Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget, Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Børnehaven Stendalen Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan-Sadat (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Bente Gertz Side 1

2 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indholdsfortegnelse 11 Godkendelse af dagsordenen Besøg i Børnehaven Stendalen Renovering af afdeling Nørre Allé og Frederiksodde Skole Frigivelse og fordeling af legepladsmidler Udmøntning af lov om mere pædagogisk personale i dagtilbud Fleksible åbningstider i dagtilbud Fællesledelse mellem Ungdomsskolen og 10 ende Anmodning om udtrædelse af Fjordbakkeskolens bestyrelse Lukket - Tilpasning af kapaciteten på dagtilbud Lukket - Udkast til kvalitetsrapporter for dagtilbud og skoler Lukket - Orientering...19 Side 2

3 Børne- og Uddannelsesudvalget, Godkendelse af dagsordenen Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Bente Gertz Side 3

4 Børne- og Uddannelsesudvalget, Besøg i Børnehaven Stendalen Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes i Børnehaven Stendalen, Ullerupdalvej 10 hvor leder Inge-Lise Andersen indleder med en introduktion og afslutter med en rundvisning. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Bente Gertz Side 4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget, Renovering af afdeling Nørre Allé og Frederiksodde Skole Sagsnr.:15/548 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2015 afsat 5 mio. kr. til renovering af Ullerup Bæk skolen, herunder afdeling Nørre Allé og Frederiksodde Skole. Puljen har til formål at renovere indvendige forhold på skolen. Ullerup Bæk Skolen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til renovering af skolens lokaler. Prioritering I forbindelse med projekteringen har der været fokus på, at prioritere forhold, der bidrager til forbedring af arbejdsmiljøet for personalet, samt forbedre de fysiske rammer for eleverne. Det sker ved at: Etablere nye akustikregulerende lofter, så efterklangtiden lever op til gældende lovkrav Udskifte eksisterende belysning med nye LED belysningsarmaturer Male eksisterende mørke gangarealer, så de fremstår lyse og imødekommende. Periode Projektet forventes igangsat primo marts 2015 og forventes afsluttet ultimo juli Økonomiske konsekvenser: Renoveringen af skolen holdes inden for den afsatte anlægssum på 5 mio. kr. Beløb i mio.kr. Ullerup Bæk Skolen, renovering (XA ) I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevillingivelse Fri- 5,000 5,000 Vurdering: Anlægssummen sikrer, at store dele af Ullerup Bæk Skolen kan renoveres. Dog er det ikke muligt at renovere hele skolen, herunder ventilation og øvrige tekniske installationer. Side 5

6 Børne- og Uddannelsesudvalget, Anlægssummen er fordelt med 2/3 til Nørre Allé og 1/3 til Frederiksodde Skole. Frederiksodde Skole råder generelt over de nyeste lokaler, mens deres ældste lokaler er i meget dårlig stand, hvorfor disse renoveres. Det skønnes, at 20 ud af 35 lokaler i den ældste del af skolen bliver renoveret i relation til akustikregulerende lofter og belysningsarmaturer. Alle mørke gangarealer med røde murstensvægge bliver malet, så de fremstår lyse og imødekommende. Ny LED-belysning medfører energibesparelser. Der foreligger p.t. ikke en beregning af besparelsen. Indstillinger: Børn og Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at: Renoveringsforslag for Ullerup Bæk Skolen godkendes Budgettet tilrettes med den under Økonomiske konsekvenser anførte beløb på i alt 5 mio. kr. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børn og Unges anbefaling tiltrædes. Fraværende: Bente Gertz Side 6

7 Børne- og Uddannelsesudvalget, Frigivelse og fordeling af legepladsmidler 2015 Sagsnr.:14/12360 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Der er i 2015 afsat en anlægspulje på kr. til vedligehold og renovering af legepladser i skoler og daginstitutioner. Der er behov for at få frigivet disse midler, således at de kan anvendes i Der blev afsat en tilsvarende pulje i 2014, som ikke blev anvendt fuldt ud. Der er således overført kr. fra Den samlede pulje i 2015 er på 1,067 mio. kr. Puljen var i 2014 på 1,347 mio. kr. inklusiv opsparede midler. Der er indkommet ansøgninger fra 25 skoler og daginstitutioner. Der er ansøgninger for omkring 2 mio. kr. Derudover indeholder en række ansøgninger ikke prisoverslag, hvorfor de ansøgte beløb reelt er langt større. En arbejdsgruppe har på baggrund af skolers og daginstitutioners ansøgninger fordelt 0,761 mio. kr. ud af puljen på 1,067 mio. kr. Heri indgår pulje på 0,200 mio. kr. til udgifter i relation til legepladseftersyn, byggetilladelser og rådgivning. Denne post er lidt mindre end det der blev afsat i Bilag med forslag til fordelingen af anlægsmidlerne er vedlagt sagen. Økonomiske konsekvenser: Puljen for 2015, der ønskes frigivet er på kr. Midler, som er overført fra 2014, er allerede frigivet. Beløb i mio.kr. Renovering af legepladser (XA ) I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevillingivelse Fri- 0,745 0,745 Vurdering: Fordeling af anlægsmidlerne Der hovedsageligt lagt vægt på, at sikre at legepladserne bliver vedligeholdt, således at de lever op til gældende standarder. Side 7

8 Børne- og Uddannelsesudvalget, Det er fremsat mange ønsker om nye tiltag på legepladserne særligt på skolerne. Det har ikke været muligt at imødekomme hovedparten af disse grundet puljens størrelse og puljens hovedformål. Hele puljen er ikke fordelt, idet der i løbet af året typisk opstår uforudsete opgaver, der vil være behov for at afhjælpe. En række projekter kræver, at der i institutionen findes egenfinansiering, og dermed skal de tildelte midler ses som et tilskud. Indstillinger: Børn og Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at: Der meddeles anlægsbevilling til vedligehold af legepladser samt frigivelse af det afsatte beløb på kr. i 2015 i henhold til vedlagte fordelingsplan (projektnummer XA ) Budgettet tilrettes med den under Økonomiske konsekvenser anførte beløb på i alt 0,745 mio. kr. Restpuljen fordeles løbende efter behov. Bilag: Åben - Legepladspuljen forslag til fordeling Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Udvalget tiltræder Børn og Unges anbefaling. Fraværende: Bente Gertz Side 8

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, Udmøntning af lov om mere pædagogisk personale i dagtilbud Sagsnr.:14/12697 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget blev på mødet den forelagt Udmøntning af lov om mere pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet med loven er sikre ansættelse af mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Mere pædagogiske personale skal medvirke til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet, hvilket vil bidrage til yderligere at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring ifølge forligsparterne. Midlerne kan anvendes i daginstitutioner og i dagplejen. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at: Der søges om puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles efter børnetal. Nyt i sagen Efter fremlæggelse af sagen for Børne- og Uddannelsesudvalget, er der kommet en detaljeret vejledning om, hvorledes puljen skal udmøntes samt hvilke udgifter, der kan dækkes af puljen. Af vejledningen fremgår, at kommunerne skal fordele midler til såvel kommunale, selvejende som private tilbud. I sagsfremstillingen var der ikke taget højde for, at tilskuddet til de private tilbud skal forhøjes. Økonomiske konsekvenser: Det var skønnet, at Fredericia Kommune vil få 2,2 mio. kr./år. Den endelige opgørelse viser, at Fredericia Kommune får 2,245 mio. kr./år. Puljemidlerne forventes på baggrund af vejledningen have følgende fordeling: Distrikt Selvejende Kommunal Private Bruttobudget Erritsø Fjordbakken Kirstinebjerg Ullerup Bæk Hovedtotal Puljen kan blive større Såfremt andre kommuner ikke søger om at få del i den statslige pulje, vil Fredericia Kommune kunne få et højere tilskud. Fredericia Kommune skal Side 9

10 Børne- og Uddannelsesudvalget, i sin ansøgning blot gøre opmærksom på, at der ønskes andel i den forhøjede pulje. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Der fortsat søges om puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles efter forventede børnetal blandt alle typer daginstitutioner. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fredericia Kommune skal i sin ansøgning gøre opmærksom på, at der ønskes andel i en evt. forhøjet pulje. Fraværende: Bente Gertz Side 10

11 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fleksible åbningstider i dagtilbud Sagsnr.:15/1099 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: På dagtilbudsområdet er der behov for at tilpasse distrikternes muligheder for at ændre i åbningstiderne i takt med at forældres pasningsbehov ændres. Kompetence, der allerede er udlagt til distrikterne Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den , at: Bestyrelserne anmodes om, løbende at justere områdets åbningstider i forhold til forældrenes aktuelle behov. Distrikterne har de sidste par år udnyttet muligheden for at lave mindre justeringer i åbningstiden i henhold til ovenstående. Muligheder efter dagtilbudsloven Der er i dagtilbudsloven ikke fastsat specifikke krav til åbningstiden i dagtilbud under kommunens forsyning. Fastsættelsen af åbningstiden i dagtilbud må dog ske under hensyn til dagtilbudslovens formålsbestemmelse og den specifikke formålsbestemmelse for dagtilbud, ligesom åbningstiden skal fastsættes under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud. I det omfang, der er behov for det lokalt, kan dagtilbud oprettes med åbent både i dag- og nattetimerne. Åbningstider I dag er der en grundnormering til en åbningstid på minimum 47,5 timer. En række daginstitutioner har fået tillagt flere timer, således at de kan tilpasse åbningstiden i forhold til lokale behov. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børne- og Uddannelsesudvalget har delegeret ansvaret for at tilpasse den generelle åbningstid, så den passer til forældrenes behov. Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget, Det vurderes, at der ud over den generelle åbningstid, der typisk ligger i tidsrummet kl. 6-17, kan være særlige behov, der ligger uden for dette tidsrum. Såfremt distrikterne i fremtiden skal kunne imødekomme ønsker til særlige åbningstider, så har distrikterne behov for et udvidet mandat til at ændre åbningstiderne. Det er distriktsinstitutionsledernes vurdering, at der kan tilbydes særlige åbningstider, der imødekommer forældregruppers behov. Det kan være forældregrupper, der grundet arbejdstider eller pendling, har behov for andre åbningstider end dem, der tilbydes i dag. Det vil være de enkelte distrikter, der ud fra en helhedsbetragtning udbyder særlige åbningstider på baggrund af vurderinger blandt forældrene. Selvejende daginstitutioner Af driftsaftalen med de selvejende daginstitutioner fremgår af 4, at ændring af den af bestyrelsen fastsatte åbningstid, skal godkendes af kommunen. Det betyder, at de selvejende daginstitutioners åbningstider skal aftales i forhold til det samlede distrikts behov, således at forældrenes ønsker i så høj grad som muligt imødekommes. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Forældrebestyrelserne delegeres kompetence til i fornødent omfang til at tilpasse daginstitutionernes åbningstider på baggrund lokale vurderinger indenfor dagtilbudslovens rammer. Børne- og Uddannelsesudvalgets delegationsplan tilrettes i forhold til ovenstående. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fraværende: Bente Gertz Side 12

13 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fællesledelse mellem Ungdomsskolen og 10 ende Sagsnr.:15/1014 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalget skal behandle et forslag om fællesledelse og fælles styrelsesvedtægt for 10 ende Fredericia og Fredericia Ungdomsskole med henblik på indhentning af udtagelse fra bestyrelsen for 10 ende og ungdomsskolebestyrelsen. Formålet med fælles ledelse er at målrette og skabe helhed i kommunens indsats for at gøre alle unge uddannelsesparate og hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Fælles ledelse kan blandt andet bidrage til: et bedre indblik i og overblik over de unges uddannelses- og udviklingsbehov koordineret strategi, fokus og prioritering et fagligt miljø med høj kvalitet, som kan sikre faglig sparring og udvikling for både elever og medarbejdere hurtig, fleksibel og helhedsorienteret opgaveløsning bedre mulighed for at støtte op om udviklingstruede unge i et tæt tværfagligt samarbejde bedre platform for ungedemokrati Den fælles platform for etableringen kommer til at hedde Ung Fredericia. Der er udarbejdet et udkast til styrelsesvedtægt for den fælles bestyrelse. Styrelsesvedtægten danner rammen for etablering og beslutningskompetencen i den fælles bestyrelse. Etableringen af en fælles ledelse skal sendes til udtalelse i ungdomsskolebestyrelsen samt i bestyrelsen for 10 ende. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Lovhjemmel til fællesledelse og etablering af Ung Fredericia vil ske efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. 24 b. Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en Side 13

14 Børne- og Uddannelsesudvalget, folkeskole og en ungdomsskole skal have fælles leder og fælles bestyrelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 efter høring af skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen beslutning om sammensætning af den fælles bestyrelse. 42, stk. 1, finder ikke anvendelse. I den fælles bestyrelse skal der mindst være repræsentanter for: 1) Forældre til børn i folkeskolen. 2) Medarbejdere ved folkeskolen. 3) Medarbejdere ved ungdomsskolen. 4) Elever ved skolen valgt af og blandt folkeskolens elever. 5) Elever ved ungdomsskolen valgt af og blandt ungdomsskolens elever. 6) Repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Stk. 3. Regler fastsat i medfør af 43, stk. 1 og 3, om valg af repræsentanter til skolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen til den fælles bestyrelse. Regler fastsat i medfør af 7, stk. 5, i lov om ungdomsskoler om valg af repræsentanter til ungdomsskolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for ungdomsskolen til den fælles bestyrelse. Stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og lov om ungdomsskoler er henlagt til skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for ungdomsskolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for ungdomsskolen. Beslutninger, der alene har betydning for folkeskolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for folkeskolen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at forslaget om indførelse af fælles ledelse mellem 10 ende og Fredericia Ungdomsskole, samt forslaget til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia sendes til høring i de to respektive institutioners bestyrelser i perioden Bilag: Åben - Organisationsdiagram USK10ende.docx Åben - Forslag til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia 2015.docx Åben - Forslag til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia 2015.pdf Åben - Organisationsdiagram USK10ende.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fraværende: Bente Gertz Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget, Anmodning om udtrædelse af Fjordbakkeskolens bestyrelse Sagsnr.:15/1050 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Medlem af skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen Mette Studsgaard Hawaleschka, Østergade 19, 7000 Fredericia anmoder om at udtræde af skolebestyrelsen pr. dags dato på grund af arbejde. Fjordbakkeskolen oplyser, at suppleanten Morten Weeth, Lodsvej 11, 7000 Fredericia er villig til at indtræde i skolebestyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: I henhold til Folkeskolelovens 43 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige erhverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Børn og Unge har vurderet, at Mette Studsgaard Hawaleschkas begrundelse for anmodning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen er i overensstemmelse med Folkeskolelovens 43. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at 1. Mette Studsgaard Hawaleschka udtræder af skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen pr Morten Weeth indtræder i skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen pr Bilag: Åben - VS Skolebestyrelse Fjordbakkeskolen.msg Åben - Underretning til Byrådet om de valgte forældrerepræsentanter og stedfortrædere Fjordbakkeskolen.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børn og Unges indstilling tiltrådt. Side 15

16 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fraværende: Bente Gertz Side 16

17 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Tilpasning af kapaciteten på dagtilbud Sagsnr.:14/12022 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker, at Børn og Unge indleder drøftelser med Klokkefrøen og Skovlodden med henblik på at optimere kapaciteten på 0-5 års området i Bredstrup-Pjedsted. Udvalget kan, som følge af kapacitetsforholdene på dagtilbudsområdet i vestbyen, ikke imødekomme 3F s ønske om at blive omdannet til en fleksinstitution. Fraværende: Bente Gertz Side 17

18 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Udkast til kvalitetsrapporter for dagtilbud og skoler Sagsnr.:15/819 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Lukket Lukket Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling og fremsender de to udkast til kvalitetsrapporter til endelig godkendelse i byrådet. Fraværende: Bente Gertz Side 18

19 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Ingen emner til drøftelse. Fraværende: Bente Gertz Side 19

20 Børne- og Uddannelsesudvalget, Underskriftsside Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lasse Strüwing Hansen Bente Gertz Frances O Donovan-Sadat Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz

21 Bilag: Legepladspuljen forslag til fordeling Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 17. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6905/15

22 Legepladspuljen anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer og sten ved sandkassen ilægning af nyt tømmer og reetablering af repoer samt balancebane. Incl. materiale. Der er vedlagt tilstandsrapport på sagen Peter Aage Gården Dagtilbud Rutsjebanen Vedligehold/ udskftning Tilbud på udskiftning af tømmer ved rutsjebanen og reparation af gelænder og materialer. Peter Aage Gården Dagtilbud Klatretårn Vedligehold/ udskftning Begyndende råd i bunden af "udkigsposten". Skjoldborgsvej Skole Bold- og tennisbane Skærbæk Skole Kunstgræs til multibane Snaremosen Dagtilbud Legehus og stakit Vedligehold Trænger til en kraftig overhalning. Banen rettes op, store huller fyldes op samt nyt lag stenmel 13 m3. Hele banen fræses igennem i cm dybde og stampes. Vedligehold Multibane anlagt for ca. 8 år siden. Har mellem 6 og 10 års holdbarhed. Trænger til at blive skiftet indenfor et års tid. Vedligehold Vores legehus (14) og stakit (4) er i begyndende forrådnelse, og har været nævnt de sidste 3 år i legepladsrapporten. Byggetilladelse (4) Snaremosen Dagtilbud Legehus Vedligehold Legehus på vuggestuens legeplads er i begyndende forrådnelse, og har været nævnt de sidste 3 år i legepladsrapporten Valhalla Dagtilbud Belægning ved indgang Vedligehold Meget slidt belægning med store huller, der er svær at gå på. Når vejret er vådt/glat kan det også have en sikkerhedsmæssig risiko. Der ønsker en ensartet belægning (herregårdssten), der dækker hele området uden for lågen, da der ofte ikke er nok plads til at parkere cykler, cykeltrailere og barnevogne

23 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Valhalla Dagtilbud Vedligehold/ udskftning Ønsker samme belægning som udenfor lågen, begrundet i sikkerhed. Vi ønsker også afskærmning i træ eller lign. der kan afskærme affaldscontainerne. Korskærparken Dagtilbud Nye stolper Vedligehold Projekt B: vi ønsker at få fjernet ødelagte stolper fra vores sandkasse og få nye rubinia stolper til indhegning af denne Korskærparken Dagtilbud Nye stolper Vedligehold Projekt C: Udskift stolper, der holder hytte og evt. flytte den. Korskærparken Dagtilbud Slibe og maling Vedligehold Projekt D: Afslibning af bænke og lakeret dem/malet så de ser nye ud Bissensvej Dagtilbud Klatretårn Vedligehold udskiftning Uskiftning/fornyelse af klatretårn grundet råd (Risikoniveau 3 - se den fulde tekst under deres fane) Kastanjegården Dagtilbud Skibet Udskiftning trænger til total renovering! Mere eller mindre alle vandfaste plader skal skiftes, og også en del andet som f.eks. gelænder og trapper. Kastanjegården Dagtilbud Gynge/stolper Vedligehold Giraf gyngen udskiftning af 2 støtte stolper Kastanjegården Dagtilbud Skyggehus Renovering Stolper og tag grundet begyndende råd Østervold Dagtilbud Træstammer i sandkasse Udskiftning Der gror svampe på nuværende stammer, og de er ved at rådne. Vi må fortløbende fjerne de svampe der vokser frem for at undgå at vuggestuebørnene kan tage dem Østervold Dagtilbud Skridsikring af træterrasse Vedligehold Træterasse af træ ved udgangsdør/vuggestue skal skridsikres, da den bliver meget glat når det regner. Der er forsøgt brug af algefjerner i flere omgange men hurtigt bliver der slimglat igen. Kløverløkken Dagtilbud Palisadekant Udskiftning Palisadekant omkring faldunderlaget er meget præget af forfald, flere stolper er ved at vælte, ligesom der er skarpe kanter flere steder. Prisen inkluderer optagning, bortskaffelse og ilægning

24 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Kløverløkken Dagtilbud Rutsjebane med Udskiftning Området omkring rutsjebanen er meget præget af forfald. trappe Der er råd og skarpe kanter. Trappen til rutsjebanen er i forfald, siderne giver sig meget. Stødområdet ved rutsjebanens udløbsområde er ikke stor nok. Rutsjebanen slutter bag kanterne på faldunderlaget. Der er risiko for, at børnene rammer disse kanter under brug af rutsjebanen. Ved start af rutsjebanen er der risiko for fastklemning af tøj etc. Pris for rutsjebane med trappe og afgrænsning i lærkestammer med faldsand og bortskaffelse af jord plus reparation af hegn og sandkasse. Kløverløkken Dagtilbud Rutsjebane med klatretårn Udskiftning Gades Gård Dagtilbud Sandkasser Renovering og udskiftning Den ene sideafskærmning ved rutsjebanen er i forfald, med råd i brædderne. Trappen er i forfald. Den ene sideafskærmning på platform med brandmandsstang er i forfald med rådangreb. Tagpladerne er i forfald med råd og skarpe kanter. Bunden af platformen ved rutsjebanen er i forfald. Der søges om Klatretårn med nyt tag og bunde plus reparation af kæder Problemer med fritgående katte, der besørger på vores udendørs legeareal ved legehuse og sandkasserne. Det giver hygiejneproblemer. Vi har forsøgt etablering af afdækning af vores sandkasser, men sandkassernes oprindelige udformning gør det svært. Ydermere er standen af sandkasserne og de omkringliggende arealer så nedbrudt, at afdækningen ikke er holdbar Ulleruphave Dagtilbud Rutchebane og klatrenet Ønske En renovering af sandkasserne med en ny udformning inklusiv overdækning. Ønsket er således en rutsjebane, der ligger op af bakken på den ene side og et klatre net på den anden side

25 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Randalgård Dagtilbud Udstyr og legeredskaber Ønske Rutchebane med faldunderlag og montering kr ,00 2 vippedyr med faldunderlag og montering Kr , vuggestue Sandkasse m. sand Kr ,00 Afgrænsning af områder Kr ,00 Faldunderlag ved legehuset Kr ,00 Jordarbejder Kr ,00 Beplantning Kr ,00 Voksenbænke, evt. stubbe som siddepladser Kr ,00 Randalgård Dagtilbud Udstyr og legeredskaber børnehave Ønske Klatretræ inkl. Faldunderlag Kr ,00 Legestativ inkl. Faldunderlag Kr ,00 Faldunderlag ved eksist. legehus Kr ,00 Jordarbejder Kr ,00 Fjernelse af betonrør/mur, m.v. Kr ,00 Etablering af cykelbane Kr ,00 Der indgår en egenfinansiering på Kr kr En del af arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft og udgør ca. 225 timer á Kr. 420,00 i alt kr ,00 Brohaven Dagtilbud Legehus Udskiftning Begge vores legehuse i vuggestuen er slidte og har steder med skarpe kanter m.m. Ønsker at anskaffe os ét nyt legehus Brohaven Dagtilbud Nyt bord bænkesæt til vuggestuen Udskiftning Legepladsrapporten giver vores bord bænke til vuggestuebørnene en risikovurdering på 3. Vi har pt. 2 bænksæt, men da vi medio 2015 lukker én af vores vuggestuegrupper vil vi søge midler til indkøb af ét nyt bord bænk sæt. Brohaven Dagtilbud Gynge Udskiftning Vores ene gynge i vuggestuen virker ikke mere Brohaven Dagtilbud Vippedyr Udskiftning Legepladsrapporten beskriver et par fejl ved legepladsredskabet. Jeg vil gerne udskifte dette redskab med et par redskaber der i højere grad udfordrer børnenes motorik. Vi vil gerne kunne etablere 2 vippedyr.

26 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Ta Fat Dagtilbud Gyngeområdet Vedligehold Med baggrund i legepladsrapporten fra august 2014: - Gyngeområdet. o Gyngerne har nedslidte kæder og sjækler samt kraftigt skadet gummi om kæderne. o Faldunderlaget under gyngerne skal suppleres og løsnes. (lagtykkelsen skal være min. 30 cm) Ta Fat Dagtilbud Gyngeområdet Vedligehold o Kantafgrænsningen omkring det støddæmpende faldunderlag er i forfald, med råd. (risiko for skarpe kanter) o Udskiftning af stolper på gyngestativet (begyndende rådangreb i stolperne) - Bålhus/legehus o Stolperne er i forfald (råd og billeangreb). o Åbningen mellem sider og tag, har en størrelse der udgør en risiko for fastklemning af hoved/hals. - Vandleg/anlæg o Fastgørelse af stolper, da flere af stolperne giver sig ved belastning. - Kolbøttestativ mangler støddæmpende underlag. - Boldbane har store ujævnheder, da jorden skylles væk ved kraftige regnbyger. - Skur på legepladsen o Udskiftning af trapezplader ved udhæng på skuret. o Fastgørelse af kanter ved taget på skuret. - Skråningen o Udbedring af græsareal på skråningen, der er problemer med at holde på jorden og skråningen bliver glat og smattet (udgør sikkerhedsrisiko) Sandområde o Kantafgrænsningen ved sandområdet er i forfald. - Udhæng ved hoveddøren o Udskiftning af trapez plader

27 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Frederiksodde Skoler Diverse Diverse Ad: Vi har følgende ønsker på Frederiksodde skole. 1) Renovering af klatretårn i afd. D 2) Etablering af hyggekrog i stedet for trappe i skolegården i afd. D 3) Renovering af legehus på afd. D 4) Renovering af sansehave for de multihandicappede i afd. D 5) Opsætning af hegn rundt om gynge i afd. D 6) Opsætning af hegn ved trafikeret vej, så børnene kan benytte legeplads på afd. D 7) Vi ønsker Balancebom og gynger til motorisk træning på afd. D 8) Vi ønsker udendørs musikinstrumenter til vores multihandicappede, for god sansestimulation på afdeling D 9) Fjernelse af slidte legehuse og opsætning af motorisk trænings redskaber på afd. A 10) Etablering af udendørs trænings redskaber for børn og unge i lille gårdområde på afd. A ) Etablering af Byggelegeplads / friluftlivs-område på Nørrealle. Duponts Gård Dagtilbud Legehus Udskiftning Med skolereformen er der lagt op til mere friluftsliv. I de nye videns- og færdighedsmål for idræt, natur og teknologi og madkundskab er det vigtigt at kunne klatre og svinge sig i træer, bruge kort og være i stand til at lave mad Vi har over et gammelt eksempelvis legehus bål. stående, som gennem årene er meget slidt og ved legepladsinspektion er det påpeget, at det trænger til at blive skiftet ud, da en renovering af det vil blive lige så dyr som et nye. Legehuset er på ca 4 kvadret meter og skal opstilles samme sted som nu

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 DATO: 02-11-2011 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: HENRIK STAMPE, MIKKEL ØRSØE AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

10. klasse hører fortsat under folkeskoleloven og Ungdomsskolen hører fortsat under ungdomsskoleloven.

10. klasse hører fortsat under folkeskoleloven og Ungdomsskolen hører fortsat under ungdomsskoleloven. Styrelsesvedtægt for Tønder Ungdomsskole Kapitel I Kommunalbestyrelsen 1. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Tønder Ungdomsskole og fastsætter mål og rammer for Ungdomsskolens virksomhed.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere