side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

2 side 2 Janjan Hovgaard havde meldt afbud til punkt nr Indholdsfortegnelse: 536. Fokusopfølgning pr Budget Indledende drøftelser og forberedelse Drøftelse af fremrykning af anlægsprojekter fra budget 2014 og 2015 til Afslutning af anlægsregnskab - Kerteminde skole 1901 bygningsrenovering Afslutning af anlægsregnskab - Teknologisikring af skolernes IT Alkohol og Misbrug - handleplaner og indsatser på området Sundhedsforebyggelse på børn- og ungeområdet Tværkommunalt samarbejde omkring tandregulering Forårs banquet for frivillige i Kerteminde Kommune Kerteminde og Omegns Legestue - Regnskab Fordeling af restbeløb fra puljen Bedre kvalitet i dagtilbud Marslev Skole og Børnehus - anmodning om udtrædelse af bestyrelsen Byggeprojekt på Mølkærskolen Normering skole & SFO Temadrøftelse: Folkeskolereform Sager og skrivelser til orientering Dialogmøde Eventuelt Punkter på lukket møde: 554. Etablering af botilbud for unge med omfattende psykisk handicap 555. Sammenlægningsbestyrelsen i Munkebo fremsender forslag med navne til ny skole og SFO 556. Sammenlægningsbestyrelsen i Kerteminde fremsender forslag med navne til ny skole 557. Navngivning af ny daginstitution 558. Personaleforhold 559. Eventuelt

3 side Fokusopfølgning pr sagsnr Det er besluttet, at der udover den ordinære budgetopfølgning fortsat skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgets risikoområder. Fokusområde: Opr. budget 2013 i netto kr. Korr. budget 2013 i netto kr. Forventet regnskab 2012 i netto kr. Forventet (+) mer- /(-) mindreforbrug i netto kr. Befordring af elever Specialundervisning regioner kommunale specialskoler, interne skoler Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt I den samlede fokusopfølgning forventes der et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. befordring af elever. Befordring af elever: Med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar 2013 forventes der et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. befordringsudgifter. Forvaltningen følger fortsat udviklingen tæt og undersøger muligheden for at visitere befordringsudgifter til SFO efter SEL 41, hvor der kan opnås refusion. Merforbruget forventes håndteret ved næstkommende budgetopfølgning, hvor det budgetomplaceres fra merudgiftsområdet til befordring af elever. Specialundervisningen: Det korrigerede budget 2013 forventes at holde. Ifølge prognosen pr. 28. februar 2013 er der et mindreforbrug på ca kr., der disponeres til nye elever. Mindreforbruget skyldes primært en nedgang i antal elever på kommunale og private specialskoler med 2,6 helårspladser. Tilbud til børn og unge med særlige behov: Med udgangspunkt i projekt U-turn arbejder forvaltningen fortsat på implementeringen af metoder med henblik på, at flertallet af indsatser bliver foregribende eller forebyggende, samt at anbringende og foranstaltende indsatser efter en afgrænset periode så vidt muligt fører til mindre indgribende indsatser. En forudsætning herfor er udvikling af metoder og kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere. En udfordring er at få skabt et rådighedsbudget til udvikling og anvendelse af metoder samt kompetenceudvikling. I forbindelse med overførsels af uforbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013 søges der overført i alt kr. I forhold til antallet af seks nye anbringelser og hermed forventelige øget udgiftsniveau på 2,4 mio. kr. (jf. budgetopfølgning 0) er forvaltningen fortsat udfordret. Som angivet ved budgetopfølgning 0 søges der på nuværende tidspunkt ikke om en tillægsbevilling. Hyblernes belægningsgrad udgør pr pct.

4 side 4 Fokusopfølgningen indstilles til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalget. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 536: Til efterretning med en anbefaling om, at der fortsat er månedlige fokusopfølgninger under sager og skrivelser til orientering Budget Indledende drøftelser og forberedelse S01 sagsnr Fokus i budgetprocessen for budget er på konsolidering samt på fortsat omstilling og effektivisering. Budget har et årligt overskud på den ordinære drift på ca. 30 mio. kr. årligt. Dette beløb er ikke tilstrækkeligt højt til at finansiere både afdrag på lån og et ambitiøst anlægsbudget. Investeringer må derfor fremadrettet finansieres ved fondsmidler, låneoptagelse eller kassetræk, såfremt man ikke ønsker yderligere reduktioner i de kommunale serviceudgifter. Byrådet og Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der i den kommende budgetlægning arbejdes i 2 spor : Spor 1. Der skal udarbejdes et råderums-, og omstillingskatalog i form af blokke, som det kendes fra tidligere år. Råderums-, og omstillingskataloget skal danne grundlang for en efterfølgende politisk prioritering. Alle udvalg anmodes derfor om at beskrive blokke med muligheder for at reducere udgifterne med i alt 20 mio. kr. svarende til ca. 1,5 % af driftsudgifterne og nye initiativer for 14 mio. kr. eller 1%. Beløbene vedrørende spor 1 fordeler sig således på de enkelte udvalg: Udvalg / driftsudgifter i 2013 p/l-niveau ,5 pct. +1,0 pct. Driftsudgifter

5 side 5 Udvalg / driftsudgifter i 2013 p/l-niveau ,5 pct. +1,0 pct. Børn og Skoleudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Ældre- og Handicapudvalget: Arbejdsmarked - 17, stk. 4-udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Spor 2. Spor 2 handler om, at direktionen er forpligtet til at gennemføre initiativer, der kan opfylde målet om en årlig effektivisering på 1%, som ikke forringer service overfor borgerne. Arbejdet med effektiviseringer ses som et kultur- og forandringsprojeket i hele kommunen. Det drejer sig om at finde veje til at arbejde mere innovativt og nedbryde søjler og ud fra helhedsbetragtninger i højere grad sætte borgeren i centrum, så kommunen fremover kan opretholde en god service for borgerne og samtidig opnå en årlig effektiviseringsgevinst på 1%, svarende til 14 mio. kr. set som et gennemsnit over hvert af årene i en 4-årig periode. Arbejdet med af finde billigere løsninger og effektivisere kommunens opgaveløsning bliver derfor en opgave, alle ledere og ansatte må påtage sig i de kommende år. Det kræver udvikling af ny arbejdsgange, brud med gamle vaner og fokus på effekten af ydelserne. Men der er også muligheder for at opnå besparelser ved for eksempel udbud og indkøb. Digitalisering vil på kort sigt kræve resurser til implementering, men på længere sigt vil det lette arbejdet på mange områder og disse gevinster kan høstes. Byrådet og fagudvalget vil i forbindelse med de planlagte budgetseminarer blive orienteret om arbejdet. Det indstilles, at fagudvalget drøfter mulige blokke, der efterfølgende beskrives og indgår i et samlet politisk råderums-, og omstillingskatalog. Effektiviseringsstrategi 2 udkast til effektiviseringsstrategi i Kerteminde Kommune.doc Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 537: Drøftet. Udvalget har besluttet at der afsættes tid på næste udvalgsmøde til at arbejde med budget.

6 side Drøftelse af fremrykning af anlægsprojekter fra budget 2014 og 2015 til S01 sagsnr Regering og KL er blevet enige om at lade anlægsloftet stige, under forudsætning af at serviceudgifterne vil falde. KL har i den forbindelse bedt kommunerne herunder Kerteminde Kommune om en tilbagemelding på, om man påtænker at igangsætte nye anlægsprojekter i 2013, jf. bilag. Administrationen har gennemgået og vurderet investeringsoversigten og fundet frem til anlægsprojekter, der ud fra en faglig vurdering, er realistisk at fremrykke til Økonomiudvalget har den 12. marts 2013 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet, at følgende projekter fremrykkes: - Mølkærskolen: kr. fremrykkes fra Fremtidens Børnehjem +/ kr. i udgift og tilsvarende indtægt fra Fonde fremrykkes fra Fysisk tilgængelighed kr. fremrykkes fra 2014 og Rehabiliteringscenter kr. fremrykkes fra Trafiksikkerhed: kr. fremrykkes fra Trafikale tiltag i forbindelse med togstop kr. fremrykkes fra SF tager forbehold for fremrykning af anlægsudgifter. Byrådet har den 28. februar 2013 behandlet forslaget og besluttet, at fagudvalgene drøfter forslag om fremrykning af anlæg og at spørgsmålet herefter behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Det indstilles, at fagudvalget drøfter forslag til fremrykning af anlæg fra 2014 og 2015 indenfor udvalgets eget bevillingsområde. Anlægsinvesteringer jf. Økonomiudvalg PDF Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 538: Drøftet. Udvalget anbefaler økonomiudvalgets forslag af den 12/3-13. SF ønsker udarbejdet konsekvensberegninger af de samlede fremrykkede anlæg.

7 side Afslutning af anlægsregnskab - Kerteminde skole 1901 bygningsrenovering sagsnr Bygningsrenoveringen af Kerteminde Skoles bygning 1901 er afsluttet. Da anlægssummen overskrider 2 mio. kr., kræver det en særskilt godkendelse af Byrådet. Der er udarbejdet anlægsregnskab, som forelægges til godkendelse. Anlæg sted nr. Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse i forhold til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug Kerteminde skole 1901 bygningsrenovering kr kr kr. Anlægsregnskabet er vedlagt sagen. Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 539: Oversendes med anbefaling 540. Afslutning af anlægsregnskab - Teknologisikring af skolernes IT sagsnr Anlægssummen til Teknologisikring af skolernes IT er tildelt skolerne og afsluttet. Da anlægssummen overskrider 2 mio. kr., kræver det en særskilt godkendelse af Byrådet. Der er udarbejdet anlægsregnskab, som forelægges til godkendelse. Anlæg sted nr. Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse i forhold til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

8 side Teknologisikring af skolernes IT kr kr kr. Anlægsregnskabet er vedlagt sagen. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 540: Oversendes med anbefaling 541. Alkohol og Misbrug - handleplaner og indsatser på området P22 sagsnr Administrationen har på baggrund af den vedtagne Alkohol- og misbrugspolitik igangsat arbejdet med at udarbejde handleplaner over indsatserne på området. Samtidig har der været afholdt møder med relevante interessenter indenfor fagområderne, med henblik på at indhente beskrivelser og opnå indblik i praksis på området. Det fremsendte notat beskriver dels processen opdelt i faser fra indsamling til implementering, dels en oversigt over aktuel status på handleplaner og indsatser inden for de forskellige fagområder. Desuden er der udarbejdet kvalitetsstandarder for behandling af henholdsvis alkoholmisbrug og stofmisbrug. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget godkender oversigten over handleplaner og indsatser på alkohol- og stofmisbrugsområdet. Oversigt over alkohol- og misbrugsområdet i Kerteminde Kommune Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 541: Godkendt

9 side Sundhedsforebyggelse på børn- og ungeområdet A00 sagsnr Der er administrativt taget stilling til fordeling af den afsatte pulje til sundhedsforebyggelse på børn- og ungeområdet. Puljen udgør kr , hvoraf der ydes følgende bevillinger: kr til Fighterne v. Klinikken i Munkebo til videreførsel af aktiviteter i 2013 kr til etablering af sundhedscamp for unge i aldersgruppen 11-15/17 år sommeren 2013 kr afsat til sundhedsprofil vedr. børn i skolealderen. Der vil i juni måned, på baggrund af resultaterne vedr. sundhedsprofil for børn i skolealderen blive taget stilling til hvorvidt der skal ske ændringer i prioriteringen af midlernes anvendelse for så vidt angår Det er overfor Klinikken i Munkebo tilkendegivet, at det vil blive prioriteret at inddrage forældreperspektivet i de sundhedsforebyggende indsatser. Til orientering Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 542: Til efterretning 543. Tværkommunalt samarbejde omkring tandregulering P16 sagsnr Tilbud om tandregulering til børn under 18 år er lovpligtig. I henhold til Bekendtgørelse om tandpleje 2 vedr. regler for visitation til og indikation for tandregulering, er målet at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger. Cirka 25 % af en børneårgang tilbydes tandregulering.

10 side 10 Kommunerne oplever store udfordringer med at tiltrække og fastholde specialtandlæger. Det betyder manglende stabilitet og omkostningstung opgaveløsning på grund af tilkøb af private specialtandlægekonsulenter. Tendensen i flere kommuner er, at samle tandregulering i større enheder, så kompetencen samles og det opleves attraktivt for nye specialtandlæger at søge ansættelse. På det grundlag har Nyborg Kommune taget initiativ til at undersøge muligheder for et tværkommunalt samarbejde om tandregulering ved at indbyde kommunerne Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg til en fælles drøftelse 24. oktober Alle kommuner tilkendegav at være interesseret i at undersøge en fælles løsning med henblik på at fremtidssikre leveringen af tandreguleringsydelser. Øvrige fynske kommune har i overtandlægeforum udtrykt, at de ikke ønsker at samarbejde på grund af allerede etablerede løsninger. På mødet blev det desuden besluttet, at der skal udarbejdes en analyse som politisk beslutningsgrundlag, der baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kommunernes befolkningsgrundlag beskriver et tværkommunalt samarbejde om tandregulering. Analysen vil omfatte to dele: Del 1: Overtandlægerne faglige bud på indhold. Flg. modeller skal beskrives med fordele og ulemper: 1) Etablering af interessentselskab 2) Samarbejdsmodel med lokal forankring 3) Kombination af a og b 4) Offentligt udbud Overtandlægernes bud på den model, der bedst muligt tilgodeser en ensartet indflydelse for alle kommuner, de bedste vilkår for rekruttering af specialtandlæger, de bedste muligheder for at levere ydelser af højeste kvalitet samt en høj grad af økonomistyring. Analysen skal desuden indeholde en beskrivelse af muligheder og udfordringer vedr. transport, velfærdsteknologiske løsninger samt kompetenceudvikling. Del 2: På baggrund af den udvalgte tværkommunale model, udarbejdes direktørerne forslag til ramme for: a) Organisering b) Økonomi c) Fysisk placering Økonomi: Ingen konsekvenser Indstilling Det indstilles, at udvalget godkender kommissorium for tværkommunalt samarbejde om tandregulering. Kommisorium - tværkommunalt samarbejde omkring tandregulering

11 side 11 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 543: Godkendt 544. Forårs banquet for frivillige i Kerteminde Kommune G01 sagsnr Kerteminde Kommune vil den 29. maj 2013 afholde den første forårsbanquet for frivillige i Kerteminde Kommune. Formålet er, at anerkende og synliggøre den store indsats, der udføres af frivillige i organisationer, foreninger eller i andre frivillige indsatser. Samtidig er det hensigten, at arrangementet kan medvirke til at skabe opmærksomhed om frivillighed samt fremme det frivillige engagement og erfaringsudveksling blandt de frivillige. Invitationen gælder alle former for frivillig indsats i Kerteminde Kommune og dækker dermed et bredt spekter fra idrætsforeninger, patientforeninger, kunst- og kulturforeninger, frivillige på plejecentre, aftenskoler og mange andre indenfor folkeoplysnings-, fritids- og socialområdet. Planlægningen forankres i Ældre- og Handicapudvalget med inddragelse af samtlige fagudvalg i Kerteminde Kommune. I forbindelse med arrangementet foreslås indstiftet en frivilligpris. Frivilligprisen gives for at påskønne en person, en forening eller en organisation, der har ydet en særlig frivillig indsats. I år foreslås udvælgelseskomitéen at bestå af medlemmer af Ældre- og Handicapudvalget. Voksenforvaltningen fremlægger forslag til forårsbanquet for frivillige i Kerteminde Kommune samt indstiftelse af frivillighedspris Sundhed/forebyggelse: Frivillige har en uvurderlig rolle i Kerteminde Kommune. Det frivillige arbejde skaber netværk og fællesskab både blandt borgere, der nyder godt af den frivillige indsats og blandt de frivillige selv. Frivillige indsatser medvirker til at øge borgernes livskvalitet og sundhed ved at skabe livsglæde og aktivitet og ved at forebygge eller mindske f.eks. ensomhed, isolation og sociale forskelle. Voksenforvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget godkender forslaget om forårsbanquet for frivillige i Kerteminde Kommune herunder, at der indstiftes en frivillighedspris.

12 side 12 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 544: Godkendt Kerteminde og Omegns Legestue - Regnskab G01 sagsnr Kerteminde og Omegns Legestue har fremsendt årsregnskab for 2012 Årsregnskabet ligger på sagen Til orientering og godkendelse Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 545: Godkendt Hans Luunbjerg (V)

13 side Fordeling af restbeløb fra puljen Bedre kvalitet i dagtilbud P22 sagsnr På udvalgsmøde den 4. december 2012 blev punkt 505: Fordeling af midler til Bedre kvalitet i dagtilbud drøftet. Kerteminde Kommunes andel af puljen udgør knap 1,9 mio. og har afsæt i Finansloven for 2013, hvor Regeringen har afsat 500 mio til Bedre kvalitet i dagtilbud. I forbindelse med udmøntningen af budget 2013 på dagtilbudsområdet blev der fra puljen budgetteret kr. til etablering af 12 vuggestuepladser i Bøgebjerg. På baggrund af anbefalinger om etablering af et lavere antal vuggestuepladser er der et restbeløb på kr. som forvaltningen indstiller forbliver anvendt på daginstitutionsområdet. Det indstilles, at Børn- og Skoleudvalget træffer en principbeslutning om, at restbeløbet anvendes på daginstitutionsområdet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 546: Godkendt med bemærkning om, at beløbet skal målrettes følgeforskning på daginstitutionsområdet Hans Luunbjerg (V) 547. Marslev Skole og Børnehus - anmodning om udtrædelse af bestyrelsen A00 sagsnr Torben Hansen, Kertemindevejen 44, 5290 Marslev anmoder om tilladelse til at udtræde af bestyrelsen ved Marslev Skole og Børnehus. Anmodningen er begrundet med manglende mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. Ifølge skolebestyrelsesbekendtgørelsens 35 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse fra hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende

14 side 14 på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. Imødekommes anmodningen indtræder suppleant: Tonny Terndrup, Alleparken 86, 5290 Marslev. Børn og Skoleudvalget bedes tage stilling til anmodningen. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 547: Godkendt Hans Luunbjerg (V) 548. Byggeprojekt på Mølkærskolen P20 sagsnr Børn - og Ungeforvaltningen og Kultur- og Miljøforvaltningen indstiller, at ombygningen af Mølkærskolen til ny samlet skole for Munkebo udbydes som et totalrådgivningsprojekt, og hvor opgaven efterfølgende udbydes som fagentreprise. Rammen for anlægget er i budget i 2013 sat til kr. 3.8 mio. og i 2014 til kr mio. og kr. 6.9 mio. under forudsætning af godkendelse af fremrykning af anlægsprojekter til I alt er den samlede ramme for ombygningen således kr mio. Den nye skole i Munkebo skal samlet kunne rumme ca. 630 elever. Den primære ombygning vil være den nuværende indskolingsfløj herunder etablering af bl.a. udelæringsrum. Ombygningen skal skabe moderne tidssvarende læringsmiljøer, som afsæt for skolen videre pædagogiske udvikling inden for bl.a. den nye Folkeskolereform. Skolens ombygning skal være klar til ibrugtagning senest foråret Der ønskes derfor en hurtigst mulig opstart af projektet. Det er Miljø- og Kulturforvaltningen, der står for dette udbud. Set i lyset af ovenstående, ønskes nedsat et byggeudvalg, som består af følgende repræsentanter: - 1 repræsentant fra Børn og Ungeforvaltningen - 1 repræsentant fra Miljø- og Kulturforvaltningen - 3 ledelsesrepræsentanter fra skolerne i Munkebo - 2 medarbejderrepræsentanter - 1 serviceleder Der indstillet at - der igangsættes et arbejde med udbuddet efter totalrådgiver - at opgaven udbydes som fagentreprise - at Børn- og Skoleudvalget udpeger 2 medlemmer til byggeudvalget

15 side 15 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 548: Godkendt. Udvalget udpeger Solveig Gaardsmand, andet medlem afklares senere. Hans Luunbjerg (V) 549. Normering skole & SFO sagsnr Børn og Ungeforvaltningen har udarbejdet forslag til normering for kommende skoleår for skole- og SFO området ud fra gældende normeringsprincipper. Der tildeles fortsat det vejledende timetal til alle årgange og i alle fag. Dertil kommer 5.lektion til indskolingen. Idet et flertal i Byrådet i 2012 vedtog skolesammenlægninger i både Kerteminde og Munkebo, vil der i kommende skoleår være en ekstraordinær besparelse på skoleledelse og klassedannelser. Skoleåret er ligeledes normeret ud fra skolevæsenets ønske om at styrke arbejdet med inklusion. Det betyder, at der inden for det samlede budget fortsat sker en omprioritering af midler fra specialundervisningen i egne og andre kommuners skoler over til det almene område. Overflytningen har dog ikke været så stor som tidligere år grundet besparelseskravet i 2013-budgettet. Som et nyt element i skolernes normering vil der fra næste skoleår ske en omfordeling af ressourcerne til specialundervisning og supplerende støtte i undervisningen efter socioøkonomiske indikatorer for distriktets elever. Der vil således ske en omfordeling mellem skolerne, der medfører, at de skoler, som har en relativ større andel af elever med behov for specialundervisning, også fremover vil modtage en relativ større andel af budgettet. Der er ikke væsentlige ændringer i SFO budgettet for skoleåret set i forhold til sidste år. Bemærkninger: Bilag 1 af 6. marts 2013 giver en oversigt over de væsentligste grundvilkår samt udviklingen fra sidste skoleår. Normering for skole og SFO vedrørende indstilles godkendt

16 side 16 Bilag til normering Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 549: Godkendt Hans Luunbjerg (V) 550. Temadrøftelse: Folkeskolereform A21 sagsnr Punktet former sig som en drøftelse af Folkeskolereformen. Til drøftelse. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 550: Til efterretning Hans Luunbjerg (V) 551. Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr KL- rapport om læretidsaftale 2. Uddannelse i Dagplejen 3. Førskolegruppe i Kerteminde 4. Status på skolestruktur 5. Status på Ny daginstitution 6. Status på Folkeskolereform 7. Status på Godkendelses- og tilsynsreform

17 side Handleplanprojekt 9. Fremtidige fokusopfølgninger Til orientering Bilag 1 Goddag og farvel, førskolegruppe i Kerteminde Bilag til borgmesterbrev - opmærksomhedspunkter Borgmesterbrev: Status på Godkendelses- og tilsynsreform Brev vedr. Handleplansprojekt Forberedelse af Folkeskolereform Førskolegruppe i Kerteminde 2013 Notat af 5. marts 2013 KL Borgmesterbrev IV - lockout af lærere m.fl KL Varslingsskrivelse om lockout af lærere m.fl Orientering om Skolestruktur Kerteminde By. Referat fra møde i sammenlægningsbestyrelsen Orientering om Skolestruktur Munkebo. Referat fra møde i sammenlægningsbestyrelsen d. 26/2-13 Særlige KL-initativer for at støtte kommunernes forberedelse af Folkeskolereformen Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 551: Til efterretning Hans Luunbjerg (V) 552. Dialogmøde G01 sagsnr Jf. tidsplan for dialogmøder afholdes der møde med følgende bestyrelser: Kl Dyrehaven og Hyblerne Kl Familiehuset og Børnenes Hus Kl Tandplejen Kl Ungdomsskolen incl. 10. klassecentret Til drøftelse

18 side 18 Dagsorden til dialogmøde den 12/3-13 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 552: Til efterretning. Janjan Hovgaard (F) - Afbud 553. Eventuelt sagsnr Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 553: Intet til pkt. Janjan Hovgaard (F)

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere