Peder Jensen Thisted og Katrine Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peder Jensen Thisted og Katrine Nielsen"

Transkript

1 Peder Jensen Thisted og Katrine Nielsen Peder og Ane Thisted med børnene Harald, Valborg og Ejnar ved Valborgs konfirmation i foråret Peder Jensen Thisted, født d. 25. feb i Mammen sogn, Korreborg, Gjertrudsminde, død d. 25. maj 1905 i Kirke Helsinge, Lærer. Han blev gift d. 1. april 1887 i Kerteminde med Ane Katrine Nielsen, født d. 7. dec i Vejrum, død efter 1. feb i Kirke Helsinge. Peder tog lærereksamen i Udgav i 1898 sin første roman, En Skærsild, under pseudonymet Poul Hertel udgav han ligeledes under pseudonym: Husmandsbørn. 1903: Pottemandsdrengen og hans Brud. Endelig i 1906: Frihed. De to første børn er født i Lille Fuglede. Den tredje, Valborg, er født i Helsinge. Ved Valborgs bryllup i 1929 står lærerenke Katrine Thisted opført som forlover. Forord af Hans Henriksen til Peder Thisteds fortælling» Frihed «udgivet i Denne bog blev den sidste, Peder Thisted fik skrevet. Han døde kort efter at have fuldendt dette sit modneste og mest afrundede Arbejde. Forskellige omstændigheder har medført, at bogen først udkommer nu, da der er gået mere end et år siden Forfatterens død. Peder Jensen Thisted var født den 25. februar i Mammen Sogn mellem Viborg og Randers. Forældrene var småkårsfolk, som ikke kunde give deres børn nogen større arvelod med ud i livet, og Peder Thisted måtte ud at tjene, før han endnu var konfirmeret. Men allerede i barneårene tog hans tanker fart langt ud over dagliglivets skranker. De mange krigshistorier han hørte i hjemmet og i skolen nærede hans fantasi, og Napoleon og Garibaldi blev hans første helte. Senere kom hans interesser til at gå i anden retning. Efter konfirmationen kom han i maskinbygger-lære, og samtidig kom han under en åndelig Indflydelse, som fik ikke ringe betydning for hans første ungdomsår. Hans lyst til læsning voksede, og efter nogen tids ophold, dels på Gedved Seminarium, dels på den udvidede Højskole i Askov, begyndte han den lærergerning, hans hu stod til. Men det kneb hårdt for ham at nå frem til målet. De fleste af hans ungdomsår hengik under kamp for at holde livet oppe, rent udvortes set; og gentagne gange måtte han afbryde sin læsning for at tage tjeneste af forskellig

2 art. En tid var han referent til forskellige provinsblade. Samtidig skrev han en del noveller og digte - hans første litterære forsøg - som dog ikke nåede videre end til hans egen bordskuffe. Han blev først højskolelærer på Falster; var så en tid maskinmester ved et teglværk. Siden overtog han en friskole ved Kerteminde, men kom snart til det resultat, at som forholdene havde udviklet sig, var der liden fremgang at vente ad denne vej. Skønt han allerede den gang havde stiftet familie, besluttede han sig til at læse til skolelærereksamen. Hans økonomiske forhold lagde betydelige hindringer for hans plan; men med ukuelig sejhed og utrættet slid førte han den igennem og fik sin eksamen. Kort efter fik han et lille lærerembede i Dalby i Vestsjælland. Senere blev han lærer og kirkesanger i Kirke-Helsinge, hvor han havde sin gerning, indtil han den 25. maj 1905 døde af lungebetændelse efter få dages sygdom. Især efter at Thisted var bleven lærer i Kirke-Helsinge, udfoldede han en livlig virksom hed også udenfor sin daglige dont. Han havde allerede offentliggjort forskellige småfortællinger her og der, da han i 1897 udsendte sin første bog:»en Skærsild«, en fortælling, der navnlig omhandler de åndelige brydninger, der opstår i en afsides Landsby, da tidsrøret omsider når derhen. Den er skrevet af en mand med et afgjort førstehånds-kendskab til de mennesker og forhold, han skildrer. I 1900 kom»husmandsbørn«, tilegnet»den danske Folkehøjskole i taknemmelighed og med de bedste ønsker«. Den, der en gang har læst denne bogs skildring af en ung lærers fortvivlede kamp for at holde sig oppe, trods nød og næringssorg, vil aldrig glemme den. Den sidste bog, han selv nåede at få udgivet, var»pottemandsdrengen og hans Brud«, der udkom 1903, og indeholder en mængde livlige og interessante billeder fra Sønderjylland under krigsårene Gennem et omfattende studium og ved gentagne rejser, især i de blandede distrikter i Mellemslesvig, havde Thisted dannet sig sit eget syn på forholdenes udvikling i vort gamle Grænseland. Og de resultater, han er kommen til, er ikke det mindst interessante ved bogen. De to første bøger udgav han under mærket: Poul Hertel.»Frihed«er i mange måder en fortsættelse af»pottemandsdrengen«. Det er en bog man kun kan ønske den videst mulige udbredelse i de bærende lag af vort folk og ganske særlig i hjemmene i Sønderjylland. Peder Thisted skrev ikke blot for at skrive. Han v i l l e noget med sine bøger. Og med den påvirkning, han i sin Ungdom havde modtaget gennem den grundtvigske folkehøjskole, og som blev bestemmende for hans liv, vedblev han altid at være noget af en forkynder. Ved siden

3 af at dyrke forfatterskabet tog Thisted virksom del i det offentlige liv. I blade og tidsskrifter offentliggjorde han i årenes løb en mængde artikler, hvori han behandlede dels skoleforhold, dels sociale spørgsmål. Han optrådte jævnlig som taler ved møder, virkede en tid ivrigt for afholdssagen og gjorde sig i de sidste år kendt som en ihærdig agitator for Henry Georges ideer, som han omfattede med særlig varme. Det hændte, at der fra fjerne egne kom bud efter ham som foredragsholder; han talte livligt, klart og ansporende, så folk gerne hørte ham - sikkert ikke mindst fordi man gennem al hans tale mærkede hans store kærlighed til samfundets små, til dem, der er fortrykte og sidder i skyggen. Skønt han var godmodig af sind, kunde hans hænder knyttes og hans ord blive hvasse, når han så, at der øvedes uret mod dem, der ikke kunde værge sig. Han var en uafbrudt arbejdende natur. Tidens rørelser genspejledes i hans altid modtagelige sind, hvor tankerne kæmpede for at finde form; og han var til stadighed fyldt af ny planer - uden at han derfor forsømte sit hjem eller i sin daglige gerning. Han var både en udmærket familiefader, der hånd i hånd med sin trofaste hustru gav hjemmet dets præg, en forstående ven for sine børn, og en dygtig og samvittighedsfuld lærer i sin skole. Hertil skal føjes, at Peder Thisted i det hele var et sjældent bravt og redeligt menneske og en aldrig svigtende ven - og at han aldrig lod sig slå ned af modgangen. Meldte mismods tankerne sig - og det kunde hænde også for ham - så var han den, der evnede at tage sig sammen og drive dem på dør. Trods livets mangehånde skuffelser og trods de trange kår, han i så mange år havde at strides med, bevarede han sindets friskhed og åbenhed til det sidste - indtil døden kom og søndrede hans livstråd, netop som han var stærkest optaget af sin manddomsgerning. Børn : I Harald Pedersen Thisted, født d. 10. jan i Drigstrup Sogn, Bjerge, Odense, død d. 11. jan i Drigstrup Sogn, Bjerge, Odense. 2. II Harald Pedersen (Thisted), født d. 5. feb i Store Fuglede, Holbæk Amt, 3. III Ejnar Peter Thisted, født d. 12 jul. 1890, Lille Fuglede Sogn, Holbæk Amt, 4. IIII Valborg Thisted, født d. 07 apr. 1892, Helsinge, Mindepladerne for de to sidder stadig i 2012 i det murede dige rundt om kirkegården i Kirke Helsinge. Generation 2

4 2. Harald Pedersen (Thisted), født d. 5. feb i Lille Fuglede Sogn. Ejnar og Marie Thisted ved Ester og Haralds sølvbryllup i Ejnar Peter Thisted, født d. 12 jul 1890, Lille Fuglede Sogn, Holbæk Amt, døbt d. 14. sep i Lille Fuglede Kirke, død d. 1. jan i Spørring, Lærer. Han blev gift d. 16. maj 1919 i Odense Valgmenighedskirke med Marie Thisted, født Kristensen, født d. 15. jul i Fangel Mark, datter af Anders Jørgen Kristensen og Karen Pauline Sørensen, døbt d. 18. aug i Valgmenighedskirken, død d. 1. sep. 1983, begravet d. 6. sep på Spørring Kirkegård. Ejnar Thisted var, ifølge folketællingen 1906 i Odense, tjenestekarl i Åsum under Odense Herred. Senere blev han lærer fra Gedved Seminarium i Fra 1. september 1913 lærer ved Dalbyneder Skole og Højskole; 1.

5 september 1915 andenlærer i Frederiksminde v. Brænderup, Fyn; 1. september 1919 Førstelærer i Spørring; Næstformand for Værgerådet. Nekrolog i Århus Stiftstidende 3. jan. 1956: Dødsfald. Førstelærer Ejnar Thisted, Spørring skole, er efter nogen tids sygdom død, 65 år. Thisted var lærersøn fra Jerslev, Sjælland og kom som ung på Gedved seminarium, hvorfra han dimitteredes Samme år blev han lærer ved Dalbyneder højskole kom han til Frederiksminde som andenlærer for så i 1919 at overtage førstelærerembedet i Spørring, hvor han siden har øvet en god indsats i skolen. Han var interesseret i ungdommen og oprettede Spørring ungdomsforening. Gennem mange år har han været formand for menighedsrådet og bibliotekar for sognebiblioteket. Lærer Thisteds helbred har i de sidste par år været dårligt, men alligevel ville han fortsætte sin gerning i skolen. Han var afholdt blandt børn og beboere. Thisted efterlader sin hustru og to børn. Efter besøg på Spørring Lokalarkiv skriver Erik Thisted: Ejner Thisted er født den 12. juli 1890 i Jerslev eller Lille Fuglede i Holbæk Amt. Han er søn af lærer Peder Jensen Thisted og hustru Kathrine Nielsen. Ejner blev gift med Marie Christensen den 16. maj Marie Christensen er født den 15. juli 1895 i Fangel. Ejner fik sin lærereksamen på Gedved Seminarium i september 1913 blev han ansat som lærer på Dalbyneder Skole og Højskole. 1. september 1915 blev Ejner andenlærer i Frederiksminde v. Brænderup, Fyn. 1. september Førstelærer i Spørring. Ejner var der Næstformand for Værgerådet. Alle oplysninger fra skolestaten om Spørring skole. Folketælling i Spørring den 5. november 1925: Ejner Thisted født 12/ Jerslev, Holbæk Amt. Marie Thisted født 15/ Fangel, Odense Amt. Eli Thisted født 20/ Spørring, Århus Amt. Knud Bent Thisted født 5/ Spørring, Århus Amt. Ejner døde den 1. januar Egon Heilberg Jensen har skrevet om "Foreninger i Spørring i 1900 tallet". Han skriver bl.a.: Skolen har haft en central placering i foreningslivet ikke mindst i kraft af førstelærer Thisted, som i 36 år var skolens leder. (1/ / ) Allerede i 1932 startede han en ungdomskreds, som holdt deres møder i skolen, hvor lærer Thisted og frue gav de unge nogle hyggelige aftener med sang, lege og oplæsning. Om sommeren arrangeredes udflugter. Der var også samarbejde med nabobyens ungdomsforening. At forældrene bakkede op om kredsens arbejde ses tydeligt i forhandlingsprotokollens referater, hvoraf det fremgår at kredsen ofte blev inviteret ud i hjemmene til hyggeaftener - ikke mindst om sommeren, hvor man kunne lege ude. Foreningens forhandlingsprotokoller er bevaret fra 1948, og når man ser på aktiviteterne gennem halvtredserne og tresserne, ser vi en vældig alsidighed. Der var rene underholdningsaftener med sang, lysbilleder, spil og oplæsning. Fremmede foredragsholdere optrådte også ved nogle af kredsens møder med mange forskellige emner. F. eks. i oktober 1955 talte sønnen Bent Thisted om Olie, stål og storpolitik, der kan danne grundlag for storkrige, og han påpegede relation til Danmarks besættelse Forstander Rask Nielsen talte om den udenrigspolitiske situation i dag, og forstander Rasmus Nielsen Vivild ungdomsskole talte om ungdommens forhold til hjemmet, skolen og kammeraterne. - Bare for at nævne nogle enkelte. Den 14. april 1957 havde foreningen 25 års jubilæumsfest, hvor bl.a. fru Thisted talte. Juletræ og fastelavnsfest blev oftest afholdt på hotellet med påfølgende dans. Også der afsluttedes lige som ved de øvrige møder med: Altid frejdig når du går kredsens forhandlingsprotokol slutter i I 2003 bragte Spørring-Posten en artikel "Spredte minder fra Spørring" skrevet af tidligere barbermester Svend Keller, Spørring. Han fortæller bl.a.: I december blev der indkaldt til generalforsamling i biblioteksforeningen, og stærkt opfordret af Arne Møller bestemte jeg mig for at deltage. Han skulle have en afløser som formand og foreslog mig. Jeg blev enstemmigt valgt og var noget beæret indtil det gik op for mig, hvorfor der ikke var større interesse for hvervet. Økonomien var meget dårlig og bibliotekaren lærer Ejner Thisted var nok noget for selvrådig. Imidlertid kom Thisted og jeg, efter at have følt hinanden lidt på tænderne også i skolespørgsmål, i et udmærket samarbejde. Ovenfor nævnte Ejner Thisted, førstelærer i Spørring fra 1919 til sin død 1. januar 1956, var en velmenende men noget forvirret mand, som især i sine sidste år havde det svært i skolen, ikke mindst på grund af manglende støtte fra en del af forældrene. Høstfest på Spørring Hotel i ved ti-tiden begyndte kaffebordet med fællessang og den obligatoriske

6 høsttale af lærer Thisted. Ejnar og Marie Thisted foran Spørring Skole i 1955 Marie Thisted ved Ester og Haralds Guldbryllup i 1972

7 Marie Thisted med familie, bl.a. Ester og Harald Thisted samt Clausen fra Tarup med hustruen Valborg. Billedet er fra ca Fra venstre ses i midterste række Ester Thisted, Marie Thisted, Eli Tang, Jens Tang, Knud Bent Thisted, Valborg Thisted, Nicolaj Rasmus Clausen og Knud Bents hustru. Børn : 5. I Eli Thisted, født d. 20. apr i Spørring, 6. II Knud Bent Thisted, født d. 5. jun i Spørring.

8 Valborg Thisted 1905 Valborg og hendes mand Nicolaj Rasmus Clausen ved Ester og Harald Thisteds sølvbryllup i 1947 Valborg og Nicolajs grav på Kirke Helsinge Kirkegård 2012

9 4. Valborg Thisted, født d. 7. apr i Dalby, Kirke Helsinge Sogn. Hun blev den 9. maj 1920 gift i Betaniakirken i Gørlev med Nicolaj Rasmus Clausen født d. 18. nov i Nyborg (søn af Stenhugger Jørgen Peter Clausen og hustru Edel Rasmine Christine født Hansen), død d. 15. mar Valborg og Nicolaj Rasmus Clausen boede i i Tarup ved Odense, hvor Clausen var Stationsarbejder i Dalum. Her besøgte Arne Thisted familien mens han var på Tommerup Højskole. Clausen lånte en cykel og sammen kørte de to Odense tyndt en hel dag for at Arne skulle se byen. Ved Arnes konfirmation var Valborg og hendes mand med som gæster. Barn : 7. I Karen Thisted, født d. 22. nov. 1921, død d. 21. okt Eli Tang og hendes mand Jens ved Ester og Harald Thisteds Guldbryllup 1972 Billedet af Eli og Jens s grav på Resen Kirkegård ved Skive Er lånt fra DK-Gravsten.

10 5. Eli Thisted, født d. 20. apr i Spørring, død d. 20. dec i Resen, Skive. Eli blev gift med Jens Tang, som var uddanner landbrugskandidat. Jens Tang, født d. 18. sep i Rybjerg, død d. 25. jan i Resen, Skive. Knud Bent Thisted og hustru ved haveselskabet 6. Knud Bent Thisted, født d. 5. jun i Spørring, død d. 23. jan i As, Bjerre Sogn, Knud Bent var lærer i Horsens. 7. Karen Thisted, født d. 22. nov. 1921, død d. 21. okt Hun blev gift med Max Gorm Tommerup, født d. 21. jan. 1920, død d. 1. feb Deres grav findes på kirkegården i Kirke Helsinge. Børn : 8. I Kirsten Tommerup 9. II Harald Tommerup

11 8. Kirsten Tommerup Børn : 3 drenge 9. Harald Tommerup, født 1945 i Odense, gift med Lilly Dagmar Larsen. Børn : 2 piger og 3 drenge

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb. 1962 25 års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer

Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer Christen Thorborg fotograferet med hund og stok omk. 1865 Udarbejdet af Karsten Thorborg 2012 www.kt.mono.net Forord Min farfars

Læs mere

Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen

Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen Bogen hedder Vestenvind ; den skulle snarere hedde Østenvind efter det andens vejr, der blæser i den. Så negativt indledes anmeldelsen

Læs mere

En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet

En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet Medens det er nogenlunde let at danne sig et indtryk af den almene historiske

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Andreas Dolleris. Af Kristian Skammelsen, Hurup

Andreas Dolleris. Af Kristian Skammelsen, Hurup Andreas Dolleris Af Kristian Skammelsen, Hurup Rundt om i Danmark står der en masse mindesten over berømte danskere, H. C. Andersen, Hans Tavsen, Chr. D. 4. og mange andre. Men hvem kan forestille sig,

Læs mere

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn. Af Lise Brandt Fibiger

Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn. Af Lise Brandt Fibiger Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn Af Lise Brandt Fibiger 1 Indledning.... 3 De gamle slægters betydning for Tvis kirke og sogn og tilflytterens.... 3 Vækkelsernes tid.... 5 Den grundtvigske

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Barndomserindringer. Gerda Holm. Albertslund 2004

Barndomserindringer. Gerda Holm. Albertslund 2004 Barndomserindringer Gerda Holm Albertslund 2004 e-bogsversion sep. 2013 1 Indhold: Forord Lidt om mine aner... s. 3 Tidlige erindringer... s. 19 Opdragelse og undervisning... s. 40 Det kristelige islæt...

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Interviews. Kølstrup & Munkebo Kirker F O L K E K I R K E N. Søren Kierkegaard. Onsdagscafé. Tour de Kerteminde. H j e m m e s i d e.

Interviews. Kølstrup & Munkebo Kirker F O L K E K I R K E N. Søren Kierkegaard. Onsdagscafé. Tour de Kerteminde. H j e m m e s i d e. Kølstrup & Munkebo Kirker F O L K E K I R K E N Nr. 2 juni juli august 2013 Søren Kierkegaard Konfirmander Tour de Kerteminde Tænk, hvis jeg snubler Gudstjenester Onsdagscafé Søren Aabye Kierkegaard 1813-1855

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb.

Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb. Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb. Kapitel 1: Barndom og opvækst i Vejle. Forældrene og familien. Harald Kidde og dennes familie. Hos kæmner Birch. Hos Kiddes i København. Kunstakademiet.

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Tinghøjene i Sdr. Vium tegnet af Alfred Kaae Fortalt af de mennesker, der oplevede Danmarks sidste hedeopdyrkning. Om hvordan de byggede et

Læs mere

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde Himmerlandsbønder og Gamle Slægtsgårde Søren Sørensen Hegnsvang 1965 Efterfølgende bog er udgivet af Søren Sørensen, Hegnsvang i 1965. Jeg fik bogen af min far ved udgivelsen og den har ligget hen siden.

Læs mere

Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon.

Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon. Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon. Af Margit Egdal Det vakte givet stor opsigt, da den kendte skolemand i Vennebjerg, Jørgen Mariager, måtte skilles fra

Læs mere

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene Indholdsfortegnelse: Forord om : Tre vigtige anledninger 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene 2. - : En pige, født for at tjene 3. - : Gensynet 4. - : Syv brogede år 5. - : Ingen tilfældigheder 6. -

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 31 årgang nr. 1 2014 I forbindelse med ASRAs generalforsamling den 5. februar kommer Lissy Sørensen og fortæller om hendes liv og om Hvidsten gruppen.

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere