Frederikshavn kommunale skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61"

Transkript

1 Frederikshavn kommunale skolevæsen

2 Frederikshavn kom m unale skolevæsen S koleåret Ved Th. Andersen sk o led irek tø r F R E D E R I K S H A V N V O G E L I U S B O G T R Y K K E R I

3 1

4 Indholdsfortegnelse &åt S koleautoriteter og træ ffe tid e r... S koleo rd n in g (in d - og u d sk riv n in g )... K om m u n ale skolebygninger... Skolernes lokaler... 6 O versigt over e le v e rn e... E levernes forsøm m elser U n d erv isn in g m. m... F ri i d r æ t S vøm m eundervisning S k o leforestillinger F erierejser og s o m m e r le jr S kolep atru ljer E ksam iner og årsprøver O p ry k n in g efte r 5. klasse D et skolepsykologiske arb ejd e... H ø re u n d erv isn in g... 2~ E fterfo rso rg... A f skolernes dagbøger B ø rn e b ib lio te k e rn e... Sang og in stru m e n tb ru g... 5? S koleopsparing U n g d o m sn æ v n ets m edlem m er U n g dom sskoleudvalgets m edlem m er... D et råd g iv ende aftenskoleudvalgs m ed lem m er... 4t> U ngdom ssk o len m. m... -*0 T ek n isk forberedelseseksam en A n d en u n d erv isn in g S koletandplejen... Skolelæ gens b e re tn in g... L æ rerpersonalet ved folkeskolen L æ rerrådenes fo rm æ n d L æ rerpersonalet ved gym nasiet... S kolebetjentene U d g ifte rn e til skolevæ senet T il hjem m ene... 56

5 Frederikshavn skolekommission; O v erp o stb u d E rn st Berg, form and. O verassistent A rne H ansen, næ stform and. F ru E d ith N ielsen. F ru B irte H an g h ø j. O v erlæ rer C. R. Robsøe. S kovfoged J. H v irrin g. F o rretn in g sfø rer E. H ansson. S p arekassedirektør H. P. N ip p er. K rim in alassisten t H. Jørgensen. Frederikshavn byråds skoleudvalg: O v erp o stb u d E rnst Berg, fo rm an d. O verassistent A rne H ansen, næ stform and. F ru E d ith N ielsen. Fru B irte H an g h ø j. F o rp ag ter H o lg er R øm er. Skolevæsenets administration: S koledirektørens k o n to r, D an m ark sg ad e 48, er åb ent kl og 14 16, lø rd ag dog kun kl T elf S k o led irek tø r T h. A ndersen træ ffes som regel h v er skoledag kl. 8 9, onsdag tillige kl K om m uneassistent H. M ailand. K ontorassistent frk. M argit Bøye Olesen. Skolelederne træ ffes p å skolernes k o n to rer hver skoledag kl (lørdag do g 8 9 p å folkeskolerne). B angsbostrand skole, telf , skoleinspektør A. M ay n tzhusen. F la d stran d skole, telf , skoleinspektør S. B jø rn -H an sen. Ø rnevejens skole, telf , skoleinspektør K. H illers-a n - dersen. F red erik sh av n gym nasium, telf , rekto r A. M adsen (lø rd ag kl ). Skolepsykologen træ ffes p å F la d stran d skole h v er onsdag kl , telf

6 4 Skolelægerne B angsbostrand skole h v er onsdag kl. 9 10, telf F la d stran d skole h v er onsdag kl. 9 10, telf Ø rnevejens skole h v er m an d ag kl. 9 10, telf Skoletandlægerne B angsbostrand skole: T irsdag, onsdag, to rsd ag og fred ag kl. 8 11, telf F la d stran d skole: M andag, onsdag og to rsd ag kl. 8 14, telf Ø m ev ejen s skole: T irsdag og fredag kl. 8 14, lø rd ag kl. 8 12, telf F re d erik sh av n k o m m u n a le sk o leo rd n in g F olkeskolen består a f en 8 -årig hovedskole, der videreføres m ed en 9. klasse, og o m fa tte r desuden en 3-årig realafd elin g. F ra begyndelsen a f 6. skoleår fordeles eleverne i a-klasser (alm ene klasser), b-klasser (boglige klasser og c-klasse- u d elte klasser). E fte r 7. klasse fordeles eleverne til 8. og 9. klasse og ril realafdelingen. Side 24 gøres der rede fo r delingen a f eleverne. G ym nasiet udsender sin egen årsberetning, h v o r r o r d e r m e d hensyn til eksam iner m. v. henvises til denne. Indskrivning af elever til grundskolens 1. klasser til skolegang ved skoleårets begyndelse 1. august fo regår efte r annonce i m arts m åned. B ørn, som er fy ld t 7 å r eller fy ld e r " år inden 1. august, er undervisningspligtige. D e næ rm ere regler fo r undervisningspligtens indtræden og ophør i henhold til lov a f 7. ju n i 1958 om æ n dringer a f lov om folkeskolen ly d er således: U n d ervisningspligten in d træ d er ved skoleårets begyndelse fo r de børn, der p å d ette tid sp u n k t er fy ld t 7 ar, og o p h o rer m ed udgangen af et skoleår fo r de b ørn, d er p å d ette tid sp u n k t er fy ld t 14 år. E t b arn, der fy ld er 7 å r i skoleårets første 6 m åneder, skal optages i skolen ved skoleårets begyndelse, n å r d ette forlanges a f den fo r dets skolegang ansvarlige; det stilles d a m ed hensyn til underviningspligtens in d træ d en og o phør, som om det v ar fy ld t 7 å r fø r skoleårets begyndelse.

7 Skole B angsbostrand 1916 T aget U dvidet H eraf Ejendom s B randforsikring B ogført værdi 31: i ved g ru n d værdi brug tilbygning værdi B ygninger In v entar B ygninger Inventar : : :531:427,09 5:163,60 F ladstrand : ,10 307:000,00 H jørringvejens :663,42 0,00 Ø rnevejens ,77 21:106,50 G ym nasiet :228,59 9:955,09 K om m unale skoleb y g n in g er 1. april 1961

8 U ndervisningslokaler A ndre lokaler Skole B angsbostrand skole. Fladstrand skole H jørringvejens skole Ø rnevejens skole : i bc - 2 s :c ^ 2 s m "2 'S "y S a s? a S Z c/j c«h H D l ti O S 2 g < 5 * J3 > c O: 3 3 q; IS O -n C/5 C/3 C/} H Q c 61 - vc Skolernes lokaler G y m n asiet* ) *) v ed Gym nasiet benyttes håndarbejdslokaler også til sang og tegning.

9 Elevernes fordeling på de kommunale skoler pr. 31. december 1960 Antal klasser U nder undervisningsp lig tig ald er Eleverne I u n d erv isn in g s p lig tig ald er o v e r u n d erv isn in g s p lig tig ald er Dr. P. i alt D r. P: I alt Dr: 1P ' T ilsam m en i alt D r: P. i alt 1. B angsbostrand s k o l e F ladstrand s k o le : Ø rnevejens s k o le : G y m n a s ie t I a l t j Oversigt over elev ern e H eraf hjem m ehørende i andre kom m : (H jørringvejens skole hører under F ladstrand skole).

10 ning. de undervisningspligtige 2873 børn 12,7 pct. af byens b efo lk Idet byen ved årsskiftet havde indbyggere, udgjorde 1. I andre kom m uners s k o l e r I statsskoler I F rey s private m ellem - og realskole A nm eldt til hjem m eundervisning : : 5. E ndnu ikke indm eldte U den undervisning på grund af vedvarende sygdom, åndssvaghed og lignende... 7: P å åndssvageanstalt... 8: P å eksternatskole... 9: P å blinde- eller døveinstitut... I a lt

11 D renge Piger I alt O S cr 2 c* (E levantal i alt: 255) i o. > o. 53 q M o S < N S ' xq cn Csn T5 n

12 2 klasser i Bangsbostrand skole, 1 i Fladstrand skole og 2 i Ørnevejens skole var hjælpeklasser med nedsat elevtal og tillempet undervisning. 1. B angsbostrand skole: H ovedskolen 6. A. 6. B. 7. A. 7. B. 3 oo 9. klasse Eks.- m sk. K la s s e ta l R ealklasse Gym nasiekl. III IV I II III Klassekvotient i h. t. lov af 1958, 12 E le v ta l ,7 2. Fladstrand skole: K la s s e ta l E le v ta l ,8 3. Ø rnevejens skole: K la s s e ta l E le v ta l ,5 4. G ym nasiet: I alt: K la s s e ta l E le v ta l K la s s e ta l E le v ta l Sn> po cn CL. E E p CO CO CO CO c r-t ro H-k!-( vo K: ON <? & - n> 3 Cu R rt> h+j S O 5 - * 3 3* \0 «o co P c n> 3 'O

13 r 10 E levernes fo rsø m m elser i 1960 Forsømte dage Sygdom Anden Uden lovlig grund lovlig grund I alt 1. B angsbostrand s k o l e : F ladstrand s k o le : Ø rnevejens s k o le G y m n a sie t Skoledagenes antal i 1960 var 235 Forsømte dage i gennemsnit pr. elev, beregnet efter elevtallet pr. 31- december 1960 Sygdom Anden Uden lovlig grund lovlig grund 1 alt 1. B angsbostrand s k o l e... 8,7 1,1 0,06 9,8 2. Fladstrand s k o le... 8,2 0,8 0,03 9,0 3. Ø rnevejens s k o le... 7,9 0,7 0, G y m n a s ie t... 7,5 1,3 0,00 8,9 8,1 0,9 0,04 9,1

14 11 U ndervisningen m. m. Skolebygningerne O pførelsen a f den nye gyrnnasiebygning sk rid er frem, men er blevet forsinket p. gr. af m angelen p å arb ejd sk raft. D en skal være fæ rdig i fo råret Folkeskolernes lokaleforhold i skoleåret efter det a f skolekom m ission, b y rå d og u ndervisningsm inisterium g odkendte forslag til an tal klasser m. v.: A ntal k lasser Nødvendige antal norm allok a le r ved norm al belæ gning S kolerne råder over M anglende n o rm a l lo k aler B angsbostrand sk o le F ladstrand og H jørringvejens s k o le Ø rnevejens s k o l e Folkeskolen vil således i m angle m ere end 1 skole p å størrelse m ed de forh ån d en v æ ren d e 3 store skoler. F ødselstallet i F red erik sh av n steg i 1956, m en h a r derefter væ ret tem m elig k o n stan t: I 1954 v a r fødselstallet 403, og i 1961 indskreves 435 b ø rn I 1955 v a r fødselstallet 391 I 1956 v a r fødselstallet 422 I 1957 v a r fø dselstallet 426 I 1958 v a r fødselstallet 423 I 1959 v a r fødselstallet 421 I 1960 v a r fødselstallet 423 A t der indskrives flere børn, end der fødes i byen, skyldes tilfly tn in g en, dog også, a t en del fo ræ ld re efte rh ån d e n b e n y t ter sig af, a t den nye skolelov tillad e r in d sk riv n in g i skolen 3 m ån ed er fø r end efter den tidligere bestem m else. T ilvæ ksten a f klasser skyldes dog sæ rligt, a t stadig flere hjem lad er deres b ørn gå i skole u d o ver den undervisningspligtige alder. I h av d e folkeskolerne i a lt 23 klasser o ver den undervisningspligtige alder, m en efter den godkendte p lan skal a n tallet i være 34 d.v.s. en stigning p å 11 klasser. A lene an tallet a f 8. og 9. klasser stiger fra 7 til 14 klasser, altså en stigning p å 100 p ct., en stigning voldsom m ere, end

15 12 nogen h av d e ventet. Stigningen skyldes fo rm entlig den u n d ervisning, vi i h en h o ld til den nye skolelov k an byde eleverne i 8. og 9. klasse, og foræ ldrenes forståelse a f den fo rtsa tte u n d e r visnings væ rdi, m en også befolkningens forbedrede økonom iske fo rh o ld, der m edfører, a t foræ ldrene h a r rå d til a t give deres b ø rn en læ ngere skoletid end de lovbefalede 7 år. A n tallet a f klasser stiger efter p lan en m ed i a lt 14 fra tfl , d.v.s. nok klasser til a t fylde den skole, som gym nasiet nu b en y tter, og som bliver ledig om et p a r år. N å r det tro d s den voldsom m e stigning a f k lassetallet alligevel b liver m uligt a t gennem føre u n d ervisningen i in den fo r skolernes ram m er, skyldes det, a t skolem yndighederne p å g ru n d a f lokalem angelen og læ rerm angelen h a r g o d k en d t, at elevernes ugentlige tim e ta l skæres ned, og ikke m in d st a t lærerp erso n alet er gået in d p å a t læse en m ængde o v ertim er. E n d videre h a r skolekom m issionen m ed beklagelse den m å tte t vedtage, a t der o p rettes 2 1. realklasser, 1 8. klasse og 1 9. klasse m indre end efter den godkendte p lan, h v ilk et m edfører, a t en hel ræ kke klasser få r flere elever, end folkeskoleloven tillad er. D et tilføjes, a t lokalem angelen og læ rernes m ange tim er m edfører, a t eleverne tro d s d et n ed sk årn e tim etal få r en hel del m ere efterm iddagsundervisning, end de n o rm alt b u rd e have. En n y folkeskole er d erfo r i høj g rad p åk ræ v et allerede i dag. D e nuvæ rende fo rh o ld fo rrin g er skolernes m uligheder fo r at give eleverne det fu ld e u d b y tte a f deres skolegang. Lærermangelen D a det p å g ru n d a f fo r få ansøgere til ledige læ rerem beder ikke h a r væ ret m uligt a t få alle em beder besat, blev elevernes tim etal som foregående å r sk å re t ned, nogle em beder blev besørget som o v e rtim e r a f d et faste læ rerpersonale, og en hush oldningslæ rerinde v a r an sat som m id lertid ig tim elæ rerinde, 2 læ rerinder, 1 handelsskolelæ rerinde, 1 pensioneret læ rer og 1 k o n serv ato rieu d d an n et m usiker underv iste som v ik are r i fo r skellige brøkdele a f em beder. Fri idræt U den fo r skoletiden k an drenge og piger i alle ald re gratis om som m eren deltage i fri id ræ t to gange om ugen, en tim e h ver gang. D rengene undervises i højde- og læ ngdespring, løb, spyd-, diskos- og b o ld k ast sam t kuglestød. Pigerne undervises i hø jd e- og læ ngdespring, løb, grib n in g og forskellige kast.

16 13 I som m eren 1961 h ar følgende taget id ræ tsm æ rk er: Bronce Sølv Ould Sølv m. e. G uld m. e. Bangsbostrand skole: D renge P iger Fladstrand skole: D renge Piger Ørnevejens skole: D renge P iger Svømmeundervisning F red erik sh av n kom m unale b ad eu d v alg h a r som sæ dvanlig velvilligst stillet den k o m m unale sø b ad e an stalt til skolens r å dighed, således a t d et h ar v æ ret m uligt a t give skolernes elever svøm m eundervisning i skoletiden, m en dog især i som m erferien. I som m eren 1961 h ar følgende taget svøm m eprøver: Svøm m er- F risv ø m m er- L ivredderprøven p røven prøven B angsbostrand skole F lad stran d skole Ø rnevejens skole SkoleforestiHinger U d v alg et fo r skoleforestillinger h a r arran g eret følgende fæ l les fo r alle skolerne: 14. novem ber 1960: Landsskolescenen o p fø rer Leck Fischer:»Syndebukken«. 527 elever overvæ rede forestillingen i C olosseum. 23. fe b ru a r 1961: G ratis film forevisning. E leverne præ senteredes fo r film ene» D avid«sam t»d e levende sten«. 16. m arts 1961: Landsskolescenen o p fø rer K aj M u n k :»N iels E bbesen«. 458 elever o vervæ rede forestillingen i C olosseum. Kaj Henriksen. Ferierejser D e fe rieb illetter, som skoleu d v alg et bevilgede til som m erferien 1961, blev b en y ttet a f følgende a n ta l elever: B angsbostrand skole F lad stran d skole Ø rnevejens skole G ym nasiet F rey s p riv ate mellem - og r e a ls k o le I a l t 1.620

17 14 Sommerlejr 15 drenge og 15 piger v a r i O d d Fellow lejren ved Sulbæ k stran d 26. ju n i 3. juli u n d er ledelse a f hr. og fru læ rer F lem m ing N ielsen. Skolen tak k er O d d F ellow fo r den interesse og velvilje, der gennem en lan g årræ k k e er v ist vore elever. Skolepatruljer O gså i d ette år h a r sk o lep atru ljern e v irk et tilfredsstillende. D er er k u n in d tru ffe t et en k elt fæ rdselsuheld ved B angsbostran d skole, h v o r en elev, der u n d lo d a t rette sig efter p a tru l jens anvisning, blev k ø rt o ver a f en bil. E llers m å m an sige, at vore elever respekterer de anvisninger, som deres jæ v n ald ren d e k am m erater i sk o lep atru ljen giver. Som anerkendelse a f arb ejd et h av d e h t. politiassistent F rim o d t M adsen arran g e ret en u d flu g t til Å lborg i septem ber, h v o r patru ljem ed lem m ern e bl. a. besøgte fæ rdselsskolen sam t Z oologisk H av e. I slutningen a f ja n u a r indbød sk o lep atru ljen p å B angsbostran d skole efter in d h en tet tilladelse fra deres skoleinspektør deres»kolleger«fra byens an d re skoler til en fest, h v o r et læ rerorkester spillede op til bal. E n d v id ere g av skolevæ senet k affe; der blev a fh o ld t præ m iek o n k u rren cer og vist en jazzfilm, som fa ld t i publik u m s smag. H ø jd e p u n k te t fo r eleverne Fra patruljefesten i januar

18 15 nåedes sikkert, da fo dboldhelten H a ra ld N ielsen aflagde et k o rt besøg og fo rta lte lid t om sine oplevelser. P o litifu ld m æ g tig S kaalum b rag te en hilsen fra politim esteren. I feb ru ar deltog p atru ljern e i årsfesten fo r N o rd jy lla n d. Festen v a r h en lag t til N r. U ttru p kaserne, h v o r N ø rresu n d b y p oliti i sam arbejde m ed kasernens officerer h av d e lav et en aldeles glim rende fest fo r m edlem m erne som en ta k fo r deres store andel i, a t sikkerheden p å skolevejen er så stor. L æ rer B. D avidsen, der h a r v aretag et h v erv et som p atru ljein - stru k tø r ved Ø rnevejens skole, rejste til som m erferien fra byen. Skolen ta k k e r hr. D avidsen fo r den store arbejdsindsats, han h a r y d et til gavn fo r skolepatruljerne. Læ rer A. A lbrechtsen h a r fra det nye skoleårs begyndelse o v ertag et h v erv et som in stru k tø r.

19 16 E k sam in er D e skriftlige p rø v e r blev a fh o ld t i dagene m aj og de m u ndtlige p rø v e r i dagene 23. m aj 20. juni. Bangsbostrand skole T il m ellem skoleeksam en indstilledes 26 elever; alle bestod. 1. In g er A ndersen (væ rkm ester E. A.) 2. Jø rn B. A ndersen (g artn er H. B. A.) 3. Jø rn F. A ndersen (arbm d. H. P. A.) 4. H en n in g B ruun (læ derhdl, C. A. B.) 5. H a n n e N y b o rg C hristensen (rep ræ sen tan t D. N. C.) 6. E rlin g G ai (tø m rer A. G.) 7. M arianne H an sen (sty rm an d J. P. H.) 8. M arg it H ø jv a n g Jensen (d o k arb ejd er I. P. J.) 9. P er Johansen (trafik ass. D. O. J.) 10. H e n n y L an z k y (m askinarb. A. L.) 11. L illy K æ rg aard L arsen (husm and E. L.) 12. Jan e Lie (fo rh o ld er P. J.) 13. Jo h n M ichaelsen (snedker H. M.) 14. Ebbe M ortensen (krim inalass. K. M.) 15. In g rid M ortensen (blikkenslager E, M.) 16. A age N e d e rg a a rd (arbm d. H. N.) 17. B irg itte N ielsen (kontorass. I. G. N.) 18. Lene O lesen (fab rik sarb. K. O.) 19. M y rn a Pedersen (svejser W. B. P.) 20. H e n n y F. Petersen (rep ræ sen tan t T. P.) 21. M ogens Sim onsen (tegner F r. E. S.) 22. H e n rik Som m er (sognepræ st K. S.) 23. B ente Sørensen (g a rtn e r A. S.) 24. E rik Sørensen (tø m rer E. C. S.) 25. Ingelis M. T hom sen (lagerarb. A. J. T.) 26. O le W u lff (arbm d. A. E. W.) Fladstrand skole T il realeksam en indstilledes 36 elever og til m ellem skoleeksam en 48 elever; alle bestod. Realeksamen: Real a. 1. P er B øgeholdt (fuldm. B.) 2. R an d i C hristensen (o v erp o litib etjen t C.) 3. A n n a L u n d sg aard C lem m ensen (lagerarb. C.) 4. T orben D ahl (m askinarb. D.) 5. O le H a n s Jø rg en Jensen (fru J.) 6. K irsten L auridsen (arbm d. L.) 7. K n u d K u rtz m a n n O lesen (ingeniør O.)

20 i 17 Real a ved Fladstrand skole 8. Ingelise O ttesen (bagerm ester O.) 9. P oul E rik M ark fo g ed Pedersen (d epotarb. P.) 10. F red d y Sim onsen (m askinarb. S.) 11. Jø rn K resten Steen (repr. S.) 12. H a n s C h ristian S tu d sg aard (snedkerm ester S.) 13. Jørgen S tran d b y Sørensen (skipper S.) 14. K jeld R o lan d H ø g h Thom sen (kørelæ rer T.) 15. S vend T o p h o lt (chau ffø r T.) 16. Lasse V ejlø (ko n to rassisten t V.) 17. C onni E v ely n W ogensen (ekstraarb. W.) Real b. 1. R u th A nhøj (p asto r A.) 2. L isbeth S chønning C hristensen (fru C.) 3. P ia F rydensberg (sk ib sk o n stru k tø r F.) 4. L illian H ø g h (skibsbygger H.) 5. F in n Jacobsen (m askinarb. J) 6. B itten Jensen (b rø n d b o rer J.) 7. H a n s E rik Jensen (husm and J.) 8. L izzy H ø jb jerg L arsen (rørlæ gger L.) 9. G rethe L au lu n d (overassistent L.) 10. In g er A n n ette N ielsen (m ask in arb ejd er N.) 11. Jo n n a K irsten N ielsen (fru N.) 12. O le O lesen (husejer O.) 13. Je tte W in th er Sørensen (fritidshjem sleder S.) 14. A age H o lst Sørensen (vognm an d S.)

21 r 18 Real b ved Flad strand skole 15. K u rt T hom sen (vognopsynsm and. T.) 16. A nnelise Thygesen (m ask in arb ejd er T.) 17. H a n s Jø rg en W adsh o lt (fo rretn in g sfø rer W.) 18. H a n n e W esterg aard (o v erto ld b etjent W.) 19. L aila Ø sterlu n d (vaskeriejer 0.) 4. a. Mellemskoleeksamen: 1. O sk ar A n k erstjern e (arbm d. A.) 2. B ente N ø rg a a rd C hristensen (skræ dder C.) 3. B irthe H elen e C hristensen (arbm d. C.) 4. Jens R om edahl C hristensen (v o g n m an d C.) 5. H e n n y C hristiansen (skom ager C.) 6. K u rt T hom as C lausen (tø m rer C.) 7. A n n ette Bohse H endrik sen (m alerm ester H.) 8. Lisbeth H o ffm a n n (læge H.) 9. B jarne R ené H o n o ré (in sp ek tø r H.) 10. Lene Isaksen (fisker I.) 11. P e te r E ngberg Jacobsen (skibstøm rer J.) 12. G u rli Jo h an n e Jensen (fru J.) 13. H e n n in g Jensen (husm and J.) 14. L ars O ve Jensen (g artn er J.) 15. Å se-m arie Jensen (arb m d. J.) 16. P alle B enediktus Jørgensen (g artn er A.) 17. In g er T o p p Pedersen (fo rretn in g sfø rer P.)

22 F rede Sørensen (fisker S.) 19. K irsten V ind (tø m rer V.) 20. T h o rk ild W einreich (ejendom sm æ gler W.) 4. b. 1. O la f A arøe A nhøj (p asto r A.) 2. K n u d B øgeholdt (fuldm æ gtig B.) 3. A n n et Ø rsk o v C hristensen (d ire k tø r C.) 4. B ent N ico lai C hristensen (overpostbud C.) 5. B irgit C hristensen (b ankbesty rer C.) 6. Sten L an g v adt C hristensen (p ro v iso r C.) 7. Sten R endbæ k C h ristensen (m askinarb. C.) 8. Søren T age C hristensen (sm ed C.) 9. T orsten E rlandsen (guldsm ed E.) 10. K im V iggo G ottliebsen (fisk er G.) 11. K n u d H ein tzelm ann (skipper H.) 12. F rede H o u k jæ r (o v erp o litib etjen t H.) 13. P oul E rik Jensen (arb ejd sm an d J.) 14. F inn Ø la n d Jensen (elek trik er J.) 15. Jo n n a Jensen (arbejdsm and J.) 16. Svend B jarne Jensen (tø m re r J.) 17. K aren G ert M unk (m ask in arb ejd er M.) 18. A rne F ra n k N ielsen (arbejdsm and N.) 19. Inge N ielsen (bogholder N.) 20. H a n n e N y g a a rd (arbejdsm and N.) 21. A rne R ohde O lsen (g artn er O.) 22. A ase O lsen (arbejdsm and O.) 23. C laus Jea n O lsson (frisø r O.) 24. In g er Lisbeth Pedersen (v æ rk fø rer P.) 25. P eter P etersen (fru g th an d ler P.) 26. O le T hom sen (o v erp ak m ester T.) 27. E lla V estergaard (m æ lkehandler V.) 28. B irgit W ilhelm sen (fisk eek sp o rtø r W.) y\ntal I G ennem snitskarakterer elever j Ug-r- mg+ mg m g - g+ g R e a le k s a m e n M ellem skoleeksam en

23 20 9. klasse ved Fladstrand skole Statskontrolleret prøve: 9. klasse. 1. A n n a H o u k jæ r Jensen (frisørm ester J.) 2. Flem m ing Jensen (arbm d. J.) 3. A nne Lis Jørgensen (fiskeskipper J.) 4. P reben Jørgensen (k aro sserifabrik an t J.) 5. Else K jeldsen (m ekaniker K.) 6. K a rl K ristensen (p ro d u k th a n d le r K.) 7. H a n n e Lassen (m etalstøber L.) 8. Bente N ielsen (fisk eek sp o rtø r N.) 9. In g e Lise N ielsen (fisker N.) 10. G erd a Pii (isenkræ m m er P.) 11. T orben Reese (k ø b m an d R.) 12. P alle S an d erh o ff (m alerm ester S.) 13. Jo h n Søskov (ingeniør S.) 14. Else B. T hom assen (m ask in arb ejd er T.) Ørnevejens skole T il realeksam en indstilledes 31 elever og til m ellem skoleeksam en 52 elever; alle bestod. Real a. Realeksamen: 1. H e n n y C hristensen (pølsem ager C.) 2. J y tte C hristensen (fru C.) 3. L ena C hristoffersen (p o litib etj. C.)

24 21 Real a ved Ørnevejens skole 4. Jan e C onradsen (fa b rik a n t C.) 5. A nders T h o stru p (fru T.) 6. B irgit A aen N ielsen (skibsbygger N.) 7. In g e Lise Bach N ielsen (k o n to rist N.) 8. B irthe O tto sen (fiskeskipper O.) 9. K a ren B reining R asm ussen (skibsm æ gler B.) 10. E rik R eichstein (m askinarb. R.) 11. A rne T ry n sk o v Sørensen (autovognm. S.) 12. B odil Sørensen (skibsbygger S.) 13. A ase Sørensen (fru S.) 14. J y tte Sørensen (v ag tm ester S.) 15. P er W illesen (k o n to rist W.) 16. H en n y W o rm stru p (blikkenslager W.) Real b. 1. A ase A ndersen (lag erfo rv alter A.) 2. A nne D o rte B irk (kontorass. B.) 3. O le B oelsm and C hristensen (fru C.) 4. K aren F ilten b o rg (fisker F.) 5. A ksel Jensen (sparekassebestyrer J.) 6. S ten Jeppesen (lods J.) 7. U rsu la K all (d ire k tø r K.) 8. B ritta Lous (civilingeniør L.) 9. E rlin g M ortensen (m askinarb. M.) 10. B ent N ielsen (arbm d. N.) 11. Inge B ro N ielsen (grosserer N.)

25 r 22 Real b ved Ørnevej tns skok 12. Bodil G rønbech P edersen (fru P.) 13. E rik O scar R asm ussen (fiskeskipper R.) 14. B ente Sørensen (fiskeskipper S.) 15. K irsten R u b y Thom sen (fo rretn in g sfø rer T.) Mellemskoleeksamen: 4. a. 1. P ierre M artin A ndersen (revisor A.) 2. P oul M a rk A ndersen (landinsp. A.) 3. R ita E llin o r A ndersen (arbm d. A.) 4. B ritta M Bech (k ø b m an d B.) 5. C arl O le B jørnager (skibsm ægler B.) 6. A n n a K. C hristensen (fiskeskipper C.) 7. L eif E rik C hristensen (fisk erib etjen t C.) 8. T om C h ristian sen (m aler C.) 9. S onja D ue (p o litib etjent D.) 10. U lla E llitsg aard (repræ sentant E.) 11. G uri H o rn -A n d ersen (m issionær H.-A.) 12. Jø rg en P e te r Jacobsen (fo rtm ester J.) 13. K aren Jacobsen (skom ager J.) 14. Elsebeth D o lleru p Jensen (m ask in arb. J.) 15. Aase K litten (red d er K.) 16. H elge K nudsen (fiskeskipper K.) 17. M arg it H e n n y Larsen (støberiarb. L.) 18. Jens O le N ielsen (fru N.) 19. Lene M arg it N ielsen (fru N.) 20. Elsebeth D ahl Olesen (frisør O.)

26 Else M argrethe K ragh O ttesen (fiskeskipper O.) 22. Jø rg en M øller P etersen (b o gholder P.) 23. N iels H a rb o Poulsen (lan d sretssag fø rer P.) 24. Jø rg en U lrick R asm ussen (b ogholder R.) 25. Jette Schw ensen (in sp ek tø r S.) 26. A lice Svensson (chau ffø r S.) 27. Flem m ing Sørensen (v æ rk fø rer S.) 28. K arin T ry n sk o v Sørensen (auto v o g n m and S.) 29. T hom as G regers T hom sen (arbm d. T.) 4. b. 1. G u n h ild M aaru p A ndersen (arbm d. A.) 2. N iels G u stav A ndersen (skom ager A.) 3. E v a C hristensen (skipper C.) 4. M ogens Birch C hristensen (fa b rik a n t C.) 5. L in d a C hristiansen (arbm d. C.) 6. P eter C onradsen (fa b rik a n t C.) 7. Jep p e B auert H ansen (tøm rerm. H.) 8. H a n n e Ju lian H o lm (revisor H.) 9. Jø rg en Steen Jensen (b o gholder J.) 10. M ogens W esterm ark Jensen (m usiker J.) 11. P eter H elm. Steen Jensen (kusk N.) 12. Jan e K larn er (skibsinsp. K.) 13. A nni L arsen (lo k o m o tiv fy rb. L.) 14. In g er L yng (elektrik er L.) 15. H a n s-jø rg e n M ortensen (h erreekviperingshdl. M.) 16. M ona N ielsen (k aretm ag er N.) 17. B ent C h r. M oesm and O lesen (lokom otivm. O.) 18. P eter B em d t R asm ussen (k o n to rassisten t R.) 19. L eif R eichstein (m askinm ester R.) 20. Jørgen R ønnest (p a p irh an d ler R.) 21. Jørgen B urholt S vanum (lods S.) 22. O le E rla n d Sørensen (m askinarb. S.) 23. B jarne R u b y T hom sen (fo rretn in g sfø rer T.) Ar.tal G ennem snitskarakterer elever Ug m g - mg mg g+ g R e a le k s a m e n ! 2 M ellem skoleeksam en

27 24 Årsprøver I eksam ensm ellem skolen afholdtes sk riftlig årsp rø v e juni og m u n d tlig p rø v e juni. I hovedskolen og den eksam ensfrie m ellem skole afholdtes skriftlige årsp rø v er ju n i og m undtlige p rø v e r juni. Oprykning af eleverne efter 5. klasse 1 henhold til folkeskoleloven a f 7. juni 1958, 17, stk. 7, deltes eleverne ved udgangen a f 5. klasse i 6 a-klasser (alm ene klasser), der sigter m od 8. og 9. klasse, 6 b-klasser (boglige klasser), der sigter m od en 3-årig realafdeling, som begynder efter 7. skoleår, og i 6 c-klasser (udelte klasser). 44,6 pct. af eleverne oprykkedes i a-klasser, 43,1 pct. i b-klasser og 12,3 p ct. i c-klasser. Elevernes placering i a- og b-klasser foretages efter skolens skøn og under hensyntagen til foræ ldrenes ønsker. Skolens skøn baseres p å dens alm indelige in d try k a f den enkelte elevs ev ner og daglige skolearbejde, h eru n d er resu ltatet a f nogle af de sk riftlige p rø v e r i dansk og regning, der in d g år i skolearbejdet i det 5. skoleår. Skolens skøn er afgørende; dog kan in te t b a rn m od foræ ldrenes vilje placeres i en b-klasse. I 2 5. klasser p å F la d stran d skole stem te henholdsvis 73,3 pct. og 64,4 pct. a f foræ ld ren e fo r udelt klasse, h v o re fte r skolekom m issionen efter an b efalin g a f læ rerråd et vedtog, a t disse 2 klasser videreføres u d elt altså som c-klasser. D en endelige fo rd elin g a f eleverne til 8. og 9. klasse og til realafdelingen foretages fø rst efter 7. klasse. A f 394 elever i 7. klasserne oprykkedes 165 elever i 8. klasse, 161 elever i 1. realklasse (h eraf 26 i gym nasiet og 1 i F rey s p riv a te skole) og 63 elever blev udsk revet af skolen.

28 25 Det skolepsykoiogiske arbejde D e undersøgte børn i fo rd eler sig således: i : i > kl. kl. kl. kl. ; kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 3. ml ml. bgl. cr CTQ 7 i alt B an g sb o str. sk o le F lad stran d sk o le Ø rn e v e je n s sk o le i i 37 1 a l t D e ra f 60 drenge og 33 piger. Specialundervisning i dansk. 69 elever (33 drenge og 16 piger) h ar fået specialundervisning i dansk (i B angsbostrand skole 13, F la d stra n d skole 26, Ø rn e vejens skole 30). H jæ lpen er i de fleste tilfæ lde givet 2 tim er ugentlig i hold pa 3 elever. P å skolernes læ sehold optages n o rm a lt- og velbegavede elever, d er h a r specielle vanskeligheder ved a t lære at læse og skrive dansk. D e r h a r væ ret m eget sto r interesse fo r denne u n dervisning fra m ange hjem s side, m en en elev, hvis dårlige sta n d p u n k t i dansk særlig skyldes m angel p å flid og påpasselighed i skole og hjem, er ikke strak s berettig et til denne u n dervisning. P å læseholdene søges givet en undervisning, d er er tilpasset den enkelte elevs stan d p u n k t og særlige vanskeligheder. D et kræ ver en virkelig arbejdsindsats fra elevernes side for a t o v erv in d e disse vanskeligheder, og hjem m enes interesse og forstående indstilling b ety d er o v ero rd en tlig m eget for, om b a rn e t få r den arb ejd sly st og arbejdsiver, der er n ø dvendig. D et h a r væ ret en fonøjelse a t se, h v o r godt der gennem gående er a rb ejd et p å disse hold. Specialundervisning i hjælpeklasser og på hjælpehold. 75 elever (49 drenge og 26 piger) h a r fået undervisning i hjæ lpeklasser eller p å hjæ lpehold. D er h ar væ ret 2 hjæ lpeklasser p å Ø rnevejens skole og 2 på B angsbostrand skole. P å F la d stra n d skole h a r de elever, hvis alm indelige evner b erettig er til denne underv isn in g, forsøgsvis væ ret u n d erv ist p å hjæ lpehold. I hjæ lpeklasserne h a r elev antallet væ ret 10 15, så elever, der h a r vanskeligt ved a t følge undervisningen i de alm in d e

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Aarsberetning. Ira. Skagen Skole. Skoleaaret 194 7 48. Ved S k olein spek tør A age S ørensen

Aarsberetning. Ira. Skagen Skole. Skoleaaret 194 7 48. Ved S k olein spek tør A age S ørensen Aarsberetning Ira Skagen Skole Skoleaaret 194 7 48 Ved S k olein spek tør A age S ørensen Aarsberetn i ng f r a Skagen Skole Skoleaaret 194 7 48 Ved S koleinspektør A age S øren sen Skagen Skolekom m ission:

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Frederikshavn. kommunale skolevæsen 1967-68

Frederikshavn. kommunale skolevæsen 1967-68 \ 'l Frederikshavn kommunale skolevæsen 1967-68 i * - Fred erikshavn ko m m unale skolevæsen Sko leåret 1967-68 V ed V. Christensen skoled irektø r Frederikshav n Ekspres-Try kkeriet 1969 Skolemyndigheder

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Unge uden ungdom suddannelse lever på offentlig forsørgelse 25-årige uden ungdomsuddannelse lever i langt højere grad af offentlige overførsler i voksenlivet, end de unge der som 25-årige har gennemført

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964 ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 1964 Første afsnit: Æ gteskabs indgåelse. INDHOLD 1. Fam ilierettens om råde. Æ gteskab, slægtskab og svogerskab 5-8 2. Forlovelse... 9-14 3.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 30. august 2013 Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider I disse år er beskæftigelsen

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1963-64 Årsberetning f o r Skagen kommunale skolevasen for 1963-64 v e d s t a d s s k o l e i n s p e k t ø r S v e n d B i s k j æ r Skolevæsenets tilsyn

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund. Vinder 2004: Kenneth Jonassen, Greve. Fre.10:00. Fre.19:30. Fre.10:00. Fre.10:00. Fre.19:30. Fre.10:00. Fre.

Danmarks Badminton Forbund. Vinder 2004: Kenneth Jonassen, Greve. Fre.10:00. Fre.19:30. Fre.10:00. Fre.10:00. Fre.19:30. Fre.10:00. Fre. Danmarks Badminton Forbund D Herre Single * 1 K en neth JONASSEN G rev e 2 S un e GAVNHOLT V ib y J. Tor.19:4 5 Vinder 2004: Kenneth Jonassen, Greve. w 3 R une ULSING H vido vre BC 4 M a rtin DELFS H illerød

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet U ddannelsesniveauet for danske unge bliver ved med at falde. Fæ rre og fæ rre får en ungdomsuddannelse, og den manglende indfrielse

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub 36. årgang, nr. 3 Januar 2010 Efter et par forsidediagram m er fra m oderne turneringer, snupper vi denne gang en partiafslutning fra et parti, der er over 70 år

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Spørgeskema til lærere

Spørgeskema til lærere Spørgeskema til lærere Vejledning i udfyldning af skemaet Dette spørgeskema skal udfyldes af lærere, der har haft normal på 1. til 9. klassetrin i skoleåret 2005/06 og også har det i 2006/07. Svarfrist

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Kontoret for børn og unge mv., Social og Psykiatriforvaltningen i Viborg Amt Januar 2006 Projektleder Lisbeth Ørtenblad

Læs mere

Slutrapport Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnum m er:1-30-76-6-09 R egion: R egion Midtjylland(R M) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 2y

2010-2011. Årsplaner for 2y 2010-2011 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 8 ÅRSPLAN

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K O N T R A K T m ellem CVR- nr.... ( i det følgende k aldet k unden) og CVR- nr.... ( i det følgende k aldet lev er andør en) om lev er ing og v

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere