Frederikshavn kommunale skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61"

Transkript

1 Frederikshavn kommunale skolevæsen

2 Frederikshavn kom m unale skolevæsen S koleåret Ved Th. Andersen sk o led irek tø r F R E D E R I K S H A V N V O G E L I U S B O G T R Y K K E R I

3 1

4 Indholdsfortegnelse &åt S koleautoriteter og træ ffe tid e r... S koleo rd n in g (in d - og u d sk riv n in g )... K om m u n ale skolebygninger... Skolernes lokaler... 6 O versigt over e le v e rn e... E levernes forsøm m elser U n d erv isn in g m. m... F ri i d r æ t S vøm m eundervisning S k o leforestillinger F erierejser og s o m m e r le jr S kolep atru ljer E ksam iner og årsprøver O p ry k n in g efte r 5. klasse D et skolepsykologiske arb ejd e... H ø re u n d erv isn in g... 2~ E fterfo rso rg... A f skolernes dagbøger B ø rn e b ib lio te k e rn e... Sang og in stru m e n tb ru g... 5? S koleopsparing U n g d o m sn æ v n ets m edlem m er U n g dom sskoleudvalgets m edlem m er... D et råd g iv ende aftenskoleudvalgs m ed lem m er... 4t> U ngdom ssk o len m. m... -*0 T ek n isk forberedelseseksam en A n d en u n d erv isn in g S koletandplejen... Skolelæ gens b e re tn in g... L æ rerpersonalet ved folkeskolen L æ rerrådenes fo rm æ n d L æ rerpersonalet ved gym nasiet... S kolebetjentene U d g ifte rn e til skolevæ senet T il hjem m ene... 56

5 Frederikshavn skolekommission; O v erp o stb u d E rn st Berg, form and. O verassistent A rne H ansen, næ stform and. F ru E d ith N ielsen. F ru B irte H an g h ø j. O v erlæ rer C. R. Robsøe. S kovfoged J. H v irrin g. F o rretn in g sfø rer E. H ansson. S p arekassedirektør H. P. N ip p er. K rim in alassisten t H. Jørgensen. Frederikshavn byråds skoleudvalg: O v erp o stb u d E rnst Berg, fo rm an d. O verassistent A rne H ansen, næ stform and. F ru E d ith N ielsen. Fru B irte H an g h ø j. F o rp ag ter H o lg er R øm er. Skolevæsenets administration: S koledirektørens k o n to r, D an m ark sg ad e 48, er åb ent kl og 14 16, lø rd ag dog kun kl T elf S k o led irek tø r T h. A ndersen træ ffes som regel h v er skoledag kl. 8 9, onsdag tillige kl K om m uneassistent H. M ailand. K ontorassistent frk. M argit Bøye Olesen. Skolelederne træ ffes p å skolernes k o n to rer hver skoledag kl (lørdag do g 8 9 p å folkeskolerne). B angsbostrand skole, telf , skoleinspektør A. M ay n tzhusen. F la d stran d skole, telf , skoleinspektør S. B jø rn -H an sen. Ø rnevejens skole, telf , skoleinspektør K. H illers-a n - dersen. F red erik sh av n gym nasium, telf , rekto r A. M adsen (lø rd ag kl ). Skolepsykologen træ ffes p å F la d stran d skole h v er onsdag kl , telf

6 4 Skolelægerne B angsbostrand skole h v er onsdag kl. 9 10, telf F la d stran d skole h v er onsdag kl. 9 10, telf Ø rnevejens skole h v er m an d ag kl. 9 10, telf Skoletandlægerne B angsbostrand skole: T irsdag, onsdag, to rsd ag og fred ag kl. 8 11, telf F la d stran d skole: M andag, onsdag og to rsd ag kl. 8 14, telf Ø m ev ejen s skole: T irsdag og fredag kl. 8 14, lø rd ag kl. 8 12, telf F re d erik sh av n k o m m u n a le sk o leo rd n in g F olkeskolen består a f en 8 -årig hovedskole, der videreføres m ed en 9. klasse, og o m fa tte r desuden en 3-årig realafd elin g. F ra begyndelsen a f 6. skoleår fordeles eleverne i a-klasser (alm ene klasser), b-klasser (boglige klasser og c-klasse- u d elte klasser). E fte r 7. klasse fordeles eleverne til 8. og 9. klasse og ril realafdelingen. Side 24 gøres der rede fo r delingen a f eleverne. G ym nasiet udsender sin egen årsberetning, h v o r r o r d e r m e d hensyn til eksam iner m. v. henvises til denne. Indskrivning af elever til grundskolens 1. klasser til skolegang ved skoleårets begyndelse 1. august fo regår efte r annonce i m arts m åned. B ørn, som er fy ld t 7 å r eller fy ld e r " år inden 1. august, er undervisningspligtige. D e næ rm ere regler fo r undervisningspligtens indtræden og ophør i henhold til lov a f 7. ju n i 1958 om æ n dringer a f lov om folkeskolen ly d er således: U n d ervisningspligten in d træ d er ved skoleårets begyndelse fo r de børn, der p å d ette tid sp u n k t er fy ld t 7 ar, og o p h o rer m ed udgangen af et skoleår fo r de b ørn, d er p å d ette tid sp u n k t er fy ld t 14 år. E t b arn, der fy ld er 7 å r i skoleårets første 6 m åneder, skal optages i skolen ved skoleårets begyndelse, n å r d ette forlanges a f den fo r dets skolegang ansvarlige; det stilles d a m ed hensyn til underviningspligtens in d træ d en og o phør, som om det v ar fy ld t 7 å r fø r skoleårets begyndelse.

7 Skole B angsbostrand 1916 T aget U dvidet H eraf Ejendom s B randforsikring B ogført værdi 31: i ved g ru n d værdi brug tilbygning værdi B ygninger In v entar B ygninger Inventar : : :531:427,09 5:163,60 F ladstrand : ,10 307:000,00 H jørringvejens :663,42 0,00 Ø rnevejens ,77 21:106,50 G ym nasiet :228,59 9:955,09 K om m unale skoleb y g n in g er 1. april 1961

8 U ndervisningslokaler A ndre lokaler Skole B angsbostrand skole. Fladstrand skole H jørringvejens skole Ø rnevejens skole : i bc - 2 s :c ^ 2 s m "2 'S "y S a s? a S Z c/j c«h H D l ti O S 2 g < 5 * J3 > c O: 3 3 q; IS O -n C/5 C/3 C/} H Q c 61 - vc Skolernes lokaler G y m n asiet* ) *) v ed Gym nasiet benyttes håndarbejdslokaler også til sang og tegning.

9 Elevernes fordeling på de kommunale skoler pr. 31. december 1960 Antal klasser U nder undervisningsp lig tig ald er Eleverne I u n d erv isn in g s p lig tig ald er o v e r u n d erv isn in g s p lig tig ald er Dr. P. i alt D r. P: I alt Dr: 1P ' T ilsam m en i alt D r: P. i alt 1. B angsbostrand s k o l e F ladstrand s k o le : Ø rnevejens s k o le : G y m n a s ie t I a l t j Oversigt over elev ern e H eraf hjem m ehørende i andre kom m : (H jørringvejens skole hører under F ladstrand skole).

10 ning. de undervisningspligtige 2873 børn 12,7 pct. af byens b efo lk Idet byen ved årsskiftet havde indbyggere, udgjorde 1. I andre kom m uners s k o l e r I statsskoler I F rey s private m ellem - og realskole A nm eldt til hjem m eundervisning : : 5. E ndnu ikke indm eldte U den undervisning på grund af vedvarende sygdom, åndssvaghed og lignende... 7: P å åndssvageanstalt... 8: P å eksternatskole... 9: P å blinde- eller døveinstitut... I a lt

11 D renge Piger I alt O S cr 2 c* (E levantal i alt: 255) i o. > o. 53 q M o S < N S ' xq cn Csn T5 n

12 2 klasser i Bangsbostrand skole, 1 i Fladstrand skole og 2 i Ørnevejens skole var hjælpeklasser med nedsat elevtal og tillempet undervisning. 1. B angsbostrand skole: H ovedskolen 6. A. 6. B. 7. A. 7. B. 3 oo 9. klasse Eks.- m sk. K la s s e ta l R ealklasse Gym nasiekl. III IV I II III Klassekvotient i h. t. lov af 1958, 12 E le v ta l ,7 2. Fladstrand skole: K la s s e ta l E le v ta l ,8 3. Ø rnevejens skole: K la s s e ta l E le v ta l ,5 4. G ym nasiet: I alt: K la s s e ta l E le v ta l K la s s e ta l E le v ta l Sn> po cn CL. E E p CO CO CO CO c r-t ro H-k!-( vo K: ON <? & - n> 3 Cu R rt> h+j S O 5 - * 3 3* \0 «o co P c n> 3 'O

13 r 10 E levernes fo rsø m m elser i 1960 Forsømte dage Sygdom Anden Uden lovlig grund lovlig grund I alt 1. B angsbostrand s k o l e : F ladstrand s k o le : Ø rnevejens s k o le G y m n a sie t Skoledagenes antal i 1960 var 235 Forsømte dage i gennemsnit pr. elev, beregnet efter elevtallet pr. 31- december 1960 Sygdom Anden Uden lovlig grund lovlig grund 1 alt 1. B angsbostrand s k o l e... 8,7 1,1 0,06 9,8 2. Fladstrand s k o le... 8,2 0,8 0,03 9,0 3. Ø rnevejens s k o le... 7,9 0,7 0, G y m n a s ie t... 7,5 1,3 0,00 8,9 8,1 0,9 0,04 9,1

14 11 U ndervisningen m. m. Skolebygningerne O pførelsen a f den nye gyrnnasiebygning sk rid er frem, men er blevet forsinket p. gr. af m angelen p å arb ejd sk raft. D en skal være fæ rdig i fo råret Folkeskolernes lokaleforhold i skoleåret efter det a f skolekom m ission, b y rå d og u ndervisningsm inisterium g odkendte forslag til an tal klasser m. v.: A ntal k lasser Nødvendige antal norm allok a le r ved norm al belæ gning S kolerne råder over M anglende n o rm a l lo k aler B angsbostrand sk o le F ladstrand og H jørringvejens s k o le Ø rnevejens s k o l e Folkeskolen vil således i m angle m ere end 1 skole p å størrelse m ed de forh ån d en v æ ren d e 3 store skoler. F ødselstallet i F red erik sh av n steg i 1956, m en h a r derefter væ ret tem m elig k o n stan t: I 1954 v a r fødselstallet 403, og i 1961 indskreves 435 b ø rn I 1955 v a r fødselstallet 391 I 1956 v a r fødselstallet 422 I 1957 v a r fø dselstallet 426 I 1958 v a r fødselstallet 423 I 1959 v a r fødselstallet 421 I 1960 v a r fødselstallet 423 A t der indskrives flere børn, end der fødes i byen, skyldes tilfly tn in g en, dog også, a t en del fo ræ ld re efte rh ån d e n b e n y t ter sig af, a t den nye skolelov tillad e r in d sk riv n in g i skolen 3 m ån ed er fø r end efter den tidligere bestem m else. T ilvæ ksten a f klasser skyldes dog sæ rligt, a t stadig flere hjem lad er deres b ørn gå i skole u d o ver den undervisningspligtige alder. I h av d e folkeskolerne i a lt 23 klasser o ver den undervisningspligtige alder, m en efter den godkendte p lan skal a n tallet i være 34 d.v.s. en stigning p å 11 klasser. A lene an tallet a f 8. og 9. klasser stiger fra 7 til 14 klasser, altså en stigning p å 100 p ct., en stigning voldsom m ere, end

15 12 nogen h av d e ventet. Stigningen skyldes fo rm entlig den u n d ervisning, vi i h en h o ld til den nye skolelov k an byde eleverne i 8. og 9. klasse, og foræ ldrenes forståelse a f den fo rtsa tte u n d e r visnings væ rdi, m en også befolkningens forbedrede økonom iske fo rh o ld, der m edfører, a t foræ ldrene h a r rå d til a t give deres b ø rn en læ ngere skoletid end de lovbefalede 7 år. A n tallet a f klasser stiger efter p lan en m ed i a lt 14 fra tfl , d.v.s. nok klasser til a t fylde den skole, som gym nasiet nu b en y tter, og som bliver ledig om et p a r år. N å r det tro d s den voldsom m e stigning a f k lassetallet alligevel b liver m uligt a t gennem føre u n d ervisningen i in den fo r skolernes ram m er, skyldes det, a t skolem yndighederne p å g ru n d a f lokalem angelen og læ rerm angelen h a r g o d k en d t, at elevernes ugentlige tim e ta l skæres ned, og ikke m in d st a t lærerp erso n alet er gået in d p å a t læse en m ængde o v ertim er. E n d videre h a r skolekom m issionen m ed beklagelse den m å tte t vedtage, a t der o p rettes 2 1. realklasser, 1 8. klasse og 1 9. klasse m indre end efter den godkendte p lan, h v ilk et m edfører, a t en hel ræ kke klasser få r flere elever, end folkeskoleloven tillad er. D et tilføjes, a t lokalem angelen og læ rernes m ange tim er m edfører, a t eleverne tro d s d et n ed sk årn e tim etal få r en hel del m ere efterm iddagsundervisning, end de n o rm alt b u rd e have. En n y folkeskole er d erfo r i høj g rad p åk ræ v et allerede i dag. D e nuvæ rende fo rh o ld fo rrin g er skolernes m uligheder fo r at give eleverne det fu ld e u d b y tte a f deres skolegang. Lærermangelen D a det p å g ru n d a f fo r få ansøgere til ledige læ rerem beder ikke h a r væ ret m uligt a t få alle em beder besat, blev elevernes tim etal som foregående å r sk å re t ned, nogle em beder blev besørget som o v e rtim e r a f d et faste læ rerpersonale, og en hush oldningslæ rerinde v a r an sat som m id lertid ig tim elæ rerinde, 2 læ rerinder, 1 handelsskolelæ rerinde, 1 pensioneret læ rer og 1 k o n serv ato rieu d d an n et m usiker underv iste som v ik are r i fo r skellige brøkdele a f em beder. Fri idræt U den fo r skoletiden k an drenge og piger i alle ald re gratis om som m eren deltage i fri id ræ t to gange om ugen, en tim e h ver gang. D rengene undervises i højde- og læ ngdespring, løb, spyd-, diskos- og b o ld k ast sam t kuglestød. Pigerne undervises i hø jd e- og læ ngdespring, løb, grib n in g og forskellige kast.

16 13 I som m eren 1961 h ar følgende taget id ræ tsm æ rk er: Bronce Sølv Ould Sølv m. e. G uld m. e. Bangsbostrand skole: D renge P iger Fladstrand skole: D renge Piger Ørnevejens skole: D renge P iger Svømmeundervisning F red erik sh av n kom m unale b ad eu d v alg h a r som sæ dvanlig velvilligst stillet den k o m m unale sø b ad e an stalt til skolens r å dighed, således a t d et h ar v æ ret m uligt a t give skolernes elever svøm m eundervisning i skoletiden, m en dog især i som m erferien. I som m eren 1961 h ar følgende taget svøm m eprøver: Svøm m er- F risv ø m m er- L ivredderprøven p røven prøven B angsbostrand skole F lad stran d skole Ø rnevejens skole SkoleforestiHinger U d v alg et fo r skoleforestillinger h a r arran g eret følgende fæ l les fo r alle skolerne: 14. novem ber 1960: Landsskolescenen o p fø rer Leck Fischer:»Syndebukken«. 527 elever overvæ rede forestillingen i C olosseum. 23. fe b ru a r 1961: G ratis film forevisning. E leverne præ senteredes fo r film ene» D avid«sam t»d e levende sten«. 16. m arts 1961: Landsskolescenen o p fø rer K aj M u n k :»N iels E bbesen«. 458 elever o vervæ rede forestillingen i C olosseum. Kaj Henriksen. Ferierejser D e fe rieb illetter, som skoleu d v alg et bevilgede til som m erferien 1961, blev b en y ttet a f følgende a n ta l elever: B angsbostrand skole F lad stran d skole Ø rnevejens skole G ym nasiet F rey s p riv ate mellem - og r e a ls k o le I a l t 1.620

17 14 Sommerlejr 15 drenge og 15 piger v a r i O d d Fellow lejren ved Sulbæ k stran d 26. ju n i 3. juli u n d er ledelse a f hr. og fru læ rer F lem m ing N ielsen. Skolen tak k er O d d F ellow fo r den interesse og velvilje, der gennem en lan g årræ k k e er v ist vore elever. Skolepatruljer O gså i d ette år h a r sk o lep atru ljern e v irk et tilfredsstillende. D er er k u n in d tru ffe t et en k elt fæ rdselsuheld ved B angsbostran d skole, h v o r en elev, der u n d lo d a t rette sig efter p a tru l jens anvisning, blev k ø rt o ver a f en bil. E llers m å m an sige, at vore elever respekterer de anvisninger, som deres jæ v n ald ren d e k am m erater i sk o lep atru ljen giver. Som anerkendelse a f arb ejd et h av d e h t. politiassistent F rim o d t M adsen arran g e ret en u d flu g t til Å lborg i septem ber, h v o r patru ljem ed lem m ern e bl. a. besøgte fæ rdselsskolen sam t Z oologisk H av e. I slutningen a f ja n u a r indbød sk o lep atru ljen p å B angsbostran d skole efter in d h en tet tilladelse fra deres skoleinspektør deres»kolleger«fra byens an d re skoler til en fest, h v o r et læ rerorkester spillede op til bal. E n d v id ere g av skolevæ senet k affe; der blev a fh o ld t præ m iek o n k u rren cer og vist en jazzfilm, som fa ld t i publik u m s smag. H ø jd e p u n k te t fo r eleverne Fra patruljefesten i januar

18 15 nåedes sikkert, da fo dboldhelten H a ra ld N ielsen aflagde et k o rt besøg og fo rta lte lid t om sine oplevelser. P o litifu ld m æ g tig S kaalum b rag te en hilsen fra politim esteren. I feb ru ar deltog p atru ljern e i årsfesten fo r N o rd jy lla n d. Festen v a r h en lag t til N r. U ttru p kaserne, h v o r N ø rresu n d b y p oliti i sam arbejde m ed kasernens officerer h av d e lav et en aldeles glim rende fest fo r m edlem m erne som en ta k fo r deres store andel i, a t sikkerheden p å skolevejen er så stor. L æ rer B. D avidsen, der h a r v aretag et h v erv et som p atru ljein - stru k tø r ved Ø rnevejens skole, rejste til som m erferien fra byen. Skolen ta k k e r hr. D avidsen fo r den store arbejdsindsats, han h a r y d et til gavn fo r skolepatruljerne. Læ rer A. A lbrechtsen h a r fra det nye skoleårs begyndelse o v ertag et h v erv et som in stru k tø r.

19 16 E k sam in er D e skriftlige p rø v e r blev a fh o ld t i dagene m aj og de m u ndtlige p rø v e r i dagene 23. m aj 20. juni. Bangsbostrand skole T il m ellem skoleeksam en indstilledes 26 elever; alle bestod. 1. In g er A ndersen (væ rkm ester E. A.) 2. Jø rn B. A ndersen (g artn er H. B. A.) 3. Jø rn F. A ndersen (arbm d. H. P. A.) 4. H en n in g B ruun (læ derhdl, C. A. B.) 5. H a n n e N y b o rg C hristensen (rep ræ sen tan t D. N. C.) 6. E rlin g G ai (tø m rer A. G.) 7. M arianne H an sen (sty rm an d J. P. H.) 8. M arg it H ø jv a n g Jensen (d o k arb ejd er I. P. J.) 9. P er Johansen (trafik ass. D. O. J.) 10. H e n n y L an z k y (m askinarb. A. L.) 11. L illy K æ rg aard L arsen (husm and E. L.) 12. Jan e Lie (fo rh o ld er P. J.) 13. Jo h n M ichaelsen (snedker H. M.) 14. Ebbe M ortensen (krim inalass. K. M.) 15. In g rid M ortensen (blikkenslager E, M.) 16. A age N e d e rg a a rd (arbm d. H. N.) 17. B irg itte N ielsen (kontorass. I. G. N.) 18. Lene O lesen (fab rik sarb. K. O.) 19. M y rn a Pedersen (svejser W. B. P.) 20. H e n n y F. Petersen (rep ræ sen tan t T. P.) 21. M ogens Sim onsen (tegner F r. E. S.) 22. H e n rik Som m er (sognepræ st K. S.) 23. B ente Sørensen (g a rtn e r A. S.) 24. E rik Sørensen (tø m rer E. C. S.) 25. Ingelis M. T hom sen (lagerarb. A. J. T.) 26. O le W u lff (arbm d. A. E. W.) Fladstrand skole T il realeksam en indstilledes 36 elever og til m ellem skoleeksam en 48 elever; alle bestod. Realeksamen: Real a. 1. P er B øgeholdt (fuldm. B.) 2. R an d i C hristensen (o v erp o litib etjen t C.) 3. A n n a L u n d sg aard C lem m ensen (lagerarb. C.) 4. T orben D ahl (m askinarb. D.) 5. O le H a n s Jø rg en Jensen (fru J.) 6. K irsten L auridsen (arbm d. L.) 7. K n u d K u rtz m a n n O lesen (ingeniør O.)

20 i 17 Real a ved Fladstrand skole 8. Ingelise O ttesen (bagerm ester O.) 9. P oul E rik M ark fo g ed Pedersen (d epotarb. P.) 10. F red d y Sim onsen (m askinarb. S.) 11. Jø rn K resten Steen (repr. S.) 12. H a n s C h ristian S tu d sg aard (snedkerm ester S.) 13. Jørgen S tran d b y Sørensen (skipper S.) 14. K jeld R o lan d H ø g h Thom sen (kørelæ rer T.) 15. S vend T o p h o lt (chau ffø r T.) 16. Lasse V ejlø (ko n to rassisten t V.) 17. C onni E v ely n W ogensen (ekstraarb. W.) Real b. 1. R u th A nhøj (p asto r A.) 2. L isbeth S chønning C hristensen (fru C.) 3. P ia F rydensberg (sk ib sk o n stru k tø r F.) 4. L illian H ø g h (skibsbygger H.) 5. F in n Jacobsen (m askinarb. J) 6. B itten Jensen (b rø n d b o rer J.) 7. H a n s E rik Jensen (husm and J.) 8. L izzy H ø jb jerg L arsen (rørlæ gger L.) 9. G rethe L au lu n d (overassistent L.) 10. In g er A n n ette N ielsen (m ask in arb ejd er N.) 11. Jo n n a K irsten N ielsen (fru N.) 12. O le O lesen (husejer O.) 13. Je tte W in th er Sørensen (fritidshjem sleder S.) 14. A age H o lst Sørensen (vognm an d S.)

21 r 18 Real b ved Flad strand skole 15. K u rt T hom sen (vognopsynsm and. T.) 16. A nnelise Thygesen (m ask in arb ejd er T.) 17. H a n s Jø rg en W adsh o lt (fo rretn in g sfø rer W.) 18. H a n n e W esterg aard (o v erto ld b etjent W.) 19. L aila Ø sterlu n d (vaskeriejer 0.) 4. a. Mellemskoleeksamen: 1. O sk ar A n k erstjern e (arbm d. A.) 2. B ente N ø rg a a rd C hristensen (skræ dder C.) 3. B irthe H elen e C hristensen (arbm d. C.) 4. Jens R om edahl C hristensen (v o g n m an d C.) 5. H e n n y C hristiansen (skom ager C.) 6. K u rt T hom as C lausen (tø m rer C.) 7. A n n ette Bohse H endrik sen (m alerm ester H.) 8. Lisbeth H o ffm a n n (læge H.) 9. B jarne R ené H o n o ré (in sp ek tø r H.) 10. Lene Isaksen (fisker I.) 11. P e te r E ngberg Jacobsen (skibstøm rer J.) 12. G u rli Jo h an n e Jensen (fru J.) 13. H e n n in g Jensen (husm and J.) 14. L ars O ve Jensen (g artn er J.) 15. Å se-m arie Jensen (arb m d. J.) 16. P alle B enediktus Jørgensen (g artn er A.) 17. In g er T o p p Pedersen (fo rretn in g sfø rer P.)

22 F rede Sørensen (fisker S.) 19. K irsten V ind (tø m rer V.) 20. T h o rk ild W einreich (ejendom sm æ gler W.) 4. b. 1. O la f A arøe A nhøj (p asto r A.) 2. K n u d B øgeholdt (fuldm æ gtig B.) 3. A n n et Ø rsk o v C hristensen (d ire k tø r C.) 4. B ent N ico lai C hristensen (overpostbud C.) 5. B irgit C hristensen (b ankbesty rer C.) 6. Sten L an g v adt C hristensen (p ro v iso r C.) 7. Sten R endbæ k C h ristensen (m askinarb. C.) 8. Søren T age C hristensen (sm ed C.) 9. T orsten E rlandsen (guldsm ed E.) 10. K im V iggo G ottliebsen (fisk er G.) 11. K n u d H ein tzelm ann (skipper H.) 12. F rede H o u k jæ r (o v erp o litib etjen t H.) 13. P oul E rik Jensen (arb ejd sm an d J.) 14. F inn Ø la n d Jensen (elek trik er J.) 15. Jo n n a Jensen (arbejdsm and J.) 16. Svend B jarne Jensen (tø m re r J.) 17. K aren G ert M unk (m ask in arb ejd er M.) 18. A rne F ra n k N ielsen (arbejdsm and N.) 19. Inge N ielsen (bogholder N.) 20. H a n n e N y g a a rd (arbejdsm and N.) 21. A rne R ohde O lsen (g artn er O.) 22. A ase O lsen (arbejdsm and O.) 23. C laus Jea n O lsson (frisø r O.) 24. In g er Lisbeth Pedersen (v æ rk fø rer P.) 25. P eter P etersen (fru g th an d ler P.) 26. O le T hom sen (o v erp ak m ester T.) 27. E lla V estergaard (m æ lkehandler V.) 28. B irgit W ilhelm sen (fisk eek sp o rtø r W.) y\ntal I G ennem snitskarakterer elever j Ug-r- mg+ mg m g - g+ g R e a le k s a m e n M ellem skoleeksam en

23 20 9. klasse ved Fladstrand skole Statskontrolleret prøve: 9. klasse. 1. A n n a H o u k jæ r Jensen (frisørm ester J.) 2. Flem m ing Jensen (arbm d. J.) 3. A nne Lis Jørgensen (fiskeskipper J.) 4. P reben Jørgensen (k aro sserifabrik an t J.) 5. Else K jeldsen (m ekaniker K.) 6. K a rl K ristensen (p ro d u k th a n d le r K.) 7. H a n n e Lassen (m etalstøber L.) 8. Bente N ielsen (fisk eek sp o rtø r N.) 9. In g e Lise N ielsen (fisker N.) 10. G erd a Pii (isenkræ m m er P.) 11. T orben Reese (k ø b m an d R.) 12. P alle S an d erh o ff (m alerm ester S.) 13. Jo h n Søskov (ingeniør S.) 14. Else B. T hom assen (m ask in arb ejd er T.) Ørnevejens skole T il realeksam en indstilledes 31 elever og til m ellem skoleeksam en 52 elever; alle bestod. Real a. Realeksamen: 1. H e n n y C hristensen (pølsem ager C.) 2. J y tte C hristensen (fru C.) 3. L ena C hristoffersen (p o litib etj. C.)

24 21 Real a ved Ørnevejens skole 4. Jan e C onradsen (fa b rik a n t C.) 5. A nders T h o stru p (fru T.) 6. B irgit A aen N ielsen (skibsbygger N.) 7. In g e Lise Bach N ielsen (k o n to rist N.) 8. B irthe O tto sen (fiskeskipper O.) 9. K a ren B reining R asm ussen (skibsm æ gler B.) 10. E rik R eichstein (m askinarb. R.) 11. A rne T ry n sk o v Sørensen (autovognm. S.) 12. B odil Sørensen (skibsbygger S.) 13. A ase Sørensen (fru S.) 14. J y tte Sørensen (v ag tm ester S.) 15. P er W illesen (k o n to rist W.) 16. H en n y W o rm stru p (blikkenslager W.) Real b. 1. A ase A ndersen (lag erfo rv alter A.) 2. A nne D o rte B irk (kontorass. B.) 3. O le B oelsm and C hristensen (fru C.) 4. K aren F ilten b o rg (fisker F.) 5. A ksel Jensen (sparekassebestyrer J.) 6. S ten Jeppesen (lods J.) 7. U rsu la K all (d ire k tø r K.) 8. B ritta Lous (civilingeniør L.) 9. E rlin g M ortensen (m askinarb. M.) 10. B ent N ielsen (arbm d. N.) 11. Inge B ro N ielsen (grosserer N.)

25 r 22 Real b ved Ørnevej tns skok 12. Bodil G rønbech P edersen (fru P.) 13. E rik O scar R asm ussen (fiskeskipper R.) 14. B ente Sørensen (fiskeskipper S.) 15. K irsten R u b y Thom sen (fo rretn in g sfø rer T.) Mellemskoleeksamen: 4. a. 1. P ierre M artin A ndersen (revisor A.) 2. P oul M a rk A ndersen (landinsp. A.) 3. R ita E llin o r A ndersen (arbm d. A.) 4. B ritta M Bech (k ø b m an d B.) 5. C arl O le B jørnager (skibsm ægler B.) 6. A n n a K. C hristensen (fiskeskipper C.) 7. L eif E rik C hristensen (fisk erib etjen t C.) 8. T om C h ristian sen (m aler C.) 9. S onja D ue (p o litib etjent D.) 10. U lla E llitsg aard (repræ sentant E.) 11. G uri H o rn -A n d ersen (m issionær H.-A.) 12. Jø rg en P e te r Jacobsen (fo rtm ester J.) 13. K aren Jacobsen (skom ager J.) 14. Elsebeth D o lleru p Jensen (m ask in arb. J.) 15. Aase K litten (red d er K.) 16. H elge K nudsen (fiskeskipper K.) 17. M arg it H e n n y Larsen (støberiarb. L.) 18. Jens O le N ielsen (fru N.) 19. Lene M arg it N ielsen (fru N.) 20. Elsebeth D ahl Olesen (frisør O.)

26 Else M argrethe K ragh O ttesen (fiskeskipper O.) 22. Jø rg en M øller P etersen (b o gholder P.) 23. N iels H a rb o Poulsen (lan d sretssag fø rer P.) 24. Jø rg en U lrick R asm ussen (b ogholder R.) 25. Jette Schw ensen (in sp ek tø r S.) 26. A lice Svensson (chau ffø r S.) 27. Flem m ing Sørensen (v æ rk fø rer S.) 28. K arin T ry n sk o v Sørensen (auto v o g n m and S.) 29. T hom as G regers T hom sen (arbm d. T.) 4. b. 1. G u n h ild M aaru p A ndersen (arbm d. A.) 2. N iels G u stav A ndersen (skom ager A.) 3. E v a C hristensen (skipper C.) 4. M ogens Birch C hristensen (fa b rik a n t C.) 5. L in d a C hristiansen (arbm d. C.) 6. P eter C onradsen (fa b rik a n t C.) 7. Jep p e B auert H ansen (tøm rerm. H.) 8. H a n n e Ju lian H o lm (revisor H.) 9. Jø rg en Steen Jensen (b o gholder J.) 10. M ogens W esterm ark Jensen (m usiker J.) 11. P eter H elm. Steen Jensen (kusk N.) 12. Jan e K larn er (skibsinsp. K.) 13. A nni L arsen (lo k o m o tiv fy rb. L.) 14. In g er L yng (elektrik er L.) 15. H a n s-jø rg e n M ortensen (h erreekviperingshdl. M.) 16. M ona N ielsen (k aretm ag er N.) 17. B ent C h r. M oesm and O lesen (lokom otivm. O.) 18. P eter B em d t R asm ussen (k o n to rassisten t R.) 19. L eif R eichstein (m askinm ester R.) 20. Jørgen R ønnest (p a p irh an d ler R.) 21. Jørgen B urholt S vanum (lods S.) 22. O le E rla n d Sørensen (m askinarb. S.) 23. B jarne R u b y T hom sen (fo rretn in g sfø rer T.) Ar.tal G ennem snitskarakterer elever Ug m g - mg mg g+ g R e a le k s a m e n ! 2 M ellem skoleeksam en

27 24 Årsprøver I eksam ensm ellem skolen afholdtes sk riftlig årsp rø v e juni og m u n d tlig p rø v e juni. I hovedskolen og den eksam ensfrie m ellem skole afholdtes skriftlige årsp rø v er ju n i og m undtlige p rø v e r juni. Oprykning af eleverne efter 5. klasse 1 henhold til folkeskoleloven a f 7. juni 1958, 17, stk. 7, deltes eleverne ved udgangen a f 5. klasse i 6 a-klasser (alm ene klasser), der sigter m od 8. og 9. klasse, 6 b-klasser (boglige klasser), der sigter m od en 3-årig realafdeling, som begynder efter 7. skoleår, og i 6 c-klasser (udelte klasser). 44,6 pct. af eleverne oprykkedes i a-klasser, 43,1 pct. i b-klasser og 12,3 p ct. i c-klasser. Elevernes placering i a- og b-klasser foretages efter skolens skøn og under hensyntagen til foræ ldrenes ønsker. Skolens skøn baseres p å dens alm indelige in d try k a f den enkelte elevs ev ner og daglige skolearbejde, h eru n d er resu ltatet a f nogle af de sk riftlige p rø v e r i dansk og regning, der in d g år i skolearbejdet i det 5. skoleår. Skolens skøn er afgørende; dog kan in te t b a rn m od foræ ldrenes vilje placeres i en b-klasse. I 2 5. klasser p å F la d stran d skole stem te henholdsvis 73,3 pct. og 64,4 pct. a f foræ ld ren e fo r udelt klasse, h v o re fte r skolekom m issionen efter an b efalin g a f læ rerråd et vedtog, a t disse 2 klasser videreføres u d elt altså som c-klasser. D en endelige fo rd elin g a f eleverne til 8. og 9. klasse og til realafdelingen foretages fø rst efter 7. klasse. A f 394 elever i 7. klasserne oprykkedes 165 elever i 8. klasse, 161 elever i 1. realklasse (h eraf 26 i gym nasiet og 1 i F rey s p riv a te skole) og 63 elever blev udsk revet af skolen.

28 25 Det skolepsykoiogiske arbejde D e undersøgte børn i fo rd eler sig således: i : i > kl. kl. kl. kl. ; kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 3. ml ml. bgl. cr CTQ 7 i alt B an g sb o str. sk o le F lad stran d sk o le Ø rn e v e je n s sk o le i i 37 1 a l t D e ra f 60 drenge og 33 piger. Specialundervisning i dansk. 69 elever (33 drenge og 16 piger) h ar fået specialundervisning i dansk (i B angsbostrand skole 13, F la d stra n d skole 26, Ø rn e vejens skole 30). H jæ lpen er i de fleste tilfæ lde givet 2 tim er ugentlig i hold pa 3 elever. P å skolernes læ sehold optages n o rm a lt- og velbegavede elever, d er h a r specielle vanskeligheder ved a t lære at læse og skrive dansk. D e r h a r væ ret m eget sto r interesse fo r denne u n dervisning fra m ange hjem s side, m en en elev, hvis dårlige sta n d p u n k t i dansk særlig skyldes m angel p å flid og påpasselighed i skole og hjem, er ikke strak s berettig et til denne u n dervisning. P å læseholdene søges givet en undervisning, d er er tilpasset den enkelte elevs stan d p u n k t og særlige vanskeligheder. D et kræ ver en virkelig arbejdsindsats fra elevernes side for a t o v erv in d e disse vanskeligheder, og hjem m enes interesse og forstående indstilling b ety d er o v ero rd en tlig m eget for, om b a rn e t få r den arb ejd sly st og arbejdsiver, der er n ø dvendig. D et h a r væ ret en fonøjelse a t se, h v o r godt der gennem gående er a rb ejd et p å disse hold. Specialundervisning i hjælpeklasser og på hjælpehold. 75 elever (49 drenge og 26 piger) h a r fået undervisning i hjæ lpeklasser eller p å hjæ lpehold. D er h ar væ ret 2 hjæ lpeklasser p å Ø rnevejens skole og 2 på B angsbostrand skole. P å F la d stra n d skole h a r de elever, hvis alm indelige evner b erettig er til denne underv isn in g, forsøgsvis væ ret u n d erv ist p å hjæ lpehold. I hjæ lpeklasserne h a r elev antallet væ ret 10 15, så elever, der h a r vanskeligt ved a t følge undervisningen i de alm in d e

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1968-69

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1968-69 Frederikshavn kommunale skolevæsen 1968-69 T) Fred erikshav n ko m m unale sko levæsen Skoleåret 1968-69 V e d V. Christensen sk o le d ire k tø r Fr ed er ik sh a v n E k sp r es-t r y k k eriet 197

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1964-65

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1964-65 Frederikshavn kommunale skolevæsen 1964-65 Frederikshavn kommunale skolevæsen Sko leåret 1964-65 v e d T h. A nd ersen sk o le d ire ktø r FR ED ER IK SH A V N v o G E L IU S BO G T R Y K K ER I 1966

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

F r e d e r i k s h a v n. k o m m u n a l e s k o l e v æ s e n 1966-67

F r e d e r i k s h a v n. k o m m u n a l e s k o l e v æ s e n 1966-67 i F r e d e r i k s h a v n k o m m u n a l e s k o l e v æ s e n 1966-67 Fred erikshav n ko m m u n ale sko lev æ sen Sk o leåret 1966-67 V e d V. Christensen s k o le d ire k tø r Frederikshavn Ekspres

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen 1965-66 S S : i FREDERIKSHAVN STA06AHKfV \ Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1965-66 v e d V. C hristensen sko led irektø r FRED ERIKSH AVN v o G ELIU S BO

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Rekordoversigt Dato : 10.02.12

Rekordoversigt Dato : 10.02.12 ekordoversigt ato : 10.02.12 U Side nr.: 1 (6) (godkendte og nye flyvninger) - ksisterende rekorder(godkendte) - ye ansøgte rekorder er angivet ed kursiv skrift VST: ationale rekorder Åben klasse 15 ax.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191 IN D H O L D SFO R T E G N E L SE Side A. O. F... 157, 206, 228 A rbejderbevæ gelsens k u ltu rk o n fe re n c e... 178 A rbejdsm arkedets T illæ gspension... 92 A u to fo rsik rin g... 54, 66, 148 B efolkningsbølgerne...

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Aarsberetning. Ira. Skagen Skole. Skoleaaret 194 7 48. Ved S k olein spek tør A age S ørensen

Aarsberetning. Ira. Skagen Skole. Skoleaaret 194 7 48. Ved S k olein spek tør A age S ørensen Aarsberetning Ira Skagen Skole Skoleaaret 194 7 48 Ved S k olein spek tør A age S ørensen Aarsberetn i ng f r a Skagen Skole Skoleaaret 194 7 48 Ved S koleinspektør A age S øren sen Skagen Skolekom m ission:

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune?

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 Oktober 2014 Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Byggesagsgebyret er reelt en skat på erhvervsudvikling

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. - Kommissorium for kattegatkomitéen - Medlemmer af kattegatkomitéen - Pjece om Kattegatforbindelsen - Statements for en fast

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere