Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til nogle borgere."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til nogle borgere TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns specielle dagtilbud. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Nyborg Kommune i forbindelse med beslutning af 28. april 2009 om Politisk aftale om besparelser og budgetforbedringer i 2009 og fremover, senere konkret udmøntet i beslutning om besparelser på de særlige specialgrupper for børn, ikke har handlet i strid med regler, hvis overholdelse påses af det kommunale tilsyn. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK S TATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /547 SAGSBEHANDLER: RHSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: Sagens baggrund: Det fremgår af sagen, at I har en dreng, der har behov for særlig støtte, og at han derfor på klagetidspunktet var i et specielt dagtilbud for børn normeret til 2 pædagoger pr. barn, og hvor han modtog fysio- og ergoterapeuttræning en gang om ugen, ligesom der blev udarbejdet handleplaner for ham, og der blev holdt handlemøder. TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Nyborg Kommune har sålydende procedure for visitation af ressourcer til børn med særlige behov på dagtilbudsområdet: Beskrivelse af Nyborg Kommunes procedure for indstilling til visitationsudvalget for ressourcer til børn med særlige behov på dagtilbudsområdet.

2 Visitationsgruppen på dagtilbudsområdet består af: Den pædagogiske konsulent, lederne i de 4 specialgrupper og en repræsentant fra PPR. Visitationsgruppen afholder møde 4-6 gange årligt. Datoerne udmeldes hvert år i januar til alle dagtilbud af den pædagogiske konsulent og kan oplyses ved henvendelse til denne på tlf Indstilling sker på det særlige indstillingsskema, hvor både dagtilbudet og forældrene har mulighed for at beskrive barnet. Udfra checklisten vedlægges andet relevant materiale, herunder vurderinger fra PPR, læge, børneterapeuter, sagsbehandler, iagttagelser, udviklingsbeskrivelser, handleplaner, TRAS osv. Forældrene skal have fået gennemgået indstillingen og haft mulighed for at kommentere denne inden fremsendelse. Forældrene skriver under på at de har læst og er bekendt med indstillingen. Modtagelse af indstillingen skal ske senest 10 dage for visitationen i Børne- og Sundhedsafdelingen, att. den pædagogiske konsulent. Ved modtagelsen tilsendes såvel forældre som dagtilbud en kvittering for modtagelsen. Visitationsudvalget har kompetencen til at prioritere og beslutte hvilke tiltag, der sættes i værk. De kan ligeledes udbede sig yderligere oplysninger og anbefale andre læsningsforslag end dem, der er beskrevet i indstillingen. Efter endt behandling tilsendes såvel dagtilbud som forældre et skriftligt begrundet svar uanset bevilling eller afslag. Ved bevilling angives tiltag, ressourcer, bevillingsperiode mv. I det omfang andre tværfaglige samarbejdspartnere er involveret tilsendes de kopi af svaret. Den pædagogiske konsulent er udvalgets repræsentant på statusmøder afholdt eksternt. (specialrådgivning, det børnepsykiatriske hus, specialgrupper, dagtilbud mm.) Af Nyborg Kommunes Politisk aftale om besparelser og budgetforbedringer i 2009 og fremover af 4. april 2009 fremgår blandt andet følgende besparelseskatalog: 1. Indledning Den økonomiske situation i kommunen gør det nødvendigt at der gennemføres besparelser og budgetforbedringer på driften samt at der udskydes anlægsprojekter fra 2009 til SIDE 2

3 En væsentlig del af de økonomiske problemer skyldes udgiftsstigninger på de specialiserede områder Nyborg Kommune har overtaget fra amterne, og hvor Nyborg Kommune ikke har fået tilstrækkelig kompensation. Forligspartierne er derfor enige om at gennemføre konkrete besparelser og budgetforbedringer på driften svarende til 30,799 mio. kr. i Beregningsteknisk med ikke bindende virkning for overslagsårene svarer det til 44,948 mio. kr. i 2010, 49,059 mio. kr. i 2011, 51,951 mio. kr. i 2012 og 54,850 mio. kr. i 2013, jf. bilag 1. Forligspartierne er også enige om at udskyde en række anlægsprojekter svarende til 27,264 mio. kr. fra 2009 til 2010, jf. bilag 2 og 3. I forbindelse med drøftelserne om budget 2010 foretages en prioritering af anlægsprojekterne i forhold til de økonomiske muligheder. Forligspartierne er derudover enige om at udnytte lånerammen på 8,1 mio. kr. i Ovennævnte initiativer betyder en prognosticeret likviditet på 34,539 mio. kr. ultimo 2009, hvilket er bedre end forudsat i oprindeligt budget Resultatopgørelsen er vist i nedenstående tabel. Der er naturligvis stor usikkerhed omkring en række grundlæggende forudsætninger omkring den økonomiske situation i kommunen, herunder resultatet af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL i juni 2009 samt de økonomiske konsekvenser af konjunkturnedgangen (finanskrisen m.v.). Hvis det ikke lykkes at få nedbragt de senere års vækst i udgifterne til udsatte børn og unge, voksne handicappede, hjælpemidler m.v. kan det senere blive nødvendigt at gennemføre yderligere budgetforbedringer. Forligspartierne drøfter den samlede økonomiske situation, herunder eventuelt yderligere besparelser i 2010 og fremover i forbindelse med drøftelserne i efteråret om budget Der indføres samtidig en ny budgettemadag i marts som supplement til den nuværende budgetprocedure. 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Beredskabskommissionen 4. Børne- og Familieudvalget Folkeskolen SIDE 3

4 SFO-folkeskole Vidtgående specialundervisning Ungdomsskole og klubber Dagpleje og institutioner Reduktion af ressourcetildeling i daginstitutioner (netto) Daginstitutionerne tildeles i 2009 budget efter en ressourcetildelingsmodel på baggrund af serviceharmoniseringen i Denne model består af flere parametre; lukkedage, åbningstid, vægte osv. I besparelseskataloget er der lagt op til at regulere på de ovenstående parametre. Forligspartierne er enige om at fastholde vægten til børnehave på 1,0 pr. barn. Ad 23) Nedsættelse af vægt til specialgruppe (netto) Der er en højere vægtning af børn i specialgrupper i ressourcetildelingsmodellen (Provst Hjortsvej, Møllervangen og Østerøvej). Vægten nedsættes fra 3,85 til 2,8 pr. barn, hvilket medfører et lavere serviceniveau. Der opnås en helårsbesparelse på 0,695 mio. kr. (6/12 i 2009). Der er i besparelsen i bruttoudgifterne fratrukket mistet forældrebetaling. Ad 24) Nedsættelse af ugentlig åbningstid (netto) Den ugentlige åbningstid nedsættes fra 55,83 timer til 51 timer, hvilket medfører et lavere serviceniveau. Der opnås en helårsbesparelse på 1,055 mio. kr. (6/12 i 2009). Der er i besparelsen i bruttoudgifterne fratrukket mistet forældrebetaling. Ad 25) Forøgelse af årlige lukkedage (netto) Daginstitutioner tildeles ressourcer svarende til det gennemsnitlige antal åbningsdage i året. Antallet af lukkedage øges fra 6 lukkedage til 20 lukkedage, hvilket medfører et lavere serviceniveau. Der opnås en helårsbesparelse på 2,653 mio. kr. i For 2009 fastsættes antallet af lukkedage til 16 svarende til en forøgelse på to uger, som eksempelvis kan placeres midt i sommerferien og i efterårsferien. Konsekvensen er, at børnene skal passe i andre institutioner, når deres institution har lukkedage. Det forudsættes, at pasningsgarantien opfyldes ved at ikke alle har lukket samtidigt. Der er i besparelsen i bruttoudgifterne fratrukket mistet forældrebetaling. Ad 26) Vikarkompensationen reduceres (netto) Der er i ressourcetildelingen til daginstitutioner indregnet 2,5 % af lønsummen til vikardækning, hvis denne reduceres til 1,5 % opnås en helårsbesparelse på 0,426 mio. kr. (6/12) i Der er i besparelsen i bruttoudgifterne fratrukket mistet forældrebetaling. Ad 27) Omlægning af tilbud vedrørende specialpædagogiske indsatser SIDE 4

5 Støttekorpset til de almindelige institutioner nedsættes med 2 stillinger svarende til en årlig besparelse på ca. 0,6 mio. kr. Konsekvensen er en omlægning af specialpædagogiske indsatser og dermed et lavere serviceniveau på børneområdet. I forhold til det forbyggende arbejde, tidlig indsats og opfyldning af mål i den sammenhængende børnepolitik vil kvaliteten blive berørt. Støttepædagoger varetager opgaver for to børn, dvs. at mindst 4 børn hvert halve år skal undvære en målrettet indsats. Samtidig har disse tit et indgående kendskab til hele familien som gør at indsatsen bliver mere helhedsorienteret. Besparelsen kan tillige omfatte at den specialpædagogiske rådgivning og vejledning til forældre og personale reduceres. Det skal nærmere analyseres, hvorledes ordningen kan se ud fremadrettet. I flere kommuner på Fyn (herunder Nyborg) arbejdes der hen mod Odense modellen, hvor støttepædagogerne er konsulenter, der vejleder pædagogerne i de enkelte institutioner for at forebygge behovet for visitation af en støttepædagog. Foranstaltninger for børn og unge Ad 28) Gennemgang af hele området i KL analysen Der har været en vækst på 30,8 % i udgifterne til udsatte børn og unge fra regnskab 2007 til Der er i prognosen for 2009 indregnet merudgifter på 15,466 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2009 svarende til en realvækst på 5,440 mio. kr. i forhold til regnskab Det skønnes dog, at KL-analyse med gennemgang af hele området for udsatte børn og unge vil betyde en nedbringelse af realvæksten i udgifterne svarende til en besparelseseffekt på 1,5 mio. kr. i Analysen forventes færdig i forhold til den økonomiske del medio april 2009 og i forhold til arbejdsgangene og organiseringen medio maj Ad 29) Periodisering af udgifter i sagsforløb Flere kommuner har genberegnet udgifterne på baggrund af ændret periodisering af tilbud. En kortere periodisering af det konkret tilbud vil alt andet lige betyde en højere gennemsnitspris pr. måned end hvis alle udgifterne havde været fordelt på 12 måneder. Derved vil nogle sager komme op over bundgrænsen for hjemtagning af særligt dyre enkeltsager m.v., hvilket vil give en større indtægt for kommunen. Ad 30) Forebyggelse under kontaktpersoner Der analyseres nærmere på kontaktpersonordningerne, hvor praksis hidtil har været, at der er entreret med freelance pædagoger, der har varetaget kontaktpersonfunktionen. Det vurderes, at kontaktperson-ordningen kan organiseres således, at der ikke i samme omfang vil være behov for at anvende eksterne konsulenter. 5. Kultur- og Fritidsudvalget SIDE 5

6 6. Sundhedsudvalget 7. Socialudvalget 8. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 9. Økonomiudvalg 10. Udskydelse af anlægsprojekter fra 2009 til Ændret budgetprocedure med temadag i marts Nyborg Kommune har udarbejdet følgende notat: Overvejelser om ny struktur på institutionstilbud til børn med specialpædagogiske behov Indledning Dette notat er udarbejdet på baggrund af den reduktion i tildeling af ressourcer (nedsættelse af vægten) for børn i specialgrupper, der indgår i den politiske aftale om besparelser lavet 4. april Intentionen med notatet er at beskrive konsekvenserne af nedsættelsen af vægten, samt komme med forskellige forslag til alternative måder at organisere institutionstilbud til børn med specialpædagogiske behov. Konkret er det besluttet, at ressourcetildelingsmodellens vægtning af børn i specialgrupper nedsættes fra 3,85 til 2,8 pr. barn. Herudover vil der være flere af de øvrige besparelser der også har større eller mindre betydning for dette område, f.eks. nedsættelse af åbningstid, forøgelse af lukkedage, omlægning af ergo-fysioterapi, omlægning af støttekorps, reduktion i vikarkompensation, m.v. Nuværende organisering På nuværende tidspunkt har 3 børnehaver (Provst Hjortsvej, Møllervangen og Østerøvej) hver en specialgruppe med 6 børn. Tilbuddene er oprettet i henhold til dagtilbudslovens Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. Stk. 3. Dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge under 18 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af tilbuddene efter denne lov, oprettes efter bestemmelserne i lov om social service. SIDE 6

7 Børnene er meget forskellige og har meget forskellige behov for støtte, ligesom sammensætningen i de 3 grupper er meget forskellig. Der er således ikke tale om en homogen børnegruppe eller ens og homogene specialgrupper. Der foretages en visitation til tilbuddene. Specialgrupperne er placeret i selvstændige lokaler, men der er mulighed for at lade børnene indgå i sammenhænge med de øvrige børn i større eller mindre grad, afhængigt af en konkret individuel vurdering af behov og muligheder. Det er således nødvendigt, at foretage en afvejning af behovet for afskærmning og behovet for inklusion. Vurdering af besparelsernes konsekvenser Ressourcetildelingen til hver af de 3 specialgrupper reduceres i 2009 med kr. og fra 2010 med kr., svarende til ca. 1 uddannet pædagog. Hver specialgruppe reduceres fra nuværende tildeling på kr. til kr. I personaleressourcerne skal der tages højde for ferie, sygdom, afspadsering, kurser, møder med forældre og samarbejdsparter samt overlevering til skole. Det er vurderingen, at det ikke inden for den nye ramme er muligt personalemæssigt at dække hele institutionens åbningstid på en tilstrækkelig kvalificeret måde. Endvidere er det vurderingen, at nogle børn ikke Iængere vil kunne rummes og udvikles i tilbuddet inden for de nye rammer. Tidsperspektiv Besparelserne er vedtaget med virkning fra 1. juli Derfor skal en løsning være på plads 1. juli eller snarest derefter, med et bud på hvilke midlertidige foranstaltninger der er nødvendige i en eventuel overgangsperiode. Dette notat skal danne udgangspunkt for en drøftelse af relevante alternativer. Drøftelse finder sted primo juni. På baggrund af drøftelse skal der ske en konkretisering af de relevante alternativer med henblik på udarbejdelse af et beslutningsgrundlag. En endelig beslutning ud fra beslutningsgrundlaget forventes at kunne foretages ultimo juni / primo juli. I den forbindelse skal forældre inddrages / orienteres om det fremtidige tilbud samt eventuelle overgangstiltag. Den endelige orientering af eller beslutning på det politiske niveau og tidspunktet herfor, vil afhænge af hvilke alternativer, der skal arbejdes videre med. Alternative måder at organisere specialpædagogiske tilbud SIDE 7

8 Der er flere forskellige forhold, der skal tages højde for og tænkes ind i en fremtidig løsning. Det er vigtigt, at sikre at der tages udgangspunkt i en individuel vurdering af de enkelte børn og deres behov, og at alle de forskellige relevante støttemuligheder (støttepædagoger, fysio- og ergoterapeuter, sociale sagsbehandlere, PPR m.v.) vurderes i forhold hertil. Det er derfor ikke nødvendigvis den samme løsning der skal findes for alle børn. Umiddelbart skal der analyseres på 2 overordnede dimensioner: A. Antal børn på samme geografiske placering B. De konkrete institutioner der skal indgå Kombinationen af de 2 dimensioner giver en lang række af forskellige alternativer, hvoraf nogle måske vil være mere relevante end andre. Muligheden for en differentieret ressourcetildeling vil også kunne komme på tale. A. Antal børn på samme geografiske placering Vurderingen af hvor mange børn der kan og skal være samme sted afhænger af mange ting. De personalemæssige ressourcer skal kunne hænge sammen med de behov som børnene har og dække pasningen af børnene i hele den fastsatte åbningstid på en forsvarlig måde. Tilknytningen til den øvrige del af institutionen skal gerne være fornuftig, i balance, og med en sammenhæng der sikrer samarbejde og synergi. Dvs. ikke en institution i institutionen, ikke for lille eller for stor en enhed i forhold til resten, men gerne mulighed for at sikre et fagligt miljø for personalet også til gavn for børnene og forældrene. I hvor høj grad kan og skal man se ressourcerne til området isoleret fra de øvrige ressourcer til den enkelte institution. 18 samme sted, opdelt i relevante grupper (evt. fleksibelt) Alle samme sted (færre end 18), og nogle andre børn tilknyttet andre tilbud (enten tættere på det almene med støtte eller i mere specialiserede tilbud) 2 steder med 9 børn hvert sted 2 steder med et antal børn (evt. færre end 9), og nogle andre børn tilknyttet andre tilbud (enten tættere på det almene med støtte eller i mere specialiserede tilbud) B. De konkrete institutioner der skal indgå Vurderingen af hvilken institution / hvilke institutioner der skal indgå i løsningen afhænger af hvilke overordnede mål der skal forfølges. Skal der være fokus på større grad af inklusion, styrkelse af personalets faglige miljø, overgangen fra dagtilbud til skole, helhed og sammenhæng. SIDE 8

9 Inklusion i almen børnehave (med støtte, evt. i mindre gruppe) Provst Hjortsvej, Møllervangen, Østerøvej Ådalen Sølyst Heldagsskolen Lindholmskolen Borgeskovskolen Eksempler på konkret organisering af specialpædagogiske tilbud Nedenstående eksempler skal alene ses som udgangspunkt for en drøftelse. Eksemplerne er ikke fyldestgørende, idet det forventes at en drøftelse kan belyse andre mulige og relevante alternative måder at organisere området. En organisering af området skal tage udgangspunkt i de aktuelle børn og deres konkrete og aktuelle behov. Det kan være nødvendigt med en eller anden form for kategorisering. Endvidere forventes det, at en drøftelse kan belyse andre relevante forhold som der skal tages højde for. Eksempel 1-9 børn i to af de nuværende specialgrupper Til hver af de to specialgrupper vil der blive tildelt ca kr. til personalemæssige ressourcer. Det vurderes, at være tilstrækkeligt til at sikre en dækning af den nødvendige åbningstid. Men da der kun er lidt flere ressourcer end der i dag er til 6 børn, vil det være nødvendigt med en minutiøs gennemgang af hvilke opgaver der kan og skal løses, samt på hvilke tidspunkter. Det skal overvejes, hvordan der kan tilknyttes de nødvendige støtte-, behandlings- og psykologfunktioner m.v. for at sikre den nødvendige udvikling. Specialgrupperne er fortsat knyttet til en almen børnehave og der vil derfor fortsat være mulighed for at lade børnene indgå i et samspil efter muligheder og behov. For at sikre at der er den nødvendige bygningsmæssige kapacitet, skal der muligvis ses på en justering af den øvrige børnenormering. Eksempel 2 18 børn tilknyttet en institution (Ådalens Børnehus) Til en samlet børnegruppe på 18 børn vil der blive tildelt ca kr. til personalemæssige ressourcer. Der vil være mulighed for at sammensætte grupperne fleksibelt i forhold til børnenes behov og ressourcer. Den nuværende børnegruppe i Ådalens Børnehus med en almen del og en meget specialiseret del gør at der vil kunne skabes en sammenhængende vifte at tilbud, hvor man vil kunne udnytte fordelene ved dels at kunne sikre et samspil med børnene i almendelen og dels i et eller andet omfang kunne trække på viden og ressourcer i den mere specialiserede del. SIDE 9

10 Da der er tale om en reduktion i de samlede tildelte ressourcer, vil det være nødvendigt med en minutiøs gennemgang af hvilke opgaver der kan og skal løses, samt på hvilke tidspunkter. Der kan måske forventes en nedgang i antallet af børn i den specialiserede del, hvilket vil kunne sikre den bygningsmæssige kapacitet. Eksempel 3 9 børn tilknyttet en institution (Østerøvej), resterende i forskellige tilbud For de 9 børn vil beskrivelse i eksempel 1 være gældende. På baggrund af en vurdering af børnenes behov og en sammenhæng til og en helhedstænkning i forhold til det skoleforløb de forventes at fortsætte i, kan en gruppe af børn (evt. 3 6 børn) tilknyttes et skoletilbud (Helhedsskolen, Lindholmskolen, Borgeskovskolen eller Sølyst). Enkelte eller eventuel flere børn vil med særlig støtte kunne tilknyttes en almen børnehavegruppe (eventuelt en mindre gruppe). Det vil være nødvendigt at overveje en differentiering af de tildelte ressourcer. Den 28. april 2009 godkendte Byrådet de besparelser, som fremgik af Politisk aftale om besparelser og budgetforbedringer i 2009 og fremover. Den 14. maj 2009 klagede I til statsforvaltningen over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns specielle dagtilbud. Nyborg Kommune indkaldte den 23. juni 2009 til et møde den 30. juni 2009 for forældre til børn i specialgrupper, hvor der skulle orienteres om de justeringer, der blev foreslået i specialgrupperne som følge af de vedtagne besparelser, der skulle gennemføres med virkning fra den 1. juli Orienteringen skulle omfatte organiseringen af specialgrupperne på lidt længere sigt, men også hvilke overgangsordninger, der var påtænkt nødvendige. I mødet ville deltage repræsentanter fra børneafdelingen og de tre institutioner. Af notat af 29. juni 2009 fra Nyborg Kommunes børneafdeling fremgår følgende: Orientering af forældre om organisering af specialgrupper knyttet til institutioner i Nyborg Kommune fra 1. juli I Nyborg Kommune har der været knyttet en specialgruppe til 3 af kommunens institutioner: Børnehuset Møllervangen SIDE 10

11 Børnehaven Østerøvej Børnehuset Provst Hjortsvej 4. april 2009 blev indgået en politisk aftale om at gennemføre besparelser i Nyborg Kommune med virkning fra 1. juli Der er foretaget en analyse af besparelsernes konsekvenser for specialgrupperne og mulighederne for at videreføre et tilbud for de børn der er målgruppen for specialgrupperne. Der har været drøftelser med relevant personale fra forskellige dele af Nyborg Kommune (forskellige institutioner, skoler, PPR m.v.) og mange forskellige løsninger er blevet analyseret og vurderet. Det konkrete forslag til organisering er: Specialgruppe med ca. 9 børn tilknyttes hver af de 2 institutioner Børnehuset Møllervangen og Provst Hjortsvej, Specialgruppen ved Børnehaven Østerøvej nedlægges og børn og personale fordeles på de 2 øvrige specialgrupper, Der laves en overgangsperiode frem til 1. september 2009 for at sikre tid til afslutning i Østerøvej og overgang til de nye steder. I forbindelse med det konkrete forslag til organisering er der lagt vægt på følgende: At der fortsat er tilknytning til en almen børnehave, At institutionen er en integreret børnehave (med vuggestue), At institutionen har en vis størrelse, med fysisk kapacitet både inde og ude, At specialgruppen ikke bliver for stor, At få børn / familier bliver berørt af flytninger, At børn bliver flyttet sammen med en kendt voksen, At der efterfølgende arbejdes på at etablere pædagogikken ud fra de nye vilkår. Den 30. juni 2009 afholdte Nyborg Kommune orienteringsmøde for berørte forældre til børn i specialgrupper. Nyborg Kommune har den 3. juli 2009 afgivet følgende udtalelse: Svar på henvendelse om besparelser i specialgrupper Statsforvaltningen Syddanmark har i brev af 8. juni 2009 på baggrund af henvendelse fra Pia Jakobsen og Kenneth Mou Johannsen bedt Nyborg Kommune om en udtalelse. I Nyborg Kommune har det været nødvendigt at gennemføre besparelser midt i budgetåret Behovet for at gennemføre besparelser har været så stort, at alle områder er blevet berørt SIDE 11

12 i større eller mindre grad, således også institutionsområdet og de særlige specialgrupper. Besparelserne fremgår af "Politisk aftale om besparelser og budgetforbedringer i 2009 og fremover", en aftale som blev indgået 4. april 2009, og efterfølgende godkendt i Byrådet den 28. april På baggrund af besparelserne i specialgrupperne har Børneafdelingen gennemført en afdækning og analyse af mulighederne for fortsat at have et tilbud, der sikrer støtte til de børn, der har særlige behov. Processen har været tilrettelagt således at personalet i de 3 institutioner, relevante ressourcepersoner i PPR, på særligt udvalgte skoler og institutioner, samt fra det sociale område har været involveret i overvejelserne om tilbud og organisering. Vedlagte notat var udarbejdet som oplæg til drøftelse på møde den 4. juni Drøftelserne har givet anledning til en konkretisering af tilbud i et samarbejde med de 3 nuværende institutioner og PPR ud fra en konkret vurdering af de aktuelle barns særlige behov. Endvidere er forældrene i sidste fase blevet orienteret og involveret i overvejelser, inden et konkret forslag til organisering Iægges op til politisk beslutning til august. Se invitation til forældre af 23. juni Det har været afgørende vigtigt, at forældre og personale som blev mest berørt af justeringerne blev orienteret og involveret inden den samlede forældrekreds blev involveret. Forslag fremgår af notat "Orientering af forældre om organisering af specialgrupper knyttet til institutioner i Nyborg Kommune" af 29. juni En orientering som fandt sted på møde tirsdag den 30. juni Nyborg Kommune har stor forståelse for den bekymring forældre har når der sker justeringer i de kendte tilbud til deres børn. Det tager tid at arbejde med justeringer af eksisterende tilbud, og ventetiden kan føles meget lang. Der har i hele forløbet været fokus på at sikre en ordentlig proces, og samtidig fortsat at kunne sikre den nødvendige støtte til de børn der har behov for særlig støtte. Der er en klar forventning til at Nyborg Kommune med de foreslåede justeringer, fortsat kan leve op til de krav, der er for området. Med færre ressourcer (ca. 3 børn pr. voksen mod tidligere ca. 2 børn pr. voksen) vil det selvfølgelig være afgørende at have fokus på det, der ikke er nødvendigt at gøre eller ikke Iængere kan lade sig gøre i samme omfang. Endvidere skal der være fokus på et styrket samspil med den almene børnehave, mellem de 2 specialgrupper, med institutioner eller personer med ressourcer i andre dele af kommunen. Nyborg Kommune har et visitationsudvalg med beskrevne retningslinjer for vurdering af støtte. Der vurderes på behov for SIDE 12

13 støtte i almen børnehave, placering i en af specialgrupperne eller en særlig specialinstitution i eller uden for Nyborg Kommune. Beskrivelse af procedure samt indstillingsskema vedlægges. Nyborg Kommune har den 8. september 2009 afgivet følgende supplerende udtalelse: Det er selvfølgelig beklageligt, at ikke alle forældre føler, at de har været tilstrækkeligt involveret i de beslutninger der er blevet truffet. Med den tidshorisont, der var på processen, med beslutning om besparelser den 4. april 2009 (godkendt i Byrådet 28.4) og frem til effektueringen 1. juli 2009, er det dog fortsat Børneafdelingens opfattelse, at alle relevante personer er blevet orienteret, hørt og har haft mulighed for at komme med bemærkninger og spørgsmål, dels på møder og dels skriftligt, som er indgået i drøftelser og oplæg til beslutninger. På nuværende tidspunkt er der alene truffet beslutning om organiseringen af specialgrupperne (fra 3 grupper med 6 børn til 2 grupper med 9 børn), men ikke om det indholdsmæssige i forhold til børn og forældre. Endvidere har der været en overgangsperiode, således at den nye struktur først har haft virkning fra 1. september Besparelserne kan ikke gennemføres uden, at det får konsekvenser for specialgrupperne, men det er fortsat vurderingen, at Nyborg Kommune med de justeringer der skal foretages, kan leve op til lovgivningen på området. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget indholdsmæssige justeringer, det vil sige, at det i princippet fortsat er det samme tilbud der gives. Når der træffes beslutning om justeringer, vil det ske på baggrund af en dialog mellem Børneafdelingen og personalet i de to specialgrupper samt den dialog der foregår mellempersonalet og forældrene. Justeringerne vil endvidere blive forsøgt foretaget, således at det i mindst muligt omfang går ud over tiden med børnene. Forældrene vil blive orienteret i takt med, at der bliver truffet beslutninger og lavet nye beskrivelser. Første dialogmøde mellem Børneafdelingen og personalet i de to specialgrupper finder sted onsdag den 9. september I har i klagen anmodet statsforvaltningen om at påse, at kommunen overholder lov om social service, da I er bekymret for, at kommunens vedtagne besparelser konkret vil betyde en serviceforringelse for jeres barns dagtilbud med særlig støtte. I er blandt andet bekymret for, hvad besparelserne konkret kommer til at betyde for jeres barns fremtidige træning af fysio- og ergoterapeuter, talepædagoger, kontaktpædagoger, udarbejdelse af handleplaner, ture ud af SIDE 13

14 pædagoger, udarbejdelse af handleplaner, ture ud af huset til f.eks. svømmehal og fødselsdage, og alene tid med en pædagog, samt om kommunen fremover vil opfylde jeres barns behov, som det er vurderet af hospitalet. I har oplyst, at I forgæves har rettet henvendelse til byrådet og bedt om svar på, hvordan byrådet har tænkt sig at overholde lov om social service, og I kan heller ikke få svar fra forvaltningen eller pædagogerne. I har også anført, at I ikke er blevet inddraget af kommunen i overvejelserne om specialgruppernes fremtid. Retsgrundlag: Følgende fremgår af 32, stk. 1-3, og 166, stk. 1, i lov om social service (serviceloven lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, jf. stk Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens behandling, herunder om en etablering af kommunale team, som skal udrede barnets nedsatte funktionsevne, og udvalg, som skal visitere barnet til et tilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan, medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Af 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 983 af 1. oktober 2008 om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte fremgår følgende: SIDE 14

15 2. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et tværfagligt sammensat visitationsudvalg, som har til opgave at visitere barnet eller den unge til et tilbud på baggrund af udredningsteamets forslag. Velfærdsministeriets vejledning nr. 99 af 5. december 2006 om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) punkt 110, 111, 113, 114 og 116 er blandt andet sålydende: 110. Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for dagtilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan opfyldes på forskellige måder. For eksempel ved at integrere enkelte børn i almindelige dagtilbud, eventuelt med særlig personalestøtte. Grupper af særligt støttepersonale kan blandt andet være med til at sikre den faglige ekspertise og gennemførelse af målrettet supervision, som kan være nødvendig for at kunne optage børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i almindelige dagtilbud. Et andet eksempel er etablering af mindre handicapgrupper i tilknytning til et almindeligt dagtilbud. Ved vurderingen af om barnet skal optages i et almindeligt dagtilbud eller et særligt dagtilbud, må der tages udgangspunkt i barnets og familiens samlede situation, herunder bl.a. funktionsnedsættelsens omfang, behandlingsbehovet, barnets psykiske og sociale ressourcer og muligheder, barnets alder, dets behov for samvær og kontakt med andre børn med samme funktionsnedsættelse, fx andre blinde eller døve børn, forholdet til søskende m.v. Det må ved optagelsen sikres, at barnets behandlingsbehov og muligheder for personlig udvikling tilgodeses. Beslutning om optagelse må ske i nært samarbejde med forældrene. Formålet med dagtilbud 111. Dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder. Formålet er at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Derudover skal dagtilbuddene give mulighed for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling samt give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar. Kommunalbestyrelsens forpligtelse 113. Kommunalbestyrelsens forpligtelse efter servicelovens 32 er et supplement til den kommunale forpligtelse efter servicelovens 20 i det omfang, dette ikke kan tilgodese barnets særlige behov for støtte, behandling m.v. som følge af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med de særlige dagtilbud SIDE 15

16 114. De særlige dagtilbud skal ud over, hvad der fremgår af formålsbestemmelsen for de almindelige dagtilbud til børn, give særlig støtte, behandling m.v. til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Herudover foretager de særlige dagtilbud observation og diagnosticering af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der opholder sig i hjemmet eller i et kommunalt dagtilbud, med henblik på at kunne tilbyde relevant støtte og behandling. Organisering af de særlige dagtilbud 116. De særlige dagtilbud kan oprettes og drives som et selvstændigt dagtilbud eller oprettes og drives i forbindelse med et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan herudover indgå aftale med regionsrådet, med andre kommuner eller med selvejende særlige dagtilbud om oprettelse og drift af et særligt dagtilbud i form af fx vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner og fritidshjem. For at kunne give børn optaget i et særligt dagtilbud den nødvendige støtte og behandling, må det særlige dagtilbud kunne trække på særlig ekstern ekspertise. 4, og 97, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven lov nr. 501 af 6. juni 2007, senest ændret ved 1, i lov nr af 30. november 2009) er sålydende: 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. Stk. 3. Dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge under 18 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af tilbuddene efter denne lov, oprettes efter bestemmelserne i lov om social service. 97. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan, medmindre andet er fastsat i denne lov eller lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Følgende fremgår blandt andet af Velfærdsministeriets vejledning nr. 26 af 26. maj 2008 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, kapitel 6 og 9, der var gældende indtil 11. maj 2009: SIDE 16

17 Støtte efter dagtilbudsloven til børn og unge Dette kapitel handler om kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sikre støtte efter dagtilbudsloven til børn og unge, der er optaget i almene dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. De relevante bestemmelser findes i dagtilbudslovens 4, stk. 2 og 3. Den form for støtte, der kan gives efter dagtilbudslovens regler, er en indsats, der tilbydes de børn eller unge, der har et behov for støtte til at trives, udvikles og lære i tilbuddet, jf. dagtilbudslovens 4. Støtten kan f.eks. tildeles til børn og unge med motoriske vanskeligheder, langsomt udviklede børn og unge, børn og unge med adfærdsproblemer, børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne samt børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Støtte efter dagtilbudsloven har blandt andet til formål at være en integreret del i det tilbud, der modtager støttekrævende børn og unge, så støtten er til gavn for den samlede gruppe i tilbuddet. Understøttelse af et barn Alle børn og unge har behov for at blive understøttet i deres udvikling ved, at personalet f.eks. hjælper barnet eller den unge til at forstå sammenhænge, løse konflikter og etablere venskaber. Alle børn og unge skal gennem det daglige pædagogiske arbejde i tilbuddene understøttes, så de trives, lærer og udvikles. Med bestemmelsen i 4 tænkes der på en støtte, som går ud over denne daglige understøttelse af børn i dagtilbud, som også er en integreret del af dagtilbudenes hverdag og funktion. 6.2 Tildeling af støtte efter dagtilbudsloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte efter dagtilbudsloven til de børn, som har behov for støtte for at trives og udvikle sig. Støtten skal medvirke til, at børn og unge kan rummes i de almene tilbud efter dagtilbudsloven, så den pædagogiske indsats over for børn og unge i vid udstrækning bygger på de almene tilbud til børn og unge. Støtte efter dagtilbudsloven tildeles efter en konkret faglig vurdering af det enkelte barns behov for støtte. Ved tildeling af støtte skal opholdskommunen foretage en kvalificeret afdækning af barnets eller den unges behov for støtte, så den mest hensigtsmæssige og effektive form for støtte opnås i forhold til barnets behov og barnets bedste.... Tildeling af støtte efter dagtilbudsloven kræver ikke en forudgående undersøgelse af barnet eller den unge efter servicelovens Forpligtelsens omfang Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at yde støtte efter dagtilbudsloven til børn under 18 år, der er optaget i dag-, fritidsog klubtilbud eller andre socialpædagogiske fritidstilbud, ret- SIDE 17

18 ter sig mod alle børn og unge med behov for støtte for at kunne trives, udvikles og lære i tilbuddene. Det er barnets eller den unges opholdskommune, der er forpligtet til at yde støtten efter dagtilbudsloven. Det er derfor barnets opholdskommune, som skal afdække barnets eller den unges behov for støtte, yde støtten i tilbuddet eller på anden vis og betale for støtten. Støtte efter dagtilbudsloven kan antage flere forskellige former. Den kan eksempelvis tilrettelægges som ekstern støtte, det vil sige at eksperter/støttepædagoger udefra er tilknyttet et barn i et dagtilbud i et antal timer pr. uge. Støtten kan også etableres i form af særlige ressourcepersoner eller særligt efteruddannede personer i dagtilbuddet. Der kan også i kommunen etableres et»udrykningshold«eller lignende, der vejleder det faste personale i dagplejen og daginstitutionerne. Eksemplerne er ikke udtømmende Nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for støtte i tilbuddene til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne kan opfyldes på forskellige måder. Som eksempler kan nævnes: Oprettelsen af særlige handicapgrupper til børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. i almene tilbud. Integration af enkelte børn i et tilbud efter dagtilbudsloven, eventuelt med særlig personalestøtte. Grupper af særligt støttepersonale kan her være med til at sikre den faglige ekspertise og gennemførelse af målrettet supervision, som kan være nødvendig for at kunne optage børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i almene tilbud. Optagelse af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i den kommunale dagpleje, eventuelt med nedsættelse af antallet af dagplejebørn. Etablering af kommunale daginstitutioner, som modtager børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Denne organisering giver mulighed for at modtage børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og opbygge en særlig ekspertise i personalegruppen, eventuelt suppleret med tilknytning af f.eks. fysio- og ergoterapeuter, psykologer med flere Integration af særlige dag-, fritids- eller klubtilbud i almene tilbud I tilknytning til tilbud efter dagtilbudsloven kan der etableres en gruppe med børn eller unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Etableringen af disse grupper/tilbud sker efter servicelovens 32 og 36 om særlige dag- og klubtilbud. Støtten til børn og unge i det særlige dag-, fritids- eller klubtilbud ydes i disse tilfælde efter servicelovens regler om støtte til børn og unge, der er optaget i et særligt dag-, fritids- eller SIDE 18

19 klubtilbud. For de børn, der er optaget i den almene del af tilbuddet, ydes støtten efter reglerne i dagtilbudsloven Samarbejdspartnere For at opfylde kommunalbestyrelsens forpligtelse til at give børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne den støtte, som den nedsatte funktionsevne kræver, vil der i disse situationer ofte være et særligt behov for, at den kommunale forvaltning og tilbuddet trækker på den særlige ekspertise hos og samarbejder med andre instanser, f.eks. kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR), VISO, sundhedsplejersker og de praktiserende læger. Forsyningsforpligtelsen og dagtilbudsstrukturen Dette kapitel handler om forsyningsforpligtelsen og kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af dagtilbudsstrukturen. Kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse reguleres af dagtilbudslovens 4. Forsyningsforpligtelsen betyder, at kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at der i kommunen er det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads. Forsyningsforpligtelsen dækker alene forældre med børn i kommunen. Det er den enkelte kommune, der vurderer, hvor mange dagtilbudspladser der skal etableres i kommunen. Udbuddet af pladser i dagtilbud skal vurderes i forhold til den aktuelle og forventede efterspørgsel efter pladser samt kommunalbestyrelsens forpligtelse til at leve op til pasningsgarantien. Forsyningsforpligtelsen skal som alle øvrige bestemmelser i dagtilbudsloven ses i lyset af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse, hvorefter kommunalbestyrelsen blandt andet skal give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud, så udbuddet så vidt muligt passer til familiernes behov og forudsætninger og derved medvirker til at skabe fleksibilitet og valgmuligheder for familierne. Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilpasse udbuddet af pladser til de lokale forhold ved løbende at foretage en kapacitetsvurdering og eventuel tilpasning af pladser, så udbuddet matcher behovet for pladser i kommunen. Udbud Udbuddet af pladser kan ikke ses isoleret, men må vurderes i sammenhæng med andre alderssvarende tilbud, der anvendes i kommunen. Efterspørgsel Efterspørgslen efter pladser afhænger af en række forhold, som kommunen må tage hensyn til, f.eks. befolkningssammensætning, overflytning til SFO og fritidshjem i forbindelse med skolestart, erhvervsudviklingen, ændring i boligmassen og forældrenes brug af andre tilbud, herunder private pasningsordninger, dagtilbud over kommunegrænsen og privatinstitutioner. SIDE 19

20 Udsving i disse forhold hen over året kan have en afledt effekt på efterspørgslen i samme periode. 9.2 Tilbud omfattet af forsyningsforpligtelsen Forsyningsforpligtelsen på dagtilbudsområdet kan opfyldes ved, at barnet tilbydes en plads i en kommunal eller selvejende daginstitution, i en kommunal eller privat dagpleje eller i en eksisterende puljeordning. Geografisk placering Forsyningsforpligtelsen kan opfyldes ved hjælp af tilbud i opholdskommunen eller i en anden kommune, hvori opholdskommunen råder over pladser, under hensyntagen til afstanden mellem dagtilbuddet og den konkrete families hjem, arbejde m.v. Kommunalbestyrelsen kan ikke henvise forældre til at søge en plads i en anden kommune, hvor opholdskommunen ikke råder over pladser. 9.3 Dagtilbudsstrukturen Det er den enkelte kommune, der tilrettelægger dagtilbudsstrukturen for de tilbud, der indgår i kommunens forsyning. Dagtilbudsstrukturen skal afspejle og udvikles ud fra det lokale behov i kommunen. I tilrettelæggelsen af dagtilbudsstrukturen skal kommunen vurdere behovet for fuldtids- og deltidspladser. Dagtilbudsstrukturen skal tilrettelægges under hensyn til formålsbestemmelsen for dagtilbud. Aldersfordeling Der er ikke krav til, hvilke aldersgrupper de enkelte dagtilbud under kommunens forsyning skal forbeholdes. Det er den enkelte kommune, der sammensætter dagtilbuddene, så alderssammensætningen modsvarer de lokale behov. Fuldtidsplads Det er den enkelte kommune, der fastsætter, hvad der timemæssigt skal udgøre en fuldtidsplads i de tilbud, der hører under kommunens forsyning. Ved fastsættelsen af en fuldtidsplads kan kommunen tage udgangspunkt i, hvad der er egnet til at dække det generelle pasningsbehov. Åbningstider Der er ikke fastsat specifikke krav til åbningstiden i dagtilbud under kommunens forsyning. Fastsættelsen af åbningstiden i dagtilbud må dog ske under hensyn til dagtilbudslovens formålsbestemmelse og den specifikke formålsbestemmelse for dagtilbud, ligesom åbningstiden skal fastsættes under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud. SIDE 20

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Beskrivelse af specialgrupperne.

Beskrivelse af specialgrupperne. Beskrivelse af specialgrupperne. Dagtilbudsloven Kommunen har efter Dagtilbudsloven 4 den generelle forpligtelse til at sørge for dagtilbud til alle børn, herunder også børn med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Permanent ordning med tidlig overgang til DUS-ordning.

Permanent ordning med tidlig overgang til DUS-ordning. X 13. april 2010 Permanent ordning med tidlig overgang til DUS-ordning. Du har ved brev modtaget den 28. marts 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Byråds beslutning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere:

Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere: Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere: 14-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget en henvendelse fra Dem og ( ) i anledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd 24-06- 2009 Statsforvaltningen har via Det Sociale Nævn modtaget din henvendelse på vegne af Pårørenderådet på Hovedgården af 25. juli 2007

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

Til samtlige kommuner

Til samtlige kommuner Til samtlige kommuner Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Afskaffelse af løsrevne lukkedage i dagtilbud Som led i kommuneaftalen for

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge Til Undervisningsministeriet, svend.e.gertz@uvm.dk & Velfærdsministeriet, mln@vfm.dk Hvidovre, 8. september 2008 Sag 08/838 Dok. 10707/08 SL/kp/sih/kft Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution 2016-2 7 4 2 3 Dato: 12-12-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Du har som bestyrelsesformand

Læs mere