Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget, Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Børnehaven Stendalen Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan-Sadat (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Bente Gertz Side 1

2 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indholdsfortegnelse 11 Godkendelse af dagsordenen Besøg i Børnehaven Stendalen Renovering af afdeling Nørre Allé og Frederiksodde Skole Frigivelse og fordeling af legepladsmidler Udmøntning af lov om mere pædagogisk personale i dagtilbud Fleksible åbningstider i dagtilbud Fællesledelse mellem Ungdomsskolen og 10 ende Anmodning om udtrædelse af Fjordbakkeskolens bestyrelse Lukket - Tilpasning af kapaciteten på dagtilbud Lukket - Udkast til kvalitetsrapporter for dagtilbud og skoler Lukket - Orientering...19 Side 2

3 Børne- og Uddannelsesudvalget, Godkendelse af dagsordenen Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Bente Gertz Side 3

4 Børne- og Uddannelsesudvalget, Besøg i Børnehaven Stendalen Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes i Børnehaven Stendalen, Ullerupdalvej 10 hvor leder Inge-Lise Andersen indleder med en introduktion og afslutter med en rundvisning. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Bente Gertz Side 4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget, Renovering af afdeling Nørre Allé og Frederiksodde Skole Sagsnr.:15/548 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2015 afsat 5 mio. kr. til renovering af Ullerup Bæk skolen, herunder afdeling Nørre Allé og Frederiksodde Skole. Puljen har til formål at renovere indvendige forhold på skolen. Ullerup Bæk Skolen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til renovering af skolens lokaler. Prioritering I forbindelse med projekteringen har der været fokus på, at prioritere forhold, der bidrager til forbedring af arbejdsmiljøet for personalet, samt forbedre de fysiske rammer for eleverne. Det sker ved at: Etablere nye akustikregulerende lofter, så efterklangtiden lever op til gældende lovkrav Udskifte eksisterende belysning med nye LED belysningsarmaturer Male eksisterende mørke gangarealer, så de fremstår lyse og imødekommende. Periode Projektet forventes igangsat primo marts 2015 og forventes afsluttet ultimo juli Økonomiske konsekvenser: Renoveringen af skolen holdes inden for den afsatte anlægssum på 5 mio. kr. Beløb i mio.kr. Ullerup Bæk Skolen, renovering (XA ) I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevillingivelse Fri- 5,000 5,000 Vurdering: Anlægssummen sikrer, at store dele af Ullerup Bæk Skolen kan renoveres. Dog er det ikke muligt at renovere hele skolen, herunder ventilation og øvrige tekniske installationer. Side 5

6 Børne- og Uddannelsesudvalget, Anlægssummen er fordelt med 2/3 til Nørre Allé og 1/3 til Frederiksodde Skole. Frederiksodde Skole råder generelt over de nyeste lokaler, mens deres ældste lokaler er i meget dårlig stand, hvorfor disse renoveres. Det skønnes, at 20 ud af 35 lokaler i den ældste del af skolen bliver renoveret i relation til akustikregulerende lofter og belysningsarmaturer. Alle mørke gangarealer med røde murstensvægge bliver malet, så de fremstår lyse og imødekommende. Ny LED-belysning medfører energibesparelser. Der foreligger p.t. ikke en beregning af besparelsen. Indstillinger: Børn og Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at: Renoveringsforslag for Ullerup Bæk Skolen godkendes Budgettet tilrettes med den under Økonomiske konsekvenser anførte beløb på i alt 5 mio. kr. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børn og Unges anbefaling tiltrædes. Fraværende: Bente Gertz Side 6

7 Børne- og Uddannelsesudvalget, Frigivelse og fordeling af legepladsmidler 2015 Sagsnr.:14/12360 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Der er i 2015 afsat en anlægspulje på kr. til vedligehold og renovering af legepladser i skoler og daginstitutioner. Der er behov for at få frigivet disse midler, således at de kan anvendes i Der blev afsat en tilsvarende pulje i 2014, som ikke blev anvendt fuldt ud. Der er således overført kr. fra Den samlede pulje i 2015 er på 1,067 mio. kr. Puljen var i 2014 på 1,347 mio. kr. inklusiv opsparede midler. Der er indkommet ansøgninger fra 25 skoler og daginstitutioner. Der er ansøgninger for omkring 2 mio. kr. Derudover indeholder en række ansøgninger ikke prisoverslag, hvorfor de ansøgte beløb reelt er langt større. En arbejdsgruppe har på baggrund af skolers og daginstitutioners ansøgninger fordelt 0,761 mio. kr. ud af puljen på 1,067 mio. kr. Heri indgår pulje på 0,200 mio. kr. til udgifter i relation til legepladseftersyn, byggetilladelser og rådgivning. Denne post er lidt mindre end det der blev afsat i Bilag med forslag til fordelingen af anlægsmidlerne er vedlagt sagen. Økonomiske konsekvenser: Puljen for 2015, der ønskes frigivet er på kr. Midler, som er overført fra 2014, er allerede frigivet. Beløb i mio.kr. Renovering af legepladser (XA ) I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevillingivelse Fri- 0,745 0,745 Vurdering: Fordeling af anlægsmidlerne Der hovedsageligt lagt vægt på, at sikre at legepladserne bliver vedligeholdt, således at de lever op til gældende standarder. Side 7

8 Børne- og Uddannelsesudvalget, Det er fremsat mange ønsker om nye tiltag på legepladserne særligt på skolerne. Det har ikke været muligt at imødekomme hovedparten af disse grundet puljens størrelse og puljens hovedformål. Hele puljen er ikke fordelt, idet der i løbet af året typisk opstår uforudsete opgaver, der vil være behov for at afhjælpe. En række projekter kræver, at der i institutionen findes egenfinansiering, og dermed skal de tildelte midler ses som et tilskud. Indstillinger: Børn og Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at: Der meddeles anlægsbevilling til vedligehold af legepladser samt frigivelse af det afsatte beløb på kr. i 2015 i henhold til vedlagte fordelingsplan (projektnummer XA ) Budgettet tilrettes med den under Økonomiske konsekvenser anførte beløb på i alt 0,745 mio. kr. Restpuljen fordeles løbende efter behov. Bilag: Åben - Legepladspuljen forslag til fordeling Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Udvalget tiltræder Børn og Unges anbefaling. Fraværende: Bente Gertz Side 8

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, Udmøntning af lov om mere pædagogisk personale i dagtilbud Sagsnr.:14/12697 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget blev på mødet den forelagt Udmøntning af lov om mere pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet med loven er sikre ansættelse af mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Mere pædagogiske personale skal medvirke til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet, hvilket vil bidrage til yderligere at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring ifølge forligsparterne. Midlerne kan anvendes i daginstitutioner og i dagplejen. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at: Der søges om puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles efter børnetal. Nyt i sagen Efter fremlæggelse af sagen for Børne- og Uddannelsesudvalget, er der kommet en detaljeret vejledning om, hvorledes puljen skal udmøntes samt hvilke udgifter, der kan dækkes af puljen. Af vejledningen fremgår, at kommunerne skal fordele midler til såvel kommunale, selvejende som private tilbud. I sagsfremstillingen var der ikke taget højde for, at tilskuddet til de private tilbud skal forhøjes. Økonomiske konsekvenser: Det var skønnet, at Fredericia Kommune vil få 2,2 mio. kr./år. Den endelige opgørelse viser, at Fredericia Kommune får 2,245 mio. kr./år. Puljemidlerne forventes på baggrund af vejledningen have følgende fordeling: Distrikt Selvejende Kommunal Private Bruttobudget Erritsø Fjordbakken Kirstinebjerg Ullerup Bæk Hovedtotal Puljen kan blive større Såfremt andre kommuner ikke søger om at få del i den statslige pulje, vil Fredericia Kommune kunne få et højere tilskud. Fredericia Kommune skal Side 9

10 Børne- og Uddannelsesudvalget, i sin ansøgning blot gøre opmærksom på, at der ønskes andel i den forhøjede pulje. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Der fortsat søges om puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles efter forventede børnetal blandt alle typer daginstitutioner. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fredericia Kommune skal i sin ansøgning gøre opmærksom på, at der ønskes andel i en evt. forhøjet pulje. Fraværende: Bente Gertz Side 10

11 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fleksible åbningstider i dagtilbud Sagsnr.:15/1099 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: På dagtilbudsområdet er der behov for at tilpasse distrikternes muligheder for at ændre i åbningstiderne i takt med at forældres pasningsbehov ændres. Kompetence, der allerede er udlagt til distrikterne Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den , at: Bestyrelserne anmodes om, løbende at justere områdets åbningstider i forhold til forældrenes aktuelle behov. Distrikterne har de sidste par år udnyttet muligheden for at lave mindre justeringer i åbningstiden i henhold til ovenstående. Muligheder efter dagtilbudsloven Der er i dagtilbudsloven ikke fastsat specifikke krav til åbningstiden i dagtilbud under kommunens forsyning. Fastsættelsen af åbningstiden i dagtilbud må dog ske under hensyn til dagtilbudslovens formålsbestemmelse og den specifikke formålsbestemmelse for dagtilbud, ligesom åbningstiden skal fastsættes under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud. I det omfang, der er behov for det lokalt, kan dagtilbud oprettes med åbent både i dag- og nattetimerne. Åbningstider I dag er der en grundnormering til en åbningstid på minimum 47,5 timer. En række daginstitutioner har fået tillagt flere timer, således at de kan tilpasse åbningstiden i forhold til lokale behov. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børne- og Uddannelsesudvalget har delegeret ansvaret for at tilpasse den generelle åbningstid, så den passer til forældrenes behov. Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget, Det vurderes, at der ud over den generelle åbningstid, der typisk ligger i tidsrummet kl. 6-17, kan være særlige behov, der ligger uden for dette tidsrum. Såfremt distrikterne i fremtiden skal kunne imødekomme ønsker til særlige åbningstider, så har distrikterne behov for et udvidet mandat til at ændre åbningstiderne. Det er distriktsinstitutionsledernes vurdering, at der kan tilbydes særlige åbningstider, der imødekommer forældregruppers behov. Det kan være forældregrupper, der grundet arbejdstider eller pendling, har behov for andre åbningstider end dem, der tilbydes i dag. Det vil være de enkelte distrikter, der ud fra en helhedsbetragtning udbyder særlige åbningstider på baggrund af vurderinger blandt forældrene. Selvejende daginstitutioner Af driftsaftalen med de selvejende daginstitutioner fremgår af 4, at ændring af den af bestyrelsen fastsatte åbningstid, skal godkendes af kommunen. Det betyder, at de selvejende daginstitutioners åbningstider skal aftales i forhold til det samlede distrikts behov, således at forældrenes ønsker i så høj grad som muligt imødekommes. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Forældrebestyrelserne delegeres kompetence til i fornødent omfang til at tilpasse daginstitutionernes åbningstider på baggrund lokale vurderinger indenfor dagtilbudslovens rammer. Børne- og Uddannelsesudvalgets delegationsplan tilrettes i forhold til ovenstående. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fraværende: Bente Gertz Side 12

13 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fællesledelse mellem Ungdomsskolen og 10 ende Sagsnr.:15/1014 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalget skal behandle et forslag om fællesledelse og fælles styrelsesvedtægt for 10 ende Fredericia og Fredericia Ungdomsskole med henblik på indhentning af udtagelse fra bestyrelsen for 10 ende og ungdomsskolebestyrelsen. Formålet med fælles ledelse er at målrette og skabe helhed i kommunens indsats for at gøre alle unge uddannelsesparate og hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Fælles ledelse kan blandt andet bidrage til: et bedre indblik i og overblik over de unges uddannelses- og udviklingsbehov koordineret strategi, fokus og prioritering et fagligt miljø med høj kvalitet, som kan sikre faglig sparring og udvikling for både elever og medarbejdere hurtig, fleksibel og helhedsorienteret opgaveløsning bedre mulighed for at støtte op om udviklingstruede unge i et tæt tværfagligt samarbejde bedre platform for ungedemokrati Den fælles platform for etableringen kommer til at hedde Ung Fredericia. Der er udarbejdet et udkast til styrelsesvedtægt for den fælles bestyrelse. Styrelsesvedtægten danner rammen for etablering og beslutningskompetencen i den fælles bestyrelse. Etableringen af en fælles ledelse skal sendes til udtalelse i ungdomsskolebestyrelsen samt i bestyrelsen for 10 ende. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Lovhjemmel til fællesledelse og etablering af Ung Fredericia vil ske efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. 24 b. Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en Side 13

14 Børne- og Uddannelsesudvalget, folkeskole og en ungdomsskole skal have fælles leder og fælles bestyrelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 efter høring af skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen beslutning om sammensætning af den fælles bestyrelse. 42, stk. 1, finder ikke anvendelse. I den fælles bestyrelse skal der mindst være repræsentanter for: 1) Forældre til børn i folkeskolen. 2) Medarbejdere ved folkeskolen. 3) Medarbejdere ved ungdomsskolen. 4) Elever ved skolen valgt af og blandt folkeskolens elever. 5) Elever ved ungdomsskolen valgt af og blandt ungdomsskolens elever. 6) Repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Stk. 3. Regler fastsat i medfør af 43, stk. 1 og 3, om valg af repræsentanter til skolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen til den fælles bestyrelse. Regler fastsat i medfør af 7, stk. 5, i lov om ungdomsskoler om valg af repræsentanter til ungdomsskolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for ungdomsskolen til den fælles bestyrelse. Stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og lov om ungdomsskoler er henlagt til skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for ungdomsskolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for ungdomsskolen. Beslutninger, der alene har betydning for folkeskolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for folkeskolen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at forslaget om indførelse af fælles ledelse mellem 10 ende og Fredericia Ungdomsskole, samt forslaget til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia sendes til høring i de to respektive institutioners bestyrelser i perioden Bilag: Åben - Organisationsdiagram USK10ende.docx Åben - Forslag til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia 2015.docx Åben - Forslag til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia 2015.pdf Åben - Organisationsdiagram USK10ende.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fraværende: Bente Gertz Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget, Anmodning om udtrædelse af Fjordbakkeskolens bestyrelse Sagsnr.:15/1050 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Medlem af skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen Mette Studsgaard Hawaleschka, Østergade 19, 7000 Fredericia anmoder om at udtræde af skolebestyrelsen pr. dags dato på grund af arbejde. Fjordbakkeskolen oplyser, at suppleanten Morten Weeth, Lodsvej 11, 7000 Fredericia er villig til at indtræde i skolebestyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: I henhold til Folkeskolelovens 43 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige erhverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Børn og Unge har vurderet, at Mette Studsgaard Hawaleschkas begrundelse for anmodning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen er i overensstemmelse med Folkeskolelovens 43. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at 1. Mette Studsgaard Hawaleschka udtræder af skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen pr Morten Weeth indtræder i skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen pr Bilag: Åben - VS Skolebestyrelse Fjordbakkeskolen.msg Åben - Underretning til Byrådet om de valgte forældrerepræsentanter og stedfortrædere Fjordbakkeskolen.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børn og Unges indstilling tiltrådt. Side 15

16 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fraværende: Bente Gertz Side 16

17 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Tilpasning af kapaciteten på dagtilbud Sagsnr.:14/12022 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker, at Børn og Unge indleder drøftelser med Klokkefrøen og Skovlodden med henblik på at optimere kapaciteten på 0-5 års området i Bredstrup-Pjedsted. Udvalget kan, som følge af kapacitetsforholdene på dagtilbudsområdet i vestbyen, ikke imødekomme 3F s ønske om at blive omdannet til en fleksinstitution. Fraværende: Bente Gertz Side 17

18 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Udkast til kvalitetsrapporter for dagtilbud og skoler Sagsnr.:15/819 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Lukket Lukket Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling og fremsender de to udkast til kvalitetsrapporter til endelig godkendelse i byrådet. Fraværende: Bente Gertz Side 18

19 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Ingen emner til drøftelse. Fraværende: Bente Gertz Side 19

20 Børne- og Uddannelsesudvalget, Underskriftsside Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lasse Strüwing Hansen Bente Gertz Frances O Donovan-Sadat Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz

21 Bilag: Legepladspuljen forslag til fordeling Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 17. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6905/15

22 Legepladspuljen anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer og sten ved sandkassen ilægning af nyt tømmer og reetablering af repoer samt balancebane. Incl. materiale. Der er vedlagt tilstandsrapport på sagen Peter Aage Gården Dagtilbud Rutsjebanen Vedligehold/ udskftning Tilbud på udskiftning af tømmer ved rutsjebanen og reparation af gelænder og materialer. Peter Aage Gården Dagtilbud Klatretårn Vedligehold/ udskftning Begyndende råd i bunden af "udkigsposten". Skjoldborgsvej Skole Bold- og tennisbane Skærbæk Skole Kunstgræs til multibane Snaremosen Dagtilbud Legehus og stakit Vedligehold Trænger til en kraftig overhalning. Banen rettes op, store huller fyldes op samt nyt lag stenmel 13 m3. Hele banen fræses igennem i cm dybde og stampes. Vedligehold Multibane anlagt for ca. 8 år siden. Har mellem 6 og 10 års holdbarhed. Trænger til at blive skiftet indenfor et års tid. Vedligehold Vores legehus (14) og stakit (4) er i begyndende forrådnelse, og har været nævnt de sidste 3 år i legepladsrapporten. Byggetilladelse (4) Snaremosen Dagtilbud Legehus Vedligehold Legehus på vuggestuens legeplads er i begyndende forrådnelse, og har været nævnt de sidste 3 år i legepladsrapporten Valhalla Dagtilbud Belægning ved indgang Vedligehold Meget slidt belægning med store huller, der er svær at gå på. Når vejret er vådt/glat kan det også have en sikkerhedsmæssig risiko. Der ønsker en ensartet belægning (herregårdssten), der dækker hele området uden for lågen, da der ofte ikke er nok plads til at parkere cykler, cykeltrailere og barnevogne

23 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Valhalla Dagtilbud Vedligehold/ udskftning Ønsker samme belægning som udenfor lågen, begrundet i sikkerhed. Vi ønsker også afskærmning i træ eller lign. der kan afskærme affaldscontainerne. Korskærparken Dagtilbud Nye stolper Vedligehold Projekt B: vi ønsker at få fjernet ødelagte stolper fra vores sandkasse og få nye rubinia stolper til indhegning af denne Korskærparken Dagtilbud Nye stolper Vedligehold Projekt C: Udskift stolper, der holder hytte og evt. flytte den. Korskærparken Dagtilbud Slibe og maling Vedligehold Projekt D: Afslibning af bænke og lakeret dem/malet så de ser nye ud Bissensvej Dagtilbud Klatretårn Vedligehold udskiftning Uskiftning/fornyelse af klatretårn grundet råd (Risikoniveau 3 - se den fulde tekst under deres fane) Kastanjegården Dagtilbud Skibet Udskiftning trænger til total renovering! Mere eller mindre alle vandfaste plader skal skiftes, og også en del andet som f.eks. gelænder og trapper. Kastanjegården Dagtilbud Gynge/stolper Vedligehold Giraf gyngen udskiftning af 2 støtte stolper Kastanjegården Dagtilbud Skyggehus Renovering Stolper og tag grundet begyndende råd Østervold Dagtilbud Træstammer i sandkasse Udskiftning Der gror svampe på nuværende stammer, og de er ved at rådne. Vi må fortløbende fjerne de svampe der vokser frem for at undgå at vuggestuebørnene kan tage dem Østervold Dagtilbud Skridsikring af træterrasse Vedligehold Træterasse af træ ved udgangsdør/vuggestue skal skridsikres, da den bliver meget glat når det regner. Der er forsøgt brug af algefjerner i flere omgange men hurtigt bliver der slimglat igen. Kløverløkken Dagtilbud Palisadekant Udskiftning Palisadekant omkring faldunderlaget er meget præget af forfald, flere stolper er ved at vælte, ligesom der er skarpe kanter flere steder. Prisen inkluderer optagning, bortskaffelse og ilægning

24 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Kløverløkken Dagtilbud Rutsjebane med Udskiftning Området omkring rutsjebanen er meget præget af forfald. trappe Der er råd og skarpe kanter. Trappen til rutsjebanen er i forfald, siderne giver sig meget. Stødområdet ved rutsjebanens udløbsområde er ikke stor nok. Rutsjebanen slutter bag kanterne på faldunderlaget. Der er risiko for, at børnene rammer disse kanter under brug af rutsjebanen. Ved start af rutsjebanen er der risiko for fastklemning af tøj etc. Pris for rutsjebane med trappe og afgrænsning i lærkestammer med faldsand og bortskaffelse af jord plus reparation af hegn og sandkasse. Kløverløkken Dagtilbud Rutsjebane med klatretårn Udskiftning Gades Gård Dagtilbud Sandkasser Renovering og udskiftning Den ene sideafskærmning ved rutsjebanen er i forfald, med råd i brædderne. Trappen er i forfald. Den ene sideafskærmning på platform med brandmandsstang er i forfald med rådangreb. Tagpladerne er i forfald med råd og skarpe kanter. Bunden af platformen ved rutsjebanen er i forfald. Der søges om Klatretårn med nyt tag og bunde plus reparation af kæder Problemer med fritgående katte, der besørger på vores udendørs legeareal ved legehuse og sandkasserne. Det giver hygiejneproblemer. Vi har forsøgt etablering af afdækning af vores sandkasser, men sandkassernes oprindelige udformning gør det svært. Ydermere er standen af sandkasserne og de omkringliggende arealer så nedbrudt, at afdækningen ikke er holdbar Ulleruphave Dagtilbud Rutchebane og klatrenet Ønske En renovering af sandkasserne med en ny udformning inklusiv overdækning. Ønsket er således en rutsjebane, der ligger op af bakken på den ene side og et klatre net på den anden side

25 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Randalgård Dagtilbud Udstyr og legeredskaber Ønske Rutchebane med faldunderlag og montering kr ,00 2 vippedyr med faldunderlag og montering Kr , vuggestue Sandkasse m. sand Kr ,00 Afgrænsning af områder Kr ,00 Faldunderlag ved legehuset Kr ,00 Jordarbejder Kr ,00 Beplantning Kr ,00 Voksenbænke, evt. stubbe som siddepladser Kr ,00 Randalgård Dagtilbud Udstyr og legeredskaber børnehave Ønske Klatretræ inkl. Faldunderlag Kr ,00 Legestativ inkl. Faldunderlag Kr ,00 Faldunderlag ved eksist. legehus Kr ,00 Jordarbejder Kr ,00 Fjernelse af betonrør/mur, m.v. Kr ,00 Etablering af cykelbane Kr ,00 Der indgår en egenfinansiering på Kr kr En del af arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft og udgør ca. 225 timer á Kr. 420,00 i alt kr ,00 Brohaven Dagtilbud Legehus Udskiftning Begge vores legehuse i vuggestuen er slidte og har steder med skarpe kanter m.m. Ønsker at anskaffe os ét nyt legehus Brohaven Dagtilbud Nyt bord bænkesæt til vuggestuen Udskiftning Legepladsrapporten giver vores bord bænke til vuggestuebørnene en risikovurdering på 3. Vi har pt. 2 bænksæt, men da vi medio 2015 lukker én af vores vuggestuegrupper vil vi søge midler til indkøb af ét nyt bord bænk sæt. Brohaven Dagtilbud Gynge Udskiftning Vores ene gynge i vuggestuen virker ikke mere Brohaven Dagtilbud Vippedyr Udskiftning Legepladsrapporten beskriver et par fejl ved legepladsredskabet. Jeg vil gerne udskifte dette redskab med et par redskaber der i højere grad udfordrer børnenes motorik. Vi vil gerne kunne etablere 2 vippedyr.

26 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Ta Fat Dagtilbud Gyngeområdet Vedligehold Med baggrund i legepladsrapporten fra august 2014: - Gyngeområdet. o Gyngerne har nedslidte kæder og sjækler samt kraftigt skadet gummi om kæderne. o Faldunderlaget under gyngerne skal suppleres og løsnes. (lagtykkelsen skal være min. 30 cm) Ta Fat Dagtilbud Gyngeområdet Vedligehold o Kantafgrænsningen omkring det støddæmpende faldunderlag er i forfald, med råd. (risiko for skarpe kanter) o Udskiftning af stolper på gyngestativet (begyndende rådangreb i stolperne) - Bålhus/legehus o Stolperne er i forfald (råd og billeangreb). o Åbningen mellem sider og tag, har en størrelse der udgør en risiko for fastklemning af hoved/hals. - Vandleg/anlæg o Fastgørelse af stolper, da flere af stolperne giver sig ved belastning. - Kolbøttestativ mangler støddæmpende underlag. - Boldbane har store ujævnheder, da jorden skylles væk ved kraftige regnbyger. - Skur på legepladsen o Udskiftning af trapezplader ved udhæng på skuret. o Fastgørelse af kanter ved taget på skuret. - Skråningen o Udbedring af græsareal på skråningen, der er problemer med at holde på jorden og skråningen bliver glat og smattet (udgør sikkerhedsrisiko) Sandområde o Kantafgrænsningen ved sandområdet er i forfald. - Udhæng ved hoveddøren o Udskiftning af trapez plader

27 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Frederiksodde Skoler Diverse Diverse Ad: Vi har følgende ønsker på Frederiksodde skole. 1) Renovering af klatretårn i afd. D 2) Etablering af hyggekrog i stedet for trappe i skolegården i afd. D 3) Renovering af legehus på afd. D 4) Renovering af sansehave for de multihandicappede i afd. D 5) Opsætning af hegn rundt om gynge i afd. D 6) Opsætning af hegn ved trafikeret vej, så børnene kan benytte legeplads på afd. D 7) Vi ønsker Balancebom og gynger til motorisk træning på afd. D 8) Vi ønsker udendørs musikinstrumenter til vores multihandicappede, for god sansestimulation på afdeling D 9) Fjernelse af slidte legehuse og opsætning af motorisk trænings redskaber på afd. A 10) Etablering af udendørs trænings redskaber for børn og unge i lille gårdområde på afd. A ) Etablering af Byggelegeplads / friluftlivs-område på Nørrealle. Duponts Gård Dagtilbud Legehus Udskiftning Med skolereformen er der lagt op til mere friluftsliv. I de nye videns- og færdighedsmål for idræt, natur og teknologi og madkundskab er det vigtigt at kunne klatre og svinge sig i træer, bruge kort og være i stand til at lave mad Vi har over et gammelt eksempelvis legehus bål. stående, som gennem årene er meget slidt og ved legepladsinspektion er det påpeget, at det trænger til at blive skiftet ud, da en renovering af det vil blive lige så dyr som et nye. Legehuset er på ca 4 kvadret meter og skal opstilles samme sted som nu

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer Sidenr. 1042 Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere