Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til både velfungerende og udsatte børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til både velfungerende og udsatte børn og unge"

Transkript

1 Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til både velfungerende og udsatte børn og unge HH Marts 2010

2 Titel: Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til både velfungerende og udsatte børn og unge Opdragsgiver: Lotek A/S Udgivelse: Marts 2010 Denne analyse vedrørende ungdomsbrandkorps som alment tilbud til både velfungerende og udsatte børn og unge, er udarbejdet af BONNÉN & Partners og er ikke at anvende i andet regi uden kildeangivelse. Det skal bemærkes at indholdet i analysen ikke, er at opfatte som opdragsgiverens holdninger, men udelukkende har til formål at skabe overblik over problemstillingen, herunder fremsætte forslag til ændringer i det nuværende og velkende SSPsamarbejde. 2

3 Indhold Formålet med analysen... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Bevæggrunde for arbejde med problemer med udsatte børn og unge... 7 At få udsatte børn og unge tilbage på ret spor... 8 Nuværende SSP-samarbejde i kommunerne Udenlandske erfaringer med ungdomsbrandkorps Inddragelse af det kommunale redningsberedskab i SSP-samarbejdet Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til børn og unge Organiseringen og formaliseringen af ungdomsbrandkorps Ungdomsbrandmandsuddannelsen mulige indhold Spørgsmålet om økonomi og meritgodkendelse Konkluderende bemærkninger

4 Formålet med analysen Formålet med denne analyse vedrørende ungdomsbrandkorps som alment tilbud til både velfungerende og udsatte børn og unge er dels at skærpe interessen blandt børn og unge i almindelighed for erhvervet brand og redning, dels at inddrage landets kommunale redningsberedskaber i opgaveløsningen med udsatte børn og unge og dermed undgå at disse søger over i alternative eventuelle kriminelle fællesskaber. Netop landets kommunale redningsberedskaber synes at kunne give udsatte børn og unge nogle konstruktive rammer til at udnytte deres evner og dermed medvirke til de samme børn og unge for øget selvværd og lyst på livet. Således synes landets kommunale redningsberedskaber at kunne spille en både vigtig og væsentlig rolle inden for socialt arbejde, som det allerede er tilfældet i andre lande, herunder og ikke mindst i Tyskland og Storbritannien. Hvor helt almindelige børn og unges deltagelse i ungdomsbrandkorps hører til almindeligheden i Tyskland, har man for briternes vedkommende gjort gode erfaringer med inddragelsen af også utilpassede børn og unge, hvilket ikke blot har bidraget til den enkelte deltagers selvværd, men samtidig og i forlængelse heraf har skabt en oprigtig interesse for erhvervet som brandmand. Således rettes i det følgende fokus på bevæggrundene for at arbejde med problemerne med udsatte børn og unge, og hvordan disse kan komme tilbage på ret spor. Endvidere inddrages det nuværende SSP-samarbejde i kommunerne, ligesom også udenlandske erfaringer med ungdomsbrandkorps og inddragelse af det kommunale redningsberedskab i SSP-samarbejdet skal finde omtale. Endelig vil forslag til organiseringen og formaliseringen af ungdomsbrandkorps og ungdomsbrandmandsuddannelsens mulige indhold i Danmark blive fremsat. 4

5 Sammenfatning De fleste børn og unge mennesker i Danmark er generelt velfungerende og har sunde fritidsinteresser. Det er antagelsen, at de børn og unge, som i dag har tilknytning til et af landets ungdomsbrandkorps, ikke er børn og unge med en belastet baggrund eller med sociale problemer, men børn og unge som har foretaget deres valg udelukkende fordi de allerede har en interesse for faget. At ungdomsbrandkorps er og fortsat bør betragtes som et alment tilbud blandt flere til børn og unge, gør dog samtidig tilbuddet særdeles velegnet til også at hjælpe udsatte børn og unge tilbage på rette spor ved at præge dem med nøgleværdier som (selv)respekt, disciplin og mod. Forudsætningen for at landets kommunale redningsberedskaber skal kunne ikke løse opgaven, men bidrage til opgaveløsningen, er dels at få identificeret, dels at forstå bevæggrundene for, hvorfor børn og unge mennesker har meldt sig ud af samfundet og søger alternativer fællesskaber i kriminelle miljøer. Hvor det kan være samfundets dyder, der er årsagen til marginaliseringen, kan det dog omvendt og ligeså meget skyldes samfundets manglende forventninger og/eller demonstrerede ligegyldighed overfor grupper af børn og unge, som ligeledes marginaliserer disse. Således handler det ikke om at pålægge allerede udsatte børn og unge nye forventninger, men om at give dem muligheden og rammerne for at udfolde deres evner fremadrettet snarere end blot at indføre yderligere sanktioner og hæve strafferammen. Hvis børn og unge skal hjælpes til at komme på rette spor og finde deres rette plads i samfundet, handler det om at skabe en række permanente muligheder for børn og unge og ikke blot lejlighedsvise tilbud, hvilket ellers synes at blive stadig mere udbredt. I den forbindelse skal henvises til muligheden for inddragelse af også eksempelvis de kommunale redningsberedskaber i en helhedsorienteret tænkning i forhold til andre opgavesæt, herunder det nære og forebyggende SSP-samarbejde og integration i nærmiljøet. Hvor man eksempelvis i Tyskland har at gøre med et lovgivningsmæssigt krav om, at det enkelte redningsberedskab skal have at gøre med et ungdomsbrandkorps (læs: Jugendfeuerwehr), kunne man overveje samme tiltag i Danmark i forhold til og i forlængelse af beredskabsloven. Også i Storbritannien er ungdomsbrandkrops et kendt og udbredt fænomen, herunder og ikke mindst i West Midland i Storbritannien, hvor redningsberedskabet har påtaget sig en samfundsrelevant rolle i forhold til udsatte børn og unge samt medvirke til, at få disse ind i en rutine præget af pligt og ansvar. At tidligere eller potentielle kriminelle i deres virke hos redningsberedskabet er blevet ansvarlige og anerkendte, gør disse særligt egnede til at være rollemodeller for næste 5

6 generation, ligesom det handler om at bygge på moderne ledelsesforståelse og metode, der ikke kun kigger efter fejl men også spotter folks talenter og styrker. Det har briterne vist sig gode til. Hvad angår muligheden for at lade SSP-samarbejdet indgå i det kommunale redningsberedskabs opgavesæt, vil det dog være ovenud vigtigt, ikke at gøre brug af et til formålet oprettet forum, idet dette i de fleste tilfælde må antages at kunne få det modsatte resultat end det faktisk tilstræbte, grundet en på forhånd uheldig og utilsigtet marginalisering. Ved at målrette fokus i aktiviteter og pædagogiske principper på udelukkende adfærdsvanskelige børn og unge, på bekostning af bredden, vil der med sandsynlighed opstå begrænsninger i forhold til den samtidige ønskede rekruttering til de kommunale redningsberedskaber. Skal konceptet bag ungdomsbrandkorps have karakter af landsdækkende, forudsætter det dog, at uddannelsens indhold konkretiseres og formaliseres. Ikke mindst med henblik på sikringen af uddannelsens relevans og kvalitetssikring samt placering af ansvar. Hvor ungdomsbrandkorps umiddelbart vil være at betragte som et fritidstilbud blandt flere i de respektive kommuner, bør deltagelsen omvendt kunne meritgodkendes i forhold til brandmandsuddannelsen og valg af senere uddannelse i øvrigt, som det netop kendes fra Storbritannien. Således bør Beredskabsstyrelsen på det administrative plan skabe forudsætningerne, herunder formuleringen af retningslinierne m.v., ligesom det selvsagt bør være kommunen og dennes respektive kommunale beredskabschef, som bør tildeles det uddelegerende ansvar. I naturlig forlængelse heraf synes det oplagt og logisk om de kommunale beredskabschefer samtidig tog initiativ til at oprette et egentlig samarbejdsorgan herom i regi af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), hvis formål skulle være at bistå hinanden og sikre udvekslingen af ideer og opnåede erfaringer mellem de kommunale beredskaber. Med det formål at få skabt de bedst tænkelige forudsætninger for kommunerne i deres bestræbelser på etableringen af ungdomsbrandkorps bør man overveje muligheden for at udstrække det velkendte princip fra enhedstime betalingsprincippet for ansatte og frivillige i redningsberedskabet til også at omfatte de deltagende børn og unge i ungdomsbrandkorps. Anvendelsen af enhedstimerne vil alt andet lige og på bedre vis kunne skabe det økonomiske grundlag, ligesom Beredskabsstyrelsen for sit vedkommende på et tidligt stadie får mobiliseret interessen for hvervet brand og redning blandt børn og unge med henblik på værnepligtsuddannelsen. 6

7 Indledning De fleste børn og unge mennesker i Danmark er generelt velfungerende og har sunde fritidsinteresser. Det er antagelsen, at de børn og unge, som i dag har tilknytning til et af landets ungdomsbrandkorps, ikke er børn og unge med en belastet baggrund eller med sociale problemer, men børn og unge som har foretaget deres valg udelukkende fordi de allerede har en interesse for faget. Intentionen med ungdomsbrandkorps er derfor ikke og skal heller ikke udelukkende være et spørgsmål om forebyggelse af børn og unges involvering i kriminalitet. Derimod skal ungdomsbrandkorps i almindelighed bidrage til at øge børn og unge menneskers kendskab til erhvervet brand og redning. Altså bør hensigten være at mindske sandsynligheden for, at børn og unge utilsigtet på grund af uvidenhed og/eller ligegyldighed selv kommer til skade eller bliver dræbt som følge af brande. At ungdomsbrandkorps er og fortsat bør betragtes som et alment tilbud blandt flere til børn og unge, gør dog samtidig tilbuddet særdeles velegnet til også at hjælpe udsatte børn og unge tilbage på rette spor ved at præge dem med nøgleværdier som (selv)respekt, disciplin og mod. Det handler ikke om at oprette et til formålet nyt projekt for de få udvalgte udsatte børn og unge, men at have et tilbud for børn og unge i almindelighed. Skabelsen af projekter, som udelukkende har fokus på de socialt belastede børn og unge, vil på uheldig og utilsigtet vis marginalisere disse yderligere, hvorved resultatet meget vel kan blive det modsatte af det faktisk tilstræbte. Inddragelsen af landets kommunale redningsberedskaber vil ikke blot øge kendskabet og interessen for erhvervet brand og redning og dermed sikre den fortsatte rekruttering af brandfolk, men samtidig og i forlængelse heraf kunne bidrage til det forebyggende arbejde i forhold til børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd. Det er tilfældet i Tyskland og Storbritannien, hvor redningsberedskabet på overbevisende vis bidrager til den sociale opgaveløsning. 1 Bevæggrunde for arbejde med problemer med udsatte børn og unge Forudsætningen for at landets kommunale redningsberedskaber skal kunne ikke løse opgaven, men bidrage til opgaveløsningen, er dels at få identificeret, dels at forstå bevæggrundene for, hvorfor børn og unge mennesker har meldt sig ud af samfundet og søger alternativer fællesskaber i kriminelle miljøer. At de utilpassede børn og unge ofte finder over i alternative eventuelle kriminelle fællesskaber, og udviser øget respektløshed og afstandstagen overfor andre mennesker, 1 Det forebyggende arbejde i eksempelvis Storbritannien har således givet en betydelig reduktion i antallet af påsatte brande, og samtidig er færre unge blevet dømt for brandrelateret kriminalitet. Heri ligger en potentiel betydelig samfundsmæssig gevinst, som bør udnyttes. 7

8 fælles værdier og normer, har bandekrigene i hovedstaden på det seneste fået tydeliggjort. Ironisk nok synes forråelsen af kriminaliteten at følge flere års fortsat nedgang i den egentlige mængde kriminalitet, de seneste års job boom, et øget pres for at få unge i uddannelse, en øget ældreårgang der kræver forsørgelse samt en øget selvtilstrækkelighed. Alt dette synes at have skabt en nykonservativ moralsk holdning i befolkningen, der medfører et større pres på børn og unge for at kunne bidrage til samfundet samtidig med at de mulige forklaringsmekanismer bortforklares. Alt andet lige synes dette i sig selv at bidrage til skabelsen af en modreaktion, hvor de svageste børn og unge bukker under for kriminaliteten og marginaliseres. Hvis man som person og menneske i udgangspunktet ikke betragter sig selv som tilstrækkelig og ifølge andre (læs: samfundet og egne omgivelser) ikke har potentialet til at blive tilstrækkelig god, marginaliseres i forvejen udsatte børn og unge på forhånd. Hvor det kan være samfundets dyder, der er årsagen til marginaliseringen, kan det dog omvendt og ligeså meget skyldes samfundets manglende forventninger og/eller demonstrerede ligegyldighed overfor grupper af børn og unge, som ligeledes marginaliserer disse. Alle disse faktorer kan skabe en følelse af at stå overfor uovervindelige problemer, der giver sig udtryk i fortvivlelse, vrede og siden hen accept og identifikation af rollen som den udsatte og sociale taber, hvorved de udsatte børn og unge udvikler et mindreværdskompleks og derefter en stigende ligegyldighed overfor såvel sig selv som sine omgivelser. Når det sker, skal samfundet sørge for, at der er (be-)handlingstilbud nok til de, der bukker under for kriminaliteten. De udsatte børn og unge skal have mulighed for at få deres selvværd tilbage ad lovlydig vej, hvorfor det handler om at give dem rammerne for at udnytte deres evner konstruktivt. 2 Således handler det ikke om at pålægge allerede udsatte børn og unge nye forventninger, men om at give dem muligheden og rammerne for at udfolde deres evner fremadrettet snarere end blot at indføre yderligere sanktioner og hæve strafferammen. At få udsatte børn og unge tilbage på rette spor Den bedste måde hvorpå udsatte børn og unge vil kunne vinde deres selvværd tilbage sker oftest i kraft af et arbejde, som ikke blot betyder mødet med nye mennesker i nye omgivelser, men samtidig rummer en anerkendelse af personen selv. 2 At samfundet skal skabe (be-)handlingstilbuddene betyder, at samfundet skal skabe forudsætningerne for at udsatte børn og unge kan få selvværd og dermed give børn og unge en holdning, der gør det naturligt at tage ansvar og medansvar. 8

9 Udsatte og marginaliserede børn og unge i samfundet GMFARS Et arbejde og/eller meningsgivende virke vil give de udsatte børn og unge mulighed for at ændre kurs, idet arbejdspladsen vil kunne bidrage til udvikling og adfærdsændring hos unge, der enten har været ude i kriminalitet eller er på vej ud i kriminalitet. Som udtrykt i regeringsgrundlaget for 2007, drejer det sig om at styrke de personlige ressourcer hos børn og unge, der er udsatte eller er i risiko for at blive udsatte, samt deres forældre, så de bliver i stand til at udnytte samfundets muligheder og skabe sig en god tilværelse med ansvar for deres eget liv". 3 Men hvis børn og unge skal hjælpes til at komme på rette spor og finde deres rette plads i samfundet, handler det om at skabe en række permanente muligheder for børn og unge og ikke blot lejlighedsvise tilbud, hvilket ellers synes at blive stadig mere udbredt. I forbindelse med Klimatopmødet (læs: COP 15) i København i perioden fra den december 2010, mobiliserede Københavns Kommune omkring 100 pædagoger og socialmedarbejdere, ligesom ungdomsklubber, væresteder, sportshaller og svømmehaller m.v. ekstraordinært var åbne om aftenen og i weekenden. 4 Der var tale om den største forebyggende indsats nogensinde med det formål at forhindre, at børn og unge lod sig rive med i en sag, der ikke var deres. Initiativet var især rettet mod 3 Således vil Regeringen iværksætte en bred indsats for at løfte denne udfordring og give alle lige muligheder for at begå sig i det danske samfund. For mere herom henvises til: Regeringsgrundlaget for For mere herom henvises til artiklen: 100 SSP folk skal holde unge væk fra ballade, Politiken, København, 29. november

10 de børn og unge, som spontant kunne finde på at involvere sig som medløbere eller igangsætte lokale uroligheder. 5 Men som sagt handler det ikke om at oprette midlertidige initiativer, idet resultatet på længere sigt meget vel kan blive det modsatte end det faktisk tilstræbte. Ikke mindst fordi man med sådanne midlertidige løsninger ikke kan undgå at stille et højt forventningsniveau blandt børn og unge i dagligdagen. Altså medfører de til lejligheden større eller udvidede tilbud til børn og unge at øge risikoen for en efterfølgende pukkel af voksende skuffelse og frustration. Det nuværende SSP-samarbejde i kommunerne Det lokale SSP-samarbejde mellem Skolen, Socialforvaltningen og Politiet spiller en ganske væsentlig rolle i organiseringen af den enkelte kommunes kriminalitetsforebyggende indsats over for udsatte børn og unge. Hvad angår SSP-samarbejdet er dette at betragte som et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn og unge med særlige behov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet er at skabe rammer for en lokal samordnet forebyggelse til at imødegå eller nedbringe kriminalitetsfænomener blandt og mod børn og unge. 6 Således er den egentlige målsætning for SSP-samarbejdet at opbygge, anvende og vedligeholde lokale netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. 7 Når SSP-samarbejdet er koncentreret om Skolen, Socialforvaltningen og Politiet, skyldes det, at netop disse instanser har ansvaret for børn og unges trivsel og opvækst, ligesom de tre omtalte instanser via lovgivningen er forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand. Hvor opgaven på den ene side synes klar konkretiseret, synes SSP-samarbejdet på den anden side ikke tilstrækkelig defineret. Bevæggrundene for den manglende definition af samarbejdet er med sandsynlighed at finde i de mange og forskellige organiseringsformer og arbejdsmetoder, som er at finde i de forskellige kommuner. 8 Med henvisning til den af Servicestyrelsen i 2008 foretagne kortlægning af kommunernes SSP-samarbejde, har alle landets 98 kommuner angivet, at de har et SSP-samarbejde. Det være sig i lokalråd og/eller i SSP-udvalg/styregrupper. 5 Det samme gjorde man bl.a. under urolighederne ved rydningen af Ungdomshuset, hvor blot 11 unge var under 18 år fra Nørrebro ud af de i alt 650, der blev anholdt under og kun ungdomshusurolighederne, var kun 11 unge under 18 fra Nørrebro 3 af de 11 var af anden etnisk oprindelse end dansk. 6 For uddybning og mere om SSP-samarbejdet henvises til politiet, det kriminalpræventive råd og SSPsamrådet. 7 For uddybning og mere om SSP-samarbejdet henvises til politiet, det kriminalpræventive råd og SSPsamrådet. 8 For mere herom henvises til rapport: Kortlægning af Kommunernes SSP-samarbejde, Servicestyrelsen, Odense, november 2008, kapitel 2, afsnit 2.1, s

11 Forskellen på lokalråd og SSP-udvalg/styregrupper er, at et lokalråd er etableret af politiet som en del af politireformen, hvorimod det er kommunen som tager initiativ til oprettelse af SSP-udvalg/styregrupper. 9 I 49 ud af de 98 kommuner foregår arbejdet med udsatte børn og unge i såvel lokalråd som SSP-udvalg/styregrupper. Omvendt har 33 kommuner valgt udelukkende at koordinere samarbejdet i SSP-udvalg/styregrupper, hvorimod 11 kommuner kun anvender lokalrådet til samarbejdet. Endelig har fem kommuner valgt at samarbejde på anden måde. 10 Dog er der ikke blot forskel på, hvordan kommunerne har valgt at koordinere samarbejdet, men også hvordan kommunerne vælger at organisere opgaven. Således har 25 kommuner forankret det lokale SSP-samarbejde i ungdomsskolen, 22 kommuner har forankret opgaven med udgangspunkt inden for området børn og unge med særlige behov (læs: det sociale område), 19 kommuner bruger folkeskolen som omdrejningspunkt, hvorimod andre har valgt at oprette en særlig afdeling til formålet. 11 Som det lader sig forstå er SSP-samarbejdet koordineret og organiseret forskellig i landets 98 kommuner, ligesom mange initiativer og tiltag i forhold til det kriminalpræventive område i alt for mange tilfælde og i al for vid udstrækning finder sted uafhængigt af hinanden. Hvad angår formulering og model for fremtidigt samarbejde mellem alle relevante aktører, bør der i første omgang lægges vægt på at opnå konsensus omkring konceptet for en handlingsplan mere og snarere end arbejds- og opgavefordelingen. Skal de deltagende aktører kunne indfri opgaven, synes en anden forudsætning at være undgåelsen af vanetænkning på området. Det vil være ovenud vigtigt, at aktørerne lærer at tænke i nye termer og prøve nye tiltag og ikke blot henfalder til allerede velkendte (læs: klassiske) tilgange på området. At SSP-samarbejdet i dag blot omfatter Skolen, Socialforvaltningen og Politiet, betyder således ikke, at SSP samarbejdet ikke lader sig udvide til også at omfatte andre aktører, ligesom ændringer og justeringer i SSP-samarbejdet generelt ikke på forhånd er at udelukke. I den forbindelse skal henvises til muligheden for inddragelse af også eksempelvis de kommunale redningsberedskaber i en helhedsorienteret tænkning i forhold til andre opgavesæt, herunder det nære og forebyggende SSP-samarbejde og integration i nærmiljøet. 9 Begge udvalg vil dog have en gensidige repræsentation i hinandens udvalg, ligesom også andre relevante aktører vil blive søgt inddraget i arbejdet. For mere herom henvises til rapport: Kortlægning af Kommunernes SSP-samarbejde, Servicestyrelsen, Odense, november 2008, kapitel 41, afsnit og afsnit 4.1.2, s For mere herom henvises til rapport: Kortlægning af Kommunernes SSP-samarbejde, Servicestyrelsen, Odense, november 2008, kapitel 41, afsnit 4.1.2, s Dog har en enkelt kommune valgt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som forum for samarbejde vedrørende børn og unge. For mere herom henvises til rapport: Kortlægning af Kommunernes SSPsamarbejde, Servicestyrelsen, Odense, november 2008, kapitel 41, afsnit 4.1.3, s

12 Som det eksempelvis er tilfældet i Tyskland og Storbritannien, vil netop redningsberedskabet kunne påtage sig en for samfundet både god og relevant social rolle og medvirke til at få børn og unge mennesker, som er på afveje, integreret i samfundet gennem samfundsrelevant arbejde, som samtidig giver selvværd og klæder dem på til livets mange udfordringer. Udenlandske erfaringer med ungdomsbrandkorps Modsat i andre lande i almindelighed og Tyskland og Storbritannien i særdeleshed er ideen om ungdomsbrandkorps ikke så udbredt i Danmark, som det kunne og burde være tilfældet. Hvor man eksempelvis i Tyskland har at gøre med et lovgivningsmæssigt krav om, at det enkelte redningsberedskab skal have at gøre med et ungdomsbrandkorps (læs: Jugendfeuerwehr), kunne man overveje samme tiltag i Danmark i forhold til og i forlængelse af beredskabsloven. Takket være netop den store politiske bevågenhed i Tyskland har man formået at skabe et positivt image omkring ungdomsbrandkorps, hvor det mere er normen at være medlem i det lokale ungdomsbrandkorps end eksempelvis den lokale idrætsforening. 12 Således har man i München by at gøre med flere ungdomsbrandkorps fordelt over hele byen (læs: Nord, Ost, Süd, West und Stadtmitte). Omkring 370 børn og unge i alderen fra 14 til 27 år er aktive i Jugendfeuerwehr München, som enten ungdomsbrandmænd og/eller instruktører. At Jugendfeuerwehr München oplever en vedvarende interesse bekræftes af optaget på mellem 30 og 40 nye børn og unge om året, som har fattet interesse for hvervet brand og redning. Som andre ungdomsbrandkorps lægger også Jugendfeuerwehr München vægt på at bekendt- og delagtiggøre børn og unge i redningsberedskabets opgavesæt og rolle i samfundet. Endvidere inddrages ungdomsbrandmændene i en række længerevarende og for opgaven relevante projekter. Det være sig informationsarbejde såvel som brandforebyggelse og førstehjælpskendskab m.m., ligesom børn og unge i ungdomsbrandkorps agerer som ambassadører for brandvæsnet ved forskellige arrangementer. 12 Taget i betragtning at ungdomsbrandkorps i Tyskland ikke har samme mulighed for at begå sig med egentlige aktiviteter indenfor området brand og redning, som det er tilfældet i Danmark, skal det bemærkes at såvel tilslutningen som engagementet alligevel er stort. Baggrunden for den store tilslutning af tyske børn og unge til ungdomsbrandkorpsene, er ikke mindst frivillighedstanken, som en stor del af det tyske brandvæsen er baseret på og nødvendigheden af fortsat at kunne føde det videre engagement samt at brandslukningsopgaven ligger i regi af det offentlige. 12

13 Ungdomsbrandvæsen på øvelse fra West Midlands Fire Service WMFS Også i Storbritannien er ungdomsbrandkrops et kendt og udbredt fænomen, herunder og ikke mindst i West Midland i Storbritannien, hvor redningsberedskabet har påtaget sig en samfundsrelevant rolle i forhold til udsatte børn og unge samt medvirke til, at få disse ind i en rutine præget af pligt og ansvar. 13 Sammenslutningen Young Firefighters Association (YFA) er en uniformeret ungdomsorganisation og organiserer alle 17 ungdomsbrandkorps i West Midland. YFA blev oprettet i 1987, men har i det seneste årti oplevet vækst og øget berettigelse som følge af de uroligheder og gadeoptøjer byen oplevede i 2005, hvor redningsberedskabet jævnligt blev angrebet med stenkast m.m For at understøtte og fremme konceptet bag ungdomsbrandkorpset i regi af YFA stiller West Midlands Fire Service faciliteter rådighed for de deltagende børn og unge, herunder udstyr og øvelsesanlæg, ligesom West Midlands Fire Service også sørger for uniformer og transport til og fra større begivenheder. Hvad angår deltagelse i større aktiviteter omfattende stævner og sportsbegivenheder etc., er det dog det enkelte ungdomskorps selv, som bistår med tilvejebringelsen af den nødvendige økonomi. Det være sig ved at hjælpe til i foreninger eller andre begivenheder, hvor de kan tjene og spare op til egne aktiviteter og gøremål i øvrigt. 14 Urolighederne i Birmingham fandt sted I dagene den 22. og 23. oktober 2005 i Lazells kvarteret. Bevæggrundene for urolighederne skulle have været et såkaldt racistisk motiveret bandeoverfald og voldtægt af en sort teenagepige begået af asiatiske muslimske mænd. Selvom påstanden aldrig har været underbygget eller på anden måde sandsynliggjort udmundede det i vold og ødelæggelser, ligesom to yngre mænd blev dræbt. 13

14 Hvor YFA i West Midland fra sin tidlige begyndelse havde sit virke blandt børn og unge i de belastede områder i og omkring Birmingham, har YFA med tiden udvidet sit virke til i almindelighed at omfatte børn og unge, som har ønske om at stifte bekendtskab med hvervet brand og redning. 15 I YFA har man at gøre med forskellige typer af programmer omfattende et alment program for børn og unge mellem 11 og 16 år, et program på 15 uger og et program på 10 måneder samt et specifikt program for børn og unge med særlige og/eller specielle behov. 16 Sidstnævnte program omfatter børn og unge, som er bortvist fra den almindelige skoleundervisning og/eller har andre problemer. 17 Fælles for alle ungdomsbrandkorps og programmer er, at man mødes om aftenen mindst en gang om ugen, ligesom programmerne supplerer og komplementerer hinanden på fin og praktisk vis. Hvor programmerne er forskellige i indhold og længde (læs: varighed), vil børn og unge som har deltaget i et program på 15 uger eller 10 måneder efterfølgende kunne overgå til det almene program og/eller lade sig hverve til redningsberedskabet. Således får de korte programmer mere og snarere karakter af indfaldsvej til det almene ungdomsbrandkorps i særdeleshed og redningsberedskabet i almindelighed end blot et praktikforløb i et til formålet oprettet forum. 18 At tidligere eller potentielle kriminelle i deres virke hos redningsberedskabet er blevet ansvarlige og anerkendte, gør disse særligt egnede til at være rollemodeller for næste generation, ligesom det handler om at bygge på moderne ledelsesforståelse og metode, der ikke kun kigger efter fejl men også spotter folks talenter og styrker. Det har briterne vist sig gode til. De i ungdomsbrandkorpset erhvervede kompetencer, som eksempelvis livreddende førstehjælp, belønnes med et certifikat fra British Heart Fundation, ligesom indholdet i 15 Spørgsmålet som trænger sig på, er hvorvidt børn og unge melder sig med ambitionen om at blive brandmand eller om det er med ønsket om at få indhold i hverdagen med nye interesser i nye og mere stabile rammer. Under alle omstændigheder synes konceptet med ungdomsbrandkorps på fin og effektiv vis at bidrage til sikkerheden og trygheden i lokalsamfundene i almindelighed, og det forebyggende arbejde med børn og unge i særdeleshed. Således handler det i dag for YFA om at udvikle relationer med børn og unge, ligesom YFA lægger vægt på fortsat at påtage sig et særligt ansvar for udsatte børn og unge. 16 De instruktører som West Midlands Fire Service stiller til rådighed er fuldtidsansatte brandfolk, tidligere ungdomsbrandmænd og fastansatte civilt personel, som belønnes med et symbolsk beløb på for deres indsats og engagement. 17 Ydermere er ungdomsbrandkorpsene en del af de opbyggende straffemuligheder man bruger overfor ungdomskriminelle, idet man kan idømmes deltagelse i et ungdomsbrandkorps som en form for straf med henblik på at oplæring i netop pligt og ansvar. 18 Forudsætningen for et optimalt udbytte af redningsberedskabets inddragelse i et udvidet og udviklet SSPsamarbejde, er tilstedeværelsen eller etableringen af en permanent organisation. I den sammenhæng synes netop ungdomsbrandkorps at kunne lægge de nødvendige faste strukturer og rammer, hvilket også de britiske erfaringer synes at underbygge. 14

15 programmet er akkrediteret af Open College Network til NIVEAU 1 i brandmandsuddannelsen. 19 Således har man hos YFA i West Midland ikke blot gjort gode erfaringer med de omtalte forebyggende tiltag vedrørende udsatte børn og unge, men samtidig bidraget til en ny identitet og selvbevidsthed hos disse. Ydermere bidrager børn og unge i ungdomsbrandkorps til sikkerheden og trygheden i West Midland ved deres deltagelse i informations- og formidlingsarbejdet til samfundet i almindelighed. Ungdomsbrandkorpset indgår derfor som en del af West Midlands Fire Service s samlede vision to make the West Midlands safer by providing a quality to service to reduce risk by preventing, protecting and responding ( ). 20 Af samme årsag er The Youth Services section part of the Operations Department of the fire service and aims to make the West Midlands safer by working with young people who are at risk of becoming victims of fire, miss-users of fire or perpetrators of fire related crime, som det udtrykkes i visionen for West Midlands Fire Service. 21 Inddragelse af det kommunale redningsberedskab i SSP-samarbejdet Netop med henvisning til de britiske erfaringer har man i en række sammenhængende pilotprojekter ved Vejle Brandvæsen forsøgt sig med inddragelsen af utilpassede børn og unge, hvor man har formået at få dem tilbage på rette spor i samfundet, ligesom man på indirekte vis har fået skabt interesse for redningsberedskabet som arbejdsplads. 22 Projektet Gennem ild og vand har karakter af forebyggelse, hvorfor det på forhånd er rettet mod udvalgte børn og unge. De udvalgte børn og unge gives en uges brandmandstræning og undervisning på brandstationen i Vejle. Intentionen med undervisningen er at udvikle de deltagende børn og unge såvel personligt som fagligt. 23 I projektet fremhæves og anerkendes muligheden med det kommunale redningsberedskab, som rækker udover det skolen kan tilbyde og som ikke er mere af det 19 Hvor indholdet i programmet er akkrediteret af Open College Network til NIVEAU 1 i brandmandsuddannelsen, forventes NIVEAU 2 kvalifikationer og en national kvalifikation snarligt godkendt,. Den vil samtidig være meritgivende til en række uddannelser. 20 For mere herom henvises til foredraget på landets nationale dag den I Folketingets Fællessal med Youth Services Section Manager Dave Hackney, Work with Young People, West Midlands Fire Service Headquarters, Birmingham, Storbritannien. 21 For mere herom henvises til foredraget på landets nationale dag den I Folketingets Fællessal med Youth Services Section Manager Dave Hackney, Work with Young People, West Midlands Fire Service Headquarters, Birmingham, Storbritannien. 22 For mere herom henvises til: Evaluering af projektet Gennem ild og vand, et delprojekt under projektet Byen i Balance, Vejle, marts 2009, s For mere herom henvises til: Evaluering af projektet Gennem ild og vand, et delprojekt under projektet Byen i Balance, Vejle, marts 2009, s

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER

EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER Appendix 1 Forord KAPITEL 1 FORORD Team Succes startede i Vejle i 2008. Projektet blev startet af 5 skoleelever og en universitetsstuderende.

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Sindslidende og arbejdsmarkedet Sindslidende og arbejdsmarkedet Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk Sindslidende og arbejdsmarkedet Redigeret af

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Evaluering af familiecentre 2010/2011

Evaluering af familiecentre 2010/2011 Evaluering af familiecentre 2010/2011 Sammenfatning og familiecenterguide Udarbejdet af Cand.scient., Ph.d., Christina Warrer Schnohr på vegne af Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation Specialundervisning i Europa (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Temapublikation European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere