Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole"

Transkript

1 Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring, at man føler, man er værdsat og med i et socialt fællesskab. Med det i baghovedet har vi på Sct. Knuds Gymnasium taget temperaturen på det sociale miljø. Allerede sidste skoleår blev forskellige initiativer iværksat med det for øje at lave en god skole endnu bedre. Der var mange gode tiltag, meget er blevet bedre, men hvordan bliver det bedre endnu? Vi besluttede på skolen at tage kontakt til konsulentfirmaet Resonans for at få taget temperaturen på det sociale miljø på Sct. Knuds Gymnasium og for at få andre øjne på vores skole. Formen for temperaturmålingen blev aftalt i samarbejde med nogle elever og formen, vi valgte, var en brugerdrevet undersøgelse. Ca. 30 elever fra henholdsvis 1., 2. og 3.g meldte sig til projektet. Først blev de interviewet i blandede fokusgrupper, og derefter blev de klædt på til at foretage en antropologisk undersøgelse af det sociale miljø på skolen. I de følgende par uger har disse elever interviewet andre elever, observeret, taget billeder osv. Dette materiale har konsulenterne fra Resonans løbende modtaget. Arbejdet blev samlet på en workshop for alle deltagende elever d. 16.

2 maj, og der blev snakket, grinet, klippet og klistret og udarbejdet en masse konkrete forslag til forbedring af det sociale miljø på Sct. Knud. Konsulenterne har endvidere for en gruppe af lærere og ledere fremlagt deres analyse samt ideer til vores fortsatte arbejde. For at udfolde resultatet af temperaturmålingen er der blevet afholdt fællestime, hvor hovedkonklusionerne af undersøgelsen blev fremlagt af rektor for alle nuværende 1., og 2.g-elever. Konklusionen er, at Sct. Knuds Gymnasium er en god skole med højt fagligt niveau og god trivsel i klasserne, men vi er også blevet bekræftet i, at nogle forhold kan forbedres. Projektet har givet materiale til at arbejde mere målrettet. Målet er en glad skole, hvor vi alle trives, udvikler os og har blik for hinanden. Ventilen Fra skoleåret er Sct. Knuds Gymnasium tilknyttet Projekt Netwerk, støttet af bl.a. Ventilen og Mary Fonden. Projektet har fokus på at skabe stærke fællesskaber og dermed trivsel på ungdomsuddannelserne. Inden skolestart har 12 af skolens kommende 1.g-lærere og studievejlederne deltaget i et kursus, så de er klædt på til at gennemføre et såkaldt forebyggelsesforløb i samtlige 1.g-klasser. Forløbet består i første omgang af tre og et halvt modul, hvor der bl.a. etableres makkerskabsgrupper, der har til formål at sikre, at der tages vare om alle klassekammerater. Ligeledes vil eleverne blive orienteret om, hvordan man opdager og afhjælper social mistrivsel, så man har handlemuligheder, hvis sådanne problemer registreres i klassen. Målet er, at alle får en god skolestart og et godt fundament for den fortsatte skolegang.

3 Elevsamtaler relationskompetence På baggrund af Sct. Knuds Gymnasiums indsatsområder for disse skoleår har skolens Pædagogiske Udvalg haft fokus på klasseledelse. I den forbindelse har det været muligt for dette års 1.gklasseteam at søge om mulighed for yderligere elevsamtaler. Fire 1.g-team vil benytte denne mulighed, hvor teamlærerne et antal gange i løbet af skoleåret afholder samtale med den enkelte elev dels om fagligt udbytte og forventninger, dels om social trivsel i klassen. Tiltaget forventes at styrke relationen mellem team og elev, således at eventuelle problemer kan klares inden de udvikler sig, så eleven får bedst mulige vilkår for at gennemføre uddannelsen og opnå bedst muligt resultat. De fysiske rammer kantinen og udsmykning I Skoleåret 2013 er der sket en udvidelse af elevkantinen, og der er indkøbt nye borde og stole til eleverne. Der er desuden sket en renovering af elevtoiletterne i skolens stueetage, indrettet nye elevtoiletter på 1. sal i skolens mellembygning, skolens indgangsparti er renoveret, og i efteråret 2013 etableres nye områder med arbejdspladser til eleverne. I forbindelse med byggeriet etableres desuden et nyt udendørsareal. Skolen sætter i skoleåret desuden fokus på de æstetiske rammer, idet der er indgået et samarbejde med firmaet Artspot i Århus om udsmykning af skolens indgangsparti. Dette arbejde ventes færdigt i efteråret Udsmykningen skal være med til at afspejle skolens identitet og værdigrundlag.

4 Læringsmiljøet Klasseledelse Sct. Knuds Gymnasiums indsatsområder har for en periode bl.a. indeholdt et fokus på at skabe varieret og elevaktiverende undervisning. I den forbindelse har skolens Pædagogiske Udvalg taget forskellige initiativer, bl.a. er klasseledelse kommet på dagsordnen fulgt af forskellige initiativer med mulighed for omlagt skriftligt arbejde, skyggeskema, ekstra fokus på lektie, ekstra elevsamtaler osv. Intentionen er, at der afholdes en Pædagogisk Dag om emnet, og at nogle klasser har mere specifikke tiltag i gang. Tolærerordning I forbindelse med det nævnte fokus på klasseledelse har det været muligt for 1.g-lærere at søge skyggeskema og dermed mulighed for tolærerordning, således at f.eks. studieretningsfag kan udbygge samarbejdet, som det f.eks. kræves af samfundsfag og matematik. I dette skoleår vil der blive videreudviklet på netop dette samarbejde i udvalgte klasser.

5 Brobygning ud i virkeligheden HCA-festivals D aug vil Odense by være præget af HCA-festivals. Sct. Knuds Gymnasium vil sammen med de andre Odensegymnasier bidrage til denne fest. Vores bidrag vil dels bestå i deltagelse i et musikalsk arrangement, hvor nogle af skolens musikinteresserede elever medvirker i en konkurrence. Desuden vil to af vores idrætsklasser medvirke i idrætsarrangementer i Eventyrhaven, hvor elever fra grundskolen er inviteret til at tage del i vores elevers planlagte idrætsaktiviteter. Studieretningsfagdage I skoleåret vil der på Sct. Knuds Gymnasium blive afviklet studieretningsfagdage (srfagdage) for alle elever på de forskellige studieretninger. Planlægningen forestår vores studieretningsteam, og der er planlagt sr-fagdage i løbet af skoleåret, hvor den første er planlagt d. 20. sep. for den idrætsfaglige studieretning. Målet med fagdagene er dels at skabe varieret undervisning med forskellige sektioner og mulighed for fordybelse, men lige så vigtigt at skabe sociale relationer på tværs af årgange på en studieretning sr-fagdagene vil skabe faglige platforme for indgåelse af nye venskaber på tværs af klassetrin. Det internationale samarbejde Sct. Knuds Gymnasium er en skole med internationalt udsyn, og vi lægger vægt på, at eleverne på forskellige måder lærer om betydningen af deres eget og Danmarks internationale engagement. Vi ser internationaliseringen som en naturlig forlængelse af regeringens strategi om at give de unge kompetencer til at begå sig i en international verden. Skolen har været involveret i forskellige aktiviteter med internationalt islæt. Skolens elever i de to sproglige studieretninger får fx tilbud om at deltage i et internationalt projekt. Projektet går ud på at lære sprogene i studieretningen så godt som muligt igennem studieophold i udlandet, og samtidig udvikler eleverne deres selvstændighed og evne til at begå sig i udlandet. Eleverne i projektet deltager i to studieophold, et i hvert af de sprogområder, som er repræsenteret i studieretningsfagene. I 2.g kommer de således på udvekslingsophold på en amerikansk high school i nærheden af New York, og i 3.g på et sprogskoleophold eller udvekslingsophold i Spanien eller Tyskland.

6 Innovation Ifølge formålsparagraffen for stx skal uddannelsen udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans, og ifølge læreplanen har AT til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner Det er nu muligt til AT-eksamen at vælge en innovationsopgave. For at forberede vores elever på denne mulighed er der i det små gjort erfaringer med innovation i ATforløb. Erfaringerne herfra skal i begyndelsen af skoleåret udbredes til hele lærerkollegiet. Desuden er en af vores lærere tilmeldt et kompetencegivende kursus i innovation og entreprenørskab, og forventningen er, at hun med dette kursus i bagagen kan støtte og bistå skolens videre arbejde med innovation. Samarbejde med folkeskolen I form af de obligatoriske intro- og brobygningskurser har Sct. Knuds Gymnasium et godt samarbejde med odenseanske folkeskoler. Ligeledes har vi i skoleåret deltaget i en uddannelsesmesse arrangeret af Korsløkke Ungdomsskole, hvor en af vores studievejledere og en gruppe elever orienterede 9. og 10.klasseselever om stx-uddannelsen. I skoleåret planlægger tyskgruppen et samarbejde med omkringliggende folkeskoler, hvor planen er, at tyskklasser fra grundskolen inviteres til arrangement her hos os og hvor vores elever skal stå for den tyskfaglige formidling, selvfølgelig godt støttet af skolens tysklærere.

7 Kompetenceudvikling Sct. Knuds Gymnasium har en praksis, der sikrer ansatte mulighed for forskellige former for faglig efteruddannelse og kompetenceudvikling. I skoleåret er der bl.a. fokus på følgende: Gymnasiefællesskabets kompetencekurser Sct. Knuds Gymnasium er indtrådt i et gymnasiefællesskab, der bl.a. udbyder kompetencekurser. Skoleåret er således første år, hvor vi er med i kursusarbejdet og sender lærere på dette kursus - sammen med kolleger fra især sjællandske gymnasier, men også lærere fra Nyborg Gymnasium deltager. Dette års kursus består af to internatkurser med en mellemliggende afprøvningsperiode på skolen. Titlen på dette års kursus er Design af god undervisning. Kurserne vil dels bestå af oplæg og dels af seancer, hvor undervisning designes med sparring af proceskonsulenter. Det almenpædagogiske samarbejdes fagdidaktiske kurser Gennem flere år har der blandt de fynske gymnasier været et almenpædagogisk samarbejde, bl.a. med henblik på udvikling af kurser. Der har været tradition for udbud af såkaldte Midtvejskurser, hvor erfarne undervisere tilbydes et fagdidaktisk boost. Kurserne har typisk deltagelse af spændende oplægsholdere samt aktuelle fagkonsulenter. Interne kurser i arbejdsformer Sct. Knuds Gymnasium har i skoleåret 2013 afholdt interne kurser med fokus på variation i arbejdsformer, herunder elevaktiverende arbejdsformer. Kurset er blevet afholdt af Rudi Laudisen fra skolen, som i maj 2013 fik Politikens undervisningspris. I efteråret 2013 udbyder Rudi Lauridsen kurser i arbejdsformer både internt på skolen og eksternt for andre interesserede.

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 >frem mod en Handlingsplan Vedtaget af bestyrelsen 26. maj 2015 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Vision... 3 Strategi... 3 VG-Indsatsområder

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Velkommen til Rybners Handelsgymnasium

Velkommen til Rybners Handelsgymnasium 2 HHX Velkommen til Rybners Handelsgymnasium Rybners Handelsgymnasium er en traditionsrig skole, hvor der er plads til både faglige udfordringer og personlig udvikling. Gymnasietiden er en helt speciel

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet. Elever, forældre, medarbejdere Ørstedskolen er kommet til verden næsten. Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Læs mere

Mål og strategi Status 2013-2014

Mål og strategi Status 2013-2014 Mål og strategi Status 2013-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Intro til Mål og strategi - status 2013-2014... 3 2. Indsatsområder... 4 2.1 Videreudvikling af studieretningsgymnasiet... 4 2.2 Undervisningsmiljø...

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere