Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne"

Transkript

1 e. Redegørelse Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne Af Christina Faber, konsulent og Michael Hedelund, chefkonsulent DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen c/o DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø ISBN: December 2011

2

3 Ungdomspolitikker og ungeinddragelse i kommunerne Ungdomspolitikker og ungeinddragelse i kommunerne Om redegørelsen Nedenstående er en gennemgang af kommunernes brug af ungdomspolitikker og formel ungeinddragelse. Redegørelsen er udformet på baggrund af en rundspørge blandt alle 98 kommuner i april Første del af redegørelsen omhandler kommunernes ungdomspolitikker, herunder snitflader til børnepolitikker samt hvilke tematikker der er indeholdt i ungdomspolitikkerne. Anden del af redegørelsen forholder sig til, i hvilken grad kommunerne har etableret formelle kanaler, hvorigennem unge kan udøve lokalpolitisk indflydelse, herunder kanalernes beslutningskompetence og økonomiske ansvar. Redegørelsen inkluderer således ikke uformel inddragelse af unge som eksempelvis ad hoc-høringer. Børne- og ungdomspolitik I alle landets 98 kommuner findes selvstændige børnepolitikker, som udstikker de politiske visioner og målsætninger for kommunens arbejde med børn og unge op til 18 år. Der er i øjeblikket intet lovkrav om, at kommunerne skal have deciderede ungepolitikker, hvor de over 18 åriges interesser varetages. Det afspejles i de nuværende politikkers fokusområder, som for hovedpartens vedkommende er centreret om forhold, der vedrører folkeskoler, institutioner, klubber og ikke mindst området omkring børn og unge med behov for særlig støtte. Mange af de nuværende politikker er udformet omkring 2006, hvor det blev lovpligtigt for kommunerne at have sammenhængende børnepolitikker, som har til formål at kvalificere indsatsen for børn og unge med behov for særlig støtte hvilket i mange politikker omtales som sagsbehandlingsstandarden. Kapitlet om sagsbehandlingsstandarden fylder således en stor del i mange politikker; enkelte kommuner behandler udelukkende spørgsmålet om sagsbehandlingsstandarden i deres sammenhængende børnepolitik. Mange kommuner kalder deres politikker for børn- og ungepolitikker, hvilket imidlertid ikke dækker over fokusområderne. Langt den overvejende del af politikkerne henvender sig nemlig udelukkende til børn og unge under 18 år, jf. lovkravet om børnepolitikker. 187

4 Ser man nærmere på, hvor mange kommuner der har regulære ungepolitikker, som eksplicit vedrører unge over 18 år eller behandler flere emner relateret til unge over 18 år, altså størsteparten af de unge så er det kun tilfældet i 19 ud af landets 98 kommuner. Samlet set er der meget store udsving i politikkerne, både hvad angår kvalitet og udformning og til dels også i tematikkerne. Det vanskeliggør i sagens natur en sammenligning. Således er der i nogle politikker opsat klare mål i form af konkrete initiativer, der skal igangsættes, hvorimod andre politikker definerer et overordnet værdisæt uden videre udmøntning. Tematikker På trods af forskelle i de respektive politikker er der som nævnt også nogle sammenfald i de behandlede tematikker. Mange af politikkerne har fx hentet inspiration i FN s Børnekonvention, og ligeledes er det gennemgående, at forældreansvaret indledningsvis understreges i størstedelen af politikkerne. Ser man nærmere på de behandlede emner, er hovedparten af politikkerne, foruden sagsbehandlingsstandarden, centreret om de institutions- og skolesøgende børn inden for normalspektret. Som tidligere nævnt fylder emner som undervisning og diverse pædagogiske tilbud således derfor meget. Mange kommuner lægger vægt på følgende: En ressourcetilgang forstået således, at der fokuseres på barnet/den unges ressourcer i både det almindelige system, og når der er tale om diverse særforanstaltninger. Gode overgange, hvilket skal sikre barnet/den unge en tryg overgang i forbindelse med skift fra institution til skole og i enkelte kommuner også fra skole til ungdomsuddannelse. Inddragelse og demokrati fx i form af ungeråd, elevråd, klubråd og lignende på det formelle niveau og mere uformelt i form af et demokratisk, inddragende normsæt. Mangfoldighed og rummelighed, hvilket tager sigte på et ikke-diskriminerende menneskesyn; altså børn med særlige behov skal anerkendes på lige vilkår med andre. Kompetencer og faglighed i form af fokus på kvalitet i undervisning og pædagogiske tilbud. Ligeledes pointeres det, at børn og unge skal udfordres læringsmæssigt. Gode og alsidige fritidstilbud herunder lægger enkelte kommuner vægt på, at der skabes gode vilkår for foreningslivet. Herudover er tværfaglighed og sundhed nævnt i stort set alle politikker. Når børn- og ungepolitikkerne inddrager unge over 18 år De fleste kommuner nævner i deres politikker det såkaldte efterværn og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som vedrører de unge over 18 år. Det såkaldte efterværn er del af sagsbehandlingsstandarden og sigter på hjælp for de svært belastede unge op til 23 år, som er i fortsat kontakt med det sociale system. 188

5 Ungdomspolitikker og ungeinddragelse i kommunerne Mht. UU s indsats er det ligeledes lovpligtigt, at der i kommunalt regi sikres vejledning af unge i forbindelse med valg af en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Det foregår hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, som i visse kommuner etableres på tværs af kommunegrænser. Det skal desuden holdes for øje, at mange kommuner har den såkaldte 95 procentmålsætning hvilket vil sige en målsætning om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, med i deres børn- og ungepolitik. Disse politikker medregnes imidlertid ikke som ungepolitikker, når politikkens primære fokus ellers er børn og unge under 18 år. Baggrunden er, at efterværnet jo er en del den sammenhængende sagsbehandlingsstandard, og at ungdomsuddannelser og vejledningen herom i sagens natur kun omhandler de helt unge. Kommuner med deciderede ungepolitikker Som fremhævet i det foregående giver det ikke et retvisende billede at kortlægge politikkerne ud fra deres navn. I gennemgangen af politikkerne er afgrænsningen derfor sket ved en substantiel gennemgang, hvor kun de kommuner, der har en regulær, selvstændig politik eller delpolitik på ungdomsområdet, medregnes. Ungdomspolitik forstået som en politik, der enten kun behandler ungerelaterede emner, eller hvor det fremgår, at den anførte politik også omfatter unge over 18 år. Nogle børnepolitikker nævner, at de omfatter de op til 23-årige. De medregnes ikke her, idet det her alene drejer sig om det såkaldte efterværn for unge med behov for fortsat kontakt til socialforvaltningen. Samlet set er der således kun 19 kommuner, 1 der har fastlagt en decideret ungdomspolitik. Ud over de 19 kommuner er Furesø, Jammerbugt og Sønderborg i gang med udviklingen af ungepolitikker, og Høje-Taastrup i gang med udviklingen af en kulturpolitik for de årige. Ungepolitikkernes tematikker Der er i de forskellige politikker en meget klar tendens i de behandlede emner: Uddannelse vægtes i stort set alle politikker. Særligt 95 procent-målsætningen er i fokus. Enkelte kommuner lægger også vægt på de unges videreuddannelse. Medindflydelse og demokratiske værdier er centralt i alle politikker. Inddragelsen kan ske på mange niveauer således opfordrer nogle kommuner til, at unge høres i deres fritidstilbud, og andre kommuner støtter oprettelsen af regulære unge-/ungdomsråd. Fritidslivet er ligeledes centralt i politikkerne. Det er afgørende for kommunerne, at de 1 Ballerup, Bornholm, Esbjerg, Gribskov, Guldborgsund, Hørsholm, Ishøj, Langeland, Lyngby, Mariagerfjord, Morsø, Næstved, Odsherred, Rudersdal, Skanderborg, Struer, Syddjurs, Varde og Aarhus. Ishøj er medtaget, idet politikken eksplicit nævner, at den omhandler de 0 25-årige. Gribskov ligeledes. Desuden skal det bemærkes, at Lyngby-Taarbæk forventer at have udarbejdet en samlet børn- og ungepolitik ved udgangen af 2012, der således erstatter den eksisterende ungepolitik. 189

6 unge har relevante tilbud, og at der er tilbud til alle. Heri ligger også, at man ønsker aktive og engagerede unge. Herudover har flere politikker fokus på bolig, sundhed/forebyggelse af misbrug samt muligheder for netværksdannelse. Demokrati og inddragelse af unge Som nævnt udgør demokratiske værdier og inddragelse en af grundpillerne i hovedparten af politikkerne både i de samlede børn- og ungepolitikker og i de deciderede ungepolitikker. Alle kommuner har således visioner og ønsker om, at de unge borgere inddrages konkret i demokratiske beslutninger og høres i relevante spørgsmål. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan kommunerne i praksis udmønter visionen om børne og ungeinddragelsen. Nogle kommuner har valgt at etablere formaliserede organer i form af unge- /ungdomsråd, ungebyråd eller fælleselevråd. De kommuner, der ikke har et samlet, formelt ungeorgan, bruger ofte en mere ad hoc- baseret tilgang i kontakten med de unge. Der er eksempler på kommuner, der f.eks. har nedsat en panelhøring i forbindelse med udarbejdelsen af børnepolitikken, eller hvor elevrådene samles en dag om året og i samarbejde med borgmester osv. høres i aktuelle spørgsmål. I forlængelse af det demokratiske værdisæt, som alle politikker tydeligt hviler på, vil en ensartet model for ungeinddragelsen optimere kommunernes visioner. De fire modeller Ser man nærmere på de formelle organer, er der p.t. i udgangspunktet fire modeller, nemlig ungeråd/ungdomsråd, ungebyråd, fælles ungdomsråd eller fælleselevråd. Imidlertid dækker betegnelserne ikke over en fælles struktur; der er store forskelle i formaliseringsgraden, opgaver og ressourcer hos de respektive råd. Således har nogle råd høringsret, større midler til rådighed og inddrages formelt i udviklingen af f.eks. ungepolitikken. Andre officielle råd har hverken høringsret eller større ressourcer til rådighed, men er mere aktivitetsbaserede og beskæftiger sig typisk med at igangsætte og støtte arrangementer som en fest i ungdomsskolen, en koncert eller lignende. 36 unge-/ungdomsråd Ungeråd/ungdomsrådene er den mest udbredte form for formel organisering af unge, og samlet set har 36 kommuner et ungeråd. Desuden er fire kommuner 3 ved at oprette råd. 2 Albertslund, Allerød, Ballerup, Brønderslev, Dragør, Fanø, Favrskov, Faxe, Fredericia, Frederikssund, Glostrup, Greve, Gribskov, Guldborgsund, Helsingør, Herlev, Ikast-Brande, Ishøj, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyn, Odsherred, Randers, Rebild, Ringsted, Samsø, Slagelse, Solrød, Struer, Svendborg, Tønder, Tårnby, Viborg og Ærø. Odsherred er medtaget, da det teknisk set eksisterer, selvom kommunen vurderer, at det i praksis ikke er fungerende. Ungerådene på Nordfyn kunne i nogen henseende også gå for at være et udvidet fælleselevråd, men er medtaget herunder, da der også er en repræsentant fra gymnasiet med. 3 En række kommuner: Hvidovre, Jammerbugt, Stevns og Varde er i gang med at udvikle ungeråd. Esbjerg har oplyst, at de er ved at se på, hvordan en model evt. skulle skrues sammen. 190

7 Ungdomspolitikker og ungeinddragelse i kommunerne Otte kommuner har tidligere haft ungdomsråd eller har forgæves forsøgt at oprette råd. Langt de fleste råd er forankret i den lokale ungdomsskole, der også leverer sekretariatsbistand/ voksenhjælp til rådet. I praksis er der endog meget store udsving i formaliseringsgrad og struktur. Nogle råd fungerer som udvidede ungdomsskole-/klubråd, der af og til spørges af kommunen i aktuelle spørgsmål, hvorimod andre råd har en rådgiverfunktion med regulær høringsret og ligeledes har større beløb til rådighed. I forhold til rådenes sammensætning er der ligeledes udsving; nogle råd har repræsentanter med fra forvaltningen, andre består udelukkende af unge. Nogle råd består kun af valgte medlemmer, hvorimod andre råd er åbne for alle, der ønsker at deltage. I forhold til rådenes meget brede spektrum af forskellige organisationsmodeller giver det derfor mening at foretage en yderligere sondring. Der kan med rimelighed foretages forskellige inddelinger; her er først og fremmest foretaget en inddeling baseret på økonomisk råderum. Endelig er der også foretaget en inddeling baseret på rådets indflydelse i forhold til kommunalbestyrelsen, hvor det afgørende kriterium er, hvorvidt rådet har kompetence til at fungere som repræsentativt organ. 26 ungeråd med selvstændige budgetter Ungeråd med egne midler findes i 26 kommuner. Hovedparten har også høringsret og dermed formelle kompetencer i forhold til kommunalbestyrelsen. Det skal i forbindelse med økonomien bemærkes, at der er meget store udsving i budgetternes størrelse. I den øvre ende har rådet på Samsø kr. til rådighed (ganske vist i forbindelse med oprettelsen af et kulturhus), og i den nedre ende har rådene typisk omkring kr. til rådighed. 22 ungeråd med høringsret Herefter er der også foretaget en inddeling baseret på rådets indflydelse i forhold til kommunalbestyrelsen, hvor det afgørende kriterium er, hvorvidt rådet har høringsret og/eller indstillingsret ift. det kommunale demokrati. Det drejer sig om 22 ungeråd, som ikke nødvendigvis, men som oftest har egen økonomi. 6 3 børne- og ungdomsbyråd Desuden findes børne- og ungdomsbyråd i Aarhus, Horsens og Holbæk, hvilket ikke er ensartede modeller. I Aarhus er repræsentanterne uden for elevrådsregi valgt og har rod i 4 Gentofte, Hjørring, Kolding, Næstved, Sorø og Ringkøbing-Skjern har nedlagt ungeråd. Langeland og Lejre har forsøgt at oprette råd. 5 Albertslund, Ballerup, Brønderslev, Fanø, Favrskov, Faxe, Fredericia, Frederikssund, Glostrup, Gribskov, Guldborgsund, Helsingør, Herlev, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Morsø, Norddjurs, Rebild, Ringsted, Samsø, Solrød, Struer, Svendborg, Tønder, Viborg og Ærø. 6 Ballerup, Brønderslev, Fanø, Faxe, Fredericia, Glostrup, Gribskov, Herlev, Ikast-Brande, Ishøj, Mariager, Middelfart, Norddjurs, Rebild, Ringsted, Samsø, Solrød, Stuer, Svendborg, Tønder, Viborg og Ærø. 191

8 byens fælles ungdomsråd. I Horsens er der reelt tale om et fælleselevråd, og i Holbæk er der i praksis tale om et ungeråd. 3 ungdomsfællesråd I Frederikshavn, Aarhus og Esbjerg findes ungdomsfællesråd, som udgøres af repræsentanter fra ungdomsorganisationer og foreninger. Rådene har høringsret og er kommunalt finansierede. 28 fælleselevråd I 28 kommuner findes fælleselevråd, som for nogles vedkommende har ret store midler til rådighed og fx også har høringsret. I forbindelse med elevrådsarbejdet er der tillige i mange kommuner tradition for, at der afholdes en årlig demokratidag/sparringsdag, hvor elevrepræsentanter mødes til dialog med borgmesteren eller udvalgsformænd og i visse tilfælde også i fællesskab forvalter midler. 7 Aalborg, Ballerup, Bornholm, Fredericia, Frederikshavn, Furesø, Gentofte, Gribskov, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ikast-Brande, Kolding, København, Køge, Langeland, Lemvig, Lyngby-Taarbæk, Middelfart, Næstved, Nyborg, Odsherred, Roskilde, Skanderborg, Sønderborg, Vejle og Viborg har fælleselevråd. Fire kommuner arbejder på at etablere fælleselevråd: Odsherred, Brøndby, Frederiksberg og Glostrup. 192

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kortlægning af kompetenceudviklingstilbud til kontaktpersoner for borgere med døvblindhed efter servicelovens 98 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af godkendelsesprocedure for

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

Kommunernes udgifter til folkeskole hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere?

Kommunernes udgifter til folkeskole hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere? Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen Kommunernes udgifter til folkeskole hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere? CEPOS arbejdspapir nr. 9 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ E/ *r PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ 6 juni 2012 Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmod- J 20120000313 tage re 2 kt Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere