side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

2 side 2 Janjan Hovgaard havde meldt afbud til punkt nr Indholdsfortegnelse: 536. Fokusopfølgning pr Budget Indledende drøftelser og forberedelse Drøftelse af fremrykning af anlægsprojekter fra budget 2014 og 2015 til Afslutning af anlægsregnskab - Kerteminde skole 1901 bygningsrenovering Afslutning af anlægsregnskab - Teknologisikring af skolernes IT Alkohol og Misbrug - handleplaner og indsatser på området Sundhedsforebyggelse på børn- og ungeområdet Tværkommunalt samarbejde omkring tandregulering Forårs banquet for frivillige i Kerteminde Kommune Kerteminde og Omegns Legestue - Regnskab Fordeling af restbeløb fra puljen Bedre kvalitet i dagtilbud Marslev Skole og Børnehus - anmodning om udtrædelse af bestyrelsen Byggeprojekt på Mølkærskolen Normering skole & SFO Temadrøftelse: Folkeskolereform Sager og skrivelser til orientering Dialogmøde Eventuelt Punkter på lukket møde: 554. Etablering af botilbud for unge med omfattende psykisk handicap 555. Sammenlægningsbestyrelsen i Munkebo fremsender forslag med navne til ny skole og SFO 556. Sammenlægningsbestyrelsen i Kerteminde fremsender forslag med navne til ny skole 557. Navngivning af ny daginstitution 558. Personaleforhold 559. Eventuelt

3 side Fokusopfølgning pr sagsnr Det er besluttet, at der udover den ordinære budgetopfølgning fortsat skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgets risikoområder. Fokusområde: Opr. budget 2013 i netto kr. Korr. budget 2013 i netto kr. Forventet regnskab 2012 i netto kr. Forventet (+) mer- /(-) mindreforbrug i netto kr. Befordring af elever Specialundervisning regioner kommunale specialskoler, interne skoler Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt I den samlede fokusopfølgning forventes der et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. befordring af elever. Befordring af elever: Med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar 2013 forventes der et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. befordringsudgifter. Forvaltningen følger fortsat udviklingen tæt og undersøger muligheden for at visitere befordringsudgifter til SFO efter SEL 41, hvor der kan opnås refusion. Merforbruget forventes håndteret ved næstkommende budgetopfølgning, hvor det budgetomplaceres fra merudgiftsområdet til befordring af elever. Specialundervisningen: Det korrigerede budget 2013 forventes at holde. Ifølge prognosen pr. 28. februar 2013 er der et mindreforbrug på ca kr., der disponeres til nye elever. Mindreforbruget skyldes primært en nedgang i antal elever på kommunale og private specialskoler med 2,6 helårspladser. Tilbud til børn og unge med særlige behov: Med udgangspunkt i projekt U-turn arbejder forvaltningen fortsat på implementeringen af metoder med henblik på, at flertallet af indsatser bliver foregribende eller forebyggende, samt at anbringende og foranstaltende indsatser efter en afgrænset periode så vidt muligt fører til mindre indgribende indsatser. En forudsætning herfor er udvikling af metoder og kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere. En udfordring er at få skabt et rådighedsbudget til udvikling og anvendelse af metoder samt kompetenceudvikling. I forbindelse med overførsels af uforbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013 søges der overført i alt kr. I forhold til antallet af seks nye anbringelser og hermed forventelige øget udgiftsniveau på 2,4 mio. kr. (jf. budgetopfølgning 0) er forvaltningen fortsat udfordret. Som angivet ved budgetopfølgning 0 søges der på nuværende tidspunkt ikke om en tillægsbevilling. Hyblernes belægningsgrad udgør pr pct.

4 side 4 Fokusopfølgningen indstilles til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalget. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 536: Til efterretning med en anbefaling om, at der fortsat er månedlige fokusopfølgninger under sager og skrivelser til orientering Budget Indledende drøftelser og forberedelse S01 sagsnr Fokus i budgetprocessen for budget er på konsolidering samt på fortsat omstilling og effektivisering. Budget har et årligt overskud på den ordinære drift på ca. 30 mio. kr. årligt. Dette beløb er ikke tilstrækkeligt højt til at finansiere både afdrag på lån og et ambitiøst anlægsbudget. Investeringer må derfor fremadrettet finansieres ved fondsmidler, låneoptagelse eller kassetræk, såfremt man ikke ønsker yderligere reduktioner i de kommunale serviceudgifter. Byrådet og Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der i den kommende budgetlægning arbejdes i 2 spor : Spor 1. Der skal udarbejdes et råderums-, og omstillingskatalog i form af blokke, som det kendes fra tidligere år. Råderums-, og omstillingskataloget skal danne grundlang for en efterfølgende politisk prioritering. Alle udvalg anmodes derfor om at beskrive blokke med muligheder for at reducere udgifterne med i alt 20 mio. kr. svarende til ca. 1,5 % af driftsudgifterne og nye initiativer for 14 mio. kr. eller 1%. Beløbene vedrørende spor 1 fordeler sig således på de enkelte udvalg: Udvalg / driftsudgifter i 2013 p/l-niveau ,5 pct. +1,0 pct. Driftsudgifter

5 side 5 Udvalg / driftsudgifter i 2013 p/l-niveau ,5 pct. +1,0 pct. Børn og Skoleudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Ældre- og Handicapudvalget: Arbejdsmarked - 17, stk. 4-udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Spor 2. Spor 2 handler om, at direktionen er forpligtet til at gennemføre initiativer, der kan opfylde målet om en årlig effektivisering på 1%, som ikke forringer service overfor borgerne. Arbejdet med effektiviseringer ses som et kultur- og forandringsprojeket i hele kommunen. Det drejer sig om at finde veje til at arbejde mere innovativt og nedbryde søjler og ud fra helhedsbetragtninger i højere grad sætte borgeren i centrum, så kommunen fremover kan opretholde en god service for borgerne og samtidig opnå en årlig effektiviseringsgevinst på 1%, svarende til 14 mio. kr. set som et gennemsnit over hvert af årene i en 4-årig periode. Arbejdet med af finde billigere løsninger og effektivisere kommunens opgaveløsning bliver derfor en opgave, alle ledere og ansatte må påtage sig i de kommende år. Det kræver udvikling af ny arbejdsgange, brud med gamle vaner og fokus på effekten af ydelserne. Men der er også muligheder for at opnå besparelser ved for eksempel udbud og indkøb. Digitalisering vil på kort sigt kræve resurser til implementering, men på længere sigt vil det lette arbejdet på mange områder og disse gevinster kan høstes. Byrådet og fagudvalget vil i forbindelse med de planlagte budgetseminarer blive orienteret om arbejdet. Det indstilles, at fagudvalget drøfter mulige blokke, der efterfølgende beskrives og indgår i et samlet politisk råderums-, og omstillingskatalog. Effektiviseringsstrategi 2 udkast til effektiviseringsstrategi i Kerteminde Kommune.doc Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 537: Drøftet. Udvalget har besluttet at der afsættes tid på næste udvalgsmøde til at arbejde med budget.

6 side Drøftelse af fremrykning af anlægsprojekter fra budget 2014 og 2015 til S01 sagsnr Regering og KL er blevet enige om at lade anlægsloftet stige, under forudsætning af at serviceudgifterne vil falde. KL har i den forbindelse bedt kommunerne herunder Kerteminde Kommune om en tilbagemelding på, om man påtænker at igangsætte nye anlægsprojekter i 2013, jf. bilag. Administrationen har gennemgået og vurderet investeringsoversigten og fundet frem til anlægsprojekter, der ud fra en faglig vurdering, er realistisk at fremrykke til Økonomiudvalget har den 12. marts 2013 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet, at følgende projekter fremrykkes: - Mølkærskolen: kr. fremrykkes fra Fremtidens Børnehjem +/ kr. i udgift og tilsvarende indtægt fra Fonde fremrykkes fra Fysisk tilgængelighed kr. fremrykkes fra 2014 og Rehabiliteringscenter kr. fremrykkes fra Trafiksikkerhed: kr. fremrykkes fra Trafikale tiltag i forbindelse med togstop kr. fremrykkes fra SF tager forbehold for fremrykning af anlægsudgifter. Byrådet har den 28. februar 2013 behandlet forslaget og besluttet, at fagudvalgene drøfter forslag om fremrykning af anlæg og at spørgsmålet herefter behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Det indstilles, at fagudvalget drøfter forslag til fremrykning af anlæg fra 2014 og 2015 indenfor udvalgets eget bevillingsområde. Anlægsinvesteringer jf. Økonomiudvalg PDF Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 538: Drøftet. Udvalget anbefaler økonomiudvalgets forslag af den 12/3-13. SF ønsker udarbejdet konsekvensberegninger af de samlede fremrykkede anlæg.

7 side Afslutning af anlægsregnskab - Kerteminde skole 1901 bygningsrenovering sagsnr Bygningsrenoveringen af Kerteminde Skoles bygning 1901 er afsluttet. Da anlægssummen overskrider 2 mio. kr., kræver det en særskilt godkendelse af Byrådet. Der er udarbejdet anlægsregnskab, som forelægges til godkendelse. Anlæg sted nr. Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse i forhold til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug Kerteminde skole 1901 bygningsrenovering kr kr kr. Anlægsregnskabet er vedlagt sagen. Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 539: Oversendes med anbefaling 540. Afslutning af anlægsregnskab - Teknologisikring af skolernes IT sagsnr Anlægssummen til Teknologisikring af skolernes IT er tildelt skolerne og afsluttet. Da anlægssummen overskrider 2 mio. kr., kræver det en særskilt godkendelse af Byrådet. Der er udarbejdet anlægsregnskab, som forelægges til godkendelse. Anlæg sted nr. Anlægsprojekt Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse i forhold til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

8 side Teknologisikring af skolernes IT kr kr kr. Anlægsregnskabet er vedlagt sagen. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 540: Oversendes med anbefaling 541. Alkohol og Misbrug - handleplaner og indsatser på området P22 sagsnr Administrationen har på baggrund af den vedtagne Alkohol- og misbrugspolitik igangsat arbejdet med at udarbejde handleplaner over indsatserne på området. Samtidig har der været afholdt møder med relevante interessenter indenfor fagområderne, med henblik på at indhente beskrivelser og opnå indblik i praksis på området. Det fremsendte notat beskriver dels processen opdelt i faser fra indsamling til implementering, dels en oversigt over aktuel status på handleplaner og indsatser inden for de forskellige fagområder. Desuden er der udarbejdet kvalitetsstandarder for behandling af henholdsvis alkoholmisbrug og stofmisbrug. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget godkender oversigten over handleplaner og indsatser på alkohol- og stofmisbrugsområdet. Oversigt over alkohol- og misbrugsområdet i Kerteminde Kommune Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 541: Godkendt

9 side Sundhedsforebyggelse på børn- og ungeområdet A00 sagsnr Der er administrativt taget stilling til fordeling af den afsatte pulje til sundhedsforebyggelse på børn- og ungeområdet. Puljen udgør kr , hvoraf der ydes følgende bevillinger: kr til Fighterne v. Klinikken i Munkebo til videreførsel af aktiviteter i 2013 kr til etablering af sundhedscamp for unge i aldersgruppen 11-15/17 år sommeren 2013 kr afsat til sundhedsprofil vedr. børn i skolealderen. Der vil i juni måned, på baggrund af resultaterne vedr. sundhedsprofil for børn i skolealderen blive taget stilling til hvorvidt der skal ske ændringer i prioriteringen af midlernes anvendelse for så vidt angår Det er overfor Klinikken i Munkebo tilkendegivet, at det vil blive prioriteret at inddrage forældreperspektivet i de sundhedsforebyggende indsatser. Til orientering Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 542: Til efterretning 543. Tværkommunalt samarbejde omkring tandregulering P16 sagsnr Tilbud om tandregulering til børn under 18 år er lovpligtig. I henhold til Bekendtgørelse om tandpleje 2 vedr. regler for visitation til og indikation for tandregulering, er målet at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger. Cirka 25 % af en børneårgang tilbydes tandregulering.

10 side 10 Kommunerne oplever store udfordringer med at tiltrække og fastholde specialtandlæger. Det betyder manglende stabilitet og omkostningstung opgaveløsning på grund af tilkøb af private specialtandlægekonsulenter. Tendensen i flere kommuner er, at samle tandregulering i større enheder, så kompetencen samles og det opleves attraktivt for nye specialtandlæger at søge ansættelse. På det grundlag har Nyborg Kommune taget initiativ til at undersøge muligheder for et tværkommunalt samarbejde om tandregulering ved at indbyde kommunerne Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg til en fælles drøftelse 24. oktober Alle kommuner tilkendegav at være interesseret i at undersøge en fælles løsning med henblik på at fremtidssikre leveringen af tandreguleringsydelser. Øvrige fynske kommune har i overtandlægeforum udtrykt, at de ikke ønsker at samarbejde på grund af allerede etablerede løsninger. På mødet blev det desuden besluttet, at der skal udarbejdes en analyse som politisk beslutningsgrundlag, der baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kommunernes befolkningsgrundlag beskriver et tværkommunalt samarbejde om tandregulering. Analysen vil omfatte to dele: Del 1: Overtandlægerne faglige bud på indhold. Flg. modeller skal beskrives med fordele og ulemper: 1) Etablering af interessentselskab 2) Samarbejdsmodel med lokal forankring 3) Kombination af a og b 4) Offentligt udbud Overtandlægernes bud på den model, der bedst muligt tilgodeser en ensartet indflydelse for alle kommuner, de bedste vilkår for rekruttering af specialtandlæger, de bedste muligheder for at levere ydelser af højeste kvalitet samt en høj grad af økonomistyring. Analysen skal desuden indeholde en beskrivelse af muligheder og udfordringer vedr. transport, velfærdsteknologiske løsninger samt kompetenceudvikling. Del 2: På baggrund af den udvalgte tværkommunale model, udarbejdes direktørerne forslag til ramme for: a) Organisering b) Økonomi c) Fysisk placering Økonomi: Ingen konsekvenser Indstilling Det indstilles, at udvalget godkender kommissorium for tværkommunalt samarbejde om tandregulering. Kommisorium - tværkommunalt samarbejde omkring tandregulering

11 side 11 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 543: Godkendt 544. Forårs banquet for frivillige i Kerteminde Kommune G01 sagsnr Kerteminde Kommune vil den 29. maj 2013 afholde den første forårsbanquet for frivillige i Kerteminde Kommune. Formålet er, at anerkende og synliggøre den store indsats, der udføres af frivillige i organisationer, foreninger eller i andre frivillige indsatser. Samtidig er det hensigten, at arrangementet kan medvirke til at skabe opmærksomhed om frivillighed samt fremme det frivillige engagement og erfaringsudveksling blandt de frivillige. Invitationen gælder alle former for frivillig indsats i Kerteminde Kommune og dækker dermed et bredt spekter fra idrætsforeninger, patientforeninger, kunst- og kulturforeninger, frivillige på plejecentre, aftenskoler og mange andre indenfor folkeoplysnings-, fritids- og socialområdet. Planlægningen forankres i Ældre- og Handicapudvalget med inddragelse af samtlige fagudvalg i Kerteminde Kommune. I forbindelse med arrangementet foreslås indstiftet en frivilligpris. Frivilligprisen gives for at påskønne en person, en forening eller en organisation, der har ydet en særlig frivillig indsats. I år foreslås udvælgelseskomitéen at bestå af medlemmer af Ældre- og Handicapudvalget. Voksenforvaltningen fremlægger forslag til forårsbanquet for frivillige i Kerteminde Kommune samt indstiftelse af frivillighedspris Sundhed/forebyggelse: Frivillige har en uvurderlig rolle i Kerteminde Kommune. Det frivillige arbejde skaber netværk og fællesskab både blandt borgere, der nyder godt af den frivillige indsats og blandt de frivillige selv. Frivillige indsatser medvirker til at øge borgernes livskvalitet og sundhed ved at skabe livsglæde og aktivitet og ved at forebygge eller mindske f.eks. ensomhed, isolation og sociale forskelle. Voksenforvaltningen indstiller, at Børn og Skoleudvalget godkender forslaget om forårsbanquet for frivillige i Kerteminde Kommune herunder, at der indstiftes en frivillighedspris.

12 side 12 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 544: Godkendt Kerteminde og Omegns Legestue - Regnskab G01 sagsnr Kerteminde og Omegns Legestue har fremsendt årsregnskab for 2012 Årsregnskabet ligger på sagen Til orientering og godkendelse Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 545: Godkendt Hans Luunbjerg (V)

13 side Fordeling af restbeløb fra puljen Bedre kvalitet i dagtilbud P22 sagsnr På udvalgsmøde den 4. december 2012 blev punkt 505: Fordeling af midler til Bedre kvalitet i dagtilbud drøftet. Kerteminde Kommunes andel af puljen udgør knap 1,9 mio. og har afsæt i Finansloven for 2013, hvor Regeringen har afsat 500 mio til Bedre kvalitet i dagtilbud. I forbindelse med udmøntningen af budget 2013 på dagtilbudsområdet blev der fra puljen budgetteret kr. til etablering af 12 vuggestuepladser i Bøgebjerg. På baggrund af anbefalinger om etablering af et lavere antal vuggestuepladser er der et restbeløb på kr. som forvaltningen indstiller forbliver anvendt på daginstitutionsområdet. Det indstilles, at Børn- og Skoleudvalget træffer en principbeslutning om, at restbeløbet anvendes på daginstitutionsområdet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 546: Godkendt med bemærkning om, at beløbet skal målrettes følgeforskning på daginstitutionsområdet Hans Luunbjerg (V) 547. Marslev Skole og Børnehus - anmodning om udtrædelse af bestyrelsen A00 sagsnr Torben Hansen, Kertemindevejen 44, 5290 Marslev anmoder om tilladelse til at udtræde af bestyrelsen ved Marslev Skole og Børnehus. Anmodningen er begrundet med manglende mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. Ifølge skolebestyrelsesbekendtgørelsens 35 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse fra hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende

14 side 14 på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. Imødekommes anmodningen indtræder suppleant: Tonny Terndrup, Alleparken 86, 5290 Marslev. Børn og Skoleudvalget bedes tage stilling til anmodningen. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 547: Godkendt Hans Luunbjerg (V) 548. Byggeprojekt på Mølkærskolen P20 sagsnr Børn - og Ungeforvaltningen og Kultur- og Miljøforvaltningen indstiller, at ombygningen af Mølkærskolen til ny samlet skole for Munkebo udbydes som et totalrådgivningsprojekt, og hvor opgaven efterfølgende udbydes som fagentreprise. Rammen for anlægget er i budget i 2013 sat til kr. 3.8 mio. og i 2014 til kr mio. og kr. 6.9 mio. under forudsætning af godkendelse af fremrykning af anlægsprojekter til I alt er den samlede ramme for ombygningen således kr mio. Den nye skole i Munkebo skal samlet kunne rumme ca. 630 elever. Den primære ombygning vil være den nuværende indskolingsfløj herunder etablering af bl.a. udelæringsrum. Ombygningen skal skabe moderne tidssvarende læringsmiljøer, som afsæt for skolen videre pædagogiske udvikling inden for bl.a. den nye Folkeskolereform. Skolens ombygning skal være klar til ibrugtagning senest foråret Der ønskes derfor en hurtigst mulig opstart af projektet. Det er Miljø- og Kulturforvaltningen, der står for dette udbud. Set i lyset af ovenstående, ønskes nedsat et byggeudvalg, som består af følgende repræsentanter: - 1 repræsentant fra Børn og Ungeforvaltningen - 1 repræsentant fra Miljø- og Kulturforvaltningen - 3 ledelsesrepræsentanter fra skolerne i Munkebo - 2 medarbejderrepræsentanter - 1 serviceleder Der indstillet at - der igangsættes et arbejde med udbuddet efter totalrådgiver - at opgaven udbydes som fagentreprise - at Børn- og Skoleudvalget udpeger 2 medlemmer til byggeudvalget

15 side 15 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 548: Godkendt. Udvalget udpeger Solveig Gaardsmand, andet medlem afklares senere. Hans Luunbjerg (V) 549. Normering skole & SFO sagsnr Børn og Ungeforvaltningen har udarbejdet forslag til normering for kommende skoleår for skole- og SFO området ud fra gældende normeringsprincipper. Der tildeles fortsat det vejledende timetal til alle årgange og i alle fag. Dertil kommer 5.lektion til indskolingen. Idet et flertal i Byrådet i 2012 vedtog skolesammenlægninger i både Kerteminde og Munkebo, vil der i kommende skoleår være en ekstraordinær besparelse på skoleledelse og klassedannelser. Skoleåret er ligeledes normeret ud fra skolevæsenets ønske om at styrke arbejdet med inklusion. Det betyder, at der inden for det samlede budget fortsat sker en omprioritering af midler fra specialundervisningen i egne og andre kommuners skoler over til det almene område. Overflytningen har dog ikke været så stor som tidligere år grundet besparelseskravet i 2013-budgettet. Som et nyt element i skolernes normering vil der fra næste skoleår ske en omfordeling af ressourcerne til specialundervisning og supplerende støtte i undervisningen efter socioøkonomiske indikatorer for distriktets elever. Der vil således ske en omfordeling mellem skolerne, der medfører, at de skoler, som har en relativ større andel af elever med behov for specialundervisning, også fremover vil modtage en relativ større andel af budgettet. Der er ikke væsentlige ændringer i SFO budgettet for skoleåret set i forhold til sidste år. Bemærkninger: Bilag 1 af 6. marts 2013 giver en oversigt over de væsentligste grundvilkår samt udviklingen fra sidste skoleår. Normering for skole og SFO vedrørende indstilles godkendt

16 side 16 Bilag til normering Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 549: Godkendt Hans Luunbjerg (V) 550. Temadrøftelse: Folkeskolereform A21 sagsnr Punktet former sig som en drøftelse af Folkeskolereformen. Til drøftelse. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 550: Til efterretning Hans Luunbjerg (V) 551. Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr KL- rapport om læretidsaftale 2. Uddannelse i Dagplejen 3. Førskolegruppe i Kerteminde 4. Status på skolestruktur 5. Status på Ny daginstitution 6. Status på Folkeskolereform 7. Status på Godkendelses- og tilsynsreform

17 side Handleplanprojekt 9. Fremtidige fokusopfølgninger Til orientering Bilag 1 Goddag og farvel, førskolegruppe i Kerteminde Bilag til borgmesterbrev - opmærksomhedspunkter Borgmesterbrev: Status på Godkendelses- og tilsynsreform Brev vedr. Handleplansprojekt Forberedelse af Folkeskolereform Førskolegruppe i Kerteminde 2013 Notat af 5. marts 2013 KL Borgmesterbrev IV - lockout af lærere m.fl KL Varslingsskrivelse om lockout af lærere m.fl Orientering om Skolestruktur Kerteminde By. Referat fra møde i sammenlægningsbestyrelsen Orientering om Skolestruktur Munkebo. Referat fra møde i sammenlægningsbestyrelsen d. 26/2-13 Særlige KL-initativer for at støtte kommunernes forberedelse af Folkeskolereformen Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 551: Til efterretning Hans Luunbjerg (V) 552. Dialogmøde G01 sagsnr Jf. tidsplan for dialogmøder afholdes der møde med følgende bestyrelser: Kl Dyrehaven og Hyblerne Kl Familiehuset og Børnenes Hus Kl Tandplejen Kl Ungdomsskolen incl. 10. klassecentret Til drøftelse

18 side 18 Dagsorden til dialogmøde den 12/3-13 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 552: Til efterretning. Janjan Hovgaard (F) - Afbud 553. Eventuelt sagsnr Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 553: Intet til pkt. Janjan Hovgaard (F)

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere