udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar"

Transkript

1 udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar

2

3 præsentation af bazarens stande Vidensbazaren om Trauma og Beskæftigelse præsenterer i dette katalog bazarens 29 udbydere, som alle arbejder med indsatsen for at bringe traumatiserede flygtninge og indvandrere i job. Alle udbyderne vil du kunne møde i bazarens standeområde. De 29 udbydere, der præsenteres i dette katalog er kategoriseret under følgende temaer Kataloget er en guide til de besøgende på dagen og samtidig et praktisk inspirationsværktøj til de personer, der til hverdag arbejder med beskæftigelsesindsatsen for de traumatiserede borgere. Vidensbazaren om Trauma og Beskæftigelse afholdes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. LG Insight varetager planlægningsopgaverne i forbindelse med bazaren og materialesamlingen. Du er velkommen til at henvende dig til LG Insight, hvis du har spørgsmål om kataloget. På vej til et aktivt liv Videns- og informationscentre Rummelighed på virksomheden De enkelte udbydere præsenterer i kataloget selv deres profil beskrevet ved kort introduktion, beskrivelse af relevante aktiviteter, samarbejdsparter og kontaktoplysninger. Sidst i kataloget ses en oversigt over udbyderes arbejdsområder. LG Insight Kongensgade 66-68, DK-5000 Odense c. Tlf

4

5 indhold På vej til et aktivt liv Revacentret i København... 6 Jobcenter Skanderborg... 7 Projektgården Holstebro... 8 KompetenceKompagniet... 9 Vejle Kommune Brøndby kommune, Projekt VITA Projekt Karavan, Brøndby Sprog- og Integrationscenter RehabiliteringsCenter for Traumatiserede flygtninge, RCT Fyn RevaIntegration, Odense Kommune Helbredsafklarende Team RehabiliteringsCenter for traumatiserede Flygtninge, RCF i Århus Team for Traumatiserede Flytgninge, TFTF SYNerGAIA Verdande, Haderslev Kommune Traumecentret i Sønderborg Etnisk Rådgivningscenter NOOR BORUPLUND CABI Sprogcenter Midt Dansk Flygtningehjælp Integration, Aktivitetscentret Horsens Dansk Flygtningehjælp Integration, Integrationshuset Kolding Dansk Flygtningehjælp Integration, Aktivitetscentret Herlev Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling Kirkens Korshærs Herberg Videns- og informationscentre Videnscenter for Transkulturel Psykiatri Center for Traume- og Torturoverlevere, CETT... 0 Specialfunktionen Job & Handicap... 1 Rummelighed på virksomheden Grundfos... Bolighuset Dokken... 2 Hvem laver hvad? En oversigt over udbydere fordelt på arbejdsområder... 34/35

6 Revacentret i København Revacentret i København er en privat udbyder af løsninger og services inden for revalidering og arbejdsmarkedsintegration. Over borgere med vidt forskellige behov og baggrund tager hvert år imod et tilbud fra Revacentret i København. Målet er at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Revacentret i København hjælper borgere i beskæftigelse, støtter dem i at fastholde deres arbejde og/eller hjælper dem i gang med at tage en uddannelse. Zafir: Arbejdsmarkedsintegration af traumatiserede flygtninge, herunder afklaring via intern og ekstern praktik samt sideløbende deltagelse i gruppesamtaler med socialrådgiver og virksomhedskonsulent. Under hele forløbet er der støttende gruppesamtaler med psykolog, hvor der arbejdes med kompensationsstrategier i forhold til psykiske følgevirkninger efter traumer. Endvidere arbejdes der med psykosociale problemer, der er forstærket af negativ minoritetsfølelse samt fysisk træning i grupper med fysioterapeut med henblik på at kompensere for helbredsmæssige begrænsninger. I Zafir tages hensyn til manglende danskkundskaber og begrænset kendskab til danske arbejdsmarkeds- og samfundsforhold. Revanche: Arbejdsmarkedsintegration af borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder, herunder afklaring af arbejdsmæssige ressourcer via intern og ekstern praktik sideløbende med deltagelse i gruppesamtaler med socialrådgiver og virksomhedskonsulent. Optræning af kompensationsstrategier i forhold til psykiske eller fysiske barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. I Revanche indgår flygtninge/indvandrere på lige fod med etniske danskere, hvilket kræver et vist niveau af danskkundskaber og medvirker til at mindske stigmatiseringen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. ATOS: Beskæftigelsesrettet tilbud til mænd med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Effekt: Beskæftigelsesrettet tilbud til kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Projekt Etnisk Plan: Tilbud til flygtninge eller indvandrere, der har et mangelfuldt kendskab til danske arbejdsmarkedsforhold. Ekstern arbejdsprøvning: Arbejdsprøvning i virksomheder. Jobcentre i København og omegns kommuner, Sprogskoler og virksomheder Kristina Golipour, tlf ( ), mail: Læs mere på og jan_07.pdf 6

7 Jobcenter Skanderborg Jobcenter Skanderborg er et af de 14 pilot-jobcentre, hvor det er kommunen alene, der har ansvaret for at varetage og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for alle ledige. Jobcenter Skanderborg er organisatorisk og fysisk placeret i sammenhæng med Skanderborg Kommunes Socialcenter, bl.a. med henblik på at tilrettelægge den sociale indsats i overensstemmelse med beskæftigelsesindsatsen. På samme adresse ligger også Sprogcenter Skanderborg, en afdeling af Sprogcenter Midt. Sprogcenter Skanderborg varetager den dansksproglige undervisning for voksne udlændinge, herunder også særlige tilrettelagte undervisningsforløb for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Projekt Opkvalificering til køkken- og servicejob : Jobcenter Skanderborg har i foråret 2007 afholdt et 15 ugers undervisnings- og praktikforløb målrettet køkken- og servicejobs. Målgruppen var ledige flygtninge- og indvandrerkvinder i matchgruppe 4 og 5 med fysiske og psykiske lidelser samt sociale problemstillinger. Projektforløbet lagde vægt på at gøre det faglige indhold og beskæftigelse til omdrejningspunkt, samtidig med at der gennem fysisk træning, individuelle samtaler og fælles oplevelser blev iværksat initiativer med sigte på de fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. primo 2008 Udviklingsprojekt Kompetencecenter. Formålet er at udvikle aktiviteter, der kan supplere sagsbehandlingen i Jobcenteret og bidrage til en hurtig og relevant indsats i forhold til den enkelte borgers situation. Det vil bl.a. være kompetenceafklaring, vejledning og opkvalificering samt projekter for specifikke målgrupper. Aktiviteterne vil foregå i tæt samarbejde med øvrige involverede parter, f.eks. indenfor det socialfaglige område. Særlige beskæftigelsesindsatser overfor traumatiserede flygtninge og indvandrere vil være et af Kompetencecenterets arbejdsområder. I forbindelse med projektet Opkvalificering til køkken- og servicejob har Jobcenter Skanderborg etableret et samarbejde med Sprogcenter Midt, Skanderborg Produktionsskole, Århus Tekniske Skole, Skanderborg Fysioterapi og en række små og større virksomheder. Annette Holst, tlf mail: Læs mere på Etablering af kompetencecenter: Jobcenter Skanderborg igangsætter 7

8 Projektgården Holstebro Projektgården er Holstebro Kommunes center for kompetenceafklaring og kompetenceudvikling af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Der arbejdes med systematisk kompetenceafklaring i virksomhederne. Mere end 2/3 af borgerne tilmeldt projektgården er udplaceret i virksomheder. Der er fokus på kompetenceafklaring af arbejdsevne og på kompetenceudvikling i forhold til at udfordre udviklingspotentialet. Projektgårdens tilgang er anerkendelse og respekt for den enkeltes kompetencer og samlede ressourcer. Borgeren og processen følges indtil de er: ansat i ordinært arbejde gået i uddannelse afklaret opkvalificeret og ansat i fleksjob eller afklaret til pension Kompetence Kompetenceudvikling: guiden. Kompetenceafklaring: Projektgårdens indsats er virksomhedsrettet. Der arbejdes med at kompetenceafklare den enkelte borgers kompetencer via kompetencekortet. Sprogundervisning: På Projektgården er danskundervisning et obligatorisk tilbud for borgere med anden etnisk baggrund en dansk, som har sproglige barrierer i forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet. Hold 1 og 2 danskundervisningen er holdundervisning/klasseundervisning tilrettelagt med udgangspunkt i emner, der styrker den almindelige livsmestring, styrker kendskabet til det danske samfund og arbejdsmarkedets sammensætning, krav og vilkår. Oplevelsesdansk: Undervisningen er særligt tilrettelagt for de borgere, som pga. psykiske problemer og barrierer (traumatisering) ikke magter at sidde i en almindelig undervisningssituation. Undervisningen er oplevelsesbaseret. Praktikdansk/virksomhedsdansk: Undervisningen tager udgangspunkt i de daglige sproglige problemstillinger, som borgeren oplever på praktikstedet. Der er fælles undervisning en eftermiddag om ugen kombineret med individuelt tilrettelagt undervisning på praktikstedet. Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere samt virksomheder i lokalområdet. Lene Værge. tlf , mail: Læs mere på 8

9 KompetenceKompagniet KompetenceKompagniet er Greve Kommunes kursus- og kompetencecenter. Målet er at være en platform for ledige borgere og for rådgivere. Kompetencekompagniet hjælper borgerne videre, og deres kerneydelse består i at planlægge og afholde korte kvalitetskurser og afklaringsforløb med afsæt i borgerens individuelle behov. Her støttes den enkelte i at få afklaret, hvad der skal ske med arbejdslivet nu og i fremtiden - hvad enten perspektivet er job, uddannelse eller en vurdering af arbejdsevnen. KompetenceKompagniet afholder kursusaktiviteter og ydelser, hvor de søger at levere en helhedsorienteret indsats overfor ledige borgere. Borgerens situation i forhold til arbejdsmarkedet sættes i centrum og livserfaringer og kompetencer afdækkes. Hvis afdækningen viser barrierer/problemer i forhold til arbejdssituationen, så sættes der ind overfor netop dette med tilbud, der kan forbedre den enkeltes mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, enten via selvforsørgelse, opstart på uddannelse eller afklaring i forhold til flexjob og pension. Kursusforløbene skræddersyes i tæt dialog med den ledige og jobcenter/kommune. Job- og beskæftigelsesafklaring, J.O.B.: Et forløb til opkvalificering af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Igennem dette forløb kan kvinderne blive kompetenceudviklet og beskæftigelsesafklaret på en eller flere virksomheder for til sidst at få ansættelse i et job efter et vellykket forløb. Tilbuddet er opbygget i følgende tre trin, som kan forkortes ud fra individuelle behov: 8 ugers kursusaktivitet, hvor kvinderne trænes i at møde stabilt, til tiden og fuldføre dagens aktiviteter. Beskæftigelsesafklaring, hvor der foregår en kompetenceafklaring og beskæftigelsesafklaring på en eller flere virksomheder. En individuelt tilrettelagt virksomhedspraktik på uger med henblik på job med løntilskud eller ordinært job. Sundhed og social virksomhedsafklaring, S.O.S: Et kursusforløb for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, hvor målsætningen er, at de kan få afklaret deres arbejdsmarkedsperspektiv både på kort og langt sigt. Der arbejdes med fælles undervisningssituationer og individuelle samtaler samt midtvejsmøder med den enkeltes rådgiver, deltageren og kursuslederen. Efter kurset følger et praktisk virksomhedsforløb for at afklare erhvervsevnen. KompetenceKompagniet er en leverandørvirksomhed, der samarbejder med: Rådgivere, virksomhedskonsulenter, jobcenter-sagsbehandlere, eksterne samarbejdspartnere og andre kommuner, Skanlog og lokale arbejdsgivere. Helle Jensen, tlf , mail: Læs mere på 9

10 Vejle Kommune Vejle Kommune har godt indbyggere, hvoraf ca. 5 % har en anden etnisk oprindelse end dansk. Vejle Kommune har i flere år haft et særligt fokus på arbejdet med voksne og børn med traumer. Realiteten er, at flere og flere ansatte i kommunen møder børn og voksne eller familier med traumer i deres professionelle liv, og ét af indsatsområderne har derfor været at klæde medarbejderne på til de nye udfordringer. Faglig kvalificering: Uddannelsesforløbet Børn på tværs af grænser om håndtering af børn, unge og voksne med traumer. Forløbet er nu en permanent del af skoleafdelingens efteruddannelsesforløb for lærere. Der er desuden afholdt en lokal og en national konference samt udarbejdet informationsmaterialet Trods Traumer. Sprogundervisning: Særlige sprogklasser for traumatiserede voksne på Vejle Sprogskole. Særlige forløb for børn med primære eller sekundære traumer i forbindelse med sprogstimulering (sprogteamet). Kommunen udbyder desuden Marte Meo kurser. Generel kompetenceudvikling: Der er i kommunen flere ressourcepersoner med særlig viden og/eller erfaring med traumer og traumereducerende arbejde fx i sprogteamet (førskoleindsatsen), skoleafdelingen, sprogcentret, sundhedsplejen etc. Det er en vigtig del af kommunens arbejde med flygtningebørn og familier med traumer, at viden omkring traumer er en naturlig del af arbejdet og fagligheden og er til eksempel et almindeligt tema på personalemøder etc. i flere afdelinger. Traumer og traumereducerende arbejde er almengjort i kommunen og der sættes fokus på ikke at have berøringsangst i forhold til familier med traumer. CETT, UC2 og Videnscenter for integration Ulla Varneskov, tlf / , mail: Læs mere på 10

11 Brøndby Kommune, Projekt VITA VITA er et projekt med Videnscenter for Socialpsykiatri som tovholder. Fire kommuner deltager i projektet; Brøndby, Odense, Haderslev og Århus. Projektet har dannet baggrund for vidensindsamling samt erfaringsudveksling på tværs af sektorerne samt på tværs af medarbejdernes faglige baggrund. Målgruppen er forsørgere med anden etnisk baggrund end dansk, der har svære psykiske lidelser samt har risiko for at udvikle kronisk psykisk sygdom. Fokus er at udvikle og afprøve metoder, som kan styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse mennesker. Projektet har været i gang siden 1. maj 2006 og løber frem til 31. april I Brøndby er seks familier udvalgt, som falder under målgruppen. Målet er, at forældrene med psykiske lidelser skal i praktik. Ti medarbejdere fra forskellige sektorer samt med forskellige baggrunde arbejder med disse familier i ønsket om at skabe en helhedsorienteret indsats. Vidensudveksling og erfaringsdeling: Ti erfarne medarbejdere deler viden og erfaring i forhold til arbejdet med borgere med anden etnisk baggrund end dansk med svære psykiske lidelser. ved hjælp af primært hjemmebesøg opnås kendskab til familien. Hver måned samler gruppen af medarbejdere op på eventuelle problemstillinger i forhold til en fremtidig arbejdsmarkedstilknytning for at sparre tværfagligt samt tværsektorielt. Gruppen af medarbejdere har bestået af: Personale fra socialpsykiatrien: en sygeplejerske samt ergoterapeut med terapeutiske overbygninger, Beskæftigelse: en virksomhedskonsulent I ntegrationsteamet: En projektkonsulent Socialrådgiver Psykolog Børnesektoren: en socialrådgiver. Udover dette er samarbejdspartnerne de tre resterende kommuner, Haderslev, Odense og Århus samt Videnscenter for Socialpsykiatri. Trine Høyrup Henriksen, tlf.: , mail: Tværfaglig fokus: Der fokuseres på, hvordan målgruppen opnår en tilknytning til det danske arbejdsmarked både i forhold til den enkelte samt familien som helhed. Tilknytning til familier: Fire medarbejdere er tilknyttet èn familie, hvor der 11

12 Projekt Karavan Brøndby Sprog- og Integrationscenter Projekt Karavan er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, der har til formål at vejlede, opkvalificere og afklare flygtninge og indvandrere i forhold til arbejdsmarkedet. Målgruppen er personer på langvarig passiv forsørgelse med komplekse fysiske og psykiske lidelser (Matcgrupperne 4 og 5). Der arbejdes med individuelt tilrettelagte forløb. Teamet består af socialrådgiver, psykolog, afspændingspædagog, virksomhedskonsulent, sygeplejerske, sprogundervisere og lægekonsulent Læger (special), sundhedsfagligt personale, diverse kommunale sektorer f.eks. børne-familie afdeling. Trine Høyrup Henriksen, tlf / mobil , mail: I projekt Karavan arbejdes med forskellige temaer som Helbred, herunder fokus på sygdomsforståelse, sundhed og medicinering, afspænding og afspænding med fokus på søvnproblemer Arbejdsmarkedsforhold, herunder fokus på praktik, dansk og samfundsforståelse Familieliv, herunder fokus på familie og børn. 12

13 RCT Fyn Rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge RCT Fyn er et traumebehandlingscenter i Odense, som arbejder helheds- og ressourceorienteret med traume og PTSD. Institutionen tilbyder såvel individuel psykoterapi og fysioterapi som behandling i grupper. Der arbejdes med dagbehandling med terapi- og værkstedsaktiviteter, træning, familiebehandling og netværksarbejde. Behandlingen foregår i et trygt, roligt og terapeutisk miljø, hvor klienten får mulighed for at arbejde med og genvinde tabte ressourcer, udvikle mestringsstrategier for at leve med PTSD samt forbedre sin livskvalitet. Kommunale samarbejdspartner, læger og andre traumecentre Behandlingsleder/psykolog Peter Brigham, tlf , mail: Læs mere på Behandlingen ved RCT består blandt andet i: Behandling, herunder traumebehandling, familiebehandling og Psyko-edukation, psykoterapi, fysioterapi Socialrådgivning Værkstedsaktiviteter i Terapiværkstedet VITA, hvor der arbejdes, trænes og genvindes personlige ressourcer/evner Tolkning og danskundervisning Frivillig-netværk, er et netværk, hvor der sørges for, at de traumatiseret opnår et socialt samvær og kontakt med danskere. 13

14 RevaIntegration, Odense Kommune Jobcenter Odense Udførerdelen har den 1. november 2007 slået dørene op for RevaIntegration - en ny Integrations- og afklaringsinstitution. Målet er, igennem tværfagligt samarbejde og i stor respekt for den enkelte borgers faglige, sociale og psykiske / fysiske kompetencer, at udrede den enkeltes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Ambulant Fra myndighedssagsbehandlere i Jobcenter Odense henvises der borgere til RevaIntegration til ambulant afklaring i Helbredsafklarende Team og til Holdafklaring i Integrationshuset. Relevante aktiviteter: Holdafklaring er et individuelt sammensat program for den enkelte borger, hvor der ved startsamtalen aftales et forløb, og hvor borgeren præsenteres for sin kontaktperson, som følger borgeren igennem hele forløbet. Borgeren tilbydes inden for den første måned at få lavet en Sundhedsprofil, som herefter danner grundlag for det videre samarbejde. Borgeren tilbydes motion, værkstedsafklaring, undervisning i dansk og samfundsforståelse. Herudover er der et løbende udbud af kreative og lærerige værksteder. Der arbejdes ud fra en anerkendt metode, og en målsætning om at styrke den enkelte i egne ressourcer og muligheder. Der tilbydes praktik i såvel offentlige som private virksomheder. Relevante samarbejdsparter RCT Fyn, læger, virksomheder mv. Kontaktoplysninger Connie Nør Larsen, Leder, RevaIntegration Telefon mobil Helbredsafklarende Team er en anerkendt metode udviklet i Odense Kommune i 2005 / 06 i tæt samarbejde med Integrationsministeriet. Ud over at lave en tværfaglig afklaring af den enkelte borger laves der en klar anbefaling til den fortsatte sagsbehandling, og der sluttes af med sparring til sagsbehandleren i den svære sag. 14

15 Helbredsafklarende Team I Odense Kommune udviklede man i år 2005 en metode, hvor et tværfagligt helbredsafklarende team undersøgte og afklarede 20 komplicerede sager med ledige flygtninge- og indvandrerkvinder, som havde et uafklaret sygdomsforløb. Det helbredsafklarende team bestod af en læge, en psykolog og en socialrådgiver. Resultatet af deres indsats var bemærkelsesværdigt, idet 17 kvinder kunne aktiveres, mens kun tre skulle indstilles til pension. Metoden er derfor siden blevet bredt ud i og udenfor Odense Kommune. Metoden anvendes nu generelt på kontanthjælpsområdet og det er erfaringen, at den kan bruges på såvel mænd som kvinder uanset etnisk herkomst. Det afgørende element i metoden er, at den bevidst og konsekvent bygger på et positivt ressourcesyn. Formålet er at give en anbefaling til sagsbehandleren om, hvordan sagsbehandlingen i en konkret sag kan fortsætte. Det helbredsafklarende team fungerer nu som selvstændig konsulentvirksomhed. Metodisk arbejder Det Helbredsafklarende Team på følgende vis: Teamet, der består af læge, psykolog og socialrådgiver, får overleveret hele sagsmappen fra sagsbehandleren. Herefter udarbejdes en drejebog og den sociale sag opridses af socialrådgiveren. De øvrige sagsakter gennemgås af henholdsvis læge og psykolog. Teamet indkalder borgeren til en rundbordssamtale og under samtalen følges den samme faste procedure for samtalerække, da dette sikrer en fast procedure og en systematik for alle sager. Når teamet har interviewet borgeren, tilkaldes sagsbehandleren. Herefter får borger og sagsbehandler samlet en mundtlig vurdering fra hver fagperson og fra teamet samlet. Ud fra dette grundlag, laver sagsbehandleren en plan sammen med borgeren. Efter samtalen får sagsbehandleren tværfaglig sparring fra teamet. Sagsbehandleren modtager indenfor 2 uger en drejebog med et resume af sagen, et referat af samtalen og vurderinger og konklusioner, monofagligt såvel som tværfagligt. Det Helbredsafklarende Team tilbyder support og støtte til kommuner og aktører, som ønsker at arbejde med tværfaglig helbredsafklaring. Teamet tilbyder: En dialogbaseret undervisning til fagfolk Hvordan kommer I igang med metoden? Supervision Undervisning i stresshåndtering Ledelsesudvikling Kommunale samarbejdsparter, læger og psykologer. Lene Linnet Bach, tlf.nr.: eller Læs mere på 15

16 RCF Århus Rehabiliteringscenter for Flygtninge RCF er et rehabiliteringscenter, som tilbyder forrevalidering til flygtninge med eftervirkninger af tortur, krig og flugt. RCF er en del af Århus Kommunes beskæftigelsesforvaltning og har et tæt samarbejde med kommunens øvrige arbejdsmarkedscentre. For at gøre brug af centret skal flygtningene have behov for en indsats, der rækker ud over det, som det øvrige revaliderings- og beskæftigelsessystem tilbyder. RCF har 20 års erfaring i arbejdet med traumatiserede flygtninge og tilbyder også pladser til andre kommuner end Århus Kommune. Geografisk er RCF beliggende i det nordlige Århus. Revalideringsforløb: Målet med forløbet er at afklare og forbedre brugerens arbejdsevne. I de tilfælde, hvor der er grundlag for at etablere job, herunder job på særlige vilkår, sker dette som led i tilbuddet. Revalideringsforløbet tilrettelægges individuelt og med aktiv inddragelse af brugeren. I den helhedsorienterede indsats inddrages både helbredsmæssige, sociale og arbejdsmæssige aspekter. Der arbejdes bevidst med en ressourceorienteret tilgang, hvor der altid er fokus på brugerens udviklingsmuligheder. Revalideringsforløbet på RCF indledes med en introduktionsperiode, som tilrettelægges med udgangspunkt i brugernes individuelle behov. Målet for introduktionen er, at der kan udarbejdes en handleplan, som fastlægger mål, indhold og ressourceindsats i det efterfølgende revalideringsforløb. Tilbuddet indeholder mulighed for deltagelse i følgende aktiviteter: Behandling: Psykologbehandling, fysioterapeutisk undersøgelse og behandling. Social rådgivning Undervisning: Integrationsundervisning, danskundervisning og arbejdsmarkedsforståelse. Værkstedsarbejde: Værkstedsarbejdet kan foregå på RCF s egne værksteder, eller i form af praktikforløb på et Arbejdsmarkedscenter. Med støtte fra RCF`s jobkonsulent kan der etableres praktik og udplacering i job. Hvis forløbet viser, at der ikke er grundlag for udplacering i beskæftigelse på arbejdsmarkedet, udarbejdes forslag til andre foranstaltninger. Kommuner og virksomheder Jens Sprogø, tlf , mail: Læs mere på 16

17 TFTF Team for Traumatiserede Flygtninge TFTF er et tværfagligt psykiatrisk behandlingstilbud til svært traumatiserede flygtninge, der ikke er psykotiske eller har misbrugsproblemer. Der lægges hos TFTF vægt på lokalforankring igennem tæt samarbejde med kommunal sagsbehandler og praktiserende læge. Dette sker i praksis ved at der afholdes 3 samarbejdsmøder med de involverede partnere under patientforløbet. Derudover står TFTF`s speciallægekonsulent i psykiatri til rådighed for den praktiserende læge. Det lægefaglige behandlingsansvar ligger ved praktiserende læge mens sagsbehandling ligger i kommunalt regi. Igennem en specialiserede behandlingsindsats med tæt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere i kommune og lægepraksi, opstår der korte budveje i forhold til at imødekomme patienternes ønsker og forventninger omkring beskæftigelse. I patientforløbene omhandler opstarten ofte arbejdsevneafklaring og ressourceprofiler fx ved at kommunen inddrager andre relevante samarbejdspartnere sprogskole, jobprojekter, aktiv bevægelse og kurser hos SYNerGAIA. Dermed laves der individuelt tilrettede behandlingsplaner med henblik på psykisk lidelse, ressourcer og fremtidig beskæftigelse. Behandlingstilbud bestående af 16 behandlingssessioner med psykolog og fysioterapeut. Den psykologiske behandling bygger på evidensbaseret behandling af PTSD, med traumarettet kognitiv adfærdsterapi og EMDR (Eye Movement Desensitation and Reprocessing). Den psykiatriske fysioterapi tager udgangspunkt i kropsrelateret traumabehandling. Pårørendesamtaler og psykoedukation omkring PTSD, pårørendepolitik samt vidensfordeling til både praktiserende læger og sagsbehandlere. Kompetenceafklaring: Afdækning af traume og dens betydning for den enkelte patients kompetencer samt indlæringsevner. Organisatoriske tiltag/ generel kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling omkring behandling af traumatiserede flygtninge igennem vidensfordeling til alle faglige samarbejdspartnere. Praktiserende læger, Jobcentre hos kommuner, familieafdelinger hos kommuner, SYNerGAIA, frivillige hos Dansk Flygtningehjælp, RCT Midtjylland,og de almen psykiatriske teams i Region Midtjylland. Daglig leder Elias Kristjansson, tlf , mail: Læs mere på 17

18 SYNerGAIA Rehabilitering SYNerGAIA er en forening, som blev etableret i 1999 i Herning. SYNerGAIA har afdelinger i Herning, Holstebro, Viborg og i Århus. SYNerGAIA Rehabiliterings overordnede formål er at støtte traumatiserede flygtninge i integrationsprocessen. Foreningen har til formål at udvikle og afholde kurser for traumatiserede flygtninge og deres familier samt udvikle et psykosocialt undervisningsforløb. Der arbejdes med pædagogisk rehabilitering. Parallelt med dette udviklingsarbejde er det foreningens formål at formidle viden og erfaringer til relevante undervisningsmiljøer. Blandt andet er der etableret et fagnetværk samt en innovationsafdeling, hvor der fokuseres på at skabe grundlag for et aktivt liv for traumatiserede. Kommunerne, sprogcentre og behandlingsinstitutioner (f.eks. TFTF). Lene Knudsen, tlf / mobil , Læs mere på SYNerGAIA arbejder med 3 hovedtemaer: Nutid feks. økonomi, regler, institutioner og andre ting, som har relevans for nutiden Fortid følelsessprog, reminiscens og psykoedukation Fremtid ressourceprofilen. Derudover arbejdes der med gearskiftemusik (lytter til musik inden undervisningen 5 10 min), kropsøvelser, der styrker kursistens kropsfornemmelse samt evaluering, som styrker kursistens hukommelse og skaber balance mellem amygdala og hyppocampus 18

19 Verdande, Haderslev Kommune Verdande er et pædagogisk rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Verdande forholder sig til nutidens krav og udfordringer på individ, familie- og samfundsplan. Konkret arbejdes der med et fast ugentligt skema, hvor danskundervisning, krop og bevægelse, madlavning, sundhedsformidling og personlig afklaring indgår. Forudsigelighed, genkendelighed og struktur er afgørende elementer i det daglige arbejde. Gennem tæt samarbejde med jobcenter, sagsbehandlere, læger og RCT afklares de traumatiserede oftest i forhold til arbejdsmarkedet. Et forløb forventes at vare mellem 9 og 15 mdr. Der arbejdes med fortidens ressourcer og erfaringer og i forhold til fremtiden arbejdes der bevidst med håb, drømme og realiteter. Der arbejdes pædagogisk med: Krop følelser tanker relationer med afsæt i værdierne: Anerkendelse empati nærvær. Psykoeducation: Konkret undervisning i de mekanismer, der træder i kraft i forbindelse med PTSD, depression eller andre relaterede lidelser. Brug af andre udtryksformer som maling/ tegning, livshistorier og erfaringsudveksling. På sigt inddrages ægtefælle og børn i et udvidet tilbud. Krop og bevægelse: Fysioterapeutisk vejledning som både individuel og holdbaseret undervisning. Undervisningen går fra afspænding over motion, boldspil, gåture til leg, hvor glæde og erindringer bringes frem. Der er lægelig gennemgang inden opstart med henblik på afklaring af konkrete fysiske lidelser, der kunne forværres ved denne aktivitet. Sprogundervisning: Undervisning med udgangspunkt i den enkeltes danskkundskaber. Undervisningen er såvel gruppe- som individorienteret. Undervisningen er emnebaseret i tre måneder ad gangen, således at alle tilbud hænger sammen. Deltagerne kan føres op til div. eksaminer, hvis det ønskes. Individuelle samtaler: Hver deltager har en fast kontaktperson. Her aftales regelmæssige samtaler og knyttes an til mål og aktivitet, så det giver mening. Der inddrages relevante samarbejdspartnere, som kan være mentorer fra erhvervslivet. Disse er særligt uddannet til at være mentorer for mennesker med PTSD og med anden etnisk baggrund. Synergaia, RCT Haderslev, privatpraktiserende læger og psykologer, Haderslev Sprogcenter samt Jobcenter Haderslev. Merete Højfeldt, tlf. kontaktperson: , mail: Læs mere på 19

20 Traumecentret i Sønderborg Traumecentret i Sønderborg har pædagogisk rehabilitering for traumatiserede flygtninge og indvandrere, som indebærer et undervisnings- og integrationstilbud, hvor indhold og metoder skal støtte de traumatiserede i en rehabiliterende proces. Målet er at styrke kursistens kompetencer i forhold til det danske sprog, kursistens personlige og sociale kompetencer, kursistens viden om dansk kultur og samfundsforhold, at give kursisten indsigt i menneskets reaktioner efter traumatiske oplevelser, at medvirke til afklaring af kursistens muligheder i forhold til arbejdsmarkedet samt at forbedre integrationsindsatsen for såvel den traumeramte som dennes familie. Der arbejdes bl.a. med emner, der relaterer sig til nutid, fortid og fremtid. Kursisterne henvises via kommunal sagsbehandler til Traumecentret. Sønderborg kommune, herunder kursisternes sagsbehandlere, jobkonsulenter, REVA samt kommunale og private virksomheder Birthe Søllingvraa, tlf , mail: Læs mere på Fremtidsmodul: Ønsker og drømme for fremtiden Viden om det danske arbejdsmarked Begyndende afklaring af barrierer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet Der arbejdes bl.a. med elementer fra ressourceprofil / arbejdsevnemetode Evt. praktikforløb (etableres i samarbejde med jobkonsulent fra Sønderborg kommune) 20

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Februar 2007 Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

BOMI//Afklaring forude//

BOMI//Afklaring forude// Indholdsfortegnelse Afklaring forude... 3 Hvem er vi?... 4 Hvad tilbyder vi?... 6 Kerneydelser... 8 Virksomhedspraktik... 10 Kompetenceafklaring 1... 12 Kompetenceafklaring 2... 14 Udviklingsprojekter...

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende

Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende CENTER FOR ERHVERVSAFKLARING & BESKÆFTIGELSE CEB Godsbanevej 1 7400 Herning tlf. 96285100 direkte 96285145 www.cebherning.dk Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Motivation og samtale med nydanskere

Motivation og samtale med nydanskere Motivation og samtale med nydanskere Samuelsens Integrationspolitiske Netværk 11.03.2010 Jakob Katz - Integrer Integrer - en platform, to formål Ideologi - Positiv integration Ikke-vold, fremfor vold.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere