LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf , fax Jens Søndergaard Museet, Transvej 4, Ferring, 7620 Lemvig, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Ansvarsområdet afgrænses geografisk til Lemvig kommune og Thyborøn-Harboøre kommune. De emner, som museet arbejder med, skal belyse væsentlige træk af den lokale udvikling. Tidsmæssigt vil hovedvægten ligge på nyere tid, d.v.s. perioden fra årene til nutiden, idet der dog skal være mulighed for at trække linjer tilbage til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum. Målsætningsprogram Lemvig Museum Dette målsætningsprogram er fastholdt uændret Værdigrundlag Lemvig Museums værdigrundlag er baseret på ønsket om at sætte det enkelte menneskes liv ind i et perspektiv, at skabe forståelse for, at man i nuet er en del af et større kredsløb, ét slægtled i en uendelig lang række af mennesker, der har levet før én selv, og som skal leve efter. Som et valgsprog for museets virksomhed har vi valgt digteren Thøger Larsens ord: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension. Overordnet målsætning Lemvig Museums overordnede målsætning er baseret på Museumsloven samt på Lemvig Kommunes og Ringkjøbing Amtskommunes overordnede målsætninger for kulturområdet. Et seriøst arbejde for at opfylde den overordnede målsætning er en forudsætning for at kunne indgå som en 1

2 ligeværdig partner i netværket af statsanerkendte museer i Danmark. Samtidig er det en garanti for museets brugere for et højt fagligt niveau. Museets opgaver er: at indsamle og forske, registrere og bevare inden for emner, der vedrører kultur, kunst og kulturmiljø - med hovedvægt på forholdene i Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner, men med mulighed for at belyse emnerne regionalt, nationalt eller universelt. at overholde museumsfaglige og museumsetiske standarder. at stille sin viden til rådighed såvel for private som for offentlige myndigheder. at samarbejde med offentlige myndigheder og andre såvel om spørgsmål vedrørende fredning, bevaring og planlægning som om kulturpolitiske og museumsfaglige spørgsmål. at samarbejde med lokale foreninger og enkeltpersoner om relevante emner. at samarbejde med andre museer inden for fælles arbejdsområder. at samarbejde med andre fagområder, f.eks. undervisningssektoren, turisterhvervet, kunst-, litteratur- og naturvidenskab, naturvidenskab, bygningsbevaring m.v. at bidrage til i national og international sammenhæng at kaste lys på den region, hvis kulturarv museet forvalter. at formidle museets viden på en måde, så den enkelte borger får et perspektiv i tid og rum på sit eget liv her og nu. Kvalitetsmål En forudsætning for at opnå de overordnede mål er: at der findes en langsigtet plan for museets virksomhed. at der findes kvalificeret personale i tilstrækkeligt omfang, og at man sikrer personalets fortsatte udvikling og uddannelse. at museet har en relevant indsamlings-, forsknings- og undersøgelsesvirksomhed, og at der er en plan for denne virksomhed. at det indsamlede materiale er dokumenteret og registreret. at samlingerne er forsvarligt sikret for eftertiden. at samlingerne er offentligt tilgængelige, og at åbningstider og kontortid står i et rimeligt forhold til museets størrelse og økonomi. at museets udstillinger er i overensstemmelse med museets overordnede målsætning, og at de afspejler væsentlige sider af den lokale kultur. at personalet bidrager aktivt ved formidling af museets viden, specielt til uddannelsesinstitutioner og foreninger. at forespørgsler fra museets brugere og samarbejdspartnere besvares eller videregives hurtigst muligt. at museet deltager i debatten vedrørende kultur- og bevaringsspørgsmål, såvel lokalt som i et bredere perspektiv. at museet tilstræber en målrettet markedsføring i samarbejde med lokale, regionale og nationale kulturinstitutioner, turistorganisationer og offentlige myndigheder. Fremtidens Lemvig Museum En evaluering i januar 2003 viste, at der var en række problempunkter i forhold til denne målsætning. De væsentligste er: For lidt plads både til udstilling og arbejdspladser. Optrækkende generationsskifte, blandt andet lederskift. En fremtid med faldende statstilskud. Store mangler i indsamling for 1900-tallets kulturhistorie. Mangel på plads og udstyr til at iværksætte edb-registrering af samlingerne. Mangel på sammenhængende tid til at få publiceret forsknings- og undersøgelsesresultater. Mangel på plads og arbejdskraft til at udarbejde nye udstillinger. Manglende edb-baserede søgesystemer til billedarkiv og undersøgelsesarkiver. 2

3 Museets bestyrelse og ledelse tog derfor i vinteren museets fremtid under debat på en række møder. Man drøftede forskellige udviklingsmuligheder gennem sammenlægninger og samarbejder med andre institutioner, primært Struer Museum. Disse drøftelser fortsatte gennem I 2005 blev der afholdt et uformelt og opklarende møde mellem formænd, næstformænd og ledere fra Lemvig Museum og Struer Museum for at afklare spørgsmålet om fremtidige samarbejdsmuligheder. Der var imidlertid enighed om, at der var mange presserende opgaver på museerne, som lå først, og at der var mange usikkerhedsmomenter omkring den fremtidige struktur. Derimod anså man det for væsentligt, at Lemvig, Struer og Holstebro Museer koordinerede deres arbejdsplaner for Med udgangspunkt i de senere års overvejelser har Lemvig Museum i løbet af 2005 taget en række initiativer til forbedring af de fysiske rammer og til forberedelse af en ny fremtid både med henblik på kommunalreformen og på et fremtidigt generationsskifte. Desuden indsendte museet til brug ved kommunens Perspektivseminar i juni 2005 et forslag om en opgradering af det lokalhistoriske arbejde i samarbejde med biblioteket og om afhjælpning af museets pladsproblemer som en del af eventuelle kommende kulturhusplaner. For at skaffe plads til museets stærkt øgede aktiviteter og voksende indsamlings- og undersøgelsesarbejde lykkedes det i foråret i et samarbejde med kulturforvaltningen i Lemvig Kommune og Klinkby Skole at få udvidet museets magasin på Klinkby Skole med henblik på at omdanne et eksisterende magasin i museets tilbygning i hovedafdelingen til kontor, arbejdspladser og nærarkiv. Arbejdet har været udgiftskrævende og er fortsat i 2006, men er blevet dækket af museets kassebeholdning som anlægsvirksomhed. Det nye kontor og arbejdsrum vil give en langtidsholdbar løsning på de nuværende uhensigtsmæssige forhold. Derimod er den nye magasinkapacitet så godt som allerede opbrugt i forbindelse med magasinflytningen. Per 1. september 2005 ansatte museet cand.mag. Mette Lund Andersen i første omgang i en tidsbegrænset projektansættelse frem til Det er derefter planen at Mette Lund Andersen overgår til fastansættelse. Mette Lund Andersen har i vinteren gennemført en museumsinspektør-efteruddannelse på Museumshøjskolen. Der er i 2006 ekstern finansiering på plads til mere end halvdelen af lønnen gennem undersøgelsesmidler fra Kulturarvsstyrelsen. Der arbejdes hen imod et glidende generationsskifte inden for en kortere årrække, således at den nye lederstilling kan blive delvist finansieret ved at den nuværende leder går på deltid. Med henblik på en ny samarbejdsstruktur efter den kommende nedlæggelse af amterne og dermed af Museumsrådet i Ringkøbing Amt er museet indgået i drøftelser om et fremtidigt forpligtende samarbejde med museerne omkring den vestlige del af Limfjorden, i første omgang med henblik på nyere tids undersøgelser og formidling. I netværket indgår ud over Lemvig Museum Struer Museum, Skive Museum med Fur Museum og Spøttrup, Limfjordsmuseet i Løgstør, Morslands Historiske Museum og Museet for Thy og Vester Han Herred. Det forventes, at også Holstebro Museum kan tænkes at indgå i samarbejdet. Det forpligtende samarbejde vil betyde et økonomisk engagement for det enkelte museum, ligesom samarbejdet på længere sigt skal forhandles på plads med de nye kommuner. Desuden har museet indledt en drøftelse med Lemvig Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune om oprettelse af et Historiens Hus som en paraplyorganisation for det lokalhistoriske arbejde i området. Med hensyn til påbegyndelse af elektronisk registrering lykkedes det endelig i januar 2006 at få to medarbejdere, museumsinspektør Mette Lund Andersen og kontorassistent 3

4 Tove Saugmandsgaard på REGIN-kursus, hvorefter en nyregistrering af både gamle samlinger og efterslæbet er iværksat. I øvrigt er der i forbindelse med kommunalreformen en række usikkerhedsfaktorer på længere sigt omkring finansieringen, særlig efter 2010, hvor museerne hidtidige statstilskud og amtstilskud forventes at blive udlagt som bloktilskud til kommunerne. Det er en situation, som museets ledelse løbende vil holde sig orienteret om og sammen med den ny Lemvig Kommune finde en fremtidsholdbar løsning på Oprettelse: Museumsforeningen for Lemvig og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Museumstjenesten, Nordvestjysk Folkeuniversitet, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Nordisk Kulturlandskabsforbund, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, NEFA- Danmark (Institut for arkæologi og etnologi, Kbh. Univ.), Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Lemvig Kommune: Som en fast aftale afholdes kvartalsmøder mellem museet og Lemvig Kommunes kulturforvaltning. Der har været afholdt møder i marts, april og maj Bygningsforbedringsudvalg i Lemvig Kommune: ED er udpeget af Lemvig Kommunalbestyrelse som repræsentant for bevarings- og landsbyinteresser og har siddet som formand. Rådet har afholdt møde i marts, maj, juni og november Nortrail : Nortrail er et samarbejde mellem regioner omkring Nordsøen med henblik på en formidling af færdselsveje og handelsforbindelser. Lemvig Museum har udarbejdet beskrivelser af en række seværdigheder og handelsruter til Nortrails hjemmeside. Der er endvidere optaget nye fotos til samtlige beskrivelser. Limfjordsegnens Litteratur Samvirke: Museet er medlem af samvirket. Der har været arrangementer i juli i Fjaltring og Lemvig omkring H.C. Andersens besøg på Lemvigegnen i I Lemvig blev arrangementet afholdt på Lemvig Museum med optræden af skuespiller og musikere samt medvirken af lyrikeren Inge Pedersen. Både i Lemvig og Fjaltring bidrog museet med en lokalhistorisk vinkel på digterens besøg. Gravminderegistrering: Lemvig kirkegård er under udarbejdelse. Hygum er afsluttet. Udvælgelse af bevaringsværdige gravminder er foretaget af en gruppe typisk bestående af repræsentanter for me- 4

5 nighedsrådet, præst, graver og sognehistorisk interesserede i samråd med museet. Arbejdet med udfyldelse af kartotekskort foretages af lokale arbejdsgrupper i tilknytning til sognearkiv og menighedsråd, mens museet har forestået fotografering af gravminderne. Dansk Folkemindesamling: Der er indledt et landsdækkende samarbejde omkring indsamling af traditionsmateriale med Else Marie Kofod fra Dansk Folkemindesamling. Samarbejdet har givet sig udslag i afprøvning af en fælles spørgeliste, men har ligget delvis stille på grund af manglende koordinering fra Folkemindesamlingens side. Lidenlunddage: Samarbejdsprojekt mellem Lemvig Turistforening, Lemvig Handelsstandsforening og Lemvig Museum om afholdelse af årlige Lidenlunddage i Lemvig. Arrangementet blev afholdt i september Museets bidrag var bl.a. en Byvandring i Lidenlund. ED har deltaget i øvrige dele af arrangementet og i evalueringsmøde om sagen i oktober. Skulpturspil: Samarbejdsprojekt mellem valgmenighedspræst Lisbeth Baggesen (Lemvig og Omegns Valgmenighed), Lemvig Museum, Ejgil Westergaard, Elof Westergaard, Anders Bune og Lars Busk Sørensen med henblik på at formidle Skulpturstien med Torvald Westergaards værker i en dramatisk form. Der har været afholdt møde i januar Samarbejdet er stillet i bero, da initiativtageren Lisbeth Baggesen forlod sit embede i Lemvig. LemvigTanken: Der har i året løb været afholdt to fællesmøder, en række gruppemøder samt en foredragsrække på museet med efterfølgende debat. Særlig Kurbygruppen har været aktiv og gennemført en række møder med myndigheder og andre interessenter. Den russiske Ambassade, København Museet har haft et nært samarbejde gennem hele året med ambassadesekretær Alexander Sverchkov, der løbende har skaffet store mænger kildemateriale, samlet oplysninger og knyttet kontakter vedrørende den russiske fregat Alexander Nevskij. I februar 2005 var ED indbudt til et arrangement i Det russiske Kulturinstitut i København i forbindelse med udgivelsen af Preben Ulfeldts bog om enkekejserinde Dagmar. Mannaminne, Nordingrå, Sverige: Samarbejdet med kulturprojektet er fortsat. I sommeren 2005 blev der holdt et møde på Mannaminne angående et dansk hus, og ED har siden arbejdet på at skaffe et hus fra Ferring i stedet for det planlagte hus fra Kystdirektoratets arbejdsplads. Stjernehimlen over Ringkøbing Amt: Samarbejde mellem Lemvig Museum, Lemvig Gymnasium, Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og Amtscenteret for Undervisning i Herning omkring formidling af astronomi. Samarbejdet fungerer fortsat som et netværk uden faste møder. Skoletjenesterne ved museerne i Ringkøbing Amt: Samarbejdet er p.t. hvilende. Nordvestjysk Folkeuniversitet: HK er medlem af Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Der har i årets løb været afholdt en række møder. På Lemvig Museum har der været afholdt 2 foredrag i februarmarts med titlen Klimaændringer og 3 foredrag i oktober-november med titlen Vækst 5

6 og udvikling i et udkantsområde og 3 astronomiske foredrag i november. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museets medarbejdere har deltaget i kurser arrangeret af Kultursamarbejdet Museets leder, navn og stilling: Museumsinspektør Ellen Damgaard, mag. art. i europæisk etnologi Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Indkomne genstande er blevet noteret i dagbog og anbragt på magasinet. Museet påbegynder i det nye år indregistrering i REGIN, det nye system fra Kulturarvsstyrelsen. Det prioriteres højt at få løst registreringsproblemerne. Fotos, dias og negativer er blevet registreret op til 2005 og sat på plads. Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn har gennemført samlingsrevision Uddeponeringer: Ingen 2.5. Inddeponeringer: Ingen 2.6. Arkiver: Ingen særlige arbejder 3.0. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: De væsentligste nyerhvervelser er to malerier af Niels Bjerre, begge fra Bovbjerg, samt de to malerier af Jens Søndergaard, som tidligere har hængt på Klinkby Skole. I øvrigt har indsamlingen bevidst været holdt så lavt som muligt på grund den omfattende magasinflytning. Den væsentligste tilvækst har været et omfattende materiale vedrørende den russiske fregat Alexander Nevskij primært skriftlige kilder, tegninger m.v Erhvervelser: Maleri af Niels Bjerre Solnedgang over Bovbjerghuse sign. N.B Købt af Børge Præstholm. Maleri af Niels Bjerre En sommerdag på skrænterne ved Bovbjerg med græssende kreaturer, i baggrunden Ferring Kirke sign. N.B Købt på Holstebro Auktioner. 2 malerier af Jens Søndergaard, Klinkby Skole. Overdraget fra Lemvig Kommune. Mindebog fra Nr. Nissum Højskole, Gave fra Elisabeth Hvidberg Nejsum, Østergade 18, Gram. Diverse postkort/fotos fra Nees mm. Gave fra ukendt. Diverse fotos (Julemand i Lemvig, trommeslageren, og fra Lemvig by, havn, anlæg mm.). Gave fra Lizzie Ingerslev, Ågade 8, Vestervig. 6

7 Program til Koncert af Lemvig Sangforening og sangstævne i 1920 erne. Gave fra Lis Bro, Kirkestræde 10, Holstebro. Farvefotokopi af Redningsdamperen Vesterhavet. Gave fra Villy Vinther, Tårnborgvej 102, Korsør. Revytekster fra Lemvig i 1930 og 50 erne. Gave fra Evelyn Nielsen, Rønbjerghage 16, Lemvig. Fotos fra Teglgården i Lemvig og Villemoes familien. Gave fra Ellen Villemoes, Rosenlund 7, Nykøbing Mors. Postkort fra Lemvig, Bovbjerg, Harboøre og Thyborøn. Gave fra Else Byskov, Skærbækvej 1, Linde. Foto af lærer Elise Hansen, Lemvig. Gave fra Det danske Kunstindustrimuseum, Bredgade 68, København K. Postkort fra Lemvig og receptkuverter. Gave fra boet efter Gudrun Brandt Sørensen, Ålborg, v/ellen Damgaard, Lemvig. Fotos i ramme af Arbejdersangkoret Freja Lemvig Gave fra ukendt. Bøjler fra TN & M, Damernes Magasin, Otto Madsen, Schumann, Mr. O og skrædder Martin Kruse, Lemvig, samt 2 sparebøsser fra Lemvig Bank. Gave fra Jytte Søndergaard Andersen, Storegade 21, Lemvig. Cykel, strygebræt, små pakker med strømper, mm. Gave fra Agnete og Svend Hansens bo, Tangsøgade 64, Bøvlingbjerg v/karen Gaarn-Larsen. TV-apparat på stativ, B&O fra 1950 erne. Gave fra Karoline Ravnsbæk, Heldumvej 28, Lemvig. Akvarel i ramme. Motiv: Købmandsforretning på Søvejen, Lemvig, malet af Gustav Holgersen, Gave fra Børge P. Madsen, Møllevænget 18, Rødby. 5 sølvskeer og 1 sølvtheske. Gave fra Ingrid Kochs dødsbo, Rolighedsvej 3A, Lemvig v/ellen Budde, Bøvlingbjerg. Farvelagt litografi af italiensk høstpige (stammer fra Alexander Nevskij). Gave fra Amy Lund, Aagade 10A, Lemvig. Skoletaske og 2 par børnetræsko. Gave fra Martin Olesen, Skovbrynet 6, Lemvig. Foto af Lemvig by i ramme (prospekt fra vest). Gave fra Laila Jensen, Neesvej 60, Vemb. Fotos og båndoptagelse. Lånt af Inga Bruun Hjøllund, Kastaniebakken 5, Risskov Undersøgelser: Forhistorisk tid: Holstebro Museum har ikke foretaget større arkæologiske undersøgelser. Nyere tid: Vestjysk særpræg og vestjyske værdier: Vestjysk identitet - en skabelsesproces i mødet med "de andre". Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum støttede i 2005 en afsluttende undersøgelse indenfor museets forskningsprojekt Vestjysk særpræg og vestjyske værdier med kroner. Undersøgelsen er udført af cand. mag. Mette Lund Andersen. Formålet med undersøgelsen var at belyse tilflytteres, forfatteres, turisters og tidlige rejsendes oplevelse af et vestjysk særpræg og undersøge, hvordan de udefrakommendes opfattelser af vestjyderne har spillet en rolle for vestjyders opfattelse af sig selv. Undersøgelsen er foretaget dels som historiske studier, dels som et etnologisk feltarbejde med interview af 18 tilflyttere til Lemvigegnen. Undersøgelsen viste et udbredt sammenfald mellem indfødtes og tilflytteres opfattelser af et vestjysk særpræg. Begge grupper forbinder bestemte karakteristika med det at være vestjyde, hvoraf de fleste karakteristika allerede blev fremhævet af 1700tallets topografer og af forfattere og fagfolk i 18- og 1900 tallet. Blandt tilflyttere er der dog en tendens til at betragte det særligt vestjyske 7

8 som stereotype forestillinger og fordomme, man overtager og reproducerer mundtligt. Undersøgelsen bragte os således tættere på opfattelsen af det vestjyske særpræg og på dele af den proces, hvori det vestjyske skabes. Et klart overblik over skabelsesprocessen viste sig dog svær at indkredse på baggrund af den eksisterende empiri. Undersøgelsen er udført i samarbejde med Dansk Folkemindesamling og en række museer og arkiver i resten af landet, blandt andet gennem udarbejdelse af fælles spørgeliste. Formålet med samarbejdet var at brede undersøgelsen af regionale særpræg ud med henblik på at lave geografisk komparative studier af fænomenet. På grund af manglende koordinering fra Folkemindesamlingen har det dog endnu ikke været muligt at foretage en landsdækkende perspektivering af emnet. Dette forventes at kunne ske i løbet af Alexander Nevskij Undersøgelser vedr. skibets historie, forliset (årsager og faktiske begivenheder) m.v. med henblik på opbygningen af en ny udstilling. Arbejdet er udført af ED med hjælp af en række frivillige specialister (kommandør Poul Grooss, kommandørkaptajn Svend Albrechtsen, dykker Gert Normann, historiker Ole Lisberg m.fl.) Niels Bjerres breve Indsamling af breve i privateje, renskrivning og udarbejdelse af navneregister. Udføres af Tove Saugmandsgaard, Lene Damborg og Kirsten Mikkelsen Forskning: Delundersøgelserne under Vestjyder - set udefra indgår i det samlede forskningsprojekt Vestjysk særpræg og vestjyske værdier Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Århus: Retur efter konservering: Jens Søndergaard: Mor og Barn, Jens Søndergaard: St. Hansaften, Jens Søndergaards to malerier fra Klinkby Skole. Sendt til konservering i november 2005: Niels Bjerre: Det døde barn. Niels Bjerre: Parti fra Bovbjerg. Niels Bjerre: Landskab med gårde, Harboøre. Niels Bjerre: Søster Mathilde. Niels Bjerre: Bovbjerg (1892). Kr. Bjerre: Portræt af Thøger Larsen. Kr. Bjerre: Portræt af Eigil Petersen. Kr. Bjerre: Ferring By og Bovbjerg. Kr. Bjerre: Portræt af Kirsten Jensen. T. Hansted: Lemvig set fra øst, o Konserveringstjenesten i Ølgod: Model af Lemvig Kirke lavet af maler Høft er færdigkonserveret i september armstol, 4 spisestuestole og en sovesofa fra Alexander Nevskij er blevet behandlet i Sovesofaen er dog forblevet på konserveringstjeneste til foråret

9 4.3. Bevaringsarbejde: Museets indsats på bygningsbevaringsområdet er foregået gennem Bygningsforbedringsudvalget i Lemvig Kommune. Der er endvidere ydet en del telefonisk rådgivning af private husejere. Kulturmiljøarbejde: I Regionplanen for Ringkjøbing Amt er tre af de kulturmiljøer, som museet har foreslået udpeget i Lemvig-Thyborøn-Harboøre Kommune blevet optaget: Bovbjerg, Gudumområdet og Oldtidsvejen Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaard Museet, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien. Formidlingsindsatsen på Lemvig Museum har i 2005 været præget af forberedelser til opbygning af en ny permanent udstilling på Kystcentret om den russiske orlogsfregat Alexander Nevskij, samt af udarbejdelse af turbeskrivelser til Nortrail-projektet Udstilling: Generelt: Besøgstallet i Vesterhus har været 3.894, heraf i grupper Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Nedgangen i besøgstal skyldes i nogen grad, at man på grund af flytterod i forbindelse med magasinflytningen har været nødsaget til at bede foreninger og grupper udsætte ønskede besøg til senere. Åbningstiderne: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaard Museet har været 6.656, heraf 917 i grupper. Åbningstiderne: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, Påske og Pinse, efterårsferie og Jul. Permanente udstillinger: Lemvig-udstillingen: Der er arbejdet videre med afsnittet om byens virksomheder i perioden o ED og HK har begge arbejdet med udstillingen. Arbejdet har dog måttet vige for de omfattende forberedelser af Alexander Nevskij-udstillingen. Alexander Nevskij-udstillingen: 9

10 Trods en række vanskelige forhandlinger i forbindelse med finansieringen af udstillingen lykkedes det at skaffe Mål 2-midler til projektet, således at man kunne påbegynde selve arbejdet med planlægningen i begyndelsen af Arbejdet med Alexander Nevskij-udstillingen har optaget en meget stor del af museets arbejdstid gennem hele året. Sammen med udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen er der som arbejdsmateriale opbygget en 3-dimensional version af udstillingen, så ledes at man har kunnet lægge illustrationer, genstande og tekstblokke ind løbende. Der er udarbejdet oplæg til udstillingens strukturering, skaffet nyt illustrationsmateriale, lavet oplæg til tekster, udført oversættelser af russisk kildemateriale m.v. I december 2005 påbegyndte man nedtagningen af eksisterende montrer mv på Kystcentret, således at der var klar til opsætning af nye vægge m.v. i begyndelsen af Planetstien: Der er foretaget de fornødne reparationer på afviserpæle m.v. Særudstillinger: Udstillingen med luftfotografier fra 1950 ernes Lemvig blev forsynet med en række supplerende genstande og materialer i forbindelse med Lidenlunddagene i september Formidling til børn: Med ansættelsen af Berit Lykke Kristensen har museet fået udarbejdet en række formidlingsopgaver, særlig for børn. Bogstavleg: En kobling af særligt udvalgte genstande i udstillingen, ophængte bogstaver og en mappe med fortællinger er blevet til et populært redskab, der leder børn og børnefamilier rundt i alle udstillingsrum og samtidig udvikler interessen for at lære at læse. Bondestuen: Museets gamle bondestue -udstilling er blevet indrettet med gøremål og opgaver beregnet for børn, samtidig med at børnene har et hyggeligt sted at slå sig ned, mens de voksne kigger på andre ting. Lemvig på tipoldemors tid: En mobil samling puslespilsbrikker med gamle og nye fotos fra Lemvig, som får skoleelever ud på opdagelse i nutidens gadebillede. Idéen er inspireret fra Odder Museum Anden formidling: Hjemmeside: Hjemmesiden blev i løbet af 2004 flyttet fra Ringkjøbing Amts regi og over i et andet program (FrontPage). Der viste sig imidlertid behov for en gennemgribende nyopsætning af siden, som er blevet iværksat i begyndelsen af Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Løbende behandling af region- og lokalplansager, sager vedrørende byggeri i nærheden af gravhøje, anlæg af vandhuller, dambrug, giftgrunde, opstilling af vindmøller, skovrejsning, læhegn, råstofindvinding, vandkvalitet, terrænudjævning m.v. (Ringkøbing Amt). Løbende behandling af kommuneplan- og lokalplansager, Vejledning for skilte og facader, fotos fra Ferring by til brug for nyt lokalplansarbejde. Indsigelser mod nedrivningssager, Staunings mindesten. Drøftelser med projektansat konsulent ved Lokalrådet ang. landdistriktsudvikling m.v. (Lemvig Kommune). Forskere, studerende: Fattigprotokol i Vandborg sogn. Skibssmedie i Thyborøn (projektopgave). Thøger Larsen og Johs. V. Jensen. Illustration til speciale og bogudgivelse 10

11 om strandinger og regional identitet. Dåbstøj. Musik til Thøger Larsen digte med henblik på registrering. Niels Bjerres breve. Købmand Fr. Hillerup. Skoler: Rådgivning om planeter og astronomi i forbindelse med projektopgave. Materiale og forespørgsler om Planetstien. Organisationer: Historie om fattiggårde i Lemvig. Procedure for gravminderegistrering. Illustration og oplysninger til industriminderegistrering. Statens arbejdstekniske Ungdomsskole, Klosterheden. Milesten og KM-sten på Vilhelsmborgvejen. Medier og forlag: Paris og Rom. Fotos til Lemvig Kalender (Benny Vejlby). Andre museer, biblioteker, arkiver: Om Jens Søndergaard-rettigheder (Kunstindustrimuseet). Niels Bjerre, ophavsret (Statens Museum for Kunst). Oplysning om landbrugsmaskinindustri på Lemvig-egnen (Landbrugsmuseet). Materiale om Vilhelmsborg Kro (Lomborg Lokalarkiv). Spørgeliste til Vestjysk særpræg (Viborg Stiftsmuseum). Hvor døde Henning Gantriis (Kgl. Bibliotek). Flintdolk og pilespidser (Moesgaard Museum). Om nutidens folkekunst (Langelands Museum). Maler O.V. Høft (Arbejderbevægelsens arkiv i Herning) Firmaer: Tøj og brød i 50 erne til Lidenlund-dage (Lemvig Bageri). Identifikation af motiv på Kr. Bjerre maleri (Holstebro Auktion) Fra udlandet: Oplysninger om folk, som har boet og arbejdet i Klosterheden (USA). Album fra Rom Flygtningelejr (tysk gæst). Urmager P. Nielsen, Lemvig (tysk samler). Private: Datering af moseeg. Ordsprog: Ej fange sovende mand sejr. Stednavne: Kongsbjerg, Godrum, Algjehøj, Hegedal, Trælby. Materiale om købmand og skipper Jens Futtrup, Lemvig, beg tallet. Firmaet Fibiger og Villefrance, evt. tegningsmateriale Fur Havn Hvem laver/fabrikerer gadespejle i dag. Kunstforeningen Limfjorden. Rom Skole. Gl. foto af pølsevogn v. Vestergade/Strandvejen. Johan J. Wümpelmann. Køb af Sylvest Jensens luftfoto. Damernes Magasin. Navn på hus ved Ny Østerbjerg, Østergade 38, Lemvig. Rådgivning om konservering af trykklods til kattuntryk. Fotos fra skomager i Bækmarksbro. Kehlets Foto og deres negativer. Afrensning af maleri. Den kloge mand i Lomborg. Om spillemand Caspersen. Materiale om 2. verdenskrig og Klosterheden. Karikaturtegning af skibet Matilte med et besætningsmedlem. Lemvigs byvåben. Planetstien. Skulpturstien. Husmand Peder Lykke. Jens Søndergaard og hans sommerhus. Redningsvæsen og strandinger. Bovbjerg Badehotel og kunstnerlivet. Alexander Nevskij. Minimuseet. Niels Bjerre. Hertil kommer et antal ikke opnoterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaard Museet om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og omvisninger på Lemvig Museum: Museumsforeningen: Dengang der var masser af alting - Lemvig i 50 erne. (45 pers.) Familie og Samfund, Rom: Dengang der var masser af alting - Lemvig i 50 erne. (20 pers.) I samarbejde med Limfjordsegnens Litteratur Samvirke: H.C. Andersen besøger Lemvig. ED: oplæg om byen, skuespiller: Bjarne G. Nielsen, musik: De eventyrlystne, Lyriker: Inge Pedersen. Folkeuniversitetsforedrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: Lemvig Museum: 2 foredrag om klimaændringerne: Centerleder fra Danmarks Klimacenter, KMI, Eigil Kaas: "Klimaændringer før, nu og i fremtiden: Hvor stor indflydelse har vi mennesker?" (45 tilh.) 11

12 John Jensen fra Kystdirektoratet i Lemvig: "Klimaændringer Hvad vil de betyde for kystudviklingen og beskyttelsen af kysterne?". 3 foredrag om "Vækst og udvikling i et udkantsområde": Arkitekt og landsbyaktivist Jørgen Møller, Aalborg Universitet: Landsbyernes udvikling eller afvikling". Lektor, arkitekt Dennis Lund, Arkitektskolen i Aarhus: Lille havn, hvad nu? Seniorrådgiver Karsten B. Hansen, Landbohøjskolen: Lemvig som kurby? Lemvig Tanken : Offentlig debataften om udviklingen på Lemvig-egnen. Opfølgning på ovenstående foredrag. 3 astronomiske foredrag: Arkæolog Jens Vellev, Moesgaard Museum: Tycho Brahes liv og død Astronom Hans Kjeldsen, Aarhus universitet: Om de nyeste opdagelser indenfor astronomien. Videnskabshistoriker Kr. Peder Moesgaard, Aarhus Universitet: Oldtidens Astronomi. Limfjordsfortællinger i samarbejde med Midt-Nord Turisme Lemvig Museums emne: Thøger Larsen: 13 tirsdage ( ). ED og HK som guider. Omvisninger på Lemvig Museum: Borgerskolen Lomborg KFUM Seniorhøjskolen (4 hold) Mariebjerg, Vemb Lønne Højskole Børsens Kultursider VUC Holstebro Hold fra Nøddebo Vision of Scandinavia (2 hold) Holstebro-Struer Landboforenings Seniorklub Struer Skolen Holstebro Bibliotek Klinkby FDF Grønne Smutter Det blå hus (Integrationsforening) Arbejdsmarkedsafdeling, Lemvig Kommune Guldalderklubben Vestjyllands Højskole. Flyvholm: Børsens Kultursider Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaard Museet: Kultur til kanten på Bovbjerg i pinsen: Genfortælling af Chr. Westergaards bog Skumpelskud ved Hanne Iversen. Oplæsning mm. ved Inge Pedersen, Nr. Nissum i samarbejde med Ferring Menighedsråd 1. Søndag i advent. Omvisninger på Jens Søndergaard Museet: Vesterhavshotellet, Vedersø Bjarne Linneberg gruppe Y-Mens Klub 12

13 H.K. s Kunstforening, Århus Vejen Kunstforening Eddy Mortensens Autoudlejning, Tarm Holstebro Kommune Haderup Kunstcirkel Retten i Struer Hvidovre Hospitals Kunstforening Fabjerg Hobbyklub 65-FERIE, København (5 hold) Vestjyllands Højskole (3 hold) Skive-egnens Seniorklub Birthe Esman, Sjørring (gruppe) Fasterholt Menighedsråd Himmerlands Kunstforening 3 menighedsråd, Ry VUC-Nord Foredrag og omvisninger uden for museet: ED: Rind Menighedsråd: Skulptursti og Lemvig Kirkegård (28 pers.) Vestjysk Banks arrangement: Byvandring for tilflyttere (20 pers.) Ulfborg Menighedsråd: Lemvig Kirkegård (30 pers.) Byvandring Lidenlund, Lidenlund-dage (35 pers.). Vinderup Egnshistoriske Forening. (18 pers.). ED indlæg: Danske Bank, Holstebro (Investormøde): Vestjysk Særpræg (ca. 225 pers.) Thyborøn Konsumcentret: Havgasser, Hajer og havne et kulturhistorisk perspektiv på Vestjysk fiskeri (ca. 50 pers.) Fjaltring Beboerudvalg i Samarbejde med Limfjordsegnens Litteratur samvirke, H.C. Andersen besøger egnen: Oplæg om egnen (ca. 100 pers.) HK: Borgerskolen, byvandring. Lemvig Handelsskole og elever fra Tønder, byvandring Lemvig Handelsskole og norske lærere, byvandring Undervisning: Hanne Iversen og Hemming Klokker har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Lemvig Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af lysbilledforedrag, omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaard Museet har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Desuden har museets personale ydet hjælp til projektopgaver i folkeskolen. 13

14 I 2005 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Bøvling skole kl. Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Bøvling friskole 1. kl. Thøger Larsen og Planetsti intro Christinelystskolen Fabjerg skole Flynder skole Gudum Skole Harboøre skole Klinkby skole Bhk.. 3. kl. (2 hold) 5. kl. 6. kl. kl. 2. kl. (2 hold) 3. kl. kl. specialklasse 1. kl. 4. kl. JSM Thøger Larsen og Planetsti intro Oldtid og alm. rundvisning Oldtid og alm. rundvisning Vikingetid og alm. rundvisning Thøger Larsen og Planetsti Rundvisning JSM og skitsetegning. JSM Astronomi og Planetsti intro Rundvisning JSM TL, astronomi og Planetsti intro Lemtorpskolen Lomborg Skole Bhk.-2. kl. (2 hold) Bogstavleg, Venus, Mars, astronomi og Planetsti Møborg skole kl. Rundvisning Nr. Nissum skole Ramme skole Thyborøn skole kl. 6. kl. specialklasse Centerklasse Bhk. kl. Thøger Larsen og Planetsti, dias og udstilling Thøger Larsen og Planetsti Oldtid, stranding, TL Planetsti intro JSM Lemvigs udvikling især 1800-tallet Øvrige lokale skoler: Bøvling Idrætsefterskole 10. kl. (JSM) Fenskær Efterskole kl. (Strandings- og redningsvæsen) Fenskær Efterskole kl. (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti) Ikke-lokale skoler på Lemvig Museum: Struer Østre skole, 3. kl. (Thøger Larsen, astronomi-universet, Planetsti) Ulfborg Friskole, bhk.-5. kl. (Thøger Larsen, Planetsti intro og bogstavleg) Koldby skole, (strandinger, redningsvæsen, Alexander Nevskij og Planetsti intro) Holsebro Kristne Friskole, 5. kl. (Thøger Larsen og Planetsti intro) Kølvrå skole, bhk.-2. kl. (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti intro) Holstebro kommunale Ungdomsskole, fremmedsprogede elever (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti intro) Kibæk Skole, (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti intro) Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaard Museet: Rødding Friskole (52 børn + 7 lærere) Konfirmandhold fra Idom v/pastor Kirsten Sønderby (43 konfirmander) Struer Skolen (11 børn + 2 lærere) (Jens Søndergaard). 14

15 Børneinstitutioner på Lemvig Museum: Børnehuset Troldhøj, Holstebro Ramme SFO Børnehaven Vasen Bøvling børnehave Børnehaven Sct. Georgsgården Degneparken Nr. Nissum Tangsø Børnehus (2 hold) Højere uddannelsesinstitutioner på Jens Søndergaard Museet: Højere uddannelsesinstitutioner m.v. på Lemvig Museum: Nr. Nissum Seminarium (historiehold), byudvikling, byvandring, formidling. Nr. Nissum Seminarium (1. hf.), Thøger Larsen og Planetsti. Lemvig Handelsskole og elever fra Tønder, byvandring. Lemvig Handelsskole og norske lærere, intro til Lemvig og byvandring Lemvig Gymnasium, rundvisning 5.5. Publikationer: Museumsårbogen FRAM Heri har ED bidraget med en artikel En kvæggård ved drivvejen og et Glimt om Bogstavleg for børn og Limfjordsfortællinger og H. C. Andersen kommer på besøg. ED har bidraget med oplysninger i interviewform til bogen Landevej 181, om det kommunale landskab i Vestjylland. Udgivet i foråret PR-virksomhed: DR-2: Leveret materiale til temalørdag om danske fiskere. Kristeligt Dagblad: Medvirket i artikel om lokalpatriotisme i forbindelse med strukturkommissionens oplæg. Børsen: Artikel om museet. Lemvig Kalenderen: Leveret gamle fotos og tekst. Desuden har der været omtaler af museets arrangementer både i Lemvig og på Jens Søndergaard Museet i Lemvig Folkeblad, Lokalavisen og Jyllands Posten Kiosk- og cafeteriavirksomhed: Ingen ændringer Bygninger og udendørsarealer 6.1. Ændringer af bygninger I Vesterhus er indkøbt affugter til magasinet i forhuset. Udvidet alarmsystem med en trådløs alarmsender (overfaldsalarm). Fremstillet og opsat nye forsatsvinduer i Vesterhus. Oplægning af nyt tag på kvisten på Vesterhus. 15

16 Der er indrettet nyt magasin i tilknytning til museets allerede eksisterende på Klinkby Skole. Genstandene i magasinet på loftet i tilbygningen i hovedafdelingen er blevet overflyttet til det nye magasin med henblik på at indrette kontor, arkiv og arbejdsrum i det gamle magasin Ændringer vedr. udendørsarealer: LEM: Reparation af kloakledning med ny strømpeforing. LEM: Opsætning af støbejernsgelænder ved trappe i haven. Pasning af haven varetages fortsat af Lemvig kommunes gartnerafdeling Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: Udskiftet 2 PC er Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: Museet har fortsat samarbejdet med Lemvig Bibliotek, Lemvig-Thyborøn-Harboøre Musikskole og Museet for Religiøs Kunst om drift af en fælles bil 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: Ingen ændringer Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 19. maj 2005 bestået af følgende: 16

17 Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Ib Brændgaard Vandborg Formand Lise Thomsen Hygum Næstformand Birthe Balle Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Ivan Krogh Hansen Lemvig Karl Pedersen Nees Ane Margrethe Bjerre Ferring Troels Boeberg Jensen Lemvig Anna Marie Touborg Jensen Gudum Jørgen Buhl Nr. Nissum Kirsten Præstegaard Ramme Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Mads Peter Holm (delvis afløst af Vagn Jespersen) Gudum Klinkby Udpeget af Thyborøn-Harboøre kommune: Bente Munksgaard Harboøre Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen den 19. maj 2005 bestået af følgende: 17

18 Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Ib Brændgaard Vandborg Formand Lise Thomsen Hygum Næstformand Birthe Balle Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Ivan Krogh Hansen Lemvig Karl Pedersen Nees Ane Margrethe Bjerre Ferring Troels Boeberg Jensen Lemvig Anna Marie Touborg Jensen Gudum Jørgen Buhl Nr. Nissum Kirsten Præstegaard Ramme Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Mads Peter Holm Delvis afløst af Vagn Jespersen Gudum Bøvlingbjerg Udpeget af Thyborøn-Harboøre kommune: Bente Munksgaard Harboøre Bestyrelsen har afholdt følgende møder: Bestyrelsesmøde 27. januar, 2. marts og 19. april, generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde den 19. maj, bestyrelsesmøde 23. august, lørdagsmøde den 5. november og bestyrelsesmøde 24. november. På lørdagsmødet var hovedemnet Arbejdsplan , kvalitetsvurdering, fremtidige samarbejdspartnere, Museumsforeningens jubilæum i 2006 og kassation. Museumsforeningernes Samvirke i Ringkøbing Amt holdt den 3. marts fællesmøde på Skærum Mølle. Heri deltog: Ib Brændgaard, Edith Dalgaard, Lise Thomsen, Anna Marie Touborg, Karl Pedersen, Kurt Lyhne og Ellen Damgaard. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark holdt den 12. marts årsmøde og generalforsamling på Nyborg Slot. Heri deltog Ib Brændgaard og Lise Thomsen. Den 23. september holdt sammenslutningen kursusdag på Horsens Museum. Heri deltog: Ib Brændgaard, Lise Thomsen og Mette Lund Andersen. Amtsmuseumsdag blev den 5. september afholdt på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Heri deltog: Ellen Damgaard, Ib Brændgaard, Lise Thomsen, Ane Margrethe Bjerre, Ivan Krogh, Kirsten Mikkelsen, Mette Lund Andersen og Marianne Lisbygd. Organisationen Danske Museer holdt den 26. oktober temadag i Hobro. Heri deltog: Ib Brændgaard og Ellen Damgaard. I november blev ODM's årsmøde afholdt på Fuglsøcenteret, heri deltog Mette Lund Andersen og Ellen Damgaard 18

19 8.4. Foreninger: Museumsforeningen for Lemvig og Omegn har i 2005 haft 312 medlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Medlemmerne har modtaget FRAM 2005 sammen med et julebrev. Der var arrangeret et foredrag for medlemmer i januar Dengang der var masser af alting Lemvig i 1950 erne og i august arrangeret en udflugt Lær din egn at kende en rundtur på Harboøre. Her besøgte man Lokalhistorisk Arkiv i Harboøre, Harboøre Kirke og kirkegård samt Hårrum Havn. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Lemvig Museum og Jens Søndergaard Museet Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: 9.2 Fast personale: Museet har i 2005 beskæftiget flg.: Museumsinspektør Ellen Damgaard (heltid) Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Daglig leder ved JSM Mette Trolle Rasmussen (heltid) Kontorassistent Tove Saugmandsgaard (deltid) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig) Pædagog Berit Lykke Kristensen (fleksjob) ansat 1. marts 2005 Cand.mag. i etnologi Mette Lund Andersen ansat 1. september 2005 til arbejdet med undersøgelsen: Ikke-vestjyders syn på det særlige vestjyske i perioden med hovedvægten på nutiden. Ansættelsen er sket med henblik på efterfølgende fastansættelse. Personalemøder: 1 fællesmøde er afholdt i 2005, og derudover møder på JSM. ED har deltaget i museumsfaglige møder og i en række museumsrådsmøder. ED sidder som repræsentant for Museumsrådet i Ringkøbing Amt i styregruppen og bestyrelsen for Konserveringstjenesten i Ølgod og har deltaget i flere møder. Hun har endvidere deltaget i ODM s temadag i Hobro og årsmøde på Fuglsøcentret. Tænketank (LemvigTanken) deltaget i diverse møder. Deltaget i flere møder om landdistrikspolitik og borgermøder om lokal udvikling (bl.a. i Ferring). HK har deltaget i Fremtidens Magasin i Vejle og Nordtrail prøvetur. HK er endvidere medlem af bestyrelsen for Nordvestjysk Folkeuniversitet. MLA har deltaget i kursusdag, arrangeret af Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark på Horsens Museum, og har deltaget i ODM s årsmøde på Fuglsøcentret. MTR har været sygemeldt og derefter haft barselsorlov Andet personale: 19

20 Vagthold ved JSM: Hanne Iversen, Birgit Wettergren, Mariane Maigaard, og Marianne Lisbygd. Rengøring JSM: Elin Zaugg. Vagthold ved LEM: Kirsten Mikkelsen, Christina Boysen og Søren Lyhne. Rengøring LEM: Christina Boysen indtil 1. april og derefter lokalt rengøringsselskab. Jørgen Albertsen har været i virksomhedspraktik en del af året Uddannelse: Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amts kurser: MLA, BLK og TS har deltaget i: Photoshop VUC: HK har deltaget i: Photoshop. TS har deltaget i: Front Page. Museumshøjskolen: HI har deltaget i: Omvisning på museer. MLA har deltaget i: Museumsinspektøruddannelsen 2 første moduler (4 i alt) Museets økonomi I 2005 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: I 2005 blev der bevilget kr af Rådighedssummen til undersøgelsen Ikkevestjyders syn på det særligt vestjyske i perioden med hovedvægt på nutiden. Modtaget kr , midler fra Fonden for Kystcentret Thyborøn, Alexander Nevskij - udstillingen. April 2006/Ellen Damgaard 20

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik Højsæsonprogram uge 29 14. juli Fodbold og lasergame Mandag til lørdag 10.00-13.00 Vesterhavets Fodboldgolf - Lystlundvej 1, 6990 Ulfborg Pris 115,- kr. 5-17 år: 75,- kr. u/5: gratis Else Visgaard udstiller

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Longomontanus. December 2011. Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer

Longomontanus. December 2011. Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer Longomontanus December 2011 Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer December måneds storme har vist, hvilke enorme kræfter naturen råder over.

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere