Søndersø Kommune. Kommuneplan 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndersø Kommune. Kommuneplan 2004"

Transkript

1 Søndersø Kommune Kommuneplan 2004

2

3

4

5

6 Den offentlige debat Den offentlige debat Vedtagelse mandag den 21. juni 2004 Kommunalbestyrelsen godkender kommuneplanforslaget til foreløbig godkendelse. Offentliggørelse tirsdag den 3. august2004 Offentliggørelse af kommuneplanforslag Offentlig debatperiode 3. aug. 28. sep I perioden 3. august 2004 til 28. september 2004 har borgerne mulighed for at komme med skriftlige forslag, synspunkter og bemærkninger til kommuneplanforslaget. Synspunkter til kommuneplanforslaget skal indsendes senest den 28. september Offentlig debatmøde september 2004 Der vil blive holdt et debatmøde i begyndelsen af september. Udarbejdelse af endelig kommuneplan oktober 2004 Kommunalbestyrelsen vurderer de indkomne forslag, synspunkter og bemærkninger og foretager en sidste behandling hvorefter en ny kommuneplan vil blive endeligt vedtaget. Offentliggørelse af kommuneplan april 2006 Side 4

7 Præsentation af Søndersø Kommune Søndersø Kommune Søndersø Kommune er befolkningsmæssigt Fyns sjette største kommune med ca indbyggere og ligger på Nordfyn - nordvest for Odense Kommune. Kommunen dækker et areal på 181,36 km 2 og er dermed den kommune med det tredje største areal på Fyn. Kommunen er en landkommune med i alt seks bysamfund og adskillige mindre landsbyer. De seks byer er Søndersø, Morud, Veflinge, Hårslev, Særslev og Skamby. Disse kan ses på Figur 1 Figur 1 Søndersø Kommune med de seks bysamfund Søndersø, Morud, Veflinge, Hårslev, Særslev og Skamby Side 5

8 Præsentation af Søndersø Kommune Side 6

9 Forudsætninger Forudsætninger I dette kapitel redegøres for kommunens udvikling og status - fordelt på forskellige temaer for at give et billede af, i hvilken retning kommunen udvikler sig. Denne beskrivelse danner samtidig grundlag for, i hvilken retning kommunen skal udvikle sig i fremtiden. Side 7

10 Forudsætninger Hidtidig planlægning Den sidste kommuneplan blev vedtaget i december I marts 2000 vedtog kommunalbestyrelsen at forlænge denne plan, som er gældende indtil vedtagelse af den her foreliggende Kommuneplan Siden Kommuneplan 1997 er der vedtaget flere lokalplaner og tillæg til kommuneplanen. Disse planer og ændringer gennemgås nedenfor. Der er vedtaget i alt 10 kommuneplantillæg. Disse tillæg har sammen med kommuneplanen dannet grundlag for 23 nye lokalplaner samt 1 lokalplanforslag. Der er udarbejdet nye planer indenfor vandforsyning (2004), spildevand (2004), affald (2005) og trafiksikkerhed (2005). Ydermere har Fyns Amt udarbejdet en ny regionplan Kommuneplantillæg Nr. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 8 Nr. 9 Ændring Udvidelse af erhvervsområde E.5.3 i Hemmerslev. Ændring af erhvervsområderne E.1.1, E.1.2, E.1.3, E.1.4, E.1.5, E.1.6, E.1.7, E.1.8, E.1.9 til erhvervsområderne E.1.1 og E.1.2 i Søndersø. Ændring i centerområde C.1.1 i Søndersø. Ændring af erhvervsområde E.2.2 til centerområde C.2.2 i Morud. Indskrænkelse af omfanget af område O.2.2 Udvidelse af erhvervsområde E.4.2 i Hårslev. Ændring af erhvervsområde E.3.2 til boligområde B.3.8 i Veflinge. Nr. 10 Offentligt område O.7.4 Golfbane ved Langesø. Nr. 12 Område O.7.5 Golfbane i Langesø Park Nr. 13 Boligområde ved Dallundvej og Langebyende i Søndersø Nr. 14 Lokalplaner Udvide område O.5.2 til at omfatte område O.5.3 og del af O.5.5 Nordfyns Ungdomsskole. Plan Område Nr. 83 Boligområde i Søndersø (Kærgårdstoften Lindetoften) Nr. 84 Centerområde i Søndersø (Vesterled) Nr. 85 Containerplads (Rue fyldeplads) Nr. 86 Erhvervsområde Hemmerslev (Henning Lund) Nr. 87 Søndersø bymidte Nr. 88 Udvidelse af erhvervsområde i Søndersø Nr. 89 Udgået jf. lokalplan 97 Nr. 90 Odensevej 73, blandet bolig og erhverv (gamle mølle) Nr. 91 Boligområde i Søndersø (Ullerupvænget) Nr. 92 Boligområde i Særslev (Slagstrupvej) Nr. 93 Boligområde i Skamby (Vestervang) Nr. 94 Centerområde i Særslev (Særslev kro) Nr. 95 Centerområde i Veflinge (Veflinge bageri) Nr. 96 Boligområde i Morud (Frugthaven) Nr. 96 Tillæg 1 til lokalplan 96 Boligområde i Morud (Frugthaven) Nr. 97 Boligområde ved Idrætsvej i Morud Nr. 98 Boligområde i Hårslev, Kastanievej Nr. 99 Centerområde Morud (Morudgård café) Nr. 100 Område til offentligt formål i Morud Nr. 104 Udgået jf. lokalplan nr. 109 Nr. 105 Udvidelse af erhvervsområde i Hårslev Nr. 107 Offentligt område med golfbane ved Langesø Nr. 108 Boligområde i Søndersø (Floravænget) Nr. 109 Boligområde i Veflinge (Havrekær) Nr. 111 Golfbane i Langesø park Nr. 112 Boligområde Ved Engen i Morud Nr. 113 Boligområde i Søndersø Øst Side 8

11 Forudsætninger Lokalplan Nr. 114 Boliger i Centerområde Forhenværende slagter i Veflinge Nr. 115 Udvidelse af Nordfyns Ungdomsskole i Særslev Den overordnede planlægning Det er ikke kun kommuneplanen, som fastlægger kommunens udvikling. Staten og amtet vedtager også planer, som påvirker den kommunale planlægning. Planlægningen i Danmark er på alle niveauer (lands-, regionalt og kommunalt niveau) omfattet af Lov om planlægning (Planloven), som trådte i kraft 1. januar Planlovens formålsparagraf er følgende: Lov om planlægning kapitel 1 Formål 1 Stk. 1. Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyreog plantelivet. Stk. 2. Loven tilsigter særlig, 1. at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte amtskommuner og kommuner, 2. at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber, 3. at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource, 4. at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og 5. at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Den danske planlægning opererer efter et rammeprincip på fire niveauer. Rammeprincippet betyder, at en plan ikke må stride imod en overordnet plan, eksempelvis må en kommuneplan ikke være i strid med en regionplan, og en lokalplan må ikke være i strid med en kommuneplan. Planlægningens lagdeling kan beskrives på følgende måde : Landsplanlægning Varetager den fysiske planlægning, som har national interesse og administreres af staten via miljøministeriet. Side 9

12 Forudsætninger Regionplanlægning Varetager de fysiske planer, som har interesse for de enkelte regioner i landet og administreres af amterne. Kommuneplanlægning Varetager bl.a. interesser for den kommunale arealanvendelse som helhed og administreres af kommunerne. Lokalplanlægning Er den detaljerede planlægning, som kommunen foretager for specifikke arealer af varierende størrelse. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. Landsplanlægningen Kommunens udvikling og planlægning påvirkes af landsplanlægningens værktøjer, som består af landsplanredegørelse landsplandirektiver regionplanudmeldinger planfaglige vejledninger og informationer. De seneste og væsentligste udmeldinger fra staten er landsplanredegørelse 2003 Et Danmark i balance Hvad skal der gøres?. Landsplanredegørelsen tager udgangspunkt i, hvordan den fysiske planlægning kan sikre, at vi får fysisk og funktionelt bedre byer og landområder og samlet set fremmer en balanceret regional udvikling i overensstemmelse med en bæredygtig udvikling. Målet er at sikre en balanceret udvikling i Danmark, hvor alle områder skal være attraktive på hver sin egen måde. Landets egne er ikke ens og skal heller ikke være det. Hver by og egn har sine særkender, attraktioner og kompetencer. Midlet til at sikre en balanceret udvikling er at styrke de enkelte egnes lokale styrker og særpræg. Ændringen af zonebestemmelserne i Planloven i 2002 har givet nye og bedre muligheder for landdistrikternes udvikling herunder øget mulighed for udnyttelse af gamle landbrugsbygninger. Lovændringen overførte kompetencen fra amterne til kommunerne, som derved har mulighed for at skabe en udvikling i landdistrikterne og dermed gøre områderne attraktive på egne præmisser. Regionplanlægning Regionplanlægningen er underlagt landsplanlægningen. Amtets værktøjer i planlægningen er: regionplanen vedtagne målsætninger vejledninger informationer Amtet er planlægningsmyndighed for arealer og anlæg, som har regional interesse. Regionplanen fastlægger rammerne for udviklingen i amtet for en periode på 12 år. Fyns Amts regionplan er opdelt i emner, som samlet beskriver retningslinierne for hele regionen. Regionplan 2005 indeholder emner som: Byudvikling udlæg af nye byzonearealer Detailhandel Udviklingen i det åbne land Muligheder for ferie og fritid Mål og retningslinier for infrastrukturen Lokalisering, prioritering og retningslinier for tekniske anlæg Beskyttelse af og prioritering af miljøet og naturens ressourcer. Side 10

13 Forudsætninger Beskyttelse af kulturhistoriske værdier Regionplanen er revideret hvert 4. år. Fyns Amt har netop her 2005 udarbejdet en regionplan, der forventes offentliggjort i februar Planen ophøjes til landsplandirektiv i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Kommuneplanlægning Som en del af kommuneplanen er der sideløbende vedtaget en række planer for miljø- og forsyningsområdet. De planer, som indgår som en del af forudsætningerne for dette kommuneplanforslag, er følgende: Varmeforsyningsplan Affaldsplan Vandforsyningsplan Spildevandsplan Trafiksikkerhedsplan Samtlige planer kan fremvises eller købes i deres fulde omfang ved henvendelse til Søndersø Kommunes tekniske afdeling. I skrivende stund er spildevandsplanen, vandforsyningsplanen, og forslag til affaldsplan tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Planerne vil efterhånden som de revideres være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Varmeforsyningsplan Varmeforsyningsplanen blev godkendt d. 7. juli Planen indeholder bindende retningslinier for hele kommunen. Retningslinierne er udformet således at opvarmningsforholdene fastlægges by for by. De fleste byer er i dag forsynet med naturgas til individuel naturgasforsyning. Enkelte byer og landområder har ikke mulighed for forsyning med naturgas. Her er individuel energiog brændselsbesparende foranstaltninger en mulighed. Eksisterende bebyggelse pålægges ikke tilslutningspligt til naturgasnettet. Nye boligområder, der udlægges i en lokalplan, vil generelt få tilslutningspligt til naturgasnettet, såfremt området kan forsynes. Også ny bebyggelse i områder med naturgas vil blive pålagt tilslutningspligt. Affaldsplan Forslag til Affaldsplan for Søndersø Kommune udgør kommunens plan for affaldsindsamling og -bortskaffelse. Planen omfatter både affald fra husholdninger og erhverv. Formålet med affaldsplanen er at udstikke retningslinier for, hvordan affaldet fra både private og erhvervsvirksomheder skal håndteres. Dette sker ved hjælp af en statusopgørelse, målsætning samt en opstilling af en kort- og langtidsplan. Forslaget er i høring og forventes endeligt godkendt i starten af Vandforsyningsplan Vandforsyningsplanen er revideret i Planen består af to dele, en statusdel og en plandel. Statusdelen udgør en oversigt over vandværkerne og deres standard. Plandelen beskriver den fremtidige vandforsyning og de betingelser, som vandværkerne skal drives under. Formålet med vandforsyningsplanen er at sikre befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende forsyning med vand. For at sikre dette er det vigtigste, at vandværkerne har en god forsyningssikkerhed, samt at vandværkerne bliver holdt i en fornuftig og opdateret stand. Planen dækker kommunens 18 private vandværker. Side 11

14 Forudsætninger Spildevandsplan Spildevandsplanen 2003 og 2004 blev endeligt godkendt i december Spildevandsplanen har til formål at udgøre et godt arbejds- og planlægningsredskab i det daglige og fremtidige arbejde. Dette gælder både for den daglige sagsbehandling og for kommende anlægsarbejder. Spildevandsplanen omfatter kravene til spildevandsrensningen for henholdsvis renseanlæg og regnvandsbetingede udledninger samt en beskrivelse af de fremtidige forhold for afløbssystemerne. Ydermere beskæftiger spildevandsplanen sig med spildevandsafledningen i det åbne land herunder både eksisterende og fremtidige forhold for enkeltejendomme samt for mindre samlede bebyggelser. Endelig omfatter spildevandsplanen en redegørelse vedrørende økonomi og tidsplan, hvori der er udarbejdet en investeringsplan for fremtidige spildevandsanlæg samt en kort beskrivelse af finansieringsforhold. Detailhandelsplan I maj 2002 vedtog Folketinget en ændring af planlovens regler om detailhandelsplanlægning. Planlægningen skal fortsat fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer. Hovedreglen er fortsat, at arealer til butikker skal udlægges i bymidten. Med lovændringen overtog kommunerne kompetencen for detailhandelsplanlægningen. Kommunerne skal fremover selv afgrænse de enkelte bymidter samt fastsætte rammer for udviklingen. Dagligvarebutikker over m 2 og udvalgsvarebutikker over m 2 kræver fortsat en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Detailhandelsplanen er ligesom vindmølleplanen en integreret del af kommuneplanen. Trafiksikkerhedsplan I 1997 blev der udarbejdet en Trafiksikkerhedsplan for Søndersø Kommune, den er gennemført på tilfredsstillende vis. Og der er netop her i efteråret 2005 vedtaget en ny trafiksikkerhedsplan. Vindmølleplan Vindmølleplanen blev vedtaget i 1996 og er en integreret del af Kommuneplan Vindmølleplanen tilpasses med denne kommuneplan med hensyn til de ændringer lovgivningen har undergået siden 1996 samt ændringer i region- og kommuneplanen. Vindmølleplanen har til formål at anvise egnede områder til opstilling af vindmøller samt at fastlægge rammer for lokalplanlægningen af vindmøller med en minimumseffekt på 500 Kw. Side 12

15 Forudsætninger Befolkningsudvikling Den fremtidige befolkningsudvikling er stærkt afhængig af en række faktorer, som kommunen selv kun delvist har indflydelse på: Udviklingen i antal boliger. Som det kan ses i Figur 5 er det primært i Søndersø by og Morud/Bredbjerg by, at befolkningstallet forventes at stige. I Særslev samt i landdistrikterne forventes befolkningstallet at falde i prognoseperioden. I Veflinge, Hårslev og Skamby forventes befolkningstallet at forblive nogenlunde konstant. Bosætningsmønstre, herunder flyttemønstre by - land og land - by. Børnetal pr. familie. Erhvervsudviklingen. Transportøkonomien for pendlere. Kommunen fik i år 2000 udarbejdet en befolkningsprognose for årene Prognosens rigtighed afhænger af, om borgernes adfærd i prognoseperioden foregår som forudsat. Prognosen har størst sikkerhed i begyndelsen af planperioden. Befolkningstallet i kommunen forventes i følge befolkningsprognosen at stige frem til år 2008, hvorefter det igen vil falde, jf. Figur 3 Faldet i befolkningen forventes primært at ske i aldersgrupperne 0-6 år og år, mens aldersgrupperne år, år og år forventes at stige, jf. Figur 2 og Figur 3. Aldersgruppe Befolkningsudvikling i pct. fra årene år -24,3% 3-6 år -21,4% 7-16 år -1,8% år 25,5% år -15,0% år 10,7% år 26,8% Figur 2 Forventet stigning/fald i befolkningsudviklingen i årene Kilde: KMD. Side 13

16 Forudsætninger Antal personer Prognose Faktiske udvikling År Figur 3 Befolkningsudviklingen i Søndersø Kommune fra år 1997 til Kilde: KMD. Figur 4 Prognose for befolkningsudviklingen i Søndersø Kommune fordelt på aldersklasser fra årene 2004 til Kilde: KMD Antal personer 0-2 år 3-6 år 7-16 år år år år 67- år År Side 14

17 Forudsætninger Antal personer År Søndersø By Morud By Veflinge By Særslev By Hårslev By Skamby By Landdistrikterne Figur 5 Befolkningsprognose for Søndersø Kommune fordelt på områder i årene 2004 til Kilde: KMD Side 15

18 Forudsætninger Boliger Der er i perioden 2000 til 2004 bygget 119 nye boliger i kommunen. Boligbyggeriet siden år 2000 kan ses i Figur 6. Område Boligtype Søndersø Parcel Række Veflinge Parcel Række 6 Morud Parcel Række 3 3 Hårslev Parcel Række Særslev Parcel Række 3 I alt Figur 6 Antal nye boliger fordelt på områder. Figur 6 viser kun antallet af nye boliger, boliger som for eksempel er genopført efter brand, eller hvor stuehuset er udskiftet indgår dog ikke. Boligen er medtaget i det år, hvor bygningen står opført i BBR. For det totale antal boliger jf. afsnit Arealanvendelsen. Figur 6 viser, at der fortsat er gang i byggeriet i kommunen. Der er fortsat ledige byggegrunde i eksisterende boligområder. Ligeledes er der planlagt helt nye boligområder. Som det kan ses af nedenstående figurer (Figur 7 til Figur 18) er der fortsat gode muligheder for at udvide og etablere boligområder i kommunens bysamfund. Der er knap 3 ha ledig i de eksisterende boligområder. Herudover er ca. 40 ha allerede overført til byzone, men mangler den endelige byggemodning, før områderne kan bebygges. Omkring 8 ha er udlagt som boligområder i kommuneplanens rammer, men er fortsat beliggende i landzone. Endeligt er der udpeget 2 mulige vækstretninger fra Søndersø. I perioden ventes opført ca. 360 boliger i Søndersø Kommune. Ved beregning af arealbehovet ved boligbyggeriet, er det skønnet, at 8-10 boliger med tilhørende grund cirka dækker 1 ha, hvilket svarer til et arealbehov på ca. 40 ha. Vurderingen er dog meget usikker. I Særslev har kommunen udpeget et mindre areal på ca. 0,5 ha til centerområde i forlængelse af eksisterende centerområde. Området er udpeget med henblik på at binde byen sammen. Søndersø Kommune ønsker at kunne tilbyde særligt attraktive grunde af forskellig karakter. Ud fra en vurdering af kommunens behov for arealer til byudvikling i form af rummelighed og beliggende, har Søndersø kommune udpeget et nyt boligområde på 4 ha ved Dallundvej og Langebyende. Området er beliggende nær bymidten og i naturskønne omgivelser. Da der ud fra ovennævnte vurdering ikke er behov for yderligere udlæg af boligareal er der tilbageført et tilsvarende areal, i den nordlige del af Søndersø by, til landzone. Side 16

19 Forudsætninger Søndersø Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde Askevænget Bebyggelse påbegyndt B.1.8 0,5 ha (4 grunde) Ahornvænget Byzone 4,5 ha Ikke byggemodnet Nordmarken Byzone 16 ha Ikke byggemodnet B.1.6 zone III Langebyende/Dallundvej Landzone 4 ha Ikke byggemodnet B.1.9 S for Sandvad Landzone Vækstretning Figur 7 Byggemuligheder i Søndersø by, jf. Figur 8. Figur 8 Byggemuligheder i Søndersø by. Side 17

20 Forudsætninger Hårslev Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde Kastanievej og Ballebjerg Byzone 0,4 ha Delvist bebygget B.4.7 N for Åløkken Skal overføres til Landzone 1,7 ha B.4.5 V for Bogensevej byzone Figur 9 Byggemuligheder i Hårslev by, jf. Figur 10. Figur 10 Byggemuligheder i Hårslev by. Side 18

21 Forudsætninger Morud Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde Tokkerodparken Æblehaven Byzone Byzone 0,3 ha 0,4 ha Enkelte ledige grunde Delvist bebygget Frugthaven 0,9 ha Delvist bebygget Byzone 10 ha Ikke byggemodnet N for Frugthaven Landzone 7 ha Udpeget til kommende byzone S for Rugårdsvej 1 ha Udpeget til kommende Landzone V for Møllebakken byzone Figur 11 Byggemuligheder i Morud by, jf. Figur 12. B.2.5 B.2.9 og del af B.2.10 Del af B.2.10 Figur 12 Byggemuligheder i Morud by. Side 19

22 Forudsætninger Veflinge Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde N for Frederiksberg Byzone 2,5 ha Ikke byggemodnet B.3.5 C.3.1 Hestehaven Byzone Delvist bebygget B.3.1 Private grunde Havrekær Byzone Delvist bebygget B.3.8 Private grunde Figur 13 Byggemuligheder i Veflinge, jf. Figur 14. Figur 14 Byggemuligheder i Veflinge by. Side 20

23 Forudsætninger Særslev Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde Slagstrupvænget 0,4 ha (4 grunde) Delvist bebygget Byzone 6,5 ha Ikke byggemodnet N for Østergade Lokalplanramme V for Askebyvej udarbejdet i forbindelse med Landzone 0,5 ha kommuneplanen. Figur 15 Byggemuligheder i Særslev, jf. Figur 16 B.5.6 B.5.7 C.5.3 Figur 16 Byggemuligheder i Særslev. Side 21

24 Forudsætninger Skamby Område Zonestatus Restrummelighed Bemærkninger Rammeområde Vestervang Byzone 1,3 ha Ikke byggemodnet B.6.8 Ø for Bokærsvej Skal overføres til Landzone 2,6 ha B.6.6 byzone Figur 17 Byggemuligheder i Skamby jf. Figur 18 Figur 18 Byggemuligheder i Skamby. Side 22

25 Forudsætninger Erhverv Erhverv i en kommune betyder arbejdspladser og udgør dermed et befolkningsgrundlag. Siden 1997 har antallet af beskæftigede været svagt stigende, mens også antallet af ledige har været svagt stigende. Antallet af pendlere har ligeledes været stigende, det gælder både antallet af ind- og udpendlere. Antallet af arbejdssteder i kommunen siden 1997 er faldet. Arbejdssteder Siden 1997 er antallet af arbejdssteder faldet med 1,7% til 766 arbejdssteder. Dette fald dækker bl.a. over et større fald i brancherne landbrug, fiskeri og råstof samt en mindre stigning i finansiering og forretning samt handel. Kommunens arbejdssteder fordelt på erhverv kan ses i Figur 19 Procentvis fordeling i brancher Søndersø Fyn Hele landet Landbrug, fiskeri og 31,6 18,8 17,5 råstof Industri 7,6 8,0 7,3 Energi og vandforsyning 1,3 0,9 0,7 Bygge og Anlæg 11,2 9,1 9,2 Handel 14,5 20,6 20,2 Hotel og restauration 2,1 4,2 4,1 Transport og post 5,2 4,3 5,2 Finansiering og 12,8 15,4 19,5 forretning Offentlig og personlig 13,7 18,7 18,2 tjenesteydelser Øvrige / Uoplyst % I alt Figur 19 Kommunens arbejdssteder, år Kilde: Danmarks Statistik. Antallet af arbejdssteder er ikke et udtryk for antal arbejdspladser, idet der kan være flere arbejdspladser på et arbejdssted. Arbejdspladser I 2001 var der 4630 arbejdspladser i kommunen. Antallet af arbejdspladser er således steget med 3,8% siden Det er brancherne transport, post og tele, bygge og anlæg samt finansiering og forretning, som har oplevet de største stigninger. Brancherne landbrug, fiskeri og råstof samt industri har derimod oplevet de største fald. Opstillet i hovedbrancher fordeler arbejdspladserne sig som vist i Figur 20. Procentvis fordeling Søndersø i bran- cher Fyn Hele landet Landbrug, fiskeri 15,5 14,6 6,0 3,8 og råstof Industri 28,4 26,2 18,1 16,8 Energi og vandforsyning 0,1 0,1 0,5 0,5 Bygge og Anlæg 9,2 11,0 6,7 6,3 Handel 11,1 11,6 14,7 15,2 Hotel og restauration 1,6 1,3 3,1 2,9 Transport og post 2,5 3,0 4,4 6,3 Finansiering og 6,8 7,2 10,5 13,1 forretning Offentlig og personlig 24,4 24,4 35,6 34,6 tjeneste- ydelser Øvrige / Uoplyst 0,5 0,6 0,5 0,4 % I alt Figur 20 Kommunens arbejdspladser fordelt efter hovedbrancher, år Kilde: Danmarks Statistik. Som det kan ses af Figur 20 er det karakteristisk for kommunen sammenlignet med Fyns Amt og på landsplan, at der er flere arbejdspladser indenfor brancherne Landbrug, fiskeri og råstof, Industri og Bygge og anlæg. Omvendt er der færre arbejdspladser indenfor Side 23

26 Forudsætninger brancherne Hotel og restauration og Offentlige og personlige tjenesteydelser. Pendling til og fra kommunen Der er ikke direkte sammenhæng mellem hvor den enkelte bor og arbejder. En stor del af dem, som arbejder eller bor i kommunen, pendler hver dag til og fra kommunen. Pendlingen har siden 1997 været svagt stigende. Andelen af pendlere til og fra kommunen for år 2002 kan ses Figur 21 nedenfor. Tabellen viser, at der i 2002 var en nettoudpendling på i alt 1433 pendlere. Den primære pendling foregår til og fra nabokommunerne. 1/3 af indpendlerne kommer fra nabokommunerne, mens nabokommunerne modtager 2/3 af udpendlerne. Kommuner Indpendlere Udpendlere Odense Bogense Otterup Ejby Vissenbjerg Nørre Åby Middelfart Aarup Assens Nyborg Svendborg Fåborg Trekantsområdet Langeland Sydøst Fyn Midtøst Fyn Midtvest Fyn Øst Fyn Øvrige I alt Figur 21 Antal pendlere til og fra kommunen af beskæftigede, år Kilde: Danmarks statistik. Ledige i kommunen Ledighedsprocenten i kommunen ligger generelt ca. 1 procentpoint under fynsgennemsnittet, men på niveau med landsgennemsnittet. I 4. kvartal 2003 var kommunens ledighed på 6,0 pct., mens årets øvrige 3 kvartaler havde en ledighed på 7,1 pct. Årsagen til kommunens lave ledighed i forhold til det øvrige Fyn er en god og bred vifte af virksomheder, der dækker mange brancheområder. Repræsentation af såvel mindre håndværksvirksomheder, handel/butik, gartneri/jordbrug, møbelindustri, mellemstor fremstillingsindustri som offentlig service sikrer, at kommunen beskæftigelsesmæssigt står stærkere ved konjunktursvingninger end ved en smal eller specialiseret erhvervsprofil. Den lave ledighed skyldes samtidig en geografisk god placering i forhold til Odense og Trekantsområdet samt et politisk fokus med handlingsplaner for, hvordan ledigheden kan nedbringes. Nordfyns Erhvervsråd Nordfyns Erhvervsråd er en erhvervsorganisation, der i tæt samspil med de tre nordfynske kommuner Søndersø, Bogense og Otterup arbejder med at udvikle positive rammer og betingelser for eksisterende og nye virksomheder på Nordfyn. Erhvervsrådet er ligeledes en medlemsorganisation med ca. 250 medlemsvirksomheder. Servicen overfor medlemmerne består bl.a. i virksomhedssamarbejde, kontaktformidling, virksomhedsrådgivning samt vejledning i forretningsudvikling for nye virksomheder iværksætterrådgivning. Erhvervsrådet blev etableret i 1992 på initiativ af erhvervslivet i Bogense og Søndersø, hvorefter Otterup i 2000 ligeledes blev en del af samarbejdet. For at understøtte den erhvervsmæssige udvikling bidrager kommunen til finansieringen af Nordfyns Erhvervsråd. Side 24

27 Forudsætninger Erhvervsrådet arbejder efter en erhvervspolitik, som er vedtaget af de tre kommuner og arbejdet følges af en bestyrelse på 11 medlemmer, hvoraf de tre kommuner er repræsenteret med deres borgmestre. Nærmere information kan ses på Side 25

28 Forudsætninger Arealanvendelsen Kommunen er, som allerede nævnt, en landkommune med 6 bymønsterbyer. Langt størstedelen af kommunens areal er karakteriseret ved det åbne land med mindre landsbysamfund. Bymønster I Regionplan 2005 har amtet anvist et overordnet system for bymønstret i regionen. Systemet udpeger fremtidige byvækstområder og -retninger, som er foretaget på baggrund af en overordnet afvejning af kommunale byudviklingsinteresser. Bymønstret betyder, at der kun kan udlægges arealer til byformål i følgende byer, jf. Figur 1: Søndersø by (kommunecenter) Morud Veflinge Særslev Hårslev Skamby Søndersø by er udpeget til kommunecenter for den overordnede offentlige og private service. Resten af bymønsterbyerne er udpeget til lokalcentre. Bymønstret er en afspejling af byernes betydning for egnen og oplandet. De 5 lokalcentre har således primært lokal betydning. Det betyder, at servicefunktioner og detailhandel har til formål at betjene det lokale opland i og omkring den enkelte by. Udover de 6 bysamfund er der 13 afgrænsede landsbyer i kommunen. Disse er alle beliggende i landzone, hvilket betyder, at der kan bygges enkelte nye boliger som afrunding af landsbyerne, men at der ikke kan udlægges egentlige større vækstområder i landsbyerne, jf. afsnit Afgrænsede landsbyer. Ejendomme typer og antal Pr. april 2004 var der i alt ejendommen i kommune. Ejendommens anvendelse kan ses i Figur 22. Formål 2004 Parcelhuse Tofamiliehuse 33 Flerfamiliehuse 161 Landbrugsejendomme 598 Fabrikker, værksteder o.l. 57 Forretningsejendomme 172 Øvrige ejendomme 545 Figur 22 Ejendomme fordelt på anvendelse. Øvrige ejendommen dækker over byggegrunde, kommunale ejendomme m.v. I kommunen er der i alt 3 sommerhuse. Det åbne land Det åbne land er karakteriseret ved det areal, som er beliggende udenfor byzone. Der er mange interesser at varetage i det åbne land herunder bl.a. udviklingen af landdistrikterne, jordbrugserhverv, naturen og miljøet, landskabet, kulturhistorien og friluftslivet samt rent drikkevand. Et af Amtsrådets mål i Regionplan 2005 er: at byudvikling sker ved byerne og at det fynske landskab skal fastholdes som åbne og attraktive landskaber. Anvendelsen reguleres primært af amtet gennem regionplanen. Kommunen påvirker udnyttelsen af det åbne land igennem planlægning af byudvikling, landzonetilladelser, udnyttelsen af landsbyerne m.v. Side 26

29 Forudsætninger Natur- og fritidsområder Det åbne land indeholder områder, som er særligt værdifulde biologisk, kulturhistorisk, landskabeligt og geologisk set For at bevare disse værdier udpeger regionplanen større områder til sammenhængende naturområde og særlige beskyttelsesområder. Disse områder er vigtige at tage i betragtning i forbindelse med ændringer i det åbne land. Områderne er alle værdifulde for landskabet og udgør samtidig grundlaget for dyrenes eksistens. Regionplanen viser og udstikker retningslinier for naturbeskyttelsesinteresserne i det åbne land. Jordbrugsinteresser Det vil ofte være vanskeligt at forene jordbrugsinteresserne med behovene for jord til byudvikling. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med inddragelse af landbrugsjord til byudvikling tages højde for såvel en fornuftig arondering, som at arealerne forbliver som landbrugsjord længst muligt. Landsbysamfund med særlig bevaringsinteresse Som i mange andre lande og egne har landskabet gennem tiden undergået forandringer. For eksempel er flere landsbyer forandret igennem udflytning af gårde. Nogle få fynske landsbyer har bevaret den oprindelige bebyggelsesstruktur, hvor landsbyens gårde er forblevet samlet. Regionplan 2005 er følgende landsbysamfund/ejerlav i Søndersø Kommune forsat udpeget som havende særlig bevaringsinteresse : Ejlby Lunde Kosterslev Tværskov med tilhørende struktur af ejerlav. Generelt gælder for disse områder, at ændringer eller ny bebyggelse kun må ske, såfremt de respektive bevaringsinteresser ikke tilsidesættes. Der kan læses mere om kriterierne for, hvordan de særligt bevaringsværdige landsbyer og landsbyejerlav er udpeget i Regionplanen. Bebyggelse I 2002 blev Planloven ændret således, at landzonekompetencen overgik fra amterne til kommunerne. Det betyder, at Søndersø administrerer, om der kan bygges, hvad der kan bygges, og hvor der kan bygges i det åbne land. Hovedhensynet er fortsat, at områder i landzone som udgangspunkt skal friholdes for anden bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Miljøministeriet har oktober 2002 udarbejdet en vejledning om landzoneadministration. Afgrænsede landsbyer Som tidligere beskrevet omfatter kommunen et stort landområde med flere landsbyer. I Kommuneplan 1997 var 13 af kommunens landsbyer afgrænset, hvilket betød, at det var kommunalbestyrelsen, som havde landzonekompetencen i disse landsbyer. I forbindelse med overdragelse af landzonekompetencen fra amterne til kommunerne har de afgrænsede landsbyer ingen administrativ særstatus længere. Ved at beholde afgrænsningen af landsbyerne gives der udtryk for, at landsbyernes udvikling ønskes styrket. Det er således i disse by- og landsbysamfund, at den fremtidige udvikling vil og skal foregå gennem fortætning og udbygning. Landsbyerne vil fortsat være beliggende i landzone. De afgrænsede landsbyer kan ses i Figur 23. Side 27

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN 2001-2012 Amtsrådet 1 Tillæg nr. 11 til Regionplan 2001-2012 vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING SPØTTRUP KOMMUNE Borgens og borgernes kommune RØDDING KREJBJERG ODDENSE BALLING LIHME LEM RAMSING HVIDBJERG Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme 1 Spøttrup Kommune - Maj 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Etablering

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere