udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar"

Transkript

1 udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar

2

3 præsentation af bazarens stande Vidensbazaren om Trauma og Beskæftigelse præsenterer i dette katalog bazarens 29 udbydere, som alle arbejder med indsatsen for at bringe traumatiserede flygtninge og indvandrere i job. Alle udbyderne vil du kunne møde i bazarens standeområde. De 29 udbydere, der præsenteres i dette katalog er kategoriseret under følgende temaer Kataloget er en guide til de besøgende på dagen og samtidig et praktisk inspirationsværktøj til de personer, der til hverdag arbejder med beskæftigelsesindsatsen for de traumatiserede borgere. Vidensbazaren om Trauma og Beskæftigelse afholdes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. LG Insight varetager planlægningsopgaverne i forbindelse med bazaren og materialesamlingen. Du er velkommen til at henvende dig til LG Insight, hvis du har spørgsmål om kataloget. På vej til et aktivt liv Videns- og informationscentre Rummelighed på virksomheden De enkelte udbydere præsenterer i kataloget selv deres profil beskrevet ved kort introduktion, beskrivelse af relevante aktiviteter, samarbejdsparter og kontaktoplysninger. Sidst i kataloget ses en oversigt over udbyderes arbejdsområder. LG Insight Kongensgade 66-68, DK-5000 Odense c. Tlf

4

5 indhold På vej til et aktivt liv Revacentret i København... 6 Jobcenter Skanderborg... 7 Projektgården Holstebro... 8 KompetenceKompagniet... 9 Vejle Kommune Brøndby kommune, Projekt VITA Projekt Karavan, Brøndby Sprog- og Integrationscenter RehabiliteringsCenter for Traumatiserede flygtninge, RCT Fyn RevaIntegration, Odense Kommune Helbredsafklarende Team RehabiliteringsCenter for traumatiserede Flygtninge, RCF i Århus Team for Traumatiserede Flytgninge, TFTF SYNerGAIA Verdande, Haderslev Kommune Traumecentret i Sønderborg Etnisk Rådgivningscenter NOOR BORUPLUND CABI Sprogcenter Midt Dansk Flygtningehjælp Integration, Aktivitetscentret Horsens Dansk Flygtningehjælp Integration, Integrationshuset Kolding Dansk Flygtningehjælp Integration, Aktivitetscentret Herlev Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling Kirkens Korshærs Herberg Videns- og informationscentre Videnscenter for Transkulturel Psykiatri Center for Traume- og Torturoverlevere, CETT... 0 Specialfunktionen Job & Handicap... 1 Rummelighed på virksomheden Grundfos... Bolighuset Dokken... 2 Hvem laver hvad? En oversigt over udbydere fordelt på arbejdsområder... 34/35

6 Revacentret i København Revacentret i København er en privat udbyder af løsninger og services inden for revalidering og arbejdsmarkedsintegration. Over borgere med vidt forskellige behov og baggrund tager hvert år imod et tilbud fra Revacentret i København. Målet er at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Revacentret i København hjælper borgere i beskæftigelse, støtter dem i at fastholde deres arbejde og/eller hjælper dem i gang med at tage en uddannelse. Zafir: Arbejdsmarkedsintegration af traumatiserede flygtninge, herunder afklaring via intern og ekstern praktik samt sideløbende deltagelse i gruppesamtaler med socialrådgiver og virksomhedskonsulent. Under hele forløbet er der støttende gruppesamtaler med psykolog, hvor der arbejdes med kompensationsstrategier i forhold til psykiske følgevirkninger efter traumer. Endvidere arbejdes der med psykosociale problemer, der er forstærket af negativ minoritetsfølelse samt fysisk træning i grupper med fysioterapeut med henblik på at kompensere for helbredsmæssige begrænsninger. I Zafir tages hensyn til manglende danskkundskaber og begrænset kendskab til danske arbejdsmarkeds- og samfundsforhold. Revanche: Arbejdsmarkedsintegration af borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder, herunder afklaring af arbejdsmæssige ressourcer via intern og ekstern praktik sideløbende med deltagelse i gruppesamtaler med socialrådgiver og virksomhedskonsulent. Optræning af kompensationsstrategier i forhold til psykiske eller fysiske barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. I Revanche indgår flygtninge/indvandrere på lige fod med etniske danskere, hvilket kræver et vist niveau af danskkundskaber og medvirker til at mindske stigmatiseringen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. ATOS: Beskæftigelsesrettet tilbud til mænd med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Effekt: Beskæftigelsesrettet tilbud til kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Projekt Etnisk Plan: Tilbud til flygtninge eller indvandrere, der har et mangelfuldt kendskab til danske arbejdsmarkedsforhold. Ekstern arbejdsprøvning: Arbejdsprøvning i virksomheder. Jobcentre i København og omegns kommuner, Sprogskoler og virksomheder Kristina Golipour, tlf ( ), mail: Læs mere på og jan_07.pdf 6

7 Jobcenter Skanderborg Jobcenter Skanderborg er et af de 14 pilot-jobcentre, hvor det er kommunen alene, der har ansvaret for at varetage og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for alle ledige. Jobcenter Skanderborg er organisatorisk og fysisk placeret i sammenhæng med Skanderborg Kommunes Socialcenter, bl.a. med henblik på at tilrettelægge den sociale indsats i overensstemmelse med beskæftigelsesindsatsen. På samme adresse ligger også Sprogcenter Skanderborg, en afdeling af Sprogcenter Midt. Sprogcenter Skanderborg varetager den dansksproglige undervisning for voksne udlændinge, herunder også særlige tilrettelagte undervisningsforløb for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Projekt Opkvalificering til køkken- og servicejob : Jobcenter Skanderborg har i foråret 2007 afholdt et 15 ugers undervisnings- og praktikforløb målrettet køkken- og servicejobs. Målgruppen var ledige flygtninge- og indvandrerkvinder i matchgruppe 4 og 5 med fysiske og psykiske lidelser samt sociale problemstillinger. Projektforløbet lagde vægt på at gøre det faglige indhold og beskæftigelse til omdrejningspunkt, samtidig med at der gennem fysisk træning, individuelle samtaler og fælles oplevelser blev iværksat initiativer med sigte på de fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. primo 2008 Udviklingsprojekt Kompetencecenter. Formålet er at udvikle aktiviteter, der kan supplere sagsbehandlingen i Jobcenteret og bidrage til en hurtig og relevant indsats i forhold til den enkelte borgers situation. Det vil bl.a. være kompetenceafklaring, vejledning og opkvalificering samt projekter for specifikke målgrupper. Aktiviteterne vil foregå i tæt samarbejde med øvrige involverede parter, f.eks. indenfor det socialfaglige område. Særlige beskæftigelsesindsatser overfor traumatiserede flygtninge og indvandrere vil være et af Kompetencecenterets arbejdsområder. I forbindelse med projektet Opkvalificering til køkken- og servicejob har Jobcenter Skanderborg etableret et samarbejde med Sprogcenter Midt, Skanderborg Produktionsskole, Århus Tekniske Skole, Skanderborg Fysioterapi og en række små og større virksomheder. Annette Holst, tlf mail: Læs mere på Etablering af kompetencecenter: Jobcenter Skanderborg igangsætter 7

8 Projektgården Holstebro Projektgården er Holstebro Kommunes center for kompetenceafklaring og kompetenceudvikling af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Der arbejdes med systematisk kompetenceafklaring i virksomhederne. Mere end 2/3 af borgerne tilmeldt projektgården er udplaceret i virksomheder. Der er fokus på kompetenceafklaring af arbejdsevne og på kompetenceudvikling i forhold til at udfordre udviklingspotentialet. Projektgårdens tilgang er anerkendelse og respekt for den enkeltes kompetencer og samlede ressourcer. Borgeren og processen følges indtil de er: ansat i ordinært arbejde gået i uddannelse afklaret opkvalificeret og ansat i fleksjob eller afklaret til pension Kompetence Kompetenceudvikling: guiden. Kompetenceafklaring: Projektgårdens indsats er virksomhedsrettet. Der arbejdes med at kompetenceafklare den enkelte borgers kompetencer via kompetencekortet. Sprogundervisning: På Projektgården er danskundervisning et obligatorisk tilbud for borgere med anden etnisk baggrund en dansk, som har sproglige barrierer i forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet. Hold 1 og 2 danskundervisningen er holdundervisning/klasseundervisning tilrettelagt med udgangspunkt i emner, der styrker den almindelige livsmestring, styrker kendskabet til det danske samfund og arbejdsmarkedets sammensætning, krav og vilkår. Oplevelsesdansk: Undervisningen er særligt tilrettelagt for de borgere, som pga. psykiske problemer og barrierer (traumatisering) ikke magter at sidde i en almindelig undervisningssituation. Undervisningen er oplevelsesbaseret. Praktikdansk/virksomhedsdansk: Undervisningen tager udgangspunkt i de daglige sproglige problemstillinger, som borgeren oplever på praktikstedet. Der er fælles undervisning en eftermiddag om ugen kombineret med individuelt tilrettelagt undervisning på praktikstedet. Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere samt virksomheder i lokalområdet. Lene Værge. tlf , mail: Læs mere på 8

9 KompetenceKompagniet KompetenceKompagniet er Greve Kommunes kursus- og kompetencecenter. Målet er at være en platform for ledige borgere og for rådgivere. Kompetencekompagniet hjælper borgerne videre, og deres kerneydelse består i at planlægge og afholde korte kvalitetskurser og afklaringsforløb med afsæt i borgerens individuelle behov. Her støttes den enkelte i at få afklaret, hvad der skal ske med arbejdslivet nu og i fremtiden - hvad enten perspektivet er job, uddannelse eller en vurdering af arbejdsevnen. KompetenceKompagniet afholder kursusaktiviteter og ydelser, hvor de søger at levere en helhedsorienteret indsats overfor ledige borgere. Borgerens situation i forhold til arbejdsmarkedet sættes i centrum og livserfaringer og kompetencer afdækkes. Hvis afdækningen viser barrierer/problemer i forhold til arbejdssituationen, så sættes der ind overfor netop dette med tilbud, der kan forbedre den enkeltes mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, enten via selvforsørgelse, opstart på uddannelse eller afklaring i forhold til flexjob og pension. Kursusforløbene skræddersyes i tæt dialog med den ledige og jobcenter/kommune. Job- og beskæftigelsesafklaring, J.O.B.: Et forløb til opkvalificering af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Igennem dette forløb kan kvinderne blive kompetenceudviklet og beskæftigelsesafklaret på en eller flere virksomheder for til sidst at få ansættelse i et job efter et vellykket forløb. Tilbuddet er opbygget i følgende tre trin, som kan forkortes ud fra individuelle behov: 8 ugers kursusaktivitet, hvor kvinderne trænes i at møde stabilt, til tiden og fuldføre dagens aktiviteter. Beskæftigelsesafklaring, hvor der foregår en kompetenceafklaring og beskæftigelsesafklaring på en eller flere virksomheder. En individuelt tilrettelagt virksomhedspraktik på uger med henblik på job med løntilskud eller ordinært job. Sundhed og social virksomhedsafklaring, S.O.S: Et kursusforløb for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, hvor målsætningen er, at de kan få afklaret deres arbejdsmarkedsperspektiv både på kort og langt sigt. Der arbejdes med fælles undervisningssituationer og individuelle samtaler samt midtvejsmøder med den enkeltes rådgiver, deltageren og kursuslederen. Efter kurset følger et praktisk virksomhedsforløb for at afklare erhvervsevnen. KompetenceKompagniet er en leverandørvirksomhed, der samarbejder med: Rådgivere, virksomhedskonsulenter, jobcenter-sagsbehandlere, eksterne samarbejdspartnere og andre kommuner, Skanlog og lokale arbejdsgivere. Helle Jensen, tlf , mail: Læs mere på 9

10 Vejle Kommune Vejle Kommune har godt indbyggere, hvoraf ca. 5 % har en anden etnisk oprindelse end dansk. Vejle Kommune har i flere år haft et særligt fokus på arbejdet med voksne og børn med traumer. Realiteten er, at flere og flere ansatte i kommunen møder børn og voksne eller familier med traumer i deres professionelle liv, og ét af indsatsområderne har derfor været at klæde medarbejderne på til de nye udfordringer. Faglig kvalificering: Uddannelsesforløbet Børn på tværs af grænser om håndtering af børn, unge og voksne med traumer. Forløbet er nu en permanent del af skoleafdelingens efteruddannelsesforløb for lærere. Der er desuden afholdt en lokal og en national konference samt udarbejdet informationsmaterialet Trods Traumer. Sprogundervisning: Særlige sprogklasser for traumatiserede voksne på Vejle Sprogskole. Særlige forløb for børn med primære eller sekundære traumer i forbindelse med sprogstimulering (sprogteamet). Kommunen udbyder desuden Marte Meo kurser. Generel kompetenceudvikling: Der er i kommunen flere ressourcepersoner med særlig viden og/eller erfaring med traumer og traumereducerende arbejde fx i sprogteamet (førskoleindsatsen), skoleafdelingen, sprogcentret, sundhedsplejen etc. Det er en vigtig del af kommunens arbejde med flygtningebørn og familier med traumer, at viden omkring traumer er en naturlig del af arbejdet og fagligheden og er til eksempel et almindeligt tema på personalemøder etc. i flere afdelinger. Traumer og traumereducerende arbejde er almengjort i kommunen og der sættes fokus på ikke at have berøringsangst i forhold til familier med traumer. CETT, UC2 og Videnscenter for integration Ulla Varneskov, tlf / , mail: Læs mere på 10

11 Brøndby Kommune, Projekt VITA VITA er et projekt med Videnscenter for Socialpsykiatri som tovholder. Fire kommuner deltager i projektet; Brøndby, Odense, Haderslev og Århus. Projektet har dannet baggrund for vidensindsamling samt erfaringsudveksling på tværs af sektorerne samt på tværs af medarbejdernes faglige baggrund. Målgruppen er forsørgere med anden etnisk baggrund end dansk, der har svære psykiske lidelser samt har risiko for at udvikle kronisk psykisk sygdom. Fokus er at udvikle og afprøve metoder, som kan styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse mennesker. Projektet har været i gang siden 1. maj 2006 og løber frem til 31. april I Brøndby er seks familier udvalgt, som falder under målgruppen. Målet er, at forældrene med psykiske lidelser skal i praktik. Ti medarbejdere fra forskellige sektorer samt med forskellige baggrunde arbejder med disse familier i ønsket om at skabe en helhedsorienteret indsats. Vidensudveksling og erfaringsdeling: Ti erfarne medarbejdere deler viden og erfaring i forhold til arbejdet med borgere med anden etnisk baggrund end dansk med svære psykiske lidelser. ved hjælp af primært hjemmebesøg opnås kendskab til familien. Hver måned samler gruppen af medarbejdere op på eventuelle problemstillinger i forhold til en fremtidig arbejdsmarkedstilknytning for at sparre tværfagligt samt tværsektorielt. Gruppen af medarbejdere har bestået af: Personale fra socialpsykiatrien: en sygeplejerske samt ergoterapeut med terapeutiske overbygninger, Beskæftigelse: en virksomhedskonsulent I ntegrationsteamet: En projektkonsulent Socialrådgiver Psykolog Børnesektoren: en socialrådgiver. Udover dette er samarbejdspartnerne de tre resterende kommuner, Haderslev, Odense og Århus samt Videnscenter for Socialpsykiatri. Trine Høyrup Henriksen, tlf.: , mail: Tværfaglig fokus: Der fokuseres på, hvordan målgruppen opnår en tilknytning til det danske arbejdsmarked både i forhold til den enkelte samt familien som helhed. Tilknytning til familier: Fire medarbejdere er tilknyttet èn familie, hvor der 11

12 Projekt Karavan Brøndby Sprog- og Integrationscenter Projekt Karavan er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, der har til formål at vejlede, opkvalificere og afklare flygtninge og indvandrere i forhold til arbejdsmarkedet. Målgruppen er personer på langvarig passiv forsørgelse med komplekse fysiske og psykiske lidelser (Matcgrupperne 4 og 5). Der arbejdes med individuelt tilrettelagte forløb. Teamet består af socialrådgiver, psykolog, afspændingspædagog, virksomhedskonsulent, sygeplejerske, sprogundervisere og lægekonsulent Læger (special), sundhedsfagligt personale, diverse kommunale sektorer f.eks. børne-familie afdeling. Trine Høyrup Henriksen, tlf / mobil , mail: I projekt Karavan arbejdes med forskellige temaer som Helbred, herunder fokus på sygdomsforståelse, sundhed og medicinering, afspænding og afspænding med fokus på søvnproblemer Arbejdsmarkedsforhold, herunder fokus på praktik, dansk og samfundsforståelse Familieliv, herunder fokus på familie og børn. 12

13 RCT Fyn Rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge RCT Fyn er et traumebehandlingscenter i Odense, som arbejder helheds- og ressourceorienteret med traume og PTSD. Institutionen tilbyder såvel individuel psykoterapi og fysioterapi som behandling i grupper. Der arbejdes med dagbehandling med terapi- og værkstedsaktiviteter, træning, familiebehandling og netværksarbejde. Behandlingen foregår i et trygt, roligt og terapeutisk miljø, hvor klienten får mulighed for at arbejde med og genvinde tabte ressourcer, udvikle mestringsstrategier for at leve med PTSD samt forbedre sin livskvalitet. Kommunale samarbejdspartner, læger og andre traumecentre Behandlingsleder/psykolog Peter Brigham, tlf , mail: Læs mere på Behandlingen ved RCT består blandt andet i: Behandling, herunder traumebehandling, familiebehandling og Psyko-edukation, psykoterapi, fysioterapi Socialrådgivning Værkstedsaktiviteter i Terapiværkstedet VITA, hvor der arbejdes, trænes og genvindes personlige ressourcer/evner Tolkning og danskundervisning Frivillig-netværk, er et netværk, hvor der sørges for, at de traumatiseret opnår et socialt samvær og kontakt med danskere. 13

14 RevaIntegration, Odense Kommune Jobcenter Odense Udførerdelen har den 1. november 2007 slået dørene op for RevaIntegration - en ny Integrations- og afklaringsinstitution. Målet er, igennem tværfagligt samarbejde og i stor respekt for den enkelte borgers faglige, sociale og psykiske / fysiske kompetencer, at udrede den enkeltes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Ambulant Fra myndighedssagsbehandlere i Jobcenter Odense henvises der borgere til RevaIntegration til ambulant afklaring i Helbredsafklarende Team og til Holdafklaring i Integrationshuset. Relevante aktiviteter: Holdafklaring er et individuelt sammensat program for den enkelte borger, hvor der ved startsamtalen aftales et forløb, og hvor borgeren præsenteres for sin kontaktperson, som følger borgeren igennem hele forløbet. Borgeren tilbydes inden for den første måned at få lavet en Sundhedsprofil, som herefter danner grundlag for det videre samarbejde. Borgeren tilbydes motion, værkstedsafklaring, undervisning i dansk og samfundsforståelse. Herudover er der et løbende udbud af kreative og lærerige værksteder. Der arbejdes ud fra en anerkendt metode, og en målsætning om at styrke den enkelte i egne ressourcer og muligheder. Der tilbydes praktik i såvel offentlige som private virksomheder. Relevante samarbejdsparter RCT Fyn, læger, virksomheder mv. Kontaktoplysninger Connie Nør Larsen, Leder, RevaIntegration Telefon mobil Helbredsafklarende Team er en anerkendt metode udviklet i Odense Kommune i 2005 / 06 i tæt samarbejde med Integrationsministeriet. Ud over at lave en tværfaglig afklaring af den enkelte borger laves der en klar anbefaling til den fortsatte sagsbehandling, og der sluttes af med sparring til sagsbehandleren i den svære sag. 14

15 Helbredsafklarende Team I Odense Kommune udviklede man i år 2005 en metode, hvor et tværfagligt helbredsafklarende team undersøgte og afklarede 20 komplicerede sager med ledige flygtninge- og indvandrerkvinder, som havde et uafklaret sygdomsforløb. Det helbredsafklarende team bestod af en læge, en psykolog og en socialrådgiver. Resultatet af deres indsats var bemærkelsesværdigt, idet 17 kvinder kunne aktiveres, mens kun tre skulle indstilles til pension. Metoden er derfor siden blevet bredt ud i og udenfor Odense Kommune. Metoden anvendes nu generelt på kontanthjælpsområdet og det er erfaringen, at den kan bruges på såvel mænd som kvinder uanset etnisk herkomst. Det afgørende element i metoden er, at den bevidst og konsekvent bygger på et positivt ressourcesyn. Formålet er at give en anbefaling til sagsbehandleren om, hvordan sagsbehandlingen i en konkret sag kan fortsætte. Det helbredsafklarende team fungerer nu som selvstændig konsulentvirksomhed. Metodisk arbejder Det Helbredsafklarende Team på følgende vis: Teamet, der består af læge, psykolog og socialrådgiver, får overleveret hele sagsmappen fra sagsbehandleren. Herefter udarbejdes en drejebog og den sociale sag opridses af socialrådgiveren. De øvrige sagsakter gennemgås af henholdsvis læge og psykolog. Teamet indkalder borgeren til en rundbordssamtale og under samtalen følges den samme faste procedure for samtalerække, da dette sikrer en fast procedure og en systematik for alle sager. Når teamet har interviewet borgeren, tilkaldes sagsbehandleren. Herefter får borger og sagsbehandler samlet en mundtlig vurdering fra hver fagperson og fra teamet samlet. Ud fra dette grundlag, laver sagsbehandleren en plan sammen med borgeren. Efter samtalen får sagsbehandleren tværfaglig sparring fra teamet. Sagsbehandleren modtager indenfor 2 uger en drejebog med et resume af sagen, et referat af samtalen og vurderinger og konklusioner, monofagligt såvel som tværfagligt. Det Helbredsafklarende Team tilbyder support og støtte til kommuner og aktører, som ønsker at arbejde med tværfaglig helbredsafklaring. Teamet tilbyder: En dialogbaseret undervisning til fagfolk Hvordan kommer I igang med metoden? Supervision Undervisning i stresshåndtering Ledelsesudvikling Kommunale samarbejdsparter, læger og psykologer. Lene Linnet Bach, tlf.nr.: eller Læs mere på 15

16 RCF Århus Rehabiliteringscenter for Flygtninge RCF er et rehabiliteringscenter, som tilbyder forrevalidering til flygtninge med eftervirkninger af tortur, krig og flugt. RCF er en del af Århus Kommunes beskæftigelsesforvaltning og har et tæt samarbejde med kommunens øvrige arbejdsmarkedscentre. For at gøre brug af centret skal flygtningene have behov for en indsats, der rækker ud over det, som det øvrige revaliderings- og beskæftigelsessystem tilbyder. RCF har 20 års erfaring i arbejdet med traumatiserede flygtninge og tilbyder også pladser til andre kommuner end Århus Kommune. Geografisk er RCF beliggende i det nordlige Århus. Revalideringsforløb: Målet med forløbet er at afklare og forbedre brugerens arbejdsevne. I de tilfælde, hvor der er grundlag for at etablere job, herunder job på særlige vilkår, sker dette som led i tilbuddet. Revalideringsforløbet tilrettelægges individuelt og med aktiv inddragelse af brugeren. I den helhedsorienterede indsats inddrages både helbredsmæssige, sociale og arbejdsmæssige aspekter. Der arbejdes bevidst med en ressourceorienteret tilgang, hvor der altid er fokus på brugerens udviklingsmuligheder. Revalideringsforløbet på RCF indledes med en introduktionsperiode, som tilrettelægges med udgangspunkt i brugernes individuelle behov. Målet for introduktionen er, at der kan udarbejdes en handleplan, som fastlægger mål, indhold og ressourceindsats i det efterfølgende revalideringsforløb. Tilbuddet indeholder mulighed for deltagelse i følgende aktiviteter: Behandling: Psykologbehandling, fysioterapeutisk undersøgelse og behandling. Social rådgivning Undervisning: Integrationsundervisning, danskundervisning og arbejdsmarkedsforståelse. Værkstedsarbejde: Værkstedsarbejdet kan foregå på RCF s egne værksteder, eller i form af praktikforløb på et Arbejdsmarkedscenter. Med støtte fra RCF`s jobkonsulent kan der etableres praktik og udplacering i job. Hvis forløbet viser, at der ikke er grundlag for udplacering i beskæftigelse på arbejdsmarkedet, udarbejdes forslag til andre foranstaltninger. Kommuner og virksomheder Jens Sprogø, tlf , mail: Læs mere på 16

17 TFTF Team for Traumatiserede Flygtninge TFTF er et tværfagligt psykiatrisk behandlingstilbud til svært traumatiserede flygtninge, der ikke er psykotiske eller har misbrugsproblemer. Der lægges hos TFTF vægt på lokalforankring igennem tæt samarbejde med kommunal sagsbehandler og praktiserende læge. Dette sker i praksis ved at der afholdes 3 samarbejdsmøder med de involverede partnere under patientforløbet. Derudover står TFTF`s speciallægekonsulent i psykiatri til rådighed for den praktiserende læge. Det lægefaglige behandlingsansvar ligger ved praktiserende læge mens sagsbehandling ligger i kommunalt regi. Igennem en specialiserede behandlingsindsats med tæt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere i kommune og lægepraksi, opstår der korte budveje i forhold til at imødekomme patienternes ønsker og forventninger omkring beskæftigelse. I patientforløbene omhandler opstarten ofte arbejdsevneafklaring og ressourceprofiler fx ved at kommunen inddrager andre relevante samarbejdspartnere sprogskole, jobprojekter, aktiv bevægelse og kurser hos SYNerGAIA. Dermed laves der individuelt tilrettede behandlingsplaner med henblik på psykisk lidelse, ressourcer og fremtidig beskæftigelse. Behandlingstilbud bestående af 16 behandlingssessioner med psykolog og fysioterapeut. Den psykologiske behandling bygger på evidensbaseret behandling af PTSD, med traumarettet kognitiv adfærdsterapi og EMDR (Eye Movement Desensitation and Reprocessing). Den psykiatriske fysioterapi tager udgangspunkt i kropsrelateret traumabehandling. Pårørendesamtaler og psykoedukation omkring PTSD, pårørendepolitik samt vidensfordeling til både praktiserende læger og sagsbehandlere. Kompetenceafklaring: Afdækning af traume og dens betydning for den enkelte patients kompetencer samt indlæringsevner. Organisatoriske tiltag/ generel kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling omkring behandling af traumatiserede flygtninge igennem vidensfordeling til alle faglige samarbejdspartnere. Praktiserende læger, Jobcentre hos kommuner, familieafdelinger hos kommuner, SYNerGAIA, frivillige hos Dansk Flygtningehjælp, RCT Midtjylland,og de almen psykiatriske teams i Region Midtjylland. Daglig leder Elias Kristjansson, tlf , mail: Læs mere på 17

18 SYNerGAIA Rehabilitering SYNerGAIA er en forening, som blev etableret i 1999 i Herning. SYNerGAIA har afdelinger i Herning, Holstebro, Viborg og i Århus. SYNerGAIA Rehabiliterings overordnede formål er at støtte traumatiserede flygtninge i integrationsprocessen. Foreningen har til formål at udvikle og afholde kurser for traumatiserede flygtninge og deres familier samt udvikle et psykosocialt undervisningsforløb. Der arbejdes med pædagogisk rehabilitering. Parallelt med dette udviklingsarbejde er det foreningens formål at formidle viden og erfaringer til relevante undervisningsmiljøer. Blandt andet er der etableret et fagnetværk samt en innovationsafdeling, hvor der fokuseres på at skabe grundlag for et aktivt liv for traumatiserede. Kommunerne, sprogcentre og behandlingsinstitutioner (f.eks. TFTF). Lene Knudsen, tlf / mobil , Læs mere på SYNerGAIA arbejder med 3 hovedtemaer: Nutid feks. økonomi, regler, institutioner og andre ting, som har relevans for nutiden Fortid følelsessprog, reminiscens og psykoedukation Fremtid ressourceprofilen. Derudover arbejdes der med gearskiftemusik (lytter til musik inden undervisningen 5 10 min), kropsøvelser, der styrker kursistens kropsfornemmelse samt evaluering, som styrker kursistens hukommelse og skaber balance mellem amygdala og hyppocampus 18

19 Verdande, Haderslev Kommune Verdande er et pædagogisk rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Verdande forholder sig til nutidens krav og udfordringer på individ, familie- og samfundsplan. Konkret arbejdes der med et fast ugentligt skema, hvor danskundervisning, krop og bevægelse, madlavning, sundhedsformidling og personlig afklaring indgår. Forudsigelighed, genkendelighed og struktur er afgørende elementer i det daglige arbejde. Gennem tæt samarbejde med jobcenter, sagsbehandlere, læger og RCT afklares de traumatiserede oftest i forhold til arbejdsmarkedet. Et forløb forventes at vare mellem 9 og 15 mdr. Der arbejdes med fortidens ressourcer og erfaringer og i forhold til fremtiden arbejdes der bevidst med håb, drømme og realiteter. Der arbejdes pædagogisk med: Krop følelser tanker relationer med afsæt i værdierne: Anerkendelse empati nærvær. Psykoeducation: Konkret undervisning i de mekanismer, der træder i kraft i forbindelse med PTSD, depression eller andre relaterede lidelser. Brug af andre udtryksformer som maling/ tegning, livshistorier og erfaringsudveksling. På sigt inddrages ægtefælle og børn i et udvidet tilbud. Krop og bevægelse: Fysioterapeutisk vejledning som både individuel og holdbaseret undervisning. Undervisningen går fra afspænding over motion, boldspil, gåture til leg, hvor glæde og erindringer bringes frem. Der er lægelig gennemgang inden opstart med henblik på afklaring af konkrete fysiske lidelser, der kunne forværres ved denne aktivitet. Sprogundervisning: Undervisning med udgangspunkt i den enkeltes danskkundskaber. Undervisningen er såvel gruppe- som individorienteret. Undervisningen er emnebaseret i tre måneder ad gangen, således at alle tilbud hænger sammen. Deltagerne kan føres op til div. eksaminer, hvis det ønskes. Individuelle samtaler: Hver deltager har en fast kontaktperson. Her aftales regelmæssige samtaler og knyttes an til mål og aktivitet, så det giver mening. Der inddrages relevante samarbejdspartnere, som kan være mentorer fra erhvervslivet. Disse er særligt uddannet til at være mentorer for mennesker med PTSD og med anden etnisk baggrund. Synergaia, RCT Haderslev, privatpraktiserende læger og psykologer, Haderslev Sprogcenter samt Jobcenter Haderslev. Merete Højfeldt, tlf. kontaktperson: , mail: Læs mere på 19

20 Traumecentret i Sønderborg Traumecentret i Sønderborg har pædagogisk rehabilitering for traumatiserede flygtninge og indvandrere, som indebærer et undervisnings- og integrationstilbud, hvor indhold og metoder skal støtte de traumatiserede i en rehabiliterende proces. Målet er at styrke kursistens kompetencer i forhold til det danske sprog, kursistens personlige og sociale kompetencer, kursistens viden om dansk kultur og samfundsforhold, at give kursisten indsigt i menneskets reaktioner efter traumatiske oplevelser, at medvirke til afklaring af kursistens muligheder i forhold til arbejdsmarkedet samt at forbedre integrationsindsatsen for såvel den traumeramte som dennes familie. Der arbejdes bl.a. med emner, der relaterer sig til nutid, fortid og fremtid. Kursisterne henvises via kommunal sagsbehandler til Traumecentret. Sønderborg kommune, herunder kursisternes sagsbehandlere, jobkonsulenter, REVA samt kommunale og private virksomheder Birthe Søllingvraa, tlf , mail: Læs mere på Fremtidsmodul: Ønsker og drømme for fremtiden Viden om det danske arbejdsmarked Begyndende afklaring af barrierer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet Der arbejdes bl.a. med elementer fra ressourceprofil / arbejdsevnemetode Evt. praktikforløb (etableres i samarbejde med jobkonsulent fra Sønderborg kommune) 20

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar Kvindebazar Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar 1 Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets Kvindebazar Udbyderkatalog Integrationsministeriets kvindebazar

Læs mere

Vejen til arbejdsmarkedet

Vejen til arbejdsmarkedet Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer DANSK FLYGTNINGEHJÆLP INTEGRATION Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer Udgivet af Dansk Flygtningehjælp, maj 2006 Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer

af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer o m p e t e n c e a f kla ri n g af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer I n d h old forord : hvad har kompe tence afkl aring at gøre med sk ader ef ter krig og tortur? side 3 Tr aumatiseret

Læs mere

Samfund og Sprog. som rehabilitering. Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

Samfund og Sprog. som rehabilitering. Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse Samfund og Sprog som rehabilitering Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse Forord I marts 2006 igangsatte Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for tosprogethed

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser

Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser Helbred og integration Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser marts 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Helbred

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Eksempelsamling Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PROJEKT MATCH... 5 HOTELLET PÅ VESTERBRO I KØBENHAVN... 8 PROJEKT JOBINDSLUSNING... 12 DEN NYE MEDARBEJDER... 16

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv Danskuddannelse til voksne udlændinge August 2005 Undervisning af traumatiserede flygtninge

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Metodekatalog. Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Metodekatalog. Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder Mette Boel og Mette Fenger Metodekatalog Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Mit Liv Mit Valg En helhedsorienteret beskæftigelsesindsats Integrationsnet en del af dansk flygtningehjælp Mit Liv Mit Valg en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere