LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf , fax Jens Søndergaard Museet, Transvej 4, Ferring, 7620 Lemvig, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Ansvarsområdet afgrænses geografisk til Lemvig kommune og Thyborøn-Harboøre kommune. De emner, som museet arbejder med, skal belyse væsentlige træk af den lokale udvikling. Tidsmæssigt vil hovedvægten ligge på nyere tid, d.v.s. perioden fra årene til nutiden, idet der dog skal være mulighed for at trække linjer tilbage til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum. Målsætningsprogram Lemvig Museum Dette målsætningsprogram er fastholdt uændret Værdigrundlag Lemvig Museums værdigrundlag er baseret på ønsket om at sætte det enkelte menneskes liv ind i et perspektiv, at skabe forståelse for, at man i nuet er en del af et større kredsløb, ét slægtled i en uendelig lang række af mennesker, der har levet før én selv, og som skal leve efter. Som et valgsprog for museets virksomhed har vi valgt digteren Thøger Larsens ord: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension. Overordnet målsætning Lemvig Museums overordnede målsætning er baseret på Museumsloven samt på Lemvig Kommunes og Ringkjøbing Amtskommunes overordnede målsætninger for kulturområdet. Et seriøst arbejde for at opfylde den overordnede målsætning er en forudsætning for at kunne indgå som en 1

2 ligeværdig partner i netværket af statsanerkendte museer i Danmark. Samtidig er det en garanti for museets brugere for et højt fagligt niveau. Museets opgaver er: at indsamle og forske, registrere og bevare inden for emner, der vedrører kultur, kunst og kulturmiljø - med hovedvægt på forholdene i Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner, men med mulighed for at belyse emnerne regionalt, nationalt eller universelt. at overholde museumsfaglige og museumsetiske standarder. at stille sin viden til rådighed såvel for private som for offentlige myndigheder. at samarbejde med offentlige myndigheder og andre såvel om spørgsmål vedrørende fredning, bevaring og planlægning som om kulturpolitiske og museumsfaglige spørgsmål. at samarbejde med lokale foreninger og enkeltpersoner om relevante emner. at samarbejde med andre museer inden for fælles arbejdsområder. at samarbejde med andre fagområder, f.eks. undervisningssektoren, turisterhvervet, kunst-, litteratur- og naturvidenskab, naturvidenskab, bygningsbevaring m.v. at bidrage til i national og international sammenhæng at kaste lys på den region, hvis kulturarv museet forvalter. at formidle museets viden på en måde, så den enkelte borger får et perspektiv i tid og rum på sit eget liv her og nu. Kvalitetsmål En forudsætning for at opnå de overordnede mål er: at der findes en langsigtet plan for museets virksomhed. at der findes kvalificeret personale i tilstrækkeligt omfang, og at man sikrer personalets fortsatte udvikling og uddannelse. at museet har en relevant indsamlings-, forsknings- og undersøgelsesvirksomhed, og at der er en plan for denne virksomhed. at det indsamlede materiale er dokumenteret og registreret. at samlingerne er forsvarligt sikret for eftertiden. at samlingerne er offentligt tilgængelige, og at åbningstider og kontortid står i et rimeligt forhold til museets størrelse og økonomi. at museets udstillinger er i overensstemmelse med museets overordnede målsætning, og at de afspejler væsentlige sider af den lokale kultur. at personalet bidrager aktivt ved formidling af museets viden, specielt til uddannelsesinstitutioner og foreninger. at forespørgsler fra museets brugere og samarbejdspartnere besvares eller videregives hurtigst muligt. at museet deltager i debatten vedrørende kultur- og bevaringsspørgsmål, såvel lokalt som i et bredere perspektiv. at museet tilstræber en målrettet markedsføring i samarbejde med lokale, regionale og nationale kulturinstitutioner, turistorganisationer og offentlige myndigheder. Fremtidens Lemvig Museum En evaluering i januar 2003 viste, at der var en række problempunkter i forhold til denne målsætning. De væsentligste er: For lidt plads både til udstilling og arbejdspladser. Optrækkende generationsskifte, blandt andet lederskift. En fremtid med faldende statstilskud. Store mangler i indsamling for 1900-tallets kulturhistorie. Mangel på plads og udstyr til at iværksætte edb-registrering af samlingerne. Mangel på sammenhængende tid til at få publiceret forsknings- og undersøgelsesresultater. Mangel på plads og arbejdskraft til at udarbejde nye udstillinger. Manglende edb-baserede søgesystemer til billedarkiv og undersøgelsesarkiver. 2

3 Museets bestyrelse og ledelse tog derfor i vinteren museets fremtid under debat på en række møder. Man drøftede forskellige udviklingsmuligheder gennem sammenlægninger og samarbejder med andre institutioner, primært Struer Museum. Disse drøftelser fortsatte gennem I 2005 blev der afholdt et uformelt og opklarende møde mellem formænd, næstformænd og ledere fra Lemvig Museum og Struer Museum for at afklare spørgsmålet om fremtidige samarbejdsmuligheder. Der var imidlertid enighed om, at der var mange presserende opgaver på museerne, som lå først, og at der var mange usikkerhedsmomenter omkring den fremtidige struktur. Derimod anså man det for væsentligt, at Lemvig, Struer og Holstebro Museer koordinerede deres arbejdsplaner for Med udgangspunkt i de senere års overvejelser har Lemvig Museum i løbet af 2005 taget en række initiativer til forbedring af de fysiske rammer og til forberedelse af en ny fremtid både med henblik på kommunalreformen og på et fremtidigt generationsskifte. Desuden indsendte museet til brug ved kommunens Perspektivseminar i juni 2005 et forslag om en opgradering af det lokalhistoriske arbejde i samarbejde med biblioteket og om afhjælpning af museets pladsproblemer som en del af eventuelle kommende kulturhusplaner. For at skaffe plads til museets stærkt øgede aktiviteter og voksende indsamlings- og undersøgelsesarbejde lykkedes det i foråret i et samarbejde med kulturforvaltningen i Lemvig Kommune og Klinkby Skole at få udvidet museets magasin på Klinkby Skole med henblik på at omdanne et eksisterende magasin i museets tilbygning i hovedafdelingen til kontor, arbejdspladser og nærarkiv. Arbejdet har været udgiftskrævende og er fortsat i 2006, men er blevet dækket af museets kassebeholdning som anlægsvirksomhed. Det nye kontor og arbejdsrum vil give en langtidsholdbar løsning på de nuværende uhensigtsmæssige forhold. Derimod er den nye magasinkapacitet så godt som allerede opbrugt i forbindelse med magasinflytningen. Per 1. september 2005 ansatte museet cand.mag. Mette Lund Andersen i første omgang i en tidsbegrænset projektansættelse frem til Det er derefter planen at Mette Lund Andersen overgår til fastansættelse. Mette Lund Andersen har i vinteren gennemført en museumsinspektør-efteruddannelse på Museumshøjskolen. Der er i 2006 ekstern finansiering på plads til mere end halvdelen af lønnen gennem undersøgelsesmidler fra Kulturarvsstyrelsen. Der arbejdes hen imod et glidende generationsskifte inden for en kortere årrække, således at den nye lederstilling kan blive delvist finansieret ved at den nuværende leder går på deltid. Med henblik på en ny samarbejdsstruktur efter den kommende nedlæggelse af amterne og dermed af Museumsrådet i Ringkøbing Amt er museet indgået i drøftelser om et fremtidigt forpligtende samarbejde med museerne omkring den vestlige del af Limfjorden, i første omgang med henblik på nyere tids undersøgelser og formidling. I netværket indgår ud over Lemvig Museum Struer Museum, Skive Museum med Fur Museum og Spøttrup, Limfjordsmuseet i Løgstør, Morslands Historiske Museum og Museet for Thy og Vester Han Herred. Det forventes, at også Holstebro Museum kan tænkes at indgå i samarbejdet. Det forpligtende samarbejde vil betyde et økonomisk engagement for det enkelte museum, ligesom samarbejdet på længere sigt skal forhandles på plads med de nye kommuner. Desuden har museet indledt en drøftelse med Lemvig Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune om oprettelse af et Historiens Hus som en paraplyorganisation for det lokalhistoriske arbejde i området. Med hensyn til påbegyndelse af elektronisk registrering lykkedes det endelig i januar 2006 at få to medarbejdere, museumsinspektør Mette Lund Andersen og kontorassistent 3

4 Tove Saugmandsgaard på REGIN-kursus, hvorefter en nyregistrering af både gamle samlinger og efterslæbet er iværksat. I øvrigt er der i forbindelse med kommunalreformen en række usikkerhedsfaktorer på længere sigt omkring finansieringen, særlig efter 2010, hvor museerne hidtidige statstilskud og amtstilskud forventes at blive udlagt som bloktilskud til kommunerne. Det er en situation, som museets ledelse løbende vil holde sig orienteret om og sammen med den ny Lemvig Kommune finde en fremtidsholdbar løsning på Oprettelse: Museumsforeningen for Lemvig og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Museumstjenesten, Nordvestjysk Folkeuniversitet, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Nordisk Kulturlandskabsforbund, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, NEFA- Danmark (Institut for arkæologi og etnologi, Kbh. Univ.), Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Lemvig Kommune: Som en fast aftale afholdes kvartalsmøder mellem museet og Lemvig Kommunes kulturforvaltning. Der har været afholdt møder i marts, april og maj Bygningsforbedringsudvalg i Lemvig Kommune: ED er udpeget af Lemvig Kommunalbestyrelse som repræsentant for bevarings- og landsbyinteresser og har siddet som formand. Rådet har afholdt møde i marts, maj, juni og november Nortrail : Nortrail er et samarbejde mellem regioner omkring Nordsøen med henblik på en formidling af færdselsveje og handelsforbindelser. Lemvig Museum har udarbejdet beskrivelser af en række seværdigheder og handelsruter til Nortrails hjemmeside. Der er endvidere optaget nye fotos til samtlige beskrivelser. Limfjordsegnens Litteratur Samvirke: Museet er medlem af samvirket. Der har været arrangementer i juli i Fjaltring og Lemvig omkring H.C. Andersens besøg på Lemvigegnen i I Lemvig blev arrangementet afholdt på Lemvig Museum med optræden af skuespiller og musikere samt medvirken af lyrikeren Inge Pedersen. Både i Lemvig og Fjaltring bidrog museet med en lokalhistorisk vinkel på digterens besøg. Gravminderegistrering: Lemvig kirkegård er under udarbejdelse. Hygum er afsluttet. Udvælgelse af bevaringsværdige gravminder er foretaget af en gruppe typisk bestående af repræsentanter for me- 4

5 nighedsrådet, præst, graver og sognehistorisk interesserede i samråd med museet. Arbejdet med udfyldelse af kartotekskort foretages af lokale arbejdsgrupper i tilknytning til sognearkiv og menighedsråd, mens museet har forestået fotografering af gravminderne. Dansk Folkemindesamling: Der er indledt et landsdækkende samarbejde omkring indsamling af traditionsmateriale med Else Marie Kofod fra Dansk Folkemindesamling. Samarbejdet har givet sig udslag i afprøvning af en fælles spørgeliste, men har ligget delvis stille på grund af manglende koordinering fra Folkemindesamlingens side. Lidenlunddage: Samarbejdsprojekt mellem Lemvig Turistforening, Lemvig Handelsstandsforening og Lemvig Museum om afholdelse af årlige Lidenlunddage i Lemvig. Arrangementet blev afholdt i september Museets bidrag var bl.a. en Byvandring i Lidenlund. ED har deltaget i øvrige dele af arrangementet og i evalueringsmøde om sagen i oktober. Skulpturspil: Samarbejdsprojekt mellem valgmenighedspræst Lisbeth Baggesen (Lemvig og Omegns Valgmenighed), Lemvig Museum, Ejgil Westergaard, Elof Westergaard, Anders Bune og Lars Busk Sørensen med henblik på at formidle Skulpturstien med Torvald Westergaards værker i en dramatisk form. Der har været afholdt møde i januar Samarbejdet er stillet i bero, da initiativtageren Lisbeth Baggesen forlod sit embede i Lemvig. LemvigTanken: Der har i året løb været afholdt to fællesmøder, en række gruppemøder samt en foredragsrække på museet med efterfølgende debat. Særlig Kurbygruppen har været aktiv og gennemført en række møder med myndigheder og andre interessenter. Den russiske Ambassade, København Museet har haft et nært samarbejde gennem hele året med ambassadesekretær Alexander Sverchkov, der løbende har skaffet store mænger kildemateriale, samlet oplysninger og knyttet kontakter vedrørende den russiske fregat Alexander Nevskij. I februar 2005 var ED indbudt til et arrangement i Det russiske Kulturinstitut i København i forbindelse med udgivelsen af Preben Ulfeldts bog om enkekejserinde Dagmar. Mannaminne, Nordingrå, Sverige: Samarbejdet med kulturprojektet er fortsat. I sommeren 2005 blev der holdt et møde på Mannaminne angående et dansk hus, og ED har siden arbejdet på at skaffe et hus fra Ferring i stedet for det planlagte hus fra Kystdirektoratets arbejdsplads. Stjernehimlen over Ringkøbing Amt: Samarbejde mellem Lemvig Museum, Lemvig Gymnasium, Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og Amtscenteret for Undervisning i Herning omkring formidling af astronomi. Samarbejdet fungerer fortsat som et netværk uden faste møder. Skoletjenesterne ved museerne i Ringkøbing Amt: Samarbejdet er p.t. hvilende. Nordvestjysk Folkeuniversitet: HK er medlem af Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Der har i årets løb været afholdt en række møder. På Lemvig Museum har der været afholdt 2 foredrag i februarmarts med titlen Klimaændringer og 3 foredrag i oktober-november med titlen Vækst 5

6 og udvikling i et udkantsområde og 3 astronomiske foredrag i november. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museets medarbejdere har deltaget i kurser arrangeret af Kultursamarbejdet Museets leder, navn og stilling: Museumsinspektør Ellen Damgaard, mag. art. i europæisk etnologi Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Indkomne genstande er blevet noteret i dagbog og anbragt på magasinet. Museet påbegynder i det nye år indregistrering i REGIN, det nye system fra Kulturarvsstyrelsen. Det prioriteres højt at få løst registreringsproblemerne. Fotos, dias og negativer er blevet registreret op til 2005 og sat på plads. Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn har gennemført samlingsrevision Uddeponeringer: Ingen 2.5. Inddeponeringer: Ingen 2.6. Arkiver: Ingen særlige arbejder 3.0. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: De væsentligste nyerhvervelser er to malerier af Niels Bjerre, begge fra Bovbjerg, samt de to malerier af Jens Søndergaard, som tidligere har hængt på Klinkby Skole. I øvrigt har indsamlingen bevidst været holdt så lavt som muligt på grund den omfattende magasinflytning. Den væsentligste tilvækst har været et omfattende materiale vedrørende den russiske fregat Alexander Nevskij primært skriftlige kilder, tegninger m.v Erhvervelser: Maleri af Niels Bjerre Solnedgang over Bovbjerghuse sign. N.B Købt af Børge Præstholm. Maleri af Niels Bjerre En sommerdag på skrænterne ved Bovbjerg med græssende kreaturer, i baggrunden Ferring Kirke sign. N.B Købt på Holstebro Auktioner. 2 malerier af Jens Søndergaard, Klinkby Skole. Overdraget fra Lemvig Kommune. Mindebog fra Nr. Nissum Højskole, Gave fra Elisabeth Hvidberg Nejsum, Østergade 18, Gram. Diverse postkort/fotos fra Nees mm. Gave fra ukendt. Diverse fotos (Julemand i Lemvig, trommeslageren, og fra Lemvig by, havn, anlæg mm.). Gave fra Lizzie Ingerslev, Ågade 8, Vestervig. 6

7 Program til Koncert af Lemvig Sangforening og sangstævne i 1920 erne. Gave fra Lis Bro, Kirkestræde 10, Holstebro. Farvefotokopi af Redningsdamperen Vesterhavet. Gave fra Villy Vinther, Tårnborgvej 102, Korsør. Revytekster fra Lemvig i 1930 og 50 erne. Gave fra Evelyn Nielsen, Rønbjerghage 16, Lemvig. Fotos fra Teglgården i Lemvig og Villemoes familien. Gave fra Ellen Villemoes, Rosenlund 7, Nykøbing Mors. Postkort fra Lemvig, Bovbjerg, Harboøre og Thyborøn. Gave fra Else Byskov, Skærbækvej 1, Linde. Foto af lærer Elise Hansen, Lemvig. Gave fra Det danske Kunstindustrimuseum, Bredgade 68, København K. Postkort fra Lemvig og receptkuverter. Gave fra boet efter Gudrun Brandt Sørensen, Ålborg, v/ellen Damgaard, Lemvig. Fotos i ramme af Arbejdersangkoret Freja Lemvig Gave fra ukendt. Bøjler fra TN & M, Damernes Magasin, Otto Madsen, Schumann, Mr. O og skrædder Martin Kruse, Lemvig, samt 2 sparebøsser fra Lemvig Bank. Gave fra Jytte Søndergaard Andersen, Storegade 21, Lemvig. Cykel, strygebræt, små pakker med strømper, mm. Gave fra Agnete og Svend Hansens bo, Tangsøgade 64, Bøvlingbjerg v/karen Gaarn-Larsen. TV-apparat på stativ, B&O fra 1950 erne. Gave fra Karoline Ravnsbæk, Heldumvej 28, Lemvig. Akvarel i ramme. Motiv: Købmandsforretning på Søvejen, Lemvig, malet af Gustav Holgersen, Gave fra Børge P. Madsen, Møllevænget 18, Rødby. 5 sølvskeer og 1 sølvtheske. Gave fra Ingrid Kochs dødsbo, Rolighedsvej 3A, Lemvig v/ellen Budde, Bøvlingbjerg. Farvelagt litografi af italiensk høstpige (stammer fra Alexander Nevskij). Gave fra Amy Lund, Aagade 10A, Lemvig. Skoletaske og 2 par børnetræsko. Gave fra Martin Olesen, Skovbrynet 6, Lemvig. Foto af Lemvig by i ramme (prospekt fra vest). Gave fra Laila Jensen, Neesvej 60, Vemb. Fotos og båndoptagelse. Lånt af Inga Bruun Hjøllund, Kastaniebakken 5, Risskov Undersøgelser: Forhistorisk tid: Holstebro Museum har ikke foretaget større arkæologiske undersøgelser. Nyere tid: Vestjysk særpræg og vestjyske værdier: Vestjysk identitet - en skabelsesproces i mødet med "de andre". Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum støttede i 2005 en afsluttende undersøgelse indenfor museets forskningsprojekt Vestjysk særpræg og vestjyske værdier med kroner. Undersøgelsen er udført af cand. mag. Mette Lund Andersen. Formålet med undersøgelsen var at belyse tilflytteres, forfatteres, turisters og tidlige rejsendes oplevelse af et vestjysk særpræg og undersøge, hvordan de udefrakommendes opfattelser af vestjyderne har spillet en rolle for vestjyders opfattelse af sig selv. Undersøgelsen er foretaget dels som historiske studier, dels som et etnologisk feltarbejde med interview af 18 tilflyttere til Lemvigegnen. Undersøgelsen viste et udbredt sammenfald mellem indfødtes og tilflytteres opfattelser af et vestjysk særpræg. Begge grupper forbinder bestemte karakteristika med det at være vestjyde, hvoraf de fleste karakteristika allerede blev fremhævet af 1700tallets topografer og af forfattere og fagfolk i 18- og 1900 tallet. Blandt tilflyttere er der dog en tendens til at betragte det særligt vestjyske 7

8 som stereotype forestillinger og fordomme, man overtager og reproducerer mundtligt. Undersøgelsen bragte os således tættere på opfattelsen af det vestjyske særpræg og på dele af den proces, hvori det vestjyske skabes. Et klart overblik over skabelsesprocessen viste sig dog svær at indkredse på baggrund af den eksisterende empiri. Undersøgelsen er udført i samarbejde med Dansk Folkemindesamling og en række museer og arkiver i resten af landet, blandt andet gennem udarbejdelse af fælles spørgeliste. Formålet med samarbejdet var at brede undersøgelsen af regionale særpræg ud med henblik på at lave geografisk komparative studier af fænomenet. På grund af manglende koordinering fra Folkemindesamlingen har det dog endnu ikke været muligt at foretage en landsdækkende perspektivering af emnet. Dette forventes at kunne ske i løbet af Alexander Nevskij Undersøgelser vedr. skibets historie, forliset (årsager og faktiske begivenheder) m.v. med henblik på opbygningen af en ny udstilling. Arbejdet er udført af ED med hjælp af en række frivillige specialister (kommandør Poul Grooss, kommandørkaptajn Svend Albrechtsen, dykker Gert Normann, historiker Ole Lisberg m.fl.) Niels Bjerres breve Indsamling af breve i privateje, renskrivning og udarbejdelse af navneregister. Udføres af Tove Saugmandsgaard, Lene Damborg og Kirsten Mikkelsen Forskning: Delundersøgelserne under Vestjyder - set udefra indgår i det samlede forskningsprojekt Vestjysk særpræg og vestjyske værdier Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Århus: Retur efter konservering: Jens Søndergaard: Mor og Barn, Jens Søndergaard: St. Hansaften, Jens Søndergaards to malerier fra Klinkby Skole. Sendt til konservering i november 2005: Niels Bjerre: Det døde barn. Niels Bjerre: Parti fra Bovbjerg. Niels Bjerre: Landskab med gårde, Harboøre. Niels Bjerre: Søster Mathilde. Niels Bjerre: Bovbjerg (1892). Kr. Bjerre: Portræt af Thøger Larsen. Kr. Bjerre: Portræt af Eigil Petersen. Kr. Bjerre: Ferring By og Bovbjerg. Kr. Bjerre: Portræt af Kirsten Jensen. T. Hansted: Lemvig set fra øst, o Konserveringstjenesten i Ølgod: Model af Lemvig Kirke lavet af maler Høft er færdigkonserveret i september armstol, 4 spisestuestole og en sovesofa fra Alexander Nevskij er blevet behandlet i Sovesofaen er dog forblevet på konserveringstjeneste til foråret

9 4.3. Bevaringsarbejde: Museets indsats på bygningsbevaringsområdet er foregået gennem Bygningsforbedringsudvalget i Lemvig Kommune. Der er endvidere ydet en del telefonisk rådgivning af private husejere. Kulturmiljøarbejde: I Regionplanen for Ringkjøbing Amt er tre af de kulturmiljøer, som museet har foreslået udpeget i Lemvig-Thyborøn-Harboøre Kommune blevet optaget: Bovbjerg, Gudumområdet og Oldtidsvejen Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaard Museet, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien. Formidlingsindsatsen på Lemvig Museum har i 2005 været præget af forberedelser til opbygning af en ny permanent udstilling på Kystcentret om den russiske orlogsfregat Alexander Nevskij, samt af udarbejdelse af turbeskrivelser til Nortrail-projektet Udstilling: Generelt: Besøgstallet i Vesterhus har været 3.894, heraf i grupper Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Nedgangen i besøgstal skyldes i nogen grad, at man på grund af flytterod i forbindelse med magasinflytningen har været nødsaget til at bede foreninger og grupper udsætte ønskede besøg til senere. Åbningstiderne: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaard Museet har været 6.656, heraf 917 i grupper. Åbningstiderne: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, Påske og Pinse, efterårsferie og Jul. Permanente udstillinger: Lemvig-udstillingen: Der er arbejdet videre med afsnittet om byens virksomheder i perioden o ED og HK har begge arbejdet med udstillingen. Arbejdet har dog måttet vige for de omfattende forberedelser af Alexander Nevskij-udstillingen. Alexander Nevskij-udstillingen: 9

10 Trods en række vanskelige forhandlinger i forbindelse med finansieringen af udstillingen lykkedes det at skaffe Mål 2-midler til projektet, således at man kunne påbegynde selve arbejdet med planlægningen i begyndelsen af Arbejdet med Alexander Nevskij-udstillingen har optaget en meget stor del af museets arbejdstid gennem hele året. Sammen med udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen er der som arbejdsmateriale opbygget en 3-dimensional version af udstillingen, så ledes at man har kunnet lægge illustrationer, genstande og tekstblokke ind løbende. Der er udarbejdet oplæg til udstillingens strukturering, skaffet nyt illustrationsmateriale, lavet oplæg til tekster, udført oversættelser af russisk kildemateriale m.v. I december 2005 påbegyndte man nedtagningen af eksisterende montrer mv på Kystcentret, således at der var klar til opsætning af nye vægge m.v. i begyndelsen af Planetstien: Der er foretaget de fornødne reparationer på afviserpæle m.v. Særudstillinger: Udstillingen med luftfotografier fra 1950 ernes Lemvig blev forsynet med en række supplerende genstande og materialer i forbindelse med Lidenlunddagene i september Formidling til børn: Med ansættelsen af Berit Lykke Kristensen har museet fået udarbejdet en række formidlingsopgaver, særlig for børn. Bogstavleg: En kobling af særligt udvalgte genstande i udstillingen, ophængte bogstaver og en mappe med fortællinger er blevet til et populært redskab, der leder børn og børnefamilier rundt i alle udstillingsrum og samtidig udvikler interessen for at lære at læse. Bondestuen: Museets gamle bondestue -udstilling er blevet indrettet med gøremål og opgaver beregnet for børn, samtidig med at børnene har et hyggeligt sted at slå sig ned, mens de voksne kigger på andre ting. Lemvig på tipoldemors tid: En mobil samling puslespilsbrikker med gamle og nye fotos fra Lemvig, som får skoleelever ud på opdagelse i nutidens gadebillede. Idéen er inspireret fra Odder Museum Anden formidling: Hjemmeside: Hjemmesiden blev i løbet af 2004 flyttet fra Ringkjøbing Amts regi og over i et andet program (FrontPage). Der viste sig imidlertid behov for en gennemgribende nyopsætning af siden, som er blevet iværksat i begyndelsen af Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Løbende behandling af region- og lokalplansager, sager vedrørende byggeri i nærheden af gravhøje, anlæg af vandhuller, dambrug, giftgrunde, opstilling af vindmøller, skovrejsning, læhegn, råstofindvinding, vandkvalitet, terrænudjævning m.v. (Ringkøbing Amt). Løbende behandling af kommuneplan- og lokalplansager, Vejledning for skilte og facader, fotos fra Ferring by til brug for nyt lokalplansarbejde. Indsigelser mod nedrivningssager, Staunings mindesten. Drøftelser med projektansat konsulent ved Lokalrådet ang. landdistriktsudvikling m.v. (Lemvig Kommune). Forskere, studerende: Fattigprotokol i Vandborg sogn. Skibssmedie i Thyborøn (projektopgave). Thøger Larsen og Johs. V. Jensen. Illustration til speciale og bogudgivelse 10

11 om strandinger og regional identitet. Dåbstøj. Musik til Thøger Larsen digte med henblik på registrering. Niels Bjerres breve. Købmand Fr. Hillerup. Skoler: Rådgivning om planeter og astronomi i forbindelse med projektopgave. Materiale og forespørgsler om Planetstien. Organisationer: Historie om fattiggårde i Lemvig. Procedure for gravminderegistrering. Illustration og oplysninger til industriminderegistrering. Statens arbejdstekniske Ungdomsskole, Klosterheden. Milesten og KM-sten på Vilhelsmborgvejen. Medier og forlag: Paris og Rom. Fotos til Lemvig Kalender (Benny Vejlby). Andre museer, biblioteker, arkiver: Om Jens Søndergaard-rettigheder (Kunstindustrimuseet). Niels Bjerre, ophavsret (Statens Museum for Kunst). Oplysning om landbrugsmaskinindustri på Lemvig-egnen (Landbrugsmuseet). Materiale om Vilhelmsborg Kro (Lomborg Lokalarkiv). Spørgeliste til Vestjysk særpræg (Viborg Stiftsmuseum). Hvor døde Henning Gantriis (Kgl. Bibliotek). Flintdolk og pilespidser (Moesgaard Museum). Om nutidens folkekunst (Langelands Museum). Maler O.V. Høft (Arbejderbevægelsens arkiv i Herning) Firmaer: Tøj og brød i 50 erne til Lidenlund-dage (Lemvig Bageri). Identifikation af motiv på Kr. Bjerre maleri (Holstebro Auktion) Fra udlandet: Oplysninger om folk, som har boet og arbejdet i Klosterheden (USA). Album fra Rom Flygtningelejr (tysk gæst). Urmager P. Nielsen, Lemvig (tysk samler). Private: Datering af moseeg. Ordsprog: Ej fange sovende mand sejr. Stednavne: Kongsbjerg, Godrum, Algjehøj, Hegedal, Trælby. Materiale om købmand og skipper Jens Futtrup, Lemvig, beg tallet. Firmaet Fibiger og Villefrance, evt. tegningsmateriale Fur Havn Hvem laver/fabrikerer gadespejle i dag. Kunstforeningen Limfjorden. Rom Skole. Gl. foto af pølsevogn v. Vestergade/Strandvejen. Johan J. Wümpelmann. Køb af Sylvest Jensens luftfoto. Damernes Magasin. Navn på hus ved Ny Østerbjerg, Østergade 38, Lemvig. Rådgivning om konservering af trykklods til kattuntryk. Fotos fra skomager i Bækmarksbro. Kehlets Foto og deres negativer. Afrensning af maleri. Den kloge mand i Lomborg. Om spillemand Caspersen. Materiale om 2. verdenskrig og Klosterheden. Karikaturtegning af skibet Matilte med et besætningsmedlem. Lemvigs byvåben. Planetstien. Skulpturstien. Husmand Peder Lykke. Jens Søndergaard og hans sommerhus. Redningsvæsen og strandinger. Bovbjerg Badehotel og kunstnerlivet. Alexander Nevskij. Minimuseet. Niels Bjerre. Hertil kommer et antal ikke opnoterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaard Museet om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og omvisninger på Lemvig Museum: Museumsforeningen: Dengang der var masser af alting - Lemvig i 50 erne. (45 pers.) Familie og Samfund, Rom: Dengang der var masser af alting - Lemvig i 50 erne. (20 pers.) I samarbejde med Limfjordsegnens Litteratur Samvirke: H.C. Andersen besøger Lemvig. ED: oplæg om byen, skuespiller: Bjarne G. Nielsen, musik: De eventyrlystne, Lyriker: Inge Pedersen. Folkeuniversitetsforedrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: Lemvig Museum: 2 foredrag om klimaændringerne: Centerleder fra Danmarks Klimacenter, KMI, Eigil Kaas: "Klimaændringer før, nu og i fremtiden: Hvor stor indflydelse har vi mennesker?" (45 tilh.) 11

12 John Jensen fra Kystdirektoratet i Lemvig: "Klimaændringer Hvad vil de betyde for kystudviklingen og beskyttelsen af kysterne?". 3 foredrag om "Vækst og udvikling i et udkantsområde": Arkitekt og landsbyaktivist Jørgen Møller, Aalborg Universitet: Landsbyernes udvikling eller afvikling". Lektor, arkitekt Dennis Lund, Arkitektskolen i Aarhus: Lille havn, hvad nu? Seniorrådgiver Karsten B. Hansen, Landbohøjskolen: Lemvig som kurby? Lemvig Tanken : Offentlig debataften om udviklingen på Lemvig-egnen. Opfølgning på ovenstående foredrag. 3 astronomiske foredrag: Arkæolog Jens Vellev, Moesgaard Museum: Tycho Brahes liv og død Astronom Hans Kjeldsen, Aarhus universitet: Om de nyeste opdagelser indenfor astronomien. Videnskabshistoriker Kr. Peder Moesgaard, Aarhus Universitet: Oldtidens Astronomi. Limfjordsfortællinger i samarbejde med Midt-Nord Turisme Lemvig Museums emne: Thøger Larsen: 13 tirsdage ( ). ED og HK som guider. Omvisninger på Lemvig Museum: Borgerskolen Lomborg KFUM Seniorhøjskolen (4 hold) Mariebjerg, Vemb Lønne Højskole Børsens Kultursider VUC Holstebro Hold fra Nøddebo Vision of Scandinavia (2 hold) Holstebro-Struer Landboforenings Seniorklub Struer Skolen Holstebro Bibliotek Klinkby FDF Grønne Smutter Det blå hus (Integrationsforening) Arbejdsmarkedsafdeling, Lemvig Kommune Guldalderklubben Vestjyllands Højskole. Flyvholm: Børsens Kultursider Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaard Museet: Kultur til kanten på Bovbjerg i pinsen: Genfortælling af Chr. Westergaards bog Skumpelskud ved Hanne Iversen. Oplæsning mm. ved Inge Pedersen, Nr. Nissum i samarbejde med Ferring Menighedsråd 1. Søndag i advent. Omvisninger på Jens Søndergaard Museet: Vesterhavshotellet, Vedersø Bjarne Linneberg gruppe Y-Mens Klub 12

13 H.K. s Kunstforening, Århus Vejen Kunstforening Eddy Mortensens Autoudlejning, Tarm Holstebro Kommune Haderup Kunstcirkel Retten i Struer Hvidovre Hospitals Kunstforening Fabjerg Hobbyklub 65-FERIE, København (5 hold) Vestjyllands Højskole (3 hold) Skive-egnens Seniorklub Birthe Esman, Sjørring (gruppe) Fasterholt Menighedsråd Himmerlands Kunstforening 3 menighedsråd, Ry VUC-Nord Foredrag og omvisninger uden for museet: ED: Rind Menighedsråd: Skulptursti og Lemvig Kirkegård (28 pers.) Vestjysk Banks arrangement: Byvandring for tilflyttere (20 pers.) Ulfborg Menighedsråd: Lemvig Kirkegård (30 pers.) Byvandring Lidenlund, Lidenlund-dage (35 pers.). Vinderup Egnshistoriske Forening. (18 pers.). ED indlæg: Danske Bank, Holstebro (Investormøde): Vestjysk Særpræg (ca. 225 pers.) Thyborøn Konsumcentret: Havgasser, Hajer og havne et kulturhistorisk perspektiv på Vestjysk fiskeri (ca. 50 pers.) Fjaltring Beboerudvalg i Samarbejde med Limfjordsegnens Litteratur samvirke, H.C. Andersen besøger egnen: Oplæg om egnen (ca. 100 pers.) HK: Borgerskolen, byvandring. Lemvig Handelsskole og elever fra Tønder, byvandring Lemvig Handelsskole og norske lærere, byvandring Undervisning: Hanne Iversen og Hemming Klokker har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Lemvig Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af lysbilledforedrag, omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaard Museet har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Desuden har museets personale ydet hjælp til projektopgaver i folkeskolen. 13

14 I 2005 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Bøvling skole kl. Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Bøvling friskole 1. kl. Thøger Larsen og Planetsti intro Christinelystskolen Fabjerg skole Flynder skole Gudum Skole Harboøre skole Klinkby skole Bhk.. 3. kl. (2 hold) 5. kl. 6. kl. kl. 2. kl. (2 hold) 3. kl. kl. specialklasse 1. kl. 4. kl. JSM Thøger Larsen og Planetsti intro Oldtid og alm. rundvisning Oldtid og alm. rundvisning Vikingetid og alm. rundvisning Thøger Larsen og Planetsti Rundvisning JSM og skitsetegning. JSM Astronomi og Planetsti intro Rundvisning JSM TL, astronomi og Planetsti intro Lemtorpskolen Lomborg Skole Bhk.-2. kl. (2 hold) Bogstavleg, Venus, Mars, astronomi og Planetsti Møborg skole kl. Rundvisning Nr. Nissum skole Ramme skole Thyborøn skole kl. 6. kl. specialklasse Centerklasse Bhk. kl. Thøger Larsen og Planetsti, dias og udstilling Thøger Larsen og Planetsti Oldtid, stranding, TL Planetsti intro JSM Lemvigs udvikling især 1800-tallet Øvrige lokale skoler: Bøvling Idrætsefterskole 10. kl. (JSM) Fenskær Efterskole kl. (Strandings- og redningsvæsen) Fenskær Efterskole kl. (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti) Ikke-lokale skoler på Lemvig Museum: Struer Østre skole, 3. kl. (Thøger Larsen, astronomi-universet, Planetsti) Ulfborg Friskole, bhk.-5. kl. (Thøger Larsen, Planetsti intro og bogstavleg) Koldby skole, (strandinger, redningsvæsen, Alexander Nevskij og Planetsti intro) Holsebro Kristne Friskole, 5. kl. (Thøger Larsen og Planetsti intro) Kølvrå skole, bhk.-2. kl. (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti intro) Holstebro kommunale Ungdomsskole, fremmedsprogede elever (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti intro) Kibæk Skole, (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti intro) Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaard Museet: Rødding Friskole (52 børn + 7 lærere) Konfirmandhold fra Idom v/pastor Kirsten Sønderby (43 konfirmander) Struer Skolen (11 børn + 2 lærere) (Jens Søndergaard). 14

15 Børneinstitutioner på Lemvig Museum: Børnehuset Troldhøj, Holstebro Ramme SFO Børnehaven Vasen Bøvling børnehave Børnehaven Sct. Georgsgården Degneparken Nr. Nissum Tangsø Børnehus (2 hold) Højere uddannelsesinstitutioner på Jens Søndergaard Museet: Højere uddannelsesinstitutioner m.v. på Lemvig Museum: Nr. Nissum Seminarium (historiehold), byudvikling, byvandring, formidling. Nr. Nissum Seminarium (1. hf.), Thøger Larsen og Planetsti. Lemvig Handelsskole og elever fra Tønder, byvandring. Lemvig Handelsskole og norske lærere, intro til Lemvig og byvandring Lemvig Gymnasium, rundvisning 5.5. Publikationer: Museumsårbogen FRAM Heri har ED bidraget med en artikel En kvæggård ved drivvejen og et Glimt om Bogstavleg for børn og Limfjordsfortællinger og H. C. Andersen kommer på besøg. ED har bidraget med oplysninger i interviewform til bogen Landevej 181, om det kommunale landskab i Vestjylland. Udgivet i foråret PR-virksomhed: DR-2: Leveret materiale til temalørdag om danske fiskere. Kristeligt Dagblad: Medvirket i artikel om lokalpatriotisme i forbindelse med strukturkommissionens oplæg. Børsen: Artikel om museet. Lemvig Kalenderen: Leveret gamle fotos og tekst. Desuden har der været omtaler af museets arrangementer både i Lemvig og på Jens Søndergaard Museet i Lemvig Folkeblad, Lokalavisen og Jyllands Posten Kiosk- og cafeteriavirksomhed: Ingen ændringer Bygninger og udendørsarealer 6.1. Ændringer af bygninger I Vesterhus er indkøbt affugter til magasinet i forhuset. Udvidet alarmsystem med en trådløs alarmsender (overfaldsalarm). Fremstillet og opsat nye forsatsvinduer i Vesterhus. Oplægning af nyt tag på kvisten på Vesterhus. 15

16 Der er indrettet nyt magasin i tilknytning til museets allerede eksisterende på Klinkby Skole. Genstandene i magasinet på loftet i tilbygningen i hovedafdelingen er blevet overflyttet til det nye magasin med henblik på at indrette kontor, arkiv og arbejdsrum i det gamle magasin Ændringer vedr. udendørsarealer: LEM: Reparation af kloakledning med ny strømpeforing. LEM: Opsætning af støbejernsgelænder ved trappe i haven. Pasning af haven varetages fortsat af Lemvig kommunes gartnerafdeling Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: Udskiftet 2 PC er Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: Museet har fortsat samarbejdet med Lemvig Bibliotek, Lemvig-Thyborøn-Harboøre Musikskole og Museet for Religiøs Kunst om drift af en fælles bil 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: Ingen ændringer Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 19. maj 2005 bestået af følgende: 16

17 Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Ib Brændgaard Vandborg Formand Lise Thomsen Hygum Næstformand Birthe Balle Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Ivan Krogh Hansen Lemvig Karl Pedersen Nees Ane Margrethe Bjerre Ferring Troels Boeberg Jensen Lemvig Anna Marie Touborg Jensen Gudum Jørgen Buhl Nr. Nissum Kirsten Præstegaard Ramme Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Mads Peter Holm (delvis afløst af Vagn Jespersen) Gudum Klinkby Udpeget af Thyborøn-Harboøre kommune: Bente Munksgaard Harboøre Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen den 19. maj 2005 bestået af følgende: 17

18 Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Ib Brændgaard Vandborg Formand Lise Thomsen Hygum Næstformand Birthe Balle Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Ivan Krogh Hansen Lemvig Karl Pedersen Nees Ane Margrethe Bjerre Ferring Troels Boeberg Jensen Lemvig Anna Marie Touborg Jensen Gudum Jørgen Buhl Nr. Nissum Kirsten Præstegaard Ramme Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Mads Peter Holm Delvis afløst af Vagn Jespersen Gudum Bøvlingbjerg Udpeget af Thyborøn-Harboøre kommune: Bente Munksgaard Harboøre Bestyrelsen har afholdt følgende møder: Bestyrelsesmøde 27. januar, 2. marts og 19. april, generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde den 19. maj, bestyrelsesmøde 23. august, lørdagsmøde den 5. november og bestyrelsesmøde 24. november. På lørdagsmødet var hovedemnet Arbejdsplan , kvalitetsvurdering, fremtidige samarbejdspartnere, Museumsforeningens jubilæum i 2006 og kassation. Museumsforeningernes Samvirke i Ringkøbing Amt holdt den 3. marts fællesmøde på Skærum Mølle. Heri deltog: Ib Brændgaard, Edith Dalgaard, Lise Thomsen, Anna Marie Touborg, Karl Pedersen, Kurt Lyhne og Ellen Damgaard. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark holdt den 12. marts årsmøde og generalforsamling på Nyborg Slot. Heri deltog Ib Brændgaard og Lise Thomsen. Den 23. september holdt sammenslutningen kursusdag på Horsens Museum. Heri deltog: Ib Brændgaard, Lise Thomsen og Mette Lund Andersen. Amtsmuseumsdag blev den 5. september afholdt på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Heri deltog: Ellen Damgaard, Ib Brændgaard, Lise Thomsen, Ane Margrethe Bjerre, Ivan Krogh, Kirsten Mikkelsen, Mette Lund Andersen og Marianne Lisbygd. Organisationen Danske Museer holdt den 26. oktober temadag i Hobro. Heri deltog: Ib Brændgaard og Ellen Damgaard. I november blev ODM's årsmøde afholdt på Fuglsøcenteret, heri deltog Mette Lund Andersen og Ellen Damgaard 18

19 8.4. Foreninger: Museumsforeningen for Lemvig og Omegn har i 2005 haft 312 medlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Medlemmerne har modtaget FRAM 2005 sammen med et julebrev. Der var arrangeret et foredrag for medlemmer i januar Dengang der var masser af alting Lemvig i 1950 erne og i august arrangeret en udflugt Lær din egn at kende en rundtur på Harboøre. Her besøgte man Lokalhistorisk Arkiv i Harboøre, Harboøre Kirke og kirkegård samt Hårrum Havn. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Lemvig Museum og Jens Søndergaard Museet Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: 9.2 Fast personale: Museet har i 2005 beskæftiget flg.: Museumsinspektør Ellen Damgaard (heltid) Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Daglig leder ved JSM Mette Trolle Rasmussen (heltid) Kontorassistent Tove Saugmandsgaard (deltid) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig) Pædagog Berit Lykke Kristensen (fleksjob) ansat 1. marts 2005 Cand.mag. i etnologi Mette Lund Andersen ansat 1. september 2005 til arbejdet med undersøgelsen: Ikke-vestjyders syn på det særlige vestjyske i perioden med hovedvægten på nutiden. Ansættelsen er sket med henblik på efterfølgende fastansættelse. Personalemøder: 1 fællesmøde er afholdt i 2005, og derudover møder på JSM. ED har deltaget i museumsfaglige møder og i en række museumsrådsmøder. ED sidder som repræsentant for Museumsrådet i Ringkøbing Amt i styregruppen og bestyrelsen for Konserveringstjenesten i Ølgod og har deltaget i flere møder. Hun har endvidere deltaget i ODM s temadag i Hobro og årsmøde på Fuglsøcentret. Tænketank (LemvigTanken) deltaget i diverse møder. Deltaget i flere møder om landdistrikspolitik og borgermøder om lokal udvikling (bl.a. i Ferring). HK har deltaget i Fremtidens Magasin i Vejle og Nordtrail prøvetur. HK er endvidere medlem af bestyrelsen for Nordvestjysk Folkeuniversitet. MLA har deltaget i kursusdag, arrangeret af Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark på Horsens Museum, og har deltaget i ODM s årsmøde på Fuglsøcentret. MTR har været sygemeldt og derefter haft barselsorlov Andet personale: 19

20 Vagthold ved JSM: Hanne Iversen, Birgit Wettergren, Mariane Maigaard, og Marianne Lisbygd. Rengøring JSM: Elin Zaugg. Vagthold ved LEM: Kirsten Mikkelsen, Christina Boysen og Søren Lyhne. Rengøring LEM: Christina Boysen indtil 1. april og derefter lokalt rengøringsselskab. Jørgen Albertsen har været i virksomhedspraktik en del af året Uddannelse: Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amts kurser: MLA, BLK og TS har deltaget i: Photoshop VUC: HK har deltaget i: Photoshop. TS har deltaget i: Front Page. Museumshøjskolen: HI har deltaget i: Omvisning på museer. MLA har deltaget i: Museumsinspektøruddannelsen 2 første moduler (4 i alt) Museets økonomi I 2005 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: I 2005 blev der bevilget kr af Rådighedssummen til undersøgelsen Ikkevestjyders syn på det særligt vestjyske i perioden med hovedvægt på nutiden. Modtaget kr , midler fra Fonden for Kystcentret Thyborøn, Alexander Nevskij - udstillingen. April 2006/Ellen Damgaard 20

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse 23.4.2013 1 Indhold Side 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 3 2. Museets formål og ansvarsområde 3 3. Museets samarbejde med

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 årsmødet den 9. maj 2007

Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 årsmødet den 9. maj 2007 Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 Årsmøde i Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune onsdag den 9. maj 2007 kl. 19,00 i Gudum Skole. Pkt. 2 på årsmødets dagsorden: Beretning fra udvalget: Hele forløbet

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune Program 2017 1 Indhold Sang og musik v/ Jan Lilholt... 3 Foredrag om Lemvig Kommune... 3 Generalforsamling... 4 Tur til Thyborøn... 4 Tur til Samsø... 5 Ferietur til Thüringen... 5 Virksomhedsbesøg på

Læs mere

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013 Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig 20.-21. juni 2013 Deltagere: Medlemmer fra udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Chr. Schmidt (V) formand Thomas Danielsen (V) Flemming

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken 2.

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken 2. Museumsforeningen for Struer og Thyholm Bestyrelsens beretning 2006 På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt Kulturudvalget Indenlandske studietur Den 23. - 25. august 2006 Deltagerliste Kulturudvalget: Kim Andersen (V), formand Leif Mikkelsen (V) Ellen Trane

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Lemvig Museums vision: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension.

Lemvig Museums vision: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension. MUSEETS MISSION & VISION Hvad er museets mission og vision Lemvig Museums mission: At fremme forståelsen for Lemvigegnens kultur, historie, litteratur, kunst og natur og bidrage bredt til egnens udvikling

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik Højsæsonprogram uge 29 14. juli Fodbold og lasergame Mandag til lørdag 10.00-13.00 Vesterhavets Fodboldgolf - Lystlundvej 1, 6990 Ulfborg Pris 115,- kr. 5-17 år: 75,- kr. u/5: gratis Else Visgaard udstiller

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS JULI 2017

HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS JULI 2017 JULI 2017 HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland Kære Kunde! SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS På alle vore lokaliteter står vi klar til at betjene dig med åbningstider, der sikrer dig netop den fleksibilitet,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere