Udbudspolitik Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde"

Transkript

1 Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i det lkale efteruddannelsesudvalg g gdkendt af bestyrelsen. Lvens hvedfrmål er: Lven skal fremme et bredt, samrdnet udbud af erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse, der består af arbejdsmarkedsuddannelser efter denne lv g udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser efter lv m åben uddannelse (erhvervsrettet vksenuddannelse) m.v. med henblik på den private g den ffentlige sektrs beskæftigelsesmråder. Uddannelsesindsatsen har til frmål, i kmbinatin med beskæftigelse g uddannelse efter anden lvgivning, at dække samfundets behv fr grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kmpetencer. Den erhvervsrettede vksen- g efteruddannelse skal: 1. bidrage til at vedligehlde, udbygge g frbedre deltagernes kvalifikatiner i verensstemmelse med arbejdsmarkedets behv g bidrage til deltagernes videre kmpetenceudvikling 2. medvirke til at afhjælpe mstillings- g tilpasningsprblemer på arbejdsmarkedet i verensstemmelse med arbejdsmarkedets behv på krtere g længere sigt 3. give vksne mennesker muligheder fr at frbedre såvel erhvervskmpetencen sm den persnlige kmpetence gennem mulighederne fr at pnå grundlæggende frmel kmpetence inden fr erhvervsrettet grunduddannelse. Frmålet med udbudsplitikken er at rientere brugere, kunder, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet g andre interessenter m sklens plitik g vervejelser i frhld til udbud af efteruddannelse inden fr scial- g sundhedsmrådet g det pædaggiske mråde. Udbudsgdkendelse g dækningsmråde Randers Scial- g Sundhedsskle er gdkendt til at udbyde uddannelser inden fr nedenstående Fælles Kmpetencebeskrivelser i Regin Midtjylland: 2629: Pædaggisk arbejde med børn g unge 2222: Ældrepleje, sygepleje g sundhed i kmmunerne Der er 6 skler i regin Midtjylland, der har gdkendelse til FKB 2222 g 2629 g i fællesskab bidrager til at dække behvet fr efteruddannelse i de 2 FKB er. Randers Scial- g Sundhedsskle dækker således primært den nrdøstlige del af regin Midtjylland, dvs. kmmunerne Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv. 1

2 Randers Scial- g Sundhedsskle Strategi fr kurser g efteruddannelse Sklen vil gennem skræddersyede løsninger g prfessinel implementering levere fagligt udviklende efteruddannelse, der virker i praksis. Sklen vil udvikle nye efteruddannelsestilbud g kurser, sm understøtter de kmmunale sundhedsstrategier g strategier på det pædaggiske mråde. Sklen vil ligeledes verfr såvel den enkelte arbejdsgiver, sm den enkelte kursist, give relevant g perspektiverende rådgivning. Ligesm sklens pædaggiske prjekter vil understøtte udviklingen af uddannelserne g kurserne samt pædaggikken. Desuden vil sklen fkusere på at udvikle kursusvirksmheden, så efteruddannelse giver udvikling g værdi fr den enkelte kursist g dennes arbejde, g således at efteruddannelse giver værdi i frhld til arbejdsgivernes behv fr kvalificeret arbejdskraft. På alle kurser arbejdes med at skabe g udvikle innvative prcesser fr g med kursisterne. De innvative prcesser skal understøtte kmpetencen til at nytænke, være kreativ g få ideer, der skaber merværdi inden fr den sundhedsfaglige g den pædaggiske sektr. Dette sker ved, at: etablere g vedligehlde samarbejdsrelatiner gennem psøgende besøg g netværksdannelse etablere kntakt til g samarbejde med nye arbejdspladser g jbmråder understøtte arbejdspladsernes implementering g transfer af ny viden/nye kmpetencer tilbyde knsulentbistand til enkeltpersner, grupper af medarbejdere g arbejdspladser m uddannelsesmuligheder, kmpetenceplaner g uddannelsesplanlægning udvikle den didaktiske tilrettelæggelse af efteruddannelsen, med fkus på praksisnær g innvativ kmpetenceudvikling styrke samarbejdet med øvrige lkale erhvervsskler g VUC er gennem netværk g fælles udbud. Behvsafdækning Sklen afdækker lkale kmpetenceudviklingsbehv via: dialg g krdinering med kmmuner, regin, jbcentre, beskæftigelsesråd, faglige rganisatiner g institutiner indenfr pleje/msrg g pædaggisk arbejde etc. dialg med de lkale efteruddannelsesudvalg inden fr henhldsvis det pædaggiske mråde g scial- g sundhedsmrådet, hvr udvalgenes medlemmer bidrager aktivt til pfang g krtlægning af lkale behv fr efteruddannelsesaktiviteter, g hvr sklernes udbud g aktiviteter drøftes samarbejdet i VEU-center MidtØst samarbejde i relevante lkale, reginale g natinale netværk med andre aktører g myndigheder, f.eks. øvrige scial- g sundhedsskler i reginen g på landsplan etablering af g deltagelse i relevante fagnetværk, f.eks. netværk fr dagplejen g familiepleje knsulenter psøgende besøg til kendte g nye kmmunale, reginale g private aktører 2

3 Randers Scial- g Sundhedsskle indhentning af infrmatin hs nuværende kursusdeltagere g deres arbejdsgivere m nuværende g fremtidige uddannelsesbehv i henhld til institutinernes strategiske udviklingsplaner g kmpetenceudviklingsplaner EPOS analyser samt reginale g kmmunale analyser, redegørelser g strategier. Priritering af udbud Sklernes primære målgrupper er faglærte, krtuddannede g ufaglærte inden fr scial- g sundhedsmrådet g det pædaggiske mråde. Sklens udbud sker indenfr følgende mråder: Uddannelse til uddannelsesuvante medarbejdere, herunder GVU (Grundlæggende Vksen Uddannelse) g intrduktinsfrløb til beskæftigelsesmråderne Ufaglærte på dagtilbudsmrådet, ufaglærte i ældreplejen samt ufaglærte inden fr fysisk/ psykisk handicap g det specialpædaggiske mråde Ledige faglærte SOSU-medarbejdere g pædaggiske assistenter Institutiner eller netværk af institutiner Uddannelser, sm er efterspurgt af lkale samarbejdspartnere Rekvirerede g praksisnære uddannelsesfrløb Uddannelsesbehv fr små målgrupper, sm er afdækket ved eksempelvis psøgende arbejde. Udbuddet sker i et samarbejde med de øvrige scial- g sundhedsskler i reginen. Længerevarende uddannelsesfrløb, der kan medvirke til øget rekruttering g fasthldelse, f.eks: Jbrtatin Efteruddannelse fr scial- g sundhedsassistenter Uddannelse af dagplejere g pædaggiske medhjælpere Ajurføring af kmpetencer i kmmunerne f.eks. på dagtilbudsmrådet, i ældreplejen g i scialpsykiatrien Innvative uddannelsesfrløb Frløb, der kan bidrage til, at kmmunerne kan hnrere nye lvgivningsmæssige krav f.eks. barnets refrm, sundhedsfremme g frebyggelse, rehabilitering samt medicinadministratin Kmpetenceudvikling, der understøtter nye tendenser indenfr jbmråderne, f.eks. inklusin, velfærdsteknlgi g sammenhængende patientfrløb Anvendelse af nye læringsmetder Markedsføring Randers Scial- g Sundhedsskle markedsfører sig i sklens gegrafiske dækningsmråde, dvs. i Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv kmmuner samt direkte til de arbejdspladser, der beskæftiger medarbejderne. Sklens markedsføring tager afsæt i behvsafdækningen g dermed i arbejdspladsernes g medarbejdernes frmulerede behv fr kmpetenceudvikling. 3

4 Randers Scial- g Sundhedsskle Randers Scial- g Sundhedsskle udsender t gange årligt et kursuskatalg målrettet md henhldsvis det pædaggiske mråde g scial- g sundhedsmrådet. Alle uddannelsestilbud kan desuden ses på sklens hjemmeside, g Dette suppleres med faktablade g spts på udvalgte tilbud, f.eks. gennem den gde histrie g direkte mail til relevante ledere. Der udsendes elektrnisk nyhedsbrev m efteruddannelsesaktiviteter. Målgruppen er ledere g medarbejdere inden fr scial- g sundhedsmrådet, det pædaggiske mråde g medarbejdere på jbcentre. Sklen tilbyder desuden at aflægge besøg på kmmunale, reginale g private arbejdspladser med henblik på en dialg m, hvilke muligheder AMU-systemet tilbyder g hvilke AMU uddannelser, der kan bidrage til kmpetenceudvikling af medarbejderne. Alle uddannelsesmål i FKB 2222 g 2629 udbydes en gang årligt i reginen. Dette sker i et krdineret samarbejde med de øvrige scial- g sundhedsskler i Regin Midt. Kvalitet Randers Scial- g Sundhedsskle har udarbejdet en plitik fr kvalitetssikring g kvalitetsudvikling af kursusaktiviteter. Plitikken understøtter sklens krav m en høj faglig g pædaggisk kvalitet g sikrer verhldelse af de lvgivningsmæssige krav til udbud g gennemførelse af AMU-kurser. I sklens arbejde med kvalitet inddrages Undervisningsministeriets Guidelines g gde råd til verhldelse af regelsættet fr AMU (COWI-rapprten), samt Cde f Cnduct, der supplerer ministeriets Nultleranceprincipper. Samarbejdsrelatiner Scial- g sundhedssklerne i Regin Midt Sklens primære dækningsmråde er sammenfaldende med ptagemrådet fr grunduddannelserne. Dermed er der et allerede naturligt eksisterende samarbejde med de nævnte kmmuner g reginshspitalet i Randers, sm kan videreføres i et samarbejde mkring efteruddannelse af medarbejdere både inden fr venstående FKB er g inden fr EPOS øvrige FKB er. Der er indgået et samarbejde med Århus Scial- g Sundhedsskle g Scial- g Sundhedssklen Skive/Thisted/Vibrg m at bidrage til udbud af uddannelser i Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv kmmuner inden fr de øvrige FKB er: 2223: Scialpsykiatri g fysisk/psykisk handicap 2695: Sundheds- g sygeplejepgaver i sygehusvæsenet 2688: Patient relateret service Udbud i disse 3 FKB er sker ved udlagt gdkendelse. De 6 scial- g sundhedsskler i Regin Midt har etableret et samarbejdsfrum. Sklerne samarbejder m at sikre uddannelse til små målgrupper g m at kunne gennemføre de AMU uddannelser, der er mindre efterspørgsel på. Dette sker gennem udbudssamarbejde på relevante uddannelser på tværs af FKB erne g gennem et krdineret udbud. Sklerne i Regin Midt har i 2013 etableret en fælles venteliste, hvr efterspørgsel fra enkeltpersner registreres sammen med deltagere på aflyste kurser. 4

5 Randers Scial- g Sundhedsskle VEU-center MidtØst VEU-center MidtØst er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutiner i Vibrg, Skive, Randers, Favrskv, Nrddjurs g Syddjurs kmmune. Uddannelsesinstitutinerne samarbejder m at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) g frberedende vksenundervisning (FVU). Samarbejdet i VEU-Center MidtØst skal: bidrage til at realisere reginens uddannelsesstrategi understøtte natinale g reginale arbejdsmarkedsplitiske målsætninger m mere g bedre efteruddannelse fr små g mellemstre virksmheder samt ledige med særlig fkus på krtuddannede g uddannelsesuvante bringe brugerne af vksen- g efteruddannelse i centrum gennem krdinering g samling af uddannelsesudbuddene, fr at sikre verblik g nem adgang til mulighederne sørge fr at bringe brugernes uddannelsesbehv i centrum g samtidig sikre, at uddannelsesudbuddet altid matcher det reginale arbejdsmarkeds behv. Samarbejdet i VEU-centret er frmaliseret via en udviklingskntrakt g handleplan fr 2014/2015. VEU-centret arbejder i 2014 g 2015 med 3 indsatsmråder: VEU-centrene medvirker til at skabe større fkus på kvalitet g effekt af den grundlæggende erhvervsrettede g almene vksen- g efteruddannelsesindsats VEU-centret medvirker til, at beskæftigede g lediges behv fr almene g erhvervsrettede kmpetencer imødekmmes VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den reginale g lkale erhvervs- g beskæftigelsesindsats Aktivitetsudvikling g frventninger til 2014 Sklen frventer i 2014 en øget aktivitet i frhld til I 2013 var sklen ramt af en faglig knflikt, sm har betydet, at de planlagte aktiviteter i knfliktperiden, fr en str dels vedkmmende, er blevet udskudt til Der er plitisk bevågenhed på uddannelse til ufaglærte g krtuddannede, herunder mulighederne fr at tilrettelægge jbrtatin. Desuden er de unge i fkus, idet unge under 30 år er ramt af stigende ledighed. (BRMidtjylland / Arbejdsmarkedsverblik) I de kmmende år frventes en styrkelse af samarbejdet med jbcentrene både i frhld til de unge, persner på kanten af arbejdsmarkedet g ufaglærte ledige. Det er svært at vurdere, hvilken betydning erhvervsuddannelsesrefrmen får fr aktivitetsudviklingen. Vksenspr g realkmpetencer i sammenhæng med AMU vil måske give muligheder fr nye uddannelsesveje. Samarbejdet i VEU-center MidtØst frventes at styrke indsatsen ver fr små g mellemstre virksmheder. Samarbejdet på tværs af erhvervsskler kan bl.a. resultere i en uddannelsesstrategi fr alle medarbejdergrupper på en arbejdsplads, hvilket betyder, at kmpetenceudvikling varetages i et samarbejde mellem flere erhvervsskler. Der er aktuelt etableret et samarbejde med VUC Djursland m kmpetenceudvikling af medarbejdere i børn g unge mrådet i Nrddjurs kmmune. I 2013 er der etableret et samarbejde med VIA-UC i frbindelse med planlægning af jbrtatin i scialpsykiatrien g inden fr aktivitetsmrådet. Det er ønskeligt, at dette samarbejde knslideres yderligere i

6 Randers Scial- g Sundhedsskle 2629 Pædaggisk arbejde med børn g unge Randers Scial- g Sundhedsskle ønsker at tilbyde et bredt udbud af kurser g efteruddannelse til alle målgrupper inden fr det pædaggiske jbmråde. Der er et generelt behv fr faglig udvikling g pkvalificering, idet der sm udgangspunkt er tale m en str gruppe af ufaglærte samt persner uden jbrelevant uddannelse. Samtidig frventes der en stigende efterspørgsel, specielt fra dagpleje-, daginstitutins- g familieplejemrådet. Sklen frventer i 2014 et øget samarbejde med jbcentre g fagfrening i frhld til igangsættelse af jbrtatin inden fr dagpleje g daginstitutinsmrådet, således at ufaglærte medarbejdere kan pkvalificeres gennem AMU uddannelser g/eller GVU. Ligeledes giver jbrtatin mulighed fr, at ledige kan få faglige g persnlige kmpetencer, der dels imødekmmer behvet fr kvalificering/pkvalificering af ledige til videre beskæftigelse/uddannelse, g dels giver ufaglærte mulighed fr uddannelse sm f.eks. GVU. Nye g anderledes krav til den enkelte medarbejder i frbindelse med ændringer i arbejdsrganiseringen g arbejdspgaver, samt fkus på digitalisering/medieinddragelse i den pædaggiske praksis med børn g unge, vil betyde et øget fkus på medarbejderkmpetencer, sm kan medvirke til at skabe nye g frbedrede måder at levere serviceydelser på. Dette vil i særlig grad indbefatte innvatins-, inklusin-, relatins- g it-kmpetencer. Der vil frtsat være pmærksmhed på kmpetenceudvikling til ufaglærte/ faglærte medarbejdere på phldssteder g døgninstitutiner. Kmpetenceudviklingen vil have fkus på knflikthåndtering, kmmunikatin g dkumentatin. Der er en særlig bevågenhed inden fr uddannelse af familieplejere, hvr sklen har uddannet ca. 160 familieplejere m året. Den 1. januar 2014 flytter pgaven med at gdkende g føre tilsyn med plejefamilier til de fem nyprettede reginale Scialtilsyn. I Regin Midt placeres Scialtilsynet i Silkebrg. I 2014 vil sklen i et samarbejde med de øvrige SOSU skler etablere uddannelse til kmmende g etablerede familieplejere i sklens dækningsmråde Ældrepleje, sygepleje g sundhed i kmmunerne Flere g mere kmplekse pgaver varetages i det nære sundhedsvæsen i takt med at indlæggelsestiden nedsættes. Sklen vil det kmmende år sætte fkus på de uddannelser, der kan sikre, at SOSU medarbejderne har de nødvendige kmpetencer til nye pgaver i det nære sundhedsvæsen. Opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen har betydet, at især scial- g sundhedshjælperne rammes af ledighed, hvrimd assistenterne i stigende grad er en eftertragtet medarbejdergruppe. Det afspejler udviklingen inden fr ældremrådet, hvr de sammenhængende patient frløb g pgaverne i det nære sundhedsvæsen har medført et behv fr flere g anderledes kmpetencer. I frhld til scial- g sundhedshjælperne er det derfr vigtigt, i samarbejde med kmmunerne, at udvikle uddannelsesfrløb, der pkvalificerer SOSU-hjælperne i frhld til udviklingen af jbmrådet. I 2013 er der i et SOSU samarbejde på landsplan udviklet et 6 ugers SOSU-UPDATE, sm tilbyder scial- g sundhedshjælpere kmpetenceudvikling svarende til den nye uddannelse. Det kan medvirke til, at SOSU-hjælperne fasthlder tilknytningen til faget g øge de ledige SOSUhjælperes chance fr at vende tilbage til arbejdsmrådet. I løbet af 2014 har % af de 4 kmmuners assistenter i ældreplejen gennemført et 8 ugers KUA frløb (KmpetenceUdvikling fr Assistenter). Det vil derfr være aktuelt at drøfte 6

7 Randers Scial- g Sundhedsskle med de enkelte kmmuner, hvilke yderligere kmpetenceudviklingsbehv, der kan frventes i fremtiden. Sklen frventer, at der i de kmmende år vil være et øget behv fr kmpetenceudvikling inden fr sammenhængende patientfrløb, krnisk syge, rehabilitering g velfærdsteknlgi, g at medarbejderne i stigende grad har brug fr innvative kmpetencer. De seneste år har der været flere uheldige eksempler på uhensigtsmæssig medicinhåndtering, både i ældremrådet g inden fr scialmrådet/psykiatri g handicap. Derfr vil det gså være et af sklens indsatsmråder i Jbrtatin en str aktivitet inden fr ældremrådet, g der er en begyndende jbrtatinsaktivitet inden fr psykiatri g handicap. Det frventes, at de kmmuner g jbmråder, der endnu ikke er startet, vil planlægge eller etablere jbrtatin i I frbindelse med jbrtatin er samarbejdet med jbcentrene g FOA essentielt. Jbrtatin giver dels ledige mulighed fr at få kmpetencer til indgå sm vikar i jbmrådet, dels frberedelse til SOSU-uddannelsen g dels gde muligheder fr efteruddannelse af faglærte. Private leverandører bidrager i frskellig grad til ydelserne mkring persnlig pleje g praktisk bistand. Sklen vil løbende have kntakt med de private virksmheder g frventer, på sigt, et samarbejde mkring kmpetenceudvikling af de private virksmheders medarbejdere. Udlicitering Udlicitering til private aktører sker fr at sikre udbud af alle uddannelser inden fr Randers Scial- g Sundhedsskles udbudsgdkendelser g inden fr sklens primære dækningsmråde. Ved henvendelser fra private kursusleverandører m mulighed fr samarbejde, herunder udlicitering, vil der i hvert enkelt tilfælde tages knkret stilling til perspektivet fr at indgå i en udliciteringsaftale ud fra følgende kriterier: Der skal være tale m en knkret uddannelse Det skal være inden fr sklens primære dækningsmråde Der skal være tale m efterspørgsel fra en knkret arbejdsgiver i frhld til at benytte en given privat uddannelsesleverandør Der skal være tale m aktiviteter, sm supplerer Randers Scial- g Sundhedsskles kmpetencer g udbud, det vil sige aktiviteter, sm sklen ikke umiddelbart vil kunne gennemføre på egen hånd Der skal være tale m situatiner, hvr Randers Scial- g Sundhedsskle samarbejder med eksterne kursusleverandører sm alternativ til ansættelse af timelærere/faste undervisere Der skal være tale m et billigere eller bedre uddannelsesfrløb end ved sklens egen afvikling af uddannelsesfrløbet Der kan ikke indgås udliciteringsaftaler fr et helt uddannelsesmål (dvs. hele undervisningspgaven) i relatin til en given arbejdsmarkedsuddannelse. Udliciteringer følger Undervisningsministeriets gældende retningslinjer på mrådet. I frbindelse med en udlicitering anvendes Undervisningsministeriets skabelner til indgåelse af kntrakter. Randers Scial- g Sundhedsskle har ansvar fr kvalitetskntrl g vil løbende evaluere den enkelte udliciteringsaftale. Udliciteringsaftaler ffentliggøres på sklens hjemmeside. 7

8 Randers Scial- g Sundhedsskle Udlagt undervisning Der kan ske udlagt undervisning til andre AMU udbydere inden fr Randers Scial- g Sundhedsskles udbudsgdkendelser g inden fr sklens primære dækningsmråde. Udlagt undervisning sker, såfremt sklen ikke selv har kmpetencer til at gennemføre en given aktivitet, eller hvis udlægningen betyder en bedre pfyldelse af brugernes behv. Udlægning sker kun i frhld til en knkret uddannelse, inden fr et afgrænset tidspunkt g i sklens primære dækningsmråde. Randers Scial- g Sundhedsskle har ansvar fr kvalitetskntrl g vil løbende evaluere den udlagte undervisning. Der indgås en skriftligt aftale på VEU-Center MidtØst s standardkntrakt g med afsæt i VEU- Center MidtØst s aftaler. Udlægning følger desuden Undervisningsministeriets gældende retningsliner. Udlægningsaftaler ffentliggøres på sklens hjemmeside. 8

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Udbudsplitik 2016 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent Det faglige udvalg fr den pædaggiske assistentuddannelse g scial- g sundhedsuddannelsen, PASS September 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til scial- g sundhedshjælper g scial- g

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2015 1

UDBUDSPOLITIK 2015 1 UDBUDSPOLITIK 2015 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Skolens strategi for kurser og efteruddannelser 2015... 4 Behovsafdækning... 5 Prioritering af

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2015 Jbcenter Vibrg Side 1 Beskæftigelsesplan 2015 Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 Beskæftigelsesplitiske udfrdringer... 3 Generelle udfrdringer... 3 Udfrdringer i frhld til ministermål...

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2 Dagsrden Mødedat: Tirsdag den 16. nvember 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Srø 2.sal Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere