Årsberetning januar 2014 december Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning"

Transkript

1 Årsberetning januar 2014 december 2014 Årsberetning 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1

2 Forord... 3 Uddannelsesråd... 4 Samarbejde med Folkeskoler Ungdomsuddannelser Specialskoler Kommunale partnere Andre UU er Studievalg Produktionsskoler Efterskoler Privatskoler... 5 Projekter Uddannelsesstart Unge med psykiske vanskeligheder XXit... 6 Tilbud til ikke-uddannelsesparate Virksomhedspraktik Særligt tilrettelagt forløb på produktionsskoler Produktionsskole årige... 7 Økonomi... 8 Hjemmeside... 7 Kvalitetssikring... 7 Statistik... 8 Unge med særlige behov for vejledning... 8 STU... 9 Personale... 9 Grund-, efter- og videreuddannelse... 9 Afrunding Bilag 1 Regnskab Bilag 2 Kvalitetssikringsplan Bilag 3 Benchmarkingscore på vejledning ift. andre UU-Centre Bilag 4 Tilfredshed med samarbejde Bilag 5 Karakterer for samarbejde Bilag 6 Tilmelding til ungdomsuddannelser pr Bilag 7 Uddannelsesbarometer Bilag 8 Undervisningsministeriets Profilmodel Bilag 9 STU frekvens Bilag 10 Social kapital i UU

3 Forord Hermed foreligger Årsberetning Der er fortsat enkelte relevante henvisninger til hvor læsere i øvrigt opfordres til at søge yderligere oplysninger har været et turbulent år med folkeskolereform, tilløb til EUD-reform og sidst men ikke mindst vejledningsreform. Vedr. sidstnævnte var vi, takket være løbende god information fra ministeriet i form af div. skrifter samt afholdelse af mange møder, godt forberedt til starten pr. 1. august. Det har været en udfordring at vænne kl.-elever og forældre til, at alle nu kun skal have kollektiv vejledning, og at den individuelle vejledning er forbeholdt elever med særlige behov (anslået til 20 %). De øvrige 80 % henvises til hjemmesiden ug.dk samt central e-vejledning. De med vejledningsreformen forbundne besparelser på UU-området slår først fuldt igennem i 2015, hvor det bliver nødvendigt med reduktion i medarbejderstaben. 3

4 Uddannelsesråd Der har siden Ungeindsatsens start i 2009 eksisteret et Uddannelsesråd Aabenraa med borgmesteren som formand. Byrådet vedtog den 30. april 2014 reviderede rammer for rådets arbejde i form af et egentligt kommissorium. Medlemmer af Uddannelsesrådet er ledelsesrepræsentanter fra ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og UC Syd, to repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, to repræsentanter for det politiske niveau (borgmesteren og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget) samt direktøren for Børn og Skole, jobcenterchefen, afdelingscheferne for Børn og Familie og for Skole og Undervisning og UU-lederen. Det nye uddannelsesråd har afholdt to møder i Her har temaerne omfattet emner som Aktiv Campus Aabenraa, SIPU(=Sundhedsindsatser på Ungdomsuddannelserne)-projektet, partnerskaber mellem kommunen og uddannelsesinstitutioner, EUD10 og mulighederne for et Garantiskolesamarbejde. Der arbejdes videre med et forslag til Garantiskolesamarbejde, som kan forelægges de øvrige sønderjyske kommuner. Samarbejde med Folkeskoler Der er med alle skoler et særdeles godt og positivt samarbejde. UU-vejlederne har ved forældremøder i 8. og 9. kl. orienteret om vejledningsreformen og det dertil hørende øgede elev- og forældreansvar. Den nye foreløbige parathedsvurdering i 8.kl. har været et væsentligt tema i samarbejdet med skoler, ved forældremøder samt i klasserne ved den kollektive vejledning. Kravet om uddannelsesparathedsvurdering kræver et meget tæt samarbejde. UU-vejlederen deltager kun ved udskolingssamtaler vedr. unge med særlige behov. I starten af året reviderede et udvalg med repræsentanter for UU og skolelederne et arbejdspapir gældende for alle skoler vedr. samordning af elev- og uddannelsesplan i 8. og 9.kl., så dette blev bragt i overensstemmelse med ny lovgivning. Koordineringen med skolerne vedr. de obligatoriske 5 dages introduktionskursus i 8. kl. forløb gnidningsfrit, og det har været værdifuldt, at alle skoler har stillet med en ledsagelærer pr. deltagende klasse. Skolerne har vist forståelse for at benytte ledsageordningen til at blive opdateret i dagens uddannelsessystem. Ca. hver 4. elev i 9. kl. har deltaget i den frivillige brobygning. UU deltager sammen med lederrepræsentanter i et udviklingsarbejde vedr. udskolingen. Ungdomsuddannelser Der er indgået en fælles aftale dækkende alle ungdomsuddannelsesinstitutioner og de 4 UU er i Sønderjylland (http://www.uu-aabenraa.dk/files/institutionssider2010/uu%20aabenraa/filer%20-%20pdf%20- %20Word/Samarbejdsaftaler/Samarbejdsaftale%20ungdomsuddannelserne% pdf). På lederplan er der afholdt møder med de respektive ungdomsuddannelser vedr. bl.a. evaluering af introduktionskurser og brobygning. For 2. gang holdt alle ungdomsuddannelser i januar åbent hus samme lørdag. Dette gav eleverne mulighed for sammen med deres forældre at besøge flere ungdomsuddannelser. UU havde sendt invitation ud til alle Aabenraa-elever, som gik på efterskole. Dagen forløb særdeles positivt og bliver gentaget i UU har endvidere holdt møde med deltagelse af læsekonsulent fra PPR og læsevejledere fra alle ungdomsuddannelser for at optimere samarbejdet vedr. unge med læse/staveproblemer. Der er tillige afholdt halvårlige samarbejdsmøder på vejlederplan med alle ungdomsuddannelser. I maj/juni blev afholdt overdragelsesmøder med de respektive ungdomsuddannelser, hvor UU-vejlederne overleverede unge, hvor der kunne være forhold af betydning for senere gennemførelse af ungdomsuddannelse. Specialskoler Der er indgået en samarbejdsaftale mellem de 4 specialskoler i Sønderjylland og de 4 UU er (http://www.uu-aabenraa.dk/files/institutionssider2010/uu%20aabenraa/filer%20-%20pdf%20- %20Word/Samarbejdsaftaler/Samarbejdsaftale%20specialskoler% pdf). 4

5 2 vejledere har specialskolerne som ansvarsområde. Der er i årets løb arbejdet på at få et mere struktureret samarbejde med Fjordskolen, herunder fast ugentlig tilstedeværelse på skolen. Der er løbende afholdt samarbejdsog informationsmøder, hvor temaet bl.a. har været fritagelse for parathedsvurdering. Kommunale partnere (Ungeindsatsen) Ungeindsatsen bliver fortsat optimeret. Mere og mere samarbejde klares straks på tværs ml. de involverede medarbejdere, når der er en fælles sag. Der er afholdt 10 møder i Ungeindsatsens lederforum. Der er afholdt 4 husmøder, hvor alle i Ungeindsatsen deltager. Ungeindsatsen har haft besøg af andre kommuner, der har ønsket at høre om organiseringen. Ledere fra jobcentret, børn & familie og UU har tillige været benyttet som oplægsholdere på landsdækkende konferencer. Andre UU er Månedlige møder med de 3 andre sønderjyske UU-ledere. Endvidere holdes der kvartårlige møder med de andre UU er i regionen. Studievalg UU afholder på ledelsesplan regelmæssige gensidige orienteringsmøder med Studievalg i Kolding, som tager sig af overgangsvejledningen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. En vejleder fra Studievalg er til stede i UU-Centret tirsdag eftermiddag i lige uger (åben vejledning). Produktionsskoler Der er indgået samarbejdsaftale med disse under hensyntagen til Produktionsskoleloven, som pålægger UU visiteringspligten (http://www.uu-aabenraa.dk/files/institutionssider2010/uu%20aabenraa/filer%20-%20pdf%20- %20Word/Samarbejdsaftaler/Samarbejdsaftale%20produktionsskoler% pdf ). Inden en ung kan starte på produktionsskole, skal han/hun målgruppevurderes (form for visitering). Denne målgruppevurdering skal foretages af UU. Antal målgruppevurderinger pr. år Efterskoler Jf. loven skal en kommune, hvis den anmodes herom af en efterskole, der ligger i kommunen, søge at indgå aftale med skolen om at give vejledning. En sådan aftale skal i så fald omfatte aftale om betaling. Ingen efterskoler har anmodet om køb af vejledningsydelser. I november blev holdt samarbejdsmøde med deltagelse af alle kommunens efterskoler. Privatskoler Jf. loven skal en kommune, hvis den anmodes herom af en friskole eller en privat grundskole, der ligger i kommunen, tilbyde skolen vejledning. Alle kommunens friskoler ønsker, at UU forestår vejledningen på deres skoler. I maj blev der afholdt et særligt møde med alle friskoler, hvor de blev orienteret om vejledningsreformen og de dens konsekvenser. Projekter Uddannelsesstart I slutningen af 2013 og første halvår af 2014 gennemførte UU Aabenraa og jobcenter Aabenraa inden for Undervisningsministeriets projekt Uddannelsesstart tre brobygningsforløb med de tre erhvervsuddannelsesinstitutioner: EUC Syd, SOSU Syd og IBC. I alt 33 unge, der på daværende tidspunkt modtog uddannelseshjælp, blev introduceret til uddannelser og modtog personlig vejledning og mentorstøtte med henblik på at træffe et holdbart uddannelsesvalg. 5

6 Den direkte overgangsfrekvens til uddannelse blev 33 %. Dvs. hver 3. af de unge begyndte umiddelbart efter forløbet på en ungdomsuddannelse. For de øvrige unge intensiverede UU og jobcenter vejledningsprocessen/mentorstøtten med henblik på at bringe den unge tættere på sit uddannelsesmål, herunder er jobcenterets mulighed for virksomhedspraktik for unge over 18 år blevet benyttet med stor succes. Den afsluttende evaluering viser, at samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne, UU og jobcenter qua projektet er blevet udbygget og kvalificeret. Parterne er glade for at være kommet tættere på hinanden. Hovedparten af de unge fastholder deres oprindelige uddannelsesvalg, men det skinner også tydeligt igennem, at de unge, til trods for de er vurderet umiddelbar klar til uddannelse, er særligt sårbare og deres problematikker er sjældent enkle og entydige. Samarbejdet afledte i slutningen af 2014 en ansøgning til STAR-pulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på yderligere samarbejde. Projektet blev desværre ikke bevilget. Unge med psykiske vanskeligheder UU har deltaget i projekt Unge med psykiske vanskeligheder, hvor formålet var, at unge mellem år med psykiske vanskeligheder i højere grad blev inkluderet i samfundet, herunder deltage i uddannelse og job på lige vilkår med andre unge. I alt 20 kommuner søgte Socialministeriet om at få lov til at deltage, og fire kommuner blev udvalgt: Furesø, Odsherred, Viborg og Aabenraa. Overordnet har de fire kommuner udarbejdet en fælles samarbejdsmodel, der i er afprøvet i praksis. Fokus i modellen er, at samarbejde og indsats, såvel tværfagligt som tværsektorielt, i overgangen fra barn til voksen, skal styrkes. Den tidlige og sammenhængende indsats er helt i tråd med ideerne i ungeindsatsen. Samarbejdspartnere fra såvel psykiatrien i regionen og forskellige relevante kommunale afdelinger har deltaget. I alt har 20 unge deltaget i Aabenraa kommune, og alle har enten været i psykisk mistrivsel eller har en psykiatrisk diagnose. Rambøll har i sidste halvdel af året evalueret samarbejdsmodellen, og denne bliver først tilgængelig i XX it UU Aabenraa har sammen med 3 andre UU-centre og 4 tekniske gymnasier deltaget i et samarbejdsprojekt, der havde til formål at afdække unge pigers syn på deres kommende uddannelse og eventuelt udvide pigernes uddannelsesvalg med henblik på en karriere inden for informationsteknologi. Projektperioden var fra august 2012 til 31. marts 2014 og var finansieret af støtte fra Tipsmidler og Ligestillingsministeriet. Nærmere info findes på websitet: Tilbud til ikke-uddannelsesparate Virksomhedspraktik (VP) VP er for unge mellem 15 og 17 år, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, og som kan profitere af et særligt virksomhedsrettet tilbud. Der lægges vægt på, at praktikken har uddannelsesfokus. Den unge skal være i stand til at være i (fuldtids-) praktik 4 dage om ugen. Den unge skal have et uddannelsesønske, som ønskes afprøvet. Fredagen bruges til sociale og udviklende aktiviteter. I VP er der fokus på selvudvikling og på afklaring i forhold til den unges evner. I løbet af året har 28 unge været tilknyttet VP. Status for disse unge: - 15 er i gang med ungdomsuddannelse (heraf 12 EUD, 1 STU, 2 EGU) - 2 på VUC - 1 på højskole - 1 er fraflyttet - 6 er fortsat i VP - 3 er på produktionsskole Der er deltidsansat ansat en mentor til at aflaste de to i øvrigt involverede medarbejdere fra hhv. jobcentret og UU. 6

7 Særlig tilrettelagt forløb på produktionsskole (½ år) Forløbet er for unge årige, der i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, vurderes ikke at være uddannelsesparate. Det er unge, der har behov for afklaring før en evt. deltagelse i virksomhedspraktik (VP) og/eller kan profitere af et tilbud i en mere skolebaseret ramme. Forløbet er målrettet elever, der: - vurderes at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse efter at have gennemført forløbet eller - vurderes at kunne komme nærmere dette mål ved at gennemføre forløbet I forhold til et ordinært produktionsskoleforløb har dette forløb været karakteriseret ved en særlig tæt håndholdt opfølgning/indsats for den enkelte et intensiveret samarbejde med den unges UU-vejleder et udvidet forældresamarbejde mulighed for at inddrage psykologbistand ved specifikt behov Inden opstart på produktionsskolen er der for hver ung udarbejdet en kontrakt/plan mellem den unge, forældrene, UU og produktionsskolen med konkrete individuelle mål for forløbet. Der har været afholdt 3 opfølgningsmøder med deltagelse af alle fire parter. Produktionsskolen har udarbejdet skriftlige vurderinger af, i hvor høj grad målene for den enkelte unge er blevet opfyldt undervejs i forløbet samt ved afslutningen af det. 22 unge startede på det særligt tilrettelagte forløb, hvoraf 19 har gennemført hele forløbet. De 3 unge, der har afbrudt forløbet: 1 i misbrugsbehandling, 1 anbragt på opholdssted og 1 fraflyttet. Erfaringerne med gennemførelsen af forløbet er generelt meget positive, og de unge vurderer, at de har haft et godt udbytte af forløbet, og at det har udviklet deres kompetencer og gjort dem mere parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Af de 19 går kun en enkelt direkte i ungdomsuddannelse efter forløbet. Det understreger, at der for den gruppe unge, der her er tale om her, ikke er nogen snuptags-løsninger, der kan gøre dem uddannelsesparate. Det skal dog bemærkes, at 14 af de 19 unge, der har gennemført det særligt tilrettelagte forløb, i løbet af august 2015 forventes at være i gang med en ungdomsuddannelse. De øvrige forventes at være i gang med andre forberedende forløb. Alle de unge, der har gennemført det særligt tilrettelagte forløb, fortsætter i et ordinært produktionsskoleforløb efterfølgende frem til, at de forventes at påbegynde en ungdomsuddannelse. Produktionsskole Ordinært produktionsskoleophold er for nogle unge det bedste tilbud årige Alle årige har pligt til at være i aktivitet i overensstemmelse med deres uddannelsesplan - en ung skal altså være i gang. Hvis en ung og forældre ikke vil samarbejde, kan kommunalbestyrelsen stoppe ungeydelsen, hvilket kommunen har gjort 1 gang i Efter et par måneder fik den unge lavet en opdateret uddannelsesplan og hjemmet fik igen ungeydelsen. I 3 tilfælde har sidste anbefalede advarselsbrev til forældre og den unge skabt en positiv kontakt og dermed afværget en fratagelse. Pligten gælder ikke for anbragte unge. Kommunen kan i særlige tilfælde grundet sygdom, handicap eller væsentlige sociale problemer fritage pligten. 9 er ved årets udgang fritaget for pligten. 7

8 Økonomi Regnskab 2014 ses i bilag 1 og viser et overskud på kr. Det bemærkes, at der i Budget 2014 var indregnet et overskud på for Regnskab Hjemmeside På er der adgang til målrettet relevant information. Der er lagt vægt på henvendelse direkte til de tre hovedmålgrupper: elever/unge forældre samarbejdspartnere. Sproget er tilpasset og redigeret med udgangspunkt i disse målgrupper. Desuden er der tydelig instruktion i, hvordan man får kontakt til sin UU-vejleder. Kvalitetssikring Kvalitetssikring og -udvikling er fastlagt ud fra Bekendtgørelsen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. UU Aabenraas kvalitetssikringsplan fremgår af bilag 2. For hvert område er evalueringsformen fastlagt efter, hvilken metode der vil være den mest hensigtsmæssige og give UU konkrete og anvendelige informationer. Resultaterne fremgår af senere omtalte bilag. Undervisningsministeriet foretager hvert år en undersøgelse af om eleverne i kl. er tilfredse med den vejledning, de får af deres UU-vejleder. Undersøgelsen er foretaget i foråret, og den viser, at eleverne i Aabenraa er særdeles tilfredse. I en benchmarking på spørgsmålet om, hvor meget du synes, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9.kl./10.kl. viser eleverne i Aabenraa sig at være de 3. mest tilfredse i landet (bilag 3). Endvidere er der i 2014 jf. kvalitetssikringsplanen gennemført tilfredshedsundersøgelse blandt UU s samarbejdspartnere: Ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler, VUC m.v. I Bilag 4 kan ses dele af rapporten. Heraf ses, at på alle parametre er svarene tilfreds eller meget tilfreds kun ét sted svarer en enkelt utilfreds : UU s beliggenhed. Specielt bemærkes, at af 19 svar på generel service svarer 17 meget tilfreds og 2 tilfreds. I Bilag 5 er UU af samarbejdspartnerne givet en samlet karakter. Statistik UU Aabenraa foretager løbende konkrete optællinger med henblik på at give et rent kvantitativt overblik over arbejdet: - tilmelding til ungdomsuddannelser for 9. og 10. kl. elever (bilag 6) - øjebliksbillede af åriges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige situation (bilag 7a og 7b) - Profilmodel (bilag 8) Unge med særlige behov for vejledning Med de seneste bekendtgørelsesændringer er det endnu engang præciseret, at vejledningen skal differentieres, således at den i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse. Det bemærkes tillige, at det er pointeret, at UU-vejledningen skal tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats, og 8

9 som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltninger eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge. 1 Endvidere henvises til forordet. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Generelt bemærkes, at Aabenraa-modellen fortsat udvikles. Samarbejdet omkring den enkelte elev fungerer tilfredsstillende, og der fokuseres meget på, at uddannelsen tilrettelægges individuelt for den enkelte elev. Der tænkes tværsektorielt, når der bør og skal skabes helhed i den unges tilbud, således at undervisning, behov for botilbud og behov for personlig støtte i et 3-årigt forløb går op i en højere enhed. Resultatet kan øge den unges livskvalitet og i bedste fald få den unge på egen forsørgelse, men i alle tilfælde mindske den unges behov for livslang støtte. Det tværsektorielle samarbejde er, trods ændringer i struktur og personale, styrket i årets løb. I UU opleves samarbejdet med kommunens øvrige forvaltninger som positivt og konstruktivt med henblik på det bedst mulige tilbud til den enkelte unges STU-forløb. Der er i 2014 igangsat en evaluering af kommunens STU-tilbud og administrationen heraf, og resultatet forventes i løbet af 2015 Ved udgangen af 2014 var 65 unge i gang med uddannelsen, 16 afsluttede uddannelsen i årets løb, 1 afbrød af forskellige årsager, 5 har ønsket pause i uddannelsen. Klagesager: Ingen. I bilag 9 er antal STU-er i Aabenraa sammenlignet med de øvrige kommuner i Regionen samt hele landet (2013-tal). Heraf fremgår at antal STU-ere i Aabenraa er lidt lavere end gennemsnittet i Regionen, men lidt højere end gennemsnittet for hele landet. Personale De meget drastiske besparelser på UU-området har naturligvis givet anledning til bekymring, da 90 % af UU s budget går til lønninger. I løbet af året er der taget afsked med 1 vejleder og en anden er varslet opsagt ved årets udgang. På trods af usikkerheden viste årets MUS-samtaler, at der er stor tilfredshed med at arbejde i UU Aabenraa, hvilket tillige tydeligt fremgik af årets trivselsundersøgelse. I bilag 10 er markeret UU s placering blandt alle kommunens arbejdspladser i forhold til social kapital og ledelseskvalitet. Arbejdet med APV 2014 er blevet påbegyndt og vil blive færdiggjort i starten af Grund-, efter- og videreuddannelse Det et krav, at vejledere ansat i UU skal have en diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning (undtaget er dog vejledere, der har den gamle skole- og/eller ungdomsvejlederuddannelse og tillige har mindst 5 års vejledererfaring). Tre af vejlederne i UU Aabenraa har diplomuddannelsen, en er i gang med uddannelsen. De øvrige har den gamle uddannelse samt påkrævet vejledererfaring. Hele personalet har, i så stor udstrækning som økonomi og tid har tilladt det, deltaget i relevante kurser og konferencer. 1 Bek. nr. 840 af 2. juli ,1 9

10 Afrunding I løbet af 2015 slår de radikale besparelser (1,2 mio.) fuldt igennem på UU-området, hvorfor yderligere personalereduktion er uundgåelig. Endvidere ses frem til yderligere implementering af vejledningsreformen. Andre interessante udfordringer vil være - EUD-reform og ikke mindst de dermed forbundne nye adgangskrav - Implementering af EUD10 - Implementering af den nye kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) - Evt. ny gymnasiereform Med baggrund i disse reformer ser UU Aabenraa frem til endnu et interessant arbejdsår! Svend Otto Jensen leder af UU-Aabenraa 10

11 Bilag 1 Regnskab 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Periodens forbrug Korrigeret budget Rest korr. budget Forbrugs % Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Artskonto DKK DKK DKK Total ,8 Løn og personale ,2 Information ,7 IT- og telefoni ,8 Anskaffelser, reparationer og drift ,9 Tjenesteydelser ,6 Grunde og bygn. m.m Indtægter Budget Tidligere års resultater År DKK

12 Bilag 2 Kvalitetssikringsplan Grundskolen og 10. klasse Hvad måles? Hvordan måles det? Hvornår måles det? Valg af uddannelse efter grundskolen Statistik Årligt (april) Opgørelse over vejledningsaktiviteter Statistik Årligt (juni) Tilfredshedsmålinger af unge i grundskolen i.f.t. vejledningen Brugerundersøgelse Årligt årige Uddannelses- og beskæftigelsesfrekvensen blandt unge årige Statistik Halvårligt(nov/april) Eksterne samarbejdspartnere Tilfredshedsmålinger af uddannelsesinstitutionerne i.f.t. samarbejdet Evaluering af de forpligtende samarbejdsaftaler Spørgeskema Evalueringsmøder Hvert 2. år (lige) Årligt Interne målinger Trivselsundersøgelse Spørgeskema Lige år MUS Samtale Årligt Lederevaluering Spørgeskema Ulige år 12

13 Bilag Benchmarking via spørgsmål 7 I dette afsnit præsenteres benchmarkingscorerne på det centrale nøglespørgsmål 7: Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse/ specialklasse?. 13

14 Bilag 4 14

15 Bilag 5 15

16 Bilag 6 FTU 2014 Tilmelding til ungdomsuddannelser for 9. klasse pr antal og procent Antal Aabenraa i % Hele landet i % 10. klasse* Erhvervsuddannelser (inkl. STU) Gymnasiale uddannelser Andet** ,2 7,6 33,5 2,6 54,6 6,4 36,1 2,9 55,7 6,8 34,5 3, ,3 7,9 40,5 3,4 48,3 7,5 40,5 3,7 48,8 8,5 39,1 3,6 Tilmelding til ungdomsuddannelser for 10. klasse pr fordeling i pct. Antal Aabenraa i % Hele landet i % Erhvervsuddannelser (inkl. STU) Gymnasiale uddannelser Andet** ,2 61,0 6,8 29,6 65,4 5,0 36,9 52,1 11, ,3 66,7 7,0 25,6 67,4 7,0 26,7 65,9 7,4 * 50% af de elever, der har valgt 10.kl., har valgt at tage dette på efterskole. I % **Andet: AVU, produktionsskole, udlandsophold, ungdomshøjskole, arbejde, virksomhedspraktik. Opgørelse efter UVM s metode: Tilmelding til ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. kl., der forlader grundskolen i 2014 (dvs. elever, der har valgt 10. kl. i 2014 ikke er medregnet). Aabenraa Hele landet Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser EGU/STU Andet** Antal fra 9. og 10. klasse i % i % ,7 % 19,6 % % 73,0 % 14 1,9 % 1,3 % 48 6,4 % 6,1 % % 100 % 16

17 Bilag 7 a Uddannelsesbarometer november 2014 vist i antal Forberedende og udviklende aktiviteter: AMU, daghøjskole, arbejde, værnepligt, høj-/ungdomsskole, TAMU/Junior, TAMU, praktik i ungevejledningen, produktionsskole, arbejde, selvstændig erhvervsdrivende, ophold i udlandet, andre udviklende og forb. aktiviteter aftalt med UU, vejledning og opkvalificering if. LAB-loven. Uhensigtsmæssig situation: Orlov, afsoning, sygdom, offentlig forsørgelse, ledig, fritagelse for uddannelsespligt, foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven, ukendt. 17

18 Bilag 7 b Uddannelsesbarometer November 2014 vist i % af årgangen 18

19 Bilag 8 Profilmodel 2013 Ministeriet for Børn og Undervisning Profilmodellen er i modsætning til den foregående statistik ikke et øjebliksbillede, men en fremskrivning. En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden efter afsluttet 9. klasse, vil være som senest kendte adfærd. Den nyeste profilmodel bygger på tal fra Den viser, hvordan den ungdomsårgang, der afsluttede 9. klasse i 2013, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som i Profilmodellen på kommune niveau er beregnet på basis af adfærd for de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet. Ungdomsuddannelse efter 25 år efter 10 år Hele landet Region Syd DK Udvikling ,6 % 92,1 % 92,9 % 92,9 % 0,0 % 86,8 % 86,4 % 90,8 % 92,4 % 92,8 % 93,1 % 0,3 % 86,0 % 86,8 % Sønderjylland Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa 91,6 % 94,8 % 93,8 % 94,0 % 0,2 % 88,9 % 88,0 % 91,1 % 92,3 % 92,1 % 93,1 % 1,1 % 86,2 % 86,4 % 91,7 % 93,2 % 93,2 % 94,4 % 1,3 % 87,8 % 88,9 % 90,3 % 91,5 % 90,4 % 92,6 % 2,4 % 84,9 % 86,8 % 19

20 Bilag 9 STU-elevtal i forhold til befolkningstal (2013-tal) STU- Befolkningstal % af befolkning elever 4. kvartal Odense ,0746% Ærø ,0781% Langeland ,0785% Nyborg ,0800% Tønder ,0810% Kerteminde ,0844% Sønderborg ,0888% Vejen ,0892% Kolding ,0934% Gns. DK ,0996% Varde ,1002% Vejle ,1032% Aabenraa ,1052% Gns. SydDK ,1064% Billund ,1066% Svendborg ,1155% Fredericia ,1193% Assens ,1266% Nordfyn ,1272% Esbjerg ,1304% Haderslev ,1500% Faab.Midtf ,1625% Middelfart ,1676% Kilde, elevtal Kilde, befolkningstal: ws=off&planguage=0 20

21 Bilag 10 UU (83) UU (76) 21

Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Årsberetning 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Forord... 3 Uddannelsesråd... 4 Samarbejde med... 4 - Folkeskoler... 4 - Ungdomsuddannelser... 4 - Specialskoler... 4 - Kommunale partnere... 5 - Andre

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Lovmæssige grundlag...3 Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven...3 Fem nye bekendtgørelser...3 Overgang fra 9.

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere