side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

2 side 2 Janjan Hovgaard havde meldt afbud til punkt nr Indholdsfortegnelse: 536. Fokusopfølgning pr Budget Indledende drøftelser og forberedelse Drøftelse af fremrykning af anlægsprojekter fra budget 2014 og 2015 til Afslutning af anlægsregnskab - Kerteminde skole 1901 bygningsrenovering Afslutning af anlægsregnskab - Teknologisikring af skolernes IT Alkohol og Misbrug - handleplaner og indsatser på området Sundhedsforebyggelse på børn- og ungeområdet Tværkommunalt samarbejde omkring tandregulering Forårs banquet for frivillige i Kerteminde Kommune Kerteminde og Omegns Legestue - Regnskab Fordeling af restbeløb fra puljen Bedre kvalitet i dagtilbud Marslev Skole og Børnehus - anmodning om udtrædelse af bestyrelsen Byggeprojekt på Mølkærskolen Normering skole & SFO Temadrøftelse: Folkeskolereform Sager og skrivelser til orientering Dialogmøde Eventuelt Punkter på lukket møde: 554. Etablering af botilbud for unge med omfattende psykisk handicap 555. Sammenlægningsbestyrelsen i Munkebo fremsender forslag med navne til ny skole og SFO 556. Sammenlægningsbestyrelsen i Kerteminde fremsender forslag med navne til ny skole 557. Navngivning af ny daginstitution 558. Personaleforhold 559. Eventuelt

3 side Fokusopfølgning pr sagsnr Det er besluttet, at der udover den ordinære budgetopfølgning fortsat skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgets risikoområder. Fokusområde: Opr. budget 2013 i netto kr. Korr. budget 2013 i netto kr. Forventet regnskab 2012 i netto kr. Forventet (+) mer- /(-) mindreforbrug i netto kr. Befordring af elever Specialundervisning regioner kommunale specialskoler, interne skoler Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt I den samlede fokusopfølgning forventes der et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. befordring af elever. Befordring af elever: Med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar 2013 forventes der et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. befordringsudgifter. Forvaltningen følger fortsat udviklingen tæt og undersøger muligheden for at visitere befordringsudgifter til SFO efter SEL 41, hvor der kan opnås refusion. Merforbruget forventes håndteret ved næstkommende budgetopfølgning, hvor det budgetomplaceres fra merudgiftsområdet til befordring af elever. Specialundervisningen: Det korrigerede budget 2013 forventes at holde. Ifølge prognosen pr. 28. februar 2013 er der et mindreforbrug på ca kr., der disponeres til nye elever. Mindreforbruget skyldes primært en nedgang i antal elever på kommunale og private specialskoler med 2,6 helårspladser. Tilbud til børn og unge med særlige behov: Med udgangspunkt i projekt U-turn arbejder forvaltningen fortsat på implementeringen af metoder med henblik på, at flertallet af indsatser bliver foregribende eller forebyggende, samt at anbringende og foranstaltende indsatser efter en afgrænset periode så vidt muligt fører til mindre indgribende indsatser. En forudsætning herfor er udvikling af metoder og kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere. En udfordring er at få skabt et rådighedsbudget til udvikling og anvendelse af metoder samt kompetenceudvikling. I forbindelse med overførsels af uforbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013 søges der overført i alt kr. I forhold til antallet af seks nye anbringelser og hermed forventelige øget udgiftsniveau på 2,4 mio. kr. (jf. budgetopfølgning 0) er forvaltningen fortsat udfordret. Som angivet ved budgetopfølgning 0 søges der på nuværende tidspunkt ikke om en tillægsbevilling. Hyblernes belægningsgrad udgør pr pct.

4 side 4 Fokusopfølgningen indstilles til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalget. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 536: Til efterretning med en anbefaling om, at der fortsat er månedlige fokusopfølgninger under sager og skrivelser til orientering Budget Indledende drøftelser og forberedelse S01 sagsnr Fokus i budgetprocessen for budget er på konsolidering samt på fortsat omstilling og effektivisering. Budget har et årligt overskud på den ordinære drift på ca. 30 mio. kr. årligt. Dette beløb er ikke tilstrækkeligt højt til at finansiere både afdrag på lån og et ambitiøst anlægsbudget. Investeringer må derfor fremadrettet finansieres ved fondsmidler, låneoptagelse eller kassetræk, såfremt man ikke ønsker yderligere reduktioner i de kommunale serviceudgifter. Byrådet og Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der i den kommende budgetlægning arbejdes i 2 spor : Spor 1. Der skal udarbejdes et råderums-, og omstillingskatalog i form af blokke, som det kendes fra tidligere år. Råderums-, og omstillingskataloget skal danne grundlang for en efterfølgende politisk prioritering. Alle udvalg anmodes derfor om at beskrive blokke med muligheder for at reducere udgifterne med i alt 20 mio. kr. svarende til ca. 1,5 % af driftsudgifterne og nye initiativer for 14 mio. kr. eller 1%. Beløbene vedrørende spor 1 fordeler sig således på de enkelte udvalg: Udvalg / driftsudgifter i 2013 p/l-niveau ,5 pct. +1,0 pct. Driftsudgifter

5 side 5 Udvalg / driftsudgifter i 2013 p/l-niveau ,5 pct. +1,0 pct. Børn og Skoleudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Ældre- og Handicapudvalget: Arbejdsmarked - 17, stk. 4-udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Spor 2. Spor 2 handler om, at direktionen er forpligtet til at gennemføre initiativer, der kan opfylde målet om en årlig effektivisering på 1%, som ikke forringer service overfor borgerne. Arbejdet med effektiviseringer ses som et kultur- og forandringsprojeket i hele kommunen. Det drejer sig om at finde veje til at arbejde mere innovativt og nedbryde søjler og ud fra helhedsbetragtninger i højere grad sætte borgeren i centrum, så kommunen fremover kan opretholde en god service for borgerne og samtidig opnå en årlig effektiviseringsgevinst på 1%, svarende til 14 mio. kr. set som et gennemsnit over hvert af årene i en 4-årig periode. Arbejdet med af finde billigere løsninger og effektivisere kommunens opgaveløsning bliver derfor en opgave, alle ledere og ansatte må påtage sig i de kommende år. Det kræver udvikling af ny arbejdsgange, brud med gamle vaner og fokus på effekten af ydelserne. Men der er også muligheder for at opnå besparelser ved for eksempel udbud og indkøb. Digitalisering vil på kort sigt kræve resurser til implementering, men på længere sigt vil det lette arbejdet på mange områder og disse gevinster kan høstes. Byrådet og fagudvalget vil i forbindelse med de planlagte budgetseminarer blive orienteret om arbejdet. Det indstilles, at fagudvalget drøfter mulige blokke, der efterfølgende beskrives og indgår i et samlet politisk råderums-, og omstillingskatalog. Effektiviseringsstrategi 2 udkast til effektiviseringsstrategi i Kerteminde Kommune.doc Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 537: Drøftet. Udvalget har besluttet at der afsættes tid på næste udvalgsmøde til at arbejde med budget.

6 side Drøftelse af fremrykning af anlægsprojekter fra budget 2014 og 2015 til S01 sagsnr Regering og KL er blevet enige om at lade anlægsloftet stige, under forudsætning af at serviceudgifterne vil falde. KL har i den forbindelse bedt kommunerne herunder Kerteminde Kommune om en tilbagemelding på, om man påtænker at igangsætte nye anlægsprojekter i 2013, jf. bilag. Administrationen har gennemgået og vurderet investeringsoversigten og fundet frem til anlægsprojekter, der ud fra en faglig vurdering, er realistisk at fremrykke til Økonomiudvalget har den 12. marts 2013 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet, at følgende projekter fremrykkes: - Mølkærskolen: kr. fremrykkes fra Fremtidens Børnehjem +/ kr. i udgift og tilsvarende indtægt fra Fonde fremrykkes fra Fysisk tilgængelighed kr. fremrykkes fra 2014 og Rehabiliteringscenter kr. fremrykkes fra Trafiksikkerhed: kr. fremrykkes fra Trafikale tiltag i forbindelse med togstop kr. fremrykkes fra SF tager forbehold for fremrykning af anlægsudgifter. Byrådet har den 28. februar 2013 behandlet forslaget og besluttet, at fagudvalgene drøfter forslag om fremrykning af anlæg og at spørgsmålet herefter behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Det indstilles, at fagudvalget drøfter forslag til fremrykning af anlæg fra 2014 og 2015 indenfor udvalgets eget bevillingsområde. Anlægsinvesteringer jf. Økonomiudvalg PDF Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 538: Drøftet. Udvalget anbefaler økonomiudvalgets forslag af den 12/3-13. SF ønsker udarbejdet konsekvensberegninger af de samlede fremrykkede anlæg.

7 side Afslutning af anlægsregnskab - Kerteminde skole 1901 bygningsrenovering sagsnr Bygningsrenoveringen af Kerteminde Skoles bygning 1901 er afsluttet. Da anlægssummen overskrider 2 mio. kr., kræver det en særskilt godkendelse af Byrådet. Der er udarbejdet anlægsregnskab, som forelægges til godkendelse. Anlæg sted nr. Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse i forhold til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug Kerteminde skole 1901 bygningsrenovering kr kr kr. Anlægsregnskabet er vedlagt sagen. Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 539: Oversendes med anbefaling 540. Afslutning af anlægsregnskab - Teknologisikring af skolernes IT sagsnr Anlægssummen til Teknologisikring af skolernes IT er tildelt skolerne og afsluttet. Da anlægssummen overskrider 2 mio. kr., kræver det en særskilt godkendelse af Byrådet. Der er udarbejdet anlægsregnskab, som forelægges til godkendelse. Anlæg sted nr. Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse i forhold til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

8 side Teknologisikring af skolernes IT kr kr kr. Anlægsregnskabet er vedlagt sagen. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 540: Oversendes med anbefaling 541. Alkohol og Misbrug - handleplaner og indsatser på området P22 sagsnr Administrationen har på baggrund af den vedtagne Alkohol- og misbrugspolitik igangsat arbejdet med at udarbejde handleplaner over indsatserne på området. Samtidig har der været afholdt møder med relevante interessenter indenfor fagområderne, med henblik på at indhente beskrivelser og opnå indblik i praksis på området. Det fremsendte notat beskriver dels processen opdelt i faser fra indsamling til implementering, dels en oversigt over aktuel status på handleplaner og indsatser inden for de forskellige fagområder. Desuden er der udarbejdet kvalitetsstandarder for behandling af henholdsvis alkoholmisbrug og stofmisbrug. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget godkender oversigten over handleplaner og indsatser på alkohol- og stofmisbrugsområdet. Oversigt over alkohol- og misbrugsområdet i Kerteminde Kommune Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 541: Godkendt

9 side Sundhedsforebyggelse på børn- og ungeområdet A00 sagsnr Der er administrativt taget stilling til fordeling af den afsatte pulje til sundhedsforebyggelse på børn- og ungeområdet. Puljen udgør kr , hvoraf der ydes følgende bevillinger: kr til Fighterne v. Klinikken i Munkebo til videreførsel af aktiviteter i 2013 kr til etablering af sundhedscamp for unge i aldersgruppen 11-15/17 år sommeren 2013 kr afsat til sundhedsprofil vedr. børn i skolealderen. Der vil i juni måned, på baggrund af resultaterne vedr. sundhedsprofil for børn i skolealderen blive taget stilling til hvorvidt der skal ske ændringer i prioriteringen af midlernes anvendelse for så vidt angår Det er overfor Klinikken i Munkebo tilkendegivet, at det vil blive prioriteret at inddrage forældreperspektivet i de sundhedsforebyggende indsatser. Til orientering Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 542: Til efterretning 543. Tværkommunalt samarbejde omkring tandregulering P16 sagsnr Tilbud om tandregulering til børn under 18 år er lovpligtig. I henhold til Bekendtgørelse om tandpleje 2 vedr. regler for visitation til og indikation for tandregulering, er målet at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger. Cirka 25 % af en børneårgang tilbydes tandregulering.

10 side 10 Kommunerne oplever store udfordringer med at tiltrække og fastholde specialtandlæger. Det betyder manglende stabilitet og omkostningstung opgaveløsning på grund af tilkøb af private specialtandlægekonsulenter. Tendensen i flere kommuner er, at samle tandregulering i større enheder, så kompetencen samles og det opleves attraktivt for nye specialtandlæger at søge ansættelse. På det grundlag har Nyborg Kommune taget initiativ til at undersøge muligheder for et tværkommunalt samarbejde om tandregulering ved at indbyde kommunerne Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg til en fælles drøftelse 24. oktober Alle kommuner tilkendegav at være interesseret i at undersøge en fælles løsning med henblik på at fremtidssikre leveringen af tandreguleringsydelser. Øvrige fynske kommune har i overtandlægeforum udtrykt, at de ikke ønsker at samarbejde på grund af allerede etablerede løsninger. På mødet blev det desuden besluttet, at der skal udarbejdes en analyse som politisk beslutningsgrundlag, der baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kommunernes befolkningsgrundlag beskriver et tværkommunalt samarbejde om tandregulering. Analysen vil omfatte to dele: Del 1: Overtandlægerne faglige bud på indhold. Flg. modeller skal beskrives med fordele og ulemper: 1) Etablering af interessentselskab 2) Samarbejdsmodel med lokal forankring 3) Kombination af a og b 4) Offentligt udbud Overtandlægernes bud på den model, der bedst muligt tilgodeser en ensartet indflydelse for alle kommuner, de bedste vilkår for rekruttering af specialtandlæger, de bedste muligheder for at levere ydelser af højeste kvalitet samt en høj grad af økonomistyring. Analysen skal desuden indeholde en beskrivelse af muligheder og udfordringer vedr. transport, velfærdsteknologiske løsninger samt kompetenceudvikling. Del 2: På baggrund af den udvalgte tværkommunale model, udarbejdes direktørerne forslag til ramme for: a) Organisering b) Økonomi c) Fysisk placering Økonomi: Ingen konsekvenser Indstilling Det indstilles, at udvalget godkender kommissorium for tværkommunalt samarbejde om tandregulering. Kommisorium - tværkommunalt samarbejde omkring tandregulering

11 side 11 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 543: Godkendt 544. Forårs banquet for frivillige i Kerteminde Kommune G01 sagsnr Kerteminde Kommune vil den 29. maj 2013 afholde den første forårsbanquet for frivillige i Kerteminde Kommune. Formålet er, at anerkende og synliggøre den store indsats, der udføres af frivillige i organisationer, foreninger eller i andre frivillige indsatser. Samtidig er det hensigten, at arrangementet kan medvirke til at skabe opmærksomhed om frivillighed samt fremme det frivillige engagement og erfaringsudveksling blandt de frivillige. Invitationen gælder alle former for frivillig indsats i Kerteminde Kommune og dækker dermed et bredt spekter fra idrætsforeninger, patientforeninger, kunst- og kulturforeninger, frivillige på plejecentre, aftenskoler og mange andre indenfor folkeoplysnings-, fritids- og socialområdet. Planlægningen forankres i Ældre- og Handicapudvalget med inddragelse af samtlige fagudvalg i Kerteminde Kommune. I forbindelse med arrangementet foreslås indstiftet en frivilligpris. Frivilligprisen gives for at påskønne en person, en forening eller en organisation, der har ydet en særlig frivillig indsats. I år foreslås udvælgelseskomitéen at bestå af medlemmer af Ældre- og Handicapudvalget. Voksenforvaltningen fremlægger forslag til forårsbanquet for frivillige i Kerteminde Kommune samt indstiftelse af frivillighedspris Sundhed/forebyggelse: Frivillige har en uvurderlig rolle i Kerteminde Kommune. Det frivillige arbejde skaber netværk og fællesskab både blandt borgere, der nyder godt af den frivillige indsats og blandt de frivillige selv. Frivillige indsatser medvirker til at øge borgernes livskvalitet og sundhed ved at skabe livsglæde og aktivitet og ved at forebygge eller mindske f.eks. ensomhed, isolation og sociale forskelle. Voksenforvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget godkender forslaget om forårsbanquet for frivillige i Kerteminde Kommune herunder, at der indstiftes en frivillighedspris.

12 side 12 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 544: Godkendt Kerteminde og Omegns Legestue - Regnskab G01 sagsnr Kerteminde og Omegns Legestue har fremsendt årsregnskab for 2012 Årsregnskabet ligger på sagen Til orientering og godkendelse Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 545: Godkendt Hans Luunbjerg (V)

13 side Fordeling af restbeløb fra puljen Bedre kvalitet i dagtilbud P22 sagsnr På udvalgsmøde den 4. december 2012 blev punkt 505: Fordeling af midler til Bedre kvalitet i dagtilbud drøftet. Kerteminde Kommunes andel af puljen udgør knap 1,9 mio. og har afsæt i Finansloven for 2013, hvor Regeringen har afsat 500 mio til Bedre kvalitet i dagtilbud. I forbindelse med udmøntningen af budget 2013 på dagtilbudsområdet blev der fra puljen budgetteret kr. til etablering af 12 vuggestuepladser i Bøgebjerg. På baggrund af anbefalinger om etablering af et lavere antal vuggestuepladser er der et restbeløb på kr. som forvaltningen indstiller forbliver anvendt på daginstitutionsområdet. Det indstilles, at Børn- og Skoleudvalget træffer en principbeslutning om, at restbeløbet anvendes på daginstitutionsområdet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 546: Godkendt med bemærkning om, at beløbet skal målrettes følgeforskning på daginstitutionsområdet Hans Luunbjerg (V) 547. Marslev Skole og Børnehus - anmodning om udtrædelse af bestyrelsen A00 sagsnr Torben Hansen, Kertemindevejen 44, 5290 Marslev anmoder om tilladelse til at udtræde af bestyrelsen ved Marslev Skole og Børnehus. Anmodningen er begrundet med manglende mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. Ifølge skolebestyrelsesbekendtgørelsens 35 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse fra hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende

14 side 14 på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. Imødekommes anmodningen indtræder suppleant: Tonny Terndrup, Alleparken 86, 5290 Marslev. Børn og Skoleudvalget bedes tage stilling til anmodningen. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 547: Godkendt Hans Luunbjerg (V) 548. Byggeprojekt på Mølkærskolen P20 sagsnr Børn - og Ungeforvaltningen og Kultur- og Miljøforvaltningen indstiller, at ombygningen af Mølkærskolen til ny samlet skole for Munkebo udbydes som et totalrådgivningsprojekt, og hvor opgaven efterfølgende udbydes som fagentreprise. Rammen for anlægget er i budget i 2013 sat til kr. 3.8 mio. og i 2014 til kr mio. og kr. 6.9 mio. under forudsætning af godkendelse af fremrykning af anlægsprojekter til I alt er den samlede ramme for ombygningen således kr mio. Den nye skole i Munkebo skal samlet kunne rumme ca. 630 elever. Den primære ombygning vil være den nuværende indskolingsfløj herunder etablering af bl.a. udelæringsrum. Ombygningen skal skabe moderne tidssvarende læringsmiljøer, som afsæt for skolen videre pædagogiske udvikling inden for bl.a. den nye Folkeskolereform. Skolens ombygning skal være klar til ibrugtagning senest foråret Der ønskes derfor en hurtigst mulig opstart af projektet. Det er Miljø- og Kulturforvaltningen, der står for dette udbud. Set i lyset af ovenstående, ønskes nedsat et byggeudvalg, som består af følgende repræsentanter: - 1 repræsentant fra Børn og Ungeforvaltningen - 1 repræsentant fra Miljø- og Kulturforvaltningen - 3 ledelsesrepræsentanter fra skolerne i Munkebo - 2 medarbejderrepræsentanter - 1 serviceleder Der indstillet at - der igangsættes et arbejde med udbuddet efter totalrådgiver - at opgaven udbydes som fagentreprise - at Børn- og Skoleudvalget udpeger 2 medlemmer til byggeudvalget

15 side 15 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 548: Godkendt. Udvalget udpeger Solveig Gaardsmand, andet medlem afklares senere. Hans Luunbjerg (V) 549. Normering skole & SFO sagsnr Børn og Ungeforvaltningen har udarbejdet forslag til normering for kommende skoleår for skole- og SFO området ud fra gældende normeringsprincipper. Der tildeles fortsat det vejledende timetal til alle årgange og i alle fag. Dertil kommer 5.lektion til indskolingen. Idet et flertal i Byrådet i 2012 vedtog skolesammenlægninger i både Kerteminde og Munkebo, vil der i kommende skoleår være en ekstraordinær besparelse på skoleledelse og klassedannelser. Skoleåret er ligeledes normeret ud fra skolevæsenets ønske om at styrke arbejdet med inklusion. Det betyder, at der inden for det samlede budget fortsat sker en omprioritering af midler fra specialundervisningen i egne og andre kommuners skoler over til det almene område. Overflytningen har dog ikke været så stor som tidligere år grundet besparelseskravet i 2013-budgettet. Som et nyt element i skolernes normering vil der fra næste skoleår ske en omfordeling af ressourcerne til specialundervisning og supplerende støtte i undervisningen efter socioøkonomiske indikatorer for distriktets elever. Der vil således ske en omfordeling mellem skolerne, der medfører, at de skoler, som har en relativ større andel af elever med behov for specialundervisning, også fremover vil modtage en relativ større andel af budgettet. Der er ikke væsentlige ændringer i SFO budgettet for skoleåret set i forhold til sidste år. Bemærkninger: Bilag 1 af 6. marts 2013 giver en oversigt over de væsentligste grundvilkår samt udviklingen fra sidste skoleår. Normering for skole og SFO vedrørende indstilles godkendt

16 side 16 Bilag til normering Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 549: Godkendt Hans Luunbjerg (V) 550. Temadrøftelse: Folkeskolereform A21 sagsnr Punktet former sig som en drøftelse af Folkeskolereformen. Til drøftelse. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 550: Til efterretning Hans Luunbjerg (V) 551. Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr KL- rapport om læretidsaftale 2. Uddannelse i Dagplejen 3. Førskolegruppe i Kerteminde 4. Status på skolestruktur 5. Status på Ny daginstitution 6. Status på Folkeskolereform 7. Status på Godkendelses- og tilsynsreform

17 side Handleplanprojekt 9. Fremtidige fokusopfølgninger Til orientering Bilag 1 Goddag og farvel, førskolegruppe i Kerteminde Bilag til borgmesterbrev - opmærksomhedspunkter Borgmesterbrev: Status på Godkendelses- og tilsynsreform Brev vedr. Handleplansprojekt Forberedelse af Folkeskolereform Førskolegruppe i Kerteminde 2013 Notat af 5. marts 2013 KL Borgmesterbrev IV - lockout af lærere m.fl KL Varslingsskrivelse om lockout af lærere m.fl Orientering om Skolestruktur Kerteminde By. Referat fra møde i sammenlægningsbestyrelsen Orientering om Skolestruktur Munkebo. Referat fra møde i sammenlægningsbestyrelsen d. 26/2-13 Særlige KL-initativer for at støtte kommunernes forberedelse af Folkeskolereformen Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 551: Til efterretning Hans Luunbjerg (V) 552. Dialogmøde G01 sagsnr Jf. tidsplan for dialogmøder afholdes der møde med følgende bestyrelser: Kl Dyrehaven og Hyblerne Kl Familiehuset og Børnenes Hus Kl Tandplejen Kl Ungdomsskolen incl. 10. klassecentret Til drøftelse

18 side 18 Dagsorden til dialogmøde den 12/3-13 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 552: Til efterretning. Janjan Hovgaard (F) - Afbud 553. Eventuelt sagsnr Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 553: Intet til pkt. Janjan Hovgaard (F)

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus DAGSORDEN Børn- og Skoleudvalget Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Medlemmer: Solveig Gaarsmand (P) Jesper Schmidt-Nielsen (C) Hans Luunbjerg (V) Janjan Hovgaard (F) Britt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 05.02.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 527. Budgetopfølgning 0-2013 på Børn og Skoleudvalgets

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 30.11.2010 kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 172. Drøftelse af erhverv og turisme i planstrategien...

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 31.03.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Ingen Ingen Indholdsfortegnelse: 139. Orientering om planlægning af gennemførelsen af udviklingsplan

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 14.08.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 454. Budgetopfølgning 2 - Børn- og Skoleudvalget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 12.04.2012 kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 603. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 05.03.2009 kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 194. Sager og skrivelser til orientering... 3

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11.04.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 438. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 19.01.2010 kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Økonomiudvalget 2010-2013... 3 2. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0. Referat fra ekstraordinært møde fra Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den 28-09-2016, kl. 16:00 i Kanalstræde, mødelokale 0.13 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3 Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 70 2. Dialogmøder med kontraktområderne

Læs mere

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring i Børn og Unge Formål med økonomistyringen Sikre økonomi i balance og med

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 13.08.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 276. Budgetopfølgning 2-2012 - på Kultur- og Fritidsudvalgets område....

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.02.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou deltog ikke under punkterne 579, 587, 588,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere