A.CHARIAS TOPELIUS. s FREDERIK BARFOD. !co ^^ B^ ;; L'^N-BREVY.EKS;..- Q . -.., DDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET L. F. LA COUR .

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.CHARIAS TOPELIUS. s FREDERIK BARFOD. !co ^^ B^ ;; L'^N-BREVY.EKS;..- Q . -.., DDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET L. F. LA COUR ."

Transkript

1 X\!co A.CHARIAS TOPELIUS s FREDERIK BARFOD 00 ^^ B^ ;; L'^N-BREVY.EKS;..- Q. -.., DDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET AF L. F. LA COUR. I 1

2

3 i'^.' ^ i l^ \?

4

5 ZACHARIAS TOPELIUS OG FREDERIK BARFOD EN BREVVEKSLING MEDDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET AF L. F. LA COUR GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG MDCCCCVIII

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

7 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. En breweksling, meddelt af cand. mag. L. F. la Cour. Kort tid efter Fr. Barfods dod, som indtraf d. 15:de juni 1896, henvendte meddeleren af disse breve, som havde faet det hverv overdraget at ordne Barfods efterladte papirer, sig til Zacharias Topelius med foresporgsel, om det var muligt at fa Barfods breve overladt, for at brevene fra baegge sider kunde vaere samlede. Topelius oversendte dem nogen tid derefter, ledsagede af folgende skrivelse, der passende kunde optages her som en art fortale" til brevvekslingen. Villa Bjorkudden 3 nov (Helsingfors) Deras vanskapliga bref af den 3 oktober har foranledt mig att genomsoka en brefsamling fran 65 ar tillbaka, ordnad efter artalen. Jag har dar funnit 10 bref af min hogt aktade van, Frederik Barfod, fran aren 1882 till Det ar mojligt, att flera blifvit forlagda, men jag tror ej, att de kunna vara manga, ty jag satte ett hogt varde pa Barfod. Genom honom tyckte jag mig hora Danmarks rost tala till mig, likasom Sverige talade genom A. Wetterbergh och Norge genom Christian Daa. Dessa tre mans forenade- roster sammanbundo for mig Finland med de tre skandinaviska rikena, alia

8 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. sasom ett folkeligt uttryck af det basta, erfarnaste och adlaste, som pa denna tid kom folkens hjertan att klappa. De forstar, att detta samband mellan fyra folk var af historiskt varde och mycket dyrbart for mig. Man kan icke finna gudsfruktan, fosterlandskarlek och historiskt omdome lyckligare forenade med en rorande karlek till familj och vanner, an i dessa bref af en gammal arbetare for sitt land och menskligheten. De aro skrifna med hjertats varme och klar blick. Ma de skanka Dem gladje och bidraga att klargora insidorna af Deras morfaders lif. Men hvad der her er sagt, kunde med ligesa stor ret siges om Topelius' breve. Imidlertid kunde der vel vare grund til som indledning at komme med nogle fa ord om de to brevskrivere. Af alder var Poiil Frederik Barfod den aeldste. Han var udgaet fra et jysk prastehjem, idet hans fader, den senere provst Hans Peter Barfoed, da var praest i Lyngby og Alboge ude pa Djursland. Barfod sa dagens lys Vi Det forste minde fra hans barndom knyttede sig til fasdrelandets historic. Det var fra januar 1814, da han var 2^4 ar gammel. Han huskede, hvorledes han som lille purk sad i kakkelovnskrogen, da landinspektor Grouleff tradte ind og fortalte faderen, at Kielerfreden var sluttet og Norge afstaet. Han mindedes tydelig de to kraftige msends sorg, hvorledes de gik op og ned i stuen og hulkende vred deres haender. I november 1822 forflyttedes faderen til Fakse pa Saelland, og Frederik Barfod matte da ombytte Jylland med Saelland. Det blev for hele livet, men alligevel folte han sig altid som jyde blev han student. Det var den 22/,,, og det slog ham, at det netop var 587 arsdag efter Snorre Sturlesons

9 Zacharias Topelitis og Frederik Barfod. mord, hvoraf man skonner, hvor historisk han allerede da var. Aret efter tog han 2:den eksamen, men det voldte ham nogen vanskehghed at samle sig om et bestemt fag. Han holdt mest af at ga pa egen hand. Efter to ars fravaerelse fra hovedstaden som huslserer vendte han 1832 tilbage og blev snart optaget som medlem i selskabet uden navn eller vennesamfundet, hvor han levede et pa mange mader rigt ungdomshv med en skare unge, af hvilke flere, saledes Hall, Monrad og lensgreve Knuth kom til at spille betydelige roller i Danmarks politiske historic. Nogen afsluttende eksamen opnaede han ikke at tage, idet han mere fulgte sine egne indskydelser i steden for at bandlaegge sig med et bestemt mal for oje. Imidlertid begyndte han sin forfattervirksomhed, som han fortsatte uden afbrydelse til lige kort for sin dod. Det forste egentlige arbejde af ham var den i sin tid vel ansete Poetisk Icesebog for born og barnlige sjcele, som kom 1835 og 36. Foruden et udvalg af dansk digtning indeholdt den en raekke levnedstegninger af de forskellige digtere, og allerede derigennem viste Barfod sin evne til at tegne en skikkelse i fa omrids. Den har", skriver stiftsprovst Mork Hansen, bidraget overordentlig meget til at vaekke sansen for vore poetiske skatte" begyndte han udgivelsen af det nordiske tidsskrift Brage og Idiin, det forste af sin art. Det abnedes med et digt af Grundtvig, og det lykkedes Barfod at samle en betydelig kreds af datidens skribenter, bade digtere og videnskabsmeend, til samarbejde med sig. Det var tanken om Nordens enhed, der havde grebet ham, og som han straks viede en stor del af sine kraefter, og denne tanke blev han tro til det sidste. Nordens enhed og Sonderjyllands danskhed var de to poler, hvorom alt hans arbejde drejede sig. Derved blev han ogsa en ivrig deltager i den skandinaviske studenterbevaegelse, og det sa en tid ud til, at han skulde vaere studenternes leder, ja han var det virkelig pa junirejsen 1838, men senere tradte Ploug mere i forgrunden. Men Barfods varme kaerlighed til brodrefolkene pa den anden side 0resund og Kattegat forblev

10 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. usvaekket, og den nordiske enhedstanke har ikke haft mange forkaempere end ham. ivrigere D. ^Va 1841 havde han brywup med Emilie Birkedal, der var to ar yngre (f. 1813, f 1897) og datter af forpagter Ludvig Harboe Birchedahl pa Alebaekgard og Agate Johanne Husum. Sammen med sin hustru fik han nade til at grunde et hjem, der blev til stor velsignelse for mange mennesker, og de havde den lykke at leve et langt liv ved hinandens side, sa at de endog kunde fejre deres guldbryllup i Ogsa det politiske liv tog han ivrig del i; han var saledes medlem af den grundlovgivende rigsforsamling og sluttede sig der til det sakaldte bondevenneparti. Men ved siden af sit politiske arbejde forte han stadig pennen, og 1853 sa hans hovedvaerk Fortcellinger af fcedrelandets historie" dagens lys. Denne bog har, efter rigsarkivar A. D. Jorgensens og mange andres udsagn vaeret en af de mest velsignelsesrige i vort folk, og selv om Barfod slet intet andet havde skrevet, vilde han dog alene som denne bogs forfatter have krav pa at regnes blandt vore betydelige og fortjente forfattere", skriver ligeledes stiftsprovst Mork Hansen. Sit naere forhold til svenskerne bevarede han frem gennem arene, og det var derfor en nydelsesrig rejse han i 1862 foretog sammen med sin aeldste datter til Sverige. Han har skildret den og de historiske minder, der knytter sig til de steder. han besogte, i en af sine bedste boger En rejse i Dalarne (1863). Lige til sin hoje alderdom fortsatte han sin skribentvirksomhed, udarbejdede flere levnedstegninger, sal. af enkedronningen Karoline Amalie, af Grundtvig, af P. A. Fenger og udgav i arene en fremstilling af Danmarks historie fra Rigsarkivar A. D. Jorgensen har engang (^Vi 80) i et brev til ham sammenfattet sin dom om hans arbejde i folgende udtryk: De vil mindes, nar adskillige videnskabelige storheder neppe mere huskes; nar Deres boger horer op med at vaere laereboger, vil de blive kildeskrifter for vor tids historie, dens taenkemade og livssyn. Intet af hvad der er

11 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. fremkommet fra Grundtvigs kreds vil kunne saettes over dem, meget lidet ved siden af dem. Og de vil vise, hvorledes friheden og den nordiske enhedstanke slog ud i sine forste varblomster og skod sine forste skud. Og de vil vise hvor dybt vort faedreland var elsket". Zachris Topelius, som ban skrev sig selv, var 7 ar yngre end Barfod. Han blev fodt ^Vi 1818 pa Kuddnas herregard lige nord for Nykarleby, hvor bans fader, Zacbris Topelius d. ae. da boede som Isege. Naturen med de bolgende kornmarker, de udstrakte enge, de lyngbevoksede heder, de dybe naleskove, de mange elve med de brusende fosser gjorde allerede i barndommen et staerkt indtryk pa ham, og ban tog den store k^rlighed til naturen, som han bevarede gennem hele livet, i arv fra sine foraeldre, ligesom det ogsa var i hjemmet, at grunden lagdes til bans dybe religiose folelse. Til sit ll:te ar modtog drengen undervisning i hjemmet, men sendtes da til skole i Uleaborg, hvor han hos nogle fastre fik lejlighed til at fordybe sig i de vidunderligste romaner og aeventyrskildringer, sa at bans fantasi i hoj grad pavirkedes, og han hensank i alle slags underlige drommerier drog han til Helsingfors, hvor han kom i huset hos Runeberg, og der udviklede sig mellem Topelius og den 14 ar aeldre, allerede da hojtagtede finske digterkonge et varmt venskab, der holdt sig frem gennem arene blev Topelius student og laeste derpa samtidig med at han udvidede sit kendskab til bade svensk og fremmed literatur til filosofikandidateksamen i den hensigt at blive laege Hgesom sin fader (der imidlertid var dod). Denne hensigt opgav han dog, efterat han i 1840 var bleven kandidat og magister, og besluttede sig til at studere historie blev han licentiat og 3 ar efter dr. phil. Det var en rig ungdomstid, han tilbragte i Finlands hovedstad; dels kom han i mange ansete familier, og dels sluttede han venskab med en skare unge jaevnaldrende, for hvem det kom til at sta som et mal: at vaekke finnernes nationalfolelse. En rig lejlighed til at kaempe for denne

12 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. sag fik han, da han i 1842 blev redaktor for Helsingfors Tidningar, et hven^ som han fra forst af mente kun skulde vaere forbigaende, men som bandt ham til sig i 19 ar. Allerede inden han blev student ja endog i sine barnear var han begyndt at skrive digte og fortsatte dermed under sin redaktionsvirksomhed. Hvad han pa grund af de straenge presseforhold i Finland ikke kunde sige i nogtern prosa, ikladte han digtets form og indrykkede digtene i sit blads spalter, og gennem disse digte virkede han vaekkende, styrkende og samlende pa sine landsmsend, Ved at skildre naturens liv synger han om folkets unge sind og dets hab og om lysets uovervindelige magt. 3 ar efter at han havde begyndt sin redaktorvirksomhed giftede han sig. Bryllupet stod -^V^o 1845, og bruden var Emilia Lindqvist, datter af kobmand i Nykarleby Isak Lindqvist og Johanna Kyntzell. Topelius vandt i sin hustru en kvinde, der med den inderligste forstaelse kunde folge ham i hans virksomhed, og hvor lykkelig han folte sig i sit hjem, vil ogsa tilfulde fremga af de folgende breve. Omtrent ved ar 1850 stod Topelius fuldt udviklet som digter, og i tidsrummet forfattede han ogsa sine betydeligste vaerker. Uden at kunne ga ind pa de enkelte skal her blot fremh^ves, at vel hans mest kendte arbejde: Faltskarns berdttelser sa lyset i Helsingfors Tidningars spalter. Disse ypperlige skildringer danner, som det er bleven papeget, et storartet supplement til Fanrik Stals sagner og har i hoj grad bidraget til at sprede kendskabet til Finlands fortid ud blandt den store maengde. Professor Eliel Aspelin siger: Runeberg och Topelius ha med poesins trollstaf gjort var forntid lefvande och pa samma gang bibragt nationen den berattigade sjelfkansla, som svunna generationers arofulla bragder och lidanden aro egnade att framkalla". Men idet Topelius taenker pa og skriver om fortiden, har han stadig nutiden og fremtiden for oje. Fra samme tidsrum skriver sig ogsa hans bedste dramatiske vaerker, 1856 Naturens bok. hans Sagor og Sylviavisor og endelig fra

13 Zacharias Topelias og Frederik Barfod. I 1860 ophorte Topelius med at vaere bladmand, men allerede 6 ar i forvejen var han bleven extraordinaer professor i historic vid Helsingfors universitet. Han viede sig nu udelukkende til sin embedsgserning og sin forfattervirksomhed, og ved siden af forskellige historiske arbejder sa Boken om vdrt land lyset i dette tidsrum (1875), ligesom de forste bind af Lasning for barn, der indeholdt aeventyr, sange og dramatiske smating, han tid efter andet havde offentliggjort i forskellige borneblade. Men allerede 1878 sagde han farvel til universitetet og tilbragte nu de sidste 20 ar af sit liv pa sit landsted Bjorkudden i Ostersundom, og dette sidste tidsafsnit var bans egentlige storhedstid, ikke fordi han nu frembragte vaerker, der i betydning overgik bans tidligere arbejder, men af andre grunde. Han stod nemlig nu ene tilbage som reprassentant for den store tid i Finlands literatur, og alle partier sluttede sig sammen for at vise ham deres aerbodighed. Uenighed glemtes, nar man var vidne til bans uforandrede braendende fsdrelandskaerlighed og, som professor Aspelin siger i sit foredrag vid Porthansfesten 1898, ved Guds nade og sin egen livserfaring blev han det ideal, hvori man sa fortidens minder og fremtidens forhabninger legemliggjort. Man folte sig tryg, nar man vidste, at bans and endnu dvaelede blandt Finlands folk, som man foler sig tryg i et hjem, hvor faderen vager. Af omtale kendte de to brevskrivere til hinanden langt tilbage i tiden. Da Topelius i 1856 pa en rejse passerede Kobenhavn, skaffede han sig Barfods Fortaellinger af faedrelandets historie", der for forste gang havde set dagens lys 3 ar i forvejen, og Iffiste den med stor glaede, og det fik for sa vidt indflydelse pa bans forfattervirksomhed, som det var laesningen af den, der hos ham fremkaldte tanken om at udarbejde Boken om vart land", hvad tilfulde fremgar af Topelius' brev til Barfod af ^7? Men det var ikke alene tanken til Boken om vart land", Topelius fik ved at Isere Barfods Fortsellinger af

14 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. faedrelandets historie" at kende, men endnu mere, hvad ligeledes kan ses af Topelius' brev af ^7? Medens vi altsa har en tydelig udtalelse om, at Topelius allerede i sine yngre ar (han var da 38 ar) laerte Barfod som forfatter at kende, er det vanskeligere at sige, nar Barfod forst stiftede bekendtskab med Topelius' arbejder. Men nar man kender Barfods store kaerlighed til alt, hvad der horer Norden og ikke mindst Finland til, er der ingen grund til at tvivle om, at han sa godt lejlighed dertil bodes fulgte Topelius' udvikling gennem arene. Imidlertid gik der lang tid hen, inden de to maend modtes og fik veksle ord med hinanden. Den 7:de april 1881 fyldte Barfod 70 ar, og i den anledning havde en deputation med Ploug som ordforer overrakt ham en adresse med c. 300 underskrifter og en gave pa 1,800 kr., der senere ogedes til 2,200 kr., for at han derfor kunde foretage en rejse til Sverige, Norge og Finland. Ledsaget af sin aeldste son drog han afsted 16 juni 1881 over Stockholm til Finland og naede 29 juni til Helsingfors. Just som han tradte ud af stationsbygningen og i en droske skulde kore til hotellet, ser han for forste gang Topelius, der netop gik forbi med sin hustru under armen. Barfod minder selv Topelius om deres forste mode i et brev af ^ /g Dagen efter var Barfod i Topelius' selskab tilstede ved en test i Elementarlaroverket, og Topelius sendte ham sine Ljungblommor" og Nya blad". Efter dette forste mode mellem Topelius og Barfod abnedes der en breweksling mellem dem, som herved fremlaegges for offentligheden. Den strakte sig fra -/r 1881 til ^Vs 1888, altsa gennem omtrent 7 ar, og omfattede 15 breve fra Barfod og 15 fra Topelius, af hvilke sidste dog et er forsvundet. Hvorfor den ophorte allerede 1888, 8 ar for Barfods dod, kan ikke siges, men det var absolut ikke pa grund af nogen uoverensstemmelse mellem de to brevskrivere. Brevene fremlaegges her i den form, hvori de findes fra brevskriverens hand.

15 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. Helsingfors d. 2:clen juli Hejstaerede hr. professor Topelius! I dette ojeblik hjemvendt til Helsingfors fra Runebergs^) grav skal det vaere min forste gerning, kaere hr. Professor! at takke Dem ret hjaertelig for den smukke gave, jeg igar modtog fra Dem^), og som ikke alene skal vsere mig et kaert og betydningsfuldt minde om Helsingfors, om Finland og om Dem, men som tillige derom er jeg overtydet i mangen stund skal vaere til rig glaede for hele mit bus. De bar venner i Danmark, mange varme venner, kaere hr. Topelius! og iblandt disse kan De med fuld sikkerhed regne mig og mit bus; men det er kun et forsvindende tal i maengden. Hvad vi elske bos Dem er ikke alene den rige fantasi, den store skaberkraft og det smukke, klare, jaevne sprag, bvori Deres skabninger, Deres tanker og folelser sa let og naturlig klaede sig, iblandt andet fordi De ikke i ordboger soger efter udtrykket, men, nasst af hjaertets dyb, henter det fra folkets levende mund. Det er, siger jeg, ikke alene dette, vi elske bos Dem; nej, vi elske den saedelige renhed, som gor, at vi uden skygge af angst kunne give vore born enhvaer side af Dem i haende; vi elske Deres inderlige rorende kaerlighed til folk og faedreland, som ma vaekke og styrke den samme kaerlighed hos enhvaer, der selv bar et faedreland; og vi elske Deres kristelige barnetro, den, som ene kan samtidig rumme himmel og jord: kan af Guds nade babe alt for det jordiske faedreland og vsente alt i det himmelske. Sa tak da for alt, hvad De hidtil bar givet os! og Gud give Dem nade til i den sene hostaften at sksnke os Deres eget naermeste folk og alle os andre, som lytte mangt et nyt, mangt et kaernesundt og farvefrisk blad! Min sons^) ildebefindende var da Gud vaere lovet! kun forbigaende. Derfor kunde vi igar tage til Borga og i dag hjem igen. Men Viborg, Imatra og Vilmandstrand have vi af tidshensyn m^ttet opgive. Vi have gjort det med et suk, men vi have mattet gore det. Nu rejse vi, vil Gud, i morgen aften med dampskibet Hango igennem skaergsrden til Abo, og sige overmorgen aften, mandag, det dejlige Finland farvel. Om vi

16 10 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. nogensinde skulle gense det, er vel hojst uvist og for mit vedkommende kun lidet rimeligt. Men jeg har laenge elsket det usete Finland; nu har jeg set det og elsker det dobbelt. Den Gud, som ikke alene kan boje den msegtige, men ogsa kan og vil holde den svage ved live, nar han med fuld tro hengiver sig til ham, han holde altid sin kaerlige hand over Finland, dets aedle maend og kvinder! Og sa for Dem selv endnu kun dette ene onske: matte De genfavne en sund og karsk hustru, nar hun med sine dotre vender hjem fra sin baderejse! Gudsfred og lewel! Deres serbodigst hengivne og forbundne Frederik Barfod. Barfod. BjSrkudden 20 Juli Kare gamle Mastare, mitt foredome i folkskrifterna En gang i lifvet ha vara vagar motts, och det ar knappt troligt, att vi mer skola motas. Men for mig har detta alltfor korta mote varit en gladje och en lardom. Jag tackar Dem for att De besokt vart land med ett varmt hjerta och for att De dervid ocksa ihagkommit mig. Anskont vi ha mycket mera att lara af ett gammalt kulturfolk, som Danskarne, an de af oss, synes det mig och manga mina landsman som skulle der vara nagot sarskildt hjerteband mellan Danmark och oss. Gud vet hvaraf det kommer sig: kanske af nagon likhet i lynnen, kanske ocksa deraf, att vi bada aro folk, som strida for var tillvaro, folk med en stark pression 6f\^er sig och tvungne att anstranga sin andliga kraft, for att icke ga under. Visst ar, att de fleste bland oss kanna sig mera hemma i Kiobenhavn, an i Stockholm eller annorstades utom virt land, och det ar endast beklagligt, att vsra Danske vanner s^ sallan besvara vara besok.

17 Zacharias Tope lius og Frederik Barfod. 11 Jag har haft tre larare i konsten att skrifva fortaellinger af faedrelandets historic". Jag borjade med Valter Scott ^), jag fortsatte med Ingeman[n] '), jag slot med Barfod. De se att tva varit Danskar. I 24 ar har jag som universitetslarare forelast och arbetat i den stranga historiska vetenskapen, jag maste ju erkanna dess ratt, men nar jag sokt den lefvande menskligheten med dess klappande hjerta i tidehvarfven, da har jag gatt till V. Scott, till Ingeman[n], till Barfod, och sa kommer det sig, att jag icke efterlemnar nagot, som fortjenar att omtalas, i den stranga stilen; jag bugar mig for dem, som detta formatt, men jag har sokt lifvet och velat kanna tidernas hjertslag. De ha ock sin andel deri; ar det ett fel, sa dela De skulden, Mastare! Nar jag laste Deras jjeortaellinger" 1856, hade jag nyss utgifvit Naturens Bok" for folkskolorna och amnade utgifva andra kursen af socialt allmant menskligt innehall under titel Lefnadens bok". Men nar jag last Fortaellingerne", kastade jag om och beslot att, som De, begransa mig inom faderneslandet och dess folk. Jag behofde dertill 19 ar; men att Boken om vart land" sag dagen 1875, derfor har jag att tacka Deras foredome. Se, sa veta vi ju aldrig hvar det fro fattar rot, som vi utstro i vinden. De vet icke, ej ens Deras barn skola veta, hvar Gud later alia de fron, hvilka De satt ut i Danmarks jord, finna faste och framtid, det ar allt Guds verk, icke vart, och Honom allena tillkommer aran, men det gifver mod att arbeta, fortrostan att sa. Gud valsigne Dem, gamle Mastare, Dem och Deras verk! Jag Sander Dem den autograf och det kort''), som De onskat. Ma De vara frisk och upplifvad af resan tillbaka i Deras hem! Min aktningsfulla helsning till Doktor Barfod och Deras familie. Med varm vordnad tecknar Deras Z. Topelius.

18 12 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. Flade prsestegard pa oen Mors (Norrejylland) d. 10:de avgust Kaere professor Topelius! Onsdag aften d. 27:de juli hjemvendte jeg fra min lange rejse i Finland, Sverrig og Norge. Det var en anstraengende rejse, pa hvilken jeg ikke undte mig selv sonderlig hvile, og jeg ma da vel love og prise Vorherre, som ikke alene trods mine fyldte syvti ar gav mig kraefter til at holde ud fra forst til sidst og forte mig sund og rask tilbage til hjemmet, men ogsa lod mig finde alt mit og alle mine ved helsen og kraefter. Det er dejligt at rejse, dejligt at se Guds undere i naturen; men det er dog endnu dejligere at vende hjem med alle de indsamlede minder. Nar alting er frist, er hjemmet bedst", siger jo et af vore gamle ordsprag. Jeg er en son af Norden, og liele Norden er mit faedrene hjem; i over firti ar, ja lige fra min ungdom har derfor den rejse, som jeg nu har fuldfort, staet for mig som mine onskers og laengslers mal. Trange kar havde dog hidtil gjort den umulig for mig: jeg var jo henvist til at fode og klaede mig selv og en talrig familie sa godt som ved min pen alene. Jeg kan derfor ikke noksom takke Gud, der dog til sidst gjorde det muligt for mig at na dette mal for min ungdoms og min manddoms dromme; og jeg kan ikke noksom takke de mange landsmaend og landsmandinder, kendte og ukendte, der ved et rigeligt sammenskud satte mig i stand dertil og valgte min syvtiende arsdag til at overraske mig med dette smukke vidnesbyrd om deres godhed for mig. Ja, Gud har i et langt liv vaeret mig meget god og givet mig mangen stor og ren glaede ; en af mine storste og mest uvaentede personlige gleeder havde han dog gemt til mine gamle dage. Jeg elsker hele mit folk og hele mit fasdreland, hele Norden, og til dette kan jeg umulig undlade at henregne ogsa Finland, der i henved syv hundredar trolig delte kar med Sverrig, altsa med en del af Norden, og hvor endnu sa mange tale, synge, taenke og fele svensk. Jeg ved vel, at den egentlige, ublandede Finne tilhorer en helt anden folkestamme end vi nord-

19 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. 13 boer; men jeg ved ogss, at, mens han endelig selv har Met ojet op herfor og derfor med aedel nidkaerhed kaemper for sin finskhed, vedligeholder han med gammel troskab sit venlige forhold til os; og jeg kan derfor af fuldt hjaerte med ham istemme hans: pysy Suomessa pyhaenae!" Ja, Gud bevare det frie, det fraemadstraebende, det uafhaengige Finland! Han give det held og nade til at udvikle bade dets andelige og dets materielle kraefter til den rigeste, den skonneste blomstring! Skulde jeg tilfoje endnu noget, da skulde det vaere dette: mitte det aldrig aldrig, selv i de fjserneste tider glemme sit gamle forhold til Norden! og matte alt det samle sig naermere og naermere, som efter Guds rad horer folkelig sammen: Finner, Ester og Liver! Pa hin uforglemmelige festdag, hvis begyndelse jeg ved Deres godhed kom til at overvaere, mens en uheldig misforstaelse holdt mig borte fra fortssettelsen '^), sa jeg jo klare vidnesbyrd om, at folke-faellesfolelsen er vakt; matte den da fraemdeles udvikle sig til et kraftigt, et sejrigt liv! Hvad jeg i ovrigt sa pa min rejse af natur, af konst, af minder osv., skal jeg ikke her skildre Dem, da De jo selv kender det alt i forvejen og vel nok sa omtrent kan taenke Dem, med hvilke ojne jeg sk det. Derfor kun: jeg gjorde en god, en meget god, en dejlig rejse! Jeg er inderlig glad for alt, hvad jeg sa i Finland, i Sverrig og i Norge, og jeg er ikke mindst glad for Finland. I dette ojeblik kommer min kone til mig og siger: Hils og tak Topelius for hans Feltskaerns beraettelser! " Jeg har laest den to gange, men er ikke bange for at tage fat pa den tredie gang. Forst ma jeg dog have laest Boken om vart land", som du ma skaffe mig, nar vi komme hjem!" Det er min kones egne ord og egen hilsen, jeg ordret gengiver Dem, og jeg er vis pa, at De venlig modtager den. ^^i J6g gloedede mig, glaedede mig som et barn over alt, hvad jeg sk pa min rejse, over fjaeld og skov og mark og so, over vandfald, land- og soveje, over byer, bygninger og mindesmaerker, over de fortidsminder, som knyttede sig til sa mangen plet, hvilken jeg laengst kendte af bog og sang, men forst nu var sa lykkelig at se med mine egne ojne. Som menneske glaededes jeg dog mest ved menneskenaturen, og mangen gammel

20 14 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. kger ven traf jeg pa min vej og sagde ham maske det sidste farvel. Men jeg gjorde ogsa flere nye bekendtskaber, det vil sige: sa forste gang oje til oje maend, som jeg laengst havde set i anden og elsket. Af sadanne maend var der saerlig to, som mit hjaerte bankede imode : Zakarias Topelius i Helsingfors og Frederik Wexelsen^) i Trondhjem. Hvor glad jeg blev ved at traeffe Dem, ma De straks have sagt Dem selv. Det frsemgik af hele den formlose made, pa hvilken jeg fraemstillede mig for Dem. Jeg stiger lige af banevagnen i drosken og horer, at den mand, der gar hist pa torvet med sin frue under armen, er Topelius. Og jeg springer strags af drosken, iler efter Dem, glemmer alt, da jeg nar Dem, ogsa det, at De gik med en dame under armen, banker Dem belt fortrolig pa skulderen og sporger Er ikke det Zakarias Topelius?" ogsa professoren" glemte jeg. De har vel aldrig modtaget sa formlos en hilsen for, og hvad Deres frue og De selv i det forste ojeblik matte taenke om den vildfremmede mand, aner jeg knap; men i det naeste ojeblik har dog vist mit oje sagt Dem, at det var overraskelsens glaede, som lod mig glemme al afstand og alle former; og jeg er fuldt vis derpa bade De og hun have tilgivet mig. Ja, at De tilgav mig, det fik jeg jo talende vidnesbyrd om bade samme og de folgende dage, men at ogsa hun har gjort det, skont jeg ikke tiere fik hende at se, kan jeg ikke i fjaerneste made tvivle om. Hun rejste samme dag til badet pa Gotland. Nu er hun vel after hjemvendt? Matte hun vaere hjemvendt med genvunden sundhed! Det er mig ufatteligt, hvad De dog gentagne gauge har forsikret mig om, at jeg, den lidet kendte, fra min fjaernhed har kunnet udeve end den aller mindste indflydelse pa Deres forfattervirksomhed. Men jeg vil tro Dem pa Deres ord, og jeg vil takke den grundgode Gud, som ikke lod mig leve aldeles forgaeves, og som gav mig Deres vidnesbyrd derom. Lober jo dog ogsa baek til flod og oger, i hvor lidt det end kan vaere, dens vande. Men sikkert er det, at en mere overraskende virkning, en mere uvaentet glaede af min forfattervirksomhed har jeg aldrig modt. Jeg ma vel sige, at Gud er en underlig Gud, hvis veje ere usporlige, og som kan bruge selv de ringeste redskaber til at udfore sine rad og sin villie.

21 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. 15 Lovet vaere hans navn og priset hans miskundhed mod menneskenes born! For deres fotografi takker jeg Dem ret hjaertelig! Det ligner ypperlig, om jeg end nok kunde have onsket, at det var taget en lille smule mere forfra. Ma jeg til gengsld tillade mig at sende Dem ogsa mit fotografi, at det en enkelt gang kan opfriske mindet hos Dem om nogle fa ojeblikkes samliv, Ikke mindre takker jeg Dem for handskriften til min datterson^): ban skal med Guds hjaelp laere at strida for sanningen till sin dod!" Basgge hans foraeldre^^) ere af sandhed; jeg har aldrig grebet nogen af dem i nogen usandhed, og han vil det haber jeg tage arv efter dem. Hans fader strider daglig for sandheden: han er en udmaerket dygtig folkehojskolelserer; men han har ogsa laert at bruge de blanke vaben: han er kaptejn i forstaerkningen, vandt i krigen mod Tyskland ridderkorset, skont den gang (1864) knap 26 ar gammel; har senere for sin sivile virksomhed faet danebrogskorset og vilde tillige haft nordstjaernens ridderkors, hvis han ikke udtrykkelig havde frabedt sig det. Tor jeg, kaere professor Topelius! bede Dem hilse og takke sa hjaertelig gymnastiklaerer Heikel ^^) og hans familie, hvis De skulde se dem? og ligeledes at hilse og takke Heikels morbroder Schauman^^), der pa sa mange veje var vor trofaste vejleder? Ja, der var endnu adskillige hilsener, jeg kunde have lyst til at bede Dem om at bringe. Jeg vil dog indskraenke mig til at bede Dem hilse Deres hustru, som jeg kun sa den ene gang, og Deres born, som jeg aldrig har set. Og dog jo: hils hele Finland, og tak det sa varmt, sa inderlig for alle de glaeder, det har ydet mig selv og min son! Ham er jeg nu fjaernt fra, ellers vilde jeg ogsa haft en hilsen fra ham, ti for ojeblikket gaester jeg med min kone en af vore andre sonner ^^), som er praest, og i hvis praestegard jeg skriver disse linier. Gud velsigne Dem og alle Deres, kaere Topelius! Hans nades rigdom vaere ny over Dem hvaer morgen og hvaer aften! Bliv laenge ved som hidtil at synge for Finland, for hele Norden! Deres hengivne Frederik Barfod.

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

D E N D A N S K E S A N G

D E N D A N S K E S A N G D E N D A N S K E S A N G Frit efter Tardieu Et af de spil, der indgår i FIRE GRINEBIDERSPIL udgivet af forlaget DRAMA. Bringes her som en mundsmag Kaj Himmelstrup og Drama PERSONERNE En dirigent og et

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN TURBO-ORD De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN Hvis man behersker de 120 hyppigste ord i tale og skrift, kommer man lettere igennem mange laese- og skriveopgaver. Det er normalt

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere