Referat fra møde d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde d. 26.02.13"

Transkript

1 FAABORC-MIDTFYN I Referat fra møde d UNGDOMSSKOL BESTYRELSEN 26. februar Kl. 18:00 21:00 incl, spisning. 34 Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen, Poul A. Larsen, John Lademann, Mia H. Pedersen, Karl Top, Ingrid Kaagh, Ron Clausen Kristian Nielsen og Keld Andersen kommer Ca Mette Frederiksen gil kl

2 Velkommen til elevrepræsentanterne Rune Jessen og Alexander Knudsen [Atdelingj Punkt 252 Netværkspædagogik ved Susanne Sommer (Se biiag~ artikel) Kunstklubben har nu 44 medlemmer, og der arbejdes rigtigt godt. Vi er blevet bedt om at skrive et indlæg herom til fagbiadet Ungdomsskolen. Se bilag. Der tænkes nu ideer på Musikområdet if-området Sportsomradet Det internationale område Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at punktet tages til efterretning. Kommentarer: Forslag om at indtænke netværkspædagogik ind i den nye folkeskolereform. Vi orienterer skolefagchefen om forslaget. Punkt 253. Hvordan går det i juniorklubberne ved Poul A. Larsen ( Se bilag: Evaluering afjuniorklubber) Deltagerniveauet er stabilt. Udmeldelser sker pga. dårlig økonomi hos forældrene. Undersøgelse af kommende 4. klasse i Ryslinge interesse for juniorklub. Vi er blevet bedt om at nytænke juniorklub i V. Åby Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til drøftelse og udtalelse Udtalelse: Udvalget synes evalueringen er god, men afventer skolereformen. Vi vil besøge Vester Åby (skolen og hallen ) og se på muligheden for at oprette juniorklub her. Punkt 254. Samarbejdet med frivillige i ungdomsskoleregi ved Susanne Sommer Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal mere fokus på institutionernes samarbejde med frivillige. Ungdomsskolens ledelse har i den forbindelse gjort sig nogle tanker. Vi har pt. fig. samarbejde: Børnekulturfestival i Faaborg Børnekulturdage i Nord Vi er ved at udvikle: Samarbejdet med lokale kunstnere omkring netværkspædagogik Vi påtænker at starte: Lokalefællesskab med frivillige børneorganisationer Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til beslutning Beslutning: Vi vender situationen med frivillighedskonsulenten Herefter invkerer vi ungdomsorganisationerne ind.

3 Punkt 255. Dommen i Prwstøulykken Hvornår kan en skoleleder dømmes for fejl en medarbejder har begået, og hvornår kan en medarbejder dømmes for en fejl en kollega har begået? Hvordan kan vi gardere os imod, at der ikke begås præstøfejl i ungdomsskolen? ( Se bilag 4) Hvor mange retningslinjer skal vi have på skrift? Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til drøftelse og beslutning. Korn men ta er: Det kan være svært at få øje på alt, forebygge alle mulige uheldige situationer. Besluin ing: Vi er opmærksomme pa problemstillingen og afventer den ankede dom IAtdeIingl Punkt 256. Initiativpriser Fag-U chefen har sendt denne mail: Kære alle. Som bekendt vil Faaborg-midzfyn Kommune uddele fem priser: Årets borger Årets organisation Å rejs lokalsamfund Årets erhvervspris Årets klimapris Som ledere på skolerne har I et stort kendskab til lokale ildsjæle og lokale gode initiativer. Der er indtil videre indkommet få indstillinger, så jeg vil opfordre jer til at overveje, om der i jeres område er initiativer, som I kunne indstille. I kan komme medforslag på senest 1. marts Med venlig hilsen Tonni Leicht Jørgensen Har ungdomsskolebestyrelsen forslag til personer, der bør indstilles? Indstilling: Rune foreslar sin fodboldtræner Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til beslutning Beslutning: Bestyrelsen sender udfordringen tilbage til ungdomsskolens edelse. Punkt 257. Orientering ved alle Formanden Yderligere besparelser i FMK Der skal findes et rammebeløb over 4 år på kr. Ungdomsskoleinspektøren Fraværsstatistik kan ikke gives pga. indførsel af nye systemer Gives ikke fremover Kulturel rygsæk Vi byder med kulturel rygsæksindhold ind i forhold til ny skolereform TryghedsundersØgelse (se bilag) Orientering taget til efterretning

4 FAABORG-M I DTFYN Tanker om besparelser Partnerskaber og samarbejde med folkeskolen [Afdelingi Souschefen Elevtal Cpr-tal Holdelevtal Forretningsføreren Budgetopfølgning Forbrugsprocenten er 8,70 (den er lidt høj må være 8,33 Færre penge pga. mindre ungdomsårgang men et stigende elevtal Der er trukket ud pa grund af faldende ungdomstal i FMK på trods af, der er et stigende elevtal i ungdomsskolen. Nedskrivning på 178 børn. Der er ikke taget højde for juniorgruppen. Folkeskolerne reguleres efter faktisk elevtal og ikke efter demografi. Tag problemet med i budgetopfølgningen og til kvalitetssamtalen Forespørgsel om bloktilskud til knallertundervisning Det er blevet meget dyrere at gennemføre knallertundervisningen. Den øgede deltagerbetaling dækker ikke de øgede udgifter. Afdelingsleder for SSP Fald i kriminaliteten for hele landet, hvorfor falder kriminaliteten ikke i FMK og Nyborg lige så meget som i de øvrige fynske kommuner. Ungdomskriminaliteten falder mindre i kommuner med mange opholdssteder og ungdomsfængsler. SSP s indtryk er at kriminaliteten er faldet meget SSP-kursusdag i efteråret med Lars Holmberg for alle SSP-kontakter. Der er 14 elever i 2-sprogsklassen. Afdelingsleder for dagundervisning Skolevæsenet og Canadamodellen Overliggeren skal sættes højere for alle elever Gøre præstationsforskellene mindre Mere tillid til skolerne Lederne skal være mere pædagogiske ledere Færre men tydelige mål øget bevidst om faglige mål Skole for alle uanset handicaps Rapport udsendes til bestyrelsen Faglig læsning og læsevejleder Ungdomsskolen deltager Matematikvejleder

5 Ungdomsskolen deltager på kommunens interne kursus [Afdelingj Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne Orientering om juniorklubevaluering Orientering om rammebeløb Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet Intet at bemærke Medarbej derrepræsentanterne Intet at bemærke Elevrepræsentanterne Intet at bemærke Punkt 258. Evt, ved formatiden Intet at bemærke Kommende møder / punkter Torsdag den 18. april Hvor skal der spares Torsdag den 20. juni International dimension De ikke uddannelsesparate Næste års tilbud Punkt 259. Codkendelse af mødereferat ved formanden Bes Lut ni rig: Udsættes til næste møde /4k )(~ 61a ~- h70a 3ey7 BILAG i Netværkspædagogik

6 Af Susanne Sommer, Faaborg-Midrfj n Ungdomsskole fafdeling] I sidste nummer af Ungdomsskolen skrev Ungdomsskoleinspektør Mathias Olesen, Vejen Kommune, at del, der allid har gjort ungdomsskolen helt speciel, er dens evne til at tilpasse sig den aktuelle virkelighed. Aktuelt i Vandkantsdanmark står vi overfor, at folk især de unge under uddannelse og personer, der søger akademiske jobs - fraflytter vores kommuner. Dette betyder et ringere beskatningsgrundlag og en skæv aldersfordeling. Manglende skatteindtægter betyder besparelser for vores institutioner. Da fagopmærksomheden i vores skoler mest omhandler dansk og matematik, er det ofte de kreative fag, der må vige, nar der skal prioriteres. Det betyder igen, at unge, der lærer bedst gennem kreative og praktiske fag, ikke tilgodeses i det omfang, der kunne være ønskeligt. Hvis de unge ikke beskæftiger sig med kunst, teater, musik, sløjd og lign, i folkeskolen, tilvælger de heller ikke fagene i ungdomsskolen. Desuden kæmper vi også med det faktum, at en del unge ikke får en ungdomsuddannelse, og derfor ikke er interessante for arbejdsmarkedet men bliver en del af den store gruppe på overførselsindkomst. Hvad kan vi gøre? I Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole har vi udvalgt et område kunst - som vi prøver at eksperimentere med og se effekten af. (Der er taget udgangspunkt i kunst, fordi der bor mange kunstnere i Faaborgområdet, som er meget aktive og har en del fælles aktiviteter, men det kunne lige så godt have været et andet kreativt omrade). Vi kalder det netværkspædagogik. Netværk med institutionerne Vi forsøger nu at få de unge tidligere ind i ungdomsskolen, sa der ikke kommer et slip mellem de kreative fag i folkeskolen og de kreative fag i ungdomsskolen. Vi danner et netværk med folkeskolerne, billedskolerne og juniorklubberne, hvor vi kører fælles kunstprojekter, så unge med interesse for omradet kan fastholde den interesse. Vi kan i den sammenhæng håbe pa, at unge, der udvikler sig fagligt gennem kunst (og også andre kreative fag), står bedre rustet i mht. til evne og lyst i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. (Det, at finde sit sprog I her kunstens sprog, gør, at man har en måde mere at lære på I at udtrykke sig på. Det betyder, man bliver dygtigere og tror mere på sig selv, og - med Howard Gardner i baglommen - regner vi med, at der herfra er en transfer til andre fagområder).

7 De unges indbyrdes netværk i kunstklubben Vi ved, at unge med gode relationer i kommunen har større tilbøjelighed til at vende tilbage til os efter endt uddannelse, derfor har vi lavet en kunstklub, hvor vi vil prøve at understøtte, at unge med den samme interesse far et interessenetværk med hinanden gennem fælles undervisning, kunstklubaktiviteter, fælles projekter, facebooknetværk og andre netværk på sociale medier. Vi har i denne sammenhæng blandet hold- og klubmodellen for at tilbyde en undervisnings- og samværsform, der er rummelig nok til, at alle kan være med, når de har lyst. Relationsarbejdet med de unge prioriteres i samme grad som undervisningen. Nogle af nøgleordene er derfor den gode samtale, fælles hygge, hjælpe og inspirere hinanden samt andre aktiviteter, som netop gør, at de aktuelle unge forstår sig som et netværk. [Afdelingi Lærernes netværk Kunst er mange ting, derfor er der brug for en lærergruppe med vidtfavnende kompetencer og egne kunstneriske netværk at trække på, for at tilgodese så mange unges interesser som muligt og tilbyde netop de projekter, som den aktuelle ungdomsgruppe interesserer sig for. Desuden er lærerne ikke kun lærere i denne sammenhæng, de er også mentorer, forbilleder som kunstnere, projektledere, inspiratorer i forhold til videre uddannelse og vidensbanker i forhold til kunstens verden generelt. Herved bliver de en del af det voksne netværk omkring de unge, der er medansvarlig for, at den enkelte kommer godt fra start. Netværk i lokalområdet En del af kunstklubbens opgave er at connecte de unge kunstnere til de lokale kunstnere. Det kan ske ved at inddrage de lokale kunstnere som inspiratorer og undervisere, se deres udstillinger, udstille sammen med dem, eller deltage i fælles projekter og kunstnertræf. Det kan man i Faaborg, fordi der er mange af den slags fælles aktiviteter. Det skulle gerne give et netværk mellem unge kunstnere og de erfarne og etablerede kunstnere, som ved hvordan man arrangerer en udstilling, kender til PR, økonomi, samarbejdspartnere og lign. Overbygningsnetværk Nar de unge er vokset ud af ungdomsskolen og overgået til netværket af voksne kunstnere eller kommet videre i uddannelsen og i livet, vil vi invitere dem på vore sommerferiekunstcamps, hvor de kan mødes med eget netværk og inspirere de nye unge, som gar i deres fodspor. Gode netværk skal erstatte dårlige netværk eller manglende netværk Kan vi fylde de unges liv med inspiration, viden og gode netværk, giver vi ikke plads til darlige netværk, som man let kunne ende i, hvis man føler sig alene i verden. Gode netværk er med til at give de unge troen på sig selv og lysten til at uddanne sig og blive dygtigere. Gode netværk er medvirkende til, at vi føler os hjemme i Faaborg-Midtfyn, og at vi vil bidrage til fællesskabet her.

8 FAABORG-MIDrFYN Virker det? Det ved vi ikke endnu, for vi er lige begyndt at tænke netværk på alle planer. Hvordan kan man mon se, om det virker. Det kan vi nok kun indirekte ved konstatere, om der er flere unge i uddannelse, om de bliver navne i den lokale kunstverden, om de har det godt, når vi møder dem igen som unge familier i kommunen, og som aktive i de lokale fællesskaber og lign. ps Hvis nogen afjer derude, arbejder med det samme som os, hører vi gerne jeres idéer, erfaringer og resultater. [Afdeling] BILAG 2 Status på Juniorklubber den Klubledelsen ( Poul A. Larsen, Søren Birch, Helle Andersen, Mia H. Pedersen, Torben Mikkelsen, Susanne Sommer) i Ungdomsskolen har på møde den evalueret fig. i forhold til juniorklubber: Juniorklubberne har nu fungeret siden skolestarten i august 2012 Antal børn i de forskellige klubber Hermed tallene fra den , den og den hentet i administrationsprogrammet LARA de pågældende datoer.

9 FAABORG-M IDTFYN Faaborg 58 / 76 /58 Svanninge 13/15/16 VesterAbyo/o/o Ryslinge 5/3/4 Allested-Vejle 7 / 13/15 Kværndrup 7 / 9 /11 Ringe 33 / 43/36 Brahetrolleborg 7 / 15/15 BrobyIO/22/17 [AtdeIingJ Der har været gjort rigtigt meget for at synliggore klubberne Besøg i klasserne Besøg på målgruppens forældremøder Besøg i SF0 Breve til alle forældre, der har børn i målgruppen med beskrivelse og tilmeldingsblanket. Invitation til målgruppen til åbenthusdage Fester for alle i klubben Julearrangementer Orientering på skolernes hjemmesider Orientering på ungdomsskolens hjemmeside med tilmeldingsblanketter Pressen er orienteret Frikvartersåbent Sedler med hjem om særlige aktiviteter og fester Der er brugt meget tid på at indrette klubberne hyggeligt Hvilke aktiviteter er der i klubberne (forskelligt fra klub til klub alt efter, hvad de to medarbejdere kan) Musikskolesamarbejde Foreningssamarbejde Svømmehaltilbud Fisketure Boldspil Kreative og kunstneriske aktiviteter Træværksted Køkkenaktiviteter, tegne, male, sy, smykker, klippe, klistre Udendørs aktiviteter, bålmad, drageflyvning, bmx-kørsel, haloweenaktiviteter og aktivitet Pc spil, kort og brætspil, playstation, lektielæsning, film Ture Børnemøder Ofte besøg af eleverne i 3. klasse, i forbindelse med, at de skal lære klubben at kende Hvordan kan man som forældre se, hvad der sker i klubberne Hver klub har en oversigt på Der gives sedler med hjem, når der sker noget særligt Desuden benyttes skoleintra/forældreintra Hvilke forældre melder deres børn i klubberne

10 Al FAABORC-MIDTFYN Det er generelt de økonomisk velstillede forældre, der indmelder deres [Atdeling] børn Dog har Ringe - og Faaborg Juniorklubber nogle medlemmer, der kræver ekstra indsatser Vi oplever, at børn af økonomisk ressourcesvage forældre kommer til vores åbne arrangementer og ellers går forbi og kigger ind at klubvinduerne. Samarbejde med BUR Vi har i Faaborg enkelte børn der får betalt deres kontingent via BUR. I et enkelt tilfælde har BUR udarbejdet en handleplan for at kunne bevillige betalingen. Hvad har betydning for klubmedlemstallet Først og fremmest har klubkulturhistorien i det enkelte område betydning. Det tager tre år at bygge en klub op i et område, hvor der ikke før har været klubber. Stort frafald af 3. klasseelever i SF0 betyder, at forældrene vælger ikke at bruge klubtilbudet. I områder som Vester Åby og Ryslinge meldes mange børn udaf SF0 i 3. klasse (i Ryslinge er der også udmeldelser i 2. klasse Bortfald af økonomisk fripladser, afholder økonomisk svagtstillede forældre fra at benytte tilbudet. Besparelser på socialpædagogiske fripladser Forældrenes behov (Hvis forældrene i et område er hjemmegående) Børnene kommer, hvis andre børn på samme alder også kommer Forældreholdningen i lokalområderne Pris Arbejdsløshed og bortfald at dagpenge ( Vi har oplevet en stigning i arbejdsleshedfindtægtstab sidst i perioden) Hvordan ser økonomien ud? Med baggrund i de forudsætninger, vi har lagt til grund for juniorklubøkonomien, så ser økonomien ud til at kunne hænge sammen. Her tænker vi på: at hele klubområdet skal ses som en helhed at lederne for ungdomsklubberne også er ledere i juniorklubberne - at forældrebetalingen er 600 kr. - at antallet af personaler matcher medlemstallet Overførslen fra 2011 vil kunne dække evt. merforbrug, der har været i forbindelse med indretning at klubberne. Såfremt man måtte ønske en lavere forældrebetaling, vil det være nødvendigt at tilføre området yderligere midler. Der kunne være flg. forslag til at øge medlemstallet i klubberne Genindføre den økonomiske fripladsordning Starte klubtilbuddet i 3. klasse, så vi ikke skal samle op på de børn, der har udmeldt sig at SF0 (se klubben i Morud) Tilføre området midler til en klippekortordning eller en generel prisnedsættelse ( som i Odense)

11 wa I første omgang vil forslaget være, at give klubberne tid til at konsolidere og (Afdeling) manifestere sig i de respektive områder, som det har været tilfældet i Faaborg, hvor der er en juniorklubkultur. Regeringens planer om indførelse af en længere skoledag vil også spille ind, når vi skal vurdere på et kommende juniorklubbehov. Forslaget er derfor, at næste juniorklubevaluering sker, når den foreslåede folkeskoleændring er på plads. Med venlig hilsen Susanne Sommer BILAG 3 Hvor tryg~ er borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det Kriminalpræventive Råd og Tryg Fonden er i gang med en tryghedsmåling blandt borgerne i Faaborg.Midtfyn Kommune. Håbet er, at mange vil deltage. Borgernes besvarelser kan nemlig få indflydelse på, hvilke indsatser politiet og kommunen fremover prioriterer og igangsætter for at forebygge kriminalitet og øge trygheden lokalt. Snart vil 2000 borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune få et brev i postkassen. Brevet er en invitation til at svare på et spørgeskema på internettet. Her vil borgerne blive stillet en række spørgsmål om tryghed og utryghed i området, hvor de bor. Resultaterne skal bruges i en ny tryghedsmåling, som laves af Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og Tryg Fonden i samarbejde med politiet og Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi laver undersøgelsen for at gøre det nemmere for kommunen og politiet at prioritere, hvordan de bedst muligt kan forebygge kriminalitet i fremtiden. Målingen vil både vise i hvilket omfang, men også hvor borgerne oplever kriminalitet og andre problemer i nabolaget. Hvis borgerne f..eks. peger på, at de oplever problemer med hærværk eller tyveri i et bestemt omsåde, så vil det være et godt udgangspunkt for at målrette indsatsen, siger projektmedarbejder i DKR og Tryg Fondens projekt GAVN, Majken Mosegaard Svendsen. Hun påpeger, at undersøgelsen samtidig giver borgerne en unik mulighed for at påvirke kommunens og politiets fremtidige arbejde for at forebygge kriminalitet og øge trygheden. Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Jørgensen, er enig med Majken Mosegaard Svendsen. Det er vigtigt, at borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune føler sig trygge Ligeledes arbejder vi hele tiden på optimere vore indsatser, og tryghedsmålingen kan blive et vigtigt redskab til

12 ivxi at udføre en malrettet indsats i forhold til borgerne i Kommunen siger Hans Jørgensen. (Atdelingl Borgernes opfattelse af tryghed er et vigtigt element i politiets planlægning til bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet. Det optimale for os er at kunne øge borgernes tryghed samtidig med at vi bekæmper kriminalitet, så derfor hilser vi undersøgelsen velkommen siger chefpolitiinspektør John Jacobsen fra Fyns politi. Jo flere der deltager, jo bedre I Sverige har man allerede succes med at bruge lokale tryghedsmalinger i det kriminalpræventive arbejde. Derfor håber lokalrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune, DKR og Tryg Fonden, at alle de borgere, der inviteres, også tager sig tid til at deltage. J0 flere, der deltager, jo bedre kan lokalrådet nemlig malrette deres indsatser. Som noget helt nyt har vi lavet et spørgeskema, hvor borgerne kan registrere deres utryghed på et kort. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil undersøge, om oplevelsen af utryghed kan forbindes med et bestemt sted som f.eks. en særlig vej, plads eller bygning. En geografisk kortlægning af borgernes tryghed, forventer vi, kan have stor værdi for arbejdet med fortsat at sikre trygge lokalsamfund, si er M&ken Mose aard Svendsen. UndersØ elsen løber fra og foretages i Vejle, Sønderborg, Vallensbæk og Faaborg Midtfyn Kommuner. Kommunerne er udvalgt, fordi de repræsenterer en bred vifte af de vilkår og udfordringer, som landets forskellige kommuner står overfor. For mere information kontakt projektmedarbejder Majken Mosegaard Svendsen: eller Tryg Fonden og DKR Tryg Fonden og Det Kriminalpræventive Råd har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at nedbringe kriminaliteten og øge trygheden i Danmark bl.a. ved at engagere borgerne og ved at skabe ny viden om kriminalitet og forebyggelse, som styrker de professionelle i deres arbejde. BILAG 4 Nykøbing Falster Lundby Efterskole Nyhedsbrev Om Præstø ulykkenforstanderen for Lundby Efterskole blev i dag gjort ansvarlig for mareridtet på Præstø Fjord i Lundby Efterskoles forstander Truels Achton Truelsen blev i dag idømt 60 dages betinget fængsel for sit ansvar for Præstø-ulykken. Det fastslog Retten i Nykøbing Falster, da dommen idag faldt klokken 10. Samtidig skal Lundby Efterskole betale 25 dagbøder af kroner stykket altså en samlet bøde på koner. Mild dom

13 xi Dommen betyder, at Truels Achton Truelsen kun blev idømt en betinget dom. Boden mod efterskolen var dog højere end forventet. Samtidig blev Truels Achton Truelsen dømt til ikke at måtte have ansvar for undervisning i sejlsport i 3 år. Det betyder, at efterskolen ikke må undervise i sejlads, hvis han fortsætter som forstander. Den druknede læreres valg om at sejle ud i det hårde vintervejr kaldte retten for groft uagtsomt. Truels Achton Truelsen og efterskolen blev dømt for 3 af de 4 forhold, som han var tiltalt for undtagen uagtsomt manddrab. Det betyder, at de er dømt skyldige i uagtsomt legemsbeskadigelse, forvoldelse af søulykke og sejlads i strid med godt sømandskab og endelig for ikke at have sikret menneskeliv på søen tilstrækkeligt. (Atdeling] Af:Louise Damløv Forstander på Lundby Efterskole, Truels Truelsen, vælger at anke den dom, han fik fredag den 1. februar. Det bekræfter Truelsens advokat, Peter Geising over for DR Nyheder. - Han vælger at anke til frifindelse, siger han til DR Nyheder. Og pa skolen fortæller bestyrelsesformand Bjarne Rasmussen, at hovedårsagen til anken er, at Truelsen ikke var på skolen, da ulykken skete. - Den måde dommen er blevet afgivet i relation til, at han ikke var på skolen, og han havde udstukket de retningslinjer, der var udstukket der om ikke at sejle fra november til 1. maj. Og det sker alligevel, og det havde forstanderen ikke en jordisk chance for at forhindre, siger Bjarne Rasmussen til DR Nyheder. - Skolen anker ikke Retten i Nykøbing Falster dømte både Truels Truelsen og Lundby Efterskole skyldige i uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med kæntringsulykken på Præstø Fjord i februar Ifølge DR Nyheders oplysninger vælger skolen i modsætning til Truels Truelsen at acceptere dommen. - Det er af hensyn til børnene, at skolen ikke anker. Vi har jo taget ansvar for ulykken og de gener i forhold til paragraf 249, og det erkendte vi allerede under retssagen, og vi kan ikke være sikre på, at unge mennesker ikke bliver slæbt i retten hvis vi anker, siger bestyrelsesformand Bjarne Rasmussen til DR Nyheder. Læs også Far til Præstø-elev: Det er den helt rigtige dom

14 xl KOMME Skolen blev idømt at betale 25 dagbøder af kroner, mens Truels Truelsen blev idømt 60 dages betinget fængsel og frataget retten til at undervise elever til søs. (Afdeling] Raskmelder sig Kort efter dommen valgte Truels Truelsen at sygemelde sig, og i stedet har viceforstander Lars Jensen været konstitueret forstander. Men DR Nyheder erfarer, at Truels Truelsen nu raskmelder sig og vender tilbage til skolen torsdag morgen. Kæntringsulykken skete den 11. februar 2011, og her blev syv elever erklæret klinisk døde, mens en lærer, den 44-årige Michael Jørgensen, omkom. I alt var 13 elever og to lærere med ude at sejle, og flere elever må i dag leve med hjerneskader og svære psykiske og fysiske mén. Læs også Forstander på Lundby Efterskole beholder sit job efter dom For flere af de involverede elever og forældre har det største ønske under retssagen været at få forstanderen dømt og stillet ham ansvarlig for ulykken. Forstanderen og skolen har valgt at bruge næste alle 14 dage til at beslutte sig for en anke. Og det har taget så lang tid, fordi skolens beslutning om ikke at anke ikke måtte have betydning for Truelsens ankesag, forklarer Bjarne Rasmussen. - Vi har hele tiden været opmærksomme på, at vores beslutning om ikke at anke, ikke skulle have indflydelse på forstanderens anke, og det har vi nu faet bekræftet, at det har det ikke, siger Bjarne Rasmussen til DR Nyheder. Lederforening bakker op om anke Truels truelsen har onsdag formiddag holdt møde med Frie Skolers Ledere, der repræsenterer forstandere og ledere på frie skoler. Og formand Mogens Lorenzen bekræfter over for DR Nyheder, at Truelsen anker sin dom. Han fortæller også, at foreningen bakker Truelsen op i en anke. - Vores rådgivere mener, at præmisserne for dommen ikke kan begrunde en dom for forstanderen, for der er ikke påvist en sammenhæng mellem Truelsens håndtering af reglerne for sikkerheden og ulykken, siger lederen for Frie Skolers Ledere, Mogens Lorenzen til DR Nyheder. Han fortsætter: - Vi anser dommen for at være principiel, fordi det er første gang, at en skoleleder bliver dømt i en sådan sag. Derfor skaber det usikkerhed mellem skolens lærerne og forstanderen, og det synes vi er grund til at anke dommen, for dommenkan danne præcedens for andre domme, siger Mogens Lorenzen.

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat Mødedato: 11. november 2013. Tidspunkt: Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Mødenr.: 37 Sted: Deltagere: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN rden 01.06.2015. Kl. 18:00 21:00 incl, spisning. 45 Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen Kommunalbestyrelsen: Bo L. Petersen(formand) Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat af møde d. 09.09.13 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 09. september 2013. Tidspunkt: Mødenr.: 36 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Deltagere: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen,

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden møde tirsdag den 07.06.11 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: Tirsdag d. 7. juni 2011. Tidspunkt: Mødenr.: 25 Sted: 17:00 ca 21:00 incl. spisning. Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Deltagere:

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Referat Mødedato: 17.06.2014. Tidspunkt: Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Mødenr.: 40 Sted: Deltagere: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen Fraværende:

Læs mere

7çn. ~ w. 2 ild 99;; I ø) - M ~G) D p) CO I J ø. 2 ø 3_O. r m. ~ i. flc$

7çn. ~ w. 2 ild 99;; I ø) - M ~G) D p) CO I J ø. 2 ø 3_O. r m. ~ i. flc$ w 0 7çn 0± ~ w 2 ild 99;; D CI) I ø) - M ~G) 0. D p) CO I J ø c e 3_O ~ i flc$ 2 ø r m B D Ivx~ nr.. fl FAABORC-MIDTFYN KOMMUNE Punkt 285. Orientering om nvvalg til bestyrelsen vee Bo L. Petersen Der skal

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Et klubtilbud i Middelfart Ungdomsskole

Et klubtilbud i Middelfart Ungdomsskole Et klubtilbud i Middelfart Ungdomsskole Ny klub i Brenderup Kære unge i 6.-8. klasserne på Brenderup Skole 6.-8. klasserne på Brenderup Realskole 6.-7. klasserne på Fjelsted Harndrup Skole Først og fremmest

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 mail: klubben@bhu.dk - www.bhu.dk Version 2015 HVAD ER EN FRITIDSKLUB? Der er naturligvis forskel på en Fritidsklub og et Fritidshjem. Børnene er blevet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 mail: klubben@bhu.dk - www.bhu.dk Version 2013 HVAD ER EN FRITIDSKLUB? Der er naturligvis forskel på en Fritidsklub og et Fritidshjem. Børnene er blevet

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd

Referat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 4/2013 Sted : Østjyllands politi, Vestre skovvej 1, 8500 Grenå Dato : 27. november 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Opsamlingspunkter fra prøvefriudvalg til brug ved Stort forældremøde 26.10-11:

Opsamlingspunkter fra prøvefriudvalg til brug ved Stort forældremøde 26.10-11: Opsamlingspunkter fra prøvefriudvalg til brug ved Stort forældremøde 26.10-11: Til orientering: Der er pt. 35 frie grundskoler og 19 efterskoler der er prøvefri. 5 af de prøvefri skoler tilbyder afgangsprøver

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Nærum Ungdomsgård. Mødedato Torsdag den 6. maj 2010. Mødetidspunkt Kl. 17.

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Nærum Ungdomsgård. Mødedato Torsdag den 6. maj 2010. Mødetidspunkt Kl. 17. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Nærum Ungdomsgård Mødedato Torsdag den 6. maj 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (KMB), Marianne Bigum (KMB), Per Vangekjær (Arbejdsgiverne),

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse. Willemoesvej 2B, Slagelse, 1. sal, personaleloungen

Referat. UngSlagelses bestyrelse. Willemoesvej 2B, Slagelse, 1. sal, personaleloungen Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 23. april 2015 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Slagelse, 1. sal, personaleloungen Fraværende Jannick J. Johansen, Alexander Boisen, Unnie B. Hansen,

Læs mere

Ny klubstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommunale Ungdomsskole Arbejdsgrundlag gældende fra

Ny klubstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommunale Ungdomsskole Arbejdsgrundlag gældende fra Ny klubstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommunale Ungdomsskole Arbejdsgrundlag gældende fra 01.08.09 Udgangspunkt. FMK Ungdomsskole har udarbejdet en ny plan for klubstrukturen med udgangspunkt i beslutning

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2008. Juniorklubberne. Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby

Nyhedsbrev. September 2008. Juniorklubberne. Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby Nyhedsbrev September 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby OBS.: Alle klubber lukker kl. 16.30 d. 11. september pga. kursus Strandgård Fest Torsdag den 4. sept. kl. 17-20.30

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2014

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2014 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2014 DATO: 29-01-2014 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: BRIAN KROG AFBUD: BENEDICTE DREJER, METTE MØLLER, GERD NIELSEN, CHRISTIAN

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder + Helle

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 30-06-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 17.00 FRAVÆRENDE: JAN BJØRCK- AFBUD: BJARNE MARCUSSEN, JOHN JENSEN, AUGUSTA SOLBERG, MICK

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 9. januar 2012 kl. 19.00 Møde nr. 16 Mødelokale Forplejning 82 ( det gamle lokale ) Ingen Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet 21.31

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde den 4. februar 2015 kl. 18.30 til 21.00

Referat. Skolebestyrelsesmøde den 4. februar 2015 kl. 18.30 til 21.00 SØHUSSKOLEN, Bispeengen 3, 5270 Odense N, Tlf. 63 75 76 00, Fax. 63 75 76 27 1. Mødeleder Susanne Referat Skolebestyrelsesmøde den 4. februar 2015 kl. 18.30 til 21.00 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 10-02-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN, AUGUSTA SOLBERG, MICK BUNDGAARD, BJARNE MARCUSSEN

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Mødedato 16. februar 2015 kl. 19.00 Mødelokale. Fraværende

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Mødedato 16. februar 2015 kl. 19.00 Mødelokale. Fraværende Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 16. februar 2015 kl. 19.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2B, Slagelse, 1. etage, Personaleloungen Fraværende Daniel M. S. Jensen, Alexander Boisen, Line

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 26. marts 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 DIAS 2: Oplæg og drøftelse på GF Bestyrelsen aflægger kort beretning Skolelederen aflægger kort beretning Bestyrelsen forelægger det reviderede

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO

Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO Bankagerskolens SFO 2 Bankagervej 109 8700 Horsens Tlf. 76293340 Velkommen Klub To er Bankagerskolens SFO 2 for børn fra 4.-7. klasse. Klub To er beliggende

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Lokalråd Stevns Kommune. Referat af møde i lokalrådet tirsdag den 28. oktober 2014

Lokalråd Stevns Kommune. Referat af møde i lokalrådet tirsdag den 28. oktober 2014 1 Referat af møde i lokalrådet tirsdag den 28. oktober 2014 Til stede: Claus Brix Østergaard Claus Darling Hansen Georg Vad-Nielsen Jesper Kloppenborg John Brok-Jørgensen John Jensen Lasse Ottesen Tina

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 21. november 2013 Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere: Fraværende: Afbud fra Michael Melbye, Mads Hardahl-Haugaard DAGSORDEN Årsmøde 2014 Fagudvalg Økonomi

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR. REFERAT MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: 22.02.2017 MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: 16.30 18.00 EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/4542 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 1/2017 Vibeke Rasmussen (formand),

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 18. august 2016 kl. 18.00-20.30 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Charlotte Drue Claus Hauritz

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 1 Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen i den nye klubmodel er baseret på følgende forudsætninger:

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Sted: Åboulevarden 62, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 7. september 2016 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens Buhl Christensen

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning ved Sejergaardsskolens generalforsamling tirsdag den 19. april 2016

Bestyrelsens mundtlige beretning ved Sejergaardsskolens generalforsamling tirsdag den 19. april 2016 Bestyrelsens mundtlige beretning ved Sejergaardsskolens generalforsamling tirsdag den 19. april 2016 Hermed bestyrelsens beretning for kalender- og regnskabsåret 2015. Først lidt om strategi, rammevilkår

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 18. juni 2012 kl. 18.00-19.00 Mødelokale Slagelse bibliotek, mødelokale 1, Stenstuegade 3.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 18. juni 2012 kl. 18.00-19.00 Mødelokale Slagelse bibliotek, mødelokale 1, Stenstuegade 3. Referat Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato 18. juni 2012 kl. 18.00-19.00 Mødelokale Slagelse bibliotek, mødelokale 1, Stenstuegade 3. Fraværende Stine Thorsteinsson, Erik Frimann Åbne sager 4 Lukkede sager

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere