Udbudspolitik Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde"

Transkript

1 Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i det lkale efteruddannelsesudvalg g gdkendt af bestyrelsen. Lvens hvedfrmål er: Lven skal fremme et bredt, samrdnet udbud af erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse, der består af arbejdsmarkedsuddannelser efter denne lv g udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser efter lv m åben uddannelse (erhvervsrettet vksenuddannelse) m.v. med henblik på den private g den ffentlige sektrs beskæftigelsesmråder. Uddannelsesindsatsen har til frmål, i kmbinatin med beskæftigelse g uddannelse efter anden lvgivning, at dække samfundets behv fr grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kmpetencer. Den erhvervsrettede vksen- g efteruddannelse skal: 1. bidrage til at vedligehlde, udbygge g frbedre deltagernes kvalifikatiner i verensstemmelse med arbejdsmarkedets behv g bidrage til deltagernes videre kmpetenceudvikling 2. medvirke til at afhjælpe mstillings- g tilpasningsprblemer på arbejdsmarkedet i verensstemmelse med arbejdsmarkedets behv på krtere g længere sigt 3. give vksne mennesker muligheder fr at frbedre såvel erhvervskmpetencen sm den persnlige kmpetence gennem mulighederne fr at pnå grundlæggende frmel kmpetence inden fr erhvervsrettet grunduddannelse. Frmålet med udbudsplitikken er at rientere brugere, kunder, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet g andre interessenter m sklens plitik g vervejelser i frhld til udbud af efteruddannelse inden fr scial- g sundhedsmrådet g det pædaggiske mråde. Udbudsgdkendelse g dækningsmråde Randers Scial- g Sundhedsskle er gdkendt til at udbyde uddannelser inden fr nedenstående Fælles Kmpetencebeskrivelser i Regin Midtjylland: 2629: Pædaggisk arbejde med børn g unge 2222: Ældrepleje, sygepleje g sundhed i kmmunerne Der er 6 skler i regin Midtjylland, der har gdkendelse til FKB 2222 g 2629 g i fællesskab bidrager til at dække behvet fr efteruddannelse i de 2 FKB er. Randers Scial- g Sundhedsskle dækker således primært den nrdøstlige del af regin Midtjylland, dvs. kmmunerne Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv. 1

2 Randers Scial- g Sundhedsskle Strategi fr kurser g efteruddannelse Sklen vil gennem skræddersyede løsninger g prfessinel implementering levere fagligt udviklende efteruddannelse, der virker i praksis. Sklen vil udvikle nye efteruddannelsestilbud g kurser, sm understøtter de kmmunale sundhedsstrategier g strategier på det pædaggiske mråde. Sklen vil ligeledes verfr såvel den enkelte arbejdsgiver, sm den enkelte kursist, give relevant g perspektiverende rådgivning. Ligesm sklens pædaggiske prjekter vil understøtte udviklingen af uddannelserne g kurserne samt pædaggikken. Desuden vil sklen fkusere på at udvikle kursusvirksmheden, så efteruddannelse giver udvikling g værdi fr den enkelte kursist g dennes arbejde, g således at efteruddannelse giver værdi i frhld til arbejdsgivernes behv fr kvalificeret arbejdskraft. På alle kurser arbejdes med at skabe g udvikle innvative prcesser fr g med kursisterne. De innvative prcesser skal understøtte kmpetencen til at nytænke, være kreativ g få ideer, der skaber merværdi inden fr den sundhedsfaglige g den pædaggiske sektr. Dette sker ved, at: etablere g vedligehlde samarbejdsrelatiner gennem psøgende besøg g netværksdannelse etablere kntakt til g samarbejde med nye arbejdspladser g jbmråder understøtte arbejdspladsernes implementering g transfer af ny viden/nye kmpetencer tilbyde knsulentbistand til enkeltpersner, grupper af medarbejdere g arbejdspladser m uddannelsesmuligheder, kmpetenceplaner g uddannelsesplanlægning udvikle den didaktiske tilrettelæggelse af efteruddannelsen, med fkus på praksisnær g innvativ kmpetenceudvikling styrke samarbejdet med øvrige lkale erhvervsskler g VUC er gennem netværk g fælles udbud. Behvsafdækning Sklen afdækker lkale kmpetenceudviklingsbehv via: dialg g krdinering med kmmuner, regin, jbcentre, beskæftigelsesråd, faglige rganisatiner g institutiner indenfr pleje/msrg g pædaggisk arbejde etc. dialg med de lkale efteruddannelsesudvalg inden fr henhldsvis det pædaggiske mråde g scial- g sundhedsmrådet, hvr udvalgenes medlemmer bidrager aktivt til pfang g krtlægning af lkale behv fr efteruddannelsesaktiviteter, g hvr sklernes udbud g aktiviteter drøftes samarbejdet i VEU-center MidtØst samarbejde i relevante lkale, reginale g natinale netværk med andre aktører g myndigheder, f.eks. øvrige scial- g sundhedsskler i reginen g på landsplan etablering af g deltagelse i relevante fagnetværk, f.eks. netværk fr dagplejen g familiepleje knsulenter psøgende besøg til kendte g nye kmmunale, reginale g private aktører 2

3 Randers Scial- g Sundhedsskle indhentning af infrmatin hs nuværende kursusdeltagere g deres arbejdsgivere m nuværende g fremtidige uddannelsesbehv i henhld til institutinernes strategiske udviklingsplaner g kmpetenceudviklingsplaner EPOS analyser samt reginale g kmmunale analyser, redegørelser g strategier. Priritering af udbud Sklernes primære målgrupper er faglærte, krtuddannede g ufaglærte inden fr scial- g sundhedsmrådet g det pædaggiske mråde. Sklens udbud sker indenfr følgende mråder: Uddannelse til uddannelsesuvante medarbejdere, herunder GVU (Grundlæggende Vksen Uddannelse) g intrduktinsfrløb til beskæftigelsesmråderne Ufaglærte på dagtilbudsmrådet, ufaglærte i ældreplejen samt ufaglærte inden fr fysisk/ psykisk handicap g det specialpædaggiske mråde Ledige faglærte SOSU-medarbejdere g pædaggiske assistenter Institutiner eller netværk af institutiner Uddannelser, sm er efterspurgt af lkale samarbejdspartnere Rekvirerede g praksisnære uddannelsesfrløb Uddannelsesbehv fr små målgrupper, sm er afdækket ved eksempelvis psøgende arbejde. Udbuddet sker i et samarbejde med de øvrige scial- g sundhedsskler i reginen. Længerevarende uddannelsesfrløb, der kan medvirke til øget rekruttering g fasthldelse, f.eks: Jbrtatin Efteruddannelse fr scial- g sundhedsassistenter Uddannelse af dagplejere g pædaggiske medhjælpere Ajurføring af kmpetencer i kmmunerne f.eks. på dagtilbudsmrådet, i ældreplejen g i scialpsykiatrien Innvative uddannelsesfrløb Frløb, der kan bidrage til, at kmmunerne kan hnrere nye lvgivningsmæssige krav f.eks. barnets refrm, sundhedsfremme g frebyggelse, rehabilitering samt medicinadministratin Kmpetenceudvikling, der understøtter nye tendenser indenfr jbmråderne, f.eks. inklusin, velfærdsteknlgi g sammenhængende patientfrløb Anvendelse af nye læringsmetder Markedsføring Randers Scial- g Sundhedsskle markedsfører sig i sklens gegrafiske dækningsmråde, dvs. i Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv kmmuner samt direkte til de arbejdspladser, der beskæftiger medarbejderne. Sklens markedsføring tager afsæt i behvsafdækningen g dermed i arbejdspladsernes g medarbejdernes frmulerede behv fr kmpetenceudvikling. 3

4 Randers Scial- g Sundhedsskle Randers Scial- g Sundhedsskle udsender t gange årligt et kursuskatalg målrettet md henhldsvis det pædaggiske mråde g scial- g sundhedsmrådet. Alle uddannelsestilbud kan desuden ses på sklens hjemmeside, g Dette suppleres med faktablade g spts på udvalgte tilbud, f.eks. gennem den gde histrie g direkte mail til relevante ledere. Der udsendes elektrnisk nyhedsbrev m efteruddannelsesaktiviteter. Målgruppen er ledere g medarbejdere inden fr scial- g sundhedsmrådet, det pædaggiske mråde g medarbejdere på jbcentre. Sklen tilbyder desuden at aflægge besøg på kmmunale, reginale g private arbejdspladser med henblik på en dialg m, hvilke muligheder AMU-systemet tilbyder g hvilke AMU uddannelser, der kan bidrage til kmpetenceudvikling af medarbejderne. Alle uddannelsesmål i FKB 2222 g 2629 udbydes en gang årligt i reginen. Dette sker i et krdineret samarbejde med de øvrige scial- g sundhedsskler i Regin Midt. Kvalitet Randers Scial- g Sundhedsskle har udarbejdet en plitik fr kvalitetssikring g kvalitetsudvikling af kursusaktiviteter. Plitikken understøtter sklens krav m en høj faglig g pædaggisk kvalitet g sikrer verhldelse af de lvgivningsmæssige krav til udbud g gennemførelse af AMU-kurser. I sklens arbejde med kvalitet inddrages Undervisningsministeriets Guidelines g gde råd til verhldelse af regelsættet fr AMU (COWI-rapprten), samt Cde f Cnduct, der supplerer ministeriets Nultleranceprincipper. Samarbejdsrelatiner Scial- g sundhedssklerne i Regin Midt Sklens primære dækningsmråde er sammenfaldende med ptagemrådet fr grunduddannelserne. Dermed er der et allerede naturligt eksisterende samarbejde med de nævnte kmmuner g reginshspitalet i Randers, sm kan videreføres i et samarbejde mkring efteruddannelse af medarbejdere både inden fr venstående FKB er g inden fr EPOS øvrige FKB er. Der er indgået et samarbejde med Århus Scial- g Sundhedsskle g Scial- g Sundhedssklen Skive/Thisted/Vibrg m at bidrage til udbud af uddannelser i Randers, Nrddjurs, Syddjurs g Favrskv kmmuner inden fr de øvrige FKB er: 2223: Scialpsykiatri g fysisk/psykisk handicap 2695: Sundheds- g sygeplejepgaver i sygehusvæsenet 2688: Patient relateret service Udbud i disse 3 FKB er sker ved udlagt gdkendelse. De 6 scial- g sundhedsskler i Regin Midt har etableret et samarbejdsfrum. Sklerne samarbejder m at sikre uddannelse til små målgrupper g m at kunne gennemføre de AMU uddannelser, der er mindre efterspørgsel på. Dette sker gennem udbudssamarbejde på relevante uddannelser på tværs af FKB erne g gennem et krdineret udbud. Sklerne i Regin Midt har i 2013 etableret en fælles venteliste, hvr efterspørgsel fra enkeltpersner registreres sammen med deltagere på aflyste kurser. 4

5 Randers Scial- g Sundhedsskle VEU-center MidtØst VEU-center MidtØst er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutiner i Vibrg, Skive, Randers, Favrskv, Nrddjurs g Syddjurs kmmune. Uddannelsesinstitutinerne samarbejder m at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) g frberedende vksenundervisning (FVU). Samarbejdet i VEU-Center MidtØst skal: bidrage til at realisere reginens uddannelsesstrategi understøtte natinale g reginale arbejdsmarkedsplitiske målsætninger m mere g bedre efteruddannelse fr små g mellemstre virksmheder samt ledige med særlig fkus på krtuddannede g uddannelsesuvante bringe brugerne af vksen- g efteruddannelse i centrum gennem krdinering g samling af uddannelsesudbuddene, fr at sikre verblik g nem adgang til mulighederne sørge fr at bringe brugernes uddannelsesbehv i centrum g samtidig sikre, at uddannelsesudbuddet altid matcher det reginale arbejdsmarkeds behv. Samarbejdet i VEU-centret er frmaliseret via en udviklingskntrakt g handleplan fr 2014/2015. VEU-centret arbejder i 2014 g 2015 med 3 indsatsmråder: VEU-centrene medvirker til at skabe større fkus på kvalitet g effekt af den grundlæggende erhvervsrettede g almene vksen- g efteruddannelsesindsats VEU-centret medvirker til, at beskæftigede g lediges behv fr almene g erhvervsrettede kmpetencer imødekmmes VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den reginale g lkale erhvervs- g beskæftigelsesindsats Aktivitetsudvikling g frventninger til 2014 Sklen frventer i 2014 en øget aktivitet i frhld til I 2013 var sklen ramt af en faglig knflikt, sm har betydet, at de planlagte aktiviteter i knfliktperiden, fr en str dels vedkmmende, er blevet udskudt til Der er plitisk bevågenhed på uddannelse til ufaglærte g krtuddannede, herunder mulighederne fr at tilrettelægge jbrtatin. Desuden er de unge i fkus, idet unge under 30 år er ramt af stigende ledighed. (BRMidtjylland / Arbejdsmarkedsverblik) I de kmmende år frventes en styrkelse af samarbejdet med jbcentrene både i frhld til de unge, persner på kanten af arbejdsmarkedet g ufaglærte ledige. Det er svært at vurdere, hvilken betydning erhvervsuddannelsesrefrmen får fr aktivitetsudviklingen. Vksenspr g realkmpetencer i sammenhæng med AMU vil måske give muligheder fr nye uddannelsesveje. Samarbejdet i VEU-center MidtØst frventes at styrke indsatsen ver fr små g mellemstre virksmheder. Samarbejdet på tværs af erhvervsskler kan bl.a. resultere i en uddannelsesstrategi fr alle medarbejdergrupper på en arbejdsplads, hvilket betyder, at kmpetenceudvikling varetages i et samarbejde mellem flere erhvervsskler. Der er aktuelt etableret et samarbejde med VUC Djursland m kmpetenceudvikling af medarbejdere i børn g unge mrådet i Nrddjurs kmmune. I 2013 er der etableret et samarbejde med VIA-UC i frbindelse med planlægning af jbrtatin i scialpsykiatrien g inden fr aktivitetsmrådet. Det er ønskeligt, at dette samarbejde knslideres yderligere i

6 Randers Scial- g Sundhedsskle 2629 Pædaggisk arbejde med børn g unge Randers Scial- g Sundhedsskle ønsker at tilbyde et bredt udbud af kurser g efteruddannelse til alle målgrupper inden fr det pædaggiske jbmråde. Der er et generelt behv fr faglig udvikling g pkvalificering, idet der sm udgangspunkt er tale m en str gruppe af ufaglærte samt persner uden jbrelevant uddannelse. Samtidig frventes der en stigende efterspørgsel, specielt fra dagpleje-, daginstitutins- g familieplejemrådet. Sklen frventer i 2014 et øget samarbejde med jbcentre g fagfrening i frhld til igangsættelse af jbrtatin inden fr dagpleje g daginstitutinsmrådet, således at ufaglærte medarbejdere kan pkvalificeres gennem AMU uddannelser g/eller GVU. Ligeledes giver jbrtatin mulighed fr, at ledige kan få faglige g persnlige kmpetencer, der dels imødekmmer behvet fr kvalificering/pkvalificering af ledige til videre beskæftigelse/uddannelse, g dels giver ufaglærte mulighed fr uddannelse sm f.eks. GVU. Nye g anderledes krav til den enkelte medarbejder i frbindelse med ændringer i arbejdsrganiseringen g arbejdspgaver, samt fkus på digitalisering/medieinddragelse i den pædaggiske praksis med børn g unge, vil betyde et øget fkus på medarbejderkmpetencer, sm kan medvirke til at skabe nye g frbedrede måder at levere serviceydelser på. Dette vil i særlig grad indbefatte innvatins-, inklusin-, relatins- g it-kmpetencer. Der vil frtsat være pmærksmhed på kmpetenceudvikling til ufaglærte/ faglærte medarbejdere på phldssteder g døgninstitutiner. Kmpetenceudviklingen vil have fkus på knflikthåndtering, kmmunikatin g dkumentatin. Der er en særlig bevågenhed inden fr uddannelse af familieplejere, hvr sklen har uddannet ca. 160 familieplejere m året. Den 1. januar 2014 flytter pgaven med at gdkende g føre tilsyn med plejefamilier til de fem nyprettede reginale Scialtilsyn. I Regin Midt placeres Scialtilsynet i Silkebrg. I 2014 vil sklen i et samarbejde med de øvrige SOSU skler etablere uddannelse til kmmende g etablerede familieplejere i sklens dækningsmråde Ældrepleje, sygepleje g sundhed i kmmunerne Flere g mere kmplekse pgaver varetages i det nære sundhedsvæsen i takt med at indlæggelsestiden nedsættes. Sklen vil det kmmende år sætte fkus på de uddannelser, der kan sikre, at SOSU medarbejderne har de nødvendige kmpetencer til nye pgaver i det nære sundhedsvæsen. Opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen har betydet, at især scial- g sundhedshjælperne rammes af ledighed, hvrimd assistenterne i stigende grad er en eftertragtet medarbejdergruppe. Det afspejler udviklingen inden fr ældremrådet, hvr de sammenhængende patient frløb g pgaverne i det nære sundhedsvæsen har medført et behv fr flere g anderledes kmpetencer. I frhld til scial- g sundhedshjælperne er det derfr vigtigt, i samarbejde med kmmunerne, at udvikle uddannelsesfrløb, der pkvalificerer SOSU-hjælperne i frhld til udviklingen af jbmrådet. I 2013 er der i et SOSU samarbejde på landsplan udviklet et 6 ugers SOSU-UPDATE, sm tilbyder scial- g sundhedshjælpere kmpetenceudvikling svarende til den nye uddannelse. Det kan medvirke til, at SOSU-hjælperne fasthlder tilknytningen til faget g øge de ledige SOSUhjælperes chance fr at vende tilbage til arbejdsmrådet. I løbet af 2014 har % af de 4 kmmuners assistenter i ældreplejen gennemført et 8 ugers KUA frløb (KmpetenceUdvikling fr Assistenter). Det vil derfr være aktuelt at drøfte 6

7 Randers Scial- g Sundhedsskle med de enkelte kmmuner, hvilke yderligere kmpetenceudviklingsbehv, der kan frventes i fremtiden. Sklen frventer, at der i de kmmende år vil være et øget behv fr kmpetenceudvikling inden fr sammenhængende patientfrløb, krnisk syge, rehabilitering g velfærdsteknlgi, g at medarbejderne i stigende grad har brug fr innvative kmpetencer. De seneste år har der været flere uheldige eksempler på uhensigtsmæssig medicinhåndtering, både i ældremrådet g inden fr scialmrådet/psykiatri g handicap. Derfr vil det gså være et af sklens indsatsmråder i Jbrtatin en str aktivitet inden fr ældremrådet, g der er en begyndende jbrtatinsaktivitet inden fr psykiatri g handicap. Det frventes, at de kmmuner g jbmråder, der endnu ikke er startet, vil planlægge eller etablere jbrtatin i I frbindelse med jbrtatin er samarbejdet med jbcentrene g FOA essentielt. Jbrtatin giver dels ledige mulighed fr at få kmpetencer til indgå sm vikar i jbmrådet, dels frberedelse til SOSU-uddannelsen g dels gde muligheder fr efteruddannelse af faglærte. Private leverandører bidrager i frskellig grad til ydelserne mkring persnlig pleje g praktisk bistand. Sklen vil løbende have kntakt med de private virksmheder g frventer, på sigt, et samarbejde mkring kmpetenceudvikling af de private virksmheders medarbejdere. Udlicitering Udlicitering til private aktører sker fr at sikre udbud af alle uddannelser inden fr Randers Scial- g Sundhedsskles udbudsgdkendelser g inden fr sklens primære dækningsmråde. Ved henvendelser fra private kursusleverandører m mulighed fr samarbejde, herunder udlicitering, vil der i hvert enkelt tilfælde tages knkret stilling til perspektivet fr at indgå i en udliciteringsaftale ud fra følgende kriterier: Der skal være tale m en knkret uddannelse Det skal være inden fr sklens primære dækningsmråde Der skal være tale m efterspørgsel fra en knkret arbejdsgiver i frhld til at benytte en given privat uddannelsesleverandør Der skal være tale m aktiviteter, sm supplerer Randers Scial- g Sundhedsskles kmpetencer g udbud, det vil sige aktiviteter, sm sklen ikke umiddelbart vil kunne gennemføre på egen hånd Der skal være tale m situatiner, hvr Randers Scial- g Sundhedsskle samarbejder med eksterne kursusleverandører sm alternativ til ansættelse af timelærere/faste undervisere Der skal være tale m et billigere eller bedre uddannelsesfrløb end ved sklens egen afvikling af uddannelsesfrløbet Der kan ikke indgås udliciteringsaftaler fr et helt uddannelsesmål (dvs. hele undervisningspgaven) i relatin til en given arbejdsmarkedsuddannelse. Udliciteringer følger Undervisningsministeriets gældende retningslinjer på mrådet. I frbindelse med en udlicitering anvendes Undervisningsministeriets skabelner til indgåelse af kntrakter. Randers Scial- g Sundhedsskle har ansvar fr kvalitetskntrl g vil løbende evaluere den enkelte udliciteringsaftale. Udliciteringsaftaler ffentliggøres på sklens hjemmeside. 7

8 Randers Scial- g Sundhedsskle Udlagt undervisning Der kan ske udlagt undervisning til andre AMU udbydere inden fr Randers Scial- g Sundhedsskles udbudsgdkendelser g inden fr sklens primære dækningsmråde. Udlagt undervisning sker, såfremt sklen ikke selv har kmpetencer til at gennemføre en given aktivitet, eller hvis udlægningen betyder en bedre pfyldelse af brugernes behv. Udlægning sker kun i frhld til en knkret uddannelse, inden fr et afgrænset tidspunkt g i sklens primære dækningsmråde. Randers Scial- g Sundhedsskle har ansvar fr kvalitetskntrl g vil løbende evaluere den udlagte undervisning. Der indgås en skriftligt aftale på VEU-Center MidtØst s standardkntrakt g med afsæt i VEU- Center MidtØst s aftaler. Udlægning følger desuden Undervisningsministeriets gældende retningsliner. Udlægningsaftaler ffentliggøres på sklens hjemmeside. 8

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende Malerfagets Faglige Fællesudvalg Islands Brygge 26 2300 København S T: 33 15 61 01 M: pst@mffu.dk Den 12. september 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til Autlakerer 1 Nøgletal 2011

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark Kntakt Interreg Deutschland-Danmark Sekretariat i Kruså Flensbrgvej 26a DK-6340 Kruså Hannah Nagler han@rsyd.dk, Tlf. +45 76638235 Mbil +45 29201481 Anna Kindberg aki@rsyd.dk, Tlf. +45 76638234 Mbil +45

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget

Kultur- og udviklingsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettdriftsudgifter i Nrddjurs Kmmune fr budget 2013 Kultur- g udviklings udvalget 3% Udviklingsmrådet Andre udvalg 97% Udviklingspuljen Kulturmrådet s nettdriftsudgifter frdelt

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi NY ROSKILDE KOMMUNE Gundsø Ramsø Rskilde Gdkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56 Dat: 6. december 2006 Brevid: 1633215 Ny Rskilde Kmmunes internatinale strategi 1. Indledning Ny Rskilde Kmmune

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 STATUS PÅ UDVALGTE AF SKANDERBORG BYRÅDS SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 - JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Familiemrådet side 3 Ældremrådet side 10 Frsynings- g miljømrådet side 14 Sundheds- g handicapmrådet

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere