Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget, Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Børnehaven Stendalen Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan-Sadat (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Bente Gertz Side 1

2 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indholdsfortegnelse 11 Godkendelse af dagsordenen Besøg i Børnehaven Stendalen Renovering af afdeling Nørre Allé og Frederiksodde Skole Frigivelse og fordeling af legepladsmidler Udmøntning af lov om mere pædagogisk personale i dagtilbud Fleksible åbningstider i dagtilbud Fællesledelse mellem Ungdomsskolen og 10 ende Anmodning om udtrædelse af Fjordbakkeskolens bestyrelse Lukket - Tilpasning af kapaciteten på dagtilbud Lukket - Udkast til kvalitetsrapporter for dagtilbud og skoler Lukket - Orientering...19 Side 2

3 Børne- og Uddannelsesudvalget, Godkendelse af dagsordenen Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Bente Gertz Side 3

4 Børne- og Uddannelsesudvalget, Besøg i Børnehaven Stendalen Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes i Børnehaven Stendalen, Ullerupdalvej 10 hvor leder Inge-Lise Andersen indleder med en introduktion og afslutter med en rundvisning. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Bente Gertz Side 4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget, Renovering af afdeling Nørre Allé og Frederiksodde Skole Sagsnr.:15/548 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2015 afsat 5 mio. kr. til renovering af Ullerup Bæk skolen, herunder afdeling Nørre Allé og Frederiksodde Skole. Puljen har til formål at renovere indvendige forhold på skolen. Ullerup Bæk Skolen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til renovering af skolens lokaler. Prioritering I forbindelse med projekteringen har der været fokus på, at prioritere forhold, der bidrager til forbedring af arbejdsmiljøet for personalet, samt forbedre de fysiske rammer for eleverne. Det sker ved at: Etablere nye akustikregulerende lofter, så efterklangtiden lever op til gældende lovkrav Udskifte eksisterende belysning med nye LED belysningsarmaturer Male eksisterende mørke gangarealer, så de fremstår lyse og imødekommende. Periode Projektet forventes igangsat primo marts 2015 og forventes afsluttet ultimo juli Økonomiske konsekvenser: Renoveringen af skolen holdes inden for den afsatte anlægssum på 5 mio. kr. Beløb i mio.kr. Ullerup Bæk Skolen, renovering (XA ) I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevillingivelse Fri- 5,000 5,000 Vurdering: Anlægssummen sikrer, at store dele af Ullerup Bæk Skolen kan renoveres. Dog er det ikke muligt at renovere hele skolen, herunder ventilation og øvrige tekniske installationer. Side 5

6 Børne- og Uddannelsesudvalget, Anlægssummen er fordelt med 2/3 til Nørre Allé og 1/3 til Frederiksodde Skole. Frederiksodde Skole råder generelt over de nyeste lokaler, mens deres ældste lokaler er i meget dårlig stand, hvorfor disse renoveres. Det skønnes, at 20 ud af 35 lokaler i den ældste del af skolen bliver renoveret i relation til akustikregulerende lofter og belysningsarmaturer. Alle mørke gangarealer med røde murstensvægge bliver malet, så de fremstår lyse og imødekommende. Ny LED-belysning medfører energibesparelser. Der foreligger p.t. ikke en beregning af besparelsen. Indstillinger: Børn og Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at: Renoveringsforslag for Ullerup Bæk Skolen godkendes Budgettet tilrettes med den under Økonomiske konsekvenser anførte beløb på i alt 5 mio. kr. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børn og Unges anbefaling tiltrædes. Fraværende: Bente Gertz Side 6

7 Børne- og Uddannelsesudvalget, Frigivelse og fordeling af legepladsmidler 2015 Sagsnr.:14/12360 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Der er i 2015 afsat en anlægspulje på kr. til vedligehold og renovering af legepladser i skoler og daginstitutioner. Der er behov for at få frigivet disse midler, således at de kan anvendes i Der blev afsat en tilsvarende pulje i 2014, som ikke blev anvendt fuldt ud. Der er således overført kr. fra Den samlede pulje i 2015 er på 1,067 mio. kr. Puljen var i 2014 på 1,347 mio. kr. inklusiv opsparede midler. Der er indkommet ansøgninger fra 25 skoler og daginstitutioner. Der er ansøgninger for omkring 2 mio. kr. Derudover indeholder en række ansøgninger ikke prisoverslag, hvorfor de ansøgte beløb reelt er langt større. En arbejdsgruppe har på baggrund af skolers og daginstitutioners ansøgninger fordelt 0,761 mio. kr. ud af puljen på 1,067 mio. kr. Heri indgår pulje på 0,200 mio. kr. til udgifter i relation til legepladseftersyn, byggetilladelser og rådgivning. Denne post er lidt mindre end det der blev afsat i Bilag med forslag til fordelingen af anlægsmidlerne er vedlagt sagen. Økonomiske konsekvenser: Puljen for 2015, der ønskes frigivet er på kr. Midler, som er overført fra 2014, er allerede frigivet. Beløb i mio.kr. Renovering af legepladser (XA ) I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevillingivelse Fri- 0,745 0,745 Vurdering: Fordeling af anlægsmidlerne Der hovedsageligt lagt vægt på, at sikre at legepladserne bliver vedligeholdt, således at de lever op til gældende standarder. Side 7

8 Børne- og Uddannelsesudvalget, Det er fremsat mange ønsker om nye tiltag på legepladserne særligt på skolerne. Det har ikke været muligt at imødekomme hovedparten af disse grundet puljens størrelse og puljens hovedformål. Hele puljen er ikke fordelt, idet der i løbet af året typisk opstår uforudsete opgaver, der vil være behov for at afhjælpe. En række projekter kræver, at der i institutionen findes egenfinansiering, og dermed skal de tildelte midler ses som et tilskud. Indstillinger: Børn og Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at: Der meddeles anlægsbevilling til vedligehold af legepladser samt frigivelse af det afsatte beløb på kr. i 2015 i henhold til vedlagte fordelingsplan (projektnummer XA ) Budgettet tilrettes med den under Økonomiske konsekvenser anførte beløb på i alt 0,745 mio. kr. Restpuljen fordeles løbende efter behov. Bilag: Åben - Legepladspuljen forslag til fordeling Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Udvalget tiltræder Børn og Unges anbefaling. Fraværende: Bente Gertz Side 8

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, Udmøntning af lov om mere pædagogisk personale i dagtilbud Sagsnr.:14/12697 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalget blev på mødet den forelagt Udmøntning af lov om mere pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet med loven er sikre ansættelse af mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Mere pædagogiske personale skal medvirke til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet, hvilket vil bidrage til yderligere at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring ifølge forligsparterne. Midlerne kan anvendes i daginstitutioner og i dagplejen. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at: Der søges om puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles efter børnetal. Nyt i sagen Efter fremlæggelse af sagen for Børne- og Uddannelsesudvalget, er der kommet en detaljeret vejledning om, hvorledes puljen skal udmøntes samt hvilke udgifter, der kan dækkes af puljen. Af vejledningen fremgår, at kommunerne skal fordele midler til såvel kommunale, selvejende som private tilbud. I sagsfremstillingen var der ikke taget højde for, at tilskuddet til de private tilbud skal forhøjes. Økonomiske konsekvenser: Det var skønnet, at Fredericia Kommune vil få 2,2 mio. kr./år. Den endelige opgørelse viser, at Fredericia Kommune får 2,245 mio. kr./år. Puljemidlerne forventes på baggrund af vejledningen have følgende fordeling: Distrikt Selvejende Kommunal Private Bruttobudget Erritsø Fjordbakken Kirstinebjerg Ullerup Bæk Hovedtotal Puljen kan blive større Såfremt andre kommuner ikke søger om at få del i den statslige pulje, vil Fredericia Kommune kunne få et højere tilskud. Fredericia Kommune skal Side 9

10 Børne- og Uddannelsesudvalget, i sin ansøgning blot gøre opmærksom på, at der ønskes andel i den forhøjede pulje. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Der fortsat søges om puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne fordeles efter forventede børnetal blandt alle typer daginstitutioner. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fredericia Kommune skal i sin ansøgning gøre opmærksom på, at der ønskes andel i en evt. forhøjet pulje. Fraværende: Bente Gertz Side 10

11 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fleksible åbningstider i dagtilbud Sagsnr.:15/1099 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: På dagtilbudsområdet er der behov for at tilpasse distrikternes muligheder for at ændre i åbningstiderne i takt med at forældres pasningsbehov ændres. Kompetence, der allerede er udlagt til distrikterne Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den , at: Bestyrelserne anmodes om, løbende at justere områdets åbningstider i forhold til forældrenes aktuelle behov. Distrikterne har de sidste par år udnyttet muligheden for at lave mindre justeringer i åbningstiden i henhold til ovenstående. Muligheder efter dagtilbudsloven Der er i dagtilbudsloven ikke fastsat specifikke krav til åbningstiden i dagtilbud under kommunens forsyning. Fastsættelsen af åbningstiden i dagtilbud må dog ske under hensyn til dagtilbudslovens formålsbestemmelse og den specifikke formålsbestemmelse for dagtilbud, ligesom åbningstiden skal fastsættes under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud. I det omfang, der er behov for det lokalt, kan dagtilbud oprettes med åbent både i dag- og nattetimerne. Åbningstider I dag er der en grundnormering til en åbningstid på minimum 47,5 timer. En række daginstitutioner har fået tillagt flere timer, således at de kan tilpasse åbningstiden i forhold til lokale behov. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Børne- og Uddannelsesudvalget har delegeret ansvaret for at tilpasse den generelle åbningstid, så den passer til forældrenes behov. Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget, Det vurderes, at der ud over den generelle åbningstid, der typisk ligger i tidsrummet kl. 6-17, kan være særlige behov, der ligger uden for dette tidsrum. Såfremt distrikterne i fremtiden skal kunne imødekomme ønsker til særlige åbningstider, så har distrikterne behov for et udvidet mandat til at ændre åbningstiderne. Det er distriktsinstitutionsledernes vurdering, at der kan tilbydes særlige åbningstider, der imødekommer forældregruppers behov. Det kan være forældregrupper, der grundet arbejdstider eller pendling, har behov for andre åbningstider end dem, der tilbydes i dag. Det vil være de enkelte distrikter, der ud fra en helhedsbetragtning udbyder særlige åbningstider på baggrund af vurderinger blandt forældrene. Selvejende daginstitutioner Af driftsaftalen med de selvejende daginstitutioner fremgår af 4, at ændring af den af bestyrelsen fastsatte åbningstid, skal godkendes af kommunen. Det betyder, at de selvejende daginstitutioners åbningstider skal aftales i forhold til det samlede distrikts behov, således at forældrenes ønsker i så høj grad som muligt imødekommes. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Forældrebestyrelserne delegeres kompetence til i fornødent omfang til at tilpasse daginstitutionernes åbningstider på baggrund lokale vurderinger indenfor dagtilbudslovens rammer. Børne- og Uddannelsesudvalgets delegationsplan tilrettes i forhold til ovenstående. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fraværende: Bente Gertz Side 12

13 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fællesledelse mellem Ungdomsskolen og 10 ende Sagsnr.:15/1014 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalget skal behandle et forslag om fællesledelse og fælles styrelsesvedtægt for 10 ende Fredericia og Fredericia Ungdomsskole med henblik på indhentning af udtagelse fra bestyrelsen for 10 ende og ungdomsskolebestyrelsen. Formålet med fælles ledelse er at målrette og skabe helhed i kommunens indsats for at gøre alle unge uddannelsesparate og hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Fælles ledelse kan blandt andet bidrage til: et bedre indblik i og overblik over de unges uddannelses- og udviklingsbehov koordineret strategi, fokus og prioritering et fagligt miljø med høj kvalitet, som kan sikre faglig sparring og udvikling for både elever og medarbejdere hurtig, fleksibel og helhedsorienteret opgaveløsning bedre mulighed for at støtte op om udviklingstruede unge i et tæt tværfagligt samarbejde bedre platform for ungedemokrati Den fælles platform for etableringen kommer til at hedde Ung Fredericia. Der er udarbejdet et udkast til styrelsesvedtægt for den fælles bestyrelse. Styrelsesvedtægten danner rammen for etablering og beslutningskompetencen i den fælles bestyrelse. Etableringen af en fælles ledelse skal sendes til udtalelse i ungdomsskolebestyrelsen samt i bestyrelsen for 10 ende. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Lovhjemmel til fællesledelse og etablering af Ung Fredericia vil ske efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. 24 b. Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en Side 13

14 Børne- og Uddannelsesudvalget, folkeskole og en ungdomsskole skal have fælles leder og fælles bestyrelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 efter høring af skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen beslutning om sammensætning af den fælles bestyrelse. 42, stk. 1, finder ikke anvendelse. I den fælles bestyrelse skal der mindst være repræsentanter for: 1) Forældre til børn i folkeskolen. 2) Medarbejdere ved folkeskolen. 3) Medarbejdere ved ungdomsskolen. 4) Elever ved skolen valgt af og blandt folkeskolens elever. 5) Elever ved ungdomsskolen valgt af og blandt ungdomsskolens elever. 6) Repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Stk. 3. Regler fastsat i medfør af 43, stk. 1 og 3, om valg af repræsentanter til skolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen til den fælles bestyrelse. Regler fastsat i medfør af 7, stk. 5, i lov om ungdomsskoler om valg af repræsentanter til ungdomsskolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for ungdomsskolen til den fælles bestyrelse. Stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og lov om ungdomsskoler er henlagt til skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for ungdomsskolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for ungdomsskolen. Beslutninger, der alene har betydning for folkeskolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for folkeskolen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at forslaget om indførelse af fælles ledelse mellem 10 ende og Fredericia Ungdomsskole, samt forslaget til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia sendes til høring i de to respektive institutioners bestyrelser i perioden Bilag: Åben - Organisationsdiagram USK10ende.docx Åben - Forslag til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia 2015.docx Åben - Forslag til styrelsesvedtægt for Ung Fredericia 2015.pdf Åben - Organisationsdiagram USK10ende.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling. Fraværende: Bente Gertz Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget, Anmodning om udtrædelse af Fjordbakkeskolens bestyrelse Sagsnr.:15/1050 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Medlem af skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen Mette Studsgaard Hawaleschka, Østergade 19, 7000 Fredericia anmoder om at udtræde af skolebestyrelsen pr. dags dato på grund af arbejde. Fjordbakkeskolen oplyser, at suppleanten Morten Weeth, Lodsvej 11, 7000 Fredericia er villig til at indtræde i skolebestyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: I henhold til Folkeskolelovens 43 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige erhverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Børn og Unge har vurderet, at Mette Studsgaard Hawaleschkas begrundelse for anmodning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen er i overensstemmelse med Folkeskolelovens 43. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at 1. Mette Studsgaard Hawaleschka udtræder af skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen pr Morten Weeth indtræder i skolebestyrelsen ved Fjordbakkeskolen pr Bilag: Åben - VS Skolebestyrelse Fjordbakkeskolen.msg Åben - Underretning til Byrådet om de valgte forældrerepræsentanter og stedfortrædere Fjordbakkeskolen.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børn og Unges indstilling tiltrådt. Side 15

16 Børne- og Uddannelsesudvalget, Fraværende: Bente Gertz Side 16

17 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Tilpasning af kapaciteten på dagtilbud Sagsnr.:14/12022 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker, at Børn og Unge indleder drøftelser med Klokkefrøen og Skovlodden med henblik på at optimere kapaciteten på 0-5 års området i Bredstrup-Pjedsted. Udvalget kan, som følge af kapacitetsforholdene på dagtilbudsområdet i vestbyen, ikke imødekomme 3F s ønske om at blive omdannet til en fleksinstitution. Fraværende: Bente Gertz Side 17

18 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Udkast til kvalitetsrapporter for dagtilbud og skoler Sagsnr.:15/819 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Lukket Lukket Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn og Unges indstilling og fremsender de to udkast til kvalitetsrapporter til endelig godkendelse i byrådet. Fraværende: Bente Gertz Side 18

19 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Ingen emner til drøftelse. Fraværende: Bente Gertz Side 19

20 Børne- og Uddannelsesudvalget, Underskriftsside Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lasse Strüwing Hansen Bente Gertz Frances O Donovan-Sadat Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz

21 Bilag: Legepladspuljen forslag til fordeling Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 17. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6905/15

22 Legepladspuljen anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer og sten ved sandkassen ilægning af nyt tømmer og reetablering af repoer samt balancebane. Incl. materiale. Der er vedlagt tilstandsrapport på sagen Peter Aage Gården Dagtilbud Rutsjebanen Vedligehold/ udskftning Tilbud på udskiftning af tømmer ved rutsjebanen og reparation af gelænder og materialer. Peter Aage Gården Dagtilbud Klatretårn Vedligehold/ udskftning Begyndende råd i bunden af "udkigsposten". Skjoldborgsvej Skole Bold- og tennisbane Skærbæk Skole Kunstgræs til multibane Snaremosen Dagtilbud Legehus og stakit Vedligehold Trænger til en kraftig overhalning. Banen rettes op, store huller fyldes op samt nyt lag stenmel 13 m3. Hele banen fræses igennem i cm dybde og stampes. Vedligehold Multibane anlagt for ca. 8 år siden. Har mellem 6 og 10 års holdbarhed. Trænger til at blive skiftet indenfor et års tid. Vedligehold Vores legehus (14) og stakit (4) er i begyndende forrådnelse, og har været nævnt de sidste 3 år i legepladsrapporten. Byggetilladelse (4) Snaremosen Dagtilbud Legehus Vedligehold Legehus på vuggestuens legeplads er i begyndende forrådnelse, og har været nævnt de sidste 3 år i legepladsrapporten Valhalla Dagtilbud Belægning ved indgang Vedligehold Meget slidt belægning med store huller, der er svær at gå på. Når vejret er vådt/glat kan det også have en sikkerhedsmæssig risiko. Der ønsker en ensartet belægning (herregårdssten), der dækker hele området uden for lågen, da der ofte ikke er nok plads til at parkere cykler, cykeltrailere og barnevogne

23 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Valhalla Dagtilbud Vedligehold/ udskftning Ønsker samme belægning som udenfor lågen, begrundet i sikkerhed. Vi ønsker også afskærmning i træ eller lign. der kan afskærme affaldscontainerne. Korskærparken Dagtilbud Nye stolper Vedligehold Projekt B: vi ønsker at få fjernet ødelagte stolper fra vores sandkasse og få nye rubinia stolper til indhegning af denne Korskærparken Dagtilbud Nye stolper Vedligehold Projekt C: Udskift stolper, der holder hytte og evt. flytte den. Korskærparken Dagtilbud Slibe og maling Vedligehold Projekt D: Afslibning af bænke og lakeret dem/malet så de ser nye ud Bissensvej Dagtilbud Klatretårn Vedligehold udskiftning Uskiftning/fornyelse af klatretårn grundet råd (Risikoniveau 3 - se den fulde tekst under deres fane) Kastanjegården Dagtilbud Skibet Udskiftning trænger til total renovering! Mere eller mindre alle vandfaste plader skal skiftes, og også en del andet som f.eks. gelænder og trapper. Kastanjegården Dagtilbud Gynge/stolper Vedligehold Giraf gyngen udskiftning af 2 støtte stolper Kastanjegården Dagtilbud Skyggehus Renovering Stolper og tag grundet begyndende råd Østervold Dagtilbud Træstammer i sandkasse Udskiftning Der gror svampe på nuværende stammer, og de er ved at rådne. Vi må fortløbende fjerne de svampe der vokser frem for at undgå at vuggestuebørnene kan tage dem Østervold Dagtilbud Skridsikring af træterrasse Vedligehold Træterasse af træ ved udgangsdør/vuggestue skal skridsikres, da den bliver meget glat når det regner. Der er forsøgt brug af algefjerner i flere omgange men hurtigt bliver der slimglat igen. Kløverløkken Dagtilbud Palisadekant Udskiftning Palisadekant omkring faldunderlaget er meget præget af forfald, flere stolper er ved at vælte, ligesom der er skarpe kanter flere steder. Prisen inkluderer optagning, bortskaffelse og ilægning

24 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Kløverløkken Dagtilbud Rutsjebane med Udskiftning Området omkring rutsjebanen er meget præget af forfald. trappe Der er råd og skarpe kanter. Trappen til rutsjebanen er i forfald, siderne giver sig meget. Stødområdet ved rutsjebanens udløbsområde er ikke stor nok. Rutsjebanen slutter bag kanterne på faldunderlaget. Der er risiko for, at børnene rammer disse kanter under brug af rutsjebanen. Ved start af rutsjebanen er der risiko for fastklemning af tøj etc. Pris for rutsjebane med trappe og afgrænsning i lærkestammer med faldsand og bortskaffelse af jord plus reparation af hegn og sandkasse. Kløverløkken Dagtilbud Rutsjebane med klatretårn Udskiftning Gades Gård Dagtilbud Sandkasser Renovering og udskiftning Den ene sideafskærmning ved rutsjebanen er i forfald, med råd i brædderne. Trappen er i forfald. Den ene sideafskærmning på platform med brandmandsstang er i forfald med rådangreb. Tagpladerne er i forfald med råd og skarpe kanter. Bunden af platformen ved rutsjebanen er i forfald. Der søges om Klatretårn med nyt tag og bunde plus reparation af kæder Problemer med fritgående katte, der besørger på vores udendørs legeareal ved legehuse og sandkasserne. Det giver hygiejneproblemer. Vi har forsøgt etablering af afdækning af vores sandkasser, men sandkassernes oprindelige udformning gør det svært. Ydermere er standen af sandkasserne og de omkringliggende arealer så nedbrudt, at afdækningen ikke er holdbar Ulleruphave Dagtilbud Rutchebane og klatrenet Ønske En renovering af sandkasserne med en ny udformning inklusiv overdækning. Ønsket er således en rutsjebane, der ligger op af bakken på den ene side og et klatre net på den anden side

25 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Randalgård Dagtilbud Udstyr og legeredskaber Ønske Rutchebane med faldunderlag og montering kr ,00 2 vippedyr med faldunderlag og montering Kr , vuggestue Sandkasse m. sand Kr ,00 Afgrænsning af områder Kr ,00 Faldunderlag ved legehuset Kr ,00 Jordarbejder Kr ,00 Beplantning Kr ,00 Voksenbænke, evt. stubbe som siddepladser Kr ,00 Randalgård Dagtilbud Udstyr og legeredskaber børnehave Ønske Klatretræ inkl. Faldunderlag Kr ,00 Legestativ inkl. Faldunderlag Kr ,00 Faldunderlag ved eksist. legehus Kr ,00 Jordarbejder Kr ,00 Fjernelse af betonrør/mur, m.v. Kr ,00 Etablering af cykelbane Kr ,00 Der indgår en egenfinansiering på Kr kr En del af arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft og udgør ca. 225 timer á Kr. 420,00 i alt kr ,00 Brohaven Dagtilbud Legehus Udskiftning Begge vores legehuse i vuggestuen er slidte og har steder med skarpe kanter m.m. Ønsker at anskaffe os ét nyt legehus Brohaven Dagtilbud Nyt bord bænkesæt til vuggestuen Udskiftning Legepladsrapporten giver vores bord bænke til vuggestuebørnene en risikovurdering på 3. Vi har pt. 2 bænksæt, men da vi medio 2015 lukker én af vores vuggestuegrupper vil vi søge midler til indkøb af ét nyt bord bænk sæt. Brohaven Dagtilbud Gynge Udskiftning Vores ene gynge i vuggestuen virker ikke mere Brohaven Dagtilbud Vippedyr Udskiftning Legepladsrapporten beskriver et par fejl ved legepladsredskabet. Jeg vil gerne udskifte dette redskab med et par redskaber der i højere grad udfordrer børnenes motorik. Vi vil gerne kunne etablere 2 vippedyr.

26 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Ta Fat Dagtilbud Gyngeområdet Vedligehold Med baggrund i legepladsrapporten fra august 2014: - Gyngeområdet. o Gyngerne har nedslidte kæder og sjækler samt kraftigt skadet gummi om kæderne. o Faldunderlaget under gyngerne skal suppleres og løsnes. (lagtykkelsen skal være min. 30 cm) Ta Fat Dagtilbud Gyngeområdet Vedligehold o Kantafgrænsningen omkring det støddæmpende faldunderlag er i forfald, med råd. (risiko for skarpe kanter) o Udskiftning af stolper på gyngestativet (begyndende rådangreb i stolperne) - Bålhus/legehus o Stolperne er i forfald (råd og billeangreb). o Åbningen mellem sider og tag, har en størrelse der udgør en risiko for fastklemning af hoved/hals. - Vandleg/anlæg o Fastgørelse af stolper, da flere af stolperne giver sig ved belastning. - Kolbøttestativ mangler støddæmpende underlag. - Boldbane har store ujævnheder, da jorden skylles væk ved kraftige regnbyger. - Skur på legepladsen o Udskiftning af trapezplader ved udhæng på skuret. o Fastgørelse af kanter ved taget på skuret. - Skråningen o Udbedring af græsareal på skråningen, der er problemer med at holde på jorden og skråningen bliver glat og smattet (udgør sikkerhedsrisiko) Sandområde o Kantafgrænsningen ved sandområdet er i forfald. - Udhæng ved hoveddøren o Udskiftning af trapez plader

27 Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Frederiksodde Skoler Diverse Diverse Ad: Vi har følgende ønsker på Frederiksodde skole. 1) Renovering af klatretårn i afd. D 2) Etablering af hyggekrog i stedet for trappe i skolegården i afd. D 3) Renovering af legehus på afd. D 4) Renovering af sansehave for de multihandicappede i afd. D 5) Opsætning af hegn rundt om gynge i afd. D 6) Opsætning af hegn ved trafikeret vej, så børnene kan benytte legeplads på afd. D 7) Vi ønsker Balancebom og gynger til motorisk træning på afd. D 8) Vi ønsker udendørs musikinstrumenter til vores multihandicappede, for god sansestimulation på afdeling D 9) Fjernelse af slidte legehuse og opsætning af motorisk trænings redskaber på afd. A 10) Etablering af udendørs trænings redskaber for børn og unge i lille gårdområde på afd. A ) Etablering af Byggelegeplads / friluftlivs-område på Nørrealle. Duponts Gård Dagtilbud Legehus Udskiftning Med skolereformen er der lagt op til mere friluftsliv. I de nye videns- og færdighedsmål for idræt, natur og teknologi og madkundskab er det vigtigt at kunne klatre og svinge sig i træer, bruge kort og være i stand til at lave mad Vi har over et gammelt eksempelvis legehus bål. stående, som gennem årene er meget slidt og ved legepladsinspektion er det påpeget, at det trænger til at blive skiftet ud, da en renovering af det vil blive lige så dyr som et nye. Legehuset er på ca 4 kvadret meter og skal opstilles samme sted som nu

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Styrelsesvedtægt for Svendborg Ungdomsskole Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Ungdomsskolebestyrelsen består af: 1 11 medlemmer 2 repræsentanter udpeget af Byrådet. 3 repræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af planen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010)

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010) Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole (revideret Medio 2010) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 2 Mødevirksomhed Kapitel 3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ny bestyrelsesstruktur for

Ny bestyrelsesstruktur for Ny bestyrelsesstruktur 1.1. 2012 for Fredericia kommunes kommunale daginstitutioner i 4 områder Institutionsafdelingen Godkendt 04.06.12 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Organisering... 4 Sammensætning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt.

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Nedenstående forretningsorden er udarbejdet for at medvirke til at skabe klarhed over, hvordan bestyrelsen skal forholde sig i udøvelsen af sit arbejde.

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Damagerskolen Skolebestyrelsen

Damagerskolen Skolebestyrelsen Damagerskolen Skolebestyrelsen Referat af mødet mandag den 27. september klokken 18.00 20.00. Ikke mødt Henrik Annfeldt 10. Spørgetid. Ingen fremmødte 11. Skolebestyrelsens forretningsorden. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Vestre Engvej 56, 7100 Vejle Center for Rehabilitering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere