A.CHARIAS TOPELIUS. s FREDERIK BARFOD. !co ^^ B^ ;; L'^N-BREVY.EKS;..- Q . -.., DDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET L. F. LA COUR .

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.CHARIAS TOPELIUS. s FREDERIK BARFOD. !co ^^ B^ ;; L'^N-BREVY.EKS;..- Q . -.., DDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET L. F. LA COUR ."

Transkript

1 X\!co A.CHARIAS TOPELIUS s FREDERIK BARFOD 00 ^^ B^ ;; L'^N-BREVY.EKS;..- Q. -.., DDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET AF L. F. LA COUR. I 1

2

3 i'^.' ^ i l^ \?

4

5 ZACHARIAS TOPELIUS OG FREDERIK BARFOD EN BREVVEKSLING MEDDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET AF L. F. LA COUR GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG MDCCCCVIII

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

7 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. En breweksling, meddelt af cand. mag. L. F. la Cour. Kort tid efter Fr. Barfods dod, som indtraf d. 15:de juni 1896, henvendte meddeleren af disse breve, som havde faet det hverv overdraget at ordne Barfods efterladte papirer, sig til Zacharias Topelius med foresporgsel, om det var muligt at fa Barfods breve overladt, for at brevene fra baegge sider kunde vaere samlede. Topelius oversendte dem nogen tid derefter, ledsagede af folgende skrivelse, der passende kunde optages her som en art fortale" til brevvekslingen. Villa Bjorkudden 3 nov (Helsingfors) Deras vanskapliga bref af den 3 oktober har foranledt mig att genomsoka en brefsamling fran 65 ar tillbaka, ordnad efter artalen. Jag har dar funnit 10 bref af min hogt aktade van, Frederik Barfod, fran aren 1882 till Det ar mojligt, att flera blifvit forlagda, men jag tror ej, att de kunna vara manga, ty jag satte ett hogt varde pa Barfod. Genom honom tyckte jag mig hora Danmarks rost tala till mig, likasom Sverige talade genom A. Wetterbergh och Norge genom Christian Daa. Dessa tre mans forenade- roster sammanbundo for mig Finland med de tre skandinaviska rikena, alia

8 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. sasom ett folkeligt uttryck af det basta, erfarnaste och adlaste, som pa denna tid kom folkens hjertan att klappa. De forstar, att detta samband mellan fyra folk var af historiskt varde och mycket dyrbart for mig. Man kan icke finna gudsfruktan, fosterlandskarlek och historiskt omdome lyckligare forenade med en rorande karlek till familj och vanner, an i dessa bref af en gammal arbetare for sitt land och menskligheten. De aro skrifna med hjertats varme och klar blick. Ma de skanka Dem gladje och bidraga att klargora insidorna af Deras morfaders lif. Men hvad der her er sagt, kunde med ligesa stor ret siges om Topelius' breve. Imidlertid kunde der vel vare grund til som indledning at komme med nogle fa ord om de to brevskrivere. Af alder var Poiil Frederik Barfod den aeldste. Han var udgaet fra et jysk prastehjem, idet hans fader, den senere provst Hans Peter Barfoed, da var praest i Lyngby og Alboge ude pa Djursland. Barfod sa dagens lys Vi Det forste minde fra hans barndom knyttede sig til fasdrelandets historic. Det var fra januar 1814, da han var 2^4 ar gammel. Han huskede, hvorledes han som lille purk sad i kakkelovnskrogen, da landinspektor Grouleff tradte ind og fortalte faderen, at Kielerfreden var sluttet og Norge afstaet. Han mindedes tydelig de to kraftige msends sorg, hvorledes de gik op og ned i stuen og hulkende vred deres haender. I november 1822 forflyttedes faderen til Fakse pa Saelland, og Frederik Barfod matte da ombytte Jylland med Saelland. Det blev for hele livet, men alligevel folte han sig altid som jyde blev han student. Det var den 22/,,, og det slog ham, at det netop var 587 arsdag efter Snorre Sturlesons

9 Zacharias Topelitis og Frederik Barfod. mord, hvoraf man skonner, hvor historisk han allerede da var. Aret efter tog han 2:den eksamen, men det voldte ham nogen vanskehghed at samle sig om et bestemt fag. Han holdt mest af at ga pa egen hand. Efter to ars fravaerelse fra hovedstaden som huslserer vendte han 1832 tilbage og blev snart optaget som medlem i selskabet uden navn eller vennesamfundet, hvor han levede et pa mange mader rigt ungdomshv med en skare unge, af hvilke flere, saledes Hall, Monrad og lensgreve Knuth kom til at spille betydelige roller i Danmarks politiske historic. Nogen afsluttende eksamen opnaede han ikke at tage, idet han mere fulgte sine egne indskydelser i steden for at bandlaegge sig med et bestemt mal for oje. Imidlertid begyndte han sin forfattervirksomhed, som han fortsatte uden afbrydelse til lige kort for sin dod. Det forste egentlige arbejde af ham var den i sin tid vel ansete Poetisk Icesebog for born og barnlige sjcele, som kom 1835 og 36. Foruden et udvalg af dansk digtning indeholdt den en raekke levnedstegninger af de forskellige digtere, og allerede derigennem viste Barfod sin evne til at tegne en skikkelse i fa omrids. Den har", skriver stiftsprovst Mork Hansen, bidraget overordentlig meget til at vaekke sansen for vore poetiske skatte" begyndte han udgivelsen af det nordiske tidsskrift Brage og Idiin, det forste af sin art. Det abnedes med et digt af Grundtvig, og det lykkedes Barfod at samle en betydelig kreds af datidens skribenter, bade digtere og videnskabsmeend, til samarbejde med sig. Det var tanken om Nordens enhed, der havde grebet ham, og som han straks viede en stor del af sine kraefter, og denne tanke blev han tro til det sidste. Nordens enhed og Sonderjyllands danskhed var de to poler, hvorom alt hans arbejde drejede sig. Derved blev han ogsa en ivrig deltager i den skandinaviske studenterbevaegelse, og det sa en tid ud til, at han skulde vaere studenternes leder, ja han var det virkelig pa junirejsen 1838, men senere tradte Ploug mere i forgrunden. Men Barfods varme kaerlighed til brodrefolkene pa den anden side 0resund og Kattegat forblev

10 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. usvaekket, og den nordiske enhedstanke har ikke haft mange forkaempere end ham. ivrigere D. ^Va 1841 havde han brywup med Emilie Birkedal, der var to ar yngre (f. 1813, f 1897) og datter af forpagter Ludvig Harboe Birchedahl pa Alebaekgard og Agate Johanne Husum. Sammen med sin hustru fik han nade til at grunde et hjem, der blev til stor velsignelse for mange mennesker, og de havde den lykke at leve et langt liv ved hinandens side, sa at de endog kunde fejre deres guldbryllup i Ogsa det politiske liv tog han ivrig del i; han var saledes medlem af den grundlovgivende rigsforsamling og sluttede sig der til det sakaldte bondevenneparti. Men ved siden af sit politiske arbejde forte han stadig pennen, og 1853 sa hans hovedvaerk Fortcellinger af fcedrelandets historie" dagens lys. Denne bog har, efter rigsarkivar A. D. Jorgensens og mange andres udsagn vaeret en af de mest velsignelsesrige i vort folk, og selv om Barfod slet intet andet havde skrevet, vilde han dog alene som denne bogs forfatter have krav pa at regnes blandt vore betydelige og fortjente forfattere", skriver ligeledes stiftsprovst Mork Hansen. Sit naere forhold til svenskerne bevarede han frem gennem arene, og det var derfor en nydelsesrig rejse han i 1862 foretog sammen med sin aeldste datter til Sverige. Han har skildret den og de historiske minder, der knytter sig til de steder. han besogte, i en af sine bedste boger En rejse i Dalarne (1863). Lige til sin hoje alderdom fortsatte han sin skribentvirksomhed, udarbejdede flere levnedstegninger, sal. af enkedronningen Karoline Amalie, af Grundtvig, af P. A. Fenger og udgav i arene en fremstilling af Danmarks historie fra Rigsarkivar A. D. Jorgensen har engang (^Vi 80) i et brev til ham sammenfattet sin dom om hans arbejde i folgende udtryk: De vil mindes, nar adskillige videnskabelige storheder neppe mere huskes; nar Deres boger horer op med at vaere laereboger, vil de blive kildeskrifter for vor tids historie, dens taenkemade og livssyn. Intet af hvad der er

11 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. fremkommet fra Grundtvigs kreds vil kunne saettes over dem, meget lidet ved siden af dem. Og de vil vise, hvorledes friheden og den nordiske enhedstanke slog ud i sine forste varblomster og skod sine forste skud. Og de vil vise hvor dybt vort faedreland var elsket". Zachris Topelius, som ban skrev sig selv, var 7 ar yngre end Barfod. Han blev fodt ^Vi 1818 pa Kuddnas herregard lige nord for Nykarleby, hvor bans fader, Zacbris Topelius d. ae. da boede som Isege. Naturen med de bolgende kornmarker, de udstrakte enge, de lyngbevoksede heder, de dybe naleskove, de mange elve med de brusende fosser gjorde allerede i barndommen et staerkt indtryk pa ham, og ban tog den store k^rlighed til naturen, som han bevarede gennem hele livet, i arv fra sine foraeldre, ligesom det ogsa var i hjemmet, at grunden lagdes til bans dybe religiose folelse. Til sit ll:te ar modtog drengen undervisning i hjemmet, men sendtes da til skole i Uleaborg, hvor han hos nogle fastre fik lejlighed til at fordybe sig i de vidunderligste romaner og aeventyrskildringer, sa at bans fantasi i hoj grad pavirkedes, og han hensank i alle slags underlige drommerier drog han til Helsingfors, hvor han kom i huset hos Runeberg, og der udviklede sig mellem Topelius og den 14 ar aeldre, allerede da hojtagtede finske digterkonge et varmt venskab, der holdt sig frem gennem arene blev Topelius student og laeste derpa samtidig med at han udvidede sit kendskab til bade svensk og fremmed literatur til filosofikandidateksamen i den hensigt at blive laege Hgesom sin fader (der imidlertid var dod). Denne hensigt opgav han dog, efterat han i 1840 var bleven kandidat og magister, og besluttede sig til at studere historie blev han licentiat og 3 ar efter dr. phil. Det var en rig ungdomstid, han tilbragte i Finlands hovedstad; dels kom han i mange ansete familier, og dels sluttede han venskab med en skare unge jaevnaldrende, for hvem det kom til at sta som et mal: at vaekke finnernes nationalfolelse. En rig lejlighed til at kaempe for denne

12 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. sag fik han, da han i 1842 blev redaktor for Helsingfors Tidningar, et hven^ som han fra forst af mente kun skulde vaere forbigaende, men som bandt ham til sig i 19 ar. Allerede inden han blev student ja endog i sine barnear var han begyndt at skrive digte og fortsatte dermed under sin redaktionsvirksomhed. Hvad han pa grund af de straenge presseforhold i Finland ikke kunde sige i nogtern prosa, ikladte han digtets form og indrykkede digtene i sit blads spalter, og gennem disse digte virkede han vaekkende, styrkende og samlende pa sine landsmsend, Ved at skildre naturens liv synger han om folkets unge sind og dets hab og om lysets uovervindelige magt. 3 ar efter at han havde begyndt sin redaktorvirksomhed giftede han sig. Bryllupet stod -^V^o 1845, og bruden var Emilia Lindqvist, datter af kobmand i Nykarleby Isak Lindqvist og Johanna Kyntzell. Topelius vandt i sin hustru en kvinde, der med den inderligste forstaelse kunde folge ham i hans virksomhed, og hvor lykkelig han folte sig i sit hjem, vil ogsa tilfulde fremga af de folgende breve. Omtrent ved ar 1850 stod Topelius fuldt udviklet som digter, og i tidsrummet forfattede han ogsa sine betydeligste vaerker. Uden at kunne ga ind pa de enkelte skal her blot fremh^ves, at vel hans mest kendte arbejde: Faltskarns berdttelser sa lyset i Helsingfors Tidningars spalter. Disse ypperlige skildringer danner, som det er bleven papeget, et storartet supplement til Fanrik Stals sagner og har i hoj grad bidraget til at sprede kendskabet til Finlands fortid ud blandt den store maengde. Professor Eliel Aspelin siger: Runeberg och Topelius ha med poesins trollstaf gjort var forntid lefvande och pa samma gang bibragt nationen den berattigade sjelfkansla, som svunna generationers arofulla bragder och lidanden aro egnade att framkalla". Men idet Topelius taenker pa og skriver om fortiden, har han stadig nutiden og fremtiden for oje. Fra samme tidsrum skriver sig ogsa hans bedste dramatiske vaerker, 1856 Naturens bok. hans Sagor og Sylviavisor og endelig fra

13 Zacharias Topelias og Frederik Barfod. I 1860 ophorte Topelius med at vaere bladmand, men allerede 6 ar i forvejen var han bleven extraordinaer professor i historic vid Helsingfors universitet. Han viede sig nu udelukkende til sin embedsgserning og sin forfattervirksomhed, og ved siden af forskellige historiske arbejder sa Boken om vdrt land lyset i dette tidsrum (1875), ligesom de forste bind af Lasning for barn, der indeholdt aeventyr, sange og dramatiske smating, han tid efter andet havde offentliggjort i forskellige borneblade. Men allerede 1878 sagde han farvel til universitetet og tilbragte nu de sidste 20 ar af sit liv pa sit landsted Bjorkudden i Ostersundom, og dette sidste tidsafsnit var bans egentlige storhedstid, ikke fordi han nu frembragte vaerker, der i betydning overgik bans tidligere arbejder, men af andre grunde. Han stod nemlig nu ene tilbage som reprassentant for den store tid i Finlands literatur, og alle partier sluttede sig sammen for at vise ham deres aerbodighed. Uenighed glemtes, nar man var vidne til bans uforandrede braendende fsdrelandskaerlighed og, som professor Aspelin siger i sit foredrag vid Porthansfesten 1898, ved Guds nade og sin egen livserfaring blev han det ideal, hvori man sa fortidens minder og fremtidens forhabninger legemliggjort. Man folte sig tryg, nar man vidste, at bans and endnu dvaelede blandt Finlands folk, som man foler sig tryg i et hjem, hvor faderen vager. Af omtale kendte de to brevskrivere til hinanden langt tilbage i tiden. Da Topelius i 1856 pa en rejse passerede Kobenhavn, skaffede han sig Barfods Fortaellinger af faedrelandets historie", der for forste gang havde set dagens lys 3 ar i forvejen, og Iffiste den med stor glaede, og det fik for sa vidt indflydelse pa bans forfattervirksomhed, som det var laesningen af den, der hos ham fremkaldte tanken om at udarbejde Boken om vart land", hvad tilfulde fremgar af Topelius' brev til Barfod af ^7? Men det var ikke alene tanken til Boken om vart land", Topelius fik ved at Isere Barfods Fortsellinger af

14 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. faedrelandets historie" at kende, men endnu mere, hvad ligeledes kan ses af Topelius' brev af ^7? Medens vi altsa har en tydelig udtalelse om, at Topelius allerede i sine yngre ar (han var da 38 ar) laerte Barfod som forfatter at kende, er det vanskeligere at sige, nar Barfod forst stiftede bekendtskab med Topelius' arbejder. Men nar man kender Barfods store kaerlighed til alt, hvad der horer Norden og ikke mindst Finland til, er der ingen grund til at tvivle om, at han sa godt lejlighed dertil bodes fulgte Topelius' udvikling gennem arene. Imidlertid gik der lang tid hen, inden de to maend modtes og fik veksle ord med hinanden. Den 7:de april 1881 fyldte Barfod 70 ar, og i den anledning havde en deputation med Ploug som ordforer overrakt ham en adresse med c. 300 underskrifter og en gave pa 1,800 kr., der senere ogedes til 2,200 kr., for at han derfor kunde foretage en rejse til Sverige, Norge og Finland. Ledsaget af sin aeldste son drog han afsted 16 juni 1881 over Stockholm til Finland og naede 29 juni til Helsingfors. Just som han tradte ud af stationsbygningen og i en droske skulde kore til hotellet, ser han for forste gang Topelius, der netop gik forbi med sin hustru under armen. Barfod minder selv Topelius om deres forste mode i et brev af ^ /g Dagen efter var Barfod i Topelius' selskab tilstede ved en test i Elementarlaroverket, og Topelius sendte ham sine Ljungblommor" og Nya blad". Efter dette forste mode mellem Topelius og Barfod abnedes der en breweksling mellem dem, som herved fremlaegges for offentligheden. Den strakte sig fra -/r 1881 til ^Vs 1888, altsa gennem omtrent 7 ar, og omfattede 15 breve fra Barfod og 15 fra Topelius, af hvilke sidste dog et er forsvundet. Hvorfor den ophorte allerede 1888, 8 ar for Barfods dod, kan ikke siges, men det var absolut ikke pa grund af nogen uoverensstemmelse mellem de to brevskrivere. Brevene fremlaegges her i den form, hvori de findes fra brevskriverens hand.

15 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. Helsingfors d. 2:clen juli Hejstaerede hr. professor Topelius! I dette ojeblik hjemvendt til Helsingfors fra Runebergs^) grav skal det vaere min forste gerning, kaere hr. Professor! at takke Dem ret hjaertelig for den smukke gave, jeg igar modtog fra Dem^), og som ikke alene skal vsere mig et kaert og betydningsfuldt minde om Helsingfors, om Finland og om Dem, men som tillige derom er jeg overtydet i mangen stund skal vaere til rig glaede for hele mit bus. De bar venner i Danmark, mange varme venner, kaere hr. Topelius! og iblandt disse kan De med fuld sikkerhed regne mig og mit bus; men det er kun et forsvindende tal i maengden. Hvad vi elske bos Dem er ikke alene den rige fantasi, den store skaberkraft og det smukke, klare, jaevne sprag, bvori Deres skabninger, Deres tanker og folelser sa let og naturlig klaede sig, iblandt andet fordi De ikke i ordboger soger efter udtrykket, men, nasst af hjaertets dyb, henter det fra folkets levende mund. Det er, siger jeg, ikke alene dette, vi elske bos Dem; nej, vi elske den saedelige renhed, som gor, at vi uden skygge af angst kunne give vore born enhvaer side af Dem i haende; vi elske Deres inderlige rorende kaerlighed til folk og faedreland, som ma vaekke og styrke den samme kaerlighed hos enhvaer, der selv bar et faedreland; og vi elske Deres kristelige barnetro, den, som ene kan samtidig rumme himmel og jord: kan af Guds nade babe alt for det jordiske faedreland og vsente alt i det himmelske. Sa tak da for alt, hvad De hidtil bar givet os! og Gud give Dem nade til i den sene hostaften at sksnke os Deres eget naermeste folk og alle os andre, som lytte mangt et nyt, mangt et kaernesundt og farvefrisk blad! Min sons^) ildebefindende var da Gud vaere lovet! kun forbigaende. Derfor kunde vi igar tage til Borga og i dag hjem igen. Men Viborg, Imatra og Vilmandstrand have vi af tidshensyn m^ttet opgive. Vi have gjort det med et suk, men vi have mattet gore det. Nu rejse vi, vil Gud, i morgen aften med dampskibet Hango igennem skaergsrden til Abo, og sige overmorgen aften, mandag, det dejlige Finland farvel. Om vi

16 10 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. nogensinde skulle gense det, er vel hojst uvist og for mit vedkommende kun lidet rimeligt. Men jeg har laenge elsket det usete Finland; nu har jeg set det og elsker det dobbelt. Den Gud, som ikke alene kan boje den msegtige, men ogsa kan og vil holde den svage ved live, nar han med fuld tro hengiver sig til ham, han holde altid sin kaerlige hand over Finland, dets aedle maend og kvinder! Og sa for Dem selv endnu kun dette ene onske: matte De genfavne en sund og karsk hustru, nar hun med sine dotre vender hjem fra sin baderejse! Gudsfred og lewel! Deres serbodigst hengivne og forbundne Frederik Barfod. Barfod. BjSrkudden 20 Juli Kare gamle Mastare, mitt foredome i folkskrifterna En gang i lifvet ha vara vagar motts, och det ar knappt troligt, att vi mer skola motas. Men for mig har detta alltfor korta mote varit en gladje och en lardom. Jag tackar Dem for att De besokt vart land med ett varmt hjerta och for att De dervid ocksa ihagkommit mig. Anskont vi ha mycket mera att lara af ett gammalt kulturfolk, som Danskarne, an de af oss, synes det mig och manga mina landsman som skulle der vara nagot sarskildt hjerteband mellan Danmark och oss. Gud vet hvaraf det kommer sig: kanske af nagon likhet i lynnen, kanske ocksa deraf, att vi bada aro folk, som strida for var tillvaro, folk med en stark pression 6f\^er sig och tvungne att anstranga sin andliga kraft, for att icke ga under. Visst ar, att de fleste bland oss kanna sig mera hemma i Kiobenhavn, an i Stockholm eller annorstades utom virt land, och det ar endast beklagligt, att vsra Danske vanner s^ sallan besvara vara besok.

17 Zacharias Tope lius og Frederik Barfod. 11 Jag har haft tre larare i konsten att skrifva fortaellinger af faedrelandets historic". Jag borjade med Valter Scott ^), jag fortsatte med Ingeman[n] '), jag slot med Barfod. De se att tva varit Danskar. I 24 ar har jag som universitetslarare forelast och arbetat i den stranga historiska vetenskapen, jag maste ju erkanna dess ratt, men nar jag sokt den lefvande menskligheten med dess klappande hjerta i tidehvarfven, da har jag gatt till V. Scott, till Ingeman[n], till Barfod, och sa kommer det sig, att jag icke efterlemnar nagot, som fortjenar att omtalas, i den stranga stilen; jag bugar mig for dem, som detta formatt, men jag har sokt lifvet och velat kanna tidernas hjertslag. De ha ock sin andel deri; ar det ett fel, sa dela De skulden, Mastare! Nar jag laste Deras jjeortaellinger" 1856, hade jag nyss utgifvit Naturens Bok" for folkskolorna och amnade utgifva andra kursen af socialt allmant menskligt innehall under titel Lefnadens bok". Men nar jag last Fortaellingerne", kastade jag om och beslot att, som De, begransa mig inom faderneslandet och dess folk. Jag behofde dertill 19 ar; men att Boken om vart land" sag dagen 1875, derfor har jag att tacka Deras foredome. Se, sa veta vi ju aldrig hvar det fro fattar rot, som vi utstro i vinden. De vet icke, ej ens Deras barn skola veta, hvar Gud later alia de fron, hvilka De satt ut i Danmarks jord, finna faste och framtid, det ar allt Guds verk, icke vart, och Honom allena tillkommer aran, men det gifver mod att arbeta, fortrostan att sa. Gud valsigne Dem, gamle Mastare, Dem och Deras verk! Jag Sander Dem den autograf och det kort''), som De onskat. Ma De vara frisk och upplifvad af resan tillbaka i Deras hem! Min aktningsfulla helsning till Doktor Barfod och Deras familie. Med varm vordnad tecknar Deras Z. Topelius.

18 12 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. Flade prsestegard pa oen Mors (Norrejylland) d. 10:de avgust Kaere professor Topelius! Onsdag aften d. 27:de juli hjemvendte jeg fra min lange rejse i Finland, Sverrig og Norge. Det var en anstraengende rejse, pa hvilken jeg ikke undte mig selv sonderlig hvile, og jeg ma da vel love og prise Vorherre, som ikke alene trods mine fyldte syvti ar gav mig kraefter til at holde ud fra forst til sidst og forte mig sund og rask tilbage til hjemmet, men ogsa lod mig finde alt mit og alle mine ved helsen og kraefter. Det er dejligt at rejse, dejligt at se Guds undere i naturen; men det er dog endnu dejligere at vende hjem med alle de indsamlede minder. Nar alting er frist, er hjemmet bedst", siger jo et af vore gamle ordsprag. Jeg er en son af Norden, og liele Norden er mit faedrene hjem; i over firti ar, ja lige fra min ungdom har derfor den rejse, som jeg nu har fuldfort, staet for mig som mine onskers og laengslers mal. Trange kar havde dog hidtil gjort den umulig for mig: jeg var jo henvist til at fode og klaede mig selv og en talrig familie sa godt som ved min pen alene. Jeg kan derfor ikke noksom takke Gud, der dog til sidst gjorde det muligt for mig at na dette mal for min ungdoms og min manddoms dromme; og jeg kan ikke noksom takke de mange landsmaend og landsmandinder, kendte og ukendte, der ved et rigeligt sammenskud satte mig i stand dertil og valgte min syvtiende arsdag til at overraske mig med dette smukke vidnesbyrd om deres godhed for mig. Ja, Gud har i et langt liv vaeret mig meget god og givet mig mangen stor og ren glaede ; en af mine storste og mest uvaentede personlige gleeder havde han dog gemt til mine gamle dage. Jeg elsker hele mit folk og hele mit fasdreland, hele Norden, og til dette kan jeg umulig undlade at henregne ogsa Finland, der i henved syv hundredar trolig delte kar med Sverrig, altsa med en del af Norden, og hvor endnu sa mange tale, synge, taenke og fele svensk. Jeg ved vel, at den egentlige, ublandede Finne tilhorer en helt anden folkestamme end vi nord-

19 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. 13 boer; men jeg ved ogss, at, mens han endelig selv har Met ojet op herfor og derfor med aedel nidkaerhed kaemper for sin finskhed, vedligeholder han med gammel troskab sit venlige forhold til os; og jeg kan derfor af fuldt hjaerte med ham istemme hans: pysy Suomessa pyhaenae!" Ja, Gud bevare det frie, det fraemadstraebende, det uafhaengige Finland! Han give det held og nade til at udvikle bade dets andelige og dets materielle kraefter til den rigeste, den skonneste blomstring! Skulde jeg tilfoje endnu noget, da skulde det vaere dette: mitte det aldrig aldrig, selv i de fjserneste tider glemme sit gamle forhold til Norden! og matte alt det samle sig naermere og naermere, som efter Guds rad horer folkelig sammen: Finner, Ester og Liver! Pa hin uforglemmelige festdag, hvis begyndelse jeg ved Deres godhed kom til at overvaere, mens en uheldig misforstaelse holdt mig borte fra fortssettelsen '^), sa jeg jo klare vidnesbyrd om, at folke-faellesfolelsen er vakt; matte den da fraemdeles udvikle sig til et kraftigt, et sejrigt liv! Hvad jeg i ovrigt sa pa min rejse af natur, af konst, af minder osv., skal jeg ikke her skildre Dem, da De jo selv kender det alt i forvejen og vel nok sa omtrent kan taenke Dem, med hvilke ojne jeg sk det. Derfor kun: jeg gjorde en god, en meget god, en dejlig rejse! Jeg er inderlig glad for alt, hvad jeg sa i Finland, i Sverrig og i Norge, og jeg er ikke mindst glad for Finland. I dette ojeblik kommer min kone til mig og siger: Hils og tak Topelius for hans Feltskaerns beraettelser! " Jeg har laest den to gange, men er ikke bange for at tage fat pa den tredie gang. Forst ma jeg dog have laest Boken om vart land", som du ma skaffe mig, nar vi komme hjem!" Det er min kones egne ord og egen hilsen, jeg ordret gengiver Dem, og jeg er vis pa, at De venlig modtager den. ^^i J6g gloedede mig, glaedede mig som et barn over alt, hvad jeg sk pa min rejse, over fjaeld og skov og mark og so, over vandfald, land- og soveje, over byer, bygninger og mindesmaerker, over de fortidsminder, som knyttede sig til sa mangen plet, hvilken jeg laengst kendte af bog og sang, men forst nu var sa lykkelig at se med mine egne ojne. Som menneske glaededes jeg dog mest ved menneskenaturen, og mangen gammel

20 14 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. kger ven traf jeg pa min vej og sagde ham maske det sidste farvel. Men jeg gjorde ogsa flere nye bekendtskaber, det vil sige: sa forste gang oje til oje maend, som jeg laengst havde set i anden og elsket. Af sadanne maend var der saerlig to, som mit hjaerte bankede imode : Zakarias Topelius i Helsingfors og Frederik Wexelsen^) i Trondhjem. Hvor glad jeg blev ved at traeffe Dem, ma De straks have sagt Dem selv. Det frsemgik af hele den formlose made, pa hvilken jeg fraemstillede mig for Dem. Jeg stiger lige af banevagnen i drosken og horer, at den mand, der gar hist pa torvet med sin frue under armen, er Topelius. Og jeg springer strags af drosken, iler efter Dem, glemmer alt, da jeg nar Dem, ogsa det, at De gik med en dame under armen, banker Dem belt fortrolig pa skulderen og sporger Er ikke det Zakarias Topelius?" ogsa professoren" glemte jeg. De har vel aldrig modtaget sa formlos en hilsen for, og hvad Deres frue og De selv i det forste ojeblik matte taenke om den vildfremmede mand, aner jeg knap; men i det naeste ojeblik har dog vist mit oje sagt Dem, at det var overraskelsens glaede, som lod mig glemme al afstand og alle former; og jeg er fuldt vis derpa bade De og hun have tilgivet mig. Ja, at De tilgav mig, det fik jeg jo talende vidnesbyrd om bade samme og de folgende dage, men at ogsa hun har gjort det, skont jeg ikke tiere fik hende at se, kan jeg ikke i fjaerneste made tvivle om. Hun rejste samme dag til badet pa Gotland. Nu er hun vel after hjemvendt? Matte hun vaere hjemvendt med genvunden sundhed! Det er mig ufatteligt, hvad De dog gentagne gauge har forsikret mig om, at jeg, den lidet kendte, fra min fjaernhed har kunnet udeve end den aller mindste indflydelse pa Deres forfattervirksomhed. Men jeg vil tro Dem pa Deres ord, og jeg vil takke den grundgode Gud, som ikke lod mig leve aldeles forgaeves, og som gav mig Deres vidnesbyrd derom. Lober jo dog ogsa baek til flod og oger, i hvor lidt det end kan vaere, dens vande. Men sikkert er det, at en mere overraskende virkning, en mere uvaentet glaede af min forfattervirksomhed har jeg aldrig modt. Jeg ma vel sige, at Gud er en underlig Gud, hvis veje ere usporlige, og som kan bruge selv de ringeste redskaber til at udfore sine rad og sin villie.

21 Zacharias Topelius og Frederik Barfod. 15 Lovet vaere hans navn og priset hans miskundhed mod menneskenes born! For deres fotografi takker jeg Dem ret hjaertelig! Det ligner ypperlig, om jeg end nok kunde have onsket, at det var taget en lille smule mere forfra. Ma jeg til gengsld tillade mig at sende Dem ogsa mit fotografi, at det en enkelt gang kan opfriske mindet hos Dem om nogle fa ojeblikkes samliv, Ikke mindre takker jeg Dem for handskriften til min datterson^): ban skal med Guds hjaelp laere at strida for sanningen till sin dod!" Basgge hans foraeldre^^) ere af sandhed; jeg har aldrig grebet nogen af dem i nogen usandhed, og han vil det haber jeg tage arv efter dem. Hans fader strider daglig for sandheden: han er en udmaerket dygtig folkehojskolelserer; men han har ogsa laert at bruge de blanke vaben: han er kaptejn i forstaerkningen, vandt i krigen mod Tyskland ridderkorset, skont den gang (1864) knap 26 ar gammel; har senere for sin sivile virksomhed faet danebrogskorset og vilde tillige haft nordstjaernens ridderkors, hvis han ikke udtrykkelig havde frabedt sig det. Tor jeg, kaere professor Topelius! bede Dem hilse og takke sa hjaertelig gymnastiklaerer Heikel ^^) og hans familie, hvis De skulde se dem? og ligeledes at hilse og takke Heikels morbroder Schauman^^), der pa sa mange veje var vor trofaste vejleder? Ja, der var endnu adskillige hilsener, jeg kunde have lyst til at bede Dem om at bringe. Jeg vil dog indskraenke mig til at bede Dem hilse Deres hustru, som jeg kun sa den ene gang, og Deres born, som jeg aldrig har set. Og dog jo: hils hele Finland, og tak det sa varmt, sa inderlig for alle de glaeder, det har ydet mig selv og min son! Ham er jeg nu fjaernt fra, ellers vilde jeg ogsa haft en hilsen fra ham, ti for ojeblikket gaester jeg med min kone en af vore andre sonner ^^), som er praest, og i hvis praestegard jeg skriver disse linier. Gud velsigne Dem og alle Deres, kaere Topelius! Hans nades rigdom vaere ny over Dem hvaer morgen og hvaer aften! Bliv laenge ved som hidtil at synge for Finland, for hele Norden! Deres hengivne Frederik Barfod.

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus lod sig ikke påvirke af, hvad andre mente, af, at det han gjorde og sagde faktisk

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Egil Skallagrímsson. Sønnetabet ca. 980

Egil Skallagrímsson. Sønnetabet ca. 980 Egil Skallagrímsson Sønnetabet ca. 980 1. Tungt og trægt tungen løftes, min sangs vægt sorg nedtynger; Vidurs rov ej venter jeg så snart strømmer af sjælsdybet. 2. Ikkun tungvindt af tankens hus mørk kummer

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. august 2013 kl. 10.00 Lilian Høegh Tyrsted Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 Den onde djævel havde skabt et spejl, som kunne forvrænge alting, alt skønt blev grimt. De små djævle lo og var fornøjede,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere