Frederikshavn kommunale skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61"

Transkript

1 Frederikshavn kommunale skolevæsen

2 Frederikshavn kom m unale skolevæsen S koleåret Ved Th. Andersen sk o led irek tø r F R E D E R I K S H A V N V O G E L I U S B O G T R Y K K E R I

3 1

4 Indholdsfortegnelse &åt S koleautoriteter og træ ffe tid e r... S koleo rd n in g (in d - og u d sk riv n in g )... K om m u n ale skolebygninger... Skolernes lokaler... 6 O versigt over e le v e rn e... E levernes forsøm m elser U n d erv isn in g m. m... F ri i d r æ t S vøm m eundervisning S k o leforestillinger F erierejser og s o m m e r le jr S kolep atru ljer E ksam iner og årsprøver O p ry k n in g efte r 5. klasse D et skolepsykologiske arb ejd e... H ø re u n d erv isn in g... 2~ E fterfo rso rg... A f skolernes dagbøger B ø rn e b ib lio te k e rn e... Sang og in stru m e n tb ru g... 5? S koleopsparing U n g d o m sn æ v n ets m edlem m er U n g dom sskoleudvalgets m edlem m er... D et råd g iv ende aftenskoleudvalgs m ed lem m er... 4t> U ngdom ssk o len m. m... -*0 T ek n isk forberedelseseksam en A n d en u n d erv isn in g S koletandplejen... Skolelæ gens b e re tn in g... L æ rerpersonalet ved folkeskolen L æ rerrådenes fo rm æ n d L æ rerpersonalet ved gym nasiet... S kolebetjentene U d g ifte rn e til skolevæ senet T il hjem m ene... 56

5 Frederikshavn skolekommission; O v erp o stb u d E rn st Berg, form and. O verassistent A rne H ansen, næ stform and. F ru E d ith N ielsen. F ru B irte H an g h ø j. O v erlæ rer C. R. Robsøe. S kovfoged J. H v irrin g. F o rretn in g sfø rer E. H ansson. S p arekassedirektør H. P. N ip p er. K rim in alassisten t H. Jørgensen. Frederikshavn byråds skoleudvalg: O v erp o stb u d E rnst Berg, fo rm an d. O verassistent A rne H ansen, næ stform and. F ru E d ith N ielsen. Fru B irte H an g h ø j. F o rp ag ter H o lg er R øm er. Skolevæsenets administration: S koledirektørens k o n to r, D an m ark sg ad e 48, er åb ent kl og 14 16, lø rd ag dog kun kl T elf S k o led irek tø r T h. A ndersen træ ffes som regel h v er skoledag kl. 8 9, onsdag tillige kl K om m uneassistent H. M ailand. K ontorassistent frk. M argit Bøye Olesen. Skolelederne træ ffes p å skolernes k o n to rer hver skoledag kl (lørdag do g 8 9 p å folkeskolerne). B angsbostrand skole, telf , skoleinspektør A. M ay n tzhusen. F la d stran d skole, telf , skoleinspektør S. B jø rn -H an sen. Ø rnevejens skole, telf , skoleinspektør K. H illers-a n - dersen. F red erik sh av n gym nasium, telf , rekto r A. M adsen (lø rd ag kl ). Skolepsykologen træ ffes p å F la d stran d skole h v er onsdag kl , telf

6 4 Skolelægerne B angsbostrand skole h v er onsdag kl. 9 10, telf F la d stran d skole h v er onsdag kl. 9 10, telf Ø rnevejens skole h v er m an d ag kl. 9 10, telf Skoletandlægerne B angsbostrand skole: T irsdag, onsdag, to rsd ag og fred ag kl. 8 11, telf F la d stran d skole: M andag, onsdag og to rsd ag kl. 8 14, telf Ø m ev ejen s skole: T irsdag og fredag kl. 8 14, lø rd ag kl. 8 12, telf F re d erik sh av n k o m m u n a le sk o leo rd n in g F olkeskolen består a f en 8 -årig hovedskole, der videreføres m ed en 9. klasse, og o m fa tte r desuden en 3-årig realafd elin g. F ra begyndelsen a f 6. skoleår fordeles eleverne i a-klasser (alm ene klasser), b-klasser (boglige klasser og c-klasse- u d elte klasser). E fte r 7. klasse fordeles eleverne til 8. og 9. klasse og ril realafdelingen. Side 24 gøres der rede fo r delingen a f eleverne. G ym nasiet udsender sin egen årsberetning, h v o r r o r d e r m e d hensyn til eksam iner m. v. henvises til denne. Indskrivning af elever til grundskolens 1. klasser til skolegang ved skoleårets begyndelse 1. august fo regår efte r annonce i m arts m åned. B ørn, som er fy ld t 7 å r eller fy ld e r " år inden 1. august, er undervisningspligtige. D e næ rm ere regler fo r undervisningspligtens indtræden og ophør i henhold til lov a f 7. ju n i 1958 om æ n dringer a f lov om folkeskolen ly d er således: U n d ervisningspligten in d træ d er ved skoleårets begyndelse fo r de børn, der p å d ette tid sp u n k t er fy ld t 7 ar, og o p h o rer m ed udgangen af et skoleår fo r de b ørn, d er p å d ette tid sp u n k t er fy ld t 14 år. E t b arn, der fy ld er 7 å r i skoleårets første 6 m åneder, skal optages i skolen ved skoleårets begyndelse, n å r d ette forlanges a f den fo r dets skolegang ansvarlige; det stilles d a m ed hensyn til underviningspligtens in d træ d en og o phør, som om det v ar fy ld t 7 å r fø r skoleårets begyndelse.

7 Skole B angsbostrand 1916 T aget U dvidet H eraf Ejendom s B randforsikring B ogført værdi 31: i ved g ru n d værdi brug tilbygning værdi B ygninger In v entar B ygninger Inventar : : :531:427,09 5:163,60 F ladstrand : ,10 307:000,00 H jørringvejens :663,42 0,00 Ø rnevejens ,77 21:106,50 G ym nasiet :228,59 9:955,09 K om m unale skoleb y g n in g er 1. april 1961

8 U ndervisningslokaler A ndre lokaler Skole B angsbostrand skole. Fladstrand skole H jørringvejens skole Ø rnevejens skole : i bc - 2 s :c ^ 2 s m "2 'S "y S a s? a S Z c/j c«h H D l ti O S 2 g < 5 * J3 > c O: 3 3 q; IS O -n C/5 C/3 C/} H Q c 61 - vc Skolernes lokaler G y m n asiet* ) *) v ed Gym nasiet benyttes håndarbejdslokaler også til sang og tegning.

9 Elevernes fordeling på de kommunale skoler pr. 31. december 1960 Antal klasser U nder undervisningsp lig tig ald er Eleverne I u n d erv isn in g s p lig tig ald er o v e r u n d erv isn in g s p lig tig ald er Dr. P. i alt D r. P: I alt Dr: 1P ' T ilsam m en i alt D r: P. i alt 1. B angsbostrand s k o l e F ladstrand s k o le : Ø rnevejens s k o le : G y m n a s ie t I a l t j Oversigt over elev ern e H eraf hjem m ehørende i andre kom m : (H jørringvejens skole hører under F ladstrand skole).

10 ning. de undervisningspligtige 2873 børn 12,7 pct. af byens b efo lk Idet byen ved årsskiftet havde indbyggere, udgjorde 1. I andre kom m uners s k o l e r I statsskoler I F rey s private m ellem - og realskole A nm eldt til hjem m eundervisning : : 5. E ndnu ikke indm eldte U den undervisning på grund af vedvarende sygdom, åndssvaghed og lignende... 7: P å åndssvageanstalt... 8: P å eksternatskole... 9: P å blinde- eller døveinstitut... I a lt

11 D renge Piger I alt O S cr 2 c* (E levantal i alt: 255) i o. > o. 53 q M o S < N S ' xq cn Csn T5 n

12 2 klasser i Bangsbostrand skole, 1 i Fladstrand skole og 2 i Ørnevejens skole var hjælpeklasser med nedsat elevtal og tillempet undervisning. 1. B angsbostrand skole: H ovedskolen 6. A. 6. B. 7. A. 7. B. 3 oo 9. klasse Eks.- m sk. K la s s e ta l R ealklasse Gym nasiekl. III IV I II III Klassekvotient i h. t. lov af 1958, 12 E le v ta l ,7 2. Fladstrand skole: K la s s e ta l E le v ta l ,8 3. Ø rnevejens skole: K la s s e ta l E le v ta l ,5 4. G ym nasiet: I alt: K la s s e ta l E le v ta l K la s s e ta l E le v ta l Sn> po cn CL. E E p CO CO CO CO c r-t ro H-k!-( vo K: ON <? & - n> 3 Cu R rt> h+j S O 5 - * 3 3* \0 «o co P c n> 3 'O

13 r 10 E levernes fo rsø m m elser i 1960 Forsømte dage Sygdom Anden Uden lovlig grund lovlig grund I alt 1. B angsbostrand s k o l e : F ladstrand s k o le : Ø rnevejens s k o le G y m n a sie t Skoledagenes antal i 1960 var 235 Forsømte dage i gennemsnit pr. elev, beregnet efter elevtallet pr. 31- december 1960 Sygdom Anden Uden lovlig grund lovlig grund 1 alt 1. B angsbostrand s k o l e... 8,7 1,1 0,06 9,8 2. Fladstrand s k o le... 8,2 0,8 0,03 9,0 3. Ø rnevejens s k o le... 7,9 0,7 0, G y m n a s ie t... 7,5 1,3 0,00 8,9 8,1 0,9 0,04 9,1

14 11 U ndervisningen m. m. Skolebygningerne O pførelsen a f den nye gyrnnasiebygning sk rid er frem, men er blevet forsinket p. gr. af m angelen p å arb ejd sk raft. D en skal være fæ rdig i fo råret Folkeskolernes lokaleforhold i skoleåret efter det a f skolekom m ission, b y rå d og u ndervisningsm inisterium g odkendte forslag til an tal klasser m. v.: A ntal k lasser Nødvendige antal norm allok a le r ved norm al belæ gning S kolerne råder over M anglende n o rm a l lo k aler B angsbostrand sk o le F ladstrand og H jørringvejens s k o le Ø rnevejens s k o l e Folkeskolen vil således i m angle m ere end 1 skole p å størrelse m ed de forh ån d en v æ ren d e 3 store skoler. F ødselstallet i F red erik sh av n steg i 1956, m en h a r derefter væ ret tem m elig k o n stan t: I 1954 v a r fødselstallet 403, og i 1961 indskreves 435 b ø rn I 1955 v a r fødselstallet 391 I 1956 v a r fødselstallet 422 I 1957 v a r fø dselstallet 426 I 1958 v a r fødselstallet 423 I 1959 v a r fødselstallet 421 I 1960 v a r fødselstallet 423 A t der indskrives flere børn, end der fødes i byen, skyldes tilfly tn in g en, dog også, a t en del fo ræ ld re efte rh ån d e n b e n y t ter sig af, a t den nye skolelov tillad e r in d sk riv n in g i skolen 3 m ån ed er fø r end efter den tidligere bestem m else. T ilvæ ksten a f klasser skyldes dog sæ rligt, a t stadig flere hjem lad er deres b ørn gå i skole u d o ver den undervisningspligtige alder. I h av d e folkeskolerne i a lt 23 klasser o ver den undervisningspligtige alder, m en efter den godkendte p lan skal a n tallet i være 34 d.v.s. en stigning p å 11 klasser. A lene an tallet a f 8. og 9. klasser stiger fra 7 til 14 klasser, altså en stigning p å 100 p ct., en stigning voldsom m ere, end

15 12 nogen h av d e ventet. Stigningen skyldes fo rm entlig den u n d ervisning, vi i h en h o ld til den nye skolelov k an byde eleverne i 8. og 9. klasse, og foræ ldrenes forståelse a f den fo rtsa tte u n d e r visnings væ rdi, m en også befolkningens forbedrede økonom iske fo rh o ld, der m edfører, a t foræ ldrene h a r rå d til a t give deres b ø rn en læ ngere skoletid end de lovbefalede 7 år. A n tallet a f klasser stiger efter p lan en m ed i a lt 14 fra tfl , d.v.s. nok klasser til a t fylde den skole, som gym nasiet nu b en y tter, og som bliver ledig om et p a r år. N å r det tro d s den voldsom m e stigning a f k lassetallet alligevel b liver m uligt a t gennem føre u n d ervisningen i in den fo r skolernes ram m er, skyldes det, a t skolem yndighederne p å g ru n d a f lokalem angelen og læ rerm angelen h a r g o d k en d t, at elevernes ugentlige tim e ta l skæres ned, og ikke m in d st a t lærerp erso n alet er gået in d p å a t læse en m ængde o v ertim er. E n d videre h a r skolekom m issionen m ed beklagelse den m å tte t vedtage, a t der o p rettes 2 1. realklasser, 1 8. klasse og 1 9. klasse m indre end efter den godkendte p lan, h v ilk et m edfører, a t en hel ræ kke klasser få r flere elever, end folkeskoleloven tillad er. D et tilføjes, a t lokalem angelen og læ rernes m ange tim er m edfører, a t eleverne tro d s d et n ed sk årn e tim etal få r en hel del m ere efterm iddagsundervisning, end de n o rm alt b u rd e have. En n y folkeskole er d erfo r i høj g rad p åk ræ v et allerede i dag. D e nuvæ rende fo rh o ld fo rrin g er skolernes m uligheder fo r at give eleverne det fu ld e u d b y tte a f deres skolegang. Lærermangelen D a det p å g ru n d a f fo r få ansøgere til ledige læ rerem beder ikke h a r væ ret m uligt a t få alle em beder besat, blev elevernes tim etal som foregående å r sk å re t ned, nogle em beder blev besørget som o v e rtim e r a f d et faste læ rerpersonale, og en hush oldningslæ rerinde v a r an sat som m id lertid ig tim elæ rerinde, 2 læ rerinder, 1 handelsskolelæ rerinde, 1 pensioneret læ rer og 1 k o n serv ato rieu d d an n et m usiker underv iste som v ik are r i fo r skellige brøkdele a f em beder. Fri idræt U den fo r skoletiden k an drenge og piger i alle ald re gratis om som m eren deltage i fri id ræ t to gange om ugen, en tim e h ver gang. D rengene undervises i højde- og læ ngdespring, løb, spyd-, diskos- og b o ld k ast sam t kuglestød. Pigerne undervises i hø jd e- og læ ngdespring, løb, grib n in g og forskellige kast.

16 13 I som m eren 1961 h ar følgende taget id ræ tsm æ rk er: Bronce Sølv Ould Sølv m. e. G uld m. e. Bangsbostrand skole: D renge P iger Fladstrand skole: D renge Piger Ørnevejens skole: D renge P iger Svømmeundervisning F red erik sh av n kom m unale b ad eu d v alg h a r som sæ dvanlig velvilligst stillet den k o m m unale sø b ad e an stalt til skolens r å dighed, således a t d et h ar v æ ret m uligt a t give skolernes elever svøm m eundervisning i skoletiden, m en dog især i som m erferien. I som m eren 1961 h ar følgende taget svøm m eprøver: Svøm m er- F risv ø m m er- L ivredderprøven p røven prøven B angsbostrand skole F lad stran d skole Ø rnevejens skole SkoleforestiHinger U d v alg et fo r skoleforestillinger h a r arran g eret følgende fæ l les fo r alle skolerne: 14. novem ber 1960: Landsskolescenen o p fø rer Leck Fischer:»Syndebukken«. 527 elever overvæ rede forestillingen i C olosseum. 23. fe b ru a r 1961: G ratis film forevisning. E leverne præ senteredes fo r film ene» D avid«sam t»d e levende sten«. 16. m arts 1961: Landsskolescenen o p fø rer K aj M u n k :»N iels E bbesen«. 458 elever o vervæ rede forestillingen i C olosseum. Kaj Henriksen. Ferierejser D e fe rieb illetter, som skoleu d v alg et bevilgede til som m erferien 1961, blev b en y ttet a f følgende a n ta l elever: B angsbostrand skole F lad stran d skole Ø rnevejens skole G ym nasiet F rey s p riv ate mellem - og r e a ls k o le I a l t 1.620

17 14 Sommerlejr 15 drenge og 15 piger v a r i O d d Fellow lejren ved Sulbæ k stran d 26. ju n i 3. juli u n d er ledelse a f hr. og fru læ rer F lem m ing N ielsen. Skolen tak k er O d d F ellow fo r den interesse og velvilje, der gennem en lan g årræ k k e er v ist vore elever. Skolepatruljer O gså i d ette år h a r sk o lep atru ljern e v irk et tilfredsstillende. D er er k u n in d tru ffe t et en k elt fæ rdselsuheld ved B angsbostran d skole, h v o r en elev, der u n d lo d a t rette sig efter p a tru l jens anvisning, blev k ø rt o ver a f en bil. E llers m å m an sige, at vore elever respekterer de anvisninger, som deres jæ v n ald ren d e k am m erater i sk o lep atru ljen giver. Som anerkendelse a f arb ejd et h av d e h t. politiassistent F rim o d t M adsen arran g e ret en u d flu g t til Å lborg i septem ber, h v o r patru ljem ed lem m ern e bl. a. besøgte fæ rdselsskolen sam t Z oologisk H av e. I slutningen a f ja n u a r indbød sk o lep atru ljen p å B angsbostran d skole efter in d h en tet tilladelse fra deres skoleinspektør deres»kolleger«fra byens an d re skoler til en fest, h v o r et læ rerorkester spillede op til bal. E n d v id ere g av skolevæ senet k affe; der blev a fh o ld t præ m iek o n k u rren cer og vist en jazzfilm, som fa ld t i publik u m s smag. H ø jd e p u n k te t fo r eleverne Fra patruljefesten i januar

18 15 nåedes sikkert, da fo dboldhelten H a ra ld N ielsen aflagde et k o rt besøg og fo rta lte lid t om sine oplevelser. P o litifu ld m æ g tig S kaalum b rag te en hilsen fra politim esteren. I feb ru ar deltog p atru ljern e i årsfesten fo r N o rd jy lla n d. Festen v a r h en lag t til N r. U ttru p kaserne, h v o r N ø rresu n d b y p oliti i sam arbejde m ed kasernens officerer h av d e lav et en aldeles glim rende fest fo r m edlem m erne som en ta k fo r deres store andel i, a t sikkerheden p å skolevejen er så stor. L æ rer B. D avidsen, der h a r v aretag et h v erv et som p atru ljein - stru k tø r ved Ø rnevejens skole, rejste til som m erferien fra byen. Skolen ta k k e r hr. D avidsen fo r den store arbejdsindsats, han h a r y d et til gavn fo r skolepatruljerne. Læ rer A. A lbrechtsen h a r fra det nye skoleårs begyndelse o v ertag et h v erv et som in stru k tø r.

19 16 E k sam in er D e skriftlige p rø v e r blev a fh o ld t i dagene m aj og de m u ndtlige p rø v e r i dagene 23. m aj 20. juni. Bangsbostrand skole T il m ellem skoleeksam en indstilledes 26 elever; alle bestod. 1. In g er A ndersen (væ rkm ester E. A.) 2. Jø rn B. A ndersen (g artn er H. B. A.) 3. Jø rn F. A ndersen (arbm d. H. P. A.) 4. H en n in g B ruun (læ derhdl, C. A. B.) 5. H a n n e N y b o rg C hristensen (rep ræ sen tan t D. N. C.) 6. E rlin g G ai (tø m rer A. G.) 7. M arianne H an sen (sty rm an d J. P. H.) 8. M arg it H ø jv a n g Jensen (d o k arb ejd er I. P. J.) 9. P er Johansen (trafik ass. D. O. J.) 10. H e n n y L an z k y (m askinarb. A. L.) 11. L illy K æ rg aard L arsen (husm and E. L.) 12. Jan e Lie (fo rh o ld er P. J.) 13. Jo h n M ichaelsen (snedker H. M.) 14. Ebbe M ortensen (krim inalass. K. M.) 15. In g rid M ortensen (blikkenslager E, M.) 16. A age N e d e rg a a rd (arbm d. H. N.) 17. B irg itte N ielsen (kontorass. I. G. N.) 18. Lene O lesen (fab rik sarb. K. O.) 19. M y rn a Pedersen (svejser W. B. P.) 20. H e n n y F. Petersen (rep ræ sen tan t T. P.) 21. M ogens Sim onsen (tegner F r. E. S.) 22. H e n rik Som m er (sognepræ st K. S.) 23. B ente Sørensen (g a rtn e r A. S.) 24. E rik Sørensen (tø m rer E. C. S.) 25. Ingelis M. T hom sen (lagerarb. A. J. T.) 26. O le W u lff (arbm d. A. E. W.) Fladstrand skole T il realeksam en indstilledes 36 elever og til m ellem skoleeksam en 48 elever; alle bestod. Realeksamen: Real a. 1. P er B øgeholdt (fuldm. B.) 2. R an d i C hristensen (o v erp o litib etjen t C.) 3. A n n a L u n d sg aard C lem m ensen (lagerarb. C.) 4. T orben D ahl (m askinarb. D.) 5. O le H a n s Jø rg en Jensen (fru J.) 6. K irsten L auridsen (arbm d. L.) 7. K n u d K u rtz m a n n O lesen (ingeniør O.)

20 i 17 Real a ved Fladstrand skole 8. Ingelise O ttesen (bagerm ester O.) 9. P oul E rik M ark fo g ed Pedersen (d epotarb. P.) 10. F red d y Sim onsen (m askinarb. S.) 11. Jø rn K resten Steen (repr. S.) 12. H a n s C h ristian S tu d sg aard (snedkerm ester S.) 13. Jørgen S tran d b y Sørensen (skipper S.) 14. K jeld R o lan d H ø g h Thom sen (kørelæ rer T.) 15. S vend T o p h o lt (chau ffø r T.) 16. Lasse V ejlø (ko n to rassisten t V.) 17. C onni E v ely n W ogensen (ekstraarb. W.) Real b. 1. R u th A nhøj (p asto r A.) 2. L isbeth S chønning C hristensen (fru C.) 3. P ia F rydensberg (sk ib sk o n stru k tø r F.) 4. L illian H ø g h (skibsbygger H.) 5. F in n Jacobsen (m askinarb. J) 6. B itten Jensen (b rø n d b o rer J.) 7. H a n s E rik Jensen (husm and J.) 8. L izzy H ø jb jerg L arsen (rørlæ gger L.) 9. G rethe L au lu n d (overassistent L.) 10. In g er A n n ette N ielsen (m ask in arb ejd er N.) 11. Jo n n a K irsten N ielsen (fru N.) 12. O le O lesen (husejer O.) 13. Je tte W in th er Sørensen (fritidshjem sleder S.) 14. A age H o lst Sørensen (vognm an d S.)

21 r 18 Real b ved Flad strand skole 15. K u rt T hom sen (vognopsynsm and. T.) 16. A nnelise Thygesen (m ask in arb ejd er T.) 17. H a n s Jø rg en W adsh o lt (fo rretn in g sfø rer W.) 18. H a n n e W esterg aard (o v erto ld b etjent W.) 19. L aila Ø sterlu n d (vaskeriejer 0.) 4. a. Mellemskoleeksamen: 1. O sk ar A n k erstjern e (arbm d. A.) 2. B ente N ø rg a a rd C hristensen (skræ dder C.) 3. B irthe H elen e C hristensen (arbm d. C.) 4. Jens R om edahl C hristensen (v o g n m an d C.) 5. H e n n y C hristiansen (skom ager C.) 6. K u rt T hom as C lausen (tø m rer C.) 7. A n n ette Bohse H endrik sen (m alerm ester H.) 8. Lisbeth H o ffm a n n (læge H.) 9. B jarne R ené H o n o ré (in sp ek tø r H.) 10. Lene Isaksen (fisker I.) 11. P e te r E ngberg Jacobsen (skibstøm rer J.) 12. G u rli Jo h an n e Jensen (fru J.) 13. H e n n in g Jensen (husm and J.) 14. L ars O ve Jensen (g artn er J.) 15. Å se-m arie Jensen (arb m d. J.) 16. P alle B enediktus Jørgensen (g artn er A.) 17. In g er T o p p Pedersen (fo rretn in g sfø rer P.)

22 F rede Sørensen (fisker S.) 19. K irsten V ind (tø m rer V.) 20. T h o rk ild W einreich (ejendom sm æ gler W.) 4. b. 1. O la f A arøe A nhøj (p asto r A.) 2. K n u d B øgeholdt (fuldm æ gtig B.) 3. A n n et Ø rsk o v C hristensen (d ire k tø r C.) 4. B ent N ico lai C hristensen (overpostbud C.) 5. B irgit C hristensen (b ankbesty rer C.) 6. Sten L an g v adt C hristensen (p ro v iso r C.) 7. Sten R endbæ k C h ristensen (m askinarb. C.) 8. Søren T age C hristensen (sm ed C.) 9. T orsten E rlandsen (guldsm ed E.) 10. K im V iggo G ottliebsen (fisk er G.) 11. K n u d H ein tzelm ann (skipper H.) 12. F rede H o u k jæ r (o v erp o litib etjen t H.) 13. P oul E rik Jensen (arb ejd sm an d J.) 14. F inn Ø la n d Jensen (elek trik er J.) 15. Jo n n a Jensen (arbejdsm and J.) 16. Svend B jarne Jensen (tø m re r J.) 17. K aren G ert M unk (m ask in arb ejd er M.) 18. A rne F ra n k N ielsen (arbejdsm and N.) 19. Inge N ielsen (bogholder N.) 20. H a n n e N y g a a rd (arbejdsm and N.) 21. A rne R ohde O lsen (g artn er O.) 22. A ase O lsen (arbejdsm and O.) 23. C laus Jea n O lsson (frisø r O.) 24. In g er Lisbeth Pedersen (v æ rk fø rer P.) 25. P eter P etersen (fru g th an d ler P.) 26. O le T hom sen (o v erp ak m ester T.) 27. E lla V estergaard (m æ lkehandler V.) 28. B irgit W ilhelm sen (fisk eek sp o rtø r W.) y\ntal I G ennem snitskarakterer elever j Ug-r- mg+ mg m g - g+ g R e a le k s a m e n M ellem skoleeksam en

23 20 9. klasse ved Fladstrand skole Statskontrolleret prøve: 9. klasse. 1. A n n a H o u k jæ r Jensen (frisørm ester J.) 2. Flem m ing Jensen (arbm d. J.) 3. A nne Lis Jørgensen (fiskeskipper J.) 4. P reben Jørgensen (k aro sserifabrik an t J.) 5. Else K jeldsen (m ekaniker K.) 6. K a rl K ristensen (p ro d u k th a n d le r K.) 7. H a n n e Lassen (m etalstøber L.) 8. Bente N ielsen (fisk eek sp o rtø r N.) 9. In g e Lise N ielsen (fisker N.) 10. G erd a Pii (isenkræ m m er P.) 11. T orben Reese (k ø b m an d R.) 12. P alle S an d erh o ff (m alerm ester S.) 13. Jo h n Søskov (ingeniør S.) 14. Else B. T hom assen (m ask in arb ejd er T.) Ørnevejens skole T il realeksam en indstilledes 31 elever og til m ellem skoleeksam en 52 elever; alle bestod. Real a. Realeksamen: 1. H e n n y C hristensen (pølsem ager C.) 2. J y tte C hristensen (fru C.) 3. L ena C hristoffersen (p o litib etj. C.)

24 21 Real a ved Ørnevejens skole 4. Jan e C onradsen (fa b rik a n t C.) 5. A nders T h o stru p (fru T.) 6. B irgit A aen N ielsen (skibsbygger N.) 7. In g e Lise Bach N ielsen (k o n to rist N.) 8. B irthe O tto sen (fiskeskipper O.) 9. K a ren B reining R asm ussen (skibsm æ gler B.) 10. E rik R eichstein (m askinarb. R.) 11. A rne T ry n sk o v Sørensen (autovognm. S.) 12. B odil Sørensen (skibsbygger S.) 13. A ase Sørensen (fru S.) 14. J y tte Sørensen (v ag tm ester S.) 15. P er W illesen (k o n to rist W.) 16. H en n y W o rm stru p (blikkenslager W.) Real b. 1. A ase A ndersen (lag erfo rv alter A.) 2. A nne D o rte B irk (kontorass. B.) 3. O le B oelsm and C hristensen (fru C.) 4. K aren F ilten b o rg (fisker F.) 5. A ksel Jensen (sparekassebestyrer J.) 6. S ten Jeppesen (lods J.) 7. U rsu la K all (d ire k tø r K.) 8. B ritta Lous (civilingeniør L.) 9. E rlin g M ortensen (m askinarb. M.) 10. B ent N ielsen (arbm d. N.) 11. Inge B ro N ielsen (grosserer N.)

25 r 22 Real b ved Ørnevej tns skok 12. Bodil G rønbech P edersen (fru P.) 13. E rik O scar R asm ussen (fiskeskipper R.) 14. B ente Sørensen (fiskeskipper S.) 15. K irsten R u b y Thom sen (fo rretn in g sfø rer T.) Mellemskoleeksamen: 4. a. 1. P ierre M artin A ndersen (revisor A.) 2. P oul M a rk A ndersen (landinsp. A.) 3. R ita E llin o r A ndersen (arbm d. A.) 4. B ritta M Bech (k ø b m an d B.) 5. C arl O le B jørnager (skibsm ægler B.) 6. A n n a K. C hristensen (fiskeskipper C.) 7. L eif E rik C hristensen (fisk erib etjen t C.) 8. T om C h ristian sen (m aler C.) 9. S onja D ue (p o litib etjent D.) 10. U lla E llitsg aard (repræ sentant E.) 11. G uri H o rn -A n d ersen (m issionær H.-A.) 12. Jø rg en P e te r Jacobsen (fo rtm ester J.) 13. K aren Jacobsen (skom ager J.) 14. Elsebeth D o lleru p Jensen (m ask in arb. J.) 15. Aase K litten (red d er K.) 16. H elge K nudsen (fiskeskipper K.) 17. M arg it H e n n y Larsen (støberiarb. L.) 18. Jens O le N ielsen (fru N.) 19. Lene M arg it N ielsen (fru N.) 20. Elsebeth D ahl Olesen (frisør O.)

26 Else M argrethe K ragh O ttesen (fiskeskipper O.) 22. Jø rg en M øller P etersen (b o gholder P.) 23. N iels H a rb o Poulsen (lan d sretssag fø rer P.) 24. Jø rg en U lrick R asm ussen (b ogholder R.) 25. Jette Schw ensen (in sp ek tø r S.) 26. A lice Svensson (chau ffø r S.) 27. Flem m ing Sørensen (v æ rk fø rer S.) 28. K arin T ry n sk o v Sørensen (auto v o g n m and S.) 29. T hom as G regers T hom sen (arbm d. T.) 4. b. 1. G u n h ild M aaru p A ndersen (arbm d. A.) 2. N iels G u stav A ndersen (skom ager A.) 3. E v a C hristensen (skipper C.) 4. M ogens Birch C hristensen (fa b rik a n t C.) 5. L in d a C hristiansen (arbm d. C.) 6. P eter C onradsen (fa b rik a n t C.) 7. Jep p e B auert H ansen (tøm rerm. H.) 8. H a n n e Ju lian H o lm (revisor H.) 9. Jø rg en Steen Jensen (b o gholder J.) 10. M ogens W esterm ark Jensen (m usiker J.) 11. P eter H elm. Steen Jensen (kusk N.) 12. Jan e K larn er (skibsinsp. K.) 13. A nni L arsen (lo k o m o tiv fy rb. L.) 14. In g er L yng (elektrik er L.) 15. H a n s-jø rg e n M ortensen (h erreekviperingshdl. M.) 16. M ona N ielsen (k aretm ag er N.) 17. B ent C h r. M oesm and O lesen (lokom otivm. O.) 18. P eter B em d t R asm ussen (k o n to rassisten t R.) 19. L eif R eichstein (m askinm ester R.) 20. Jørgen R ønnest (p a p irh an d ler R.) 21. Jørgen B urholt S vanum (lods S.) 22. O le E rla n d Sørensen (m askinarb. S.) 23. B jarne R u b y T hom sen (fo rretn in g sfø rer T.) Ar.tal G ennem snitskarakterer elever Ug m g - mg mg g+ g R e a le k s a m e n ! 2 M ellem skoleeksam en

27 24 Årsprøver I eksam ensm ellem skolen afholdtes sk riftlig årsp rø v e juni og m u n d tlig p rø v e juni. I hovedskolen og den eksam ensfrie m ellem skole afholdtes skriftlige årsp rø v er ju n i og m undtlige p rø v e r juni. Oprykning af eleverne efter 5. klasse 1 henhold til folkeskoleloven a f 7. juni 1958, 17, stk. 7, deltes eleverne ved udgangen a f 5. klasse i 6 a-klasser (alm ene klasser), der sigter m od 8. og 9. klasse, 6 b-klasser (boglige klasser), der sigter m od en 3-årig realafdeling, som begynder efter 7. skoleår, og i 6 c-klasser (udelte klasser). 44,6 pct. af eleverne oprykkedes i a-klasser, 43,1 pct. i b-klasser og 12,3 p ct. i c-klasser. Elevernes placering i a- og b-klasser foretages efter skolens skøn og under hensyntagen til foræ ldrenes ønsker. Skolens skøn baseres p å dens alm indelige in d try k a f den enkelte elevs ev ner og daglige skolearbejde, h eru n d er resu ltatet a f nogle af de sk riftlige p rø v e r i dansk og regning, der in d g år i skolearbejdet i det 5. skoleår. Skolens skøn er afgørende; dog kan in te t b a rn m od foræ ldrenes vilje placeres i en b-klasse. I 2 5. klasser p å F la d stran d skole stem te henholdsvis 73,3 pct. og 64,4 pct. a f foræ ld ren e fo r udelt klasse, h v o re fte r skolekom m issionen efter an b efalin g a f læ rerråd et vedtog, a t disse 2 klasser videreføres u d elt altså som c-klasser. D en endelige fo rd elin g a f eleverne til 8. og 9. klasse og til realafdelingen foretages fø rst efter 7. klasse. A f 394 elever i 7. klasserne oprykkedes 165 elever i 8. klasse, 161 elever i 1. realklasse (h eraf 26 i gym nasiet og 1 i F rey s p riv a te skole) og 63 elever blev udsk revet af skolen.

28 25 Det skolepsykoiogiske arbejde D e undersøgte børn i fo rd eler sig således: i : i > kl. kl. kl. kl. ; kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 3. ml ml. bgl. cr CTQ 7 i alt B an g sb o str. sk o le F lad stran d sk o le Ø rn e v e je n s sk o le i i 37 1 a l t D e ra f 60 drenge og 33 piger. Specialundervisning i dansk. 69 elever (33 drenge og 16 piger) h ar fået specialundervisning i dansk (i B angsbostrand skole 13, F la d stra n d skole 26, Ø rn e vejens skole 30). H jæ lpen er i de fleste tilfæ lde givet 2 tim er ugentlig i hold pa 3 elever. P å skolernes læ sehold optages n o rm a lt- og velbegavede elever, d er h a r specielle vanskeligheder ved a t lære at læse og skrive dansk. D e r h a r væ ret m eget sto r interesse fo r denne u n dervisning fra m ange hjem s side, m en en elev, hvis dårlige sta n d p u n k t i dansk særlig skyldes m angel p å flid og påpasselighed i skole og hjem, er ikke strak s berettig et til denne u n dervisning. P å læseholdene søges givet en undervisning, d er er tilpasset den enkelte elevs stan d p u n k t og særlige vanskeligheder. D et kræ ver en virkelig arbejdsindsats fra elevernes side for a t o v erv in d e disse vanskeligheder, og hjem m enes interesse og forstående indstilling b ety d er o v ero rd en tlig m eget for, om b a rn e t få r den arb ejd sly st og arbejdsiver, der er n ø dvendig. D et h a r væ ret en fonøjelse a t se, h v o r godt der gennem gående er a rb ejd et p å disse hold. Specialundervisning i hjælpeklasser og på hjælpehold. 75 elever (49 drenge og 26 piger) h a r fået undervisning i hjæ lpeklasser eller p å hjæ lpehold. D er h ar væ ret 2 hjæ lpeklasser p å Ø rnevejens skole og 2 på B angsbostrand skole. P å F la d stra n d skole h a r de elever, hvis alm indelige evner b erettig er til denne underv isn in g, forsøgsvis væ ret u n d erv ist p å hjæ lpehold. I hjæ lpeklasserne h a r elev antallet væ ret 10 15, så elever, der h a r vanskeligt ved a t følge undervisningen i de alm in d e

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1968-69 Å rsberetning for Skagen kommunalt sk olevasen for 1968-69 ved stadssk oleinspek tør Svend Bisk jar H K F oto: G. M iia s s e n Skolevæsenets tilsyn

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub 36. årgang, nr. 3 Januar 2010 Efter et par forsidediagram m er fra m oderne turneringer, snupper vi denne gang en partiafslutning fra et parti, der er over 70 år

Læs mere

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1954 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske K rigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse ' ' V Peter Chr.

Læs mere

Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18

Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18 D. S. K. Aarbog 1952 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 18 v e d Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D. S. K. s Tilladelse HEJMDALS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Postboks 121 2750 Ballerup Giro no. 9 02 02 25. væ re redakti on en i h ænde se nest den 1. november, notitser dog 1. december.

Postboks 121 2750 Ballerup Giro no. 9 02 02 25. væ re redakti on en i h ænde se nest den 1. november, notitser dog 1. december. SVAM PE er et medlemsblad for foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formå l er at udbrede kend skab et til sva mpe, såvel videnska beligt som praktisk med hen syn til deres anvendelse som fød emiddel.

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg 28-03- 2 0 1 4 Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune TV/MIDTVEST bragte den 18. oktober 2011 en udsendelse om støtte til Viborg

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Schnoor løb a med sejren

Schnoor løb a med sejren AABYBRO Mere åbne V ^c2 byrådsmøder På årets ørste byrådsmøde skulle medlemmerne tage stilling til om sekretæren må bruge båndoptager under mødet. Det ik Erik Ingerslev Larsen (SF) til at anmode om, at

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKSINDEDE SØNDERJYDSKE KRIGSDELTAGERE. Johs. Clausen, A. P. Møller, J. Andersen og H. Hunger. Eftertryk kun med D.S. K.

FORENINGEN AF DANSKSINDEDE SØNDERJYDSKE KRIGSDELTAGERE. Johs. Clausen, A. P. Møller, J. Andersen og H. Hunger. Eftertryk kun med D.S. K. Udgivet af: FORENINGEN AF DANSKSINDEDE SØNDERJYDSKE KRIGSDELTAGERE 1914-18, V ved Johs. Clausen, A. P. Møller, J. Andersen og H. Hunger Eftertryk kun med D.S. K. s Tilladelse AABENRAA H E J M DALS BOGTRYKKERI

Læs mere

Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre

Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Information tilpatienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Udarbejdet af SIG Transplantation,

Læs mere

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE 1982 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret 1981-82 80. 80. SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen 1982 1982 MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED Skolens

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^...

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Nr. 15 17. juli 1995

Nr. 15 17. juli 1995 Nr. 15 17. juli 1995 REDAKTIONEN. Vi sidder netop her en lun sommeraften og har nydt Bjarne Riis' fantastiske indsats i dagens enkeltstart i Tour de France. Og nu sidder vi og disskuterer om der skulle

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere