff dem gad begræde sine Synder; Men slucked Sorgen ned i lecker Tractement, At hendis Næring var graad-spiise Kummer-blent. Hun sig i Aanden glad med dise Rætter pøser; Saa gafner Alting den, som elsker sin Forløser. Bekymring er for ham it daglig Gieste-bud, Der følger Glæden paa, som Sool-skin efter slud. Regn ledsker Jorderig, naar Heeden det vil qvæle, Page 10 of 182

11 Og Anger-taarene retviisis tørstig Siæle; J denne Ledskelse Kong David hafde Smag, Hand siger: Graaden er min Spise Nat og Dag. Naar andre moored sig med allehaande Rætter, Hand sig alt immer fort i Taare-Kaasten mætter, Jt andet Menniske faar kun om Dagen Mad, Men samme HErrens Mand græd Dag oc Nat i Rad. Oc meer forslo det Vand udgydt aff Taare-Becken. End deris Lyste-Mad der specked Orme-Secken, All Verdens kræsen Tøy, fornøyed icke ham, Der var for Syndens skyld i Sorgen blefven tam: Hans Leffned fyltis op med Klynke-graad og Klage, Det væsen holte hand for Juel og gode Dage: J Haabet, at den Siæl her saaer sin Taare-Sæd, Bær hissed Fryde-neg. Nu denne Qvinde GRÆD. Naar Helvids Locke-Fugl en simpel Christen hidser, Til det Gud ancker paa, hand Synden let afridser, Og gifver grofve Feil en yndelig Fasun, J Smagen Sucker-sød, i Vecten som lit Dun. Der voffver mangen paa, og synder mens hand gider; Naar Synden er fuldbragt, fornemmer mand omsider. Det søde danis til en bitter Malurt Knop, Og aff den lette Dun en Byrde dagis op: Huor under Synderen nær seigner ned, og syncker, Saa hand for hiertens Angst, maa drage sørge-ryncker. Page 11 of 182

12 Og offte klage sig med mangen modig Taar, At Syndsens tunge Læß ham ofver Hofved gaar. Da høris vel iblant som der om Cain skriffvis: See! større er min Synd, end den mig kand tilgifvis. Med Uro plagis hand, som før var kek og kaad; Paa Soolskin følger Regn paa Synden suk oc graad. Min Ven: i saadan Vand Man slige Fiske fanger. Hvo Diefvelen vil tro, hand bag aff Dandsen ganger. Du stundom vredelig fortaler den aff Mact, Som mod de Christne Folk med Tyrken indgaar pact; Fortal dig ickun selff, naar du tit hen i blinde Giør Pact med Belial, din Guds affsagde Fiende. Den uforskammed Aand du billig effter Pligt, J Daaben har forsagt, det er jo græseligt: Jt ufornufftigt Dyr sig icke selff ombringer, Og aff Motvillighed i Fare-Vandet springer, Men du, som har Fornufft undviger Liffsens Platz, Oc styrter dig ved Synd i Helvedis Moratz. Fortryd da hiertelig, du lefver offverdaadig, Oc si med Tolderen: GUD vær mig Synder naadig! Hans Naade først oc fremst er de beklemtis Trøst, Søg den, med Taarene, hos ham dig har forløst. Hvad Christus hvervede, skal ingen fra dig røfve, Hans Værdskyld er dig nok, Trotz Satan Helvids Løffve, Der lurer paa din Siæl, at giøre den Fortræd. Maria, seer du vel, advarer dig: Hun GRÆD. Page 12 of 182

13 Den piber, som er Vee, hos Blod er altid Vunder: Her gik nok Siun for Sagn, og det var ingen under, Strax hun befølte sig saa saared i sit Bryst, Da blødde Øyene, som de var sønderkryst. Huo der forsynder sig, hand som en vidløs Daare Slar Vunder i sin Siæl, O skrek, den Siæl at saare, Gud self med sine Saar paa Kaarsens Træ har bødt: Og blifver dog, dißvær, ved Synd paa ny opbrødt. Det hærder mangen en der elsker syndsens Søle, Saa hand sin Siælis Saar umuelig kand føle. Hvor skal paa den Maneer Blod-vedsken yttre sig, Naar Synderen er stiff og u-bevægelig? Mand heller vringed Vand af den steen-haarde Klippe, End en bodfærdig Taar, skal af hans Øyen drippe; Som icke vil bestaa, hand ved aff nogen Synd, Dog hand til Ørene staar kliint i syndsens Dynd. Det ubetencksam Raad, siugdommens Art at skiule, Giør Skaden dødelig, og Vunderne for fule. Der troor sig ingen til at læge disse Saar, Hand icke bliffver var før Kroppen undergaar? Hvor er en salvis Krafft i Gilead at finde? For den som icke self vil lade sig forbinde? Huad giør Gud midlertjd: hans Haand er icke seen, At sla paa Synderen, saa hand faar mange Meen, Og ofverrumpler ham med storm og straffens Vunder Page 13 of 182

14 Til hand sit Synde-saar alvorligen begrunder. Slar i sig og forbaust ved Kaarsit tencker da: Har jeg saa ondt forskylt? hvor kommer dette fra? Vil HErren ham saa vel, at Flinte-Hierted knusis, Og det formørcked Sind først rettelig opliusis Saa hand kun uden skrømt kand finde sin Skavank, Gaar Raad aff Vunderne med spreng oc jefnlig Ank, Da gyser Blodet frem, da reddis hand for Trøyen, Da vercker Saarene, da vedsker saa hans Øyen, At Vand i Hobe-tal far ud som aff en Elff, Og for hans Daarskabs skyld, hand lucter i sig self. Naar nu de syndig saar Samvittigheden qvæler, Er Siælens Docter nær med sine Læge-væler: Og, meer end redebon forbinder all hans Brek, Mens hand tog Auen an og fandt sit Synde-knek. Paa Gud er Straffen lagt, for vi skal nyde Freden: Og ved hans aabne Saar erlanger vi Helbreden. Derfor, O Syndere, vær icke stiff og slem, See! bløder Vunderne, saa heeler JEsus dem. Og græder du for Trøst, den under hand dig gierne, Hvor ilde det staar til i din forsørged Hierne; Paa sikast kommer dog din Græden got aff stæd. Det gaf Maria Mact, du hører jo Hun GRÆD. Naar Vaad-ild stiger op, den ene med den anden Bær Vand, og hielper til, at de kand slucke Branden. Page 14 of 182

15 Nu Qvinden mercked nok det sig saa hafde vendt, At ofver hendis synd Guds vredis Jld var tendt; Da vil hun den igien med sine Taarer ledske. Der vofver ingen sig nær Jlden uden Vedske: Og ingen, uden Graad, nær den fortørned Gud, Hvis Vrede, som en Jld, af Munden luer ud. Saa snart hand taler kun met Synderen i Vrede. Qvalm æder hannem op, hand tæris bort i Hede. Som inted Vox for Jld u-smelted kand bestaa, Maa den Ugudelig for HErren undergaa. Hand, som en fyrig Jld, sin Jfver lader brende, Der evig holder ved, og tager ingen Ende. Vred-ildens grusam brand saa blussendis og rød Aff Synden tendis an, som Kullen aff en Glød. Og bliffver icke den i Tjde sluct omstunder, Da brender Jlden dybt til Helvede hen under; Og hører aldrig op, giff der paa flittig Act: Naar Veden først er ald, har Jlden ingen Mact. Holt op at øfve Synd, saa dempis Vredsens Lue: Toe, rens dig, og tag bort det Gud gid icke skue. Slem Jdret og hvad meer her drifvis ham til spot, Lad af at giøre Ont, og lær at giøre Got. Tract efter Retviißhed som HErren dig befaler, Hvad Løn der følger paa, hand klarlig nok afmaler. Trøst den bedrøfvede, kaars-skolen giorde spag; Skaf Faderløse Ret, hielp Encken i sin Sag. Page 15 of 182

16 Kom da, saa vil vi gaa i Rette med hin anden, Der har du Meningen, fremført aff Frelsermanden: Er dine Synder end Blod-røde til at see, Saa hvide blifver de, som Natte-falden Snee. Hvo der adlyder ham skal nyde Landsens Gode; Men hvem der veigrer sig, i Lengden maa formode: Hand ædis op aff Sværd, er sagt af Herrens Mund; Nu Vandet slucker Jld, derfor i denne Stund, Vand-Draaberne her ud aff den steenhaarde Hule! Saa kand GUD icke meer Barmhiertigheden skiule. Hvor haard hand holder sig da maa du ljde paa, Hans Hierte blødis op aff dine Taarers Aa. Naar Moderen kun seer at Fostrids Taare rinder, Mand hende neppelig saa flinte-hierted finder, Hun jo tiltaler det it Ord som giffver Trøst, Saa giør din JEsus og med sin lifsalig Røst. Hand meer end Moderlig sit Hierte til dig bøyer, Seer hand din Taare-fart met Trøst hand dig fornøyer: Der Agar med sin Søn kom i det øde Sted, Og finder intet Vand at ledske Drengen med, Var hun i Hiertens Angst og kunde vel fornemme At Ismael fik døe, græd saa med opløfft Stemme. Gud lod en Kilde see, da Nøden siuntis størst, Vand-Flasken fik hun fylt: og slucte Barneds tørst. Ved Synd Maria gik u-lydig ud fra Naaden, Page 16 of 182

17 Der offver hun beklemt var i slig Ørk geraaden Hvor ingen Trøst faldt aff, men saae fortørred ud, Hvad got begegner den som icke har sin Gud? Det ypperste Klenod en Syndere kand finde, Udørcken Vedskeløs forskrecked denne Qvinde. Her staar det tabte Faar, og græder efter Trøst, Som Barned op i Graad traar efter Moders brøst. Vellysten tog Valet og Døden var i Gryden, Det kunde mand forstaa paa Qvindens Taare-gyden. Græd-Aaderen sprang løß i Hierted hemmelig, Og spired ud igien aff hendis Øyen vig. Da lod Gud denne Siæl see Christum Lifsens Kilde. Dermed var sorgen sluct, hun fik strax hvad hun vilde, Sin Synds Forladelse, Mißhandling undertræd. Med Taare søgte hun, med fryden fant: hun GRÆD. Der Esau fornam hand aff sin gamle Fader, Fik ingen Signelse hand med mißmodig Lader, Opløftede sin Røst, og sagde grædende: Min Fader, har du da kun en Velsignelse? Kun en Velsignelse har Faderen her oven, For dem, der holder det som skreffved staar i Loven, Men vantro Syndere skal icke nyde den. Med Trusel lofver hand det Folck Forbandelsen, Maria viste vel, at der hun elsked Synden, Forbrød Velsignelsen: og i slig farlig Skynden, Page 17 of 182

18 Forbandelsen fortient, derofver græd hun saa. Tag Varssel syndig Siæl og græd saa vel du maa. Thi du foruden Gud har intet got i vente. Hos ham er effter Ynsk Velsignelsen at hente. Naar du forskertzer den er alle Ting omsonst, Da gielder hvercken Pract, Jndbilding eller Konst. Din Glæde vender sig til Sorg og lindris icke, Din høye Stand til Fald, din Rjgdom til en Stricke, Din Vellyst til en Orm i din Samvittighed, Din Død en hastig Fart til Pølens Pjne-Sted. Græd da, saa du tilgaffns i Graad dit Ansigt bader, Viid ogsaa det her hos at Gud din ævig Fader Borttog Forbandelsen, som en ret Siæle Ven, Hos hannem finder man Velsignelsen igien. For alle hver oc en; Saa du skal icke meene, Hand denne dyre Skienk afflegger til dig eene. For selff-retfærdige den aldrig er tilfals, Men for en Siæl der bær Synd-sorgen paa sin Hals. Formedelst Esau græd icke Troens Taare, Hand ad Velsignelsen, gick ogsaa mist derfaare. Tro da, hvad Christus har fortient hver syndig Lem, Skal icke dig undgaa som og er een aff dem, Fat ham paa den Maneer, saa kand det aldrig glippe Hand faar velsigne dig, vil du kun icke slippe. Søg nu som det sig bør, du finder, vær u-ræd, Maria naadde sit; det er dig sagt Hun GRÆD. Page 18 of 182

19 Naar Øyed tryckis hart gaar Taarer ud fuld stercke Oc blifver Hierted ramt, da lader mand sig mercke, Som Qvinden hos sig selff grandgifvelig forstood, Guds Vredis Piile stack i hendis Hierte-Rood, Og det nock var at see hans Haand den trycte hende, Gaff hun med Taarene sin skiulte Tvang tilkiende. Hos Røg er altid Jld, hos Blod er gierne Meen. Jt lønligt Hierte-Nag har dræbt saa mangen Een, Men naar mand grædendis kand føre frem sin smerte, Da falder Stenen fra det Angest-knøtted Hierte, Du siger somme Tjd blufærdig syndfuld Kree: Ach! Jeg undseer mig ved at lade nogen see, Jeg for min Ondskab Skyld saaledis gaar til Vercke. Er det din Heer for nær? Da kand du derpaa mercke, Guds Pile her til Dags har icke trengt sig ind, Og dybt nok funden Plads i dit indvortis Sind. Hvi vilt du fiæle det du billig burdte Viise? Mißunder du dig self Forlindrings Fruct og Liise? Græd aabenbarlig ud, lad Næsten see der paa, Det tør bevæge ham, at hand giør lige saa, Og icke tratzelig sit Hierte meer forstocker, Men græder for sin Synd; En Taar den anden locker Hvor tvende med det sind kand græde sig al mæt, Er Herren tredie Mand, og hand giør Hiertet læt. Hos Nain kom der jo en Encke ham i Møde Page 19 of 182

20 Som for sin døde Søn, utallig Taarer strøde, Den stilled hand tilfreds i hendis enlig Stand, Og lod sin Medynck see, Græd icke, sagde hand. Langt fra det høris her GUD vil saaledis sige; Nu disse Mennisker i Graaden var ulige. Maria synde-fuld hun icke med slig Skiel Begræd sin døde Søn, men hendis døde Siæl; For de hensoffvede vi maa saa meged græde, Som vi har Sorrig til og Tjden vil tilstæde, Men ofver Siælens Død kand aldrig grædis nok, Den tarver meere Graad, end hin affdøde Flok. Er Kroppen Taarer værdt og qvæler saa Gemytted, Langt meere denne Siæl fra hvilcken Gud er flytted: Da Pactens Ark kom om, og leed saa megen Nød, Fik Eli større Sorg end for hans Sønners Død. Beængsted hørdte hand det Budskab ham blef baaren Fordi med Pactens Ark var Frelseren forlaaren. Den Siæl hand viger fra forfalder meer og meer, Og efter dette Liff Affgrunden ad ham leer. Saa fremt hand icke strax bodfuld i hver en Aare, Spør op det som er tabt med ofverflødig Taare, Var det da merckeligt Jødinden sig saa vree? O Nej! Løn som forskylt, stor Skade megen Vee. Hun følte selfver best hvor Skoen hende trycked, Derfor blef Kinderne med Taare-Perler smycked. Page 20 of 182

21 Fryctactig var hun vel; men derhos Haabe-fuld, Og elskede sin GUD meer end ald Verdens Guld, Hand er jo voris Liff, foruden ham vi dræbis, Og fra hans Himmerig til Helvede nedslæbis, Græd hvem der græde kand! Her Jammers-viise qvæd, J Himmelen Triumph: see denne Qvinde GRÆD. Naar Børnen skal faa Hug, og en Mißdeder nefsis, Da trilder Taarene, saa nødigt vil de refsis. Nu Synderinden saa, hun hafde Straf forskylt, Vil hun affbede den og var med Graad opfylt, Om Tyffven sig iblant fra Galgen kunde græde Hand svemmed hen i vand; men seent faar hand den Glæde. Der klecker ingen Graad i verdslig Dommers Sind, Afsigten staar ved Mact, om Fangen græd sig blind. Men see, for HErrens Ret har det sig anderledis, Der kand med Taarene fortiente Straf affbedis: De hover ham saa vel, at hand i slutted Dom, Maa sætte Straffen bort, og gifve Naaden Rom, Naar Barned sig end skiønt, mod Faderen forgriber, Og siden klagelig, i Graaden for ham piber; Da nender icke hand at qviste det for hart, Saa from er Gud mod os, hans Hierte mildris snart. Hvor grofve Feilen er og vi ham Taare skiencker, Hand paa Barmhiertighed midt i sin Vrede tencker, Kraft har det salte Vand af voris Hofved-Dam, Page 21 of 182

22 Der Ezechiæ Dom var feldet offver ham, Og Gud ved sin Prophet bar Kongen de Mund-brefve; Beskik dit Huus, thi du skal døe og icke lefve, Foor den død-siuge Siæl meer end Piin-vuren ad, Til Veggen vente hand sit Ansigt hen og bad, Peeb, kurred, krymped sig, og grædende smaa-sucked, Strax mens hans Taare flød, blef Dommen understuked, Propheten tog igien hvad hand før hafde spaad, Gud sagde: Jeg har hørdt hans Bøn og seet hans Graad. Og end lagt femten Aar til Ezechiæ Alder. Saa nær er Trøstens Gud hos dennem ham paakalder! For Suk og Græde-Hik hand mangen en har glæd Der stod Maria paa og bedskelig Hun GRÆD. Strax Anger vøled om i hendis Nyre-Rødder, Begynte hun med Graad at væde Christj Fødder. Her staar hun, har begynt; dog hører icke vi Naar hun igien holt op, og var for Græden frj. Vel muligt Taarene lod aldrig aff at rende; Men hendis Ruelse tog icke nogen Ende. Saa maa du Syndere begynde med din Bod Den aldrig hører op i hvad dig gaar imod. Om icke Øyenen all fort vand-draaber gyder. Din Siæl dog stille holt i lønlig Taare flyder; Behøfver icke du hver Dag besynderlig De faldnis Poenitentz, da lad det minde dig Page 22 of 182

23 Du med de staaendis har Fejl i mange Maader, See, den Retfærdige hver Dag i Fald geraader Og mercker icke self hvor tit hand sig forseer, Du som hvert Øyeblick forgriber dig end meer. Stig aldrig paa din Food den Dag her jo begrædis, At ved din syndig Jid Guds Bud-Ord ofvertrædis. Tit af Brystfeldighed imod dit eged Vid, Og i det beste Verck giør Arfve-syndsens Snid. Al din Retfærdighed til it besmitted Klæde, Saa du har Graad behov snart sagt i seng og sæde: To daglig Karene, saa drifvis Smitten ud, Ved stadig Poenitentz bortskyllis syndsens Grud. Er Ondskabs Anfang sød, og Munden vel behager, Den i din Jnderdeel som Øgle-Galde smager. Byd Synden gode Nat og sig du haster Hiem, Skeer sligt med Taarene, har det dißbedre klem, Naar du saa tacker aff og iiler til Brudgommen, Paa Timen gladelig, hand beder dig velkommen. Set icke tratzig viis for Taare-Regn en Prop, Retfærdighedsens Sool tar disse Skyer op. Og giør dem drippende for de skal vederqvæge Det som besværed er, og knuste Hierter læge. Den Himmel-salig Trøst tilsiger GUD en hver, Der med vemodig Graad for Synden Sorrig bær. Mariæ Taare-Strøm flød ickun for detz ene: Hun Græd og Fanged an at væde HErrens Beene. Page 23 of 182

24 Til Synd er Øyenen en viß Begyndelse, Og Hierted følger dem som Vognen Hestene. Paa det forbudne Træ den skrøben Eva stirred Og Frelseren imod selfvjis ved Træed pirred For det saae deiligt ud tog hun aff Fructen ind Hin Lyst-sam Øye-siun forførdte hendis Sind. Saa gick det Achan og: hos Rofvet saae den Taabe, Blant andet kosteligt, en Babilonske Kaabe; To hundred Sekel Sølff, Guld-tungen af sin vigt, Var femti Sekel værdt, paa dette fik hand sigt: Det lysted ham, hand tog for Hierted var indtagen Aff detz Begierlighed bleff Haanden og bedragen. Nu Synder har dit Siun førdt dig i Legervald Oc giort Begyndelse til mangt it Synde-fald. Da fang med Øynen an at giøre Plict for synden, Mens Bod-Tiid end er til og Vand i Hofved-brynden. Har du vanvyred Gud ved syndsens skam-løs Daad Ær hannem dog igien met ydmyg Anger-graad. Maria der en Stund hans Venskab haanlig spilte, Bar det i Øyene hvor med hun ham formilte. Naar Regnen ruser ud faar Himmelen sin Glands, Oc strax alvorlig Bood paa Synden giorde Stands. Fremskinned Jesus klar i hendis Hiertis Himmel Saa hun paa Mørkheds Vej gick icke meer i Svimmel. Der hafde lenge nock førdt Synd-Rusk i sin Kram. Page 24 of 182

25 Og som en slem Person bidt Hofvedet aff Skam. Nu viste hun med Graad for hannem at Credentze, Som var Begyndelsen til hendis Poenitentze, Hand, der regerede, før nogen Ting blef skabt Og villig leder op alt det som er fortabt, Faar ved sin hellig Aand hos os udvircke Boden, Og med sin Naadis Haand self aabne Taare-floden Skal vi formedelst Bood udgaa fra dødsens Dal, Og ind ad Lifsens Port i Frydens Ære-Sal. En Død har ingen Magt sig selfver at opvecke, Men Gud der uden skyld paa Kaarsit lod sig strecke, Stod op aff egen Kraft, og Dødsens velde Brød Os dermed at befri fra syndsens ævig Død. Paa det vi Syndere, som hine Første-fødde Blant HErrens Creatur skal icke leggis øde, Mens dette skeer ved ham est du nu vel saa viis, At dine Taare bør opoffris til hans Priis. Naar end it Menniske med fljd paa tusind Kanter Har giort alt hvad hand kand der endoc meged vanter: Og naar hans Meening er hand har fuldendet sit, Det nysens er begyndt, og icke kommen vit, Hvor mangen Qvide-Taar Maria stedse toldet, Blef det alligevel kun for en Anfang holdet. Du Synder est endnu langt fra Fuldkommenhed, Troor du den alt er naaed, da leg de Tancker ned. Page 25 of 182

26 Det har sig icke saa som du kandskee formodet Langt est du fra dit Maal og lenger fra Klenodet, Vær derfor icke lad, løb saa du dette naaer, Hvem ved hvor yderlig du paa Graf-breden gaar. All Verdens Ofver-Mood oc vanskelig Geskefter, Er endt naar nogle faa med Skuflen bancker efter. Men det du stræber for bestaar evindelig Guds Rjgis Herlighed der kand fornøye dig. Glem da det bagerste, blif ved en bedre Tone: Søg det forsatte Maal saa faar du Lifsens Krone, Og HErren som i dig det Gode har begynt, Vil self fuldkomme det indtil den sidste Pynt. Mariæ Taare rand i dette Haab alleene, Hun Græd og Fanged an at væde HErrens Beene. Der ellers Himmelen giør Jorden vaad med Regn Giør Jordisk Øyen her paa himmelsk Fødder-tegn Og giennem væder dem med lutter Anger-Taare Hvor kunde denne Siæl en ædler Safft udkaare? Som Himmelens Monark tog blideliger mod, End dette Vand der giøs af hendis Øyen flod, Hun giorde megen Synd, saa giør hun megen græden. Gud de betryctis Ven gaf hende Trøst i Stæden, Som hun i førig Tjd aff Synd bleff icke træt, Aff Taarer icke nu kand engang blifve mæt, Hvem vil da haanligen undfalde denne Qvinde, Det er os vitterlig hun var en Synderinde; Page 26 of 182

27 Vi got Folk lige saa, hver har dißver sit Meen, Og den er vel undskylt der mener hand er reen, Nej Gissingen slar Feil det endis uden Kæde, Hvad denne har begrædt hver Christen maa begræde. Jt Hierte sielden er saa synde-knøt og hart, Det jo maa smidigis ved Qvindens Taare-fart, Og heller grædende beseer hvad hende piner, End fører lang Discurs og gifver spodske Miner. Hun fik got Vedderlag for sin trohiertig Graad; Enfoldigt Menniske, brug du det samme Raad. Naar Synden trenger dig og Jnderdeelen saarer, Da treng dig ind paa Gud met dine Hiertens-taarer De svinger sig hen op ad Himmelens Paulun, Bekymrings sky forbj midt i Guds Øyesiun, Og treffer Hierted, saa det aff Miskundhed brydis, Hand maa forbarme sig naar ham slig Vedske bydis. Vel knurred Joseph først og giør hans Brødre red, Men der hand saa de græd, da stemmer hand i med. Og icke lenger gad sit Broders Hierte fiæle, Saa Broderlig til Sinds er Gud mod bange Siæle. Synd derfor icke strax paa hans Barmhiertighed, Saa from hand ellers er, saa grum, naar hand er vred. Holt an om JEsu Gunst, at ingen Ting dig hefter, Den Brud er kiæriste, mand lengst har bejled efter. J verdslig Førsters Hof self at indtrænge sig, Page 27 of 182

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

En nyttig Bog. Om Bier. af Hans Herwigk

En nyttig Bog. Om Bier. af Hans Herwigk En nyttig Bog Om Bier af Hans Herwigk 1649 Genudgivelsen var oprindeligt skrevet til at blive udgivet som bog i formatet A5 eller bogformat C dvs 138 x 220 mm. Korrekt størrelse med særligt henblik på

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget Teksten følger Hans Mikkelsens Comoedier, tome I, 1723 og er basert på xml-fil mottatt fra Ludvig Holbergs skrifter. For tekstkritisk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Erasmus Montanus. Ludvig Holberg. Hoved-Personerne i Comœdien. Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus

Erasmus Montanus. Ludvig Holberg. Hoved-Personerne i Comœdien. Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus Teksten følger førsteutgaven fra 1731 og er basert på xml-fil mottatt fra prosjekt Ludvig Holbergs Skrifter. For tekstkritisk

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kom

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Af Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 31. august 2014, dagen der i kirkens kalender er 11. søndag i trinitatis. Evangelieteksten,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere