Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune"

Transkript

1 Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Svendborg Kommune... 3 Forventningerne Direktørens ansvar generelt Direktørens opgaver på kort sigt Baggrund/ledererfaring... 9 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen...12

2 Vilkårene 1. Stillingen Nogle vil måske blive lidt præstationsangste når de ser, at stillingen som direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling i Svendborg Kommune nu bliver ledig. For det første fordi man netop på dette direktørområde har så grundlæggende fat i udviklingen af Svendborg Kommune. Ikke blot i forhold til kommunens fysiske udvikling, men absolut også i forhold til kommunens tænkning om, hvad der skal foregå i dette fantastiske område om 2, 5 og 25 år i bred forstand. For der er ingen tvivl om at det forpligter, at tage et ledelsesmæssigt ansvar for Svendborgs udvikling. Måske kunne nogen også tænke, at det bliver vanskeligt at matche en direktion, hvor der er et reelt samarbejde på tværs af sektorerne, hvor man formår at skabe nogle koordinerede og fremadrettede spor samtidig med, at der er fokus på at gøre hinanden bedre. En flok engagerede og udviklingsorienterede politikere på tværs af politiske skel, der alle har holdninger til Svendborg kommunes nutid og fremtid men selvfølgelig ikke altid er enige betyder også, at nogle ville kunne tænke, at dette må være et svært farvand at navigere i, når man som direktør skal søge at bringe disse mange holdninger sammen. Man kunne også få sved på panden ved tanken om den forestående politiske og administrative reorganisering, hvor det forventes, at der i løbet af i god ro og orden inden næste kommunalvalg, sker en samling af de politiske udvalg, og at der dermed bliver færre, men mere slagkraftige politiske baner og stærkere og bredere direktørområder. Endelig vil forventningen om, at den nye direktør skal evne at fortsætte den gode dialog og udbygge de nye samarbejdsformer imellem kommune og erhvervsliv også kunne give panderynker hos nogle for hvor mange ledere har egentlig dyrket denne kompetence grundlæggende når det kommer til stykket? Så er det grundlæggende en superkvinde eller supermand der er brug for? Nej, det er det ikke! Der er brug for én der er sin egen profil. Én der tør sætte holdninger og forsøg i søen. Èn der har bevist niveau i sin ledelse og det er ikke alene et udtryk for den charge, man har men om de resultater og det sejtræk, man har vist. Én der har en god almen dannelse og har situationsfornemmelse og derfor kan bevæge sig i de mere difuse rum, som det politiske og det udadvendt samarbejdende også har karakter af. side 2

3 Netop på grund af det administrative og politiske engagement, der er så grundlæggende tværgående, står man aldrig alene med opgaven. Derfor er dette samlet set - en af det kommunale Danmarks mest spændende direktørstillinger netop nu, og derfor er der gode muligheder for at lykkedes i stillingen. Også selvom udgangspunktet for den karriere, man har haft indtil nu, ikke rammer fuldstændigt midt på skiven, når man kigger på, hvad man skal arbejde med her. 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes som udgangspunkt på åremålsvilkår med en anslået årsløn på kr pension samt tillæg for åremålsansættelse. Herudover kan der evt. forhandles kvalifikationsløn. 3. Svendborg Kommune Svendborg Kommune blev ved kommunesammenlægningen en kommune der - set i lyset af de analyser, der lå til grund for kommunalreformen - er af den helt rigtige størrelse. Med knap indbyggere er kommunen stor nok til at kunne agere og ikke kun reagere, men ikke så stor, at den er blevet en supertanker, hvor kursen kan være svær at korrigere og hastigheden kan være for lav. Området er begunstiget af en enestående natur, hvor øhavet smyger sig om hovedøens bakketoppe, og bl.a. derfor er det et af Danmarks mest attraktive bosætningsområder, uanset om man er til den gamle købstad eller til den omgivende natur. Netop købstaden er en attraktion i sig selv. Med mere end 750 års byhistorie, hvor byen allerede i den tidlige middelalder var et vigtigt knudepunkt i Danmark, bliver koblingen imellem natur, historie og kultur særdeles synlig. Synligt bl.a. med udgangspunkt i et stærkt forankret foreningsliv, hvor man har formået at skabe stor bredde såvel som toppe på kultur og idrætsiden. 2 teatre og en række idrætsområder, der agerer på højt niveau, er med til at skabe et liv i kommunen der gør den til langt mere end et sted, hvor man bare bor men et sted, man har mulighed for at være en del af. Den kommunale økonomi har som mange andre steder været under pres et pres, der bl.a. betyder, at Svendborg - fagligt og sagligt argumenterende - har været en medvirkende årsag til, at der nu er en omlægning af den mellemkommunale udligningsordning på vej. Ikke helt med det resultat, kommunen synes er rimeligt men et udtryk for, at man ikke bare lægger sig ned, når noget er urimeligt. Der er efter nogle hårde runder i de sidste par år nu relativ ro på i forhold til budget og økonomistyring, og der er derfor ikke nogen panikdagsordener, der skal i land på denne front. side 3

4 På trods af, at området har så meget at byde på, vil det være forkert at sige andet end, at man ikke også kæmper med efterdønningerne af den omkalfatring af erhvervslivet, der er sket i kølvandet af, at en del af de traditionelle industrier igennem de sidste år har fundet andre lande at udvikle sig i. Muligvis som en konsekvens af denne udvikling er Svendborg desværre kommet ud i den dårlige ende i de årlige undersøgelser fra DI om kommunernes erhvervsklima. Der er grøde i erhvervsudviklingen, men i den grad også et ikke-udnyttet udviklingspotentiale og nogle svære dagsordener, kommunen bør være en aktiv part i. Helt grundlæggende kan man tale om, at man i tænkningen er nødt til at vende kasketten og forudsætte, at det at man evner at tiltrække veluddannet arbejdskraft på grund af den attraktive bosætning, kan være den bedste forudsætning for at tiltrække fremtidens mere videnstunge virksomheder, og ikke omvendt. En ambitiøs vækststrategi Svendborg Kommune som årets vækstkommune er det bedste udtryk for denne tænkning. I forlængelse af dette søger kommunen i bred forstand, med direktøren for Kultur, Erhverv og Udvikling i spidsen, at forbedre serviceringen af erhvervslivet under overskriften; Fra myndighedskultur til servicekultur, ligesom der arbejdes med at søsætte et Erhvervenes hus med en forbedret erhvervskontakt som et integreret element. Den politiske organisation: Svendborg Byråd har 29 medlemmer, og der er nedsat 8 udvalg ud over Økonomiudvalget. Det er: Udvalget for Børn og Unge, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Miljø og Teknik, Arbejdsmarkedsudvalget, Udvalget for Kultur og Planlægning, Erhvervsudvalget samt Nærdemokratiudvalget. Der er som nævnt indledningsvist igangsat et arbejde, der formodentligt munder ud i et reduceret antal politiske udvalg i næste valgperiode, og i forlængelse af dette skal der kigges på, hvorledes den administrative struktur bedst matcher den politiske formodentligt med en slankning af organisationen til følge. Direktøren har ansvaret for serviceringen af Udvalgene: Kultur og Planlægning samt Erhvervsudvalget. Direktøren deltager derudover i byrådsmøderne. Den administrative organisation: Svendborg Kommune har samlet set ca medarbejdere. Knap 300 af disse arbejder på direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling. Direktørernes opgaveløsning sker inden for rammerne af en enhedsforvaltning opdelt i direktørområder. Kommunens direktion består af kommunaldirektøren, børne- og ungedirektøren, kultur-, erhvervs- og udviklingsdirektøren, direktøren for Miljø & Teknik, socialdirektøren og økonomidirektøren. side 4

5 Direktionen udgør den administrative topledelse, der i fællesskab varetager den overordnede strategiske ledelse selvsagt i samspil med øvrige politiske og administrative aktører m.fl. Direktionen har en klart defineret opgavefordeling, der følger forvaltningsstrukturen. Fagdirektørerne refererer til kommunaldirektøren. Kommunen arbejder med udgangspunkt i 4 værdier: Helhed i opgaveløsningen Borgeren i centrum Læring og udvikling Trivsel. I Svendborg er de mere end ord på kaffekopper men noget der giver mening i dagligdagen for ledere og medarbejdere. Direktørområdet: Direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling varetager opgaver indenfor: Kulturområdet med museer, musik, teater, kunst og andre kulturelle aktiviteter Borgerservice IT og digitalisering Erhverv Fritidsområdet med aftenskoler, foreninger, klubber, ældreaktiviteter, haller, anlæg osv. Planlægning og GIS Eliteidræt, Sport Study Svendborg Svendborgprojektet Erhvervsturisme, fundraising for hele kommunen Svendborg Havn, Færge- og Sundfart Trafik, herunder busser, taxa og Sydfyns Flyveplads (området hører dog i det daglige til i Miljø og Teknik) På erhvervsområdet ligger også kontakten til Udvikling Fyn der er en samlet erhvervs- og turismeorganisation for de 5 kommuner Svendborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg samt Odense. Der er på erhvervsområdet igangsat en proces hen imod skabelsen af en Svendborg-alliance. Dygtige og tunge erhvervsfolk, der har en naturlig interesse i Svendborg, og som med deres viden og netværk vil kunne understøtte de positive udviklinger i byen. Direktørområdet er lykkedes med at skabe synergier imellem de i udgangspunktet ret forskellige faglige miljøer, men der er fortsat et stort stykke benarbejde i at sammenkoble det fysiske med det indholdsmæssige, idet kulturområdet er/skal være en integreret del af planlægningsprocesserne. Direktørområdet er som kommunen generelt præget af en uformel tone, hvor humoren fylder meget i dagligdagen. Der er stille og roligt ved at blive opbygget en fælles kultur, der også tager afsæt i fælles sociale oplevelser, herunder et kartoffel-løb i oktober måned. side 5

6 Nogle af de helt store projekter på direktørområdet er/vil være: Udviklingen af Svendborg Havn herunder Frederiksøen. Dette projekt er sat i gang, men der vil i de kommende år skulle investeres en masse ressourcer og tænkes tanker med samarbejdspartnere såvel i som uden for Svendborg. Udviklingen af en ny kulturstrategi for Svendborg Kommune. Dette arbejde er netop skudt i gang med en politisk principbeslutning. Udmøntningen af erhvervsstrategien, herunder etableringen af Erhvervenes Hus samt af Svendborg Alliancen. Gennemførelse af projekt: Fra myndighedskultur til samarbejdskultur. Koblingen af bymidten og havnen. Et stort byomdannelsesprojekt, hvor man bl.a. i et samspil med Realdania får bundet de 2 hidtil adskilte miljøer i den historiske bymidte og på havnen sammen. En helt ny bæredygtig bydel under overskriften Tankefuld er klar til de første nye beboere. Målet er, at der om en årrække - skal bo borgere i dette nye, progressive og gennemtænkte bydelsprojekt. Direktørområdet er organiseret i 2 afdelinger med hver deres chef og herunder 8 faglige enheder med hver sin afdelingsleder. De 2 afdelingschefer referer til direktøren og udgør sammen med direktøren den strategiske ledelse af direktørområdet. Der er faste mødekadancer i chefgruppen, men også i den samlede ledelsesgruppe, hvor afdelingslederne er med. Ledelsen på direktørområdet er gået i gang med i kølvandet på den reorganisering, der førte den nuværende organisering med sig for 1 års tid siden - at definere den rigtige opgavefordeling mellem ledelsesniveauerne. I den forbindelse har den samlede ledelsesgruppe på et seminar i marts måned defineret de fælles strategiske mål således: Tværfaglighed Venskaber/netværk Medproducerende borgere Reel medindflydelse Dette arbejde er ikke i mål endnu, og den nye direktør forventes at arbejde denne dagsorden i bund, således at det bliver synligt for alle ledelsesnivauer hvad deres ansvar og kompetence er. Kultur og plan: Afdelingen består af 4 faglige enheder med i alt 110 medarbejdere. Det drejer sig om: Musikskolen (29 medarbejdere): Udover musikundervisning er musikskolen omdrejningspunktet for en lang række udviklingstiltag på det børnekulturelle område, ligesom den står bag nogle årligt tilbagevendende koncerter og shows. side 6

7 Ungdomsskolen (9 medarbejdere): Ungdomsskolen tilbyder en række fag, men er samtidig en væsentlig ramme om de unges udfoldelsesmuligheder gennem drift af ungdomsklubber i byen. Skolen er særdeles aktiv i internationale netværk. Kultur og fritidsafdeling (57 medarbejdere): Afdelingen understøtter væksten og udviklingen af kultur og fritidslivet i Svendborg. Det indebærer bl.a. administrationen af kulturstøttemidler, folkeoplysningsloven og drift af fritidsinstitutionerne som de offentligt ejede haller. Plan & Erhverv (15 medarbejdere): Ansvarlig for udarbejdelsen af planer fra kommuneplan til planstrategi, lokalplaner og udviklingsplaner. I øjeblikket er tre store udviklingsprojekter forankret i afdelingen, nemlig Tankefuld, koblingen mellem by og havn (Byens Rum) og Udviklingen af havneområdet. Afdelingen står også for koordineringen af den boligsociale indsats, salg af kommunens jord og bygninger og GIS. Bibliotek og Borgerservice: Afdelingen består af 4 faglige enheder med i alt ca. 160 medarbejdere. Det drejer sig om: Biblioteket (48 medarbejdere): Hovedbibliotek i Svendborg samt filialer i 7 lokalområder. Traditionelt ind- og udlån samt en række kulturarrangementer hen over året. Erhvervspunkt ligger ligeledes som en service her (erhvervsservice der giver virksomhederne nem og hurtig adgang til en lang række af nyttige informationer). Borgerservice (70 medarbejdere): Den fulde opgavevaretagelse i forhold til borgerne på pas, kørekort, kontanthjælp, dagpenge, boligstøtte, pladsanvisning, helbredstillæg, pension og dele af det tekniske område. Svendborg Kommunes kontaktcenterløsning er ligeledes forankret i Borgerservice. Digitalisering og IT (20 medarbejdere): Drift og support af kommunens it- og telefoni platform. Sekretariatsbetjening af digitaliseringsudvalget. Understøtning og koordination af kommunens initiativer på digitaliseringsområdet. Svendborg Havn (20 medarbejdere): Erhvervshavn, Lystbådehavnene (Svendborg, Rantzausminde, Lundeborg, Skarø, Drejø m.fl), Færgedrift 1.) Skarø/Drejø, 2.) Hjortø, 3.) Sundfarten Helge. side 7

8 Forventningerne 4. Direktørens ansvar generelt Direktøren indgår i direktionen, der har det overordnede administrative ansvar for Svendborg Kommune. Hun/han varetager ledelsen af 2 afdelingschefer i de ovenfor nævnte afdelinger og har ansvaret for at koordinere aktiviteterne imellem afdelingerne og de tilknyttede faglige enheder samt at sikre afdelingernes positive samspil med de øvrige direktørområder. Direktøren skal derudover: Bistå kommunaldirektøren i rådgivning og betjening af Økonomiudvalget samt Byrådet. Bidrage til at sikre rettidig og kompetent betjening af de 2 politiske udvalg, man har direktøransvaret for. Være den der på direktørniveau er ansvarlig for kommunens planlægning på tværs. Være garanten for udmøntning af politiske beslutninger på direktørområdet. Være overordnet ansvarlig for direktørområdets budgetlægning, økonomistyring, opfølgning og dokumentation. Være med til at sikre fastholdelse og rekruttering af dygtige chefer og ledere og skabe gode betingelser for ledelsesudvikling af disse. Aktivt arbejde med udviklingen af medarbejdere. Sikre trivsel blandt medarbejderne på direktørområdet generelt. Det forventes, at direktøren balancerer afdelingschefernes behov for ledelsesrum med en ægte og levende nysgerrighed og interesse for afdelingernes virke. Man skal opleves som nærværende, interesseret og engageret, og man skal have lyst til at engagere sig i de faglige udfordringer, der fylder noget i afdelingernes hverdag. Man kan ikke alene svæve over vandene. Direktøren skal være en væsentlig del af direktionens udadvendte profil i forhold til erhvervslivet. Man skal evne, ville og turde fastholde og udbygge de kontakter, der skaber et positivt samspil imellem kommune og erhvervsliv men også tage fat i de dagsordener, der kan skabe reel udvikling. Det betyder, at man skal turde, at sætte ord på dagsordener, der ikke alle er lige opportune eller politisk korrekte. 5. Direktørens opgaver på kort sigt Direktøren skal på kort sigt (indenfor det første år) vie sin opmærksomhed til at: Skabe udvikling og fremdrift i projektet vedrørende Svendborg Havn. Få struktur og indhold på kulturstrategien. At bringe Byens Rum (koblingen af By og havn) helt i mål. side 8

9 Implementering af vækststrategien, herunder at sætte spot på og fokusere indsatserne på at skabe et godt samarbejds- og vækstklima også således at Svendborg kravler op i den ende af DIs årlige undersøgelse, hvor man hører hjemme. En del af dette fokus skal være rette imod projekt; fra myndigheds- til servicekultur. Være en aktiv og humørfyldt medspiller i direktionen herunder at byde ind med inspiration og hjælp til direktørkollegerne og evne at modtage hjælp fra de samme. Få bragt processen i chef- og ledergruppe på direktørområdet i land, således at det bliver klarere, hvorledes rollerne er fordelt. 6. Baggrund/ledererfaring Som nævnt indledningsvist er det vigtigere for Svendborg Kommune, at man har vist niveau og potentiale, end at man har arbejdet i hjertet af opgavefeltet. Når det er sagt er der en forventning om, at man har let ved at finde nysgerrigheden i forhold til de faglige felter, man får ansvaret for. Det gælder i hele spændvidden, og det vil sige, at det vil være af betydning, om man formår at overbevise om at såvel det mere fysiske som det kulturelle og idrætsmæssige område er et naturligt interessefelt. Derudover skal man ville driften og de organisatoriske dagsordener og ikke kun kunne finde energi i de udadvendte aktiviteter processerne skal omsættes til resultater og det kræver et engagement i maskinrummet. Der er en række samspil med andre direktørområder på ikke mindst erhvervsudviklings- og planlægningsområdet der gør, at det at kunne forstå de tekniske fagligheder vil være en fordel. Det er som direktør i en kommune en klar fordel at have prøvet, hvad det vil sige at have arbejdet i en politisk styret organisation. Politisk tæft er derfor en kompetence der betragtes som væsentlig. Det er en fordel at kende til de betingelser, erhvervslivet arbejder under. Det kan være opnået direkte via ansættelser eller qua samspil med erhvervslivet og dets repræsentanter. Der forventes en uddannelse på et godt niveau. Basisuddannelsen er ikke så væsentlig her, det allervigtigste er, at man har udvist en uddannelsesmæssig nysgerrighed, så den samlede uddannelsespakke giver det nødvendige fundament for en stilling på dette niveau. side 9

10 Ideelt set har man vist, at man evner at tage fat i den tilgængelige viden der er til rådighed i Danmark eller internationalt når man diskuterer de mulige fremtidsudsigter for en organisation. Det er derudover en fordel, hvis man kender til samarbejdet med medarbejderne i de formelle organer (MED) og har en ægte respekt for de roller, de forskellige har i dette system. Svendborg Kommune har intet problem med, at folk har en karriere, men vi vil ikke lægge skjul på, at man som ansøger bør have et mindst et 4 års sigte, når man søger denne stilling. Der er ingen tvivl om at det vil klæde den mandlige direktion at blive suppleret med et kvindeligt medlem. I sidste ende vil vi dog være fokuseret på, at få det rigtige menneske M/K ind af døren. Man skal ville Svendborg og indgå naturligt i de aktiviteter, der skaber udvikling og samarbejde i Svendborg Kommune også de aktiviteter der ligger uden for normal kontoråbningstid. Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: En ordentlig person med en naturlig autoritet der kan træde i karakter - med en god personlig udstråling suppleret af et godt hoved. En der ser mulighederne opsøger helikopteroverblikket - skal turde udfordre på den gode måde. Situationsfornemmelse og empati og ideelt set også decideret politisk tæft. Kommunikationsevnerne skal være åbenlyse klar tale, tak har gennemtænkt situationer etc. kan melde ud og handle på det skal også kunne brænde igennem. Dette gælder eksternt, men det gælder også internt på direktørområdet. En leder, der i høj grad er i dialog med de mange interne og eksterne interessenter. En leder, der tager byens og kommunens udfordringer på sig i en synlig udgave. En der kan arbejde strategisk og helhedsorienteret - tegne visioner og få folk med, når der skal gås nye veje. Har blik for processerne. En der er personlig robust lader sig ikke slå ud af vanskeligheder og kritik. Er god til at håndtere konflikter og kan træde i karakter. Tør tage ansvar. Evnen til at skabe mål og retning der er så tydelig, at der kan arbejdes hen imod den. Humor der skal mindst være en god portion selvironi. side 10

11 Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne på tlf eller Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf på tlf Under de 2 samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: Borgmester Curt Sørensen, medlem af økonomiudvalget Lars Erik Hornemann, formand for Erhvervsudvalget Henrik Nielsen, formand for udvalget for Kultur og Planlægning Bruno Hansen, kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf, fællstillidsrepræsentant for HK Lotte Theilsø, tillidsrepræsentant for AC Jan Rødland, afdelingschef Morten Refskou samt HR-chef Eva Hansen. Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) side 11

12 Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde 9. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er kontorleder Dorit Bech tovholder på ansættelsen. Dorit Bech kan træffes på tlf Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 4. juni kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 7. juni træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til 6 ansøgere den 11. juni kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles den 13. juni. Testen tager ca. 2 timer. 2. samtalerunde afvikles med op til 3 ansøgere den 19. juni og bliver efterfølgende godkendt i byrådet den 26. juni. Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. august. 10. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye direktør kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye direktørs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med direktøren og kommunaldirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. Maj 2012 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 12

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår...

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Genopslag Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2.

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus Social-

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse til Herning Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse til Herning Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse til Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

Kultur- og Fritidschef til Svendborg Kommune

Kultur- og Fritidschef til Svendborg Kommune Svendborg Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Kultur- og Fritidschef til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Herning Kommune er kendetegnet ved kreativitet, innovation, individualitet og mangfoldighed. Vi tør tænke nyt og handle på nye måder. Vi har

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Skive

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne...

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne... Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Ringsted

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene...

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af 2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik Denne job- og personprofil

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Nationalparkchef, Skjoldungernes Land Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen...

Læs mere

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune, Direktør for Børn & Skole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Børn & Skole i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune marts 2017 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø 28.09.2012. Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø Job- og personprofil Baggrund Varde Kommune søger en ny chef til Teknik og Miljø. Varde Kommune - et godt sted

Læs mere

Skolechef til Frederikssund Kommune

Skolechef til Frederikssund Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Frederikssund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Vordingborg Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Børne- og kulturdirektør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og kulturdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Familie- og Uddannelseschef til Svendborg Kommune

Familie- og Uddannelseschef til Svendborg Kommune Svendborg Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Familie- og Uddannelseschef til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolecenterchef til Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolecenterchef til Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolecenterchef til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Ringsted Kommune,

Læs mere

Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017

Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017 Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Chef til nyetableret organisation... 3 2. Horsens Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning

Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning 03.12.2013. Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning Job- og personprofil Baggrund Skive Kommune søger en ny direktør til Teknisk Forvaltning. Skive Kommune Skive er historisk en

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 Job- og personprofil Leder af Kommunal Drifts, Vækst og Bæredygtighed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune Denne job- og personprofil

Læs mere

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil Rekruttering af Chef til Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune Job- og stillingsprofil - 1 - Baggrund Herning Kommune søger ny chef til. Organisation, vision og værdigrundlag Herning Kommune

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Job- og personprofil Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Skolechef til. Aabenraa Kommune

Skolechef til. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa Kommune 4. Skoleområdet

Læs mere

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen Job- og personprofil for stillingen som skolechef i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune søger en Skolechef, der med engagement, viden og indsigt kan lede kommunens samlede skole-, fritidshjem- og klubområde

Læs mere

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter Job og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter I det følgende beskrives jobbet som direktør i Danske Fysioterapeuter og de kompetencer og kvalifikationer, foreningen lægger vægt på i forbindelse med

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere og væksten

Læs mere

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus Job- og personprofil Planlægnings- og Udviklingschef FynBus 1. Indledning FynBus søger en Planlægnings- og Udviklingschef. Denne job- og personprofilen er udarbejdet af Genitor ApS med henblik på, at:

Læs mere

Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune

Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune 1.0 Baggrund I november 2011 vedtog Odsherreds Byråd en ny erhvervspolitik med fokus

Læs mere