Elevfravær i folkeskolen 2010/2011. Resultater på de indberettede data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevfravær i folkeskolen 2010/2011. Resultater på de indberettede data"

Transkript

1 Elevfravær i folkeskolen 2010/2011 Resultater på de indberettede data

2 Elevfravær i folkeskolen 2010/2011 Resultater på de indberettede data Forfatter: Jesper Lund/Lone Juul Hune UNI C UNI C,

3 Indhold Resumé Indledning Indberetningens indhold Indberetningens forløb Resultater Fravær på landsplan Årsvariationen i fraværet Fraværet opgjort på klassetrin Fravær efter elevens køn, herkomst og forældres uddannelsesbaggrund Fravær fordelt efter skolekarakteristika Fravær på kommuneniveau Fravær efter skolestørrelse Elevforløb med højt ulovligt fravær Højt ulovligt fravær nedbrudt på skolekarakteristika Højt ulovligt fravær fordelt på elev karakteristika Data og metoder Indberetningens forløb Datavalidering og fejlretning Metode ved beregningen af fravær i rapporten. Følsomhedsanalyse i forhold til alternative opgørelsesmetoder Dataindhold Indberetningssystemet Web service til modtagelse af data UNI C,

4

5 Resumé I skoleåret 2010/11 blev der indberettet elevfravær fra 89 % af alle landets folkeskoler og 69 % af landets kommunale specialskoler. Indberetningen bestod af månedsvise tal for elevers fravær af tre typer: Sygdom; fravær med skoleleders tilladelse og ulovligt fravær. Resultatet af de efterfølgende opgørelser viser blandt andet følgende: Folkeskoler På landsplan udgør det gennemsnitlige fravær godt 6 %, svarende til at en elev på årsbasis er dagsfraværende i 12 dage. Heraf er 3,7 % pga. sygdom, 1,5 % pga. fravær med tilladelse, og 0,9 % pga. ulovligt fravær. Det mediane fravær (2,5 %) er noget mindre end gennemsnittet, hvilket afspejler at mange elever har et lille fravær, mens få elever har et stort fravær. Sygefraværet er stærkt varierende over året, men med en væsentlig stigning omkring vintermånederne og kulminerende i januar måned. Det ulovlige fravær er tilsyneladende jævnt fordelt over året, hvorimod fravær med tilladelse viser en svag stigning i februar, samt omkring skoleårets slutning. Det ulovlige fravær ligger næsten konstant i klasse, hvorefter det stiger til et maksimum på gennemsnitlig 2,4 % i 10. klasse. Omkring halvdelen af alle 10. klasses elever har haft ulovligt fravær. Især det ulovlige fravær varierer med forældrenes uddannelse. Blandt elever hvis forældre har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, har 30 % af eleverne et højt ulovligt fravær (defineret som >1% ulovligt fravær). Mens det kun er tilfældet for 13 % af eleverne, hvis forældre har en længerevarende uddannelse. Når eleverne fordeles efter herkomst, er der blandt elever af dansk herkomst 16 % af eleverne, der har et højt ulovligt fravær, mens det for indvandrere og efterkommere gælder for henholdsvis 29 og 33 %. Fraværet er ikke forskelligt for elever af forskelligt køn. Skolekarakteristika, som fx skolens størrelse, har kun lille relation til fraværet. Dog ser det ud til, hvis vi ser på skolens regionale beliggenhed, at de jyske skoler har et lidt mindre fravær end de sjællandske skoler. Kommunale specialskoler På landsplan udgør det gennemsnitlige fravær 9,5 %, svarende til ca. 19 dages fravær på årsbasis. Heraf er 3,7 % pga. sygdom, 1,5 % pga. fravær med tilladelse, og 0,9 % pga. ulovligt fravær. Det mediane fravær er som for folkeskolerne på 2,5 %. UNI C,

6 Resumé Variationen af fraværet over året samt over klassetrin viser samme tendenser, som på folkeskoleområdet. Også her varierer det ulovlige fravær med forældrebaggrund. Blandt elever hvis forældre har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, har 32 % af eleverne et højt ulovligt fravær (defineret som >1% ulovligt fravær). Mens det samme er tilfældet for 22 % af eleverne, hvis forældre har en længerevarende uddannelse. 6 UNI C,

7 1.1 Indberetningens indhold 1 Indledning På opdrag af UVMs Uddannelsesstyrelse, har UNI C i sommer/efterår 2011 gennemført en indsamling af data fra landets kommunale folkeskoler og specialskoler af elevernes fravær i skoleåret 2010/2011. Indsamlingen er iværksat på baggrund af ændring af fraværsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 773 af 25. juni 2010 om ændring af bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. I bekendtgørelsen er det fastsat, at elevfravær skal registreres elektronisk i de elevadministrative systemer. 1.1 Indberetningens indhold Skolerne indberettede oplysninger på CPR niveau om elevens dagsfravær i hele 2011 eller i den del af skoleåret, hvor eleven var aktiv på skolen, opdelt i tre kategorier: Fravær på grund af sygdom Ekstraordinært fravær med skolelederens tilladelse (herefter betegnet Fravær med tilladelse ) Ulovligt fravær I forbindelse med indberetningen har alle skoler skullet beskrive, hvilken definition af dagsfravær, de har lagt til grund for registreringerne. Det er derfor vigtigt at understrege, at de indberettede tal ikke dækker al fravær, hvis fx dette blot har været den første time eller lignende delfravær, som skolelederen ikke har defineret og registreret som dagsfravær. Tallene for dagsfravær blev, jf. indberetningskravene, indberettet i summeret form som antal dage per måned i skoleåret. Udover ovennævnte tal for dagsfravær, indberettede skolerne også, hvor mange dage eleven var aktiv på skolen i hver måned, dvs. dage, hvor eleven var indskrevet på skolen. Derved kunne det sikres, at beregningen af elevernes fraværsprocenter fik den rigtige base, som jo kan afvige fra det normale antal skoledage på en måned, i de tilfælde hvor eleven fx er startet på en ny skole midt i en måned eller lign. I bilag 1 beskrives indholdet af de data, som er blevet indsamlet. 1.2 Indberetningens forløb Alle landets folkeskoler (inkl. kommunale specialskoler) fik primo juni 2011 henvendelse om at foretage indberetning inden udgangen af måneden. Medio august rykkede UNI C for manglende svar, og indberetningssystemet var åbent indtil medio oktober, hvor UNI C,

8 1 Indledning skoler havde indberettet. Nedenfor ses indberetningsfrekvensen fordelt på skoletyper. Tabel 1 1 Udsendelses og svarstatistik på skoleniveau Skoletype Antal i skoler i alt Antal skoler med indkomne data Deltagelsesprocent Folkeskoler ,0 % Kommunale specialskoler ,5 % I alt ,2 % Der var 215 skoler, som af forskellige årsager ikke indleverede data. Ministeriet følger op med yderligere oplysning om kravene om indberetning på disse skoler. På kommunalt niveau, var der én kommune 1, som ikke leverede oplysninger fra mindst en folkeskole. Kommunen havde ikke registreret data på personniveau. For specialskolerne mangler der data fra 11 ud af de 61 kommuner, som har sådanne skoler. Udover de i Tabel 1 1 viste skoler, indkom der også fraværsdata fra 16 ungdomsskoler samt 1 dagbehandlingshjem, som ikke var omfattet af indberetningen. Data for disse skoler er ikke medtaget i den efterfølgende resultatgennemgang. Deltagelsesprocenten må på trods af manglende oplysninger fra nogle skoler siges at give et tilstrækkeligt repræsentativt billede af fraværets omfang på landsplan især hvad angår elever på almindelige folkeskoler. Tallene fra kommunale specialskoler skal derimod tolkes med en vis forsigtighed. I afsnit 3 diskuteres elementer af dataindsamlingen og overvejelser over datakvaliteten, beregningsmetoder m.v. lidt nøjere. 1 Gentofte kommune, som ikke på nogen skoler havde registreret data på elevniveau. 8 UNI C,

9 1.2 Indberetningens forløb 2 Resultater Undersøgelsesenheden i denne indsamling er et elevforløb på en given skole. For langt de fleste elever er der kun ét forløb, som dækker hele skoleåret på én skole. En mindre andel elever har imidlertid enten gået på flere kommunale skoler i året, eller har gået på en eller flere folkeskoler i kun en del af skoleåret. Tabel 2 1 nedenfor viser antallet af elever og elevforløb i de (fejlrettede, jf. afsnit 3) indberettede data. Tabel 2 1 Antal elevforløb Antal CPR elever Procent ,4 % ,5 % ,1 % ,0 % I alt CPR elever % I alt Elev forløb Indberetningen omfatter således i alt CPR elever, hvor kun godt 2,5 % heraf har haft to eller flere forløb på forskellige skoler. For så vidt angår længden af elevforløbene i Tabel 2 1, så omfatter 90 % af de indberettede elevforløb et helt eller næsten et helt skoleår (ca. 200 dage). Under 5 % af forløbene omfatter under et halvt skoleår. I de efterfølgende beregninger er resultaterne opgjort ved, at fraværsprocenter beregnes for hvert elevforløb og derefter opgøres efter klassetrin, skoletype og andre relevante baggrundsparametre. Dette sker ved nøgletal som gennemsnit, median, spedning osv. I og med at forløbene ikke er lige lange, men tæller lige meget i summeringen, og ved at samme person i nogle tilfælde optræder flere gange, kan der ligge en potentiel bias. Følsomhedsberegninger, jf. afsnit 3, viser dog, at der næsten ingen forskel er på hovedtallene i forhold til en model, hvor forløbenes længde indgår i beregningen ved vægtning. Endvidere er der store statistiske fordele ved at opgøre resultaterne på den måde, de er gjort her 2. 2 Metoden giver mulighed for at rapportere andet end blot det gennemsnitlige fravær, fx spredningen af elevernes fravær på landsplan eller indenfor de forskellige relevante grupperinger. Samtidig kan hvert forløb henføres entydigt til en bestemt skole. Se afsnit 3 for en sammenligning af hovedtallene i de to opgørelsesmetoder. UNI C,

10 2 Resultater For hvert elevforløb er der således beregnet tre fraværsprocenter, en for hver af de tre typer dagsfravær listet i afsnit 1, samt et samlet fravær som er summen heraf. Fraværet er opgjort i forskellige perioder (månedsvis, halvårligt) samt over hele skoleåret, beregnet som antal af dage med dagsfravær i procent af antal dage eleven har været aktiv på skolen i den pågældende periode. Elevforløb, som ikke strækker sig over et givent halvår eller måned, indgår ikke i den pågældende opgørelse. Fraværsprocenter for elevforløbene er herefter summeret på hhv. landsplan og på forskellige relevante elevgrupper defineret ved grupper af skoler og klassetrin m.v. Der vises typisk de gennemsnitlige fraværsprocenter, men også anden summarisk statistik er vist, fx median og percentilværdier, for at give et indtryk af fordelingen af fraværsprocenterne indenfor den pågældende elevgruppe. 2.1 Fravær på landsplan Tabel 2 2 viser nøgletal for det samlede dagsfravær på landsplan i hele skoleåret. På landsplan udgør det gennemsnitlige fravær pga. hhv. sygdom, fravær med tilladelse og ulovligt fravær hhv. 3,7 %, 1,5 % og 0,9 %. For de fleste elever i materialet har et fuldt skoleår omfattet tæt på 200 skoledage, hvorfor én procents fravær altså svarer til to skoledage. De nævnte gennemsnitsprocenter svarer således for en helårselev til knap 8 dages sygefravær, 3 dages lovligt fravær samt knap 2 dages ulovligt fravær. Den samlede gennemsnitlige fraværsprocent af alle tre typer er således for folkeskolerne godt 6% (summen af de tre fraværsprocenter), svarende til at en elev på årsbasis er dagsfraværende af en af de tre årsager i 12 dage. For de kommunale specialskoler er det tilsvarende tal 9,5 % fravær hvilket, som Tabel 2 2 viser, primært skyldes et højere dagsfravær med tilladelse for specialskoleelever i forhold til almindelige folkeskoleelever. Det mediane 3 fravær er noget lavere end gennemsnittene, hvilket afspejler, at mange elever har et meget lille fravær, og et mindre antal elever til gengæld har et meget stort fravær. Således har halvdelen af eleverne på landsplan slet ikke noget ulovligt fravær, og 90 procent af eleverne har op til 2,5 % ulovligt fravær, jf. kolonnen 90 % percentil i Tabel Den fraværsprocent, som halvdelen af elevforløbene i den pågældende gruppe ligger over hhv. under. 10 UNI C,

11 2.1 Fravær på landsplan Tabel 2 2 Folkeskoler Kommunale specialskoler Alle skoler Nøgletal for dagsfraværsprocenter (tre typer), på landsplan fordelt efter skoletype. Gennem snit Median 75 % percentil 90 % percentil Antal elevforløb Fravær pga sygdom 3,7 2,5 5,0 8, Fravær med tilladelse 1,5,5 2,2 4, ,0 Ulovligt fravær,9,0,5 2, ,0 Fravær pga sygdom 4,5 2,5 5,5 10,5 7925,0 Fravær med tilladelse 3,4 2,0 4,4 8,0 7925,0 Ulovligt fravær 1,7,5 1,5 3,5 7925,0 Fravær pga sygdom 3,7 2,5 5,0 8, ,0 Fravær med tilladelse 1,5,5 2,4 4, ,0 Ulovligt fravær,9,0,5 2, ,0 Alternativt til nøgletallene i Tabel 2 2, kan fraværsprocenterne i stedet grupperes i kategorier og hyppighederne af hver kategori tabelleres. Dette er vist i Tabel 2 3 for eleverne på landsplan, opdelt på skoletype. Tabel 2 3 viser, at kun få elever (14 %) ikke haft fravær pga. sygdom, medens hhv. 39 % og 65 % slet ikke har været fraværende pga. tilladt eller ulovligt fravær. Kun en ret lille andel af folkeskoleeleverne (12 %) har haft 2 % eller højere ulovligt fravær, svarende til ca. 4 dage eller mere på et helt skoleår. På specialskolerne er andelen af elever med et tilsvarende ulovligt fravær lidt større (17 %). UNI C,

12 2 Resultater Tabel 2 3 Dagsfraværsprocenter (tre typer), fordelt på intervaller, på landsplan fordelt efter skoletype. Folkeskoler Kommunale specialskoler Alle skoler Antal elevforløb Antal elev Antal elev Procent forløb Procent forløb Procent Ingen ,7 % ,1 % ,8 % Fravær pga. sygdom, procent 0, ,3 % 517 6,5 % ,3 % 0, ,6 % 596 7,5 % ,6 % ,0 % ,4 % ,0 % ,4 % ,5 % ,4 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Ingen ,9 % ,9 % ,6 % Fravær med tilladelse procent Ulovligt fravær, procent 0, ,6 % 745 9,4 % ,5 % 0, ,4 % 747 9,4 % ,4 % ,6 % ,8 % ,6 % ,6 % ,4 % ,9 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Ingen ,8 % ,3 % ,6 % 0, ,7 % ,8 % ,8 % 0, ,5 % ,4 % ,6 % ,4 % ,4 % ,5 % ,5 % ,1 % ,6 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Årsvariationen i fraværet Fraværet varierer lidt over året. Figur 2 1 viser de tre fraværsprocenter gennemsnitligt månedsvis over skoleåret for samtlige elevforløb. Det ulovlige fravær er tilsyneladende ret jævnt fordelt over året, hvorimod fravær med tilladelse viser en svag stigning i februar, formentlig som følge af fravær til vinterferie uden for skolens ferie. Tilsvarende stiger det en smule omkring skoleårets afslutning. Sygefraværet er derimod stærkt varierende, med en væsentlig stigning omkring vintermånederne, kulminerende med et gennemsnitligt sygefravær på 6,6 % i januar måned eller lidt over 1 dag af januars typiske 21 skoledage i Knap 9 % af eleverne på landsplan har været syge i en hel skoleuge eller mere i januar UNI C,

13 2.1 Fravær på landsplan Figur 2 1 Gennemsnitlige fraværsprocenter på landsplan opgjort efter måned i skoleåret. Folkeskoler og kommunale specialskoler under ét. Gennemsnitlige Fraværsprocenter Fravær pga. sygdom Fravær med tilladelse Ulovligt fravær 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Fraværet opgjort på klassetrin Figur 2 2 og Figur 2 3 viser de gennemsnitlige fraværsprocenter for elevforløb på hvert klassetrin for hhv. folkeskoler og specialskoler. På folkeskolerne er fraværet med tilladelse i gennemsnit ret ens for elever på forskellige klassetrin. Sygefraværet udviser ligeledes begrænset variation, bortset fra 8. klassetrin, som har et gennemsnitligt fravær på 4,4 %, hvilket er omkring et pct. point højere end de lavere klassetrin og omkring 0,5 pct. point højere end sygefraværet i 7. og 9. kl. UNI C,

14 2 Resultater Figur 2 2 Gennemsnitlige fraværsprocenter for elever på folkeskoler, opgjort efter klassetrin. Fravær pga. sygdom Fravær med tilladelse Ulovligt fravær 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Klassetrin Figur 2 3 Gennemsnitlige fraværsprocenter for elever på kommunale specialskoler opgjort efter klassetrin Fravær pga. sygdom Fravær med tilladelse Ulovligt fravær 4 Bemærk dog, jf. afsnit 3.3, at for 8., 9. og 10. kl. i folkeskolerne bliver gennemsnittet trukket ekstra op af en række ret korte elevforløb med meget højt fravær. Hvis fraværsprocenterne væg Gennemsnitlige Fraværsprocenter Gennemsnitlige Fraværsprocenter 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Klassetrin Det ulovlige fravær er for alm. folkeskoleelever ret konstant for kl., hvorefter det stiger til et maksimum på gennemsnitligt 2,4 % i 10. kl. eller knap 5 dage på årsplan. Omkring halvdelen af alle 10. kl. folkeskole elever har haft ulovligt fravær, og en fjerdedel har haft et ulovligt fravær på 2 % eller mere. Elever i 9. kl. har det næsthøjeste gennemsnitlige ulovlige fravær på 1,5 % UNI C,

15 2.1 Fravær på landsplan Det gennemsnitlige ulovlige fravær i de små klasser på ca. 0,7 % er ligesom det samlede fravær meget skævt fordelt, idet omkring 2/3 af eleverne slet ikke har haft et sådant fravær. Knap 10 % af eleverne i kl. har haft mere end 2 % ulovligt fravær, svarende til 4+ dages ulovligt fravær på et skoleår. På de kommunale specialskoler, jf. Figur 2 3, ses delvist den samme tendens som beskrevet for folkeskolerne, dvs. med stigende fravær for højere klassetrin, navnlig for det ulovlige fravær, hvor det dog er på 9. kl. trin, og ikke 10., at fraværet i gennemsnit er højest Fravær efter elevens køn, herkomst og forældres uddannelsesbaggrund I dette afsnit vises fraværsstatikken nedbrudt på personlige karakteristika for eleven. Der er her valgt at fokusere på elevens køn, herkomst og elevens forældres uddannelsesmæssige baggrund. Disse tre baggrundsvariable er valgt, fordi de i modeller, som undersøger fx FSA, 9. kl. karakterernes korrelation med socioøkonomiske forhold typisk er de bedste forklarende variable. Figur 2 4 nedenfor viser det gennemsnitlige fravær fordelt efter elevens køn for elever i almindelige folkeskoler. Figuren viser minimale forskelle på maksimalt 0,2 pct. point mellem fraværsprocenterne for de to køn. For elever på specialskoler (ikke vist i figur) ses en svag tendens til, at det gennemsnitlige sygefravær er højere for piger (5,1 % ) end for drenge (4,2 %). De øvrige fraværstyper viser her ligeledes meget små forskelle mellem kønnene. Figur 2 4 Gennemsnitlige fraværsprocenter fordelt efter elevens køn kun elever i alm. folkeskoler. Fravær pga. sygdom Fravær med tilladelse Ulovligt fravær 4,0 3,8 3,6 3,0 Gennemsnitlige fraværsprocenter 2,0 1,0 1,5 1,5,9,9 0,0 K Elevens køn M tes med elevforløbets andel af et helt skoleår, fås lidt lavere gennemsnitlige fraværsprocenter, hhv.1,27; 1,33 og 2,1 for 8., 9. og 10. kl. Det ændrer dog ikke på, at elever i udskolingen har klart det højeste gennemsnitlige ulovlige fravær. UNI C,

16 2 Resultater Figur 2 5 viser fraværet fordelt efter elevens herkomst i almindelige folkeskoler. Figuren viser ingen forskelle mht. fravær pga. sygdom eller fravær med tilladelse. Der er derimod en forskel på mindst et pct. point, når det gælder det ulovlige fravær. Her er elever med dansk herkomst gennemsnitlige fravær på 0,8 %, mens det er mere end dobbelt så stort for indvandrere/efterkommere. Figur 2 5 Gennemsnitlige fraværsprocenter fordelt efter herkomst alm. folkeskoler. Fravær pga. sygdom Fravær med tilladelse Ulovligt fravær 4,0 3,7 3,7 3,7 3,0 Gennemsnitlige fraværsprocenter 2,0 1,5 1,7 1,8 1,7 1,9 1,0 0,8 0,0 Dansk herkomst Indvandrere Efterkommere Herkomst Nedenfor ses fraværet fordelt efter forældrenes højeste fuldførte uddannelse. Figur 2 6 Gennemsnitlige fraværsprocenter fordelt efter forældrenes højeste fuldførte uddannelse alm. folkeskoler. Fravær pga. sygdom Fravær med tilladelse Ulovligt fravær 5,0 Gennemsnitlige fraværsprocenter 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 16 UNI C,

17 2.2 Fravær fordelt efter skolekarakteristika Både fravær pga. sygdom og ulovligt fravær ser ud til at variere med forældrenes uddannelsesniveau. En elev hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er grundskolen har i gennemsnit ca. 10 dages fravær pga. sygdom og 4 dages ulovligt fravær på årsbasis. I kontrast hertil ses, at en elev hvis forældre har en lang videregående uddannelse har ca. 6 dages sygefravær og 1 dags ulovligt fravær. Fravær med tilladelse ser derimod ud til at være ret ens for alle grupper i Figur 2 6. Tendensen er lidt den samme for de kommunale specialskoler, dog er forskellene ikke så markante. 2.2 Fravær fordelt efter skolekarakteristika Udover opdelingen på skoletype i folkeskoler og kommunale specialskoler, kan elevfraværet opdeles yderligere efter diverse skolekarakteristika, herunder skolestørrelse, geografisk beliggenhed og diverse andre parametre. Dette er vist i de følgende figurer, dog kun for elevforløb på almindelige folkeskoler. Figur 2 7 Gennemsnitlige fraværsprocenter for elever fordelt efter skolens regionale beliggenhed. Kun alm. folkeskoler Fravær pga sygdom Fravær med tilladelse Ulovligt fravær Gennemsnitlige fraværsprocenter 5,0 4,0 3,0 2,0 4,2 4,0 1,6 1,7 1,3 1,2 3,5 3,2 1,3 1,3 3,7 1,5 1,0,7,7,7 0,0 Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Skolens beliggenhed (region) Region Nordjylland Figur 2 7 viser de gennemsnitlige fraværsprocenter fordelt efter folkeskolens regionale beliggenhed. Der er ikke de store forskelle, om end der er et noget lavere sygefravær i Jylland end på Sjælland og også et lidt lavere ulovligt fravær. Ser man i stedet på percentilværdierne (fx median eller 75 % percentil, ikke vist i figur) er mønsteret stort set det samme, så der er ikke blot tale om, at nogle få elever med meget stort fravær trækker gennemsnittene op på Sjælland, men derimod en mere generel, men lille, niveauforskel. Forskellig registreringspraksis kan være en forklaring på de forskelle som ses, om end regionerne jo ikke udgør nogen sammenhængende administrativ enhed for dets folkeskoler. UNI C,

18 2 Resultater I Figur 2 8 er fraværsgennemsnit vist i en alternativ geografisk opdeling, som dels afspejler landsdele og dels land/by. Figur 2 8 Gennemsnitlige fraværsprocenter for elever fordelt efter skolens kommunale beliggenhed (klynger). Kun alm. folkeskoler Fravær pga sygdom Fravær med tilladelse Ulovligt fravær København/ Frederiksb. kommuner Skolens beliggenhed Øvrige Sjælland Bornholm Odense kommune Øvrige Fyn Århus kommune Ålborg kommune Øvrige Jylland 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Gennemsnitlige fraværsprocenter Udover Bornholm, hvor der er registreret et højt gennemsnitligt syge og tilladt fravær, er der ikke store udsving over de viste geografiske enheder 5. Det ulovlige fravær er gennemsnitligt højest i København og Frederiksberg kommuner efterfulgt af det resterende Sjælland, hvilket også harmonerer med observationerne på Figur 2 7. Det laveste ulovlige fravær ses i jyske kommuner udenfor Århus og Aalborg Fravær på kommuneniveau På kommunalt niveau er der derimod grund til at være forsigtig med fortolkningen af forskelle. Her kan forskellig definition af dagsfravær have givet systematiske forskelle afhængig af, hvordan den enkelte kommune har grebet fraværsregistreringen an. Derfor skal tallene i Tabel 2 4 tolkes med varsomhed. Her vises kommunernes tal for fravær, hvor kommunerne er sorteret efter højst gennemsnitlig fraværsprocent for ulovligt fravær. Som det ses, varierer de gennemsnitlige fraværsprocenter for ulovligt fravær fra 2,3 % i Lolland kommune til 0,3 % for elever på almindelige folkeskoler i Dragør kommune. Både sygefravær og fravær med tilladelse har med nogle enkelte undtagelser noget mindre variation over kommunerne. 5 Kategorierne i denne figur er defineret på baggrund af grupperinger af skolens kommunale tilhørsforhold. 18 UNI C,

19 2.2 Fravær fordelt efter skolekarakteristika Tabel 2 4 Gennemsnitlige fraværsprocenter for elever på folkeskoler fordelt efter skolens kommunetilhør. Kun almindelige folkeskoler. Fravær pga. sygdom Fravær med tilladelse Ulovligt fravær Gennem Gennem Gennem Snit Antal elever snit Antal elever snit Antal elever Lolland Kommune 4, , , Vordingborg Kommune 4, , , Høje Taastrup Kommune 3, , , Albertslund Kommune 3, , , Ishøj Kommune 4, , , Helsingør Kommune 3, , , Faxe Kommune 4, , , Københavns Kommune 3, , , Brøndby Kommune 4, , , Kalundborg Kommune 4, , , Rødovre Kommune 3, , , Slagelse Kommune 4, , , Halsnæs Kommune 4, , , Sorø Kommune 4, , , Ringsted Kommune 4, , , Odsherred Kommune 4, , , Køge Kommune 3, , , Holbæk Kommune 4, , , Greve Kommune 4, , , Frederikssund Kommune 3, , , Gladsaxe Kommune 3, , , Tårnby Kommune 4, , , Guldborgsund Kommune 3, , , Hvidovre Kommune 4, , , Bornholms Regionskommune 5, , , Furesø Kommune 4, , , Frederiksberg Kommune 3, , , Aarhus Kommune 3, , , Ballerup Kommune 3, , , Næstved Kommune 4, , , Norddjurs Kommune 3, , , UNI C,

20 2 Resultater Glostrup Kommune 4, , , Vallensbæk Kommune 3, , , Nyborg Kommune 4, ,4 2786, Stevns Kommune 4, ,4 2328, Assens Kommune 3, ,3 4701, Esbjerg Kommune 4, , , Samsø Kommune 4, ,5 298,9 298 Aalborg Kommune 3, , , Gribskov Kommune 4, ,2 3936, Odder Kommune 3, ,4 1566, Horsens Kommune 3, ,4 8359, Roskilde Kommune 3, ,6 9773, Vejle Kommune 3, , , Solrød Kommune 4, ,8 2774, Hjørring Kommune 3, ,4 7340, Frederikshavn Kommune 3, ,8 6503, Randers Kommune 3, ,3 9926, Lejre Kommune 4, ,5 3373, Odense Kommune 3, , , Fredericia Kommune 3, ,1 5701, Vejen Kommune 3, ,3 5022, Sønderborg Kommune 3, ,3 8554, Tønder Kommune 3, ,1 3929, Vesthimmerlands Kommune 3, ,7 4111, Læsø Kommune 3, ,2 200,7 200 Syddjurs Kommune 3, ,5 4730, Mariagerfjord Kommune 3, ,6 5043, Faaborg Midtfyn Kommune 3, ,4 3726, Hillerød Kommune 4, ,5 4111, Herlev Kommune 3, ,2 2209, Jammerbugt Kommune 3, ,3 4565, Viborg Kommune 3, , , Hedensted Kommune 3, ,5 6245, Haderslev Kommune 3, ,2 5665, Morsø Kommune 3, ,2 1707, Thisted Kommune 3, ,4 4005, Fanø Kommune 3, ,9 351,6 351 Fredensborg Kommune 4, ,5 3716, UNI C,

21 2.2 Fravær fordelt efter skolekarakteristika Rebild Kommune 3, ,2 4327, Skive Kommune 3,0 5817,9 5817, Rudersdal Kommune 3, ,6 7204, Varde Kommune 3, ,3 6354, Middelfart Kommune 3, ,4 4254, Lyngby Taarbæk Kommune 3, ,7 4830, Ringkøbing Skjern Kommune 3, ,2 6133, Svendborg Kommune 3, ,5 4685, Kolding Kommune 3, ,2 8909, Egedal Kommune 4, ,8 6261, Struer Kommune 3, ,2 2750, Kerteminde Kommune 4, ,4 2376, Silkeborg Kommune 3, ,3 8924, Langeland Kommune 5,0 70 2,6 70,5 70 Billund Kommune 3, ,2 3403, Aabenraa Kommune 3, ,1 6837, Ikast Brande Kommune 2, ,2 4898, Ærø Kommune 3, ,1 425,5 425 Hørsholm Kommune 3, ,4 2794, Allerød Kommune 3, ,3 3791, Favrskov Kommune 3, ,2 6487, Lemvig Kommune 2, ,4 2585, Herning Kommune 2, , , Nordfyns Kommune 3, ,1 2923, Brønderslev Kommune 3, ,3 4542, Holstebro Kommune 3, ,3 6272, Skanderborg Kommune 2, ,0 5631, Dragør Kommune 4, ,8 1795, Christiansø Gentofte Kommune I alt 3, , , Fravær efter skolestørrelse Figur 2 9 viser de gennemsnitlige fraværsprocenter for elever tilknyttet skoler med forskellig størrelse målt på antal elever. Forskellene er ikke store, men der er lidt højere gennemsnitligt syge og ulovligt fravær på skoler af midterstørrelsen. De to skolestørrelser dækker imidlertid over 75 % af elevforløbene, og forskellene kan sagtens være pro UNI C,

22 2 Resultater xyer for andre forskelle, fx i elevgrundlaget på, eller den geografiske beliggenhed af, skoler med forskellig størrelse. Fravær med tilladelse er stort set identisk fordelt over skolestørrelser. Figur 2 9 Gennemsnitlige fraværsprocenter for elever fordelt efter skolens størrelse (antal elever per sep. 2010). Kun alm. folkeskoler Fravær pga sygdom Fravær med tilladelse Ulovligt fravær 4,0 3,8 3,7 3,7 3,3 3,0 Gennemsnitlige fraværsprocenter 2,0 1,4 1,5 1,5 1,5 1,0,8 1,0 1,0,8 0,0 under Skolesstørrelse (elevtal) 2.3 Elevforløb med højt ulovligt fravær Som det ses i de foregående afsnit er fraværsprocenterne for det ulovlige fravær meget skævt fordelt omkring de viste gennemsnit. Som Tabel 2 3 viste, har to tredjedele af eleverne i folkeskolen slet ikke haft noget ulovligt fravær (ca. halvdelen i specialskolerne). Det er derfor af særlig interesse, at se på den ret lille gruppe af elever, som har et i sammenhængen højt ulovligt fravær. Der er derfor lavet en række analyser, hvor de to sidste grupper i Tabel 2 3, dvs. elever med over 1 procent ulovligt fravær, er slået sammen og sammenlignet med de resterende grupper, som har under 1 procent ulovligt fravær (eller slet ingen). Gruppen af elever med højt ulovligt fravær udgør som her defineret 6,4 % + 11,5 % = 17,9 % af samtlige indberettede elevforløb for folkeskoler og 27,5 % for specialskolerne. Grupperne er (for de to skoletyper separat) sammenlignet på alle de elev og skoleparametre, som er vist ovenfor, i et forsøg på at identificere, om gruppen af elever med højt ulovligt fravær primært er associeret til en eller flere af disse grupperinger. I det følgende gennemgås resultaterne heraf, kort, idet analysen ikke har vist store forskelle, opdelt på hhv. skolebaserede grupper og elevrelaterede grupper. Analyserne er blevet lavet for alle klassetrin under et, men der er også set på, om der er specifikke mønstre indenfor. 22 UNI C,

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG EPINION FOR FM & MBUL RAPPORTERING SEPTEMBER 2016 NATIONALT NIVEAU MED FAKTISKE TAL 2 FORDELING AF KARAKTERGENNEMSNIT BLANDT DE ELEVER SOM ER I ET GIVENT FORBEREDENDE

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere