Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere"

Transkript

1 16. november 2011 Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere Vedr. fritidshjem, integrerede institutioner og skolefritidsordninger samt klubtilbud. Vi er bekendt med at et embedsmandsudvalg under Undervisningsministeriet igennem nogen tid har arbejdet på harmonisering af pasningstilbuddene skolefritidsordning og fritidshjem inden for rammerne af folkeskoleloven. Dette er også blevet en del af aftaleteksten i den indgåede aftale om kommunernes økonomi for Jfr. aftalens ordlyd: Bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud Reglerne for fritidstilbud for skolebørn forenkles, så rammerne for et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere styrkes. Det styrker helheden i børnenes hverdag, og giver samtidig kommunerne mulighed for en mere effektiv brug af blandt andet leder- og medarbejderressourcer. Reglerne for de yngste børn i skolealderen samles i folkeskoleloven, mens reglerne for de større børn og unge overordnet samles i ungdomsog folkeskoleloven. Dagtilbudsloven omfatter fremover alene børn indtil skolestart. (citat bilag 1 side 20 Aftale om kommunernes økonomi 2012) Reelt betyder det at fritidshjem og klubber under dagtilbudsloven nedlægges. Men forslaget har også alvorlige konsekvenser for landets aldersintegrerede institutioner, hvor der ifølge Danmarks Statistiks opgørelse fra 2010 er indskrevet børn mellem 7 og 17 år. Med en lovgivningsmæssig ændring, der som nævnt i aftaleteksten øverst, betyder at dagtilbudsloven alene omfatter børn indtil skolestart, tvinges disse børn fra deres integrerede institution og over i SFO. Tiltaget bekymrer os meget da det er et tilbageskridt for såvel børns fritidsliv og forældrenes frie valg som for forebyggelsen og nærdemokratiet. I SFO og klubber under folkeskole- og ungdomsskoleloven risikerer forældrene at betale 100%, mens der på fritidshjem, integreret institution og klub ifølge dagtilbudsloven er loft over forældrebetalingen. En lang række kommuner har gennem de seneste år omlagt deres fritidshjem til SFO er. Udviklingen er meget bekymrende og den opnåede besparelse må anses for værende yderst kortsigtet, da den øgede forældrebetaling i høj grad risikerer at presse forældrene til at fravælge SFO en/klubben.

2 Undersøgelser viser at halvdelen af landets kommuner har ladet forældrebetalingen på SFO en stige i 2011 samtidig med at der generelt er sparet på området dvs. at stigningen i forældrebetalingen ikke er et udtryk for at kvaliteten er steget tilsvarende. Landets dyreste SFO-takst finder vi i Nyborg, hvor en SFO-plads koster 2.165,- kr. pr. måned til sammenligning koster en børnehaveplads i Nyborg 1.414,- kr. pr. mdr. Prisforskellen i Nyborg samt de generelle prisstigninger viser med al tydelighed, at kommunerne betragter det manglende loft på forældrebetalingen på SFO en som en oplagt indtægtskilde. Samme udvikling kan forudses med klubområdets flytning fra dagtilbudsloven til ungdomsskoleloven, hvor der er betalingsloft på fritidsklubber under dagtilbudsloven, mens der kan betales 100% af driftsudgiften i klubber under ungdomsskoleloven og hvor der tilmed hverken ydes søskende-, socialpædagogisk-, eller fripladstilskud. Et forslag om en landsdækkende omlægning fra fritidshjem og aldersintegreret institution til SFO og fra dagtilbudslov til ungdomsskolelov for klubområdet er i direkte modstrid med de prisværdige bestræbelser på at bryde med den sociale arv. Med omlægningen risikerer vi at flere børn ekskluderes af fællesskabet og i stedet tilbringer fritiden passivt og alene med risiko for sundhedsmæssige følger. Ydermere risikerer vi at der ikke længere findes et tilstrækkeligt antal fritids- og klub-pladser, da kommunerne ikke har forsyningspligt ifølge folkeskoleloven og ungdomsskoleloven og sandsynligheden for at fokus på det forebyggende arbejde nedprioriteres eller helt forsvinder er stor. Vi risikerer at resultatet bliver flere utilpassede unge (jfr. vedhæftede debatindlæg Hvorfor er der ingen bander i Høje Gladsaxe ) og jfr. Socialstyrelsens Inspirationskatalog til kommunerne 2010 Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk : Ungdomsklubber og institutioner Mange unge bruger meget tid i klubber og institutioner. Her får de voksenkontakt og lærer, hvordan man behandler andre, hvilket kan hindre de unge i at blive fristet af kriminalitet på gadeplan. Ikke alle unge er dog tilknyttet klubtilbud, og det er særligt disse unge, der har risiko for at komme ud i kriminalitet. Det er derfor vigtigt, at der i det forebyggende arbejde er fokus på at involvere unge i risikogruppen i klublignende aktiviteter. Aktiviteterne kan give deltagerne mulighed for at udvikle kompetencer og skabe vigtige sociale relationer og en tilhørsfølelse, som afholder dem fra at begå kriminalitet. Også i KL s Politik på klubområdet anerkendes klubbernes forbyggende og socialpædagogiske indsats i forhold til de unge: Ressourcesvage unge kommer i klubben for at møde andre unge, som de kan tilbringe fritiden med. Disse unge knytter ofte tætte relationer til personalet i klubberne og opnår her en uformel og tillidsfuld vejledning for nogle af de udfordringer den enkelte unge står med i sit liv.

3 Lovgivningsmæssigt er der fortsat markant forskel på formålet med SFO og formålet med fritidshjem og aldersintegreret institution. Formålet med skolefritidsordningen er meget diffust, også selvom der nu stilles krav til kommunerne om lokale mål- og indholdsbeskrivelser for SFO erne, hvorimod formålet med fritidshjem og aldersintegreret institutioner er lovgivningsmæssigt fastlagt og der lægges vægt på forebyggelse, trivsel, udvikling, fællesskaber og læring, hvilket i langt højere grad svarer til hvad vi som samfund bør kræve af børnenes fritidstilbud. Samme forskel gør sig gældende for formålet med klubtilbud efter dagtilbudsloven og klubtilbud efter ungdomsskoleloven. Jfr. Folkeskolelovens 3 stk. 4 og 40 stk. 4, Dagtilbudslovens 45 og 65 samt Ungdomsskolelovens 3 stk. 3 i vedhæftede appendix Børn skal ikke kun passes og opbevares i deres fritidstilbud. Fritiden har en egen værdi og giver andre og lige så værdifulde muligheder som skolen. Det er vigtigt, at den skematiske indlæring, som vi kender den fra skolen, ikke vinder indpas på fritidsområdet, hvor der selvfølgelig også foregår læring, men blot på en anden måde. Det er vigtigt at anerkende at børn også har brug for egen-tid. Egen-tid, hvor det ikke er skal, men kan der råder, hvor der netop lægges vægt på at styrke de sociale kompetencer, hvor den innovative og kreative side udvikles og hvor samarbejde og fællesskab er i højsæde menneskelige egenskaber som samlet bidrager til en god om harmonisk barndom og som senere i livet er værdsat i erhvervslivet. Hverken børn eller forældre efterlyser større helhed i børnenes hverdag. Børn kan sagtens navigere i forskellige fora og ofte kan det fysiske skift fra skolen til fritidshjemmet netop være en stor styrke for børnene, fordi fritidshjemmet adskilt fra skolen lægger vægt på andre værdier. Her kan børn, som ikke tilhører den boglige elite få anerkendelse og styrke fordi de er gode til fodbold, til rollelege, i værkstedet eller fordi de er en god ven. Her kan børnene med kyndig hjælp og vejledning fra uddannet pædagogisk personale knytte vigtige venskaber og indgå aktivt i forpligtende fællesskaber. Disse styrker overser man tydeligvis i bestræbelserne på at skabe større sammenhæng mellem skole og fritid sammenhæng som uvægerligt vil ske på bekostning af fritidspædagogikken (jfr. at ledelse overgår til skole og ungdomsskole) og i den sidste ende på bekostning af børnene. Og hvad er det reelt for en sammenhæng eller helhed der efterlyses? Tales der om samarbejde mellem skole og fritid, så findes der talrige eksempler på gode samarbejder mellem skole og fritidshjem, ganske som parterne forpligtes til ifg. Dagtilbudsloven 45 stk. 6. Et velfungerende samarbejde er ikke bundet af at ordningerne tilhører samme lovområde, men i langt højere grad af viljen hos ansatte i skole og fritidsordning. Det er yderst vanskeligt at få øje på barnets perspektiv i ændringsforslaget. Frem for at opprioritere fritiden, så reduceres den til en venteposition (uden reelt indhold) mellem skole og hjem. Jfr. historier fra bl.a. Nyborg og Fåborg Midtfyn, hvor SFO erne holder flyttedage mens børnene holder sommerferie fra skolen og derfor opholder sig ekstra tid i SFO en blandt byggerod og flyttekasser. Begge situationer indikerer tydeligt at der ikke er

4 tilstrækkeligt fokus på børns fritid, idet en tilsvarende situation hvor undervisningen i skolen foregår under samme fysiske vilkår ville være utænkelig. Det er også vanskeligt at få øje på den øgede fleksibilitet og frihed for kommunerne samt større differentiering og frit valgt for forældrene, som den tidligere Undervisningsminister begrundede forslaget med i Uddannelsesudvalgets samråd d. 21. juni Ændringen medfører tværtimod mindre lokal frihed og mindre frit valg. Hvis man ønsker øget frihed og fleksibilitet hvorfor så ikke lade det være op til det kommunale selvstyre eksempelvis i samarbejde med forældrene og de unge at tage beslutning om hvilken form for fritidstilbud man ønsker at tilbyde? Eller hvorfor ikke gå den modsatte vej og sikre bedre og mere indholdsrige rammer i fritidstilbuddene til vores skolesøgende børn? Tiltaget ligner mest af alt en ændring, som udelukkende har sigte på kortsigtede økonomiske besparelser og som lader hånt om børns trivsel, forældrenes tilfredshed og det langsigtede samfundsmæssige perspektiv Sluttelig vil vi meget gerne henlede jeres opmærksomhed på den markante forskel på forældreindflydelsen på de to fritidsordninger og på brugerindflydelsen på klubordningerne. I SFO en har forældrene ikke den samme demokratiske ret til indflydelse som gør sig gældende i fritidshjemmet og den integrerede institution. SFO ens forældreindflydelse varetages af skolebestyrelsen, der med ansvar for hele skolen, naturligt vil betragte SFO en som en lille del af den samlede skole. Ofte vil forældre med børn i SFO en end ikke være repræsenteret i skolebestyrelsen, da valgperioden til skolebestyrelsen er 4-årig og ancienniteten i SFO en er kort. Det undrer os meget, at man udraderer gode demokratiske traditioner, som forældreindflydelsen der er til stor glæde og gavn for såvel børn, forældre og samfund. Et engagement som oven i købet er ganske gratis. På samme måde undrer det os at man forringer de større børns indflydelse på deres eget fritidstilbud - jfr. dagtilbudslovens 65 stk. 5. Tiltaget er i direkte modstrid med KL s Demokrati 2020, hvor der ønskes større fokus på demokratiets nødvendighed. Vores demokratiske traditioner fra daginstitutioner og foreningsliv er netop en platform for det videre engagement i det demokratiske Danmark - i såvel kommuner som regioner og folketing uden denne platform bliver det vanskeligere at sikre den fortsatte rekruttering til byråd, regioner m.m Uanset om fritidstilbuddet hører under dagtilbudsloven eller folkeskoleloven/ungdomsskoleloven, så eksisterer behovet for direkte forældreindflydelse og forældreengagement og for klubområdet eksisterer behovet for brugerindflydelse og engagement. Der er tale om forældre, som ønsker at bidrage med et stykke frivilligt og ubetalt arbejde, hvilket må betragtes som en gevinst for såvel børn som samfund et samfund der i høj grad er bygget op omkring det nære demokrati, som betyder både indflydelse og ansvar. Med venlig hilsen Lars Klingenberg Formand for FOLA.

5 Henvendelsen er sendt til orientering til KL, Finansministeriet samt til Folketingets socialog uddannelsesudvalg. Bilag: Ifølge opgørelser fra Danmarks Statistik 2010, så var der: børn mellem 7 og 17 år i integrerede institutioner fordelt på 42 kommuner børn i i alt 184 fritidshjem fordelt på 18 kommuner 573 klubber under dagtilbudsloven fordelt på 61 kommuner

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd NYT FRA NYHEDSBREV 11. juni 2010 Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd Økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi er endelig kommet i

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere