Søndersø Kommune. Kommuneplan 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndersø Kommune. Kommuneplan 2004"

Transkript

1 Søndersø Kommune Kommuneplan 2004

2

3

4

5

6 Den offentlige debat Den offentlige debat Vedtagelse mandag den 21. juni 2004 Kommunalbestyrelsen godkender kommuneplanforslaget til foreløbig godkendelse. Offentliggørelse tirsdag den 3. august2004 Offentliggørelse af kommuneplanforslag Offentlig debatperiode 3. aug. 28. sep I perioden 3. august 2004 til 28. september 2004 har borgerne mulighed for at komme med skriftlige forslag, synspunkter og bemærkninger til kommuneplanforslaget. Synspunkter til kommuneplanforslaget skal indsendes senest den 28. september Offentlig debatmøde september 2004 Der vil blive holdt et debatmøde i begyndelsen af september. Udarbejdelse af endelig kommuneplan oktober 2004 Kommunalbestyrelsen vurderer de indkomne forslag, synspunkter og bemærkninger og foretager en sidste behandling hvorefter en ny kommuneplan vil blive endeligt vedtaget. Offentliggørelse af kommuneplan april 2006 Side 4

7 Præsentation af Søndersø Kommune Søndersø Kommune Søndersø Kommune er befolkningsmæssigt Fyns sjette største kommune med ca indbyggere og ligger på Nordfyn - nordvest for Odense Kommune. Kommunen dækker et areal på 181,36 km 2 og er dermed den kommune med det tredje største areal på Fyn. Kommunen er en landkommune med i alt seks bysamfund og adskillige mindre landsbyer. De seks byer er Søndersø, Morud, Veflinge, Hårslev, Særslev og Skamby. Disse kan ses på Figur 1 Figur 1 Søndersø Kommune med de seks bysamfund Søndersø, Morud, Veflinge, Hårslev, Særslev og Skamby Side 5

8 Præsentation af Søndersø Kommune Side 6

9 Forudsætninger Forudsætninger I dette kapitel redegøres for kommunens udvikling og status - fordelt på forskellige temaer for at give et billede af, i hvilken retning kommunen udvikler sig. Denne beskrivelse danner samtidig grundlag for, i hvilken retning kommunen skal udvikle sig i fremtiden. Side 7

10 Forudsætninger Hidtidig planlægning Den sidste kommuneplan blev vedtaget i december I marts 2000 vedtog kommunalbestyrelsen at forlænge denne plan, som er gældende indtil vedtagelse af den her foreliggende Kommuneplan Siden Kommuneplan 1997 er der vedtaget flere lokalplaner og tillæg til kommuneplanen. Disse planer og ændringer gennemgås nedenfor. Der er vedtaget i alt 10 kommuneplantillæg. Disse tillæg har sammen med kommuneplanen dannet grundlag for 23 nye lokalplaner samt 1 lokalplanforslag. Der er udarbejdet nye planer indenfor vandforsyning (2004), spildevand (2004), affald (2005) og trafiksikkerhed (2005). Ydermere har Fyns Amt udarbejdet en ny regionplan Kommuneplantillæg Nr. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 8 Nr. 9 Ændring Udvidelse af erhvervsområde E.5.3 i Hemmerslev. Ændring af erhvervsområderne E.1.1, E.1.2, E.1.3, E.1.4, E.1.5, E.1.6, E.1.7, E.1.8, E.1.9 til erhvervsområderne E.1.1 og E.1.2 i Søndersø. Ændring i centerområde C.1.1 i Søndersø. Ændring af erhvervsområde E.2.2 til centerområde C.2.2 i Morud. Indskrænkelse af omfanget af område O.2.2 Udvidelse af erhvervsområde E.4.2 i Hårslev. Ændring af erhvervsområde E.3.2 til boligområde B.3.8 i Veflinge. Nr. 10 Offentligt område O.7.4 Golfbane ved Langesø. Nr. 12 Område O.7.5 Golfbane i Langesø Park Nr. 13 Boligområde ved Dallundvej og Langebyende i Søndersø Nr. 14 Lokalplaner Udvide område O.5.2 til at omfatte område O.5.3 og del af O.5.5 Nordfyns Ungdomsskole. Plan Område Nr. 83 Boligområde i Søndersø (Kærgårdstoften Lindetoften) Nr. 84 Centerområde i Søndersø (Vesterled) Nr. 85 Containerplads (Rue fyldeplads) Nr. 86 Erhvervsområde Hemmerslev (Henning Lund) Nr. 87 Søndersø bymidte Nr. 88 Udvidelse af erhvervsområde i Søndersø Nr. 89 Udgået jf. lokalplan 97 Nr. 90 Odensevej 73, blandet bolig og erhverv (gamle mølle) Nr. 91 Boligområde i Søndersø (Ullerupvænget) Nr. 92 Boligområde i Særslev (Slagstrupvej) Nr. 93 Boligområde i Skamby (Vestervang) Nr. 94 Centerområde i Særslev (Særslev kro) Nr. 95 Centerområde i Veflinge (Veflinge bageri) Nr. 96 Boligområde i Morud (Frugthaven) Nr. 96 Tillæg 1 til lokalplan 96 Boligområde i Morud (Frugthaven) Nr. 97 Boligområde ved Idrætsvej i Morud Nr. 98 Boligområde i Hårslev, Kastanievej Nr. 99 Centerområde Morud (Morudgård café) Nr. 100 Område til offentligt formål i Morud Nr. 104 Udgået jf. lokalplan nr. 109 Nr. 105 Udvidelse af erhvervsområde i Hårslev Nr. 107 Offentligt område med golfbane ved Langesø Nr. 108 Boligområde i Søndersø (Floravænget) Nr. 109 Boligområde i Veflinge (Havrekær) Nr. 111 Golfbane i Langesø park Nr. 112 Boligområde Ved Engen i Morud Nr. 113 Boligområde i Søndersø Øst Side 8

11 Forudsætninger Lokalplan Nr. 114 Boliger i Centerområde Forhenværende slagter i Veflinge Nr. 115 Udvidelse af Nordfyns Ungdomsskole i Særslev Den overordnede planlægning Det er ikke kun kommuneplanen, som fastlægger kommunens udvikling. Staten og amtet vedtager også planer, som påvirker den kommunale planlægning. Planlægningen i Danmark er på alle niveauer (lands-, regionalt og kommunalt niveau) omfattet af Lov om planlægning (Planloven), som trådte i kraft 1. januar Planlovens formålsparagraf er følgende: Lov om planlægning kapitel 1 Formål 1 Stk. 1. Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyreog plantelivet. Stk. 2. Loven tilsigter særlig, 1. at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte amtskommuner og kommuner, 2. at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber, 3. at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource, 4. at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og 5. at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Den danske planlægning opererer efter et rammeprincip på fire niveauer. Rammeprincippet betyder, at en plan ikke må stride imod en overordnet plan, eksempelvis må en kommuneplan ikke være i strid med en regionplan, og en lokalplan må ikke være i strid med en kommuneplan. Planlægningens lagdeling kan beskrives på følgende måde : Landsplanlægning Varetager den fysiske planlægning, som har national interesse og administreres af staten via miljøministeriet. Side 9

12 Forudsætninger Regionplanlægning Varetager de fysiske planer, som har interesse for de enkelte regioner i landet og administreres af amterne. Kommuneplanlægning Varetager bl.a. interesser for den kommunale arealanvendelse som helhed og administreres af kommunerne. Lokalplanlægning Er den detaljerede planlægning, som kommunen foretager for specifikke arealer af varierende størrelse. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. Landsplanlægningen Kommunens udvikling og planlægning påvirkes af landsplanlægningens værktøjer, som består af landsplanredegørelse landsplandirektiver regionplanudmeldinger planfaglige vejledninger og informationer. De seneste og væsentligste udmeldinger fra staten er landsplanredegørelse 2003 Et Danmark i balance Hvad skal der gøres?. Landsplanredegørelsen tager udgangspunkt i, hvordan den fysiske planlægning kan sikre, at vi får fysisk og funktionelt bedre byer og landområder og samlet set fremmer en balanceret regional udvikling i overensstemmelse med en bæredygtig udvikling. Målet er at sikre en balanceret udvikling i Danmark, hvor alle områder skal være attraktive på hver sin egen måde. Landets egne er ikke ens og skal heller ikke være det. Hver by og egn har sine særkender, attraktioner og kompetencer. Midlet til at sikre en balanceret udvikling er at styrke de enkelte egnes lokale styrker og særpræg. Ændringen af zonebestemmelserne i Planloven i 2002 har givet nye og bedre muligheder for landdistrikternes udvikling herunder øget mulighed for udnyttelse af gamle landbrugsbygninger. Lovændringen overførte kompetencen fra amterne til kommunerne, som derved har mulighed for at skabe en udvikling i landdistrikterne og dermed gøre områderne attraktive på egne præmisser. Regionplanlægning Regionplanlægningen er underlagt landsplanlægningen. Amtets værktøjer i planlægningen er: regionplanen vedtagne målsætninger vejledninger informationer Amtet er planlægningsmyndighed for arealer og anlæg, som har regional interesse. Regionplanen fastlægger rammerne for udviklingen i amtet for en periode på 12 år. Fyns Amts regionplan er opdelt i emner, som samlet beskriver retningslinierne for hele regionen. Regionplan 2005 indeholder emner som: Byudvikling udlæg af nye byzonearealer Detailhandel Udviklingen i det åbne land Muligheder for ferie og fritid Mål og retningslinier for infrastrukturen Lokalisering, prioritering og retningslinier for tekniske anlæg Beskyttelse af og prioritering af miljøet og naturens ressourcer. Side 10

13 Forudsætninger Beskyttelse af kulturhistoriske værdier Regionplanen er revideret hvert 4. år. Fyns Amt har netop her 2005 udarbejdet en regionplan, der forventes offentliggjort i februar Planen ophøjes til landsplandirektiv i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Kommuneplanlægning Som en del af kommuneplanen er der sideløbende vedtaget en række planer for miljø- og forsyningsområdet. De planer, som indgår som en del af forudsætningerne for dette kommuneplanforslag, er følgende: Varmeforsyningsplan Affaldsplan Vandforsyningsplan Spildevandsplan Trafiksikkerhedsplan Samtlige planer kan fremvises eller købes i deres fulde omfang ved henvendelse til Søndersø Kommunes tekniske afdeling. I skrivende stund er spildevandsplanen, vandforsyningsplanen, og forslag til affaldsplan tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Planerne vil efterhånden som de revideres være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Varmeforsyningsplan Varmeforsyningsplanen blev godkendt d. 7. juli Planen indeholder bindende retningslinier for hele kommunen. Retningslinierne er udformet således at opvarmningsforholdene fastlægges by for by. De fleste byer er i dag forsynet med naturgas til individuel naturgasforsyning. Enkelte byer og landområder har ikke mulighed for forsyning med naturgas. Her er individuel energiog brændselsbesparende foranstaltninger en mulighed. Eksisterende bebyggelse pålægges ikke tilslutningspligt til naturgasnettet. Nye boligområder, der udlægges i en lokalplan, vil generelt få tilslutningspligt til naturgasnettet, såfremt området kan forsynes. Også ny bebyggelse i områder med naturgas vil blive pålagt tilslutningspligt. Affaldsplan Forslag til Affaldsplan for Søndersø Kommune udgør kommunens plan for affaldsindsamling og -bortskaffelse. Planen omfatter både affald fra husholdninger og erhverv. Formålet med affaldsplanen er at udstikke retningslinier for, hvordan affaldet fra både private og erhvervsvirksomheder skal håndteres. Dette sker ved hjælp af en statusopgørelse, målsætning samt en opstilling af en kort- og langtidsplan. Forslaget er i høring og forventes endeligt godkendt i starten af Vandforsyningsplan Vandforsyningsplanen er revideret i Planen består af to dele, en statusdel og en plandel. Statusdelen udgør en oversigt over vandværkerne og deres standard. Plandelen beskriver den fremtidige vandforsyning og de betingelser, som vandværkerne skal drives under. Formålet med vandforsyningsplanen er at sikre befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende forsyning med vand. For at sikre dette er det vigtigste, at vandværkerne har en god forsyningssikkerhed, samt at vandværkerne bliver holdt i en fornuftig og opdateret stand. Planen dækker kommunens 18 private vandværker. Side 11

14 Forudsætninger Spildevandsplan Spildevandsplanen 2003 og 2004 blev endeligt godkendt i december Spildevandsplanen har til formål at udgøre et godt arbejds- og planlægningsredskab i det daglige og fremtidige arbejde. Dette gælder både for den daglige sagsbehandling og for kommende anlægsarbejder. Spildevandsplanen omfatter kravene til spildevandsrensningen for henholdsvis renseanlæg og regnvandsbetingede udledninger samt en beskrivelse af de fremtidige forhold for afløbssystemerne. Ydermere beskæftiger spildevandsplanen sig med spildevandsafledningen i det åbne land herunder både eksisterende og fremtidige forhold for enkeltejendomme samt for mindre samlede bebyggelser. Endelig omfatter spildevandsplanen en redegørelse vedrørende økonomi og tidsplan, hvori der er udarbejdet en investeringsplan for fremtidige spildevandsanlæg samt en kort beskrivelse af finansieringsforhold. Detailhandelsplan I maj 2002 vedtog Folketinget en ændring af planlovens regler om detailhandelsplanlægning. Planlægningen skal fortsat fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer. Hovedreglen er fortsat, at arealer til butikker skal udlægges i bymidten. Med lovændringen overtog kommunerne kompetencen for detailhandelsplanlægningen. Kommunerne skal fremover selv afgrænse de enkelte bymidter samt fastsætte rammer for udviklingen. Dagligvarebutikker over m 2 og udvalgsvarebutikker over m 2 kræver fortsat en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Detailhandelsplanen er ligesom vindmølleplanen en integreret del af kommuneplanen. Trafiksikkerhedsplan I 1997 blev der udarbejdet en Trafiksikkerhedsplan for Søndersø Kommune, den er gennemført på tilfredsstillende vis. Og der er netop her i efteråret 2005 vedtaget en ny trafiksikkerhedsplan. Vindmølleplan Vindmølleplanen blev vedtaget i 1996 og er en integreret del af Kommuneplan Vindmølleplanen tilpasses med denne kommuneplan med hensyn til de ændringer lovgivningen har undergået siden 1996 samt ændringer i region- og kommuneplanen. Vindmølleplanen har til formål at anvise egnede områder til opstilling af vindmøller samt at fastlægge rammer for lokalplanlægningen af vindmøller med en minimumseffekt på 500 Kw. Side 12

15 Forudsætninger Befolkningsudvikling Den fremtidige befolkningsudvikling er stærkt afhængig af en række faktorer, som kommunen selv kun delvist har indflydelse på: Udviklingen i antal boliger. Som det kan ses i Figur 5 er det primært i Søndersø by og Morud/Bredbjerg by, at befolkningstallet forventes at stige. I Særslev samt i landdistrikterne forventes befolkningstallet at falde i prognoseperioden. I Veflinge, Hårslev og Skamby forventes befolkningstallet at forblive nogenlunde konstant. Bosætningsmønstre, herunder flyttemønstre by - land og land - by. Børnetal pr. familie. Erhvervsudviklingen. Transportøkonomien for pendlere. Kommunen fik i år 2000 udarbejdet en befolkningsprognose for årene Prognosens rigtighed afhænger af, om borgernes adfærd i prognoseperioden foregår som forudsat. Prognosen har størst sikkerhed i begyndelsen af planperioden. Befolkningstallet i kommunen forventes i følge befolkningsprognosen at stige frem til år 2008, hvorefter det igen vil falde, jf. Figur 3 Faldet i befolkningen forventes primært at ske i aldersgrupperne 0-6 år og år, mens aldersgrupperne år, år og år forventes at stige, jf. Figur 2 og Figur 3. Aldersgruppe Befolkningsudvikling i pct. fra årene år -24,3% 3-6 år -21,4% 7-16 år -1,8% år 25,5% år -15,0% år 10,7% år 26,8% Figur 2 Forventet stigning/fald i befolkningsudviklingen i årene Kilde: KMD. Side 13

16 Forudsætninger Antal personer Prognose Faktiske udvikling År Figur 3 Befolkningsudviklingen i Søndersø Kommune fra år 1997 til Kilde: KMD. Figur 4 Prognose for befolkningsudviklingen i Søndersø Kommune fordelt på aldersklasser fra årene 2004 til Kilde: KMD Antal personer 0-2 år 3-6 år 7-16 år år år år 67- år År Side 14

17 Forudsætninger Antal personer År Søndersø By Morud By Veflinge By Særslev By Hårslev By Skamby By Landdistrikterne Figur 5 Befolkningsprognose for Søndersø Kommune fordelt på områder i årene 2004 til Kilde: KMD Side 15

18 Forudsætninger Boliger Der er i perioden 2000 til 2004 bygget 119 nye boliger i kommunen. Boligbyggeriet siden år 2000 kan ses i Figur 6. Område Boligtype Søndersø Parcel Række Veflinge Parcel Række 6 Morud Parcel Række 3 3 Hårslev Parcel Række Særslev Parcel Række 3 I alt Figur 6 Antal nye boliger fordelt på områder. Figur 6 viser kun antallet af nye boliger, boliger som for eksempel er genopført efter brand, eller hvor stuehuset er udskiftet indgår dog ikke. Boligen er medtaget i det år, hvor bygningen står opført i BBR. For det totale antal boliger jf. afsnit Arealanvendelsen. Figur 6 viser, at der fortsat er gang i byggeriet i kommunen. Der er fortsat ledige byggegrunde i eksisterende boligområder. Ligeledes er der planlagt helt nye boligområder. Som det kan ses af nedenstående figurer (Figur 7 til Figur 18) er der fortsat gode muligheder for at udvide og etablere boligområder i kommunens bysamfund. Der er knap 3 ha ledig i de eksisterende boligområder. Herudover er ca. 40 ha allerede overført til byzone, men mangler den endelige byggemodning, før områderne kan bebygges. Omkring 8 ha er udlagt som boligområder i kommuneplanens rammer, men er fortsat beliggende i landzone. Endeligt er der udpeget 2 mulige vækstretninger fra Søndersø. I perioden ventes opført ca. 360 boliger i Søndersø Kommune. Ved beregning af arealbehovet ved boligbyggeriet, er det skønnet, at 8-10 boliger med tilhørende grund cirka dækker 1 ha, hvilket svarer til et arealbehov på ca. 40 ha. Vurderingen er dog meget usikker. I Særslev har kommunen udpeget et mindre areal på ca. 0,5 ha til centerområde i forlængelse af eksisterende centerområde. Området er udpeget med henblik på at binde byen sammen. Søndersø Kommune ønsker at kunne tilbyde særligt attraktive grunde af forskellig karakter. Ud fra en vurdering af kommunens behov for arealer til byudvikling i form af rummelighed og beliggende, har Søndersø kommune udpeget et nyt boligområde på 4 ha ved Dallundvej og Langebyende. Området er beliggende nær bymidten og i naturskønne omgivelser. Da der ud fra ovennævnte vurdering ikke er behov for yderligere udlæg af boligareal er der tilbageført et tilsvarende areal, i den nordlige del af Søndersø by, til landzone. Side 16

19 Forudsætninger Søndersø Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde Askevænget Bebyggelse påbegyndt B.1.8 0,5 ha (4 grunde) Ahornvænget Byzone 4,5 ha Ikke byggemodnet Nordmarken Byzone 16 ha Ikke byggemodnet B.1.6 zone III Langebyende/Dallundvej Landzone 4 ha Ikke byggemodnet B.1.9 S for Sandvad Landzone Vækstretning Figur 7 Byggemuligheder i Søndersø by, jf. Figur 8. Figur 8 Byggemuligheder i Søndersø by. Side 17

20 Forudsætninger Hårslev Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde Kastanievej og Ballebjerg Byzone 0,4 ha Delvist bebygget B.4.7 N for Åløkken Skal overføres til Landzone 1,7 ha B.4.5 V for Bogensevej byzone Figur 9 Byggemuligheder i Hårslev by, jf. Figur 10. Figur 10 Byggemuligheder i Hårslev by. Side 18

21 Forudsætninger Morud Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde Tokkerodparken Æblehaven Byzone Byzone 0,3 ha 0,4 ha Enkelte ledige grunde Delvist bebygget Frugthaven 0,9 ha Delvist bebygget Byzone 10 ha Ikke byggemodnet N for Frugthaven Landzone 7 ha Udpeget til kommende byzone S for Rugårdsvej 1 ha Udpeget til kommende Landzone V for Møllebakken byzone Figur 11 Byggemuligheder i Morud by, jf. Figur 12. B.2.5 B.2.9 og del af B.2.10 Del af B.2.10 Figur 12 Byggemuligheder i Morud by. Side 19

22 Forudsætninger Veflinge Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde N for Frederiksberg Byzone 2,5 ha Ikke byggemodnet B.3.5 C.3.1 Hestehaven Byzone Delvist bebygget B.3.1 Private grunde Havrekær Byzone Delvist bebygget B.3.8 Private grunde Figur 13 Byggemuligheder i Veflinge, jf. Figur 14. Figur 14 Byggemuligheder i Veflinge by. Side 20

23 Forudsætninger Særslev Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde Slagstrupvænget 0,4 ha (4 grunde) Delvist bebygget Byzone 6,5 ha Ikke byggemodnet N for Østergade Lokalplanramme V for Askebyvej udarbejdet i forbindelse med Landzone 0,5 ha kommuneplanen. Figur 15 Byggemuligheder i Særslev, jf. Figur 16 B.5.6 B.5.7 C.5.3 Figur 16 Byggemuligheder i Særslev. Side 21

24 Forudsætninger Skamby Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde Vestervang Byzone 1,3 ha Ikke byggemodnet B.6.8 Ø for Bokærsvej Skal overføres til Landzone 2,6 ha B.6.6 byzone Figur 17 Byggemuligheder i Skamby jf. Figur 18 Figur 18 Byggemuligheder i Skamby. Side 22

25 Forudsætninger Erhverv Erhverv i en kommune betyder arbejdspladser og udgør dermed et befolkningsgrundlag. Siden 1997 har antallet af beskæftigede været svagt stigende, mens også antallet af ledige har været svagt stigende. Antallet af pendlere har ligeledes været stigende, det gælder både antallet af ind- og udpendlere. Antallet af arbejdssteder i kommunen siden 1997 er faldet. Arbejdssteder Siden 1997 er antallet af arbejdssteder faldet med 1,7% til 766 arbejdssteder. Dette fald dækker bl.a. over et større fald i brancherne landbrug, fiskeri og råstof samt en mindre stigning i finansiering og forretning samt handel. Kommunens arbejdssteder fordelt på erhverv kan ses i Figur 19 Procentvis fordeling i brancher Søndersø Fyn Hele landet Landbrug, fiskeri og 31,6 18,8 17,5 råstof Industri 7,6 8,0 7,3 Energi og vandforsyning 1,3 0,9 0,7 Bygge og Anlæg 11,2 9,1 9,2 Handel 14,5 20,6 20,2 Hotel og restauration 2,1 4,2 4,1 Transport og post 5,2 4,3 5,2 Finansiering og 12,8 15,4 19,5 forretning Offentlig og personlig 13,7 18,7 18,2 tjenesteydelser Øvrige / Uoplyst % I alt Figur 19 Kommunens arbejdssteder, år Kilde: Danmarks Statistik. Antallet af arbejdssteder er ikke et udtryk for antal arbejdspladser, idet der kan være flere arbejdspladser på et arbejdssted. Arbejdspladser I 2001 var der 4630 arbejdspladser i kommunen. Antallet af arbejdspladser er således steget med 3,8% siden Det er brancherne transport, post og tele, bygge og anlæg samt finansiering og forretning, som har oplevet de største stigninger. Brancherne landbrug, fiskeri og råstof samt industri har derimod oplevet de største fald. Opstillet i hovedbrancher fordeler arbejdspladserne sig som vist i Figur 20. Procentvis fordeling Søndersø i bran- cher Fyn Hele landet Landbrug, fiskeri 15,5 14,6 6,0 3,8 og råstof Industri 28,4 26,2 18,1 16,8 Energi og vandforsyning 0,1 0,1 0,5 0,5 Bygge og Anlæg 9,2 11,0 6,7 6,3 Handel 11,1 11,6 14,7 15,2 Hotel og restauration 1,6 1,3 3,1 2,9 Transport og post 2,5 3,0 4,4 6,3 Finansiering og 6,8 7,2 10,5 13,1 forretning Offentlig og personlig 24,4 24,4 35,6 34,6 tjeneste- ydelser Øvrige / Uoplyst 0,5 0,6 0,5 0,4 % I alt Figur 20 Kommunens arbejdspladser fordelt efter hovedbrancher, år Kilde: Danmarks Statistik. Som det kan ses af Figur 20 er det karakteristisk for kommunen sammenlignet med Fyns Amt og på landsplan, at der er flere arbejdspladser indenfor brancherne Landbrug, fiskeri og råstof, Industri og Bygge og anlæg. Omvendt er der færre arbejdspladser indenfor Side 23

26 Forudsætninger brancherne Hotel og restauration og Offentlige og personlige tjenesteydelser. Pendling til og fra kommunen Der er ikke direkte sammenhæng mellem hvor den enkelte bor og arbejder. En stor del af dem, som arbejder eller bor i kommunen, pendler hver dag til og fra kommunen. Pendlingen har siden 1997 været svagt stigende. Andelen af pendlere til og fra kommunen for år 2002 kan ses Figur 21 nedenfor. Tabellen viser, at der i 2002 var en nettoudpendling på i alt 1433 pendlere. Den primære pendling foregår til og fra nabokommunerne. 1/3 af indpendlerne kommer fra nabokommunerne, mens nabokommunerne modtager 2/3 af udpendlerne. Kommuner Indpendlere Udpendlere Odense Bogense Otterup Ejby Vissenbjerg Nørre Åby Middelfart Aarup Assens Nyborg Svendborg Fåborg Trekantsområdet Langeland Sydøst Fyn Midtøst Fyn Midtvest Fyn Øst Fyn Øvrige I alt Figur 21 Antal pendlere til og fra kommunen af beskæftigede, år Kilde: Danmarks statistik. Ledige i kommunen Ledighedsprocenten i kommunen ligger generelt ca. 1 procentpoint under fynsgennemsnittet, men på niveau med landsgennemsnittet. I 4. kvartal 2003 var kommunens ledighed på 6,0 pct., mens årets øvrige 3 kvartaler havde en ledighed på 7,1 pct. Årsagen til kommunens lave ledighed i forhold til det øvrige Fyn er en god og bred vifte af virksomheder, der dækker mange brancheområder. Repræsentation af såvel mindre håndværksvirksomheder, handel/butik, gartneri/jordbrug, møbelindustri, mellemstor fremstillingsindustri som offentlig service sikrer, at kommunen beskæftigelsesmæssigt står stærkere ved konjunktursvingninger end ved en smal eller specialiseret erhvervsprofil. Den lave ledighed skyldes samtidig en geografisk god placering i forhold til Odense og Trekantsområdet samt et politisk fokus med handlingsplaner for, hvordan ledigheden kan nedbringes. Nordfyns Erhvervsråd Nordfyns Erhvervsråd er en erhvervsorganisation, der i tæt samspil med de tre nordfynske kommuner Søndersø, Bogense og Otterup arbejder med at udvikle positive rammer og betingelser for eksisterende og nye virksomheder på Nordfyn. Erhvervsrådet er ligeledes en medlemsorganisation med ca. 250 medlemsvirksomheder. Servicen overfor medlemmerne består bl.a. i virksomhedssamarbejde, kontaktformidling, virksomhedsrådgivning samt vejledning i forretningsudvikling for nye virksomheder iværksætterrådgivning. Erhvervsrådet blev etableret i 1992 på initiativ af erhvervslivet i Bogense og Søndersø, hvorefter Otterup i 2000 ligeledes blev en del af samarbejdet. For at understøtte den erhvervsmæssige udvikling bidrager kommunen til finansieringen af Nordfyns Erhvervsråd. Side 24

27 Forudsætninger Erhvervsrådet arbejder efter en erhvervspolitik, som er vedtaget af de tre kommuner og arbejdet følges af en bestyrelse på 11 medlemmer, hvoraf de tre kommuner er repræsenteret med deres borgmestre. Nærmere information kan ses på Side 25

28 Forudsætninger Arealanvendelsen Kommunen er, som allerede nævnt, en landkommune med 6 bymønsterbyer. Langt størstedelen af kommunens areal er karakteriseret ved det åbne land med mindre landsbysamfund. Bymønster I Regionplan 2005 har amtet anvist et overordnet system for bymønstret i regionen. Systemet udpeger fremtidige byvækstområder og -retninger, som er foretaget på baggrund af en overordnet afvejning af kommunale byudviklingsinteresser. Bymønstret betyder, at der kun kan udlægges arealer til byformål i følgende byer, jf. Figur 1: Søndersø by (kommunecenter) Morud Veflinge Særslev Hårslev Skamby Søndersø by er udpeget til kommunecenter for den overordnede offentlige og private service. Resten af bymønsterbyerne er udpeget til lokalcentre. Bymønstret er en afspejling af byernes betydning for egnen og oplandet. De 5 lokalcentre har således primært lokal betydning. Det betyder, at servicefunktioner og detailhandel har til formål at betjene det lokale opland i og omkring den enkelte by. Udover de 6 bysamfund er der 13 afgrænsede landsbyer i kommunen. Disse er alle beliggende i landzone, hvilket betyder, at der kan bygges enkelte nye boliger som afrunding af landsbyerne, men at der ikke kan udlægges egentlige større vækstområder i landsbyerne, jf. afsnit Afgrænsede landsbyer. Ejendomme typer og antal Pr. april 2004 var der i alt ejendommen i kommune. Ejendommens anvendelse kan ses i Figur 22. Formål 2004 Parcelhuse Tofamiliehuse 33 Flerfamiliehuse 161 Landbrugsejendomme 598 Fabrikker, værksteder o.l. 57 Forretningsejendomme 172 Øvrige ejendomme 545 Figur 22 Ejendomme fordelt på anvendelse. Øvrige ejendommen dækker over byggegrunde, kommunale ejendomme m.v. I kommunen er der i alt 3 sommerhuse. Det åbne land Det åbne land er karakteriseret ved det areal, som er beliggende udenfor byzone. Der er mange interesser at varetage i det åbne land herunder bl.a. udviklingen af landdistrikterne, jordbrugserhverv, naturen og miljøet, landskabet, kulturhistorien og friluftslivet samt rent drikkevand. Et af Amtsrådets mål i Regionplan 2005 er: at byudvikling sker ved byerne og at det fynske landskab skal fastholdes som åbne og attraktive landskaber. Anvendelsen reguleres primært af amtet gennem regionplanen. Kommunen påvirker udnyttelsen af det åbne land igennem planlægning af byudvikling, landzonetilladelser, udnyttelsen af landsbyerne m.v. Side 26

29 Forudsætninger Natur- og fritidsområder Det åbne land indeholder områder, som er særligt værdifulde biologisk, kulturhistorisk, landskabeligt og geologisk set For at bevare disse værdier udpeger regionplanen større områder til sammenhængende naturområde og særlige beskyttelsesområder. Disse områder er vigtige at tage i betragtning i forbindelse med ændringer i det åbne land. Områderne er alle værdifulde for landskabet og udgør samtidig grundlaget for dyrenes eksistens. Regionplanen viser og udstikker retningslinier for naturbeskyttelsesinteresserne i det åbne land. Jordbrugsinteresser Det vil ofte være vanskeligt at forene jordbrugsinteresserne med behovene for jord til byudvikling. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med inddragelse af landbrugsjord til byudvikling tages højde for såvel en fornuftig arondering, som at arealerne forbliver som landbrugsjord længst muligt. Landsbysamfund med særlig bevaringsinteresse Som i mange andre lande og egne har landskabet gennem tiden undergået forandringer. For eksempel er flere landsbyer forandret igennem udflytning af gårde. Nogle få fynske landsbyer har bevaret den oprindelige bebyggelsesstruktur, hvor landsbyens gårde er forblevet samlet. Regionplan 2005 er følgende landsbysamfund/ejerlav i Søndersø Kommune forsat udpeget som havende særlig bevaringsinteresse : Ejlby Lunde Kosterslev Tværskov med tilhørende struktur af ejerlav. Generelt gælder for disse områder, at ændringer eller ny bebyggelse kun må ske, såfremt de respektive bevaringsinteresser ikke tilsidesættes. Der kan læses mere om kriterierne for, hvordan de særligt bevaringsværdige landsbyer og landsbyejerlav er udpeget i Regionplanen. Bebyggelse I 2002 blev Planloven ændret således, at landzonekompetencen overgik fra amterne til kommunerne. Det betyder, at Søndersø administrerer, om der kan bygges, hvad der kan bygges, og hvor der kan bygges i det åbne land. Hovedhensynet er fortsat, at områder i landzone som udgangspunkt skal friholdes for anden bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Miljøministeriet har oktober 2002 udarbejdet en vejledning om landzoneadministration. Afgrænsede landsbyer Som tidligere beskrevet omfatter kommunen et stort landområde med flere landsbyer. I Kommuneplan 1997 var 13 af kommunens landsbyer afgrænset, hvilket betød, at det var kommunalbestyrelsen, som havde landzonekompetencen i disse landsbyer. I forbindelse med overdragelse af landzonekompetencen fra amterne til kommunerne har de afgrænsede landsbyer ingen administrativ særstatus længere. Ved at beholde afgrænsningen af landsbyerne gives der udtryk for, at landsbyernes udvikling ønskes styrket. Det er således i disse by- og landsbysamfund, at den fremtidige udvikling vil og skal foregå gennem fortætning og udbygning. Landsbyerne vil fortsat være beliggende i landzone. De afgrænsede landsbyer kan ses i Figur 23. Side 27

Forord. Kommuneplanforslaget har været offentlig fremlagt på kommunekontoret og på biblioteket fra den 30. juni 1999 til den 8. september 1999.

Forord. Kommuneplanforslaget har været offentlig fremlagt på kommunekontoret og på biblioteket fra den 30. juni 1999 til den 8. september 1999. Forord Vi kan hermed præsentere den nye kommuneplan. I kommuneplanens første del er kommunalbestyrelsens politiske målsætning for udviklingen indenfor en række temaområder nærmere beskrevet. Det er f.eks.

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE REDEGØRELSE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE REDEGØRELSE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 REDEGØRELSE TRYGHED VÆKST INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Forudsætninger side 3 Planberetning: Teknisk forvaltnings område side 7 Børneforvaltningens område

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S

Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S Midtdjurs Kommune Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S Dispositionsplaner Arkitektfirmaet Møller & Grønborg Plankonsulenterne Lindgaard Kortmateriale Naturgas

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur Kommuneplan 2009 Hovedstruktur Kommuneplan 2009 Aabenraa Kommune Hovedstruktur Maj 2010 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Oplag: 400 eksemplarer Tryk:Vizuel, Aabenraa 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd i december 009. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN MORSØ KOMMUNEPLAN 2001-2013 Morsø Kommuneplan 2001 2013 er udgivet af: Morsø Kommunalbestyrelse Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M. Tekst, tegninger og grafisk tilrettelæggelse: Morsø Kommune, Teknisk Forvaltning

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411

Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411 Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411 Indledning...2/411 Det vil Byrådet med Kommuneplan 2009 2021...2/411 Visionen...2/411 Holstebro er Nordvestjyllands kraftcenter...2/411 Respekt for mangfoldighed...3/411

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere