Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune"

Transkript

1 Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Svendborg Kommune... 3 Forventningerne Direktørens ansvar generelt Direktørens opgaver på kort sigt Baggrund/ledererfaring... 9 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen...12

2 Vilkårene 1. Stillingen Nogle vil måske blive lidt præstationsangste når de ser, at stillingen som direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling i Svendborg Kommune nu bliver ledig. For det første fordi man netop på dette direktørområde har så grundlæggende fat i udviklingen af Svendborg Kommune. Ikke blot i forhold til kommunens fysiske udvikling, men absolut også i forhold til kommunens tænkning om, hvad der skal foregå i dette fantastiske område om 2, 5 og 25 år i bred forstand. For der er ingen tvivl om at det forpligter, at tage et ledelsesmæssigt ansvar for Svendborgs udvikling. Måske kunne nogen også tænke, at det bliver vanskeligt at matche en direktion, hvor der er et reelt samarbejde på tværs af sektorerne, hvor man formår at skabe nogle koordinerede og fremadrettede spor samtidig med, at der er fokus på at gøre hinanden bedre. En flok engagerede og udviklingsorienterede politikere på tværs af politiske skel, der alle har holdninger til Svendborg kommunes nutid og fremtid men selvfølgelig ikke altid er enige betyder også, at nogle ville kunne tænke, at dette må være et svært farvand at navigere i, når man som direktør skal søge at bringe disse mange holdninger sammen. Man kunne også få sved på panden ved tanken om den forestående politiske og administrative reorganisering, hvor det forventes, at der i løbet af i god ro og orden inden næste kommunalvalg, sker en samling af de politiske udvalg, og at der dermed bliver færre, men mere slagkraftige politiske baner og stærkere og bredere direktørområder. Endelig vil forventningen om, at den nye direktør skal evne at fortsætte den gode dialog og udbygge de nye samarbejdsformer imellem kommune og erhvervsliv også kunne give panderynker hos nogle for hvor mange ledere har egentlig dyrket denne kompetence grundlæggende når det kommer til stykket? Så er det grundlæggende en superkvinde eller supermand der er brug for? Nej, det er det ikke! Der er brug for én der er sin egen profil. Én der tør sætte holdninger og forsøg i søen. Èn der har bevist niveau i sin ledelse og det er ikke alene et udtryk for den charge, man har men om de resultater og det sejtræk, man har vist. Én der har en god almen dannelse og har situationsfornemmelse og derfor kan bevæge sig i de mere difuse rum, som det politiske og det udadvendt samarbejdende også har karakter af. side 2

3 Netop på grund af det administrative og politiske engagement, der er så grundlæggende tværgående, står man aldrig alene med opgaven. Derfor er dette samlet set - en af det kommunale Danmarks mest spændende direktørstillinger netop nu, og derfor er der gode muligheder for at lykkedes i stillingen. Også selvom udgangspunktet for den karriere, man har haft indtil nu, ikke rammer fuldstændigt midt på skiven, når man kigger på, hvad man skal arbejde med her. 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes som udgangspunkt på åremålsvilkår med en anslået årsløn på kr pension samt tillæg for åremålsansættelse. Herudover kan der evt. forhandles kvalifikationsløn. 3. Svendborg Kommune Svendborg Kommune blev ved kommunesammenlægningen en kommune der - set i lyset af de analyser, der lå til grund for kommunalreformen - er af den helt rigtige størrelse. Med knap indbyggere er kommunen stor nok til at kunne agere og ikke kun reagere, men ikke så stor, at den er blevet en supertanker, hvor kursen kan være svær at korrigere og hastigheden kan være for lav. Området er begunstiget af en enestående natur, hvor øhavet smyger sig om hovedøens bakketoppe, og bl.a. derfor er det et af Danmarks mest attraktive bosætningsområder, uanset om man er til den gamle købstad eller til den omgivende natur. Netop købstaden er en attraktion i sig selv. Med mere end 750 års byhistorie, hvor byen allerede i den tidlige middelalder var et vigtigt knudepunkt i Danmark, bliver koblingen imellem natur, historie og kultur særdeles synlig. Synligt bl.a. med udgangspunkt i et stærkt forankret foreningsliv, hvor man har formået at skabe stor bredde såvel som toppe på kultur og idrætsiden. 2 teatre og en række idrætsområder, der agerer på højt niveau, er med til at skabe et liv i kommunen der gør den til langt mere end et sted, hvor man bare bor men et sted, man har mulighed for at være en del af. Den kommunale økonomi har som mange andre steder været under pres et pres, der bl.a. betyder, at Svendborg - fagligt og sagligt argumenterende - har været en medvirkende årsag til, at der nu er en omlægning af den mellemkommunale udligningsordning på vej. Ikke helt med det resultat, kommunen synes er rimeligt men et udtryk for, at man ikke bare lægger sig ned, når noget er urimeligt. Der er efter nogle hårde runder i de sidste par år nu relativ ro på i forhold til budget og økonomistyring, og der er derfor ikke nogen panikdagsordener, der skal i land på denne front. side 3

4 På trods af, at området har så meget at byde på, vil det være forkert at sige andet end, at man ikke også kæmper med efterdønningerne af den omkalfatring af erhvervslivet, der er sket i kølvandet af, at en del af de traditionelle industrier igennem de sidste år har fundet andre lande at udvikle sig i. Muligvis som en konsekvens af denne udvikling er Svendborg desværre kommet ud i den dårlige ende i de årlige undersøgelser fra DI om kommunernes erhvervsklima. Der er grøde i erhvervsudviklingen, men i den grad også et ikke-udnyttet udviklingspotentiale og nogle svære dagsordener, kommunen bør være en aktiv part i. Helt grundlæggende kan man tale om, at man i tænkningen er nødt til at vende kasketten og forudsætte, at det at man evner at tiltrække veluddannet arbejdskraft på grund af den attraktive bosætning, kan være den bedste forudsætning for at tiltrække fremtidens mere videnstunge virksomheder, og ikke omvendt. En ambitiøs vækststrategi Svendborg Kommune som årets vækstkommune er det bedste udtryk for denne tænkning. I forlængelse af dette søger kommunen i bred forstand, med direktøren for Kultur, Erhverv og Udvikling i spidsen, at forbedre serviceringen af erhvervslivet under overskriften; Fra myndighedskultur til servicekultur, ligesom der arbejdes med at søsætte et Erhvervenes hus med en forbedret erhvervskontakt som et integreret element. Den politiske organisation: Svendborg Byråd har 29 medlemmer, og der er nedsat 8 udvalg ud over Økonomiudvalget. Det er: Udvalget for Børn og Unge, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Miljø og Teknik, Arbejdsmarkedsudvalget, Udvalget for Kultur og Planlægning, Erhvervsudvalget samt Nærdemokratiudvalget. Der er som nævnt indledningsvist igangsat et arbejde, der formodentligt munder ud i et reduceret antal politiske udvalg i næste valgperiode, og i forlængelse af dette skal der kigges på, hvorledes den administrative struktur bedst matcher den politiske formodentligt med en slankning af organisationen til følge. Direktøren har ansvaret for serviceringen af Udvalgene: Kultur og Planlægning samt Erhvervsudvalget. Direktøren deltager derudover i byrådsmøderne. Den administrative organisation: Svendborg Kommune har samlet set ca medarbejdere. Knap 300 af disse arbejder på direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling. Direktørernes opgaveløsning sker inden for rammerne af en enhedsforvaltning opdelt i direktørområder. Kommunens direktion består af kommunaldirektøren, børne- og ungedirektøren, kultur-, erhvervs- og udviklingsdirektøren, direktøren for Miljø & Teknik, socialdirektøren og økonomidirektøren. side 4

5 Direktionen udgør den administrative topledelse, der i fællesskab varetager den overordnede strategiske ledelse selvsagt i samspil med øvrige politiske og administrative aktører m.fl. Direktionen har en klart defineret opgavefordeling, der følger forvaltningsstrukturen. Fagdirektørerne refererer til kommunaldirektøren. Kommunen arbejder med udgangspunkt i 4 værdier: Helhed i opgaveløsningen Borgeren i centrum Læring og udvikling Trivsel. I Svendborg er de mere end ord på kaffekopper men noget der giver mening i dagligdagen for ledere og medarbejdere. Direktørområdet: Direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling varetager opgaver indenfor: Kulturområdet med museer, musik, teater, kunst og andre kulturelle aktiviteter Borgerservice IT og digitalisering Erhverv Fritidsområdet med aftenskoler, foreninger, klubber, ældreaktiviteter, haller, anlæg osv. Planlægning og GIS Eliteidræt, Sport Study Svendborg Svendborgprojektet Erhvervsturisme, fundraising for hele kommunen Svendborg Havn, Færge- og Sundfart Trafik, herunder busser, taxa og Sydfyns Flyveplads (området hører dog i det daglige til i Miljø og Teknik) På erhvervsområdet ligger også kontakten til Udvikling Fyn der er en samlet erhvervs- og turismeorganisation for de 5 kommuner Svendborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg samt Odense. Der er på erhvervsområdet igangsat en proces hen imod skabelsen af en Svendborg-alliance. Dygtige og tunge erhvervsfolk, der har en naturlig interesse i Svendborg, og som med deres viden og netværk vil kunne understøtte de positive udviklinger i byen. Direktørområdet er lykkedes med at skabe synergier imellem de i udgangspunktet ret forskellige faglige miljøer, men der er fortsat et stort stykke benarbejde i at sammenkoble det fysiske med det indholdsmæssige, idet kulturområdet er/skal være en integreret del af planlægningsprocesserne. Direktørområdet er som kommunen generelt præget af en uformel tone, hvor humoren fylder meget i dagligdagen. Der er stille og roligt ved at blive opbygget en fælles kultur, der også tager afsæt i fælles sociale oplevelser, herunder et kartoffel-løb i oktober måned. side 5

6 Nogle af de helt store projekter på direktørområdet er/vil være: Udviklingen af Svendborg Havn herunder Frederiksøen. Dette projekt er sat i gang, men der vil i de kommende år skulle investeres en masse ressourcer og tænkes tanker med samarbejdspartnere såvel i som uden for Svendborg. Udviklingen af en ny kulturstrategi for Svendborg Kommune. Dette arbejde er netop skudt i gang med en politisk principbeslutning. Udmøntningen af erhvervsstrategien, herunder etableringen af Erhvervenes Hus samt af Svendborg Alliancen. Gennemførelse af projekt: Fra myndighedskultur til samarbejdskultur. Koblingen af bymidten og havnen. Et stort byomdannelsesprojekt, hvor man bl.a. i et samspil med Realdania får bundet de 2 hidtil adskilte miljøer i den historiske bymidte og på havnen sammen. En helt ny bæredygtig bydel under overskriften Tankefuld er klar til de første nye beboere. Målet er, at der om en årrække - skal bo borgere i dette nye, progressive og gennemtænkte bydelsprojekt. Direktørområdet er organiseret i 2 afdelinger med hver deres chef og herunder 8 faglige enheder med hver sin afdelingsleder. De 2 afdelingschefer referer til direktøren og udgør sammen med direktøren den strategiske ledelse af direktørområdet. Der er faste mødekadancer i chefgruppen, men også i den samlede ledelsesgruppe, hvor afdelingslederne er med. Ledelsen på direktørområdet er gået i gang med i kølvandet på den reorganisering, der førte den nuværende organisering med sig for 1 års tid siden - at definere den rigtige opgavefordeling mellem ledelsesniveauerne. I den forbindelse har den samlede ledelsesgruppe på et seminar i marts måned defineret de fælles strategiske mål således: Tværfaglighed Venskaber/netværk Medproducerende borgere Reel medindflydelse Dette arbejde er ikke i mål endnu, og den nye direktør forventes at arbejde denne dagsorden i bund, således at det bliver synligt for alle ledelsesnivauer hvad deres ansvar og kompetence er. Kultur og plan: Afdelingen består af 4 faglige enheder med i alt 110 medarbejdere. Det drejer sig om: Musikskolen (29 medarbejdere): Udover musikundervisning er musikskolen omdrejningspunktet for en lang række udviklingstiltag på det børnekulturelle område, ligesom den står bag nogle årligt tilbagevendende koncerter og shows. side 6

7 Ungdomsskolen (9 medarbejdere): Ungdomsskolen tilbyder en række fag, men er samtidig en væsentlig ramme om de unges udfoldelsesmuligheder gennem drift af ungdomsklubber i byen. Skolen er særdeles aktiv i internationale netværk. Kultur og fritidsafdeling (57 medarbejdere): Afdelingen understøtter væksten og udviklingen af kultur og fritidslivet i Svendborg. Det indebærer bl.a. administrationen af kulturstøttemidler, folkeoplysningsloven og drift af fritidsinstitutionerne som de offentligt ejede haller. Plan & Erhverv (15 medarbejdere): Ansvarlig for udarbejdelsen af planer fra kommuneplan til planstrategi, lokalplaner og udviklingsplaner. I øjeblikket er tre store udviklingsprojekter forankret i afdelingen, nemlig Tankefuld, koblingen mellem by og havn (Byens Rum) og Udviklingen af havneområdet. Afdelingen står også for koordineringen af den boligsociale indsats, salg af kommunens jord og bygninger og GIS. Bibliotek og Borgerservice: Afdelingen består af 4 faglige enheder med i alt ca. 160 medarbejdere. Det drejer sig om: Biblioteket (48 medarbejdere): Hovedbibliotek i Svendborg samt filialer i 7 lokalområder. Traditionelt ind- og udlån samt en række kulturarrangementer hen over året. Erhvervspunkt ligger ligeledes som en service her (erhvervsservice der giver virksomhederne nem og hurtig adgang til en lang række af nyttige informationer). Borgerservice (70 medarbejdere): Den fulde opgavevaretagelse i forhold til borgerne på pas, kørekort, kontanthjælp, dagpenge, boligstøtte, pladsanvisning, helbredstillæg, pension og dele af det tekniske område. Svendborg Kommunes kontaktcenterløsning er ligeledes forankret i Borgerservice. Digitalisering og IT (20 medarbejdere): Drift og support af kommunens it- og telefoni platform. Sekretariatsbetjening af digitaliseringsudvalget. Understøtning og koordination af kommunens initiativer på digitaliseringsområdet. Svendborg Havn (20 medarbejdere): Erhvervshavn, Lystbådehavnene (Svendborg, Rantzausminde, Lundeborg, Skarø, Drejø m.fl), Færgedrift 1.) Skarø/Drejø, 2.) Hjortø, 3.) Sundfarten Helge. side 7

8 Forventningerne 4. Direktørens ansvar generelt Direktøren indgår i direktionen, der har det overordnede administrative ansvar for Svendborg Kommune. Hun/han varetager ledelsen af 2 afdelingschefer i de ovenfor nævnte afdelinger og har ansvaret for at koordinere aktiviteterne imellem afdelingerne og de tilknyttede faglige enheder samt at sikre afdelingernes positive samspil med de øvrige direktørområder. Direktøren skal derudover: Bistå kommunaldirektøren i rådgivning og betjening af Økonomiudvalget samt Byrådet. Bidrage til at sikre rettidig og kompetent betjening af de 2 politiske udvalg, man har direktøransvaret for. Være den der på direktørniveau er ansvarlig for kommunens planlægning på tværs. Være garanten for udmøntning af politiske beslutninger på direktørområdet. Være overordnet ansvarlig for direktørområdets budgetlægning, økonomistyring, opfølgning og dokumentation. Være med til at sikre fastholdelse og rekruttering af dygtige chefer og ledere og skabe gode betingelser for ledelsesudvikling af disse. Aktivt arbejde med udviklingen af medarbejdere. Sikre trivsel blandt medarbejderne på direktørområdet generelt. Det forventes, at direktøren balancerer afdelingschefernes behov for ledelsesrum med en ægte og levende nysgerrighed og interesse for afdelingernes virke. Man skal opleves som nærværende, interesseret og engageret, og man skal have lyst til at engagere sig i de faglige udfordringer, der fylder noget i afdelingernes hverdag. Man kan ikke alene svæve over vandene. Direktøren skal være en væsentlig del af direktionens udadvendte profil i forhold til erhvervslivet. Man skal evne, ville og turde fastholde og udbygge de kontakter, der skaber et positivt samspil imellem kommune og erhvervsliv men også tage fat i de dagsordener, der kan skabe reel udvikling. Det betyder, at man skal turde, at sætte ord på dagsordener, der ikke alle er lige opportune eller politisk korrekte. 5. Direktørens opgaver på kort sigt Direktøren skal på kort sigt (indenfor det første år) vie sin opmærksomhed til at: Skabe udvikling og fremdrift i projektet vedrørende Svendborg Havn. Få struktur og indhold på kulturstrategien. At bringe Byens Rum (koblingen af By og havn) helt i mål. side 8

9 Implementering af vækststrategien, herunder at sætte spot på og fokusere indsatserne på at skabe et godt samarbejds- og vækstklima også således at Svendborg kravler op i den ende af DIs årlige undersøgelse, hvor man hører hjemme. En del af dette fokus skal være rette imod projekt; fra myndigheds- til servicekultur. Være en aktiv og humørfyldt medspiller i direktionen herunder at byde ind med inspiration og hjælp til direktørkollegerne og evne at modtage hjælp fra de samme. Få bragt processen i chef- og ledergruppe på direktørområdet i land, således at det bliver klarere, hvorledes rollerne er fordelt. 6. Baggrund/ledererfaring Som nævnt indledningsvist er det vigtigere for Svendborg Kommune, at man har vist niveau og potentiale, end at man har arbejdet i hjertet af opgavefeltet. Når det er sagt er der en forventning om, at man har let ved at finde nysgerrigheden i forhold til de faglige felter, man får ansvaret for. Det gælder i hele spændvidden, og det vil sige, at det vil være af betydning, om man formår at overbevise om at såvel det mere fysiske som det kulturelle og idrætsmæssige område er et naturligt interessefelt. Derudover skal man ville driften og de organisatoriske dagsordener og ikke kun kunne finde energi i de udadvendte aktiviteter processerne skal omsættes til resultater og det kræver et engagement i maskinrummet. Der er en række samspil med andre direktørområder på ikke mindst erhvervsudviklings- og planlægningsområdet der gør, at det at kunne forstå de tekniske fagligheder vil være en fordel. Det er som direktør i en kommune en klar fordel at have prøvet, hvad det vil sige at have arbejdet i en politisk styret organisation. Politisk tæft er derfor en kompetence der betragtes som væsentlig. Det er en fordel at kende til de betingelser, erhvervslivet arbejder under. Det kan være opnået direkte via ansættelser eller qua samspil med erhvervslivet og dets repræsentanter. Der forventes en uddannelse på et godt niveau. Basisuddannelsen er ikke så væsentlig her, det allervigtigste er, at man har udvist en uddannelsesmæssig nysgerrighed, så den samlede uddannelsespakke giver det nødvendige fundament for en stilling på dette niveau. side 9

10 Ideelt set har man vist, at man evner at tage fat i den tilgængelige viden der er til rådighed i Danmark eller internationalt når man diskuterer de mulige fremtidsudsigter for en organisation. Det er derudover en fordel, hvis man kender til samarbejdet med medarbejderne i de formelle organer (MED) og har en ægte respekt for de roller, de forskellige har i dette system. Svendborg Kommune har intet problem med, at folk har en karriere, men vi vil ikke lægge skjul på, at man som ansøger bør have et mindst et 4 års sigte, når man søger denne stilling. Der er ingen tvivl om at det vil klæde den mandlige direktion at blive suppleret med et kvindeligt medlem. I sidste ende vil vi dog være fokuseret på, at få det rigtige menneske M/K ind af døren. Man skal ville Svendborg og indgå naturligt i de aktiviteter, der skaber udvikling og samarbejde i Svendborg Kommune også de aktiviteter der ligger uden for normal kontoråbningstid. Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: En ordentlig person med en naturlig autoritet der kan træde i karakter - med en god personlig udstråling suppleret af et godt hoved. En der ser mulighederne opsøger helikopteroverblikket - skal turde udfordre på den gode måde. Situationsfornemmelse og empati og ideelt set også decideret politisk tæft. Kommunikationsevnerne skal være åbenlyse klar tale, tak har gennemtænkt situationer etc. kan melde ud og handle på det skal også kunne brænde igennem. Dette gælder eksternt, men det gælder også internt på direktørområdet. En leder, der i høj grad er i dialog med de mange interne og eksterne interessenter. En leder, der tager byens og kommunens udfordringer på sig i en synlig udgave. En der kan arbejde strategisk og helhedsorienteret - tegne visioner og få folk med, når der skal gås nye veje. Har blik for processerne. En der er personlig robust lader sig ikke slå ud af vanskeligheder og kritik. Er god til at håndtere konflikter og kan træde i karakter. Tør tage ansvar. Evnen til at skabe mål og retning der er så tydelig, at der kan arbejdes hen imod den. Humor der skal mindst være en god portion selvironi. side 10

11 Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne på tlf eller Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf på tlf Under de 2 samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: Borgmester Curt Sørensen, medlem af økonomiudvalget Lars Erik Hornemann, formand for Erhvervsudvalget Henrik Nielsen, formand for udvalget for Kultur og Planlægning Bruno Hansen, kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf, fællstillidsrepræsentant for HK Lotte Theilsø, tillidsrepræsentant for AC Jan Rødland, afdelingschef Morten Refskou samt HR-chef Eva Hansen. Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) side 11

12 Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde 9. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er kontorleder Dorit Bech tovholder på ansættelsen. Dorit Bech kan træffes på tlf Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 4. juni kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 7. juni træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til 6 ansøgere den 11. juni kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles den 13. juni. Testen tager ca. 2 timer. 2. samtalerunde afvikles med op til 3 ansøgere den 19. juni og bliver efterfølgende godkendt i byrådet den 26. juni. Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. august. 10. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye direktør kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye direktørs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med direktøren og kommunaldirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. Maj 2012 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 12

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår...

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Skive

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Skolechef til. Aabenraa Kommune

Skolechef til. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa Kommune 4. Skoleområdet

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv)

Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Du skal glæde dig til jobbet ude fra og ind : Du er en central aktør i udviklingen af rammevilkår for borgere og virksomheder hen over perioden

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Vollsmose-sekretariatet. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sekretariatschef til Vollsmose sekretariatet

Vollsmose-sekretariatet. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sekretariatschef til Vollsmose sekretariatet Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sekretariatschef til Vollsmose sekretariatet Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Overordnet om stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Organiseringen

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Randers Kommune. Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Randers Kommune. Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Randers Kommune 4. Direktørområdet Forventningerne

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse. Aabenraa Kommune

Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune

Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik- og miljøområdet i Horsens Kommune Visionen for Horsens Kommune har pejlemærkerne: - Horsens oplevelser i mange farver - Horsens et dynamisk og kreativt

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Aabenraa

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune

Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Kommunaldirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Den informative hjemmeside 2. Baggrund og ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Job- og personprofil for

Job- og personprofil for for administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 06.11.14/vers. 2/HAHN 2014/0009657 Stillings- og personprofil for chef for Borgerservice og Beskæftigelse 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor

Læs mere

Haderslev Kommune. Rekruttering af Sekretariats- og udviklingschef. Job- og personprofil

Haderslev Kommune. Rekruttering af Sekretariats- og udviklingschef. Job- og personprofil 02.05.2014. Haderslev Kommune Rekruttering af Sekretariats- og udviklingschef Job- og personprofil Indhold Baggrund... 2 Sekretariat og Udvikling... 2 Opgaver... 2 Jobprofil... 3 Stillingsbetegnelse...

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som kundechef i fsb. fsb Job- og personprofil for stillingen som kundechef

Job- og personprofil for stillingen som kundechef i fsb. fsb Job- og personprofil for stillingen som kundechef fsb Job- og personprofil for stillingen som kundechef 1 1. Indledning fsb er Københavns største almene boligorganisation. Vi ejer cirka 13.000 boliger i København og administrerer cirka 1.200 boliger i

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere