LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf , fax Jens Søndergaard Museet, Transvej 4, Ferring, 7620 Lemvig, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Ansvarsområdet afgrænses geografisk til Lemvig kommune og Thyborøn-Harboøre kommune. De emner, som museet arbejder med, skal belyse væsentlige træk af den lokale udvikling. Tidsmæssigt vil hovedvægten ligge på nyere tid, d.v.s. perioden fra årene til nutiden, idet der dog skal være mulighed for at trække linjer tilbage til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum. Målsætningsprogram Lemvig Museum Dette målsætningsprogram er fastholdt uændret Værdigrundlag Lemvig Museums værdigrundlag er baseret på ønsket om at sætte det enkelte menneskes liv ind i et perspektiv, at skabe forståelse for, at man i nuet er en del af et større kredsløb, ét slægtled i en uendelig lang række af mennesker, der har levet før én selv, og som skal leve efter. Som et valgsprog for museets virksomhed har vi valgt digteren Thøger Larsens ord: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension. Overordnet målsætning Lemvig Museums overordnede målsætning er baseret på Museumsloven samt på Lemvig Kommunes og Ringkjøbing Amtskommunes overordnede målsætninger for kulturområdet. Et seriøst arbejde for at opfylde den overordnede målsætning er en forudsætning for at kunne indgå som en 1

2 ligeværdig partner i netværket af statsanerkendte museer i Danmark. Samtidig er det en garanti for museets brugere for et højt fagligt niveau. Museets opgaver er: at indsamle og forske, registrere og bevare inden for emner, der vedrører kultur, kunst og kulturmiljø - med hovedvægt på forholdene i Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner, men med mulighed for at belyse emnerne regionalt, nationalt eller universelt. at overholde museumsfaglige og museumsetiske standarder. at stille sin viden til rådighed såvel for private som for offentlige myndigheder. at samarbejde med offentlige myndigheder og andre såvel om spørgsmål vedrørende fredning, bevaring og planlægning som om kulturpolitiske og museumsfaglige spørgsmål. at samarbejde med lokale foreninger og enkeltpersoner om relevante emner. at samarbejde med andre museer inden for fælles arbejdsområder. at samarbejde med andre fagområder, f.eks. undervisningssektoren, turisterhvervet, kunst-, litteratur- og naturvidenskab, naturvidenskab, bygningsbevaring m.v. at bidrage til i national og international sammenhæng at kaste lys på den region, hvis kulturarv museet forvalter. at formidle museets viden på en måde, så den enkelte borger får et perspektiv i tid og rum på sit eget liv her og nu. Kvalitetsmål En forudsætning for at opnå de overordnede mål er: at der findes en langsigtet plan for museets virksomhed. at der findes kvalificeret personale i tilstrækkeligt omfang, og at man sikrer personalets fortsatte udvikling og uddannelse. at museet har en relevant indsamlings-, forsknings- og undersøgelsesvirksomhed, og at der er en plan for denne virksomhed. at det indsamlede materiale er dokumenteret og registreret. at samlingerne er forsvarligt sikret for eftertiden. at samlingerne er offentligt tilgængelige, og at åbningstider og kontortid står i et rimeligt forhold til museets størrelse og økonomi. at museets udstillinger er i overensstemmelse med museets overordnede målsætning, og at de afspejler væsentlige sider af den lokale kultur. at personalet bidrager aktivt ved formidling af museets viden, specielt til uddannelsesinstitutioner og foreninger. at forespørgsler fra museets brugere og samarbejdspartnere besvares eller videregives hurtigst muligt. at museet deltager i debatten vedrørende kultur- og bevaringsspørgsmål, såvel lokalt som i et bredere perspektiv. at museet tilstræber en målrettet markedsføring i samarbejde med lokale, regionale og nationale kulturinstitutioner, turistorganisationer og offentlige myndigheder. Fremtidens Lemvig Museum En evaluering i januar 2003 viste, at der var en række problempunkter i forhold til denne målsætning. De væsentligste er: For lidt plads både til udstilling og arbejdspladser. Optrækkende generationsskifte, blandt andet lederskift. En fremtid med faldende statstilskud. Store mangler i indsamling for 1900-tallets kulturhistorie. Mangel på plads og udstyr til at iværksætte edb-registrering af samlingerne. Mangel på sammenhængende tid til at få publiceret forsknings- og undersøgelsesresultater. Mangel på plads og arbejdskraft til at udarbejde nye udstillinger. Manglende edb-baserede søgesystemer til billedarkiv og undersøgelsesarkiver. 2

3 Museets bestyrelse og ledelse tog derfor i vinteren museets fremtid under debat på en række møder. Man drøftede forskellige udviklingsmuligheder gennem sammenlægninger og samarbejder med andre institutioner, primært Struer Museum. Disse drøftelser fortsatte gennem I 2005 blev der afholdt et uformelt og opklarende møde mellem formænd, næstformænd og ledere fra Lemvig Museum og Struer Museum for at afklare spørgsmålet om fremtidige samarbejdsmuligheder. Der var imidlertid enighed om, at der var mange presserende opgaver på museerne, som lå først, og at der var mange usikkerhedsmomenter omkring den fremtidige struktur. Derimod anså man det for væsentligt, at Lemvig, Struer og Holstebro Museer koordinerede deres arbejdsplaner for Med udgangspunkt i de senere års overvejelser har Lemvig Museum i løbet af 2005 taget en række initiativer til forbedring af de fysiske rammer og til forberedelse af en ny fremtid både med henblik på kommunalreformen og på et fremtidigt generationsskifte. Desuden indsendte museet til brug ved kommunens Perspektivseminar i juni 2005 et forslag om en opgradering af det lokalhistoriske arbejde i samarbejde med biblioteket og om afhjælpning af museets pladsproblemer som en del af eventuelle kommende kulturhusplaner. For at skaffe plads til museets stærkt øgede aktiviteter og voksende indsamlings- og undersøgelsesarbejde lykkedes det i foråret i et samarbejde med kulturforvaltningen i Lemvig Kommune og Klinkby Skole at få udvidet museets magasin på Klinkby Skole med henblik på at omdanne et eksisterende magasin i museets tilbygning i hovedafdelingen til kontor, arbejdspladser og nærarkiv. Arbejdet har været udgiftskrævende og er fortsat i 2006, men er blevet dækket af museets kassebeholdning som anlægsvirksomhed. Det nye kontor og arbejdsrum vil give en langtidsholdbar løsning på de nuværende uhensigtsmæssige forhold. Derimod er den nye magasinkapacitet så godt som allerede opbrugt i forbindelse med magasinflytningen. Per 1. september 2005 ansatte museet cand.mag. Mette Lund Andersen i første omgang i en tidsbegrænset projektansættelse frem til Det er derefter planen at Mette Lund Andersen overgår til fastansættelse. Mette Lund Andersen har i vinteren gennemført en museumsinspektør-efteruddannelse på Museumshøjskolen. Der er i 2006 ekstern finansiering på plads til mere end halvdelen af lønnen gennem undersøgelsesmidler fra Kulturarvsstyrelsen. Der arbejdes hen imod et glidende generationsskifte inden for en kortere årrække, således at den nye lederstilling kan blive delvist finansieret ved at den nuværende leder går på deltid. Med henblik på en ny samarbejdsstruktur efter den kommende nedlæggelse af amterne og dermed af Museumsrådet i Ringkøbing Amt er museet indgået i drøftelser om et fremtidigt forpligtende samarbejde med museerne omkring den vestlige del af Limfjorden, i første omgang med henblik på nyere tids undersøgelser og formidling. I netværket indgår ud over Lemvig Museum Struer Museum, Skive Museum med Fur Museum og Spøttrup, Limfjordsmuseet i Løgstør, Morslands Historiske Museum og Museet for Thy og Vester Han Herred. Det forventes, at også Holstebro Museum kan tænkes at indgå i samarbejdet. Det forpligtende samarbejde vil betyde et økonomisk engagement for det enkelte museum, ligesom samarbejdet på længere sigt skal forhandles på plads med de nye kommuner. Desuden har museet indledt en drøftelse med Lemvig Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune om oprettelse af et Historiens Hus som en paraplyorganisation for det lokalhistoriske arbejde i området. Med hensyn til påbegyndelse af elektronisk registrering lykkedes det endelig i januar 2006 at få to medarbejdere, museumsinspektør Mette Lund Andersen og kontorassistent 3

4 Tove Saugmandsgaard på REGIN-kursus, hvorefter en nyregistrering af både gamle samlinger og efterslæbet er iværksat. I øvrigt er der i forbindelse med kommunalreformen en række usikkerhedsfaktorer på længere sigt omkring finansieringen, særlig efter 2010, hvor museerne hidtidige statstilskud og amtstilskud forventes at blive udlagt som bloktilskud til kommunerne. Det er en situation, som museets ledelse løbende vil holde sig orienteret om og sammen med den ny Lemvig Kommune finde en fremtidsholdbar løsning på Oprettelse: Museumsforeningen for Lemvig og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Museumstjenesten, Nordvestjysk Folkeuniversitet, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Nordisk Kulturlandskabsforbund, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, NEFA- Danmark (Institut for arkæologi og etnologi, Kbh. Univ.), Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Lemvig Kommune: Som en fast aftale afholdes kvartalsmøder mellem museet og Lemvig Kommunes kulturforvaltning. Der har været afholdt møder i marts, april og maj Bygningsforbedringsudvalg i Lemvig Kommune: ED er udpeget af Lemvig Kommunalbestyrelse som repræsentant for bevarings- og landsbyinteresser og har siddet som formand. Rådet har afholdt møde i marts, maj, juni og november Nortrail : Nortrail er et samarbejde mellem regioner omkring Nordsøen med henblik på en formidling af færdselsveje og handelsforbindelser. Lemvig Museum har udarbejdet beskrivelser af en række seværdigheder og handelsruter til Nortrails hjemmeside. Der er endvidere optaget nye fotos til samtlige beskrivelser. Limfjordsegnens Litteratur Samvirke: Museet er medlem af samvirket. Der har været arrangementer i juli i Fjaltring og Lemvig omkring H.C. Andersens besøg på Lemvigegnen i I Lemvig blev arrangementet afholdt på Lemvig Museum med optræden af skuespiller og musikere samt medvirken af lyrikeren Inge Pedersen. Både i Lemvig og Fjaltring bidrog museet med en lokalhistorisk vinkel på digterens besøg. Gravminderegistrering: Lemvig kirkegård er under udarbejdelse. Hygum er afsluttet. Udvælgelse af bevaringsværdige gravminder er foretaget af en gruppe typisk bestående af repræsentanter for me- 4

5 nighedsrådet, præst, graver og sognehistorisk interesserede i samråd med museet. Arbejdet med udfyldelse af kartotekskort foretages af lokale arbejdsgrupper i tilknytning til sognearkiv og menighedsråd, mens museet har forestået fotografering af gravminderne. Dansk Folkemindesamling: Der er indledt et landsdækkende samarbejde omkring indsamling af traditionsmateriale med Else Marie Kofod fra Dansk Folkemindesamling. Samarbejdet har givet sig udslag i afprøvning af en fælles spørgeliste, men har ligget delvis stille på grund af manglende koordinering fra Folkemindesamlingens side. Lidenlunddage: Samarbejdsprojekt mellem Lemvig Turistforening, Lemvig Handelsstandsforening og Lemvig Museum om afholdelse af årlige Lidenlunddage i Lemvig. Arrangementet blev afholdt i september Museets bidrag var bl.a. en Byvandring i Lidenlund. ED har deltaget i øvrige dele af arrangementet og i evalueringsmøde om sagen i oktober. Skulpturspil: Samarbejdsprojekt mellem valgmenighedspræst Lisbeth Baggesen (Lemvig og Omegns Valgmenighed), Lemvig Museum, Ejgil Westergaard, Elof Westergaard, Anders Bune og Lars Busk Sørensen med henblik på at formidle Skulpturstien med Torvald Westergaards værker i en dramatisk form. Der har været afholdt møde i januar Samarbejdet er stillet i bero, da initiativtageren Lisbeth Baggesen forlod sit embede i Lemvig. LemvigTanken: Der har i året løb været afholdt to fællesmøder, en række gruppemøder samt en foredragsrække på museet med efterfølgende debat. Særlig Kurbygruppen har været aktiv og gennemført en række møder med myndigheder og andre interessenter. Den russiske Ambassade, København Museet har haft et nært samarbejde gennem hele året med ambassadesekretær Alexander Sverchkov, der løbende har skaffet store mænger kildemateriale, samlet oplysninger og knyttet kontakter vedrørende den russiske fregat Alexander Nevskij. I februar 2005 var ED indbudt til et arrangement i Det russiske Kulturinstitut i København i forbindelse med udgivelsen af Preben Ulfeldts bog om enkekejserinde Dagmar. Mannaminne, Nordingrå, Sverige: Samarbejdet med kulturprojektet er fortsat. I sommeren 2005 blev der holdt et møde på Mannaminne angående et dansk hus, og ED har siden arbejdet på at skaffe et hus fra Ferring i stedet for det planlagte hus fra Kystdirektoratets arbejdsplads. Stjernehimlen over Ringkøbing Amt: Samarbejde mellem Lemvig Museum, Lemvig Gymnasium, Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og Amtscenteret for Undervisning i Herning omkring formidling af astronomi. Samarbejdet fungerer fortsat som et netværk uden faste møder. Skoletjenesterne ved museerne i Ringkøbing Amt: Samarbejdet er p.t. hvilende. Nordvestjysk Folkeuniversitet: HK er medlem af Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Der har i årets løb været afholdt en række møder. På Lemvig Museum har der været afholdt 2 foredrag i februarmarts med titlen Klimaændringer og 3 foredrag i oktober-november med titlen Vækst 5

6 og udvikling i et udkantsområde og 3 astronomiske foredrag i november. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museets medarbejdere har deltaget i kurser arrangeret af Kultursamarbejdet Museets leder, navn og stilling: Museumsinspektør Ellen Damgaard, mag. art. i europæisk etnologi Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Indkomne genstande er blevet noteret i dagbog og anbragt på magasinet. Museet påbegynder i det nye år indregistrering i REGIN, det nye system fra Kulturarvsstyrelsen. Det prioriteres højt at få løst registreringsproblemerne. Fotos, dias og negativer er blevet registreret op til 2005 og sat på plads. Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn har gennemført samlingsrevision Uddeponeringer: Ingen 2.5. Inddeponeringer: Ingen 2.6. Arkiver: Ingen særlige arbejder 3.0. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: De væsentligste nyerhvervelser er to malerier af Niels Bjerre, begge fra Bovbjerg, samt de to malerier af Jens Søndergaard, som tidligere har hængt på Klinkby Skole. I øvrigt har indsamlingen bevidst været holdt så lavt som muligt på grund den omfattende magasinflytning. Den væsentligste tilvækst har været et omfattende materiale vedrørende den russiske fregat Alexander Nevskij primært skriftlige kilder, tegninger m.v Erhvervelser: Maleri af Niels Bjerre Solnedgang over Bovbjerghuse sign. N.B Købt af Børge Præstholm. Maleri af Niels Bjerre En sommerdag på skrænterne ved Bovbjerg med græssende kreaturer, i baggrunden Ferring Kirke sign. N.B Købt på Holstebro Auktioner. 2 malerier af Jens Søndergaard, Klinkby Skole. Overdraget fra Lemvig Kommune. Mindebog fra Nr. Nissum Højskole, Gave fra Elisabeth Hvidberg Nejsum, Østergade 18, Gram. Diverse postkort/fotos fra Nees mm. Gave fra ukendt. Diverse fotos (Julemand i Lemvig, trommeslageren, og fra Lemvig by, havn, anlæg mm.). Gave fra Lizzie Ingerslev, Ågade 8, Vestervig. 6

7 Program til Koncert af Lemvig Sangforening og sangstævne i 1920 erne. Gave fra Lis Bro, Kirkestræde 10, Holstebro. Farvefotokopi af Redningsdamperen Vesterhavet. Gave fra Villy Vinther, Tårnborgvej 102, Korsør. Revytekster fra Lemvig i 1930 og 50 erne. Gave fra Evelyn Nielsen, Rønbjerghage 16, Lemvig. Fotos fra Teglgården i Lemvig og Villemoes familien. Gave fra Ellen Villemoes, Rosenlund 7, Nykøbing Mors. Postkort fra Lemvig, Bovbjerg, Harboøre og Thyborøn. Gave fra Else Byskov, Skærbækvej 1, Linde. Foto af lærer Elise Hansen, Lemvig. Gave fra Det danske Kunstindustrimuseum, Bredgade 68, København K. Postkort fra Lemvig og receptkuverter. Gave fra boet efter Gudrun Brandt Sørensen, Ålborg, v/ellen Damgaard, Lemvig. Fotos i ramme af Arbejdersangkoret Freja Lemvig Gave fra ukendt. Bøjler fra TN & M, Damernes Magasin, Otto Madsen, Schumann, Mr. O og skrædder Martin Kruse, Lemvig, samt 2 sparebøsser fra Lemvig Bank. Gave fra Jytte Søndergaard Andersen, Storegade 21, Lemvig. Cykel, strygebræt, små pakker med strømper, mm. Gave fra Agnete og Svend Hansens bo, Tangsøgade 64, Bøvlingbjerg v/karen Gaarn-Larsen. TV-apparat på stativ, B&O fra 1950 erne. Gave fra Karoline Ravnsbæk, Heldumvej 28, Lemvig. Akvarel i ramme. Motiv: Købmandsforretning på Søvejen, Lemvig, malet af Gustav Holgersen, Gave fra Børge P. Madsen, Møllevænget 18, Rødby. 5 sølvskeer og 1 sølvtheske. Gave fra Ingrid Kochs dødsbo, Rolighedsvej 3A, Lemvig v/ellen Budde, Bøvlingbjerg. Farvelagt litografi af italiensk høstpige (stammer fra Alexander Nevskij). Gave fra Amy Lund, Aagade 10A, Lemvig. Skoletaske og 2 par børnetræsko. Gave fra Martin Olesen, Skovbrynet 6, Lemvig. Foto af Lemvig by i ramme (prospekt fra vest). Gave fra Laila Jensen, Neesvej 60, Vemb. Fotos og båndoptagelse. Lånt af Inga Bruun Hjøllund, Kastaniebakken 5, Risskov Undersøgelser: Forhistorisk tid: Holstebro Museum har ikke foretaget større arkæologiske undersøgelser. Nyere tid: Vestjysk særpræg og vestjyske værdier: Vestjysk identitet - en skabelsesproces i mødet med "de andre". Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum støttede i 2005 en afsluttende undersøgelse indenfor museets forskningsprojekt Vestjysk særpræg og vestjyske værdier med kroner. Undersøgelsen er udført af cand. mag. Mette Lund Andersen. Formålet med undersøgelsen var at belyse tilflytteres, forfatteres, turisters og tidlige rejsendes oplevelse af et vestjysk særpræg og undersøge, hvordan de udefrakommendes opfattelser af vestjyderne har spillet en rolle for vestjyders opfattelse af sig selv. Undersøgelsen er foretaget dels som historiske studier, dels som et etnologisk feltarbejde med interview af 18 tilflyttere til Lemvigegnen. Undersøgelsen viste et udbredt sammenfald mellem indfødtes og tilflytteres opfattelser af et vestjysk særpræg. Begge grupper forbinder bestemte karakteristika med det at være vestjyde, hvoraf de fleste karakteristika allerede blev fremhævet af 1700tallets topografer og af forfattere og fagfolk i 18- og 1900 tallet. Blandt tilflyttere er der dog en tendens til at betragte det særligt vestjyske 7

8 som stereotype forestillinger og fordomme, man overtager og reproducerer mundtligt. Undersøgelsen bragte os således tættere på opfattelsen af det vestjyske særpræg og på dele af den proces, hvori det vestjyske skabes. Et klart overblik over skabelsesprocessen viste sig dog svær at indkredse på baggrund af den eksisterende empiri. Undersøgelsen er udført i samarbejde med Dansk Folkemindesamling og en række museer og arkiver i resten af landet, blandt andet gennem udarbejdelse af fælles spørgeliste. Formålet med samarbejdet var at brede undersøgelsen af regionale særpræg ud med henblik på at lave geografisk komparative studier af fænomenet. På grund af manglende koordinering fra Folkemindesamlingen har det dog endnu ikke været muligt at foretage en landsdækkende perspektivering af emnet. Dette forventes at kunne ske i løbet af Alexander Nevskij Undersøgelser vedr. skibets historie, forliset (årsager og faktiske begivenheder) m.v. med henblik på opbygningen af en ny udstilling. Arbejdet er udført af ED med hjælp af en række frivillige specialister (kommandør Poul Grooss, kommandørkaptajn Svend Albrechtsen, dykker Gert Normann, historiker Ole Lisberg m.fl.) Niels Bjerres breve Indsamling af breve i privateje, renskrivning og udarbejdelse af navneregister. Udføres af Tove Saugmandsgaard, Lene Damborg og Kirsten Mikkelsen Forskning: Delundersøgelserne under Vestjyder - set udefra indgår i det samlede forskningsprojekt Vestjysk særpræg og vestjyske værdier Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Århus: Retur efter konservering: Jens Søndergaard: Mor og Barn, Jens Søndergaard: St. Hansaften, Jens Søndergaards to malerier fra Klinkby Skole. Sendt til konservering i november 2005: Niels Bjerre: Det døde barn. Niels Bjerre: Parti fra Bovbjerg. Niels Bjerre: Landskab med gårde, Harboøre. Niels Bjerre: Søster Mathilde. Niels Bjerre: Bovbjerg (1892). Kr. Bjerre: Portræt af Thøger Larsen. Kr. Bjerre: Portræt af Eigil Petersen. Kr. Bjerre: Ferring By og Bovbjerg. Kr. Bjerre: Portræt af Kirsten Jensen. T. Hansted: Lemvig set fra øst, o Konserveringstjenesten i Ølgod: Model af Lemvig Kirke lavet af maler Høft er færdigkonserveret i september armstol, 4 spisestuestole og en sovesofa fra Alexander Nevskij er blevet behandlet i Sovesofaen er dog forblevet på konserveringstjeneste til foråret

9 4.3. Bevaringsarbejde: Museets indsats på bygningsbevaringsområdet er foregået gennem Bygningsforbedringsudvalget i Lemvig Kommune. Der er endvidere ydet en del telefonisk rådgivning af private husejere. Kulturmiljøarbejde: I Regionplanen for Ringkjøbing Amt er tre af de kulturmiljøer, som museet har foreslået udpeget i Lemvig-Thyborøn-Harboøre Kommune blevet optaget: Bovbjerg, Gudumområdet og Oldtidsvejen Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaard Museet, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien. Formidlingsindsatsen på Lemvig Museum har i 2005 været præget af forberedelser til opbygning af en ny permanent udstilling på Kystcentret om den russiske orlogsfregat Alexander Nevskij, samt af udarbejdelse af turbeskrivelser til Nortrail-projektet Udstilling: Generelt: Besøgstallet i Vesterhus har været 3.894, heraf i grupper Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Nedgangen i besøgstal skyldes i nogen grad, at man på grund af flytterod i forbindelse med magasinflytningen har været nødsaget til at bede foreninger og grupper udsætte ønskede besøg til senere. Åbningstiderne: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaard Museet har været 6.656, heraf 917 i grupper. Åbningstiderne: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, Påske og Pinse, efterårsferie og Jul. Permanente udstillinger: Lemvig-udstillingen: Der er arbejdet videre med afsnittet om byens virksomheder i perioden o ED og HK har begge arbejdet med udstillingen. Arbejdet har dog måttet vige for de omfattende forberedelser af Alexander Nevskij-udstillingen. Alexander Nevskij-udstillingen: 9

10 Trods en række vanskelige forhandlinger i forbindelse med finansieringen af udstillingen lykkedes det at skaffe Mål 2-midler til projektet, således at man kunne påbegynde selve arbejdet med planlægningen i begyndelsen af Arbejdet med Alexander Nevskij-udstillingen har optaget en meget stor del af museets arbejdstid gennem hele året. Sammen med udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen er der som arbejdsmateriale opbygget en 3-dimensional version af udstillingen, så ledes at man har kunnet lægge illustrationer, genstande og tekstblokke ind løbende. Der er udarbejdet oplæg til udstillingens strukturering, skaffet nyt illustrationsmateriale, lavet oplæg til tekster, udført oversættelser af russisk kildemateriale m.v. I december 2005 påbegyndte man nedtagningen af eksisterende montrer mv på Kystcentret, således at der var klar til opsætning af nye vægge m.v. i begyndelsen af Planetstien: Der er foretaget de fornødne reparationer på afviserpæle m.v. Særudstillinger: Udstillingen med luftfotografier fra 1950 ernes Lemvig blev forsynet med en række supplerende genstande og materialer i forbindelse med Lidenlunddagene i september Formidling til børn: Med ansættelsen af Berit Lykke Kristensen har museet fået udarbejdet en række formidlingsopgaver, særlig for børn. Bogstavleg: En kobling af særligt udvalgte genstande i udstillingen, ophængte bogstaver og en mappe med fortællinger er blevet til et populært redskab, der leder børn og børnefamilier rundt i alle udstillingsrum og samtidig udvikler interessen for at lære at læse. Bondestuen: Museets gamle bondestue -udstilling er blevet indrettet med gøremål og opgaver beregnet for børn, samtidig med at børnene har et hyggeligt sted at slå sig ned, mens de voksne kigger på andre ting. Lemvig på tipoldemors tid: En mobil samling puslespilsbrikker med gamle og nye fotos fra Lemvig, som får skoleelever ud på opdagelse i nutidens gadebillede. Idéen er inspireret fra Odder Museum Anden formidling: Hjemmeside: Hjemmesiden blev i løbet af 2004 flyttet fra Ringkjøbing Amts regi og over i et andet program (FrontPage). Der viste sig imidlertid behov for en gennemgribende nyopsætning af siden, som er blevet iværksat i begyndelsen af Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Løbende behandling af region- og lokalplansager, sager vedrørende byggeri i nærheden af gravhøje, anlæg af vandhuller, dambrug, giftgrunde, opstilling af vindmøller, skovrejsning, læhegn, råstofindvinding, vandkvalitet, terrænudjævning m.v. (Ringkøbing Amt). Løbende behandling af kommuneplan- og lokalplansager, Vejledning for skilte og facader, fotos fra Ferring by til brug for nyt lokalplansarbejde. Indsigelser mod nedrivningssager, Staunings mindesten. Drøftelser med projektansat konsulent ved Lokalrådet ang. landdistriktsudvikling m.v. (Lemvig Kommune). Forskere, studerende: Fattigprotokol i Vandborg sogn. Skibssmedie i Thyborøn (projektopgave). Thøger Larsen og Johs. V. Jensen. Illustration til speciale og bogudgivelse 10

11 om strandinger og regional identitet. Dåbstøj. Musik til Thøger Larsen digte med henblik på registrering. Niels Bjerres breve. Købmand Fr. Hillerup. Skoler: Rådgivning om planeter og astronomi i forbindelse med projektopgave. Materiale og forespørgsler om Planetstien. Organisationer: Historie om fattiggårde i Lemvig. Procedure for gravminderegistrering. Illustration og oplysninger til industriminderegistrering. Statens arbejdstekniske Ungdomsskole, Klosterheden. Milesten og KM-sten på Vilhelsmborgvejen. Medier og forlag: Paris og Rom. Fotos til Lemvig Kalender (Benny Vejlby). Andre museer, biblioteker, arkiver: Om Jens Søndergaard-rettigheder (Kunstindustrimuseet). Niels Bjerre, ophavsret (Statens Museum for Kunst). Oplysning om landbrugsmaskinindustri på Lemvig-egnen (Landbrugsmuseet). Materiale om Vilhelmsborg Kro (Lomborg Lokalarkiv). Spørgeliste til Vestjysk særpræg (Viborg Stiftsmuseum). Hvor døde Henning Gantriis (Kgl. Bibliotek). Flintdolk og pilespidser (Moesgaard Museum). Om nutidens folkekunst (Langelands Museum). Maler O.V. Høft (Arbejderbevægelsens arkiv i Herning) Firmaer: Tøj og brød i 50 erne til Lidenlund-dage (Lemvig Bageri). Identifikation af motiv på Kr. Bjerre maleri (Holstebro Auktion) Fra udlandet: Oplysninger om folk, som har boet og arbejdet i Klosterheden (USA). Album fra Rom Flygtningelejr (tysk gæst). Urmager P. Nielsen, Lemvig (tysk samler). Private: Datering af moseeg. Ordsprog: Ej fange sovende mand sejr. Stednavne: Kongsbjerg, Godrum, Algjehøj, Hegedal, Trælby. Materiale om købmand og skipper Jens Futtrup, Lemvig, beg tallet. Firmaet Fibiger og Villefrance, evt. tegningsmateriale Fur Havn Hvem laver/fabrikerer gadespejle i dag. Kunstforeningen Limfjorden. Rom Skole. Gl. foto af pølsevogn v. Vestergade/Strandvejen. Johan J. Wümpelmann. Køb af Sylvest Jensens luftfoto. Damernes Magasin. Navn på hus ved Ny Østerbjerg, Østergade 38, Lemvig. Rådgivning om konservering af trykklods til kattuntryk. Fotos fra skomager i Bækmarksbro. Kehlets Foto og deres negativer. Afrensning af maleri. Den kloge mand i Lomborg. Om spillemand Caspersen. Materiale om 2. verdenskrig og Klosterheden. Karikaturtegning af skibet Matilte med et besætningsmedlem. Lemvigs byvåben. Planetstien. Skulpturstien. Husmand Peder Lykke. Jens Søndergaard og hans sommerhus. Redningsvæsen og strandinger. Bovbjerg Badehotel og kunstnerlivet. Alexander Nevskij. Minimuseet. Niels Bjerre. Hertil kommer et antal ikke opnoterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaard Museet om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og omvisninger på Lemvig Museum: Museumsforeningen: Dengang der var masser af alting - Lemvig i 50 erne. (45 pers.) Familie og Samfund, Rom: Dengang der var masser af alting - Lemvig i 50 erne. (20 pers.) I samarbejde med Limfjordsegnens Litteratur Samvirke: H.C. Andersen besøger Lemvig. ED: oplæg om byen, skuespiller: Bjarne G. Nielsen, musik: De eventyrlystne, Lyriker: Inge Pedersen. Folkeuniversitetsforedrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: Lemvig Museum: 2 foredrag om klimaændringerne: Centerleder fra Danmarks Klimacenter, KMI, Eigil Kaas: "Klimaændringer før, nu og i fremtiden: Hvor stor indflydelse har vi mennesker?" (45 tilh.) 11

12 John Jensen fra Kystdirektoratet i Lemvig: "Klimaændringer Hvad vil de betyde for kystudviklingen og beskyttelsen af kysterne?". 3 foredrag om "Vækst og udvikling i et udkantsområde": Arkitekt og landsbyaktivist Jørgen Møller, Aalborg Universitet: Landsbyernes udvikling eller afvikling". Lektor, arkitekt Dennis Lund, Arkitektskolen i Aarhus: Lille havn, hvad nu? Seniorrådgiver Karsten B. Hansen, Landbohøjskolen: Lemvig som kurby? Lemvig Tanken : Offentlig debataften om udviklingen på Lemvig-egnen. Opfølgning på ovenstående foredrag. 3 astronomiske foredrag: Arkæolog Jens Vellev, Moesgaard Museum: Tycho Brahes liv og død Astronom Hans Kjeldsen, Aarhus universitet: Om de nyeste opdagelser indenfor astronomien. Videnskabshistoriker Kr. Peder Moesgaard, Aarhus Universitet: Oldtidens Astronomi. Limfjordsfortællinger i samarbejde med Midt-Nord Turisme Lemvig Museums emne: Thøger Larsen: 13 tirsdage ( ). ED og HK som guider. Omvisninger på Lemvig Museum: Borgerskolen Lomborg KFUM Seniorhøjskolen (4 hold) Mariebjerg, Vemb Lønne Højskole Børsens Kultursider VUC Holstebro Hold fra Nøddebo Vision of Scandinavia (2 hold) Holstebro-Struer Landboforenings Seniorklub Struer Skolen Holstebro Bibliotek Klinkby FDF Grønne Smutter Det blå hus (Integrationsforening) Arbejdsmarkedsafdeling, Lemvig Kommune Guldalderklubben Vestjyllands Højskole. Flyvholm: Børsens Kultursider Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaard Museet: Kultur til kanten på Bovbjerg i pinsen: Genfortælling af Chr. Westergaards bog Skumpelskud ved Hanne Iversen. Oplæsning mm. ved Inge Pedersen, Nr. Nissum i samarbejde med Ferring Menighedsråd 1. Søndag i advent. Omvisninger på Jens Søndergaard Museet: Vesterhavshotellet, Vedersø Bjarne Linneberg gruppe Y-Mens Klub 12

13 H.K. s Kunstforening, Århus Vejen Kunstforening Eddy Mortensens Autoudlejning, Tarm Holstebro Kommune Haderup Kunstcirkel Retten i Struer Hvidovre Hospitals Kunstforening Fabjerg Hobbyklub 65-FERIE, København (5 hold) Vestjyllands Højskole (3 hold) Skive-egnens Seniorklub Birthe Esman, Sjørring (gruppe) Fasterholt Menighedsråd Himmerlands Kunstforening 3 menighedsråd, Ry VUC-Nord Foredrag og omvisninger uden for museet: ED: Rind Menighedsråd: Skulptursti og Lemvig Kirkegård (28 pers.) Vestjysk Banks arrangement: Byvandring for tilflyttere (20 pers.) Ulfborg Menighedsråd: Lemvig Kirkegård (30 pers.) Byvandring Lidenlund, Lidenlund-dage (35 pers.). Vinderup Egnshistoriske Forening. (18 pers.). ED indlæg: Danske Bank, Holstebro (Investormøde): Vestjysk Særpræg (ca. 225 pers.) Thyborøn Konsumcentret: Havgasser, Hajer og havne et kulturhistorisk perspektiv på Vestjysk fiskeri (ca. 50 pers.) Fjaltring Beboerudvalg i Samarbejde med Limfjordsegnens Litteratur samvirke, H.C. Andersen besøger egnen: Oplæg om egnen (ca. 100 pers.) HK: Borgerskolen, byvandring. Lemvig Handelsskole og elever fra Tønder, byvandring Lemvig Handelsskole og norske lærere, byvandring Undervisning: Hanne Iversen og Hemming Klokker har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Lemvig Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af lysbilledforedrag, omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaard Museet har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Desuden har museets personale ydet hjælp til projektopgaver i folkeskolen. 13

14 I 2005 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Bøvling skole kl. Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Bøvling friskole 1. kl. Thøger Larsen og Planetsti intro Christinelystskolen Fabjerg skole Flynder skole Gudum Skole Harboøre skole Klinkby skole Bhk.. 3. kl. (2 hold) 5. kl. 6. kl. kl. 2. kl. (2 hold) 3. kl. kl. specialklasse 1. kl. 4. kl. JSM Thøger Larsen og Planetsti intro Oldtid og alm. rundvisning Oldtid og alm. rundvisning Vikingetid og alm. rundvisning Thøger Larsen og Planetsti Rundvisning JSM og skitsetegning. JSM Astronomi og Planetsti intro Rundvisning JSM TL, astronomi og Planetsti intro Lemtorpskolen Lomborg Skole Bhk.-2. kl. (2 hold) Bogstavleg, Venus, Mars, astronomi og Planetsti Møborg skole kl. Rundvisning Nr. Nissum skole Ramme skole Thyborøn skole kl. 6. kl. specialklasse Centerklasse Bhk. kl. Thøger Larsen og Planetsti, dias og udstilling Thøger Larsen og Planetsti Oldtid, stranding, TL Planetsti intro JSM Lemvigs udvikling især 1800-tallet Øvrige lokale skoler: Bøvling Idrætsefterskole 10. kl. (JSM) Fenskær Efterskole kl. (Strandings- og redningsvæsen) Fenskær Efterskole kl. (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti) Ikke-lokale skoler på Lemvig Museum: Struer Østre skole, 3. kl. (Thøger Larsen, astronomi-universet, Planetsti) Ulfborg Friskole, bhk.-5. kl. (Thøger Larsen, Planetsti intro og bogstavleg) Koldby skole, (strandinger, redningsvæsen, Alexander Nevskij og Planetsti intro) Holsebro Kristne Friskole, 5. kl. (Thøger Larsen og Planetsti intro) Kølvrå skole, bhk.-2. kl. (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti intro) Holstebro kommunale Ungdomsskole, fremmedsprogede elever (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti intro) Kibæk Skole, (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti intro) Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaard Museet: Rødding Friskole (52 børn + 7 lærere) Konfirmandhold fra Idom v/pastor Kirsten Sønderby (43 konfirmander) Struer Skolen (11 børn + 2 lærere) (Jens Søndergaard). 14

15 Børneinstitutioner på Lemvig Museum: Børnehuset Troldhøj, Holstebro Ramme SFO Børnehaven Vasen Bøvling børnehave Børnehaven Sct. Georgsgården Degneparken Nr. Nissum Tangsø Børnehus (2 hold) Højere uddannelsesinstitutioner på Jens Søndergaard Museet: Højere uddannelsesinstitutioner m.v. på Lemvig Museum: Nr. Nissum Seminarium (historiehold), byudvikling, byvandring, formidling. Nr. Nissum Seminarium (1. hf.), Thøger Larsen og Planetsti. Lemvig Handelsskole og elever fra Tønder, byvandring. Lemvig Handelsskole og norske lærere, intro til Lemvig og byvandring Lemvig Gymnasium, rundvisning 5.5. Publikationer: Museumsårbogen FRAM Heri har ED bidraget med en artikel En kvæggård ved drivvejen og et Glimt om Bogstavleg for børn og Limfjordsfortællinger og H. C. Andersen kommer på besøg. ED har bidraget med oplysninger i interviewform til bogen Landevej 181, om det kommunale landskab i Vestjylland. Udgivet i foråret PR-virksomhed: DR-2: Leveret materiale til temalørdag om danske fiskere. Kristeligt Dagblad: Medvirket i artikel om lokalpatriotisme i forbindelse med strukturkommissionens oplæg. Børsen: Artikel om museet. Lemvig Kalenderen: Leveret gamle fotos og tekst. Desuden har der været omtaler af museets arrangementer både i Lemvig og på Jens Søndergaard Museet i Lemvig Folkeblad, Lokalavisen og Jyllands Posten Kiosk- og cafeteriavirksomhed: Ingen ændringer Bygninger og udendørsarealer 6.1. Ændringer af bygninger I Vesterhus er indkøbt affugter til magasinet i forhuset. Udvidet alarmsystem med en trådløs alarmsender (overfaldsalarm). Fremstillet og opsat nye forsatsvinduer i Vesterhus. Oplægning af nyt tag på kvisten på Vesterhus. 15

16 Der er indrettet nyt magasin i tilknytning til museets allerede eksisterende på Klinkby Skole. Genstandene i magasinet på loftet i tilbygningen i hovedafdelingen er blevet overflyttet til det nye magasin med henblik på at indrette kontor, arkiv og arbejdsrum i det gamle magasin Ændringer vedr. udendørsarealer: LEM: Reparation af kloakledning med ny strømpeforing. LEM: Opsætning af støbejernsgelænder ved trappe i haven. Pasning af haven varetages fortsat af Lemvig kommunes gartnerafdeling Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: Udskiftet 2 PC er Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: Museet har fortsat samarbejdet med Lemvig Bibliotek, Lemvig-Thyborøn-Harboøre Musikskole og Museet for Religiøs Kunst om drift af en fælles bil 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: Ingen ændringer Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 19. maj 2005 bestået af følgende: 16

17 Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Ib Brændgaard Vandborg Formand Lise Thomsen Hygum Næstformand Birthe Balle Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Ivan Krogh Hansen Lemvig Karl Pedersen Nees Ane Margrethe Bjerre Ferring Troels Boeberg Jensen Lemvig Anna Marie Touborg Jensen Gudum Jørgen Buhl Nr. Nissum Kirsten Præstegaard Ramme Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Mads Peter Holm (delvis afløst af Vagn Jespersen) Gudum Klinkby Udpeget af Thyborøn-Harboøre kommune: Bente Munksgaard Harboøre Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen den 19. maj 2005 bestået af følgende: 17

18 Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Ib Brændgaard Vandborg Formand Lise Thomsen Hygum Næstformand Birthe Balle Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Ivan Krogh Hansen Lemvig Karl Pedersen Nees Ane Margrethe Bjerre Ferring Troels Boeberg Jensen Lemvig Anna Marie Touborg Jensen Gudum Jørgen Buhl Nr. Nissum Kirsten Præstegaard Ramme Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Mads Peter Holm Delvis afløst af Vagn Jespersen Gudum Bøvlingbjerg Udpeget af Thyborøn-Harboøre kommune: Bente Munksgaard Harboøre Bestyrelsen har afholdt følgende møder: Bestyrelsesmøde 27. januar, 2. marts og 19. april, generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde den 19. maj, bestyrelsesmøde 23. august, lørdagsmøde den 5. november og bestyrelsesmøde 24. november. På lørdagsmødet var hovedemnet Arbejdsplan , kvalitetsvurdering, fremtidige samarbejdspartnere, Museumsforeningens jubilæum i 2006 og kassation. Museumsforeningernes Samvirke i Ringkøbing Amt holdt den 3. marts fællesmøde på Skærum Mølle. Heri deltog: Ib Brændgaard, Edith Dalgaard, Lise Thomsen, Anna Marie Touborg, Karl Pedersen, Kurt Lyhne og Ellen Damgaard. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark holdt den 12. marts årsmøde og generalforsamling på Nyborg Slot. Heri deltog Ib Brændgaard og Lise Thomsen. Den 23. september holdt sammenslutningen kursusdag på Horsens Museum. Heri deltog: Ib Brændgaard, Lise Thomsen og Mette Lund Andersen. Amtsmuseumsdag blev den 5. september afholdt på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Heri deltog: Ellen Damgaard, Ib Brændgaard, Lise Thomsen, Ane Margrethe Bjerre, Ivan Krogh, Kirsten Mikkelsen, Mette Lund Andersen og Marianne Lisbygd. Organisationen Danske Museer holdt den 26. oktober temadag i Hobro. Heri deltog: Ib Brændgaard og Ellen Damgaard. I november blev ODM's årsmøde afholdt på Fuglsøcenteret, heri deltog Mette Lund Andersen og Ellen Damgaard 18

19 8.4. Foreninger: Museumsforeningen for Lemvig og Omegn har i 2005 haft 312 medlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Medlemmerne har modtaget FRAM 2005 sammen med et julebrev. Der var arrangeret et foredrag for medlemmer i januar Dengang der var masser af alting Lemvig i 1950 erne og i august arrangeret en udflugt Lær din egn at kende en rundtur på Harboøre. Her besøgte man Lokalhistorisk Arkiv i Harboøre, Harboøre Kirke og kirkegård samt Hårrum Havn. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Lemvig Museum og Jens Søndergaard Museet Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: 9.2 Fast personale: Museet har i 2005 beskæftiget flg.: Museumsinspektør Ellen Damgaard (heltid) Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Daglig leder ved JSM Mette Trolle Rasmussen (heltid) Kontorassistent Tove Saugmandsgaard (deltid) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig) Pædagog Berit Lykke Kristensen (fleksjob) ansat 1. marts 2005 Cand.mag. i etnologi Mette Lund Andersen ansat 1. september 2005 til arbejdet med undersøgelsen: Ikke-vestjyders syn på det særlige vestjyske i perioden med hovedvægten på nutiden. Ansættelsen er sket med henblik på efterfølgende fastansættelse. Personalemøder: 1 fællesmøde er afholdt i 2005, og derudover møder på JSM. ED har deltaget i museumsfaglige møder og i en række museumsrådsmøder. ED sidder som repræsentant for Museumsrådet i Ringkøbing Amt i styregruppen og bestyrelsen for Konserveringstjenesten i Ølgod og har deltaget i flere møder. Hun har endvidere deltaget i ODM s temadag i Hobro og årsmøde på Fuglsøcentret. Tænketank (LemvigTanken) deltaget i diverse møder. Deltaget i flere møder om landdistrikspolitik og borgermøder om lokal udvikling (bl.a. i Ferring). HK har deltaget i Fremtidens Magasin i Vejle og Nordtrail prøvetur. HK er endvidere medlem af bestyrelsen for Nordvestjysk Folkeuniversitet. MLA har deltaget i kursusdag, arrangeret af Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark på Horsens Museum, og har deltaget i ODM s årsmøde på Fuglsøcentret. MTR har været sygemeldt og derefter haft barselsorlov Andet personale: 19

20 Vagthold ved JSM: Hanne Iversen, Birgit Wettergren, Mariane Maigaard, og Marianne Lisbygd. Rengøring JSM: Elin Zaugg. Vagthold ved LEM: Kirsten Mikkelsen, Christina Boysen og Søren Lyhne. Rengøring LEM: Christina Boysen indtil 1. april og derefter lokalt rengøringsselskab. Jørgen Albertsen har været i virksomhedspraktik en del af året Uddannelse: Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amts kurser: MLA, BLK og TS har deltaget i: Photoshop VUC: HK har deltaget i: Photoshop. TS har deltaget i: Front Page. Museumshøjskolen: HI har deltaget i: Omvisning på museer. MLA har deltaget i: Museumsinspektøruddannelsen 2 første moduler (4 i alt) Museets økonomi I 2005 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: I 2005 blev der bevilget kr af Rådighedssummen til undersøgelsen Ikkevestjyders syn på det særligt vestjyske i perioden med hovedvægt på nutiden. Modtaget kr , midler fra Fonden for Kystcentret Thyborøn, Alexander Nevskij - udstillingen. April 2006/Ellen Damgaard 20

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN

Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN Kvalitetsvurdering af Fur Museum 2005 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Fur Museum 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver og bibliotek 6 Indsamling, erhvervelser,

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 Indhold 1. ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ANSVARSOMRÅDE... 3 1.2 MISSION OG VISION... 3 1.3 STRATEGI OG ARBEJDSPLAN... 4 1.4 TILSKUD... 5 1.5 SAMARBEJDE...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 2. Beretning fra de faglige enheder 3. Undersøgelser 4. Formidlingsaktiviteter

Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 2. Beretning fra de faglige enheder 3. Undersøgelser 4. Formidlingsaktiviteter Sydvestjyske Museer Beretning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 3 2. Beretning fra de faglige enheder 14 2.1 Arkæologi 14 2.2 Historie 20 2.3 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) 22

Læs mere

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår.

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår. Året 2012 har været et mærkeår. I 2012 iværksatte Kulturstyrelsen en stor satsning for bevaring af den danske koldkrigshistories fysiske monumenter. Som et led i denne satsning gennemførte Kulturstyrelsen

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Rapport til Kulturarvsstyrelsen om undersøgelsesresultaterne. Lemvig Museum februar 2004 Af Mette Lund Andersen. Indhold: Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003...2

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere