Udbudspolitik Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde"

Transkript

1 Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i det lkale efteruddannelsesudvalg g gdkendt af bestyrelsen. Lvens hvedfrmål er: Lven skal fremme et bredt, samrdnet udbud af erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse, der består af arbejdsmarkedsuddannelser efter denne lv g udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser efter lv m åben uddannelse (erhvervsrettet vksenuddannelse) m.v. med henblik på den private g den ffentlige sektrs beskæftigelsesmråder. Uddannelsesindsatsen har til frmål, i kmbinatin med beskæftigelse g uddannelse efter anden lvgivning, at dække samfundets behv fr grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kmpetencer. Den erhvervsrettede vksen- g efteruddannelse skal: 1. bidrage til at vedligehlde, udbygge g frbedre deltagernes kvalifikatiner i verensstemmelse med arbejdsmarkedets behv g bidrage til deltagernes videre kmpetenceudvikling 2. medvirke til at afhjælpe mstillings- g tilpasningsprblemer på arbejdsmarkedet i verensstemmelse med arbejdsmarkedets behv på krtere g længere sigt 3. give vksne mennesker muligheder fr at frbedre såvel erhvervskmpetencen sm den persnlige kmpetence gennem mulighederne fr at pnå grundlæggende frmel kmpetence inden fr erhvervsrettet grunduddannelse. Frmålet med udbudsplitikken er at rientere brugere, kunder, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet g andre interessenter m sklens plitik g vervejelser i frhld til udbud af efteruddannelse inden fr scial- g sundhedsmrådet g det pædaggiske mråde. Udbudsgdkendelse g dækningsmråde Randers Scial- g Sundhedsskle er gdkendt til at udbyde uddannelser inden fr nedenstående Fælles Kmpetencebeskrivelser i Regin Midtjylland: 2629: Pædaggisk arbejde med børn g unge 2222: Ældrepleje, sygepleje g sundhed i kmmunerne Der er 6 skler i regin Midtjylland, der har gdkendelse til FKB 2222 g 2629 g i fællesskab bidrager til at dække behvet fr efteruddannelse i de 2 FKB er. Randers Scial- g Sundhedsskle dækker således primært den nrdøstlige del af regin Midtjylland, dvs. kmmunerne Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv. 1

2 Randers Scial- g Sundhedsskle Strategi fr kurser g efteruddannelse Sklen vil gennem skræddersyede løsninger g prfessinel implementering levere fagligt udviklende efteruddannelse, der virker i praksis. Sklen vil udvikle nye efteruddannelsestilbud g kurser, sm understøtter de kmmunale sundhedsstrategier g strategier på det pædaggiske mråde. Sklen vil ligeledes verfr såvel den enkelte arbejdsgiver, sm den enkelte kursist, give relevant g perspektiverende rådgivning. Ligesm sklens pædaggiske prjekter vil understøtte udviklingen af uddannelserne g kurserne samt pædaggikken. Desuden vil sklen fkusere på at udvikle kursusvirksmheden, så efteruddannelse giver udvikling g værdi fr den enkelte kursist g dennes arbejde, g således at efteruddannelse giver værdi i frhld til arbejdsgivernes behv fr kvalificeret arbejdskraft. På alle kurser arbejdes med at skabe g udvikle innvative prcesser fr g med kursisterne. De innvative prcesser skal understøtte kmpetencen til at nytænke, være kreativ g få ideer, der skaber merværdi inden fr den sundhedsfaglige g den pædaggiske sektr. Dette sker ved, at: etablere g vedligehlde samarbejdsrelatiner gennem psøgende besøg g netværksdannelse etablere kntakt til g samarbejde med nye arbejdspladser g jbmråder understøtte arbejdspladsernes implementering g transfer af ny viden/nye kmpetencer tilbyde knsulentbistand til enkeltpersner, grupper af medarbejdere g arbejdspladser m uddannelsesmuligheder, kmpetenceplaner g uddannelsesplanlægning udvikle den didaktiske tilrettelæggelse af efteruddannelsen, med fkus på praksisnær g innvativ kmpetenceudvikling styrke samarbejdet med øvrige lkale erhvervsskler g VUC er gennem netværk g fælles udbud. Behvsafdækning Sklen afdækker lkale kmpetenceudviklingsbehv via: dialg g krdinering med kmmuner, regin, jbcentre, beskæftigelsesråd, faglige rganisatiner g institutiner indenfr pleje/msrg g pædaggisk arbejde etc. dialg med de lkale efteruddannelsesudvalg inden fr henhldsvis det pædaggiske mråde g scial- g sundhedsmrådet, hvr udvalgenes medlemmer bidrager aktivt til pfang g krtlægning af lkale behv fr efteruddannelsesaktiviteter, g hvr sklernes udbud g aktiviteter drøftes samarbejdet i VEU-center MidtØst samarbejde i relevante lkale, reginale g natinale netværk med andre aktører g myndigheder, f.eks. øvrige scial- g sundhedsskler i reginen g på landsplan etablering af g deltagelse i relevante fagnetværk, f.eks. netværk fr dagplejen g familiepleje knsulenter psøgende besøg til kendte g nye kmmunale, reginale g private aktører 2

3 Randers Scial- g Sundhedsskle indhentning af infrmatin hs nuværende kursusdeltagere g deres arbejdsgivere m nuværende g fremtidige uddannelsesbehv i henhld til institutinernes strategiske udviklingsplaner g kmpetenceudviklingsplaner EPOS analyser samt reginale g kmmunale analyser, redegørelser g strategier. Priritering af udbud Sklernes primære målgrupper er faglærte, krtuddannede g ufaglærte inden fr scial- g sundhedsmrådet g det pædaggiske mråde. Sklens udbud sker indenfr følgende mråder: Uddannelse til uddannelsesuvante medarbejdere, herunder GVU (Grundlæggende Vksen Uddannelse) g intrduktinsfrløb til beskæftigelsesmråderne Ufaglærte på dagtilbudsmrådet, ufaglærte i ældreplejen samt ufaglærte inden fr fysisk/ psykisk handicap g det specialpædaggiske mråde Ledige faglærte SOSU-medarbejdere g pædaggiske assistenter Institutiner eller netværk af institutiner Uddannelser, sm er efterspurgt af lkale samarbejdspartnere Rekvirerede g praksisnære uddannelsesfrløb Uddannelsesbehv fr små målgrupper, sm er afdækket ved eksempelvis psøgende arbejde. Udbuddet sker i et samarbejde med de øvrige scial- g sundhedsskler i reginen. Længerevarende uddannelsesfrløb, der kan medvirke til øget rekruttering g fasthldelse, f.eks: Jbrtatin Efteruddannelse fr scial- g sundhedsassistenter Uddannelse af dagplejere g pædaggiske medhjælpere Ajurføring af kmpetencer i kmmunerne f.eks. på dagtilbudsmrådet, i ældreplejen g i scialpsykiatrien Innvative uddannelsesfrløb Frløb, der kan bidrage til, at kmmunerne kan hnrere nye lvgivningsmæssige krav f.eks. barnets refrm, sundhedsfremme g frebyggelse, rehabilitering samt medicinadministratin Kmpetenceudvikling, der understøtter nye tendenser indenfr jbmråderne, f.eks. inklusin, velfærdsteknlgi g sammenhængende patientfrløb Anvendelse af nye læringsmetder Markedsføring Randers Scial- g Sundhedsskle markedsfører sig i sklens gegrafiske dækningsmråde, dvs. i Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv kmmuner samt direkte til de arbejdspladser, der beskæftiger medarbejderne. Sklens markedsføring tager afsæt i behvsafdækningen g dermed i arbejdspladsernes g medarbejdernes frmulerede behv fr kmpetenceudvikling. 3

4 Randers Scial- g Sundhedsskle Randers Scial- g Sundhedsskle udsender t gange årligt et kursuskatalg målrettet md henhldsvis det pædaggiske mråde g scial- g sundhedsmrådet. Alle uddannelsestilbud kan desuden ses på sklens hjemmeside, g Dette suppleres med faktablade g spts på udvalgte tilbud, f.eks. gennem den gde histrie g direkte mail til relevante ledere. Der udsendes elektrnisk nyhedsbrev m efteruddannelsesaktiviteter. Målgruppen er ledere g medarbejdere inden fr scial- g sundhedsmrådet, det pædaggiske mråde g medarbejdere på jbcentre. Sklen tilbyder desuden at aflægge besøg på kmmunale, reginale g private arbejdspladser med henblik på en dialg m, hvilke muligheder AMU-systemet tilbyder g hvilke AMU uddannelser, der kan bidrage til kmpetenceudvikling af medarbejderne. Alle uddannelsesmål i FKB 2222 g 2629 udbydes en gang årligt i reginen. Dette sker i et krdineret samarbejde med de øvrige scial- g sundhedsskler i Regin Midt. Kvalitet Randers Scial- g Sundhedsskle har udarbejdet en plitik fr kvalitetssikring g kvalitetsudvikling af kursusaktiviteter. Plitikken understøtter sklens krav m en høj faglig g pædaggisk kvalitet g sikrer verhldelse af de lvgivningsmæssige krav til udbud g gennemførelse af AMU-kurser. I sklens arbejde med kvalitet inddrages Undervisningsministeriets Guidelines g gde råd til verhldelse af regelsættet fr AMU (COWI-rapprten), samt Cde f Cnduct, der supplerer ministeriets Nultleranceprincipper. Samarbejdsrelatiner Scial- g sundhedssklerne i Regin Midt Sklens primære dækningsmråde er sammenfaldende med ptagemrådet fr grunduddannelserne. Dermed er der et allerede naturligt eksisterende samarbejde med de nævnte kmmuner g reginshspitalet i Randers, sm kan videreføres i et samarbejde mkring efteruddannelse af medarbejdere både inden fr venstående FKB er g inden fr EPOS øvrige FKB er. Der er indgået et samarbejde med Århus Scial- g Sundhedsskle g Scial- g Sundhedssklen Skive/Thisted/Vibrg m at bidrage til udbud af uddannelser i Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv kmmuner inden fr de øvrige FKB er: 2223: Scialpsykiatri g fysisk/psykisk handicap 2695: Sundheds- g sygeplejepgaver i sygehusvæsenet 2688: Patient relateret service Udbud i disse 3 FKB er sker ved udlagt gdkendelse. De 6 scial- g sundhedsskler i Regin Midt har etableret et samarbejdsfrum. Sklerne samarbejder m at sikre uddannelse til små målgrupper g m at kunne gennemføre de AMU uddannelser, der er mindre efterspørgsel på. Dette sker gennem udbudssamarbejde på relevante uddannelser på tværs af FKB erne g gennem et krdineret udbud. Sklerne i Regin Midt har i 2013 etableret en fælles venteliste, hvr efterspørgsel fra enkeltpersner registreres sammen med deltagere på aflyste kurser. 4

5 Randers Scial- g Sundhedsskle VEU-center MidtØst VEU-center MidtØst er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutiner i Vibrg, Skive, Randers, Favrskv, Nrddjurs g Syddjurs kmmune. Uddannelsesinstitutinerne samarbejder m at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) g frberedende vksenundervisning (FVU). Samarbejdet i VEU-Center MidtØst skal: bidrage til at realisere reginens uddannelsesstrategi understøtte natinale g reginale arbejdsmarkedsplitiske målsætninger m mere g bedre efteruddannelse fr små g mellemstre virksmheder samt ledige med særlig fkus på krtuddannede g uddannelsesuvante bringe brugerne af vksen- g efteruddannelse i centrum gennem krdinering g samling af uddannelsesudbuddene, fr at sikre verblik g nem adgang til mulighederne sørge fr at bringe brugernes uddannelsesbehv i centrum g samtidig sikre, at uddannelsesudbuddet altid matcher det reginale arbejdsmarkeds behv. Samarbejdet i VEU-centret er frmaliseret via en udviklingskntrakt g handleplan fr 2014/2015. VEU-centret arbejder i 2014 g 2015 med 3 indsatsmråder: VEU-centrene medvirker til at skabe større fkus på kvalitet g effekt af den grundlæggende erhvervsrettede g almene vksen- g efteruddannelsesindsats VEU-centret medvirker til, at beskæftigede g lediges behv fr almene g erhvervsrettede kmpetencer imødekmmes VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den reginale g lkale erhvervs- g beskæftigelsesindsats Aktivitetsudvikling g frventninger til 2014 Sklen frventer i 2014 en øget aktivitet i frhld til I 2013 var sklen ramt af en faglig knflikt, sm har betydet, at de planlagte aktiviteter i knfliktperiden, fr en str dels vedkmmende, er blevet udskudt til Der er plitisk bevågenhed på uddannelse til ufaglærte g krtuddannede, herunder mulighederne fr at tilrettelægge jbrtatin. Desuden er de unge i fkus, idet unge under 30 år er ramt af stigende ledighed. (BRMidtjylland / Arbejdsmarkedsverblik) I de kmmende år frventes en styrkelse af samarbejdet med jbcentrene både i frhld til de unge, persner på kanten af arbejdsmarkedet g ufaglærte ledige. Det er svært at vurdere, hvilken betydning erhvervsuddannelsesrefrmen får fr aktivitetsudviklingen. Vksenspr g realkmpetencer i sammenhæng med AMU vil måske give muligheder fr nye uddannelsesveje. Samarbejdet i VEU-center MidtØst frventes at styrke indsatsen ver fr små g mellemstre virksmheder. Samarbejdet på tværs af erhvervsskler kan bl.a. resultere i en uddannelsesstrategi fr alle medarbejdergrupper på en arbejdsplads, hvilket betyder, at kmpetenceudvikling varetages i et samarbejde mellem flere erhvervsskler. Der er aktuelt etableret et samarbejde med VUC Djursland m kmpetenceudvikling af medarbejdere i børn g unge mrådet i Nrddjurs kmmune. I 2013 er der etableret et samarbejde med VIA-UC i frbindelse med planlægning af jbrtatin i scialpsykiatrien g inden fr aktivitetsmrådet. Det er ønskeligt, at dette samarbejde knslideres yderligere i

6 Randers Scial- g Sundhedsskle 2629 Pædaggisk arbejde med børn g unge Randers Scial- g Sundhedsskle ønsker at tilbyde et bredt udbud af kurser g efteruddannelse til alle målgrupper inden fr det pædaggiske jbmråde. Der er et generelt behv fr faglig udvikling g pkvalificering, idet der sm udgangspunkt er tale m en str gruppe af ufaglærte samt persner uden jbrelevant uddannelse. Samtidig frventes der en stigende efterspørgsel, specielt fra dagpleje-, daginstitutins- g familieplejemrådet. Sklen frventer i 2014 et øget samarbejde med jbcentre g fagfrening i frhld til igangsættelse af jbrtatin inden fr dagpleje g daginstitutinsmrådet, således at ufaglærte medarbejdere kan pkvalificeres gennem AMU uddannelser g/eller GVU. Ligeledes giver jbrtatin mulighed fr, at ledige kan få faglige g persnlige kmpetencer, der dels imødekmmer behvet fr kvalificering/pkvalificering af ledige til videre beskæftigelse/uddannelse, g dels giver ufaglærte mulighed fr uddannelse sm f.eks. GVU. Nye g anderledes krav til den enkelte medarbejder i frbindelse med ændringer i arbejdsrganiseringen g arbejdspgaver, samt fkus på digitalisering/medieinddragelse i den pædaggiske praksis med børn g unge, vil betyde et øget fkus på medarbejderkmpetencer, sm kan medvirke til at skabe nye g frbedrede måder at levere serviceydelser på. Dette vil i særlig grad indbefatte innvatins-, inklusin-, relatins- g it-kmpetencer. Der vil frtsat være pmærksmhed på kmpetenceudvikling til ufaglærte/ faglærte medarbejdere på phldssteder g døgninstitutiner. Kmpetenceudviklingen vil have fkus på knflikthåndtering, kmmunikatin g dkumentatin. Der er en særlig bevågenhed inden fr uddannelse af familieplejere, hvr sklen har uddannet ca. 160 familieplejere m året. Den 1. januar 2014 flytter pgaven med at gdkende g føre tilsyn med plejefamilier til de fem nyprettede reginale Scialtilsyn. I Regin Midt placeres Scialtilsynet i Silkebrg. I 2014 vil sklen i et samarbejde med de øvrige SOSU skler etablere uddannelse til kmmende g etablerede familieplejere i sklens dækningsmråde Ældrepleje, sygepleje g sundhed i kmmunerne Flere g mere kmplekse pgaver varetages i det nære sundhedsvæsen i takt med at indlæggelsestiden nedsættes. Sklen vil det kmmende år sætte fkus på de uddannelser, der kan sikre, at SOSU medarbejderne har de nødvendige kmpetencer til nye pgaver i det nære sundhedsvæsen. Opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen har betydet, at især scial- g sundhedshjælperne rammes af ledighed, hvrimd assistenterne i stigende grad er en eftertragtet medarbejdergruppe. Det afspejler udviklingen inden fr ældremrådet, hvr de sammenhængende patient frløb g pgaverne i det nære sundhedsvæsen har medført et behv fr flere g anderledes kmpetencer. I frhld til scial- g sundhedshjælperne er det derfr vigtigt, i samarbejde med kmmunerne, at udvikle uddannelsesfrløb, der pkvalificerer SOSU-hjælperne i frhld til udviklingen af jbmrådet. I 2013 er der i et SOSU samarbejde på landsplan udviklet et 6 ugers SOSU-UPDATE, sm tilbyder scial- g sundhedshjælpere kmpetenceudvikling svarende til den nye uddannelse. Det kan medvirke til, at SOSU-hjælperne fasthlder tilknytningen til faget g øge de ledige SOSUhjælperes chance fr at vende tilbage til arbejdsmrådet. I løbet af 2014 har % af de 4 kmmuners assistenter i ældreplejen gennemført et 8 ugers KUA frløb (KmpetenceUdvikling fr Assistenter). Det vil derfr være aktuelt at drøfte 6

7 Randers Scial- g Sundhedsskle med de enkelte kmmuner, hvilke yderligere kmpetenceudviklingsbehv, der kan frventes i fremtiden. Sklen frventer, at der i de kmmende år vil være et øget behv fr kmpetenceudvikling inden fr sammenhængende patientfrløb, krnisk syge, rehabilitering g velfærdsteknlgi, g at medarbejderne i stigende grad har brug fr innvative kmpetencer. De seneste år har der været flere uheldige eksempler på uhensigtsmæssig medicinhåndtering, både i ældremrådet g inden fr scialmrådet/psykiatri g handicap. Derfr vil det gså være et af sklens indsatsmråder i Jbrtatin en str aktivitet inden fr ældremrådet, g der er en begyndende jbrtatinsaktivitet inden fr psykiatri g handicap. Det frventes, at de kmmuner g jbmråder, der endnu ikke er startet, vil planlægge eller etablere jbrtatin i I frbindelse med jbrtatin er samarbejdet med jbcentrene g FOA essentielt. Jbrtatin giver dels ledige mulighed fr at få kmpetencer til indgå sm vikar i jbmrådet, dels frberedelse til SOSU-uddannelsen g dels gde muligheder fr efteruddannelse af faglærte. Private leverandører bidrager i frskellig grad til ydelserne mkring persnlig pleje g praktisk bistand. Sklen vil løbende have kntakt med de private virksmheder g frventer, på sigt, et samarbejde mkring kmpetenceudvikling af de private virksmheders medarbejdere. Udlicitering Udlicitering til private aktører sker fr at sikre udbud af alle uddannelser inden fr Randers Scial- g Sundhedsskles udbudsgdkendelser g inden fr sklens primære dækningsmråde. Ved henvendelser fra private kursusleverandører m mulighed fr samarbejde, herunder udlicitering, vil der i hvert enkelt tilfælde tages knkret stilling til perspektivet fr at indgå i en udliciteringsaftale ud fra følgende kriterier: Der skal være tale m en knkret uddannelse Det skal være inden fr sklens primære dækningsmråde Der skal være tale m efterspørgsel fra en knkret arbejdsgiver i frhld til at benytte en given privat uddannelsesleverandør Der skal være tale m aktiviteter, sm supplerer Randers Scial- g Sundhedsskles kmpetencer g udbud, det vil sige aktiviteter, sm sklen ikke umiddelbart vil kunne gennemføre på egen hånd Der skal være tale m situatiner, hvr Randers Scial- g Sundhedsskle samarbejder med eksterne kursusleverandører sm alternativ til ansættelse af timelærere/faste undervisere Der skal være tale m et billigere eller bedre uddannelsesfrløb end ved sklens egen afvikling af uddannelsesfrløbet Der kan ikke indgås udliciteringsaftaler fr et helt uddannelsesmål (dvs. hele undervisningspgaven) i relatin til en given arbejdsmarkedsuddannelse. Udliciteringer følger Undervisningsministeriets gældende retningslinjer på mrådet. I frbindelse med en udlicitering anvendes Undervisningsministeriets skabelner til indgåelse af kntrakter. Randers Scial- g Sundhedsskle har ansvar fr kvalitetskntrl g vil løbende evaluere den enkelte udliciteringsaftale. Udliciteringsaftaler ffentliggøres på sklens hjemmeside. 7

8 Randers Scial- g Sundhedsskle Udlagt undervisning Der kan ske udlagt undervisning til andre AMU udbydere inden fr Randers Scial- g Sundhedsskles udbudsgdkendelser g inden fr sklens primære dækningsmråde. Udlagt undervisning sker, såfremt sklen ikke selv har kmpetencer til at gennemføre en given aktivitet, eller hvis udlægningen betyder en bedre pfyldelse af brugernes behv. Udlægning sker kun i frhld til en knkret uddannelse, inden fr et afgrænset tidspunkt g i sklens primære dækningsmråde. Randers Scial- g Sundhedsskle har ansvar fr kvalitetskntrl g vil løbende evaluere den udlagte undervisning. Der indgås en skriftligt aftale på VEU-Center MidtØst s standardkntrakt g med afsæt i VEU- Center MidtØst s aftaler. Udlægning følger desuden Undervisningsministeriets gældende retningsliner. Udlægningsaftaler ffentliggøres på sklens hjemmeside. 8

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere