Referat fra møde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde d. 26.02.13"

Transkript

1 FAABORC-MIDTFYN I Referat fra møde d UNGDOMSSKOL BESTYRELSEN 26. februar Kl. 18:00 21:00 incl, spisning. 34 Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen, Poul A. Larsen, John Lademann, Mia H. Pedersen, Karl Top, Ingrid Kaagh, Ron Clausen Kristian Nielsen og Keld Andersen kommer Ca Mette Frederiksen gil kl

2 Velkommen til elevrepræsentanterne Rune Jessen og Alexander Knudsen [Atdelingj Punkt 252 Netværkspædagogik ved Susanne Sommer (Se biiag~ artikel) Kunstklubben har nu 44 medlemmer, og der arbejdes rigtigt godt. Vi er blevet bedt om at skrive et indlæg herom til fagbiadet Ungdomsskolen. Se bilag. Der tænkes nu ideer på Musikområdet if-området Sportsomradet Det internationale område Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at punktet tages til efterretning. Kommentarer: Forslag om at indtænke netværkspædagogik ind i den nye folkeskolereform. Vi orienterer skolefagchefen om forslaget. Punkt 253. Hvordan går det i juniorklubberne ved Poul A. Larsen ( Se bilag: Evaluering afjuniorklubber) Deltagerniveauet er stabilt. Udmeldelser sker pga. dårlig økonomi hos forældrene. Undersøgelse af kommende 4. klasse i Ryslinge interesse for juniorklub. Vi er blevet bedt om at nytænke juniorklub i V. Åby Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til drøftelse og udtalelse Udtalelse: Udvalget synes evalueringen er god, men afventer skolereformen. Vi vil besøge Vester Åby (skolen og hallen ) og se på muligheden for at oprette juniorklub her. Punkt 254. Samarbejdet med frivillige i ungdomsskoleregi ved Susanne Sommer Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal mere fokus på institutionernes samarbejde med frivillige. Ungdomsskolens ledelse har i den forbindelse gjort sig nogle tanker. Vi har pt. fig. samarbejde: Børnekulturfestival i Faaborg Børnekulturdage i Nord Vi er ved at udvikle: Samarbejdet med lokale kunstnere omkring netværkspædagogik Vi påtænker at starte: Lokalefællesskab med frivillige børneorganisationer Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til beslutning Beslutning: Vi vender situationen med frivillighedskonsulenten Herefter invkerer vi ungdomsorganisationerne ind.

3 Punkt 255. Dommen i Prwstøulykken Hvornår kan en skoleleder dømmes for fejl en medarbejder har begået, og hvornår kan en medarbejder dømmes for en fejl en kollega har begået? Hvordan kan vi gardere os imod, at der ikke begås præstøfejl i ungdomsskolen? ( Se bilag 4) Hvor mange retningslinjer skal vi have på skrift? Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til drøftelse og beslutning. Korn men ta er: Det kan være svært at få øje på alt, forebygge alle mulige uheldige situationer. Besluin ing: Vi er opmærksomme pa problemstillingen og afventer den ankede dom IAtdeIingl Punkt 256. Initiativpriser Fag-U chefen har sendt denne mail: Kære alle. Som bekendt vil Faaborg-midzfyn Kommune uddele fem priser: Årets borger Årets organisation Å rejs lokalsamfund Årets erhvervspris Årets klimapris Som ledere på skolerne har I et stort kendskab til lokale ildsjæle og lokale gode initiativer. Der er indtil videre indkommet få indstillinger, så jeg vil opfordre jer til at overveje, om der i jeres område er initiativer, som I kunne indstille. I kan komme medforslag på senest 1. marts Med venlig hilsen Tonni Leicht Jørgensen Har ungdomsskolebestyrelsen forslag til personer, der bør indstilles? Indstilling: Rune foreslar sin fodboldtræner Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til beslutning Beslutning: Bestyrelsen sender udfordringen tilbage til ungdomsskolens edelse. Punkt 257. Orientering ved alle Formanden Yderligere besparelser i FMK Der skal findes et rammebeløb over 4 år på kr. Ungdomsskoleinspektøren Fraværsstatistik kan ikke gives pga. indførsel af nye systemer Gives ikke fremover Kulturel rygsæk Vi byder med kulturel rygsæksindhold ind i forhold til ny skolereform TryghedsundersØgelse (se bilag) Orientering taget til efterretning

4 FAABORG-M I DTFYN Tanker om besparelser Partnerskaber og samarbejde med folkeskolen [Afdelingi Souschefen Elevtal Cpr-tal Holdelevtal Forretningsføreren Budgetopfølgning Forbrugsprocenten er 8,70 (den er lidt høj må være 8,33 Færre penge pga. mindre ungdomsårgang men et stigende elevtal Der er trukket ud pa grund af faldende ungdomstal i FMK på trods af, der er et stigende elevtal i ungdomsskolen. Nedskrivning på 178 børn. Der er ikke taget højde for juniorgruppen. Folkeskolerne reguleres efter faktisk elevtal og ikke efter demografi. Tag problemet med i budgetopfølgningen og til kvalitetssamtalen Forespørgsel om bloktilskud til knallertundervisning Det er blevet meget dyrere at gennemføre knallertundervisningen. Den øgede deltagerbetaling dækker ikke de øgede udgifter. Afdelingsleder for SSP Fald i kriminaliteten for hele landet, hvorfor falder kriminaliteten ikke i FMK og Nyborg lige så meget som i de øvrige fynske kommuner. Ungdomskriminaliteten falder mindre i kommuner med mange opholdssteder og ungdomsfængsler. SSP s indtryk er at kriminaliteten er faldet meget SSP-kursusdag i efteråret med Lars Holmberg for alle SSP-kontakter. Der er 14 elever i 2-sprogsklassen. Afdelingsleder for dagundervisning Skolevæsenet og Canadamodellen Overliggeren skal sættes højere for alle elever Gøre præstationsforskellene mindre Mere tillid til skolerne Lederne skal være mere pædagogiske ledere Færre men tydelige mål øget bevidst om faglige mål Skole for alle uanset handicaps Rapport udsendes til bestyrelsen Faglig læsning og læsevejleder Ungdomsskolen deltager Matematikvejleder

5 Ungdomsskolen deltager på kommunens interne kursus [Afdelingj Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne Orientering om juniorklubevaluering Orientering om rammebeløb Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet Intet at bemærke Medarbej derrepræsentanterne Intet at bemærke Elevrepræsentanterne Intet at bemærke Punkt 258. Evt, ved formatiden Intet at bemærke Kommende møder / punkter Torsdag den 18. april Hvor skal der spares Torsdag den 20. juni International dimension De ikke uddannelsesparate Næste års tilbud Punkt 259. Codkendelse af mødereferat ved formanden Bes Lut ni rig: Udsættes til næste møde /4k )(~ 61a ~- h70a 3ey7 BILAG i Netværkspædagogik

6 Af Susanne Sommer, Faaborg-Midrfj n Ungdomsskole fafdeling] I sidste nummer af Ungdomsskolen skrev Ungdomsskoleinspektør Mathias Olesen, Vejen Kommune, at del, der allid har gjort ungdomsskolen helt speciel, er dens evne til at tilpasse sig den aktuelle virkelighed. Aktuelt i Vandkantsdanmark står vi overfor, at folk især de unge under uddannelse og personer, der søger akademiske jobs - fraflytter vores kommuner. Dette betyder et ringere beskatningsgrundlag og en skæv aldersfordeling. Manglende skatteindtægter betyder besparelser for vores institutioner. Da fagopmærksomheden i vores skoler mest omhandler dansk og matematik, er det ofte de kreative fag, der må vige, nar der skal prioriteres. Det betyder igen, at unge, der lærer bedst gennem kreative og praktiske fag, ikke tilgodeses i det omfang, der kunne være ønskeligt. Hvis de unge ikke beskæftiger sig med kunst, teater, musik, sløjd og lign, i folkeskolen, tilvælger de heller ikke fagene i ungdomsskolen. Desuden kæmper vi også med det faktum, at en del unge ikke får en ungdomsuddannelse, og derfor ikke er interessante for arbejdsmarkedet men bliver en del af den store gruppe på overførselsindkomst. Hvad kan vi gøre? I Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole har vi udvalgt et område kunst - som vi prøver at eksperimentere med og se effekten af. (Der er taget udgangspunkt i kunst, fordi der bor mange kunstnere i Faaborgområdet, som er meget aktive og har en del fælles aktiviteter, men det kunne lige så godt have været et andet kreativt omrade). Vi kalder det netværkspædagogik. Netværk med institutionerne Vi forsøger nu at få de unge tidligere ind i ungdomsskolen, sa der ikke kommer et slip mellem de kreative fag i folkeskolen og de kreative fag i ungdomsskolen. Vi danner et netværk med folkeskolerne, billedskolerne og juniorklubberne, hvor vi kører fælles kunstprojekter, så unge med interesse for omradet kan fastholde den interesse. Vi kan i den sammenhæng håbe pa, at unge, der udvikler sig fagligt gennem kunst (og også andre kreative fag), står bedre rustet i mht. til evne og lyst i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. (Det, at finde sit sprog I her kunstens sprog, gør, at man har en måde mere at lære på I at udtrykke sig på. Det betyder, man bliver dygtigere og tror mere på sig selv, og - med Howard Gardner i baglommen - regner vi med, at der herfra er en transfer til andre fagområder).

7 De unges indbyrdes netværk i kunstklubben Vi ved, at unge med gode relationer i kommunen har større tilbøjelighed til at vende tilbage til os efter endt uddannelse, derfor har vi lavet en kunstklub, hvor vi vil prøve at understøtte, at unge med den samme interesse far et interessenetværk med hinanden gennem fælles undervisning, kunstklubaktiviteter, fælles projekter, facebooknetværk og andre netværk på sociale medier. Vi har i denne sammenhæng blandet hold- og klubmodellen for at tilbyde en undervisnings- og samværsform, der er rummelig nok til, at alle kan være med, når de har lyst. Relationsarbejdet med de unge prioriteres i samme grad som undervisningen. Nogle af nøgleordene er derfor den gode samtale, fælles hygge, hjælpe og inspirere hinanden samt andre aktiviteter, som netop gør, at de aktuelle unge forstår sig som et netværk. [Afdelingi Lærernes netværk Kunst er mange ting, derfor er der brug for en lærergruppe med vidtfavnende kompetencer og egne kunstneriske netværk at trække på, for at tilgodese så mange unges interesser som muligt og tilbyde netop de projekter, som den aktuelle ungdomsgruppe interesserer sig for. Desuden er lærerne ikke kun lærere i denne sammenhæng, de er også mentorer, forbilleder som kunstnere, projektledere, inspiratorer i forhold til videre uddannelse og vidensbanker i forhold til kunstens verden generelt. Herved bliver de en del af det voksne netværk omkring de unge, der er medansvarlig for, at den enkelte kommer godt fra start. Netværk i lokalområdet En del af kunstklubbens opgave er at connecte de unge kunstnere til de lokale kunstnere. Det kan ske ved at inddrage de lokale kunstnere som inspiratorer og undervisere, se deres udstillinger, udstille sammen med dem, eller deltage i fælles projekter og kunstnertræf. Det kan man i Faaborg, fordi der er mange af den slags fælles aktiviteter. Det skulle gerne give et netværk mellem unge kunstnere og de erfarne og etablerede kunstnere, som ved hvordan man arrangerer en udstilling, kender til PR, økonomi, samarbejdspartnere og lign. Overbygningsnetværk Nar de unge er vokset ud af ungdomsskolen og overgået til netværket af voksne kunstnere eller kommet videre i uddannelsen og i livet, vil vi invitere dem på vore sommerferiekunstcamps, hvor de kan mødes med eget netværk og inspirere de nye unge, som gar i deres fodspor. Gode netværk skal erstatte dårlige netværk eller manglende netværk Kan vi fylde de unges liv med inspiration, viden og gode netværk, giver vi ikke plads til darlige netværk, som man let kunne ende i, hvis man føler sig alene i verden. Gode netværk er med til at give de unge troen på sig selv og lysten til at uddanne sig og blive dygtigere. Gode netværk er medvirkende til, at vi føler os hjemme i Faaborg-Midtfyn, og at vi vil bidrage til fællesskabet her.

8 FAABORG-MIDrFYN Virker det? Det ved vi ikke endnu, for vi er lige begyndt at tænke netværk på alle planer. Hvordan kan man mon se, om det virker. Det kan vi nok kun indirekte ved konstatere, om der er flere unge i uddannelse, om de bliver navne i den lokale kunstverden, om de har det godt, når vi møder dem igen som unge familier i kommunen, og som aktive i de lokale fællesskaber og lign. ps Hvis nogen afjer derude, arbejder med det samme som os, hører vi gerne jeres idéer, erfaringer og resultater. [Afdeling] BILAG 2 Status på Juniorklubber den Klubledelsen ( Poul A. Larsen, Søren Birch, Helle Andersen, Mia H. Pedersen, Torben Mikkelsen, Susanne Sommer) i Ungdomsskolen har på møde den evalueret fig. i forhold til juniorklubber: Juniorklubberne har nu fungeret siden skolestarten i august 2012 Antal børn i de forskellige klubber Hermed tallene fra den , den og den hentet i administrationsprogrammet LARA de pågældende datoer.

9 FAABORG-M IDTFYN Faaborg 58 / 76 /58 Svanninge 13/15/16 VesterAbyo/o/o Ryslinge 5/3/4 Allested-Vejle 7 / 13/15 Kværndrup 7 / 9 /11 Ringe 33 / 43/36 Brahetrolleborg 7 / 15/15 BrobyIO/22/17 [AtdeIingJ Der har været gjort rigtigt meget for at synliggore klubberne Besøg i klasserne Besøg på målgruppens forældremøder Besøg i SF0 Breve til alle forældre, der har børn i målgruppen med beskrivelse og tilmeldingsblanket. Invitation til målgruppen til åbenthusdage Fester for alle i klubben Julearrangementer Orientering på skolernes hjemmesider Orientering på ungdomsskolens hjemmeside med tilmeldingsblanketter Pressen er orienteret Frikvartersåbent Sedler med hjem om særlige aktiviteter og fester Der er brugt meget tid på at indrette klubberne hyggeligt Hvilke aktiviteter er der i klubberne (forskelligt fra klub til klub alt efter, hvad de to medarbejdere kan) Musikskolesamarbejde Foreningssamarbejde Svømmehaltilbud Fisketure Boldspil Kreative og kunstneriske aktiviteter Træværksted Køkkenaktiviteter, tegne, male, sy, smykker, klippe, klistre Udendørs aktiviteter, bålmad, drageflyvning, bmx-kørsel, haloweenaktiviteter og aktivitet Pc spil, kort og brætspil, playstation, lektielæsning, film Ture Børnemøder Ofte besøg af eleverne i 3. klasse, i forbindelse med, at de skal lære klubben at kende Hvordan kan man som forældre se, hvad der sker i klubberne Hver klub har en oversigt på Der gives sedler med hjem, når der sker noget særligt Desuden benyttes skoleintra/forældreintra Hvilke forældre melder deres børn i klubberne

10 Al FAABORC-MIDTFYN Det er generelt de økonomisk velstillede forældre, der indmelder deres [Atdeling] børn Dog har Ringe - og Faaborg Juniorklubber nogle medlemmer, der kræver ekstra indsatser Vi oplever, at børn af økonomisk ressourcesvage forældre kommer til vores åbne arrangementer og ellers går forbi og kigger ind at klubvinduerne. Samarbejde med BUR Vi har i Faaborg enkelte børn der får betalt deres kontingent via BUR. I et enkelt tilfælde har BUR udarbejdet en handleplan for at kunne bevillige betalingen. Hvad har betydning for klubmedlemstallet Først og fremmest har klubkulturhistorien i det enkelte område betydning. Det tager tre år at bygge en klub op i et område, hvor der ikke før har været klubber. Stort frafald af 3. klasseelever i SF0 betyder, at forældrene vælger ikke at bruge klubtilbudet. I områder som Vester Åby og Ryslinge meldes mange børn udaf SF0 i 3. klasse (i Ryslinge er der også udmeldelser i 2. klasse Bortfald af økonomisk fripladser, afholder økonomisk svagtstillede forældre fra at benytte tilbudet. Besparelser på socialpædagogiske fripladser Forældrenes behov (Hvis forældrene i et område er hjemmegående) Børnene kommer, hvis andre børn på samme alder også kommer Forældreholdningen i lokalområderne Pris Arbejdsløshed og bortfald at dagpenge ( Vi har oplevet en stigning i arbejdsleshedfindtægtstab sidst i perioden) Hvordan ser økonomien ud? Med baggrund i de forudsætninger, vi har lagt til grund for juniorklubøkonomien, så ser økonomien ud til at kunne hænge sammen. Her tænker vi på: at hele klubområdet skal ses som en helhed at lederne for ungdomsklubberne også er ledere i juniorklubberne - at forældrebetalingen er 600 kr. - at antallet af personaler matcher medlemstallet Overførslen fra 2011 vil kunne dække evt. merforbrug, der har været i forbindelse med indretning at klubberne. Såfremt man måtte ønske en lavere forældrebetaling, vil det være nødvendigt at tilføre området yderligere midler. Der kunne være flg. forslag til at øge medlemstallet i klubberne Genindføre den økonomiske fripladsordning Starte klubtilbuddet i 3. klasse, så vi ikke skal samle op på de børn, der har udmeldt sig at SF0 (se klubben i Morud) Tilføre området midler til en klippekortordning eller en generel prisnedsættelse ( som i Odense)

11 wa I første omgang vil forslaget være, at give klubberne tid til at konsolidere og (Afdeling) manifestere sig i de respektive områder, som det har været tilfældet i Faaborg, hvor der er en juniorklubkultur. Regeringens planer om indførelse af en længere skoledag vil også spille ind, når vi skal vurdere på et kommende juniorklubbehov. Forslaget er derfor, at næste juniorklubevaluering sker, når den foreslåede folkeskoleændring er på plads. Med venlig hilsen Susanne Sommer BILAG 3 Hvor tryg~ er borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det Kriminalpræventive Råd og Tryg Fonden er i gang med en tryghedsmåling blandt borgerne i Faaborg.Midtfyn Kommune. Håbet er, at mange vil deltage. Borgernes besvarelser kan nemlig få indflydelse på, hvilke indsatser politiet og kommunen fremover prioriterer og igangsætter for at forebygge kriminalitet og øge trygheden lokalt. Snart vil 2000 borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune få et brev i postkassen. Brevet er en invitation til at svare på et spørgeskema på internettet. Her vil borgerne blive stillet en række spørgsmål om tryghed og utryghed i området, hvor de bor. Resultaterne skal bruges i en ny tryghedsmåling, som laves af Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og Tryg Fonden i samarbejde med politiet og Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi laver undersøgelsen for at gøre det nemmere for kommunen og politiet at prioritere, hvordan de bedst muligt kan forebygge kriminalitet i fremtiden. Målingen vil både vise i hvilket omfang, men også hvor borgerne oplever kriminalitet og andre problemer i nabolaget. Hvis borgerne f..eks. peger på, at de oplever problemer med hærværk eller tyveri i et bestemt omsåde, så vil det være et godt udgangspunkt for at målrette indsatsen, siger projektmedarbejder i DKR og Tryg Fondens projekt GAVN, Majken Mosegaard Svendsen. Hun påpeger, at undersøgelsen samtidig giver borgerne en unik mulighed for at påvirke kommunens og politiets fremtidige arbejde for at forebygge kriminalitet og øge trygheden. Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Jørgensen, er enig med Majken Mosegaard Svendsen. Det er vigtigt, at borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune føler sig trygge Ligeledes arbejder vi hele tiden på optimere vore indsatser, og tryghedsmålingen kan blive et vigtigt redskab til

12 ivxi at udføre en malrettet indsats i forhold til borgerne i Kommunen siger Hans Jørgensen. (Atdelingl Borgernes opfattelse af tryghed er et vigtigt element i politiets planlægning til bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet. Det optimale for os er at kunne øge borgernes tryghed samtidig med at vi bekæmper kriminalitet, så derfor hilser vi undersøgelsen velkommen siger chefpolitiinspektør John Jacobsen fra Fyns politi. Jo flere der deltager, jo bedre I Sverige har man allerede succes med at bruge lokale tryghedsmalinger i det kriminalpræventive arbejde. Derfor håber lokalrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune, DKR og Tryg Fonden, at alle de borgere, der inviteres, også tager sig tid til at deltage. J0 flere, der deltager, jo bedre kan lokalrådet nemlig malrette deres indsatser. Som noget helt nyt har vi lavet et spørgeskema, hvor borgerne kan registrere deres utryghed på et kort. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil undersøge, om oplevelsen af utryghed kan forbindes med et bestemt sted som f.eks. en særlig vej, plads eller bygning. En geografisk kortlægning af borgernes tryghed, forventer vi, kan have stor værdi for arbejdet med fortsat at sikre trygge lokalsamfund, si er M&ken Mose aard Svendsen. UndersØ elsen løber fra og foretages i Vejle, Sønderborg, Vallensbæk og Faaborg Midtfyn Kommuner. Kommunerne er udvalgt, fordi de repræsenterer en bred vifte af de vilkår og udfordringer, som landets forskellige kommuner står overfor. For mere information kontakt projektmedarbejder Majken Mosegaard Svendsen: eller Tryg Fonden og DKR Tryg Fonden og Det Kriminalpræventive Råd har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at nedbringe kriminaliteten og øge trygheden i Danmark bl.a. ved at engagere borgerne og ved at skabe ny viden om kriminalitet og forebyggelse, som styrker de professionelle i deres arbejde. BILAG 4 Nykøbing Falster Lundby Efterskole Nyhedsbrev Om Præstø ulykkenforstanderen for Lundby Efterskole blev i dag gjort ansvarlig for mareridtet på Præstø Fjord i Lundby Efterskoles forstander Truels Achton Truelsen blev i dag idømt 60 dages betinget fængsel for sit ansvar for Præstø-ulykken. Det fastslog Retten i Nykøbing Falster, da dommen idag faldt klokken 10. Samtidig skal Lundby Efterskole betale 25 dagbøder af kroner stykket altså en samlet bøde på koner. Mild dom

13 xi Dommen betyder, at Truels Achton Truelsen kun blev idømt en betinget dom. Boden mod efterskolen var dog højere end forventet. Samtidig blev Truels Achton Truelsen dømt til ikke at måtte have ansvar for undervisning i sejlsport i 3 år. Det betyder, at efterskolen ikke må undervise i sejlads, hvis han fortsætter som forstander. Den druknede læreres valg om at sejle ud i det hårde vintervejr kaldte retten for groft uagtsomt. Truels Achton Truelsen og efterskolen blev dømt for 3 af de 4 forhold, som han var tiltalt for undtagen uagtsomt manddrab. Det betyder, at de er dømt skyldige i uagtsomt legemsbeskadigelse, forvoldelse af søulykke og sejlads i strid med godt sømandskab og endelig for ikke at have sikret menneskeliv på søen tilstrækkeligt. (Atdeling] Af:Louise Damløv Forstander på Lundby Efterskole, Truels Truelsen, vælger at anke den dom, han fik fredag den 1. februar. Det bekræfter Truelsens advokat, Peter Geising over for DR Nyheder. - Han vælger at anke til frifindelse, siger han til DR Nyheder. Og pa skolen fortæller bestyrelsesformand Bjarne Rasmussen, at hovedårsagen til anken er, at Truelsen ikke var på skolen, da ulykken skete. - Den måde dommen er blevet afgivet i relation til, at han ikke var på skolen, og han havde udstukket de retningslinjer, der var udstukket der om ikke at sejle fra november til 1. maj. Og det sker alligevel, og det havde forstanderen ikke en jordisk chance for at forhindre, siger Bjarne Rasmussen til DR Nyheder. - Skolen anker ikke Retten i Nykøbing Falster dømte både Truels Truelsen og Lundby Efterskole skyldige i uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med kæntringsulykken på Præstø Fjord i februar Ifølge DR Nyheders oplysninger vælger skolen i modsætning til Truels Truelsen at acceptere dommen. - Det er af hensyn til børnene, at skolen ikke anker. Vi har jo taget ansvar for ulykken og de gener i forhold til paragraf 249, og det erkendte vi allerede under retssagen, og vi kan ikke være sikre på, at unge mennesker ikke bliver slæbt i retten hvis vi anker, siger bestyrelsesformand Bjarne Rasmussen til DR Nyheder. Læs også Far til Præstø-elev: Det er den helt rigtige dom

14 xl KOMME Skolen blev idømt at betale 25 dagbøder af kroner, mens Truels Truelsen blev idømt 60 dages betinget fængsel og frataget retten til at undervise elever til søs. (Afdeling] Raskmelder sig Kort efter dommen valgte Truels Truelsen at sygemelde sig, og i stedet har viceforstander Lars Jensen været konstitueret forstander. Men DR Nyheder erfarer, at Truels Truelsen nu raskmelder sig og vender tilbage til skolen torsdag morgen. Kæntringsulykken skete den 11. februar 2011, og her blev syv elever erklæret klinisk døde, mens en lærer, den 44-årige Michael Jørgensen, omkom. I alt var 13 elever og to lærere med ude at sejle, og flere elever må i dag leve med hjerneskader og svære psykiske og fysiske mén. Læs også Forstander på Lundby Efterskole beholder sit job efter dom For flere af de involverede elever og forældre har det største ønske under retssagen været at få forstanderen dømt og stillet ham ansvarlig for ulykken. Forstanderen og skolen har valgt at bruge næste alle 14 dage til at beslutte sig for en anke. Og det har taget så lang tid, fordi skolens beslutning om ikke at anke ikke måtte have betydning for Truelsens ankesag, forklarer Bjarne Rasmussen. - Vi har hele tiden været opmærksomme på, at vores beslutning om ikke at anke, ikke skulle have indflydelse på forstanderens anke, og det har vi nu faet bekræftet, at det har det ikke, siger Bjarne Rasmussen til DR Nyheder. Lederforening bakker op om anke Truels truelsen har onsdag formiddag holdt møde med Frie Skolers Ledere, der repræsenterer forstandere og ledere på frie skoler. Og formand Mogens Lorenzen bekræfter over for DR Nyheder, at Truelsen anker sin dom. Han fortæller også, at foreningen bakker Truelsen op i en anke. - Vores rådgivere mener, at præmisserne for dommen ikke kan begrunde en dom for forstanderen, for der er ikke påvist en sammenhæng mellem Truelsens håndtering af reglerne for sikkerheden og ulykken, siger lederen for Frie Skolers Ledere, Mogens Lorenzen til DR Nyheder. Han fortsætter: - Vi anser dommen for at være principiel, fordi det er første gang, at en skoleleder bliver dømt i en sådan sag. Derfor skaber det usikkerhed mellem skolens lærerne og forstanderen, og det synes vi er grund til at anke dommen, for dommenkan danne præcedens for andre domme, siger Mogens Lorenzen.

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN rden 01.06.2015. Kl. 18:00 21:00 incl, spisning. 45 Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen Kommunalbestyrelsen: Bo L. Petersen(formand) Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat af møde d. 09.09.13 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 09. september 2013. Tidspunkt: Mødenr.: 36 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Deltagere: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden møde tirsdag den 07.06.11 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: Tirsdag d. 7. juni 2011. Tidspunkt: Mødenr.: 25 Sted: 17:00 ca 21:00 incl. spisning. Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Deltagere:

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat møde d. 06.02.12 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 6. februar 2012. Tidspunkt: Mødenr.: 29 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Deltagere: Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 DATO: 02-11-2011 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: HENRIK STAMPE, MIKKEL ØRSØE AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser nye udfordringer og nye perspektiver Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn kommunes strategi Udviklingsstrategi Aftale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 25. juni 2013 - Kl. 18:00-21:00

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 25. juni 2013 - Kl. 18:00-21:00 Jjjjj Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1018092448 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 34744238 Brønshøj, d. 17.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 DATO: 31-08-2011 STED: LÅGERUPBANEN, FUGLSANGVEJ 2 A, 4892 KETTINGE TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BRIAN KROG, HENRIK STAMPE Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning:

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

OBS. Mødet afholdes på Jeksendalskolen, Jeksen Dalvej 3 B, Hørning

OBS. Mødet afholdes på Jeksendalskolen, Jeksen Dalvej 3 B, Hørning UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Møde: tirsdag den 11. juni 2013 kl.16-18 Sted: Jeksendalskolen Dagsorden: OBS. Mødet afholdes på Jeksendalskolen, Jeksen Dalvej 3 B, Hørning 1. Fremvisning af Jeksendalskolens nye

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation NYHEDSBREV Status i Ungdomsskolen? Nr. 2, juni 2015 Tema Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering Personalemotivation Kø til velkomstfest for 6. årgang. 265 elever deltog i festen. Internationalisering

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup.

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Ollerup d 13/3-11 Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Initiativgruppen bag en juniorklub i Ollerup består af forældre til børn i 1. - 3. klasse på Ollerup friskole, men støttet af forældrebestyrelserne

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere